Page 1

Institut Rambla Prim Equip Directiu

MEMÒRIA ANUAL CENTRE Ins. RAMBLA PRIM 2018-19

Memòria Anual de Centre 2017-2018

PE-01-05

Octubre/18

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 1 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

INDEX 1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 

PRESENTACIÓ .............................................................................................................................................. 3 INFORMACIÓ GENERAL DEL CENTRE ................................................................................................... 3  ÒRGANS UNIPERSONALS .......................................................................................................................... 4  ÒRGANS COLꞏLEGIATS .............................................................................................................................. 4  ÒRGANS DE COORDINACIÓ ..................................................................................................................... 5  ALTRES ÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONALS ....................................................................... 5  VALORACIÓ PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE ...................................................................................... 6  VALORACIÓ FORMACIÓ EN DEPARTAMENTS .................................................................................... 7  8.1 AVALUACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT............................................................. 7  Entendre i atendre la diversitat en els Cicles Formatius de Grau Mitjà.....................................................................   9.  RESULTATS ACADEMICS ........................................................................................................................ 18  .9.2 PERCENTATGES D’APROVATS FINAL CURS ESO I BATXILLERAT ........................................... 18  9.4 RESUTATS ACADÈMICS ESO I BATXILLERAT PER CURSOS......................................................... 20  9.5  DADES MEMORIA ANUAL 2017-2018 CC.FF .............................................................................. 21  10.  RESULTATS FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL I FORMACIÓ DUAL ............................... 22  10.1 Estadística. .....................................................................................................................................................   10.2 Valoració del curs. ..................................................................................................................................... 29  10.3 Propostes pel curs 2018-2019 .................................................................................................................... 30  11  VALORACIÓ ANALISIS DE RESULTATS 2018-2019 (EQUIPS DOCENTS) ................................ 30  Tant en els cicles elèctrics com en la família de Medi Ambient, així com en el d’Administració i Finances, els objectius han estat assolits i el rendiment ha estat l’adequat. ....................................................................................   Les mesures proposades serà incrementar el nombre de matriculats, això és, promocionar els esmentats cicles. ....   12.  VALORACIÓ SORTIDES I PROJECTES .............................................................................................. 32  Taller del Còmic- 3r ESO (activitat de centre) ..........................................................................................................   16/10/17 .....................................................................................................................................................................   Cap d’estudis .............................................................................................................................................................   13.  PROJECTES REALITZATS DURANT EL CURS 2018-19 .................................................................. 37  13.2 AVALUACIÓ DELS PROJECTES .......................................................................................................... 37  14.  MEMÒRIA FORMACIÓ CENTRES DE TREBALL ............................................................................. 39  15.  ACTUACIONS REALITZADES PERÍODE 01/07/2018 - 30/06/2019 .................................................. 40  16.  INDICADORS DE CENTRE .................................................................................................................. 42  17.  RESULTATS COMPETÈNCIES BÀSIQUES ........................................................................................ 48  17.1 VALORACIÓ GLOBAL DELS GRUPS DE 4T D’ESO ......................................................................... 49  18.  PARTICIPACIÓ EN PROJECTES .......................................................................................................... 51  18.1 COORDINACIÓ PROJECTES I INNOVACIÓ ....................................................................................... 51  19.  COORDINACIÓ PREVENCIÓ RISCOS LABORALS .......................................................................... 53  19.1 MEMÒRIA DE TREBALL....................................................................................................................... 55  1)  PLA D’AUTOPROTECCIÓ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.  20. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA ........... ¡Error! Marcador no definido.  20.1 AUDITORIES DE CERTIFICACIÓ ........................................................... ¡Error! Marcador no definido.  21.ALTRES COORDINACIONS ......................................................................................................................... 56  22. RESUM ECONÒMIC ..................................................................................................................................... 67    23. DILIGENCIA D’APROVACIÓ MEMÒRIA CURS 2018/19 ................................................................ 71 

Memòria Anual de Centre 2017-2018

PE-01-05

Octubre/18

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 2 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

MEMORIA ANUAL DE CENTRE 1. PRESENTACIÓ Aquesta memòria anual recull l’avaluació de la PGAC del curs acadèmic 2017 /2018 i analitza el grau d’assoliment dels diferents objectius proposats a l’inici del curs reflectits en el projecte de direcció, de tots els aspectes relatius a les activitats i al funcionament del centre. També es reflecteixen les actuacions i valoració dels nous objectius proposats pel període compres entre el 1-09-2017 i 30 de juny 2018 en l’àmbit pedagògic, de gestió de coordinació, etc, per la direcció de l’institut. 2. INFORMACIÓ GENERAL DEL CENTRE

Codi del centre: Nom del centre:

08013469 Institut Rambla Prim

Servei Territorial:

Consorci d’Educació de Barcelona

Població:

Barcelona

Període:

2018/2019

Adreça Cristóbal de Moura, 223. 08019 BARCELONA Telèfon: 93 307 99 60 - Fax: 93.266.27.02 www.iesramblaprim.info

Memòria Anual de Centre 2017-2018

PE-01-05

Octubre/18

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 3 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

3. ÒRGANS UNIPERSONALS Director: Cap d’Estudis: Secretari: Cap d’estudis de formació professional: Coordinador Pedagògic Cap d’ Estudis Adjunt/Administrador

Miquel Rausa Saliente Ester Rodríguez Jordi Molina Molina Juan Antonio Zabal García Eusebio German Solano Saura Francisco Nuñez Parejo

4. ÒRGANS COLꞏLEGIATS CONSELL ESCOLAR (el nombre de representants de cada sector és determinat pel Consell Escolar, complint els requisits establerts per la Llei Orgànica 2/2006, Llei 12/2009 de 10 d’agost i Decret 102/2010 de 3 d’agost El nombre total dels seus membres es 22 -

Representants equip directiu 4 Representants dels professors 8 Representants dels alumnes 4 Representants dels pares/mares d’alumnes 3 Representant de l’AMPA 1 Representant de l’Ajuntament 1 Representant del PAS 1

Professors elegits pel Claustre: Natalia Palma Trujillo Antonia Alcalde Gómez Alberto Español Puig Marisa Batalla Cubero Luisa María Sánchez Moreno Francisco Núñez Parejo Eusebio Solano Saura Luis Iriarte Martínez

Representants dels alumnes: Jose Feito Viñolas Muneeba Munir Nallely Ordóñez Ponce Diego Téllez César Representants dels pares d’alumnes Johny Zambrano Rivas

Representant del personal d’administració i serveis: José Luís Díaz Montaña Representant de l’Ajuntament: Sandra Alonso Gutiérrez

Emilia Hoyos Martínez William Téllez Magalánez

Representant de l’AMPA Esther Viñolas Sanahuja

Memòria Anual de Centre 2017-2018

PE-01-05

Octubre/18

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 4 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

5. ÒRGANS DE COORDINACIÓ Departaments didàctic Departament de Llengües Departament de Socials-Anglès Departament de Ciències Departament de Tecnologia Departament de Psicopedagogia/Diversitat Departament de Formació i Orientació Laboral Departament d’Administratiu Departament d’Electricitat Departament de Seguretat i Medi Ambient

Caps de departament Isabel Martínez Isabel Martínez Esther Reynals Esther Reynals Marta Alarcón Esquius Montserrat Solé Camardons Marisa Batalla Cubero Francisco Valor Carles Molina

6. ALTRES ÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONALS Coordinador de Qualitat i Millora Continua Coordinador de Formació Professional Coordinador Relacions Món Laboral/DUAL Coordinador de Prevenció de Riscos Laborals Coordinadora Lingüística Coordinador TIC (informàtica i noves tecnologies) Coordinadora de Batx. Coordinador d’Aula d’Acollida Coordinador Cicles Formatius Família Electricitat

Joaquim Beltrán García * Ferran Vallespir Nualart * Javier Pueyo Langa Javier Pueyo Langa * Isabel Martínez Jaume Nogués Isabel Martínez Marta Alarcón Albert Español Puig

* Segons acta 2/2016 de 14 de març de 201 del Consell Escolar, aquests coordinadors representen a l’Equip Directiu en cas d’absència de tots els seus membres.

Memòria Anual de Centre 2017-2018

PE-01-05

Octubre/18

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 5 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

7. VALORACIÓ PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE La valoració ha estat àmpliament positiva s’ha centrat principalment en : 1Incrementar el que tots els professors/es de cicles estiguin capacitats per a ser tutors/es de dual a través del curs impartit al centre per la professora, Raquel Alfaro. 2Implementar a tot el professorat de cicles formatius en programari de gestió de FCT (qBiD) per poder realitzar el seguiment de les pràctiques a l’empresa. 3.- La participació en el Saló d’Ensenyament que vam tenir durant tres dies consecutius. Cal remarcar el premis d’emprenedoria de la FP, que per tercer any consecutiu obtenim en les diverses especialitats. Dins del mòdul d’Empresa i iniciativa emprenedora, es realitzen per part dels alumnes uns plans empresarials, i fa dos anys els presentem a un premis que organitza la Fundació FP Emprèn.

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 6 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

8. VALORACIÓ FORMACIÓ EN DEPARTAMENTS 8.1 AVALUACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT CURSOS DE FORMACIÓ REALITZATS DURANT EL CURS 2018-19

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT ELÈCTRIC CURS 18/19 PROFESSORS (nom i cognoms)

CURS (titol curs/jornada etc)

Jaume Nogués

Projecte E3, tarpunòmetre

DATES (Preferentme nt) Diverses al llarg del curs

Presentació tecnologia allWize

Novembre

Meetup The Things Network

Gener

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

CRÈDIT/MÒDUL (En el que te incidència) GM IEA M2, M4, M5, M8, M9 GS SEA M2, M4, M8 GS ARI M3, M6, M9, M10 GM IEA M2, M4, M5, M8, M9 GS SEA M2, M4, M8 GS ARI M3, M6, M9, M10 GM IEA M2, M4, M5, M8, M9 GS SEA M2, M4, M8 GS ARI M3, M6, M9, M10

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

VALORACIÓ CURS (Professor/a)

VALORACIÓ FINAL (cap departament)

Molt bona

Bona

Molt bona

Bona

Molt bona

Bona

Pàgina 7 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

Natalia Palma Programa d'innovació i transferència de coneixement Metodologia Agile i Scrum

Natalia Palma

Motivar, inspirar, suggerir. Kit de supervivència per al coordinador d'InnovaFP Jornada conjunta InnovaFP Xarxa Emprenedoria Operativa de facturació per als centres InnovaFP La dinàmica d'equip en el procés d'innovació Jornada de cloenda dels Programes d'FP. Curs 20182019 Aprenentatge colꞏlaboratiu basat en projectes

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Del 09/10/2018 al 14/05/2019 Taller. Del 22/01/2019 al 22/01/2019 Taller. Del 19/03/2019 al 19/03/2019 Taller. Del 18/12/2018 al 18/12/2018 Taller. Del 20/02/2019 al 20/02/2019 Taller. Del 05/07/2019 al 05/07/2019 Taller. Del 18/06/2019 al 18/06/2019 Taller. Del 29/05/2019 al 29/05/2019

A qualsevol mòdul

Bona

Bona

A qualsevol mòdul

Bona

Bona

A qualsevol mòdul

Bona

Bona

A qualsevol mòdul

Bona

Bona

A qualsevol mòdul

Bona

Bona

A qualsevol mòdul

No l’he fet encara

A qualsevol mòdul

No l’he fet encara

A qualsevol mòdul

Bona

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 8 de 71

Bona


Institut Rambla Prim Equip Directiu

Bojos per l'emprenedoria i la innovació

Jornada / Jornades. Del 31/03/2019 al 31/03/2019 Taller a centre. Del 07/11/2018 al 12/12/2018 24/10/2018

A qualsevol mòdul

Bona

Bona

FCT i DUAL

Bona

Bona

Tots

be

Formació de tutors d’empresa

7/11/201812/12/2018

FCT

correcte

Programació i avaluació per competències

17/1/201914/2/2019

Tots

Molt bé

Treball per projectes

4/9/201815/10/2018

Tots

Correcte

Jornada tècnica de disseny 3D i simulació sota control de PLC.

9/4/2019

Automatització

Fluix

Natalia Palma

Formació de tutors d'empresa

Perill salvats per la tecnologia

Judith Tello Artigas

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 9 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

VII Jornada d’innovació i recerca docent a la universitat a l’ensenyament secundari Engrescant el jovent cap a al tecnologia Javier Pueyo Langa

25/10/18

Tots

Fluix

1/12/2018

Tutoria

Molt bé

PhotoShop Avanzado (60 hores)

04/12/18 a 06/02/19

Cap

Molt possitiu

Resdes Sociales

21/02/19 a 22/03/19

Cap

Molt possitiu

Anglès Nivell C1-1

04/10/201 8 25/10/201 8

Tots

Positiu

Anglès Nivell C1-2

02/11/201 8 26/11/201 8

Tots

Positiu

Anglès Nivell C1-3

03/12/201 8 27/12/201 8

Tots

Positiu

Orientació per a la programació didàctica: Formació professional

12/01/201 8 16/03/201

Tots

Positiu

Oscar Viñes Estebanell

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 10 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

8

Marin Balfagon ,Josep Enric

Advanced Factories

09/04/2019

M2 (UF2) CFGS SEA

Variadors de velocitat

19/06/2019

M14 (UF1) CFGS ARI

Material molt complert pel CF

Instal·lacions de punts de recàrrega (ITC BT 52)

25/06/2019

M5 (UF2) CFGS SEA

Material molt complert pel CF

EPlan

del 25 al 29 de junio2019

ARI M1

Robótica

del 1 al 5 de julio de 2019

ARI M2

Marin Balfagon ,Josep Enric

Miguel Angel Prieto Blázquez

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Molt positiu

Pàgina 11 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

PROFESSORS (nom i cognoms)

Marisa Batalla Marisa Batalla Marisa Batalla Joaquim Beltran Raquel Alfaro Lluïsa Fuentes Luis Irirarte Raquel Alfaro Raquel Alfaro Lluïsa Fuentes Lluïsa Fuentes Lluïsa Fuentes

CURS (titol curs/jornada etc) Formació tutors d’empresa Programació i avaluació per competències Curs A. Mòdul 1: Formació del servei d'assessorament i reconeixement acadèmic Curs A. Mòdul 1: Formació del servei d'assessorament i reconeixement acadèmic Curs A. Mòdul 1: Formació del servei d'assessorament i reconeixement acadèmic Curs A. Mòdul 1: Formació del servei d'assessorament i reconeixement acadèmic Curs A. Mòdul 1: Formació del servei d'assessorament i reconeixement acadèmic Comptabilitat informatitzada Formació específica a la contractació el l’FP Dual Formació específica a la contractació el l’FP Dual Microsoft Excel 2016. Nivell Avançat - Certificació MOS 77728 ( 30 hores) Programació a Formació Professional ( 30 hores) Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

DATES

CRÈDIT/MÒDUL

VALORACIÓ CURS

(Preferentment)

(En el que te incidència)

(Professor/a)

VALORACIÓ FINAL (cap departament)

1r trimestre

Tots

Aprofitament

Aprofitat

2n trimestre

Tots

Aprofitament

Aprofitat

3r trimestre

Tots

Aprofitament

Aprofitat

3r trimestre

Tots

Aprofitament

Aprofitat

3r trimestre

Tots

Aprofitament

Aprofitat

3r trimestre

Tots

Aprofitament

Aprofitat

3r trimestre

Tots

Aprofitament

Aprofitat

3r trimestre

M06

Aprofitament

Aprofitat

3r trimestre

M13

Aprofitament

Aprofitat

3r trimestre

M14

Aprofitament

Aprofitat

3r trimestre

M05

Aprofitament

Aprofitat

3r trimestre

Tots

Aprofitament

Aprofitat

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 12 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

Formació Professorat del Departament de FOL: Victorià Sánchis:  Set-Jun 2018/19 - Programa d'emprenedoria a l'FP 2018/19  Nov 2018 - La gestió del temps al llarg d'un projecte emprenedor  Des 2018 - Jornada conjunta InnovaFP/Xarxa Emprenedoria  Feb 2018 - La gestió de projectes emprenedors  Abr 2019 - Acompanyament emocional en el projecte emprenedor

Montse Solé:  Nov-Desem 2018/19 – Formació Tutors d’empresa  Feb- Març 2019 – Competencias, talento y salud laboral

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 13 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

CURS (títol curs/jornada etc) Carles Molina Rubio Carles Molina Rubio Carles Molina Rubio Carles Molina Rubio Carles Molina Rubio Carles Molina Rubio Carles Molina Rubio Carles Molina Rubio Fernando Condal Domingo Fernando Condal Domingo Fernando Condal Domingo Raúl Mateos Delgado Raúl Mateos Delgado Raúl Mateos Delgado Neus Soto Gil Neus Soto Gil

Formació de tutors d'empresa ISO 14001:2015 i Nou Reglament EMAS Gestió Ambiental a l’empresa Programar i avaluar per competències en els Cicles Formatius Com fer un Estudi d’Impacte Ambiental Acompanyament emocional en el projecte emprenedor Orientació per a la programació didàctica: Formació professional La gestió de projectes emprenedors Programa d’emprenedoria a l’FP Formació de tutors d'empresa Programar i avaluar per competències en els Cicles Formatius Flipped Classroom. Inverteix la teva classe. Formació de tutors d'empresa Georeferenciació i imatge aèria Cartografia forestal: Topografia básica i GPS Formació de tutors d'empresa Màster Formació del Professorat

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

DATES

CRÈDIT/MÒDUL

(Preferentment)

(En el que te incidència)

VALORACIÓ CURS (Professor/a)

VALORACIÓ FINAL (cap departament)

Octubre de 2018 Octubre de 2018 Setembre – Novembre 2018 Segon trimestre

FCT – DUAL MP03 – MP08 MP03 – MP08 Transversal

Positiva Positiva Positiva Positiva

Positiva Positiva Positiva Positiva

Març 2019 Abril 2019

MP03 MP14

Positiva Positiva

Positiva Positiva

Març – Juny 2019

Transversal

Positiva

Positiva

Març 2019 Octubre 2018- junt 2019 Octubre de 2018 Segon trimestre

MP14 Transversal FCT – DUAL Transversal

Positiva Positiva Positiva Positiva

Positiva Positiva Positiva Positiva

Primer trimestre Octubre de 2018 Primer trimestre Segon trimestre Octubre de 2018 Curs 18/19

Transversal FCT – DUAL MP04 MP04 FCT – DUAL Transversal

Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva

Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 14 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

AVALUACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT DE COMUNS CURS

PROFESSOR/S

Currículum i avaluació  competencial a l’àmbit  de cientificotecnològic

Treball i avaluació  competencial CTM

Educació Ambiental

VALORACIÓ

Guillem Pintos

‐Els documents curriculars: Decret de Currículum (187/2015), documents de competències  bàsiques i transversals, “El Currículum competencial a l’aula”, “Avaluar per aprendre”.   Desplegament del currículum: programació de la matèria, disseny d’unitats i seqüències  didàctiques, activitats, eines per a l’avaluació competencial.   ‐Àmbits transversals del currículum. Mètodes didàctics  competencials i reflexius centrats en els  aprenents i la funcionalitat dels continguts.   ‐Gestió social i emocional de les dinàmiques d’aprenentatge a l’aula.  ‐ Formats d’aprenentatge i estratègies per atendre tot l’alumnat

Molt  Positiva

Enrique Asensio

La recerca científica, tecnològica i matemàtica en el nostre país.   La recerca com a metodologia.   Activitats d’aprenentatge i dinàmiques d’aula competencials  Competències bàsiques i continguts clau en les activitats d’aprenentatge CTM  Activitats d’avaluació competencials  Materials, pràctiques i experiències educatives proposades pels CESIRE i d’altres institucions.   Les proves de competències bàsiques  L’avaluació com a eina formadora  La regulació dels aprenentatges 

Molt positiva

Guillem Pintos

Xarxa de competències  Luisa Sánchez  bàsiques secundària  Bíblia i cultura a 

Continguts

Luisa Sánchez 

El curs està orientat a donar formació específica sobre educació ambiental, en el context sòcio‐ambiental  present. El professorat que s’hi pot acollir, a partir de la seva sensibilitat o formació, pot ser el provinent  dels àmbits de les ciències naturals i socials, i que tingui la necessitat d’actualitzar coneixements sobre com  Positiva  abordar les temàtiques relacionades àmpliament amb la relació dels humans amb l’entorn i en el marc de la  sostenibilitat global.   Desenvolupar el treball per competències als seus centres, elaborar instruments de suport per  orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i  Molt positiva  compartir processos d'autoavaluació.  Presentar l'ús de la Bíblia en tota la seva riquesa des d'una perspectiva interdisciplinària i  Molt positiva  innovadora. Treballar en la metodologia del Pensament Visual. Aprofundir en la metodologia 

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 15 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

CURS

PROFESSOR/S

Continguts

VALORACIÓ

ABP per la classe de religió.

Montserrat i la seva  aplicació a l’aula 2a  part 

Coordinador del  Pràcticum del màster 

Juan Antonio  Zabal 

Programa de mobilitat i  cooperació europea i  internacional en els  Isabel Martínez  Ensenyaments  Professionals 

Acollir els estudiants en pràctiques.  Presentar els espais del centre Fer el seguiment del pràcticum  Facilitar l’assistència de l’estudiant a les reunions, equips  docents, sessions d’avaluació, claustres, activitats extraaula...   Facilitar que l’estudiant en pràctiques , el/la tutor/a del centre i el/la tutor/a de la universitat,  tinguin espai i temps per valorar l’activitat de l’aula i analitzar quins aspectes podrien millorar i  com ho farien  Valorar el període de pràctiques i el Pla de Treball, proposant aspectes de millora, si escau 

Positiva

Rebre suport per a projectes de mobilitat (tant per als alumnes com per als professors) per fer  pràctiques en empreses d'altres països, per a projectes de cooperació internacional (innovació i  intercanvi de bones pràctiques) i projectes de reconeixement d'estudis (ECVET). 

Molt positiva 

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 16 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

PROFESSORS (nom i cognoms)

Antònia Alcalde Gómez Pep Cabrera García

Maria José Córdoba Jiménez Ignasi Sos Bravo

CURS (titol curs/jornada etc) Jornada Pedagògica PFI Formació professional als PFI Metodologia : treball per projectes Acompanyament en la gestió de l’aula Identitat digital i incorporació al treball: eines i recursos actuals. Desenvolupament de recursos i competències des d’una perspectiva emocional i corporal Nivell C2 Català Iniciació en la pràctica AICLE/CLIL Formació professional als PFI Programació i avaluació per competències Aprofundiment en la pràctica AICLE/CLIL

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

DATES

CRÈDIT/MÒDUL

VALORACIÓ CURS

(Preferentment)

(En el que te incidència)

(Professor/a)

Setembre 2018 Octubre 2018

Tots els mòduls

Positiva

VALORACIÓ FINAL (cap departament) Positiva

Tots els mòduls

Positiva

Positiva

Comunicació

Positiva

Positiva

MP MP

Positiva Positiva

Positiva Positiva

MP MP

Positiva Positiva

Positiva Positiva

Setembre 18/juny 19 Octubre 2018 Novembre 2018 Mar´2019 Febrer 2019

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 17 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

9. RESULTATS ACADEMICS .9.2 PERCENTATGES D’APROVATS FINAL CURS ESO I BATXILLERAT

Percentatges d’aprovats FINAL i EXTRAORDINÀRIA curs 2018‐19: 4tESO‐2n BATX i  CAS  2n BATX  Ll  catalana  Ll castellana  Ll estrangera  Història Filosofia  Història  Biologia  Mates  Química  Tecno  Física  Llatí  Economia  Geografia  Mates Socials  Història de l’Art  Literatura castellana  Literatura catalana  Treball recerca 

Final Aprovats  8  12  9  4  5  2  1  2  2  1  3  1  2  1  3  10  3  11 

% 62%  92%  56%  27%  29%  50%  13%  40%  100%  50%  100%  25%  67%  25%  100%  91%  100%  100% 

Extraordinària Aprovats  %  13  100%  13  100%  16  100%  10  67%  8  50%  4  100%  4  50%  3  60%  2  100%  1  50%  3  100&  4  100%  3  100%  2  50%  3  100%  11  100%  3  100%  11  100% 

CAS  Ll  catalana  Ll castellana  Ll estrangera  Mates  Optativa Tec‐Fis  Optativa Bio‐Qui 

FINAL Aprovats  %  7  100%  7  100%  7  86%  7  100%  1  100%  5  100% 

    Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 18 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

  4t ESO  Ll  catalana  Ll castellana  Ll estrangera  Mates  C. Socials  Ed. Física  Física i Química  Ciències Aplicades  Tecnologia  Biologia  Àmbit Cultura i valors  Àmbit personal i social  Àmbit digital 

FINAL Aprovats  %  22  88%  22  88%  21  84%  10  40%  14  61%  23  92%  20  80%  20  80%  11  44%  12  48%  12  48%  14  61%  22  88% 

EXTRAORDINÀRIA Aprovats  %  22  88%  22  88%  23  92%  20  80%  22  88%  23  92%  22  88%  23  92%  22  88%  21  84%  20  80%  22  88%  22  88% 

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 19 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

9.4 RESUTATS ACADÈMICS ESO I BATXILLERAT PER CURSOS AVALUATS Aproven FINAL tot JUNY

Suspenen 1-2

Suspenen 3 ó mes

% PASSEN

CURS 18-19

4t ESO

24

22

0

2

92%

BATX 2n

18

12

1

5

67%

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

DE CURS

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 20 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

9.5 DADES MEMORIA ANUAL 2018-2019 CC.FF CURS

PFI (CFPB EE10) AG10

MATRI CUL 2018-19 ( 10OCT) Electricitat i electrònica Gestió administrativa

AVAL UATS FINAL

PAS EN CUR S1a 2on

GRADUATS Nº GRA Pende DUE nt N F.C.T

BAI XES OCT JUN

% BAIX ES

GRADUATs % GRAD Pende UENnt promoc F.C.T ió 1ER.

30 16

23 12

0 9

20 0

0 0

7 3

23,33%

1 2 1 2 1

25%

86,95% 75%

0 0

11 30 29 36

11 27 20 16

0 16 0 11

10 0 14 0

0 0 2 0

0 3 1 13

0 10% 3% 36%

90% 59,25% 54% 68,75%

0 0 7% 0

2

19

17

0

13

2

2

10,53%

76,47%

11,76%

EE10 (M)

Instalꞏlacions elèctriques i automàtiques

EE10 (T)

Instalꞏlacions elèctriques i automàtiques

1

29

20

9

0

0

9

31%

45%

0

2

22

19

0

12

4

4

18%

63%

21%

EE30 (M) IFE

2

9

3

0

0

3

6

66,7%

0%

33,3%

12 8 22 26

11 8 20 26

11 7 16 0

0 0 0 14

0 0 0 2

0 0 2 2

9,09% 14,8%

100% 87,5% 80% 54%

0 0 0 7%

EEA0( M)

Sistemes electrotècnics i automatitzats

1 2 1 2 1

0 0

AGB0

Instalꞏlacions de telecomunicacions Itinerari formatiu específic Administració i finances

13

9

8

0

0

4

30,76%

88,88%

0

2

12

12

0

11

0

0

0

91,66%

0

EEB0

Automatització i robòtica industrial Educació i control ambiental CURS ACCES A GRAU SUPERIOR

1 2 1 2

19 23

18 23

14 0

0 13

0 2

1 0

5% 0%

77,77% 56,52%

8,70%

31 30 

26 28 

26 0 

0 17 

0 11 

5 2 

16,1% 6,7% 

100% 60,71% 

0 35,7% 

8

7

0

7

0

    1 

12,5%

100%

0

SMA0 CAS

0

GRAU DE SATISFACCIÓ DE L’ALUMNAT RESPECTE AL CENTRE CURS 18/19 En aquest apartat hem de dir que la satisfacció de l’alumnat ha arribat a un 76,12 %, la qual cosa ens indica que estem per amunt del 75% que tenim com a objectiu general. L’alumnat troba que hi ha mòduls que són molt extensos i que el professorat no pot arribar a fer tot i ho ha de sintetitzar.

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 21 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

10. RESULTATS FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL I FORMACIÓ DUAL

Informe FCT-DUAL curs 2018-2019 Grup

AGB0 AG10 EEA0 E10 matí E10 tarda EEB0 FPB SMA0 Totals

Alumnes de 2n que han fet FCT

Exempts 100%

17 10 5 14 2 11 11 19 89

1 2 4 1 9 6 0 1 23

Pendents de fer la FCT (baixes o proper curs) 3 3 0 1 2 3 0 13 25

Alumnes de 1r que han fet FCT parcial

Alumnes graduats en DUAL

2 3 0 0 0 0 0 7 12

3 9 3 0 3 1 0 1 20

Alumnes que han abandonat la DUAL (fan FCT) 2 3 0 0 1 1 0 0 7

Alumnes de 1r q inicien DUAL 7 9 3 0 4 7 0 3 33

Evolució FCT-DUAL Curs

Alumnes FCT

Empreses FCT

2016-2017 2017-2018 2018-2019

111 88 89

82 68 72

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Alumnes DUAL 11 27 33

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Empreses DUAL 5 14 21

Pàgina 22 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

EVOLUCIÓ D’ALUMNES FCT I DUAL

EVOLUCIÓ D’ALUMNES I EMPRESES DUAL

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 23 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 24 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

Enquesta FCT Curs Pregunta als alumnes 1. La informació i la relació que has mantingut amb el/la tutor/a de l'empresa ha estat satisfactòria? 2. Estàs satisfet/a amb el seguiment del tutor/a del centre de les teves pràctiques? 3. Valora globalment l'experiència de l'FCT.

2018-2019 DONES HOMES

2017-2018 DONES HOMES

9

9’5

9’2

9’3

9’2

9’3

9’1

8’8

9’2

9’3

9’2

9

Pregunta als tutors d’empresa Curs 1. Esteu satisfets amb la formació inicial de l'alumne/a quan va arribar a l'empresa? 2. Esteu satisfets amb la relació que heu mantingut amb el/la tutor/a del centre docent i amb la informació que us ha lliurat? 3. Com valoraríeu globalment l'experiència de les pràctiques i estades a les empreses?

2018-2019

2017-2018

8’7

8’3

9’1

8’8

9’2

8’9

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 25 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

VALORACIÓ GLOBAL D’ALUMNES I EMPRESES FCT

CURS Enquesta DUAL Promoció Pregunta als alumnes 1. La informació i la relació que has mantingut amb el/la tutor/a de l'empresa ha estat satisfactòria? 2. La relació que has mantingut amb els companys de feina a l'empresa ha estat satisfactòria? 3. Estàs satisfet/a amb el

2017-2019 DONES HOMES

2016-2018 DONES HOMES

10

7

10

9

10

5

10

10

10

8

10

9

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 26 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

seguiment del tutor/a del centre educatiu de les activitats formatives realitzades a l'empresa? 4. Valora globalment l'experiència de la formació en alternança Pregunta als tutors d’empresa Promoció 1. Esteu satisfets amb la relació que heu mantingut amb el/la tutor/a del centre docent i amb la informació que us ha lliurat? 2. Valorareu globalment l'experiència de la formació en alternança?

8

10

10

10

2017-2019

2016-2018

8

8’6

7’7

10

VALORACIÓ GLOBAL D’ALUMNES I EMPRESES DUAL

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 27 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

PROMOCIÓ DUAL

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 28 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

Informe FCT –DUAL curs 2017-2018 Grup AGB0 AG10 EEA0 matí EEA0 tarda EE10 matí EE10 tarda EEB0 FPB EE30 SMA0 Totals

Alumnes que han fet FCT 14 5 6 3 13 0 9 8 1 29 88

Exempts 100% 6 2 3 1 0 7 3 0 0 0 22

Pendents de fer la FCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alumnes que han fet DUAL 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 11

Informe FCT-DUAL curs 2016-2017 Grup AGB0 AG10 EEA0 matí EEA0 tarda EE10 matí EE10 tarda EEB0 FPB EE30 SMA0 Totals

Alumnes que han fet FCT 15 16 10 9 10 6 14 7 5 19 111

Exempts 100% 2 1 2 5 0 3 1 0 0 0 14

Pendents de fer la FCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.2 Valoració del curs.

El curs 2018-2019 va venir marcat per dues noves especialitats: Medi ambient i Robòtica, que va suposar una dificultat per disposar d’empreses on realitzar les pràctiques. Aquest curs aquesta dificultat no s’ha donat i totes les especialitats ja han pogut treballar amb el banc d’empreses. Com a nota negativa cal remarcar que els cicles que s’imparteixen pel matí segueixen tenint dificultats a l’hora de que els alumnes facin les pràctiques. En aquest sentit s’ha valorat des de direcció que el cicle de Medi Ambient es cursi per la tarda. Tampoc s’ha assolit el compromís de que tots els alumnes, encara que sí la majoria, finalitzin les pràctiques a principis de maig.

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 29 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

10.3 Propostes pel curs 2018-2019

Consolidació i ampliació de les empreses Dual. Aconseguir que tots els alumnes finalitzin les pràctiques a primer de maig. Realitzar sessions informatives durant el mes de setembre als alumnes de 1r curs sobre la FCT i Dual.

11 VALORACIÓ ANALISIS DE RESULTATS 2017-2018 (EQUIPS DOCENTS) 4T- ESO Tutora: Marta Alarcón Esquius Grup molt  heterogeni  pel  que  fa  al  nivell  acadèmic.  S’ha  treballat  metodològicament  adaptant el nivell del currículum als diferents nivells, tant en el material, les estratègies  i  també  en  las  avaluacions:  s’han  aplicat  mesures  d’atenció  a  la  diversitat  no  significatives pel que fa a la modificació del currículum.    Aquell alumnat amb més nivell inicial de base han evolucionat més favorablement a les  mesures  proposades,  es  constata  un  progrés  en  l’aprenentatge  molt  significatiu,  mentre  que  aquells  que  es  situaven  en  la  franja  de  més  dificultat,  necessiten  d’un  increment de coneixements previs i un treball de procediments que els hi manquen.  

BATX-2

Tutor: Alexandre Baltasar Porcel Del total de vint‐i‐quatre alumnes d’aquest grup classe, vuit n’eren repetidors. Al llarg del  curs,  hi  ha  hagut  sis  baixes,  dues  de  les  quals  per  excés  de  faltes  injustificades  d’assistència, mentre que les altres quatre han estat de manera voluntària, la meitat de les  quals de repetidors. Dos terços del estudiants (12 alumnes) han aprovat el batxillerat. Del  terç  d’estudiants  suspesos  (6  alumnes),  un  estudiant  ha  decidit  no  presentar‐se  als  exàmens extraordinaris perquè abans ha superat les proves d’accés als Cicles Formatius de  Grau Superior (CFGS), de  manera que  el proper curs estudia un  cicle superior. En aquest  sentit,  els  alumnes  d’aquest  grup  han  optat  de  forma  majoritària  per  continuar  els  seus  estudis  per  la  via  dels  CFGS.  Així,  la  tutoria  ha  estat  centrada  tant  en  el  seguiment  dels  resultats i els hàbits d’estudi dels estudiants com en l’orientació de la seva opció idònia de  formació  acadèmica  i  professional  després  del  batxillerat.  En  el  cas  dels  alumnes  que  no  han aprovat els exàmens extraordinaris, han rebut consells sobre com afrontar  la repetició  de les matèries suspeses en el proper curs.

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 30 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

VALORACIONS FINALS DELS CURSOS DE CCFFGM I CCFFGS. CURS Sistemes 2 Sistemes 1 ARI 1 ARI 2 EICA 1 EICA 2 AFI 1 AFI 2 Instal.lacions MATI Instal.lacions 2 MATI Instal.lacions TARDA Instal.lacions 2 TARDA

VALORACIÓ FINAL DE CURS Es valora positivament el desenvolupament del curs Grup amb ganes de treballar i aprendre. Grup amb un bon rendiment acadèmic. Grup bo amb un bon rendiment acadèmic. S’ha hagut d’adequar els continguts teòrics per a la seva asimilació. L’actitud positiva del grup ha davallat durant l’últim període del curs. Els objectius generals s’han complert a tots els mòduls professionals. S’han complert tots els objectius Valoració positiva pel que fa a la participación i responsabilitat de l’alumnat. Valoració positiva encara que es podría haver millorat. 1 El grup , malgrat les mesures fetes al llarg del curs , no ha aturat l’absentisme. Acabaran uns 20 de 36 inicials. D’aquests 20 uns 11 passaran a segon. Grup que ha treballat bé .

1 Un grup amb problemes d’absentisme i falta de motivació a l’estudi. De 29 inicials han acabat tot 8 alumnes. El grup ha tingut un comportament excel.lent amb alumnes de qualitat. La temporalització de les programacions ha estat impecable. Gestió Administ. 1 Ha estat un grup molt heterogeni en coneixements i actituds. No hi havia cohesió col.lectiva. Gestió Administ. 2 El grup ha funcionat dins dels paràmetres normals. IFE 1 Grup de diversitat que s’ha pogut adaptar al currículum i a les seves necessitats. IFE 2 Poc alumnat molt responsable i sense absentisme. L’alumnat ha aconseguit les competències necessàries i els conceptes que assenyalen el currículum de l’IFE. CAS Grup cohesionat amb ganes d’estudiar i aprovar. Bon rendiment acadèmic, en general. PFI Inserció ha hagut una i propostes dues. El grup ha graduat tot el MANTENIMENT que ha arribat al tercer trimestre, menys un que ha hagut de marxar al seu país. PFI PINTURA Ha funcionat una mica pitjor. Han graduat nou persones i només no han superat el curs tres persones per les FCT. FPBàsica 1 Grup cohesionat amb resultats ajustats al tipus d’alumnat. FP Bàsica 2 Grup no tant cohesionat com al de primer, però amb una dinámica de rendiment baix. Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 31 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

12. VALORACIÓ SORTIDES I PROJECTES

DEPARTAMENT D’ ADMINISTRATIU CURS 2018/19 ACTIVITAT

VALORACIÓ

“Meeting Point d’empreses simulades” POSITIVA Acte entrega de premis FP empren

ACTIVITATS REALITZADES CURS 2018/2019 DEPARTAMENT DE COMUNS ACTIVITAT

CURS

DATA

RESPONSABLE

VALORACI

Conèixer millor els residus.  

4t

22/10/18

Guillem

Parlem de drogues: ús i efectes del cànnabis 

4t

11/10/18

Marta

Positiva

4t i 2n BTX

25/11/18

Guillem

Positiva.

27/11/18

Ester

Positiva

20/12/18

Guillem

Visita a la  Depuradora de Montcada i Casa de  les Aigües  La Marató  Visita al Museu de la Ciència i la Tècnica de  Terrassa.  

4t i 2n  Batx  4t i 2n de  Batxillerat

Marta

Visita a part del Museu i A alumnes de quart d’ESO Positiva. Activitat de tutor

Marta

Positiva

La fageda 

4t

Ciutat de la Pau (audiència pública de  Barcelona) 

4t

Consum responsable : com compres?  

4t

08/02/19

Projecte “Els cors del Besòs” 

4t

Tot el curs

Transversal

Com es depura l'aigua? 

4t

22/03/19

Guillem

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

19/12/18 01/10/18  01/ 06/19  (4 trobades  intergrups)   

Positiva. Activitat a l’aula.

Guillem

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Positiva. Activitat a l’aula. La participació del grup es adreçada a tots els memb implicats voluntàriament  Positiva. Activitat a l’aula.

Pàgina 32 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

ACTIVITAT Visita a la Planta Integral de Valoració de  Residus Urbans 

CURS

DATA

RESPONSABLE

VALORACI

4t

25/04/19

Guillem

Visita a l’ecoparc i a la pla positiva.

Coneix millor l'aigua 

4t

03/05/19

Guillem

Activitat d l’aula. Valoració

Sortida d’orientació professional

4t

17/5/19

Marta

En marxa per la salut ambiental  

4t

29/05/19

Guillem

Positiva Activitat interactiva amb e emissions contaminants E contaminants de la ciutat.

Tibidabo

4t

20/6/19

Marta

Final de curs de tutoria. M

Sortides amb alumnes del departament de FOL  7 maig 2019 - VII Mostra Projectes Emprenedors (Fundació FP BCN). Amb alumnat

de 1r CFGS EICA.  18 juny 2019 - 10a Edició Premis FPemprèn (Lliurament de premis). 2n CFGS

EICA. 1er CFGM IEA ACTIVITATS FETES PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA ACTIVITAT Visita al Parlament Concert de la Coral de l’IFE MNAC

RESPONSABLE Tutors FPBàsica Tutors FPBàsica

TRIMESTRE Segon Trimestre Tercer Trimestre

VALORACIÓ Molt Bona Bona

Tutors FPBàsica

Tercer Trimestre

Bona

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 33 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

ACTIVITATS FETES PEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT SORTIDA Biodiversitat marina a la Barceloneta – Pràctica espais protegits marins Depuradora del Besòs i fauna i flora de la desembocadura del besos Reserva Masia Blanca Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica Jardí botànic de Barcelona Botànica: Identificació d’espècies a Collserola Sortida al Museu Blau Visita al grup d’emergències mèdiques de Bombers Ecosistemes Extrems. Treball de camp a La Molina Delta del Llobregat. Ecosistemes costaners i ús públic EDAR Montcada i Reixac Sortida RiuNet: Identificació invertebrats Orientació a Collserola The zone of hope (Barcelona) Depuradora AGBAR Visita a l’SDEA Ús públic al Pantà de Vallvidrera (Collserola) Activitats d’educació ambiental a Collserola Visita a la Fundació Mona

GRUP 2n 1r 2n 2n 1r 1r 1r 2n 1r 1r i 2n 2n 1r i 2n 1r i 2n 1r i 2n 2n 1r 2n 1r 12 i 2n

DATA 29/09/18 5/10/18 1r trimestre 11/12/18 1r/2n trimestre 2n trimestre 2n trimestre 2n trimestre 2n trimestre 2n trimestre 2n trimestre 2n trimestre 2n trimestre 2n trimestre 3r trimestre 3r trimestre 3r trimestre 3r trimestre 3r trimestre

CRÈDIT/MÒDUL (En el que te incidència) MP09 MP1, MP02, MP03 i MP07 MP09 MP08 MP02 i MP07 MP02 MP07 MP05 MP01 i MP02 MP01 i MP09 MP08 MP02 MP04 i MP05 MP06 i MP07 MP08 MP06 MP09 MP07 MP03, MP06, MP07, MP09

Responsable

Fernando Cond Raúl Mateos Fernando Cond Carles Molina Raúl Mateos Raúl Mateos Raúl Mateos Neus Soto Fernando Cond Fernando Cond Carles Molina Raúl Mateos Raúl Mateos Raúl Mateos Carles Molina Carles Molina Fernando Cond Fernando Cond Fernando Cond

ACTIVITATS IFE ACTIVITAT

DIA

HORA

SORTIDA A LA PLATJA

20 i 27 de setembre

11:30

del 2018

14:30

CURS DE FOTOGRAFIA AL

3

CENTRE CÍVIC

desembre

oct

al

12

GRUPS

12:00 a 14:00

PROFESSORS

1 i 2n

Maite iturre, Elisabet Jansà, Gema Mazueco, Ariadna Morros

2n

Elisabet

(cada

Jansà

i

Ariadna

Morros

dimecres)

MOSSOS

D’ESQUADRA

Xerrada Centre

11/10/2018 (drogues)

1 i 2n

11h

15/10/2018 (riscos) 02/11/2018 (Violencia masc) CURS DE PISCINA

Del 4 octubre al 13 de

juny

11:30 a 14:30

(cada

1 i 2n

Maite Iturre, Elisabet Jansà, Ariadna Morros

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 34 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

dijous)

REFUGIS

ANTIAERIS

DE

22 octubre (3 €

10:30

1 i 2n

Raquel, Maite i Eli

GRÀCIA

/alumne)

COSMOCAIXA

5/11/2018

10:00

1 i 2n

Ari, Gema, Eli

QUADRE

19/11/2018

12

1 i 2n

Qui tingui classe

QUADRE

20

11:30-12:30

1 i 2n

Raquel, Ari, Gema

FORA

DE

(XERRADA) FORA

DE

DE

(orientació sexual)

NOVEMBRE

TMB

10 desembre

10-12

1 i 2n

Ari, Eli, Gema

FORA DE QUADRE (violència

11 de desembre

11:30-13:30

1 i 2n

Raquel,Ari, Gema

19

11h

1 i 2n

Maite, Raquel, Ari

masclista) LA

FAGEDA

(necessitem

desembre

certificats de discapacitat)

(12€/alumne)

4 ESO

PLANETARIUM

22/01/2019

11:30

1 i 2n

Maite, iSABEL

11/02/2019

10:00

1 i 2n

MAITE I RAQUEL

LES GOLONDRINES

6/03/2019

11:00

1 i 2n

ARI, ELI I ISABEL

PARC DE COLLSEROLA

11/03/2019

10:00

1 i 2n

ARI, ELI I ISABEL

CAIXA FORUM GRATUIT

18/03/2019

10:00

1 i 2n

ARI ELI ISABEL

XERRADA

29 abril

9 a 11h

1 i 2n

AL CENTRE

LA

BARCELONA

MEDIEVAL

UMBRAL

(DRETS HUMANS)

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 35 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

ACTIVITATS FETES PEL PFI DATA

ACTIVITAT

RESPONSABLE

VALORACIÓ

05/12/19

Visita Parlament de Catalunya Taller de sexualitat 1 part

Antònia Alcalde Gómez

Positiva- Incidència als MFG Positiva- Incidència als MFG Positiva- Incidència als MFG Positiva- Incidència als MFG Positiva- Incidència als MFG Positiva- Incidència als MFG

13/12/19 20/12/19

Antònia Alcalde Gómez

20/12/19

Taller de sexualitat 2ona Antònia Alcalde Gómez part Visita al refugi antiaeri de Antònia Alcalde Gómez Gràcia Ruta per les places de Gràcia Antònia Alcalde Gómez

20/06/19

Visita MNAC

13/12/19

Antònia Alcalde Gómez

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 36 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

13. PROJECTES REALITZATS DURANT EL CURS 2018-19 13.2 AVALUACIÓ DELS PROJECTES OBJECTIUS

PROJECTES TEMPORALITZA CIÓ

Valoració

Projecte D’Educació Ambiental Sensibilitzar tant l’alumnat com el professorat en la És un projecte dels EDA programes d’innovació Millorar la recollida de que té una durada de Positiva residus res anys Aprofitar millor els recursos energètics (aigua, lum, gas, etc) Projecte Recerca 2n Batxillerat

Projecte E3 (Banc d'Energia).

Inici a primer de Batx, per fer a dos cursos Es parla d’aspectes de consciència energètica i ambientals, sobirania energètica i el vector Positiva. social relacional amb els efectes del malbaratament i la pobresa energètica. Tot el curs

PROPOSTA DE PROJECTES PER AL PROPER CURS 2018-19 -Incorporació de la Llengua Anglesa al mòdul 01 Comunicació i atenció al client CFGS Administració i Finances (2 hores/setmana) i al mòdul 01 Comunicació empresarial i atenció al client CFGM Gestió Administrativa (1 hora/setmana). Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 37 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

-Desdoblament al mòdul Anglès Tècnic al CFGM Instalꞏlacions Elèctriques i Automàtiques i al CFGS Educació i Control Ambiental (1 hora/setmana) per tal de potenciar l’expressió oral en anglès.

ACTIVITAT

DATES

RESPONSABLE/S

VALORACIÓ

OBSERVACIONS

Fira Empreses simulades

Marisa Batalla Joaquim Beltran

Positiva

Participació a la fira dels alumnes dAF2

Saló de l’ensenyament

Tots els departaments

Positiva

Marisa Batalla Joaquim Beltran

Positiva

04/2019

FPemprèn

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Visita al saló de l’ensenyament els alumnes de GA1-GA2-AF1 Assistència a la gala de lliurament de premis.

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 38 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

14. MEMÒRIA FORMACIÓ CENTRES DE TREBALL FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL EMPRESES GRAU DE SATISFACCIÓ (2017/2018) 1. Esteu satisfets amb la formació inicial de l'alumne/a quan va 83,8% arribar a l'empresa? 90,7% 2. Esteu satisfets amb la relació que heu mantingut amb el tutor del Centre i amb la informació lliurada? 3. Com valoraríeu globalment l' experiència de la FCT? 90,2% 4. Tornaríeu a repetir aquesta colꞏlaboració? 99,8% FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL ALUMNES GRAU DE SATISFACCIÓ (2017/2018) 1. La informació i la relació que has mantingut amb el tutor/a 89,81% d'empresa ha estat satisfactòria? 2. La relació que has mantingut amb els companys/es de feina ha estat satisfactòria?

95,68%

3. Estàs satisfet/ta del seguiment del Centre de les teves pràctiques?

88,54%

4. Valora globalment la experiència de la FCT

90%

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

F.P. 91,15% PFI 94,32% F.P. 95,28% PFI 87,76% F.P. 91,66% PFI 85,98% F.P. 90,09% PFI 90%

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 39 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

15. ACTUACIONS REALITZADES PERÍODE 01/07/2018 - 30/06/2019 ACTUACIONS REALITZADES PERÍODE 01/07/2018 - 30/06/2019 Actuacions : Finalitats: Àmbit 1. Obres a l’institut de la planta baixa i el 1. Optimització dels espais del centre infraestructures soterrani que continuen al mes de juny 2. Millora de la imatge del centre 2. Equipament de so 3. Millora i estalvi energètic 3. Renovació de la xarxa telemàtica 4.Optimització i estalvi energètic de les instalꞏlacions Àmbit gestió de centre

Àmbit pedagògic:

Àmbit Normatiu:

Àmbit autonomia de centre: Àmbit projecció de centre

1.Dinamització de grups de treball ( eixos transversals ) 2.Millora de lideratge distribuït segons àmbits de treball 3.Millora amb la relació de les institucions externes de caire educativa i social 1.Potenciació d’equips de treball interdepartamental 2.Potenciació de l’acció tutorial 3.Interacció de l’alumnat de diferents nivells mitjançant projectes. 4.Potenciació del PDC 5.Dinamització de les activitats d’emprenedoria i d’esports 6.Millora de l’acció orientadora de l’alumnat 1.Aprovació i actualització de tota la documentació de gestió de centre ( NOFC, PGA, MEMORIA, etc.) 2.Activació dels protocols amb serveis complementaris ( EAP, SERVEIS SOCIALS, etc) 3.Reorganització de l’organigrama general de centre 1.Modificació i aprovació de la carta de compromís del centre. 2. Modificació i aprovació documents (PEC, NOFC, PdD, MEMORIA ANUAL, PGCA) 1.Potenciació de la Jornada Tècnica Professional 2.Participació en el Projecte Erasmus + en l’àmbit del professorat. 3.Potenciació de la pàgina web del centre i creació de compte de Twitter i Facebook. 4.Adaptació de la nova imatge del centre (logo, capçalera, etc.) als documents. Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

1. Millora de gestió interna 2. Millora de procés de “servucció”

1. Millora de resultats acadèmics i cohesió social 2. Millora integral de l’alumnat 3. Millora de la relació escolafamília 4. Creació de noves vies de comunicació amb les famílies

1.Optimitzar la gestió de centre 2. Dinamitzar les relacions externes de centre 3. Reestructurar la conformació organitzativa del centre

1. Adequació documents de centre 2. Millora difusió de documentació

1. Potenciació de l’oferta formativa del centre 2.Projecció externa del centre 3. Optimització dels recursos de promoció de centre 3. Obertura a les institucions externes del barri

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 40 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

5.Participació activa en el Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 41 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

16. INDICADORS DE CENTRE

OBJECTIU: assoliment d’un rendiment mínim del 75% el curs 2020/21 VALIDACIÓ POSITIVA: Mantenir o incrementar anualment les dades. OBJECTIU 2020/21: 75% RESPONSABLE PRESA DE DADES: Cap´s d’estudis 12/13

13/14

14/15

15/16

PERÍODE: Anual 16/17

17/18 18/19

AG10

73.2% 70.5% 70.8% 71.3%

72.6%

89

EE10

69.7% 70.7% 64.6% 70.7%

66.3%

90,50 70.6%

EE30

69.16% 62.%

MITJANA GM

64,3%

62,83 24%

66.9% 80,8

53%

AGB0

84.6% 89.2% 828%

85.1%

83.8%

92,52 75%

EEA0

88.7% 87.5% 81.7% 81.4%

81.3%

95,4

EEB0

76.0%

77.1%

91,52 77,6%

SMA0

19/20 20/21

95,5

74%

75%

MITJANA GS

80.7% 93,73 75,4%

PERCENTATGE

73.8%

87,67 64,2%

CC.FF

OBJECTIU:75% OBTINGUT:

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 42 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

OBJECTIU: Augmentar progressivament el nombre de graduats en cursos terminals VALIDACIÓ POSITIVA: Mantenir o incrementar anualment les dades. OBJECTIU 2020/21: 65% RESPONSABLE PRESA DE DADES: Cap´s d’estudis

PERÍODE: Anual

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

AG10

50%

53.8%

37.5%

69.2%

63.1%

66,67%

54%

EE10

46.15%

53.33%

38.8%

60.87%

48.8%

51,6%

69,73%

50%

16.7%

25%

0%

EE30 MITJANA GM

48.07% 53.5%

38.1% 60.02% 42.86% 47,75% 41,24%

AGB0

48.6%

56.2%

65%

71%

68.7%

65,21%

54%

EEA0

75%

57.1%

64%

60.5

72.1%

67,05%

91,66%

EEB0

79%

70%

56,52%

SMA0

82.8%

79,41%

60,71%

MITJANA GS

61.8%

PERCENTATGE 54.93%

56.65% 64.5% 65.75% 75.65% 70,41

65,72%

55.07%

53,48%

51.3%

62.85%

59.25%

59,08

CC.FF

19/20 20/21

OBJECTIU: 65% OBTINGUT:

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 43 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

OBJECTIU: Disminuir l’absentisme escolar adequant els serveis prestats a les necessitats de l’alumnat VALIDACIÓ POSITIVA: Disminució respecte al curs anterior dels valors d’absentisme OBJECTIU 2020/21: 4,5% RESPONSABLE PRESA DE DADES: Tutors

PERÍODE: Trimestral

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

1-trimestre

-

8.6%

33.3%

27.5%

25.4%

21,4%

11,47%

2-trimestre

-

5%

24.7%

14.85

11.9%

9,2%

12.27%

3-trimestre

-

2%

12.6%

8.7%

6.4%

4,3%

7,37%

MITJANA GM

-

5.2%

23.5% 17%

14.5% 11,63

10.37%

1-trimestre

16.7%

3.5%

10.5%

6.15

4.95

3,5%

3,7%

2-trimestre

7.65%

2%

6.4%

4.6%

3.7%

3%

2,4%

3-trimestre

3.8%

0%

3.1%

2.7%

2.1%

1,8%

2.4%

MITJANA GS

9.42% 1.83% 6.67% 4.47%

19/20 20/21

CCFFGM 25%

CCFFGS+25%

PERCENTATGE CC.FF

3.51%

15%

3.57% 2,77% 2,83%

10.73% 9.03%

7,2%

6,6%

OBJECTIU: 4.5% OBTINGUT:

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 44 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

OBJECTIU: Augmentar el nombre de graduats que finalitzin etapa/curs/cicle VALIDACIÓ POSITIVA: Aconseguir que el 75% dels alumnes que inicien finalitzin OBJECTIU 2020/21 % BAIXES MENOR A 17.5% RESPONSABLE PRESA DE DADES: Cap d’estudis

PERÍODE: Anual

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

AG10

43.6%

20%

34.7%

24.14%

32.14%

18,51%

13%

EE10

37.8%

9.5%

24%

36%

22.4%

29,12%

23,88%

60%

27%

50%

66,7%

EE30

19/20 20/21

MITJANA 40.7% 14.7% 29.35% 40.04% 27.18% 32,54% 34,52% GM AGB0

0%

0%

7.2%

5.8%

0%

15,25%

4,02%

EEA0

0%

9%

6.6%

24%

28.5%

11,11%

15,38%

12.5%

0%

2,5%

6%

11.7%

9,85%

11,4%

6.9%

11.9%

13.17% 9,05%

8,32%

18.1%

25.97%

20,17%

21,42%

EEB0 SMA0 MITJANA 0% GS

4.5%

MITJANA -------- 9.6% TOTAL

20.79%

OBJECTIU: MENOR 17.7% OBTINGUT:

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 45 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

OBJECTIU: Assolir un percentatge d’empreses disposades a fer conveni DUAL, suficient per satisfer les necessitats de l’alumnat. VALIDACIÓ POSITIVA: quan tots els alumnes que desitgin o es matriculin amb la condició “cicle dualitzat” puguin rebre aquest servei .Per curs 2021 acostar-se al 20% d’alumnes DUAL,OBJECTIU 2020/21 MANTENIR PER SOBRE 20% RESPONSABLE PRESA DE DADES: Coordinador FCT

PERÍODE : Anual

CURS 15/16

19/20

16/17

17/18

18/19

FCT

DUA L

FCT

DU AL

FC T

DUA L

FC T

DUA L

118

0

122

11

11 4

21

89

29

0.% DUAL

9% DUAL

9%

18.4% DUAL

24,75%

18.4%

24,75%

DUAL

FC T

20/21 DU AL

....% DUAL

FCT

DUAL

....% DUAL

OBJECTIU: SUPERIOR 20% OBTINGUT :

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 46 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

OBJECTIU: assolir curs 2020/2021 excelꞏlència VALIDACIÓ POSITIVA: Tendència a millora, OBJECTIU 2020/21 , CERTIFICACIÓ TOTS ELS ENSENYAMENTS QUE S’IMPARTEIXIN AL CENTRE CURS 2021. RESPONSABLE PRESA DE DADES: Coordinador Qualitat 13/14

14/15 15/16

ENSENYAMENTS CERTIFICATS

4/6

5/6

% ENSENYAMENTS CERTIFICATS ISO 90012015

66,6%

83%

5/7 71%

PERÍODE : Anual

16/17

17/18

5/7

7/8

71%

87%

18/19

19/20 20/21

4/5 80%

OBJECTIU 100% OBTINGUT:

OBJECTIU: incrementar el nombre de convenis signats amb diferents entitats VALIDACIÓ POSITIVA: Tendència a millora, OBJECTIU 2020/21 , mínim de 7 convenis signats RESPONSABLE PRESA DE DADES: Coordinador Qualitat 13/14 14/15 15/16 CONVENIS SIGNATS

SD

SD

SD

PERÍODE : Anual

16/17

17/18

18/19

SD

3

5

19/20 20/21 OBJECTIU: 7C OBTINGUT:

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 47 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

17. RESULTATS COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 48 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

Els resultats obtinguts pels alumnes de 4t d’ESO a les proves de competències bàsiques són els següents: 1- S’observa que el resultat en Llengua catalana i castellana ha sigut Baix. Això és degut a la g quantitat d’alumnes nouvinguts que s’han incorporat al sistema. La procedència de l’alumnat nouvingut del centre bàsicament procedeix de països asiàtics on la llengua castellana i catalana no s’utilitza A l’aula d’acollida s’intenta millorar aquest aspecte amb l’alumnat nouvingut. 2- Encara que el resultat és una mica millor que a les competències de llengua catalana i llengua anglesa, el resultat obtingut ha sigut bastant baix respecte als centres de la mateixa complexitat. Els resultats són semblants als del curs anterior en comprensió oral i lectora, però han empitjorat en expressió escrita. Pot ser també, que la progressiva eliminació dels grups de l’ESO i la eliminació d’aquests estudis tinguin un efecte negatiu als resultats. 3- Els resultats segueixen la mateixa línia que a les altres competències. Es pot considerar que el grups no tenien el nivell adequat degut a la gran diversitat que existeix i a la tardana incorporació al sistema educatiu català. En tots els ítems han sigut més deficient, excepte en estadística que ha millorat una mica els resultats.

4- A la competència cientificotecnològica els resultats obtinguts també han sigut dolents. S’ha millorat en explicar els fenòmens naturals i tecnològics utilitzant el coneixement científic i tècnic, però a la resta ha empitjorat. 17.1 VALORACIÓ GLOBAL DELS GRUPS DE 4T D’ESO

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 49 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

Els resultats globals obtinguts a les competències bàsiques pels dos grups de 4t d’ESO han sigut globalment deficients. Dintre dels grups trobem molta diversitat d’alumnat amb nivells d’aprenentatge molt variats que han fet que els resultats hagin empitjorat respecte al curs passat. A més, han sigut uns grups molt absentistes. Pot ser, la diversitat cultural amb diferents hàbits i costums han dificultat el procés d’ensenyament-aprenentatge al no poder seguir el desenvolupament normal de les classes. Les perspectives vers aquesta prova s’espera siguin una mica millor a les proves que es realitzin el curs vinent, ja que els actuals alumnes de 3r sembla tenen majors coneixements i millor actitud.

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 50 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

18. PARTICIPACIÓ EN PROJECTES 18.1 COORDINACIÓ PROJECTES I INNOVACIÓ

PROJEC. DEPART. 

I'hOrT

DESSENVOLUPAMENT

El projecte consisteix en posar diferents  nodes Whitecatboard que enviaran dades  ambientals com humitat del terra, humitat de  l'aire, pressió atmosfèrica, temperatura  ambiental, temperatura del terra i nivell  d'il∙luminació cap al núvol, a un servidor  muntat per aquesta tasca. A més a més els  nodes comandaran electrovàlvules de rec.   El servidor disposarà dels següents serveis:  node‐red per coordinar comunicació amb  TTN, mosquitto (broker mqtt) per enviar  Elèctric  dades, servidor de blynk per app mòbil,  grafana per visualització de dades.  L’objectiu d’aquest projecte és crear un hort  automatitzat i monitoritzat mitjançant el  núvol a més d’obtenir una gran base de  dades de les diferents variables que es  mesuren.   La innovació d’aquest projecte és realitzar  una automatització amb Lorawan i tecnologia  IOT (Internet of Things). A més de la creació  d’una gran base de dades.   

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

CENTRES

CLIENT

RESPON.

Ins Rambla  Prim 

Ins Rambla  Prim 

Jaume Nogués  Jordi Clua  Carles Molina 

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 51 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

Monitoritzar i realitzar una prova per la possible degradació de la molècula Metformin HCl a la planta pilot de depuració d’aigües residuals del INS Narcís Monturiol. Afegir més sensors extra per monitoritzar el procés de depuració a través d’internet.

Adaptar la columna de destilꞏlació que tenim al INS Narcís Monturiol a l’industria 4.0 i monitoritzar les mesures dels diferents sensors a través d’Internet.

Elèctric

Per realitzar el projecte. S’ha fet el manteniment i posada en marxa de la planta pilot de depuració d’aigües residuals. S’ha aconseguit el calibratge individual de cadascú dels sensors. El Coordinador d’informàtica del INS Narcís Monturiol està modificant el servidor per poder enviar, visualitzar i enregistrar les dades a internet .

institut Narcís Monturiol, Institut Rambla Prim

FARMHISPANIA SA

Jaume Nogués Jordi Clua

Elèctric

L’actualització de la Columna de Destilꞏlació de l’INS Narcís Monturiol, requereix: - Instalꞏlació de sensors de temperatura per cada etapa d’equilibri. - Afegir bombes peristàltiques que permetran controlar i conèixer el cabal de reflux i la sortida de destilꞏlat. - Implementar un control inferencial de les bombes i de la calefacció, a partir de la temperatura, a través d’un PLC basat en Arduino amb connexió a Internet. El Coordinador d’informàtica del INS Narcís Monturiol està modificant el servidor per poder enviar, visualitzar i enregistrar les dades a internet i ha dissenyat el quadre de control i potència. En colꞏlaboració amb 2 alumnes i professorat de l’INS Rambla Prim s’ha construït el quadre elèctric de control. El desenvolupament d’aquest projecte, donada la seva complexitat està prevista en 2 anys.

institut Narcís Monturiol, Institut Rambla Prim

CROMOGENIA UNITS SA

Jaume Nogués Jordi Clua

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 52 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

19. COORDINACIÓ PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

Durant el curs 2018-19, pel que fa a la Prevenció de Riscos Laborals en l’Institut Rambla Prim, l’activitat preventiva ha afectat els següents aspectes:

Gestió documental i divulgació.  o S’ha  revisat  la  redacció,  segons  el  nou  format  facilitat  pel  Consorci  d’Ensenyament  de  Barcelona, el Pla d’Emergència de l’Institut incorporant‐se noves dades. Aquest document  s’ha redactat tenint en compte la temporalitat de les obres que s’han realitzat a la planta  baixa del vestíbul de l’edifici, amb la revisió de les vies d’evacuació, sistemes d’extinció i  punts de trobada diferents.  o Per a facilitar la tasca de divulgació de l’acció preventiva s’ha recordat al claustre d’inici de  curs l’ús de la plana web dins la plataforma Moodle específica per a la prevenció de riscos  laborals,  amb  informació  referent  al  Pla  d’Emergència,  formularis  en  cas  d’accident  laboral,  els  plans  de  treball  i  les  memòries  d’aquesta  coordinació,  presentacions  per  a  projectar als alumnes i l’avaluació dels riscos laborals dels diferents llocs de treball i dels  riscos  inherents  al  centre  de  treball.  La  documentació  també  s’ha  penjat  al  gestor  documental DocManager, també accessible des de la web del centre. 

Simulacres d’evacuació i confinament  o Per  a  preparar  els  simulacres  d’evacuació  s’ha  confeccionat  nova  documentació  d’aula,  informant dels procediments d’evacuació i confinament al claustre d’inici de curs.  o S’ha format  a tot l’alumnat i professorat del centre, a través  de  diferents xerrades, vers  l’evacuació, el confinament i la conscienciació de la prevenció.  o Pel que fa a la pràctica de l’acció preventiva, s’han realitzat dos simulacres d’evacuació del  centre, en el torn de mati i tarda.   o Producte  d’aquests  simulacres  s’ha  redactat  un  resum  per  a  la  Direcció  que  inclou  les  estadístiques d’ambdós simulacres. 

Adequació de la infraestructura del centre  o S’ha  condicionat  la  senyalització  respecte  alguns  extintors  que  han  canviat  la  seva  tipologia i les vies d’evacuació (producte de les obres en l’edifici). 

Procediments o S’ha  confeccionat  un  procediment  per  a  la  distribució  de  la  informació  en  matèria  preventiva  de  les  noves  incorporacions  que  arribin  al  centre  i  així  complir  amb  el  que  estableix  la  Llei  31/1995  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  (LPRL),  en  els  articles  18  i  19  estableixen  la  obligatorietat  de  que  tots  els  treballadors  rebin  informació  i  formació  suficient  i  adequada,  en  matèria  preventiva.  E  n  aquest  sentit  s’ha  comprovat  amb  les 

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 53 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

recents incorporacions,  que  el  procediment  es  realitza  satisfactòriament  des  de  secretaria.  o Es  segueix  el  procediment  documentat  mitjançant  un  full  Excel  “Seguiment  de  l'acció  preventiva” per al seguiment de l’acció preventiva al centre; requisit obligatori i fins i tot  auditat per Bureau Veritas. Aquest procediment es va implementar en el curs 2016/17.  o Es segueix utilitzant el llistat a través d’un full Excel “Check‐list Normativa PRL i derivats”  per  al  seguiment  de  la  normativa  estatal  i  autonòmica  respecte  la  Prevenció  de  Riscos  Laborals  i  el  seu  grau  de  compliment.  Aquest  llistat  es  va  crear  per  primer  cop  el  curs  2016/17. 

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 54 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

19.1 MEMÒRIA DE TREBALL DE QUALITAT I MILLORA.

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 55 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

21.ALTRES COORDINACIONS

MEMÒRIA ANUAL COORDINADOR LEGAL CURS: 2018/2019 CENTRE INSTITUT RAMBLA PRIM DIRECTOR/A MIQUEL RAUSA I SALIENTE COORD.LEGAL LUIS IRIARTE MARTINEZ 1.ACTUACIONS PREVISTES DURANT EL CURS 1.1.

REVISIÓ NORMATIVES ACCIÓ

DATA

NORMATIVA/CONTRACTE

INFORMACIO DOC.QUALITY

07/09/2018

DOCUMENT MANAGER

INFORMACIO HABITATGE

09/09/2018

WEB HABITATGE BCN

INFORMACIO BEQUES

12/09/2018

BEQUES ESTUDIANTILS

INFORMACIO VAGA

28/09/2018

VAGA ESTUDIANTIL

INFORMACIO CARNET DOCENT

30/09/2018

WEB GENCAT

INFORMACIO ALUMNE DE MATES

03/10/2018

EMAIL DPT COMUNS

04/10/208

DE 1º GESTIO A 1º FINANCES

18/10/2018

CANVI DE REDES

INFORMACIO MANUALS A3

13/11/2018

WEB A3

DOCUMENT DESPLAÇAMENT FAMILIAR

19/11/2018

DOCUMENT MANAGER

INFORMACIO VAGA ESTUDIANTIL

29/11/2018

VAGA ESTUDIANTIL

AVIS PROBLEMES MOODLE

29/11/2018

DESCARREGA D’ARXIUS

ESMENES CONSELL ESCOLAR

12/12/2018

ESMENES

INFORMACIO BEQUES

12/12/2018

BEQUES

PROPOSTA DE PROMOCIONAR ALUMNES AVIS MAL FUNCIONAMENT INTERNET

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 56 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

ACCIÓ

DATA

NORMATIVA/CONTRACTE

INFORMACIO IVA

12/12/2018

LLEI IVA

CONSULTA BECA

12/12/2018

WEB BECA

CANVI DE NOM INSTITUT

13/12/2018

JUSTIFICACIO NOM INS.

INFORMACIO MANUAL A3

18/12/2018

WEB A3

CONSULTA XATBOT

16/12/2018

WEB XATBOT

INFORMACIO ASSESSOR

25/02/2019

RD 1224/2009

CONCURS XPERIMENTA2019

16/03/2019

BASES DEL CONCURS

SENSE REQUISITS ACADEMICS

25/04/2019

RD 1224/2009

INFORMACIO CURSOS ICE/UB

14/05/2019

PROGRAMAR PER C.PROF.

INFORMACIO GOOGLE ADS

14/05/2019

PUBLICITAT

CONSULTA EMAIL GRUP COORD.

15/05/2019

EMAIL GRUP COORD.

INFORMACIO MARS2020

23/05/2019

PUBLICITAT

LONA LOGO INSTITUT

25/05/2019

PUBLICITAT

WEB INSTITUT

28/05/2019

PUBLICITAT PROFES A WEB

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ

12/06/2019

DIGITALITZAR ENQUESTES

EXPLICACIÓ DE LA TAULA UT SUPRA En el quadre ut supra del full s´indiquen les TASQUES REALITZADES. Seguiment de la NORMATIVA/CONTRACTE . Algunes tasques hi ha que fer un seguiment en un termini durant el curs 2018/2019 i fora d’aquest termini també donat la complexitat del cas.

1.2 DIAGRAMA DE SECTORS DE LES TASQUES REALITZADES

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 57 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

PROGRAMA DE MOBILITAT FORMATIVA I COOPERACIÓ EUROPEA I INTERNACIONAL EN ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

Curs 2018-2019

MEMÒRIA DE TANCAMENT

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 58 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

INSTRUCCIONS Aquesta memòria ha d’estar signada digitalment pel director/a del centre. Un cop complet el document s’ha de passar a .pdf i s’ha de signar digitalment. L’enviament es realitzarà a través de la tasca Memòria tancament que trobareu a l’Odissea del programa. El termini és el següent:

del 8 de juny al 8 de juliol de 2019 La informació continguda en aquesta memòria servirà als responsables del Programa per validar les activitats d’innovació de la persona coordinadora del programa en el centre. Recordeu que conjuntament amb la memòria declareu que: adjunteu el pla d’acció del vostre centre educatiu pel curs 18-19 i heu respost l’enquesta. El lliurament d’aquesta documentació és condició necessària per obtenir el certificat d’innovació.

A

La missió de la xarxa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals és: Acompanyar els centres que imparteixen ensenyaments professionals en l’establiment de la seva pròpia estratègia internacional que permeti la participació del professorat i l’alumnat en projectes de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional amb altres països, principalment de la Unió Europea. Tenint en compte això, exposeu tot seguit en quina mesura la participació del vostre centre en la xarxa ha contribuït a la implantació del vostre pla d’internacionalització, des de la creació del programa i més específicament pel que fa al treball dut a terme des del centre durant el curs 20182019 objecte d’aquesta memòria.

La participació del centre a la xarxa ens ha servit per conèixer el funcionament per realitzar les peticions per projectes propis davant les diferents administracions, com SEPIE i Generalitat. Se’ns ha guiat i donat la documentació necessària per fer el seguiment de les convocatòries i les eines per solꞏlicitar les diferents beques. Durant el present curs s’ha creat la figura del coordinador i co-coordinadora de mobilitat i s’ha format la comissió per gestionar els projectes propis de beques Erasmus+ que no existia al centre. Fins ara s’ha treballat amb la Fundació Barcelona FP per realitzar mobilitats d’alumnes i de professorat, però no s’havia gestionat de manera directa. Al present curs s’han demanat diferents beques pel proper curs. S’han demanat beques per alumnes de GM, GS i professorat. Des del Sepie se’ns han concedit dues beques d’alumnat de GS i dues beques de professorat de GS, les beques demanades per GM han sigut descartades per no obtenir la puntuació suficient. S’espera que aquestes beques puguin ser completades per les solꞏlicitades a la Generalitat. Per altra banda, durant el present curs, un alumne de GM ha realitzat una estada de pràctiques en

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 59 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

Alemanya amb una beca de la Fundació Barcelona FP i s’ha seleccionat a un altre alumne perquè el proper 2019-2020 realitzi una beca de GM. Des-de l’equip directiu de l’Institut Rambla Prim s’està apostant molt per la internalització del centre, i s’espera aconseguir molts partners pels diferents països d’Europa per poder facilitar i garantir a l’alumnat que ho desitgi la realització de les pràctiques en empresa en aquests països.

B

Expliqueu quina és l’estructura de l’equip de treball en el vostre centre en matèria de mobilitat formativa i cooperació en FP: nombre de persones i funcions. Si fos el cas, com es formalitza la creació d’aquest equip? Existeix una acta de constitució i de cada reunió d’aquest equip? És el mateix equip encarregat de mobilitat i cooperació en altres nivells educatius dins del centre?

L’estructura de l’equip de treball durant el present curs és la següent: Coordinador de mobilitat: Jordi Molina Molina Co-coordinadora de mobilitat: Isabel Martínez Giménez Director del centre: Miquel Rausa Saliente La creació d’aquest equip ve donada des-de la direcció del centre al començament del curs, nombrant al coordinador i la co-coordinadora. Es realitza un acta de constitució de l’equip de treball i diferents actes de cada sessió de treball realitzada. Al centre solament s’ofereix la possibilitat de realitzar mobilitats als estudiants de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, donat que els estudis d’ESO i Batxillerat s’extingeixen al centre al finalitzar aquest curs escolar.

C

En relació als objectius estratègics del programa i relacionats tot seguit, exposeu per a cadascun d’ells quina és la vostra valoració, tot indicant les dificultats amb què us heu trobat, així com qualsevol altra reflexió que considereu oportuna. 1.- Millorar el coneixement per part de la comunitat educativa dels diversos programes europeus, les seves característiques i les seves oportunitats. S’ha fomentat i donat molta informació als grups d’interès dels diferents tipus d’estades possibles mitjançant les beques Erasmus+. S’han organitzat reunions explicatives per encoratjar l’alumnat a que realitzen una estada formativa a l’estranger. L’acollida per part de l’alumnat ha sigut diferent, qui tenia ganes mostrava molt d’interès però qui no estava interessat no mostrava cap interès ni atenció. Un altre problema que s’ha detectat és que els alumnes es desanimaven quan se’ls comunicava l’import de les beques, que en el cas dels cicles formatius de grau superior és molt baixa quan aquest és el colꞏlectiu més interessat en realitzar les estades. 2.- Fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre els centres catalans relacionades amb la internacionalització. Durant el present curs s’han establert pocs contactes amb altres centres, solament durant les reunions de la xarxa s’han establert petits intercanvis d’informació. 3.- Posar a disposició dels centres projectes i aliances establerts pel Departament d’Educació amb empreses, entitats i administracions d’altres països per facilitar la mobilitat i la cooperació.

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 60 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

Durant el present curs no hem tingut per part del Departament cap centre, empresa o entitat facilitada per establir contactes. 4.- Donar suport als centres en el disseny i la gestió de projectes de cooperació i de mobilitat europeus. Se’ns ha ofert tota la documentació necessària i exemple per desenvolupar els projectes de cooperació i de mobilitat europeus del centre. 5.- Donar suport als centres per elaborar i desplegar, progressivament, un pla d’impuls de la internacionalització dels ensenyaments professionals. Se’ns ha ofert a les reunions la guia i la informació necessària per elaborar el pla d’impuls per internacionalitzar el centre i mica en mica 6.- Impulsar la participació dels centres en xarxes europees per a l’intercanvi de bones pràctiques i la cooperació en l’àmbit dels ensenyaments professionals. S’ha establert un contacte amb un centre d’FP d’Itàlia, concretament de la zona de Nàpols amb el que realitzarem cooperacions de beques d’alumnat i professorat. Més concretament, exposeu quins són els resultats assolits pel vostre centre durant el present curs pel que fa als objectius específics següents: Que l’alumnat d’ensenyaments professionals... a.- realitzi la formació pràctica en centres de treball en empreses d’altres països. S’han solꞏlicitat diferents beques al Sepie, Generalitat i la Fundació Barcelona FP, tant de grau mitjà com de grau superior. Se’ns han concedit dues beques de GS per la realització de la FCT en Itàlia a través del Sepie, estem en llista d’espera per les de GS i esperant la resolució de les beques de la Generalitat. A través de la Fundació Barcelona FP hem aconseguit una beca de GM per la realització de l’FCT a Alemanya. b.- realitzi formació en centres i entitats formatives estrangeres, reconeguda acadèmicament en relació amb el currículum dels cicles (mobilitats d’estudis). Durant aquest curs solament hem solꞏlicitat estades de FCT c.- colꞏlabori amb estudiants d’altres països. Una vegada obtingut el contacte amb el centre italià, la idea es començar a establir relacions d’intercanvi de tots tipus, crear una xarxa d’estudiants dels dos centres perquè els alumnes colꞏlaborin en diferents projectes i activitats. d.- millori la competència comunicativa en llengües estrangeres, especialment en llengua anglesa. S’ha fomentat entre l’alumnat la necessitat d’estudiar els diferents llengües per poder accedir a les beques. Que el professorat d’ensenyaments professionals... a.- realitzi estades formatives en empreses i entitats en altres països. S’han solꞏlicitat diferents beques al Sepie, Generalitat i la Fundació Barcelona FP, tant de grau mitjà com de grau superior. Se’ns han concedit dues beques de GS per la realització d’estades

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 61 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

formatives en Itàlia a través del Sepie, estem en llista d’espera per les de GS i esperant la resolució de les beques de la Generalitat. Durant el present curs s’ha realitzat una estada en Lisboa de job shadowing de 5 dies a través de la Fundació Barcelona FP realitzada per un docent. b.- desenvolupi projectes formatius d’innovació i de qualitat amb professorat d’altres països. Aquest curs hem començat a treballar també a la Xarxa d’Innovació i Emprenedoria i està previst en un futur desenvolupar projectes a nivell europeu amb els nostres socis. c.- millori la competència comunicativa en llengües estrangeres. S’ha impulsat entre el professorat que realitzin cursos i formacions en llengües estrangeres, especialment en anglès. Que el centre educatiu... a.- estableixi aliances d’interès mutu que contribueixin a la millora de la formació de l’alumnat i el desenvolupament professional del professorat. S’ha establert l’aliança amb el centre italià que es preveu que faciliti tant la rebuda com l’enviament de professorat i alumnat entre els centres. b.- impulsi l’intercanvi d’alumnat i professorat entre centres catalans i centres d’altres països. Durant el present curs encara no s’ha realitzat cap intercanvi, però està previst de realitzar els propers cursos.

D

Indicadors del programa: Nombre de professorat implicat en projectes de cooperació internacional. 4: Coordinador mobilitat, co-coordinadora mobilitat, coordinador innovació i coordinador emprenedoria. Nombre d’alumnes d’ Ensenyaments Professionals que realitzen estades formatives a l’estranger. Durant el present curs 1 alumne ha realitzat una estada d’FCT de GM en Alemanya. Percentatge d’alumnes que realitzen estades formatives a l’estranger respecte al nombre d’alumnes matriculats als Ensenyaments Professionals al centre. 1% Percentatge d’alumnes seleccionats respecte al nombre de solꞏlicituds que es presenten en cada centre participant. S’han presentat 3 candidatures d’alumnes de GM a la Fundació Barcelona FP i 1 ha sigut seleccionat. 33% seleccionats Nombre de professorat que realitza estades formatives o de docència a l’estranger.

E

Durant el present curs 1 professor ha realitzat una estada formativa a Portugal. Indiqueu les dades de la persona coordinadora de mobilitat que rebrà la certificació d’innovació: Nom:

F

Jordi Lluis

Cognoms:

Molina Molina

NIF:

21671464J

Enquesta de satisfacció i documentació que s’ha d’adjuntar a la memòria: Heu respost l’enquesta

No

Adjunteu el Pla d’acció del centre curs 18-19

No

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 62 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

G

Firma del director/a

Data: Barcelona, 26 de juny de 2019

Memòria Anual de Centre 2016-2017

PE-01-05

Octubre/17

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 63 de 7


Institut Rambla Prim Equip Directiu

PLA ACCIÓ ANUAL centre: INS Rambla Prim

Nom

Tasca 2: Completa el pla d’acció anual per a cada acció proposada. Data lliurament: 20 desembre 2018 O1. Dissenyar i elaborar un projecte de mobilitat i cooperació internacional propi del centre. PROGRAMA RECURSOS RECURSOS ACCIÓ RESPONSABLE CALENDARI DE POSADA ECONÒMICS HUMANS EN MARXA O1. A1. Realitzar reunió -Elaboració Coordinadors amb l’equip programa amb Coordinador mobilitat 1r trimestre directiu per línies generals mobilitat -Membres establir criteris d’actuació. equip directiu generals. O1.A2. Realitzar reunions amb caps de departament, tutores i tutors de cicles formatius per identificar necessitats. O1.A3. Portar a terme reunions de treball entre coordinador de mobilitat i cocoordinadora pel progressiu desenvolupament del projecte.

Coordinador i cocoordinadora de mobilitat

Coordinador i cocoordinadora de mobilitat

INDICADORS

-Acords presos

1r trimestre

-Consens per departaments i centre dels nivells/grups i especialitats a qui adreçar els projectes. -Consens sobre número de participants.

Coordinadors mobilitat -Caps departament cicles -Tutores i tutors cicles

-Acords presos

Durant el curs

1r trimestre: -Distribució de tasques. -Inici cerca de possibles socis.

Coordinadors mobilitat

-Acords presos -Complexió de tasques -Trobada soci

Memòria Anual de Centre 2015-2016

PE-01-05

Octubre/16

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 64 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

ACCIÓ O2. A1. Establir reunions periòdiques de coordinació amb l’equip directiu. O2.A2. Portar a terme reunions de coordinació amb caps de departament, tutores i tutors de cicles formatius. O2.A3. Informar els membres del claustre i consell escolar així com d’alumnat i famílies quan sigui necessari.

RESPONSABLE

Coordinador mobilitat

Coordinador mobilitat

RECURSOS HUMANS

INDICADORS

-Reunió trimestral mínima per portar seguiment projecte.

Coordinadors mobilitat -Membres equip directiu

-Acords presos

Durant el curs

-Reunió trimestral mínima per tal de desenvolupar els criteris bàsics. -Creació d’equips de treball i/o designació de persones pel desenvolupament de les tasques.

Coordinadors mobilitat -Caps departament cicles -Tutores i tutors cicles

-Acords presos -Creació equips de treball

Durant el curs

-Informació al claustre i consell escolar de cada trimestre de l’estat i avenç del projecte. -Elaboració dossier informatiu per alumnat i famílies.

Coordinadors mobilitat -Professorat designat

-Dossier informatiu

Durant el curs

Coordinador i cocoordinadora de mobilitat

PROGRAMA DE POSADA EN MARXA

CALENDARI

RECURSOS ECONÒMICS

O2. Fer difusió entre el claustre de professorat, alumnat i famílies de l’elaboració d’un projecte de mobilitat internacional del centre. O3. Presentar solꞏlicituds per les accions del programa Erasmus+ següents: Acció clau 1 (AC1) Mobilitat de les persones en els àmbits de l’educació i la formació professionals (05/02/19) i Acció clau 2 (AC2) Associacions estratègiques en l’àmbit de l’educació i la formació (21/03/19). ACCIÓ O3. A1. Portar a terme reunions amb caps de

RESPONSABLE Coordinador i co-coordinadora mobilitat

CALENDARI

1r i inici 2n trimestres

Memòria Anual de Centre 2015-2016

PE-01-05

Octubre/16

Direcció

PROGRAMA DE POSADA EN MARXA

RECURSOS ECONÒMICS

-Presa de decisions sobre especialitats, Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

RECURSOS HUMANS

INDICADORS

Coordinadors mobilitat -Caps departament

-Acords presos

Pàgina 65 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

ACCIÓ

RESPONSABLE

CALENDARI

departament, tutores i tutors dels cicles formatius per identificar prioritats.

O3.A2. Elaborar i presentar les solꞏlicituds.

Coordinador i cocoordinadora de mobilitat

Desembre/Gener: contactes per cerca de socis. -Gener: en cas de tenir socis, elaboració solꞏlicituds.

Memòria Anual de Centre 2015-2016

PE-01-05

Octubre/16

Direcció

PROGRAMA DE POSADA EN MARXA nivells i grups target.

RECURSOS ECONÒMICS

-Desembre: primers contactes amb un possible soci. -Gener: viatge (privat) i reunió amb coordinadora de mobilitat del possible soci. -Febrer/Març: en cas d’èxit, elaboració i presentació solꞏlicituds.

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

RECURSOS HUMANS

INDICADORS

cicles -Tutores i tutors cicles

Coordinadors mobilitat

-Presentació solꞏlicituds

Pàgina 66 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

22. RESUM ECONÒMIC

Memòria Anual de Centre 2015-2016

PE-01-05

Octubre/16

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 67 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

Memòria Anual de Centre 2015-2016

PE-01-05

Octubre/16

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 68 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

Memòria Anual de Centre 2015-2016

PE-01-05

Octubre/16

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 69 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

Memòria Anual de Centre 2015-2016

PE-01-05

Octubre/16

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 70 de 71


Institut Rambla Prim Equip Directiu

23. DILIGENCIA D’APROVACIÓ MEMÒRIA CURS 2018/19 Miquel Rausa Saliente, Director del Institut Rambla Prim faig constar que: 

En data d’octubre de 2019 i prèvia validació de la Memòria Anual del curs 2018/2019 per part del Consell Escolar, la dono per aprovada.

Lloc i data Barcelona d’octubre de 2019. Càrrec: Director

Nom. Cognoms. Miquel Rausa Saliente

Memòria Anual de Centre 2015-2016

PE-01-05

Octubre/16

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 71 de 71

Profile for Ins Rambla Prim

Memòria Anual Centre 2018-2019  

Memòria Anual Centre 2018-2019

Memòria Anual Centre 2018-2019  

Memòria Anual Centre 2018-2019

Advertisement