Page 1

Kennisdag Waterkeringen 26 maart 2009

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2009

workshop

LiveDijk project Eemshaven

Henk van ‘t Land en Christiaan Jacobs (Waterschap Noorderzijlvest) Wouter Zomer (St. IJkdijk) Arnhem, 26 maart 2009

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2009


Kennisdag Waterkeringen 26 maart 2009

Validatie van sensortechnologie dijken Eemshaven Groningen 600m van Linker schermdijk Praktijkbelasting aan zeezijde Achtergrond ruis door Trillingen bouwactiviteit Zoute omgeving Test op duurzaamheid

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Doel van het experiment • • •

vaststellen van het langdurig functioneren van sensortechnologie onder praktijkomstandigheden; aantonen dat installatie en operatie van sensortechnologie in een bestaand dijklichaam kan plaatsvinden zonder dat de dijk ‘faalt’ aantonen dat ‘achtergrond’ ruis als gevolg van omgevingsfactoren kan worden gescheiden van belastingsfactoren relevant voor de faalmechanismen van het dijklichaam realiseren van een real-time monitoringsysteem van de sterkte van het dijklichamen door koppeling van de sensortechnologie met een centrale datacentrale en distributie van gegevens naar de werkplek van de dijkinspecteur. organiseren van een beeldbepalend innovatief project waarbij zowel nationaal als internationaal goede PR kan worden bereikt voor Noord Nederland

Kennisdag Inspectie Waterkeringen


Kennisdag Waterkeringen 26 maart 2009

Opbouw schermdijk

• Dijk in de jaren 70 aangelegd • Onderhouden als primaire waterkering • Heeft deze functie niet meer door aanleg achterliggende kering Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Wat willen we meten? Welke monitoringsparameter?

Waarom relevant?

Constateren dat er water over de dijk heen ‘slaat’

Overslag en overloop (faalmechanisme)

Trilling

draagt bij tot afschuiving (faalmechanisme) door omgevingsactiviteit; determineren als ruis

Waterspanning

afschuiving (faalmechanisme) opbollen van asfalt bekleding (faalmechanisme: falen bekleding)

Beweging van het dijklichaam

afschuiving (faalmechanisme)

Beweging van de bekleding

falen bekleding (faalmechanisme)

Ondergravingen door dieren

vraag vanuit reguliere inspectie

Holle ruimtes onder het asfalt

falen bekleding (faalmechanisme)

Kennisdag Inspectie Waterkeringen


Kennisdag Waterkeringen 26 maart 2009

randvoorwaarden en uitgangspunten waterkeringbeheerder •

(de installatie van) de sensortechnologie mag de waterkerende functie van de dijk niet aantasten

het systeem moet voor een periode van ten minste 10 jaar functioneren

Relevant voor beheerpraktijk

Reële prijsstelling (€ 150/m + opslag operationele kosten)

Bewezen track-record sensortechniek

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Organisatie van het experiment •

Realisatie in fasen: – Fase 1: aanschaf hardware, eerste datastroom, leren – Fase 2: doorontwikkeling tot realtime monitoringssysteem vanaf de werkplek Betrokken partijen sluiten samenwerkingsverband – Waterschap Noorderzijlvest (opdrachtgever / faciliterend waterschap) – Stichting IJkdijk (adviseur) – STOWA (via programma VIW-2; coördinator mede namens Rijkswaterstaat Waterdienst)

Realisatie door (samenwerkende) marktpartijen

Kennisdag Inspectie Waterkeringen


Kennisdag Waterkeringen 26 maart 2009

Organisatie van het experiment Activiteit

Gereed

Bespreking in bestuursvergadering NZV

12 maart 2009

Presentatie van het experiment & Toetsen aan de praktijk

26 maart 2009

Presentatie van opgemaakt meetplan door St. IJkdijk Het definitief stellen van doelen en aanpak + selectie relevante marktpartijen

20 april 2009

Uitnodiging partijen voor rondetafel bijeenkomst; opmaken van technisch ontwerp o.l.v. St. IJKdijk

1 juni 2009

Voorbereiden aanbesteding + offertes aanvragen

15 juni 2009

Aanbesteding

7 augustus 2009

Start aanleg / installatie sensorsysteem

15 augustus 2009

Einde aanleg / installatie gereed

15 september 2009

Operationeel werkend monitoringsysteem

1 oktober 2009

Continue metingen / Exploitatie en doorontwikkeling / Eval.

t/m 1 oktober 2011

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Vragen en discussie • Wat zou u willen leren uit dit experiment?

• Hoe kunnen we u betrekken bij deze LiveDijk?

• Welke initiatieven spelen er bij in uw beheergebied waar wij van kunnen leren?

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

/090326_KD09_workshop_  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/kd09/pdf/090326_KD09_workshop_12_livedijk.pdf