Page 1

Beheer en onderhoud van de kust: Hoe vinden RWS en het waterschap elkaar? Carola van Gelder-Maas, Rijkswaterstaat Waterdienst Deze workshop had tot doel in het kort kennis te maken met de verschillende belangen in de kustzone, en dan met name de afstemming tussen de waterschappen als waterkering beheerder en RWS als kustlijn beheerder. De hoofdvraag die als rode draad voor de workshop fungeerde, was “Twee beheerders, twee taken, twee belangen in één gebied: gaat dat samen?” In de inleiding werd eerst antwoord gegeven op bovenstaande vraag. Vervolgens werd ingegaan op vergunning verlening vanuit de keur en de Wbr, zoals dat voor 22 december 2009 gebeurde. Daarna werd ingegaan op hoe dat nu vanuit de Waterwet in zijn werk gaat. Het gaat daarbij niet zozeer om de criteria voor vergunningverlening maar juist om de afstemming tussen de verschillende belangen die gelden in één gebied (de zgn. Samenloopregeling). Tenslotte werd de workshop afgesloten met een drietal cases: 3 vergunningaanvragen aan verschillende belanghebbenden met verschillende activiteiten die volgens de nieuwe Waterwet behandeld dienen te worden. Met name tijdens dit actieve gedeelte werd er tussen de deelnemers van de workshop (ongeveer 25 personen) gediscussieerd. Het blijkt dat niet overal een zelfde beeld heerst over hoe omgegaan moet worden met bepaalde activiteiten en hoe dit afgestemd moet worden met de overige belanghebbenden. Hopelijk geeft de uitwerking van de Samenloopregeling hier in de toekomst meer houvast. De workshop werd door een groot aantal deelnemers als (zeer) nuttig gevonden en met name als het gaat om de informatie over de gevolgen van de Waterwet m.b.t. vergunningverlening in de kust.

/100325_verslag_w1_kd  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/100325_verslag_w1_kd2010.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you