Page 1

Beheer en onderhoud van de Kust Hoe vinden RWS en het waterschap elkaar?

Carola van Gelder-Maas RWS Waterdienst

25 maart 2010

Inhoud • Algemeen: antwoord op de vragen • Vergunning verlening vanuit de keur en de Wbr • Vergunning verlening vanuit Waterwet

?

2

Waarvoor lig jij hier? De kustlijn of de waterkering?

Rijkswaterstaat Beheer en onderhoud van de Kust

25 maart 2010


Twee beheerders, twee taken, twee belangen in één gebied: gaat dat samen?

• Hoe groot is dat samenwerk gebied eigenlijk? • Weten de beheerders van elkaar wat ze doen (taak)? • Weten de beheerders van elkaar waarvoor ze doen wat ze doen (belang)? • Houden beheerders rekening met elkaar en hoe doen ze dat dan? • Hoe zit het wettelijk in elkaar?

Een kijkje in elkaars keuken… Rijkswaterstaat Beheer en onderhoud van de Kust

3

25 maart 2010

Samenwerkgebied Vanaf de duinvoet (+3m NAP) tot de -20 m NAP lijn

strand

-20 m NAP

BZZ

Waterstaatswerk Keur

Waterstaatswerk Wbr

Overlapgebied

4

Rijkswaterstaat Beheer en onderhoud van de Kust

25 maart 2010


Taken • Waterschap:beheer en onderhoud van de waterkering • Rijkswaterstaat: beheer en onderhoud BKL en kustfundament door middel van zandsuppleties (strand en vooroever)

Rijkswaterstaat Beheer en onderhoud van de Kust

5

25 maart 2010

Belang • Waterschap: het aan de wettelijke norm blijven voldoen van de waterkering waardoor veiligheid wordt geboden aan het achterland = gebied achter het afslagprofiel

strand

-20 m NAP

BZZ

Waterstaatswerk Keur

Waterstaatswerk Wbr

Overlapgebied

6

Rijkswaterstaat Beheer en onderhoud van de Kust

25 maart 2010


Belang • Rijkswaterstaat: zorgen dat Nederland door structurele erosie geen land verliest aan de zee door het in stand houden van de Basiskustlijn en het laten meegroeien van het kustfundament met de zeespiegelstijging

7

Rijkswaterstaat Beheer en onderhoud van de Kust

25 maart 2010

“Wbr” en “Keur” in het samenwerk gebied Verbodsbepalingen “Wbr”: • In/op/onder en/of over het waterstaatswerk werken te maken of behouden • In/onder/op het waterstaatswerk vaste stoffen of voorwerpen te storten/plaatsen of houden • Een vergunning kan onder voorwaarden worden verleend mits de activiteit niets afdoet aan de in standhouding van de BKL en het kustfundament

8

Verbodsbepalingen “Keur”: • Werkzaamheden in/op/boven of onder het waterstaatswerk te verrichten • Werken aan te brengen/te hebben • Stoffen/voorwerpen/dieren op andere dan daarvoor bestemde plaatsen te houden • Activiteiten te houden op andere dan daarvoor aangewezen plaatsen • Buiten de verharde wegen te rijden • Voor het strand als specifiek onderdeel van het waterstaatswerk kan ontheffing onder voorwaarden worden verleend mits de activiteit geen afbreuk doet aan de instandhouding van de waterkering Rijkswaterstaat Beheer en onderhoud van de Kust

25 maart 2010


Conclusie overlap “Wbr” en “Keur” • • • •

Veel overlap wat verbodsbepalingen betreft Keur heeft meer specifieke bepalingen voor samenwerk gebied Bepalingen Keur zijn opgenomen vanuit waterkering oogpunt Bepalingen Wbr zijn opgenomen vanuit kustlijnzorg oogpunt

Maar hoe zit het met de afstemming?

Rijkswaterstaat Beheer en onderhoud van de Kust

9

25 maart 2010

Afstemmen tot nu toe… • • • •

10

Afhankelijk van kennis ander taakveld Afstemmen tussen (object)beheerders bij aanvraag vergunning Afstemmen in POK, m.n. suppletieprogramma Ad hoc?

Rijkswaterstaat Beheer en onderhoud van de Kust

25 maart 2010


Afstemmen vanaf nu… Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden: • Geen Keurontheffing en/of Wbr-vergunning meer in samenwerkgebied maar 1 Waterwetvergunning • Afstemming Waterwetvergunning met de Samenloopregeling= voorloper 1 loket gedachte

Hoogst bevoegd gezag verleent in principe de Ww vergunning voor alle belangen in de kust

11

Rijkswaterstaat Beheer en onderhoud van de Kust

25 maart 2010

Uitzonderingen op de regel • Bij samenloop kan wk beheerder bevoegd gezag worden op basis van zwaarwegend belang van de waterkering bv aanlanding kabels en leidingen • Meldingsplicht in plaats van vergunning

12

Rijkswaterstaat Beheer en onderhoud van de Kust

25 maart 2010


Actiepunten Om Samenloopregeling tot succes te maken • Actiever delen van de keur en Wbr voorwaarden • Meer communicatie met elkaar (ook gemeenten, Provincies, terreinbeheerders en andere belanghebbenden) om 1 loket echt neer te zetten

13

Rijkswaterstaat Beheer en onderhoud van de Kust

25 maart 2010

Bedankt voor uw aandacht!

14

Rijkswaterstaat Beheer en onderhoud van de Kust

25 maart 2010


Case: Zandbanket voor strandpaviljoen Geachte heer/mevrouw van rijkswaterstaat, Zoals u weet staat mijn strandpaviljoen al 12 jaar bij de plaats Golfstad. Graag zou ik van u toestemming krijgen om ook aankomend seizoen een zandbanket voor mijn strandpaviljoen te plaatsen met zand uit de buurt. Dit ter voorkoming van hoogwaterschade en ten behoeve van de goede bereikbaarheid van het paviljoen voor de strandgasten. Graag verneem ik binnen 2 weken van u of dit toegestaan is. Met vriendelijke groet, Fleur Sonnevelt

15

Rijkswaterstaat Beheer en onderhoud van de Kust

25 maart 2010

Rijkswaterstaat Beheer en onderhoud van de Kust

25 maart 2010

Case: Groot strandevenement met grootschalige zandverplaatsing Geachte heer/mevrouw van het waterschap, Komende zomer wordt er een groot evenement gehouden op het strand van Golfstad. Het evenement zal bestaan uit een grote motorrace op het strand. Wij verwachten duizenden bezoekers en het evenement zal Golfstad een positieve economische impuls geven. Om dit race-evenement mogelijk te maken is een grootschalige zandverplaatsing noodzakelijk. Ter illustratie van de benodigde werkzaamheden en het evenement heb ik een tweetal foto’s bijgevoegd (van een vergelijkbaar evenement op een andere locatie). Graag verneem ik binnen 2 weken van u of dit toegestaan is. Met vriendelijke groet, Fleur Sonnevelt

16


Case: Aanlanding kabels en leidingen tbv windmolenpark in zee Geachte heer/mevrouw van rijkswaterstaat, Zoals u weet is de bouw van een nieuw windmolenpark in zee goedgekeurd. Voor de aansluiting op het land zullen er kabels en leiding getrokken worden welke ook onder het strand en door de waterkering zullen komen. Graag verneem ik binnen 2 weken van u of dit toegestaan is en welke voorwaarden u hieraan stelt. Met vriendelijke groet, Energiemaatschappij de Molenwiek

17

Rijkswaterstaat Beheer en onderhoud van de Kust

25 maart 2010

/100325_w1_kd2010  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/100325_w1_kd2010.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you