Page 1

NIEUWE INSPECTIETECHNIEKEN VOOR WATERKERINGEN Resultaten van de IJkdijk praktijkproeven - in samenwerking met Stichting IJkdijk Wanneer: Waar: Kosten: Cursusleiding:

25 en 26 november 2009 Deltares (locatie Stieltjesweg Delft) € 825 Dr.ir. A.R. Koelewijn, Deltares en ing. W. Zomer MSc, BZ Innovatiemanagement BV

In de afgelopen jaren zijn vele nieuwe inspectietechnieken voor waterkeringen ontwikkeld in de nasleep van de onverwachte kade-afschuiving bij Wilnis, eind augustus 2003. Maar welke methoden werken ook in de praktijk? En wat is er voor nodig? Deze nieuwe cursus gaat daar op in, met uiteraard de ervaringen uit de IJkdijk en de LiveDijk.

Dr.ir. A.R. Koelewijn, Deltares

Ing. W. Zomer MSc, BZ Innovatiemanagement BV

Wat leert u als cursist ƒ U neemt kennis van de mogelijkheden om de inspectie van waterkeringen te ondersteunen met behulp van nieuwe inspectie- en monitoringstechnieken ƒ U krijgt inzicht in de afwegingscriteria op basis waarvan besloten kan worden tot de inzet van specifieke, nieuwe inspectie- en monitoringstechnieken ƒ U leert welke mogelijkheden die inspectie- en monitoringstechnieken bieden in het beheer van waterkeringen en het verkrijgen van inzicht in de actuele sterkte van waterkeringen ƒ U neemt kennis van de ervaringen opgedaan met de praktijkproeven met de IJkdijk, het macrostabiliteitsexperiment en het in voorbereiding zijnde piping-experiment Waar gaat de cursus over Nederland telt 17.000 km dijken en kades. Een belangrijk deel van deze waterkeringen zal de komende decennia versterkt of verzwaard moeten worden. Een complicerende factor hierbij is dat de fundamentele kennis over de sterkte en betrouwbaarheid van onze waterkeringen hiaten vertoont. De kwaliteit van onze waterkeringen werd in het verleden mede beoordeeld met visuele waarnemingen. Uit de gebeurtenissen bij Wilnis is gebleken dat deze methodes niet voldoende zijn. Om de kennis op het gebied van moderne monitoringstechnieken en de sterkte van onze dijken te vergroten, is het project IJkdijk opgezet. De gelijknamige stichting heeft op ware grootte een proefdijk (de IJkdijk) geconstrueerd waarmee full-scale, zorgvuldig gemonitoorde experimenten kunnen worden uitgevoerd. Hiermee worden twee doelen bereikt: 1. De fundamentele kennis van het gedrag van waterkeringen bij toenemende belasting tot bezwijken wordt onder geconditioneerde condities getoetst, vernieuwd en uitgebreid 2. Door de dijk te voorzien van verschillende monitoringsytemen wordt praktijkervaring met deze systemen opgedaan. Het gedrag van de dijk kan met verschillende systemen zorgvuldig gevolgd worden De cursus is voor een belangrijk deel gebaseerd op nieuwe inzichten die zijn opgedaan bij deze experimenten. Zie voor achtergronden: www.ijkdijk.nl.

Het programma kunt u lezen op de achterzijde…


Voor wie is de cursus bedoeld Medewerkers van waterschappen, Rijkswaterstaat Directie Water V&W en provincies betrokken bij de beoordeling van de veiligheid van waterkeringen. Daarnaast adviseurs van ingenieursbureaus die deze technieken kunnen inpassen (zowel technisch als organisatorisch).

PROGRAMMA Woensdag 25 november ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Introductie en scope van de cursus Dr.ir. A.R. Koelewijn, Deltares en ing. W. Zomer MSc, BZ Innovatiemanagement BV Overzicht van methoden Drs. V. Hopman, Deltares Hellingmetingen met SAAF's Ir. M. Veldhuis, Inventec Microchips in “GeoBeads” Ir. E. Peters, Alert Solutions Bewegingsdetectie met “Dike Survey” Ing. W. Hauptmeijer, Dike Survey Bewegings- en stromingsdetectie met “GeoDetect” Ing. J.W. Heezen, Ten Cate Radarinterferometrie en andere satellietobservatiemethoden Ir. A. Humme, Hansje Brinker

Donderdag 26 november ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Korte inleiding en terugblik Dr.ir. A.R. Koelewijn, Deltares en ing. W. Zomer MSc, BZ Innovatiemanagement BV Akoestische methoden: de Luisterbuis Prof.dr. R. Meijer, Universiteit van Amsterdam/TNO-ICT Remote Sensing: mutatiedetectie bij zichtbaar licht, infrarood Dr. R. Ghauharali, VB Ecoflight Toepassing bij een beheerder I: Hoogheemraadschap van Delfland Dhr. D. Maas en mw. P. Ruijgers-Kauffmann, Hoogheemraadschap van Delfland Toepassing bij een beheerder II: Waterschap Noorderzijlvest Ir. C.E.S. Jacobs, Waterschap Noorderzijlvest Implementatie in de organisatie: Verbetering Inspecties Waterkeringen Ir. P. Blommaart, Rijkswaterstaat Waterdienst Afsluiting

HET COMPLETE CURSUSAANBOD VINDT U OP: WWW.PAO.TUDELFT.NL

Algemene informatie Tijden Ontvangst met koffie vanaf 09.00 uur, aanvang cursus 09.30 uur, afsluiting circa 16.30 uur. Cursusgeld De cursusprijs is inclusief koffie/thee, lunches en syllabi van de voordrachten. Reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van de deelnemer. Het cursusgeld dient 30 dagen na ontvangst van de factuur betaald te zijn. Voordeel voor KIVI NIRIA-leden; zie de website: www.pao.tudelft.nl Inschrijven U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier op de website in te vullen

Annulering Deelname aan de cursus is persoonlijk; u kunt zich kosteloos laten vervangen door een collega, mits dit vooraf schriftelijk aan het secretariaat is meegedeeld. Annulering van deelname kan alleen schriftelijk. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus wordt € 60 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus is 75% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering op de cursusdag zelf of bij het niet verschijnen is 100 % van het cursusgeld verschuldigd. Wijzigingen Het bureau behoudt zich het recht voor tot programmawijziging of tot annulering van de cursus bij onvoldoende belangstelling. Alleen in dit geval wordt het volledige cursusgeld geretourneerd.

/091125_pao_nieuwe_in  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/091125_pao_nieuwe_inspectietechnieken.pdf