Page 1

Gebruikersoverleg Digispectie

02 februari 2012

02022012 Gebruikersoverleg Digispectie Verslag Aanwezig: Bas Molenkamp (Waternet), Cor Looije (Hhrs Delfland), Peter Boone (ws Vallei en Eem),, Arie Breeman (ws Hollandse Delta), Ruben Bruijning (Hhrs Schieland en Krimpenerwaard), Wijnand Evers (ws Groot Salland), Linda van Tuijl (ws Rivierenland), Jan Willem van der Kort (ws Zuiderzeeland), Henk van der Kaa (ws Hollandse Delta), Van der Merwe (Hhrs Delfland) Afgemeld: Claudia van Ackooij (Hhrs de Stichtse Rijnlanden) en Hans Knotter (ws Rivierenland) Adviseurs: Oscar van Dam (RPS), Gerard Moser (STOWA, Partner in Water Management BV)

1. Welkom Gerard Moser opent om 9.30 uur het overleg en heet allen welkom. De voorzitter Hans Knotter is ziek en kan het overleg niet leiden. Gerard neemt het van hem over. 2. Presentatie Groot Salland Wijnand Evers presenteert de ervaringen van het waterschap met Digispectie. Het waterschap is zeer tevreden over de opzet van Digispectie. De desktopmodule biedt goede rapportageondersteuning. Het programma is flexibel en simpel aan te passen voor eigen specifieke wensen zonder de structuur van Digispectie aan te tasten. Het waterschap heeft de duinmodule geskipt. Digispectie wordt ook gebruikt voor controle op de uitvoering van het maaibestek. Verder worden geautomatiseerd brieven aangemaakt naar ingelanden die niet aan hun onderhoudsplicht hebben voldaan. Een foto van locatie en overtreding zijn in de aanschrijving opgenomen. Hiervoor zijn door het waterschap aanpassingen in Digispectie doorgevoerd waarvoor enige specifieke ICT-kennis nodig was, echter de aanpassingen zijn zeker niet gecompliceerd te noemen. Ook koppeling naar IRIS zijn goed te maken. Aandachtspunten voor de doorontwikkeling zijn: • Het geautomatiseerd ondersteunen van het beheer van inspectiedata; • Databeheer op de veldmodules en discipline bij gebruik; • Versie beheer in combinatie met organisatie specifieke aanpassingen; • De rapportagefunctie vraagt nu veel van de PC-capaciteit. De ervaringen zijn wel zo positief dat men ook voor watergangen volgens de systematiek van Digispectie wil gaan werken. Het waterschap heeft ook mogelijkheden dieptemetingen van watergangen via Sonar vast te leggen en te presenteren. De aanwezigen zijn enthousiast over de presentatie die aan het verslag wordt toegevoegd. 3. Presentatie Rivierenland Linda van Tuijl presenteert de ervaringen binnen haar waterschap. Het waterschap heeft Digispectie ingezet voor ondersteuning van schouw, dagelijkse inspecties en projectmatige activiteiten. Voor de schouw wordt de koppeling van object aan subject

Verslag overleg GO-2 v 0.2


Gebruikersoverleg Digispectie

02 februari 2012

gemist, waardoor aanschrijvingen niet direct in briefvorm zijn te produceren. Het waterschap overweegt voor de schouw over te stappen naar een andere applicatie die wordt gebruikt bij schouw watergangen. Gebruik van Digispectie bij de dagelijkse rondes die de inspecteurs per auto uitvoeren levert nog veel gebruikersongemak op. Met laptops Tablet-PC’s in de auto werken vinden de inspecteurs niet erg handig. Linda levert de ondersteuning en werkt alleen op dinsdag en donderdag. Digispectie wordt door de meeste veldinspecteurs als te bewerkelijk ervaren waardoor terugval op de vertrouwde werkwijze aan de orde is. Het waterschap heeft positieve ervaringen met het gebruik van Digispectie voor inventarisatie van plaagsoorten (plantensoorten), graverij en historische kaartlagen hoogwater. Het waterschap wil in de toekomst de inspectierondes in tracklogs vastleggen heeft een test gedaan om te kijken hoe het werkt, misschien wordt het in de toekomst ingezet. De koppeling van foto’s In Digispectie verloopt niet gebruikersvriendelijk waardoor deze faciliteit nog te weinig wordt gebruikt. In de discussie wordt opgemerkt dat het waterschap Digispectie niet primair heeft gebruikt voor het ondersteunen van reguliere inspecties. Is het voor de veldinspecteurs wel duidelijk welke veldgegevens ze moeten aanleveren en in welke vorm? Als duidelijkheid wordt geboden vraagt het vervolgens ook discipline van de veldinspecteurs er in te voorzien. Een belangrijke doelstelling van PIW is te komen tot inzichtelijke en reproduceerbare werkprocessen. Om deze te bereiken is de uitwerking van het inspectieproces naar gegevens en bewerkingen een belangrijke 1ste stap. Ook is het belangrijk dat het aangeboden gereedschap gebruikersvriendelijk is. De presentatie van Linda is aan het verslag toegevoegd. 4. Digispectie in 2012 STOWA heeft onderhoud en ondersteuning van Digispectie voor 2012 veilig gesteld. Daarnaast is er ruimte voor het realiseren van kleine aanpassingen. Oscar licht toe wat er aan aanpassingen worden voorgesteld. Veldmodule • Toegevoegd wordt de moduleknop, hiermee wordt ingesteld welke objectapplicatie moet worden geactiveerd (bijvoorbeeld keringen); • De foto’s van de ingedikte versie in Digigids worden in Digispectie opgenomen; • Duiding en vastlegging kwaliteit wordt ondersteund met referentiefoto’s Digigids; • In aparte map kunnen eigen foto’s worden toegevoegd; • Herinspectie bekend punt; • Mogelijkheid eerdere waarneming gedeeltelijk te kopiëren, meetwaarden zijn uniek; • Extra veld voor traceren herkomst gekopieerde inspectiepunt. Een waarneming krijgt originele ID en unieke ID. Desktopmodule • Beheren parametertabel voor bijvoorbeeld watergangen • Muteren inspectiedata (toevoegen oordeel beheerder) • Aanpassen van rapportagefunctie (keuze template) • Aanpassen van selectiefunctie (module selectie) • Aanpassen import / export Optionele wensen

Verslag overleg GO-2 v 0.2


Gebruikersoverleg Digispectie

• • •

02 februari 2012

Analyse tijdreeks Archiveerfunctie Websynchronisatie

Digigids • Geen onderscheid van schade naar zone • In Digigids elementen opnemen die alleen van belang zijn voor veiligheid • Geen beheer en onderhoud zaken opnemen • Aanpassen parametertabel voor asfaltbekledingen en duinbeheer • Vullen van de gids • Ontwikkelen van fototagger Wensen / Alternatieven • Ontwikkelen van APP Digispectie op i-phone De aanwezigen zijn enthousiast over de kleine aanpassingen. Ook wordt de potentie van Digispectie gedeeld. Via kleine stappen is toch al een mooie applicatie ontwikkeld die verbreding toelaat en flexibel op maat is te brengen. De presentatie is toegevoegd aan het verslag 5. Digispectie in perspectief Gerard Moser gaat in op de stand van zaken met betrekking tot de overdracht van Digispectie. Het Waterschapshuis is gestart met het opstellen van een behoefteplan ICTondersteuning inspectieproces waterkeringen. STOWA participeert in dit project via deelname in het projectteam door Gerard. In het behoefteplan worden de wensen van organisatie en gebruikers gekoppeld en afgestemd. Het plan verbindt de wensen van management (bestuur) met de benodigde functionaliteiten van systemen voor gebruikers. Met belanghebbenden van RWS en waterschappen zijn organisatiedoelen voor het inspectieproces geïnventariseerd. Deze worden op korte termijn in een tweetal workshops geordend en van prioriteit voorzien. Daarna worden deze door belanghebbende gebruikers in maart vertaald naar functionaliteiten. Dit gebeurt via een tweetal workshops. Hieraan doen ook gebruikers van het GO Digispectie deel. Gegevens uit visuele inspecties vormen momenteel de belangrijkste data voor actualisering van de staat van waterkeringen. Een en ander leidt tot een visie en scoop document. Daarna worden de functionaliteiten omgezet naar systeemfunctionaliteiten. Hierbij wordt afgestemd op het ICT-beleid van Het Waterschapshuis. Vervolgens wordt de markt gevraagd oplossingen te bieden. Op basis van de resultaten op de uitvraag worden waterkeringbeheerders gevraagd in te tekenen op afname van de productoplossing. Volgens de planning van het project kan onder regie van Het Waterschapshuis omstreeks maart 2013 een nieuwe release van Digispectie worden verwacht. Verwacht wordt dat Het Waterschapshuis, STOWA en Waterdienst eind maart as. de overdracht van Digispectie overeen zullen komen. Het voorwerk daartoe is dan door de stakeholders afgerond. De rapportage zal aan Het Gebruikersoverleg Digispectie worden voorgelegd. De presentatie van Gerard is toegevoegd aan het verslag. Hierin is ook de tijdsplanning gegeven. .

Verslag overleg GO-2 v 0.2


Gebruikersoverleg Digispectie

02 februari 2012

6. Wat verder ter tafel komt Uit de discussie over voortgang invoering Digispectie komt het beeld naar voren dat er nog steeds onvoldoende aandacht en waardering wordt ervaren van het hogere management voor inspecties. Er is onrust door reorganisaties en bezuinigingen. Ook het werk rond waterkeringen lijkt meer versnippert te raken waardoor de aansturing minder integraal en resultaatgericht is. Toch lukt het nog steeds om stappen vooruit te maken. Het blijft belangrijk over het inspectiewerk goed te communiceren naar collega’s en leidinggevenden. Als zij niet goed geïnformeerd worden, kunnen zij niet weten hoe belangrijk jouw werk voor de organisatie is. Digispectie is een middel dat rendeert als de organisatie van het inspectieproces staat. Aanwezigen verbazen zich nog steeds over de moeizame overdracht van Digispectie. Vanuit de gebruikers geredeneerd, is dat evident. Toch is het belangrijk ontwikkelingen als Digispectie ook te toetsen op behoefte bij het management van waterkerende organisaties. Het Behoefteplan ICT-ondersteuning Inspectieproces verbindt de organisatiedoelen met ICT-producten. Het volgende gebruikersoverleg zal waarschijnlijk in september zijn. Een ieder wordt bedankt voor zijn bijdrage aan de bijeenkomst. Bijlagen : Presentatie Wijnand Evers Presentatie Linda van Tuijl Presentatie Oscar van Dam Presentatie Gerard Moser

Verslag overleg GO-2 v 0.2

/120202GO_Digispectie  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/downloads/120202GO_Digispectie_verslag.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you