Page 22

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen

Nederlands de termen heave (faalmechanisme 10) en opbarsten (11) verschillende mechanismen.

figuur 2 Faalmechanismen van dijken en dammen volgens het Voorschrift Toetsen op Veiligheid [8]. De diagrammen komen op de volgende manier overeen met tabel 1: rij 1: 1 overloop en 2 overslag; 6 erosie binnentalud of kruin, 9 piping; rij 2: 10 heave, 3 macro-instabiliteit binnentalud, 4 macro-instabiliteit buitentalud; rij 3: 8 micro-instabiliteit, 7 erosie bekleding buitentalud, 12 zettingsvloeiing of liquefaction en 5 afschuiving. (© Rijkswaterstaat dww)

Stefan van Baars meldt in zijn artikel Causes and failure mechanisms of historical dyke failures in the Netherlands [4] op basis van een historische analyse van 337 gevallen van dijkfalen dat in tweederde van de gevallen de erosie van het binnentalud, vooral door overloop en overslag, het dominante faalmechanisme was, gevolgd door beschadiging door ijsgang in 11% van de gevallen. IJs stuwde het water op, waarna de dijk beweek, meestal door de hogere waterstand en soms door een beschadigde kruin. Dit was vooral in de ‘kleine ijstijd’ rond de zeventiende eeuw; door klimaatverandering en het koelwater van electriciteitscentrales is ijsvorming op rivieren vrijwel verleden tijd. Het Plan van aanpak onderzoek verbetering inspectie waterkeringen [5] meldt in § C.2.2 dat zowel bij de watersnoodramp van 1916 als die van 1953 het faalmechanisme overslag de belangrijkste oorzaak voor het bezwijken van de dijken was en dat de laatste tien jaar, na overlast door te veel regenval, wateroverlast door overlopend water het meest voorkwam.

3.3

Faalmechanismen in relatie tot remote sensing Een faalmechanisme is op zich geen waarneming. Als het mechanisme daadwerkelijk plaatsvindt, treedt het op een of andere manier aan het licht. In veel gevallen zijn er indicatoren voor faal- of bezwijkmechanismen en daarvan kunnen weer inspectieparameters worden afgeleid: zie § 3.4. Deze paragraaf blijft dicht bij de faalmechanismen zelf om te analyseren welke relatie er met remote sensing te leggen is.

20

Swartvast

STOWA_VIW_2008_08a_remotesensing  

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen L.M.Th. Swart in opdracht van

STOWA_VIW_2008_08a_remotesensing  

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen L.M.Th. Swart in opdracht van

Advertisement