Page 1

DigiVeld: basis voor duurzaam en doelmatig waterbeheer Gerard Moser Edwin Huijskens e.huijskens@hetwaterschapshuis.nl inspectietechnieken@stowa.nl 24 maart 2011

1


Focus workshop

Stelling

: ontwikkeling DigiVeld draagt bij aan doelmatig en duurzaam waterbeheer

Doelmatig

: de goede dingen doen en de dingen goed doen

Duurzaam

: gaat lang mee en gericht op hergebruik

Deze workshop kan u overtuigen!


Agenda • Inleiding • Analyse watersysteembeheer – Bedrijfsproces / gegevens – Informatiesystemen • Conclusie • Stellingen


Inleiding Aanleiding Ontwikkeling Digispectie 2006-2011: methodiek voor digitale registratie veldwaarnemingen aan waterkeringen Stand 2011: - integrale invoering wordt belemmerd door ontbreken van aansluiting op bedrijfsvoering; - verbreding naar andere veldwaarnemingen wenselijk; - technische update nodig (“auto sync”; gegevens en foto’s, “GPS functionaliteit”, toegang tot ‘alle´informatie etc.) - uitwerken van diagnostiek, prognostiek en operatie nodig voor resultaten

Vragen:- wat is het concept van bedrijfsvoering - wat zijn de richtlijnen voor realisatie van informatiesystemen


Inleiding Waarneming Brede behoefte aan eigentijdse ondersteuning van medewerkers in het veld voor de vastlegging van signaleringen (pen, kaart en papier uit de tijd) Voorbeelden: - Inspectie van objecten - Muskusrattenbestrijding - Waterkwaliteitsbeheer - Inventarisatie planten en dieren - Waterkwantiteitsbeheer - Schouwen - Handhaving


Agenda • Inleiding • Analyse – Bedrijfsproces /gegevens – Informatiesystemen • Conclusie • Stellingen


Principe bedrijfsproces

Informatievoorziening op alle niveaus: strategisch, tactisch en operationeel


Datamodel bedrijfsproces

Doelstelling prioritering operationalisatie

beoogde

Planning

maatregelen

controle

Toestand

Inspectie / Toetsing / Meting / Modelsimulatie

Actie

waarnemingen relatie

gediagnosticeerd, geprognoticeerd

Object

verbetering aanvullende gegevens, informatie, kennis

Aanvullingen op beheerregister (legger, keur etc.)


Gestandaardiseerd proces


Uitwerking Inspectieproces

Waarnemen

Operationaliseren

overleg Prognosticeren

Diagnosticeren


Inspectieproces Waarnemen

bijv. koppeling geo en adm. data

Inspectie-, meet-, toetsing- of onderzoeksplan

Inspectie /toets /meting / modelsimulatie

Operationeel kenmerk (melding, verzoek beheerder, gepland etc.)

Object (incl. ruimtelijke ligging)

Waarneming

Uitvoerende / aanleverende persoon (adviesbureau, basisregistratie, intern informatiesysteem. medewerker etc.)

Obect type

Functie

Variabele waarde gegevensdomein (waterst., afvoerhoeveelh., # dieren, foto, sondering, ...)

Locatieaanduiding (Inspectiepunt, -lijn, -vlak)

Gegevensbron

(boezemkade, compartimenteringkering, waterlichaam etc.)

Meetwaarde gebruikt, creĂŤert, wijzigt

Toestand type (Legger: gewenst /vereist, diagnose, prognose)

Toestand (functionele en technische kwaliteit, incl. aanduiding binnen /buiten norm)

Ontvangstmoment

Kwaliteitsoordeel (goed, redelijk, matig, slecht)

Standaard waarde gegevensdomein (codering flora en fauna, weerbeeld, schadetypen, kaart, zone, element, ...)


Inspectieproces Diagnosticeren, Prognosticeren samenhang

Beheerplan

Begroting / meerjarenraming

Vragende instantie (Waterschap, V&W, Provincie, gemeente etc.)

Informatievraag / doelstelling

Opdrachtgever

bijv. koppeling geo en adm. data

Inspectie-, meet-, toetsing- of onderzoeksplan

Inspectie /toets /meting / modelsimulatie

Operationeel kenmerk (melding, verzoek beheerder, gepland etc.)

Veiligheidsnorm Object (incl. ruimtelijke ligging)

Belasting / bedreiging

Waarneming gebruikt, creĂŤert, wijzigt

Uitvoerende / aanleverende persoon (adviesbureau, basisregistratie, intern informatiesysteem. medewerker etc.)

Meetwaarde

Variabele waarde gegevensdomein (waterst., afvoerhoeveelh., # dieren, foto, sondering, ...)

rapportageketen

Informatieproduct / advies / verslag

Standaard waarde gegevensdomein (codering flora en fauna, weerbeeld, schadetypen, kaart, zone, element, ...)

Locatieaanduiding (Inspectiepunt, -lijn, -vlak)

Gegevensbron

Ontvangstmoment

Reden

Gedrag (o.a. bezwijken)

Obect type (boezemkade, compartimenteringkering, waterlichaam etc.)

Functie

Toestand type (Legger: gewenst /vereist, diagnose, prognose)

Toestand (functionele en technische kwaliteit, incl. aanduiding binnen /buiten norm)

Kwaliteitsoordeel (goed, redelijk, matig, slecht)

Aanleiding (W&R, doelstelling, calamiteit etc.)


Inspectieproces Operationaliseren samenhang

Beheerplan

Begroting / meerjarenraming

Vragende instantie (Waterschap, V&W, Provincie, gemeente etc.)

Informatievraag / doelstelling

Opdrachtgever

ad hoc

Urgentie

Maatregel (natuurvriendelijke oever aanleggen, etc.)

Inspectie-, meet-, toetsing- of onderzoeksplan

Opdrachtnemer

bijv. koppeling geo en adm. data

Inspectie /toets /meting / modelsimulatie

Operationeel kenmerk (melding, verzoek beheerder, gepland etc.)

Veiligheidsnorm

Waarneming

gebruikt, creĂŤert, wijzigt

Uitvoerende / aanleverende persoon (adviesbureau, basisregistratie, intern informatiesysteem. medewerker etc.)

Meetwaarde

Variabele waarde gegevensdomein (waterst., afvoerhoeveelh., # dieren, foto, sondering, ...)

rapportageketen

Informatieproduct / advies / verslag

Standaard waarde gegevensdomein (codering flora en fauna, weerbeeld, schadetypen, kaart, zone, element, ...)

Locatieaanduiding

Object (incl. ruimtelijke ligging)

Belasting / bedreiging

(Inspectiepunt, -lijn, -vlak)

Gegevensbron

Ontvangstmoment

Reden

Gedrag (o.a. bezwijken)

Obect type (boezemkade, compartimenteringkering, waterlichaam etc.)

Toestand type (Legger: gewenst /vereist, diagnose, prognose)

Toestand (functionele en technische kwaliteit, incl. aanduiding binnen /buiten norm)

Kwaliteitsoordeel (goed, redelijk, matig, slecht)

Aanleiding (W&R, doelstelling, calamiteit etc.)

Keur

Functie

Legger

Vergunning

Subject (vergunninghouder en /of eigenaar)

Gestandaardiseerde WERK-, MODELLEER- en BEHEERWIJZE Methode

Techniek

Instrument

(FAST4DMAP, te voet, fiets, auto etc.)

(remotesensing, insitu, puls-echo etc.)

(rekenmodel, meetapparaat etc.)

volgorde

Rekenregel


Overige verkende processen

1. 2. 3. 4. 5.

Inventarisatie planten en dieren Muskus- en beverrattenbestrijding Schouwvoering van watergangen Botulismebestrijding Opnemen / aflezen waterpeilen van grond- en oppervlaktewater

Conclusie: processen zijn te beschrijven met hetzelfde gegevensmodel Gegevens (data) zijn toekomstvast!!


Datamodel is generiek samenhang

Beheerplan

Begroting / meerjarenraming

Vragende instantie (Waterschap, V&W, Provincie, gemeente etc.)

Informatievraag / doelstelling

Opdrachtgever

ad hoc

Urgentie

Maatregel (natuurvriendelijke oever aanleggen, etc.)

Inspectie-, meet-, toetsing- of onderzoeksplan

Opdrachtnemer

bijv. koppeling geo en adm. data

Inspectie /toets /meting / modelsimulatie

Operationeel kenmerk (melding, verzoek beheerder, gepland etc.)

Veiligheidsnorm

Waarneming

gebruikt, creĂŤert, wijzigt

Uitvoerende / aanleverende persoon (adviesbureau, basisregistratie, intern informatiesysteem. medewerker etc.)

Meetwaarde

Variabele waarde gegevensdomein (waterst., afvoerhoeveelh., # dieren, foto, sondering, ...)

rapportageketen

Informatieproduct / advies / verslag

Standaard waarde gegevensdomein (codering flora en fauna, weerbeeld, schadetypen, kaart, zone, element, ...)

Locatieaanduiding

Object (incl. ruimtelijke ligging)

Belasting / bedreiging

(Inspectiepunt, -lijn, -vlak)

Gegevensbron

Ontvangstmoment

Reden

Gedrag (o.a. bezwijken)

Obect type (boezemkade, compartimenteringkering, waterlichaam etc.)

Toestand type (Legger: gewenst /vereist, diagnose, prognose)

Toestand (functionele en technische kwaliteit, incl. aanduiding binnen /buiten norm)

Kwaliteitsoordeel (goed, redelijk, matig, slecht)

Aanleiding (W&R, doelstelling, calamiteit etc.)

Keur

Functie

Legger

Vergunning

Subject (vergunninghouder en /of eigenaar)

Gestandaardiseerde WERK-, MODELLEER- en BEHEERWIJZE Methode

Techniek

Instrument

(FAST4DMAP, te voet, fiets, auto etc.)

(remotesensing, insitu, puls-echo etc.)

(rekenmodel, meetapparaat etc.)

volgorde

Rekenregel


Agenda • Inleiding • Analyse – Bedrijfsproces / gegevens – Informatiesystemen • Conclusie • Stellingen


Concept: services infrastructuur

Gebruikstoepassingen

o.a. DigiVeld DigiGids

DigiVeld

Internet, extranet en intranet (open standaarden) Analyse & rapportage Waarnemingsresultaten (DigiVeld)

GeoVoorziening (IRIS)

Services

PDOK

Google Earth


Referentie architectuur medewerker

bedrijf

burger

overheid


Referentiearchitectuur -2-

medewerker

bedrijf

burger

overheid


Referentiearchitectuur -3-


Agenda • Inleiding • Analyse – Bedrijfsproces / gegevens – Informatiesystemen • Conclusie • Stellingen


Conclusie

Wat bindt?

“Goede dingen doen, dingen goed doen”


Conclusie Hoe? Ontwikkeling mobiel GIS in het veld (DigiVeld) conform gegevensmodel, standaarden en richtlijnen • Generiek gegevensmodel – geeft sturing aan voorstellen verbetering bedrijfsvoering – biedt basis voor positionering informatieproducten

• Gemeenschappelijke standaarden en richtlijnen hanteren – voor werkwijze (bedrijfsproces architectuur) – voor informatieproducten (informatiearchitectuur) – voor informatiesystemen (applicatie architectuur)


Conclusie Wat doen? • Denken en doen in generieke concepten (zelfde taal speken voor duiding) • Samenwerken binnen watersector • Regie voeren en houden op ontwikkeling van informatievoorziening • Respecteren van verbondenheid en gebondenheid aan collectief beleid voor informatievoorziening


Conclusie Wat levert het op? • • • • • •

Kwaliteitsborging Uniformering Standaardisatie Gemeenschappelijke architectuur Transparantie Kostenreductie

Doelmatig en duurzaam waterbeheer!


Model voor samenwerking


Vragen?


Agenda • Inleiding • Analyse – Bedrijfsproces / gegevens – Informatiesystemen • Conclusie • Stellingen


Stellingen 1.

Veldwaarnemingen zijn essentieel en voeden de primaire processen in het watersysteembeheer

2.

De toekomst van mobiel GIS wordt verbeeld door afbeelding A of B? Afbeelding A

Afbeelding B


Stellingen 3.

Het innovatievermogen van de waterschappen afzonderlijk is groter dan het innovatievermogen van het collectief van waterschappen onder regie

4.

Ongeleide ontwikkeling van systemen voor veldregistraties is funest voor doelmatig waterbeheer

5.

Het Waterschapshuis moet de regie nemen en houden in de ontwikkeling van mobiel GIS voor veldwerk

6.

Mijn organisatie is bereid mee te werken aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk mobiele GIS onder regie van Het Waterschapshuis

7.

Mijn organisatie is bereid de programmering van voorzieningen ten behoeve van mobiel GIS aan te passen en af te stemmen op de programmering van Het Waterschapshuis


Tot slot

Meedoen, vragen of suggesties:

DigiVeld@hetwaterschapshuis.nl

/110324_w4_kd2011  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/110324_w4_kd2011.pdf