Champa Holidays Magazine

Page 1

V o l 0 3 i s s u e 2 0 c h a m pa h o l i d ay s t o u r s a n d g u i d e i n l a o s

Lao airlines in-flight Magazine | ISSUE 20, December - January

ws,]k; [5o,t3s]koI6[g'qk s^;'rit[k'

w w w. c h a m pa m a g . c o m

laos SilkLuang

prabang film festival w w w. L a o A i r L i n e s . c o m | w w w. C h a m pa H o l i d ay s . c o m | w w w. C h a m pa M a g . c o mCH20.indd 1

11/28/13 9:50 AM


ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

“Welcome on Board” ຈຳປາໂຮລິເດ ສະບັບທີ 20 ນີ້ພໍດີກັບວາລະແຫ່ງການສະເຫຼີມ ສະຫຼອງວັນສະຖາປະນາ (ວັນຊາດ) ສປປ. ລາວ ຄົບຮອບ 38 ປີ ແລະ ວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ສາກົນ 2014. ສຳຄັ ນ ໄປກວ່ າ ນັ້ ນ ກໍ ຄື ວັ ນ ຄົ ບ ຮອບວັ ນ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ບໍ ລິ ສັ ດ ການ ບິນລາວຄົບຮອບ 37 ປີ (ວັນທີ 19 ມັງກອນ 1976) ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ໝູນໃຊ້ພາຫະນະເກົ່າເທົ່າທີ່ມີເຊັ່ນ ເຮືອບິນ DC-3, AN2, AN-24, MI-8 ຈົນກ້າວມານຳໃຊ້ເຮືອບິນທີ່ທັນສະໄໝ ເຄິ່ງໃບພັດອາຍພົ່ນ (Turbo-propeller) ຄື ATR 42 -200, ATR 72-200A, MA 60 ATR 72-500/600 ແລະ ກ້າວ ມາເຖິ ງ ເຮື ອ ບິ ນ ທີ່ ທັ ນ ສະໄໝລະບົ ບ ອາຍພົ່ ນ ກໍ ຄື ເ ຮື ອ ບິ ນ Airbus 320 (A320-200). ເສັ້ນທາງຂອງການກຳເນີດ ແລະ ເຕີ ບ ໃຫຍ່ ຂ ະຫຍາຍຕົ ວ ຂອງການບິ ນ ລາວກ້ າ ວໄປຢ່ າ ງລະ ອິ ດ ລະອ້ ຽ ວຈາກພາຫານະທີ່ ປ ະຖົ ມ ປະຖານຈົ ນ ກ້ າ ວຂື້ ນ ມາ ນຳໃຊ້ ເ ຮື ອ ບິ ນ ທີ່ ທັ ນ ສະໄໝໄດ້ ມ າດຕະຖານຄື ໃ ນປັ ດ ຈຸ ບັ ນ ນີ້ໄດ້ກໍ່ຍ້ອນການຊີ້ນຳ ນຳພາຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານຕະຫຼອດໄລຍະ 37 ປີແຫ່ງການດຳເນີນ ງານດ້ານການບໍລິການຂົນສົ່ງທາງອາກາດຢູ່ ສປປ. ລາວ ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການທີ່ຜ່ານມາໄດ້ໃຫ້ບົດຮຽນແກ່ ພວກເຮົ າ ວ່ າ ຈະຕ້ ອ ງໄດ້ ກ້ າ ວເດີ ນ ຢ່ າ ງໝັ້ ນ ຄົ ງ ແນວໃດເພື່ ອ ກ້ າ ວຂຶ້ ນ ໄປຢູ່ ໃ ນວົ ງ ສາຄະນາຍາດເສດຖະກິ ດ ແຫ່ ງ ປະຊາ ຊາດອາຊຽນ ຫຼື ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ຕໍ່ໄປ. ໃນໂອກາດທີ່ ເ ປັ ນ ລຶ ກ ມຸ ງ ຄຸ ນ ນີ້ ຄ ະນະນຳຂອງລັ ດ ວິ ສ າຫະ ກິດການບິນລາວ ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາຍັງຜູ້ນຳ ພັກລັດ, ລູກຄ້າທັງຫຼາຍທີ່ມອບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ເລືອກໃຊ້ ບໍ ລິ ກ ານຂອງການບິ ນ ລາວຈົ່ ງ ມີ ສຸ ຂ ະພາບເຂັ້ ມ ແຂງປາຖະ ໜາສິ່ງໃດທີ່ຊອບທຳ ແລະ ນຳຜົນປະໂຫຍດແກ່ສ່ວນລວມ ແລະ ສ່ວນຕົວກໍດີ ຈົ່ງບັງເກີດແກ່ທ່ານຕາມຄວາມມຸ່ງມາດ ປາດຖະໜາເທີ້ນ! ດຣ. ສົມພອນ ດວງດາຣາ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ

Welcome to the 20th Edition of our magazine. This issue coincides with the International New Year and the 38th Anniversary of the founding of the Lao People’s Democratic Republic. Lao Airlines is also approaching the 38th Anniversary of its inaugural flight, when on 19 January 1976; Flight AN-26 XW-TCD flew from Vientiane to Pakse, piloted by Sounthala Ketkham and a combined Lao and Soviet crew. That special date is considered the birthday of Lao Airlines. Initially, Lao Airlines used old aircraft such as DC-3, AN-2, AN-24 and MI-8. As the company expanded and consolidated its position, more modern aircraft were introduced into the fleet. Gradually, a new generation of planes, such as the ATR42-200, ATR72-200A, MA60 and ATR72-500/600 were pressed into service. More recently, Lao Airlines upgraded its fleet with the induction of the modern Airbus 320 (A320-200). This progressive achievement has not always been appreciated from the outside when one considers that the company first started with a few old aircraft. However, over the years, thanks to the close guidance of the Party and the Government, much effort has gone into making Lao Airlines an established carrier in the region. Aircraft have been added and overall services have been improved. Past situations and the lessons that we have learned from them have given us invaluable experience. We are on the flight path to being an airline of choice in the ASEAN Economic Community. On the upcoming auspicious occasion, the Lao Airlines management team would like to convey our best wishes to leaders of the Party and Government and our valuable customers for their trust and patronage and hope that all their dreams come true.

Cover Photo: I love Savanh Photo by Bounthong Nhotmanhkhong

We wish you a Very Happy and Successful 2014!

Dr.Somphone DOUANGDARA President of Lao Airlines

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 2

11/28/13 9:50 AM


CH20.indd 3

11/28/13 9:50 AM


ສະບາຍດີ ຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍ

“Dear Reader”

ຈຳປາໂຮລິເດສະບັບນີ້ເປັນສະບັບສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າປີ 2013 ແລະ ຕ້ອນຮັບປີໃຫມ່ສາກົນ 2014. ດັ່ ງ ນັ້ ນ ທາງວາລະສານພວກເຮົ າ ໄດ້ ຖື ໂ ອກາດນີ້ ປັ ບ ປຸ ງ ການອອກແບບ, ຈັດໜ້າ ແລະ ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນການ ເພິ່ມໜ້າວາລະສານຈາກ 76ໜ້າ ເປັນ 84ໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ມີ ເນື້ອຫາຫລາຍຂື້ນ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍໄດ້ ເພິ່ມຂໍ້ມູນ ກຽ່ວກັບແຜ່ນທີ່ເດີນທາງ ແລະ ແນະນຳກິດຈະກຳ, ທີ່ພັກ, ຮ້ າ ນອາຫານໃນສາມແຂວງທີ່ ກ ຳລັ ງ ເປັ ນ ຈຸ ດ ໝາຍປາຍ ທາງອັນໃຫ່ມສຳຫລັບການທ່ອງທຽ່ວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ ຮ່ວມເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ. ທ້ າ ຍລະດູ ຝົ ນ ຕົ້ ນ ລະດູ ໜ າວເປັ ນ ບັ ນ ຍາກາດທີ່ ທ່ າ ນຈະໄດ້ ສຳຜັ ດ ກັ ບ ອາກາດທີ່ ໜ າວເຢັ ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ແ ຖບພາກ ເໜືອຂອງລາວ ຕອນເຊົ້າໆເວລາ 4-5 ໂມງເຊົ້ານໍ້າໝອກ ຈະປົກຄຸມຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງ, ຕົ້ນໄມ້ ໃບຫຍ້າອຸນຫະພູມຈະຢູ່ ລະຫວ່າງ 10-18 ອົງສາເຊັນຊຽດ. ຊຶ່ງມີຄວາມເໝາະສົມ ຫຼາຍທີ່ຈະພັດທະນາໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຊື່ດງັ “ລາວທ່ຽວລາວ” ເພື່ອສຳຜັດກັບທະເລໝອກທີ່ສວຍງາມແຫ່ງນຶ່ງຂອງ ສປປ ລາວ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຢູ່ໃນສະບັບນີ້ ພວກເຮົາຈະພາທ່ານ ຊົມວິວພາກເໜືອຜ່ານບົດຄວາມ “The motorcycle diaries” ແລະ ສຳຄັນກວ່ານັ້ນພວກເຮົາຈະພາຮຽນຮູ້ກຽ່ວ ກັ ບ ຜ້ າ ໄ ໝ ລ າ ວ ຜ່ າ ນ ສ າ ມ ສ ະ ຖ າ ນ ທີ່ ໃ ນ ນ ະ ຄ ອ ນ ຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ໄປຮູ້ເລິກເຖິງຄວາມເປັນມາຂອງບຸນ ມະໂຫລານຮູບເງົາທີ່ຫລວງພຣະບາງ ແລະ ບົດສຳພາດ ຂອງຜູ້ອຳນວຍການ. ພ້ອມທັງຮຽນຮູ້ ກັບນັກສ້າງຮູບເງົາ ລາວຊຶ່ງມີຜົນພວງຈາກເທດສະການນີ້. ນອກນັ້ນຍັງຢາກ ຈ ະ ຂໍ ແ ນ ະ ນ ຳ ແ ຫຼ່ ງ ທ່ ອ ງ ທ່ ຽ ວ ທີ່ ຍ ອ ດ ນິ ຍົ ມ ໃ ນ ຕ່ າ ງ ປ ະ ເທດ, ພ້ອມສະຖານທີ່ພັກເຊົາ ແລະ ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ ທ່ານຈຶ່ງຄວນໄປ ເພື່ອເພີ່ມເຕີມຄວາມສຸກໃຫ້ແກ່ຊີວິດຢ່າງ ຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດຂອງທ່ານເພື່ອສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່. ສະບາຍດີພົບກັນໃໝ່ ສະບັບໜ້າ.

Welcome to the 20th issue of Champa Holidays magazine for December 2013 and January 2014. As we enter the high season for visitor arrivals to the Lao PDR, we also prepare to welcome in the New Year. This is the time of the year when so many exciting things happen and we look expectantly to what the coming year will bring. One thing that we do know is that the New Year will bring

LAO AIRLINES IN-FLIGHT MAGAZINE

a new look to our magazine. For a start, we have increased the number of pages from 76 to 84. We are also introducing a travel guide to the lesser-known provinces of Laos.

EXECUTIVE ADVISERS: MR. SOUKASEUM PHOTHISANE DR. SOMPHONE DOUANGDARA MR. SOMSANOUK MIXAY MR. CHANTHY DEUANSAVANH

The fourth Luang Prabang Film Festival is being held in the second week of December. To celebrate film making in Laos, our cover story includes an exclusive interview with Gabriel Kuperman the director of the festival, and discussions with two leading film production companies. There is also a story on the dwindling numbers of stand-alone cinemas in some countries of the region. We hope that the curtain won’t come down on this story.

EDITOR-IN-CHIEF: MR. SOUKHEE NORASILP

Laos and silk are almost synonymous. Champa Holidays talks to two persons dedicated to the art of making silk the traditional way. There is also a feature on Nithaya Somsanith, an up and coming French-Lao designer. As the holiday season draws near we have covered four popular international holiday destinations. For those interested in a vicarious adrenalin rush there is a motorbike trip in northern Laos. I wish you a Happy and Exciting 2014! Sabaidee, and see you in our next issue. Soukhee Norasilp Editor-in-Chief

LAO PROOF EDITOR: MR. SOMSOUK SOUKSAVATH ENGLISH EDITOR: MR. PERCY AARON EXECUTIVE EDITOR: MS. PHITSMAI CHANTHABOURY DESIGN AND CONTENT ADVISOR: MS. REBEKKA LEA LARSEN TRANSALATION: MR. ANOUSA KOUNNAVONG PHOTO JOURNALIST: MS. MARION LE ROUX ACCOUNT-FINANCE: MS. KHOUNKHAM CHANTHABOURY CHAMPA HOLIDAYS MAGAZINE IS PRODUCED & PUBLISHER BY INSMAI CREATIVE COMMUNICATION UNDER LICENSE OF LAO AIRLINES TEL/FAX: +856-21 223590, 020 22464321 INFO@CHAMPAMAG.COM WWW.CHAMPAMAG.COM WWW.INSMAI.COM PRINTED BY: MACTRON MEDIA INTERMEDIALAOS2008@GMAIL.COM LAO AIRLINES HEAD OFFICE: WATTAY INTERNATIONAL AIRPORT SOUPHANOUVONG AVENUE VIENTIANE CAPITAL, LAO P.D.R P.O BOX: 6441 TEL: (856-21) 513 150 FAX: (856 -21) 512 004 INFO@LAOAIRLINES.COM WWW.LAOAIRLINES.COM

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 4

11/28/13 9:50 AM


Don Chan Palace Hotel & Convention, Unit 6 Piawat Village, Sisattanak District, Vientiane, Lao PDR Tel: (856-21) 244 288 Fax: (856-21) 244 111-2 Email: info@donchanpalacelaopdr.com

CH20.indd 5

11/28/13 9:50 AM


20

38

28

44

#20

lk]t[ko

contents 38-52 [5o,t3s]koI6[g'qks^;'rt[k'

Luang Prabang Film festival:

10 wvgfpdkog]nvd-N0v'0;ao

[5o,t3s]koI6[g'qks^;'rt[k'

12 Made in Laos

38 Lao Cinema in the limelight

[aombddkozt9qowrlv']=h

gd[iP; 76gxuc,o

20 The Motorcycle Diaries

44 Gabriel Kuperman - Interview 37'dko3I'I6[g'qkvk-u8kg;aovvdljP'.8

46 The Southeast Asia Movie Theater Project 7;k,mhkmkp8+oadlhk'|a']k;

50 Challenges of Film Making in Laos - Interview [+]a'g]muj9t.sh]k';ao8qogv'fh;pltxk

54 Rejuvenate along the Mekong

cotoedkomjv'mjP;rkp.o]k;

dko8ejzhkw\0v']k;dkpgxaog]njv'g]qjk0ko

28 Silk Weaving spins precious stories 32 Nithaya Somsanith

60 Champa guide - Laos travelguide

60

oyfmtpk lq,ltoyf

l5fpvfxkpmk'da[dko[yo]k;

66 Champa guide - outside destinations

54

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 6

11/28/13 9:50 AM


CH20.indd 7

11/28/13 9:50 AM


[5ogmfltdko

8 LAOS EVENTS

Dec 13th

Feb 22nd

BOUN DE NOÊL + CONCERT

VATPHOU FESTIVAL Based on traditional Buddhist practices, this festival,

Joyeux Noël at Institut Français 19.00, Lane Xang Avenue Admission: free

Dec 24th

Lao Events

December-February

CHRISTMAS EVE BEERLAO MUSIC ZONE

celebrated on the 15th day of the third month of the Lao lunar calendar, commemorates all those who have contributed to this wonder of ancient architecture. religious figures from around the country take part in tak baat (alms giving ceremony). Champassak Province www.vatphou-champassak.com

Feb 14th

Dec 31st SIKHOTHABONG FESTIVAL

Beer Garden – Concert with DJ – snacks Cultural Hall, Samsenthai Rd, Vientiane facebook.com/Beerlao Music Zone

This festival held annually on the full moon of the third month of the Lao lunar calendar has been observed since 1568. Celebrations include religious activities, a trade fair and cultural performances. Thakhek, Khammouane Province www.khammouanetourism.com

Dec 28th

NEW YEAR’S EVE, KHOP CHAI DEU RESTAURANT Feb 17th-19th Buffet, cocktails, sparkling wine. Setthathirat Rd, Vientiane facebook.com/Khop Chai Deu

Jan 20th THE 7TH ELEPHANT FESTIVAL

FRENCH WEEKFASHION SHOW By Designer Nithaya, Read more on page 32 Cultural Hall, Free Entrance Samsenthai Rd, Vientiane

NATIONAL MILITARY DAY

Celebrates the age-old relationship between humans and these incredible animals. Hongsa, Sayabouly Province www.sayaboulytourism.com

65th Anniversary of the Lao Army

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 8

11/28/13 9:50 AM


CH20.indd 9

11/28/13 9:50 AM


CH20.indd 10

11/28/13 9:50 AM


CH20.indd 11

11/28/13 9:50 AM


.o lxx ]k;

12 INSIDE LAOS

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 12

11/28/13 9:51 AM


10 ​ໄອ​ເດຍການເລືອກຊື້ຂອງຂວັນ

MADE IN LAOS ​ ດຍ: ​ເມັດ​ກາ​ເຟ / by​: Coffee Bean ​ ໂ ຮູບ: ພົງພັດ ແສນສຸພອນ / Photography: Pongpat Sensouphone

With the arrival of the festive season comes the time when we rack our brains wondering about the kind of gifts we’d like to give, about the kind of statement that we’d like to make about ourselves. If you’re looking for something different from the standard, impersonal cellophane-wrapped hamper, check out the following, distinctly Lao, products.

Tea Laos produces some very fine black and green teas. Besides making a refreshing beverage, green tea is well-known for its health properties. ”Lao Farmers Products” (From 22,000 kip)

Sam Neua honey Sam Neua honey is famous for its purity, natural sweetness and delicious aroma. It is currently available only from Thida Craft at km 13 Thadeua Rd, Nahai Village (From 35,000 kip) - Tel: +856-21-812 121

Spondias Pinnata wine This newly introduced product from Bokeo province has a distinct and pleasant bouquet. Also available from the same producer is black ginger wine. (From 65,000 Kip)

Jams More than 20 different fruit jams are currently available on the market, covering the large range of fruit grown in the country. Marmalade, tamarind, rosella and green tea jams are particular favourites. (From 22,000 kip)

Paksong Coffee Laos is famous for its coffee and the district of Paksong produces some of the finest Arabica to be found anywhere. Leading brands are Dao, Lao Mountain Coffee and Sinouk, though other lesser known names can be found. (From 35,000 kip).

Tamarind Candy The multi-coloured cellophane wrapping invites you to take a closer look. The sweet and sour tang of what lies inside will make it difficult to stop at just one. Lao Farmers Products offers packs in various sizes. (From 19,000 kip)

Fruit Juice A wide range of juices is available from a number of manufacturers. These make refreshing beverages or ideal cocktail mixes. (From 10,000 kip)

Lao Silk Silk and Laos are virtually synonymous and make ideal gifts because of their authentic style and the natural dyes used. Fabrics are hand-woven and available in 100% silk or mixed with cotton from a number of manufacturers. ( Avarage Prices 80,000 kip).

CH20.indd 13

ຖ້ າ ​ຈ ະ​ເ ວົ້ າ ​ເ ຖິ ງ ການ​ເ ລື ອ ກ​ຊື້ ​ຂ ອງ​ຂັ ວ ນ​ໃ ນ​ໂ ອກາດປີ ​ໃ ໝ່ ​ນີ້ ​ກໍ ​ແ ມ່ ນ ​ສິ່ ງ ​ທີ່ ທ້ າ ​ທ າຍ, ຂ້ າ ພະ​ເ ຈົ້ າ ໄດ້ ​ຄິ ດ ​ທົ ບ ​ທ ວນ​ແ ລ້ ວ ​ວ່ າ ​ເ ປັ ນ ​ຫ ຍັ ງ ​ກ ະຕ່ າ ​ຂ ອງ​ຂັ ວ ນທີ່ ເ ຮົ າ ມັ ກ ເຫັ ນ ກໍ​ ຄືເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ນຳ​ເຂົ້າມາ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ ​ ບ້ານ, ອາດ​ຈະ​ຍ້ອນ​ລາຄາ​ທີ່​ຖືກ, ​ຫາ​ຊື້​ ໄດ້​ງ່າຍ ແລະ ຫນ້າຕາ​ການ​ຫຸ້ມຫ ​ ໍ໋ຂອງ​ຜະລິດ​ຕະພັນນ ​ ັ້ນ​ເບິ່ງ​ແລ້ວ​ເຮັດ​ໃຫ້ຕ ​ ັດສິນ​ ໃຈ​ຊື້. ​ການ​ຊື້​ຂອງ​ຂວັນທີ່​ຜະລິດ​ດ້ວຍ​ຊາວບ້ານ, ລາຄາທີ່ເ​ ໝາະ​ສົມ, ​ທີ່ສຳຄັນ​ລົດ​ ຊາດ ​ແລະ ສັບພະ​ຄນ ຸ ແມ່ນບໍ່ນອ ້ ຍໜ້າ ສ້າງຄວາມພູມໃຈແກ່ຜຮ ູ້ ບ ັ ແລະ ຜູມ ້ ອບ. ຊາ: ​ຜະລິດ​ຕະພັນໜຶ່ງທ ​ ີ່​ຂຶ້ນ​ຊື່​ຂອງ​ລາວ​ທີ່​ຫຼາຍຄົນ​ມັກ​ດື່ມ​ເພື່ອສ ​ ຸຂະພາບ ທ່ານ​

ບໍ່​ຕ້ອງ​ແປກ​ໃຈ​ວ່າ​ລາວ​ເຮົາ​ມີ​ຊາ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ຊື່​ ແລະ ​ສົ່ງ​ຂາຍ​ອອກ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຫຼາຍ​ ແບບ​ເຊັ່ນ: ຊາ​ຂຽວ​ທີ່​ມີ​ລົດ​ຊາດ​ຫອມ​ ແລະ ເມື່ອ​ທ່ານດື່ມແ ​ ລ້ວ​ຈະ​ຮູ້ສຶກ​ສົດ​ຊື່ນ​ ເປັນ​ຂອງ​ຂວັນຈາກ​ຜະລິດ​ຕະພັນຂ ​ ອງ​ກະສິກອນ​ລາວ. ລາຄາ 22,000kip ນໍ້າເຜິ້ງຊຳເໜືອ: ຜະລິດຕະພັນຊັ້ນຍອດຈາກພາກເໜືອຂອງລາວເຮົາເປັນນໍ້າເຜິ້ງ ແທ້, ມີລົດຊາດຫອມຫວານແບບທຳມະຊາດ ທ່ານຫາຊື້ນໍ້າເຜິ້ງຊຳເໜືອນີ້ໄດ້ພຽງ ຮ້ານທິດາຜ້າໄໝ ຖະໜົນທ່າເດືອ ຜູ້ຈຳໜ່າຍຫຼັກ,ໂທ: Tel: +856-21-812 121 ລາຄາ 35,000kip ວາຍໝາກກອກປ່າ: ກໍເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທີ່ຢາກຂໍແນະນຳໃນໂອກາດເທດ ສະການປີໃໝ່ ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ທີ່ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາ ດ້ວຍຄົນລາວ. ຊວນຫລົງໄຫລ, ນອກນັ້ນເພິ່ນຍັງຜະລິດ ມີວາຍໝາກຂາມປ້ອມ, ວາຍຂີງດຳ ອີກດ້ວຍ. ລາຄາ 65,000kip ກວນໝາກໄມ້: ບໍ່ໜ້າເຊື່ອວ່າໃນປະເທດເຮົາມີກວນໝາກໄມ້ຫຼາຍກວ່າ 20 ແບບ ຊຶ່ງແມ່ນຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຈາກຄົນລາວແທ້ໆ ຜະລິດ​ຕະພັນຂ ​ ອງກະສິກອນ​ ລາວ, ເຊັ່ນ: ກວນ​ໝາກກ້ຽງ, ໝາກນັດ, ໝາກນາວ​ ​ ແລະ ​ທີ່​ແປກ​ກໍ່​ແມ່ນ​ກວນ​ ສົ້ມພໍດີ ​​ ແລະ ​ກວນ​ຊາ​ຂຽວ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ລ ​ ົດ​ຊາດ​ອາຫານ​ເຊົ້າຂອງ​ທ່ານ​ສົດ​ຊື່ນ​ ຂື້ນ​ທັນທີ. ລາຄາ 22,000kip ກາເຟປາກ​ຊ່ອງ: ກິ່ນ​ຫອມ​ ແລະ ​ລົດຊ ​ າດ​ຂອງ​ກາ​ເຟປາກ​ຊ່ອງ​ທີ່​ເປັນ​ເອກະລັກ​ ເຮັ ​ດ ​ໃ ຫ້ ຫຼ າ ຍຄົ ນ ​ຊື້ ​ເ ປັ ນ ຂອງຂັ ວ ນບໍ່ ​ແ ປກ​ໃ ຈ​ເ ລີ ຍ ​ທີ່ ​ຄົ ນ ​ຕ່ າ ງຊາດ​ບ າງຄົ ນ ຈະ​ຮູ້ ຈັ ກ​ ກາ​ເຟລາວ, ກ່ອນ​ທີ່​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ມາປະເທດລາວດ້ວຍ​ຊ້ຳ. ເຊັ່ນ: ກາເຟ ເມົາເທີນ, ກາເຟດາວ ຫຼື ສີນຸກ ກໍລ້ວນມີລົດຊາດດີ. ລາຄາ 35,000 ກີບ ​​ ້າໜົມໝາກຂາມ​: ດ້ວຍ​ໜ້າ​ຕາ​ທີ່​ເບິ່ງທ ເຂົ ​ ຳ​ມະ​ດາ ​ເຮັດ​ໃຫ້ຫຼາຍຄົນ​ເບິ່ງ​ຂ້າມ​ເຂົ້າ ໝົມນີ້; ​ແຕ່​ສຳ​ຫຼັບຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ​ເວລາເດີນທາງ​ໄປ​ຕ່າງປະເທດຕ້ອງ​ຊື້​ໄປທຸກ​ ຄັ້ງ ຊຶ່ງຂາດ​ບໍ່​ໄດ້​ເພາະ​ດ້ວຍ​ລົດ​ຊາດ ​ ແລະ ​ຄວາມ​ໜຽວ​ນຸ້ມໆ ​ເຮັດ​ໃຫ້ເ​ ດັກນ້ອຍ ຫຼື ​ແມ່ນກະທັ້ງຜູ້​ໃຫຍ່ຢິບ​ແລ້ວ​ຢິບ​ອີກລອງ​ແລ້ວ​ລອງ​ອີກຈົນ​ໝົດຖ ​ ົງ. ຖົງລະ 19,000 ກີບ ນ້ຳໝາກ​ໄມ້​ເລີດ​ລົດ: ​ກິ່ນ​ຫອມ​ຫວານ​ຂອງ​ໝາກໄມ້ ນິມາກ​ທົ່ວ​ໄປ​, ມີຫລາຍລົດ. ລາຄາ 10,000 ກີບ

ດັບກ ​ ະຫາຍ​ໄດ້​ທີ່​ຮ້ານ​ມິ​

ຜ້າ​ໄໝ​ລາວ:​ ດ້ວຍ​ແຮງ​ງານ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ​ລາວ ​ລວດລາຍ ​ແລະ ​ການ​ຍ້ອມ​ຜ້າ​ຈາກ​ ສີ​ຂອງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ຫາ​ຍາກ ແລະ ​ເປັນ​ທີ່​ຍອມຮັບ​ຂອງ​ຊາວຕ່າງ​ຊາດ​ ດ້ວຍ, ດັ່ງນັ້ນ​ເມື່ອຜ ​ ູ້​ໃດ​ໄດ້​ຮັບ​ແລ້ວ​ກໍ​ຈະ​ຮູ້ສຶກ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ ແລະ ​ ຢາກ​ ເກັບ​ຮັກສາ. ລາຄາເລີ່ມຈາກ 80,000 - 1,500,000 ກີບ

11/28/13 9:51 AM


.o lxx ]k;

14 INSIDE LAOS

10 ​ໄອ​ເດຍການເລືອກຊື້ຂອງຂວັນ

MADE IN LAOS Beauty A perfect gift for people who are particular about the type of body care products they use. The Mulberry Shop stocks a range of elegantly packaged chemical-free soaps, lipsticks, hand cream, shampoo and conditioners. (All in the basket 158,000 kip).

Handicrafts Rattan baskets, in a variety of designs and colours make an ideal gift for the environmentally conscious home. Products made by villagers in the remote areas of Bolikhamxay province are often their sole means of income. (From 30,000 kip).

ເ​ ຄື່ອງ​ໃຊ້ຂ ​ ອງ​ສາວໆ: ​ດ້ວຍ​ສານ​ສະກັດ​ຈາກ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ເຊິ່ງບໍ່​ປະສົມສ ​ ານ​ເຄມີ ຊຶ່ງ​ນັບ​ມື້​ນັບຊ ​ ອກ​ຍາກ ​ຮ້ານມູເບີລີ ທີ່ສະກັດ​ຈາກ​ຕົ້ນມອນ (ໃບມອນ) ບໍ່​ມ​ີ ສານ​ເຄມີ​ເຈືອ​ປົນ​ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ສະບູ, ຄຼີມທາ​ມື, ລິບ​ສະຕິ​ກ ຫຼື ​ຢາສະຫົວ ແລະ ຄຼີມນວດ ​ທີ່​ມີ​ກິ່ນ​ຫອມ​ຊວນ​ໃຫ້ຫຼົງໄ​ ຫຼ. ລາຄາທັງໝົດນີ້ 158,000kip ເ​ ຄື່ອງ​ຈັກສານ: ກະຕ່າ​ຫວາຍ​ແບບ​ມີ​ລວດລາຍ ​ ແລະ ​ມີ​ສີສັນ​ນີ້​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ທ ​ ່ານ​ ຢາກ​ຈະ​ເກັບ​ຮັກສາ​ໄວ້​ໃຊ້ດ ​ ົນ ຫຼື ຈະ​ນຳ​ໄປ​ໃຊ້ຄ ​ ືນໃນ​ຫຼາຍຮູບ​ແບບ​ກໍ່​ບໍ່​ເສຍ​ຫາຍ​, ນີ້​ແມ່ນ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ຈາກ​ ບ້ານ​ນາ, ​ແຂວງ​ ບໍລິ​ຄຳ​ໄຊ ການ​ຈັກ​ຫວາຍ​ດ້ວຍ​ສີມ​ື ຄົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ກໍ ່ໃຫ້​ເກີດ​ລາຍ​ຮັບ​ແກ່​ຊາວທ້ອງຖິ່ນ. ລາຄາ 30,000ກີບ

Related sites: www.laofarmersproducts.com www.mulberries.org www.facebook.com/bkriverhill www.magiclaocarphets.com CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 14

11/28/13 9:51 AM


CH20.indd 15

11/28/13 9:51 AM


0jk;lko

16 NEWS

Community Based Tourism Forum on November 1, 2013, Vientiane

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.

CBT FORUM 2013 Sharpening sustainable tourism skills of local communities

ກອງປະຊຸ ມ ພົ ບ ປະແລກປ່ ຽ ນຖອດຖອນບົ ດ ຮຽນກ່ ຽ ວກັ ບ ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວແບບປະຊາ ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ Community Based Tourism Project (CBT) ຂອງສີ່ແຂວງ ໃນການພັ ດ ທະນາການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວແບບປະຊາຊົ ນ ມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມເພື່ ອ ຄວາມຍື ນ ຍົ ງ ແນໃສ່ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ນັບມື້ນັບກວ້າງຂວາງກວ່າ ເກົ່ າ ໃຫ້ ສົ ມ ກັ ບ ທີ່ ລ າວໄດ້ ຮັ ບ ນາມມະຍົ ດ ເປັ ນ ປະເທດທີ່ ຫ ນ້ າ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວທີ່ ສຸ ດ ໃນໂລກ ສໍາລັບປີ 2013 ແລະ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າສູ່ປະຊາ​ຄົມ​ ເສດຖະກິດ​ອາ​ຊຽນໃນປີ 2015.

Communities in the four provinces of Luang Namtha, Khammuane, Bolikhamxay and Xieng Khuang that were selected for the Community Based Tourism Project took part in a meeting aimed at exchanging experiences and learning about the implementation and development of community based tourism in different target areas. In keeping with the 2013 World’s Best Destination Award, the meeting also served to promote and strengthen the quality of tourism in Laos, especially in preparation for the onset of the ASEAN Economic Community in 2015.

ທ່ານ ທະວີເພັດ ອຸລາ, ຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ທັງເປັນຫົວຫນ້າໂຄງ ການນີ້ ໄ ດ້ ລ າຍງານໃນກອງປະຊຸ ມ ທີ່ ຈັ ດ ຂຶ້ ນ ທີ່ ສູ ນ ການຄ້ າ ລາວ-ໄອເຕັ ກ ລະຫວ່ າ ງ ງານມະຫະກຳສີມືຫັດຖະກຳໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ ວ່າ: “ໂຄງການນີ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານປະເທດນິວຊີແລນເຊິ່ງມີໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ປິ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍແນໃສ່ສີ່ແຂວງ ແລະ ບ້ານທີ່ຖືກ ຄັດເລືອກເປັນກໍລະນີສຶກສາໄດ້ແກ່: ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ, ຄຳມ່ວນ, ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ຊຽງຂວາງ ໃນມູນຄ່າ 3,3 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ (2011-2014) ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອສົ່ງ ເສີ ມ ໃຫ້ ປ ະຊາຊົ ນ ໃນທ້ ອ ງຖິ່ ນ ມີ ລ າຍໄດ້ ເ ສີ ມ ຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນການຢຶ ດ ຖື ອ າຊີ ບ ຖາງປ່ າ ເຮັ ດ ໄຮ່ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

In his address to the participants, Mr Thaviphet Oula, Deputy Director General, Tourism Development Department, Ministry of Information, Culture and Tourism said, “The three-year US$ 3.3 million Community Based Tourism Project which is funded by the Government of New Zealand will end in 2014. The project is currently being implemented in some selected communities in Luang Namtha, Khammuane, Bolikhamxay and Xieng Khuang.” Mr Thaviphet is also project manager for the Community Based Tourism Project. Activities aimed at promoting community participatory tourism using local strengths and attractions, building local capacity, developing tourism sustainably while generating income for rural communities were implemented in pilot communities. Assistance was also provided for developing handicrafts, building community lodges, improving tourism attractions etc., while promoting the preservation of local culture and sustainable use of local natural resources.

ຮອດປັດຈຸບັນສາມາດສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມີຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 97% ກຳນົດເອົາ ບ້ານນາລັນ, ເປັນບ່ອນເຮືອນພັກແຮມຄືນຂອງບ້ານ (community lodge), ບ້ານ ເຄືອຂ່າຍມີ ບ້ານຄອນຄຳ ເມືອງນາແລ (ເຮັດອາຊີບ ຕ່ຳແຜ່ນ) ແລະ ບ້ານ ຊຽງແລ(ເຂົ້າຕອກແຕກ) ສ່ວນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ບັນລຸໄດ້ 97% ໂດຍກໍານົດເອົາ ບ້ານ ຜາແກ້ວ, ເມືອງ ແປກ ເປັນບ້ານພັກແຮມ, ເຮືອນພັກແຮມຂອງບ້ານ, ບ້ານຊາງ, ເມືອງຄໍາ ເຮັດການ ບໍລິການອາບນ້ຳຮ້ອນ ແລະ ຮົມຢາພື້ນເມືອງ, ບ້ານເຄືອຂ່າຍມີ ບ້ານນາໂອ ເມືອງ ແປກ (ເຮັດເຄື່ອງຫັດຖະກຳ, ຕ່ຳແຜ່ນແພ ແລະ ຖັກແສ່ວ), ບ້ານ ນາສີ, ເມືອງຄູນ (ປູກຝ້າຍ, ຕ່ຳແຜ່ນແພ). ສຳລັບແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ປະຕິບັດໄດ້ 97% ໄດ້ແກ່ບ້ານ ເຄືອຍາງ, ເມືອງທ່າພຣະບາດ (ຫັດຖະກໍາຈັກສານ), ບ້ານນາ + ບ້ານທ່າໂພນສັນ. ສ່ວນບ້ານເຄືອຂ່າຍມີ ບ້ານທົ່ງໃຫຍ່, ເມືອງປາກຊັນເຮັດການຜະລິດໂອດຈາກໃບ ບອນ ບວກກັບການປູກເຫັດແຂວງຄຳມ່ວນ ບັນລຸໄດ້ 85% ຂອງແຜນການມີ ບ້ານນາ ຂ້າງຊ້າງ, ເມືອງທ່າແຂກ (ປູກຜັກປອດສານພິດ ແລະ ຕໍ່າສາດ), ບ້ານກອງລໍ, ເມືອງ ຄູນຄຳ (ປູກຜັກປອດສານພິດ ແລະ ເຮັດເຮືອນພັກແຮມຄືນ), ສ່ວນບ້ານເຄືອຂ່າຍມີ ບ້ານນາຂ້າງຊ້າງ, ບ້ານສົບເຮ້ຍ ເມືອງນາກາຍ ຜະລິດຫັດຖະກຳແຜ່ນແພ ແລະ ສິ້ນ. ສີ່ແຂວງນີ້ໄດ້ມີການສ້າງໂຄງຮ່າງພື້ນຖານເຊັ່ນ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອອຳນວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກທອ່ງທ່ຽວ ໃນການຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ຝຶກທັກສະໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ ບ້ານເປົ້າໝາຍ,ຈັດຕັ້ງກຸ່ມບໍລິການເຊັ່ນ: ຈັດຫາກຸ່ມນຳທ່ຽວ, ຕ້ອນຮັບ, ຂົນສົ່ງ, ສະຖານທີ່ພັກແຮມຄືນ, ກຸ່ມຜະລິດເຄື່ອງຈັກສານ, ກຸ່ມຜະລິດໂອດ ແລະ ເຫັດ, ກຸ່ມປູກຜັກປອດສານພິດ ແລະ ອື່ນໆໂດຍການອະນຸລັກວິຖີຊີວິດແບບຊາວ ບ້ານ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ບ້ານດັ່ງກ່າວມີລາຍຮັບຈາກການຜະລິດເຊິ່ງແຕ່ລະບ້ານກໍ່ມີ ຈຸດພິເສດແຕກຕ່າງກັນໄປ.

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 16

11/28/13 9:51 AM


CH20.indd 17

11/28/13 9:51 AM


m5]tdyf

18 BUSINESS

The MMG LXML, Sepon, Vilabuly District, Savannakhet Province in southern Laos

ສິບປີລ້ານ​ຊ້າງ​ມີ​ນີ​ໂຣນສ໌ ລີມີ​​ເຕັດ

10 YEARS OF MMG ການ​ຜະລິດ​ຄຳ​ທີ່​ບໍ່​ ຄຳ-ທອງ ​ເຊ​ໂປ​ນຕໍ​່ ໄປ​ຈະ​ແມ່ນ​ຫຍັງ ?

What’s next for MMG Lane Xang Minerals Limited?

MMG Lane Xang Minerals Limited is an open-pit copper and gold mining operation in Sepon, Vilabuly District, Savannakhet Province in southern Laos. Over the last ten years the company extracted about 550,000 tons of copper and 1.25 million tons of gold. Taxes paid totalled $800 million making MMG Lane Xang Minerals Limited the highest tax payer in the country. The gold project will be completed by 2014. So, what’s next for MMG Lane Xang Minerals Limited in its gold production? “MMG Lane Xang Minerals Limited is currently carrying out a feasibility study to expand the Gold Project’s lifespan as the current exploration is expected to be finished by 2014. The company is therefore looking to see whether it would be viable to go deeper for underground gold mining. This requires a much higher investment in plant modification and adjustment. The company is nevertheless conducting an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) in order to formulate a risk reduction plan and identify different options for efficient gold processing,” said Mr Saman

Aneka, Director of MMG Lane Xang Minerals Limited and Coordinator for Stakeholder Relations. “In parallel with the new underground gold option, MMG Lane Xang Minerals Limited will also continue to explore new gold ore sites in order to extend the project’s life as long as possible,” Mr Aneka added.

​ ໍລິສັດ MMG ລ້ານ​ຊ້າງ​ມີ​ນີ​ໂຣນສ໌ ລີມີ​​ເຕັດ ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ ບ ບໍລິສັດ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ກິດຈະການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່ ​ຄຳ-ທອງ​ ຢູ່​ເຊ​ໂປນ​​ ເຊິ່ງບໍ່​ຄຳ-ທອງ ​ດັ່ງກ່າວກຳລັງ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ​ແລະ ຜະລິດ​ຄຳ​ຈາກ​ ແຮ່​ຄຳ​ຜຸ​ພັງ ​ແຕ່​ວ່າ​ແຮ່​ຄຳຜຸ​ພັງຕ ​ າມ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ແມ່ນ​ຈະ​ ຫມົດ​ລົງ​ໃນ​ປີ 2014 ແລ້ວການ​ຜະລິດ​ຄຳ​ທີ່​ບໍ່​ ຄຳ-ທອງ ​ເຊ​ ໂປ​ນ ຕໍ່​ໄປ​ຈະ​ແມ່ນ​ຫຍັງ? ບໍ່ ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງ ວິລະບູລີ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມານີ້ໄດ້ຜະລິດ ແຜ່ນທອງໄດ້ຫລາຍກວ່າ 550,000 ໂຕນ ແລະ ຄຳໄດ້ 1,250,000 ອອນສ໌. ເປັນໜຶ່ງໃນປັດໄຈກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດລາວ ເປັນຜູ້ຈ່າຍພາສີອາກອນລາຍໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນປະເທດ ແລະ ໄດ້ສ້າງລາຍຮັບໂດຍກົງໃຫ້ກັບລັດ ຖະບານລວມກັນຫຼາຍກວ່າ 800 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ທ່ານ ສະ​ໝານ ອະ​ເນ​ກາ ອຳນວຍ​ການ ​ແລະ ຜູ້​ຈັດການ ປະສານ​ງານ ​ກັບ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ​ຂອງບໍລິສັດ MMG ກ່າວ​ ວ່າ: “ທາງບໍລິສັດກຳລັງ​ສຶກສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ການ​ ຂະຫຍາຍ​ອາຍຸ​ການ​ຜະລິດ​ຄຳ​ຢູ່​ທີ່ບໍ່​ ຄຳ-ທອງ​ ເຊ​ໂປ​ນ ທີ່ກຳລັງຂ ​ ຸດ​ຄົ້ນ ​ແລະ ຜະລິດ​ຄຳ​ຈາກ​ແຮ່​ຄຳ​ຜຸ​ພັງ (​ແຮ່​ທີ່ຢູ່​ ໃກ້ກ ​ ັບ​ໜ້າດິນ)​ ແຕ່ວ ​ ່າ​ຕາມ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ແມ່ນ​ຈະ​ຫມົດ​ ລົງ​ໃນ​ປີ 2014 ສະ​ນັ້ນ, ທາງ​ເລືອກ​ບໍລິສັດແມ່ນອ ​ າດ​ຈະ​ ມາ​ຈາກ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ​ແລະ ປຸງ​ແຕ່ງ​ແຮ່​ຄຳ​ເຄົ້າ, ​ເຊິ່ງມີຢ ​ ູ ່​ ເລິກກ່ອນ​ແຮ່​ຄຳ​ຜຸພັງ. ເຊິ່ງຈະໄດ້​ມີ​ການ​ລົງທຶນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ ຫຼາຍ​ເພື່ອດ ​ ັດ​ແປງ​​ໂຮງງານ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ຄຳ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ. ທັງ​ນີ້​ ຍ້ ອ ນວ່ າ ທາງບໍ ລິ ສັ ດ ເອງ​ແ ມ່ ນ ​ກ ຳລັ ງ ​ສຶ ກ ສາ​ເ ຖິ ງ ​ຜົ ນ ​ກ ະທົ ບ​ ທາງ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ສັງຄົມ ​(ESIA) ຂອງ​​ໂຄງການ​ ນີ້ຢູ່ ​ແລະ ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ການ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຜົນ​ ກະທົບ​ເຫລົ່າ​ນີ້, ທາງ​ເລືອກ​ຕ່າງໆ​ສຳລັບ​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ແຮ່​ຄຳ​ ເຄົ້າ​ທີ່​ມີ​ປະສິດທິພາບ​ກຳລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກສາ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

ສະນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ແຮ່​ຄຳ​ເຄົ້າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່ຈ ​ ະ​ຂະຫຍາຍ​ອາຍຸ​ ການ​ຜະລິດ​ຄຳ​ຂອງ​ບໍ່ ​ຄຳ-ທອງ ​ເຊ​​ໂປ​ນ. ແຕ່ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່​ ດ້ າ ນ​​ບໍ ລິ ສັ ດ ​ຄົ້ ນ ​ຫ າ​ຊັ ບ ພະຍາກອນ​ແ ຮ່ ​ຄ ຳ​ຜຸ ​ພັ ງ ​ເ ພີ່ ມ ​ເ ຕີ ມ​​ ໂດຍ​ກ ານ​ສ ຳ​ຫ ລວດ​ຕ າມ​ເ ປົ້ າ ​ໝ າຍ​ເ ພື່ ອ ​ທີ່ ​ຈ ະ​ຂ ະຫຍາຍ​ ອາຍຸ ​ກ ານ​ຂ ອງ​​ໂຮງງານ​ປຸ ງ ​ແ ຕ່ ງ ​ຄ ຳ​ທີ່ ​ມີ ​ຢູ່ ​ແ ລ້ ວ ​ໃ ຫ້ ​ດົ ນ ​ເ ທົ່ າ ​ທີ່​ ຈະ​​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້.

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 18

11/28/13 9:51 AM


CH20.indd 19

11/28/13 9:51 AM


dkomjv'mPj;

20 TRAVELOGUE

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 20

11/28/13 9:51 AM


ບັນທຶກການຜະ​ຈົນ​ໄພສອງລໍ້

THE MOTORCYCLE DIARIES

CH20.indd 21

11/28/13 9:51 AM


dkomjv'mPj;

22 TRAVELOGUE

China

Phongsali

Myanmar

Vietnam

Muang Sing Boten

Luang Namtha The Golden Triangle

Muang Meung

Bokeo Oudom xay

Houa Phan

Houei Xai

Luang Prabang

Hongsa Muang Ngeun

Xieng Khouang

Xayaboury (Sayabouli) VangVieng

Vientiane Province

Bolikhamxai

Story & Photos by Fab World Vientiane Capital Khammouane

Thailand

Savannakhet 11

Salavan

Sekong Champasak Attapeu

ທ່ ອ ງ​ທ່ ຽ ວ​ຄົ້ ນ ​ຫ າ​ມົ ນ ​ສ ະ​ເ ໜ່ ຂ ອງ​ດິ ນ ​ແ ດນ​ທ າງ​ພ າກ​ຕ າ​ເ ວັ ນ ​ຕົ ກ ​ສ່ ຽ ງ​ເ ໜື ອ ​ຂ ອງ​ ລາວ, ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ທີ່​ມີ​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ຈອດ​ກັບ ປະ​ເທດ​ຈີນ, ມຽນມ້າ​ແລະ​ໄທ​. ເຂດນີ້​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຂີ່​ລົດ​ຈັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ໜ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ລາວ. ການ​ ເດີນ​ທາງ​ຈະ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ປະ​ທັບ​ໃຈຖ້າ​ຫາກວ່າ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ກ້າ ​ແລະ​ ມັກ​ການ​ຜະ​ຈົນ​ໄພ​. ເສັ້ນ​ທາງ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຕົມ, ມື່ນ ແລະ ​ມີຫີນ​ຟູ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ ທ່ານ​ເມື່ອຍ​ລ້າ ແຕ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ເໜືອ​ຄວາມ​ບັນ​ຍາຍ. ຈາກ​ຫຼວງ​ພຣະ​ບາງ​ໄປ​ເຖິງຫ ​ ຼວງນ້ຳ​ທາ​ພາຍ​ຫຼັງທ ​ ີ່​ພັກ​ຄ້າງ​ຄືນ​ຢູ່​ອຸ​ດົມ​ໄຊ ແລະ ​ກໍ່​ ໄດ້​ຢຸດ​ພັກ​ເຊົາ​ທີ່ບໍ່​ເຕັນ, ຕົວ​ເມືອງ​ໜຶ່ງ​ໃກ້ຊ ​ າຍ​ແດນ​ຈີນ. ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ບໍ່ເຕັນໄດ້ກາຍເປັນເມືອງແຫ່ງກາຊີໂນໄລຍະໃດໜຶ່ງ. ແນ່ນອນເນື່ອງຈາກວ່າເປັນ ແຜນໂຄງການໃຫ່ຍຈຶ່ງນຳມາເຊິ່ງການຕັ້ງຊື່ທີ່ມີລັກສະນະຍິ່ງໃຫ່ຍຄື “ບໍ່ເຕັນແດນຄຳ”. ແຕ່ ຂ ະໜາດໂຄງການທີ່ ໃ ຫ່ ຍ ເກີ ນ ຈິ ງ ຈຶ່ ງ ເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ມື ອ ງດັ່ ງ ກ່ າ ວທີ່ ມີ ພ ຽງໂຮງແຮມ

Let’s discover the wild north-west of Laos, a remote area surrounded by China, Myanmar and Thailand. This is one of the most exciting motorbike trails in Laos. The trip is sensational and all you need is a free spirit and a sense of adventure. The slippery and rocky dirt roads will leave you exhausted, yet so exhilarated. From Luang Prabang I reached Luang Namtha after an overnight stay in Oudomxai and a stop in Boten, a city on the border with China. Designated a Special Economic Zone, Boten became, for a short period, a gambling town, the mecca of vice. Big plans led to a big name - Boten Golden City - but its excesses killed it. With a couple of hotels still open but no costumers, Boten is today a ghost town.

ບໍ່ພໍເທົ່າໃດແຫ່ງທີ່ຍັງໃຫ້ບໍລິການນັ້ນກໍ່ບໍ່ມີລູກຄ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ກາຍເປັນເມືອງ ລັບແລໃນປັດຈຸບັນ. CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 22

11/28/13 9:51 AM


ກັບຄືນມາຍັງເສັ້ນທາງຜະຈົນໄພທີ່ຕັດຜ່ານຜ່າປ່າຕືບດົງໜາ, ທົ່ງນາ, ຜາ ແລະ ເສັ້ນ ທາງຄົດລ້ຽວຈົນໄປ ເຖິງເມືອງສິງ. ຕົວເມືອງແມ່ນມີຄວາມໜ້າສົນໃຈໃນໂຕຢູ່ແລ້ວ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຕາມແຄມສອງຟາກທາງນັ້ນຖືກ ຕົກແຕ່ງໄປດ້ວຍເຮືອນໄມ້ຫຼັງໃຫຍ່ ຕາມແບບຂອງເຜົ່າລື້. ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ ຍ້ອນມີທິວທັດທີ່ສວຍງາມອັນໜ້າປະທັບໃຈ, ຄ່ຽງຄູ່ກັບບັນຍາກາດທີ່ເປັນຕາໜ້າ ຜ່ອນຄາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າທ້ອງຖີ່ນ. ພາຍ ຫຼັງທີ່ໄດ້ດູດດື່ມ ຄວາມສົດຊື່ນຢ່າງ ເຕັມທີ່ຈາກຕາດນ້ຳແກ້ວ, ຈຶ່ງຂີ່ລົດອອກ ເດີນທາງໄປຍັງຊຽງກົກ ເຊິ່ງເປັນເມືອງ ຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດມຽນມ້າບໍລິເວນ ເຂດສອກຫຼີກຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ. ບ້ານເຮືອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ເຮັດດ້ວຍໄມ້ ແລະ ໄມ້ ໄຜ່ ລຽບຕາມແຄມຂອງ. ນັ່ງແຄມຝັ່ງຂອງຊົມວິວຝັ່ງປະເທດມຽນມ້າ ພ້ອມກັບການ ຈິ ບ ເບຍເຢັ ນ ໆແລະນັ່ ງ ມະໂນພາບຄື ນ ເຖິ ງ ການຂີ່ ລົ ດ ຜະຈົ ນ ໄພຕະຫຼ ອ ດວັ ນ ທີ່ ຜ່ານມາກໍ່ໄດ້ອັດທະລົດໜຶ່ງຂອງການພັກຜ່ອນ.

CH20.indd 23

Back to the dramatic routes twisting sinuously through jungles, paddy fields, mountains and karsts and onwards to Muang Sing. The town itself is reasonably attractive with many large wooden houses built in the decorative Tai Lue style. It is popular with visitors for its gorgeous scenery, relaxed atmosphere, and especially, its many ethnic minority groups. After a refreshing dip in the Nam Keo Waterfall, I ride on a remote stretch of the Mekong to Xieng Kok, a rowdy frontier town on the border with Myanmar. The town consists primarily of wooden houses and bamboo shacks along the river.

”Sitting on the banks of the Mekong, taking in the scenic view of Myanmar across the water I sip a beer and reflect on a divine motorcycle day!”

11/28/13 9:51 AM


dkomjv'mPj;

24 TRAVELOGUE

ທັດ​ສະ​ນີ​ຍະ​ພາບ​ຂອງ​ແມ່ນ້ຳ​ຂອງ​ທາງ​ຕອນ​ເໜືອ​ລະ​ຫວ່າງ​ເມືອງ​ຊຽງ​ກົກ​ຫາ​ເມືອງ​ ເມີງມ ​ ີ​ຄວາມ​ສວຍ​ງາມ​ເປັນ​ພິ​ເສດ. ເປັນ​ເຂດ​ນ້ຳ​ແຄບ, ໄຫຼ​ໄວ ​ແລະ ​ພັດ​ຜ່ານ​ຫີນ​​ ກ້ອນ​ນ້ອຍ​ໃຫ່ຍ ​ ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼາຍ. ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃ​ຫ້ຮູ້​ສຶກ​ ໄດ້​ເຖິງຄ ​ ວາມ​ປ່ຽວ​ພອຍ. ໂດຍ​ການ​ຂີ່​ລົດ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໜ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ຕະ​ ຫຼອດ​ໄລ​ຍະ 30 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຜ່ານ​ປ່າ​ເລິກ​ລຽບ​ຕາມ​ແຄມ​ຂອງ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ ລຶກ​ລັບ ໂດຍ​ມີ​ຈຸດ​ໝາຍ​ຢູ່​ທີ່​​ດິນ​ແດນ​ອັນ​ລື​ຊື່ສາມ​ລ່ຽມ​ທອງ​ຄຳ ​ກ່ອນ​ຈະ​ສີ້ນ​ສຸດ​ຢູ່​ ທີ່​ເມືອງຫ້ວຍ​ຊາຍ​ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ເມືອງ​ເທດ​ສະ​ບານ​ແຂວງບໍ່​ແກ້ວ. ໂຕ​ແຂວງ​ແມ່ນ​ຕັ້ງ​ ແຄມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ມີ​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ໄທ.

“ເພື່ອ​ຊົມ​ທິວ​ທັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ອັນ​ສວຍ​ສດ ົ ​ງດ ົ ​ງາມ​ ທ່ານ​ສາ​ມາດ ​ເດີນທ ​ າງ​ໄປ​ທ​ຄ ີ່ າ້ ຍ​ທະ​ຫານ​ກາກ​ໂນ ເຊິ່ງ​ຕງັ້ ​ຢ​ເູ່ ທິງ​ພ​”ູ .

The scenery of the upper Mekong from Xieng Kok to Muang Meung is fantastic. The river is narrow, fast-flowing and studded with islets of craggy stone. The region’s remoteness gives it a real wilderness feel. Over an exciting 30 km dirt road in the jungle, along the mysterious Mekong, I head for the infamous Golden Triangle before ending up in Houei Xai, the capital of Bokeo province. Here the Mekong River forms the border with Thailand.

”For a panoramic view, go to Fort Carnot on the top of the hill and climb one of the towers. ”

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 24

11/28/13 9:51 AM


ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້​າ​ພາ​ວະ​ນາ​ວ່າ​ຝົນ​ຈະ​ບໍ່​ຕົກ.ແນ່ນອນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ລຽບ​ຕາມ​ແຄມ​ ຂອງ​ປ່າ​ຫາ​ຊາຍ​ແດນ​ໄທ​ ແລະ ​ເມືອງ​ເງິນ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມັກ​ກິນ​ຂີ້​ຝຸ່ນຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ການ​ ລຸຍ​ຕົມ. ໃນ​ທີ່​ສຸດກໍ່​ເຖິງ​ທາງ​ປູ​ຢາ​ງ​ເພື່ອສ ​ ືບ​ຕໍ່​ໄປ​ເມືອງ​ຫົງສ ​ າ​ຜ່ານ​ປ່າ​ດົງໄ​ ມ້​ສັກ. ຂ້ າ ​ພ ະ​ເ ຈົ້ າ ​ໄ ດ້ ​ນ ຳ​ໃ ຊ້ ​ທຸ ກ ​ທັ ກ ​ສ ະ​ຂ ອງ​ກ ານ​ຂີ່ ​ລົ ດ ​ແ ບບ​ຜ ະ​ຈົ ນ ​ໄ ພ​ຕ ະ​ຫຼ ອ ດ​ໄ ລ​ຍ ະ​ ເສັ້ນ​ທາງ​ກັນ​ດານ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລ​າວ. ໃນ​ແຕ່​ລະວັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຂີ່​ລົດ​ຜ່ານ​ທາງ​ ຕົມ​ແລະ​ເສັ້ນ​ທາງ​ເປັນ​ຂຸມ​ເປັນ​ບວກ, ເສັ້ນ​ທາງ​ຄົດ​ລ້ຽວ​ສູງ​ຊັນ​ທ່າມ​ກາງ​ພູ​ເຂົາ​ທີ່​ ປົກ​ຫຸ້ມດ ​ ້ວຍ​ປ່າ​ແລະ​ຈຳ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຂ້າມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ຫຼາຍ​ຕໍ່​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ. ໃນ​ທີ່​ສຸດກໍ່​ໄດ້​ ອອກ​ຈາກ​ປ່າ​ດົງ​ພົງໄ​ ພ​ຂອງ​ລາວ​ມາ​ເຖິງເ​ ມືອງ​ຫຼວງ​ພຣະ​ບາງ​ເມືອງ​ມໍ​ລະ​ດົກໂ ​ ລກ.

I prayed to God that it wouldn’t rain. Dust in the throat was preferable to mud in the mouth for the ride to the Thai border and the city of Muang Ngeun. Finally, I reached a paved road and continued to Hongsa through teak forests. I needed all my off-road riding skills over the most challenging terrain in northern Laos. Muddy and bumpy dirt roads, rugged landscape with forested mountains and crossing the Mekong several times made my day. I finally left the Lao jungle for the soothing heritage city of Luang Prabang.

More travelogues on: www.champamag.com

CH20.indd 25

11/28/13 9:51 AM


The Muangthong hotel

With a boutique feel, the Muangthong Hotel is an impressive complex of 4 two storey buildings, built around a central courtyard and swimming pool. The building with large wooden pillars of modern Lao design with a French colonial flavor and traditional Lao roofs, with 9 premier and 25 deluxe rooms.

Hotel service

Ticket & reservation, Lao Airlines flight check-in at the hotel, tour desk, souvenir shop, car rental, Airport transfer, restaurant, swimming pool, meeting room.

Room facility

Air conditioning, Cable LCD TV, Bathroom with hot & cold water shower, Safety deposit box, Telephone, Hair dryer, Coffee & tea making facilities, Fully-stocked mini bar fridge, Free internet Wi-Fi throughout the hotel.

Location

The Muangthong hotel is located at Ban Thatluang, Luangprabang district, just 5-10 minute to Night market or city centre by walk, and 10 minutes from the Airport by car.

For more information or reservation, please visit our website: www.muangthonglpb.com Tel: (856 71) 254 976; Fax: (856 71) 252 974 Email: reservation@muangthonglpb.com, mthotel@laoairlines.com Or please contact the nearest Lao Airlines offices.

Muangthong Hotel

Ban Thatluang, Oupalathkhamboua Rd, Luangprabang, Lao PDR.

CH20.indd 26

11/28/13 9:51 AM


S O A L e r Explo y a w O A L the ause you care! Bec

Trekking, Biking, Kayaking, Rock Climbing, Zip Lining & Elephant Adventures

w w w. g r e e n d i s c o v e r y l a o s . c o m CH20.indd 27

11/28/13 9:51 AM


.o lxx ]k;

28 INSIDE LAOS

lao tradition

ການຕ່ຳຜ້າໄໝຂອງ ລາວກາຍເປັນເລື່ອງ ເລົ່າຂານທີ່ຊົງຄຸນຄ່າ

Silk weaving

spins

precious stories CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 28

11/28/13 9:52 AM


Phaeng Mai Gallery, Nonbouathong Tai, Sikhottabong District, Vientiane Tel/Fax : +856-21 540 105 www.laotextile.blogspot.com

BY MARION LE ROUX

ສຳລັບສະບັບທີ 20 ຂອງວາລະສານຈຳປາໂຮລິເດ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປຍ້ຽມຍາມ​ ສາມສະຖານທີ່ສຳຄັນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພື່ອຄົ້ນຫາສິ່ງພິເສດຂອງຜ້າໄໝໃນ​ ລາວ ເຖິງວ່າວຽກທີ່ເຮັດດ້ວຍມືນີ້ຈະຊັກຊ້າ ແຕ່ກໍ່ສາມາດສ້າງຄຸນຄ່າໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ​ ສິນຄ້າຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຜະລິດດ້ວຍກຳມະວິທີທີ່ທັນສະໄໝ. ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເຄັດລັບ​ ດັ່ງກ່າວຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປຍ້ຽມຊົມສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບແມ່ຍິງຫ້ວຍຫົງ, ພິພິທະ ພັນຜ້າລາວໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຮ້ານແພງໄໝ.

ສູນຝຶກວິຊາຊີບຫ້ວຍຫົງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ1998 ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ລັດຖະບານຢິປຸ່ນ ໃນການສະໜອງຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ການຈ້າງງານບັນດາເພດຍິງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາພຽງພໍ. ທີ່ ຕັ້ ງ ຂອງສູ ນ ນີ້ ຢູ່ ຫ່ າ ງຈາກໃຈກາງເມື ອ ງວຽງຈັ ນ ໄປທາງດົ ງ ໂດກບໍ່ ພໍ ເ ທົ່ າ ໃດ ກິໂລແມັດ. ແສງທຳມະຊາດສອດຊ່ອງເຂົ້າມາຍັງແປດຫ້ອງເຮັດວຽກເຊິ່ງສ້າງສັນ ຂຶ້ນໃກ້ກັບສະບົວ. ຂ້າພະເຈົ້ານັ່ງມະໂນພາບຄົນດຽວວ່າຕົນເອງເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນນີ້ ທຸກໆວັນໃນຂະນະທີ່ສຳຜັດແພໄໝທີ່ຫາກໍ່ຕ່ຳແລ້ວ. ເສັ້ນໄໝທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອ ຕ່ຳຜ້າຜືນນີ້ມີສີ່ສີ ແລະ ຖືກມັດຕິດກັບກີ່ໄມ້ຢ່າງເປັນລະບຽບ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກໄດ້ ເຖິງຄວາມສົດ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາ. ເບິ່ງແລ້ວມີຄວາມຮູ້ສຶກພິເສດນະສະຖານທີ່ແຫ່ງ ນີ້. ເຄືອໄໝຖືກຈັດລຽງຢ່າງເປັນລະບຽບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຮູ້ສຶກປະທັບໃຈຕໍ່ກັບ ບັນດາເພດຍິງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງວຽກທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ພໍໄດ້ຊົມແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຄືກັບນັກເປຍໂນທີ່ລືມໂນດເພງ. ແຕ່ໂຊກດີທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຊົມ. ນາງ ວຽງຄຳ ຈາກຮ້ານແພງໄໝຈະເປັນຜູ້ບັນເລງຄວາມຮູ້ສຶກເລົ່ານີ້, “ຊ່າງຕ່ຳຫູກແມ່ນນັກສີລະ​ ປະ ບໍ່ແມ່ນກຳມະກອນ. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຕ່ຳຕາມຈັ່ງຫວະຄືກັບນັກເປຍໂນຫຼິ້ນ​ ດົນຕີ ແລະ ແນ່ນອນຖ້າພວກເຮົາໃຫ້ກຽດເຂົາເຈົ້າຄືກັບນັກສີລະປະ, ບໍ່ແມ່ນກຳມະ​ ກອນການເຮັດວຽກເປັນສາຍງານ ອຸດສະຫະກຳຜ້າໄໝຈຶ່ງຈະຢູ່ລອດ ແລະ ປະສົບ​ ຜົນສຳເລັດ ໃນຍຸກໂລກາວິວັດ”. ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄວາມເປັນຈິງ ຂອງຫັດຖະກຳໄໝໃນລາວ, ແຕ່ນອກນີ້ຍັງເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ອຸດສະຫະກຳເກົ່າ ແກ່ໃນທົ່ວໂລກ. ໃນສູນແຫ່ງນີ້ນາຍຊ່າງຕ່ຳແຜນເປັນຜູ້ກຳນົດຈັງຫວະ ການເຮັດ ວຽກເຊິ່ ງ ຕ່ າ ງຈາກອຸ ດ ສະຫະກຳໃນປະເທດທີ ກ ຳລັ ງ ພັ ດ ທະນາທີ່ ຊີ ວິ ດ ຂອງ

CH20.indd 29

For the 20th edition of Champa Holidays, we visited three key places in Vientiane to discover the intricacies of silk in Laos, where traditional ways of manufacture, could bring more wealth than factory-produced goods. To find out more about this possibility follow us to Houey Hong Vocational Training Centre for Women, the Lao Textile Museum in Vientiane and Phaeng Mai Gallery.

Houey Hong Vocational Training Centre was established in 1998, with Japanese support, to provide vocational training and employment for disavantaged women. Here they learn weaving, dyeing, tailoring, and very importantly, small business skills.

machine. They feel fresh and alive. Truly, there’s a time warp here. The well-arranged intricacy of threads is intimidating; I am like a pianist who’s forgotten how to use her fingers. Thankfully, there isn’t an audience. Later, Mrs Viengkham from Phaeng Mai Gallery will articulate this perception, “Weavers are

The Centre lies a few kilometres east of Vientiane in a shaded clearing. A wellmaintained beige VW beetle is parked close to a wooden cart wheel in the garden. The looms lie idle as the women take their lunch break. Natural light comes into the eight studios and workshops, arranged around a lotus pond. I sit at a loom, trying to imagine myself working here every day as I gently touch what has been woven. The threads that are being used for this piece hang neatly in four colours close to the wooden

artists, not workers. They are to fabric what pianists are to music. And only if we honour them as artists and not as assembly line workers will the silk industry survive despite globalisation”.

The Centre epitomises not just the reality of the silk craft in Laos but of traditional industries worldwide. Here, weavers work at their own rhythm, while the rhythm of the market place dictates the lives of the workers in the factories of the world. The act of weaving

11/28/13 9:52 AM


.o lxx ]k;

30 INSIDE LAOS

Houey Hong Vocational Training Centre: Houey Hong Village, Chanthabury District, Vientiane Tel : +856-21-560 006, 20-5499 1115 Mon - Sat, 08:30 - 16:30

“ຊ່າງຕ່ຳຫູກແມ່ນນັກສີລະປະ ບໍ່ແມ່ນກຳມະ ກອນ. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຕ່ຳຕາມຈັ່ງຫວະຄືກັບ ນັກເປຍໂນຫຼິ້ນດົນຕີ ແລະ ແນ່ນອນຖ້າພວກ ເຮົາໃຫ້ກຽດເຂົາເຈົ້າຄືກັບນັກສີລະປະ, ບໍ່ແມ່ນ ກ ຳ ມ ະ ກ ອ ນ ກ າ ນ ເ ຮັ ດ ວ ຽ ກ ເ ປັ ນ ສ າ ຍ ງ າ ນ ອຸດສະຫະກຳຜ້າໄໝຈຶ່ງຈະຢູ່ລອດ ແລະ ປະສົບ ຜົນສຳເລັດ ໃນຍຸກໂລກາວິວັດ”

Ms Viengkham Nanthavongdouangsy / Phaeng Mai Gallery

“We shouldn’t bow to business competition and yield to artificial silk and machine weaving. Our traditions and know-how are our weatlh; we have to know who we are, where we come from and what we are worth.”

ກຳມະກອນຖືກກຳນົດໂດຍຈັງຫວະຂອງການເຮັດວຽກ, ເຊິ່ງມັກຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ເຖິງສຸຂະພາບ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່ອາດເຖິງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ວ່າຢູ່ທີ່ນີ້, ນາຍຊ່າງ ມີເວລາກິນຕຳໝາກຫຸ່ງ, ສົນທະນາ ແລະ ຝັນລົມໆແລ້ງໆ. ເຖິງວ່າການຕຳແຜ່ນ ຈະເປັນວຽກຊ້ຳຊາກແຕ່ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແນວຄິດສ້າງສັນ ແລະ ທັກສະເຮັດໃຫ້ ລວດລາຍຕ່າງໆ ກາຍມາເປັນແຜ່ນແພ.

is painstaking, yet requires great creativity and skill as patterns are woven into the fabric. There is time for papaya salad, chatter and daydreaming - a priceless but threatened way of life. Hansana Sisane, President of the Lao Handicrafts Association and owner of the Lao Textile Museum is well aware of the cultural value of Laos’ weaving history and has been collecting traditional products in many patterns and styles to ensure their preservation. At the museum, there are more than 1,000 fabrics from Hua Phan, Xieng Khuang, Luang Prabang, Vientiane and Attapeu, some of them dating back 200 years. Conserving Lao traditional textiles though, does not entail locking them up in a museum, but also transferring weaving knowledge to younger

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 30

11/28/13 9:52 AM


Natural dye : INDIGO Natural dyes are extracted from a variety of plants and minerals of which there are approximately 500 species of plants yielding approximately 80 different colours. Indigo is not necessarily a plant but a property of many plants. In Laos, indigofera tinctoria – Khaam leaves are mixed with lime, to act as a reductive agent. Reduction converts indigo into ”white indigo” (leuco-indigo). When a soaked fabric is removed from the vat, the white indigo quickly combines with oxygen in the air and reverts to the insoluble, intensely coloured indigo.

ປະສົມປະສານປະເພນີເຂົ້າກັບທຸລະກິດທັນສະໄໝ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕ່ຳຜ້າໄໝຢູ່ລອດໄດ້ໃນລາວ ທ່ານ ຫານຊະນະ ສີສານ ໄດ້ນຳ ໃຊ້ທັກສະຂອງບັນພະບູລຸດບວກກັບດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຜົນກຳໄລ. ຜູ້ທີ່ເປັນ ປະທານສະມາຄົມຫັດຖະກຳລາວ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງພິພິທະພັນແຜ່ນແພລາວມີ ຄວາມເຊື່ ອ ວ່ າ ການປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສາແຜ່ ນ ແພບູ ຮ ານບໍ່ ແ ມ່ ນ ການເກັ ບ ແຜ່ ນ ແພເລົ່ າ ນັ້ ນ ໄວ້ ໃ ນພິ ພິ ດ ຕະພັ ນ ແຕ່ ຫ າກຍັ ງ ແມ່ ນ ການຖ່ າ ຍທອດຄວາມຮູ້ ດ້ າ ນການຕ່ ຳ ແຜ່ນແພໃຫ້ຄົນຮຸ່ນໃໝ່. ທ່ານຜັກດັນໃຫ້ນາຍຊ່າງຕໍ່າຫູກຮຽນຮູ້ດ້ານ ການບໍລິ ຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການຜະລິດທີ່ເປັນທຸລະກິດ. ບູລຸດທີ່ສ້າງພິພິທະພັນແຜ່ນແພລາວຂຶ້ນໃນປີ 2003 ຮັບຮູ້ດີເຖິງຄຸນຄ່າທ່າງດ້ານ ວັດທະນະທຳຂອງປະຫວັດການຕໍ່າແຜ່ນແພລາວ ແລະ ໄດ້ເກັບສະສົມຜະລິດຕະ ພັນບູຮານຫຼາຍລວດລາຍ ແລະ ຮູບແບບເພື່ອການສະຫງວນ. ໃນພິພິທະພັນ ມີແພໄໝຫຼາຍກ່ວາ 1000 ຜືນຈາກຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ ແລະ ອັດຕະປື ແລະ ບາງຜືນກໍ່ມີອາຍຸຫຼາຍກ່ວາ 200 ປີ. ຕົ ວ ຢ່ າ ງ ຮ້ າ ນ ທີ່ ປະ ສົ ບຜົ ນສຳ ເ ລັ ດໃ ນວ ຽ ງ ຈັ ນຮ້ າ ນແ ພ ງ ໄ ໝ ທີ່ ສ້ າ ງ ຂຶ້ ນ ໂ ດ ຍ ນາງແພງ ນວນທະວົງດວງສີ ແລະ ລູກສາວຂອງເພິ່ນ ກົງທອງ ແລະ ວຽງຄຳ ທາງ ຮ້ າ ນ ເ ນັ້ ນ ຜ ະ ລິ ດ ຕ ະ ພັ ນ ມ າ ດ ຕ ະ ຖ າ ນ ຄຸ ນ ນ ະ ພ າ ບ ສູ ງ ເ ພື່ ອ ຕ ອ ບ ສ ະ ໜ ອ ງ ຄວາມຕ້ອງການສາກົນ. ບັນດາຊ່າງຕຳຫູກເພດຍິງຜ່ານການຝືກອາຊີບຫັດຖະກຳ, ຮຽນຮູ້ທັກສະອັນເກົ່າແກ່ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ວຽກຄຸນນະພາບ. ນອກນີ້ລູກຄ້າຊາວຢີ່ປຸ່ນກໍ່ ສັ່ງຊື້ຊຸດກິໂມໂນະໄໝເນື່ອງຈາກວ່າເຂົາເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນຄຸນນະພາບ. ຮ້ າ ນແພງໄໝບໍ ລິ ກ ານຜະລິ ດ ພັ ນ ການອອກແບບທີ່ ຈ ຳກັ ດ ໃນສາມຮູ ບ ແບບ ຫຼັກ: ລວດລາຍບູຮານ; ທັນສະໄໝ ແລະ ປະສົມປະສານດ້ານສີລະປະ. ລວດ ລາຍບູຮານປະກອບມີສີ ແລະ ລວດລາຍຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ພະຍານາກ, ນົກ, ກົບ ແລະ ອື່ນໆ ຖືກນຳໃຊ້ຜ່ານການເວລາເພື່ອສະແດງອອກເຖິງນິທານ ແລະ ກາບກອນ ຕ່າງໆ. ເນືອງຈາກວ່າປະເທດລາວມີ 49 ຊົນເຜົ່າ ສະນະນັ້ນຈຶ່ງມີແຜ່ນແພລວດ ລາຍຕ່າງກັນຕາມເອກະລັກແຕ່ລະເຜົ່າ.

generations. Mr Hansana emphasises that ancestral skills must go hand in hand with sound business sense. That’s why he strongly encourages people to acquire commercial skills and register business units. A great example of a successful weaving company is Phaeng Mai Gallery. Founded by Mrs Phaeng Nanthavongdouangsy and her two daughters, Kongthong and Viengkham, the gallery produces textiles to meet international standards. Like the founders of the Houey Hong Vocational Training Centre, Ms Viengkham believes in empowering women through vocational training, conservation of ancient skills and high quality work. This does make a difference in world markets. Ms Viengkham’s insistence on perfection and her desire to match international standards shows clearly in what is displayed in the Gallery. Phaeng Mai accommodates 100 well-trained weavers; it recently provided silk bags to a global perfume brand. Discerning Japanese customers order handmade kimo-

nos because they are sure of the high quality produced here and understand that Lao weaving is rich in added skills. Phaeng Mai produces exclusive designs in three main styles; traditional, contemporary, and fine art. Traditional designs convey the folk tales, poems and beliefs that have been passed down for generations through the choice of patterns and colors. With more than 49 ethnic groups, there’s a wide array of designs available. Contemporary are designs responding to the international market. Fine Art is a range of products, made in collaboration with overseas designers. When I asked her if she thought silk weaving should remain traditional or adjust to a market oriented economy, Ms Viengham answered confidently, ”We shouldn’t bow to business competition and yield to artificial silk and machine weaving. Our traditions and knowhow are our weatlh; we have to know who we are, where we come from and what we are worth.”

Read more about Laos silk: www.champamag.com

CH20.indd 31

11/28/13 9:52 AM


.o lxx ]k;

32 INSIDE LAOS

ນິດທະຍາ ສົມສະນິດ - ນັກອອກແບບເຊື້ອຊາດລາວ

Nithaya Somsanith Photography: Pongpat Sensouphone / ພົງພັດ ແສນສຸພອນ

ແຮງບັນດານໃຈບວກກັບການເດີນທາງ ປະສົມປະສານກັບວັດທະນະທຳທີ່ໂດດ ເດັ່ນ ແລະ ແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະສະຖານທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນຊຸດແຕ່ລະຊຸດຮ່ວມກັນ ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ປານີດ ແລະ ເປັນເອກະລັກ. ນິດທະຍາ ສົມສະນິດ, ຊື່ນີ້ພໍຈະຄຸ້ນຫູໃນວົງການອອກແບບທີ່ເປັນເຊື້ອຊາດລາວ ທີ່ເກີດຢູ່ປະເທດລາວ, ແຕ່ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ. ເພິ່ນ ໄດ້ ບ ອກກັ ບ ວາລະສານພວກເຮົ າ ວ່ າ ກ່ ອ ນການເດີ ນ ທາງມາລາວນີ້ ເ ພິ່ ນ ໄດ້ ມີ ໂ ອ ກາດໄປຮ່ວມງານການອອກແບບຢູ່ປະເທດໄທ, ໃນງານສະເຫຼີມສະຫຼອງໃຫ້ພຣະ ຣາຊີນີໃນງານພູມປັນຍາຜ້າໄໝໄທ (Thai textile fashion design ASEAN) ແລະ ກໍ່ຖືໂອກາດກັບມາຢ້ຽມຢາມບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ. ການມາຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວ ແລະ ເປີດໂຕຄໍເລັກຊັນ ລະດູບານໃໝ່ໃນການ ອອກແບບຊຸດຜ້າໄໝລາວ ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາໃນເດືອນກັນຍາກໍ່ໄດ້ຮັບ ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຂອງຫຼາຍຄົນໃນວົງການຜ້າໄໝ ແລະ ໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານ ມາເພິ່ນກໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການອອກແບບຊຸດເພື່ອ ໂຊແຟຊັນ ດ້ວຍຊຸດຜ້າ ໄໝໃນງານມະຫະກຳສີມືຫັດຖະກຳລາວງານໃຫຍ່ຂອງປີທີ່ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ. ດັ່ ງ ນັ້ ນ ພວກເຮົ າ ກໍ ບໍ່ ພ າດທີ່ ຈ ະນຳການອອກແບບຂອງເພິ່ ນ ມາສະເໜີ ໃ ຫ້ ຫຼ າ ຍ ຄົນເຫັນ ເຖິງຄວາມງົດງາມ ແລະ ດ້ວຍແນວຄິດສ້າງສັນ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ແຮງບັນດານ ໃຈໃນການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມລາວ ແລະ ໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມງາມອັນປານີດ ຂອງລວດລາຍຜ້າໄໝ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດຊຸດທີ່ມີຄວາມຫຼູຫຼາ ແລະ ສະຫງ່າງາມ. ຈາກປະ ສົ ບ ກ າ ນ ສ່ ວ ນ ຫຼ າ ຍ ແ ມ່ ນ ກ າ ນ ອ ອ ກ ແ ບ ບ ຢູ່ ປ ະ ເ ທ ດ ຝ ຣັ່ ງ ເ ຮັ ດ ໃ ຫ້ ນິ ດ ທ ະ ຍ າ ກ່າວກັບພວກເຮົາວ່າ ການອອກແບບໃຫ້ເໝາະກັບຕະຫລາດສາກົນ ການອອກ ແບບຕ້ອງເນັ້ນໄປທີ່ການສວມໃສ່ທີ່ງ່າຍດາຍ, ເພື່ອສາມາດດຶງດູດໃຈ ບໍ່ພຽງ ແຕ່ ຄົ ນ ລາວແຕ່ , ຈະສາມາດດຶ ງ ດູ ດ ໃຈຊາວຕ່ າ ງຊາດມາຊົ ມ ໃຊ້ ຜ້ າ ໄໝລາວ ໄດ້, ໂດຍເນັ້ນທີ່ການອອກແບບທີ່ທັນສະໄໝ, ເໝາະກັບຍຸກປັດຈຸບັນ ແຕ່ຕ້ອງຄົງ ໄວ້ເຖິງເອກະລັກກໍຄືລາຍຜ້າໄໝລາວ ແລະ ຜະລິດໂດຍຄົນລາວ ແລະ ເພິ່ນຍັງ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ປັດຈຸບັນນັກອອກແບບຄົນລາວກໍມີເອກະລັກດີແລ້ວ ໂດຍການນຳ ໃຊ້ຜ້າຝ້າຍ ແລະ ໄໝລາວມາເປັນປັດໄຈຫຼັກ ດັ່ງນັ້ນຄິດວ່າບໍ່ດົນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາລິ ເລີ່ມຈະເປັນບັນໄດກ້າວຂຶ້ນໄປໄດ້ໄກກວ່ານີ້. ໃນໄວໄວນີ້ເພິ່ນກໍ່ຈະມີງານສັບປະດາຝຣັ່ງ (FashionWeek) ໃນວັນທີ 28/12/2013 ທີ່ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ (ເຂົ້າຊົມຟຼີ) ໂດຍສະຖານທູດຝຣັ່ງປະຈຳລາວ.

”Travel, cultural impressions and diversity experienced on different trips inspires me to design unique and distinctive clothing” Nithaya Somsanith a well-known designer was born in Laos, but grew up in France. Speaking to Champa Holidays, he said that while participating in a Thai textile fashion show organized in honour of the Thai queen he decided to take the opportunity to visit the land of his birth. During a visit last September, he displayed a collection of his Lao silk designs at the Lao Plaza Hotel. This was enthusiastically received by the silk and fashion industries. In early November 2013 he also designed silk dresses for the Lao Silk Fashion Show held during the National Handicrafts Festival at Lao ITECC. Champa Holiday Magazine is therefore proud to present a collection of Nithaya’s beautiful and creative designs. Based on his experiences, mainly in France, he says that designs should be modern, simple to wear and meet international design standards. Then, not only Lao but also foreign customers will be attracted to a designer’s work. However, he emphasized, that Lao authenticity must be maintained in patterns and in styles. Cotton and silk products, designed by Lao professionals, are already known for their distinctive and of high standards, he added. On 28 December 2013, the French Embassy in Laos will host at the National Cultural Hall, a collection of Nithaya’s designs as part of the French Week.

ຕິດຕາມຜົນງານຜ່ານມາໄດ້ທີ່: You can follow his work on: www.facebook.com/Nithaya.Somsanith www.youtube/Nithaya.Somsanith

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 32

11/28/13 9:52 AM


Model: ນາງ ວິລຸນາ ເພັດມະນີ Miss Vilouna Phetmany

CH20.indd 33

11/28/13 9:52 AM


.o lxx ]k;

34 INSIDE LAOS

Model: ນາງ ວິລຸນາ ເພັດມະນີ Miss Vilouna Phetmany

CH20.indd 34

11/28/13 9:52 AM


Model: ນາງ ສຸກບານໃຈ ບຸນບາລິດ Miss Soukbanchai Bounbalith

CH20.indd 35

11/28/13 9:52 AM


CH20.indd 36

11/28/13 9:52 AM


CH20.indd 37

11/28/13 9:52 AM


[5o,t3s]koI6[g'qks^;'rt[k'

38 LUANG PRABANG FILM FESTIVAL

ບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາ ຫຼວງພຣະບາງ 2013

LAO CINEMA IN THE LIMELIGHT By Marion Le Roux

ທຸກເດືອນທັນວາ, ທີ່ແຂວງຫຼວງພຣະບາງນະຄອນຫຼວງໃນອະດີດ, ຖືກເນລະມິດ ໃຫ້ເປັນໂຮງຮູບເງົາກາງແຈ້ງ. ຈໍຮູບເງົາຖືກຕັ້ງຂຶ້ນໃນສວນຫຍ້າ, ຝາໂຮງແຮມລະດັບ ຫ້າດາວ ແລະ ທີ່ຕະຫຼາດຫັດຖະກຳ ໃຈກາງເມືອງເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນມະ

ໂຫລານຄັ້ງທີ່ສີ່ນີ້, ວາລະສານຈໍາປາໂຮລິເດຂໍເປັນສວນນຶ່ງໃນການນຳສະເໜີເລື່ອງ ລາວການຜະລິດຮູບເງົາໃນລາວເພື່ອຈູດປະກາຍ. ງານດັ່ ງ ກ່ າ ວນີ້ ແ ມ່ ນ ໄດ້ ກ າຍເປັ ນ ກິ ດ ຈະກຳທີ່ ສໍ າ ຄັ ນ ໃນວົ ງ ຈອນເທດສະການຂອງ ຊາວຕ່າງຊາດ, ມີການເວົ້າເຖີງຫຼາຍທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບຮູບເງົາຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽ່ງ ໃຕ້. ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນຫລາຍທີ່ສຸດງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າຊົມຟຣີ. ນອກນັ້ນຍັງ ເປັນການ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ ຂອງນັກສ້າງໜັງສາກົນ ແລະ ນັກສ້າງໜັງຂອງລາວ ເພື່ອມີການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ເຕັກນິກການຖ່າຍທຳ.

ນອກນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ໂຄງການຮູບເງົາໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ພາຍໃຕ້ຊີ້ນຳ ຂອງງານມະໂຫລານ ເຊີ່ງຜະລິດໂດຍ Philip Jablon, ຈະໄດ້ສະແດງພາບໃຫ້ເຫັນ ໂຮງຮູບເງົາໃນຕຳນານ ຂອງສາມປະທດ ໃນສປປ ລາວ , ປະເທດໄທ , ແລະ ມຽນມ້າ (ເບິ່ງຫນ້າ 48). ແລະ ທ່ານ ເກບຣຽວ ຄູເປີແມນ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການ ຂອງ ງານມະໂຫລານ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດແກ່ພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກໍາຮູບເງົາໃນລາວ (ໜ້າ 46). ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ຈັກການທ້າທາຍຂອງບໍລິສັດສ້າງຮູບເງົາປະເທດລາວ ທີ່ປະເຊີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ (ໜ້າ 52). ດັ່ງນັ້ນທ່ານບໍ່ຄວນພາດໃນການຮ່ວມເບີ່ງຮູບເງົາ.

Every December, the former royal capital, Luang Prabang, is transformed into an open-air theatre. Screens are rigged on the grounds of five-star hotels, at a central market, and the whole town revels in the art of cinema... To celebrate the fourth Luang Prabang Film Festival (LPFF) Champa Holidays shines the spotlight on cinema in Laos. The LPFF, which is fast becoming an important fixture on the international festival circuit, brings together the most talked about films in Southeast Asia. To make cinema accessible to everybody, all screenings are free. The Festival also is an exciting forum for international filmmakers to share ideas, trends, and techniques. In this issue you can also have a glimpse into a collection of images from The South East Asia Movie Theatre Project, which, under the supervision of the LPFF and created by Philip Jablon, chronicles the last stand-alone theatres across Laos, Thailand, and Myanmar (Page 48). Gabriel Kuperman, founder and director of the LPFF granted us an exclusive interview on the film industry in Laos. (Page 46). Read about the challenges film companies face in Laos (Page 52). Sit back, relax, and enjoy the viewing!

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 38

11/28/13 9:52 AM


ຮູບເງົາ ເລື່ອງຍາວ

FEATURE FILMS ສາຍຮູບເງົາເລື່ອງຍາວ 28 ເລື່ອງ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງອຸດສາຫະກຳຮູບເງົາຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ ໃຕ້. ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍຊ່ຽວ ຊານຮູບເງົາໃນທົ່ວພາກພື້ນ. ມີຮູບເງົາເລື່ອງຍາວ ເລື່ ອ ງທຳອິ ດ ຂອງປະເທດບຣູ ໄ ນຈະເຂົ້ າ ມາສາຍ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ງານບຸນດັ່ງກ່າວ ຈະມີການນຳ ສ ະ ເ ໜີ ອຸ ດ ສ າ ຫ ະ ກ ຳ ຮູ ບ ເ ງົ າ ຂ ອ ງ ທຸ ກ ປ ະ ເ ທ ດ ອາຊຽນ. ຮູບເງົາຫຼາຍປະເພດ ຖືກຜະລິດໂດຍຜູ້ສ້າງ ຮູບເງົາທັງພາຍໃນພາກພື້ນ ແລະ ນອກພາກພື້ນ. ທຸກເລື່ອງພາກເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີຄຳອະທິ ບາຍເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ຈະມີການສົນທະນາ ຖາມ - ຕອບ ກັບຜູ້ກຳກັບພາຍຫຼັງສາຍຮູບເງົາສີ້ນສຸດ ແລະ ຍັງ. ຈະມີການສາຍຮູບເງົາຮອບປະຖົມມະເລີກ ລະດັບໂລກສອງເລື່ອງ

The festival will present 28 feature films showcasing Southeast Asian cinema. These have been selected by film experts from around the region. With the inclusion of Brunei’s first feature-length film, this is the first time the festival represents the film industry of every ASEAN country. The films span many genres, and are produced by film makers from within and outside the region. All films are in their native language with English subtitles, and in many cases, Q & A sessions with the directors will follow the screenings.

ເລື່ອງໃດທີ່ພວກເຂົາບໍ່ກ່າວເຖິງ ເມື່ອເວົ້າເລື່ອງ​ ຄວາມຮັກ ໂດຍ ມູລີ ຊົວຍາ (ອິນໂດເນເຊຍ) ແມ່ ນ ຫຍັ ງ ຄື ຄ ວາມຮັ ກ ທີ່ ເ ປັ ນ ໄປໄດ້ ລ ະຫວ່ າ ງຄົ ນ ຕາ ບອດ ແລະ ຄົນຫູໜວກ ? ສາວຕາບອດຄົນໜຶ່ງໄດ້ ຕົກ ຫຼຸມຮັກກັບຊາຍຫູໜວກ ຂະນະທີ່ໝູ່ສາຍຕາສັ້ນຂອງ ນາງຊ້ຳພັດຕົກຫຼຸມຮັກໝູ່ນັກຮຽນທີ່ຕາບອດອີກຜູ້ໜຶ່ງ.

ນ້ຳປ່ຽນທິດ ກຳກັບໂດຍ ກະລີຍານີ ແມມ (ກຳປູເຈຍ) ໄວລຸ້ນກຳປູເຈຍ 3 ຄົນ ພະຍາຍາມດິ້ນຮົນເພື່ອຮັກ ສາການດຳລົ ງ ຊີ ວິ ດ ແບບດັ້ ງ ເດີ ມ ຂອງເຂົ າ ເຈົ້ າ ໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ ໂ ລກແຫ່ ງຄວາມຈະເລີ ນໄດ້ ຫ ຍັ ບໃກ້ ເ ຂົ້ າ ມາປິດລ້ອມພວກເຂົາ ປ່ຽນແປງທິວທັດຂອງປະເທດ ແລະ ຄວາມຝັນຂອງປະຊາຊົນ.

What They Don’t Talk About When They Talk About Love, by Mouly Surya (Indonesia)

A River Changes Course, directed by Kalyanee Mam (Cambodia)

What are the odds of love between the blind and the deaf? A blind young woman is in love with a deaf man, while her myopic friend falls for another blind schoolmate.

Three young Cambodians struggle to maintain their traditional way of life while the modern world closes in around them transforming the landscape of their country and the dreams of its people.

ສາວຄາຣາໂອເກະ

ກຳກັບໂດຍ ວິຊະຣາ ວິຈິດວະດາການ (ໄທ) ສາວຄາຣາໂອເກະ ແມ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບ ສາວບໍລິການ ຄົ ນ ໜຶ່ ງ ທີ່ ອ ະທິ ບ າຍຄື ດັ່ ງ ຕົ ນ ເອງຢູ່ ໃ ນຮູ ບ ເງົ າ ດ້ ວ ຍ ການອະທິ ບ າຍໃຫ້ ເ ຫັ ນ ເຖິ ງ ຊີ ວິ ດ ປະຈຳວັ ນ ຂອງນາງ ຢູ່ບາງກອກ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມລໍາບາກ ແຕ່ ນາງກໍຮອບຄອບ ແລະ ຄິດໃນແງ່ດີ.

Karaoke Girl, directed by Visra Vichit-vadakarn (Thailand) Karaoke Girl follows a young escort, cast as herself in the film, through portraits of her daily life in Bangkok. Despite her difficult existence, the woman is thoughtful and optimistic.

ນີ້ແຫລະຄວາມຮັກ

ກຳກັບໂດຍ ມັດຕິພົບ ດວງມີໄຊ ເປັນເລື່ອງລາວຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວໃນຊີວິດ ຈິ­ງ, ໄດ້ຍົກຕົວລະຄອນຫລັກສີ່ຕົວລະຄອນທີ່ມີຄວາມ ສຳພັນກັນ. ແຕ່ລະຕົວລະຄອນຈະມີວິຖີຊີວິດ, ການ ເປັນຢູ່, ຖານະຄອບຄົວ, ບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂຂອງ ຕົນ. ໜັງເລື່ອງນີ້ຈະມີທັງຮອຍຍິ້ມ, ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ຄວາມເສົ້າ ທີ່ສາມາດສຳພັດໄດ້.

Big Heart, Mattiphob Douangmyxay Four teenagers navigate between unrequited love, their family ties and growing up. These intertwining stories offer an interesting perspective of Laos.

>>

ຂ້ອຍຮັກສະຫວັນ

I love Savanh,

Bounthong Nhotmanhkhong ກຳກັບໂດຍ ບຸນທົງ ຍົດໝັ້ນຄົງ ເລື່ ອ ງລາວກຽ່ ວ ກັ ບ ຊາຍຈາກປະເທດຍີ່ ປຸ່ ນ ໄດ້ ມ າ This movie tells the story of a Japanese man working ເຮັດວຽກທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແລະ ໄດ້ຄນ ົ້ ພົບວັດທະ in Savannakhet, and explores the cultural differences between his native country and Laos. ນາທຳທີ່ມຄ ີ ວາມແຕກຕ່າງຈາກປະເທດຂອງລາວເອງ.

CH20.indd 39

11/28/13 9:52 AM


[5o,t3s]koI6[g'qks^;'rt[k'

40 LUANG PRABANG FILM FESTIVAL

>> ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຮູບເງົາ

ຢິບເລື່ອງລາວຂອງພວກເຮົາເຂົ້າກັນ: ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຊຸມຊົນ ເປີດຕົວໃນເດືອນຕຸລາ

2012 ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ໂຟໂຕ ຟໍເວິດ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການສິລະປະສື່ສາກົນ ແລະ ສູນສິລະປະພື້ນ ເມືອງ ແລະ ຊາດພັນວິທະຍາ ເຊິ່ງເປັນພິພິທະພັນເອກະຊົນ ແຂວງ ຫຼວງພຣະບາງ. ໂຄງການບຸກເບີກນີ້ ໄດ້ນໍາ ເອົາແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າມາຖ່າຍຮູບພາບ, ຖ່າຍວິດີໂອ ແລະ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຊຸມຊົນເພື່ອ ສຶກສາມໍລະດົກທາງວັດ ທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ບົດບາດທາງສັງຄົມທີ່ສຳຄັນທີ່ພວກເຂົາມີ ແລະ ຜົນກະທົບອັນ ໃຫຍ່ຫຼວງຈາກການຫັນປ່ຽນເປັນທັນສະໄໝຕໍ່ກັບຄວາມເຊື່ອ ແລະ ການປະຕິບັດຮີດຄອງປະເພນີດັ້ງເດີມ. ຮູ ບ ເງົ າ ທີ່ ສ າຍເປັ ນ ຮອບປະຖົ ມ ມະເລີ ກ ໃນງານແມ່ ນ ການລວມເອົ າ ສາລະຄະດີ ເ ລື່ ອ ງສັ້ ນ ສີ່ ເ ລື່ ອ ງທີ່ ຖ່ າ ຍທຳ ໂດຍຜູ້ ຜະລິດຮູບເງົາ ເຊັ່ນ ບາວຊົງ, ປະສົງລີ, ເຊຍຢາວ ແລະ ມາຍິງ. ເຊິ່ງສາລະຄະດີການສຶກສາການຖັກ ແສ່ວ ແລະ ສິລະປະກຳຜ້າບາຕິກ ຂອງຊົນເຜົ່າມົ້ງທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ແລະ ບົດບາດຂອງໝໍຜີ (ນາງທຽມ).

Stitching Our Stories: A Community Research Project Stitching¬ Our Stories: A Community Research Project was launched in October 2012 through a partnership of Photo Forward, an international media arts programme and the Traditional Arts and Ethnology Centre, a private museum in Luang Prabang. This trail-blazing project gets ethnic Lao women to use photography, digital video, and community research to explore their unique cultural heritage, the vital social roles they play, and the often-seismic impact that modernization is having on traditional beliefs and practices.

ໃນເດືອນກັນຍາ 2013, ງານບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາ ຫຼວງພຣະບາງ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການຜະລິດ ສາ ລະຄະດີເປັນເວລາ 9 ມື້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງ ມີຊື່ວ່າ “ຊີວິດຂອງເຮົາຢູ່ໃນຮູບເງົາ” ທີ່ຈັດໂດຍ ອົງການສື່ມວນຊົນເພື່ອມະນຸດສະທຳ (ຮູມາ ໂພດັກເຊີນ) ແລະ ໄດ້ຮັບການອຸປະຖຳໂດຍມູນນິທິອາຊີ. ສິ່ງດັ່ງ ກ່າວນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ຜຜ ູ້ ະລິດຮູບເງົາຂອງລາວຮຽນຮູກ ້ ຽ່ ວກັບ ອາຊີບການເຮັດຮູບເງົາທີ່ບໍ່ແມ່ນນະວະນິຍາຍ.

Our Lives on Film In September of 2013, the LPFF held a nine-day documentary making workshop in Vientiane called ”Our Lives on Film” conducted by HUMA (Humanitarian Media Agency), and funded by The Asia Foundation. This allowed Lao filmmakers to learn more about the craft of non-fiction filmmaking.

The film premiering at the LPFF assembles four documentary shorts shot by the projects’ filmmakers Bao Song, Pasong Lee, Sia Yao, and Ma Ying. These examine the intricate artistry of Hmong batik and embroidery and the roles of shamans in their communities. The film includes an introduction by the project organizers and interviews with the filmmakers.

ຮູບເງົາ ເລື່ອງສັ້ນ

SHORT FILMS ງານປີນີ້ ຈະມີລາຍການສາຍ ຮູ ບ ເງົ າ ເລື່ ອ ງສັ້ ນ ພິ ເ ສດສີ່ ລາຍການ.

The festival will show four distinct programs of short films this year.

ຮູບເງົາເລື່ອງສັ້ນຊະນະເລີດຈາກງານ ວຽງຈັນນານ ຄັ້ງທີ 3

ໃນປີ 2009 ວຽງຈັນນານ ແມ່ນງານຮູບເງົາຊຸມຊົນ ທີ່ຈດ ັ ຂຶ້ນຢູນ ່ ະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ມກ ີ ານນຳສະເໜີຮບ ູ ເງົາລາວ ແລະ ສາກົນຫຼາຍປະເພດ ອັນລວມມີຮູບເງົາ ເລື່ອງຍາວ, ຮູບເງົາສັ້ນ, ສາລະຄະດີ ແລະ ຮູບເງົາ ກາຕູນ. ງານບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາ ຫຼວງພຣະບາງ, ໜຶ່ ງ ໃນຈຸ ດ ປະສົ ງ ຫຼັ ກ ຂອງວຽງຈັ ນ ນານແມ່ ນ ສະໜັ ບ ສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳຮູບເງົາ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຮູບເງົາ ລາວ. ໃນປີນີ້ ຫົວຂໍ້ແມ່ນ “ຄວາມຝັນ” ແລະ ເລື່ອງສັ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດຈະຖືກນຳມາສາຍ.

Best Short Films from the 3rd Vientianale Founded in 2009, the Vientianale is a communitybased film festival held in Vientiane, that features a wide range of Lao and international films, including full-length movies, short films, documentaries and animations. Like the LPFF, one of the main goals of the Vientianale is to support and promote Lao cinema and filmmakers. This year the theme was “dreams” and a selection of the best shorts will be screened.

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 40

11/28/13 9:52 AM


ໂຄງການໂຮງຮູບເງົາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

MORE ON THE PROGRAM ງານບຸນຮູບເງົາສາລະຄະດີ ຈັອບ ຊັອດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຈັອບ ຊັອດ ແມ່ນງານບຸນໃໝ່ທີ່ຈັດໂດຍ ດອກເນັດ, ອ າ ຊີ ຕ າ ເ ວັ ນ ອ ອ ກ ສ່ ຽ ງ ໃ ຕ້ , ຢູ່ ນ ະ ຄ ອ ນ ຫ ລ ວ ງ ຈາກາຕາ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ. ເປັນການສະແດງ ຮູບເງົາສາລະຄະດີອິດສະລະໃໝ່ທີ່ດີທີ່ສຸດ ຈາກທົ່ວ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ໃນໂລກ. ເພື່ ອ ໃຫ້ ເ ຂົ້ າ ເຖິ ງ ຜູ້ ຊົ ມ ໃນອາຊີ ຕ າເວັ ນ ອອກສ່ ຽ ງໃຕ້ ງານບຸ ນ ຮູ ບ ເງົ າ ດັ່ ງ ກ່ າ ວໄດ້ ສົ່ ງ ຮູ ບ ເງົ າ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸ ດ ໄປ ສາຍໃນປະເທດໃກ້ຄຽງ. ກິດຈະກຳສາຍຮູບເງົາຂອງ ເທດສະການທີ່ວ່ານີ້ ເປັນການຮັບປະກັນ ວ່າ ບໍ່ພຽງ ແຕ່ ມີ ຮູ ບ ເງົ າ ມາຈາກທຸ ກ ໆປະເທດໃນອາຊີ ເ ທົ່ າ ນັ້ ນ ແຕ່ຍັງຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຊົມສາມາດເບິ່ງ ຮູບເງົາທີ່ສ້າງ ກ່ ຽ ວກັ ບ ປະເທດບ້ າ ນໃກ້ ເ ຮື ອ ນຄຽງຂອງເຂົ າ ເຈົ້ າ ເປັ ນ ປະສົ ບ ການຈາກອາຊີ ຕ າເວັ ນ ອອກສ່ ຽ ງໃຕ້ ຢ່ າ ງ ແທ້ຈິງ!

ChopShots Documentary Film Festival Southeast Asia ”ChopShots” is a new festival organized by DocNet, Southeast Asia, in Jakarta, Indonesia. It showcases the best new independent documentary films from across the region and beyond. To truly reach out to Southeast Asian audiences, the festival sends a best-of-selection range of films on a festival tour through neighbouring countries. This travelling component of the festival ensures that not only do the stories come from all across Asia, but that audiences will also be able to see films by, and about their neighbours – a truly Southeast Asian experience! This unique feature of ”ChopShots” is that it aims to foster cross-cultural understanding by bridging Southeast Asia’s diverse ethnic communities and peoples through the art of moving images and a selection of the best shorts will be screened.

ງານວາງສະແດງ

EXHIBITIONS

ໂຄງການໂຮງຮູບເງົາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ພາຍໃຕ້ ກ ານຊີ້ ນ ຳຂອງງານບຸ ນ ມະໂຫລານຮູ ບ ເງົ າ ຫຼວງພຣະບາງ, ໂຄງການໄດ້ບັນທຶກເອົາສະຖາປັດ ຕະຍະກຳ ແລະ ບັນຍາກາດໂຮງຮູບເງົາທີ່ສະໜັບສະ ໜູນຕົນເອງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2008 ໂຄງການນີ້ໄດ້ ບັນທຶກໂຮງຮູບເງົາຫຼາຍກວ່າ 200 ແຫ່ງ ໃນປະເທດລາວ, ໄທ ແລະ ມຽນມ້າ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງຄັງຮູບ ຂອງເວທີວັດທະນະທຳທີ່ມີຊື່ສຽງ ຂອງສັດຕະວັດທີ 20 ທີ່ກຳລັງຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງຢ່າງ ໄວວານີ້. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນເພື່ອ ສົ່ງເສີມ ໂຮງຮູ ບ ເງົ າ ທີ່ ດິ້ ນ ຮົ ນ ດ້ ວ ຍຕົ ນ ເອງໃນອາຊີ ຕ າເວັ ນ ອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ຖ້າບໍ່ມີ ໂຮງຮູ ບ ເງົ າ ໃດໆຖື ກ ຮັ ກ ສາໄວ້ ກໍ່ ຍັ ງ ມີ ກ ານບັ ນ ທຶ ກ ທີ່ ມີຄຸນນະພາບສູງ. ອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງ ການນີ້ໄດ້ທີ່ໜ້າ 48.

The Southeast Asia Movie Theater Project Under the supervision of (the) LPFF, the Southeast Asia Movie Theater Project chronicles the architecture and atmosphere of Southeast Asia’s last stand-alone cinema halls. Since its inception in 2008, the project has documented more than 200 such cinemas across Laos, Thailand, and Myanmar, with the aim of creating a photographic archive of this rapidly disappearing 20th century popular cultural venue. The goal of this project is to cultivate an appreciation for stand-alone movie houses in Southeast Asia, and to ensure that if none are preserved, that there will at least be a high quality record of their existence. Read more about this project on page 48.

ງານແຕ່ງງານຂອງແມ່ຂ້ອຍ ຮູບເງົາໃນຮູບແບບ​ ໂປສະເຕີ ໃນຕົ້ນປີນີ້ ງານບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາ ຫຼວງພຣະບາງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນກ ັ ສິລະປິນໃນພາກພື້ນ ສົ່ງແບບຮູບເງົາ ນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ວ່າ ງານແຕ່ງງານ ຂອງແມ່ຂ້ອຍ. ເນື່ອງຈາກຮູບເງົາດັ່ງກ່າວບໍ່ທັນໄດ້ສ້າງ ແລະ ກໍ່ບໍ່ມີບົດ ປະພັນ ຜູ້ອອກແບບຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຄິດວ່າ ຮູບເງົາ ດັ່ງກ່າວຈະເວົ້າກ່ຽວກັບຫຍັງ ແລະ ແລ້ວກໍ່ອອກແບບໂປ ສ ະ ເ ຕີ ຂ ອ ງ ຮູ ບ ເ ງົ າ ເ ລື່ ອ ງ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ . ຈ ະ ມີ ກ າ ນ ວ າ ງ ສະແດງສິບແບບທີ່ມີ ຄະແນນສູງສຸດ ແລະ ຈະມີການ ເຊີ ນ ຜູ້ ຄົ ນ ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມງານລົ ງ ຄະແນນໃຫ້ ໂ ປສະເຕີ ທີ່ ຄູ່ ຄວນກັບລາງວັນ ໃຫຍ່ ມູນຄ່າ 750 ໂດລາ.

My Mother’s Wedding Movie Poster Designs Earlier this year, the LPFF asked regional artists to submit their design for a fictional film called My Mother’s Wedding. Since the film was not actually being made, and there was no script, the designers had to think what the film could be about, and then design its poster. The top ten designs will be displayed, and festival visitors are invited to vote on the poster that deserves the grand prize of $750!

Philip Jablon, the project’s founder will talk about the project in detail and the theatres he has documented.

>> CH20.indd 41

11/28/13 9:52 AM


[5o,t3s]koI6[g'qks^;'rt[k'

42 LUANG PRABANG FILM FESTIVAL

>>

ການບັນລະຍາຍເປັນຄະນະ

Panel Discussions

ໃນງານຈະມີ ກ ານຈັ ດ ໃຫ້ ມີ ກ ອງປະຊຸ ມ ບັ ນ ລະຍາຍ ເປັນຄະນະສອງກອງປະຊຸມ ກັບຜູ້ສ້າງຮູບເງົາທີ່ມີຊື່ ສຽງ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຈາກທົ່ວພາກພື້ນ. ຫົວຂໍ້ຂອງການ ຫາລືຈະແມ່ນ “ການລະດົມທຶນເພື່ອສ້າງຮູບເງົາຕົ້ນ ທຶນຕໍ່າ” ແລະ “ວິທີຈຳໜ່າຍໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽ່ງ ໃຕ້” ບັນດາຜູ້ບັນລະຍາຍ ຈະໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.

The festival will hold two panel discussions with influential filmmakers and producers from around the region. The topics will be ”Fundraising for Low Budget Filmmaking,” and ”Distribution Methods in Southeast Asia.” Panellists will share their personal knowledge and experience.

ຮູບເງົາຮອບເມືອງ

Films Around Town

ອົງການຈັດຕັ້ງຈຳນວນຫຼາຍໃນ ຫຼວງພຣະບາງ ໄດ້ໃຊ້ ຮູບເງົາເປັນສື່ໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ບັນດາ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີລາຍຊື່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນຍິນດີຕ້ອນ ຮັບທ່ານເຂົ້າຊົມຮູບເງົາຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສຶກສາ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.

ສູນສິລະປະພື້ນເມືອງ ແລະ ຊາດພັນວິທະຍາ

ການບູຊາຍັນ ຜູ້ກຳກັບ: ນິໂກລາດ ອາແຮມ ຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງພິທີບູຊາຍັນຄວາຍ ຢູ່ໝູ່ບ້ານເຜົ່າກະຕູ ທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກແຫ່ງໜຶ່ງຂອງ ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ອະທິບາຍເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຂອງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງປະຈຳປີດັ່ງກ່າວນີ້.

ຄຳສຳພາດຂອງອ້າຍວີພັດ

ຜູ້ກຳກັບ: ປີເຕີ ລິເວີມໍ ຄຳສຳພາດຂອງນາຍບ້ານ ເຜົ່າກະຕູແຫ່ງໜຶ່ງ.

ການແຕ່ງດອງຂອງເຜົ່າກະຕູ

ຜູ້ກຳກັບ: ນິໂຄລັດສ ອາເຮມ ຮວບຮວມວິທີ່ການຈັດງານດອກຂອງເຜົ່າກະຕູ, ລວມ ເຖີງການນຳເອົາສັດມາເປັນເຄື່ອງເສັ້ນໄຫວ້.

ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເຜົ່າກະຕູ

ຜູ້ກຳກັບ: ປີເຕີ ລິເວີມໍ ສາກການດຳລົ ງ ຊີ ວິ ດ ປະຈຳວັ ນ ໃນບ້ າ ນເຜົ່ າ ກະຕູ ແຫ່ງໜຶ່ງທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ.

@ ຫໍສະມຸດຂອງຂ້ອຍ

ແມ່ນສູນຊັບພະຍາກອນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າທີ່ສະໜັບສະໜູນ ຊາວໜຸ່ມລາວຜ່ານໂຄງ ການຖ່າຍຮູບ ແລະ ວິດີໂອ. ເບິ່ງບາງຜົນງານທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງນ້ອງນັກຮຽນ.

ສະເໜ່ຂອງກີ່

ຜູ້ກຳກັບ: ນິໂກລາດ ຊາວເຣດ ແລະ ໂຈອັນນາ ສະມິດ ນັກຕ່ຳຫູກທ້ອງຖິ່ນ ແວວມະນີ ດວງດາລາ ໄດ້ອະທິ ບາຍເຖິງຮູບແບບການຕ່ຳຫູກປະເພດຕ່າງໆໃນເລື່ອງ ຂອງຄວາມງົດງາມຂອງ ຫຼວງພຣະບາງ.

ການສະແດງ

ເລີ່ມ 6 ໂມງແລງ ໃນທຸກຄ່ຳຄືນ ກ່ອນມີການສາຍ ຮູບເງົາ ຈະມີການສະແດງຢູ່ທີ່ບ່ອນພົບປະຍາມຄ່ຳ 7 ທັນວາ - ພິທີເປີດງານເປັນທາງການ 8 ທັນວາ - ຄອນເສີດ ໂຄຄາ-ໂຄລາ: ວົງເຊວ 9 ທັນວາ - ຮອບປິນ ບີບອຍ ແດນໂຊ 10 ທັນວາ - ຟ້ອນພື້ນເມືອງໜໍ່ພ້າວ 11 ທັນວາ - ການສະແດງຕຸກກະຕາເຂົ້າໜຽວ

For more information: www.facebook.com/lpfilmfest

Several organizations in Luang Prabang have chosen film as a medium for conveying their message. The organizations listed welcome you to watch their films and learn more about their activities.

Traditional Arts & Ethnology Centre Buffalo Sacrifice Director: Nikolas Arhem This film looks at buffalo sacrifice rituals in a remote Katu village in Vietnam, and explains the importance of this annual celebration.

An Interview with Ai Viphat Director: Peter Livermore An interview with the headman of a Katu village.

Katu Wedding Director: Nikolas Arhem Archival footage of a Katu wedding, including animal sacrifice.

Katu Village Life Director: Peter Livermore Scenes from daily life in a Katu village in southern Laos.

@ My Library @ My Library is a free resources centre that supports Lao youth in photography and video programs. See some of the impressive work done by the students.

OckPopTok & Passa Paa The Call of the Loom Directors: Nicolas Sauret and Joanna Smith Local weaver, Veomanee Douangdala, explains the different weaving styles against the backdrop of picturesque Luang Prabang.

Performances At 18.00 each evening, before the screenings, there will be a performance at the Night Venue. December 7th- Opening Ceremony of the LPFF December 8th- Coca-Cola Concert: The Cells December 9th- Hoppin B-Boy Dance Show December 10th- Nor Phao Traditional Dance Performance December 11th- Khao Niew Puppetry

>>

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 42

11/28/13 9:53 AM


CH20.indd 43

11/28/13 9:53 AM


[5o,t3s]koI6[g'qks^;'rt[k'

44 LUANG PRABANG FILM FESTIVAL

>>

Director of Luang Prabang Flim Festival Photo by Bryce Eriksen

ເກບຣຽວ ຄູເປີແມນ

GABRIEL KUPERMAN Interview by: Marion Le Roux

ເກບຣຽວ ຄູເປີແມນ ຊາຍຕ່າງຊາດທີ່ເວົ້າສຳນຽງຫລວງພະບາງ, ຜູ້ເປັນອຳ ນວຍການເທດສະການຮູບເງົາຫຼວງພຣະບາງ ເຊີ່ງລາວເຕີບໃຫຍ່ທີ່ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ, ຈົບການສຶກສາໃນສາຂາສື່ສານມວນຊົນ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນ ທີ່ລາວອາໄສຢູ່ ແລະ ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດດຽວກັນ. ລາວໄດ້ເດີນທາງມາ ປະເທດລາວໃນຕົ້ນປີ 2008, ແລະ ໄດ້ຫຼົງສະເໜ່ຂອງເມືອງຫຼວງພຣະບາງ ຄືກັບຫຼາຍໆຄົນ. ພາຍໃນໄລຍະພຽງໜຶ່ງປີ ລາວກໍ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຢູ່ນີ້ແບບບໍ່ ມີກຳນົດການເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຍ້ອນຫຍັງກັນແທ້. ແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງບັນດານໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມາຢູ່ນີ້ ແລະ ລິເລີ່ມເທດສະການນີ້?

ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າວຽກງານທີ່ຂ້ອຍຮັກ ທີ່ມີໃນບ້ານເກີດຂອງຂ້ອຍນັ້ນ ຢູ່ນີ້ແມ່ນ

ຍັງບໍ່ທັນມີ. ຄົນລາວເບິ່ງຄືວ່າອີງໃສ່ສື່ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈາກປະ ເທດໄທ. ການລິເລີ່ມໂຄງການໃດໜຶ່ງທີ່ສາມາດສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນລາວ ຜະລິດຮູບເງົາ ດ້ວຍຕົນເອງ. ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໄປຫາກົມຮູບເງົາ, ແລະ ບໍ່ດົນ ພວກເຮົາ

ກໍ່ສ້າງຕັ້ງເທດສະການຮູບເງົາເຊິ່ງເປັນໂຄງການຂອງກົມຮູບເງົາ ໂດຍຂ້າພະເຈົ້າ ເອງເປັນຜູ້ອຳນວຍການແບບເຕັມຕົວ.

ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ້າທາຍສຳລັບຜູ້ອຳນວຍການເທດສະການຮູບເງົາ ?

ເງິນທຶນທີ່ພໍພຽງ ຖືເປັນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ສຸດສຳລັບເຮົາ ເນື່ອງຈາກວ່າອຸດສາຫະກຳ ຮູບເງົາຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ,

ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ

ກໍ່ຍັງລັງເລທີ່ຈະລົງ

ທຶນກັບສິ່ງນີ້ ແລະ ອີກຫຼາຍໆຢ່າງໃນການຈັດເທດສະການຮູບເງົາໃນເມືອງທີ່ບໍ່ມີ

American Gabriel Kuperman fell in love with Luang Prabang on his first visit in 2008. Moving there a year later he approached the Department of Cinema about setting up a film festival. When the project went through, he was appointed its director. The rest is history. What prompted you to start the Luang Prabang Film Festival?

It was quickly apparent to me that the industry I loved back home just didn’t exist here. Lao people were (and to an extent, still are) reliant on foreign media, particularly from Thailand. I wanted to start a project that would encourage them to produce their own film content. What are the challenges for a film festival here?

Adequate funding is always our biggest struggle. The film industry is only just emerging here, local companies are still wary of investing in it. There are also the many challenges of hosting a film festival in a town that has no cinemas, but finding solutions helps make our festival special. We set up huge open-air theaters and smaller ones in resorts, so we truly embed our activities in the community. Do you think that Lao cinema has a bright future?

ເຈົ້າຄິດວ່າໂຮງລະຄອນລາວຈະມີອະນາຄົດທີ່ສົດໃສບໍ່ ?

Absolutely! Since our founding the industry has made huge strides. Four or five feature-length films are made each year, and many more short films. Lao people are natural storytellers, so it just takes training and experience to adapt that skill to the screen. Another reason for the festival is that it shows films from Southeast Asia so Lao people can experience media from neighboring countries and see what is attainable here.

ກຳດັ່ງກ່າວກໍ່ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ແຕ່ລະປີ, ມີໜັງຍາວກໍ່ຕົວ

What image of Laos do current local movie directors tend to convey through their

ໂຮງໜັງ. ແຕ່ການຊອກຫາທາງອອກໃຫ້ກັບບັນຫາຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເທດສະ ການເປັນສິ່ງພິເສດ. ການຈັດຕັ້ງໂຮງລະຄອນໃຫຍ່ໆໃນສະຖານທີ່ໂລ່ງແຈ້ງເຮັດ ໃຫ້ກິດຈະກຳຂອງພວກເຮົາເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.

ແນ່ນອນ. ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາຫາກໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດປີ, ອຸດສະຫະ ຂຶ້ນເຖິງ 4-5 ເລື່ອງ, ແລະ ມີໜັງສັ້ນເກີດຂຶ້ນອີກຫຼາຍໆເລື່ອງ. ຄົນລາວເກັ່ງທາງ

films?

ບວກກັບປະສົບການ ກໍ່ສາມາດນໍາຂຶ້ນສາຍໄດ້ແລ້ວ. ຄົນລາວພວມກຳລັງສຶກສາ

Until recently, most Lao films made little comment on modern society. They chose to focus mostly on love stories in picturesque locations. Now, Lao filmmakers are delving into more substantial topics, like privilege and urban violence. I think,

ດ້ານເລົ່າເລື່ອງໂດຍທຳມະຊາດ, ເພາະສະນັ້ນ ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມ ຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມສຳເລັດໃນອຸດສະຫະກຳດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ນະທີ່ນີ້.

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 44

11/28/13 9:53 AM


ເຈົ້າຄິດວ່າຜູ້ກຳກັບໜັງລາວໃນປັດຈຸບັນ ມີແນວໂນ້ມຢາກສື່ ປະເທດລາວອອກມາ

ໃນຮູບລັກສະນະໃດ ? ຜູ້ ກ ຳກັ ບ ຮູ ບ ເງົ າ ລາວສ່ ວ ນຫຼ າ ຍຍັ ງ ຖ່ າ ຍທອດຄຳເຫັ ນ ຕໍ່ ກັ ບ ສັ ງ ຄົ ມ ສະໄໝໃໝ່ ພຽງ|ເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ. ສ່ວນໃຫຍ່ສຸມໃສ່ເລື່ອງລາວຄວາມຮັກ ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ງົດງາມ. ແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ກຳລັງລົງເລິກເຖິງເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນຍິ່ງຂຶ້ນ, ເຊັ່ນວ່າ ສິດ ທິພິເສດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງໃນຕົວເມືອງ. ດັ່ງນັ້ນເຮົາກໍ່ຈະເຫັນເນື້ອຫາທີ່ມີ ຄວາມເປັນເອກະລັກ ເຊິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຕ່າງໆ ໃນປັດຈຸບັນທີ່ຄົນລາວກຳລັງຜະເຊີນຢູ່. ຮູບເງົາສາມາດນຳຫຍັງມາສູ່ປະເທດລາວແດ່ ? ມັນເປັນພາຫະນະທີ່ສຳຄັນໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຄິດສ້າງສັນເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳ ຄັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ດີສຳລັບເສດຖະກິດ. ໂດຍສະເພາະຮູບເງົາທີ່ໃຊ້ງົບປະມານຫຼາຍ ແລະ ມີທີມງານຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານທ້ອງຖິ່ນ. ກໍ່ໃຫ້ ເກີດການສະພັດເງິນຕາພາຍໃນປະເທດ. ສໍາລັບໄລຍະຍາວກໍ່ເພື່ອພັດທະນາຄົນງານ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີທັກສະຄວາມສາມາດໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນກໍ່ໃຫ້ເກີດລາຍຮັບໃຫ້ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ເທດສະການຮູບເງົາຈະຊ່ວຍສ້າງອຸດສະຫະກຳທ້ອງຖິ່ນໄດ້ແນວໃດ? ສິ່ງທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ສຸດແມ່ນກິດຈະກຳດ້ານການສຶກສາ. ໃນແຕ່ລະປີ, ພວກເຮົາຈະຈັດ ງານສຳມະນາຂຶ້ນເຊິ່ງເປັນການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກັບຜູ້ຜະລິດຮູບເງົາໂດຍກົງ. ໃນປີ 2012, ພວກເຮົາໄດ້ຈັດງານສຳມະນາ ກ່ຽວກັບການຜະລິດຂ່າວປະຊາສຳພັນ. ໃນ ໄລຍະຕົ້ນປີທີ່ຜ່ານມານີ້ກໍ່ມີການປະກວດກ່ຽວກັບໂຄສະນາເລື່ອງສັ້ນ ສິດທິຊັບ ສິນທາງປັນຍາ ແລະ ໃນເດືອນກັນຍາ, ກໍ່ໄດ້ຈັດງານສຳມະນາກ່ຽວກັບການຜະລິດ ສາລະຄະດີພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຊີວິດພວກເຮົາຂື້ນກັບການຜະລິດຮູບເງົາ. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ ຜະລິດຮູບເງົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ. ເພື່ອເພີ່ມພູນທັກສະທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜູ້ ສ້າງຮູບເງົາ. ເພື່ອຫາລາຍຮັບ ນຳມາເປັນທຶນຮອນໃຫ້ແກ່ການສ້າງໜັງຕໍ່ໄປ.

with a younger generation of filmmakers interested in breaking moulds, we will see more unique storylines that challenge people to think about current issues and the struggles Lao people face. What can cinema bring to this country?

Cinema is an important vehicle for creative expression, but film production is also good for the economy. This is especially the case for bigger budget films with foreign teams coming in to work with local crews. Filmmaking can be very costly, and many of the funds go towards local goods and services not directly related to filmmaking. Long-term, it’s great to encourage foreign productions to shoot here so Laos can develop more skilled workers, but the immediate revenue certainly helps local people in the short term. How does the film festival work to build the local industry?

The most obvious way is through our educational activities. Each year, we have at least one major workshop that directly trains local filmmakers. In 2012, with US Embassy funding, we organized a workshop on producing public service announcements and earlier this year there was a contest on intellectual property rights. In September, LPFF held a workshop on making documentaries called ”Our Lives on Film” where Lao filmmakers learned more about non-fiction filmmaking. These types of activities have a big impact on the participants, especially as they give them the opportunity to gain skills useful in making money from filmmaking. This helps finance their artistic projects.

>>

CH20.indd 45

11/28/13 9:53 AM


[5o,t3s]koI6[g'qks^;'rt[k'

46 LUANG PRABANG FILM FESTIVAL

>>

Vieng Samay Theater by Philip Jablon

ໂຄງການໂຮງຮູບເງົາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

THE SOUTHEAST ASIA MOVIE THEATER PROJECT ໃນກາງສັດຕະວັດທີ 20 ບັນດາປະເທດໃນເຂດແຜ່ນດີນໃຫຍ່ຂອງພາກ ພື້ ນ ອາຊີ ອ າຄະເນໄດ້ ພັ ດ ທະນາຄວາມນິ ຍົ ມ ຊົ ມ ຊອບອັ ນ ແຮງກ້ າ ຕໍ່ ກັ ບ ຮູບເງົາ. ໃນທຸກໆເມືອງໃຫ່ຍ່ຢ່າງນ້ອຍຕ້ອງມີໂຮງຮູບເງົາໜຶ່ງແຫ່ງ ເຊິ່ງ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາກາຍມາເປັນສູນກາງຄວາມບັນເທິງ ແລະ ພົບປະ ສັງສັນທາງສັງຄົມ. ບັນດາສະຖານທີ່ເຫລົ່ານີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນ ຫຼາຍຮູບ ແບບໂດຍມີການປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບ ແລະ ຄວາມນິຍົມທ້ອງຖີ່ນ.

By the mid-twentieth century, the countries of mainland Southeast Asia had all developed a strong affinity for the movies. Every sizeable town had at least one theater around which social life revolved. These were built in an eclectic range of architectural designs, often adapted to local tastes and conditions.

ແຕ່ກໍ່ເປັນຕາໜ້າເສຍດາຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງສັດຕະວັດ ບັນດາໂຮງຮູບເງົາໄດ້ ປ່ຽນຈາກການເປັນສູນກາງຂອງຊຸມຊົນມາເປັນພຽງບັນທຶກຕອນໜຶ່ງຂອງປະຫວັດ ທ້ອງຖີ່ນ. ໂຮງຮູບເງົາຫຼາຍຮ້ອຍແຫ່ງທັງໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍໃນພາກພື້ນຈຳເປັນຕ້ອງ ໄດ້ຢຸດກິດຈະການ. ຫຼາຍແຫ່ງຖືກທຳລາຍໂດຍບໍ່ມີການຕຶກຕອງ ແລະ ອີກ ຈຳນວນໜຶ່ງກໍ່ຖືກປ່ອຍປະໃຫ້ເສື່ອມສະພາບຕາມການເວລາ.

Sadly, by the end of the century, the theater had gone from being central to a community, to a footnote in local history. Hundreds of them, large and small, went out of business across the region. Many were demolished without a thought, while others were left to slowly decay under tropical skies.

ໃນປັດຈຸບັນ ບັນດາໂຮງລະຄອນທີ່ຍັງພໍຫຼົງເຫຼືອຢູ່ໃນພາກພື້ນກໍ່ໄດ້ຮັບການຖ່າຍ ພາບ ແລະ ເກັບໄວ້ເປັນຂໍ້ມູນພາຍໃຕ້ກອບໂຄງການໂຮງຮູບເງົາອາຊີຕາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງ ທີມງານມະຫະກຳຮູບເງົາ ຫຼວງພຣະບາງ. ຜູ້ສ້າງ ໂຄງການນີ້ ເ ຊິ່ ງ ເປັ ນ ຊາວອາເມລິ ກ າໄດ້ ເ ດີ ນ ທາງໄປບັ ນ ດາຕົ ວ ເມື ອ ງຕ່ າ ງໆໃນ ລາວ, ມຽນມ້າ ແລະ ໄທເພື່ອບັນທຶກສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ບັນຍາກາດຂອງ ແຫຼ່ງບັນເທິງເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍຄາດຫວັງວ່າຈະສາມາດທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບບົດບາດ ຂອງບັນດາໂຮງຮູບເງົາທີ່ມີຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ນອກນີ້ຍັງໄດ້ຊອກຮູ້ວ່າໂຮງຮູບເງົາ ໃນອະດີດນັ້ນຈະສາມາດປັບໂຕເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຄືແນວໃດ. ຊ່ອງທາງເບື້ອງຕົ້ນໃນການນຳສະເໜີຜົນຂອງການຄົ້ນຄົ້ວ ແລະ ຮູບພາບຂອງໂຄງ ການແມ່ນຜ່ານເວັບໃຊ້ (www.seatheater.blogspot.com), ນອກນີ້ຍັງໄດ້ມີ ການນຳສະເໜີຜ່ານສື່ອອນລາຍ, ບົດຄວາມ, ໜັງສືພີມ ແລະ ການວາງສະແດງ. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ຮູບພາບຂອງໂຄງການໄດ້ຖືກວາງສະແດງໃນທົ່ວອາຊີ ແລະ ອາເມ ລິກາ ເຊັ່ນ: ທີ່ເທດສະການຮູບເງົາເມືອງບູຊານປີ 2011 ແລະ ສູນສີລະປະຈີມ ທອມຊັນ. ຄ ວ າ ມ ຄື ບ ໜ້ າ ຂ ອ ງ ໂ ຄ ງ ກ າ ນ ແ ມ່ ນ ຖື ກ ນ ຳ ສ ະ ເ ໜີ ໃ ນ ໄ ລ ຍ ະ ເ ທ ດ ສ ະ ກ າ ນ ຮູບເງົາຫຼວງພຣະບາງ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງການວາງສະແດງຮູບພາບດັ່ງກ່າວໄດ້ທີ່ສູນ ຕ້ອນຮັບແຂກຂອງເທດສະການຮູບເງົາ ຫຼວງພຣະບາງ ໃນໄລຍະດຳເນີນເທດສະການ.

Today, the remaining ‘stand-alone’ movie theaters of the region are being photographed and archived as part of the ”Southeast Asia Movie Theater Project” under the supervision of the Luang Prabang Film Festival. The project’s creator, American-born Philip Jablon, has traveled from town to town in Laos, Myanmar, and Thailand documenting the architecture and atmosphere of these entertainment landmarks, hoping to stimulate thought about the role movie theaters once played in the communities they served, and how they can be adapted to current needs. The primary medium for displaying the project’s research and photography has been through a blog (www.seatheater.blogspot.com), but it has also been featured online, in journals and newspapers and through exhibitions. Till date, SEAMTP photographs have been exhibited across Asia and the United States, including at the 2011 Busan International Film Festival and the Jim Thompson Art Center. The project’s progress is an ongoing fixture at each year’s LPFF. You can explore the new exhibits at the Visitor Center during the festival.

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 46

11/28/13 9:53 AM


The Vieng Samay Theater, Vientiane, Laos It takes little more than a glance at the facade to understand the place of the old Vieng Samay Theater in Vientiane’s history. From the rusting marquee, to the faded, trilingual letters of the roof-top sign, there is visible evidence of the building’s past life. The theater dates to the late 1950’s, a legacy of the first years of American economic and technical ‘assistance’ to Laos during the Cold War era. As a palimpsest on Vientiane’s urban landscape, it is a critical piece of the city’s social past.

ໂຮງຮູບເງົາວຽງສະໄໝ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອາດໃຊ້ ເ ວລາເບິ່ ງ ດົ ນ ພໍ ສົ ມ ຄວນຈຶ່ ງ ຈະສາມາດມະໂນພາບໃຫ້ ເ ຫັ ນ ໄດ້ ເຖິງໂຮງຮູບເງົາວຽງສະໄໝຕາມຮູບຊົງເກົ່າໃນປະຫວັດສາດຂອງວຽງຈັນ. ຈາກສັ ນ ຍາລັ ກ ທີ່ ເ ສື່ ອ ມສະພາບຈົ ນ ເຖິ ງ ສີ ທີ່ ຈຶ ດ ຈາງຂອງອັ ກ ສອນທີ່ ຂ ຽນ ເປັນສາມພາສາໃນປ້າຍຕັ້ງເທິງຫຼັງຄາ, ກໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນເຖິງຮ່ອງຮອຍ ອັນຊັດເຈນປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຕຶກດັ່ງກ່າວ. ໂຮງຮູບເງົາແຫ່ງນີ້ ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນທ້າຍຊຸມປີ 1950, ເຊິ່ງເປັນມໍລະດົກຊຸມປີທຳອິດຂອງການ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ເຕັກນິກຂອງອາເມລິກາໃນສະໄໝສົງ ຄາມເຢັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນສະຖານທີ່ໃນເຂດເທດສະບານນະຄອນຫຼວງ, ສ ະ ຖ າ ນ ທີ່ ແ ຫ່ ງ ນີ້ ແ ມ່ ນ ມີ ຄ ວ າ ມ ສ ຳ ຄັ ນ ຫຼ າ ຍ ສ ຳ ລັ ບ ອ ະ ດິ ດ ທ າ ງ ສັ ງ ຄົມຂອງຕົວເມືອງ.

Chou Anou Rd, (Near Center Point)

ມຽນມ້າ | LAOS

Oudomxay Town

The Lao-Viet Cultural Hall of Friendship, Oudomxay, Lao PDR The Lao-Viet Cultural Hall of Friendship (Lao Viet Mithrapap) was a gift from the Vietnamese government to the city of Oudomxay. This testament to Sovietera functionalist design opened its doors in 1981, screening a mix of Soviet, Vietnamese and Indian films dubbed in Lao. It has been out of commission as a movie theater since the early 1990’s though various other events have taken place over the years. Today, its grounds are used as a youth activities and education center.

ຫໍວດ ັ ທະນະທຳມິດຕະພາບລາວຫວຽດ, ແຂວງ ອຸດມ ົ ໄຊ

ຂອງຂັວນຈາກລັດຖະບານຫວຽດນາມມອບໃຫ້ແກ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ. ສະຖານ ທີ່ແຫ່ງນີ້ບົ່ງບອກເຖິງການອອກແບບໃນສະໄໝໂຊຫວຽດຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ເປີດ ໃຫ້ບໍລິການໃນປີ 1981 ໂດຍມີການສາຍຮູບເງົາຫວຽດນາມ, ໂຊຫວຽດ ແລະ ອີນເດຍແປເປັນພາສາລາວ. ໃນຊູມຕົ້ນປີ 1990, ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ປ່ຽນ ສະພາບຈາກໂຮງຮູບເງົາມາເປັນສະຖານທີ່ຈັດງານຕ່າງໆ. ໃນປັດຈຸບັນພື້ນທີ່ ນີ້ກໍ່ຖືກນຳໃຊ້ເປັນສູນກິດຈະກຳ ແລະ ການສຶກສາເຍົາວະຊົນ.

>>

CH20.indd 47

11/28/13 9:53 AM


[5o,t3s]koI6[g'qks^;'rt[k'

48 LUANG PRABANG FILM FESTIVAL

>>

ໄທ | THAILAND ໂຮງຮູບເງົານະຄອນນົນຣາມາ, ນົນທະບູຣີ ປະເທດໄທ

ແຕ່ ກ່ ອ ນບາງກອກແມ່ ນ ເຕັ ມ ໄປດ້ ວ ຍໂຮງຮູ ບ ເງົ າ ທີ່ ສ າຍສອງເລື່ ອ ງແຕ່ ຈ່ າ ຍ ລາຄາດຽວ, ແຕ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນຈຳນວນໂຮງຮູບເງົາເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຫຼຸດລົງຫຼາຍ ເຫຼືອບໍ່ພຽງເທົ່າໃດແຫ່ງ. ຫາຍາກແລ້ວທີ່ຈະເຫັນຄົນອອກໄປຊົມຮູບເງົາທີ່ໂຮງ ຮູ ບ ເງົ າ ໃກ້ ບ້ າ ນໃນຕອນທ່ ຽ ງເພື່ ອ ຊົ ມ ຮູ ບ ເງົ າ ສອງເລື່ ອ ງໃນລາຄາດຽວ… ໃນຊຸມປີ 1990, ບັນດາຫ້າງສັບພະສີນຄ້າທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ລ້ວນແຕ່ມີໂຮງຮູບເງົາ ເປັນຂອງຕົນເອງ. ເຖິງວ່າສະພາບການຈະມີການປ່ຽນແປງຄືແນວນັ້ນກໍ່ຕາມ, ໂຮງຮູ ບ ເງົ າ ນະຄອນນົ ນ ຣາມາຍັ ງ ສື ບ ຕໍ່ ດ ຳເນີ ນ ກິ ດ ຈະການຢ່ າ ງໜຽວແໜ້ ນ . ດ້ວຍລາຄາບໍລິການທີ່ເໜາະສົມ ແລະ ນະໂຍບາຍເບິ່ງໝົດມື້, ໂຮງຮູບເງົາແບບ ເກົ່າຍັງພໍມີກໍາໄລ. ຫວັງວ່າສະພາບດັ່ງກ່າວຈະສືບຕໍ່ເປັນຄືແນວນີ້ໃນອະນາຄົດ. ຖ້າທ່ານມີໂອກາດໄປບາງກອກ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ເວລາຕອນບ່າຍໄປເບິ່ງຮູບ ເງົາທີ່ນະຄອນນົນຣາມາໄດ້ ແລະ ໃນໄລຍະພັກຜ່ອນກ່ອນທີ່ຈະສາຍເລື່ອງທີສອງ ທ່ານກໍ່ສາມາດເລາະຫຼີ້ິນຕາມລານອະເນກປະສົງຂອງໂຮງຮູບເງົາ ເຊື່ອແນ່ວ່າ ທ່ານຈະເຫັນຫຼາຍສິ່ງເໜືອກ່ວາການຊົມຮູບເງົາ.

The Nakorn Non Rama, Nonthaburi, Thailand Bangkok once teemed with double-feature movie theaters. Now, those numbers have dwindled to a handful. Almost gone are the days when people could go to the neighborhood movie house and while away an afternoon watching two movies for the price of one. By the 1990’s, new shopping malls had their own theaters. Despite the trend, the Nakorn Non Rama stands firm. Reasonable ticket prices and a stay-all-day policy have ensured the old theater still turns a profit. Hopefully, this will continue into the future. If you are in Bangkok, spend an afternoon at the Nakorn Non Rama. Between movies, hang out in the open-air foyer. You’ll see much more than just a movie.

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 48

11/28/13 9:53 AM


ໂຮງຮູບເງົາທິດາ ຢາງກຸ້ງ ປະເທດມຽນມ້າ

ທ່ານຈະເຫັນຕຶກສູງທີ່ມີສີສັນເຕັມໄປທົ່ວບໍລິເວນກ່ອນຈະເຖິງໂຮງຮູບເງົາທິດາ, ເຊິ່ງ ເປັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນໜຶ່ງທີ່ມະນຸດໄດ້ເສກສັນປັ້ນແຕ່ງຂຶ້ນເທິງຖະໜົນ ກີມຢີນເດັງ. ພໍເຖິງເວລາ 10 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນອາທິດ ພະນັກງານພວມຂຸ້ນຂ້ຽວກະກຽມການສາຍ ຮູບເງົາ. ຜູ້ຊົມທັງໄວໜຸ່ມ ແລະ ອາວຸໂສລໍຖ້າເຂົ້າໄປໂຮງສາຍຮູບເງົາຢ່າງມິດງຽບ. ຊາວໜຸ່ ມ ຈຳນວນໜຶ່ ງ ທີ່ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຄວາມປອດໄພຂອງໂຮງໜັ ງ ບໍ່ ອ ະນຸ ຍ າດໃຫ້ ຖ່າຍຮູບພາຍໃນ ແຕ່ສາມາດຖ່າຍເບື້ອງນອກໄດ້ ແຕ່ພໍເມື່ອຜູ້ຈັດການໂຮງໜັງມາກໍ່ ເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງງ່າຍຂຶ້ນ. ທິດາແມ່ນຊື່ນາງສີດາໃນພາສາມຽນມ້າ, ເຊິ່ງເປັນເມຍຂອງ ຣາມາໃນບົດວັນນະຄະດີ ຣາມາຍານາຂອງຊາວຮີນດູ. ວັນນະຄະດີເລື່ອງ ຣາມາຍາ ນາຖືກສະແດງຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນບັນດາປະເທດທີ່ນັບຖືສາສະໜາພຸດ. ການຕັ້ງຊື່ໂຮງ ໜັງໂດຍນຳໃຊ້ຕົວລະຄອນເອກໃນວັນນະຄະດີແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຫັນການເຊື່ອມໂຍງ ກັນລະຫວ່າງວັດທະນະທຳສີລະປະບູຮານກັບສີລະປະສະໄໝໃໝ່ທີ່ເປັນຮູບພາບ ເຄື່ອນໄຫວ, ເຖິງວ່າອິດທິພົນຂອງຮູບເງົາຈະເຮັດໃຫ້ຄະນະສະແດງວັນນະຄະດັ່ງ ກ່າວຈຳນວນນັບບໍ່ຖ້ວນຈຳຕ້ອງໄດ້ຢຸດຕິການສະແດງກໍ່ຕາມ.

The Thida Cinema, Yangon, Myanmar A blast of colour towers above as you approach the Thida Cinema on Upper Kyeemyin Daing Road. At 10 AM on a Sunday, the staff was busy preparing for its first screening of the day. A crowd of young and old movie-goers waited quietly in the lobby for the auditorium doors to open. Several young men responsible for security at the theater were reluctant to allow photographs of anything but the exterior but eased up when the manager arrived. Thida is the Burmese name for Sita, the wife of Rama from the Hindu epic Ramayana. The Ramayana has long been performed as a play throughout the Theravada Buddhist world. The choice of naming a movie theater after one of the story’s chief protagonists links this ancient artistic tradition with the modern art of motion pictures, even though the coming of cinema has put countless Ramayana troupes out of work.

ມຽນມ້າ | MYANMAR

>> CH20.indd 49

11/28/13 9:53 AM


[5o,t3s]koI6[g'qks^;'rt[k'

50 LUANG PRABANG FILM FESTIVAL

>> CHALLENGES OF FILM MAKING IN LAOS Lao cinema is acquiring its own distinctive shape on the Southeast Asian film scene despite many difficulties. A discussion with two major production companies sheds light on the hopes and challenges faced by cinema professionals in Laos nowadays.

Anysay Keola

Amatha Ier

What challenges does a production company in Laos face?

Anysay: Everything. The clients’ vision and how they value media work. Equipment costs a fortune. We don’t have constant work, so sometimes, no return on investment. Film making in Laos is a small market with lots of competition. Amatha: Also, there are only two movie theatres in the whole country!

LAO NEW WAVE CINEMA ”Lao New Wave Cinema” was founded by a collective of young film makers in 2011 when Anysay Keola, director of the Lao thriller At the Horizon, assembled a crew from contacts he had made on the internet, to shoot his first movie without any budget. Champa Holidays spoke to him and one of the co-founders, Amatha Ier. What new projects are you currently working on?

Anysay: Mostly our endeavours will be movies. We have three upcoming projects now, in pre-production phase. Heartland People is a Laos-New Zealand co-production. We also have a Lao-Thai co-production drama about the intricate relationship between the two countries. Vientiane in Love was inspired by the concept of the French movie Paris je t’aime – short love stories shot in one iconic city.

Do you have any fun memories of shooting in Laos that you could share with us?

Amatha: We have lots of fun every time we are on shoot. When filming our comedy Huk Aum Lum last year it was really difficult for the Lao crew to keep their positions because they were laughing so hard all the time. Anysay: I don’t laugh that much when it’s on my set. I have to feel responsible. At the end of the shoot, I see the whole picture, how everyone stayed up late together and how committed we all were. Do you think Lao cinema has a bright future?

Anysay: Yes, but maybe not so bright. New technologies will bring about great structural changes. I have heard about this big, new studio in Thailand, ”Kantana”. They have just launched a project called “Community Theatre”, which I believe could be a great factor of evolution. They encourage low budget cinema by building small theatres that host about 20 people in one room, with very cheap tickets of around 30 baht. With at least 100 theatres of that type in Laos, the cinema industry could really grow. ”Kantana” is eager to find a co-investor in each Southeast Asian country. So we need a Lao investor here...

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 50

11/28/13 9:53 AM


Anousone Sirisackda Director of Lao Art Media

How did Lao Art Media start?

The company started from the passion that I’ve always had for film. In 1979, I started working as the Assistant to the Director of the Cinematographic Department of the Ministry of Information and Culture. I was sent to study film in the Ukraine from 1983 to 1989, eventually becoming the Deputy Director of the Film Archive in Laos. Then in 2000, along with Douangmany Soliphanh, my colleague and close friend, I took the bold step of starting the first film production company in the country - Lao Art Media. Can you name one or two endeavours that you are really proud of?

Of course, the specific Lao Art Media projects that really stand out for me are Sabaidee Luang Prabang,, which is the first commercial Lao romance or drama that we have seen since the revolution, and my debut film Only Love . Also, I am proud of the new talents we have at Lao Art Media, especially Mattie Do (director of the horror movie Chanthaly), who is the first woman to push Lao films to an international audience.

LAO ART MEDIA

What’s challenging for a film maker in Laos?

Often, we spend a lot of time training new crew members, editors, grips, electricians and technicians. Then they lose interest and leave or try to find work on their own. This leads to staff shortages. Another hurdle is that Laos doesn’t have professional actors. When we have a project, we advertise for a cast or contact the people we’ve worked with before on stage events, concerts, music videos, photos, etc. It’s very difficult. We choose an amateur actor, train and instil in them the importance and responsibility of their work. Acting isn’t a glamorous job; it is hard work like any other.

More program information available on: www.champamag.com

CH20.indd 51

11/28/13 9:53 AM


Colonial Charm, Luxurious Elegance www.setthapalace.com

E-mail: reservations@setthapalace.com 6 Pang Kham Street, Vientiane, Lao PDR Tel: (856) 21-217581/2 • Fax: (856) 21-217583 A Belmont International Hotel

Peace In World Heritage Site

SADA HOTEL LUANG PRABANG

Phouvao Road, Ban Mano, Luang Prabang, Laos Tel: +856 71 213314 Fax: +865 71 213 313 E: info@sada-hotel.com www.sada-hotel.com

CH20.indd 52

11/28/13 9:53 AM


CH20.indd 53

11/28/13 9:53 AM


,6,lt[kplt[kp

Mekong Spa, Luang Prabang

54 WELLNESS

[+8hv']a'g]muj9t.sh]k';ao8qogv'fh;pltxk

REJUVENATE

ALONG THE MEKONG ບໍ ລິ ກ ານນວດລຽບແຄມຂອງຖ້ າ ມີ ເ ວລາກໍ່ ໃ ຫ້ ລ າງວັ ນ ຕົ ນ ເອງດ້ ວ ຍບໍ ລິ ການນວດທີ່ຜ່ອນຄາຍໃນມື້ພັກ. ທ່ານຈະປະສົບກັບເວລາແຫ່ງຄວາມ ສຸ ກ ທີ່ ຈ ະເຮັ ດ ໃຫ້ ທ່ າ ນສຳຜັ ດ ກັ ບ ຄວາມອ່ ອ ນໂຍນດ້ ວ ຍມື ທີ່ ມີ ປ ະສົ ບ ການເພື່ ອ ຜ່ ອ ນຄາຍຄວາມເຈັ ບ ປວດຂອງທ່ າ ນຈາກຄວາມເມື່ ອ ຍລ້ າ . ພວກເຮົາຂໍຈະແນະນຳສາປາຢູ່ສາມແຂວງລວມເຖີງນະຄອນຫລວງ.

Anytime is a good time for some pampering and what better way to do so than with a relaxing massage. Indulge in moments of luxury as you allow gentle and experienced hands to knead away your aches and pains. Come spoil yourself with a massage along the Mekong. You deserve it.

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 54

11/28/13 9:53 AM


ltxkc,j0v'

Mekong Spa ສະປາແມ່ຂອງທີ່ໂຮງແຮມພູວ່າວ ຫຼວງພຣະບາງ ແມ່ນການປະສົມປະສານທີ່ລົງໂຕ ລະຫວ່າງຄວາມເປັນຫັດຖະກຳຊົນເຜົ່າ

ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍ ຫ້ອງສະປາ

ສາລາຖືກອອກແບບ ໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງເຟີນີເຈີໄມ້ ແລະ ຕົບແຕ່ງດ້ວຍໄໝທີ່ງົດງາມ ແລະ ລົງໂຕ. ບໍລິການສະປາປະກອບດ້ວຍການບໍາບັດໜ້າ ການນວດໜ້າ, ນວດໂຕ, ປະຄົບໂຕ

ແລະ ໂຕ ເຊິ່ງລວມທັງ

ແລະ ບໍລິການເປັນບຸກຄົນ ຫຼື ເປັນຄູ່.

ບໍລິການສະປາແມ່ນນຳໃຊ້ຍາພື້ນເມືອງລາວເພື່ອການບຳບັດ

ແລະ

ພິເສດກໍ່ຄື

ຢາພື້ນເມືອງທີ່ເພິ່ນນຳມາໃຊ້ແມ່ນຈາກສວນທີ່ບໍ່ມີການນຳໃຊ້ສານເຄມີ.

Mekong Spa at La Résidence Phou Vao is built in traditional local materials, with the spa pavilions decorated in an inviting mix of ethnic craftsmanship and modern comfort. Each is decorated in a contemporary style with Laotian accents using wooden furniture and elegant wall panelling made of hand woven local silk. The Spa offers a full range of face and body treatments including facials, massages, body scrubs, body wraps and packages for individuals and couples. The custom-designed treatments are based on traditional Lao herbal remedies aimed at healing and nurturing, and use only pure botanical ingredients from organic Lao gardens and local farms. Tel: +856-71 212 194 reservations@residencephouvao.com | www.residencephouvao.com

;yo]k,k]u

Villa Maly La Residence Phou Vao, Luang Prabang

ສ ຳ ລັ ບ ນັ ກ ທ່ ອ ງ ທ່ ຽ ວ ທີ່ ປ າ ຖ ະ ໜ າ ເ ພີ ດ ເ ພີ ນ ກັ ບ ບໍ ລິ ກ າ ນ ນ ວ ດ ທີ່ ຜ່ ອ ນ ຄ າ ຍ . ສະປາທີ່ວີນລາມາລີສະໜອງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແຮມແຫ່ງນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ.

ແລະ ສະເໜ່ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂຮງ

ຄວາມຊໍານິຊໍານານຂອງພະນັກງານເຮັດໃຫ້ສະ

ປາອັນຊົງຄຸນຄ່າໃກ້ກັບສະລອຍນ້ຳເຕີມເຕັມມື້ພັກຜ່ອນ ທ່ານອາດເລືອກບໍລິການດ່ຽວ ຫຼື ບໍລິການຄູ່ ແລະ ອາດເລືອກການນວດດ້ວຍສີ່ມື. ບໍລິການນວດຫົກປະເພດມີໄວ້ໃຫ້ ບໍລິການແຕ່ 30 - 90 ນາທີ. ຄຽງຄູ່ກັບບໍລິການນີ້ແລ້ວສະລອຍນໍ້່າ ແລະ ສວນປະດັບ ປະດາທີ່ມີທັງໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ແລະ ໄມ້ປະດັບນາໆຊະນິດກໍ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ອັດທະລົດແຫ່ງ

ການພັກຜ່ອນ ຈີບກາເຟ ແລະ ກິນອາຫານເຊົ້າ ຫຼື ວ່າອາຫານຄໍ່າກໍ່ໄດ້.

For visitors wishing to enjoy a relaxing massage, the spa at Villa Maly offers a foretaste of the comfort and charm that makes the hotel so appreciated. The two therapists practice time-honored spa techniques in the small and cozy pool-side spa room. It is ideally suited for one guest at a time, though couples can be accommodated, and a four-hand massage is an option. Six types of massages are offered varying in duration from 30 min to 90 min. Combined with the spa is a beautiful pool with wooden deck, shaded by tall trees. The garden has a profusion of tropical life: frangipani; ginger; orchids; lilies; gardenias; and mango trees among others. It is a place to linger, either with a cup of coffee after breakfast, or a stroll after dinner. 7/7, 13.00 - 21.00 - Pre-booking is recommended. Tel: +856-71-253 902-4 | info@villa-maly.com | www.villa-maly.com

CH20.indd 55

11/28/13 9:54 AM


,6,lt[kplt[kp

56 WELLNESS

vy; 3ig9u

Yves Rocher Yves Rocher skin care recently opened a store in central Vientiane giving you easy access to the botanical world of this leading French brand. Created 50 years ago in Bretagne, north-western France, with the motto of ‘Research, Harvest, Manufacture’ Yves Rocher has done immense research into botanical technologies ensuring natural and safe products for your skin. To name just a few on offer are moisturizers with licorice roots and aphloia leaves, organic aloe vera pulp for cleaning the skin, red vine and moringa peptides as skin protectors against the elements. The store has its own spa with a range of treatments for all ages and all skin types. Yves Rocher is open seven days from 9.00 to 21.00. Pangkham Rd, Opposite to Lao Airlines sales office, Tel: +856-21-216-025 | www.facebook.com/yrlaos

ອິວໂຣເຈີ ວຽງຈັນ ຟັງຊື່ອາດບໍ່ຄຸ້ນຫູ ແຕ່ສູນຮັກສາຜິວອິວໂຣເຈີຫາກໍ່ເປີດໃຫ້ບໍລິກາ ນໃນໃຈກາງນະຄອນຫຼ ວ ງວຽງຈັ ນ ເຊິ່ ງ ເຮັ ດ ໃຫ້ ທ່ າ ນສາມາດເຂົ້ າ ເຖິ ງ ການບໍ ລິ ກ ານຮັ ກສາດ້ວຍວິທີທາງທຳມະຊາດຂອງແບຣນທີ່ມີຊື່ສຽງຈາກຝຣັ່ງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.ໂດຍບໍ່ຕ້ອ ງໄປປະເທດເພື່ອນບ້ານອີກຕໍ່ໄປ ຜະລິດພັນດັ່ງກ່າວສ້າງຂຶ້ນມາເປັນເວລາເຖິງ 50 ປີໃນເມືອງເບຣີຕ໋າຍທາງຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງຝຣັ່ງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳຂັວນ “ຄົ້ນຄົ້ວ, ເກັບກ່ຽວ, ຜະລິດ” ອິວໂຣເຈີໄດ້ດຳເນີນການຄົ້ນຄົ້ວດ້ານພຶກສາສາດຢ່າງ ໃຫຍ່ຫຼວງ ເພື່ອນຳມາເຮັດຜະລິດຕະພັນຮັກສາຄວາມຊື້ນຂອງຜິວ, ທຳຄວາມສະອາດ, ປົກປ້ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜິວຂາວງາມແບບທຳມະຊາດ. ນອກນີ້ທາງຮ້ານຍັງມີບໍລິການ ສະປາບຳບັດສຳລັບລູກຄ້າທຸກເພດໄວ ແລະ ທຸກປະເພດຜິວໜັງ. ຮ້ານເປີດທຸກມື້ແຕ່ 9:00-21:00 ຖະໜົນປາງຄຳຊ້າຍສວຍກົງກັບຫ້ອງການຂາຍປີ້ເຮືອບິນການບິນລາວ

9exkladltxk

Champasak Spa ຈຳປາສັກສະປາຕັ້ງຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງວັດພູ ແລະ ພາຍໃນຮ້ານພຽງແຫ່ງດຽວຂອງແຖບນັ້ນ. Champasak Spa, located on the road to Vat Phou, is the only natural outdoor/ ເປີດໃຫ້ບໍລິການແຕ່ປີ 2009 ແລະ ກໍ່ເປັນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຝຣັ່ງເພື່ອ indoor day spa in southern Laos. This French project was opened in 2009, to ສ້າງອາຊີບຖາວອນໃຫ້ກັບຊາວບ້ານທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ເປັນ create permanent jobs for qualified local residents, thus contributing to suກ າ ນ ປ ະ ກ ອ ບ ສ່ ວ ນ ເ ຂົ້ າ ໃ ນ ໂ ຄ ງ ກ າ ນ ທ່ ອ ງ ທ່ ຽ ວ ແ ບ ບ ຍື ນ ຍົ ງ ພ າ ຍ ໃ ນ ແ ຂ ວ ງ . stainable tourism in the province. Treatments aim at balancing mind, heart ການບຳບັດແມ່ນມີເປົ້າ ໝາຍສ້າງຄວາມສົມດູນທາງດ້ານແນວຄິດ, ຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງ and body through natural therapies using only organic, homemade ingredients ກາຍໂດຍການຮົ ມ ຢາທຳມະຊາດໂດຍນຳໃຊ້ ຢ າພື້ ນ ເມື ອ ງທຳມະຊາດປອດສານພິ ດ from Champasak. Homemade tamarind body-scrub, natural facials, hair-spa ທີ່ຫາໄດ້ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຄຼີມຟອກເຮັດດ້ວຍໝາກຂາມທີ່ເຮັດຂຶ້ນເອງ, ສະປາໜ້າ, and coconut oil massage are offered. Hosted in a traditional Lao woodenສະປາຜົມທຳມະຊາດ ແລະ ນວດນໍ້າມັນໝາກພ້າວລ້ວນແຕ່ມີໃຫ້ບໍລິການ. ເນື່ອງ house along the Mekong River, the spa is an invitation to relax. The central ຈາກວ່ າ ຮ້ າ ນຕັ້ ງ ຢູ່ ໃ ນເຮື ອ ນໄມ້ ຊົ ງ ລາວພ້ ອ ມທັ ງ ໂອບອ້ ອ ມໄປດ້ ວ ຍຕົ້ ນ ໄມ້ ໃ ຫ້ ໝ າກ room opens on to a quiet tropical garden, surrounded by mango, banana and ນາໆ ຊະນິດ. ການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມແມ່ນປະເພດເຄິ່ງວັນ (ໃນລາຄາ coconut trees. A spacious outdoor sala offers a unique ‘massage by the Mekong 34$ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຈອງ) ນອກນີ້ຍັງມີບໍລິການແບບໝົດມື້ພ້ອມທັງອາຫານເຈ ແລະ ບໍ experience’. Favourites are half-day packages ($34 on reservation), while the ລິການແບບຕໍ່ເນື່ອງທີ່ອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍວັນ. ນອກນີ້ທຸກທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ full-day package includes a vegetarian meal. There is also a wellness program ການນັ່ງສະມາທິໜຶ່ງຊົ່ວໂມງທຸກໆວັນເລີ່ມແຕ່ 8 ໂມງເຊົ້າແຕ່ຕ້ອງຈອງລ່ວງໜ້າໜຶ່ງວັນ spread over a couple of days. Everyone is welcome to a daily one-hour meditation session at 8.00 am but confirmation must be made the previous day. ໃຫ້ບໍລິການທຸກວັນແຕ່ 10:00-19-00 ແນະນຳໃຫ້ຈອງລ່ວງໜ້າ. 10.00 to 19.00 daily (booking is advised) Tel.: +856-20-5909 4061 (Lao and English speaking) | Tel.: +856-20-5649-9739 (French and English speaking) | www.champasak-spa.com

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 56

11/28/13 9:54 AM


Thong Laha Sinh

Savannakhet Tel: +856-41 212 398 Fax: +856-41 212 316

CH20.indd 57

11/28/13 9:54 AM


CH20.indd 58

11/28/13 9:54 AM


CH20.indd 59

11/28/13 9:54 AM


9exkrkmq;

60 CHAMPA GUIDE

Phongsali Luang Namtha Bokeo

Oudom xay Luang Prabang

Xayaboury (Sayabouli)

Houa Phan

Xieng Khouang Vientiane Province

Bolikhamxai

Vientiane Capital

Khammouane

Savannakhet

Salavan Sekong Champasak Attapeu

ແນະນຳການທ່ ງພາຍໃນລາວ ອງຊາວກະຕູໂອດຍມີ ການ

Laos Travelguide \ In this issue we focus on three lesser-known provinces, Luang Namtha, Xieng Khouang, and Khammouane, places that offer a wealth of exciting travel options.

Explore mountains, forests and rivers, marvel at underground geographical splendours, or go back in time as you visit ancient archaeological and religious sites. Experience a home-stay amongst Laos’ diverse ethnic groups and sample cuisines completely different from anything you’ve known. Blue skies, green forests, golden Buddhas – come experience the various hues of this lovely land.

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 60

11/28/13 9:54 AM


1-6 Days Mahout Course (Mahout Training School)

All you can experience Mahout Training School Elephant Training/ Riding/Bathing Outdoor Adventures Trekking/Biking Kayaking/River Trip Elephant Riding Cooking Class Combination Mahout Resort

E lephant L ovely guide E xcellent food P roper good elephant H appy beasts A mazing views N naughty baby elephants T ill next time!!!

SHUTTLE BUS SCHEDULE Depart From Office in town

Depart From Elephant Camp

Mahout Lodge LUANG PRABANG

08:00 AM, 11:00AM 10:00AM, 13:00PM 14:00 PM, 17:00PM 16:00PM, 19:00PM 20:00 PM 21:00PM 15-25 Minutes Travel Times

All Lao Elephant Camp

Tel: +856-71-253522, +856-71-254547 Fax: +865-71-253523 E: info@alllaoservice.com | Tour@alllaoservice.com Mahout Lodge: Tel: (856) 030 5140525, 030 5140660 E: info@mahoutlodge.com

www.alllaoservice.com | www.mahoutlodge.com CH20.indd 61

11/28/13 9:54 AM


9exkrkmq;

62 CHAMPA GUIDE Xay

Xieng Khaeng Japhouton

Þ

Muang Sing

i Nong Bua Nam Day

Houy Tu Mai

Boten ng

hu mT

Xieng Tung Stupa Nam Keo Waterfall 17A

Potem Kao

am

N

Sa Kao

a

M

17B

i

ha mT

Na

Pha Yueng Waterfall

a Are

Nam Long Waterfall

Xieng Kok

4

Luang Namtha Loop

Prasat Cave

Vieng Phouka

7

i

Nateuy Nam Dee Village Luang Namtha Night Market

6

Nam Ha NPA

to Oudomxay

Chalaeunsouk 3A

Ha Nam

Nam Ha

9

r Rive

am

Don’t miss

Tha

Ethnic Diversity

Hat Naleng

An anthropologist’s delight with more than 15 ethnic tribes inhabiting the province. Time stands still as you witness traditions practiced for hundreds of years.

Kao Rao Cave

Vat Mahapot Ruins

Bor Kung Nature Park

3

Phoum Pouk Stupa

Ban Eng

i

Nam Dee Waterfall

Luang Namtha Stupa

Luang Namtha

8 1

Long

Na

R i ver

Chamai Viewpoint

Boten border crossing

N

5

Muetokao Xieng Khaeng

Ha National Prote cte Nam d

Mekong

t

4

The Tea Caraven Trail

ÞNam Phae Viewpoint

Nalae

to Houei Xay/Thailand

2

Nam Tha River Experience Old Nalae

Khone Khame

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ Houey Lao

Luang Namtha Province Luang Namtha is a dream come true for the eco-adventurer and the anthropologist. Mountains, rivers and rainforests are in the very soul of this magical land. Different elevations in the province result in a varied flora. This habitat of rare animals and birds is also the home to diverse and colourful ethnic groups.

Luang Namtha Loop BY AIR

The Boat Landing Guesthouse

Lao Airlines daily Tel: +856-21 212 051 www.laoairlines.com

Tel: +856-86 312 425 www.theboatlanding.com

BY BUS Daily from the ”Northern Bus Terminal” Vientiane-Luang Namtha (22+ hours)

Nam Ha NPA This diverse landscape is the habitat of Asian elephants, tigers, leopards and some 300 bird species. Primary forests offer some of the best trekking trails anywhere in the world.

Some of the most daunting dirt tracks for those on wheels. A 1,800-metre high outpost offers stunning views of the Mekong and Myanmar’s endless green forests.

Phou Iu III Bungalows Tel: +856-86 260 015 www.luangnamtha-oasis-resort.com

AVR Vehicle Rental Tel: +856-21 223 867 www.avrlaos.com

Stupa Mountain Lodge (Muang Sing) Tel: +856-20 5568 6555 stupamtn@laotel.com

Banana Restaurant Lao and Thai cuisine. Tel: +856-86 5571 8026

Huean Lao Lao cuisine. Tel: +856-86 211 111

Tai Dam Guesthouse www.tai-dam-guesthouse.com

Nam Tha River Experience Ethnic village life along the Nam Tha is an experience not to be missed. Take a boat over the rapids or trek through lush vegetation, living off the land.

Phoum Pouk Stupa A 17th century stupa once demarcated the Lane Xang and Lanna kingdoms. Destroyed in the war, it was rebuilt in 2003. Some great views of the Luang Namtha valley.

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 62

11/28/13 9:54 AM


to Xam Neua

1431

Nam Et Phou Louey NPA

1806

Phou Saboot - Pung Chong NPA 6

Xang Cave Ban Ta

7

1582

1 Tham Pha & Nong Tang Lake 2 Phu Keng Quarry Site

1655

Don’t miss Napia“Spoon’ Village

2100

Ban Xang

8 Small Hot Springs

9 Big Hot Spring Resort 23

Nam Hom

Phonsavanh

7

Phakeo

Nong Het

Nam Khan border crossing

2

2125

Vat Piawat

Khoun

10 Kha Waterfall

1575

That Chompeth 1825 That Foun

3 Jar Sites 1,2, and 3

Phaxay

2027

Kham

52

Nakho

4 Napia “Spoon” Village

Ta Jok

Nong Phet

i Na-O

1

7 Piu Cave

6 Tai Dam Cultural Hall

1685

Phoukoot to Phou Koun

Xieng Kio

2218

Songhak

25

1729

1695

Mixay “Umbrella” Village

to Vinh

Phai

5 Khoun “Old Phuan Kingdom”

Xieng Di

2160

3 2400

1D

War junk provides the locals with the raw material for spoons. Other items, such as bangles and name tags, can also be found made from the once lethal material.

2210

Thathom

1820

Mok

to Pakxan

ແຂວງຊຽງຂວາງ

Xieng Khouang Province Tham Pha & Nong Tang Lake

Xieng Khouang is more than just the Plain of Jars. Its unique landscape includes a high plateau, rolling hills, mountains and valleys. Home to the country’s highest mountain, Phu Bia, it also has several geothermal springs. In many parts of the province, the tragic legacies of the war still remain.

The massive Buddha statue at the entrance is believed to be over 1,200 years old. Inside the cave are dozens of images said to have been hidden away

Khoun: The Old Phuan Kingdom Muang Phuan was once a centre of grand Buddhist art and architecture. In Vat Phiawat the huge sitting Buddha dates back to the 16th century.

Jar Site 1, Site 2 and Site 3 Though only a few jars took direct hits, the bomb craters and trenches are reminders of the province’s turbulent past. Archaeologists are still undecided on how these jars got there.

Phoupha Deng

Lao Airlines daily Tel: +856-21-212 051 www.laoairlines.com

Tel: +856-20-5599 9192 auberge_plainjars@yahoo.fr

BY BUS

Banna Plain of Jars House

Daily from ”Northern Bus Terminal” Vientiane-Phonsavanh (8-10 hours)

Tel: +856-61-212 484 www.bannagroup.com

AVR Vehicle Rental

Big Hot Spring Resort The Hot Spring Resort, set in peaceful settings, offers indoor bathing with water from the springs. Some distance away one can enjoy magnificent views of the Kham valley.

CH20.indd 63

BY AIR

Tel: +856-21-223 867 www.avrlaos.com

Phouviengkham Boutique Resort

Phonekeo Restaurant

Vansana Plain of Jars Hotel

Noodles; breakfast, lunch and dinner.

Tel: +856-61-213170 vphotel@laotel.com

Tel: +856-61 213 417 facebook.com/phouviengkham.resort

Nisha Restaurant Indian vegetarian; Breakfast, Lunch and Dinner.

11/28/13 9:54 AM


9exkrkmq;

64 CHAMPA GUIDE Karst Corridor

8 Nam Saman Waterfall Nahin

Nam

Sala Viewpoint

Limestone Fore T he st

Lak Xao

The un

Nam Don Resurgence

1E

Na

Viengkham

Don’t miss

i

8

Sala Viewpoint

Nakhok Natan

Konglor

Tha Lang

7 Konglor Cave

m Na

13

The N a

bo

Hin

Tin Mines

un

Nakai

Hinboun Muang Phone Stupa Khon Keo Rapids Kong Leng Lake

Mek ong

6

kai Pl

Nam Theun 2 Dam

Naphao - Chalo border crossing

4 Nam Don Resurgence Pa Chan Cave

i

Cave Alley

2 Buddha Cave

10 Lao-Thai Friendship Bridge

i

eun

eu ata

9 Phou Hin Phoun NPA

Gnommalat

Nam

Nang Xang Cave 3 Xieng Liab Cave Aen Cave

i

Thakaek

On

12

Pa Xaem Cave Tha Falang Pha Nya In Cave

Giant Wall

A lagoon near the mouth of a cave offers a sanctuary for a swim or a picnic. Explore the cave by boat, or in the dry season on foot.

9 Nakai Nam Theun NPA Nam T h

i

m Xot

to Pakxan

Nam Xebangfai

9 Hin Nam No NPA

Mahaxay

5

1 Sikhottabong Stupa

Xebangfai Cave

Boulapha Xaybouathongy Xebangfai

Nongbok

to Savannakhet

ແຂວງຄຳມ່ວນ

Khammouane Province Khammouane has some of the most stunning limestone karst ranges to be found anywhere in the world. Great adventures in rock climbing, caving, cycling, trekking and, kayaking await the intrepid traveller. Dotted through the province, one can still see decaying remnants of the French colonial era.

BY BUS

Inthira Thakhek, Thakhek

Daily from ”Southern Bus Terminal” Vientiane-Thakhek (5-6 hours) Morning/Evening

Tel: +856-51-251 237 www.inthira.com

Buddha Cave

Hotel Riviera, Thakhek

The cave contains scores of ancient Buddha statues that were discovered in 2004. It is now a place of pilgrimage for the faithful.

AVR Vehicle Rental Tel: +856-21-223 867 www.avrlaos.com

Tel: +856-51-250 000 www.hotelriveriathakhek.com

Konglor Cave On its journey through one of the longest underground caves in the world, the long-tail boat passes through immense caverns, sandy beaches and limestone walls.

Entry from Thailand Nakhon Phanom province via the Friendship Bridge. (visa on arrival)

Green Climbers Home M: +856-20-5966 7539 www.greenclimbershome.com

Inthira Restaurant Lao, Thai and European cuisine. Tel: +856-51 251 237 www.inthira.com

Smile Barge Restaurant Floating Restaurant, Lao cuisine. Tel: +856-30 212150

Thakhek Travel Lodge Tel: +856-30-530 0154 www.facebook.com/thakhek.travellodge

Xebangfai Cave It is believed to be one of the largest river caves in the world. Its towering ceiling gives some indication of the vastness of this underground wonder.

National Protected Areas (NPAs) Witness the various colours, and especially the shades of green, in the province’s three NPAs. These areas are also home to a magnificent variety of flora and fauna.

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 64

11/28/13 9:54 AM


CH20.indd 65

11/28/13 9:54 AM


9exkrkmq;

66 CHAMPA GUIDE

ATONS IDE DESTIN S T U O S E IN LAO AIRL

ສຸດຍອດປາຍ

ທາງໄປກັບກາ

ນບິນລາວ

on us and y season up ity date a d li o h e th With mic Commun ກ ເ ຮົ າ SEAN Econo irlines once again A ີ່ ຕໍ່ ເ ນື່ ອ ງ ພ ວ e ທ th ກ ັ ພ ້ ື ມ ງ ອ ນຂ , Lao A ົນໃຈ ໃ ນ ລ ະ ດູ ກ າ ານ ທີ່ ທີ່ ໜ້ າ ສ approaching look at four neighbou ປ ທ່ ຽ ວ ສ ະ ຖ າໄ ລ ວ ະ se ນ າເ o ດ ຫ cl ອ ນ ຍ ຄວ some of takes a ຽນ ສີ່ສຸດ s. Check out visit. n ປະຊາຄົມອາຊ o ti ໃນ a ດ n າຍ ti ເທ ປ ະ es ນ ັ ປ d ເປ ເຊັ່ນ ring hectic າກລາວອາດ r a brief but ີຊື່ສຽງບໍ່ໄກຈ our ideas fo ຄອນຫຼວງທີ່ມ ທາງແຫ່ງຝັນ

ຂອງທ່ານ.

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 66

11/28/13 9:54 AM


ATONS IDE DESTIN S T U O S E IN LAO AIRL

ກຸງເທບ

K O K G N BA

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກກຸງເທບ? ກໍ່ຍ້ອນວ່າມີວັດວາອາຮາມທີ່ສວຍສົດງົດງາມ, ຊີວິດທີ່ຄຶກຄື້ນ, ຖະໜົນຕະຫຼາດທີ່ຄືກຄື້ນ ແລະ ຜູ້ຄົນທີ່ເປັນມິດ, ກຸງເທບເປັນ ເມືອງທີ່ຄືກຄັກ ແລະ ມີຫຼາຍຢ່າງໄວ້ຄອຍສະໜອງໃຫ້ທ່ານ. ເລີ່ ມ ຕົ້ ນ ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວດ້ ວ ຍການໃຊ້ ບໍ ລິ ກ ານລົ ດ ຕຸ ກ ໆໄປຍັ ງ ພຣະຣາຊະ ວັງ ເປັນສະຖານທີ່ກ້ວາງຂວາງສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1782 ທີ່ທ່ານສາມາດຊື່ນຊົມ ສະຖາປັດຕະຍາກຳໄທບູຮານທີ່ເປັນເລີດ ທ່າມກາງບັນຍາກາດທີ່ລົງໂຕ ແລະ ສວຍງາມໂດຍປີ່ນໜ້າໄປທາງແມ່ນ້ຳເຈົ້າພະຍາ. ຈາກຈຸດດັ່ງກ່າວ ເດີນທາງໄປ ທີ່ທ່າພະຈັນ ເຊິ່ງເປັນຕະຫຼາດພຣະເຄື່ອງທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກບູຊາພຣະເພື່ອ ປົກປ້ອງທ່ານຈາກສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ. ຂີ່ເຮືອຕາມຄອງໃນກຸງເທບເພື່ອຊົມເຮືອນເສົາຕັ້ງຊົງໄທບູຮານ ແລະ ຢຸດຊົມ ພິ ພິ ທ ະພັ ນ ເຮື ອ ພຣະຣາຊະພິ ທີ ເ ພື່ ອ ຊົ ມ ເຮື ອ ຍາວແກະສະຫຼັ ກ ທີ່ ຖື ກ ນຳໃຊ້ ໃນພິທີແຫ່ຕ່າງໆ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໄປທີ່ຖະໜົນເຂົ້າສານເພື່ອກິນອາຫານທີ່ແຊບ ຊ້ອຍເຊິ່ງມີຮ້ານອາຫານຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ບໍລິການ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໄປທີ່ບ້ານຈີມ ທອມສັນ ເຊິ່ງສ້າງຂຶ້ນໂດຍນັກທຸລະກິດຊາວອາເມລິກາເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິ ສັດຕ່ຳໄໝໃນກຸງເທບໃນຊຸມປີ 50, ພິພິທະພັນອັນໜ້າຫຼົງໄຫຼແຫ່ງນີ້ໄດ້ວາງ ສະແດງອັນຍະມະນີແຫ່ງສະຖາປັດຕະຍາກຳທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສີລະປະອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ພາຍຫຼັງທ່ອງທ່ຽວແລ້ວທ່ານອາດເລືອກລອຍນ້ຳຜ່ອນ ຄາຍທີ່ສະລາຍນຳຂອງໂຮງແຮມຈັນທຽມແຄມແມ່ນ້ຳເຈົ້າພະຍາ ແລະ ໃຊ້ບໍ ລິການສະປາເພື່ອບຳບັດຂອງໂຮງແຮມ.

WHY GO? With its beautiful temples, throbbing nightlife, lively street markets and friendly inhabitants, Bangkok is a vibrant city with plenty to offer.

Best way to do it? Take a tuktuk to the Grand Palace, a vast complex constructed in 1782 where you can admire superb classical Thai architecture in a magnificent setting overlooking the Chao Phraya River. From here continue to Ta Prachan, a fascinating amulet market where you can buy lucky charms to protect you from every kind of peril.

lively Khao San Road and enjoy delicious Thai food in one of the numerous restaurants here.

After lunch? Head for the Jim Thompson House. Created by an American businessman who owned a silk weaving company in Bangkok in the 50’s and 60’s, this fascinating museum showcases gems of local architecture and Southeast Asian art. After your visit, wind down with a swim in the pool of the Chatrium Hotel alongside the Chao Phraya River, and then indulge in one of their signature spa treatments.

End your day? Bangkok’s nightlife is legendary, so taste a slice in the Silom district where you’ll find some of the city’s hippest cafes, bars and nightclubs.

ແນ່ ນ ອນສິ່ ງ ທີ່ ບໍ່ ຄ ວນພາດໃນກຸ ງ ເທບກໍ່ ຄື ວິ ຖີ ຊີ ວິ ດ ກາງຄື ນ ທີ່ ເ ປັ ນ ຕຳນານ, ແຫຼ່ງບັນເທີງໃນເຂດສີລົມເຊິ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຮ້ານອາຫານ, ບາ ແລະ ຮ້ານເຕັ້ນ ລຳທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ.

Now that you are feeling totally fearless take a boat ride along one of Bangkok’s canals to see traditional houses on stilts and stop off at the Royal Barge Museum to see the beautiful carved boats that are used for state processions. Head for

CH20.indd 67

11/28/13 9:55 AM


9exkrkmq;

68 CHAMPA GUIDE

ONS DESTINAT E ID S T U O INES LAO AIRL

ສິງກະໂປ

E R O P A G SIN

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກສິງກະໂປ ? ເປັນເມືອງທີ່ຕັ້ງເທິງດອນເຊິ່ງມີສວນສາທາ ລະນະ ແລະ ເນື້ອທີ່ສີຂຽວປົກຫຸ້ມເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ, ສິງກະໂປເປັນ ເມືອງທີ່ໜ້າຫຼົງໄຫຼມີການປະສົມປະສານດ້ານວັດທະນະທຳ, ເຊິ່ງຕຶກສູງ ແລະ ເສັ້ນ ທາງລົດໄຟໃຕ້ດິນ, ບາ ແລະ ຮ້ານອາຫານທີ່ມີລະດັບຮັບຮອງວ່າຈະສາມາດສ້າງ ຄວາມບັນເທິງ ແລະ ເປີດໂລກກະທັດໃຫ້ທ່ານໄດ້. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ອັດທະລົດທີ່ສົມບູນ ແບບໃນການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວຕົ ວ ເມື ອ ງທີ່ ໜ້ າ ປະທັ ບ ໃຈທີ່ ເ ຕັ ມ ໄປດ້ ວ ຍຄວາມທັ ນ ສະ ໄໝ ແຫ່ງນີ້ ທ່ານອາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວຕາມແຄມແມ່ນ້ຳສິງກະໂປ ເລີ່ມຈາກອ່າວມາຣີນາໄປຈົນເຖິງຖະໜົນແຄມນ້ຳໂລເບີດຊອນ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ເປັນ ເອກະລັກສະເພາະຂອງຕົວເມືອງແມ່ນຖະໜົນຮາຈິ. ເຊິ່ງເສັ້ນທາງແຫ່ງການ ຊອບປິ໋ງແຫ່ງນີ້ມັກຖືກທຽບໃສ່ເມືອງ ເລີມາແຣ ທີ່ຫຼູຫຼາຂອງນະຄອນຫຼວງປາຣີ. ໃນປັ ດ ຈຸ ບັ ນ ຖະໜົ ນ ຮາຈີ ເ ປັ ນ ເຂດຊອບປິ໋ ງ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຄວາມນິ ຍົ ມ ສູ ງ ສຸ ດ ເຊິ່ ງ ທ່ານສາມາດຊອກຊື້ໄດ້ທຸກຍ່າງແຕ່ເຄື່ອງນຸ່ງຈົນເຖິງກອກຢາສູບ. ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກຫິວກໍ່ສາມາດເດີນທາງໄປທີ່ກາມປົງແກລມ, ເຊິ່ງເປັນຖະໜົນທີ່ ມີມາຍາວນານ ແລະ ອັງອໍໄປດ້ວຍເຕັນອາຫານ ແລະ ຮ້ານອາຫານທີ່ທ່ານ ສາມາດເພີດເພີນໃນການສັ່ງອາຫານມາເລ ແລະ ອາຣັບ. ພາຍຫຼັງອາຫານທ່ຽງ, ກໍກົງໄປທີ່ສວນພັນພືດ ແລະ ສັດທີ່ຫາຍາກຈາກທົ່ວ ໂລກຂອງຕົວເມືອງເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ເທິງເນື້ອທີ່ຫຼາຍ101ເຮັກຕາ ນອກນີ້ຍັງມີການສະ ແດງແສງສີສຽງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈອ້ອມບັນດາກຸ່ມຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຄວາມສູງເຖິງ 50 ແມັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເພື່ອເປັນການຜ່ອນຄາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມສົດຊື່ນ ທ່ານອາດໄປທີ່ ຮ້ານ “Tea Chapter” ເຊິ່ງທ່ານສາມາດຊົມພິທີປຸງແຕ່ງນ້ຳຊາຂອງຊາວຈີນ ຢ່າງເຕັມຮູບແບບພ້ອມໆກັບການຈີບນ້ຳຊາທີ່ມີລົດຊາດເປັນເລີດ. ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ວັນແຫ່ງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານສົມບູນແບບ, ໄປທີ່ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຕົວເມືອງ ຫ້າງ Marina Bay Sands ເຊິ່ງທ່ານສາມາດນັ່ງເຮືອ ເພື່ອໄປກາຊີໂນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕົວເມືອງ ຫຼື ວ່າຈະຂີ່ອູ່ລວດສະລິງໄປທີ່ຊັ້ນ ສູ ງ ສຸ ດ ຂອງຕຶ ກ ຫ້ າ ງເພື່ ອ ດື່ ມ ຄອກເທວຂ້ າ ງສະລອຍນ້ ຳ ເທິ ງ ຊັ້ ນ ດາດຟ້ າ ທີ່ ສູ ງ ທີ່ສຸດໃນໂລກ.

WHY GO?

An island city whose parks and green spaces cover half its total area, Singapore is a fascinating melting pot of cultures whose skyscrapers and subways, stylish bars and restaurants are guaranteed to keep you entertained.

Best way to do it? To get an overview of this glittering city’s modern delights take a leisurely stroll along the Singapore River stretching from Marina Bay right up to Robertson Quay. Now it’s time to seek out a more authentic side

By now you’re probably feeling hungry so head for Kampong Glam, another traditional street lined with street stands and restaurants where you can enjoy authentic Malay/Arab cuisine. After lunch?

Make a beeline for ”Gardens by the Bay”. Spread out over 101 hectares of land, the city’s twin biodomes house exotic flora and fauna from around the globe. There is also a stunning soundand-light display surrounding a group of 50m tall super trees. For some light refreshment after your biodome thrills, make your way to Tea Chapter, a traditional café where you can sit back and enjoy a complete Chinese tea ceremony

End your day? to the city, so make your way to Haji Lane. Often compared to Paris’ very chic Le Marais district, Haji Lane is now Singapore’s hippest shopping street where you’ll find everything from designer clothes to shisha pipes.

In the city’s largest shopping mall Marina Bay Sands, where you can ride a gondola to visit the city’s largest casino, or zip up to the top floor of the shopping mall and enjoy a cocktail next to the world’s highest rooftop pool.

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 68

11/28/13 9:55 AM


Direct �light

Vientiane - Seoul (Laos)

(South Korea)

All fare from... (Vice versa) One Way :

1,845,000 3,526,000

Round trip : �light:

Vientiane - Seoul (Vice Versa)

LAK LAK

FLG No.. QV911

Day Daily

Routing VTE-ICN

Dep

00:10

06:40

QV912

Daily

ICN-VTE

07:45

11:10

y l i a D t h g �li Valid for ticketing on/after 20 Sep to 15 Dec 2013 * Endorsement box: VALID ON QV OPERATING/NON REROUTE * Upgrade class/Refund/Change booking will included additional fee * Maximum stay: L-class: 14 days base on the �irst departure date. * All tax and YQ are not included. * Limited Seats/Flight

Arr

Book now! At your nearest ticket agency

Call: (856-21) 212 051-54 Seoul:(8210) 95 9388 77 E-mail: reservation@laoairlines.com, ticketing@laoairlines.com www.laoairlines.com CH20.indd 69

11/28/13 9:55 AM


9exkrkmq;

70 CHAMPA GUIDE

ONS DESTINAT E ID S T U O INES LAO AIRL

ຮາໂນ້ຍ

HANOI

Ya

ເ ປັ ນ ຫ ຍັ ງ ຈຶ່ ງ ເ ລື ອ ກ ນ ະ ຄ ອ ນ ຫຼ ວ ງ ແ ຫ່ ງ ນີ້ ? ເ ນື່ ອ ງ ຈ າ ກ ວ່ າ ມີ ກ າ ນ ປ ະ ສົ ມ ປະສານດ້ າ ນສະຖາປັ ດ ຕະຍາກຳຕາມແບບຕາເວັ ນ ອອກແລະຕາເວັ ນ ຕົ ກ , ໜອງນ້ຳ, ສວນສາທາລະນະ ແລະ ຕະຫຼາດທີ່ຄຶກຄຶື້ນ ນະຄອນຫຼວງທີ່ຄຶກຄັກ ຂອງຫວຽດນາມເຕັມໄປດ້ວຍສະເໜ່.

WHY GO?

ເ ລີ່ ມ ຕົ້ ນ ດ້ ວ ຍ ກ າ ນ ຍ່ າ ງ ທ່ ຽ ວ ຊົ ມ ເ ຂ ດ ເ ມື ອ ງ ເ ກົ່ າ ໃ ກ້ ກັ ບ ໂ ບ ດ ເ ຊັ ນ ໂ ຈ ເ ຊັ ບ ເທິງຖະໜົນຢາທູ. ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນສູນກາງການຄ້າຂອງຕົວເມືອງໃນໄລຍະ 1000 ປີຜ່ານມາ, ທ່ານຈະເຫັນຮ່ອງຮອຍຂອງຖະໜົນທີ່ແຄບເດຍລະດາດໄປ ດ້ວຍຕົ້ນຕານເປັນແຖວຍາວ ຕົບແຕ່ງດ້ວຍຄອງນ້ຳ, ຮ້ານຕັດຜົມແບບເກົ່າ, ຮ້ານຂາຍເຂົ້າໜົມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານບັນກວນ.

With its fascinating mix of eastern- and western-style architecture, lakes, parks and lively markets, Vietnam’s vibrant capital oozes charm.

ຫຼັ ງ ຈ າ ກ ນັ້ ນ ກໍ່ ໄ ປ ທີ່ ອ ະ ນຸ ສ ອ ນ ສ ະ ຖ າ ນ ໂ ຮ ຈີ ມິ ນ ເ ພື່ ອ ຢ້ ຽ ມ ຊົ ມ ແ ລ ະ ໄ ຫ ວ້ ສົ ບ ຂອງວິຣະບູລຸດທີ່ສ້າງຕັ້ງສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມໃນປີ 1945 ຍ່າງ ຕໍ່ ໄ ປ ຍັ ງ ພິ ພິ ທ ະ ພັ ນ ໂ ຮ ຈີ ມິ ນ ຕັ້ ງ ຢູ່ ຂ້ າ ງ ກັ ນ ນັ້ ນ ເ ພື່ ອ ຮ ຽ ນ ຮູ້ ເ ພີ່ ມ ເ ຕີ ມ ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ຊີ ວິ ດ ຂອງວິ ຣ ະບູ ລຸ ດ ຜູ້ ຍິ່ ງ ໃຫຍ່ ທ່ າ ນນີ້ . ສໍ າ ລັ ບ ອາຫານທ່ ຽ ງທ່ າ ນສາມາດ ໄປທີ່ຮ້ານອາຫານ “Mr Chi’s Café” ເທິງຖະໜົນກິນໂດ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ໆ ນັກສະແດງຊາວຝຣັ່ງ ກາດເຕີຣີນ ເດີເນີເວີ ໄດ້ຮັບປະທານອາຫານໃນໄລຍະຖ່າຍ ທຳໜັງເລື່ອງອີນດູຈີນ, ກ່ອນທີ່ຈະໄປວັດໂງກຊອນເພື່ອຊົມສິ່ງສວຍສົດງົດງາມ ອ້ອມແອ້ມໜອງນ້ຳ ຫຼື ວ່າຈະຊົມການວາງສະແດງເຕົ່າຂະໜາດໃຫ່ຍ.

Best way to do it? Set out on foot to discover the old quarter around St. Joseph’s Cathedral on Nha Thu. In the beating heart of the city’s commercial area for the past 1,000 years, you’ll find a labyrinth of narrow streets lined with banyan trees wreathed in Spanish moss, old barber shops,

ກ່ອນຈະກັບທ່ານອາດຊົມລະຄອນຫຸ່ນກາງນ້ຳ ທ່ານສາມາດເບີກບານໄປກັບການ ສະແດງສີລະປະຮູບແບບນີ້ ເຊິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມມາແຕ່ສັດຕະວັດທີ 11. ກ ອ່ ນ ເ ດີ ນ ທ າ ງ ກັ ບ ໃ ຫ້ ແ ນ່ ໃ ຈ ວ່ າ ກ ະ ເ ປົ່ າ ເ ດີ ນ ທ າ ງ ຂ ອ ງ ຈ ະ ນ ຳ້ ໜັ ກ ບໍ່ ເ ກີ ນ ຍ້ອນການຊື້ເຄື່ອງນຸງຂອງຖື ຫຼືເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ມີລາຄາຖືກຫລາຍ ແຕ່ກໍຂໍແນະນຳໃຫ້ ມີການຕໍ່ລອງລາຄາເທົາຕົວຈະເປັນການດີ.

der’s life. After lunch? in Mr Chi’s Caf é on Kinh Do Street, where French actress Catherine Deneuve took her meals during the filming of Indochine, head for Ngoc Son

Temple for a wander around the lake, or to admire the exhibition of giant turtles.

End your day? Take in a traditional show at Thang Long water puppet theatre where you can enjoy this art form popular in Hanoi since the 11th century. From here, head for Ca trù Hanoi Club in Hang Bac Street where you can listen to the city’s traditional Ca trù music, dating back to the 10th century. This is performed by a female singer accompanied by a three-stringed lute and a drummer.

sweet stores and cafés serving traditional banh cuon-steamed rice rolls. Next, head for the Ho Chi Minh Mausoleum to visit the tomb of the man who led the fight for independence. Then head next door to the Ho Chi Minh Museum to learn more about the great lea-

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 70

11/28/13 9:55 AM


Narita-Tokyo

Seoul

Flights operate by Lao Airlines Future route Code share flights Kunming Taipei

Nanning Hanoi

Jinghong

Guangzhou

Luang Prabang Chiangmai Yangon

Vientiane

Bangkok

Savannakhet Danang Pakse

Manila

Siemreap Phnompenh Ho Chiminh

Phuket

Kuala Lumpur

Laos

Singapore

Domestic route Luangnamtha Houeisay

Oudomxay Luang Prabang

Jakarta

Xiengkhouang

Vientiane

We are ready to become a Lao National Airline with international standard

Savannakhet

Pakse

Lao Airlines, Wattay Airport, Suphanouvong Avenue, P.O. Box 6441 Vientiane, Lao PDR, Tel: (856-21) 513156; Fax: (856-21) 512004, www.laoairlines.com

CH20.indd 71

11/28/13 9:55 AM


9exkrkmq;

72 CHAMPA GUIDE

ATONS IDE DESTIN S T U O S E IN LAO AIRL

ປັນ

ເ ມ ົ ນ ະ ພ ງ ວ ຫຼ ນ ນະຄອ

H N E P M O PHN Next, flag down a tuktuk and putter off to the Royal Palace. This vast com-

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄປບ່ອນນີ້ ? ເນື່ອງຈາກວ່ານະຄອນຫຼວງແຫ່ງນີ້ຕັ້ງຢູ່ຈຸດຄົບລະ ຫວ່າງແມ່ນ້ຳຂອງແມ່ນ້ຳຕົງເລສາບ, ຄຽງຄູ່ກັບການປະສົມປະສານກັນລະ ຫວ່າງສະຖາປັດຕະຍາກຳສະໄໝເມືອງຂຶ້ນ, ວັດວາອາຮາມທີ່ສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ບັນດາສະຖານທີ່ໃໝ່ໆ ທັນສະໄໝ. ຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຖະໜົນແຄມນ້ຳສີ ໂສວັດ, ເສັ້ນທາງໄລຍະສາມກິໂລແມັດຕາມແຄມແມ່ນຳ້ຕົງເລສາບທີ່ຄຶກຄື້ນແຫ່ງນີ້ລຽງ ລາຍໄປດ້ວຍຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານຄ້າ ແລະ ຕຶກເກົ່າສະໄໝເມືອງຂຶ້ນ. ເພີດເພີນ ກັບອາຫານເຊົ້າພ້ອມກັບຊົມເຮືອສິນຄ້າ, ເຮືອພາຍ ແລະ ບາງທີກໍ່ມີເຮືອນ້ອຍ ລ່ອງໄຫຼໄປຕາມສາຍນ້ຳ, ຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ຍ່າງເລາະແຄມຖະໜົນສີໂສວັດຈົນ ເຖິງທ່າຈອດເຮືອນ້ອຍ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການຂີ່ເຮືອຕາມແມ່ນຳ້ຊົມວິວທີ່ ສວຍງາມຂອງພຣະຣາຊະວັງ ແລະ ຂອບຟ້າອັນເປັນເອກະລັກຂອງພະນົມເປັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄປທີ່ພຣະຣາຊະວັງ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ກ້ວາງຂວາງຕົກແຕ່ງ ຢ່າງຫຼູຫຼາຕາມແບບສະຖາປັດຕະຍາກຳຂະເໝນ ແລະ ກໍ່ເປັນວັງຂອງເຈົ້າ ຊີວິດຂອງປະເທດແຕ່ປີ 1866 ເປັນຕົ້ນມາ. ພາຍໃນທ່ານຈະເຫັນວັດເງິນ, ເປັ ນ ວັ ດ ພຸ ດ ທະສາສະໜາທີ່ ໜ້ າ ປະທັ ບ ໃຈຕົ ກ ແຕ່ ງ ດ້ ວ ຍຫຼັ ງ ຄາດິ ນ ຂໍ ທີ່ ເ ຮັ ດ ດ້ວຍເງິນ ແລະ ເສົາຫີນອ່ອນຕັ້ງລຽນເປັນແຖວ, ນອກນີ້ຍັງມີພຣະທາດທີ່ຖືກ ຕົກແຕ່ງດ້ວຍງູເຫຼືອມໃຫຍ່, ນອກນີ້ຍັງມີພຣະແກ້ວມໍລະກົດສະໄໝສັດຕະວັດ ທີ 17. ພາຍຫຼັງທ່ຽວຊົມວັດຖຸບູຮານທີ່ຊົງຄຸນຄ່າແລ້ວ ແນ່ນອນທ່ານຕ້ອງການ ຄວາມສົດຊື່ນ ໄປທີ່ຮ້ານ “The Daughters of Cambodia” ເຊິ່ງເປັນຮ້ານ ກາເຟທີ່ມະຫັດສະຈັນ ແລະ ມີຄວາມສະຫງົບດຳເນີນກິດຈະການໂດຍຜູ້ທີ່ລອດ ຊີວິດຈາກການຄ້າມະນຸດ. ພາຍຫຼັງຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ ກໍ່ເຖິງເວລາທ່ຽວຊົມຫໍພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ເພື່ອທ່ຽວຊົມວັດຖຸບູຮານເກົ່າແກ່ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຂອງຂະເໝນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄປໃຊ້ບໍລິການນວດທີ່ຮ້ານ “Seeing Hands” ພະນັກງານຈະ ບໍລິການທ່ານຢ່າງມືອາຊີບໂດຍເປັນຄົນຕາບອດເພື່ອຜ່ອນຄາຍ. ເພື່ອເຮັດ ໃ ຫ້ ມື້ ທ່ ອ ງ ທ່ ຽ ວ ຂ ອ ງ ທ່ າ ນ ສົ ມ ບູ ນ ແ ບ ບ ໄ ປ ທີ່ ສ ະ ໂ ມ ສ ອ ນ ນັ ກ ຂ່ າ ວ ຕ່ າ ງ ປ ະ ເ ທ ດ ເ ຊິ່ ງ ອ າ ດ ຖື ວ່ າ ເ ປັ ນ ສ ະ ຖ າ ນ ທີ່ ທ່ ອ ງ ທ່ ຽ ວ ໜຶ່ ງ ໃ ນ ປັ ດ ຈຸ ບັ ນ ສັ່ ງ ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຂອງແກ້ມຊື່ວາ “ລູກປະສົມຝຣັ່ງຂະເໝນ” ໃນບັນຍາກາດທີ່ເປັນ ກັນເອງ ເພື່ອຊົມພາບຖ່າຍຂາວດຳແຂນຕາມຝາກໍ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ອີກອັດທະລົດ ໜຶ່ງຂອງປະສົບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີເອກະລັກໃນພະນົມເປັນ.

ສາມາດເດີນທາງຜ່ານສາຍການບິນຫວຽດນາມ

Code share with Vietnam Airlines

WHY GO? Situated at the confluence of the Mekong and Tonle Sap Rivers, Cambodia’s capital is a captivating blend of old colonial architecture, stunning temples and exciting new ventures.

Best way to do it? Head for Sisowath Quay. This lively three-kilometre artery alongside the Tonle Sap River is lined with terrace cafes, Indie shops and old colonial buildings. Enjoy breakfast here as you watch ru-

plex built in the opulently decorative Khmer style of architecture has been the residence of the country’s kings since 1866. Inside you’ll find the Silver Pagoda, a jaw-dropping Buddhist temple decked out in silver tiles and lined with marble columns, housing a pantheon of bejewelled statues, including the 17th century Emerald Buddha hewn out

of Baccarat crystal. After your tour of the these sumptuous artefacts you’ll need refreshment, so head to the Daughters of Cambodia, a blissfully peaceful café run by survivors of human trafficking. After lunch? Now pop over to the National Museum of Cambodia. After several hours browsing the world’s largest collections of Khmer art, enjoy an outstandingly good shiatsu massage at Seeing Hands, where all the professionally-trained staff are blind.

End your day? sted vessels, rowing boats -and maybe even a coracle or two - floating downstream, then stroll further along Sisowath Quay until you reach the small boat dock. From here take an hour’s boat ride along the Tonle Sap River for picturesque views of the Royal Palace and Phnom Penh’s distinctive skyline.

At the Foreign Correspondents Club (FCC). It might be a tad touristy these days, but ordering a mojito and a French-Khmer fusion snack in this Graham Greene-style watering hole – complete with leather chairs, ceiling fans, and Al Rockoff’s black-and-white war photos on the walls – is an iconic Phnom Penh experience.

CHAMPA

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 72

11/28/13 9:55 AM


CH20.indd 73

11/28/13 9:55 AM


74 TRAVEL GUIDE / [qoglAomk'vaodaofko

WINTER TIMETABLE 2013 Valid from 27 Oct 2013 to 29 Mar 2014 INTERNATIONAL ROUTES

Departure Transfer Point

Arr Flight No Dep From VIENTIANE - BANGKOK

AC

S

Day

Dep

07:35 18:35 13:50 21:50

08:35 QV441 19:35 QV445 14:55 QV4571 22:55 QV4575 From VIENTIANE - HANOI

320 320 320 320

0 0 0 0

Daily Daily Daily Daily

Daily Daily

14:40 20:05

15:50 QV311 21:05 QV920 From VIENTIANE - PHNOMPENH

320 321

0 0

Daily

11:35

13:00 QV921 From VIENTIANE - SINGAPORE

321

1357

9:00

12:40 QV535 From VIENTIANE - INCHEON

Daily

0:10

Daily

Arrival

Transfer Point

Flight No Arr Dep From BANGKOK - VIENTIANE

AC

S

09:35 20:25 11:45 19:55

10:35 QV442 21:25 QV446 12:55 QV4570 21:05 QV4574 From HANOI - VIENTIANE

320 320 320 320

0 0 0 0

Daily Daily

16:40 9:40

17:50 QV312 10:45 QV921 From PHNOMPENH - VIENTIANE

320 321

0 0

0

Daily

18:00

19:20 QV920 From SINGAPORE - VIENTIANE

321

0

320

0

1357

13:35

15:15 QV536 From INCHEON - VIENTIANE

320

0

6:40 QV911 From VIENTIANE - KUNMING

320

0

Daily

7:45

11:10 QV912 From KUNMING - VIENTIANE

320

0

7:20

9:50 QV817 From VIENTIANE - GUANGZHOU

320

0

Daily

10:40

11:20 QV818 From GUANGZHOU - VIENTIANE

320

0

246

13:10

16:10 QV881 From LUANGPRABANG - CHIANGMAI

320

0

246

17:10

18:40 QV882 From CHIANGMAI - LUANGPRABANG

320

0

Daily

13:15

14:15 QV635 From LUANGPRABANG - BANGKOK

AT7

0

Daily

15:20

16:20 QV636 From BANGKOK - LUANGPRABANG

AT7

0

Daily

7:40

9:20 QV633 From LUANGPRABANG - HANOI

AT7

0

Daily

10:05

11:55 QV634 From HANOI - LUANGPRABANG

AT7

0

Daily Daily

17:10 19:25

18:10 QV313 20:25 QV931 From LUANGPRABANG - JINGHONG

AT7 321

0 0

Daily Daily

18:50 13:00

19:50 QV314 14:00 QV930 From JINGHONG - LUANGPRABANG

AT7 321

0 0

47

7:10

9:10 QV811 From PAKSE - SIEMREAP

AT7

0

47

9:50

9:50 QV812 From SIEMREAP - PAKSE

AT7

0

2467 Daily

8:25 13:10

9:25 QV517 14:10 QV513 From PAKSE - HOCHIMINH

AT7 AT7

0 0

2467 Daily

10:05 14:50

11:05 QV518 15:45 QV514 From HOCHIMINH - PAKSE

AT7 AT7

0 0

135

9:15

10:50 QV515 From SAVANNAKHET - BANGKOK

AT7

0

135

11:50

AT7

0

Daily

10:30

12:00 QV223 From PHNOMPENH - HOCHIMINH

AT7

0

Daily

13:05

AT7

0

246

11:55

12:25 QV533 From VIENTIANE - SIEMREAP

320

0

Day

Dep

Daily Daily Daily Daily

Arr

Arr

13:25 QV516 From BANGKOK - SAVANNAKHET 14:35

QV224

From SIEMREAP - VIENTIANE

2467 Daily

6:30 7:45 PKZ 8:25 9:25 QV517 AT7 11:20 12:10 PKZ 13:10 14:10 QV303/QV513 A320/AT7 From LUANGPRABANG - SIEMREAP

0 0

2467 Daily

10:05 11:05 PKZ 13:00 13:50 QV518/QV304 AT7/A320 14:50 15:45 PKZ 16:45 18:00 QV514/QV224 AT7 From SIEMREAP - LUANGPRABANG

0 0

Daily Daily

10:30 12:10 PKZ 13:10 14:10 QV513 14:50 16:20 QV931 From PAKSE - BANGKOK

AT7 321

0 0

Daily Daily

14:50 15:45 PKZ 16:50 18:30 QV514 17:10 18:35 QV930 From BANGKOK - PAKSE

AT7 321

0 0

Daily

9:20

AT7

0

Daily

13:05 14:35 ZVK 15:15 15:45 QV224 From HOCHIMINH - VIENTIANE

AT7

0

135

6:30

7:45 PKZ 9:15 10:50

AT7

0

1356

11:50 13:25 PKZ 16:45 18:00 QV516/QV224

AT7

0

135

7:20

8:10 VTE 9:00 12:40 QV112/QV535 AT7/320 From LUANGPRABANG - INCHEON

0

1357

13:35 15:15 VTE 17:10 17:50 QV536/QV103 From INCHEON - LUANGPRABANG

320

0

320

0

Daily

7:45 11:10 VTE 12:10 12:55 QV912/QV101 From CHIANGMAI - VIENTIANE

320

0

AT7

0

Daily

15:20 16:20 LPQ 18:40 19:30 QV636/QV104 AT7/A320

9:50 ZVK 10:30 12:00 QV223 From VIENTIANE - HOCHIMINH QV515

From LUANGPRABANG - SINGAPORE

Daily

18:40 19:30 VTE 0:10 6:40 QV104/QV911 From VIENTIANE - CHIANGMAI

12356 8:50

9:40 LPQ 13:15 14:15 QV111/QV635

From SINGAPORE - LUANGPRABANG

0

Remarks: All times are local times

1=Monday, 2=Tuesday, 3=Wednesday, 4=Thursday, 5=Friday, 6=Saturday, 7=Sunday

*QV4570/QV4571/QV4574/QV4575 Operated by THAI AIRWAYS * QV920/ QV921/ QV930/ QV931 Operated by VIETNAM AIRLINES : IMPORTANT NOTICE All schedules/types of aircraft and informations are subject to change without prior notice and to government approval. For more information, please contact any Lao Airlines reservation office.

reservation@laoairlines.com

CHAMPA

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 74

11/28/13 9:55 AM


WINTER TIMETABLE 2013 Valid from 27 Oct 2013 to 29 Mar 2014 DOMESTIC ROUTES

Day

Dep

12356 8:50 Daily 12:10 Daily 17:10 Daily

10:30

Daily

9:00

Daily

11:50

Daily

14:30

Daily

11:10

135 2467 Daily

6:30 6:30 11:20

12345 6:00 12345 13:40 Daily 6:30 Daily

9:20

Departure Transfer Point Arr Flight No Arr Dep From VIENTIANE -LUANGPRABANG 9:40 QV111 12:55 QV101 17:40 QV103 From LUANGPRABANG - PAKSE 12:10 QV513 From VIENTIANE - HOUEISAY 9:55 QV901 From VIENTIANE - OUDOMXAY 12:40 QV501 From VIENTIANE - LUANGNAMTHA 15:25 QV601 From VIENTIANE - XIENGKHUANG 11:40 QV401 From VIENTIANE - PAKSE 7:45 QV515 7:45 QV517 12:10 QV303 From VIENTIANE - SAVANNAKHET 7:00 QV203 14:40 QV205 7:45 PKZ 9:20 9:50 QV517/QV223 From PAKSE - SAVANNAKHET 9:50 QV223

AC

S

Day

Dep

AT7 320 320

0 0 0

12356 7:20 Daily 13:45 Daily 18:40

AT7

0

Daily

16:50

MA60

0

Daily

10:25

MA60

0

Daily

13:10

MA60

0

Daily

15:55

AT7

0

Daily

12:20

AT7 AT7 320

0 0 0

Daily

13:00

Daily

16:45

AT7 AT7 AT7

0 0 0

AT7

0

Arrival Transfer Point Arr Flight No Arr Dep From LUANGPRABANG - VIENTIANE 8:10 QV112 14:30 QV102 19:30 QV104 From PAKSE - LUANGPRABANG 18:30 QV514 From HOUEISAY - VIENTIANE 11:20 QV902 From OUDOMXAY - VIENTIANE 14:00 QV502 From LUANGNAMTHA - VIENTIANE 16:50 QV602 From XIENGKHUANG - VIENTIANE 12:50 QV402 From PAKSE - VIENTIANE 13:50 QV304 18:00

QV224

From SAVANNAKHET - VIENTIANE 12345 9:30 10:30 QV204 12345 17:30 18:30 QV206 Daily 15:15 15:45 PKZ 16:45 18:00 QV224 From SAVANNAKHET - PAKSE Daily 15:15 15:45 QV224

AC

S

AT7 320 320

0 0 0

AT7

0

MA60

0

MA60

0

MA60

0

AT7

0

320

0

AT7

0

AT7 AT7 AT7

0 0 0

AT7

0

Remarks: All times are local times

1=Monday, 2=Tuesday, 3=Wednesday, 4=Thursday, 5=Friday, 6=Saturday, 7=Sunday

*QV4570/QV4571/QV4574/QV4575 Operated by THAI AIRWAYS * QV920/ QV921/ QV930/ QV931 Operated by VIETNAM AIRLINES

IMPORTANT NOTICE : All schedules/types of aircraft and informations are subject to change without prior notice and to government approval. For more information, please contact any Lao Airlines reservation office.

reservation@laoairlines.com

CH20.indd 75

11/28/13 9:55 AM


0jk;lkodko[yo]k;

76 LAO AIRLINES

​ລັດວິສາຫະກິດ ການບິນລາວ ຊວ່ຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວ

LAO AIRLINES SUPPORTS VIENTIANE BOAT RACING FESTIVAL ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນອອກພັນສາປະວໍລະນາ ແລະ ຊ່ວງເຮືອປະເພນີປະຈຳປີ 2013 ຄັ້ງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2013 ຜ່ານມານີ້ ທີ່ຫ້ອງການປົກຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທ່ານ ສະເຫລີມ ໄຕຍະລາດ, ຮອງຜູ້ອຳ ນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດ ການບິນລາວ ໄດ້ນຳເງິນ 52,700,000 ກີບ ມອບແດ່ ທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ເພື່ອເປັນການ ປະກອບສ່ວນໃນການອະນຸລັກບຸນປະເພນີຊ່ວງເຮືອປະຈຳປີ 2013 ເພື່ອເປັນການ ສືບຕໍ່ປະເພນີດັ່ງກ່າວຄຽງຄູ່ກັບສັງຄົມລາວຕະຫລອດໄປ.

Lao Airlines contributed to the preservation of Lao culture by supporting the organisation of the Vientiane Boat Racing Festival which is held each year at the end of Buddhist Lent. On 10 October 2013, Mr Saleum Tayalath, Deputy Director General of Lao Airlines, handed over 52.7 million kip to Vice Mayor of Vientiane, Mr Saythong Keoduangdy at the Vientiane Administration Office, as a contribution towards staging the event.

​ລັດວິສາຫະກິດ ການບິນລາວ ຊວ່ຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວ

LAO AIRLINES HELPS FLOOD VICTIMS IN SOUTHERN PROVINCES OF LAOS ເມື່ອວັນທີ 10 ຕຸລາ 2013 ແລ້ວນີ້ ທີ່ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ທ່ານ ສົມສະໄໝ ວິຊຸນນະລາດ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດ ການບິນລາວ ໄດ້ນຳເງິນຈຳນວນ 30.000.000ກີບ ໄປມອບແດ່ ທ່ານ ພົນໂທ ດວງໃຈ ພິຈິດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ. ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການ ແບ່ງເບົາຄວາມລຳບາກ ຂອງຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວໃນຄັ້ງນີ້.

Lao Airlines made a donation towards relief efforts for the flood victims in the southern provinces in Laos. At the Government Office, on 10 September 2013, Mr Somsamay Visounalath, Deputy Director of Lao Airlines handed over 30 million kip to Lt.General Duangchay Phichit, Deputy Prime Minister, Minister of National Defense and also Chairman of National Disaster Management Committee.

CHAMPA HOLIDAYS

LAO ARLINES INFLIGHT MAGAZINE

CH20.indd 76

11/28/13 9:55 AM


ງານຕອນຮັບຜູ້ແທນການຄ້າຂອງລາດສະອານາຈັກອັງກິດ ເດວິດ ເພີດນຳ

EUROPEAN CHAMBERS OF COMMERCE RECEPTION The European Chambers of Commerce (ECCIL) held a reception in Vientiane on 9 October 2013 in honour of visiting UK trade envoy, Lord David Puttnam. Lord Puttnam was in the Lao PDR to showcase the strengths of the United Kingdom as a trade and investment partner. Around 80 guests from the business world in the Lao PDR were present. ECCIL President, Guy Apovy, opened the event by introducing the guest of honour. In his keynote speech, Lord Puttnam spoke of British excellence and the European Union as a funding partner. Lord Puttnam said, “I cannot think of a better place to invest in than the development of the Lao PDR.” British investors in the country currently include Imperial Tobacco (a joint venture with Lao Tobacco), Standard Chartered Bank, KPMG, Tate and Lyle and brands such as Land Rover and JCB represented by the RMA Group. Following the reopening of the British Embassy earlier this year, the UK wants to encourage more British investors to come to the Lao PDR, and vice versa. Lao Airlines gives special discounts to all ECCIL members.

ABOUT LORD DAVID PUTNAM Lord David Puttnam is an acclaimed film producer. In a career spanning 30 years, his films, which include Chariots of Fire, The Killing Fields and Midnight Express have won 10 Oscars, 25 BAFTA’s and the Palme d’Or. With more than 40 honorary degrees, he retired from film production in 1998 to focus on public policy, especially in the fields of education, the environment and the creative and communications industries. During his visit to Vientiane, Lord Puttnam took part in a master class for young film makers, sharing his experiences with a rapt audience.

CH20.indd 77

ໃນວັນທີ່ 9 ຕຸລາ 2013 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີການຈັດງານຕ້ອນຮັບຜູ້ແທນການຄ້າ ຂອງລາຊະອານາຈັກອັງກິດຢ່າງເປັນທາງການ, ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ເພື່ອ ເປັນກຽດແດ່ ທ່ານ ເດວິດ ເພິດນຳ ຜູ້ແທນການຄ້າ ແລະ ທັງເປັນຜູ້ຜະລິດຮູບເງົາຊາວ ອັ ງ ກິ ດ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ລ າ ງ ວັ ນ ໂ ອ ສ ກ າ ເ ຊີ່ ງ ເ ພີ່ ນ ໄ ດ້ ມ າ ຢ້ ຽ ມ ຍ າ ມ ປ ະ ເ ທ ດ ລ າ ວ ໃ ນ ການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງຈຸດແຂງ ຂອງລາຊະອານາຈັກເປັນຄູ່ຮ່ວມການຄ້າ ແລະ ການລົງທືນ. ປະເທດອັງກິດ ພ້ອມກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມການສະ ຫນອງທຶນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

“ຂ້າພະເຈົ້າບໍຄິດວ່າ ຈະມີສະຖານທີ່ໃດທີ່ຈະເໝາະສົມໃນການລົງທືນ ເທົ່າ ສປປ ລາວ ນີ້ແລ້ວ”

ທ່ານ ເດວິດ ເພີດນຳ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳ່ຄືນນັ້ນວ່າ

ແຂກຈຳນວນກວ່າ 80 ທ່ານ ໄດ້ຖືກເຊີນມາຮ່ວມແມ່ນຜູ້ເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາ ການຄ້າເອີຣົບ ຈາກພາກສ່ວນນັກທຸລະກິດທີ່ໄດ້ມາລົງທືນໃນ ສປປ ລາວ, ປະທານ ສະພາການຄ້າເອີຣົບ ແລະ ອຸດສະຫະກຳປະຈຳລາວ ທ່ານ ກາຍ ອັບໂພວິ ໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດງານ. ນັກລົງທືນຊາວອັງກິດໃນ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນທີ່ໄດ້ມາລົງທືນໃນລາວ ແມ່ນໄດ້ ແກ່: ບໍລິສັດ ຢາສູບ ເອັມພີ່ລຽວ (ຄູ່ຮ່ວມລົງທືນໃນບໍລິສັດຢາສູບລາວ), ຍີ່ຫໍ ແລນໂລເວີ, JCB ເປັນຕົວແທນ ໂດຍກຸ່ມ RMA ແລະ ອີກຫລາຍບ່ອນ. ໃນຕົ້ນປີທີ່ຜ່ານມາ ສະຖານທູດອັງກິດກໍໄດ້ດໍາເນີນການເປີດຫ້ອງການສະຖານ ທູດອັງກິດ ໃນລາວເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ, ພ້ອມດ້ວຍການບໍລິການເຮັດ Mobile VISA ອັງກິດ ເຊີ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານສາມາດກຽມເອກະສານຕ່າງໆພາຍໃນລາວເພື່ອ ຄວາມສະດວກໃນການເຮັດ VISA. ນອກນັ້ນທາງສະຖານທູດຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ມີນັກລົງທຶນຊາວປະເທດອັງກິດ ເຂົ້າມາ ລົງທືນໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນ. ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນ ສາຍການບິນລາວກໍໄດ້ເຊັນສັນຍາມອບສ່ວນຫຼຸດພິ ເສດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາການຄ້າເອີຣົບທັງຫມົດອີກດ້ວຍ.

11/28/13 9:55 AM


ເອັມ-ພອຍມາກ

9t16j[jvoouh DDDDD mujgIqkrq[dao

Will Be There.....Where We Meet Lao Convenience Store

CH20.indd 78

11/28/13 9:55 AM


eet

CH20.indd 79

11/28/13 9:55 AM


CH20.indd 80

11/28/13 9:55 AMV o l 0 3 i s s u e 2 0 c h a m pa h o l i d ay s t o u r s a n d g u i d e i n l a o s

Lao airlines in-flight Magazine | ISSUE 20, December - January

ws,]k; [5o,t3s]koI6[g'qk s^;'rit[k'

w w w. c h a m pa m a g . c o m

laos SilkLuang

prabang film festival w w w. L a o A i r L i n e s . c o m | w w w. C h a m pa H o l i d ay s . c o m | w w w. C h a m pa M a g . c o m