Page 1

Titel presentatie

9 maart 2007

Werken aan inspecties in de praktijk.

2

9 maart 2007

casus

Werken aan inspecties in de praktijk.

Jaap Bronsveld, Waterschap Rivierenland 9 maart 2007

Kennisdag Waterkeringen, Werken aan inspecties

Werken aan inspecties in de praktijk. 9 maart 2007

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

3

Werken aan inspecties in de praktijk. 9 maart 2007

4

De praktijk van het inspecteren. Rivierenland in ballonvlucht • In welk proces zit WSRL? • Inspecties in de praktijk: – Hoe deden / doen we dat bij WSRL? – Waar zijn we nu mee bezig? – Wat / hoe willen we dat gaan doen?

• De Groene Gids voor visuele inspecties • Waarom is WSRL deelnemer van de projectgroep Grip op Kwaliteit?

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Werken aan inspecties in de praktijk. 9 maart 2007

In welk proces zit WSRL? • Sinds 2005 vanuit 7 rechtsvoorgangers. • WSRL beheert 550 km. primaire en 500 km. regionale keringen van Duitse grens tot Kinderdijk. • De cluster Beheer en Onderhoud: 9 medewerkers belast met dagelijkse inspectie, toezicht en onderhoud, waarvan 6 ‘inspecteurs’. • Per persoon 150-200 kilometer waterkering. • 125 jaar ervaring bij elkaar…

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Presentator

5

Werken aan inspecties in de praktijk. 9 maart 2007

6

Proces WSRL

• Mensen en methoden nogal verschillend: – – – – –

Soorten en tijdstippen schouw Intensiteit van (dagelijkse) inspecties Rapportages Digitale ondersteuning Enz.

• Bekend fenomeen?

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

1


Titel presentatie

9 maart 2007

Werken aan inspecties in de praktijk.

7

Werken aan inspecties in de praktijk.

9 maart 2007

Proces WSRL

Proces WSRL

• Werkvloer: behoefte aan eenduidigheid. • Management werken met missie en visie:

Criteria kwaliteitsbeelden: • • • • • • • •

– Professioneel, transparant, effectief en efficiënt – Procesmatig werken – Reproduceerbaar

• Een van de initiatieven: kwaliteitsbeelden voor de waterkering.

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Veiligheid Imago Kosten en Vervolgkosten LNC-waarden Arbo en milieu Stedelijk en landelijk gebied Binnen- en buitendijks Uitgangspunten Beheer Plan Waterkeringen

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Werken aan inspecties in de praktijk. 9 maart 2007

Proces WSRL

8

9 maart 2007

9

Werken aan inspecties in de praktijk. 10 9 maart 2007

Proces WSRL

kwaliteitsbeeld

kwaliteitskaart Steenbekleding Basalton, criteria en kwaliteitsniveaus BASALTONBEKLEDING : HOOG • Geen uitspoeling vanuit de ondergrond en vanuit de granulaire laag •Geen ontbrekende zuilen, geen loszittende zuilen, voegvulling tot bovenzijde met granulair materiaal, voegwijdte maximaal 5 cm •Vlak in profiel , hoogteverschil –2 en +2 cm t.o.v. de vereiste hoogte is toegestaan (maximale onderlinge hoogteverschil is 4 cm) •Niet gedeformeerd onder het leggerprofiel •Bij egale zetting (ontstaan van holle glooiing) in het midden maximaal10 cm beneden de normaallijn •Geen begroeiing •Geen drijfvuil op bekleding achtergebleven

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Werken aan inspecties in de praktijk. 11 9 maart 2007

Proces WSRL

• Uitnodiging STOWA voor deelname aan project Grip op kwaliteit. • Inspectie staat centraal.

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Presentator

Inspecties in de praktijk: hoe doen we dat?

Werken aan inspecties in de praktijk. 12 9 maart 2007

• Bram op ronde

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

2


Titel presentatie

9 maart 2007

Werken aan inspecties in de praktijk. 13

Werken aan inspecties in de praktijk. 14

9 maart 2007

Hoe doen we dat?

9 maart 2007

Hoe doen we dat?

• Probleem gezien:

• Afweging

Hoe oud werk? Hoe snel?

Voortschrijdend? Kost me dat? Wanneer kritiek? Uitspoeling ! Hoe lang al?

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Werken aan inspecties in de praktijk. 15 9 maart 2007

Hoe doen we dat?

• Ontwikkeling procesmatig werken: niet een kunstje of systeem omarmen, maar een andere wijze van werken. – – – –

Onderling samenhangende processen; Werk via het proces organiseren; Integraal denken, verhogen kwaliteit; Keuze van noodzakelijke en functionele applicaties die de processen ondersteunen wat uiteindelijk uitmondt in hoge kwaliteit van werken.

niet dat de veiligheid in het geding is, niet dat we slecht werk leveren, niet dat we slechte medewerkers hebben, wel dat anders kan worden georganiseerd.

Waar zijn we mee bezig?

• 13 (deel)processen Beleidsplannen Bijdragen aan planontwikkeling derden Reageren op plannen derden Basisgegevens Toetsen Gewoon onderhoud Handhaven Inspecteren Calamiteitenbestrijding hoogwater Ontheffingen Dijkverbeteringen / groot onderhoud planvorming Dijkverbeteringen / groot onderhoud uitvoering Calamiteitenzorgsysteem

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Presentator

B ijd r a g e n a a n p la n o n t w ik k e lin g v a n d e r d e n ( e x t ) - 4 ( g ed ) R e a g e r e n o p pla n n e n van derden ( e x t)- 3 ( g e d )

B a s is g e g e v e ns v e r z a m e le n , b ijh o ud e n e n v e rs tr e k k e n (in t )- 6

W ate r k e rin g e n T o e ts e n (in t) - 3

G e w o o n o n d e rh o u d u it v o e r e n (in t / ex t ) – 1 0 ( g e d )

H a n d h a v e n ( ex t)

In s p ec t e re n (in t) 1 0 ( g e d )

C a lam it e it e n b es t r ijd in g h o o g w a t e r (in t) - 1 ( g e d )

R a a d p le g e n

-

R a a d p le g e n

--

R a a d p le g e n

-

V e r s tr e k k e n v a n g e o g r af i s c h b a s i s m a t r ia a l

V e rs tr e k ke n van ke u r g re n z e n en g e o g ra f i s c h e g e g ev e n s w a te r k e ri n g

--

--

T o e s ta n d v a n d e w a te r k er i n g

E v al u a t ie g e ge v e n s d i e t o t v e r a n d e ri n g m o e te n l e id e n g e z a m e n li j k fo rm u l er e n n ie u w b e l e id - -

E is e n b e o - p a ra g r a a f , d e l e n g e b i e d s k e n ni s - -

E is e n b e o p a ra g r a a f d el e n g e b ie d s k e n n is -- -

--

--

--

--

E v al u a t ie g e ge v e n s d i e t o t v e r a n d e ri n g m o e te n l e id e n - -

C a la m it e i te n B es t ri j di n g s p l a n a c t u a l is er e n

O n th e f f in g e n ve r le n e n ( e x t) - 5

E v al u a t ie g e ge v e n s d i e t o t v e r a n d e ri n g m o e t e n l e id e n , g e z a m e n li j k fo rm u l er e n n ie u w b e l e id - -

D ijk ve r b e t e rin g e n en g r o ot o n d e r h o u d u it v o e r e n ( in t / ex t ) - 1 0

--

O v e r l eg i n 5 v e il ig h e i d s r e gi o ’ s

T o e t se n aa n b e l e i d

G e g e v e n sv e r st re k k in g d .v . t e n be h oe v e v a n be s te m m in g s p l a n w ij z i g in g e n

--

V e rs t r e k k e n v a n b as is i n fo r m a ti e m . b .t. w a te r k e ri n g e n (g e o g r a fi s c h e e n g e o te c h n is c h e ge g e v e n s , w a t e r s ta n d e n , e tc , e tc . ) “ B e w a re n ” v a n g eg e v e n s v o o r v o lg e n d e to e t s ro n de + R a a d p le g e n V a s t le gg e n v a n gegeven s van b e l a ng v oo r andere w e r k p ro c e s s e n (b .v . to e t s i ng ) + R a a d p le g e n

-

V e rs t r ek k e n van b a s is i n fo r m a t ie

O n d e r ho u d sr a p p o r ta ge s ( b .v . t e e n d r a i na g e ) + b e h e e r d er s o or d e e l

(int/ext)- 10

groot onderhoud uitvoeren

Dijkverbeteringen en

hoogwater (int)- 1(ged)

-

-

-

-

--

--

T o e ts e n a a n b e l ei d

--

--

T ij di g o v e rl e g b e n o d ig d e o n th e f fi n g e n

Z el d e n o o k d i jk v e r l e g g i n g a l s g e v ol g

V e rs tr e k ke n v a n b a s i si n f o rm a t ie

V e r st r e k k e n v a n b a s is i n fo r m a t ie

V er s tr e k k e n v an b a s is i n f or m a ti e

V e r st r e k k e n v a n b a s i s i n fo r m a t ie

--

--

T o e st a n d v a n d e w a te r k e ri n g

T o e s ta nd v a n d e w a t e rk e r i ng

T o e s ta n d v a n d e w a t e r ke r i n g

I n fo r m a t ie u it w i s s el in g

G eg e v e n s u it w i s s el in g

O n d e r h ou d a a n c ou p ur e s - -

B e o- p a r a g ra af , De e ln a m e v o or o v e rl e g , T e rr e in ke n n is d e l e n- -

T ij d e li jk e o v e r d ra c h t o n d e r ho u d d i jk t ra j e c t e n . K e n n i s i n br e n g b ij ontwerp

--

C heck: c o rr e c ti e o v e rt re d i n g

--

Sch o u w /i ns p e c ti e s w a te r k e r e n d e ob j e c t e n u it v o e r e n

M e l d in g e n g e c o n s t at e e r d e werken zo n d er o nt h e ff i n g + n a le v i n g o nt h e ff i n g

O n d er h o u d s z a k e n d i e tij d e l ij k o n d e r u it v o e ri n g v a l le n

--

--

--

V e rs tr e k k e n v an b a s i si n f or m a ti e

--

In fo r m a t i e u i tw is s e li n g

V as t l e g g e n v a n v o o r d e t o e ts i n g r e l e v a n t e b e o o rd e li n g s c ri t e ria

G egevensU it w is se l i n g + V a s t le g g e n ge b r e k e n

I n fo r m a t ie U i t w i s s e l in g

I n fo r m a t ie u it w i s s el in g

S l u it in g s pr o t oc o ll e n

--

--

O e fe n b e le i d s p la n u i tv o e ri n g

T o e t se n aa n b el e i d P e r io d i e k e a fs t e m m i n g lo p e n d e p ro je c t e n, (V o o r)o v e r le g , v e rle n e n o n th e f fi n g

V a s t le gg e n v a n gegeven s van b e l a ng v oo r andere w e r k p ro c e s s e n ( b. v . t o e ts in g , i n s p e c t ie , o n d e rh o ud , c a l a m i te it e n ) + R a a d p le g e n

Z ie v o o rg a a n d e t w e e- -

Z ie b a s is g e g e v e n s -

--

Z ie b a s is g e g e v e n s + in fo - c h e c k s it u a ti e b u it e n

W ij z ig in g e n d i e le id e n t o t w ij z i g in g e n i n h e t c a l a m i te ite n p la n (n i e u w e t u n n e l s , c o u p u re s e n z .)- -

--

R e v is i e g e g ev e n s aa n le v e r e n + R a a d p le g e n

--

O v e rd r a c h t b i j o pl e v er in g

--

--

T ij d el i jk u it v o e ri n g s p l a n no o d m a a tr e g el e n

-

Onthifingen verlenen (ext) - 5

Calamiteitenbestrijding

Inspecteren (int) 10 (ged)

Handhaven (ext)

uitvoeren (int/ext) –10 (ged)

Werken aan inspecties in de praktijk. 18 9 maart 2007

D e el n a m e a a n o v e r le g e n p r o je c t g ro e p e n T o e ts e n a a n : - e i g e n be l e i d - e i g e n be h e e r - e ig e n p ro g r a m m a

T o es t a n d v a n d e w a te r k e r in g

R a a d p le g e n

V a s t le gg e n v a n gegeven s van b e l a ng v oo r andere w e r k p ro c e s s e n (b .v . b e h e e rr e g i s t e r, c a l a m it e it e n z o r g , to e t s in g ) + R a a d p le g e n V a s t le gg e n v a n gegeven s van b e l a ng v oo r c a l a m i te uz e s i tu at i e s + R a a d p le g e n

Gewoon onderhoud

Waterkeringen Toetsen (int)-3

en verstrekken (int)-6

(ext)- 3 (ged)

(B ele id s ) pla n n e n o p s t e lle n (in t) - 3 (g ed )

Basisgegevens verzamelen, bijhouden

Reageren op plannen van derden

(ext) - 4 (ged)

Bijdragen aan

planontwikkeling van derden

B - -- > >

<<---- A

Werken aan inspecties in de praktijk. 17 9 maart 2007

(int)- 3 (ged

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

(Beleids)plannen opstellen

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

– – – – – – – – – – – – –

Werken aan inspecties in de praktijk. 16 9 maart 2007

Inspecties in de praktijk: Waar zijn we mee bezig?

• Procesmatig, transparant en helder? Niet. • Professioneel? Wel vakman, maar voldoen we aan de huidige eis? • Reproduceerbaar? Opdrachtbon… • Dit zegt: – – – –

????????

M e e de l e n v e rl e e n d e o n th e f fi n g e n

O n t h e ff i n g v r a ge n

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

3


Titel presentatie

9 maart 2007

Werken aan inspecties in de praktijk. 19

Werken aan inspecties in de praktijk. 20

9 maart 2007

Inspecties in de praktijk: Hoe willen we het doen?

9 maart 2007

Hoe willen we het doen?

• Inspecties volgens STOWA: “toezicht houden of nauwkeurig in ogenschouw nemen” • Toezicht houden = het erop toezien dat iets gebeurt of dat iemand zich gedraagt overeenkomstig een bepaalde norm. • Twee kernwoorden:

• Inspectieproces: “Het geheel aan handelingen die voor toezicht op de waterkering in relatie tot het beheer noodzakelijk zijn.” • Twee modellen voor schematiseren: - Pijlermodel - Procesmodel

– een zorgtaak – een norm

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Werken aan inspecties in de praktijk. 21 9 maart 2007

pijlermodel

Werken aan inspecties in de praktijk. 22 9 maart 2007

procesmodel

Inspecties waarnemen

Systemen

Relatie

Mensen

Pijlers

Structuren

Prestatie

Resultaat

operationaliseren

diagnosticeren

prognosticeren Basis

Taak Omgeving

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Werken aan inspecties in de praktijk. 23 9 maart 2007

Hoe willen we het doen?

Werken aan inspecties in de praktijk. 24 9 maart 2007

Hoe willen we het doen?

waarnemen

• Waarnemen van kenmerken die een relatie kunnen hebben met de waterkering. • Verzamelen en vastleggen van gegevens: – Apparatuur? – Applicaties?

diagnosticeren

• Analyse van de gehele situatie: inzicht in de toestand en in de noodzaak voor activiteiten. • Toets op: – Functioneel: veiligheid – Technisch: bedrijfseconomisch standpunt – Overig: bijv. esthetisch

• In deze processtap is nog veel te ontwikkelen.

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Presentator

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

4


Titel presentatie

9 maart 2007

Werken aan inspecties in de praktijk. 25

Werken aan inspecties in de praktijk. 26

9 maart 2007

Hoe willen we het doen?

9 maart 2007

Hoe willen we het doen?

waarnemen

diagnosticeren

“Slechte” grasmat: - Rijschade - Kale plekken - Molshopen - enz.

- Overhoogte? - Overslagdebiet? - Kleikwaliteit?

prognosticeren

• Op basis van historische kennis van het probleempunt kunnen we iets zeggen over te verwachten ontwikkelingen. – Functioneel: wanneer veiligheidsprobleem – Technisch: wanneer bedrijfseconomisch ingrijpen: werkmet-werk – Overig: esthetische redenen tot ingrijpen

Conclusie kan zijn: voldoende veiligheid.

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Werken aan inspecties in de praktijk. 27 9 maart 2007

Hoe willen we het doen?

Hoe willen we het doen?

• Mogelijke impact procesmatig werken

operationaliseren

• Doen: – – – – –

Werken aan inspecties in de praktijk. 28 9 maart 2007

rapporteren in het financieel systeem, opnemen in de planning, aanbesteden en opdragen, uitvoering bewaken, afronden in de applicaties.

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Mensen: meenemen, motiveren, opleiden en trainen Relaties: (her)vormen intern en extern Structuren: (door)ontwikkelen, vernieuwbouw Systemen: goede applicaties kiezen

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Werken aan inspecties in de praktijk. 29 9 maart 2007

Hoe willen we het doen?

– – – –

De Groene Gids voor visuele inspecties

Werken aan inspecties in de praktijk. 30 9 maart 2007

Toekomst?

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Presentator

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

5


Titel presentatie

9 maart 2007

Werken aan inspecties in de praktijk. 31

Werken aan inspecties in de praktijk. 32

9 maart 2007

De Groene Gids voor visuele inspecties

9 maart 2007

1. Hoofdindeling – 2. Zonering – 3. Elementen – 4. Inspectieparameters

• Naslagwerk voor inspecties onder normale omstandigheden. • Beeldenreeks voor objectieve waarneming van dijkelementen. • 4 gekwalificeerde schadebeelden (met CDROM). • goed – redelijk – matig – slecht • Systematische indeling

rivierdijk

buitentalud

Grasbekleding

Hoofdindeling Zonering Elementen Inspectieparameters

Onkruid Erosiebestendigheid

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Werken aan inspecties in de praktijk. 33 9 maart 2007

De Groene Gids

• voorbeeld

Werken aan inspecties in de praktijk. 34 9 maart 2007

Waarom deelnemer van de projectgroep Grip op Kwaliteit? • • • • •

De juiste vraag op het juiste moment. Inspirerend en kruisbestuivend. Intensieve studie Geen kokervisie van de eigen organisatie. Relatief goedkoop product.

“Samenwerken brengt jezelf verder”

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Werken aan inspecties in de praktijk. 35 9 maart 2007

Anekdote

Werken aan inspecties in de praktijk. 36 9 maart 2007

De stelling voor Lagerhuis

A ??

Zonder Groene Gids (als aanvulling op de VTV) is Nederland niet in staat een uniforme toetsing van de waterkering uit te voeren.

G

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

Presentator

Kennisdag Waterkeringen, Wekren aan inspecties

6

/kd_viw2007_jaap_bron  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/downloads/kd_viw2007_jaap_bronsveld.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you