Page 1

Digispectie Basis voor professionalisering visuele inspecties

Hans Knotter vz Begeleidingscommissie Digispectie

Workshop PIW 30 juni 2010


Workshop PIW 30 juni 2010

Waarom Digispectie? Visuele inspecties staan aan de basis van het beheer van waterkeringen Visuele inspecties zijn een primair werkproces Digispectie is waarnemingen vastleggen

Waarnemen

Diagnosticeren

Operationaliseren

Prognosticeren

Stuurgroep PIW 24 juni 2010


Workshop PIW 30 juni 2010

Wat is Digispectie?

• • • • • • •

Kernproject PIW 2009-2010 Registratiemethodiek visuele waarnemingen Gereedschap voor medewerkers in het veld Systeem voor digitale vastlegging veldwaarnemingen Mobiel GIS-systeem met GPS voor positie-indicatie waarnemer Digigids biedt referentiekader voor vastlegging Systeem voor raadplegen en presenteren van waarnemingen

Stuurgroep PIW 24 juni 2010


Workshop PIW 30 juni 2010

Wat zijn doelen Reproductie inspectieresultaten om de goede beheeractiviteiten te doen en deze activiteiten goed te doen

Primair

• • • • • •

Operationele doelen Uniformering data en datastructuur Standaardisering software Nationaal schadecatalogus als referentiekader Toegankelijke data en resultaten Kostenbesparing door samenwerking Data gebruiken bij toetsing

Stuurgroep PIW 24 juni 2010


Workshop PIW 30 juni 2010

Wat is bereikt? • • • • •

Vertrouwen in concept Digispectie / Digigids Voornemen tot hechting aan toetsing van waterkeringen Veel deelnemers aan Digispectie Tevreden afnemers Besef dat werken met Digispectie vraagt om organisatorische inpassing en ondersteuning Helder en overzichtelijk programma

Gebruikers vriendelijk

Stuurgroep PIW 24 juni 2010


Workshop PIW 30 juni 2010

Wie doen mee?

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

waterschap Hollandse Delta

Hoogheemraadschap van Delfland

waterschap Rivierenland

waterschap Vallei en Eem

waterschap Noorderzijlvest

waterschap Scheldestromen

waterschap Hunze en Aas

waterschap Veluwe

Hoogheemraadschap van Rijnland

waterschap Brabantse Delta

Waternet

waterschap Aa en Maas

Hhrs Hollands Noorderkwartier

RWS Waterdistrict IJsselmeergebied

Waterschap Groot-Salland

RWS Waterdistrict Utrecht

Stuurgroep PIW 24 juni 2010


Workshop PIW 30 juni 2010

Stand Digispectie • • • • •

Digispectie is een prototype Introductie bij beheerders nog op beperkte schaal Digitalisering is onafwendbaar Volgende stap is integrale invoering Voor integrale invoering zijn nog aanpassingen wenselijk

Overige deelprocessen zijn grijs !! Waarnemen

Diagnosticeren

Operationaliseren

Prognosticeren

Stuurgroep PIW 24 juni 2010


Workshop PIW 30 juni 2010

Wat is nu nodig? Proces

• • • •

Inhoud

• • • • • •

Consensus over nut en noodzaak van inspecties Consensus over nut en noodzaak Digispectie in organisatie Organisatorische en projectmatige inpassing Digispectie Afstemming en integratie met andere werkprocessen Standaarden voor dataopslag en databeheer ArcPad onafhankelijke veldmodule Voorziening voor mobiele datatransmissie ICT-kaders voor uitwerking technische infrastructuur Honorering van enkele additionele gebruikerswensen Waarborg dat reeds opgebouwde databestanden blijvend kunnen worden ontsloten

Stuurgroep PIW 24 juni 2010


Workshop PIW 30 juni 2010

Discussie

Stuurgroep PIW 24 juni 2010

/100630_6_Terugmeldin  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/100630_6_Terugmelding_Digispectie_Hans_Knotter.pdf

/100630_6_Terugmeldin  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/100630_6_Terugmelding_Digispectie_Hans_Knotter.pdf

Advertisement