Page 1

Nieuwsflits ICT-ondersteuning inspectieproces waterkeringen Vrijdag 15 juni jl. heeft Het Waterschapshuis een bijeenkomst gehouden over de voortgang in het onderzoek naar de behoefte aan ICT-ondersteuning van het inspectieproces waterkeringen. Onderdeel van het onderzoek is de positionering van Digispectie in perspectief van de gewenste ICT-ondersteuning. STOWA participeert in het onderzoek en brengt de opgedane kennis over het inspectieproces in. Een gemêleerd gezelschap van hoofden waterkeringen, ICT-specialisten, beheerders, veldinspecteurs en beleidsmedewerkers was naar Amersfoort getogen. De bijeenkomst was bedoeld om te verifiëren wat mogelijke scenario’s voor het gezamenlijk opzetten, beheren en financieren van de ICT-ondersteuning van inspecties van waterkeringen zijn. Vervolgens te peilen welke scenario’s kansrijk worden gevonden en hoe het vervolgtraject opgezet en georganiseerd kan gaan worden. In de discussie kwamen de volgende punten naar voren. •

Het inspectieproces is onvoldoende beschreven en expliciet uitgewerkt om het proces te kunnen ondersteunen met ICT-systemen.

Allen vinden het belangrijk dat STOWA en Het Waterschapshuis zich inzetten voor het standaardiseren van het inspectieproces. Uitgangspunt hierbij is de aandacht primair te concentreren op de relevante data in het waarnemen, diagnosticeren, prognosticeren en operationaliseren. Met uniforme data kunnen deze processen eenvoudiger met generieke ICT-systemen worden ondersteund. De technieken rond inwinnen en uitwisselen van data zijn enorm in ontwikkeling en veranderen wellis waar snel, data zijn veel toekomstvaster.

Waterschappen ondervinden een enorme druk mee te gaan in de ontwikkeling van mobiel GIS systemen. Vooral voor veldwaarnemingen zijn er op de markt gebruikersvriendelijke systemen die vastlegging en raadpleging van data uitstekend kunnen faciliteren. Op korte termijn worden hiervoor investeringen gedaan zonder dat de kansen op standaardisering en combinatie met andere bedrijfsprocessen mogelijk worden benut. Hier ligt een uitdaging zo spoedig mogelijk met aanbevelingen te komen voor richtlijnen waarin de afstemming zo goed mogelijk is gezekerd.

De markt biedt nog geen kant en klare oplossingen voor het inspectieproces van waterkeringen, maar de aangeboden oplossingen hebben zeker veel potentie voor het goed kunnen faciliteren van het inspectieproces. Het probleem is echter ook dat er nog onvoldoende generiek kader is voor systemen, bedrijfsprocessen en architectuur om eiland ontwikkelingen te voorkomen.

De wil om het inspectieproces te verbeteren is sterk aanwezig, maar er ontbreekt prioriteit om er echt werk van te kunnen maken. Bestuurlijk worden op landelijk niveau ambities uitgesproken en vastgelegd in voornemens, de uitwerking naar


middelen blijft ongewis. Dit terwijl juist van eigen mensen belangrijke inspanningen moeten worden verwacht in het uitvoeringstraject. •

Horizontale en verticale communicatie zijn belangrijk om de koppeling tussen organisatiedoelen en activiteiten te borgen. Betrokkenheid van bestuur, management en medewerkers is noodzakelijk om impasses in de ontwikkelingen te voorkomen.

Een regiegroep met mandaten kan de standaardisering en de ontwikkeling van de ICTondersteuning versnellen.

Digispectie ondersteunt het duiden en vastleggen van veldwaarnemingen in voldoende mate. De data-uitwisseling kan beter. Prioriteit wordt gegeven aan het uitwerken van diagnostiek en prognostiek.

Het Waterschapshuis neemt Digispectie en Digigids in beheer. Er komt een plan waarin de voornemens voor de korte termijn zijn uitgewerkt naar verwachte resultaten en kosten. Tevens wordt gewerkt aan het inpassen van de activiteiten in een lange termijn visie waarin de voordelen van een generiek opgezette informatiehuis kunnen worden binnengehaald.

Het plan is onderdeel van de business case die aan de basis ligt voor de overeenkomst die Het Waterschapshuis wil aangaan met beheerders van waterkeringen voor gemeenschappelijke ICT-ondersteuning van het inspectieproces.

Bijgevoegd de presentaties

/120615_verslag  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/120615_verslag.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you