Champa Holidays

Page 1

V o l 0 3 i s s u e 1 8 c h a m pa h o l i d ay s t o u r s a n d g u i d e i n l a o s

Lao airlines in-flight Magazine ISSUE 18, August-September

shk1jk'8hv']v'.o]tf6oU s]q[,6,.o,N/qo8qd lv',Nmuj-P'.\j

xyflt|kdtg2]k;

w w w. c h a m pa m a g . c o m

Five Highlights of Adventure Season The Bright Side of Rainy-Day Two Days in Chiang Mai The Lao Coffee Conundrum w w w. L a o A i r L i n e s . c o m | w w w. C h a m pa H o l i d ay s . c o m | w w w. C h a m pa M a g . c o m
Welcome on Board ພາຍຫຼັງທີ່ ສປປ ລາວ ເຮົາໄດ້ຮບ ັ ການຮັບຮອງ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈາກສະພາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຄ້າຂອງ ເອີຣບ ົ ວ່າເປັນປະເທດທີ່ໜາ້ ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສດ ຸ ໃນໂລກ, ໂຕເລກຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຈອງຕາຕະລາງນຳ ທ່ຽວ (Tour booking) ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໜ້ອຍ 15-20% ເຖິງແມ່ນວ່າລະດູນແ ີ້ ມ່ນລະດູທອ ່ ງທ່ຽວຫລຸດລົງ (Low season) ກໍຕາມແຕ່ຍອ ້ ນມີການຮັບຮອງ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຈາກການອົ ງ ຈັ ດ ຕັ້ງ ສາກົ ນ ຈຶ່ງ ເຮັ ດ ໃຫ້ ນັກ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ ຢາກມາພິ ສູດ ຄວາມຈິ ງ ເບິ່ງ ວ່ າ ມັ ນ ຈະເປັ ນ ດັ່ງ ທີ່ກ່າ ວ ອ້າງຫຼືບ? ໍ ການມາທ່ຽວຊົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະ ນີ້ ກໍ ເ ປັ ນ ເວລາທີ່ ເ ໜາະສົ ມ ທີ່ ສຸ ດ ເພາະວ່ າ ນັ ກ ທ່ ອ ງ ທ່ຽວຈະໄດ້ຊົມທຳມະຊາດປ່າດົງພົງໄພທີ່ຂຽວສະອຸ່ມ ພ້ອມທັງນ້ຳຕົກຕາດທີ່ສວຍງາມ ແລະ ໜ້າຈັບໃຈທີ່ສດ ຸ ເນື່ອງຈາກແມ່ນທຳມະຊາດສ້າງສັນຂື້ນມາເອງ ໂດຍທຳມະຊາດເອງ.ໂດຍອີ ງ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງ ລັ ດ ຖ ະ ບ າ ນ ທີ່ ມີ ຈຸ ດ ປ ະ ສົ ງ ຈ ະ ພັ ດ ທ ະ ນ າ ອຸ ດ ສ າ ຫະກໍ າ ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວໃຫ້ ເ ຕີ ບ ໃຫ່ ຍ ຂະຫຍາຍຕົ ວ ໃນ 2 - 3 ປີຕໜ ໍ່ າ້ ເພື່ອຮອງຮັບກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງ ເສດຖະກິດ ແລະ ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກປະຊາຄົມ ເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ເຊັນ ສັນຍາການຂົນສົ່ງທາງອາກາດລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະເຂດການປົກຄອງຕົນເອງມາເກົາ໋ ສປ ຈີນ ເພື່ອເປີດ ເສັ້ນທາງບິນກົງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ. ນັ້ນກໍເປັນນິມດ ິ ໝາຍທີ່ດີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ “ການບິນລາວ”ໄດ້ມໂ ີ ອກາດ ໄດ້ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງບິນຂອງຕົນໄປຍັງມາເກົາ໋ ແລະ Air Macao ກໍຈະໄດ້ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງບິນມາຍັງ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນກັນຊຶ່ງຈະໄດ້ເລີ່ມປະຕິບດ ັ ໃນໂອກາດ ບໍ່ດນ ົ ນີ້.

After Lao PDR was awarded the World’s Best Tourism Destination 2013 by the European Council on Tourism and Trade, the number of tourists and tour bookings has increased at least 15-20 per cent. Despite it being the slow tourism season and because of the international recognition, more tourists wish to come and witness the truth with their own eyes to see whether Laos is suitable for this world award. Travelling during this rainy period is wonderful because visitors can enjoy Laos’ nature and green forested mountain as well as fascinating waterfalls in full swing. The government of Lao PDR believes the nation’s tourism and commerce sector development policy has a strong strategy to boost economic growth in the forthcoming two to three years, and as part of the country’s preparation to join the ASEAN Economic Community (AEC). Lao PDR has also signed air transport agreements with Macao, which will launch return direct flights. This provides a great opportunity for Lao Airlines to open more routes to Macao and also for Air Macao to benefit from this agreement. This new route will be in operation in the near future. Best wishes from Lao Airlines,

Dr.Somphone DOUANGDARA President of Lao AirlinesEditor’s Note

Greetings from the Editor Sabai Dee Readers,

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍ

Champa Holidays ສະບັບນີ້ ເປັນສະບັບທີ 18 ປະຈຳເດືອນ

This 18th issue (August/September 2013) of Champa Holidays marks the start of Lao Airlines in-flight magazine’s fourth year of publication, an anniversary that falls in the country’s rainy season, which we like to refer to as “Adventure Season”.

ສິງຫາ/ກັນຍາ 2013. ແລະເປັນສະບັບຄົບຮອບ 3 ປີຂອງ Champa Holi-

days ທີ່ໄດ້ຜ່ານສາຍຕາຂອງທ່ານ ຜ່ານໄປ 3 ຝົນແລ້ວ. ແຕ່ໃນຄວາມຮູ້ສຶກ ຂອງຄະນະຈັດທຳຂອງພວກເຮົາເບິ່ງຄືວ່າເປັນເວລາສອງສາມເດືອນນີ້ລະ

ຊຶ່ງມັນສາມາດພິສູດຄວາມຈິງແຫ່ງທຳມະຊາດ ແລະ ກົດເກນໄດ້ດີທີ່ບໍ່ມີໃຜ ກ້າປະຕິເສດໄດ້ “ເມື່ອເວລາຄືສາຍນ້ຳທີ່ໄຫຼຢູ່ຕະຫຼອດເວລາທີ່ບໍ່ຍອມລໍຖ້າ

ໃຜ ແລະ ບໍ່ຍອມໄຫຼກັບຄືນ”.ນີ້ຄືສັດຈະທຳແຫ່ງກົດເກນທຳມາະຊາດທີ່ສ້າງ ມາຄູ່ກັບໂລກມະນຸດຂອງເຮົາ ທີ່ບໍ່ມີໃຜກ້າປະຕິເສດໄດ້. ໃນໄລຍະ3

ປີຜ່ານມາ Champa Holidays ພະຍາຍາມສັນຫາແຕ່ສິ່ງດີໆ ແລະ ມີປະ

Time has flown by for our editorial team as they continue to strive to forge ahead, regardless of the weather, to deliver a topshelf product for our passengers. As an old proverb says, “Time is like a river, which flows incessantly.” No truer words of this natural code apply to Champa Holidays as it moves ahead.

ໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍ ບໍ່ວ່າສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ພ້ອມທັງຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນະທຳຂອງປະຊາຊົນ

ບັນດາເຜົ່າທີ່ອຸດົມສົມບູນ ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ແລະ ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດແຫ່ງໜຶ່ງຂອງ ເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຜ່ານມາ Champa Holidays ໄດ້ຮັບຈົດ

ໝາຍ(e-mail) ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວ Italy ກ່າວຊົມເຊີຍ ແລະ ຍ້ອງຍໍ

ຄະນະຈັດທຳວາລະສານຂອງພວກເຮົາ ເຖິງຈະແມ່ນຕຳໜາກຍໍຄົກນ້ອຍໆ ແຕ່ກໍເຮັດໃຫ້ຄະນະຈັດທຳມີກຳລັງໃຈເຮັດວຽກຂື້ນຕື່ມອີກຫຼາຍສົມຄວນ. ໃນສະບັບທີ18ນີ້ ທ່ານຈະພົບກັບບົດຂຽນຂອງ Marion ແລະ Bernie

ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດແລະການພະຈົນໄພຂອງລະດູການທ່ອງ ທ່ຽວທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະສົນໃຈສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມັກພະຈົນໄພຕາມທຳ

Over the past three years, Champa Holidays has endeavored to present readers with only the best and useful articles ranging from Lao PDR’s main tourist sites, to its rich and diverse traditions and cultures of the nation’s various ethnic minorities. In the past, we have received emails from tourists presenting positive comments to our editorial team, and this feedback makes us even more willing to present only the best of the best for our readers. In this issue, our regular contributors, Marion and Bernie, will take adventure lovers on exciting natural tours available during the rains, as well as ways to stay dry and still have fun. You will also learn from this issue why Laos has won the 2013 World’s Best Tourism Destination.

ມະຊາດ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີຫົວຂໍ້ບົດຂຽນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍສຳຄັນ

ເຊັ່ນ “ ເປັນຫຍັງປະເທດລາວ ຈຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ໜ້າທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຸດໃນໂລກ” ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

Soukhee Norasilp Editor-in-Chief

ສະບາຍດີພົບກັນໃໝ່ໃນສະບັບໜ້າ ສຸຂີ ນໍຣະສິລປ໌

Lao AIrlines In-Flight Magazine EXECUTIVE ADVISERS: MR. SOUKASEUM PHOTHISANE DR. SOMPHONE DOUANGDARA MR. SOMSANOUK MIXAY MR. CHANTHY DEUANSAVANH Editor-in-Chief: Mr. Soukhee Norasilp Lao Proof editor: Mr. somsouk souksavath English Editor: Mr. Bernie Rosenbloom Executive Editor: MS. PHITSMAI CHANTHABOURY

Graphic Designer: insmai Creative Communication transalation: Mr. Anousa KOUNNAVONG PHOTOGRAPHy | JOURNALIST: Marion Le Roux Account-Finance: Ms. Khounkham Chanthaboury CHAMPA HOLIDAYS Magazine is produced & Published by insmai Creative Communication Tel/Fax: (856-21) 223590, 020 22464321 info@champamag.com

www.champamag.com | www.insmai.com

Owner & Publisher: Inter Media Lao Co.ltd intermedia_laos@gmail.com under license of Lao Airlines Lao Airlines Head Office: Wattay International Airport Souphanouvong Avenue Vientiane Capital, Lao P.D.R P.O Box: 6441 Tel: (856-21) 513 150 Fax: (856 -21) 512 004 info@laoairlines.com | www.laoairlines.com


Champa Holidays Testimonials How is Champa Holidays doing? The magazine asked frequent readers and the editorial staff just that.

Vice President, Lao Journalists Association “Over the past three years, thanks to Champa Holidays, inbound travellers on Lao Airlines have been able to learn a lot about the country, and, before landing on Lao soil, they were able to make choices in many areas: where to stay, where to taste Lao and international cuisine, and places to visit, be they historical, cultural or natural sites, festivals and events, and shops selling handicrafts. This in-flight magazine is created by people who know and love the country and its hidden treasures. They know what is most interesting for the visitor, and enjoy sharing it. This is what makes this magazine so useful, so attractive, so informative, and so essential to every visitor to Laos.” Somsanouk Mixay Vice President, Lao Journalists Association

“If comparing Champa Holidays to a human beings growth after three years, you find them starting to speak more clearly, and stand and walk around on their own two feet. Champa Holidays has tackled these first steps, and has gradually gained experience for the next step of becoming the best in-flight magazine by serving readers to generate trust in the magazine and Lao Airlines.” Somsook Sooksavath Advisor of Economic and Commerce Newspaper

"We are very proud to contribute to the ongoing progress of this true travel magazine and to show our invaluable readers the beauty and charm of Laos, Southeast Asia’ gem. I also wish to express my heartfelt gratitude to my hardworking team, all our readers without whom we cannot stand, and a very special thanks to our sponsors." Phitsamai Chantaboury Champa Holidays Management Team

“I like reading Champa Holidays as, unlike other mainstream publications, it tends to introduce the lesser known destinations, activities, accommodations, dining venues, and handicraft shops, while also offering insight into Laos’ various business sectors. The concise articles fit the short flights and each presents a balanced mix of entertainment and information. Topping it off are the excellent photographs and enticing layout.” Bernie Rosenbloom Bernco-Laos Communications


ສາລະບານ

18

Contents

26

34

14 ບາງສີ່ງສຳລັບທຸກຄົນ ຫ້າຢ່າງຕ້ອງລອງໃນລະດູຝົນ ຜະລິດຕະພັນບາຈຽງ: ຍຸຕິທຳປອດສານພິດ ຫລົບມູມໃນມື້ຝົນຕົກ ຊຽງໃໝ່: ຄວາມທັນສະໄໝບັນຈົບກັບປະຫວັດສາດ ປິດສະໜາກາເຟລາວ ລານິດຫລວງພຣະບາງ ແລ່ນອ້ອມເມືອງຫຼວງພະບາງ

14 Something for Everyone 18 Five Highlights of Adventure Season 24 Lao Farmers and Batieng Products 26 The Bright Side of Rainy-Day Dining in Vientiane 34 Chiang Mai: Modernity Meets History & Culture 44 The Lao Coffee Conundrum 48 Lanith Luang Prabang Goes for Gold 50 Run Around Luang Prabang


Champa Holidays Testimonials How is Champa Holidays doing? The magazine asked frequent readers and the editorial staff just that.

“It’s always such a reward to take a seat in a Lao Airline craft and peep at the passengers flicking through the page of Champa Holidays; then I start brainstorming again for the next issue: places, people, projects... The boundaries between work and leisure-time blend, and it seems that it’s all about sharing one’s passion of travelling. Laos offer no shortage of topics to broach and each new issue is another adventure, for all of us at Champa Holidays.” Marion Le Roux Journalist/Photographer

“Champa Holidays magazine is perfect for the short domestic flights I take. The articles are mostly bite-size, quick and easy to read, interesting, and informative, and they cover a variety of topics. The creative writing style and tone make the stories very amusing and memorable, and the photos are top shelf. I always look forward to the next issue.” Peter Semone Lanith Chief Technical Adviser

“Every time I pick up a Champa Holidays magazine I learn something new about Laos I didn’t know before...even though I’ve lived here many years. There’s always an interesting feature about a region of Laos, a local food recipe, or cultural event that I’d never heard of, but immediately want to go check out.” Alexandre Tsuk Managing Director of INTHIRA group Vice-President PATA Laos

lqo.9Ia[;k]tlkowxvjkoriu 3m

021-223590 s]n

9aflqj'g4u'[hko

Want to get free copy of Champa Holidays, Just call 021-223590 or for home delivery*
Don Chan Palace Hotel & Convention, Unit 6 Piawat Village, Sisattanak District, Vientiane, Lao PDR Tel: (856-21) 244 288 Fax: (856-21) 244 111-2 Email: info@donchanpalacelaopdr.comINSIDE LAOS

[k'lyj'le]a[m5d7qo ພາຍຫຼັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບ

ລາງວັນໃຫ້ສປປລາວ ເປັນ

"ປະເທດທີ່ໜ້າທ່ຽວຊົມທີ່ສຸດ ໃນໂລກສຳລັບປີ2013",

ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະຄຶດຄືນ.

ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວເປັນສະຖານ ທີ່ໆຍິ່ງໃຫ່ຍໄດ້ຄືແນວນີ້?

Something for Everyone By Bernie Rosenbloom

After attending the award ceremony to present Laos with the “2013 World’s Best Tourism Destination”, it was time for reflection. What exactly makes Laos such a great place?

14


INSIDE LAOS

ລັດຖະມົນຕີຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສາດສະດາຈານ ດຣ ບໍແສງຄຳ

ວົງດາລາ ທີ່ໄດ້ຕາງໜ້າລາວຮັບລາງວັນ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາການຄ້າແລະທ່ອງທ່ຽວ ເອີຣົບ ດຣ ແອນຕອນ ກາລາເກຍ ເຊິ່ງເປັນ

ຜູ້ມອບໄດ້ກ່າວເຖິງທຸກປະເດັນກ່ຽວກັບການ ທ່ອງທ່ຽວ: ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ,

ການທ່ອງທ່ຽວໃນລະດັບຊຸມຊົນ, ສະຖານ ທີ່ທາງປະຫວັດສາດທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປັກ ຮັກສາເປັນຢ່າງດີແລະຮິດຄອງປະເພນີ,

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊົນເຜົ່າ, ທຳມະ

ຊາດທີ່ຍັງບໍ່ຖືກທຳລາຍ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ດ້ານໂຄງລ່າງເພື່ອຮອງຮັບການທ່ອງທ່ຽວ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກທ່ອງທ່ຽວແຕ່ລະ

ຄົນຍ່ອມຈະມີຄວາມປາຖະໜາ, ມູມມອງແລະ ຄວາມຄາດຫວັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ. ສິ່ງດັ່ງ

ກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຄິດເຖິງຄຳຖາມກ່ຽວ ກັບການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວຈາກຄົນຕ່າງປະ

ເທດໃນແຕ່ລະປີ ເຊິ່ງທຸກຄັ້ງກໍ່ຈະຄ້າຍຄືກັນ

Minister of Information, Culture and Tourism Professor Dr Bosengkham Vongdara, who received the award on Laos’ behalf, and European Council on Tourism and Trade Chairman Dr Anton Caragea, the presenter, hit all the talking points that time allowed: sustainable tourism, community-based tourism, well-preserved historic sites and traditions, ethnic diversity, untouched nature, growing infrastructure. However, they left the audience to ponder specifics, leading me to the land of products and demographics…a worm-can full of differing desires, perspectives, and expectations. In other words, what draws a 60-something German couple to Laos is likely to be quite different than that of a group of young career-minded Thai women. In fact, the only Lao holiday my household can agree on is visiting the Viengxay Caves.

ໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວມັກຖາມກ່ຽວສະຖານທີ່ທ່ອງ

I thought about the flow of diverse information requests for Lao travel that I’ve received from foreigners over the years, and they all start the same; visitors state their demographic and then their needs.

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຊາວອົດສະຕາລີຜູ້ມັກໃນການ

“I’m a single Australian woman travelling with my eight-year-old son. Can I rent a car and drive from Vientiane to Konglor Cave, and what is the accommodation like?” Australians are known adventurers. Go to AVR (Asia Vehicle Rental).

ທ່ຽວ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຜະຈົນໄພກໍ່ຖາມວ່າຈະເດີນທາງຈາກ

ວຽງຈັນໄປຫາຖ້ຳກອງລໍໄດ້ຄືແນວໃດ? ຄຳ

ຕອບຄືໃຊ້ບໍລິການເຊົ່າລົດໃຫ່ຍຂອງເອວີອາ

(Asia Vehicle Rental), ສ່ວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ຊາວຝຣັ່ງທັກມັກເດີນທາງໂດຍລຳພັງກໍ່ຖາມ

ວ່າຖ້າຢາກໄປຍ່າງທ່ຽວຊົມປ່າໃນແຂວງຜົ້ງສາ ລີຄວນຕິດຕໍ່ໃຜ? ຄຳຕອບຄືຕິດຕໍ່ຄົນຝຣັ່ງທີ່ບໍ ລິການລົດຈັກເຊົ່າ ແລະ ນັກຊົມນົກຊາວສະ

ເປນກໍ່ຖາມວ່າຈະຊອກເບິ່ງນົກໄດ້ຢູ່ໃສແດ່ໃນ

ລາວ? ຄຳຕອບຄື ສາມາດຊົມນົກບູລໆຫົວລ້ານ ທີ່ນັກຊົມນົກຊາວຍີ່ປຸ່ນຫາກໍ່ຄົ້ນພົບຢູ່ບ້ານນາ

“I’m a 24-year-old Frenchman travelling alone and want to go on a seven-to-10-day trek in Phongsaly. Who should I contact?” I passed this off to another Frenchman, who had dirt biked around the province. “I’m a birder from Spain. Where should I go?” I mentioned Khammouane Province, as a guesthouse owner told me a Japanese birder had spotted the recently re-discovered bald bul-bul in Ban Nahin, and I had seen “Save the Hornbills” billboards. Travel agents have said that most of their clients sign up for “Classic Tours”. They say mass tourists want two nights in Vientiane, three nights in Luang Prabang, and maybe two nights in Pakxe. Anything else is niche.

ຫີນແຂວງຄຳມ່ວນ.

15


INSIDE LAOS Dr Anton Caragea called Laos an “open-air museum”, where tourists can travel freely throughout the country on an adventure of discovery. My memories flashed to ancient Khmer stone engravings sitting unattended on Champasak’s Khong Island, a wild 4WD ride that hit all of mountainous Luang Namtha’s districts, and a cabinet full of tiny 400-year-old Buddhas found by Bolikhamxay villagers just last year.

ບໍລິສັດສະໜອງບໍລິການທ່ອງທ່ຽວຊຳ້ພັດໃຫ້ຮູ້ວ່າລູກຄ້າສ່ວນໃຫ່ຍຂອງເຂົາເຈົ້າມັກຈະຈອງໂປຼແກຼມທ່ອງ

ທ່ຽວແບບພື້ນຖານ. ໂດຍລວມແລ້ວນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫ່ຍປາຖະໜາທີ່ຈະພັກເຊົາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສອງຄືນ, ຢູ່ພຣະບາງບາງອີກສາມຄືນ ແລະ ບາງເທື່ອກໍ່ຢູເມືອງປາກເຊອີກສອງຄືນ. ສ່ວນສະຖານທີ່ອື່ນລ້ວນ ແລ້ວແຕ່ແມ່ນຕະຫຼາດຊ່ອງຫວ່າງ.

ດຣ ແອນຕອນ ກາລາເກຍ ໃຫ້ສາຍານາມລາວວ່າ "ພິພິດທະພັນກາງແຈ້ງ" ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາ ມາດເດີນທາງທ່ຽວຊົມໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍໃນທົ່ວປະເທດເພື່ອພະຈົນໄພຄົ້ນຫາສິ່ງໃໝ່ໆ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວເຮັດ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມະໂນພາບເຫັນຫີນແກະສະຫຼັກສະໄໝຂອມທີ່ດອນໂຂງແຂວງຈຳປາສັກ, ຂີ່ລົດຂັບເຄື່ອນສີ່ລໍ້

Caves cut into mountains on the roadside, and can be explored by foot or boat. Waterfalls of all shapes and heights pour over cliffs, with the taps fully open when it rains. Diverse ethnic villages and homestays await after a trek, boat ride, or short drive, and offer opportunities for great cultural exchanges and handicraft finds. And the country oozes “responsible tourism” and spreading the wealth.

ຍາມຝົນຕົກ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງໝູ່ບ້ານຊົນເຜົ່າແລະການພັກເຊົາກັບເຂົາເຈົ້າພາຍຫຼັງການຍ່າງປ່າ, ຂີ່ເຮືອ

Lao offers everything from golfing, cycling, spas, shopping and casinos, to riverside beaches, ancient temples, French provincial structures, rocket festivals…the list is endless. So, why is Laos the “2013 World’s Best Tourist Destination”? Quite simply,

ຫາຫັດຖະກຳເອກະລັກຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າ. ແລະຍ້ອນການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈຶ່ງ

it has something for everyone.

ຕາມພູເຂົາຕ່າງໆເພື່ອທ່ຽວຊົມເມືອງຕ່າງໆຂອງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະຕູ້ປະດິດສະຖານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະ ພຸດທະຮູບອົງນ້ອຍອາຍຸ400ປີທີ່ຫາກໍ່ຄົ້ນພົບໂດຍຊາວບ້ານໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊປີຜ່ານມາ.

ນອກນີ້ຍັງມີຖ້ຳຈຳນວນຫຼາຍຢັງຢາຍຕາມເສັ້ນທາງ ເຊິ່ງສາມາດທ່ຽວຊົມໄດ້ໂດຍການຍ່າງຫຼືຂີ່ເຮືອ. ນ້ຳຕົກທຸກ ຮູບແບບແລະມີລະດັບຄວາມສູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນນ້ຳໄສໄຫຼຜ່ານຜາຫີນແລະແຕກກະຈາຍອອກທຸກຫົນແຫ່ງໃນ

ຫຼືຂີ່ລົດທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງເປັນການສະໜອງກາລະໂອກາດໃນການແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ດີເລີດແລະຄົ້ນ ເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນໄປໃນຕົວ.

ປະເທດລາວສະໜອງທຸກສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວບໍ່ວ່າຈະເປັນກິລາກອບ, ຖີບລົດ, ສະປາ,

ການຈັບຈ່າຍ, ແລະ ກາຊີໂນ ຈົນເຖິງຫາດຊາຍແຄມນ້ຳ, ວັດທີ່ເກົ່າແກ່, ສິ່ງປຸກສ້າງສະໄໝຝຣັ່ງ,

ບຸນບັ້ງໄຟ… ແລະ ອີກຫຼາຍຢ່າງນັບບໍ່ຖ້ວນ. ສະນັ້ນ, ເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງເປັນ "ປະເທດທີ່ໜ້າທ່ຽວຊົມທີ່ສຸດໃນ ໂລກສຳລັບປີ2013"? ຄຳຕອບງ່າຍໆກໍ່ຄື: ປະເທດລາວມີບາງສິ່ງສຳລັບທຸກໆຄົນ.

16


Asia Vehicle Rental Asia Vehicle Rental

info@avrlaos.com

www.avrlaos.com

info@avrlaos.com


Hightlights

shk1jk'muj8hv']v'.o]tf6/qo

Once negatively referred to as “Rainy Season” or “Low Season”, Laos’ “Adventure Season” is full of fun. For this Champa Holidays issue, Bernie Rosenbloom uncovers five activities that are exclusive to this time of year, when rivers are high and waterfalls furiously flow. You’ll also find resurgence basins absorbing river overflows and the start of longboat racing season.

18


inside Laos  highlight  Five Highlights of Adventure Season

ທີ່ຜ່ານມາມັກເວົ້າກັນໃນທາງລົບວ່າ”ເປັນລະດູຝົນ” ຫຼື “ລະດູ

ທີ່ມີອັດຕາການທ່ອງທ່ຽວໝ້ອຍ” ລະດູສຳລັບການຜະຈົນໄພໃນ

ລາວແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຫຼາຍສິ່ງທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນປະ

ທັບໃຈໃຫ້ກັບທ່ານໄດ້. ສຳລັບວາລະສານຈຳປາໂຣລິເດສະບັບນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ເປີດເຜີຍຫ້າກິດຈະກຳທີ່ມີສະເພາະລະດູນີ້.

1. ຂີ່ເຮືອລ່ອງແກ້ງ

ລະດູຜະຈົນໄພໄດ້ຫັນປ່ຽນການຂີ່ເຮືອກາຢັກຕາມລຳແມ່ນ້ຳໃນ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາຈາກການຂີ່ ພັກຜ່ອນຜ່ານນ້ຳທີ່ເປັນພຸເຟືອນ

ທຳມະດາກາຍມາເປັນການຜະຈົນໄພທາງນ້ຳຢ່າງເຕັມຮູບແບບ. ທ່ານອາດໄດ້ໃຊ້ເວລາ1-2ວັນລ່ອງຕາມແມ່ນ້ຳຮ່າທາງຕອນໃຕ້

ຂອງເມືອງນ້ຳທາ ແລະພັກເຊົາທີ່ບ້ານສົບຕອດເພື່ອຊົມວິຖີຊີວິດ

ຂອງເຜົ່າແລນແຕນແລະຊື້ເຄື່ອງຫັດຖະກຳ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ລ່ອງຜ່ານ ແກ້ງເສືອເຕັ້ນທີ່ບ້ານສົບສີມເຊິ່ງເປັນບ້ານເຜົ່າຂະມ ຸແລະ ກໍ່ເປັນຈຸດ ທີ່ນ້ຳຮາບັນຈົບກັບນ້ຳທາ. ທ່ານສາມາດຍຸດເຊົາພັກແຮມຢູ່ຈຸດນີ້ ກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນໄປຕົວເມືອງໃນມື້ຖັດໄປ.

photo by greendiscoverylaos.com

19


Hightlights

2. ລະອອງສາຍນະທີ

ລາວເປັນປະເທດທີ່ມີນ້ຳຕົກຕາດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນລະດູຝົນ ນ້ຳທີ່ຕົກຈາກໜ້າຜາສູງເຖິງ100ແມັດໄຫຼແຮງປະທະ ກັບໂງ່ນຫີນເຮັດໃຫ້ເກີດລະອອງນ້ຳຢ່າງໜ້າອັດສະຈັນໃຈປະສົມ ປະສານກັບສຽງສະນັ່ນຫວັ່ນໄຫວໄປທົ່ວອະນາບໍລິເວນ. ສຳລັບ

ບັນດາທ່ານທີ່ເດີນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພໍເຖິງຫຼັກກິໂລ

ແມັດທີ90 ຂອງເສັ້ນທາງເລກ13ໃຕ້ໄປຫາແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ລ້ຽວໄປ ທາງບ້ານຫາດໄກ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເດີນທາງໄປຫາບ່ອນຈອດລົດ

ຂອງນ້ຳຕົກຕາດຊາຍ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນພຽງ800ແມັດທ່ານກໍ່ຈະໄປ

ເຖິງນ້ຳຕົກຕາດ7ຊັ້ນທີ່ປົກຄຸມໄປດ້ວຍຟອງອາຍນ້ຳກະຈາຍອອກສູ່ ທົ່ວອະນາບໍລິເວນ.

20


Hightlights

3. ຜະຈົນໄພໃນນ້ຳລອດພື້ນ ລະດູແຫ່ງການຜະຈົນໄພໄດ້ປ່ຽນເຂດທີ່ສາມາດຂີ່ເຮືອທ່ອງທ່ຽວ

ໄດ້ພຽງໄລຍະ20ແມັດໃຫ້ກາຍເປັນເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວທາງນ້ຳທີ່ມີ ຄວາມຍາວເຖິງ3ກິໂລແມັດເລີກເຂົ້າໄປໃນຖ້ຳມືດລຶກລັບ.

ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນໃກ້ກັບເມືອງທ່າແຂກແຂວງຄຳມ່ວນ.

ທ່ານສາມາດຍ່າງຈາກຖ້ຳຜາຈັນຕາມສາຍແມ່ນ້ຳດົງໄປຫາໜອງ ນ້ຳທີ່ມີທິວທັດທຳມະຊາດສວຍງາມເໝາະກັບການການ ລອຍນ້ຳ ແລະ ການກິນເຂົ້າປ່າແລະແຫຼ່ງນ້ຳແຫ່ງນີ້ເປັນ ຈຸດກຳເນີດຂອງແມ່ນ້ຳດົງ. ຈາກຈຸດດັ່ງກ່າວນ້ຳໄຫຼຢ້ອນ ກັບເຂົ້າໄປໃນຖ້ຳຜາຫີນ ແລະໄຫຼອອກສູ່ແມ່ນ້ຳຂອງ.

ທ່ານທີ່ຢາກເດີນທາງໄປຍັງສະຖານທີ່ທາງທຳມະຊາດ ທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈແຫ່ງນີ້ຈາກຕົວເມືອງທ່າແຂກ,

ໃຊ້ເສັ້ນທາງເລກ12 ທາງທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ຫຼັງ

ຈາກນັ້ນລ້ຽວໄປທາງເໜືອໃກ້ກັບຫຼັກກິໂລແມັດທີ 14 ໄປທາງຖ້ຳຜາຈັນແລະໄປຕາມທາງຍອດນ້ຳດົງ.

21


Hightlights

4. ປະເພນີຊ່ວງເຮືອຍາວ

ໃນລະດູການແຫ່ງການຜະຈົນໄພທີ່ພວມຄືກຄັກແລະຕົ້ນກ້າພວມ

ເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍໂຕ, ປະຊາຊົນຊາວລາວມີເວລາສຳລັບກິດຈະ

ກຳທາງນ້ຳເຊັ່ນການຊ່ວງເຮືອຍາວ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ແຂວງຫຼວງ ພຣະບາງ. ເຮືອຍາວທີ່ມີສີພາຍທັງຊາຍແລະຍິງເຖິງ50ກ່ວາຊີວິດ ຈະເຂົ້າຮ່ວມບຸນຊ່ວງເຮືອແຂວງຫຼວງພະບາງໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ

ທ່າມກາງການຄົບງັນທີ່ປະກອບມີ ຕະຫຼາດນັດ, ກິດຈະກຳມ່ວນຊື່ນ, ຮ້ານອາຫານເຄື່ອງດື່ມແລະການສະແດງດົນຕີ. ການຊ່ວງຄັ້ງປະຖົມ ມະເລີກຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ແມ່ນ້ຳຄານແລະກໍ່ຈະໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນຈັດໃນ ແຕ່ລະອາທິດໃນໄລຍະ6ອາທິດການແຂ່ງຂັນປິດແລວນ້ຳຂອງປີ

ພາຍໃນແຂວງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງຊຽງເງີນຫ່າງຈາກເມືອງຫຼວງ ພຣະບາງ30ກິໂລແມັດ.

22


Hightlights

inside Laos  making tracks  The Southern Swing Loop

5. ຫຼັບໄຫຼທ່າມກາງນ້ຳຕົກໃສເຢັນ

ທ່ານລອງວາດມະໂນພາບເບິ່ງວ່າເມື່ອເວລາທ່ານຕື່ນນອນໃນສະ

ຖານທີ່ໆຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງປາກເຊພຽງແຕ່2ຊົ່ວໂມງ, ກ້າວຂາ ອອກຈາກຫ້ອງນອນຂອງທ່ານແລະພົບວ່າທ່ານພວມຍືນຢູ່ເຊິ່ງໜ້າ ກັບນ້ຳຕົກຕາດທີ່ມີຄວາມກ້ວາງເຖິງ30ແມັດ, ໄຫຼແຕກອອກເປັນ

ສາມສາຍຕົກໃສ່ແຜ່ນຫີນສາມຊັ້ນຍ່າວກ່ວາ10ແມັດ. ມະໂນພາບ

ດັ່ງກ່າວກາຍເປັນຄວາມຈິງໃນຈຸດສູງສຸດຂອງລະດູການຜະຈົນໄພ ທີ່ຕາດເລາະແຂວງສາລະວັນ ເຊິ່ງມີລີສອດ ແລະ ເຮືອນພັກຈຳ

ນວນໜຶ່ງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະຈົນໄພຂອງທ່ານສາມາດໃກ້ຊິດກັບ ທຳມະຊາດໂດຍສາມາດແນມເຫັນວິວນ້ຳຕົກໃນໄລຍະໃກ້ທີ່ສຸດ.

Vientiane-based travel writer, Bernie Rosenbloom, has covered Southeast Asia for more than 15 years. He has authored several Lao provincial guidebooks, and alongside his role as English editor for Champa Holidays, he contributes travel and business articles to various publications. Bernie is also the public relations consultant for Lanith (Lao National Institute for Tourism and Hospitality) and the Luang Prabang Half Marathon. Email: bernie.rosenbloom@gmail.com Website: www.bernco-laos .com


INSIDE LAOS

zt]yf8trao[k9P'

p58ymexvflkoryf c]t ]qf-kffu

Lao Farmers and Batieng Products: Fair, Organic and Tasty ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຍ້ຽມຍາມລາວປາຖະນາຈະຊື້ເຄື່ອງ ຫັດຖະກຳມັກຈະເລືອກຜະລິດຕະພັນໄໝ, ຝ້າຍ ແລະ ໄມ້ໄຜ່. ຜະລິດຕະພັນເລົ່ານັ້ນເປັນເຄື່ອງສະສົມ ແລະ ເຄື່ອງຝາກທີ່ດີເລີດ, ແຕ່ເສຍດາຍທີ່ກິນບໍ່ໄດ້. ຫັນມາລອງໝາກໄມ້ກວນທີ່ເຮັດຈາກໝາກກ້ຽງ, ໝາກຂາມ, ໝາກນາວ, ໝາກນັດ, ໝາກສົ້ມພໍດີ ແລະ ໝາກພ້າວປອດສານພິດໃນທ້ອງຖີ່ນ?

ບາງທີທ່ານອາດມັກໝາກໄມ້ກວນ, ນ້ຳໝາກໄມ້, ຊາທີ່ມີລົດຊາດສະໝຸນ

ໄພ ຫຼື ນ້ຳເຜິ້ງ. ສິ່ງເລົ່ານີ້ທ່ານສາມາດຊອກໄດ້ຈາກສະຫະກອນຜະລິດຕະ

ພັນຂອງຊາວກະສິກອນລາວ (Lao Farmer Products”LFP”) ແລະ ສະ ຫະກອນບາຈຽງທີ່ສາມາດຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ປອດສານພິດ

ແລ ະດຳເນີນການຄ້າຍຸຕິທຳກັບຜູ້ຜະລິດ. ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນທ່ານສາມາດຊື້ ຜະລິດຕະພັນເລົ່ານີ້ໄດ້ໃນເອີຣົບ.

ແນວຄິດກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ1986, ໃນເມ່ອ ື ລັດໄດ້

ຫັນລະບົບມາສູເ່ ສດຖະກິດການຕະຫຼາດ. ບາງຄົນຄິດວ່າການປ່ຽນແປງອາດ ນຳໄປສູ່ຜົນປະໂຫຍດທາງການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍຍຸຕິທຳແກ່ນັກທຸລະກິດໂດຍ

ສວຍໃຊ້ຊາວກະສິກອນສ້າງຄວາມກົດດັນແກ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍດັ່ງກ່າວນີ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການລົງເຮັດ ວຽກຢູ່ຮາກຖານແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກທີ່ສາມາດຮັບປະກັນຜົນໄດ້ ຮັບທີ່ຍຸຕິທຳ. ພະນັກງານວິຊາການດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ທ່ານສີສະຫຼຽວ

ສະແຫວງສຶກສາ ແລະທ່ານ ແສງດາວ ວັງແກ້ວໄຊ ຮ່ວມກັບຜູ້ມີສິດກ່ຽວ ຂ້ອງໃນຫຼາຍກະຊວງໄດ້ລົງສູ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ຊາວກະສິກອນລາວ.

ໃນເວລານັ້ນຍັງບໍ່ມີໜ່ວຍງານຂອງລັດໜ່ວຍໃດເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງອົງ

ການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ສະນັ້ນທາງກຸ່ມຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມອາສາສະ ໝັກຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການເຊິ່ງຖືກຮັບຮູ້ໂດຍອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນສ້າງສະມາຄົມເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນ (ASDSP) ຂຶ້ນ

24

Handicraft hounds visiting Laos tend to lean towards silk, cotton, bamboo, and cotton products. They make great collectables and gifts, but they don’t taste very good. How about locally processed, organic orange, tamarind, lime, pineapple, passion fruit, lime and coconut jams? Perhaps your palate prefers fruit pastes, juices, teas with herbal infusions, or honey. Sound scrumptious? Look no further than Lao Farmers Products (LFP) and its sister cooperative Batieng, which guarantees organic origins and fair trade practices for growers. Better yet, you can purchase their products in Europe. This entrepreneurial ball began rolling in 1986, when the Lao government shifted to a market-based economy. Some felt the change would create unfair competitive advantages for savvy businesspeople, while exploiting farmers and placing pressure on natural resources. The government addressed these concerns, encouraging technical personnel to work at the grassroots level, and implement a practical mechanism to ensure tangible results. Technical personnel, Sisaliao Savengsuka and Sengdao Vangkeosay, along with management from various ministries jumped into action and created an association to support Lao farmers. At that time, no government act existed to regulate social organizations, so the group organized an informal voluntary association recognized by the Front of National Construction. Then the Association for the Support to Lao Farmers’ Communities (ASDSP) was created in France to implement a development project to provide farmers with access to micro-credit and districts with irrigation systems.


ທີ່ຝຣັ່ງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ເພື່ອເປັນການສະ

ໜອງການເຂົ້າເຖິງສີນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕົວເມືອງ ຕ່າງໆມີລະບົບຊົນລະປະທານ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນພໍຮອດປີ1994, ສະຫະກອນຜະລິດຕະພັນຊາວກະສິກອນ ລາວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຊຸມຊົນ

ຊາວກະສິກອນ, ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ ແລະ ສົ່ງ ອອກຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າໄປຍັງຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄວາມ

ໝັ້ນຄົງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວເປັນການເປີດປະຕູໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໝ່ວຍການກະ

ເສດປອດສານພິດຂະໝາດນ້ອຍໃຫ້ເຂົ້າເຖິງສາຍພົວພັນທາງທຸລະກິດທ່ີ ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍຸຕິທຳ, ເຊິ່ງສອງສິ່ງນີ້ຄືເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງສະຫະກອນ.

ຈາກນັ້ນປະຊາຊົນ200ຄອບຄົວໃນເຂດພູພຽງບໍລະເວນສາມາດຫຼີກເວັ້ນ ຄວາມສ່ຽງຈາກທຸລະກິດທີ່ປູກພຶດຊະນິດດຽວ ໂດຍການສືບຕໍ່ຜະລິດຊາ

ແລະ ພືດອື່ນພາຍໃຕ້ສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນບາຈຽງປອດສານພິດ ແທນທີ່ ຈະຫັນປ່ຽນໄປປູກກາເຟທີ່ພວມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປະຈຸບັນ. ເພື່ອເປັນ ການຮັກສາແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວ ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ2001, ສະຫາ

ກອນບາໂປຣຂອງຝຣັ່ງໄດ້ສະໜອງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງແລະລາຄາທີ່ຍຸຕິທຳ

ໃນຂະນະດຽວກໍ່ຊກ ຸ ຍູໃ້ ຫ້ມກ ີ ານຂະຫຍາຍການປູກພຶດກະສິກຳໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ. ນັບແຕ່ປີ2006 ເປັນຕົ້ນມາ, ຜະລິດຕະພັນຖືກຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າປອດ

ສານພິດສຳລັບຕະຫຼາດເອີຣົບ. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງສະ ຫາກອນLFP ແລະ ສະຫະກອນບາໂປຣບໍ່ມີສານເຄມີ, ທັງສອງສະຫາ

ກອນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມຫຼາຍໆຊຸດຮ່ວມກັບບັນດາຜູ້ຜະລິດ ທີ່ອາໄສການຊື້ຈາກຜູ້ບໍລິໂພກ. ສະນັ້ນຜູ້ມັກຮັກໃນເຄື່ອງຫັດຖະກຳແຕ່

ປາຖະໜາທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນໃນລາວສາມາດສະໜັບສະໜູນຊື້ຜະລິດ

Shortly after, in 1994, the LFP was established to encourage the development of farming communities, which in turn would work with foreign donors and export their products to stable foreign markets. This opened the door for small organic farming units to engage in steady and fair business relations, the LFP’s two main pillars. Since then, 200 Bolaven Plateau families have avoided risky monoculture business by continuing to produce tea and other crops under the organic Batieng label, rather than switch crops to trendier coffee. To maintain the initiative, which kicked off in 2001, French company Bapro offers a steady income and fair prices while encouraging agriculture diversification. Since 2006, products have been certified as organic for European markets. To ensure that LFP and Bapro products remain chemical free, both cooperatives engaged in numerous training activities with all their partner producers, who count on consumer purchases. So for handicraft gourmands wishing to benefit Lao communities, support LFP and Batieng goods. Everyone walks away with a win.

ຕະພັນຂອງສະຫະກອນLFP ແລະ ບາຈຽງ.

ໃນລາວຜະລິດຕະພັນມີຂາຍຕາມຮ້ານຄ້າໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພຣະບາງ, ວັງວຽງ, ປາກເຊ ແລະ ຊຽງຂວາງ.

ທີ່ເອີຣົບຜະລິດຕະພັນມີຂາຍໃນຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ແລະ ຮ້ານຄ້າໃນຝຣັ່ງ, ແບນຊິກ, ສະວິດເຊີແລນ, ເຢຍລະມັນແລະໂອຕຣິດ.

Where to find LFP and Batieng Products IN LAOS, Vientiane: Minimart including Phimphone 3, Phimphone Mai, V Shop, Viengvang, Ekraraklao, and Am, along with Bounnum Tang Frère Supermarket and Simuang Store. Luang Prabang: Chansouk, Nang OA, Thansamai Minimart, Lang Minimart, and Elephant Res. Vang Vieng: Organic Farm. Pakxe: Solabolavene. Xiengkhouang: Bouasone A Na Ou, Sengphet A Ponesavanh IN EUROPE, France: Artisans du Monde and more than 100 supermarkets under the label “Ethiquable”. Belgium: Oxfarm-Magasins du Monde with 90 stores in Wallonie et à Bruxelles, Oxfam Wereldwinkels in Flandre and Bruxelles, Carrefour, and GB under the Oxfam Fairtrade label. Switzerland: Weltladen, Magasins du Monde, abd Botteghe del Mondo stores. Germany and Austria: Weltladen stores. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຄຳຖາມ ແລະ ສັ່ງຊື້ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ For more information, inquiries and orders, please contact Lfp.direction@gmail.com or Bapro.direction@gmail.com.

25


INSIDE LAOS

s]q[,6,.o,N/qo8qd

ສົມມຸດວ່າທ່ານກຳລັງຍ່າງເລາະທ່ຽວຕາມທ້ອງຖະໜົນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ບັງເອີນຝົນພັດຕົກ. ແຕ່ທ່ານມີທາງເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອ ເປັນການຫຼີກຝົນດ້ວຍການເລືອກມູມໃດໜຶ່ງໆຂອງວຽງຈັນເພື່ອນັ່ງຈິບກາເຟອຸ່ນໆຫຼືວ່າຈະຊອກຮ້ານອາຫານດີໆເພື່ອເປັນບ່ອນຜ່ອນຄາຍ.

The Bright Side of Rainy-Day Dining in Vientiane Suppose you are strolling along Vientiane’s streets and the rainy-season skies open. Look at the bright side. Here’s your chance to curl up with a warm cup of coffee in a cosy corner of Vientiane, or check out a different eatery.

26


INSIDE LAOS

Wander into Café Nomad Standing in an endless line for a visa at the Thai Consulate is not fun. A downpour makes matters worse. You want this nightmare to end and the answer sits right across the street at Café Nomad. One day, Xay, a former staff of the Korean International Cooperation Agency in Laos, noticed the bored, tired and hungry looks on these poor visa-seeking souls, and the seeds for Café Nomad were sown. With a taste for things well done, Xay presents a simple takeaway menu with great coffee, natural juices, a delicious selection of paninis, and a trio of homemade treats: brownies, tiramisu, and cheesecake. Korean inspired dishes include gingerade and bulgogi made with mushrooms and fried beef. Café Nomad also threw in a one-stop visa shop with internet, scanner, and photocopier. And Xay’s cooking is so good, the warm

sq][/qo.oIhkodkg23oc,f

Café Nomad

ຢືນລຽນຄິວຍາວຖ້າຂໍວີຊາຢູ່ກົງສູນໄທແນ່ນອນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ສະໜຸກສະໜານ ແຕ່ຢ່າງໃດ. ຝົນທີ່ຕົກລົງມາຍິ່ງເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຍິ່ງບໍ່ເພິ່ງປາຖະໜາ.

ຖ້າຍາກຫຼີກລ່ຽງຜົນຮ້າຍນີ້ໄດ້ ພຽງແຕ່ຍ່າງຂ້າມຖະໜົນໄປນັ່ງຈິບກາເຟທີ່ຮ້ານກາ ເຟໂນແມດ. ມື້ນຶ່ງ ທ່ານ ໄຊ ເຊິ່ງເຄີຍເປັນພະນັກງານອົງການເພື່ອການຮ່ວມມືສາ ກົນຂອງເກົາຫຼີ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ສີໜ້າຂອງຄົນທີ່ມາລໍຖ້າຂໍວີຊາເຕັມໄປດ້ວຍ

ຄວາມໜ້າເບື່ອ, ອິດເມື່ອຍ ແລະ ຫິວໂຫຍ ນັ້ນເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຮ້ານກາເຟໂນ ແມດກໍ່ເກີດຂຶ້ນ. ຍ້ອນມີຄວາມຊິນເຄີຍທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງອອກມາດີ, ທ່ານ ໄຊ ບໍລິ

atmosphere so right, that locals now flock to his shop.

ການອາຫານແບບງ່າຍໆພ້ອມກັບກາເຟທີ່ລູກຄ້າເອົາກັບບ້ານໄດ້, ນ້ຳໝາກກ້ຽງ,

Location: Bourichane Road across from the Thai Consulate

ເຮັດຂຶ້ນເອງ. ນອກນີ້ທາງຮ້ານຍັງບໍລິການອາຫານເກົາຫຼີ. ທາງຮ້ານຍັງບໍລິການ

ອາຫານຈານດ່ວນປະເພດປານີນຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ແລະ ເຂົ້າໝົມທີ່ທາງຮ້ານ ທຸກຢ່າງເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ການຂໍວີຊາບໍ່ວ່າຈະເປັນ, ອິນເຕີເນັດ,

ສະແກນເນີ ແລະ ກອບປີເອກະສານ. ເນື່ອງຈາກວ່າອາຫານໃນຮ້ານທ່ານ ໄຊມີລົດ ຊາດທີ່ເປັນເລີດບວກກັບບັນຍາກາດອັນອົບອຸ່ນຜູ້ຄົນແຫ່ໄປໃຊ້ບໍລິການ. ສະຖານທີ່ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນບູລີຈັນ ກົງກັນຂ້າມກັບກົງສູນໄທ.

27


INSIDE LAOS

Enjoy Italian at Soul Kitchen

gryfgruowxda[vkskovy8k]u

Soul Kitchen

ທຸກທ່ານທີ່ມັກຮັກອາຫານ ແລະ ວາຍອີຕາລີ ໃນປີຜ່ານມານີ້ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈັນກໍ່ມີຮ້ານອາຫານ Soul Kitchen ທີ່ເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ. ນັບແຕ່ນັ້ນເປັນ ຕົ້ນມາຮ້ານນີ້ກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເນື່ອງຈາກທາງຮ້ານມີບັນຍາກາດທີ່ຮຽບງ່າຍ ອາຫານລົດຊາດທີ່ເປັນເລີດ, ພິດຊ່າ ແລະ ປາສຕາຂະໝາດພໍດີ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ ນຳມາປຸງມິຄວາມສົດຕະຫຼອດ. ກ່ອນຈະເຂົ້າໃນຮ້ານ ແລະ ພາຍໃນຮ້ານກໍ່ມີ

ການຕົກແຕ່ງຢ່າງອົບອຸ່ນໂດຍເຟີນີເຈີໄມ້. ນອກຈາກພິດຊ່າທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິ ຍົມດີ ແລະ ສ້າງສັນຂຶ້ນດ້ວຍຝີມືພໍ່ຄົວລະດັບສາກົນຜູ້ທັງເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານ

ທາງຮ້ານຍັງມີວາຍຫຼາຍຊະນິດໄວ້ໃຫ້ທ່ານເລືອກ. ເຄື່ອງດື່ມທີ່ຍາກແນະນຳ

ຂອງອິຕາລີ ລີມໂມເຊໂລ ທີ່ຄ້າຍກັບນຳ້ຫມາກນາວ ທີ່ນຳເຂົ້າມາຈາກອິຕາລີ ແມ່ນເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ຫລາຍຄົນຕ້ອງມັກ. ນີ້ເປັນອີກສະຖານທີ່ໜຶ່ງທີ່ດີເລີດ ເພື່ອຫຼີກຝົນໃນວຽງຈັນ.

ສະຖານທີ່ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນທ່າເດື່ອບ້ານບຶງຂະຫຍອງຫຼັງຈາກໄຟແດງ ທາດຂາວ

28

Everyone loves Italian food and wine, and in 2012, Vientiane added Soul Kitchen to the list. Since then, the bistro’s popularity has soared due its easy-going atmosphere and tasty, filling, fresh pizzas and pasta. Stylish black and white tiles line the threshold, before entering a warm, roomful of wooden tables. Soul Kitchen’s pizza selection plays the most prominent role, as they are freshly baked by Andrea, the Italian owner/ chef who honed his skills at Italy’s famous Madonna di Campliglio restaurant. You won’t find a wine list, but ask the staff for the selection. When the house gets full, you might catch Andrea rushing between the kitchen and orchestra of dining-room banter. At the end of Andrea’s hectic day, relax with him at the bar over a glass of limoncello imported from Italy. It’s the perfect way to cap a rainy day. Location: On Thadeua Road, past Simuang Minimart and That Khao Road, just before reaching the artificial lake


INSIDE LAOS

vksko]k;c[[,ult8kp Ihjko]k;7yfg-uo ຮ້ານອາຫານລາວແບບມີສະຕາຍໃນການແຕ່ງຫນ້າຈານເຮັດໃຫ້ທຸກຈານ ມິຄວາມເປັນພິເສດ ແລະ ການຕົບແຕ່ງຮ້ານແບບເປັນກັນເອງ. ທີ່ຮ້ານທັງ ສາມເອື້ອຍນ້ອງແມ່ນໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຕົນເອງ, ຜູ້ໜຶ່ງຮັບຜິດຊອບປຸງແຕ່ງ, ອີກຜູ້ໜຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເສີບ ແລະ ຜູ້ທີສາມເຮັດໜ້າທີ່ເກັບເງິນ. ທາງຮ້ານພວມຂະຫຍາຍໂຕ ເພີ່ນໄດ້ບອກກັບພວກເຮົາວ່າ ລາຍການອາ ຫານໃຫ່ມທີ່ໄກ້ຈະນຳເຂົ້າມາເພີ່ມຕຶ່ມແມ່ນເມນູກົບທອດ ແລະ ທອດໄຂ່ລາດ ໝ້າດ້ວຍໄຂ່ມົດສົ້ມ. ແນ່ນອນທາງຮ້ານແມ່ນມີສື່ສຽງອາຫານລາວບູຮານທີ່ມີ ລົດຊາດເຜັດທີ່ປຸງແຕ່ງດ້ວຍຫົວສິງໄຄ, ຂ່າ, ໝາກຂາມສົ້ມ, ໃບຂີ້ຫູດ, ໝາກເຜັດ ແລະ ສະຄ່ານ ທີ່ຫອມແບບຕົ້ນຕຳລັບ ຄຽງຄູ່ກັບການບໍລິການອາ ຫານຈານເດັດເຊັ່ນ: ລາບເປັດ, ລາບໄກ່ ແລະ ຕຳໝາກຫຸ່ງ. ທ່ານອາດລອງ ສັ່ງສິ່ງທີ່ຄົນບໍ່ຄ່ອຍສັ່ງແຕ່ມີລົດຊາດທີ່ເປັນເລີດເຊັ່ນພັນໝ້ຽງ. ແລະ ໃນບໍ່ຊ້າ ນີ້ທາງຮ້ານກໍ່ຈະນຳອາຫານບາງລາຍການຂອງຮ້ານໄປວາງຂາຍໃນມິນິມາກ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ. ຖືວ່າເປັນແນວຄິດລິເລີ່ມທີ່ດີ. ສະຖານທີ່ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນແຫ່ງບຸນ ບ້ານອານຸ www.laokitchen.com

Go Local at Lao Kitchen Vegetarian or not, adventurous or not, Lao Kitchen has something for you. With three Lao sisters in charge – one in the kitchen, the second serving meals, and the third keeping the books – Lao Kitchen is hopping, and its menu is getting funkier as it will soon be offering frogs and fried eggs topped with ants. Of course, they still cook classic Lao dishes spiced with lemongrass, galangal, sour tamarind, kaffir lime leaves, chilli, and pepper wood, along with favourites like duck laap, chicken in pandan leaves, and papaya salad. You can also try a rarely ordered but tasty plate of phan mian, with its mix of Lao herbs, chopped lemon grass, shallots, ginger, chilli, and peanuts wrapped in wild betel leaves. And best of all, Lao Kitchen will soon be selling their selection at minimarts in town. Location: Hengboun Rd, Ban Anou; www-kitchen.com

29


INSIDE LAOS

grufgruowxda[ihkodkg2

Naked Espresso

ຫລາຍຄົນໄປຮ້ານກາເຟສ່ວນຫລາຍກໍມີຫລາຍເຫດຜົນ

ຍ້ອນນັດກັບລູກຄ້າ, ຍ້ອນບ່ອນຫລີ້ນສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ

ບາງຄົນກໍຕິດດື່ມກັບຍີ່ຫໍ້. ແຕ່ທ່ານອາດຈະບໍເຄີຍຕິດດື່ມລົດຊາດກະເຟທີ່ ສົດຂອງ ທ່ານ ບອບ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານກາເຟ Naked Espresso ແລະ ຍັງ

ເປັນນັກປຸງເຫຼົ້າສີມືດີໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຢູ່ທີ່ນີ້ ທຸກຂັ້ນຕ້ອນລ້ວນແຕ່ມີ ຄວາມສຳຄັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ກາເຟມີລົດຊາດດີ”. ຄຳເວົ້ານີ້ກໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ

ເມື່ອທ່ານໄດ້ລີ້ມລອງລົດຊາດໃນຈອກກາເຟຂອງລາວ. ບອບເປັນນັກຮຽນ ນອກຈົບສາຂາບັນຊີຈາກອົສຕຼາລີ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍັ້ງຢືນເປັນມືອາຊີບ ດ້ານກາເຟທີ່ໂຮງຮຽນສອນເຮັດກາເຟເອັກສເພັຼສໂຊທີ່ເມືອງຊິດນີ. ພຽງແຕ່ເປີດຮ້ານ ໄດ້ເຈັດເດືອນ ແລະ ຍ້ອນການເວົ້າປາກຕໍ່ປາກ

ລູກຄ້າທັງຊາວລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດກໍ່ພາກັນໄປອຸດໝຸນ. ໃນຮ້ານ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບບໍລິການຈາກພະນັກງານທີ່ເປັນມິດ ລຽບງ່າຍ ແລະ ເອົາໃຈ ໃສ່ຕໍ່ລູກຄ້າເພື່ອບໍລິການກາເຟອາຣາບີກາຂົ້ວສົດຂອງລາວ ເຊິ່ງມີລົດ

ຊາດນຸ້ມກ່ວາກາເຟໂຣບາສຕາ. ກາເຟອຸ່ນໆກິນກັບພິດຊ່າລົດເລີດໃນຍາມ ຝົນລີນ… ແນ່ນອນສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານສົດຊື່ນໄດ້.

Perk Up at Naked Espresso “Here, every step counts toward making a good coffee”, explains Pop, Naked Espresso’s young owner and barista. And these are words you can actually taste in his cups. Trained in Australia as an accountant, Pop became certificated as a coffee pro at the Sydney Espresso School. Within seven months of opening, word of mouth began drawing crowds of regular costumers, both Lao and foreigners, to Naked Espresso. Inside, you’ll find friendly and dedicated staff trained by Pop, who only serves medium roast blends of prized domestic Arabica, which is milder than Robusta, but packs a caffeine punch. So, put some pizzazz in a rainy day, and swing by Naked Coffee for a boost. ສະຖານທີ່ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນດົງປ່າລານ ເຂດໂພນທັນເໜືອ www.nakedespressocafe.com Location: Dongpalan Rd, North Phonsavan; www.nakedespressocafe.com

30
S O A L e r Explo y a w O A thecaLuse you care! Be

Trekking, Biking, Kayaking, Rock Climbing, Zip Lining & Elephant Adventures

w w w. g r e e n d i s c o v e r y l a o s . c o m


Outside Destination

ຊຽງ​ໃໝ່: ຄວາມ​ທັນສ ​ ະ​ໄໝ​​ກັບປ ​ ະຫວັດສາດ​ແລະ ວ ​ ັດທະນະທຳ

Chiang Mai

Modernity Meets History and Culture By Marion Le Roux

ດ້ວຍການບໍລິການຂອງສາຍການບິນລາວຈາກ​ວຽງ​ຈັນ​ຜ່ານ​ຫຼວງ​ພະ​ ບາງເຖີງຊຽງໃຫ່ມດ້ວຍຄວາມສົດຊື່ນ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​​ໃຊ້ບ ​ ໍລິການລົດຕ ​ ຸກຕ ​ ຸກ, ​ ເຊິ່ງເ​ ປັນສ ​ ັນຍາ​ລັກລົດໂ ​ ດຍສານຂອງ​ໄທ ແ ​ ລະ ບັນຍາກາດ​ເມືອງ​ຫຼວງທາງ​ ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ຣາ​ຊະ​ອານາຈັກໄ​ ດ້​​ເຮັດ​ໃຫ້ຂ ​ ້ອຍ​ຕະລຶງ ເ​ ນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ເປັນ​ ບັນຍາກາດ​ການ​ປະສົມປ ​ ະສານ​ກັນລ ​ ະຫວ່າງ​ຄວາມ​ທັນສ ​ ະ​ໄໝ​ຄຶກຄື້ນ​ ຂອງ​ບາງກອກ ແ ​ ລະ​ອັນຍະ​ມະນີມ ​ ໍລະ​ດົກໂ ​ ລກ​ຂອງ​ລາວ​ເມືອງ​ຫຼວງ​ພະ​ ບາງ. ພະລັງງານ​ຂອງ​ຊຽງ​ໃໝ່ໃ ​ ນ​ສັດຕະວັດທ ​ ີ 21 ​ເບິ່ງແ ​ ລ້ວ​ຄື​ດັ່ງວ ​ ່າມ ​ ີ​ການ​ ປະສົມປ ​ ະສານ​ຢ່າງ​ແຮງ​ກ່ຽວ​ກັບຄ ​ ວາມ​ຮູ້ສຶກ​ທາງ​ປະຫວັດສາດ…ການ​ ປະສົມປ ​ ະສານ​ທີ່​ມີ​ເອກະລັກລ ​ ະຫວ່າງ​ກາ​ນຄ້າ​ແລະ​ວັດທະນະທຳ. ສະ​ ນັ້ນຜ ​ ູ້​ມາ​ຢາມ​ຈະ​ທ່ຽວ​ຊົມປາຍທາງ​ອັນມ ​ ີ​ເອກະລັກແ ​ ຫ່ງນ ​ ີ້​ໄດ້​ຄື​ແນວ​ໃດ? 34

Fresh from my Vientiane flight to Chiang Mai via Luang Prabang, I kicked back in the deep leather seats of a humming tuk tuk – Thailand’s signature transport mode – and the atmosphere of the kingdom’s “northern capital” instantly struck me as a startling blend of Bangkok’s dynamism and modernity, and Laos UNESCO World Heritage gem, Luang Prabang. Chiang Mai’s 21st century energy somehow coexists with its strong sense of history…a unique mix of commerce and culture. So, how does a visitor approach this distinct destination?


outside destination  Chiang Mai: Modernity Meets History and Culture

ມື້​ທີ1: ວັດ, ດ ​ ອກ​ໄມ້​ແລະ​ຊາ ມື້ທຳອິດຂ້ອຍເລືອກທີ່ຈະທ່ອງທ່ຽວດ້ານຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງເຊິ່ງເປັນບ່ອນປະດິດສະຖານ ຂອງສາມວັດທີ່ມີຊື່ສຽງແຕ່ສະໄໝທີ່ເມືອງຍັງເປັນນະຄອນຫຼວງ, ທ່ຽວຊົມຕະຫຼາດດອກໄມ້ ແລະ ຜ່ອນຄາຍທີ່ ຮ້ານນ້ຳຊາວຽງຈູມກ່ອນທີ່ຈະທ່ຽວຊົມຕະຫຼາດກາງຄືນທີ່ຜູ້ຄົນໜາແໜ້ນ. ຜູ້​ທີ່​ມັກທ ​ ່ຽວ​ຊົມວ ​ ັດ​ແມ່ນສ ​ າມາດ​ທ່ຽວ​ຊົມຢ ​ ່າງ​ຈຸ​ໃຈ​ເພາະ​ວັດທ ​ ຸກແ ​ ຫ່ງສ ​ ້າງ​ຂຶ້ນຕ ​ ັ້ງແ ​ ຕ່ສ ​ ະ​ໄໝ​ລ້ານ​ ນາ​ໃນ​ສັດຕະວັດທ ​ ີ 15​ຫຼື 16 ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ທີ່​ຕົວ​ເມືອງ​ ເຄີຍເ​ ປັນສ ​ ູນສ ​ ຶກສາ​ກ່ຽວ​ກັບພ ​ ຸດທະ​ສາສະໜາ​ ແລະ​ຮຽນ​ພາສາ​ບາ​ລີ. ​ເລີ່​ມຕົ້ນດ ​ ້ວຍ​ການ​ຍ່າງ​ທ່ຽວ​ຊົມວ ​ ັດເຈດີຫຼວງສ້າງ​ຂຶ້ນໃ ​ ນ​ປີ 1391 ວັດແ ​ ຫ່ງນ ​ ີ້​ເປັນບ ​ ່ອນ​ ປະດິດສະຖານ​ຫຼັກເ​ ມືອງ​ອີນທະ​ຂີນ ເ​ ຊິ່ງເ​ ປັນເ​ ຄື່ອງໝາຍ​ຈຸດ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ​ຕົວ​ເມືອງ. ຫຼັງຈ ​ າກ​ນັ້ນກ ​ ໍ່​ຍ່າງ​ຕາມ​ຖະໜົນຣ ​ າຊະ​ດຳ​ເນີນ ເ​ ພື່ອໄ​ ປ​ວັດພະສິງ ແ ​ ລະ ປ ​ ະຕູຂ ​ ອງ​ວັດ​ກໍ່​ຖືກເ​ ຝົ້າ​ຍາມ​ ໂດຍ​ຮູບ​ປັ້ນສ ​ ິງໂຕ​​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າວ ​ ັດ​ດັ່ງກ ​ ່າວ​ເປັນບ ​ ່ອນ​ປະດິດສະຖານ​ພະພຸດທະ​ຮູບ​ສິງ ເ​ ຊິ່ງກໍ່ໄ​ ດ້​ ຕັ້ງຊ ​ ື່​ວັດ​ຕາມ​ຊື່​ນີ້. ພະພຸດທະ​ຮູບ​ດັ່ງກ ​ ່າວ​ໜ້າ​ສົນໃ ​ ຈ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ມຄ ີ​ ວາມ​ສັກສິດ ແ ​ ລະ ມ ​ ີ​ຕົ້ນກ ​ ຳ​ ເນີ​ດມາ​ຈາກ​ເມືອງ​ບົດກ ​ າຍາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ອີນເ​ ດຍ ເ​ ຊິ່ງ​ເປັນບ ​ ່ອນ​ປະສູດຂ ​ ອງ​ພະພຸດທະ​ເຈົ້າ. ພະພຸດທະ​ຮູບ​​ຖືກນ ​ ຳ​ມາ​ຈາກ​ອີນເ​ ດຍ, ຜ່ານ​ສີ​ລັງກາ​ແລະ​ອະ​ຍຸດທ ​ ະ​ຍາມາ​ຍັງເ​ ມືອງ​ຊຽງ​ໃໝ່.

Day 1: Temples, Flowers, and Tea My first-day strategy pushed me west to swing by the once royal city’s three iconic temples, check out the flower market, and relax at the comfy Vien Joom On Tea House before braving the night market crowd. Temple enthusiasts will find no shortage of ancient Buddhist wats to admire, with many dating to the Lanna Kingdom’s golden age during the 15th and 16th centuries, when the city stood as the regional centre for Buddhist literature and learning Pali. Start your simple temple trek at Wat Chedi Luang. Built in 1391, the temple houses the older Inthakhin City Pillar, a fertility monument at the very middle of the city. In those days, people thought that cities, much like people, had individual identities and must be treated accordingly. Astrologers, appointed by Chiang Mai’s founding King Mangrai in 1296, decided the city’s “head” should sit in the north, the west side should focus on learning, industry belongs in the east, and the south signified chaos and death. Appropriately, they erected the City Pillar in the city centre, along with a cable system hauling water to the monument’s top during religious events. From here, a short walk along Rachadamnoen Road reaches Wat Phra Singh and its gates guarded by singhs (lions), as the temple houses the sacred Phra Buddha Sihing statue, after which they named the wat. Of equal interest is the revered statue’s route to reach Chiang Mai, as it travelled from India’s Bodh Gaya City – the place of Buddha’s enlightenment – through Sri Lanka to Thailand’s Ayutthaya and onto Chiang Mai.

35


Outside Destination

Before venturing further west to the third temple, Wat Suan Dok, consider recharging your batteries at Blue House, a newly opened noodle restaurant with a simple blackboard menu offering an inexpensive, tasty lunch backed by the eatery’s must-try dessert: homemade coconut ice cream. ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເດີນທ ​ າງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕໍ່​ໄປ​ຍັງວັດສ ​ ວນ​ດອກ, ທ່ານ​ອາດ​ເຕີມໝ ​ ໍ້​ໄຟ​ດ້ວຍ​ການ​ລອງ​ຊີມອ ​ າຫານ​ ທ່ຽງ​ທີ່​ຮ້ານ Blue House ​ເຊິ່ງຫາ​ກໍ່​ເປີດບ ​ ໍລິການ​ແລະ ທ ​ ່ານ​ກໍ່​ສາມາດ​ເລືອກ​ອາຫານ​​ແກງ​ເສັ້ນປະ​ ເພດ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ດ້ວຍລາຄາ​ທີ່​ຍ່ອມ​ເຍົາ​ຕິດຕາມ​ດ້ວຍ​ຂອງ ຫວານ​ກະ​ແລ່ມ ​ ໝາກ​ພ້າວ​ທີ່​ຮ້ານ​ເຮັດ​ເອງ. ເ​ ນືອງ​ຈາກ​ວ່າຍ່າງ​ໄປ​ວັດສ ​ ວນ​ດອກ​ອາດ​ຈະ​ໃຊ້ເ​ ວ​ລາ​ຫຼາຍ ທ່ານ​ສາມາດ​ຂີ່​ລົດສ ​ ອງ​ແຖວ​ຫຼື​ລົດຕ ​ ຸກໆ​ ເພື່ອປ ​ ະ​ຍັດພ ​ ະລັງງານ​ແຕ່ກ ​ ານ​ເດີນທາງ​ກກ ໍ່​ ຸ້ມຄ ​ ່າເ​ ພາະ​ວັດແ ​ ຫ່ງນ ​ ີ້​ມເີ​ ດີ່ນຫຍ ​ ້າ​ອັນກ ​ ້ວາງ​ໃຫ່ຍເ​ ຊິ່ງ​ເປັນ​ ບ່ອນ​ປະດິດສະຖານ​ພະ​ເຈດີ​ຫຼາຍ​ອົງໄ​ ວ້​ໃຫ້ຊ ​ ື່ນຊ ​ ົມ. ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນກ ​ ໍ່ສືບຕ ​ ໍ່​ເດີນທາງ​ໄປ​ຕະຫຼາດ​ດອກ​ໄມ້ເ​ ພື່ອຊົມດ ​ ອກ​ໄມ້ເ​ ມືອງ​ໜາ​ວນາໆຊະ​ນິດທ ​ ີ່​ພວມ​ເບັ່ງ​ ບານ​ດອກ​​ອວດ​​ໂສມ​ຄວາມ​ສວຍ​ງາມ​ຍາວ​ສຸດຊ ​ ົ່ວ​ຕາ​ໃນທົ່ວອ ​ ານາ​ບໍລເິ​ ວນ​ພູ​ສູງແ ​ ຫ່ງ​ ນັ້ນ. ພຽງ​ແຕ່ທ ​ ່ານ​ຂ້າມ​ຂົວ​ຈາກ​ຕະຫຼາດ​ໝາກ​ໄມ້​ທ່ານ​ສາມາດ​ແວະ​ພັກເ​ ຊົາ​ດຶ່ມນ້ຳ​ຊາ ທີ່ຮ ​ ້ານ​ຊາວຽງ​ຈູມ​ ຕາມ​ແບບ​ອັງກ ​ ິດ ເ​ ພື່ອຫຼ ​ ີກຈ ​ າກ​ຄວາມ​ສັບສົນວ ​ ຸ້ນວາຍ​ຂອງ​ຕະຫຼາດ​ກາງຄືນເ​ ພື່ອຜ່ອນຄາຍ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ ກັບໄ​ ປ​ພັກຜ ​ ່ອນ​ເອົາ​ແຮງ​​ສຳລັບມ ​ ື້​ຖັດໄ​ ປ.

The gate to Wat Suan Dok (Flower Garden Temple) is a bit of a haul by foot, and taking a red, public song thaew saves strength, is half the price of a tuk tuk, and well worth the journey, as the temple’s large stretches of grass and numerous white stupas offer several different angles to admire the ground’s notable chedi. Then hurry to Gaht Dok Mai (the flower market) to ensure you have plenty of time to wander through its alleys of asters, roses, coreopsis, and other blossoms that flourish in the cooler climate of the surrounding highlands. Across the bridge from the market stands the newly opened Britishstyle Vien Joom On Tea House, with a fashionably early 19.00 closing time. A relaxing tea break after a hectic day might be required before hitting the chaotic night market a few steps away. If this sounds exhausting, it is, and a good night’s sleep is required for the adventure the next day.


ມື້​ທີ2: ພູເ​ ຂົາ, ປະຫວັດສາດ ​ ແລະ​ເຂົ້າ​ຊອຍ

Day 2: Mountains, History, and Noodle Soup

ເ​ ຊົ້າ​ມື້ຕມ ໍ່​ າ ດອຍ​ສຸ​ເທບ​ເປັນເ​ ປົ້າ​ໝາຍ​ຫຼັກເ​ ນື່ອງ​ ຈາກ​ວ່າ​ຢາກຊົມສ ​ ວນ​ດອກ​ໄມ້ໃ ​ ນ​ບໍລເິ​ ວນ​ພະຣາ​ ຊະ​ວັງ​ລະດູໝ ​ າ​ວຂອງ​ຣາ​ຊະ​ວົງໄ​ ທ, ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ ເຕີມກ ​ ່ຽວ​ກັບປ ​ ະຫວັດສາດ​ເມືອງ​ຊຽງ​ໃໝ່, ສູນສ ​ ີ​ ລະ​ປະ ແ ​ ລະ​ວັດທະນະທຳ​ໃນ​ຕົວເ​ ມືອງ, ຊື້ປ ​ ຶ້ມທ ​ ີ່​ ຮ້ານ​ເກັກໂ ​ ກ​ແລະ​ພັກເ​ ຊົາ​ກິນເ​ ຂົ້າ​ຊອຍ ທີ່“​ ຮ້ານ​ມີ​ ແຕ່ເ​ ຂົ້າ​ຊອຍ”.

I woke early the next morning to take to the hills of Doi Suthep. My aim was to check out the flower gardens at theThai royal family’s winter palace, learn more about Chiang Mai’s history at the city’s Arts and Cultural Centre, shop at Gecko Books, and enjoy noodle soup at Only Khao Soi restaurant.

ຍາມ​ຕາ​ເວັນ​ຂຶ້ນເ​ ປັນໄລຍະ​ເວລາ​ທີ່​ດີ​ສຸດທ ​ ຈ ີ່​ ະ​ໄປ​ ດອຍ​ສເຸ​ ທບ ໂ ​ ດຍ​ໄປ​ທາງ​ຕາ​ເວັນຕ ​ ົກສ ​ ່ຽງ​ເໜືອ​ ຫ່າງ​ຈາກ​ຕົວເ​ ມືອງ​ປະມານ 16​ກິໂ ​ ລ​ແມັດ ເ​ ນື່ອງ​ ຈາກ​ອາກາດ​ທີ່​ໜາວ​ເຢັນຄ ​ ວນ​ຍ່າງ​ຂຶ້ນຂ ​ ັ້ນໃ ​ດ 306 ຂ ​ ັ້ນເ​ ພື່ອໄ​ ປ​ເຖິງວ ​ ັດ​ດອຍ​ສເຸ​ ທບ ພໍເ​ ຖິງຈ ​ ອມ​ ດອຍ​ທ່ານ​ກໍ່​ຈະ​ສາມາດ​ຊົມວ ​ ິວຕ ​ ົວເ​ ມືອງ​ຊຽງ​ໃໝ່​ ເຊິ່ງມີຫລ ​ ັງຄາອຸໂບສົດຫຼ ​ າຍ​ແຫ່ງຕ ​ ັ້ງເ​ ດັ່ນສ ​ ະຫງ່າ. ຫຼັງຈ ​ າກ​ນັ້ນທ່ານ​ສາມາດ​ຂີ່​ລົດຕ ​ ຸກໆ​ໄປ​ຍັງຕ ​ ຳ​ ໜັກ​ພູ​ພິງເ​ ຊິ່ງ ເ​ ປັນໜ ​ ຶ່ງ​ໃນ​ສະຖານ​ທີ່​ພັກເ​ ຊົາ​ລະດູ ໜາ​ວຂອງ​ຄອບຄົວຣ ​ າ​ຊະວົງເ​ ພື່ອຊ ​ ົມສ ​ ວນ​ດອກ​ ໄມ້​ທີ່​ມີດອກ​ນາໆ​ຊະ​ນິດທ ​ ີ່​ພວມ​ເບັ່ງບ ​ ານ​ທີ່​ທ່ານ​ ສາມາດ​ຊົມໄ​ ດ້​ສະ​ເພາະດອຍ​ສຸ​ເທບ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

The cool dawn hours is the best time to head to Doi Suthep Mountain and its winding roads some 16 km northwest of Chiang Mai, as the mist cools the hills, making the 306 steps to the popular Wat Doi Suthep easier to climb. Those reaching the top are rewarded with fine city views capped by the grand gilded temple. A pleasant hike or five-minute tuk tuk ride from the temple leads to Phra Tamnak Phu Ping, one of the royal family’s winter palaces, where gardens present a variety of flowers that only thrive in the mild weather found on Doi Suthep.

37


Outside Destination

ກັບຄ ​ ືນໄ​ ປ​ຕົວເ​ ມືອງ, ທ່ານອາດ​ຢຸດຊ ​ ົມພ ​ ິພິທະ​ພັນສາມ​ກະສັດ ເ​ ຊິ່ງ​ ໃນ​ນັ້ນຈ ​ ະ​ມສ ີ​ ູນສ ​ ີ​ລະ​ປະ​ແລະ​ວັດທະນະທຳ​ຊຽງ​ໃໝ່ ເ​ ພື່ອເ​ ປັນບ ​ ່ອນ​ ສຶກສາ​ປະຫວັດຄ ​ ວາມ​ເປັນມ ​ າ​ຂອງ​ເມືອງ. ຕຶກຫ ​ ໍພິພິທະພັນແ ​ ຫ່ງດ ​ ັ່ງ ກ່າວ​ສ້າງ​ຂຶ້ນແ ​ ຕ່ປ ​ ີ 1924 ເ​ ພື່ອເ​ ປັນຫ ​ ້ອງ​ວ່າການ​ບໍລິຫານ​ເມືອງ​ຊຽງ​ ໃໝ່ກ ​ ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ປ່ຽນ​ມາ​ເປັນສ ​ ູນຮ ​ ຽນ​ຮູ້​ໃນ​ປີ 1997. ສຳລັບທ ​ ່ານ​ທມ ີ່​ ັກຮ ​ ັກ​ໃນ​ການ​ອ່ານ​ສາມາດ​ຊອກ​ຊປ ື້​ ຶ້ມໄ​ ດ້ທ ​ ີ່​ຮ້ານ​ຂາ​ຍ ປຶ້ມເ​ ກັກໂ ​ ກ ເຊິ່ງນອກ​ຈາກ​ປຶ້ມຈ ​ ຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ແລ້ວທ ​ ່ານ​ຍັງ​ ສາມາດ​ນັ່ງດ ​ ຶ່ມກາ​ເຟ​ໄດ້ ​ເພື່ອອ ​ ່ານ​ປຶ້ມທີ່ ​​ ທ ​ ່ານ​ຫາ​ກໍ່​ຊື້. Back in the city, stop at the iconic Three Kings Monument (Sam Kasat) at an auspicious area known as Klang Wiang, where you’ll also find the Chiang Mai Arts and Cultural Centre to help you piece together the city’s intricate past. The museum’s elegant structure dates to 1924, when it served as the Provincial Hall, before being transformed into a learning centre in 1997 to assist visitors in discovering Chiang Mai’s history, culture, and traditions. For avid readers, Gecko Books at the Tha Pae Gate is heaven on earth. Since its 2000 opening in a wide shop house, Gecko has been offering one of the largest selections of used and selected new books in Southeast Asia. Its central computerized selection makes it easy to find exactly the right book, and just across the street, you can sip on a cup of coffee at Mede Café while reading a few pages from your new purchase.

ສຸດທ ​ ້າຍ​ບໍ່​ຄວນ​ຈາກ​ເມືອງ​ຊຽງ​ໃໝ່ໂ ​ ດຍ​ທີ່​ບໍໄດ້ຊ ​ ິມລອງ​ຣົສຊາດ​ອາຫານ​ທີ່​ເປັນຕ ​ ົ້ນຕ ​ ຳ​ຫຼັບ​ ແລະ​ເອກະລັກຂ ​ ອງ​ເມືອງທີ່ຮ ​ ້ານ​ເຂົ້າ​ຊອຍ​​ໂດຍ​ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກຊິ້ນ ແ ​ ລະ​ເສັ້ນໄ​ ດ້​ຕາມ​ໃຈ. ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ເປັນເ​ ມືອງ​ທີ່​ເຕັມໄ​ ປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຕື່ນເ​ ຕັ້ນ​ແລະ​ອັນຍະ​ມະນີທ ​ າງ​ປະຫວັດສ ​ າດ ​ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຍາກ​ຢູ່ຕໍ່​ແລະ​ສະ​ສົມປະສົບການ​ທ່ອງທ່ຽວ​ຫຼາຍ​ກ່ວາ​ນແ ີ້​ ຕ່ກ ​ ໍ່​ຕ້ອງ​ຈຳ​ໃຈ​ກັບເ​ ພາະ​ ເຖິງເ​ ວລາ​ທີ່​ລົດຕ ​ ຸກໆ​ມາ​ຮັບ​ໄປ​ສະໝາ​ມບີນ.

Finally, don’t even think about leaving Chiang Mai without sinking into a bowl of the city’s renowned soft and crispy khao soi noodle soup at Only Khao Soi restaurant on Charoen Phrathet Road near the night market and opposite the Chedi Hotel. Ordering this special dish requires a four-step process: select your main ingredient among chicken, beef, pork, or seafood; choose either flat (Chiang Mai) or round (Mae Salong) noodles; request mild, medium or spicy; and finish of by adding chilli paste, coconut milk, sugar, pickled cabbage, shallots and lemon to the coconut broth.

38

With a city so crammed with surprises and historic gems, I wanted to stay longer and experience more, but my tuk tuk to the airport beckoned. It was time to go home.Finding Peace at Ping Nakara 7Qosk7;k,lts'q[l5dmujxu'okdkik

ທ່ານ​ກຳລັງ​ຄົ້ນ​ຫາ​ໂຮງ​ແຮມ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ​ໃຈກາງ​ເມືອງ​ຊຽງ​ໃໝ່​ທີ່​ມີ​ເອກະລັກ​ສະ​ເພາະດ້ວຍ​ Are you looking for a centrally located hotel in Chiang Mai ບັນຍາກາດ​ສະຫງົບຮ ​ ົ່ມ​ເຢັນ​ ແລະ​ ມີໂ ​ ຄງ​ສ້າງ​ທີ່​ຫຼູຫຼາ ​​ເພີ່ມຄ ​ ຸນຄ່າດ ​ ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ຕົກ​ແຕ່ງທ ​ ີ່​ with a distinctive touch that offers a cool and soothing environment ? Ping Nakara presents a good bet. ແກະສະຫຼັກດ ​ ວ້ຍມືຢ ​ ູ່​ຫຼື​ບໍ່? ​ໂຮງ​ແຮມ​ປິງ ນາ​ກາຣາມີໝ ​ ົດທ ​ ຸກສ ​ ິ່ງທ ​ ີ່​ກ່າວ​ມາ​ນັ້ນ. ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໄກ້​ກັບ​ນ້ຳ​ປິງ​ແລະ​ສາມາດ​ຢ່າງ​ໄປ​ສະຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ​ສະບາຍ, ​ໂຮງ​ແຮມ​ປິງ ນາ​ກາຣາ ສາມາດ​ສະໜອງ​​ໄດ້​ເໜືອ​ຄວາມ​ ຄາດ​ຫວັງ​ຂອງ​ບັນດາ​ແຂກລະດັບ​ສູງ​ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍດາຍ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ທາງ​ໂຮງ​ແຮມ​ໃຫ້​ ຄວາມ​ສຳຄັນກ ​ ັບລ ​ າຍ​ລະອຽດ. ວັດ​ສະດຸທ ​ ຳ​ມະ​ຊາດ​ແກະສະຫຼັກດ ​ ້ວຍ​ຄວາມ​ປາ​ນິດ, ຫ້ອງ​ນອນ​ທຖ ີ່​ ືກຕ ​ ົກແ ​ ຕ່ງຢ ​ ່າງ​ມີ​ເອກະລັກ, ການ​ບໍລິການ​ທີ່​ເປັນເ​ ລີດ, ສະຖານ​ທີ່​ງຽບ​ ສະຫງົບສ ​ ຳລັບພ ​ ັກຜ ​ ່ອນ​ ແລະ​ບໍລິການ​ສະ​ປາ​ທີ​່ເປັນເ​ ລີດເ​ ພີ່ມຄ ​ ວາມ​ພໍ​ໃຈ​ໃຫ້ແ ​ ຂກ​ທີ່​ມາ​ ພັກເ​ ຊົາ​ໃນ​ແຕ່ລ ​ ະ​ວັນ​.

Located near the Ping River and within easy walking distance of downtown attractions, the Ping Nakara, with its graceful gingerbread architecture accented by handcarved framework easily exceeds top-tier hotel guests’ expectations, due in large to its attention to details. The distinguished rooms, exquisite service, plethora of peaceful places to relax, and splendid spa treatments enhance every guest’s stay.

​ ຂກ​ທີ່​ເຂົ້າພ ແ ​ ັກໃນ​ ​​ ຫ້ອງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຂອງ 19​ ຫ້ອງ​ນອນ​ທີ່​ຫຼູຫຼາ​ຈະ​ຄົ້ນພ ​ ົບວ ​ ່າການ​ນຳໃຊ້​ Throughout the 19 luxurious rooms guests will discover ອຸປະກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຢ່າງ​ລະມັດລະວັງ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ການ​​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ the attentive use of natural materials, reflecting Ping Nakara’s concern for the environment. ລ້ອມກໍແມ່ນສະເໜຂອງໂຮງແຮມ. ການ​ອອກ​ແບບ​ໂຮງ​ແຮມກໍ່​ມີ​ຄວາມ​ລຽບ​ງ່າຍ​ເນັ້ນໃ ​ ສ່ກ ​ ານ​ພັກຜ່ອນ ​ແຕ່ບ ​ ໍລິການທີ່ເ​ ປັນ The hotel’s stylish design is matched by relaxed, yet professional service, which provides for a restful retreat ມື​ອາຊີບໂ ​ ດຍ​ພະນັກງານ​ເປັນມ ​ ິດ, ​​ໃສ່ໃ ​ ຈ​ໃນ​ການ​ບໍລິການ ​ແລະ​ ມີ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ນ້ອມ​ for travellers. The gracious, friendly, and discreet staff ຖ່ອມຕົນເ​ ພື່ອເ​ ຮັດ​ໃຫ້ແ ​ ຂກ​ຮູ້ສຶກ​ວ່າເ​ ຂົ້າ​ພັກເ​ ຊົາ​ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຕົນເ​ ອງ. ສຳລັບ​ແຂກ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​ທາງ​ໂຮງ​ແຮມ​ກໍ່​ມີ​ມູມທີ່​ສາມາດ​ພັກຜ່ອນ​ດ້ວຍ​ ຄວາມ​ສະຫງົບ​ທີ່​ສຸດ​​ແຕ່​ຝັງ​ເລີກ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສວຍ​ງາມ​ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ລະບຽງ​ໃກ້​ສະ​ລອຍ​ ນ້ຳ, ຫ້ອງ​ສະໝຸດຫຼ ​ ື​ໃນ​ບໍລເິ​ ວນ​ສວນ. ​ໃນ​ຍາມ​ກາງຄືນກ ​ ໍ່​ໄດ້ຍ ​ ິນສ ​ ຽງ​ແມງ​ໄມ້​ບາງຊະ​ ນິດ​ຂັບ​ຂານ​ສຽງ​ເພງ​ປະສົມ​ປະສານ​ກັບ​ແສງ​ໄຟ​ອ່ອນ​ພໍ​ເບິ່ງ​ແລ້ວ​ກໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ລະນຶກ​ເຖິງ​ ບັນຍາກາດ​ຂອງ​ເມືອງ​ຊຽງ​ໃໝ່ 20​ ປີ​ ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້. ​ແນ່ນອນ​ມັນບ ​ ໍ່​ມີ​ສິ່ງໃ ​ ດ​ເໜືອ​ກ່ວາ​ ບັນຍາກາດ​ອັນສ ​ ະຫງົບສ ​ ຸກນ ​ ີ້.

40

greet guests as if they are entering their own home, thus adding a personal touch. If guests are seeking serenity, the hotel’s most quiet, cosy spots include the poolside veranda, library, and riverside garden. At night, when the carillons tinkle in the breeze, the carved framework diffuses the lighting to deliver an atmosphere reminiscent of Marrakesh or Chiang Mai 20 years ago. It doesn’t get much better than that.


For those pining for a spa, Ping Nakara presents a little piece of heaven, offering a wide range of treatments based on Ayurvedic techniques including facial rejuvenation, therapeutic body treatments, and herbal rice and milk compresses infused with herbs. The spa menu also lists Lanna-Thai treatments known for their herbal remedies and the art of healing through massage. The luxurious and peaceful surroundings of each treatment room enhance the enjoyable and comfortable experience. Add this all up, and you get a more than memorable stay in Chiang Mai, not to forget a good night’s sleep.

135/9 Charoenprathet Road, T. Changklan, A. Muang Chiang Mai 50100, Thailand T: 66 5325 2999 www.pingnakara.com
BUSINESS

inside Laos  Business  The Lao Coffee Conundrum

xyflt\kdkg2]k; ໃນມູມມອງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນໜຶ່ງຕໍ່ກັບກາເຟລາວແມ່ນພາບຂອງຊາວກະສິກອນຜູ້ທຸກຍາກທີ່ພວມເຮັດວຽກໜັກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມາດຖານການດຳລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າດີຂຶ້ນ, ກາເຟພູພຽງບໍລະເວນປົກຫຸ້ມໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດີນ ແລະ ສວນລີສອດກາເຟສີໜຸກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສະເນ່, ເສັ້ນທາງທຳມະຊາດແລະທ່ອງທ່ຽວຊົມສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກ. ຄຳເວົ້າທາງທຸລະກິດທີ່ວ່າ"ປອດສານພິດ"ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈອົບອຸ່ນໃນຂະນະທີ່ທຸກຄົນພວມຮ້ອງເພງ "ກຳບາຍາ".

The Lao Coffee Conundrum By Bernie Rosenbloom

A tourist’s view of Lao coffee conjures images of poor farmers toiling to raise their living standard, the Bolaven Plateau’s coffee covered terrain, and the charming Sinouk Coffee Resort’s manicured gardens, nature trails, and plantation tours. Buzzwords like “organic” warm the heart, while everyone sings “Kumbaya”.

44


ທ່ານສີໜຸກ ສີສົມບັດ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍບໍລິສັດ ສະໜຸກພັດທະນາ ເຊກອງ ແລະທັງເປັນປະທານບໍລິສັດ Lao Coffee Board (LCB)

ໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກາເຟກໍ່ເປັນສິນຄ້າຄືກັບ ນ້ຳມັນ ຫຼື ຄຳ. ເພີ່ນເປັນຜູ້

ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຜະລິດກາເຟລາວແຕ່ປີ1994ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ການສ້າງແບບແຜນອຸດສະຫະກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນຈິງໄດ້ເພີ່ນນັ້ນອາດເຮັດ

ໃຫ້ທ່ານປະຫຼາດໃຈ, ແຕ່ເພີ່ນກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ຜັກດັນກາເຟລາວໃຫ້ເປັນທີ່ຮັບຮູ້. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນວິທີການດຳເນີນທຸລະກິດ. ພໍ່ຄ້າໃນຕະຫຼາດຂາຍສິນຄ້າທີ່

ລອນດອນເປັນຜູ້ກຳນົດລາຄາກາເຟໂຣບັສຕາໂລກ, ໃນຂະນະທີ່ພໍ່ຄ້າ

ໃນຕະຫຼາດທີ່ນິວຢອກເປັນຜູ້ວາງລາຄາກາເຟອາຣາບີກາ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ຄິດໄລ່ວ່າກາເຟປູກຢ່າງປອດສານພິດໃນລາວ ຫຼື ໃສ່ປຸຍທີ່ໂຄລຳເບຍ.

ຂ່າວລືເປັນໂຕກຳນົດລາຄາ. ຈະມີຄົນບໍລິໂພກກາເຟເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືບໍ່? ສິ່ງດັ່ງ ກ່າວຈະນຳໄປສູ່ສະໜາມແຂ່ງຂັນທີ່ຄາດເດົາໄດ້ຍາກ.

ທ່ານ ສີໜຸກ ສີສົມບັດກ່າວວ່າ "ການກຳນົດລາຄາກາເຟຄ້າຍຄືກັບການ ພະຍາກອນອາກາດ. ທ່ານອາດຄາດເດົາໄດ້ໃກ້ຄຽງແຕ່ບໍ່ມີຫຍັງ

Except coffee is a commodity like oil or gold, explained Sanouk Pathana Sekong (SPS) General Manager and Lao Coffee Board (LCB) President Sinouk Sisombat. He has been playing a pivotal role in Lao coffee production since 1994, and his realistic industry portrayal might shock some, but he continues pushing Lao coffee into the limelight. Here’s the deal. Traders at London’s commodity exchange set the global price for Robusta, while their New York counterparts fix Arabica’s cost. What’s their calculus? They have none. Beans organically grown in Laos or fertilized in Columbia aren’t factors. Speculation governs the rate. Will more people consume coffee? This leads to a volatile playing field. “Forecasting coffee prices is like predicting the weather. You may come close, but nothing is certain,” Mr Sisombat said. “Speculation amplifies everything. If the price starts moving up, it rises too high, and a slight downturn can trigger a plummet.” For example, Arabica export prices sank 60 per cent from USD6,800 per tonne in 2011 to today’s USD2,800. Robusta tumbled 16 per cent between May and June this year to USD1,850. Lao growers harvest Arabica in October andNovember, while farmers pluck Robusta beans in January and February. Care to bet on the picking-time price?

ແນ່ນອນ". "ຂ່າວລືເຮັດໃຫ້ເກີດທຸກສິ່ງໄດ້. ຖ້າລາຄາເລີ່ມເພີ່ມຂຶ້ນ, ມັນກໍ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນສູງຫຼາຍ ແລະ ເມື່ອຫຼຸດລົງກໍ່ຊຳ້ພັດຫຼຸດລົງຫຼາຍ ເຊັ່ນກັນ"

ຕົວຢ່າງລາຄາສົ່ງອອກກາເຟອາຣາບີກາຫຼຸດລົງ60% ຈາກ

US$6,800 ຕໍ່ໂຕນໃນປີ2011 ລົງມາເຖິງUS$2,800ໃນປະຈຸບັນ. ລາຄາໂຣບັດສະຕາຫຼຸດລົງ16% ໃນໄລຍະເດືອນພຶດສະພາຫາ

ເດືອນມິຖຸນາປີນີ້ລົງເຖິງ US$1,850. ຜູ້ປູກກາເຟໃນລາວເກັບກ່ຽວ ກາເຟອາຣາບີກາໃນເດືອນຕຸລາແລະພະຈິກ, ສ່ວນກາເຟໂຣບັສຕາ ແມ່ນເກັບກ່ຽວໃນເດືອນມັງກອນແລະກຸມພາ. ຄວນເກັບເວລາໃດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລາຄາດີ?

45


BUSINESS

inside Laos  Business  The Lao Coffee Conundrum

ສະນັ້ນຈຸດເດັ່ນແມ່ນຫຍັງ? ລາວສົ່ງອອກ95%ຂອງຜົນຜະລິດກາເຟທັງ

ໝົດ ແລະກໍ່ຖືວ່າເປັນໄຊຊະນະທີ່ສາມາດຂາຍອອກໄດ້ໝົດ. ໃນປີ2012 ຍອດການສົ່ງອອກສູງເຖິງ US$80ລ້ານ, ເພີ່ມຈາກປີ2011ທີ່ບັນລຸໄດ້

US$65ລ້ານ, ແລະປະລິມານການສົ່ງອອກກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ25%ເປັນ25,000

ໂຕນ. ທ່ານ ສີສົມບັດກ່າວວ່າການສົ່ງອອກສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຂາຍໄປຫວຽດ ນາມ. ເນື່ອງຈາກວ່າຍອດສັ່ງຊື້ຈາກຕະຫຼາດອີຢູຫຼຸດລົງລາວຈຶ່ງຫັນປ່ຽນ ເປົ້າໝາຍໄປທີ່ຈີນ, ຢິປຸ່ນແລະເກົາຫຼີ.

ທ່ານ ສີສົມບັດ ຢ້ຳວ່າ ບໍລິສັດLCBແລະລັດຖະບານໄດ້ວາງແຜນຍຸດທະ ສາດແຫ່ງຊາດອອກເປັນສາມສ່ວນສຳລັບຂະແໜງກາເຟ. ສ່ວນທຳອິດ

ແມ່ນການເພີ່ມຜົນຜະລິດກາເຟໂດຍການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ການຜະລິດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນການເພີ່ມຄຸນນະພາບກາເຟອາຣາບີກາຂອງລາວເພື່ອ

ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ຊື້, ຕິດຕາມດ້ວຍການໂຄສະນາສົ່ງເສີມຄວາມ ເປັນເລີດຂອງກາເຟລາວ.

ບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໄດ້ຮັບການບັນລຸໃນປີທີ່ຜ່ານມາເມື່ອອາຊີໄດ້ຮັບລາງ

ວັນຊະນະເລີດລະດັບໂລກໃນການແຂ່ງຂັນຊີມກາເຟ. ທ່ານ ສີສົມບັດກ່າວ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີເລີດແລະເປັນປະສົບການທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂ້ອຍ. ກິດຈະກຳລິເລີ່ມອື່ນໆທີ່ສະໜອງລາຍຮັບໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຮັບປະກັນ

ດ້ານການຄ້າທີ່ຍຸຕິທຳ. ຄ້າຍຄືກັບລີສອດສວນກາເຟສີໜຸກ, ໃນປະຈຸບັນບໍ ລິສັດຜູ້ຜະລິດກາເຟອີກຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ສະໜອງບໍລິການທ່ອງທ່ຽວສວນກາ ເຟ ແລະ ທີ່ພັກເຊົາ. ຮ້ານກາເຟລາວທີ່ບໍລິການກາເຟທ້ອງຖີ່ນຄຽງຄູ່ກັບ

ເຂົ້າໝົມຕ່າງໆສາມາດເພີ່ມລາຍຮັບໄດ້ຄືກັບການຂາຍກາເຟໃນຫ້າງຮ້ານ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນທີ່ແທ້ຈິງກໍ່ຄືຜູ້ດຶ່ມກາເຟແລະຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ. ເຖິງວ່າລາ ຄາຈະມີການຜັນປ່ຽນຕະຫຼອດ, ລາຄາກາເຟກໍ່ຍັງຄົງເໝືອນເດີມ ແລະ

ຖ້າເວົ້າເຖິງລາຍຮັບແລ້ວ… ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າກໍ່ເຮັດໃຫ້ກາເຟ ລາວເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງຜູ້ນຳເຂົ້າ.

ເຖິງວ່າພໍ່ຄ້າລະດັບສາກົນຈະສ້າງຂ່າວລື, ແລະ ລາຄາການສົ່ງອອກອາດ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ວ່າຖ້າຫາກວ່າລາວສູມໃສ່ຄຸນນະພາບແລະຜະລິດກາເຟ

ປອດສານພິດໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຄັກແນ່, ຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການສົ່ງ ອອກ ແລະ ການບໍລິໂພກພາຍໃນກໍ່ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

46

So what’s the upside? Laos exports 95 per cent of its coffee, and they win by selling out. 2012 exports tallied USD80 million, up from 2011’s USD65 million, on shipments soaring 25 per cent to 25,000 tonnes. Mr Sisombat said most volume goes to Vietnam. Falling EU purchases has shifted Laos’ target to China, Japan, and Korea. Higher yields and exports are a plus, with growers dedicating more land to coffee, and in spite of volatile prices, the supply chain from farmer to retailer remains steady. Everyone gets their fair share. Mr Sisombat emphasised the LCB and government devised a three-part national strategy for the coffee sector. First, raise yields by expanding the land used to grow coffee. Next, increase Laos’ Arabica quality to entice buyers, followed by promoting Lao coffee’s superiority. Strides were made last year when Asia won the World Cup Tasting Championship. “It was the best, most incredible experience of my life,” Mr Sisombat said. Other initiatives generate income while maintaining Fair Trade practices. Much like the Sinouk Coffee Resort, several coffee companies now offer coffee tourism experiences and accommodation. A proliferation of upscale Lao cafés serving local brews with pastries adds to the coffers, as do domestic blends on store shelves. The real winners are coffee drinkers and retailers. In spite of price fluctuations, the cost of a Lao cuppa remains about the same, and the bottom line…consumer demand makes Lao coffee attractive to importers. So global traders can speculate and the export prices may bounce, but as long as Laos focuses on quality and properly certified organic coffee, export and domestic demand will continue to shine.


ເອັມ-ພອຍມາກ

9t16j[jvoouh DDDDD mujgIqkrq[dao

Will Be There.....Where We Meet Lao Convenience Store


News

]koyfs];'rit[k'c0j'0aogrnjvs]Po7e

Lanith Luang Prabang Goes for Gold By Bernie Rosenbloom

ໂຄງການເສັ້ນທາງສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງ Lanith ມີການຝຶກອົບຮົມຫຼາຍ

ປະເພດທີ່ຖືກອອກແບບໃຫ້ແທດເໝາະກັບອົງກອນໄລຍະ 2 - 4 ວັນທີ່ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານວິຊາການຂອງອາຊຽນ. ບັນດາຊຸດຝຶກ

ອົບຮົມທີ່ເປັນດ້ວຍພາສາລາວໄລຍະສັ້ນກວມເອົາການບໍລິການດ້ານອາ ຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ການຜະລິດຮວມທັງທັກສະໃນການຮັກສາອະນາໄມ,

ການບໍລິການແບບມີມາດຕະຖານ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບປຶ້ມຕິດຕາມ"ເສັ້ນທາງສູ່ຜົນສຳເລັດ"

ເຊິ່ງສະຖາບັນ Lanith ສາມາດຕິດຕາມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແຕ່ລະຄົນ

ໄດ້. ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຈຳນວນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ກຳນົດ ໄວ້ໄດ້ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດຈະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນການເຂົ້າຮ່ວມເຊິ່ງປະ

ກອບມີ: 9 ຫົວຂໍ້ຈະໄດ້ຫລຽນທອງແດງ, 12 ຫົວຂໍ້ຈະໄດ້ຫລຽນເງິນ ແລະ 15 ຫົວຂໍ້ຈະໄດ້ຮັບຫຼຽນຄຳ.

ໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້ ສຳນັກງານສະຖາບັນ Lanith ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນວົງເງິນ 200,000 ຢູໂຣ ທີ່ແຂວງຫຼວງພຣະບາງຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອ

ຂອງປະເທດລຸກຊຳບວກ ຈະໄດ້ເລີ່ມເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສອງເດືອນ ໃນກອບແຜນງານ ເສັ້ນທາງສູ່ຜົນສຳເລັດ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ "Go for Gold" ຫຼື "ແຂ່ງຂັນກັນເພື່ອຫລຽນຄຳ". ຊຸດຝຶກອົບຮົມທີ່ເຄັ່ງຄັດແລະເນັ້ນໃສ່

ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຊຸດນີ້ແມ່ນກວມທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນັບແຕ່ການເອົາໃຈໃສ່ ລູກຄ້າ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂາອານາໄມ ຈົນເຖິງການຮຽນເຮັດອາ ຫານຕາເວັນຕົກ.

ທ່ານ ໄມ້ ລູສ ທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການຂອງສະຖາບັນLanith ກ່າວວ່າ, "ຊຸດຝຶກອົບຮົມ’ແຂ່ງຂັນການຮຽນເພື່ອຫລຽນຄຳ’ ປະກອບມີ 15 ວິຊາ

ຮຽນ, ແລະ ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຜ່ານໄດ້ທຸກໆຫົວຂໍ້, ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້

ຮັບລາງວັນຫລຽນຄຳ, ເຊິ່ງຈະເປັນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບວຽກຂອງ ເຂົາເຈົ້າຄຽງຄູ່ກັບກາລະໂອກາດໃນການເຕີບໃຫ່ຍໃນສາຍງານ."

ທ່ານ ລູສ ກ່າວຕື່ມວ່າຊຸດຝຶກອົບຮົມແຂ່ງຂັນເພື່ອຫຼຽນຄຳນີ້ແມ່ນເປີດສຳ

ລັບທຸກຄົນບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ທີ່ກຳລັງເປັນພະນັກງານໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ

ແລະ ບໍລິການຈົນເຖິງແມ່ບ້ານ. ທ່ານ ສັງເກດເຫັນວ່າບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີ ຄວາມຕັ້ງໃຈສູງ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ເນື່ອງຈາກວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງ ໄດ້ຈ່າຍຄ່າຮຽນ5ຫ້າວັນຕໍ່ອາທິດໄລຍະສອງເດືອນ.

48

Luang Prabang tourism is entering a new era, and it has nothing to do with historical or natural sites. Traditions and cultural changes don’t come into play. High-rise hotels aren’t invading, and there’s no upcoming flood of casinos and amusement parks. No, this next step revolves around service quality and the people, who really make the difference in your experience. And, leading the charge is Lanith’s (Lao National Institute of Tourism and Hospitality) accredited “Passport to Success” programme taught by internationally educated Lao instructors. Lanith’s award-winning Passport to Success offers a range of customised, two-to-four-day skill training modules that follow ASEAN competency standards. These Lao language mini courses cover food and beverage service and production as well as housekeeping skills, and front office and tour operations. Each participant receives a “Passport to Success” booklet in which Lanith plots their progress. Those successfully completing the requisite number of modules obtain “Recognition of Achievement” awards: nine to reach bronze status, 12 for silver, and 15 for gold. This July, the new EUR200,000 Lanith Luang Prabang’s (LLP) hospitality complex, funded by Luxembourg, is launching its twomonth Passport to Success “Go for Gold” initiative. The rigorous, mostly hands-on training programme covers everything from customer care, safety, and hygiene, to cooking Western food. Lanith Technical Advisor Mike Loose said, “‘Go for Gold’ offers 15 modules, and if a participant passes them all, they will achieve the Gold Award, which virtually guarantees a solid job with growth potential.”


Mr Loose added that Go for Gold is open to anyone, from those currently employed in tourism and hospitality to family housekeepers. He noted applicants appear to be very motivated and eager to learn, as they must pay tuition to attend classes five days a week for two months. Lanith tapped Luxembourg’s Michelin-rated Chef Pit Wanderscheid to keep an eye on the Go for Gold programme, while running LLP’s 60-seat Balcony Bar & Restaurant, set to open in October. At his disposal is USD50,000 worth of refrigerators, freezers, stoves, sinks, and storage units donated by Hong Kong Polytechnic University. Lanith’s Core Team oversees the hospitality complex and training centre’s operation. Revenue from Passport to Success clients and LLP’s facilities stocks the shelves with ingredients, small utensils, and disposable kitchen items.

ສະຖາບັນ Lanith ຂອງລຸກຊຳບວກມອບໝາຍໃຫ້ທ່ານ ພິດ ວັນເດີຈິດ ເຊິ່ງເປັນພໍ່ຄົວມາດຕະຖານມິດເຊີລີນ ໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ຝຶກອົບຮົມແຂ່ງຂັນກັນເພື່ອຫຼຽນຄຳ, ແລະໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຈະເປັນຜູ້

ດຳເນີນທຸລະກິດຮ້ານອາຫານແລະບາທີ່ມີຄວາມສາມາດບັນຈຸໄດ້ເຖິງ 60 ບ່ອນນັ່ງ ທີ່ຈະເປີດໃນເດືອນຕຸລາຈະມາເຖິງນີ້ໃນບໍລິເວນລະບຽງຂອງ ສຳນັກງານ.

ພາຍໃນສະຖາບັນມີອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຕູ້ເຢັນ, ຕູ້ແຊ່,

ເຕົາອົບ, ອ່າງລ້າງແລະຫ້ອງສາງທີ່ມີມູນຄ່າເຖິງ US$50,000 ເຊິ່ງບໍລິ

ຈາກໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາຮົງກົງ. ທີມງານຂອງສະຖາບັນ

Lanithເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສະຖານທີ່ບໍລິການ ແລະ ສູນປະຕິບັດງານການ ຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ. ລາຍຮັບທຸກຍ່າງຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຊື້ເຄື່ອງປຸງ, ອຸປະ ກອນຮັບໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ປ່ຽນແທນອຸປະກອນທີ່ຖືກນຳໃຊ້ແລ້ວ. ສະຖາບັນລານິດຫຼວງພຣະບາງຕັ້ງຢູ່ບ້ານຄ່ອຍໃກ້ກັບຂົວນ້ຳດົງ,

ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງປະມານ 3.5 ກິໂລແມັດໄປທາງຕາດກວາງຊີ, ທາງສະ ຖາບັນຍັງສະໜອງຫ້ອງພັກທີ່ມີຕຽງນອນີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ທັງມີລະ ບຽງທີ່ກ້ວາງຂວາງສະປາໃນສວນ, ນ້ຳດົງ ແລະ ຕາເວັນຕົກຫຼັງພູເຂົາ. ນອກນີ້ຍັງມີບໍລິການຫ້ອງປະຊຸມທີ່ຕິດເຄື່ອງສຽງຄຽງຄູ່ກັບເມນູທີ່ຫຼາກ ຫຼາຍສຳລັບອາຫານຫວ່າງ ແລະ ອາຫານຫຼັກ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ: www.Lanith.com Email: goforgold@lanith.com

Located in Ban Khoy at the Nam Dong Bridge, about 3.5 km from the city hub en-route to Kuang Si Waterfalls, LLP offers four guestrooms with snug beds and sizeable balconies overlooking the garden pond, Nam Dong River, and mountain sunsets. LLP also delivers an amply-equipped meeting room with a selection of set menus for coffee breaks and meals. And then there’s LLP’s signature Balcony Bar & Restaurant, decked out in local wood furnishings and encircled by a wide terrace. The menu features international and local cuisine backed by a well-stocked bar. The Balcony is well situated to attract tour busses returning from the falls, and cyclers looking for refreshments and great riverand-mountain views just a 15-minute pedal from town. And the service glitters like gold.

49


News

c]jovhv,g,nv's];'rit[k'

Run Around Luang Prabang By Bernie Rosenbloom

ບັນດານັກແລ່ນຈະໂຮມໂຕກັນໃນທ້ອງຖະໜົນຂອງເມືອງຫຼວງພຣະບາງໃນເວລາ 6:00 ໂມງເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 5 ຕຸລາ 2013 ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນແລ່ນເຄິ່ງມາລາທອນ

ເພື່ອການກຸສົນຫຼືເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ "La Procession" ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ການຫ້າງ ຫາກະກຽມງານນີ້ກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍດີໂດຍ ພະແນກທ່ອງທ່ຽວຂອງສຳນັກຂ່າວ ຊີເອັນໆ

(CNN Travel) ໄດ້ຈັດອັນດັບການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ເປັນໜຶ່ງໃນຫ້າຈຸດປາຍທາງການ ແຂ່ງຂັນທີ່ຄົນຢາກເຂົ້າຮ່ວມທີ່ສຸດໃນອາຊີ.

ການແລ່ນໃນຄັ້ງນີ້ເກີດຂຶ້ນຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງ ທ່ານ ໄມເຄີນ ກິວມໍທີ່ເຮັດວຽກໃນ ສຳນັກງານທະນາຄານ HSBC ປະຈຳສິງກະໂປ ແລະ ທ່ານ ເບຍ ໂອລເມໂດ ທີ່ເຮັດ

ວຽກກັບໂຮງແຮມອາມັນຊາລາ ໃນເມືອງສຽມຣຽບ. ທັງສອງທ່ານພົບກັນໂດຍບັງເອີນ ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນແລ່ນເຄິ່ງມາລາທອນອັງກໍວັດປີ2011.

ທັງສອງທ່ານໄດ້ແລ່ນມາບັນຈົບກັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງໃນເວລາເທດສະການອິສເຕີ໋ໃນປີ

ຜ່ານມາໃນຂະນະທີ່ພວມແລ່ນອ້ອມຕົວເມືອງຫຼວງພຣະບາງ ແລະ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນ ແນວຄິດກ່ຽວກັບ La Procession ກໍ່ເກີດຂຶ້ນ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ພໍທໍ່ໃດ ທ່ານ ກິວມໍ ກໍ່ຮູ້ວ່າມີຜູ້ສົນໃຈໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງການເງິນ

ເຊັ່ນ: ລັດວິສາຫະກິດບິນລາວ, ອາມັນດາລີສອດ ແລະ ທະນາຄານHSBC ຮວມທັງຫົວ ໜ່ວຍທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນຫຼາຍກໍ່ໄດ້ສະແດງເຈດຈຳນົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກິດຈະ ກຳການກຸສົນນີ້.

ນອກນີ້ທ່ານຍັງຄົ້ນພົບອີກວ່າຊາວຫຼວງພຣະບາງຍັງມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຢ່າງສູງ ແລະ

ທ່ານກ່າວວ່າ:"ບັນດາອຸດ ສະຫະກຳທ້ອງຖິ່ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່, ນັກແລ່ນ, ໝູ່ເພື່ອນແລະທຸກໆ ຄົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂອ້ລົມນຳເຫັນວ່ານີ້ແມ່ນແນວຄິດທີ່ດີ, ແລະ ມັກຈະສະເໜີໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການດຳເນີນງານບາງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງໄດ້ເຮັດ."

50

Runners will take to Luang Prabang’s roads at 06.00 on 5 October 2013, for the first “La Procession” charity half marathon, and the event is already off to a flying start, with CNN Travel ranking it as one of Asia’s top five destination races. La Procession is the brainchild of Michael Gilmore, who works in HSBC’s Singapore office, and Bere Olmedo, who was employed at the Amansara hotel in Siem Reap. The pair met by chance while competing in the 2011 Angkor Wat Half Marathon. The two jogged into each other again over Easter last year, while running around Luang Prabang’s peninsula, and the idea for La Procession was born. Mr Gilmore quickly locked-in enthusiastic financial supporters – Lao Airlines, Aman Resorts, and HSBC – and several local businesses soon climbed onboard to back the charity effort. He also discovered that the community is extremely enthusiastic. “Local industry, authorities, runners, friends, everyone I speak to see this as such a good idea, and regularly offer to help out, making it something we just have to do.” CNN Travel pointed out that La Procession is special as 100 per cent of the entry donations goes to Friends-International (FI), an award winning international NGO with an upcoming project in Luang Prabang.


ພະແນກທ່ອງທ່ຽວຂອງສຳນັກຂ່າວ CNN ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າການແຂ່ງຂັນ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມເປັນພິເສດເນື່ອງຈາກວ່າເງິນບໍລິຈາກ 100%

ຈະມອບໃຫ້ແກ່ອົງການເພື່ອນມິດສາກົນ ເຊິ່ງເປັນອົງການ NGO ສາກົນທີ່ຈະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງຕົນໃນແຂວງຫຼວງ ພຣະບາງ.

ອົງການເພື່ອນມິດສາກົນມີເປົ້າໝາຍໃນການປົກປ້ອງເດັກແລະເຍົາວະຊົນ

ຈາກການລະເມີດທຸກຮູບແບບແລະຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສັງຄົມ ໃນ

ຖານະທີ່ເປັນປະຊາຊົນຜູ້ສ້າງແຕ່ຄຸນປະໂຫຍດແລະຄວາມດີ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍ່ດີຜູ້ຈັດກ່າວວ່າມັນມີຄວາມທ້າທາຍໃນການຄັດເລືອກຂະແໜງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ການຊ່ວຍດ້ານການກຸສົນໃນຄັ້ງນີ້ໃນລາວເນື່ອງຈາກວ່າມີຫຼາຍຂະແໜງທີ່ມີ ຄວາມຕ້ອງການເຊັ່ນກັນ.

ທ່ານ ກິວມໍ ຢ້ຳວ່າຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຸກຢ່າງໃນ

ການຈັດການແຂ່ງຂັນ, ໃນຄະນະທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະບໍລິຈາກສຳລັບການກຸສົນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ. ການບໍລິຈາກຢ່າງຕ່ຳສຸດແມ່ນUSD200, ສ່ວນນັກ ແລ່ນລະດັບຫຼຽນຄຳຈະຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນ USD1,000 ຫຼືຫຼາຍກ່ວານີ້, ລາຍຮັບທັງໝົດຈາກການຈັດໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະມອບໃຫ້ແກ່ອົງການເພື່ອນ

ມິດສາກົນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສັນຊາດລາວແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນຕ່າງຫາກ. ພະແນກທ່ອງທ່ຽວສຳນັກຂ່າວCNN ຍັງໄດ້ເນັ້ນເຖິງໄລຍະທາງຂອງການ

ແຂ່ງຂັນທັງສາມໄລຍະຄື: ປະເພດ 7k, 14k ແລະ 21k ໃນລັດສະໝີເກືອບ

ເຖິງ7Km, ເຊິ່ງຜ່ານສະຖານທີ່ທາງມໍລະໂລກຂອງອົງການ UNESCO ທີ່ມີຊື່ ສຽງໃນຕົວເມືອງຫຼາຍແຫ່ງ. ນອກນີ້ບົດຂ່າວດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ກ່າວວ່າຖ້າຫາກ

ວ່າຈະຈັດການແຂ່ງຂັນມາລາທອນແບບເຕັມຮູບແບບກໍ່ຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ຫຼາຍດ້ານທາງສັງຄົມບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການຈັດການກັບຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບພາຍ ຫຼັງການແລ່ນ ແລະ ການລະດົມພາກສ່ວນຕ່າງໆຫຼາຍພາກສ່ວນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ວົງດາວອນ, ຫົວໜ້າພະແນກທ່ອງທ່ຽວແລະການບໍລິການແຂວງຫຼວງ ພຣະບາງກ່າວວ່າ: "ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ເຫັນວ່າການແຂ່ງຂັນເຄິ່ງມາລາທອນ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບທີ່ດີຈາກສຳນັກຂ່າວສາກົນຄືກັບ CNN. ພວກເຮົາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນງານນີ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ເນື່ອງຈາກວ່າ

ພວກເຮົາຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າມັນຈະເປັນການນຳສະເໜີຈຸດເດັ່ນດ້ານວັດທະ

ນະທຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຕົວເມືອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນທີ່ມາຢ້ຽມ

ຢາມ ແລະ ກໍ່ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ຜູ້ຈັດເລືອກກັບຄືນມາຈັດ ອີກຄັ້ງຕໍ່ໆໄປ."

FI aims to protect children and youth from all forms of abuse, and support them to reintegrate into society as functional and productive citizens, though organisers said the selection of just one of Laos’ many charitable causes was a challenge. Mr Gilmore emphasised that sponsors fully cover La Procession’s organisation costs, while entrants make charitable donations to compete. The minimum donation is set at USD200, while Gold Medal runners contribute USD1,000 or more, and all these proceeds go directly to FI. Lao runners are registered separately. CNN Travel also placed weight on La Procession’s three separate race distances – 7k, 14k, and 21k – over the mostly flat 7-km circuit, which passes many of the UNESCO World Heritage city’s best known sites. The article stated that a full marathon is “a little anti-social, at least in terms of dealing with the post-run pain, and a big part of organising this race is to have a great party.” Mr Vongdavone, Manager of the Luang Prabang Department of Tourism and Hospitality, said, “It is good to see that the Luang Prabang Half Marathon is receiving such good recognition from the global media like CNN. We are very supportive of this event, as we hope it will show the best of Luang Prabang’s culture and environment to the visiting runners, and that they will choose to come back again and again.”

ລາຍລະອຽດຂອງການລົງທະບຽນສະໝັກໃນເວັບໄຊ້ຂອງການແຂ່ງຂັນເຄິ່ງມາ

More than 400 runners had signed up by early June, a good start for La Procession’s target of 800-1,000 participants. Interested runners can find out how to register on the Luang Prabang Half Marathon website. Organisers are also seeking spectators interested in sponsoring participants on the run around Luang Prabang.

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແລ່ນແຂ່ງຂັນອ້ອມຕົວເມືອງຫຼວງພຣະບາງ.

www.luangprabanghalfmarathon.com

ນັກແລ່ນຫຼາຍກ່ວາ400ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໃນຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ, ເຊິ່ງເປັນການ ຈຸດປະກາຍທີ່ດີສຳລັບການແຂ່ງຂັນນີ້ ໂດຍມີການຕັ້ງເປົ້າໄວ້ວ່າຈະມີຜູ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມທັງໝົດປະມານ800-1000ຄົນ. ນັກແລ່ນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສາມາດເບິ່ງ

ລາທອນຫຼວງພຣະບາງ. ນອກນີ້ຜູ້ຈັດຍັງຊອກຫາບັນດາທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ

www.luangprabanghalfmarathon.com


Colonial Charm, Luxurious Elegance www.setthapalace.com

E-mail: reservations@setthapalace.com 6 Pang Kham Street, Vientiane, Lao PDR Tel: (856) 21-217581/2 • Fax: (856) 21-217583 A Belmont International HotelAcComModation Advisor

Where to stay

More favourite accommodation choices, visit:

www.champamag.com

135/9 Charoenprathet Road, T. Changklan, A. Muang Chiang Mai 50100, Thailand T: 66 5325 2999 www.pingnakara.com

Vientiane

Luang Prabang

Dream Time Eco Retreat Located about 30 kilometres up the Mekong from Vientiane near Ban Hom, Dream Time Eco Retreat is off the tourist trail but easy to access. Set in a forest with rock formations on a seasonal freshwater stream that flows into the Mekong, this eco retreat offers simple wooden lodges in nature.

Kiridara Set on a hillside surrounded by teak for- ests, this 24-room boutique hotel offers panoramic views of Mount Phou Si, with easy access to Luang Prabang Town and its international airport.

W www.dreamtime-laos.com Vientiane Garden Hotel This newly renovated hotel offers 40 spacious rooms with panoramic garden and swimming pool views in the heart of Vientiane’s shopping and dining area. The Vientiane Garden Hotel’s guestrooms deliver cosmopolitan elegance and comfort to suit the needs of leisure and adventure travellers, and perfect for businesspeople, families, and couples. A W

Sihome Road, VTE vientianegardenhotel.com

Beau Rivage Mekong Hotel Ideally situated on the Mekong Riverfront in downtown Vientiane, the popular Beau Rivage’s modern design offers guests new, attractive, modern accommodation and great value. A Fa Ngum Road, Ban Seetarn Neua W www.hbrm.com

54

A 22/13 North Road, Ban Naviengkham W www.kiridara.com Muangthong Luang Prabang With a boutique feel the Muangthong Hotel is an impressive complex of 4 two storey buildings, built around a central courtyard and swimming pool. The buildings, with large wooden pillars are of modern Lao design with a French colonial flavour and traditional Lao roofs. A Oupalathkhamboua Rd., Ban Thatluang W www.muangthonglpb.com Nong Khiaw Riverside, Muang Ngoy Large comfortable wooden bungalows on stilts offer breathtaking river views and a warm welcome from Danish owner Eskil and his friendly team. The homemade food is excellent. The best place to stay in Nong Khiaw. A Ban Sop Houn, Muang Ngoy W www.nongkiau.com

Vang Vieng

Riverside Boutique Resort The Riverside Boutique Resort consists of thirty four luxury rooms and suites surrounded by tropical gardens and centred around a swimming pool. A Ban Viengkeo, VangVieng W www.riversidevangvieng.com Ban Sabai Bungalows Just a few minutes from the centre of Vang Vieng, these charming bungalows are perfectly set on the banks of the Nam Song River. They also come with great views of the spectacular limestone peaks that surround the area. A W

Sisavang Street, Ban Viengkeo, Vang Vieng www.inthira.com

Nam Lik Eco-village For nature lovers and those looking to embrace the great outdoors, the Nam Lik Eco-Village is a dream come true. The resort is designed to work in harmony with nature, as well as various community development projects in nearby Ban That Wang Monh. A

Nam Lik River Bank, Ban That, VangVieng


Xiengkhouang

Luang Namtha

Champasak

Auberge Phouphadeng A delightful hilltop resort in beautiful countryside close to Phonsavan, Auberge Phouphadend makes an ideal base for exploring the famous Plain of Jars. Fifteen comfortable wooden bungalows have been built in-amongst a forest of pine and fern trees.

The Boat Landing, Ban Kone This premier eco-lodge is a great jump off point for those looking to explore the Nam Ha Protected Area. All the bungalows have been built using local materials and in a local style, while guaranteeing a comfortable stay. A great choice.

La Folie Lodge inconspicuously and splendidly blends into the surrounding environment. This presented the hotel’s designers with an ambitious challenge, as the property sits on an idyllic Mekong island about 3 km south of Pakxe inside the Vat Phou-Champasak

A Xieng Khouang City Center, Xieng Khouang

A Ban Kone, Luang Namtha W www.theboatlanding.com

A Done Daeng, Pathoumphone District, Pakse W www.lafolie-laos.com

Oudomxai

Savannakhet

Charming Lao Hotel Close to the centre of town, the Charming Lao Hotel is ideal for anyone visiting Oudomxai for business or pleasure. All rooms are equipped with modern facilities. Best choice in town.

DaoSavanh Resort Rooms offer unique views of the Sedone River, as it flows into the Mekong. Close to a market and Wat Luang, Pakse’s most celebrated Buddhist Pagoda, it’s also a great place to experience local life. Rooms are clean and comfortable.

The River Resort The Hotel features 14 spacious Riverside rooms boasting panoramic views on the Mekong River. The 6 spacious Riverview/Pondside rooms have wide terrace views of the Mekong River, unique westerly views of The River’s own rice paddies and the high mountain range and sunsets behind the Resort. Facilities : swimming pool and private boat landing. A Ban Muangsean, Muang Champasak W www.theriverresortlaos.com

A W

Vanghai Village, Xay District, Oudomxay www.charminglaohotel.com

A Ban Thahea, Kaisone Phomvihan, Savannakhet W www.daosavanhhtl.com

Mekong Paradise Resort This boutique hotel of graceful architecture is in a lovely setting right on the banks of the Mekong River well south of the bridge at Pakse. The restful views from rooms, the lobby, and the dining room terrace are of the broad Mekong and green mountains covered in forest. A Nonsavang 504, Pakse town

55


lqo.9Ia[;k]tlkowxvjkoriu 3m

021-223590

s]n 9aflqj'g4u'[hko*

gxaolt,k-yd;k]tlko ia[2uiglNv1nf ;k]tlkolk,xu

Want to get free copy of Champa Holidays, Just call 021-223590 or for home delivery* *Apply for home delivery package, free Champa Holidays T-shirt


ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ສ້າງຫ້ອງວາງສະແດງຈຳລອງ ເມືອງແຫ່ງສະເໜ່ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານ ວາງສະແດງສິນຄ້າ ຈີນ-ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 10 ທີ່ເມືອງໜານໜິງ ແຂວງກວາງຊີ ສປ ຈີນ. ໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2013. ທ່ານ ແສງປະເສີດ ມະທຸຈັນ, ຮອງຜູ່ອຳນວຍການລັດວິສາຫະກິດ ການບິນລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດ ມອບ ການອຸປະຖຳສະໜັບສະໜູນ ສ້າງຫ້ອງວາງສະແດງຈຳລອງ ເມືອງແຫ່ງສະເໜ່ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ຈີນ-ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 10 ທີ່ເມືອງໜານໜິງ ແຂວງກວາງຊີ ສປ ຈີນ, ເຊິ່ງມູນຄ່າການອຸປະຖຳໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ຫຼາຍກວ່າ 20,000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັ້ນລວມມີການປະກອບສ່ວນເປັນເງິນສົດ ແລະ ປີ້ເຮືອບິນ ຈຳນວນໜຶ່ງ.


ລ ລດ ັດ ັ ວວສ ິສ ິ າາຫ ຫະະກ ກດ ິດ ິ ກ ກາານ ນບ ບນ ິນ ິ ລ ລາາວວ

ສ ັບ ັນ ໊ຟ ັນ ສະະຫ ຫນ ນບ ັ ສ ສະະຫ ຫນ ນນ ນ ງງາານ ນແແຂ ຂງ່ງ່ຂ ຂນ ັ ກ ກອ ອຟ ໊ ຫ ຫລ ລວວງງພ ພະະບ ບາາງງ ລ ລາາວວ ໂໂອ ອເເພ ພນ ັ 22001133

ລດ ັ ວສ ິ າຫະກດ ິ ການບນ ິ ລາວ ສະຫນບ ັ ສະຫນນ ງານແຂງ່ຂນ ັ ກອຟ ໊ ຫລວງພະບາງ ລາວ ໂອເພນ ັ 2013 ການບນ ິ ລາວພມ ູ ໃຈທໄ ່ີ ດຮ ້ ວ ່ ມເປນ ັ ຜສ ູ້ ະຫນບ ັ ສະຫນນຫລກ ັ ຫລວງພະບາງ ລາວ ໂອເພນ ັ 2013 ເປນ ັ ມນ ູ ຄາ ່ 10,000 ໂດລາ ສະຫະລດ ັ ແລະ ນອກ ນນ ້ັ ການບນ ິ ລາວຍງັມສ ີ ວ ່ ນຮວມ ່ ໃນການສະຫນອງການເດນ ີ ທາງຂອງຜເູ້ຂາ ້ົ ຮວ ່ ມການແຂງ່ຂນ ັ ແລະ ເປດ ີ ຈດ ຸ ບລ ໍ ກ ິ ານເຄອ ່ື ນທ່ີ ເພອ ່ື ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ ້ ຂກທເ່ີຂາ ້ົ ຮວ ່ ມງານໃນຄງ້ັນດ ້ີ ວ ້ ຍ.

www.laoairlines.com


Narita-Tokyo

Seoul

Flights operate by Lao Airlines Future route Code share flights Kunming Taipei

Nanning Hanoi

Jinghong

Guangzhou

Luang Prabang Chiangmai Yangon

Vientiane

Bangkok

Savannakhet Danang Pakse

Manila

Siemreap Phnompenh Ho Chiminh

Phuket

Kuala Lumpur

Laos

Singapore

Domestic route Luangnamtha Houeisay

Oudomxay Luang Prabang

Jakarta

Xiengkhouang

Vientiane

We are ready to become a Lao National Airline with international standard

Savannakhet

Pakse

Lao Airlines, Wattay Airport, Suphanouvong Avenue, P.O. Box 6441 Vientiane, Lao PDR, Tel: (856-21) 513156; Fax: (856-21) 512004, www.laoairlines.com


Flight No.

QV441 QV445 QV4571 QV4575 QV442 QV446 QV4570 QV4574 QV311 QV920 QV312 QV921 QV515

QV921 QV920

QV517

QV535 QV536 QV911 QV912

QV817 QV818

QV881 QV882

QV635 QV636 QV633 QV634

QV513 QV931 QV514 QV930

QV315 QV313 QV930 QV316 QV314 QV931 QV811 QV812

QV517 QV513 QV518 QV514 QV515 QV516

QV223 QV224 QV223 QV224

Days

Flight schedule by Lao Airlines

International Routes

Valid from 15 Jul 2013 to 26 Oct 2013

Routing Dep Arr AC VIENTIANE - BANGKOK - VIENTIANE Daily VTE - BKK 07:30 08:35 320 VTE - BKK Daily 18:35 19:40 320 13:50 14:55 734 VTE - BKK Daily 22:50 734 Daily VTE - BKK 21:45 Daily 320 BKK - VTE 09:35 10:40 Daily 20:30 21:35 320 BKK - VTE 11:45 12:55 734 Daily BKK - VTE 734 Daily 21:00 BKK - VTE 19:50 VIENTIANE - HANOI - VIENTIANE 15:15 16:25 320 VTE - HAN Daily Daily 21:05 321 VTE - HAN 20:05 Daily 320 HAN - VTE 17:25 18:35 Daily 09:55 11:00 321 HAN - VTE VIENTIANE - HOCHIMINH - VIENTIANE 1356 6:30 10:00 AT7 VTE - SGN VIENTIANE - PHNOMPENH - VIENTIANE 13:15 321 Daily VTE - PNH 11:45 321 Daily PNH - VTE 17:50 19:20 VIENTIANE - SIEMREAP - VIENTIANE 247 06:30 09:25 AT7 VTE - REP VIENTIANE - SINGAPORE - VIENTIANE 357 12:20 320 VTE - SIN 08:20 320 357 SIN - VTE 13:20 15:20 VIENTIANE - INCHEON - VIENTIANE 06:40 320 246 VTE - ICN 00:10 320 246 ICN - VTE 7:45 11:15 VIENTIANE - KUNMING - VIENTIANE Daily 09:50 320 VTE - KMG 07:30 320 Daily KMG - VTE 10:50 11:10 VIENTIANE - GUANGZHOU - VIENTIANE 246 16:10 320 VTE - CAN 13:10 320 246 CAN - VTE 17:10 18:40 LUANGPRABANG - CHIANGMAI - LUANGPRABANG 14:10 AT7 234567 LPQ - CNX 13:10 AT7 234567 CNX - LPQ 15:00 16:00 LUANGPRABANG - BANGKOK - LUANGPRABANG Daily 09:15 AT7 LPQ - BKK 07:30 Daily AT7 BKK - LPQ 10:25 12:05 LUANGPRABANG - SIEMREAP - LUANGPRABANG 1356 14:20 AT7 LPQ - REP 11:00 Daily 16:10 AT7 LPQ - REP 14:10 1356 AT7 REP - LPQ 15:00 18:20 AT7 Daily REP - LPQ 16:55 18:50 LUANGPRABANG - HANOI - LUANGPRABANG 247 15:20 AT7 LPQ - HAN 14:20 Daily 18:10 AT7 LPQ - HAN 17:10 Daily 20:45 AT7 LPQ - HAN 19:30 AT7 247 HAN - LPQ 16:00 17:00 AT7 Daily HAN - LPQ 18:50 19:50 AT7 Daily HAN - LPQ 12:10 13:35 LUANGPRABANG - JINGHONG - LUANGPRABANG 47 12:20 AT7 LPQ - JHG 10:20 AT7 47 JHG - LPQ 13:20 13:20 247 1356 247 1356 1356 1356 Daily Daily

Daily Daily

PAKSE - SIEMREAP - PAKSE 09:25 PKZ - REP 08:25 PKZ - REP 13:20 14:20 REP - PKZ 10:05 11:05 REP - PKZ 15:00 16:00 PAKSE - HOCHIMINH - PAKSE PKZ - SGN 08:25 10:00 SGN - PKZ 10:40 12:15 PAKSE - BANGKOK - PAKSE 09:20 12:00 PKZ - BKK BKK - PKZ 12:40 15:20 SAVANNAKHET - BANGKOK - SAVANNAKHET ZVK - BKK 10:30 12:00 BKK - ZVK 12:40 14:10

AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7

AT7 AT7 AT7 AT7

RMK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PKZ 0 0

PKZ 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

PKZ 0 PKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

ZVK ZVK 0 0

Flight No.

Days

QV111 QV101 QV103 QV102 QV112 QV104

Daily Daily Daily Daily Daily Daily

Domestic Routes

Routing Dep Arr VIENTIANE - LUANGPRABANG - VIENTIANE

VTE - LPQ 08:55 09:45 VTE - LPQ 11:45 12:30 VTE - LPQ 16:30 17:15 LPQ - VTE 13:30 14:15 08:25 LPQ - VTE 7:35 18:15 LPQ - VTE 19:00 LUANG PRABANG - PAKSE - LUANG PRABANG 1356 LPQ - PKZ 11:00 12:40 1356 PKZ - LPQ 16:40 18:20 VIENTIANE - OUDOMXAY - VIENTIANE Daily VTE - ODY 10:00 10:50 Daily ODY - VTE 11:20 12:10 VIENTIANE - HOUEISAY - VIENTIANE Daily VTE - HOE 13:10 14:05 Daily HOE - VTE 14:35 15:30 VIENTIANE - LUANGNAMTHA - VIENTIANE Daily VTE - LXG 12:50 13:45 14:25 15:20 Daily LXG - VTE VIENTIANE - XIENGKHUANG - VIENTIANE VTE - XKH 11:10 11:40 Daily Daily XKH - VTE 12:20 12:50 VIENTIANE - PAKSE - VIENTIANE 1356 VTE - PKZ 06:30 07:45 247 VTE - PKZ 06:30 07:45 Daily VTE - PKZ 11:00 11:50 Daily PKZ - VTE 12:55 13:45 247 PKZ - VTE 16:00 17:15 1356 PKZ - VTE 16:40 17:55 VIENTIANE - SAVANNAKHET - VIENTIANE 12345 VTE - ZVK 06:00 07:00 12345 VTE - ZVK 13:40 14:40 12345 9:30 10:30 ZVK - VTE 17:30 ZVK - VTE 12345 18:30 PAKSE - SAVANNAKHET - PAKSE Daily PKZ - ZVK 9:20 9:50 ZVK - PKZ 14:50 Daily 15:20

QV513 QV514

QV501 QV502 QV901 QV902 QV601 QV602 QV401 QV402 QV515 QV517 QV301 QV302 QV212 QV304 QV203 QV205 QV204 QV206 QV223 QV224

AC

AT7 320 320 320 AT7 320

RMK

AT7 AT7

0 0 0 0 0 0 0 0 0

MA6 MA6

0 0

AT7 AT7

AT7 AT7

AT7 AT7 AT7 AT7 320 320 AT7 AT7

AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remarks: All times are local times

1=Monday, 2=Tuesday, 3=Wednesday, 4=Thursday, 5=Friday, 6=Saturday, 7=Sunday

*QV4570/QV4571/QV4574/QV4575 Operated by THAI AIRWAYS *QV920/QV921/QV930/QV931 Operated by VIETNAM AIRLINES

IMPORTANT NOTICE : All schedules/types of aircraft and informations are subject to change without prior notice and to government approval. For more information, please contact any Lao Airlines reservation of�ice.

-

reservation@laoairlines.comFly from ffrrom Savannakhet Savanna Sav annakkhet Pakse P akse

Bangkok Bangk Bang kok

Valid for sales/ticketing NOW - 30 Sep 2013 Travelling must be completed on/before 30 Sep 2013 Limited seats All inclusive

y l i a D t ligh

Between

Savannakhet - Bangkok Fare from

920,000

LAK/One way/person

Between

Savannakhet - Pakse

Fare from

290,000

LAK/One way/person

Flight Schedule

Savannakhet - Bangkok - Savannakhet Savannakhet - Pakse - Savannakhet

Flight No.

QV223 QV224 QV223 QV224

Day

Routing

Dep.

Arr.

Daily

ZVK-BKK

10:30

12:00

Daily

PKZ-ZVK

09:20

09:50

Daily Daily

BKK-ZVK ZVK-PKZ

12:40 14:50

14:10 15:20

ຂມ ້ໍ ນ ູ ເພມ ່ີ ເຕມ ີ ໂທ: (856-21) 212 051-54 ສາຂາສະຫວນ ັ ນະເຂດ: (856-41) 212 140 ອເີມວ: Reservation@laoairlines.com Ticketing@laoairlines.com www.laoairlines.com


Fly from ffrrom Pakse Pakse Savannakhet Sav Sa vanna annakkhet

Bangkok Bangk Bang kok

Valid for sales/ticketing NOW - 30 Sep 2013 Travelling must be completed on/before 30 Sep 2013 Limited seats All inclusive Between

y l i a D t h g i l

Pakse - Bangkok Fare from

1,040,000

LAK/One way/person

Between

Pakse - Savannakhet Fare from

290,000

LAK/One way/person

Flight Schedule

Bangkok - Pakse - Bangkok

Pakse - Savannakhet - Pakse

Flight No.

Day

Routing

Dep.

Arr.

QV223

Daily

PKZ-BKK

09:20

12:00

QV223

Daily

PKZ-ZVK

09:20

09:50

QV224 QV224

Daily Daily

BKK-PKZ ZVK-PKZ

12:40 14:50

15:20 15:20

More information please call: (856-21) 212 051-54 Pakse branch: (865-31) 212 252 E-mail: Reservation@laoairlines.com Ticketing@laoairlines.com www.laoairlines.com


al i c e Sp are F

Luang Prabang - Chiang Mai Between

One way

Round trip

1,074,000 1,956,000

FARE FROM KIP FARE FROM KIP

Terms & Conditions apply: * All taxes and YQ are included. * Ticket is non refundable. * Valid to Travelling Commencing on/before 30 Sep 2013 * More infomation please call: (856-21) 212 051-54 Luang Prabang branch: (856-71) 212 172

www.laoairlines.comThe Muangthong hotel

With a boutique feel, the Muangthong Hotel is an impressive complex of 4 two storey buildings, built around a central courtyard and swimming pool. The building with large wooden pillars of modern Lao design with a French colonial flavor and traditional Lao roofs, with 9 premier and 25 deluxe rooms.

Hotel service

Ticket & reservation, Lao Airlines flight check-in at the hotel, tour desk, souvenir shop, car rental, Airport transfer, restaurant, swimming pool, meeting room.

Room facility

Air conditioning, Cable LCD TV, Bathroom with hot & cold water shower, Safety deposit box, Telephone, Hair dryer, Coffee & tea making facilities, Fully-stocked mini bar fridge, Free internet Wi-Fi throughout the hotel.

Location

The Muangthong hotel is located at Ban Thatluang, Luangprabang district, just 5-10 minute to Night market or city centre by walk, and 10 minutes from the Airport by car.

For more information or reservation, please visit our website: www.muangthonglpb.com Tel: (856 71) 254 976; Fax: (856 71) 252 974 Email: reservation@muangthonglpb.com, mthotel@laoairlines.com Or please contact the nearest Lao Airlines offices.

Muangthong Hotel

Ban Thatluang, Oupalathkhamboua Rd, Luangprabang, Lao PDR.V o l 0 3 i s s u e 1 8 c h a m pa h o l i d ay s t o u r s a n d g u i d e i n l a o s

Lao airlines in-flight Magazine ISSUE 18, August-September

shk1jk'8hv']v'.o]tf6oU s]q[,6,.o,N/qo8qd lv',Nmuj-P'.\j

xyflt|kdtg2]k;

w w w. c h a m pa m a g . c o m

Five Highlights of Adventure Season The Bright Side of Rainy-Day Two Days in Chiang Mai The Lao Coffee Conundrum w w w. L a o A i r L i n e s . c o m | w w w. C h a m pa H o l i d ay s . c o m | w w w. C h a m pa M a g . c o m