Page 1

ICT-ondersteuning inspectieproces Oplossingen in beeld Gerard Moser 15-6-2012

1


Inleiding -

Het inspectieproces Waar staan we Doelstellingen Functionaliteiten Resultaten uitvraag Scenario’s en kenmerken Weging van de oplossingen Bevindingen Vragen

- Discussiepunten (deel2)

2


Het inspectieproces

Waarnemen

Operationaliseren

overleg

Diagnosticeren

Prognosticeren

(generiek proces)


Inspectieproces in bedrijf

(generiek datamodel)


Overeenkomst?

samenhang

Beheerplan

Begroting / meerjarenraming

Vragende instantie (Waterschap, V&W, Provincie, gemeente etc.)

Informatievraag / doelstelling

Opdrachtgever

ad hoc

Urgentie

Maatregel (natuurvriendelijke oever aanleggen, etc.)

Inspectie-, meet-, toetsing- of onderzoeksplan

Opdrachtnemer

bijv. koppeling geo en adm. data

Inspectie /toets /meting / modelsimulatie

Operationeel kenmerk (melding, verzoek beheerder, gepland etc.)

Veiligheidsnorm

Waarneming

Meetwaarde gebruikt, creĂŤert, wijzigt

Uitvoerende / aanleverende persoon (adviesbureau, basisregistratie, intern informatiesysteem. medewerker etc.)

Variabele waarde gegevensdomein (waterst., afvoerhoeveelh., # dieren, foto, sondering, ...)

rapportageketen

Informatieproduct / advies / verslag

Standaard waarde gegevensdomein (codering flora en fauna, weerbeeld, schadetypen, kaart, zone, element, ...)

Locatieaanduiding

Object (incl. ruimtelijke ligging)

Belasting / bedreiging

(Inspectiepunt, -lijn, -vlak)

Gegevensbron

Ontvangstmoment

Reden

Gedrag (o.a. bezwijken)

Obect type

Toestand type

(boezemkade, compartimenteringkering, waterlichaam etc.)

(Legger: gewenst /vereist, diagnose, prognose)

Legger

Vergunning

Toestand (functionele en technische kwaliteit, incl. aanduiding binnen /buiten norm)

Kwaliteitsoordeel (goed, redelijk, matig, slecht)

Aanleiding (W&R, doelstelling, calamiteit etc.)

Keur

Functie

Subject (vergunninghouder en /of eigenaar)

Gestandaardiseerde WERK-, MODELLEER- en BEHEERWIJZE Methode

Techniek

Instrument

(FAST4DMAP, te voet, fiets, auto etc.)

(remotesensing, insitu, puls-echo etc.)

(rekenmodel, meetapparaat etc.)

volgorde

Rekenregel


Waar staan we

• Digispectie en Digigids faciliteren vastleggen veldwaarnemingen • Cirkel inspectieproces nog niet gesloten • Inspectieproces nog niet geïntegreerd in bedrijfsvoering Aanleiding voor behoefteonderzoek ICT-ondersteuning inspectieproces waterkeringen

6


Doelen Doelstellingen management: • •

• • • •

Het vergroten van de professionaliteit. Het mogelijk maken van het vaststellen, prioriteren en nemen van effectieve maatregelen bij het beheren van keringen. Het uit kunnen voeren van het inspectieproces met een hogere efficiëntie. Het verhogen van de transparantie van het inspectieproces naar belanghebbenden. Het scheppen van een basis voor betere interne en externe samenwerking. Het verhogen van de veiligheid. (generieke doelstellingen)

7


Aandachtspunten

• Er is veel werk te verzetten • Samenwerking is essentieel • Er is doorzettingsvermogen en lange adem nodig • Bundeling van initiatieven onder regie is wenselijk • Het laag hangende fruit eerst plukken • ICT-ondersteuning op korte termijn starten, resultaten laten zien


doelen release 1

• • • • • •

De inspectiecirkel is gesloten. Er is een besliskader voor het nemen en prioriteren van maatregelen. Het is mogelijk om met minimale handelingen de relevante gegevens te aggregeren. De organisaties bieden (direct) inzicht in de resultaten van doorlopen inspecties. Informatie is eenvoudig uit te wisselen tussen de deelnemende organisaties. De organisaties beschikken snel over actuele, betrouwbare informatie uit het inspectieproces in geval van calamiteiten.


Doelen volgende releases:

• •

•

•

De betrokken organisaties nemen beslissingen op basis van asset management principes. De organisaties hebben een advies gevend (ICT-)systeem gerealiseerd dat advies uitbrengt over de meest effectieve maatregelen. Het is mogelijk om met minimale handelingen van de medewerkers van de organisatie de relevante gegevens te aggregeren.(conform release 1, maar geldend voor andere relevante processen) De organisaties bieden inzicht in de onderbouwing voor alle genomen maatregelen.

10


Volgende releases: (vervolg)

De organisaties gebruiken twee vormen van benchmarking: – –

Intern, waarbij de effectiviteit en efficiency van het onderhoud van de verschillende keringen binnen de organisaties vergeleken kan worden. Extern, waarbij de effectiviteit en efficiency van het onderhoud van de verschillende keringen over de diverse organisaties heen vergeleken kan worden.

Het systeem prognosticeert de staat van de keringen bij de diverse typen calamiteiten die kunnen ontstaan.

11


Vertalen doelstellingen Stap 1: werk doelstellingen uit • Formuleer specifieke functionaliteiten ICT-ondersteuning • Resultaat 125 specifieke items • Inventariseer generieke functionaliteiten ICT-ondersteuning (architectur, data- en technische standaarden) • Resultaat 25 generieke items • Items zijn aan 1 of meerdere doelstellingen gekoppeld • Prioriteer gekoppelde items Stap 2: inventariseer oplossingen • Uitvraag naar belanghebbenden: marktpartijen en beheerders • Digispectie is referentie Stap 3: evalueer 12


Resultaten uitvraag

• Er is nog geen werkende oplossing voor het inspectieproces van waterkeringen • Er zijn specifieke ICT-concepten voor gelijksoortige bedrijfsprocessen • Er zijn generieke concepten voor sturing van bedrijfprocessen • Er zijn werkende concepten voor onderdelen


Scenario’s Uitgangspunt voor alle scenario’s: STOWA en HWH hebben regiefunctie om ontbrekende kennis te ontwikkelen, standaarden te beheren en deze aan te bieden als input voor ICT systemen. • Alternatief 0: “gefaseerde overdracht functionaliteit Digispectie aan de waterschappen en RWS” – De waterschappen en Rijkswaterstaat selecteren een eigen oplossing. HWH begeleidt de overgang van Digispectie naar deze oplossingen. – HWH blijft Digispectie (inclusief Digigids) beheren. – De ontwikkeling van Digispectie blijft beperkt tot wenswijzigingen.


Scenario’s (vervolg) • Alternatief 1: “Doorontwikkeling van Digispectie” – Digispectie wordt gepositioneerd als voorkeursoplossing voor alle waterschappen en RWS. – HWH draagt zorg voor verdere uitbreiding van de functionaliteit en de verbetering van de technische kwaliteit van de applicatie. • Alternatief 2: “De oplossing biedt de beste functionele ondersteuning” – De oplossing geeft de beste functionele ondersteuning aan het inspectieproces van keringen. – Hiertoe wordt aansluiting gezocht op bewezen concepten voor analoge processen. – De oplossing wordt uitgebreid met de noodzakelijke functionaliteit om de complete inspectiecirkel te ondersteunen.


Scenario’s (vervolg) • Alternatief 3: “De oplossing biedt de beste architecturale basis” – De oplossing met de beste ICT-architectuur voor ondersteuning van de complete bedrijfsvoering wordt de basis van een toekomst-vast concept. – Binnen deze architectuur wordt de functionaliteit van het volledige inspectieproces gerealiseerd, inclusief aansluiting op de algehele bedrijfsvoering. – Het technische platform zal ook als basis dienen voor andere op het inspecteren van keringen gelijkende processen binnen de waterschappen: schouw, muskusratten bestrijding en wegeninspectie.


Weging scenario’s (specifiek)


Weging scenario’s (generiek)


Bevindingen • Het inspectieproces kent geen standaarden • Digispectie dekt specifieke functionaliteiten m.b.t. digitale objectieve registratie van waarnemingen aan keringen • Er zitten nog witte vlekken in diagnostiek en prognostiek • Er zijn voor veldwerk specifiek werkende deeloplossingen • Er is een generiek concept voor veldregistraties • Er is een generiek concept voor specifieke bedrijfsprocessen • Er is een generiek concept voor ondersteuning van de algehele bedrijfsvoering • Er is onvoldoende gemeenschappelijk ict-kader voor positioneren bestaande ICT-oplossingen (deelproces, specifiek proces of algehele bedrijfsvoering) • Er is werk aan de winkel


Vragen


/120615_digispectie_o  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/120615_digispectie_oplossingen.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you