Page 1

Dubbele winst: Water keren met baggertubes Joep van Leeuwen (Gemeentewerken Rotterdam, voorzitter CUR F50) & Ed Berendsen (Rijkswaterstaat-dienst Infrastructuur, lid F50) tbv Kennisdag Inspectie Waterkeringen 25032010

Zandzakken kennen we wel....


Tubes met bagger nog nauwelijks...

Opzet Workshop Dubbele winst – water keren met baggertubes • • •

Actieve discussie in kleine groepjes (6 à 8 personen) Twee rollen: 'Initiatiefnemer' en 'Beheerder' Taak Initiatiefnemer: maak een pleidooi voor het gebruik van de tubes met bagger, bedenk een toepassing in de waterkering en maak een schets- ontwerp. Taak Beheerder: bespreek hoe je met alle belangen omgaat en formuleer voorwaarden en aandachtspunten voor uitvoering en beheer. Plenair bespreken & benoemen kansrijke pilotlocaties


Tijdsindeling/planning Workshop van 45 minuten • • • • • •

Introductie idee – 10 minuten Formuleren opdracht en formeren teams – 2 minuten Kennismaken en afspraken over vastleggen op flappen – 2 minuten Discussie per rol en formuleren standpunten – 15 minuten Presentatie van het betoog in max. 2 minuten per groep Discussie over de presentaties en vervolgacties - 10 minuten

Geotextiele tubes, gevuld met bagger, in waterkeringen Beschrijving van het idee:

De realisatie van een waterkerend systeem met behulp van gestapelde geotextiele tubes, gevuld met ontwaterde baggerspecie


Toepassingen Waterkering • Kern • Stabiliteitsberm • Deklaag • Perskade Infrastructurele werken • Geluid- en zichtwallen • Kunstwerken

Het idee toegepast in de kern

Bekleding van de waterkering met grond en gras- en kruidachtigen

Stapeling van baggertubes als primaire waterkering


Zes stappen 1. Baggeren en verpompen 2. Mengen met vlokmiddel 3. Vullen van geotextiele tubes 4. Ontwateren van baggerspecie 5. Stapelen van geotextiele tubes 6. Afwerken als constructie

Ontwateren


Tubes als bouwelementen

Stapelen


Afwerken als constructie

Artist Impression


Eerste praktijkproject in Zutphen

Markt 1) Versterkingen waterkeringen: Hoogwaterbeschermingsprogramma: € 2.500 Miljoen Zwakke schakels: € 745 Miljoen Deltawet: € 1.000 Miljoen/jaar (uit Nederlands veroveren op de toekomst, Watervisie, 2007)

2) Baggeren: Onderhoud = € 120 miljoen/jaar Achterstallig Onderhoud = € 900 miljoen Saneringen = € 1.400 miljoen (uit MKBA waterbodems, 2004)


Strategie •

Van een nautisch, ecologisch en milieuhygiënisch knelpunt bij watergangen en een veiligheidsprobleem bij waterkeringen

Naar..... •

Een gecombineerde kans om veiligheid te vergroten, om baggerspecie hoogwaardig toe te passen, kosten te besparen en uitstoot van CO2 en fijn stof te beperken en duurzaam met sediment te bouwen.

Publicatie 222 is verschenen! Financiering o.a. STOWA en Rijkswaterstaat


Aandachtspunten • • • • • •

Politieke, bestuurlijke en beleidsmatige aspecten Wet- en regelgeving Markt en economie Uitvoering en logistiek Techniek en ontwerp Beheer en onderhoud

/100325_w3_kd2010  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/100325_w3_kd2010.pdf