Champa Holidays

Page 1

Size: w215 x h290 mm

V O L 0 3 I S S U E 1 9 C H A M PA H O L I D AY S T O U R S A N D G U I D E I N L A O S

LAO AIRLINES IN-FLIGHT MAGAZINE ISSUE 19, OCTOBER - NOVEMBER

lyj'.\j8hvoIa[]tf6dkomjv'mPj; ;a';P'da[7;k,mhkmkp.omujl6' ]v']qfmujc0;'s];'oEmk ly'dt3xg,nv'csj'lulao

W W W. C H A M PA M A G . C O M W W W. L A O A I R L I N E S . C O M | W W W. C H A M PA H O L I D AY S . C O M | W W W. C H A M PA M A G . C O M

Cover_CH19.indd 1

9/25/13 5:41 PM


Cover_CH19.indd 2

9/25/13 5:42 PMWelcome on Board ການຂະຫຍາຍຕົວທາງທຸລະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດ ການບິນລາວໃນໄລຍະຜ່ານມາຊຶ່ງເປັນໜ້າພາກພູມໃຈ

ກໍ່ຄືການ ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜູ້ໂດຍສານຫົກແສນກວ່າຄົນ ນັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າທ່າອ່ຽງຂອງການຕະຫຼາດໄດ້ນັບ

ມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ຊຸມປີ ທີ່ຜ່ານມາ. ນອກຈາກຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລ້ວຍັງມີພັດສະດຸສິນຄ້າ, ຫີບຫໍ່ໄປສະນີຕ່າງໆ ກໍ່ໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.

ນອກຈາກນັ້ນເສັ້ນທາງບິນກໍເພີ່ມ

ຂຶ້ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນ ທາງເລືອກແກ່ຜໂ ູ້ ດຍສານ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂຶ້ນ.

I am truly proud to witness the recent dramatic growth to 600,000 passengers selecting to fly on Laos Airlines. Laos’ flagship carrier credits better market trends compared to previous years and a higher level of service quality for this expansion. Further, the airline is also experiencing a sharp increase in cargo transport. On top of this, Lao Airlines is continuing to expand its domestic and international routes to offer more options for business passengers and tourists.

ນ່ າ ນຟ້ າ ເສລີ ກໍ່ ຈ ະໄດ້ ປ ະຕິ ບັ ດ ຕາມມະຕິ ຕົ ກ ລົ ງ

In less than two years, the ASEAN Economic Community (AEC) will come into force, which includes an open sky policy. This will inevitably create stronger regional competition among airlines and the services they offer. To remain competitive and continue to expand, Lao Airlines will continue to take action to improve and strengthen its service standards and facilities for passengers.

ໄດ້ປັບປຸງຕົນເອງ ພັດທະນາການບໍລິການ, ລະບົບ

With my best wishes,

ຍັ ງ ອີ ກ ບໍ່ ຮ ອ ດ ສ ອ ງ ປີ ທີ່ ປ ະ ຊ າ ຄົ ມ ເ ສ ດ ຖ ະ ກິ ດ

ອາຊຽນ AEC ກໍ່ຈະໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ການແຂ່ງຂັນ ໃນຫຼາຍໆ ດ້ານແນ່ນອນກໍຕ້ອງເປັນເງົາຕາມຕົວ. ໃນ

ນັ້ນການບໍລິການທາງອາກາດກໍແມ່ນ ອີກທຸລະກິດໜຶ່ງ

ທີ່ຈະຕ້ອງແຂ່ງຂັນ ກັນຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້. ການເປີດ ດ້ານການຄ້າຂອງ AEC ດັ່ງນັ້ນການບິນລາວກໍ່ຕ້ອງ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ. ດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາດີ.

Dr.Somphone DOUANGDARA President of Lao AirlinesEditor’s Note Dear Readers,

ສະບາຍດີຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍ ພົບກັນອີກເທື່ອໜຶ່ງກັບ ຈຳປາໂຮລິເດ ສະບັບທີ 19 ປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ / ພະຈິກ

2013. ໃນໄລຍະນີ້ເປັນໄລຍະທີ່ເກືອບທ້າຍລະດູຝົນ ພາຍຫຼັງບຸນຫໍ່ເຂົ້າສະ ຫຼາກ ຜ່ານໄປແລ້ວຝົນກໍ່ຈະຄ່ອຍໆ ເບົາບາງລົງອາກາດກໍ່ຈະຄ່ອຍໆ ມີກ

ານປ່ຽນແປງພາຍຫຼັງບຸນອອກພັນສາປະວໍຣະນາ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 19

ຕຸລາ 2013 ຫຼື ກົງກັບຂຶ້ນ 15 ຄ່ຳເດືອນ 11 ພ.ສ 2556 ປີມະເສັງ (ງູນ້ອຍ) ຕາມປະຕິທິນ ຈັນທະຣະຄະຕິ.

ໃນສະບັ ບ ນີ້ ທ່ າ ນຈະໄດ້ ພົ ບ ກັ ບ ການແນະນຳສິ່ ງ ທີ່ ເ ກີ ດ ຂຶ້ ນ ໃຫມ່ ໃ ຫ້ ສົ ມ

ກັ ບ ລ ະ ດູ ແ ຫ່ ງ ກ າ ນ ທ່ ອ ງ ທ່ ຽ ວ ສ ະ ຖ າ ນ ທີ່ ທ່ ອ ງ ທ່ ຽ ວ ທີ ເ ປັ ນ ສຸ ດ ຍ ອ ດ

ແຫ່ງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ປະເທດສະມາຄົມ ປະຊາຊາດອາຊຽນ ນັ້ນກໍ່ຄືປະ ເທດສິງກະໂປ.

ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບຜະຈົນໄພຢູ່ໃນ

ສປປ ລາວ ທີ່ເປັນກິດຈະກຳໃຫມ່ ທ້າທ່າຍຢູ່ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ສຳພັດກັບ

ທຳມະຊາດນ້ຳຕົກ, ພູຜາ, ປ່າໄມ້, ການພັກແຮັມຄືນ ແລະ ກິນອາຫານ

ຢູ່ ໃ ນກາງປ່ າ ທີ່ ໂ ອບອ້ ອ ມດ້ ວ ຍທຳມະຊາດປ່ າ ເຂົ າ ລຳເນົ າ ໄພຊົ ມ ຄວາມ ງາມຂອງດວງຕາເວັນຍາມອັດສະດົງ ເວັນມື້ໃໝ່ເບື້ອງບົວລະພາ,

ແລະ

ຊົມແສງທອງຂອງດວງຕາ

ຊຶມຊັບເອົາບັນຍາກາດທີ່ແມ່ນທຳມະຊາດ

ສ້າງສັນຄວາມຄວາມສົດຊື່ນໃຫ້ຊີວິດ ແລະ ການຜະຈົນໄພທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ຫຼົງໄຫຼ ຈົນຍາກທີ່ຈະຫຼົງລືມ ເຫດການທີ່ທ່ານໄດ້ສຳພັດ ແລະ ປະສົບການ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້.

ສະບາຍດີພົບກັນໃໝ່ໃນສະບັບໜ້າ

Welcome to the 19th issue of Champa Holidays magazine for October and November 2013, as we enter the months when tourists flood the country. The intermittent rainfalls during “Adventure Season” tend to end after the Festival for the Dead (Boun Khao Salak), which falls on 19 October this year, or for those following the lunar calendar, the 15th night of the 11th month of the year 2556, known as “The Year of the Little Serpent”. In this issue, you will explore much of what’s new for this year’s peak tourism season. Topping the list is a brand new natural adventure activity, “The Vang Vieng Challenge”, which scales a waterfall using a cable system and suspension bridges to a brilliant mountaintop sunset view, and a forest overnight with dining on local dishes in an authentic green atmosphere set in pristine nature. The sunrise and abseiling descent is equally thrilling and a great opportunity to really dive into the local nature while catching an adrenaline rush. You’ll walk away with a memorable experience to last a lifetime. Readers will also discover the latest activities, hotels and restaurants in Singapore, one of Lao Airlines international destinations closer to home, this issue reveals the newest Vientiane restaurants and hotels. And for a great Lao adventure, Champa Holidays takes you on a wild 4WD excursion looping Luang Namtha on rough trails. Sabaidee, and we will see you in our next issue.

ສຸຂີ ນໍຣະສິລປ໌

Soukhee Norasilp Editor-in-Chief

Lao AIrlines In-Flight Magazine EXECUTIVE ADVISERS: MR. SOUKASEUM PHOTHISANE DR. SOMPHONE DOUANGDARA MR. SOMSANOUK MIXAY MR. CHANTHY DEUANSAVANH Editor-in-Chief: Mr. Soukhee Norasilp Lao Proof editor: Mr. somsouk souksavath English Editor: Mr. Bernie Rosenbloom Executive Editor: MS. PHITSMAI CHANTHABOURY

Graphic Designer: insmai Creative Communication transalation: Mr. Anousa KOUNNAVONG PHOTOGRAPHy | JOURNALIST: Marion Le Roux Account-Finance: Ms. Khounkham Chanthaboury CHAMPA HOLIDAYS Magazine is produced & Published by insmai Creative Communication Tel/Fax: (856-21) 223590, 020 22464321 info@champamag.com

www.champamag.com | www.insmai.com

Owner & Publisher: Inter Media Lao Co.ltd intermedia_laos@gmail.com under license of Lao Airlines Lao Airlines Head Office: Wattay International Airport Souphanouvong Avenue Vientiane Capital, Lao P.D.R P.O Box: 6441 Tel: (856-21) 513 150 Fax: (856 -21) 512 004 info@laoairlines.com | www.laoairlines.com


1-6 Days Mahout Course (Mahout Training School)

All you can experience Mahout Training School Elephant Training/ Riding/Bathing Outdoor Adventures Trekking/Biking Kayaking/River Trip Elephant Riding Cooking Class Combination Mahout Resort

E lephant L ovely guide E xcellent food P roper good elephant H appy beasts A mazing views N naughty baby elephants T ill next time!!!

SHUTTLE BUS SCHEDULE Depart From Office in town

Depart From Elephant Camp

08:00 AM, 11:00AM 10:00AM, 13:00PM 14:00 PM, 17:00PM 16:00PM, 19:00PM 20:00 PM 21:00PM 15-25 Minutes Travel Times

All Lao Elephant Camp

Tel: +856-71-253522, +856-71-254547 Fax: +865-71-253523 E: info@alllaoservice.com | Tour@alllaoservice.com Mahout Lodge: Tel: (856) 030 5140525, 030 5140660 E: info@mahoutlodge.com

www.alllaoservice.com | www.mahoutlodge.com

Mahout Lodge LUANG PRABANG


ສາລະບານ

31

Contents

ມີຫຍັງໃໝ່ແດ່ທີ່ຈະຕ້ອນຮັບລະດູແຫ່ງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ໃນລາວ ? 25 Rockin’ New Vientiane Restaurants ໂຮງແຮມເປີດໃໝ່ໃນລາວ 30 Hot New Hotels in Laos ວັງວຽງ ກັບຄວາມທ້າທາຍໃໝ່ໃນທີ່ສູງ 33 The Vang Vieng Challenge Heads to New Highs ບົນເສັ້ນທາງອັນທຸລະກັນດານທີ່ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

42 On Luang Namtha’s Off-Road

ສິງກະໂປ: ດິນແດນແຫ່ງຄວາມທັນສະໄໝ

31

50 Sizzling Singapore

ເຈາະເລີກຊຸມຊົນເຜົ່າກະຕູແຂວງເຊກອງ 56 What’s New with the Katu ກຸ່ມກຣີນແຄຣ໌ຈະຈັດກິດຈະກຳຄືນ ຫຼັງລະດູຝົນ 58 Green Care Resumes Activity on Dry Grounds ຜູ້ໂດຍສານການບິນລາວເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າເຄິ່ງລ້ານ

66 Lao Airlines’ Passenger Numbers Surge ການບິນລາວ ກັບຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລະກອນ ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວທຸລະກິດ 68 Lao Airlines Seeks Staff to Meet Growth

48

37

19

25

14

Don Chan Palace Hotel & Convention, Unit 6 Piawat Village, Sisattanak District, Vientiane, Lao PDR Tel: (856-21) 244 288 Fax: (856-21) 244 111-2 Email: info@donchanpalacelaopdr.comUpcoming Festivals, Events, and Important Dates 17th Nov That Luang Festival

The traditional five to seven day That Luang Festival has been held for more than four centuries. During the celebration held at Vientiane’s iconic stupa, several activities are spread throughout the esplanade area. The crowd peaks on the final day, with an alms-giving ceremony in the morning, followed by a ritual hockey game (tee khee) between government officials and villagers, and a candle light procession in the evening.

5th Oct

La Procession

charity half marathon in Luang Prabang www.luangprabanghalfmarathon.com

5th Oct

55th Anniversary Meeting of Lycee de Vientiane Alumnus. For more information: facebook.com/vientianehighschool

20th Oct Vientiane Boat Racing Festival

19th Oct

End of Buddhist Lent,

Boun Awk Phansa is the final day of the threelunar-month Buddhist Lent, during which monks, novices, and Buddhist men stay and pray in temples, and are not allowed to travel, except for emergencies. Phansa means “year” or “rainy season”, during which this holy period occurs. On the dawn of Boun Awk Phansa, followers donate money and make offerings at temples around the country. In the evening, Buddhists hold candlelight processions around the temples, followed by the Lai Heua Fai or Loi Ka Thong celebration, when the faithful send small candle-lit “‘boats” constructed with slices from banana tree trunks or leaves and decorated with candles and flowers - down the local rivers.

The Boat Racing Festival in Vientiane marks the end of Buddhist Lent, or Boun Awk Phansa. While many boat racing festivals are held throughout the various Lao provinces, the Vientiane event is the largest. Massive crowds head to the riverfront, with nearby roads blocked off to accommodate the massive crowd, carnival attractions, and hundreds of vendors selling food, clothes, and a variety of goods. Beer gardens, craft stalls, restaurant rows, game booths, and amusement park rides cover the festival’s expanse, which stretches over a kilometre along the riverfront.


28th Oct – 03rd Nov Lao Handicraft Festival

This year’s Lao Handicraft Festival takes place at Lao-ITECC, with more than 200 artisans from around the country travelling to Vientiane to display and sell their distinctive products. Visitors will find textiles, jewellery, non-timber forest products, recycled goods, pottery, and many other ethnic handicrafts. Shoppers will uncover beautiful handmade items to fit all budgets, from inexpensive souvenirs to exquisite high-end collectables. Other items on the tables include food products such as coffee, tea, spices, and herbal oils.

For more information: www.laohandicraftassociation.com

2nd- 24th Nov Éphémères

MDO will hold Éphémères, an exhibit of French artist Marie-Do HymanBoneu’s most recent works in lacquer painting at Vientiane’s i:cat gallery, which is open daily from 13.00-20.00. Ms Hyman-Boneu, who now resides in Vientiane, takes art lovers on an exploration of the techniques and possibilities of lacquer painting, by expressing her personal vision of the transformation of the place she now resides. For more information: www.mdolacquer.com

15th Nov

2nd Dec

Wat Si Muang Wax Castle Procession

This date marks the 38th anniversary of the foundation of Lao People’s Democratic Republic in 1975.

Lao PDR Foundation Day

The colourful Wax Candle Procession (Phasat Pheung) takes place two days prior to the That Luang Festival, and attracts large crowds to Wat Si Muang Temple, a short distance downriver from Vientiane’s tourism hub.

13th Dec

President Kaysone Phomvihane’s Birthday

7th-11th Dec

Luang Prabang Film Festival

See the story on the Luang Prabang Film Festival on page 21.

This date marks the 94th Anniversary of Laos’ first President Kaysone Phomvihane’s birthday. Mr Kaysone Phomvihane was appointed the first General Secretary of the Lao People’s Revolutionary Party’s Central Committee on 22 March 1950, and went on to establish the Lao People’s Democratic Republic on 2 December 1975.

25th Dec

Lao Hmong New Year (Boun Kin Jieng)

Miss Lao Beauty Pageant Discover facebook.com/misslaos | www.misslaos.net

7th Dec

The Hmong of Laos hold their New Year ceremony at the end of the 12th lunar calendar month and the beginning of the first lunar calendar month. However, various Hmong villages celebrate their New Year on different dates or months to accommodate their situation, such as harvesting, deaths, and joining other village celebrations. As such, some villages celebrate as early as 25 November, while most hold the occasion on 25 December.China-ASEAN Trade Soars pvf,6o7jkdko7hk]ts;jk'9uo da[ vk-Po lhk'lt4y8yl5'l6f gxao7A'mevyf ໂດຍ: ພິນິມ

ງານມະຫະກຳສິນຄ້າຈີນ-ອາຊຽນ ແລະການປະຊຸມສຸດຍອດວ່າດ້ວຍການຄ້າແລະການລົງທຶນ ຈີນ-ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 10 ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງໜານໜິງ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າຈ້ວງກວາງຊີ ສປ ຈີນ ລະຫວາງວັນທີ 3-6 ກັນຍາ 2013 ທຜານມາ ງານມະຫະກຳຈີນ-ອາຊຽນໄດ້ເປັນແຮງກະຕຸ້ນການພັດທະນາເຂດການຄ້າເສລີຈີນ-ອາຊຽນ ດ້ວຍຄວາມສຳເລັດ ພາຍໃຕ້ຂອບແຫ່ງຄວາມສຳພັນແບບຮຸ້ນສ່ວນທາງຍຸດທະສາດຈີນ-ອາຊຽນ ທ່ານສະວີ່ ໜິງໜິງ ຮອງເລຂາທິການປະຈຳຝ່າຢຈີນຂອງຄະນະມົນຕີທຸລະກິດ ຈີນ-ອາຊຽນກ່າວວ່າ ຍອດມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງຈີນກັບອາຊຽນໃນປີ 2012 ສ້າງສະຖິຕິສູງສຸດອີກຄັ້ງ ທະລຸ 400.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ສະຖິຕິສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍອດມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງຈີນ ກັບອາຊຽນເພີ່ມຈາກ 54.767 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2002 ຂຶ້ນເປັນ 362.800 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ໃນປີ 2011 ເຕີບໂຕຂຶ້ນ 5,6 ເທົ່າ ໂດຍມີອັດຕາເຕີບໂຕຫຼາຍກວ່າ 20% ປັດຈຸບັນ ຈີນ ກາຍເປັນຄູ່ຄ້າອັນດັບໜຶ່ງຂອງອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນກໍ່ແຊງໜ້າຍີ່ປຸ່ນຂຶ້ນມາເປັນຄູ່ຄ້າອັນດັບທີ່ 3 ຂອງຈີນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫງສປປລາວທ່ານທອງສິງ ທຳມະວົງໄດ້ສະເໜີວ່າ: ປັດຈຸບັນນີ້, ປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດໄປລົງທຶນຢູ່ປະເທດລາວ, ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ ວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ປະເທດລາວ. ທ່ານຍິນດີຕ້ອນຮັບນັກທຸລະກິດຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນມາສຳຫຼວດ, ຄົ້ນຄວ້າຢູ່ລາວນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພື່ອສະແຫວງຫາ ໂອກາດການລົງທຶນຢູ່ລາວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ກວ່າເກົ່າ. ຕົວເລກຂໍ້ມູນສະຖິຕິສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ໃນຊຸມປີຜ່ານມານີ້, ໃນບັນດາປະເທດທີ່ໄປລົງທຶນຢູ່ລາວ, ຍອດຈຳນວນການລົງທຶນຢູ່ລາວຂອງຈີນ ໄດ້ຢູ່ອັນດັບແຕ່ທີ 1 ຫາທີ 3 ໂດຍຕະຫຼອດ. ລາວໄດ້ກຳນົດເອົາອຸດສາຫະກຳແລະຂະແໜງການລົງທຶນທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ຄື: ການກໍ່ສ້າງພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງ, ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະອື່ນໆ, ເພື່ອ ທຳການກະກຽມເປັນຢ່າງດີໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂອງປະເທດຕ່າງໆທີ່ຫວັງຢາກຈະມາລົງທຶນຢູ່ລາວ.

The 10th China-ASEAN Expo and ChinaASEAN Trade and Investment Summit, held in Nanning in China’s Guangxi Province from 3-6 September 2013, addressed the expanding trade between the Mainland and Southeast Asia, while emphasising that the event has played a significant role in boosting the China-ASEAN Free Trade Area under the framework of their strategic partnership. Savy Ningning, Deputy Secretary of the China-ASEAN Trade Minister Council for China, said “The value of trade between China and ASEAN reached a historic high in 2012, topping USD400 billion for the first time. This statistic shows that the increase in trade value has dramatically climbed from USD54.77 billion in 2002 to USD362.80 billion in 2011.” China is currently ASEAN’s top trade partner, and ASEAN just overtook Japan to become China’s third most important trade partner. Lao Prime Minister Thongsing Thammavong stated that Laos currently has a new policy to promote foreign investment to attract more business to the country. He said Laos welcomes investors from China and fellow ASEAN member countries, who might be interested in doing business or carrying out feasibility studies. Statistics show China continually ranks in the top three countries investing in Laos. Laos has also determined priority industries and sectors for foreign investments such as infrastructure development, agriculture, manufacturing, tourism, energy, and mining.0q;,yf8trk[]k;{wmcsj'muj $ da[glf4tdyf0v'c0;'[+cdh;

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງທີ 4 ຫ້ວຍຊາຍ - ຊຽງຂອງ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວຄຶກຄັກຂຶ້ນມາສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນດ້ານການບໍລິການຮອງຮັບການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງບັນຍາກາດຈັບຈອງເນື້ອທີ່ດິນ ໃກ້ບໍລິເວນຂົວເລີ່ມຄຶກຄັກຂຶ້ນມາທັນທີ ເນື່ອງຈາກນັກທຸລະກິດ ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ຕ່າງກໍ່ຄາດການວ່າ ຫາກເປີດກິດຈະການໃດຫນຶ່ງຂຶ້ນບໍລິເວນນີ້ ອາດສົດໃສແນ່ນອນ. ທ່ານ ວັນທອງ ບຸດຕະນະວົງ ຫົວໜ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງທີ 4 ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ ບັນຍາກາດການມາຈັບຈອງເນື້ອທີ່ດີນອ້ອມຮອບບໍລິເວນດ່ານສາກົນ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ເຊື່ອມ ຈອດເຂົ້າຫາຂົວທັງສອງຟາກທາງ ກໍ່ຄຶກຄື້ນຂຶ້ນມາທັນທີ ເຊິ່ງມີທ່າອ່ຽງໄປທາງການຄ້າການ ບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທົ່ວໄປ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຕາມແຄມທາງທັງສອງຟາກເກືອບ 26 ເຮັກຕາກໍາລັງຈະພິກຮູບໂສມ ໃຫ້ເປັນສູນກາງດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ສະດວກສະບາຍທີ່ສຸດຂອງພາກເໜືອເຊິ່ງຈະເປັນຂອດສົ່ງເສີມ ການຄ້າຂາຍ, ການລົງທຶນ ແລະ ການຄົມມະນາຄົມ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເພີ່ມລາຍຮັບ, ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນອ້ອມຂ້າງ. ຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 4 ນີ້ເມື່ອເປີດນໍາໃຊ້ເປັນທາງການແລ້ວຈະເປັນທ່າແຮງຍູ້ດັນໃຫ້ເສດຖະກິດ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວໂດຍສະເພາະແຂວງບໍ່ແກ້ວຂະຫຍາຍຕົວໄວຂຶ້ນໂດຍຈະເປັນເສັ້ນທາງເຊື່ອມ ຕໍ່ລະຫວ່າງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ຜ່ານ ສປປ ລາວອອກສູ່ ສປ ຈີນ, ທັງເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາໄດ້ມີ ການຂົນສົ່ງທາງທະເລ, ເປັນການດຶງດູດນັກລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຕັ້ງຖານການຜະລິດຢູ່ ລາວ ແລະ ພາກພື້ນງ່າຍຂຶ້ນ. ໂຄງການຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງແຫ່ງນີ້ແມ່ນໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງຮ່ວມກັນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລາວ ແລະ ໄທ ເບື້ອງລະ 50 %, ໃນວົງເງິນການກໍ່ສ້າງທັງໝົດທີ່ລວມທັງການຕໍ່ສັນຍາອອກຕື່ມອີກ 6 ເດືອນລວມ 49, 5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ 36 ເດືອນ ໂດຍທາງລາວເຮົາ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກກະຊວງການຄ້າ ກົມຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ ສປ ຈີນ, ຂົວແຫ່ງ ນີ້ມີຄວາມກວ້າງ 14, 70 ແມັດ, ມີ 2 ຊ່ອງຈາລະຈອນໄປ - ກັບຊ່ອງລະ 3,5 ແມັດ, ບ່າທາງເບື້ອງ ລະ 2 ແມັດ, ທາງຍ່າງຂ້າງລະ 1,25 ແມັດ.

New Thai-Lao Bridge Boosting Bokeo’s Economy The soon-to-open fourth Thai-Lao Bridge linking Houay Xai with Chiang Rai, Thailand’s Xiengkhong Town is already boosting Bokeo Province’s economy, as investors race to reserve land near the crossing, with an eye on increased trade and good investment returns. Bridge Construction Manager Vanthong Boudtavong said, “Land reservations near the international border and close to bridge and road have been growing dramatically as businesses increasingly come to book land plots for various purposes, ranging from trading to providing hospitality services such as restaurants, hotels, and guesthouses to shops. They are claiming plots on both sides of the road in an area covering almost 26 hectares.” He added, “The bridge will considerably improve transportation within Laos’ northern region and help promote trade, investment, and communication, which will result in higher revenues for the people in this province, particularly those in the agricultural sector.” When it is officially open, the fourth friendship bridge crossing the Mekong will boost economic growth in northern Laos, particularly in Bokeo Province, as it will link Thailand to China via the new 180-km Lao Route 3. In addition, the bridge will provide Laos with better seaport access, which could attract more foreign investment to the country and region. The bridge construction project is an evenly split joint venture between the governments of Thailand and Laos. The total cost, including a six-month contract extension, is USD 49.5 million, and China’s External Assistance Department, Ministry of Commerce granted the funds for Laos’ 50 per cent stake. The 14.7-metre-long bridge is taking 36 months to build. A pair of 3.5-metre wide roadways and a 1.25 metre wide walkway run over the border, while the border road on both sides measure 2 metres in length.da[,kvud7A'da[gmfltdko I6[g'qks];'rt[k'

Reels will Roll Again in Luang Prabang

ຮູບເງົາອາດບໍ່ແມ່ນສິ່ງທຳອິດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຄຶດກ່ຽວກັບລາວ, ແຕ່ວ່າເທດສະ ການຮູບເງົາຫຼວງພະບາງພັດພວມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງຂຶ້ນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ນັບແຕ່ເລີ່ມຈັດຂຶ້ນໃນສີ່ປີກ່ອນໜ້ານີ້. ທ່ານຜູ້ຊົມແລະບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອຸດ ສະຫະກຳຮູບເງົາຈາກທົ່ວອາຊີອາຄະເນພວມກະກຽມຄວາມພ້ອມສຳລັບເທດ ສະການໃນຄັ້ງນີ້ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານຈະໄດ້ຊົມຮູບເງົາດີໆຈາກທັງສິບປະເທດ ອາຊຽນ. ມີການສາຍຮູບເງົາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນແລະຜະລິດ ໃນຫ້າປີຜ່ານມາ, ມັນກໍ່ບໍ່ເປັນການແປກຫຍັງທີ່ເທດສະການຮູບເງົາຫຼວງພະ ບາງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນຈາກທ່ານຜູ້ຊົມ.

Film may not be the first thing that comes to mind when one thinks of Laos, but interest in the Luang Prabang Film Festival has been steadily growing since it began four years ago. Moviegoers and industry professionals from all over Southeast Asia look forward to this event as it presents an outstanding collection of curated films from all 10 ASEAN countries. With back-to-back screenings of the some of the region’s best films produced in the past five years, it is no wonder LPFF has got people’s attention.

ທ່ານ ກາບີຣແອນ ກູເປີມານ ຜູສ ້ າ້ ງຕັ້ງ ແລະ ອຳນວຍການເທດສະການຮູບເງົາ ກ່າວວ່າ, “ການວາງແຜນທີ່ດເີ ປັນກຸນແຈສຳຄັນ”. “ເທດສະການຮູບເງົາກໍ່ບມ ໍ່ ີ ຫຍັງສຳຄັນຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມກ ີ ານນຳສະເໜີຮບ ູ ເງົາທີ່ໄດ້ຮບ ັ ຄວາມນິຍມ ົ ”

“Great programming is the key,” says Gabriel Kuperman, LPFF’s founder and director. “A film festival is nothing if it isn’t showing incredible films.”

ພາລະໜ້າທີ່ອັນເປັນຕົ້ນຕໍຂອງເທດສະການຮູບເງົາຫຼວງພະບາງກໍ່ຄືການຊ່ວຍ ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບອຸດສະຫະກຳຮູບເງົາ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄຽງຄູ່ກັບການສອນ ແລະ ກະຕຸ້ນນັກສ້າງຮູບເງົາ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກພື້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນລາວ. ທ່ານ ກູເປີມານ ກ່າວຕື່ມ ອີກວ່າ: “ພວກເຮົາຈັດເທດສະການນີ້ຂຶ້ນມາກໍ່ເພື່ອຈະນຳເອົາແຕ່ຮູບເງົາດີໆ ແລະ ຜູ້ສ້າງທີ່ມີຄວາມສາມາດເປັນເລີດໃຫ້ມາຢູ່ຈຸດດຽວກັນ ແລະ ກໍ່ເປັນການ ສ້າງເວທີສຳລັບຜູ້ສ້າງຮູບເງົາໃນພາກພື້ນໃຫ້ໄດ້ພົບປະ ແລະ ຮ່ວມມືກັນ.”

A big part of LPFF’s mission is to help build interest and capacity in the Southeast Asian film industry, as well as teach and inspire local and regional filmmakers, particularly here in Laos. “You do that by bringing together the best of the best, creating a space for regional filmmakers to meet and collaborate,” Kuperman says.

ເຖິງວ່າຫຼວງພະບາງຈະບໍ່ມີໂຮງສາຍຮູບເງົາກໍ່ບໍ່ອາດສາມາດຢຸດເພິ່ນໄດ້. ຈໍຮູບເງົາຖືກຕັ້ງຂຶ້ນໃນສວນຫຍ້າ, ຝາໂຮງແຮມລະດັບຫ້າດາວ ແລະ ທີ່ຕະຫຼາດ ຫັດຖະກຳ ໃນກາງເມືອງເຊິ່ງບັນດາຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍຕັ່ງຢາງ ສີຟ້າເກືອບພັນໝ່ວຍ ເພື່ອເນລະມິດໃຫ້ສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນເປັນໂຮງລະຄອນ ກາງແຈ້ງ. ໃນນາມເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເທດສະການປີຜ່ານມາຂ້າພະ ເຈົ້າສັງເກດເຫັນວ່າ, “ພໍເບິ່ງແລ້ວກໍ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າທັງໝົດຕົວເມືອງໄດ້ຖືກ ປ່ຽນມາເປັນໂຮງສາຍຮູບເງົາ” ເທດສະການໃນປີນີ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 7-11 ເດືອນທັນວາ. ນອກຈາກການສາຍຮູບເງົາແລ້ວກໍ່ຍັງຈະມີເວທີສົນທະນາປຶກສາ ຫາລື, ການວາງສະແດງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການພົບປະເພື່ອຕອບຄຳຖາມຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈກັບນັກສ້າງຮູບເງົາ.

The fact that Luang Prabang has no working cinemas didn’t stop him. Screens are rigged on garden lawns, within the walls of a five-star hotel, and at the Handicraft Market, right in the center of town, where stalls are replaced with approximately 1000 blue plastic chairs to create a massive open-air theater. As one attendee last year noted, “it’s like the whole town is transformed into a cinema.” This year’s event starts on December 7th and runs until the 11th. In addition to the film screenings, there are a series of panel discussions, multiple exhibitions, and Q&As with the filmmakers.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

For further information on the festival, visit www.lpfilmfest.org, or stay up to date at facebook.com/lpfilmfest. To book tours and travel arrangements to attend the festival, email Khiri Travel, LPFF’s Official Travel Partner, at sales.laos@khiri.com.Hightlights

Champa Holidays Five Highlights

Drinking 10,000 Kip Beer Lao Want to break from Vientiane’s tourist scene? Bernie Rosenbloom takes you on a liver-twisting tour of five venues to drink the pride of the nation, a big bottle of Beer Lao for only 10,000 kip. You’ll imbibe at the central bus station, a one-table sandwich shop, an after-work local favourite, a restaurant across from a high-end hotel, and near BCEL bank’s headquarters, all in Vientiane’s tourism hub.

1. Welcome to Laos

Dyed-in-the-wool backpackers ride the green border-busses from the Friendship Bridge to Vientiane’s central bus station, and deserve a budget Beer Laos after a long trip through Thailand. Welcome to Laos and the Phiou Restaurant, tucked in the terminal’s corner next to the toilets. Framed jigsaw puzzles hang from the fading azure-trimmed white walls, blending well with the blue plastic Pepsi banners draped by classic yellow Beer Lao tablecloths on the 10 wooden tables. From plastic stools, fresh arrivals can ease into Laos’ languid pace while watching hawkers flog goods through coach windows amid a symphony of beeping buses. And the bill…10,000 kip.

2. Payday Celebre

Just cash your pay cheque or exchange money at the BCEL bank on Rue Pangkham? Celebrate with a Beer Lao at the spacious, 12-table restaurant with no name across the street. It’s easy to spot; stickers advertising cars and mobile phone services straddle the open front under engraved wooden trim. Inside, patrons and staff fixate on the TV, but the young man, who does everything from cook to floor sweeping, serves you in a second. Dormant bird nests and bee hives dangle from the ceiling, and the head and fur coat of some mammal highlight the wall decor. Pay no attention to the clock stuck at 11.00. Just enjoy that cool 10,000 kip Beer Lao.

3. Grandma’s House

Nothing beats a Beer Lao at grandma’s sandwich shop on Samsenthai Road, just around the corner from Nam Phu and across from M Point minimart. It’s like having a brew at home, as grandma only has one metal table on the sidewalk. She serves up a slate of baguettes to soak up a lunchtime beer from the stand in front of her open-front home, but having a lone lager as the hordes pass by presents a great sideshow just steps away from the iconic giant wine shop wooden barrel. And best of all, grandma prices her Beer Lao at 10,000 kip.

4. Pre-dinner Pouring

For a pre-dinner Beer Lao or two or three, head to the corner of Pangkham and Phainam Roads next to the venerable Day Inn. The 4 Junctions Beer Vitsara opens at around 17.00 and packs the place with Lao men after work. With local music piping from an aging stage speaker, young girls donning tight green Beer Lao skirts serve up bottle after bottle, as the owner cooks up Lao snacks. Plants encircle the open air bar decked out in Beer Lao paraphernalia, with an antique wagon leaning in the corner. The bathroom features a flushing urinal, but women face a challenge when unleashing their 10,000 kip Beer Lao.

5. Treating VIPs

When asked to meet in front of the upscale Settha Palace to join a visiting tourism professor from the University of Macau for a Beer Lao, I jumped at the chance. Little did I know we were heading across Pangkham Road to the Khamphew Ngua Phao. Red Chinese lanterns beckon the thirsty to the restaurant’s spacious interior, with generic speakers humming Lao music. “The vinyl yellow Beer Lao table cloths mixed with the fading beige walls make for a Picasso-like cavalcade of colours,” the professor said. “I also liked the cobwebs intertwined with the fan, which adds to the ambience.” As we left, he concluded, “Heh, for 10,000 kip a pop, that was great.”

23


24


RESTAURANT

,uspa'cfj

muj9t8hvoIa[]tf6csj'dkomjv'mPj;muj9t,kIvfoU

Rockin’ New Vientiane Restaurants By Marion Le Roux

ຮ້ານປີແມນຕົງ, ສຳລັບທ່ານທີ່ມັກສະເຕັກ ຄວາມສົມບູນແບບ, ທັນສະໄໝ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເຕັມຮູບແບບແຕ່ ເດືອນກໍລະກົດ 2013 ຜ່ານມາ ແລະ ກໍ່ແມ່ນພໍ່ຄົວຊອດລາວຝຣັ່ງ ທ່ານ ແຊກ ແລະ ພັນລະຍາຂອງເພິ່ນ ນາງ ລີຈີນາ ຊາວສະເປນ ທີ່ບໍ່ຢຸດຢ່ອນໃນ ການໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດເພື່ອເຕີມເຕັມການສ້າງສັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ ເຂົາເຈົ້າໂດຍມີຈຸດໝາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຮ້ານຂອງເພິ່ນເປັນທາງເລືອກໃໝ່ ອັນເປັນເລີດທາງດ້ານອາຫານໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ລາຍການອາ ຫານກໍ່ຊວນໃຫ້ຫຼົງໄຫຼເນື່ອງຈາກວ່າທາງຮ້ານມີບໍລິການທີ່ຫາບ່ອນປຽບໄດ້ ຍາກໃນນະຄອນຫຼວງແຫ່ງນີ້ ເຊິ່ງມີແຕ່ອາຫານທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະຈົນ ເຖິງປະເພດປິ້ງ ແລະ ສະເຕັກຫຼາກຫຼາຍຊະນິດບໍ່ວ່າຈະເລືອກປະເພດໄກ່ ຫຼື ຊີ້ນ ທີ່ຖືກປຸງແຕ່ງຕາມເອກະລັກ ແລະ ແບບສະບັບຂອງຊາວຝຣັ່ງປະ ສົມຄຽງຄູ່ກັບອາຫານປະເພດເຄື່ອງແກ້ມທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຊາວສະເປນ. ນອກນີ້ຍັງມີວາຍຫຼາຍປະເພດຈາກຫຼາຍປະເທດເຊັ່ນ: ອີຕາລີ, ຝຣັ່ງ ແລະ ສະເປນໄວ້ລໍຖ້າໃຫ້ທ່ານເລືອກດຶ່ມກັບສະເຕັກ. ພິເສດແມ່ນທາງຮ້ານຍັງ ໄດ້ສ້າງສັນ ແລະ ປ່ຽນແປງລາຍການອາຫານເພື່ອເຕີມເຕັມຄວາມຫຼາກ ຫຼາຍ. ອີກຈຸດເດັ່ນໜຶ່ງຂອງຮ້ານກໍ່ແມ່ນປ້າຍໄຟໜ້າຮ້ານທີ່ຕັ້ງສະຫງ່າ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງໃຊ້ດິນເຜົາໃນຮ້ານທີ່ເຈົ້າຂອງຮ້ານເປັນຜູ້ອອກແບບ ເອງ. ແນ່ນອນທ່ານຈະຮູ້ສຶກດີທີ່ໄດ້ສຳຜັດກັບບັນຍາກາດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ລົດນິຍົມ ແລະ ຄວາມປະທັບໃຈຄືແນວນີ້.

Pimentón Steakhouse It is stark, modern and already fully fledged since Franco-Lao Chef Serge and his wife Regina from Spain opened Pimentón in July 2013, and the couple continues paying relentless attention to the details to fuel their ongoing creative process to make the open-fire steakhouse a great new dining option in Vientiane. The enticing menu offers an unmatched choice of dishes, ranging from grilled classics - asado Argentino, grilled chicken, charolais rib eye steak, beef aiguillette, and beef tenderloin from the Franco Thai Farm - to rather mysterious dishes (go for the gazpachuelo) exclusively available at Pimentón. You will also find classic Spanish tapas, a good selection of cheeses and charcuterie such as jamon Serrano, and a variety of chorizos or salchichon. You’ll also be mesmerised when it comes to selecting the perfect wine for your meal, with a great variety of vintages from Italy, France and, of course, Spain. As part of the restaurant’s ongoing creative process are regular modifications to the menu. And, its distinctive lighting is a real atmosphere maker, with industrial style steel pipes to brighten up your meal. Earthenware designed by Chef Serge and Santhipone Factory is used for water jars and tapas plates. It definitely feels great to land in an eatery full of taste and surprises.

Address: 5 Rue Nokeoukoumane Tel: (+856) 020 121 5506 www.pimentonrestaurant–vte.com 25


RESTAURANT

ຮ້ານແບມບູຣາວສ(Bamboo House), ບາບີຄິວຕຳຫຼັບເກົາຫຼີ ແລະ ວາຍ ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຂອງຮ້ານເພິ່ນກັງວົນໃຈກໍຄືການສ້າງສັນໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ສຶກເຖິງ ຄວາມເປັນເກົາຫຼີ ແລະ ຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ກໍ່ມີການເອົາໃຈໃສ່ໃນ ລາຍລະອຽດທຸກຢ່າງເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ: ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຜ້າ ເຢັນກ່ອນເສີບອາຫານ, ວາຍ, ເຕົາປິ້ງພ້ອມດ້ວຍພັດລົມໃນແຕ່ລະໂຕະ. ປາທີ່ນຳເຂົ້າຈາກເກົາຫຼີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ອັດທະລົດຂອງອາຫານຕົ້ນຕຳຫຼັບ ແລະ ຊີ້ນປະເພດຕ່າງໆຖືກຊອຍຢ່າງບັນຈົງດ້ວຍເຄື່ອງມືສະເພາະສຳລັບ ປະສົບການ ການກິນຊິ້ນດາດເກົາຫຼີອັນເປັນເອກະລັກ. ຮ້ານອາຫານທີ່ ຫາກໍ່ເປີດໄດ້ຫົກເດືອນແຫ່ງນີ້ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະບໍລິການທ່ານດ້ວຍບາບີຄິວ ອາຫານທະເລ ກຸ້ງ, ປາມຶກ ແລະ ຫອຍ ນອກເໜືອຈາກລາຍການປະເພດ ຊີ້ນທ່ານຍັງສາມາດສັ່ງປູດອງໄດ້ພຽງແຫ່ງດຽວໃນວຽງຈັນ.

Bamboo House Bamboo House, which opened its doors earlier in 2013, aims to recreate the genuine, modern feel of a South Korean restaurant, and it has paid attention to every little detail to achieve this goal. The service staff present patrons with small wet tissues before serving meals. The latest in ventilated fire grills and wine buckets highlight each table. The restaurant imports its fish as well as its meats and poultry - sirloin, rib eye, boneless short ribs and duck - from Korea to ensure the kitchen is capable of creating authentic traditional dishes. Selections are finely cut with scissors for an authentic Korean barbecue experience. The Bamboo House also offers a seafood grill with shrimp, crab, and shellfish along with the only marinated crab in Vientiane. Address: 23 Singha Road, Nongbone Village, Saysettha District Tel: (+856) 21-453-668

26


ຮ້ານອາຫານເລສ໌ກິວ

Ray’s Grille

Ray’s Grille ໄດ້ຍ້າຍສະຖານທີ່ໄປຕັ້ງຢູ່ເຮືອນສະໄໝເມືອງ ຂຶ້ນທີ່ມີສະເໜ່ ໃນຖະໜົນສີຫອມໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ.ສະເຕັກຊີ້ນ ຫຼື ໄກ່ໃສ່ເນີຍທີ່ເສີບພ້ອມເຂົ້າຈີ່ທີ່ລົດຊາດ ເປັນເລີດນັ້ນຍັງມີໄວ້ບໍລິການທ່ານໃນຮ້ານອາຫານແຫ່ງນີ້. ນອກນີ້ຍັງມີເບີເກີຊີ້ນງົວທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດເຊິ່ງຖື ວ່າເປັນລາຍການອາຫານທີ່ດີສຸດໃນອາຊີອາຄະເນຕາມ ການແນະນຳດ້ານທ່ອງທ່ຽວ. ນອກນີ້ໃນບັນດາລາຍການ ອາຫານຍັງມີ, ອາຫານຕາມແບບທ້ອງຖິ່ນຂອງຊາດອາເມ ລິກັນ (American/Tex-Mex) ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຄຽງຄູ່ກັບສະ ເຕັກປະເພດຕ່າງໆໄວ້ໃຫ້ທ່ານເລືອກຊິມ. ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ ຄວນພາດກໍ່ຄື ສະຫຼັດ ທີ່ທາງຮ້ານມີໃຫ້ບໍລິການສາມາດເຮັດ ໃຫ້ທ່ານນ້ຳລາຍໄຫຼໄດ້. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເລືອກກິນອາຫານປະ ເພດໃດຈະໃຊ້ມື ຫຼື ໃຊ້ສ້ອມ, ເບີເກີຂອງທ່ານເລສ໌ ຈະເຮັດ ໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຕິດອົກຕິດໃຈ.

Rays Grille recently moved its location to a charming colonial house on Sihom Road in the centre of Vientiane. Ray’s delicious beef or chicken Philly cheese steak baguettes are still available as is a new menu item, the best imported beef burgers in Southeast Asia, according to Trip Advisor. No matter how you down Ray’s juicy burgers, by hand or fork, they are truly addicting. The slate in front of the restaurant contains a well rounded selection of American/Tex-Mex favourites topped by the restaurant’s most popular dish, steak quesadillas filled with thinly sliced imported rib-eye steak onions, cheese, and salsa. Both the Philly cheese steaks and quesadillas are also available with chicken or pork. Don’t miss the large Cobb salad topped with artichoke hearts, chicken, bacon, egg, and feta cheese coated with Ray’s mouth watering blue cheese dressing. And for vegetarians, Ray’s offers a tasty selection of homemade falafel. Address: 17/1 Sihom Road

27


RESTAURANT

ເຝີ 101, ຮ້ານເຝີຕຳຫຼັບຫວຽດນາມ ເຝີ 101, ຮ້ານເຝີຕຳຫຼັບຫວຽດນາມ ແລະ ນ້ຳປັ່ນທີ່ຮ້ານເຝີ 101 ທີ່ຫາກໍ່ ເປີດໃໝ່ທ່ານສາມາດສັ່ງຖ້ວຍທຳມະດາ ຫຼື ຖ້ວຍພິເສດ (ປະມານສີ່ຖ້ວຍ ທຳມະດາ - ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນຖ້າຫາກວ່າທ່ານສາມາດກິນໝົດໄດ້ພາຍ ໃນ 30 ນາທີ) ແລະ ທ່ານກໍ່ສາມາດເລືອກວ່າຈະເອົາຊີ້ນຊະນິດໃດບໍ່ວ່າຈະ ເປັນລູກຊີ້ນ, ຊີ້ນຂາລາຍ, ຊີ້ນສັນ ແລະ ອື່ນໆ. ເຖິງວ່າລາຍການຫຼັກຂອງ ຮ້ານຈະເປັນເຝີ, ແຕ່ທ່ານຍັງສາມາດສັ່ງຢໍ​ໍ່ຂາວ, ຢໍ່ຈືນ ແລະ ຂົ້ວຊີ້ນເສີບ ພ້ອມເຂົ້າຈີ່ ຫຼື ເຂົ້າຈ້າວ ຖ້າທ່ານມັກເຄື່ອງດຶ່ມເພື່ອສຸຂະພາບກໍ່ສາມາດສັ່ງ ນ້ຳໝາກໄມ້ປັ່ນລົດຊາດເລີດດ້ວຍລາຄາພໍດີຕັ້ງຢູ່ຖັດກັນພຽງ 10,000 ກີບ ເທົ່ານັ້ນ. ເປີດທຸກວັນແຕ່ເວລາ 7:00Am-21:30Pmໂມງ.

Pho 101 At newly opened Pho 101, you can select from a regular, special or jumbo bowl of Vietnamese noodles, and for those daring enough to order the jumbo – the equivalent of four regular bowls – and can polish it off in 30 minutes, you get it free! You can choose from beef balls, tendon, and brisket for the meat. Though the restaurant specialises in pho, you can also find spring rolls, fried rolls, and tasty beef stew with bread or rice on the menu. Fancy a healthy drink to go with your meal? Just step next door to Jungle Juice for delicious, shakes and juices for only LAK 10 000. Pho 101 is open daily from 07.00-21.30. Address: 62, Sokpaluang Rd, Ban Sokpaluang, Sissatanak District | Tel: (+ 856) 21-316-052 www.pho101laos.com | Facebook.com/pho101.laos

ຮ້ານ Love Life Café ເພື່ອເປັນການສະຫຼອງຄົບຮອບສອງປີ, ຮ້ານເລີບໄລຟ໌ຄາເຟ ຊື່ງໄດ້ຍ້າຍ ຈາກເຂດທາດຫຼວງບ້ານໜອງບອນໄປທີ່ ບ້ານໂພນສີນວນ, ຕິດກັບເຂດດົງ ປ່າລານເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ມີຜູ້ຄົນໜ້າແໜ້ນກ່ວາເດີມ. ຮ້ານໃໝ່ມີເນື້ອທີ່ກວ້າງ ກ່ວາເດີມ ແລະ ຍັງມີລານເປີດທີ່ທ່ານສາມາດນັ່ງຊົມວິວບັນດາຝູງຊົນທີ່ຂີ່ລົດ ມາຊື້ດອກໄມ້ໃນບັນດາຮ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນນັ້ນ. ເນື່ອງຈາກວ່າມີສະຖານທີ່ ກ້ວາງກ່ວາເດີມທາງ ຮ້ານເລີບໄລຟ໌ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການວາຍຟາຍ ແລະ ເມນູ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍເກີດຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນແຊນວິດປາ ແລະ ສະຫຼັດ. ນອກຈາກ ລາຍການໃໝ່ແລ້ວທາງຮ້ານຍັງຮັກສາເຊິ່ງລົດຊາດອັນດັ້ງເດີມຂອງລາຍ ການອາຫານເກົ່າບໍ່ວ່າຈະເປັນກະແລມປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ເຂົ້າໝົມກຸກກີ ລົດຊ໋ອກໂກແລັດ ທີ່ແຊບບໍ່ຄືໃຜ :)

Love Life Café To celebrate its second birthday, Love Life Ice Cream has left That Luang and Ban Nongbone and moved to the busiest part of Ban Phonsinuan, at the end of Rue Dongpalane. The new shop is bigger, and boasts a lovely terrace from which to watch the frantic choreography of cars and motorbikes stopping for gift baskets at one of the many nearby flower shops. To go with the bigger premises, Love Life is now offering free WiFi and a bigger menu, including light savoury options such as Panini sandwiches and salads. And fear not, for the new menu still features all of your old favourites, including the delicious Mount Fuji sundae and of course, Love Life’s famous chocolate chunk cookies and homemade “fruity ice lollies”.

Address: Rue Dongpalana, Ban Phonsinuan Tel: (+856) 020 5899 6587 www.lovelifelaos.com | facebook.com/lovelifelaosHot New Hotels in Laos By Bernie Rosenbloom

ibis Vientiane Nam Phu

Pierre Molinari stepped out of Accor Hotel’s box with the ibis Vientiane Nam Phu. Besides bringing an international brand, owner Mr Molinari wanted something modern and trendy at his 64-room hotel, and with a Paris designer, he hit the mark. Located within steps of the Nam Phu Fountain, the staff’s greeting smiles await at the front door, before you enter an expansive lobby that merges with the restaurant. Red shaded lamps hover above, with a inviting bar serving spirits and gourmet coffee. The restaurant’s open kitchen bookends the room, where pasta fans enter heaven. The eatery presents a choice of pasta and sauces, some with a Lao fusion slant, and diners select their combination. Mr Molinari stressed the importance of hygiene and international service quality.

Namphu Square, Setthathirat Road, Vientiane Tel: (+856) 020 121 5506 www.ibishotel.com, www.accor hotels.com

As with most ibis hotels, the rooms offer comfortable sleeping quarters with necessary amenities. “The rooms are simple but reasonable,” Mr Mr Molinari said. “You don’t need to pay for things you don’t need.”

Mandala Boutique Hotel

“Surprised” popped into my mind when wandering into a Vientiane neighbourhood at Vat Si Muang just outside the main tourism hub. A small sign announced, “Mandala”, and a driveway leading to a large home that belonged in 1960s California. The hotel’s General Manager Philipp Bode met me at the 50-year-old house’s foyer, having arrived this year to refurbish the residence to maintain its ‘60s feel. “What we want to create is a feeling of home…as we are small and more relaxed.” He retained most of the original furnishings, floors, and structure, while converting other structures into rooms. The hotel currently offers 23 “green” four-star rooms in its retro accommodation with modern amenities, and some rooms offering temple views. “This is a work in progress”, Mr Bode said, and he intends to create three family rooms, transform the front yard into a garden lounge, and focus on details. Sliding glass doors encase the restaurant serving Lao and international dishes. He added, “We’ll have theme nights, so watch for that.”

Ban Phiavat, Sisattanak District, Vientiane Tel: (+856) 021-214-493 www.mandalahotel.asia www.facebook.com/mandalahotel.asia


Shangri Lao

Shangri Lao offers a luxury tent camp alongside Elephant Village to deliver an amazing experience. Located 12 km from Luang Prabang Town on the Khan River, Shangri Lao features themed tents based on French Dr Neis’ 1882-83 expedition in the area. You can stay in “Inspiration”, “Water Healing”, “Rejuvenation” and similarly named tents. “This is a work in progress,” explained owner Markus Peschke, who said the number of tents will reach seven in 2013. Handcrafted 19th century-style furniture dons each of the spacious bamboo-and-canvas tents with hardwood floors. An attached bathroom offers either an era tub or whirlpool. Guests can also choose to stay in the eight-room lodge.

Ban Xieng Lom, Luang Prabang Tel: (+856) 071 252 417 shangrilaopq@gmail.com www.shangri-lao.com

The facilities add a modern touch. Suspension bridges weave through the property to the reception area serving Twinnings Tea and gourmet coffee, and on to an infinity pool and bar. For dining, the camp restaurant’s menu presents a la carte Lao and Western dishes. Add in elephant tours following Dr P. Neis exploits for the perfect stay.

Lanith Luang Prabang

Imagine a hospitality complex with a cause that centres on a bar and restaurant offering international service quality. Due to officially open in November, Lanith Luang Prabang (LLP) is already doing just that in a quiet Nam Don Riverside neighbourhood at the Kuang Si Waterfalls Bridge just 3.5 km from town in Ban Khoi. LLP offers four guestrooms with minimalistic décor, snug beds, and sizeable balconies with views of the garden pond and Nam Dong River village. The meeting room can accommodate up to 36 delegates, and offers a choice of set menus for coffee breaks and meals. But, LLP’s spacious 60-seat Balcony Bar & Restaurant headlines the show, starring Michelin star-rated Chef Pit Wanderscheid presenting “The Mekong Spirit” evolving menu, highlighting basic French cuisine using Luang Prabang products. The outlet, decked out in local wood furnishings and encircled by a wide terrace, offers free transport to and from town.

LLP. a Luxembourg initiative, presents a model for public-private sector partnerships that pays off as proven in Lanith’s “Passport to Success” skills training programme, which generates revenue to sustain the project. Ban Khoi, Luang Prabang Tel: (+856) 071 211 040 luangprabang@lanith.com www.lanith.com

31INSIDE LAOS

;a';P'da[7;k,mhkmkp.|j9kdmujl6'


INSIDE LAOS

My body shook from the effort; all the tension numbed my mind, as I reached the top of 250-metre Nam Tham waterfall we had just assaulted in a daring adventure feat. By the time I arrived, some team members had already changed to dry clothes and were playing card games on the wooden deck overlooking the majestic limestone karst mountains below the dark clouds. Soaked to my bones and baffled by the bizarre experience, I asked Green Discovery Laos Founder and Program Director Inthy Deuansavan, who had invited me on this survey trip, “So, when are you officially opening this climbing tour?” “In September,” he said. “However, there won’t be as much water as now.” Climbing up a gushing waterfall over a protected route on a via ferrata, which means “iron road”, is not very common, and even when the water is low, the experience will be far from boring. The via ferrata technique has been used in the Alps since the 19th century, hence the Italian name. Basically, a steel cable periodically fixed to rocks runs along the route to secure the climbers, who use a via ferrata kit - mainly a harness and carabiners (clamps) - to secure themselves to the cable and limit any slip. Further, Green Discovery has installed iron pegs all the way up the waterfall as an additional climbing aid. The trip also entails abseiling from the top of the waterfall on the way back down in a controlled descent on the rock face using a rope. You also walk on scenic suspended bridges from one platform to another, and zip line on seven cables, which allows Vang Vieng Challengers to catch their breath and rest their sore muscles, though it’s a bit frightening being perched high-up above the canopy and roaring waterfall. Green Discovery ranks the company’s tours into four categories to match their levels of difficulty: Discovery, Experience, Adventure, and Challenge. Among the almost 200 programmes developed by Laos’ leading adventure ecotourism company, only three qualify for the heavyduty Challenge listing, and this new Vang Vieng experience, appropriately named “The Vang Vieng Challenge”, happens to be one of the chosen few. Needless to say, you’re going to get an adrenaline rush, and though you won’t need to master any specific skills beforehand, make sure you feel fit enough for the strenuous climb. 34


INSIDE LAOS

Inside Laos  The Vang Vieng Challenge Heads to New Highs

ຕົນໂຕ, ຂາ ເລີ່ມສັ່ນຈາກຄວາມພະຍາຍາມ; ຄວາມ ກົດດັນເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກເລີ່ມສັບສົນ ໃນຂະນະ ທີ່ໄປເຖິງຈຸດສູງສຸດຂອງນ້ຳຕົກໃນລະດັບ 250ແມັດ, ກໍ່ໝາຍວ່າພວກເຮົາໄດ້ພິຊິດການຜະຈົນໄພທີ່ກ້າ ຫານ. ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄປເຖິງ, ບາງຄົນທີ່ຮ່ວມ ເດີນທາງນັ້ນກໍ່ໄດ້ປ່ຽນເຄື່ອງ ແລະ ກຳລັງນັ່ງພັກ ຜ່ອນຢູ່ເທິງເຮືອນໄມ້ທີ່ສາມາດເບິ່ງວິວພູຜາທີ່ກວ້າງ ໃຫຍ່ຢູ່ກ້ອງ ຄັວນໝອກອັນມືດມົວ. ຍ້ອນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຫວາດສຽວຈົນເຖິງກະດູກ ແລະ ຮູ້ສຶກສັບສົນກັບປະສົບການທີ່ແປກປະຫຼາດ ຄັ້ງນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຖາມ ອີນທີ ເດືອນສະຫວັນ ຜູ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ກຣີນດີສໂຄເວຣີ ແລະ ທັງເປັນ ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການເປັນຜູ້ເຊື້ອເຊີນທີ​ີມງານ ວາລະສານຮ່ວມເດີນທາງສຳຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ, “ເມື່ອໃດ ທ່ານຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວປິນ ພູຢ່າງເປັນທາງການ” ເພິ່ນຕອບວ່າ, “ເດືອນກັນຍາ.” “ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມລະດັບນ້ຳຈະບໍ່ຊ່ຳປັດຈຸບັນ” ການປິນພູຜ່າ ນ້ຳຕົກຕາດຕາມແລວທີ່ມີການປ້ອງກັນໂດຍນຳໃຊ້ ລວດເຫຼັກ (Via ferrata) ມັກຈະບໍ່ຄ່ອຍເຫັນ ແລະ ເຖິງວ່າລະດັບນ້ຳຈະຕ່ຳ ປະສົບການນີ້ກໍ່ຈະບໍ່ເຮັດ ໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກເບື່ອຢ່າງແນ່ນອນ. ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ລວດເຫຼັກຖືກນຳໃຊ້ໃນພູອານ ແຕ່ສັດຕະວັດທີ 19 ສະນັ້ນ ຈຶ່ງມີຊື່ເປັນພາສາ ອີຕາລຽນ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວລວດຈະຖືກຍຶດຕິດ ກັບຫີນ, ເນັ່ງຕາມແລວທາງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມ ປອດໄພຂອງຜູ້ປີນ ທີ່ນຳໃຊ້ອຸປະກອນການປີນ ສະເພາະ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຫຼີກ ລ່ຽງການມື່ນ. ນອກນີ້ເພິ່ນ ຍັງໄດ້ຝັງເຫຼັກຈ່ອງຕະ ຫຼອດເສັ້ນທາງຂຶ້ນນ້ຳຕົກເພື່ອເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການ ປີນເພີ່ມເຕີມ.

35


INSIDE LAOS

The trek kicks off after a 15-minute sawng thaew drive from Vang Vieng. The first rope bridge hanging above the fast running water greets visitors, and presents an invitation to adventure like leaping into Alice’s looking glass. However, before heading off to the awaiting rumbling rivers and rocks, the Green Discovery guides gear you up with a via ferrata kit: harness, carabiner, and helmet. The first two hours of trekking are bliss, with an explosion of colours along the line of red-and-yellow helmeted trekkers hiking through the verdant paddy fields set in a mist surrounded by shredding karsts, typical of the Vang Vieng landscape. There were many rivers to cross before reaching the bottom of the challenging waterfall, where the adventure really begins...two hours of intense climbing. Where the river is wide, rope bridges straddle the hurdle, and it’s easy to become dizzy, as you focus on your feet, while the murky water runs fast right below. And where no bridges have been built, forming a human chain solves the problem. But when you are up against the waterfall wall, you’re quite alone. It’s just you, your carabiners, and the rocks. But, you have to do it, because there’s no turning back, as you cannot cross the many rivers alone, and it would be a pity to give up and decide to sleep against the rocks, when you can enjoy such a beautiful sunset from the top. As with any adventure trip worthy of that name, the feeling of great accomplishment rewards the effort after making it to the summit, where snacks stall your appetite until the Green Discovery staff complete the preparation of a well-earned dinner of grilled fish, meat, mixed vegetable, roasted eggplant with tomato sauce, and sticky rice.

36


ການປີນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຫ້ອຍໂຕລົງມາຈາກເທິງນ້ຳຕົກໂດຍການນຳໃຊ້

ສອງຊົ່ວໂມງທຳອິດຂອງການເດີນທາງປຽບເໜືອນສະຫວັນ ເນື່ອງຈາກວ່າ

ເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ປິນໄດ້ພັກຫາຍໃຈ ເຖິງວ່າການ

ສີເຫຼືອງ ຍ່າງເປັນແຖວຜ່ານທົ່ງນາອັນອຸດົມສົມບູນທ່າມກາງຜາຕັ້ງໂດດ

ເຊືອກ. ນອກນີ້ທ່ານຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຍ່າງເທິງຂົວອູ່ ແລະ ລວດສະລິງເພື່ອ

ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ໃສ່ໝວກກັນກະທົບສີແດງສະຫຼັບກັບ

ຫ້ອຍໂຫນຢູ່ເທິງອາກາດທ່າມກາງສາຍນໍ້າຕົກຈະຂ້ອນຂ້າງເປັນຕາໜ້າ

ເດັ່ນສະຫງ່າຕາມແບບສະບັບຂອງວັງວຽງ.

ຢ້ານກໍ່ຕາມ.

ພວກເຮົາຍ່າງຜ່ານແມ່ນ້ຳຫຼາຍສາຍກ່ອນທີ່ຈະໄປເຖິງ ຕີນນ້ຳຕົກ

ບໍລິສັດທ່ອງທຽ່ວຂອງເພີ່ນໄດ້ຈັດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ອອກເປັນສີ່ປະເພດອິງ

ທີ່ທ້າທາຍ ເຊິ່ງເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການທ້າທາຍຢ່າງແທ້ຈິງ...ສອງຊົ່ວ

ຄວາມທ້າທາຍ. ໃນບັນດາເກືອບ 200 ລາຍການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຖືກພັດທະນາ

ເຊືອກເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະສັກທີ່ຂວາງໜ້າອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານໝົດສະຕິໄດ້

ແບບອະນຸລັກ, ມີພຽງສາມລາຍການທີ່ເໝາະກັບຄວາມທ້າທາຍແບບທໍລະ

ທີ່ໄຫຼແຮງ. ແລະ ເຖິງຈະບໍ່ມີຂົວ ຄົນກໍ່ສາມາດຍ່າງຂ້າມອຸປະສັກໄປພ້ອມໆ

ວ່າ “ວັງວຽງກັບຄວາມທ້າທາຍ (The Vang Vieng Challenge), ກໍ່ແມ່ນ

ລອດດ້ວຍຕົນເອງ.

ຈຳເປັນຕ້ອງມີທັກສະຫຍັງເປັນພິເສດພຽງແຕ່ທ່ານມີຄວາມພ້ອມທາງຮ່າງ

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີທ່ານຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຜ່າມັນ ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດ

ຕາມລະດັບຄວາມຍາກ: ການຄົ້ນຫາ, ປະສົບການ, ການຜະຈົນໄພ ແລະ

ໂມງກັບການປີນພູຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໃນຈຸດທີ່ແມ່ນ້ຳກ້ວາງ, ຂົວອູ່ທີ່ເຮັດດ້ວຍ

ຂຶ້ນໂດຍທາງບໍລິສັດເອງ. ເພິ່ນເປັນຜູ້ນຳໜ້າດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຜະຈົນໄພ

ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານຕັ້ງໃຈໃສ່ການຍ່າງເທິງເຊືອກ ທີ່ຫ້ອຍໂຫນເທິງແມ່ນ້ຳ

ຫົດ ແລະ ປະສົບການໃໝ່ຂອງວັງວຽງນີ້ ກໍ່ເໝາະແລ້ວທີ່ຈະໄດ້ສາຍານາມ

ກັນໄດ້. ແຕ່ພໍເມື່ອທ່ານໄປເຖິງກຳແພງນ້ຳຕົກ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາຕົວ

ໜຶ່ງໃນລາຍການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຖືກເລືອກມາສະເໜີໃນຄັ້ງນີ້. ກິດຈະກຳນີ້ບໍ່ ກາຍກໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະພິຊິດການທ້າທາຍໃນຄັ້ງນີ້.

ຍ້ອນກັບໄດ້ແລະກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດຂ້າມນ້ຳຫຼາຍສາຍຄົນດຽວໄດ້. ມັນອາດເປັນ

ຂີ່ລົດສອງແຖວຈາກວັງວຽງພຽງ 15 ນາທີກໍ່ເຖິງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຍ່າງ. ຂົວອູ່ຂ້າມ

ວ່າເທິງຍອດພູມວ ີ ວ ິ ອັນສວຍງາມຂອງອາທິດອັດສະດົງລໍຖາ້ ທ່ານຢູ.່

ທ່ອງທ່ຽວ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມກ່ອນທີ່ຈະມຸ່ງໜ້າໄປທີ່ແມ່ນ້ຳ ແລະ ຫີນ

ບໍ່ວ່າການເດີນຜະຈົນໄພທາງປະເພດໃດກໍ່ຕາມຄືກັບການທ້າທາຍນີ້,

ທ່ານຊາບ.

ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ພາຍຫຼັງທີ່ໄປເຖິງຈຸດສຸດຍອດ, ໂດຍມີກັບແກ້ມບໍລິການເຮັດ

ແມ່ນ້ຳເປັນການທັກທາຍ ແລະ ສົ່ງນັກສັນຍານຂອງການຜະຈົນໄພໃຫ້ນັກ ຜາພະນັກງານນຳທ່ຽວ ຈະອະທິບາຍການນຳໃຊ້ອຸປະກອນການປີນພູໃຫ້

ໜ້າເສຍດາຍຫາກວ່າທ່ານຍອມພ່າຍແພ້ ແລະ ກົ້ມຫົວໃຫ້ກບ ັ ຫີນເນື່ອງຈາກ

ສິ່ງຕອບແທນກໍ່ຄືທ່ານຈະຮູ້ສຶກວ່າທ່ານສາມາດບັນລຸຄວາມພະຍາຍາມ ໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຫິວກ່ອນທີ່ພະນັກງານຂອງ ກຣີນດີສໂຄເວີຣີ ຈະບໍລິການ ອາຫານຄ່ຳດ້ວຍປາປິ້ງ, ຊີ້ນ, ຊຸບຜັກ, ແຈ່ວໝາກເຂືອ ແລະ ເຂົ້າໝຽວ.

37


INSIDE LAOS

ແຕ່ຈຸດສຸດຍອດຂອງການເດີນທາງຄັ້ງນີ້ກໍ່ຄືການຊົມວິວທີ່ຫາຍາກ ແລະ ສວຍງາມຜ່ານພູເຂົາ ໂດຍດວງອາທິດຄ່ອຍຫາຍລັບຕາທາງດ້ານຫຼັງຂອງ ຫີນຜາ ໃນຂະນະທີ່ສີສັນຂອງວັນພວມປ່ຽນແປງ ເນື່ອງຈາກວ່າກຸ່ມເມກ ພວມກໍ່ຕົວເປັນຝົນ. ທ່ານເກືອບລືມວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ກັບຄືນໃນມື້ຖັດໄປ. ພໍເມື່ອອາທິດອັດສະດົງ, ກໍ່ກອງໄຟຕົ້ມນ້ຳ, ບາງກຸ່ມກໍ່ນັ່ງລົມກັນ ແລະ ບາງກຸ່ມກໍ່ນອນຕາກອາກາດ ແລະ ບາງຄົນກໍ່ກຽມມ້ຽນມັດເຄື່ອງຂອງ ເຊິ່ງເປັນບັນຍາກາດອັນເກົ່າໆ ທີ່ຖືໄດ້ວ່າເປັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ກຣີນດີສໂຄເວີຣີ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ “ວັງວຽງກັບຄວາມທ້າທາຍ”

Our highlight rested in the rare and beautiful view across the mountains with the sun disappearing behind the rocks, as the day changes colours, aided by the approaching rain. You almost forget that you’ll have to make your way back down the next day. As night falls, the clatter of pots in the improvised kitchen, people chit-chatting and playing cards nearby, and other members of the team starting to organize their things before night fall adds to the atmosphere of this classic, successful Green Discovery adventure tour, The Vang Vieng Challenge. Many thanks to Green Discovery Laos for their support ! If you are interested to book this trip, please contact Email: info@greendiscoverylaos.com www.greendiscoverylaos.com | facebook/greendiscoverylaos


Inside Laos  Where to stay in Vang Vieng ?

wx;a';P'c]h;rad.lfu

Where to stay in Vang Vieng ? Riverside Boutique Resort Riverside Boutique Resort is an ideal place to stay in Vang Vieng for travellers in search of an exclusive and quiet gateway. This luxury property is located on the banks of the Nam Song, with a spectacular backdrop of limestone mountains and rice paddies. Its central swimming pool surrounded by a manicured garden is one of the most enjoyable in Laos. The rooms are bright, spacious and well appointed, with original decor inspired by different ethnic groups, and small balconies from which to enjoy the beautiful scenery and its ever changing lights. The restaurant offers a simple but good selection of Lao and international dishes and overlooks the garden and the Nam Song. The staff are all extremely friendly and attentive. They can help organize tours and activities around town. Boat trips start right in front of the resort and bicycles are available for rent.

3I'cI,]ug;u[68yd]ulvf

ເມື່ອທ່ານເດີນທາງໄປວັງວຽງແລ້ວ, ລອງເປີດໂອກາດໃຫ້ຕົວເອງລອງແບບສິ່ງໃຫ່ມໆ ທີ່ມີຄວາມ ຫລູຫລາ ເຊັ່ນການໄປພັກທີ່ໂຮງແຮມລີເວີບູຕິກຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມຢູ່ໃນວັງວຽງທີ່ ຕັ້ງຢູ່ແຄມນຳ້ຊອງ ແລະ ຊົມວິວຜາຫີນທີ່ຕັ້ງສະຫງ່າ ແລະ ທົ່ງນາ. ນັ່ງ ນອນແຄມສະລອຍນຳ້ ທີ່ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍສວນທີ່ງົດງາມ. ຫ້ອງພັກມີຄວາມກວ້າງຂວາງ ແລະ ຕົກແຕ່ງແບບມີເອກະລັກ ເຊີ່ງໄດ້ແຮງບັນດານໃຈຈາກຫລາຍ ຊົນເຜົ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຫ້ອງ, ນອກນັ້ນຍັງມີລະບຽງທີ່ທ່ານສາມາດເພີດເພີນໃນການ ຊົມວິວ. ຊິມອາຫານທີ່ເລີດຫລູ ດ້ວຍການບໍລິການທີ່ປຽມໄປດ້ວຍໄມຕີຈິດ.

What makes Riverside Boutique Resort truly special is its combination of culture, tradition and nature. One year after its opening, it has already established itself as the Number One hotel on TripAdvisor for the entire Vientiane Province, Vientiane capital included. Tel: (856) 023 511 726-8 reservations@riversidevangvieng.com www.riversidevangvieng.com

River View If you are looking for simple accommodation with a great location and view, the bungalows at River View are set on an Island in the middle of the Nam Song River. With its prime and picturesque location, River View makes your stay memorable, because it is conveniently located for Vang Vieng travel and sightseeing opportunities - the hotel is only a five minute Tuk-Tuk ride or 15 minute walk to the disused Vang Vieng Airport while it is only one kilometre to Padeng Cave and Ring Cave and 15 kilometres to Elephant Cave and Water Cave. River View offers relaxing accommodation with private balconies overlooking the mountains and water, air conditioning, cable TV, and free WiFi at the restaurant, where guests can enjoy Lao cuisine, as well Thai and Western dishes. Car hire, bicycles arrangements, and a tour desk are provided. Location: Ban Savang, Old Market Riverside Road Tel: (856) 023 511 130

]ug;u;y;

ຫາກທ່ານກຳລັງຊອກຫາທີ່ພັກແບບລຽບງ່າຍກັບທຳເລທີ່ຕັ້ງໄກ້ກັບ ນຳ້ຊອງ ແນ່ນອນທ່ານບໍ່ຄວນພາດ ທີ່ຈະລອງມາພັກທີ່ ບັງກະໂລ ລິເວີວິວ ທີ່ຕັ້ງເທີງເກາະໃນກາງນຳ້ຊອງ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສຳພັດກຳທຳ ມະຊາດ ແລະ ປະທັບໃຈ, ການໄປມາກໍບ່ໍໄດ້ຍາກເພາະທີ່ຕັ້ງເພີ່ນ ສາມາດຍ່າງເຂົ້າເດີນບິນວັງວຽງພຽງແຕ່ 15ນາທີ ຫລື 5 ນາທີດ້ວຍ ຕຸກຕຸກ. ແລະ ນອກນັ້ນທີ່ພັກກໍຍັງໃກ້ກັບຖຳ້ຜາແດງ ແລະ ຖຳ້ແຫວນ ພຽງນຶ່ງກິໂລແມັດ. ສ່ວນພາຍໃນຫ້ອງກໍມີຄວາມສະອາດ. ສະດວກ, ມີລະບຽງ, ແອ ແລະ ໂທລະພາບ ແບບຄົບຊຸດ. ຮ້ານອາຫານ ກໍບໍລິການເປັນກັນເອງ ພ້ອມອິນເຕີເນັດຟຣີ.


INSIDE LAOS

Silver Naga Hotel Ideally situated on the river bank in the heart of town, Silver Naga Hotel welcomes guests to experience magnificent mountain views and warm hospitality. Unwind at the poolside deck, enjoy contemporary Lao or international cuisine from Silver Naga restaurant, or let the friendly local staff assist you explore all the region has to offer. The 20-metre rooftop swimming pool and sunbathing terrace is a central feature of the hotel. The terrace is the perfect place to relax with a cool drink and enjoy unspoilt views of the limestone mountain range and the river valley below. The deluxe rooms and suites feature magnificent views, hi-tech functionality, free WiFi, and exceptional comfort.

3I'cI,-yg;uokdk

ຕັ້ງຢູ່ແຄມນຳ້ຊອງໃຈກາງເມືອງວັງວຽງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ສຳພັດກັບວິວຜາຫີນທີ່ສວຍງາມ ແລະ ການຕ້ອນຮັບແບບອົບອຸ່ນ. ຜ່ອນຄາຍກັບການນັ່ງແຄມສະນຳ້ ແລະ ຊິມອາຫານລາວລາວ ແລະ ນານາຊາດ ດ້ວຍການບໍລິການຂອງທາງຮ້ານອາຫານຂອງໂຮງແຮມທີ່ມີລົດຊາດເປັນເອກະລັກ. ດ້ວຍຄວາມກວ້າງຂອງ ລະບຽງສະລອຍນຳ້ ແລະ ການນອນອາບແດດດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ເຮັດໃຫ້ມື້ພັກກາຍເປັນມື້ພັກທີ່ແທ້ ຈິງ, ຈິບເຄື່ອງດື່ມເຢັນໆ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຊົມວິວຢ່າງມີຄວາມສຸກ. ນອກນັ້ນທາງໂຮງແຮມຍັງບໍລິການຫາ ກິດຈະກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບເມືອງວັງວຽງຫລາຍຂຶ້ນ.

The team at Silver Naga Hotel is dedicated to a greener environment, with initiatives including recycling, energy saving, solar power, supporting fair trade, and contributing to the local economy and community by choosing to source locally made products such as handcrafted furniture, luxury bathroom amenities by Les Artisans Lao, local farm-grown vegetables and more delicacies from Vang Vieng.

ໂຮງແຮມນີ້ເພິ່ນຍັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະຫຍັດພະລັງງານ ແລະ ນຳໃຊ້ພະ ລັງງານແສງອາທິດ ແລະ ຊ່ວຍການສະໜັບສະໜູນວັດຖຸທ້ອງຖິ່ນ ທ່ານສາມາດສັງເກດໄດ້ຜ່ານການຕົກແຕ່ງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂຶ້ນຊື່ຂອງວັງວຽງບໍ່ວ່າຈະເປັນຜັກ ແລະ ເຄື່ອງເຟິນິເຈີ.

Location: Ban Savang, Vang Vieng Tel: (856) 023 511 822, 833, 844, 877, 899 Mobile: (856 20) 5560 2830, 2245 4730 info@silvernaga.com | www.silvernaga.com

Inthira Vang Vieng The picturesque Inthira Vang Vieng’s Lao style villa is centrally located on the main street of Vang Vieng opposite the Organic Restaurant, and features 28 well-appointed, spacious, and comfortable rooms to suit any budget. The hotel greets guests with a welcome drink, offers a beautifully decorated restaurant serving local and international dishes, and presents a rooftop terrace that delivers prime views of the mountains as well as the street life below. Inthira Vang Vieng also offers a tour desk, where guests can book hiking, cycling and caving activities, as well as a bicycle rental service for self-exploration. The room rate includes daily breakfast and Free WiFi.

All Champa Holidays readers get a special discount of 10% on their stay at Inthira Vang Vieng. Use booking code CHAMPA when you book, and you will get 10% discount on your complete stay! Valid until the end of 2013

40

Location: Ban Savang, Vang Vieng Town Tel : (856)023 511 070 | Fax : (856)023 511070 | bookingvv@inthira.com | www.inthira.com

vyomyik;a';P'

ແມ່ນໂຮງແຮມແບບວິນຣາ 28ຫ້ອງນອນ ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງເມືອງວັງວຽງ. ຫ້ອງຖືກຕົກແຕ່ງແບບລຽບງ່າຍ ແລະ ຫ້ອງທີ່ກວ້າງຂວາງເພື່ອຄວາມສະດວກ ດ້ວຍລາຄາເປັນ ກັນເອງ ເມື່ອມາຮອດໂຮງແຮມທ່ານຈະໄດ້ຈິບນຳ້ແຊບໆ ຕ້ອນຮັບດ້ວຍພະນັກງານທີ່ເປັນມິດ, ນອກນັ້ນຫ້ອງອາຫານເພິ່ນກໍຕົກແຕ່ງແບບເປັນກັນເອງ ທ່ານສາມາດຊິມອາຫານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນານາຊາດແຊບໆໄດ້. ເທິງລະບຽງທີ່ກວ້າງຂວາງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຊົມວິວພູຜາຫິນໄດ້ດີ. ຖ້າທ່ານ ມາຮອດວັງວຽງແລ້ວກໍບໍ່ຄວນພາດທີ່ຈະອອກໄປຫາປະສົບການໃຫ່ມໆ ຜ່ານການບໍລິການທົວ ທີ່ໂຕະເຄົາເຕີດ້ານລຸ່ມ ຫລື ເຊົ່າລົດຖີບດ້ວຍລາຄາເປັນກັນເອງ. ຫ້ອງພັກແມ່ນລວມອາຫານເຊົ້າ ພ້ອມກັບອິນເຕີເນັດຟຣີ. ພິເສດສຳລັບຜູ້ທີ່ອ່ານວາລະສານພວກເຮົາ ສາມາດຮັບສ່ວນຫລຸດ 10%ໂດຍຈອງຜ່ານລະຫັດ “CHAMPA” ຈົນຮອດທ້າຍປີນີ້ :)INSIDE LAOS

[qoglAomk'vaodaofkomujc0;'s];'oEmk

ຫຼັງຈາກໄດ້ທັກທາຍກັບຂ້ອຍຢູ່ທີ່ສະຫນາມບິນຫຼວງນໍ້າທາ ສົມສະຫວາດ ບອກກັບຂ້ອຍວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນແຜນ” ຂ້ອຍໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ ສົມສະ ຫວາດ - ຜູ້ທີ່ເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວພູລູ ແລະ ບໍລິສັດເອໂກ, ທັງເປັນຜູ້ຊໍານານດ້ານການຜະຈົນໄພ ຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາໃນອັນດັບຕົ້ນໆມາໄດ້ສອງສາມປີແລ້ວ ແລະ ການ ປ່ຽນແຜນຂອງລາວ ມັກຈະເພີ່ມຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ສະເໝີ ແລະ ກໍ່ເກີດມີຄຳຖາມຂຶ້ນມາວ່າ “ເຈົ້າຈະພາຂ້ອຍໄປບ່ອນໃດນໍ ? ” ຕາມແຜນການເດີມນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະມຸ່ງໜ້າໄປເມືອງນາແລເຊິ່ງຢູ່ທາງທິດ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງແຂວງ ເພື່ອພັກຄ້າງຄືນຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ແລ່ນເຮືອຕາມ ລຳນໍ້າທາ ເພື່ອໄປບ້ານຄອນຄໍາແມ່ນຍັງອີກສອງສ່ວນ. ໂດຍທາງບົກຈາກ ນາແລໄປຫາບ້ານວຽງພູຄາແມ່ນຍັງອີກສາມສ່ວນ, “ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກນັ້ນ…” “ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກນັ້ນ…” ຈະນຳໄປສູ່ການຜະຈົນໄພຕ່າງໆທີ່ໜ້າຈົດຈຳຢູ່ ເລື້ອຍໆ. ແທນທີ່ຈະໃຊ້ເສັ້ນທາງປູຢາງກັບໄປເມືອງຫຼວງ ນໍ້າທາ ແລະ ໄປ ເມືອງສິງຕໍ່, ພວກເຮົາໄດ້ເຄື່ອນຜ່ານເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍເພື່ອໄປ ເມືອງ ລອງ. ຈາກບ່ອນນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນນໍາໃຊ້ ເພື່ອໄປເຂດ ເມືອງຊຽງແຂງ, ແລະ ໄດ້ຊົມທິວທັດຂອງສາຍພູຕາມລຳແມ່ ນໍ້າຂອງ ແລະ ສາຍພູຂອງປະເທດພະມ້າ, ກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງຕໍ່ເພື່ອໄປ ເມືອງສິງ.

42

ສົມສະຫວາດໃຊ້ເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ ເພື່ອຢຽບຄັນເລັ່ງລົດກະບະຂັບ ເຄື່ອນ 4 ລໍ້ ຜ່ານໄລຍະທາງກ່ວາ 75 ກິໂລແມັດ ທີ່ມີຄວາມລະອິດລະອ້ຽວ, ເຕັມໄປດ້ວຍຂຸມບໍ່ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ນໍ້າທາ ຫາ ເມືອງນາແລ ແລະ ພວກເຮົາ ຄາດການວ່າສະພາບເສັ້ນທາງອາດຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນອີກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຄິດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການນັ່ງລົດໄຟເຫາະຂອງ ພວກເຮົາໄດ້ຫາຍໄປ ໃນມື້ອື່ນເຊົ້າຢູ່ທີ່ທ່າເຮືອ ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບ ຊາວເຮືອຫາປາ ທີ່ຈັບກຸ່ມກັນອ້ອມກອງໄຟ, ກໍາລັງຄົວປາ ເຊິ່ງເປັນ ອາຫານຫຼັກຂອງຄົນທີ່ອາໄສຕາມລໍານໍ້າທາ, ແລະ ທຸກໆຄົນກໍເຮັດອາຊີບ ຫາປາ. ຕະຫຼອດການລ່ອງເຮືອຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຊາຍໜຸ່ມ ພາຍເຮືອໄປລັດເອົາໄມ້ ໄຜ່ທີ່ໄຫຼມາຕາມນໍ້າທີ່ມີກະແສແຮງ, ເດັກນ້ອຍ ໜຸ່ມສາວ ແລະ ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍ ແລະ ຍິງ ກຳລັງຫວ່ານແຫຈາກ ຕາຝັ່ງແຄມນໍ້າ. ການນັ່ງເຮືອຊົມທິວທັດຕາມແມ່ນໍ້າແມ່ນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ, 90 ນາທີຖັດມາ ຢູ່ທີ່ບ້ານຄອນຄໍາ, ເຊິ່ງກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ເພາະຈະຢຸດຄ້າງຄືນເຄິ່ງ ທາງ ຢູ່ທີ່ຈຸດລ່ອງເຮືອນໍ້າທາ ຈາກຕົວເມືອງຫຼວງນໍ້າທາໄປຫາຫ້ວຍຊາຍ ຕາມລໍານໍ້າຂອງ.


MYANMAR

Inside Laos  On Luang Namtha’s Off-Road Xay

CHINA

Xieng Khaeng Japhouton

Þ

Muang Sing

i Nong Bua Nam Day

Houy Tu Mai

N

am

a

M

17B

i

a Are

ng

Nam Long Waterfall

Xieng Kok

4

Luang Namtha Loop

hu mT

Prasat Cave

Vieng Phouka

Bor Kung Nature Park

3

Phoum Pouk Stupa

7

i

Nateuy Nam Dee Village Luang Namtha Night Market

6

Nam Ha NPA

Chalaeunsouk Ha Nam

9

am

Tha

Hat Naleng

OUDOMXAY PROVINCE

Kao Rao Cave

Vat Mahapot Ruins

4

The Tea Caraven Trail

ÞNam Phae Viewpoint

Nalae

to Houei Xay/Thailand

2

I’ve known Somsavath - a Luang Namtha native and owner of Phou Iu Travel and Eco-Tours, Luang Namtha’s top adventure specialist - for a few years, and his modifications always added more bang for your buck. “Where are you taking me?” to Oudomxay

r Rive

Nam Ha

Ban Eng

i

Nam Dee Waterfall

Luang Namtha Stupa

3A

“We’ve changed plans,” Somsavath said after greeting me at Luang Namtha’s airport.

Na

Luang Namtha

8 1

Long

BOKEO PROVINCE

Boten

Xieng Tung Stupa Nam Keo Waterfall 17A

Potem Kao Sa Kao

ha mT

Na

Pha Yueng Waterfall

R i ver

Chamai Viewpoint

Boten border crossing

N

5

Muetokao Xieng Khaeng

Ha National Prote cte Nam d

Mekong

t

Nam Tha River Experience Old Nalae

Khone Khame

Houey Lao

As per the original plan, we would head to Nalae Town in the province’s southeast for the night. A boat ride down the Nam Tha River to Ban Khone Kham still stood second. Overland from Nalae to Vieng Phouka remained third, “But then…”

“But then…” often leads to memorable adventures. Rather than take the paved road back to Luang Namtha Town and on to Sing District, we’d forge through unknown conditions to Long District. From here, we’d tackle a rarely travelled road to the Xieng Kaeng Region, and a view of the Mekong and Myanmar’s mountains, before continuing to Sing.

It took Somsavath 2.5 hours to hustle the 4WD pickup over the 75-km twisty, bumpy dirt road that followed the Nam Tha to Nalae Town, and we expected conditions to get worse. However, thoughts of our impending rollercoaster ride vanished the next morning at the boat landing. We joined boatmen huddled around a fire, cooking fish, a staple for folks living along the Nam Tha, and everyone fishes. Throughout our upcoming cruise, we watched young men paddle to bamboo traps set across rapids, and women, boys, and girls casting nets from the banks. The long, narrow, motorized vessel powered downstream, while the misty morning air shrouded some of the hills rising right from the shorelines. The river lazily snaked through the tree-lined countryside, though occasional light rapids snapped the front oar-man into action. He pointed and signalled and buried his stick in the tumult until we safely passed. Then he’d sit like the rest of us, taking in a silent documentary starring vegetable gardens, scattered villages, women washing clothes, old forests, streams feeding the river, flocks of ducks and lone birds, and plenty of boats.

The river show ended 90 minutes later at Ban Khone Kham, which is gaining popularity as a halfway overnight stop on the Nam Tha cruise from Luang Namtha Town to Houei Xay on the Mekong. A small party welcomed us, before Mr Boraphan, the village’s English-speaking guide, led us around the 64-house Tai Lue community. The first stop – Ban Khone Kham’s recently refurbished riverside lodge – stood on posts overlooking a set of rapids next to an island of shrubs. Behind the lodge, the 100-year-old village’s stilted houses climb a hill, and everywhere we went, two or three women would be weaving cotton sins (traditional skirts) at looms under a house.

43


INSIDE LAOS

ງານລ້ຽງນ້ອຍໆຈັດຂື້ນເພື່ອຕ້ອນຮັບພວກເຮົາ, ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານ ບໍລະພັນ, ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຂັ້ນບ້ານທີ່ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້, ໄດ້ນຳພາພວກເຮົາໄປຢ້ຽມຊົມຊຸມຊົນເຜົ່າໄທລື້ ຊື່ງມີຢູ່ 64 ຫຼັງຄາເຮືອນ. ທຳອິດແມ່ນໄດ້ຢຸດຢ້ຽມຊົມບ້ານຄອນຄໍາ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນໄດ້ປັບປຸງໃໝ່ ໃຫ້ເປັນບ່ອນພັກແຄມນໍ້າ – ຢືນຢູ່ບ່ອນທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນເກາະແກ້ງ ຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ຖັດຈາກດອນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພຸ່ມໄມ້. ຢູ່ທາງຫຼັງເຮືອນພັກ, ມີເຮືອນເສົາໄມ້ອາຍຸ 100 ປີ ຕັ້ງຢູ່ຕາມເປີ້ນພູ, ທຸກໆບ່ອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ໄປ, ແມ່ນຈະມີແມ່ຍິງສອງສາມຄົນກຳລັງຕໍ່າສິ້ນ ຝ້າຍ ຢູ່ທີ່ຫູກກ້ອງຕະລ່າງເຮືອນ. ຊາວບ້ານກໍາລັງຕົ້ມເຫຼົ້າຂາວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ ຂ້ອຍກໍໄດ້ທົດລອງລົດ ຊາດຂອງມັນ. ຄົນກຸ່ມໜຶ່ງພົບກັບພວກເຮົາທີ່ເຮືອນຂອງນາຍບ້ານ, ພວກເຂົາຖືແກ້ວເຫຼົ້າຢູ່ໃນມື. ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງເວົ້າອອກມາວ່າ “ດື່ມໜ້ອຍ ເພື່ອການທັກທາຍ, ດື່ມຫຼາຍເພື່ອການຜ່ອນຄາຍ”. ເຊິ່ງຂໍ້ທີສອງນີ້ແມ່ນ ເວົ້າຖືກທີ່ສຸດ. ໄລຍະທາງ 76 ກິໂລແມັດ ໄປຫາວຽງພູຄາແມ່ນມີທັງຄວາມສະດວກສະ ບາຍ ແລະ ຂຸມ-ບໍ່ ສະຫຼັບສັບປົນກັນໄປ. ພວກເຮົາຜ່ານໝູ່ບ້ານຂະມຸໄປ ຢ່າງໄວວາ ຊຶ່ງມີບ້ານພູຕິນ, ບ້ານລອງມູນ, ແລະ ໄດ້ຫຼຽວເບິ່ງພູເຂົາທີ່ປົກ ຄຸມດ້ວຍສີຂຽວທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຂ້າມຜ່ານມາ. ຫົນທາງທີ່ບໍ່ສະດວກ ແມ່ນຍິ່ງເຮັດໃຫ້ການຂັບຂີ່ເກີດການສະເທືອນຂຶ້ນ ຕື່ມອີກ, ຄືດັ່ງມີສິ່ງກີດຂວາງຢູ່ລະເນລະນາດ. ພວກເຮົາໄດ້ແຕະລະດັບ ຄວາມສູງທີ່ 900 ແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລຢູ່ທີ່ບ້ານທ່າຫຼວງ, ຊຶ່ງເປັນ ບ້ານສຸດທ້າຍຂອງເມືອງນາແລ, ແລະ ໄຕ່ລະດັບສູງສຸດທີ່ 1,164 ແມັດ ຢູ່ບ້ານພູເລັດ, ຊຶ່ງເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງການເດີນປ່າ ແລະ ການ ພັກຢູ່ກັບຊາວບ້ານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 2 ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ມາຮອດ ເມືອງວຽງພູຄາ. ຫຼັງຈາກອາຫານຄໍ່າ, ຂ້ອຍໄດ້ຮີບເຂົ້ານອນ, ໃນຂະນະທີ່ສົມສະຫວາດ ແລະ ຕົ້ນ, ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ສ້າງແຜນທີ່ຫຼວງນໍ້າທາໃຫ້ພວກເຮົາກໍາລັງຄົ້ນ ຄ້ວາກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ ແລະ ຖາມເບິ່ງວ່າໄລຍະທາງ 84 ກິໂລແມັດ ຈະໄປ ເຖິງເມືອງລອງບໍ່. “ເຄິ່ງໜຶ່ງບອກວ່າ ‘ໄດ້’ ແລະ ອີກເຄິ່ງໜຶ່ງບອກວ່າ ‘ບໍ່ໄດ້’ ” ສົມສະຫວາດປະກາດໃນມື້ເຊົ້າຕໍ່ມາ. ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈອອກເດີນທາງຕໍ່ ແລະ ບໍ່ທັນເທົ່າໃດພວກເຮົາກໍ່ ຫຼົງທາງ. ເສັ້ນທາງເປັນປ່າຊຸດໂຊມ ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂຸມ ຄອງ. ພວກເຮົາໄດ້ຢຸດຊົ່ວຄາວຢູ່ທີ່ຂົວໄມ້ທີ່ຊຸດໂຊມແຫ່ງໜຶ່ງ, ພວກເຮົາ ພາກັນບໍລິຫານຮ່າງກາຍເພື່ອເອົາແຮງ, ແລະໄດ້ໄປຕໍ່ອີກ 30 ນາທີ ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ພົບກັບນາຍພານໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງ. ລາວບອກວ່າ ພວກເຮົາ ກຳລັງຢູ່ບົນເສັ້ນທາງ 50 ກິໂລແມັດ ທີ່ເປັນທາງຕັນໄປຕໍ່ບໍ່ໄດ້.

44


Inside Laos  On Luang Namtha’s Off-Road

The village also distils lao khao rice alcohol, which I soon discovered. A group met us at the village chief’s house, bottle in hand. One man said, “A little for a greeting, and more to relax.” The second choice won. On the cruise back to Nalae, we stopped at Ban Phou Khang, interrupted a few school classrooms, and visited Si Boun Huang Temple, home of the village’s annual Rocket Festival. The 76-km drive to Vieng Phouka started deceptively smooth. We quickly passed the Khmu villages of Ban Phou Tin and Ban Long Moon, and peeked at the green-coated mountains we’d cross. ພວກໄດ້ເຮົາພະຍາຍາມອີກຄັ້ງໜຶ່ງ, ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າເສັ້ນທາງມັນຄ້າຍ ຄືກັບທາງກົງກວຽນ, ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານໝູ່ບ້ານທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ: ບ້ານນໍ້າໃໝ່ ທີ່ມີຖໍ້າເພື່ອການເດີນສຳຫຼວດ, ບ້ານຫ້ວຍຮ໊ອກ ທີ່ເປັນ ບ່ອນພັກແຮມຄືນຂອງເຜົ່າອາຂ່າ, ບ້ານຕອກລັດທີ່ສູງຊັນຂື້ນໄປຫານໍ້າ ຕົກຕາດພູພານຮາ. ການທົດສອບກິນເວລາໄປເກືອບຫ້າຊົ່ວໂມງ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງ ເປົ້າໝາຍໄປຊຽງແຂງຄືນໃໝ່ອີກ, ປະມານ 70 ກິໂລ ແມັດຫ່າງອອກໄປ, ເພື່ອເບິ່ງພະອາທິດຕົກດິນ, ແລະ ໄດ້ອອກຈາກເມືອງລອງໃນເວລາ 15:00 ໂມງ. ການເດີນທາງທີ່ສະດວກສະບາຍຂື້ນ ຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 17ບີ ໄປຫາເມືອງສິງ ແມ່ນຍາວແຕ່ພຽງ 45 ກິໂລແມັດ, ແຕ່ສຳລັບພວກ ເຮົາແລ້ວ, ມັນກໍຍັງຄືກັນກັບ “ຊຽງແຂງ ຫຼື ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ”. ພວກເຮົາໄດ້ ມາເຖິງບ້ານຈາໃໝ່, ແລະ ພຽງແຕ່ອີກໜ່ວຍພູໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຂັບອ້ອມ ແລະ ເມື່ອແສງອາທິດດັບລົງຂອບຟ້າກໍ ຄ່ອຍໆສະຫຼົວລົງ.ໃນເວລານີ້ ພວກເຮົາໄດ້ແຕະລະດັບຄວາມສູງທີ່ 1,800 ແມັດ ໃນຈຸດຊົມວິວຂອງ ຊຽງແຂງ ແຕ່ວ່າຍ້ອນມີ ໝອກມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແນມເຫັນພູເຂົາຂອງ ປະເທດພະມ້າ ແລະ ທຳມະຊາດຂອງແມ່ນໍ້າຂອງເປັນເງົາມົວໆເທົ່ານັ້ນ.

The dirt road got bumpier, as it traversed the monoliths. We hit 900 metres above sea level at Ban Tha Luang, the last village in Nalae, and topped out at 1,164 meters at Ban Phou Let, a trekking and homestay destination. Then, 2.5 hours later, we pulled into Vieng Phouka Town. After dinner, I dove into bed, while Somsavath and Tone, who was mapping our Luang Namtha lap, scoured the town to ask if the road went all 84 km to Long Town. “Half said ‘Yes,’ and half said, ‘No,’” Somsavath announced the next morning. We decided to go for it… …and immediately got lost. The road degraded into a rut-filled trail. We paused at a precarious log bridge, shrugged our shoulders, and continued for 30 minutes before meeting a young hunter. He informed us we were on a 50-km cul de sac. We tried again, and though the road often resembled a cart path, we were passing known villages: Ban Nam Mai and its cave treks, Ban Houei Hok’s Akha homestays, and Ban Tok Lat’s steep climb to Phou Phan Ha Waterfalls. A broken tree blocked the road about halfway to Long, but Tone and I managed to pull it back enough for Somsavath to pass. We climbed to 1,282 metres, forded the Nam Long River, paused for a panorama of the Nam Ha National Protected Area’s mountain peaks, and continued to Ban Nam Bo and its path to the Nam Long Waterfall some 16 km outside Long Town.


INSIDE LAOS

Inside Laos  On Luang Namtha’s Off-Road

ບໍ່ເປັນຫຍັງ, ພວກເຮົາເຫັນດີ, ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ ເດີນທາງລົງພູໄປອີກ 36 ກິໂລແມັດເພື່ອໄປ ເມືອງສິງ, ໄດ້ຢຸດອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຍ້ອນວ່າຊາວບ້ານ ອາຂ່າໄດ້ເອີ້ນພວກເຮົາເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງ ເພື່ອດື່ມເບຍ. ເມືອງລອງ-ເມືອງຊຽງແຂງ-ເມືອງສິງ ໃຊ້ເວລາຫ້າຊົ່ວໂມງສໍາລັບໄລຍະທາງ 40 ກິໂລແມັດ ເພື່ອຂັບໄປຍັງເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ເພື່ອສິ້ນສຸດການເດີນປ່າທີ່ແສນຄຸ້ມຄ່າ.

The ordeal took nearly five hours, so we reset a tight Xieng Kaeng target, about 70 km away, for sunset, and left Long at 15:00. The more conventional Route 17B to Sing Town was only 45 km long, but for us, it was “Xieng Kaeng or Bust”. The trail crossed rivers and passed pointed peaks jutting higher and higher. We hit a series of switchbacks, and the road ruts grew deeper. Then, the GPS device’s memory overflowed. Somsavath stopped, calmly plugged the gadget into his computer, went through some IT ritual, and on we went. We reached Ban Ja Mai, and just one more mountain to round as the sun closed in on the somewhat hazy horizon. We made it to the 1,800-meter-high Xieng Kaeng viewpoint in time, but the mist presented an opaque view of Myanmar’s mountains and a vague Mekong view. Bor pen nyang (never mind), we agreed, and continued on the 36-km downhill run to Sing Town, stopping once, as an Akha village hailed us into a party for a beer. The Long-Xieng Kaeng-Sing leg took five hours, making the 40-km drive to Luang Namtha Town to complete the circuit a well-earned walk in the park.

Flight Daily flight to Luang Namtha Vientiane - Luang Namtha - Vientiane Two times per day

46

www.luangnamtha-tourism-laos.org
S O A L e r Explo y a w O A thecaLuse you care! Be

Trekking, Biking, Kayaking, Rock Climbing, Zip Lining & Elephant Adventures

w w w. g r e e n d i s c o v e r y l a o s . c o m


Outside Destination

Flight Every Wednesday, Friday and Sunday Vientiane - Singapore - Vientiane Two times per day 50


outside destination  Sizzling Singapore

ly'dt3xGfyocfocsj'7;k,maoltw\

Sizzling Singapore Award winning travel writer Heidi Fuller-love, New York Travel Writers Society Travel Radio Personality of the Year 2013, just visited Singapore and reports to Champa Holidays magazine on what’s new and hot.

ບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ໆ ແລະ ຮ້ອນ ແຮງອ້ອມເມືອງເອກຂອງອາຊີເນື່ອງຈາກວ່າມີບາ ແລະ ຮ້ານອາຫານ, ຖະໜົນຊອບປິງ ແລະ ສະຖາ ປານິກອັນໂດດເດັ່ນ ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໃນອາຊີ, ສິງກະໂປແມ່ນການປະສົມປະສານດ້ານວັດທະນະ ທຳທີ່ຊວນໃຫ້ຫຼົງໄຫຼ ແລະເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດເຫດ ການໃໝ່ໆທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄຶກຄັກ. ນອກຈາກການຂີ່ເຮືອທ່ອງທ່ຽວຊົມສັດ. ຈົນເຖິງ ການຈັບຈ່າຍຊື້ເຄື່ອງທີ່ອອກແບບດ້ວຍມືອາຊີບ, ເປັນສະຖານທີ່ນັດພົບຂອງຜູ້ມີຊື່ສຽງ ແລະ ບ່ອນພັກ ເຊົາທີ່ມີລະດັບ, ພວກເຮົາຈະພາທ່ານທ່ອງທ່ຽວຊົມ ສະຖານທີ່ແຫ່ງໃໝ່ໆ ທີ່ຮ້ອນແຮງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ທີ່ສຸດໃນເມືອງທີ່ເລີດສຸດໃນອາຊີ.

With some of Asia’s most stylish bars and restaurants, shopping streets, and striking architecture, Singapore is a fascinating melting pot of cultures and a bubbling hotbed of new events. From river safaris to designer shopping, celebrity-studded haunts, and exclusive sleeperies, follow Champa Holidays on the latest tour of the hippest, hottest new things to do in one of Asia’s coolest cities.

Shop till You Drop

Not long ago, Haji was just another tiny lane in Singapore’s Kampong Glam District. Once renowned as the best place to buy Indonesian textiles and Muslim prayer carpets, some of the city’s foremost designers have set up shop here over the past few years. Today, shoppers view Haji as Singapore’s hippest fashion street on par with Paris’ chic Le Marais district. Dozens of boutiques line this winding street. If you’re seeking tailored menswear, try Know It Nothing, a classy finery shop in a newly renovated industrial space, where suits hang side-by-side with the store’s own art collection. For rock star clothing, check out The Blog Shop, a trendy store where celebrities like Gwen Stefani buy their frocks and feathers when they’re in town.

51


Then, head next door to Pluck and spend a fortune on stunning interior design ware, before enjoying some comfort food in the store’s own ice cream parlour. And if you need to unwind after your spree, head for “The Sanctum”, a chic chill out space, where you can join a yoga class or enjoy a relaxing shiatsu massage.

Set Out on a Safari

The first attraction of its kind in Asia, River Safari presents a thrilling new water theme park based on 10 of the world’s most striking freshwater habitats. You can head out in a boat to discover attractions ranging from Mekong freshwater stingrays and fearsome Chinese alligators, to Kai Kai and Jai Jai, the giant panda pair gifted by China to mark 20 years of friendly Singaporean relations. River Safari also offers a range of white water rafting rides and the “Amazon Slow Boat”, which takes you to observe fauna and flora found along the Amazon.

Stay on Your Own Island

If you’ve always fancied having your own island, but don’t like roughing it like Robinson Crusoe, head for Pulau Joyo. A short boat hop from Singapore lands you at Riau Archipelago’s brand new driftwooddecorated dream haven, and delivers a sophisticated melange of rustic chic and local charm. Stay in a tree house or driftwood cabin, drink cocktails on the white sandy beach at sunset, and watch pink dolphins gambol in the sea from your sunny seat.

Dine like a Gourmand

Famous for its gourmet dining scene, Singapore has attracted some of the globe’s top chefs, who have set up local restaurants. Opened just a year ago, &MADE is the brainchild of Bruno Menard, the first three-star Michelin chef to open a restaurant in Singapore. Dishing up a finedining spin on burgers and fast food, this brightly lit, black-and-white tiled eatery serves refreshing liquid salads, gourmet burgers (try the spicy lamb coriander and curried raisin version), as well as a range of sapid desserts. If you’re seeking a more upmarket dining experience, head for the newly opened Ikyu, an achingly hip restaurant with concrete floors and fitting metal fixtures, where chef Takuma Seki serves foie gras with pink pepper and other original dishes. Celebrity chef Jason Atherton’s newly opened Esquina presents another must-try. An upmarket tapas bar with only a dozen or so seats drawn up to a scrubbed steel food counter, they serve bite-sized specialities including delicious barbecued mackerel snacks and titbits of roast lamb served with black olive polenta.


Outside Destination  Sizzling Singapore

ຊອບປິງຈົນເຖິງທີ່ສຸດ

ຜ່ານມາບໍ່ດົນພໍປານໃດ, ຮາຈິ (Haji) ເຄີຍເປັນພຽງຖະໜົນເສັ້ນນ້ອຍໃນເຂດເມືອງ ກຳປົງ ແກລມຂອງສິງກະໂປ. ພໍເມື່ອມີຊື່ສຽງເປັນສະຖານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເມືອງສຳລັບ ການຊື້ແຜ່ນແພຂອງອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຜ້າພົມສຳລັບສວດມົນຂອງຊາວມູສລີມ, ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ບັນດານັກອອກແບບລະດັບແຖວໜ້າຂອງເມືອງໄດ້ມາເປີດຮ້ານ ຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ແລະ ຮາຈິກໍ່ຈະຖືກສົມທຽບໃສ່ ເຂດຊອບປິງທີ່ຫຼູຫຼາ ເລີ ມາແຣ ຂອງນະຄອນຫຼວງປາຣີ ແລະ ໃນປັດຈຸບນ ັ ກໍ່ເປັນສະຖານທີ່ໆໄດ້ຮບ ັ ຄວາມນິຍມ ົ ສູງສຸດ. ມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງສີບກ່ວາຮ້ານຕາມຖະໜົນເສັ້ນນີ້, ແຕ່ຖ້າທ່ານຊອກຫາຊຸດສູດເພດ ຊາຍກໍ່ສາມາດໄປລອງໄດ້ທີ່ຮ້ານໂນ໋ອິດນອດຕິງ “Know it Nothing” (www.knowitnothing.com) ຮ້ານຄ້າທີ່ມີລະດັບ. ສຳລັບທ່ານມັກເຄື່ອງນຸ່ງແບບ ດາລາລ໋ອກ, ລອງໄປທີ່ຮ້ານ ບລອກຊອບ (Blog Shop) (www.theblogshop.sg) ເຊິ່ງເປັນຮ້ານທັນສະໄໝໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກດາລາລະດັບໂລກ.

ສືບຕໍ່ຊອບປິງທີ່ຮ້ານ “Pluck” ທີ່ນີ້ທ່ານສາມາດຊື້ເຄື່ອງຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ແລະ ກໍ່ສາມາດສັ່ງອາຫານເບົາກິນໄດ້ທີ່ລານ ກະແລມຂອງຮ້ານ. ຖ້າຫາກ ວ່າທ່ານຢາກພັກຜ່ອນຈາກການຍ່າງຊອບປິງ, ທ່ານສາມາດໄປທີ່ຈຸດພັກ ຜ່ອນທີ່ຫຼູຫຼາ “The Sanctum” ເພື່ອຜ່ອນຄາຍໂດຍການຝຶກໂຢຄະ ຫຼື ຈະໃຊ້ບໍລິການນວດບຳບັດແບບຍີ່ປຸ່ນ.

ລ່ອງເຮືອຊົມສວນສັດ

ອີກໜຶ່ງສະຖານທີ່ໆໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດໃນອາຊີ, ແມ່ນການລ່ອງເຮືອຊົມສັດ (www.riversafari.com.sg) ຊຶ່ງເປັນສວນສັດທີ່ຖືກໂອບອ້ອມໄປດ້ວຍ ສາຍນ້ຳໂດຍເນັ້ນໃສ່ການນຳສະເໜີສັດນ້ຳຈືດສາຍພັນທີ່ໜ້າປະທັບໃຈທີ່ ສຸດໃນໂລກ. ທ່ານສາມາດລ່ອງເຮືອທ່ອງທ່ຽວຊົມສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຢ່າງ ນັບແຕ່ປາຝານ້ຳຈືດຈາກແມ່ນ້ຳຂອງ, ແຂ້ນ້ຳຈືດຈີນທີ່ເປັນຕາໜ້າຢ້ານ ຈົນ ເຖິງ ໄກ່ ໄກ່ ແລະ ໃຈ ໃຈ ຄູ່ໝີແພນດາທີ່ຈີນມອບໃຫ້ສິງກະໂປໃນໂອກາດ ສະຫຼອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບຄົບຮອບ 20 ປີ. ນອກນີ້ຍັງມີບໍລິການລ່ອງເຮືອຢາງ ແລະ ເຮືອຊ້າຈາກລຳນ້ຳອາເມຊອນທີ່ ຈະນຳທ່ານທ່ຽວຊົມພັນພຶດ ແລະ ສັດນາໆຊະນິດທີ່ສາມາດຫາເບິ່ງໄດ້ຕາມ ລ່ອງແມ່ນ້ຳອາເມຊອນ.

ພັກຜ່ອນໃນເກາະສ່ວນໂຕ

ຖ້າທ່ານປາຖະໜາທີ່ຈະພັກຜ່ອນໃນເກາະສ່ວນຕົວ, ແຕ່ບໍ່ມັກຜະຈົນໄພ ຄືກັບ Robinson Crusoe ທ່ານສາມາດເດີນທາງໄປທີ່ ປູໂລ ໂຈໂຢ Pulau Joyo (www.pulau-joyo.com). ສະຫວັນບົນດິນແຫ່ງນີ້ຖືກຕົກ ແຕ່ງດ້ວຍໄມ້ໄຫຼນ້ຳຕັ້ງຢູ່ໃນໝູ່ເກາະຣີໂອ ເປັນການປະສົມປະສານທີ່ທັນ ສະໄໝຢ່າງລົງໂຕລະຫວ່າງຄວາມຫຼູຫຼາຕາມແບບຊົນນະບົດແລະມົນສະ ເໜ່ທ້ອງຖີ່ນ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຂີ່ເຮືອຈາກສິງກະໂປໂດຍໃຊ້ເວລາບໍພໍທໍ່ໃດ ກໍ່ເຖິງແລ້ວ. ທ່ານອາດເລືອກທີ່ຈະພັກໃນເຮືອໄມ້ຫຼືຫ້ອງທີ່ແຕ່ງດ້ວຍໄມ້ໄຫຼ ນ້ຳ, ດຶ່ມຄອກແທວເທິງຫາດຊາຍຂາວໃນຍາມອາທິດອັດສະດົງ ແລະ ເບິ່ງ ປາຄ່າລອຍຂຶ້ນເໜືອໜ້ານ້ຳ.


Outside Destination

Chill Out with Cocktails

Bars are constantly popping up all over Singapore, but if you want to keep your finger on the pulse you should head for Bitters & Love, with its minimalist décor. This watering hole, hidden behind a bland door along North Canal Road, serves a range of intriguing cocktails including the flavour-packed Kaya Toast made with Earl Grey Tea, dark rum, lemon juice, honey and Kaya. Award-winning mixologist, Joel Fraser, has dealt another hot newcomer on the cool drink scene at The Cufflink Club. This dimly lit drinking space with black tables and leather bar seats has a range of speciality cocktails including Walking Dead made with 13 different rums.

Club with the Stars

Singapore seethes with hip-and-happening nightclubs, but the venue that’s currently attracting the city’s beautiful people is Pangaea, Singapore’s version of this super sophisticated chain of night lounges, which are already famous in New York, London, and Miami. Housed in designer Moshe Safdie’s stunning Crystal Pavilion, Pangaea attracts stars ranging from Kate Moss to Madonna, who hang out when they are in town. With individual granite dance tables and glamorous hostesses who wait on you hand and foot, critics are already hailing Singapore’s Pangaea as one of the world’s most luxurious nightspots.

Slumber in Style

Plenty of options exists for those seeking to sleep in style in Singapore, but one of the latest modish hotel’s on the scene is Starwood’s new W. Opened in October 2012, this sophisticated Starwood Sentosa Cove accommodation opens the door to rainforest-themed deco, a heated outdoor pool with underwater speakers, mooring for yachts, and complimentary guest cabanas. Many consider its Skirt restaurant as the best place in town for a sumptuous steak dish. For another chic alternative, try the recently refurbished Four Seasons. Following Hirsch Bedner’s complete makeover in July 2013, this Orchard Road hotel offers two swimming pools, four tennis courts, spacious rooms with panoramic views, marble clad bathrooms…and even a bubble bath menu. Finally for a quirky sleep-themed option, check out the shiny new POD. This boutique capsule hotel along Haji Lane presents personalised concierge services, complimentary laundry service, a hot buffet breakfast and 83 bite-sized rooms with fold-down tables for laptop use. If all of these hot and hip new Singapore offerings don’t tantalise your credit card, nothing else will.

54


Outside Destination  Sizzling Singapore

ມ່ວນຊື່ນກັບການກິນ

ສິງກະໂປມີຊື່ສຽງທາງດ້ານອາຫານການກິນ ແລະ ດຶງດູດພໍ່ຄົວລະດັບໂລກ ມາເປີດຮ້ານອາຫານຈຳນວນຫຼາຍ. ຮ້ານອາຫານແອນເມັດ &MADE (www. andmade.sg), ແມ່ນຜົນງານຂອງ ທ່ານບຣຸຍໂນ ເມີນາດ ພໍ່ຄົວທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນລະດັບໂລກໄດ້ມາເປີດຮ້ານທີ່ສິງກະໂປ. ນອກຈາກບໍລິການອາຫານປະເພດເບີເກີ ແລະ ອາຫານຈານດ່ວນທີ່ມີຄຸນ ນະພາບແລ້ວ, ຍັງມີມີປະເພດສະຫຼັດທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມສົດຊື່ນໄດ້ໄປ ພ້ອມໆ ກັບຂອງຫວານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ຖ້າຕ້ອງການປະສົບການກິນອາ ຫານລະດັບສູງທ່ານກໍ່ສາມາດໄປໄດ້ທີ່ຮ້ານ Ikyu (www.ikyu.com.sg), ທາງຮ້ານສະໜອງອາຫານແບບຕົ້ນຕຳຫລັບ ໂດຍພໍ່ຄົວ ຕາກູມະ ເຊກິ. ອີກຮ້ານໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຄວນພາດກໍ່ຄືຮ້ານ Esquina (www. esquina.com. sg) ຂອງພໍ່ຄົວຜູ້ມີຊື່ສຽງ ເຈສັນ ອາເຕີຕ໋ອນ ທີ່ຫາກໍ່ເປີດຂຶ້ນໃໝ່ ອາຫານທີ່ ເສີບໃນຮ້ານປະກອບມີປິ້ງປາມາກເຄີແລວ ແລະ ອາຫານປະເພດແກະ.

ຜ່ອນຄາຍດ້ວຍການນັ່ງດຶ່ມຄ໋ອກແທວ

ບາຕັ້ງຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງທົ່ວສິງກະໂປ ແຕ່ທ່ານສາມາດໄປທີ່ for Bitters & Love (www.bittersandlove.com) ເພື່ອຄວາມປະທັບໃຈສູງສຸດ, ຮ້ານທີ່ຖືກຕົກແຕ່ງແບບງ່າຍແຫ່ງນີ້ ສະໜອງຄ໋ອກແທວຫຼາຍປະເພດໄວ້ ຄອຍບໍລິການທ່ານ. ອີກຮ້ານໜຶ່ງທີ່ຫາກໍ່ເປີດໃໝ່ແມ່ນ ຮ້ານ The Cufflink Club (www.thecufflinkclub.com)ຊຶ່ງເປັນຮ້ານຂອງນັກປຸງຄ໋ອກແທວ ລະດັບລາງວັນຊະນະເລີດ ທ່ານ ໂຈແອນ ເຟຣເຊີ. ຮ້ານໃຫ້ບໍລິການຄ໋ອກ ແທວຫຼາຍຢ່າງລວມທັງ “Walking Dead” ຊຶ່ງເຮັດດ້ວຍເຫຼົ້າ13 ຊະນິດ.

ທ່ອງລາຕີໃກ້ຊິດດາລາ

ສິງກະໂປຄຶກຄັກໄປດ້ວຍສະຖານທີ່ເຕັ້ນລຳທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຫຼາຍແຫ່ງ ແຕ່ ສະຖານທີ່ໆດຶງດູດຄົນງາມຂອງເມືອງໄດ້ກໍ່ຄື ເທັກ ປັນເກຍ໌ (www.pangaea.sg) ປັນເກຍ໌ມັກຈະເປັນບ່ອນທີ່ດາລາລະດັບໂລກ ເຊັ່ນ ເກັດ ມອສ ລວມທັງ ມາໂດນາມາທ່ຽວເມື່ອເຂົາເຈົ້າເດີນທາງມາສິງກະໂປ. ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຕົກແຕ່ງໄດ້ຢ່າງລົງໂຕໂດຍນັກ ອອກແບບມືອາຊີບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນສະຖານທີ່ທ່ຽວກາງ ຄືນທີ່ຫຼູຫຼາທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ພັກແຮມຢ່​່າງມີລະດັບ

ຖ້າທ່ານຊອກບ່ອນພັກເຊົາຢ່າງມີລະດັບຢູ່ສິງກະໂປ, ທ່ານມີທາງເລືອກທີ່ ນັບບໍ່ຖ້ວນ ແຕ່ໂຮງແຮມຫຼູທີ່ຫາກໍ່ເປີດໃໝ່ທີ່ບໍ່ຄວນພາດແມ່ນໂຮງແຮມສະ ຕາວູດ (www.wsingaporesentosacove.com). ໂຮງແຮມນີ້ເປີດບໍລິການໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາຊຶ່ງຕົກແຕ່ງຕາມແບບປ່າ ຝົນມີບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຢ່າງໂດຍສະເພາະແມ່ນຮ້ານອາຫານສະຕາວູດ ທີ່ສະໜອງລາຍການອາຫານປະເພດສະເຕັກຊັ້ນຍອດ. ອີກສະຖານທີ່ຫຼູອີກແຫ່ງໜຶ່ງກໍ່ຄືໂຮງແຮມຟໍຊີເຊີນ (www.fourseasons. com/singapore) ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການບູລະນະໃໝ່ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການ ປ່ຽນເຈົ້າຂອງກິດຈະການ. ເນື່ອງຈາກວ່າໂຮງແຮມແຫ່ງນີ້ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ອໍຣຊາດ, ເປັນສູນກາງແຫຼ່ງຊອບປິງ, ໂຮງແຮມມີສະລອຍນ້ຳສອງແຫ່ງ, ສະໜາມເທັນນິສ໌ສີ່ແຫ່ງ, ຫ້ອງຊົມວິວພິເສດ ແລະ ອີກຫຼາກຫຼາຍບໍລິການ ທີ່ທ່ານຕ້ອງປະທັບໃຈ. ສຸດທ້າຍທ່ານອາດເລືອກໂຮງແຮມບູຕິກ ປອດ ທີ່ຫາກໍ່ເປີດຂຶ້ນໃໝ່ POD (www.thepod.sg) ເຊິ່ງຕັ້ງໃນເຂດຮາຈິ ຈຸດສູນກາງການຊອບປິງ ເຊິ່ງມີ ບໍລິການບໍ່ຫຼູຫຼາແຕ່ກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຫຼາຍກ່ວາທີ່ຄິດ.


ເຈາະເລີກຊຸມຊົນເຜົ່າກະຕູແຂວງເຊກອງ

What’s New with the Katu Dr. Linda S. McIntosh PhD takes Champa Holidays magazine inside Luang Prabang’s Traditional Arts & Ethnology Centre to discover its latest exhibit, woodcarvings, and fascinating way of life. ນັບແຕ່ກາງຊຸມ ປີ 1970, ໝູ່ບ້ານຂອງເຜົ່າກະຕູໄດ້ຍ້າຍມາສູ່ເຂດທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ໃນ ແຂວງ ເຊກອງ, ທາງເບື້ອງຕາເວັນອອກຂອງພູພຽງບໍລິເວນໃນ ເມືອງ ທ່າແຕງ. ອີກສ່ວນໜຶ່ງໃນບັນດາບ້ານທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍມາປັດຈຸບັນມີຊື່ເອີ້ນວ່າບ້ານຫ້ວຍໄຊ, ຊຶ່ງ ຕັ້ງຢູ່ທາງຟາກຕາເວັນຕົກຂອງຕົວເມືອງບໍ່ພໍເທົ່າໃດກິໂລແມັດ. ໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ທ່ານມັກຈະເຫັນແມ່ຍິງຕຳແຜ່ນແພຕາມແບບຂອງຊາວກະຕູໂດຍມີການນຳໃຊ້ຕີນ ແລະ ຮ່າງກາຍຢ່າງມີຈັ່ງຫວະ. ແຕ່ກ່ອນແຜ່ນແພທີ່ຕ່ຳດ້ວຍລວດລາຍມີຄ່າເທົ່າກັບ ລາຄາຄວາຍໜຶ່ງໂຕ ຫຼື ມູນຄ່າໄໝທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ.ໃນປັດຈຸບັນສິ້ນຕ່ຳທີ່ ຕົກແຕ່ງລວດລາຍມີມູນຄ່າປະມານໜຶ່ງລ້ານກີບ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວານັ້ນ. ຊ່າງຕ່ຳແຜ່ນແພ ມັກຈະຍິນດີທີ່ຈະຂາຍຜົນງານສ້າງສັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ກັບຜູ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ. ກິດຈະກຳອື່ນໆ ຂອງເຜົ່າທີ່ທ່ານສາມາດຊົມໄດ້ແມ່ນການບົດມັນຕົ້ນ ແລະ ແກະ ໝາກຖົ່ວດິນ.

Now, tourists do not need to journey to Sekong, Salavan, and Champasak Provinces to learn about the Katu, as Dr. Linda S. McIntosh has created an extraordinary exhibition, “Carving a Community: The Katu People” at the easier to access Luang Prabang’s Traditional Arts & Ethnology Centre.

ບໍ່ເຖິງ20ກິໂລແມັດທາງຕາເວັນອອກຂອງ ເມືອງ ທ່າແຕງ, ກໍ່ມີອີກສອງບ້ານທີ່ຄວນ ກ່າວເຖິງຄື: ບ້ານຈຸນລາ ແລະ ບ້ານກັນດອນໃໝ່ ເນື່ອງຈາກວ່າທັງສອງບ້ານນີ້ມີຫໍ ປະຊຸມເປັນຂອງຊຸມຊົນ. ຫໍກາງຖືວ່າເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງເຜົ່າກະຕູເນື່ອງຈາກວ່າ ເປັນບ່ອນເຮັດພິທີກຳ,ຈັດງານປະເພນີສຳຄັນຕ່າງໆ ແລະ ກອງປະຊຸມປະຈຳບ້ານ, ບາງທີກໍໃຊ້ເຮັດພິທີແຕ່ງງານ. ຮູບແບບການກໍ່ສ້າງແມ່ນມີເອກະລັກໂດດເດັ່ນສະ ເພາະ: ໂຄງສ້າງໄມ້ຕັ້ງສູງເດັ່ນເສົາຕັ້ງໂດຍມີຫຼັງຄາຄ້າຍກັບອອງເຕົ່າ. ໄມ້ແກະສະ ຫຼັກຖືກໃຊ້ຕົກແຕ່ງເປັນເສົາຫຼັກບ້ານ, ຂື່, ຝາ ແລະ ເສົາກາງຖືວ່າເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງ ສິ່ງສັກສິດທີ່ປົກປັກຮັກສາບ້ານ.

Dr. McIntosh, curator of the exhibit and advisor to the centre, added that special events related to the exhibit are planned through September 2014.

ໄມ້ແກະສະຫຼັກທີ່ໃຊ້ຕົກແຕ່ງຫໍກາງນັ້ນມັກຈະເປັນຮູບຄົນ, ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ສັດສາວາສິ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນງູເຫຼືອມ ເຜົ່າກະຕູສົມທຽບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ກັບຊີວິດຂອງງູ ເຫຼືອມ. ເພາະງູເຫຼືອມກິນອາຫານອີ່ມແລ້ວຈະບໍ່ເຄື່ອນໄຫວໄປໃສ, ຊຶ່ງຄ້າຍຄືກັບ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຊົນເຜົ່າກະຕູພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ກິນອາຫານ. ເພາະງູເຫຼືອມຈະກິນອາ ຫານພຽງຄັ້ງດຽວກໍສາມາດມາດຢູ່ໄດ້ຫຼາຍວັນ. ເຜົ່າກະຕູເນື່ອງຈາກວ່າການໃຊ້ຊີວິດ ໃນເຂດພູດອຍມັກຈະມີຂໍ້ຈຳກັດພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າ ແລະ ມັກຈະມີບັນຫາຂາດເຂົ້າກິນຕະ ຫຼອດສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງອາໄສເຜືອກ, ມັນຕົ້ນສາລີ, ເພື່ອການຢູ່ລອດ. ນອກນັ້ນເຜົ່າ ກະຕູກໍ່ບໍ່ມັກຈັດງານບຸນປະເພນີແບບໃຫ່ຍໂຕສະນັ້ນຈຶ່ງຫາຍາກທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ກິນ ຊີ້ນທີ່ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງບູຊາເຈົ້າກົກ, ເຈົ້າເລົ່າ, ຜີບ້ານ ແລະ ຜີເຮືອນ ຢ່າງອີ່ມໜຳສຳ ລານ. ພິທີກຳທີ່ສຳຄັນກໍ່ແມ່ນບຸນປະເພນີໃຊ້ຄວາຍເປັນຂອງເສັ້ນໄຫ້ວບູຊາ. ໃນບ້ານ ກັນດອນໃໝ່, ບຸນປະຈຳປີນີ້ແມ່ນຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ເດືອນມີນາ ຊຶ່ງເປັນວັນຄົບຮອບ ການຍົກຍ້າຍບ້ານ.

56

Copyright Kees Sprengers/TAEC

Opened in September 2013, the presentation displays Katu handicrafts backed by woodcarvers demonstrating their techniques used to decorate Katu communal houses. Visitors will also learn about the importance of exchanging gifts in Katu society and how trading items plays an important role in weddings and other rites.

She goes on to explain the history, culture, and lifestyle of the Katu, and with seven Lao government tourism projects under her belt, her insight into this ethnic minority, with only some 30,000 residents in Laos, captivates any audience. “While in southern Laos, travellers often visit the Bolaven Plateau for a taste a nature and fresh coffee,” she said, adding that if tourists head east, they’ll reach the country’s youngest province, Sekong, established in 1984 and home to most of Laos’ Katu, though they have settlements in Champasak, Salavan, and Attapeu Provinces. Visitors to Sekong can find original Katu settlements in Kaluem District located in the mountainous Lao-Vietnamese frontier. However, beginning in the mid-1970s, some Katu villages resettled in more accessible areas in Sekong on the eastern Bolaven Plateau in Thateng District. One of the first villages to relocate, Ban Huaysay, sits just a couple of kilometres west of Thateng Town, and visitors are welcome to watch women weave Katu-style cloth on unique foot-braced, body tension looms. They also create beaded textiles, which to them was once worth a buffalo or imported jar, according to Dr. McIntosh. Today, a beaded skirt costs 1 million kip or more.

Copyright Kees Sprengers/TAEC

copyright Luu Hung.jpeg

Art


Copyright Kees Sprengers/TAEC Weavers happily sell the ethnic garb to tourists during a visit, during which they can also observe everyday activities, such as grinding cassava and shelling peanuts. Less than 20 km east of Thateng town, two villages, Chunla Pai and Kandone Mai, house community meeting halls, considered the heart of Katu society, where they hold important festivals, celebrations such as weddings, and meetings. Like most Lao ethnic groups, Katu architecture stands out in its own way. Houses on stilts are capped with thatched, tortoise shell-shaped roofs, and elaborate woodcarvings adorn the house pillars, crossbeams, and walls. The Katu believe the village guardian spirit resides in the central pillar of the community hall. Human figures, plants, and animals, especially pythons also decorate a communal house According to Dr. McIntosh, the Katu once compared their lives to that of a python, which go for long periods without food. After feeding, a python is satiated, which is how the Katu feel after a feast. Years ago, when living in the mountains without much land for growing rice, people relied on cassava for subsistence. Further, the Katu don’t often hold community-wide feasts, so they are rarely sated with sacrificial meat. Kandone Mai villagers hold the Katu’s most important ritual, a buffalo sacrifice festival, on 5 March, to mark the date the village was established. The date varies in other villages, but is generally held in March, Dr. McIntosh said, adding this festival presents the opportunity to witness villagers in full traditional costume. Katu textiles, especially skirts, contain complex designs of aircraft, buffalo, and other animals. The loincloth worn by men for special occasions requires a process that takes a year to complete. Married women weave loincloths for their husbands and sons.

copyright Luu Hung.jpeg

ແຜ່ນແພຂອງເຜົ່າກະຕູ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິ້ນທີ່ຕ່ຳໃນລາວແມ່ນມີການອອກແບບທີ່ສັບ ສົນໂດຍນຳໃຊ້ຮູບເຮືອບິນ, ຄວາຍ ແລະ ສັດປະເພດອື່ນໆ. ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມທີ່ເປັນເອກະລັກ ສະເພາະແມ່ນຜ້າສະໂລ່ງທີ່ບັນດາຜູ້ຊາຍຊົນເຜົ່ານຸ່ງໃນໂອກາດພິເສດ.ການຜະລິດຜ້າສະ ໂລ່ງເປັນວຽກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍບາງຄັ້ງອາດໃຊ້ເວລາເປັນປີຈຶ່ງສຳເລັດ.ແມ່ຍິງທີ່ ແຕ່ງງານແລ້ວຕ່ຳຜ້າສະໂລ່ງໃຫ້ຜົວ ແລະ ລູກຊາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ຊາຍກະຕູເຮັດໜ້າທີ່ສານກະຕ່າ, ແຮ້ວໃສ່ສັດປ່າທີ່ເຮັດຈາກໄມ້ໄຜ່ຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ຫວາຍທີ່ເອົາມາຈາກປ່າ. ກະຕ່າແມ່ນມີຮູບແບບ ແລະ ຂະໜາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປແລ້ວ ແຕ່ການນຳໃຊ້. ກະຕ່າທີ່ສານຖີ່ກໍ່ໃຊ້ໄວ້ຂົນເຂົ້າ, ສາລີ. ສ່ວນກະຕ່າທີ່ສານຫ່າງກໍ່ໃຊ້ໄວ້ ຂົນຟືນສຳລັບດັງໄຟ. ຜູ້ຊາຍຊົນເຜົ່ານຳໃຊ້ກະຕ່າບັນຈຸເຄື່ອງສາມຊັ້ນ ຄ້າຍຄືກັບຖົງເປ້ຫຼັງ ແບບຕົ້ນສະບັບ. ເຂົາໃຊ້ທັງສາມສ່ວນເພື່ອບັນຈຸອຸປະກອນ, ຢາສູບ, ເຂົ້າ ແລະ ເຄື່ອງປ່າ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ທ່ານກໍ່ສາມາດໄປຢ້ຽມຊົມການວາງສະແດງຂອງ ສູນສີລະປະບູຮານ ແລະ ຊົນເຜົ່າທີ່ມີນາມວ່າ: ເຈາະເລີກຊຸມຊົນເຜົ່າກະຕູ, ເຊິ່ງເປີດໃນ ເດືອນກັນຍາ 2013 ແລະ ຈະວາງສະແດງເປັນເວລາໜຶ່ງປີ. ເຄື່ອງຫັດຖະກຳເຊັ່ນ: ແຜ່ນແພແລະ ກະຕ່າປະເພດຕ່າງໆກໍ່ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຖືກວາງສະແດງ. ນອກນີ້ທາງສູນຍັງໄດ້ຈ້າງນາຍຊ່າງຫັດຖະກຳແກະສະຫຼັກໄມ້ເພື່ອແກະສະຫຼັກຈຳລອງ ບັນດາເຄື່ອງມື, ແກະສະຫຼັກທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕົກແຕ່ງຫໍກາງຂອງຊົນເຜົ່າເພື່ອການ ວາງສະແດງຢ່າງຖາວອນໃນສູນ. ນອກນີ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມຍັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ການແລກ ປ່ຽນຂອງຂັວນໃນສັງຄົມເຜົ່າກະຕູ ແລະ ບົດບາດການແລກປ່ຽນສິ່ງຂອງໃນງານແຕ່ງງານ ແລະ ພິທີກຳຕ່າງໆ. ກິດຈະກຳພິເສດກ່ຽວກັບການວາງສະແດງແມ່ນມີການວາງແຜນຈົນ ເຖິງເດືອນກັນຍາ 2014 ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ໜ້າເຟັສບຸກຂອງສູນໄດ້ ທີ່ (www.facebook.com/taeclaos) ສຳລັບຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ. ສູນສີລະປະບູຮານ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ເປີດ: ວັນຄານ-ອາທິດ, ແຕ່9ໂມງເຊົ້າຫາ 6ໂມງແລງ (ວັນຈັນປິດ) ຄ່າເຂົ້າຊົມ: 25,000 ກີບ/ຄົນ (ສຳລັບຄົນລາວແມ່ນບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າເຂົ້າຊົມ) ອີແມວ: information@taeclaos.org ໂທ: +856 71 253 364 ເວັບໄຊ www.taeclaos.org ດຣ. ລິນດາເອັສ ແມັກອນທອສ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບການວາງສະແດງ ”ເຈາະເລີກຊຸມຊົນ ເຜົ່າກະຕູ” ທີ່ສູນສີລະປະບູຮານ ແລະ ຊົນເຜົ່າເຊິ່ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາ. ເພີ່ນເຄີຍເປັນທີ່ປຶກສາ ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດໃນ 7 ແຂວງຂອງລາວ.

Katu men make intricate baskets and traps from different types of bamboo and rattan foraged from the forest, and they vary in form and size, depending on their use. Loosely woven baskets are intended to carry wood, bamboo, or corn while they use densely woven vessels to transport rice. Men also use a basket with three compartments, the precursor to today’s backpack. They use the sections to hold tools, tobacco, rice, as well as collected forest items. If you cannot make the journey to Sekong, you can find the next best thing at the “Carving a Community: The Katu People” exhibit at Luang Prabang’ s Traditional Arts & Ethnology Centre. It’s a stop that culture vultures cannot miss.

copyright Vietnam Museum of Ethnology

For more information, visit www.taeclaos.org, www.facebook.com/taeclaos or email: information@taeclaos.org Open: Tuesday – Sunday, 09.00-18.00 6.00 (closed Monday)

57


Project

inside Laos  Project  Green Care

diuoc7i% 9t9afdyf9tde 7nos^a']tf6/qo

Green Care

resumes activity on dry grounds !

ລະດູຝົນໃກ້ຈະສິ້ນສຸດ ແລະ ທີມງານກອງທຶນອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ກຣີນແຄຣ໌ ໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ ໃນຍາມພັກໄລຍະລະດູຝົນ, ຂົນຂວາຍ ຊອກຫາຜູ້ໃຫ້ທຶນໜ້າໃໝ່ ແລະ ກາລະໂອກາດໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍ, ຊຶ່ງ ຄາດວ່າຈະເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນການເດີນທາງ ປະຕິບັດກິດຈະກຳຕັ້ງຄ້າຍ ໃນປ່າປີທີ 3 ແຕ່ເດືອນຕຸລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ການເດີນທາງດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນມາຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດດູດດື່ມທຳມະຊາດຄຽງຄູ່ກັບ ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດຂອງປ່າ ແລະ ນຳສະເໜີຄວາມປະທັບ ໃຈຂອງຕົນເອງຕໍ່ກັບຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍອັນທີ່ໜ້າອັດສະ ຈັນໃຈໃນລະບົບນິເວດ. ນອກນີ້ກອງທຶນດັ່ງກ່າວຍັງມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຍົກ ສູງຄວາມຮັບຮູ້ວ່າການທຳລາຍປ່າ ແລະ ສັດປ່າທີ່ມີຈຳນວນ ຫຼຸດນ້ອຍຖອຍ ລົງນັ້ນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນອະນາຄົດໄດ້. ນອກນີ້ກິດຈະກໍາຍັງກວມເອົາການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ບັນຫາຂອງການກະສິກຳທີ່ເນັ້ນໃສ່ພດ ຶ ຊະນິດດຽວ. ກຣີນດິສໂຄເວີຣີ ລາວ (Green Discovery Laos) ໄດ້ສ້າງກອງທຶນຂອງ ເອກະຊົນ ແລະ ເປັນເອກະລາດ ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລນີ້ຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີ2011, ແລະກິດຈະກຳລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວກໍ່ເປັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມ ມຸ່ງໝັ້ນ ຂອງບໍລິສັດນຳທ່ຽວອັນດັບແຖວໜ້າຂອງປະເທດຕໍ່ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພາລະບົດບາດທາງສັງຄົມຂອງບໍລິສັດ. ເນື່ອງຈາກປະເຊີນກັບບັນ ຫາອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຫັນໄດ້ ເຖິງຄວາມ ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຮ່ວມມືຢ່າງຫ້າວຫັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ມີວິໄສທັດ ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ເຮັດ ວຽກໃນລາວ. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍສຳລັບກິດຈະກຳແມ່ນບັນດາໄວໜຸ່ມຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ທີ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ, ແຕ່ບາງຄັ້ງຜູ້ໃຫ້ທຶນກໍຂໍໃຫ້ບັນຈຸຊາວໜຸ່ມທີ່ມາຈາກ ຊົນນະບົດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການເດີນທາງ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ ນີ້ຕະຫຼອດ ໄລຍະສອງປີຜ່ານມາແມ່ນມາຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ປາກກະດິງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ. ເຖິງວ່າໃນປປັດຈຸບັນ ກຣີນແຄຣ໌ ຈະດຳເນີນກິດຈະກຳໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເທົ່ານັ້ນກໍ່ຕາມ, ກໍ່ເປີດທາງເລືອກຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກພາກ ອື່ນໆ ຂອງລາວ.

58

With occasional downpours falling from the skies during previous months, Green Care Fund’s team took a few months to seek new donors and networking opportunities in the hopes of gaining assistance in resuming their youth camping tours in the wild this October for the third straight year. These trips allow youngsters, mostly from Vientiane Capital, to enjoy nature while learning about the forest ecosystem and its relevance to their own urban environment. The programme aims to bring urban Lao youth into the forest, and convey an appreciation for the beauty and amazing complexity of its ecosystem. Groups of about 38 teens, usually from Vientiane, leave early on Saturday mornings for the short drive from the capital to Tad Leuk in the Phou Khao Khouay National Protected Area. Upon arrival, they set up tents, before receiving interesting lectures from Dongdok University Faculty of Science’s Department of Biology. They then split into smaller trekking groups to venture into the forest. When the night falls, the group gathers around a bonfire for dinner, while the students present reports about what they learned and experienced during the day’s nature trail hike. The following day, the lecturers intersperse their lessons among games, songs, dances, and treks, before it is time to leave the forest and go home. Freelance animators also join in every outing, and additional lecturers, guides, and the Phou Khao Khouay Parks Authority provide security staff. All tours are accompanied by a first aid expert, mostly assigned by the Lao Red Cross. Two teachers and two parents from the selected school are also invited to join in the jaunt. And the fund is making a name for itself on the international stage. In August 2013, a camera team working for the Japanese TV station, NHK, filmed a Green Care field trip for a documentary themed “Learning with fun”, which is Green Care Fund’s second motto. The fund’s main theme remains “Sowing the Seeds”, which aims to keep more young participants continuing along this path.


ກິດຈະກຳຂອງກອງທຶນແມ່ນບໍ່ເປັນທາງການ ແລະ ນອກຫຼັກສູດ, ແຕ່ກ່ອນ ຈະຈັດການເດີນທາງແຕ່ລະຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລ້ວກໍມີພະນັກງານຂອງພະແນກຕິດ ຕາມການເດີນທາງແຕ່ລະຄັ້ງ. ທາງຜູ້ຈັດກຫວັງເລີກໆ ວ່າການເດີນທາງ ທັດສະນະສຶກສາປະເພດນີ້ຈະເປັນທີ່ຍອມຮັບເພື່ອບັນຈຸເປັນ ຫຼັກສູດ ໃນຂັ້ນມັດທະຍົມໃນອະນາຄົດ ແລະ ເຫັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍສືບຕໍ່ “ເຜີຍແຜ່ປະສົບການ” ຂອງຕົນຊຶ່ງຖືວ່າເປັນອີກຄຳຂັວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມ.

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຊາວໜຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 38 ຄົນ ອອກເດີນທາງ ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາ, ຕັ້ງເຕັ້ນບໍລິເວນຕາດ ເລິກພູເຂົາຄວາຍກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຟັງການແນະນໍາ ແລະ ຫຼີ້ນເກມ ຕ່າງໆ, ເຂົາເຈົ້າຖືກແບ່ງເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆເພື່ອເຂົ້າໄປພະຈົນໄພໃນປ່າ. ພໍອາທິດອັດສະດົງບັນດານ້ອງນັກຮຽນຮວມໂຕອ້ອມກອງໄຟຮັບປະທານ ອາຫານຄ່ຳ, ລາຍງານການຮຽນຮູ້ ປະສົບການໃນປ່າ. ບົດຮຽນໃນປ່າຖືກ ສອດແຊກດ້ວຍ ການຫຼິ້ນເກມ, ຮ້ອງເພງ, ເຕັ້ນ ແລະ ການຜະຈົນໄພ ໃນ ປ່າກໍ່ສຶບຕໍ່ອີກມື້ໜຶ່ງກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ຕົວເມືອງ. ອາຈານຜູ້ບັນຍາຍແມ່ນມາຈາກພະແນກຊີວະ, ຄະນະວິທະຍາສາດຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຮ່ວມ ກັບຜູ້ນຳພາປະຕິບັດກິດຈະກຳເຮັດໃຫ້ ການເດີນທາງເຕັມໄປດ້ວຍສຽງຫົວແລະຮອຍຍີ້ມ. ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເຂດປ່າສະຫງວນພູເຂົາຄວາຍຍັງສະໜອງຜູ້ພາທາງ ແລະ ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຊ່ຽວຊານການພະຍາບານ ເບື້ອງຕົ້ນຈາກອົງການກາແດງ, ຄູອາຈານສອງທ່ານ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງອີກ ສອງທ່ານ ຈາກໂຮງຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການກໍ່ຖືກເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

Green Discovery Laos created this private and independent non-profit fund in early 2011, and the initiative reflects the nation’s leading tour operator’s commitment to corporate social responsibility. Confronted almost daily with the complexity of problems concerning natural resource conservation, the tour company realised the necessity to proactively engage with other similarly-minded organisations working in Laos. The Fund further wants to raise awareness about how the impacts of forest degradation and wildlife depletion directly and indirectly reach into the children’s own lives. Also on the agenda are the importance of waste disposal management and the problems related to mono-cultural farming. The main donors making these tours possible include The Agrobiodiversity Initiative (TABI, Laos), Swiss-based KUONI/Asian Trails Laos, the German Agency for International Cooperation (GIZ) under its ProCEEd programme, and various private sector donors. Green Discovery remains an important sponsor, though Green Care operates independently from the adventure tour operator. The founders and management of Green Care can look back with pride, as they have now successfully organized 13 camping weekend youth learning journeys to Tad Leuk for nearly 430 teenagers, and are preparing their 14th trip.

ຜູ້ໃຫ້ທຶນຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງໄລຍະຜ່ານມາເກີດຂຶ້ນໄດ້ປະກອບ ມີໂຄງການ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບກະເສດ (TABI), ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວອາຊີປະຈຳລາວ ແລະ ອົງການ GIZ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ປະສົງອອກນາມ. ກຣີນດິສໂຄເວີຣີ ລາວ ຍັງເປັນຜູ້ສະໜັບ ສະໜູນທີ່ສຳຄັນເຖິງວ່າ ກຣີນແຄຣ໌ ຈະດຳເນີນງານຢ່າງມີເອກະລາດ. ວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ (ສິງຫາ 2013) ທີມງານຊ່າງພາບຂອງສະຖານີໂທລະພາບ NHK ກໍ່ໄດ້ເດີນທາງມາຖ່າຍທຳ ສາລະຄະດີ ກິດຈະກຳພາກສະໜາມຂອງ ກຣີນແຄຣ໌ ໃນຫົວຂໍ້ “ຮຽນຮູ້ກັບຄວາມມ່ວນຊື່ນ” ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນອີກ ຄຳຂັວນໜຶ່ງຂອງກອງທຶນ. ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານ ກຣິນແຄຣ໌ ສາມາດມອງຢ້ອນຫຼັງດ້ວຍ ຄວາມພາກພູມໃຈ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສາມາດຈັດ ການເດີນທາງຕັ້ງແຄມທ້າຍ ອາທິດໄດ້ເຖິງ 13 ຄັ້ງ ທີ່ຕາດເລີກ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ ສຳລັບຊາວໜຸ່ມຈຳນວນເກືອບເຖິງ 430 ຄົນ ແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ປັດຈຸບັນພວມກະກຽມການເດີນທາງຄັ້ງທີ 14.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ www.greencarelaos.org ຫຼື ເຂົ້າເບິ່ງໜ້າເຟັສບຸກຂອງ ກອງທຶນ ກຣີນແຄຣ໌ໄດ້. For more information, visit: www.greencarelaos.org or the Green Care Fund’s Facebook page.

59


AcComModation Advisor

Where to stay

More favourite accommodation choices, visit:

www.champamag.com

Riverside Boutique Resort Ban Viengkeo, Vang Vieng Tel: (856) 023 511 726-8 www.riversidevangvieng.com

Vientiane

Luang Prabang

Dhavara Boutique Hotel Just a three-minute walk from the Mekong River, Dhavara Boutique Hotel boasts luxurious accommodation with beautiful interiors.

The Belle Rive Located on the banks of the Mekong River, The Belle Rive features comfortable rooms with air conditioning, and offers a 24-hour front desk and free Wi-Fi, which is available in the public areas.

A 25 Manthalath Road, Ban Xieng Ngeun, Chanthabouly District W www.dhavarahotel.com Salana Boutique Hotel A stylish experience awaits in Central Vientiane at Salana Boutique Hotel. The hotel features modern rooms with flat-screen TVs and free Wi-Fi, a spa, and restaurant. A W

Chao Anou Rd, 112 Wat Chan Village www.salanaboutique.com

Mandala Boutique Hotel Built as a personal residence in the 1960s across from Vat Si Muang, Mandala Boutique Hotel boasts stylish and well-appointed rooms with original furnishings and en suite bathrooms, along with parking and free Wi-Fi, which covers the entire property. A Ban Phiawat, 33 Unit 10, Sisatanak W www.mandalahotel.asia Beau Rivage Mekong Hotel Ideally situated on the Mekong Riverfront in downtown Vientiane, the popular Beau Rivage’s modern design offers guests new, attractive, modern accommodation and great value. A Fa Ngum Road, Ban Seetarn Neua W www.hbrm.com

A 99 Baan Phonehueang W www.thebellerive.com Villa Maly Located in the heart of Luang Prabang, Villa Maly’s 1938 structure has been refurbished, and now features individually designed rooms built around an outdoor pool, and a mix of French and British colonial décor along with Free Wi-Fi. Located about a 5-minute drive from Luang Prabang International Airport, Villa Maly delivers a spa offering body treatments and massages, and Le Vetiver, a bright garden restaurant serving international dishes and a fine wine list. Light snacks and cocktails are available at Maly Bar, and poolside barbecues can also be arranged.

Vang Vieng

The Elephant Crossing Located right on the Nam Song River with breathtaking views of limestone mountain escarpments, the Elephant Crossing Hotel offers a range of rooms and suites to accommodate couples, families or groups, and all rooms feature wooden floors, private balconies, and free WiFi. An open-air sala and tropical garden are set up for relaxing, lounging, recreation, and dining, along with the riverside deck restaurant and bar, where guests can capture the magnificent views of the natural setting. A Ban Viengkeo, Vang Vieng W www.theelephantcrossinghotel.com

Muangthong Luang Prabang With a boutique feel, the Muangthong Hotel is an impressive complex of four, two storey buildings, built around a central courtyard and swimming pool. The buildings, with large wooden pillars, are of modern Lao design with a French colonial flavour and traditional Lao roofs.

Villa Vang Vieng Overlooking the Nam Song River, Villa Vang Vieng Riverside is located in central Vang Vieng beside the Kangaroo Sunset Bar. Stand-alone rooms feature excellent views of the natural scenery from private verandas with dark wood furnishings, and include en suite bathrooms with a bathtub and hot shower. The restaurant serves Lao and Western dishes, and is open for all-day dining. There is also a small bar offering refreshments. The tour desk can arrange day trips around Vang Vieng, and the hotel also provides ticket bookings, currency exchange, laundry services, and free Wi-Fi and parking.

A Oupalathkhamboua Rd., Ban Thatluang W www.muangthonglpb.com

A Ban Viengkeo, Vang Vieng W www.villavangvieng.com

A Thatluang Road, Luang Prabang W www.villa-maly.com


Xiengkhouang

Luang Namtha

Champasak

Phouviengkham Boutique Resort Just a 15-minute drive from Xieng Khouang Airport in the district capital, Phonsavanh, Phouviengkham Boutique Resort is located about 10 minutes from Mulberries Farm, 25 minutes to the Plain of Jars, and 30 minutes to historic Muang Khoun. The hotel offers air-conditioned rooms with balconies, en suite bathrooms with showers, mini bars, cable TV, and free Wi-Fi. Guests can enjoy a variety of international dishes at the on-site restaurant.

Tai Dam Guesthouse This guesthouse is located within a short walk from the centre of town, but the view makes it feel remote and secluded. Its separate bungalows feature balconies overlooking rice paddies and mountains.

Inthira Champasak Offering boutique accommodation, Inthira Champasak Hotel, featuring modern Lao décor, is located in Pakxe Province, about a 30-minute drive from Pakxe International Airport. The stylish guestrooms present panoramic views of the Mekong River, and bicycles can be rented to leisurely explore the area. Guests can also arrange day trips at the tour desk. The Open Terrace and Balcony Restaurant serve authentic Chinese and international dishes, and guests can sip cocktails while enjoying sunset views at the restaurant’s outdoor area. The hotel also offers free Wi-Fi and free parking.

A Ban Phonsavanh, Paek District F Facebook.com/phouviengkham.resort

Oudomxai Charming Lao Hotel Close to the centre of town, the Charming Lao Hotel is ideal for anyone visiting Oudomxai for business or pleasure. All rooms are equipped with modern facilities. Best choice in town. A W

Vanghai Village, Xay District, Oudomxay www.charminglaohotel.com

A Ban Nongbouvieng, Luang Namtha Town W www.tai-dam-guesthouse.com

Savannakhet DaoSavanh Resort Savannakhet’s first luxury hotel sits on the river front. Inspired by Lao modern architecture, the hotel was designed with luxurious comfort in mind for both leisure and business travellers. A Ban Thahea, Kaisone Phomvihan, Savannakhet W www.daosavanhhtl.com

A Ban Vat Amard Village, Champasak W www.inthira.com Arawan Riverside Hotel Just steps away from Mekong River and about a 5-minute ride from Pakxe International Airport, Arawan Riverside Hotel offers an outdoor pool and on-site parking facility. Guests can relax with leisure activities at the garden area or enjoy pampering massage treatments. The Coffee Lounge serves light snacks, coffee and tea, while the Arawan Cafe serves a variety of local and international cuisines. A Salakiew Street, Phonesavanh Village, Pakse Town W www.arawanhotelpakse.com A Nonsavang 504, Pakse town


Colonial Charm, Luxurious Elegance www.setthapalace.com

E-mail: reservations@setthapalace.com 6 Pang Kham Street, Vientiane, Lao PDR Tel: (856) 21-217581/2 • Fax: (856) 21-217583 A Belmont International Hotel

Peace In World Heritage Site

SADA HOTEL LUANG PRABANG

Phouvao Road, Ban Mano, Luang Prabang, Laos Tel: +856 71 213314 Fax: +865 71 213 313 E: info@sada-hotel.com www.sada-hotel.com


63ເອັມ-ພອຍມາກ

9t16j[jvoouh DDDDD mujgIqkrq[dao

Will Be There.....Where We Meet Lao Convenience Store


News

z6h3fplkodko[yo]k;gruj,0Bod;jkg7yj']hko ຜ່ານການພົບປະຫາລືຂອງ ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ດ້ວຍການຈັດ ກອງປະຊຸມຂຶ້ນທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ດໍາ ເນີນທຸລະກິດກ່ຽວພັນກັບລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ 2013 ຜ່ານມາ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ດຣ.ສົມພອນ ດວງດາຣາ ຜູ້ ອໍານວຍການໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ຊຶ່ງມີຄະນະອໍານວຍການ ຕາງໜ້າສາຂາ ເເລະ ພາກສ່ວນທຸລະກິດທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເພື່ອຕີລາຄາຄືນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ລັດວິສາ ຫະກິດການບິນລາວ ກັບບັນດາພາກສ່ວນທຸລະກິດທີ່ພົວພັນ ແລະ ປຶກສາ ຫາລືການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮ່ວມກັນໃນຕໍ່ໜ້າເພື່ອໃຫ້ໄດ້ ຮັບປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ. ທ່ານ ນາງ ພຸດທະສອນ ວັນນະຈັກ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ພະແນກການຄ້າ ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ວ່າ: ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອປີ 1976 ມາຮອດປັດຈຸ ບັນນີ້ມີເຮືອບິນທັງໝົດ 14 ລໍາ ໃນນັ້ນປະກອບມີ A320, 4 ລໍາ ATR72500 4 ລໍາ ATR72-600 2 ລໍາ ແລະ MA60, 4 ລໍາ ການບໍລິການຫຼັກ ແມ່ນສຸມໃສ່ການບໍລິການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ ລວມມີການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍ ສານ, ການບໍລິການເຊົ່າເໝົາເຮືອບິນ, ສິນຄ້າ ແລະ ໄປສະນີພັນຕ່າງໆ ມີ ເສັ້ນທາງການບິນໄປຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ບາງກອກ ຊຽງໃໝ່ (ໄທ), ຮ່າໂນ່ຍ ໂຮ່ຈິມິນ (ຫວຽດນາມ), ຂຸນໝິງ, ຊຽງຮຸ່ງ, ກວາງໂຈ (ຈີນ), ສິງກະໂປ ແລະ ອິນຊອນ (ສ.ເກົາຫຼີ) ສ່ວນເສັ້ນບິນພາຍໃນປະກອບມີຫຼວງພະບາງ, ປາກເຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຊຽງຂວາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫ້ວຍຊາຍ ແລະ ຫຼວງນໍ້າ ທາພ້ອມນັ້ນຍັງມີການຮ່ວມກັບສາຍການບິນອື່ນໆ ອີກ. ໃນແຕ່ ລ ະປີ ໄ ດ້ ມີ ກ ານຂະຫຍາຍຕົ ວ ຂອງຈໍ າ ນວນຜູ້ ໂ ດຍສານເຮັ ດ ໃຫ້ ປີ 2012 ມີຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານເພີ່ມຂື້ນ 658.252 ຄົນ ຈາກປີ 2011 ພຽງ ແຕ່ 531.653 ຄົນ ສຳລັບໃນອະນາຄົດຈະ ຂະຫຍາຍເຮືອບິນພາຍໃນຊຸມ ປີ 2015 A321 ຈຳນວນ 2 ລໍາ ແລະ ATR72-600 2 ລໍາ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ​ີ້ທາງ ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ຍັງໄດ້ມອບລາງວັນ ສຳລັບຕົວແທນທີ່ມີຍອດຂາຍສູງສຸດເຖິງ 10 ລາງວັນ, ເຊີ່ງອັນດັບທີໜຶ່ງ ແມ່ນ ບໍລິສັດ ອິນໂດຊາຍນາ, ເອເຊຍໂຮລິເດ, ທານສ໌ເອັກສ໌ເພັດ, ລີໂກ ແອເຊີວິດ, ລາວອາເມລິກັນ, ລາວແອເຊີວິດ, ຈອຍເທວໂວ, ລາວແພັດເຊັນ ເຈີເຊີວິດ, ໄທສ໌ເອັກເພັດສ໌, ແລະບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວອຸດົມສິນ. ໃນນັ້ນກອງ ປະຊຸ ມ ຍັ ງ ເຮັ ດ ໃຫ້ ໄ ດ້ ຮ ຽນຮູ້ ຫ ລາຍຈຸ ດ ທີ່ ກ ານບິ ນ ລາວຍັ ງ ຈະໄດ້ ປັ ບ ປຸ ງ ຂອດການບໍລິການ, ລາຄາຜ່ານການແລກປຽ່ນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ສ້າງ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ປະກອບການທີ່ມີຕໍ່ການບິນລາວ. ນອກນັ້ນໃນມໍ່ໆນີ້ ຍັງຈະໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນໄປ (ອິນຊອນ)ສ ເກົາຫຼີ ທຸກວັນ, ວຽງຈັນ-ພະນົມ ເປັນ-ໂຮຈີມິນ ສາມຖຽ້ວຕໍ່ອາທິດ, ຫລວງພະບາງ-ຮ່າໂນ້ຍ ສີ່ຖຽ້ວຕໍ່ມື້ ແລະ ຫລວງພະບາງ-ກຸງເທບສີ່ຖຽ້ວຕໍ່ມື້ທຸກວັນ. ທ່ານສາມາດເບີ່ງຕາຕະ ລາງການຖ້ຽວບິນໃນໜ້າທີ່ 70 ຫລື ໂປໂມຊັນດ້ານຫລັງຂອງວາລະສານ.

ຕົວແທນທີ່ມີຍອດຂາຍສູງສຸດເຖິງ 10 ລາງວັນ


Lao Airlines’ Passenger Numbers Surge Lao Airlines held a meeting, chaired by Managing Director Dr Somphone Duangmala, with the carrier’s deputy managing directors, branch representatives, and key business partners at the carrier’s headquarters on 22 August 2013, to review its business performance with its partners and consult with them over improving efficiency, discuss future plans, and announce a 19.2 per cent increase in passenger numbers. Seats filled in the national flagship carrier leaped from 531,653 passengers in 2011 to 658,252 in 2012, with much of the credit going to regional route expansion made possible by the purchase of new Airbus A320 aircraft. Lao Airlines also noted it will add two Airbus A321s and two more ATR72-600s to its fleet in 2015.

Mrs Vannachack went on to explain, “Lao Airlines is now operating international routes to Bangkok and Chiang Mai in Thailand; Hanoi and Ho Chi Minh City in Vietnam; Kunming, Jinghong, and Guangzhou in China; Singapore; and Seoul in South Korea. Domestic flights head from Vientiane to Luang Prabang, Pakse, Savannakhet, Xieng Khouang, Oudomxay, Houay Xai, and Luang Namtha. In addition, our company cooperates with other airlines.” Participants were also informed that Lao Airlines will soon open daily flights from Vientiane to South Korea, Ho Chi Minh City, and Phnom Penh in Cambodia.. Lao Airlines further sought ways to improve the airline’s service performance and resolve its pricing issue at the meeting by discussing and consulting with its business partners so they better understood the carrier’s policy.

During the meeting, Commercial Department Deputy Director Mrs Phoutthasone Vannachack noted, “Lao Airlines was founded in 1976, and currently has 14 aircraft, including four Airbus A320s, four ATR72-500s, two ATR72-600s, and four MA60s.” She added, “The national flag carrier mainly provides air passenger service as well as charter, cargo, and different mail services.”

Also at the event, Lao Airlines awarded its 10 business partners with the highest ticket sales: Indochina Travel, Asia Holiday, Trans-Express, Lee Go Air Service, Lao American Air Service, Lao Air Service, Joy Travel, Lao Passenger Service, Thai’s Express, and Oudomsin Travel Service.

67


dko[yo]k;da[7;k,8hv'dko [5d7t]tdvogrnjvIv'Ia[ dko0tspkp8q;m5]tdyf ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ເປັນວິສາຫະກິດຂອງລັດ 100% ທີ່ດຳເນີນທຸ ລະກິດທາງດ້ານການຂົນສົ່ງໂດຍສານ, ສິນຄ້າ, ໄປສະນີພັນ ທາງອາກາດ, ນອກນັ້ນຍັງ ບໍລິການພາກພື້ນດິນ,ບໍລິການຝາກເຄື່ອງ, ລົດຂົນສົ່ງ, ທ່ອງ

ທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ…ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ການບິນລາວ ຍັງມີສຳນັກງານຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ

ປະເທດ. ເຊັ່ນພາຍໃນມີ: ສາຂາ ຊຽງຂວາງ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ,

ອຸດົມໄຊ, ຫ້ວຍຊາຍ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ; ສາຂາຕ່າງປະເທດມີ: ສິງກະໂປ, ຂຸນຫມິງ, ກວາງໂຈ, ບາງກອກ, ໂຮ່ຈີມິນ, ຮ່າໂນ້ຍ, ສຽມລຽບ… ນອກນັ້ນຍັງມີແຜນຂະຫຍາຍສາຂາໄປ ປະເທດມຽນມາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ເຊີ່ງກຳ ລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ເປັນຫນ່ວຍງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງເປັນຈຸດ

ເລີ່ມຕົ້ນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຂອງອົງກອນ ເຊິ່ງມີເປົ້າຫມາຍສ້າງ ພະນັກງານຂອງ ການບິນລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ສ້າງເປັນມືອາຊີບເພື່ອກ້າວ ເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນໃນເວທີປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ.

ເຊີ່ງມື້ນພ ີ້ ວກເຮົາກໍໄດ້ມໂ ີ ອກາດພົບປະໂອ້ລມ ົ ກັບ ທ່ານ ສີສະຫວັດ ມະນີວງົ

ຜູ້ຈັດການ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ແລະ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດຫມາຍ ຂອງລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ການບິນລາວປັດຈຸ

ບັນມີພະນັກງານທັງຫມົດ 862 ຄົນ, ຍິງ 293 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີນັກບິນ

ຕ່າງປະເທດ 11 ຄົນ ແລະ ທີ່ປຶກສາ 4 ຄົນ. ສະເພາະຢູ່ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ທີ່ວຽງຈັນມີ 551 ຄົນ, ປະຈຳຢູ່ ສາຂາພາຍໃນປະເທດມີ 254 ຄົນ ແລະ ສາຂາຕ່າງປະເທດ 42 ຄົນ.

68

Lao Airlines Seeks Staff to Meet Growth The Champa Holidays magazine team had the opportunity to interview Lao Airlines Director of Organisation and Personnel Department Sisavath Manivong, and discovered the carrier is recruiting staff to fill vacancies in several departments due to its ongoing growth. According to Mr Sisavath, who also serves as a legal advisor for Lao Airlines, the carrier’s Organisation and Personnel Department is extremely important, and the starting point for all those entering into employment with the company. The department’s main goal is to recruit qualified and knowledgeable staff, which must be ready for the expected tough competition when the ASEAN Economic Community agreement kicks off in 2015. “Lao Airlines currently employs 862 staff, including 293 women, 11 foreign pilots, and four foreign advisors. Of these, 551 are based in Vientiane, 254 work in provincial offices, and 42 operate Lao Airlines overseas representative offices.” Mr Sisavath said. “Lao Airlines is constantly expanding its business by acquiring more new aircraft and revising tasks and duties inside different departments in response to future growth,” he explained. “To implement the development plan of Lao PDR’s national flagship carrier, and to provide sufficient and qualified human resources, Lao Airlines has recruited 50 new staff this year alone, and an additional are in the recruitment process, and will be assigned to work in the Commercial Department, Food Supply Department, and Champa Holiday Travel Company.” Mr Sisavath added that among these new vacancies, there are three openings in ticketing service, one position open for graphic design and advertising, three in customer service, one for wrapping and aircraft loading service, and four for the airlines’ travel company.


ທຸລະກິດຂອງການບິນລາວໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນ ຕົ້ນແມ່ນເຄື່ອງບິນກໍຊື້ມາໃຫມ່ຈຳນວນຫນຶ່ງເພື່ອຮອງຮັບການເຕີບໂຕ

ດັ່ງກ່າວການບິນລາວ ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນປັບປຸງ ແລະ ກຳນົດຕຳ ແຫນ່ງງານຂອງແຕ່ລະພະແນກ.

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາ

ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ (ສາຍການບິນແຫ່ງຊາດ National

Flag Carrier of the Lao PDR) ໃນການສັບຊ້ອນຊັບພະຍາກອນ

ມະນຸດໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ເຊິ່ງໃນປີນີ້ການບິນລາວ ໄດ້ຮັບ

ເອົາພະນັກງານເຂົ້າບັນຈຸແລ້ວ 50 ຄົນ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ປະກາດເອົາ ຕື່ມ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ປະກອບເຂົ້າພະແນກການຄ້າ, ພະແນກສະຫນອງ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລໂ ິ ພກໃສ່ເຮືອບິນ ແລະ ບໍລສ ິ ດ ັ ທ່ອງທ່ຽວ ຈຳປາໂຮ ຣິເດ.

ສຳລັຍຜູ້ທີ່ຈະມາຮ່ວມງານກັບການບິນລາວ ວິຊາຊີບ ຕົວຈິງ

ທີ່ຈົບໃນແຕ່ລະສາຂາ

ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບຫນ້າວຽກ

ເພາະຍັງບໍ່ທັນມີໂຮງຮຽນວິຊາສະເພາະກ່ຽວກັບການບິນເຮົາ,

ເຊິ່ງຈະໄດ້ເລືອກເອົາບຸກຄົນທີ່ຈົບຈາກຂະແຫນງທີ່ໃກ້ຄຽງເພື່ອມາເຝິກ ສອນອີກຮອບກ່ອນຈະສົ່ງເຂົ້າສູ່ໜ້າວຽກຕົວຈິງ

ໂດຍການສະຫນັກ

ທຸກຄົນແມ່ນໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງ, ສຳພາດ, ເຝິກອົບຮົມ, ເຝິກວຽກ ຕົວຈິງສາມເດືອນກ່ອນຈະກ້າວມາເປັນພະນັກງານຂອງການບິນລາວ. ໃນນັ້ນ,

ພວກເຮົາກໍໄດ້ເນັ້ນພິເສດເລື່ອງການເປັນມາດຖານສາກົນ

ຊຶ່ງໃນທຸກຂະແຫນງການ

ຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ້,

ພາສາອັງກິດ ແລະ ບຸກຄະລິກທີ່ດີ ເພື່ອແຂ່ງຂັນໃນເວທີເສດຖະກິດ ຍຸກໃຫມ່!

ທ່ານ ສີສະຫວັດ ມະນີວົງ ຍັງໄດ້ເນັ້ນອີກວ່າ: ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ເຂົ້າມາຮ່ວມວຽກກັບການບິນລາວ ຂໍພຽງແຕ່ທ່ານ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມ ສາມາດ ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາຮັບເອົາຢ່າງຍຸຕິທຳທີ່ສຸດ.

ທ່ານ ສີສະຫວັດ ມະນີວົງ

He went on to explain, “Those who wish to join our national flagship carrier team, and think that they are suitable candidates, can apply for any position, and of course the selection process will be carried out in a transparent and fair manner.” Recent university graduates, who majored in any topic, are eligible to apply, and will be considered for appropriate positions based on their suitability, as there is no airline-related degree available from schools in Laos. The selection committee will recruit candidates, who most closely meet the various job profiles, for further training before they start to work. Applicants will have to take an examination and then have a faceto-face interview. If one passes the first two tests, they will attend classes and then on-the-job training for three months before becoming a full employee of the company. Also during the selection process, Lao Airlines places more weight on those qualified to meet international standards. This is particularly important for staff, who will be working for the Commercial Department, as they should be computer literate, speak English, and have a good character to ensure the airline is effective and competitive in the changing economic climate. Lao Airlines is 100 per cent state-owned company operating air passenger, cargo and mail services. The company also provides land services such as warehouse space, transport, tours, and hotels. Lao Airlines is headquartered in Vientiane, and has domestic and foreign representative offices. Branches within the country are located in Xieng Khouang, Luang Namtha, Luang Prabang, Oudomxay, Houay Xai, Savannakhet and Champasak. Overseas offices operate in, Bangkok, Guangzhou, Kunming, Ho Chi Minh City, Hanoi, Siem Reap, and Singapore. The company is currently preparing to add branch offices in Japan and Myanmar.

ຜູ້ຈັດການ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ແລະ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດຫມາຍ

Sisavath Manivong Director Human Resource & Consulting of Legislation

69


Narita-Tokyo

Seoul

Flights operate by Lao Airlines Future route Code share flights Kunming Taipei

Nanning Hanoi

Jinghong

Guangzhou

Luang Prabang Chiangmai Yangon

Vientiane

Bangkok

Savannakhet Danang Pakse

Manila

Siemreap Phnompenh Ho Chiminh

Phuket

Kuala Lumpur

Laos

Singapore

Domestic route Luangnamtha Houeisay

Oudomxay Luang Prabang

Jakarta

Xiengkhouang

Vientiane

We are ready to become a Lao National Airline with international standard

Savannakhet

Pakse

Lao Airlines, Wattay Airport, Suphanouvong Avenue, P.O. Box 6441 Vientiane, Lao PDR, Tel: (856-21) 513156; Fax: (856-21) 512004, www.laoairlines.comFlight schedule by Lao Airlines Valid from 27 Oct 2013 to 29 Mar 2014 INTERNATIONAL ROUTES

Departure Day

Dep

Daily Daily Daily Daily

07:35 18:35 13:50 21:50

Daily 14:40 Daily 20:05 246 9:30 Daily 11:35

Transfer Point Arr

Arr Flight No Dep From VIENTIANE - BANGKOK 08:35 QV441 19:35 QV445 14:55 QV4571 22:55 QV4575 From VIENTIANE - HANOI 15:50 QV311 21:05 QV920 From VIENTIANE - PHNOMPENH 11:00 QV533 13:00 QV921 From VIENTIANE - SINGAPORE 12:40 QV535 From VIENTIANE - INCHEON 6:40 QV911 From VIENTIANE - KUNMING

AC

S

Day

Dep

320 320 320 320

0 0 0 0

Daily Daily Daily Daily

09:35 20:25 11:45 19:55

320 321

0 0

Daily 16:40 Daily 9:40

320 321

0 0

246 14:45 Daily 18:00

320

0

1357 13:35

320

0

Daily

Daily 10:40

1357

9:00

Daily

0:10

Daily

7:20

9:50 QV817 From VIENTIANE - GUANGZHOU

320

0

246

13:10

16:10 QV881 From LUANGPRABANG - CHIANGMAI 14:15 QV635 From LUANGPRABANG - BANGKOK 9:20 QV633 15:20 QV631 From LUANGPRABANG - HANOI 11:20 QV315 18:10 QV313 From LUANGPRABANG - JINGHONG 12:20 QV811 From PAKSE - SIEMREAP 9:25 QV517 14:10 QV513 From PAKSE - HOCHIMINH 10:50 QV515 From SAVANNAKHET - BANGKOK 12:00 QV223 From PHNOMPENH - HOCHIMINH

320

0

AT7

0

Daily 15:20

AT7 AT7

0 0

Daily 10:05 Daily 16:05

AT7 AT7

0 0

12356 12:00 Daily 18:50

AT7

0

AT7 AT7

0 0

AT7

0

AT7

0

Daily 13:15 Daily 7:40 Daily 13:40 12356 10:20 Daily 17:10 47

10:20

2467 8:25 Daily 13:10 135

9:15

Daily 10:30 246

11:55

12:25 QV533 320 0 From VIENTIANE - SIEMREAP 2467 6:30 7:45 PKZ 8:25 9:25 QV517 AT7 0 Daily 11:20 12:10 PKZ 13:10 14:10 QV301/QV513 A320/AT7 0 From LUANGPRABANG - SIEMREAP Daily 10:30 12:10 PKZ 13:10 14:10 QV513 AT7 Daily 14:50 16:20 QV931 321 From PAKSE - BANGKOK Daily 9:20 9:50 ZVK 10:30 12:00 QV223 AT7 From VIENTIANE - HOCHIMINH 135 6:30 7:45 PKZ 9:15 10:50 QV515 AT7 246 9:30 11:00 PNH 11:55 12:25 QV533 A320 From LUANGPRABANG - SINGAPORE 1357 7:20 8:10 VTE 9:00 12:40 QV112/QV535 AT7/320 From LUANGPRABANG - PHNOMPENH 1357 7:20 8:10 VTE 9:30 11:00 QV112/QV533 AT7/320 From LUANGPRABANG - INCHEON Daily 18:40 19:30 VTE 0:10 6:40 QV104/QV911 320 From VIENTIANE - CHIANGMAI Daily

8:50

9:40 LPQ 13:15 14:15 QV111/QV635

AT7

246

47

7:45

17:10

13:00

2467 10:05 Daily 14:50 135

11:50

Daily 13:05 246

13:15

2467 10:05 Daily 14:50

0 0

Daily 14:50 Daily 17:10

0

Daily 13:05

0 0

1356 11:50 246 13:15

0

1357 13:35

0

1357 14:45

0

Daily

0

Daily 15:20

7:45

Arrival

Transfer Point

Arr Flight No AC Dep From BANGKOK - VIENTIANE 10:35 QV442 320 21:25 QV446 320 12:55 QV4570 320 21:05 320 QV4574 From HANOI - VIENTIANE 17:50 QV312 320 10:45 QV921 321 From PHNOMPENH - VIENTIANE 16:10 QV534 320 19:20 QV920 321 From SINGAPORE - VIENTIANE 15:15 QV536 320 From INCHEON - VIENTIANE 11:10 QV912 320 From KUNMING - VIENTIANE 11:20 QV818 320 From GUANGZHOU - VIENTIANE 18:40 QV882 320 From CHIANGMAI - LUANGPRABANG 16:20 QV636 AT7 From BANGKOK - LUANGPRABANG 11:55 QV634 AT7 17:45 QV632 AT7 From HANOI - LUANGPRABANG 13:00 QV316 AT7 19:50 QV314 AT7 From JINGHONG - LUANGPRABANG 13:00 QV812 AT7 From SIEMREAP - PAKSE 11:05 QV518 AT7 15:45 QV514 AT7 From HOCHIMINH - PAKSE 13:25 QV516 AT7 From BANGKOK - SAVANNAKHET 15:45 QV224 AT7 From HOCHIMINH - PHNOMPENH 13:50 QV534 320 From SIEMREAP - VIENTIANE 11:05 PKZ 13:00 13:50 QV518/QV302 AT7/A320 15:45 PKZ 16:45 18:00 QV514/QV224 AT7 From SIEMREAP - LUANGPRABANG 15:45 PKZ 16:50 18:30 QV514 AT7 18:35 QV930 321 From BANGKOK - PAKSE 14:35 ZVK 15:15 15:45 QV224 AT7 From HOCHIMINH - VIENTIANE 13:25 PKZ 16:45 18:00 QV516/QV224 AT7 13:50 PNH 14:45 16:10 QV534 320 From SINGAPORE - LUANGPRABANG 15:15 VTE 17:10 17:50 QV536/QV103 320 From PHNOMPENH - LUANGPRABANG 16:10 VTE 17:10 17:50 QV534/QV103 320 From INCHEON - LUANGPRABANG 11:10 VTE 12:10 12:55 QV912/QV101 320 From CHIANGMAI - VIENTIANE 16:20 LPQ 18:40 19:30 QV636/QV104 AT7/A320 Arr

Remarks: All times are local times

1=Monday, 2=Tuesday, 3=Wednesday, 4=Thursday, 5=Friday, 6=Saturday, 7=Sunday

*QV4570/QV4571/QV4574/QV4575 Operated by THAI AIRWAYS * QV920/ QV921/ QV930/ QV931 Operated by VIETNAM AIRLINES : IMPORTANT NOTICE All schedules/types of aircraft and informations are subject to change without prior notice and to government approval. For more information, please contact any Lao Airlines reservation office.

reservation@laoairlines.com

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Flight schedule by Lao Airlines Valid from 27 Oct 2013 to 29 Mar 2014 DOMESTIC ROUTES Day

Dep

Daily 8:50 Daily 12:10 Daily 17:10 Daily 10:30 2467 14:40 Daily

9:00

Daily 11:50 Daily 14:30 Daily 11:10 135 6:30 2467 6:30 Daily 11:20 12345 6:00 12345 13:40 Daily 6:30 Daily

9:20

Departure Transfer Point Arr Flight No Arr Dep From VIENTIANE -LUANGPRABANG 9:40 QV111 12:55 QV101 17:40 QV103 From LUANGPRABANG - PAKSE 12:10 QV513 16:20 QV578 From VIENTIANE - HOUEISAY 9:55 QV901 From VIENTIANE - OUDOMXAY 12:40 QV501 From VIENTIANE - LUANGNAMTHA 15:25 QV601 From VIENTIANE - XIENGKHUANG 11:40 QV401 From VIENTIANE - PAKSE 7:45 QV515 7:45 QV517 12:10 QV301 From VIENTIANE - SAVANNAKHET 7:00 QV203 14:40 QV205 7:45 PKZ 9:20 9:50 QV517/QV223 From PAKSE - SAVANNAKHET 9:50 QV223

AC

S

Day

Dep

AT7 320 320

0 0 0

Daily 7:20 Daily 13:45 Daily 18:40

AT7 AT7

0 0

Daily 16:50 2467 12:20

MA60

0

Daily 10:25

MA60

0

Daily 13:10

MA60

0

Daily 15:55

AT7

0

Daily 12:20

AT7 AT7 320

0 0 0

Daily 13:00

AT7 AT7 AT7

0 0 0

AT7

0

Daily 16:45

18:00

QV224

From SAVANNAKHET - VIENTIANE 12345 9:30 10:30 QV204 12345 17:30 18:30 QV206 Daily 15:15 15:45 PKZ 16:45 18:00 QV224 From SAVANNAKHET - PAKSE Daily 15:15 15:45 QV224

Remarks: All times are local times

1=Monday, 2=Tuesday, 3=Wednesday, 4=Thursday, 5=Friday, 6=Saturday, 7=Sunday

*QV4570/QV4571/QV4574/QV4575 Operated by THAI AIRWAYS * QV920/ QV921/ QV930/ QV931 Operated by VIETNAM AIRLINES

IMPORTANT NOTICE : All schedules/types of aircraft and informations are subject to change without prior notice and to government approval. For more information, please contact any Lao Airlines reservation office.

reservation@laoairlines.com

Arrival Transfer Point Arr Flight No Arr Dep From LUANGPRABANG - VIENTIANE 8:10 QV112 14:30 QV102 19:30 QV104 From PAKSE - LUANGPRABANG 18:30 QV514 14:00 QV577 From HOUEISAY - VIENTIANE 11:20 QV902 From OUDOMXAY - VIENTIANE 14:00 QV502 From LUANGNAMTHA - VIENTIANE 16:50 QV602 From XIENGKHUANG - VIENTIANE 12:50 QV402 From PAKSE - VIENTIANE 13:50 QV302

AC

S

AT7 320 320

0 0 0

AT7 AT7

0 0

MA60

0

MA60

0

MA60

0

AT7

0

320

0

AT7

0

AT7 AT7 AT7

0 0 0

AT7

0


New Route Route New

Vientiane -- Phnompenh Phnompenh --Ho HoChi ChiMinh Minh Vientiane (Vice versa) (Vice versa)

tss h t g i h l � g 33 �li err ppe k ek e e e w w

Start from 7 November 2013 Start from 7 November 2013

Vientiane(VTE ne(VTE)) Vientia

Allfare farefrom... from... All Vientiane- Phnompenh - Phnompenh Vientiane (Vice versa) (Vice versa)

OneWay Way: : One

Roundtrip trip: : Round

Phnomp ompenh enh(PN (PNH) H) Phn

Vientiane- x/PNH - x/PNH- Ho - HoChi ChiMinh Minh Vientiane (Vice versa) (Vice versa)

OneWay Way: : One

Minh(SGN) ChiMinh(SGN) HoChi Ho

Roundtrip trip: : Round

Vientiane Vientiane - -

Phnompenh Phnompenh - Vientiane Vientiane - -

Ho Chi Minh Minh - -

Phnompenh Phnompenh - Ho Ho Chi Chi Minh Minh - -

Phnompenh Phnompenh

Vientiane Vientiane

Ho Ho Chi Chi Minh Minh

Vientiane Vientiane

Ho Ho Chi Chi Minh Minh Phnompenh Phnompenh

FLT FLTNo. No.

QV533 QV533

QV534 QV534

QV533 QV533

QV534 QV534

QV533 QV533 QV534 QV534

Days Days

246 246

246 246

246 246

246 246

246 246 246 246

Routing Routing

VTEPNH VTEPNH

PNHVTE PNHVTE

VTESGN VTESGN

SGNVTE SGNVTE

PNHSGN PNHSGN SGNPNH SGNPNH

Dep Dep

09:30 09:30

14:45 14:45

09:30 09:30

13:15 13:15

11:55 11:55 13:15 13:15

Arr Arr

11:00 11:00

16:10 16:10

12:25 12:25

16:10 16:10

12:25 12:25 13:50 13:50

RMK RMK

00

00

PNH PNH

PNH PNH 00 00

105 105 180 180

Phnompenh- Ho - HoChi ChiMinh Minh Phnompenh (Vice versa) (Vice versa)

OneWay Way: : One

Roundtrip trip: : Round Routing Routing

85 85 150 150

60 60 100 100

USD USD USD USD

USD USD USD USD

USD USD USD USD

Valid on/after 2020 Sep toto 3131 Dec 2013 Validfor forticketing ticketing on/after Sep Dec 2013 * Endorsement box: VALID ONON QVQV OPERATING/NON REROUTE * Endorsement box: VALID OPERATING/NON REROUTE * Upgrade class/Refund/Change booking willwill included additional feefee * Upgrade class/Refund/Change booking included additional * Maximum stay: L-class: 1414 days base onon thethe �irst departure date. * Maximum stay: L-class: days base �irst departure date. * All taxtax andand YQYQ areare notnot included. * All included. * Limited Seats/Flight * Limited Seats/Flight

1 1 == Mon, Mon, 22 == Tue, Tue, 33 == Wed, Wed,44==Thu, Thu,55==Fri, Fri,66==Sat, Sat,77==Sun. Sun.

Book Booknow! now!At Atyour yournearest nearestticket ticketagency agency

Call: 051-54 Call:(856-21) (856-21)212 212 051-54 Ho Chi Minh Branch: (84) 8354 74033, Phnompenh Branch: (855) 23 222 956 Ho Chi Minh Branch: (84) 8354 74033, Phnompenh Branch: (855) 23 222 956 E-mail: reservation@laoairlines.com, ticketing@laoairlines.com E-mail: reservation@laoairlines.com, ticketing@laoairlines.com www.laoairlines.com www.laoairlines.com


Direct �light

Vientiane - Seoul (Laos)

(South Korea)

All fare from... (Vice versa) One Way :

1,845,000 3,526,000

Round trip : �light:

Vientiane - Seoul (Vice Versa)

LAK LAK

FLG No.. QV911

Day Daily

Routing VTE-ICN

Dep

00:10

06:40

QV912

Daily

ICN-VTE

07:45

11:10

y l i a D t h g �li Valid for ticketing on/after 20 Sep to 15 Dec 2013 * Endorsement box: VALID ON QV OPERATING/NON REROUTE * Upgrade class/Refund/Change booking will included additional fee * Maximum stay: L-class: 14 days base on the �irst departure date. * All tax and YQ are not included. * Limited Seats/Flight

Arr

Book now! At your nearest ticket agency

Call: (856-21) 212 051-54 Seoul:(8210) 95 9388 77 E-mail: reservation@laoairlines.com, ticketing@laoairlines.com www.laoairlines.com


www.laoairlines.com

Between

Round trip

LAK

LAK

Terms & Conditions apply: All taxes and YQ are included Valid to Travelling Commencing on/before 31 December2013

495,000 970,000 One way

Vientiane - Luang Prabang


DOS & DON’TS

IN LAOS

WELCOME TO LAOS! WE HOPE YOUR VISIT IS ENJOYABLE AND REQUEST THAT YOU RESPECT THE LAO LAW, CULTURE AND CUSTOMS. PLEASE READ ON TO FIND OUT MORE ABOUT THE DO’S AND DON’TS FOR CULTURALLY SENSITIVE TRAVEL IN THE LAO PDR.

created by insmai.com

The Lao word for Hello is “Sabai dee”, usually said with a smile. Touching or showing affectionn in public will embarrass your hosts. Lao people traditionally greet each other by pressing their palms together to ‘NOP’, although it is acceptable for men to shake hands.

Kissing and hugging in public is impolite. Please be discrete.

In Laos your head is ‘High’, your feet ‘Low’. Using your feet for anything other than walking or playing sport is generally considered rude.

Remember, your head is ‘high’, your feet ’low’, it is polite to gently crouch down when passing someone who is seated. Never, ever step over someone in your path.

Lao people speak softly and avoid confrontation. Please do not shout or raise your voice. Before you take a photo of someone ask if it is ok.

More cartoon please visit: www.champamag.com


The Muangthong hotel

With a boutique feel, the Muangthong Hotel is an impressive complex of 4 two storey buildings, built around a central courtyard and swimming pool. The building with large wooden pillars of modern Lao design with a French colonial flavor and traditional Lao roofs, with 9 premier and 25 deluxe rooms.

Hotel service

Ticket & reservation, Lao Airlines flight check-in at the hotel, tour desk, souvenir shop, car rental, Airport transfer, restaurant, swimming pool, meeting room.

Room facility

Air conditioning, Cable LCD TV, Bathroom with hot & cold water shower, Safety deposit box, Telephone, Hair dryer, Coffee & tea making facilities, Fully-stocked mini bar fridge, Free internet Wi-Fi throughout the hotel.

Location

The Muangthong hotel is located at Ban Thatluang, Luangprabang district, just 5-10 minute to Night market or city centre by walk, and 10 minutes from the Airport by car.

For more information or reservation, please visit our website: www.muangthonglpb.com Tel: (856 71) 254 976; Fax: (856 71) 252 974 Email: reservation@muangthonglpb.com, mthotel@laoairlines.com Or please contact the nearest Lao Airlines offices.

Muangthong Hotel

Ban Thatluang, Oupalathkhamboua Rd, Luangprabang, Lao PDR.


Cover_CH19.indd 2

9/25/13 5:42 PM


Size: w215 x h290 mm

V O L 0 3 I S S U E 1 9 C H A M PA H O L I D AY S T O U R S A N D G U I D E I N L A O S

LAO AIRLINES IN-FLIGHT MAGAZINE ISSUE 19, OCTOBER - NOVEMBER

lyj'.\j8hvoIa[]tf6dkomjv'mPj; ;a';P'da[7;k,mhkmkp.omujl6' ]v']qfmujc0;'s];'oEmk ly'dt3xg,nv'csj'lulao

W W W. C H A M PA M A G . C O M W W W. L A O A I R L I N E S . C O M | W W W. C H A M PA H O L I D AY S . C O M | W W W. C H A M PA M A G . C O M

Cover_CH19.indd 1

9/25/13 5:41 PM