__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Lao airlines in-flight Magazine ISSUE 17, June-July

V o l 0 3 i s s u e 1 7 c h a m pa h o l i d ay s t o u r s a n d g u i d e i n l a o s

8t]5prkd.8h0v']k;

The Southern Swing Loop w w w. c h a m pa m a g . c o m

g-uomjP;luraofvo

Highlights of Southern Siphandon 9u'sq' ly[lv'rajook

Jinghong, Home of the Dai ;y-kdko[yomujlt3,lvody]kdko[yo]k;

Take off at the Lao Airsports Club w w w. L a o A i r L i n e s . c o m | w w w. C h a m pa H o l i d ay s . c o m | w w w. C h a m pa M a g . c o m


Welcome on Board

ນັບວ່າເປັນນິມດ ິ ໝາຍທີ່ດທ ີ ີ່ ສ ປປ ລາວ

ເຮົາໄດ້ຮບ ັ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກສາກົນ ທີ່ມອງເຫັນອາ

ນາຄົດຂອງການທ່ອງທ່ຽວຢູໃ່ ນລາວຈະມີການເຕີບໃຫ່ຍ ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໂຂງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ດ້ວຍທ່ວງທ່າທີ່ໝນ ັ້ ຄົງຖາວອນ, ຈະກາຍເປັນຈຸດໜຶ່ງທີ່ ໜ້າທ່ອງທ່ຽວໃນໂລກ. ເມື່ອທົບທວນຄືນເບິ່ງເຫດການ

ແລະ ຂະບວນວິວດ ັ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສ ປປ ລາວ

ແມ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວຕາມລຳດັບດ້ວຍບາດ

ກ້າວທີ່ແນ່ນອນ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ‘’ ສະພາບການທ່ອງທ່ຽວ

ແລະ ການຄ້າ ເອີຣບ ົ ‘’ ຈຶ່ງໄດ້ຕກ ົ ລົງມອບລາງວັນອັນ

ຊົງກຽດນີ້ໃຫ້ແກ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ໜາ້ ທ່ອງ

ທ່ຽວທີ່ສດ ຸ ໃນໂລກສຳລັບປີ 2013. ຢ່າງເປັນທາງການ

ໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2013 ທີ່ຜາ່ ນມາ. ໃນດ້ານລັດວິ

ສະຫະກິດການບິນລາວຈຶ່ງໄດ້ຂໍສະແດງຄວາມປິຕິຊົມ

ຊື່ນຢ່າງສຸດອົກສຸດໃຈທີ່ຈະໄດ້ບິນຮັບໃຊ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ຊືມຊັບເອົາບັນຍາກາດແຫ່ງມິດໄມຕີຂອງດິນແດນແຫ່ງ ອາຣິຍະທຳເກົ່ແກ່ແຫ່ງນີ້.

ພ້ອມກັນນີ້ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວມີ

ຄວາມຍິນດີແຈ້ງຂ່າວດີເພື່ອຮັບຮອງປີແຫ່ງການທ່ອງ

ທ່ຽວນີ້ພວກເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີທາງເລືອກໃໝ່ໃນການ

ເດີນທາງຂອງທ່ານ ທັງລາຄາ ແລະ ເສັ້ນທາງບິນຕ່າງໆ

ເພື່ ອ ຄວາມສະດວກຂໍ້ ມູ ນ ດ້ າ ນຕ່ າ ງໆແມ່ ນ ຢູ່ ດ້ າ ນ ຫລັງຂອງວາລະສານ

ຫລື

It is quite fortunate that Lao PDR was officially awarded “The 2013 World’s Best Tourism Destination” on 9 May 2013, by the European Council for Trade and Tourism. This award will help boost international trust in Lao tourism, which will help drive the nation’s and Southeast Asia’s tourism industry, which heavily focuses on sustainability. This, in turn, will assist in positioning the country and the region as the world’s best tourism destination. As such, Lao Airlines would like to take this opportunity to congratulate all those involved in tourism for this prestigious award, as it shows the country is ready to serve tourists, who visit this friendly country with all of its traditional culture in place. If we look back at major events and the evolution of Lao PDR’s tourism development, one can easily see that growth in the tourism sector has been steady yet certain, and Lao Airlines is proud to have played a role in this growth, which is reflected in our ongoing fleet and route expansion. To better inform our passengers of Lao Airlines’ various flight and holiday options, we pave placed our schedules and fares in the back of “Champa Holidays” magazine. If you have further enquiries, please contact one of our ticketing agencies or our marketing department. Best wishes from Lao Airlines,

ພົວພັນກັບຝ່າຍການຕະ

ຫຼາດ ແລະ ສາຂາຕົວແທນຂອງການບິນລາວທີ່ຢໄູ່ ກ້

ບ້ານທ່ານ. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ

Dr.Somphone DOUANGDARA President of Lao Airlines


Greetings from the Editor Sabai Dee Readers,

Editor’s Note

Welcome to the 7th edition of “Champa Holidays” magazine for June and July 2013, which happens to coincide with the National Plantation Day on 1 June, at the time when the rainy season really kicks in.

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍ

ຈຳປາຮໍລິເດ ສະບັບທີ 17 (ປະຈຳເດືອນ ມິຖຸນາ/ກໍລະກົດ) ພໍດີ

ບັນຈົບກັບວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2013ຊຶ່ງກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູ ຝົນພໍດີ. ເວລານີ້ຕົ້ນໄມ້ນາໆ ຊະນິດໄດ້ແຜ່ກິ່ງກ້ານສາຂາຂຽວອຸ່ມທຸ່ມ, ບາງ ຊະນິດກໍເບັ່ງບານອວດເອ້ດອກດວງທີ່ສວຍງາມເຫັນແລ້ວເຮັດໃຫ້ມີອາລົມ ເບີກບານສະບາຍໃຈເມື່ອໄດ້ເຫັນຄວາມງາມຂອງທຳມະຊາດຂອງເມືອງ

ລາວ. ໃນສະບັບນີ້ ຈຳປາຮໍລິເດ ໄດ້ນຳພາທ່ານພະຈົນໄພດ້ວຍລົດຈັກໄປ

ຕາມທາງທ່ຽວຊົມທຳມະຊາດທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວໂດຍນັກຂຽນບົດສາລະ ຄະດີທ່ອງທ່ຽວ ມາລິອອນ ເລີລຸກ ນັກຜະຈົນໄພຊາວຝຣັ່ງ. ນອກຈາກການ ທ່ອງທ່ຽວຜະຈົນໄພດ້ວຍລົດຈັກແລ້ວຈະພາທ່ານໄປສຳພັດກັບ ກິດຈະກຳ

ໂບຍບິນເທີງອາກາດແບບອິດສະລະກັບ ກິດຈະກຳໃຫ່ມຂອງຄົນທີ່ມັກຄວາມ ສູງ ດ້ວຍພາລາໂມເຕີ, ຈາກນັ້ນ Bernei ນຳພາທ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບແຫຼ່ງທ່ອງ ທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈແບບພົ້ນເດັ່ນໃນສີ່ພັນ

ພາດ. ພ້ອມທັງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ

ດອນເຊີ່ງທ່ານບໍຄວນ

ງົດງາມ. ນອກນັ້ນພວກເຮົາຈະພາທ່ານໄປ

ທີ່ສວຍສົດ

During this period of the year, Laos literally turns green, with trees blossoming flowers and fruit amidst their re-invigorated leaves, which reveals the country’s marvellous natural beauty while presenting a relaxing and joyous atmosphere. In this issue, French travel writer and photographer Ms Marion Le Roux takes you to the Southern Swing Loop with an eye on Attapeu and Champasak Province. You’ll also take to the skies on a paramotor from Khosa Airfield near Vientiane for Laos’ latest attraction aimed at those who love heights and the freedom of flying. Mr Bernie Rosenbloom delivers his “Five Highlights” column, bringing you to southern Siphandon (4,000 Islands), while guest writer, Wang Yuanchang, introduces you to Jinghong in neighbouring Yunnan Province in China, across the border from Laos’ Luang Namtha and Phongsaly Provinces. We hope you enjoy this issue of “Champa Holidays” magazine, and wish you a pleasant flight.

ຮູ້ຈັກກັບຈີງຫົງ ທີ່ແຂວງຢູນນານຂອງ ສປປ

ຈີນ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບສອງແຂວງຂອງລາວ (ຫລວງນຳ້ທາ ແລະ ຜົ່ງສາລີ)

ສະບາຍດີພົບກັນໃໝ່ໃນສະບັບໜ້າ

Soukhee Norasilp Editor-in-Chief

Lao AIrlines In-Flight Magazine EXECUTIVE ADVISERS: MR. SOUKASEUM PHOTHISANE DR. SOMPHONE DOUANGDARA MR. SOMSANOUK MIXAY MR. CHANTHY DEUANSAVANH Editor-in-Chief: Mr. Soukhee Norasilp Lao Proof editor: Mr. somsouk souksavath English Editor: Mr. Bernie Rosenbloom Executive Editor: MS. PHITSMAI CHANTHABOURY

Graphic Designer: insmai Creative Communication transalation: Mr. Anousa KOUNNAVONG PHOTOGRAPHy | JOURNALIST: Marion Le Roux Account-Finance: Ms. Khounkham Chanthaboury CHAMPA HOLIDAYS Magazine is produced & Published by insmai Creative Communication Tel/Fax: (856-21) 223590, 020 22464321 info@champamag.com

www.champamag.com | www.insmai.com

Owner & Publisher: Inter Media Lao Co.ltd intermedia_laos@gmail.com under license of Lao Airlines Lao Airlines Head Office: Wattay International Airport Souphanouvong Avenue Vientiane Capital, Lao P.D.R P.O Box: 6441 Tel: (856-21) 513 150 Fax: (856 -21) 512 004 info@laoairlines.com | www.laoairlines.com


44

20

ສາລະບານ

Contents

32

ເກມການຕັ້ງຊື່ໃນພາກໃຕ້ລາວ

12 The Southern Laos Name Game

ຂີ່ລົດຈັກທ່ອງທ່ຽວທາງພາກໃຕ້

15 The Southern Swing Loop

ຣິີສອດ ລາໂຟລີ່ລອດເຮັດໃຫ້ທ່ານແຕກຕ່າງ

20 La Folie Lodge Makes a Difference

5 ຈຸດໜ້າສົນໃຈຂອງ ສີ່ພັນດອນ

26 Highlights of Southern Siphandon

ຈີງຫົງ(ຊຽງຫຸງ) ຖິ່ນຖານຂອງຊົນເຜົ່າໄຕ ສ ປປ ລາວ ກຽມພ້ອມຈະເປັນໝໍ້ໄຟແຫ່ງເອເຊຍ ຫລື ຍັງ? ທີມຣັກບີ້ລາວປະກາດຄວາມສຳເລັດ ຮຽນຮູ້ວິຊາການບິນທີສະໂມສອນກິລາການບິນ

15

12

32 Jinghong, Home of the Dai 40 Is Laos Ready to be the Battery of Southeast Asia? 42 Lao Rugby on the Rise 44 Take off at the Lao Airsports Club


Don Chan Palace Hotel & Convention, Unit 6 Piawat Village, Sisattanak District, Vientiane, Lao PDR Tel: (856-21) 244 288 Fax: (856-21) 244 111-2 Email: info@donchanpalacelaopdr.com


INSIDE LAOS

By Marion Le Roux By Marion Le Roux

Siphandon (The 4,000 Islands) in Southern Laos is loaded with islet names that may sound the same to newbies, leaving them baffled and confused. Visitors must seriously study the islands to understand the difference, as reckless planning leads to a slim chance of finding the correct destination. JICA (Japan International Cooperation Agency) invited me on a FAM trip (familiarization trip) aimed at introducing new tourism options, which took me neither to Don Khong, nor to Don Khone, but to Don Kho, an island-village placidly sitting in the main stream of the Mekong River, only 15 km northwest of Pakxe. Now that you’re confused, let me clarify. Don Khong is the largest island of the Mekong River’s Siphandon archipelago, and is Champasak Province’s Khong District municipal capital, two to three hours south of Pakxe. Don Khone is further south, and is connected to Don Det, referred to as the “party island” of Siphandon, by a 100-year-old French railway bridge. Then there’s the easy-to-reach Don Daeng. Don Kho runs 3 km from end to end and is 800 metres wide, with a haven of rice fields in the middle. The island’s main attraction is a Buddhist temple called Vat Don Kho, which contains the most comprehensive collection of texts written in Akhara Dhamma (ancient Laotian letters) in its scripture library.

12


inside Laos  making tracks The Southern Laos Name Game

ສີ່ພັນດອນ (4000 ດອນ) ໃນພາກໃຕ້ຂອງລາວຖືກເອີ້ນຫຼາກຫຼາຍຕາມຊື່ຂອງເກາະ ດອນຕ່າງໆ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງ ກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ສຶກລັງເລແລະສັບສົນ. ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈຳຕ້ອງໄດ້ສຶກສາເກາະດອນຕ່າງໆທີ່ຕົນຕ້ອງການ ໄປຢ້ຽມຢາມເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມ ແຕກຕ່າງ, ເນື່ອງຈາກວ່າການວາງແຜນບໍ່ຖືກເດີນທາງບໍ່ເຖິງເປົ້າໝາຍ. ອົງການໄຈກາໄດ້ເຊີນໃຫທີມງານພວກເຮົາເດີນທາງເພື່ອສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍໂດຍມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະນຳສະເໜີຊ່ອງທາງທ່ອງ ທ່ຽວໃໝ່ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນດອນໂຂງ ແລະ ດອນຄອນ ແຕ່ຊຳພັດແມ່ນດອນໂຄ, ເຊິ່ງເປັນດອນໜຶ່ງທີ່ມີບ້ານຄົນອາໄສຢູ່ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ໃຈ ກາງລຳແມ່ນ້ຳຫ່າງຈາກເມືອງປາກເຊໄປທາງຕາເວັນຕົກສຽ່ງເໜືອພຽງ 15 ກິໂລແມັດ. ເວລານີ້ທ່ານຮູ້ສຶກສັບສົນແລ້ວແມ່ນບໍ່, ຂ້າພະເຈົ້າຈະຊີ້ແຈງໃຫ້ຊາບ. ດອນໂຂງເປັນດອນທີ່ໃຫ່ຍສຸດຂອງບັນ 4000 ດອນໃນ ແມ່ນ້ຳຂອງແລະກໍ່ເປັນເທດສະບານເມືອງໂຂງແຂວງຈຳປາສັກ ຫ່າງຈາກເມືອງປາກເຊໄປທາງ ໃຕ້ປະມານ 2-3 ຊົ່ວໂມງ. ສ່ວນດອນຄອນແມ່ນລົງໄປທາງໃຕ້ຕື່ມອີກໂດຍມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບດອນເດດ ດ້ວຍຂົວທາງລົດໄຟຝຣັ່ງທີ່ມີອາຍຸ 100 ກວ່າປີ ຫຼື ຖືກເອີ້ນອີກວ່າເປັນ (ດອນງານລ້ຽງ) ຂອງສີ່ພັນດອນ. ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ສາມາດເດີນທາງໄປດອນແດງໄດ້ຢ່າງສະດວກ. ດອນໂຄມີຄວາມຍາວ3ກິໂລແມັດແລະກ້ວາງ 800 ແມັດມີທົ່ງນາຢູ່ເຄິ່ງກາງ. ສະຖານທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນດອນແມ່ນ ວັດດອນໂຄ ເຊິ່ງສະຖານທີ່ສະສົມໜັງສືອັກສອນທຳຈຳນວນຫຼາຍໃນຫໍໄຕ.

The temple complex also features a large bell tower which is used by the monks to signal meal times for the islanders. In the garden, where the temple has been sitting for more than a 100 years, you will notice an impressive tree which is estimated by the villagers to be 500 years old. Fires are regularly lit at the trunks of similar trees to obtain its sap, which locals use as resin to caulk fishing boats. Breeze, drum beats, beach...If you land on Don Kho in the late afternoon after a boat ride from neighbouring Ban Saphai village in the mainland, the only sign of the clock ticking is watching the sun disappear behind the Mekong from the island’s sandy banks. Silence reigns and habits kick in as people take their evening baths in the river, while fishing boats languidly rock as the sky turns orange.


INSIDE LAOS

inside Laos  making tracks The Southern Laos Name Game

ໃນເດີ່ນວັດປະກອບມີຫໍລະຄັງເພື່ອໃຊ້ເປັນບ່ອນສັນຍານໃຫ້ໄທບ້ານຮູ້ເວລາສັນເຂົ້າຂອງພະສົງ. ໃນສວນທີ່ເປັນບ່ອນປະດິດສະຖານວັດມາເປັນເວລາ ຫຼາຍກ່ວາ 100 ປີທ່ານຈະສັງເກດເຫັນຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍທີ່ຊາວບ້ານເຊື່ອວ່າມີອາຍຸ ຫຼາຍກ່ວາ 500 ປີ. ຊາວບ້ານມັກນຳເອົາໄຟໄປຈຸດນ້ຳມັນຍາງຕາມລຳຕົ້ນ ເພື່ອເຮັດເຊື້ອເພິງໄຕ້ຫາປາ. ແສງຫິ້ງຫ້ອຍ, ສຽງຕີກອງແລະຫາດຊາຍ...ເມື່ອທ່ານກ້າວຂາລົງດອນໂຄໃນຍາມຄ້າຍແລງພາຍຫຼັງທີ່ຂີ່ເຮືອຈາກ ບ້ານສະຜ່າຍ, ສັນຍາລັກແຫ່ງເວລາແມ່ນ ການເບິ່ງຕາເວັນຕົກຢູ່ເບື້ອງຫຼັງແມ່ນ້ຳຂອງຈາກແຄມຫາດຊາຍຂອງດອນ. ດອນມີແຕ່ຄວາມງຽບສະຫງົບ ແລະ ຊາວບ້ານເລີ່ມລົງມາອາບນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າ ໃນຂະນະທີ່ເຮືອຫາປາກໍ່ແລ່ນ ຂຶ້ນລົງຕາມແມ່ນ້ຳຢ່າງຊ້າໆໃນຍາມທ້ອງຟ້າກາຍເປັນສີທອງ. As the night creeps in, insects start their evening chorus, while villagers wearing headlamps light the way through the maze of fields on the ໃນເມື່ອອາທິດອັດສະດົງ, ຝູງແມງໄມ້ກໍ່ເລີ່ມສົ່ງສຽງປະສານກັນໃນຍາມແລງ, ຊາວບ້ານຖື paths to their houses, as electricity does not yet ໂຄມໄຟເພື່ອເຍືອງທາງ ຈາກທົ່ງນາໄປເຮືອນໃຜລາວ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໄຟຟ້າຍັງບໍ່ເຖິງເພາະ light up everywhere on the island. ຢູ່ເທິງດອນ. Long before everybody in the rustic home where I stayed had awakened, my host was already working on her loom in the shade of the wooden house. The island is highly regarded for the quality of its silk products and the patterns that weavers create. The women specialise in making Phaa salong: long sarongs for men. I felt fortunate to stay overnight in such an eerie place full of simple beauty. The villagers hope, in time, to develop a more substantial tourism industry on the island, so you might be the next one to enjoy the charms of this placid place as a homestay guest. And to play the name game one last time, after leaving Don Kho, don’t forget to stop at Don Khoh, a stone-carving village located 10 km from Pakxe just off Route 13, which boasts Vat Chomphet’s 29-metre-tall, mesmerising Buddha, completed in 2009 by a local villager after nine years of hard work.

14

ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າພັກເຊົາຢູ່ນັ້ນໄດ້ຕື່ນແຕ່ເຊົ້າກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າຫຼາຍ. ດອນນີ້ມີຊື່ສຽງທາງດ້ານ ຜະລິດຕະພັນຜ້າໄໝ ແລະ ມີຄວາມຊຳນານໃນການຕ່ຳຜ້າສະໂລ່ງ ສຳລັບຜູ້ຊາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ມີໂອກາດພັກເຊົາໃນສະຖານທີ່ໆເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມລຽບງ່າຍທີ່ ສວຍງາມ. ຊາວບ້ານຫວັງວ່າຈະພັດທະນາອຸດສະຫະກຳທ່ອງທ່ຽວໃນດອນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ສະນັ້ນທ່ານອາດເປັນແຂກຄົນຕໍ່ໄປທີ່ຈະເດີນໄປດູດດື່ມມົນສະເໜ່ຂອງສະຖານທີ່ອັນງຽບ ສະຫງົບແຫ່ງນີ້ດ້ວຍການພັກເຊົາກັບຊາວບ້ານ. ແລະ ກ່ອນຈະເດີນທາງກັບບໍ່ຄວນລືມທີ່ຈະທ່ຽວຊົມດອນເຂາະ, ເຊິ່ງມີໝູ່ບ້ານແກະສະຫຼັກຫີນ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກ ເມືອງປາກເຊພຽງ 10 ກິໂລແມັດ, ລົງຈອດແຄມຖະໜົນເລກ 13 ເມື່ອໄປເຖິງ ວັດຈອມເພັດທີ່ມີພະພຸດທະຮູບ ສູງ 19 ແມັດ ສ້າງສຳເລັດໃນປີ 2009 ໂດຍຊາວບ້ານພາຍຫຼັງ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໜັກເປັນເວລາ 9 ປີ.


inside Laos  making tracks  The Southern Swing Loop

Tatlo

Pakse

Paksong

Champasak Attapeu

By Marion Le Roux

15


INSIDE LAOS

F

eeling adventurous? Rent a motorbike in Pakxe and jump on the Southern Swing Loop. There’s nothing like running free, with only the kilometres ahead and the prospect of finding waterfalls on the way for an occasional splash.

most part of Laos, bordering Cambodia and Vietnam. The city of Attapeu sits in a large valley surrounded by the Bolaven Plateau’s mountains, where the Xe Kaman and Xe Khong rivers meet.

From Pakxe, head to Pakxong via Tad Lo, Salavan, Sekong and Attapeu before returning to Champasak’s capital. The trip takes three to six days, depending on how much time you want to spend experiencing the attractions that dot the 450-km Southern Swing Loop.

For those with five to seven days to spare, head to Nong Fa volcanic lake in Dong Ampham National Protected Area (NPA), formerly used as a base for wounded soldiers moving along the Ho Chi Minh Trail. Nothing has been done to make it easily accessible. Is it because the lake is haunted as per rumours, or because of the alleged presence of gold in its mysterious waters? Regardless, treks can be arranged in the Xe Pian NPA by the province’s one and only tourism agency, Attapeu Travel and Tour.

Pakxe has several motorbike rental shops, most of which provide a map of the loop, complete with suggested stops and mileage between towns. If your bike isn’t equipped with a mileage gauge, you can have one installed at a garage for about LAK40 000, as it will greatly help you pinpoint your location on stretches that are not always equipped with distance markers. The road is paved most of the way, and you can enjoy breaks at Vietnamese coffee shops during the ride to gather your wits if the road confuses your mind. The Attapeu stop could easily become a full explorative week, partly because there is barely any tourism infrastructure in the province, which makes it even more exciting in this southern-

16

inside Laos  making tracks  The Southern Swing Loop

Please remember, tackling the loop is no leisure holiday, but rather an adventure, if you decide to climb up the Beng to Tha Taeng track from Salavan to the Bolaven Plateau on a rainy day, as I did. American travel writer Paul Theroux once said, “The best landscapes apparently dense or featureless, hold surprises if they are studied patiently,


Hightlights

ທ່

ານຮູ້ສຶກຍາກພະຈົນໄພຫຼືບໍ່? ເຊົ່າລົດຈັກໃນເມືອງປາກ ເຊ ແລະ ຂີ່ລົດທ່ອງທ່ຽວຕາມເສັ້ນທາງວົງວຽນອ້ອມ

ພູພຽງ ທາງພາກໃຕ້. ບໍ່ມີຫຍັງຄ້າຍຄືກັບການແລ່ນຢ່າງມີ

ອິດສະຫຼະ ບໍ່ພໍເທົ່າໃດກິໂລແມັດໃນທາງໜ້າກໍ່ຈະໄປຮອດນ້ຳຕົກ

ຕາດຕາມເສັ້ນທາງເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມສົດຊື່ນ.

ຈາກປາກເຊມຸ່ງໜ້າໄປທາງປາກຊ່ອງຜ່ານຕາດເລາະ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປືກ່ອນທີ່ຈະລ້ຽວກັບມາເທດສະບານແຂວງ

ຈຳປາສັກ. ການເດີນທາງອາດໃຊ້ເວລາ 3-6 ວັນ ຂຶ້ນກັບວ່າທ່ານ ຕ້ອງການໃຊ້ເວລາໃນການທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ໜ້າສົນໃຈຕ່າງໆ

ທີ່ຕັ້ງຕາມໄລຍະ 450 ກິໂລແມັດ ຂອງເສັ້ນທາງການຂີ່ລົດຈັກທ່ອງ ທ່ຽວໃນພາກ ໃຕ້.

ໃນຕົວເມືອງປາກເຊມີຮ້ານເຊົ່າລົດຈັກຈຳນວນຫຼາຍຮ້ານ ແລະ ກໍ່ ສະໜອງແຜນທີ່ເສັ້ນທາງ ພ້ອມກັບແນະນຳສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ແລະ ໄລຍະທາງລະຫວ່າງຕົວເມືອງ. ຖ້າລົດຈັກຂອງທ່ານບໍ່ມີເຄື່ອງ ວັດແທກມາຍ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການຕິດຕັ້ງຕາມຮ້ານສ້ອມແປງ ລົດໃນລາຄາປະມານ 40,000 ກີບ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນສາມາດຊ່ວຍ ທ່ານລະບຸສະຖານທີ່ຕາມເສັ້ນທາງ.

ເສັ້ນທາງສ່ວນໃຫ່ຍໄດ້ຮັບການປູຢາງ ແລະ ທ່ານສາມາດຢຸດພັກ

ເຊົາຕາມຮ້ານກາເຟຫວຽດນາມໃນໄລຍະຂັບຂີ່ ລົດເພື່ອທົບທວນ ຄວາມຊົງຈຳຖ້າຫາກວ່າທ່ານຮູ້ສຶກສັບສົນ.

ພໍມາເຖິງອັດຕະປືມັນອາດເປັນອາທິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຊອກຮູ້

ສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ຄ່ອຍມີໂຄງລ່າງ ພື້ນຖານການທ່ອງທ່ຽວ ໃນແຂວງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ໃຕ້ສຸດຂອງປະເທດແຫ່ງນີ້ ເຊິ່ງມີ ຊາຍແດນຕິດກັບກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ. ຕົວເມືອງອັດຕະປືຕັ້ງຢູຕາມຮ່ອມພູ ແລະ ຖືກໂອບ

ອ້ອມ ດ້ວຍພູພຽງບໍລິເວນ ແລະ ເປັນສະຖານທີ່ໆເຊກະມານ ແລະ

ສຳລັບທ່ານທີ່ມີເວລາ 5-7 ວັນ, ກໍ່ສາມາດເດີນທາງທ່ຽວຊົມໜອງຟ້າ ເຊິ່ງເປັນໜອງເກີດຈາກປາກພູເຂົາໄຟໃນ ເຂດສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ດົງອຳພັນ ເຊິ່ງໃນອາດິດຖືກນຳໃຊ້ເປັນບ່ອນປິ່ນປົວທະຫານບາດ

ເຈັບທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ຕາມເສັ້ນທາງໂຮຈີມີນ. ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ ຮັບການພັດທະນາເພື່ອການເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍຍ້ອນຂ່າວລື ຕ່າງໆ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວແຂວງອັດຕະປືສາມາດຈັດ ການຍ່າງໃນເຂດສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊປຽນແທນ.

ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານຄວນໃສ່ໃຈກໍ່ຄືການຂີ່ລົດຈັກທ່ອງທ່ຽວນີ້ບໍ່ແມ່ນການ ພັກຜ່ອນທີ່ສະດວກສະບາຍ, ແຕ່ຫາກເປັນການພະຈົນໄພໂດຍສະ ເພາະການທ່ອງທ່ຽວໃນຍາມຝົນ.

ຍາມຝົນໃນລາວໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດເສັ້ນທາງໄປພູພຽງບໍ

ລະເວນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຂີ່ລົດທ່ອງທ່ຽວ ດ້ວຍຄວາມສະໜຸກ ສະໜານໃຫ້ກາຍເປັນການພະຈົນໄພ ແລະເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ກາຍເປັນນັກພະຈົນໄພ. ແຕ່ໂຊກດີ ຖັງນ້ຳມັນລົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ຍັງເຕັມ ເຖິງວ່າຈະຂັບເຂື່ອນໄປໄດ້ພຽງ3ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງສຳລັບ ໄລຍະ65ກິໂລແມັດກ່ອນຈະເຖິງປາກຊ່ອງຈາກບ້ານແບ່ງເຄືອແຕ່ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າຈະເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງ.

ການອອກເດີນທາງຈາກອັດຕະປືໄປປາກຊ່ອງຄວນອອກເດີນທາງ

ກ່ອນ 10:00 ໂມງ ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະທີ່ ຈະເດີນທາງໃນລະດູຝນ ົ ຍ້ອນສະພາບເສັ້ນທາງທີ່ເປັນບວກເປັນຕົມ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຟ້າຫຼັງຝົນກໍ່ນຳເອົາໂຊກມາໃຫ້ເນື່ອງຈາກວ່າ ທາງທີ່ເປັນຕົມກໍ່ແຫ້ງຢ່າງໄວວາ ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ຕັດສິນໃຈຂຶ້ນຂີ່ລົດ ຈັກຫຼັງຈາກຢຸດພັກເປັນເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງຍ້ອນຝົນຕົກໜັກ.

ຂີ່ລົດຂຶ້ນລົງພູເຂົາຜ່ານຊາຍ, ດີນແດງ ແລະ ດີນຕົມຕາມເສັ້ນທາງ ດີນແດງ.

ເຊກອງບັນຈົບກັນ.

17


inside Laos  making tracks  The Southern Swing Loop

in the kind of discomfort one can savour afterward. Only a fool blames his bad vacations on the rain.” A downpour in Laos, and especially on the laterite roads in the Boloven Plateau, can turn a jolly ride into an outright challenge…and a tourist, into an adventurer. Luckily my gas tank was full, though progressing at 3 kph with 65 km to ride until Paksong from Ban Bengkhua did curb my confidence in reaching my destination and a roof over my head for the night.

ຂ້າພະເຈົ້າມາເຖິງເມືອງປາກຊ່ອງກ່ອນມຶດ ແລະ ຖືກຕ້ອນຮັບດ້ວຍຄ່ຳຄືນທີ່ໝາວເຢັນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຕົວເມືອງນ້ອຍແຫ່ງນີ້ຕັ້ງເທິງພູພຽງເປັນສະຖານທີ່ໆພິເສດທີ່ສຸດ. ແລະ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເດີນທາງກັບປາກເຊເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວດ້ວ ຍລົດຈັກທາງພາກໃຕ້ໃນຄັ້ງນີ້ສົມບູນແບບ.

Leaving Attapeu for Paksong before 10.00 might be a good idea, especially if you are planning to ride during the rainy season. I figured the muddy paths I travelled must have been a bigger concern for the workers toiling on road and bridge constructions than for me. Monster trucks were sliding sideways, their weight defying gravity in the forest-shaded slopes. The workers at the shed where I took refuge invited me to a feast of fermented fish and sticky rice, and the excitement at the prospect of spending the night on the forested plateau was growing, but that didn’t follow the plan. As luck would have it, the mud started drying quite fast after the torrential downpour. I eventually decided to jump back on my bike after a two-hour break and beat the road: the ups, the downs, the sand, the gravel, the action, with hypnotizing green valleys of trees along the red tracks. I reached Paksong just before dark, and was welcomed by a cold blue evening wrapped in the chilly dusk that makes this small city on the plateau so invigoratingly special. Then it was back to Pakxe to complete the Southern Swing Loop.

18

ເດີນທາງຈາກວຽງຈັນໄປປາກເຊໄດ້ແນວໃດມີຫຼາຍທາງເລືອກສຳລັ ບການເດີນທາງ • ຂີ່ລົດດ້ວຍລົດເຊົ່າຂອງ Europcar

• ຂີລົດເມ VIP ກາງຄືນຈາກຄິວລົດສາຍໃຕ້ • ເດີນທາງໆອາກາດກັບການບິນລາວ

ເຊິ່ງມີສອງຖ້ຽວບິນທຸກວັນຕອນເຊົ້າໄປປາກເຊ ແລະ ສາມຖ້ຽວບິ ນຕອນບ່າຍ ກັບມາຍັງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

There are several options for reaching Pakx e from

Vien

tiane: • Drive there with a car rented from Europcar • Take the VIP night sleeper bus from Vientiane from the Southern Bus Station • Fly on Lao Airlines, which offers two daily morn ing flights to Pakxe and three afternoon flights back to the capital


inside Laos  making tracks  The Southern Swing Loop


INSIDE LAOS

ຣີສອດ ລາໂຟລີ່ລອດ ເຮັດໃຫ້ແຕກຕ່າງ ໂດຍຜ່ານສື່ທີ່ເປັນພາສາຝຣັ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມໃນ, ຣີສອດລາໂຟລີລອດ ປະສົມປະສານພື້ນ ທີ່ໃນທິດທາງທີ່ໜ້າຫຼົງໄຫຼ, ເກືອບ ວ່າບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນແລະເຮັດໄດ້ລົງໂຕທີ່ສຸດ. ມັນເປັນການສ່ຽງໜຶ່ງ ເນື່ອງ ຈາກວ່າໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນດອນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສະຫງົບ ໃນສະຖານທີ່ມໍລະດົກ ທາງວັດທະນະທຳແລະທຳມະຊາດຂອງຈຳປາສັກ. ເຮືອນໄມ້ຈຳນວນ12ຫຼັງໂອບອ້ອມດ້ວຍສວນໄມ້ອັນຂຽວອຸດົມສົມບູນພາຍ ໃຕ້ຮົ່ມເງົາຂອງຫາດຊາຍສີນ້ຳຕານອ່ອນ ເຊິ່ງສາມາດແນມເຫັນໄດ້ເມື່ອຂີ່ ເຮືອຈອດແຄມຫາດຊາຍແມ່ນ້ຳຂອງທ່າມກາງປ່າໄມ້ຕຶບໜາເບິ່ງຄ້າຍກັບ ວ່າເປັນດອນໃນເຂດທະເລເມດີເຕຣານຽນ. ທຸກຫ້ອງໃນບັນດາ 24 ຫ້ອງນອນຖືກຕົກແຕ່ງດ້ວຍເຄື່ອງໃຊ້ເຟີນີເຈີຢ່າງມີ ລົດນິຍົມແລະສະດວກສະບາຍມີລະບຽງສ່ວນຕົວ ເຊິ່ງແຂກສາມາດຊົມວິວ ຫາດຊາຍແຄມຂອງແລະແມ່ນ້ຳໂດຍມີທັດສະນີຍະພາບວັດພູຢູ່ດ້ານຫຼັງ: ທິວ ທັດທ້ອງຟ້າທີ່ພວມປ່ຽນສີ, ຝູງຄວາຍຍ່າງຜ່ານແລະເຮືອຂອງຄົນຫາປາແລ່ນ ໄປມາເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມເປັນພິເສດຄູ່ຄວນແກ່ມື້ພັກຜ່ອນ. ຕາມທຳມະຊາດແລ້ວ, ດອນດັ່ງກ່າວມີການປ່ຽນຮູບຊົງໃນໄລຍະເວລາຕ່າງ ກັນຂອງປີ. ໃນຍາມຝົນແມ່ນເຕັມ ໄປດ້ວຍຄວາມຂຽວສົດຊື່ນ ສ່ວນໃນຍາມ ແລ້ງແມ່ນມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງຄ້າຍຄືກັບເຂດເມດີເຕຣານຽນ. ທ່ານສາມາດຊົມ ວິວອັນໜ້າຫຼົງໄຫຼໄດ້ຈາກທຸກມູມຂອງຣິສອດ ແລະ ໃນບໍລິເວນພື້ນໄມ້ສັກ ທີ່ໂອບອ້ອມສະລອຍນ້ຳ ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງສວນດອກໄມ້ນາໆຊະນິດຫຼາກ ຫຼາຍສີສັນ ແລະ ຫາດຊາຍ ຍັງເປັນຈຸດທີ່ຫາບ່ອນປຽບໄດ້ຍາກ.

20


La Folie Lodge Makes a Difference

T

hough its French name may paint a picture of ostentation or extravagance, La Folie Lodge inconspicuously and splendidly blends into the surrounding environment. This presented the hotel’s designers with an ambitious challenge, as the property sits on an idyllic Mekong island about 3 km south of Pakxe inside the Vat Phou-Champasak UNESCO World Heritage Landscape, with the Vat Phou temple complex just a 20-minute boat ride away. Le Folie Lodge’s 12 sandy brown, wooden cottages, each with two separate rooms, dot the lush garden setting, and though they mix well with the landscape, the bungalows hidden among trees can be spotted as the boats approach Don Daeng Island’s beach, somewhat reminiscent of the Mediterranean coast. Each of the lodge’s tastefully furnished and comfortable 24 rooms has a private balcony from which guests can enjoy views of Don Daeng’s banks and the passing Mekong set in a background of Vat Phou’s sacred mountains. The ever-changing light, lackadaisical passage of buffalos, and fisherman’s pirogues make Le Folie an ideal spot to relish a relaxing day.

Photo by Stan Fradelizi

21


INSIDE LAOS

ຣິສອດລາໂຟລີ່ເປັນພື້ນຖານອັນດີເລີດໃນການຄົ້ນຫາ ແລະ ຊອກຮູ້ກ່ຽວ ກັບວິຖີຊີວິດໃນດອນແດງໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກັບບັນຫາຈາລະຈອນ; ຣີສອດສະໜອງລົດຖີບ ແລະ ແຜນທີ່ລະບຸເສັ້ນທາງ. ລວມທັງໝົດແລ້ວແມ່ນມີ 10 ບ້ານ ທີ່ຕັ້ງຕາມແຄມຫາດຊາຍທີ່ມີຄວາມ ຍາວ 10 ກິໂລແມັດ ໃກ້ກັບດອນທີ່ມີຄວາມຍາວ 4 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງເອື້ອ ອຳນວຍໃຫ້ແຂກທີ່ເຂົ້າມາພັກເຊົາສາມາດສຳພັດກັບວິຖີຊີວິດໃນໝູ່ບ້ານ ໃນລາວ. ແລະ ຂີ່ເຮືອພຽງ 20 ນາທີຈາກຣິສອດກໍ່ຈະໄປເຖິງມໍລະດົກ ໂລກວັດພູຈຳປາສັກອັນລຶກລັບຂອງແຂວງຈຳປາສັກ. ຊາວບ້ານຈຳນວນ 48 ຄົນ ຫຼືເທົ່າກັບຈຳນວນພະນັກງານຂອງຣິສອດທັງ ໝົດ ທີ່ທາງຣິສອດໄດ້ຮັບເອົາໄວ້ ເປັນພະນັກງານ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນການ ປະກອບສ່ວນສ້າງວັດທະນະທຳ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງດອນເພື່ອຍົກສູງ ມາດຖານຊີວິດການເປັນຢູ່. ນອກຈາກການຮັບເອົາພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ຣິສອດຍັງສະໜອງສິນເຊື່ອຂະໜາດ ນ້ອຍໃຫ້ກັບຊາວບ້ານທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ. ທາງຣິສອດຍັງຍຶດຖືການດຳ ເນີນທຸລະກິດທີ່ເປັນມິດກັບແວດລ້ອມໂດຍການນຳສິ່ງຂອງທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ກັບຄືນມາໃຊ້ໃໝ່ ແລະ ເພີ່ນຍັງໄດ້ຕັ້ງລາງວັນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທີ່່ສາ ມາດຮັກສາບ້ານເຮືອນໃຫ້ມີຄວາມສະອາດທີ່ສຸດໃນມູນຄ່າ 200 ໂດລາ. ນອກນີ້ຕົ້ນໄມ້ຈຳນວນ 150 ຕົ້ນໄດ້ຖືກປູກຄືນເພື່ອທົດແທນຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກ ຕັດໃນໄລຍະ ເນັ່ງແລວໄຟຟ້າ. ນອກນີ້ທາງຣິສອດຍັງໄດ້ບູລະນະ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນເຟີນີເຈີໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມບາງໄຊສຳເລັດ ໃນປີ 2012.


inside Laos  Accommodation La Folie Lodge

The island shows many faces throughout the year. While immersed in lush green during the rainy season, its summer landscape has a dry Mediterranean feel. One can enjoy the soothing views from almost everywhere at the lodge, but the teak deck at the swimming pool, between the exotic flower garden and the beach, remains an unbeatable spot. La Folie is also an excellent base to explore and discover traffic-free, 10 km by 4 km Don Daeng Island. The lodge provides bicycles along with maps with marked trails. On your island excursion, you can pass through and stop at 10 villages nestled along the shores, all of which present authentic Lao river life. Le Folie sits in a village of 48 residents, who make up the majority of the hotel’s staff, and the lodge is actively involved in the community to help raise the locals’ standard of living. Besides hiring local staff, the lodge offers micro loans to villagers, recycles waste, and offers a USD200 “Clean Prize” for the three most environmentally friendly properties on the island. Over the past two years, Le Folie has planted 150 trees along the island’s roads, to replace those chopped down to erect electricity poles. The lodge’s most recent project, completed in 2012, refurbished the Bangsai village primary school and presented learning materials.

Photo by Stan Fradelizi

23


INSIDE LAOS

ດ້ວຍການໃຊ້ບໍລິການໃນຣິສອດລາໂຟລີ່ ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງຈຳປາສັກບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນປະສົບ ການທີ່ໜ້າປະທັບໃຈແລະຜ່ອນຄາຍແຕ່ຫາກຍັງເປັນ ວິທີສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ກັບທ້ອງຖິ່ນໂດຍການສະ ໜັບສະໜຸນທຸລະກິດທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຊຸມ ຊົນຊາວດອນແດງ.

inside Laos  Accommodation La Folie Lodge

Staying at La Folie, while visiting Champasak Province, is not only a pleasant and relaxing experience, but a way of making a difference in the villages by supporting businesses in Dong Daeng communities. La Folie Lodge, Done Daeng, Pathoumphone District, Po. Box 668 Pakse, Lao PDR Tel: (856 30) 5347603 www.lafolie-laos.com

ຂໍຂອບໃຈ Europcar ທີ່ນຳພາພວກເຮົາໄປຮອດຈຸດ ໝາຍຢ່າງປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍ

Special thanks to Europcar for getting us there safely and comfortable :)

Photo by Stan Fradelizi

24


Hightlights

5 ຈຸດໜ້າສົນໃຈຂອງ ສີ່ພັນດອນ

Champa Holidays Five Highlights of Southern Siphandon

Bernie Rosenbloom recently returned to the increasingly popular Siphandon’s (4,000 Islands) southern destinations in Champasak Province, and found plenty of new tourism infrastructure, information centres and pavilions, accommodation, restaurants, and five great highlights, some of which have been upgraded, while others are new.

26

ທ່ານ ເບີນີ ໂຣເຊັນບຣູມ ຫວນຄືນສູ້ດີນແດນປາຍທາງພາກໃຕ້ ແຂວງຈຳປາສັກສີ່ພັນດອນທີ່ພວມມີສື່ສຽງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລ້ວກໍ່ຄົ້ນພົບວ່າມີ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຢ່າງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ວ່າ ຈະເປັນສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ຫໍຂ່າວ, ສະຖານທີ່ພັກເຊົາ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ 5ຈຸດທີ່ໜ້າສົນໃຈລຸ່ມນີ້ກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນສະຖານທີ່ໆໄດ້ຮັບ ການບູລະນະຫຼືສ້າງຂຶ້ນໃໝ່:


inside Laos  Five highlights of Southern Siphandon

1. Lapping Don Khone

Rent a cycle or scooter and explore Don Khone on a one-day self-guided tour. Leave Ban Khone and head east, before following the Mekong’s teak diversion wall downriver to its end at a buttress and waterfall. Cross the suspension bridge, and follow the path to watch Pa Soy Island’s fishermen crawling over bamboo framework to inspect traps. Then head to Don Khone’s southernmost village, Hang Khone, with its French colonial port. Next, travel north to Somphamit (Li Phi) Waterfalls. Continue north to an ancient stupa and temple, before returning to see an old French steam locomotive in Ban Khone Tai.

1. ຂີ່ລົດຊົມວິວທີ່ດອນຄອນ

ເຊົ່າລົດຖີບ ຫຼື ລົດຈັກເພື່ອທ່ຽວຊົມດອນຄອນ ເຊິ່ງເປັນການທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຕົນເອງໜຶ່ງວັນ. ອອກຈາກບ້ານຄອນແລ້ວມູ່ງໜ້າໄປທາງ ທິດຕາເວັນອອກ ຂີ່ລົດໄປຕາມແລວສວນໄມ້ສັກຕາມແຄມຂອງຈົນເຖິງນ້ຳຕົກຕາດ. ຂ້າມຂົວອູ່ແລະຂີ່ລົດຕາມເສັ້ນທາງເພື່ອໄປ ຊົມຄົນຫາປາຢາມຕ້ອນປາ ສ້ອຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່, ຂີ່ລົດໄປທາງໜູ່ບ້ານທີ່ຢູ່ໃຕ້ສຸດຂອງດອນຄອນ ບ້ານຫາງຄອນ ເຊິ່ງເປັນ ທີ່ຕັ້ງ ຂອງທ່າເຮືອສະໄໝຝຣັ່ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຂີ່ລົດໄປທາງເໜືອໄປຍັງນ້ຳຕົກຕາດລີ່ຜີ. ຂີ່ລົດຕໍ່ ໄປທາງເໜືອເພື່ອຊົມພະພຸດທະຮູບ ແລະ ວັດເກົ່າແກ່ ກ່ອນທີ່ຈະລ້ຽວຄືນ ໄປເບິ່ງຫົວລົດໄຟອາຍ ນ້ຳສະໄໜເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງທີ່ບ້ານຄອນໄຕ້.

2. The French Connection

Discover how the French conquered the Mekong’s Somphamit (Li Phi) Waterfalls in the mid 1890s by constructing a railway from Don Khone to Don Det’s calmer upriver waters. You can examine a steam locomotive and the bridge to Don Det, with its still-standing gantry and pier. Don Khone’s Hang Khone Village presents a slightly stripped engine fed from a massive reservoir that sits on a hill, and the skeletal remains of the pier and pulley system that hauled disassembled, steam-powered boats up the river bank to the train. Pavilions in Hang Khone and Ban Khone Tai explain the train’s fascinating tale.

2. ການເຊື່ອມຈອດດ້ານຄົມມະນະຂອງຝຣັ່ງ

ຊອກຮູ້ວ່າຊາວຝຣັ່ງຂ້າມຝ່ານນ້ຳຕົກຕາດລີ່ຝີໄດ້ຄືແນວໃດໃນກາງຊຸມປີ1890ໂດຍການສ້າງທາງລົດໄຟຈາກດອນຄອນໄປຫາດອນ ເດດເຊິ່ງເປັນຈຸດທີ່ນ້ຳທຸນ ່ ທາງຕອນເໜືອຂອງຕາດຄອນພະເພັງ. ທ່ານສາມາດກວດສອບແລະທ່ຽວຊົມຫົວລົດໄຟອາຍນ້ຳ ແລະ ຂົວຂ້າມ ດອນເດດ ເຊິ່ງປະຈຸບນ ັ ຍັງມີໂຄງສ້າງສຳລັບຍົກເຄື່ອງແລະທ່າເຮືອຕັ້ງຢູ.່ ທີ່ບາ້ ນຫາງຄອນກໍ່ມີ ເຮືອຂັບເຄື່ອນດ້ວຍແຮງນ້ຳຂຶ້ນເໜືອຈົນເຖິ ງແຄມນ້ຳຈຸດທີ່ມເີ ສັ້ນທາງລົດໄຟ. ປະຫວັດທີ່ ບ້ານຫາງຄອນແລະບ້ານຄອນໃຕ້ໄດ້ບອກເລົ່າເລື່ອງລາວທີ່ໜາ້ ປະທັບໃຈຂອງລົດໄຟ.

3. Island Hopping & Home Stay

Immerse yourself in island life with an overnight village homestay in Hang Khone. The adventure starts with a boat ride to Don Sahong and short trek along Hu Xang Pheuak Channel to its waterfalls. Continue by boat up rapids to Don Kassoum and on to Don Khone Yuak for a temple visit. Return to Hang Khone for a boat ride to the Sanian-Tham Ee Daeng Rapids before a Hang Khone homestay. Rise early to spot dolphins and then head off on the Don Sadam circuit taking in the Tad Luang Rapids, Khan Champa, the mysterious Khoum Thong Daeng hole, and Hu Sadam Channel. Book your tour at the Nakasang Visitor Centre.

3. ທ່ອງທ່ຽວໃນດອນແລະພັກຄ້າງຄືນນຳເຮືອນປະຊາຊົນ

ໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບຊາວບ້ານໂດຍການພັກເຊົານຳປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ນທີ່ບ້ານຫາງຄອນ. ການພະຈົນໄພເລີ່ມຈາກການຂີ່ເຮືອໄປຮູສະໂຮງ ແລະຍ່າງທ່ຽວໄປຮູຊ້າງເຝືອກເພື່ອຊົມນ້ຳຕົກ. ຂີ່ເຮືອຂຶ້ນຕໍ່ໂດຍຜ່ານແກ້ງໄປດອນກະສຸມແລະດອນຄອນຢວກເພື່ອຍ້ຽມຊົມວັດ. ກັບຄືນຫາງຄອນເພື່ອຂີ່ເຮືອໄປແກ້ງສະນຽງທຳອີ່ແດງກ່ອນທີ່ຈະກັບມາພັກຄ້າງຄືນຢູ່ຫາງຄອນ. ຕື່ນແຕ່ເຊົ້າເພື່ອຊົມປາຂ່າ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ອອກຈາກດອນສະດຳເພື່ອໄປແກ້ງຕາດຫຼວງ, ແກ້ງຂັນຈຳປາ, ແກ້ງຂູມທອງແດງທີ່ລືກລັບ ແລະ ຮູສະດຳ.

27


INSIDE LAOS

inside Laos  Five highlights of Southern Siphandon

4. The Mekong’s Darling

Behold the Mekong’s rare Irrawaddy dolphin, as they peek out of the river off Don Khone’s shores. According to a WWF-led survey, less than 80 of these freshwater dolphins inhabit the Mekong, and live in pods of up to six between Don Khone and Kratie, Cambodia. Their habitat confines them to small areas, making them easy to spot. Look first for the dolphin’s bulging foreheads to break the surface, followed by their slate blue-gray backs with small dorsal fins. The best time to spot them is just after dawn. To see the dolphins, hire a boat in Hang Khone.

Photo compliments of WWF

5. ມົນສະເໜ່ແມ່ນນ້ຳຂອງ

ຊົມປາຂ່ານ້ຳຈຶດທີ່ຫາຍາກໃນແມ່ນ້ຳຂອງໃນເວລາທີ່ພວກມັນຂຶ້ນຫາຍໃຈເທິງໜ້ານ້ຳໃກ້ກັບຝັ່ງດອນຄອນ. ອິງຕາມການສຳຫຼວດ ຂອງອົງການກອງທຶນອະນຸລັກສັດປ່າໂລກ, ປາຂ່ານ້ຳຈຶດຈຳນວນໜ້ອຍກ່ວາ80ໂຕອາໄສໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງແລະໃຊ້ຊີວິດເປັນກຸ່ມໆ ລະປະມານ6ໂຕ ຢູ່ລະຫວ່າງເຂດດອນຄອນແລະເມືອງກຣາຕີ ຂອງກຳປູເຈັຍ. ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນແມ່ນມີຂອບເຂດຈຳກັດ, ສະນັ້ນຈຶ່ງສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ງ່າຍ. ການເບິ່ງແມ່ນໃຫ້ສັງເກດຝອດທີ່ໂຜ່ຂຶ້ນເໜືອໜ້ານ້ຳແລະແຜ່ນຫຼັງທີ່ເປັນສີເທົາຂອງ ປາທີ່ມີຄີນ້ອຍໆ. ໄລຍະເວລາທີ່ສາມາດເບິ່ງປາຂ່າໄດ້ດີທີ່ສຸດແມ່ນຕອນເຊົ້າຫຼັງຈາກຕາເວັນຂຶ້ນ. ເພື່ອເດີນທງໄປເບິ່ງປາຄ່າ, ທ່ານສາມາດຈ້າງເຮືອຈາກຫາງຄອນ.

5. Don Khong’s Secrets

Stay awhile on Don Khong, the “Gateway to the 4,000 Islands”. A one-day bicycle tour reveals historical exhibits at the Khong District Museum set in a 1935 French colonial structure. Also on the circuit, you can stop at the island’s religious and historical sites including Vat Phou Khao Keo’s (1364) stones carved with Khmer designs, Vat Khong Taiphoum’s colourful murals, Vat Hin Siew’s sacred stone, and the colonial-style Vat Vieng Thong’s ancient stupa. You can also watch the palm sugar production process, from locals climbing treetop ladders, to extracting the juice, steaming it, and creating sugar cakes. Khong Town offers accommodation, restaurants, bike rentals, and internet shops.

6. ຄວາມລັບຂອງດອນໂຂງ

ທ່ອງທ່ຽວໃນດອນໂຂງ, ປະຕູສູ່ສີ່ພັນດອນ. ຂີ່ລົດຖີບທ່ອງທ່ຽວພຽງໜຶ່ງວັນຊ່ວຍໃຫ້ສິ່ງວາງສະແດງທາງປະຫວັດສາດທີ່ພິພິດຕະພັນເມືອງ ໂຂງ ເຊິ່ງປະດິດສະຖານໃນສິ່ງປຸກສ້າງສະໄໜເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງປີ1935. ນອກນັ້ນໃນໄລຍະທ່ຽວຊົມທ່ານສາມາດຢຸດຊົມສະຖານທີ່ທາງສາ ສະໜາແລະປະຫວັດສາດຂອງດອນເຊິ່ງປະກອບມີ ວັດພູຫີນເກົ່າແກ້ວຕາມແບບຂະເໝນ(1364), ຝາວັດ ກອງໄຕຼພູມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ສີສັນທາງສີລະປະ, ວັດຫີນສິ່ວສັກສິດແລະພະພຸດທະຮູບເກົ່າແກ່ໃນວັດວຽງທອງສ້າງຂຶ້ນໃນສະໄໝເມືອງຂຶ້ນ. ນອກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດຊົມ ຂະບວນການຜະລິດນ້ຳຕານແບບສະບັບທ້ອງຖີ່ນ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກການປີນຂຶ້ນຍອດຕົ້ນຕານດ້ວຍຂັ້ນໄດ, ກັ່ນເອົານ້ຳຕານ, ຂ້ຽວນ້ຳຕານ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ເຮັດເປັນນ້ຳຕານກ້ອນ. ເມືອງໂຂງສະໜອງບໍລິການທີ່ພັກເຊົາ, ຮ້ານອາຫານ, ບໍລິການເຊົ່າລົດຈັກ/ລົດຖີບແລະຮ້ານອີນເຕີເນດ. Vientiane-based travel writer, Bernie Rosenbloom, has covered Southeast Asia for more than 15 years. He has authored several Lao provincial guidebooks, and alongside his role as English editor for Champa Holidays, he contributes travel articles to various publications and websites. Bernie is also the public relations consultant for Lanith (Lao National Institute for Tourism and Hospitality) and the New Zealand-Laos CBT-SED project. Email: bernie.rosenbloom@gmail.com. Website: www.bernco-laos .com.

28


29


S O A L e r Explo y a w O A thecaLuse you care! Be

Trekking, Biking, Kayaking, Rock Climbing, Zip Lining & Elephant Adventures

w w w. g r e e n d i s c o v e r y l a o s . c o m


Outside Destination

9u'sq'X-P'Ij5'?F 4ujo4ko0v'-qogzqjkw8

Jinghong, Home of the Dai By Wang Yuanchang

32


outside destination  Jinghong, Home of the Dai

ພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ເປັນບັນນາທິການໄດ້ໂທມາບອກວ່າ, “ເຈົ້າສາມາດຂຽນບົດກ່ຽວກັບເມືອງຈີງຫົງ(ຊຽງຮຸ່ງ)ໄດ້ບໍ?” ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ລັງເລທີ່ຈະຍອມຮັບຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ ແລະ ກະກຽມການເດີນທາງໄປສູ່ໃຈກາງແຂວງຢູນານ ປະເທດຈີນ: ສີບສອງພັ່ນນາ (ນາ 12,000 ທົ່ງ) ແລະ ເມືອງຈີງຫົງເຊິ່ງເປັນ ເມືອງເອກຂອງແຂວງດັ່ງກ່າວ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີແລ້ວວ່າເມືອງຈີງຫົງມີໝູ່ບ້ານຊົນເຜົ່າໄຕທີ່ຍັງຮັກສາ ວັດທະນະທຳ ແລະ ວິຖີຊີວິດ. ບັນດາເພດຍິງຊົນເຜົ່າທີ່ມີສະເໜ່ ແລະ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສົງການຫຼືເທດສະການນ້ຳເປັນສິ່ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າຍາກເຫັນ. ຄົນຈີນຖືວ່າສີບສອງພັ່ນນາເປັນສະຫວັນເໜືອທຳມະຊາດ ໂດຍມີ ເມືອງຈີງຫົງເປັນໄຂ່ມຸກທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເມືອງ ແລະ ວັດ ທະນະທຳ. ໃນພາສາເຜົ່າໄຕ, ຈີງຫົງໝາຍເຖິງ” ເມືອງຕາເວັນຂຶ້ນ” ເຊິ່ງມາຈາກວິລະບູລຸດໃນຕ່ຳນານ ເຊິ່ງເປັນປາບແພ້ຜີສາດ ແລະ ກໍ່ຍືດເອົາໄຂ່ມຸກ ກ່ອນທີ່ຈະແຂນໄວ້ເທິງຕົ້ນໝາກພ້າວ. ຫຼັງຈາກ ນັ້ນປະກາຍແສງຂອງໄຂ່ມຸກກໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມມຶດມົວຫົດຫາຍ ແລະ ແສງຕາເວັນກໍ່ໂພ່ຂຶ້ນຈາກຂອບຟ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າເດີນອອກຈາກສະໜາມບິນເຖີງສີບສອງພັ່ນນາໃຊ້ເວ ລາບໍພຽງແເທົ່າໃດຊົວໂມງ. ຂ້າພະເຈົ້າເລືອກບ່ອນນັ່ງໃກ້ປ້ອງຢ້ຽມ ເພື່ອທີ່ ຈະສາມາດແນມເຫັນວິວພູມສັນຖານ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກ ບົດບັງດ້ວຍຕົ້ນພ້າວ, ຕົ້ນປາມ, ກົກ ໝາກ ແລະ ພຶດອື່ນໆ. ແຜນການເດີນທາງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມດ້ວຍປາຍທາງທຳອິດ ກັນ ລັນບາ ເຊິ່ງເປັນໝູ່ບ້ານເຜົ່າໄຕທີ່ເກົ່າແກ່ແຕ່ຍັງຮັກສາທະນົບທຳ ນຽມໄວ້ດີ ເຊິ່ງຊາວບ້ານກໍ່ມີຄວາມພາກພຸມໃຈທີ່ຈະບອກໃຫ້ຂ້າພະ ເຈົ້າຮູ້ວ່າ, “ຖ້າຫາກວ່າສີບສອງພັ່ນນາເປັນນົກຍຸງທີ່ສວຍງາມ, ກັນ ລັນບາກໍ່ເປັນຫາງນົກຍຸງທີ່ມີລວດລາຍທີ່ສວຍງາມ”

ເສັ້ນທາງສູ່ສົງການ

ຕາມເສັ້ນທາງຂອງໝູ່ບ້ານ ຂ້າພະເຈົ້າຢຸດຢູ່ຮ້ານໝາກໄມ້ເພື່ອຊື້ ເຄື່ອງດຶ່ມທີ່ເຮັດໃຫ້ສົດຊື່ນແຕ່ລາຄາບໍ່ແພງ ແລະ ກໍ່ເລີ່ມຮຽນຮູ້ຕຳ ນານ. ປາກົດວ່າທຸກສະຖານທີ່ມີແຕ່ຕຳນານ ແລະ ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະ ຕ້ອງມີຜູ້ນຳທ່ຽວເພື່ອເລົ່າເລື່ອງຕຳນານເລົ່ານັ້ນ. ທຸກຄົນ ແລະຊາວ ຄ້າຂາຍ ທີ່ເວົ້າໄດ້ຫຼາຍພາສາມັກທີ່ຈະສົນທະນາກັບຄົນຕ່່າງຖີ່ນ. ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາເຜົ່າໄຕ ຂ້າພະເຈົ້າລອງເວົ້າພາສາ ມັນດາລີນແຕ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບເປັນພາສາກວາງຕຸ້ງ ແຕ່ໂຊກດີ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຮູ້ພາສາດັ່ງກ່າວ. ຂ້າພະເຈົ້າຖາມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍີນວ່າກັນລັນບາມີຕຳນານທີ່ດີ, ເລົ່າໃຫ້ຟັງໄດ້ບໍ່?” ຄົນທ້ອງຖິ່ນກໍ່ຕອບວ່າ, “ເມື່ອພະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ຮັບກິດນິມົນມາ ເທດສະໜາ, ຊາວບ້ານໄດ້ໃຊ້ຜ້າຂາວປູທາງໃຫ້ພະອົງຍ່າງ ແລະ ພໍເມື່ອເພີ່ນກັບ ຜູ້ທີ່ມີຈິດສັດທາກໍ່ພັບຜ້າຜືນນັ້ນໄວ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ ນຳຄຳວ່າພັບມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊື່ບ້ານຕາມພາສາເຜົ່າໄຕ.”

T

he call came from an editor/friend, “Can you do a Jinghong feature?” I didn’t hesitate, accepted the challenge, and prepared for my journey to the heart of Yunnan, China: Sipsongpanna (12,000 Rice Fields) and the provincial capital, Jinghong. I already knew that Jinghong has a nearby Dai Nationality village, which has maintained its culture and lifestyle. Its very graceful women and Songkran celebration, the water festival, is what I really wanted to see. The Chinese refer to Sipsongpanna as a supernatural oasis, with Jinghong as its economic, political and cultural pearl. In Dai language, Jinghong means “City of Dawn”, which comes from a legendary hero, who defeated a monster, snatched its pearl, and hung it on a coconut tree. Then, the pearl’s bright light drove away darkness and the sun rose. I stepped outside of the Sipsongpanna International Airport and into the humid and warm air, a relief from the cramped, air-conditioned airplane cabin. I had chosen a window seat to get a good view of the landscape, and saw roads shaded by coconut trees, palms, Areca catechu, and other plants. My itinerary pointed to my first destination, Ganlanba, an ancient but well-maintained Dai ethnic village, where the locals took delight in telling me, “If Sipsongpanna is a beautiful peacock, Ganlanba is its beautiful tail with dazzling feathers.”

En Route to Songkran The Dai call Ganlanba (Olive Dam), “Menghan”, in which “han” means “rolling up”. I stopped at a fruit stall for a inexpensive, succulent refreshment, and stumbled into a legend. It seems every place here has a legend, and there is no need to hire a guide to hear it. All the people and peddlers, who speak several languages, love to engage with foreigners. As the Dai dialect is impossible to understand, I tried Mandarin, and received a Cantonese response, which I luckily know. I asked, “I heard Ganlanba has a good legend. What is it?” He replied, “When Buddha was invited to preach, local people unfolded a white blanket on the road to lead him, and when Buddha left, the faithful rolled it up. Hence the name, ‘Rolling Up.”

33


Outside Destination

Flight Every Thursday & Friday Luang Prabang - Jinghong - Luang Prabang


Outside Destination

ເພີ່ນກ່າວຕື່ມວ່າໃນປະຈຸບັນເຜົ່າໄຕຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍຄອບຄົວອາໄສຢູ່ບ້ານກັນລັນບາ ມາຫຼາຍຊົ່ວຄົນແລ້ວ ແລະ ເພີ່ນກໍ່ຍັງແນະນຳໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມງານສົງການ ແລະ ການຟ້ອນສີລະປະໃນບ້ານມັນຕິງເວລາ 15:00 ໂມງ. ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງໂມງໃນເວລານັ້ນແມ່ນ 13:30, ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຍ່າງຜ່າຝຸງຊົນຈົນ ໄປເຖິງມັນຕິງ, ເຊິ່ງເປັນບ້ານຕົ້ນຕຳຫຼັບເຜົ່າໄຕ ມີສວນ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ກີນໝາກເຕັມໄປ ໝົດ. ແຕ່ກ່ອນຈະເຖິງບ້ານນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢຸດຊົມວັດພຸດສີຂາວທີ່ມີອາຍຸ 1000 ປີພ້ອມ ກັບຫໍປະສາດທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ເດັກນ້ອຍກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ພວມຫຼິ້ນຢ່າງມ່ວນຊື່ນ. ສຽງຫົວທີ່ມີຄວາມຄືກຄື້ນຂຶ້ນນັ້ນໄດ້ສົ່ງສັນຍານວ່າສົງການໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ. ຄ້າຍຄືກັບ ບຸນປີໃໝ່ລາວ, ສົງການເປັນການສະຫຼອງປີໃໝ່ຂອງເຜົ່າໄຕໃນກາງເດືອນເມສາ ແລະ ປະເພນີຄ້າຍຄືກັນ. ປະຊາຊົນແຕ່ງເຄື່ອງຢ່າງມີສີສັນໂຮມໂຕກັນທີ່ລານກາງໝູ່ບ້ານ ພ້ອມກັບຖັງນ້ໍາເພື່ອຫົດສົງກັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຍິງເຜົ່າໄຕກໍ່ອອກມາຟ້ອນນົກຍຸງ. ຂ້າພະເຈົ້າຖາມຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງວ່າເປັນຫຍັງລາວຄືເຕັ້ນເກັ່ງແທ້ແລະລາວກໍ່ຕອບວ່າລາວ ຮຽນເຕັ້ນລະດັບຊາດທີ່ເມືອງປັກກິ່ງ.

ຄ່ຳຄືນທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ພໍເຖິງຍາມອາທິດອັດສະດົງຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄປທີ່ສວນສາທາລະນະຂອງມັນຕິງໃກ້ກັບ ເມືອງຈີງຫົງຮ່ວມກັບນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນອື່ນໆແລະຈ່າຍ 30 ໂດລາ ເພື່ອເຂົ້າຊົມ ແລະ ຄ່າອາຫານຄ່ຳ. ອາຫານເຜົ່າໄຕພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຊວນຊີມ, ຂ້າພະເຈົ້າເລືອກເຂົ້າທີ່ຫຸງໃນ ໄມ້ໄຜ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫອມຊວນຮັບປະທານກິ່ນໄມ້ໄຜ່.

outside destination  Jinghong, Home of the Dai

He added that hundreds of Dai families currently reside in Ganlanba. “We have lived here for generations,” he said while weighing mangos, adding “While you’re here, you should go to the Sonhkran water-sprinkling activities and dance performances at around 15.00 in Manting Village.” My watch read 13.30, so I squeezed through the throngs to reach Manting, a typical Dai stockade-surrounded village with plenty of gardens and fruit trees. But, first I dropped in on the adjacent Manchunman Village, with its 1,000-year-old white Buddhist pagoda and Dai-style bamboo towers. A group of children jumped like happy rabbits as I passed by. Growing laughter signalled that Songkran had started. Much like Pi Mai Lao, Songkran marks the start of the Dai New Year in mid-April, and has similar traditions. Colourfully dressed people gathered in the village square with tubs of water and merrily splashed it on each other. Later, a group of young ladies performed the Dai peacock dance. I asked one why she is such a good dancer. The girl smiled and said, “I am majoring in national dance in Beijing”.

35


Outside Destination

outside destination  Jinghong, Home of the Dai

Exotic Nightlife ຫຼັງຈາກນັ້ນເວລາ 8.00 ໂມງ ພາຍຫຼັງຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ຊົມການສະແດງຂອງເຜົ່າໄຕ, ກໍ່ເຖິງເວລາງານສະແດງໄຟແສງສີ ເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວເຕັມໄປດ້ວຍແສງສະຫວ່າງ. ສຽງເພງ ແລະ ການຟ້ອນສີລະປະໄດ້ສ້າງຄວາມເບີກບານມ່ວນ ຊື່ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຍ່າງທ່ຽວຊົມຕົວເມືອງ ຈີງຫົງເພື່ອຊອກຫາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ອາກາດບໍລິສຸດຕາມແຄມ ນໍ້າລ້ານຊ້າງ (ລຳນ້ຳຂອງ). ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ບໍ່ສາມາດຄົ້ນຫາ ຄວາມສະຫງົບໄດ້ເນື່ອງຈາກວ່າໃກ້ກັບແຄມແມ່ນໍ້າເຕັມໄປດ້ວຍ ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານບັນເທິງ, ຮ້ານກາເຟແລະຮ້ານນໍ້າຊາທີ່ບໍລິການ ຊາຟູເອີທີ່ມີສື່ສຽງ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກແປກໃຈທີ່ຮ້ານບັນເທິງ, ຮ້ານກາເຟ ແລະ ຮ້ານ ຊາບໍ່ແມ່ນຮ້ານຂອງຕາເວັນຕົກ. ຮ້ານສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນບໍລິການຊາ, ກາເຟ, ເບຍ, ເຫຼົ້າແວງ, ເຄື່ອງແກ້ມ, ຂອງຫວານຫຼືແມ່ນກະທັງເຂົ້າ ຕົ້ມຫຼືໝີ່ຕາມແບບສະບັບຂອງເຜົ່າໄຕ. ຂ້າພະເຈົ້າມັກສະຖານທີ່ ແຫ່ງນີ້ຫຼາຍເນື່ອງຈາກວ່າສາມາດໄດ້ກິ່ນນ້ຳຊາ ແລະ ກາເຟໄປຄຽງ ຄູ່ກັບນັກດົນຕີທີ່ບັນເລງເພງຣອກ ແລະ ເພງເບົາໆ. ພໍເຖິງຕອນທ່ຽງຄືນ, ດົນຕີເລີ່ມຄ່ອຍໆລົງ ແລະ ແສງໄຟກໍ່ເລີ່ມ ມອດດັບຜູ້ຄົນເລີ່ມບາງຕາ. ເພື່ອນຄົນໜຶ່ງສະໄໝເປັນນັກຮຽນ ບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຊາວສີບສອງພັ່ນນາມັກພັກຜ່ອນຢູ່ເຮືອນ ໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ອອກທ່ຽວໃນຍາມກາງຄືນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ກບ ັ ຄືນຫ້ອງພັກ ແລະ ເບິ່ງແສງສະຫ່ວາງຢູ່ ເທິງຂອບຟ້າ. ສຽງເພງ, ການເຕັ້ນລຳ ແລະ ສຽງຮ້ອງເຊຍຍັງຄົງເຫຼືອ ຢູໃ່ ນຄວາມຮູສ ້ ກ ຶ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຮສ ູ້ ກ ຶ ວ່າຢາກນອນ ແລະ ກໍ່ຝນ ັ ວ່າຂ້ອຍຈະມາໃຊ້ຊວ ີ ດ ິ ບຳນານທີ່ເມືອງຈີງຫົງ(ຊຽງຮຸງ່ ). 36

At 18.00, I headed to Manting Park near downtown Jinghong to mingle with tourists, and paid USD30 that included dinner to enter. A variety of typical Dai-style cuisine was on the slate, and I opted for the bamboo-barrel rice, as the scent of steamed bamboo and rice stimulated my appetite. As a Chinese proverb says, “Hunger is the best sauce.” My watch read 20.00 after dining on the filling meal and watching the Dai performance; it was time for the grand bonfire party. The master of ceremonies lit the fire, igniting high-rising flames with bright, twinkling stars as a backdrop. Music and dancing, led by masters, stirred up a joyous air. I’m not a dancer, so I just watched, before sneaking to downtown Jinghong for some serenity, and a relaxing walk in the cool, clean air along the Lancang River. However, I didn’t find tranquillity, but glittering neon signs near the Jinghong Bridge, and a world of internationally influenced cafés and clubs mixed with trendy teahouses serving local pu er tea. To my surprise, the bars were not Western clubs and cafes. Rather, they served tea, coffee, beer, wine, snacks, desserts, and even small bowls and dishes of Dai-style congee, noodles or rice. Meanwhile, guitarists and drummers played passionately, as if drunk on the music, while customers kept quiet or whispered. I love these places with their scent of tea and coffee, and bands performing rock and light music. At about midnight, the music began to slow, and the lights dimmed, as the crowd thinned to mostly local gadabouts. A scholarly friend once told me, “In Sipsongpanna, people are accustomed to lounging at home in the morning and revelling at night.” I returned to my room, and looked out of the window at the flickering lights in the skyline. The songs, dances, and cheers were replaying in my mind. And then I fell asleep and dreamed that I would retire and live out my life in Jinghong bliss.


Outside Destination

outside destination  Jinghong, Home of the Dai

Every Thursday & Friday Luang Prabang - Jinghong - Luang Prabang

ແນະນຳກ່ຽວກັບການເດີນທາງ

Flight

Travel Tips 1.

Bring light clothing and an umbrella to avoid the hot sun. You should also have a jacket, as sometimes the temperature sharply drops at night.

2. ເວລາຂີ່ແທັກຊີຕ້ອງຕໍ່ລອງລາຄາເນື່ອງຈາກວ່າແທັກຊີຢູ່ຈິງຫົງບໍ່ມີມີ໋ເຕີ

2.

Remember to bargain with taxi drivers. Most taxis in Jinghong are not equipped with a meter.

3. ເພື່ອເຂົ້າຊົມສວນມັນຕິງແລະເທດສະການໄຟຕ້ອງຈ່ອງປີ້ລ່ວງໜ້າ

3.

You should order a ticket for the evening bonfire in Manting Park at least one or two days in advance, as it is difficult to get a ticket for the same day.

ທີ່ພັກເຊົາ

Accommodation

1. ເອົາເຄື່ອງນຸ່ງຍາມຮ້ອນ ແລະ ຄັນຮົ່ມໄປນຳເພື່ອປ້ອງກັນແດດ. ຄວນມີ ເສື້ອແຈກເກັດເນື່ອງຈາກວ່າອຸນຫະພຸມໃນຍາມກາງຄືນແມ່ນຕ່ຳຫຼາຍ

2-3 ວັນເນື່ອງຈາກວ່າປີ້ມັກຈະບໍ່ມີຂາຍໃນມື້ທີ່ທ່ານຈະເຂົ້າຊົມ

ໃຈການເມືອງຈິງຫົງທ່ານສາມາດຊອກທີ່ພັກເຊົາໄດ້ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍພຽງແຕ່

20 ນາທີຈາກສະໜາມບິນ (ປະມານ 5 ໂດລາຕໍ່ຄືນ). ແຕ່ຍົກເວັ້ນໃນໄລຍະ ສົງການເນື່ອງຈາກລາຄາອາດເພີ່ມເປັນ 3-4 ທົບ. ໂຮງແຮມໃນລະດັບນັກ ທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 25-50 ໂດລາ ຕໍ່ຄືນ ແລະໂຮງແຮມລະດັບສູງ ອາດໄດ້ຈ່າຍເຖິງ 160 ໂດລາຕໍ່ຄືນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບ່ອນພັກເຊົາໃນຈິງຫົງ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າຊົມໄດ້ທີ່ hotel.elong.net/xishuangbanna

Central Jinghong offers a range of accommodation just 20 minutes from the airport (approx. USD5. Except during Songkran when prices jump three or four times, most tourist-level hotels charge between USD25-50 per night, while high-end hotels generally charge around USD160. For more details on Jinghong accommodation, visit hotel. elong.net/xishuangbanna.

37


ເອັມ-ພອຍມາກ

9t16j[jvoouh DDDDD mujgIqkrq[dao

Will Be There.....Where We Meet Lao Convenience Store


BUSINESS

inside Laos  Business  Is Laos Ready to be the Battery of Southeast Asia

Is Laos Ready to be the Battery of Southeast Asia?

by Soukhee Norasilp

The above headline will instantly trigger a string of questions from economists. Is Laos ready to be a regional powerhouse? Is Laos ready to be an agro-industrial super state? Is Laos ready to be the strategic crossroads of Southeast Asia? As demand for energy in the region is quickly surpassing the supply that the various power authorities can meet, governments and donor agency planners are increasingly eyeing the small impoverished country of Laos with a grand vision of transforming it into the wealthy “Kuwait of Southeast Asia’’, except the commodity is hydropower and not oil.

With its small population, topographical mix of mountains and lowlands with numerous waterways, and an enthusiastic government, Laos is perfect dam land. According to surveys undertaken by the Asian Development Bank (ADB), Laos has a potential hydropower capacity of 18,000 megawatts, an enormous amount that dwarfs the country’s own needs. This would allow the nation to capitalise on energy exports to power-hungry neighbours, especially Thailand where demand for electricity is rising by 10 per cent a year. “The future of Laos (becoming) the powerhouse of Southeast Asia, producing electricity for sale to Thailand and maybe Vietnam, (is bright),” said Prof Somkiat Osothsapha, a political economist at Bangkok’s Chulalongkorn University and Thai government advisor. His prediction was published in May 1994, in Thailand’s “The Nation” newspaper. Prof Somkiat said the effects of unleashing Laos’ energy-producing potential could be so dramatic that the country could be transformed from one of the poorest in the world to one of the region’s richest within 20 years. “The next generation will not be farmers,” he said, estimating that the annual per capita income could soar from the current USD205 to more than USD5,000 by the year 2010,” This estimation is almost 20 years old, and Lao people are still waiting with strong hope that Laos will become “The Kuwait of Southeast Asia”.

40


inside Laos  Business  Is Laos Ready to be the Battery of Southeast Asia

lxx ]k; dP,rhv,9tgxao\=hw2csj'gvg-p s]n pa'? ສຸຂີ ນໍຣະສີລປ໌

ຕໍ່ກັບຫົວຂໍ້ຂ້າງເທິງນັ້ນນັກເສດຖະສາດຈຶ່ງໄດ້ວາງຄຳຖາມຕິດຕາມມາວ່າ:

- ສ ປປ ລາວ ຈະກາຍເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າໃນຂົງເຂດນີ້ບໍ?

- ສ ປປ ລາວ ຈະກາຍເປັນລັດຜູ້ຜະລິດອຸດສາຫະກຳການກະເສດທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນບໍ?

- ສ ປປ ລາວ ຈະກາຍເປັນຈຸດຍຸດທະສາດຂອງເສັ້ນທາງຜ່ານແຫ່ງເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແມ່ນບໍ?

ດ້ວຍເຫດວ່າມີຄວາມຕ້ອງການງານໄຟຟ້າຢູ່ໃນໂຂງເຂດນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບພະລັງງານບໍ່ສາມາດ ມອງຂ້າມກາຍບັນຫາໄປໄດ້. ລັດຖະບານ ແລະ ນັກວາງແຜນການຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນທັງຫລາຍໄດ້ຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ດິນແດນທຸກຍາກຕອນນ້ອຍໆແຫ່ງນີ້ດ້ວຍວິໄສທັດທີ່ກວ້າງໄກເພື່ອຫັນດິນແດນນີ້ໃຫ້ເປັນ ‘’ຄູເວດແຫ່ງເອເຊຍ’’

ດ້ວຍປະຊາກອນທີ່ມີບໍ່ຫລາຍ, ພ້ອມທັງເປັນດິນແດນເຂດຮ້ອນປະສົມກັບເປັນເຂດພູສູງ ແລະ ທົ່ງຮາບພຽງປົກຄອງໂດຍ

ລັດຖະບານທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ສະນັ້ນ ສ ປປ ລາວຈຶ່ງເໝາະສົມໃນການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ. ອີງຕາມການສຳຫຼວດທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍ ທະນາ

ຄານພັດທະນາອາຊີໃຫ້ຮູ້ວ່າປະເທດລາວມີສັກກະຍະພາບໃນການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳໄດ້ເຖິງ 18,000 MW ຊຶ່ງເປັນປະລິມານ

ຫຼວງຫຼາຍແຕ່ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດພັດໜ້ອຍດຽວ.ແຕ່ວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນກໍເປັນເລື່ອງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ ສປປລາວ ໄດ້ເຕີບໃຫ່ຍທາງດ້ານ ການສົ່ງອອກໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂື້ນໃນແຕ່ລະປີ 10%.

“ໃນອານາຄົດປະເທດລາວຈະເປັນແຫຼ່ງສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າເພື່ອ ຂາຍໃຫ້ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມກໍອາດຈະເປັນອີກປະເທດໜຶ່ງ” ອາຈານສົມກຽດ ໂອສົດສະພາ ນັກເສດຖະສາດການເມືອງ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນ ແລະ ທີ່ປຶກສາຂອງລັດຖະບານໄທກ່າວ. ອາຈານສົມກຽດຍັງໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມອີກວ່າ ການປ່ອຍໃຫ້ປະເທດລາວທີ່ມີສັກກະຍະພາບໃນການຜະລິດພະລັງງານຂອງຕົນ ຈະກາຍເປັນເລື້ອງທ່ີຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະເທດສາມາດຫັນປ່ຽນຕົນເອງອອກຈາກປະເທດທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດປະເທດໜຶ່ງຢູ່ໃນໂລກໄດ້ກາຍມາ ເປັນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີຢູ່ໃນໂຂງເຂດນີ້ ຢ່າງໜ້ອຍພາຍໃນ 20 ປີຂ້າງໜ້າ “ ພວກຄົນຮຸ້ນໝຸ່ມຜູ້ສືບທອດຈະບໍ່ໄດ້ເປັນຊາວນາອີກຕໍ່ໄປ”

ເຂົາກ່າວເພີ່ມເຕີມອີກວ່າ ລາຍຮັບຕໍ່ປີຕໍ່ຄົນຈະເພີ່ມຂື້ນຈາກ USD 250 ມາເປັນຫຼາຍກ່ວາ USD 5000 ໃນປີ 2010. ນີ້ຄືຄຳພະຍາ ກອນຂອງນັກວິຊາການດ້ເານເສດຖະກິດໃນປີ 1994 ຊຶ່ງຕີພີມລົງໃນໜັງສືພີມ “ເດີເນເຊິນ” ສະບັບວັນສຸກທີ 4 ມີນາ 1994.

ຄຳພະຍາກອນນີ້ໄດ້ຜ່ານມາໄດ້ 19 ປີແລ້ວ ຈະເປັນຄວາມຈິງແນວໃດ ປະຊາຊົນລາວຍັງລໍຄອຍຄວາມຫວັງນັ້ນຢູ່ໃນການຈະ

ເປັນ “ຄູເວດຂອງເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຕາມທີ່ນັກເສດຖະສາດຄົນນັ້ນກ່າວ.

41


SPORT

mu,iad[uh]k;xtdkf7;k,leg]af

Lao Rugby on the Rise by Hannah McDonald-Moniz

ຄວາມນິຍົມກິລາຣັກບີ້ີໃນລາວໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍໃນປີ 2012,

ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນ ຂິດໝາຍອັນສຳຄັນ ສຳລັບການພັດທະນາກິລາຊະນິດນີ້ໃນ ພາກພື້ນ. ຜົນງານທີ່ຕ້ອງກ່າວເຖິງແມ່ນການເດີນທາງໄປແຂ່ງຂັນທີ່ຮົງກົງ ຂອງທີມຊາດປະເພດຊາຍເຊິ່ງສາມາດຍາດເອົາໄຊຊະນະທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຍ ເຖິງ

128 ຄະແນນໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນັ້ນ ແລະການລິເລີ່ມຮ່ວມມືກັບອົງການ

ກອງ“ທຶນສຳລັບເດັກປະຈຳລາວ (ChildFund) ໃນກອບແຜນງານພັດທະ ນາກິລາທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ປີ 2013 ຄາດວ່າຈະເປັນປີພິເສດກ່ວາເດີມສຳລັບສະຫະພັນຣັກບີ້ີລາວ! ປີ ໃໝ່ນີ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຈັດແຂ່ງຂັນຣັກບີ້ຄັ້ງຫຍິ່ງໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນລາວເຊິ່ງ ເອີ້ນວ່າການແຂ່ງຂັນຊິງແຊມຣັກບີ້ສາກົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນ 17

Lao rugby made huge strides in 2012, a landmark year for the development of the sport in the region. Highlights involved a trip to Hong Kong, big wins for the Men’s National Team, who scored 128 points in the tournament, and the beginning of a partnership with ChildFund Laos for a sport-for-development programme in Xieng Khouang Province. And, this year is shaping up to be even better for the Lao Rugby Federation (LRF). The New Year began with the Vientiane International Rugby Championship, the largest rugby tournament ever hosted in Laos. On 26-27 January, 17 teams with over 250 players from several countries came for a weekend of rugby and cross-cultural exchange.

In the men’s division, three local teams challenged visitors from Indonesia, Thailand, and Vietnam. The EDF Wild Hogs won the Bowl trophy, and the Vientiane Buffalos were Bowl Runners-Up. Six women’s teams ຣັກບີ້ແລະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ. ໃນປະເພດທີມຊາຍ, ສາມທີມຈາກລາວ played from Laos, Thailand, and even the USA. The Vientiane Lions ໄດ້ແຂ່ງຂັນກັບທີມທີ່ມາຈາກປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມແລະອີນໂດເນເຊຍ. won the competition’s Plate award. The American team was excited ີມEDF Wild Hogs ທີມEDF Wild Hogs ໄດ້ຮັບຖວຍລາງວັນຊະນະເລີດ to visit Laos, and afterward, they travelled to Nonghet District, Xieng Khouang, to observe the LRF’s sport-for-development programme. ທີມເຊິ່ງມີນັກກິລາຫຼາຍກ່ວາ 250 ຄົນ ເດີນທາງມາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ

42


Sport  Lao Rugby in the Rise

The Lao Nagas, a men’s touring side, travelled to Hong Kong for the second time in March this year. They finished 11th out of 24 teams competing in the Kowloon 10s, and participated in the elite, sold-out Hong Kong 7s. After last year’s victories in Phnom Penh, the Lao Men’s National Team was promoted to Division 4 in the Asian 5 Nations League. The team faced opponents from Pakistan and Uzbekistan in Dubai after a rigorous training season. The team proved that they could compete at this level by coming within one score of victory in both matches against their higher-ranked opponents.

ທີມ EDF Wild Hogs ໄດ້ຮັບຂັນລາງວັນຊະນະເລີດ ສ່ວນທີມ Vientiane Buffalos ໄດ້ຮັບຂັນຮອງແຊມ. 6 ທີມ ປະເພດຍິງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນມແມ່ນມາຈາກລາວ, ໄທ ແລະ ລວມທັງສະຫະລັດອາເມລິກາ. ທີມ Vientiane Lion ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ. ທີມທີ່ມາຈັກອາເມລິກາແມ່ນມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍທີ່ ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມລາວ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າກໍ່ໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງ ໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໂຄງການກິລາເພື່ອການ ພັດທະນາຮ່ວມກັບສະຫະພັນຣັກບີ້ລາວ.

The Lao Women’s National Team is slated to play in the Women’s 7s Championships in Bangkok, where they will meet teams from China, Iran, Japan, Korea, and Thailand. In June, the Lao Men’s U20 National Team, for athletes under 20 years old, will compete in Johor Bahru, Malaysia. They are being coached by Rugby Development Manager and former U20s player, Pisa Vongdeuanpheng, who can show the rising stars firsthand how their commitment to the sport can take them far. The domestic Lao Colours League is also on the rise, focusing on developing talent and new teams, while promoting greater awareness of the physical and social benefits of the sport. The majority of matches will occur later this year, with the hopes of attracting new athletes and fans in Vientiane For more information about playing rugby in Laos, sponsorship opportunities, or general inquiries, contact info@laorugby.com, Tel: +856 21315795, or visit the Lao Rugby Federation Facebook, Twitter, and YouTube pages at /laorugby.

ນອກນີ້ທີມ Lao Nagas, ທີມຣັກບີ້ຊາຍຂອງລາວໄດ້ເດີນທາງໄປຮົງກົງເປັນຄັ້ງ ທີ 2 ໃນເດືອນ ມີນາ. ປີນີ້ທີມ Nagas ໄດ້ອັນດັບທີ 11 ຈາກ 24 ທີມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ການແຂ່ງຂັນທີ່ເກົາລູນ ແລະ ໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການແຂ່ງຂັນລະດັບມື ອາຊີບທີ່ຮົງກົງ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໄຊຊະນະທີ່ພະນົມເປັນໃນປີຜ່ານມາ, ຣັກບີ້ທີມຊາດລາວ (ທີມຊາຍ)ໄດ້ຖືກເລື່ອນຂຶ້ນ ໄປຫຼິ້ນໃນຫຼັກ 4 ຂອງ 5 ປະເທດໃນອາຊີ. ທີມຊາດ ລາວໄດ້ແຂ່ງຂັນກັບຂູ່ແຂ່ງມາຈາກປາກີສະຖານ, ອູສເບກິສຖານ, ສະຫະລັດອາ ລັບເອມິເຣດຢູ່ທີ່ດູໄບພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຝຶກຊ້ອມຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ. ທີມຊາດລາວໄດ້ ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົາເຈົົ້າສາມາດແຂ່ງຂັນໃນລະດັບນີ້ໄດ້ໂດຍສາມາດເອົາ ຊະນະທັງສອງທີມທີ່ມີອັນດັບທີ່ດີກ່ວາດ້ວຍໜຶ່ງຄະແນນ. ທີມຊາດເພດຍິງຂອງລາວກໍ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຊິງແຊມກັບ 7 ທີມປະເພດຍິງທີ່ ບາງກອກ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກັບທີມທີ່ມາຈາກຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ໄທ, ເກົາຫຼີ ແລະ ອີ່ຣານ. ໃນເດືອນມິຖຸນາ, ທີມຊາດລາວລຸ່ນອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ20ປີ ຈະໄດ້ໄປແຂ່ງຂັນທີ່ເມືອງ ໂຈຮໍ ບາລູ. ທ່ານປີຊາ ວົງເດືອນເພັງ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຈັດການພັດທະນາກິລາຣັກບີ້ ແລະ ກໍ່ເປັນອາດີດນັກກິລາຣັກບີ້ ທີມຊາດລາວຮຸ່ນອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 20 ປີ ຈະເປັນ ໂຄດນຳພາທີມໄປແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້. ເພີ່ນຈະເປັນຜູ້ຊີ້ນຳ ແລະສິດສອນນັກກິລາ ຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຕັ້ງໃຈແລະເອົາໃຈໃສ່ສາມາດນຳພານັກກິ ລາໄປສູ່ຜົນສຳເລັດໄດ້. ລີກກິລາຣັກບີ້ໃນລາວ (Lao Colours League) ຈະເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍໂຕ ໂດຍສຸມໃສ່ການພັດທະນາຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນແລະທີມໃໝ່ໆຂຶ້ນມາ, ເພື່ອເປັນ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ການຜັນຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ສັງຄົມຂອງກິລາປະເພດນີ້. ການແຂ່ງຂັນສ່ວນໃຫ່ຍຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ ໂດຍຄາດຫວັງວ່າຈະດຶງດູດນັກກິລາໃໝ່ ແລະ ຜູ້ຮັກມັກໃນການເຊຍກິລານີ້ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຫຼິ້ນກິລານີ້, ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຫຼືມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່: info@laorugby.com, +856 21315795, ຫຼືເຂົ້າເບິ່່ງໄດ້ທີ່ Facebook, Twitter, and YouTube at /laorugby.

43


Interview

Interview  Take off at the Lao Airsports Club

IPoI6h;y-kdko[yomujlt3,lvody]kdko[yo

Take off at the Lao Airsports Club Looking for high times? Check out the Lao Airsports Club at the Khoksa Airfield, founded by Ravansith “Sith” Thammarangsy in January 2012, just 40 km northeast of Vientiane. And if you’re lucky, paramotor riders, Olivier Huant, Xaynalong Choumphavanh, and Marc Schiffmann, will be around…either on the ground or more probably in the air.


Interview  Take off at the Lao Airsports Club

ຖ້

ທ່ານເດີນທາງໄປລານບິນໂຄກສາຕັ້ງຢູ່ທາງ ພາກຕາເວັນອອກສຽ່ງເໜືອຂອງນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນພຽງ 40 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງເປັນ

ທີ່ຕັ້ງຂອງສຳນັກງານໃຫ່ຍຂອງສະໂມສອນການບິນ

ລາວສ້າງຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2012, ສິ່ງດັ່ງກ່າວ

ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍ້ອນການອຸທິດແລະເຮັດວຽກໜັກຂອງ ທ່ານສິດ ທຳມະລັງສີ ແລະຖ້າຫາກໄດ້ພົບນັກຂັບ

ພາລາໂມເຕີ ທ່ານ ໂອລີວີເອ, ທ່ານ ໄຊ ແລະ ທ່ານ

ມາກຢູ່ບໍລິເວນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ (ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ພື້ນດີນ ຫຼືເທິງອາກາດ) ທ່ານ ຈະໄດ້ເຫັນສາກຄ້າຍຄືການ

ສະແດງ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສະໜຸກສະໜານ ແລະ

ໜ້າອັດສະຈັນໃຈປານສາກຮູບເງົາໃນຮໍລິວູດ ກໍ່ບໍ່ປານ: ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ມີຈັກມັດໃສ່ຫຼັງໂດຍມີ ການສ້າງຄວາມ

ດຸ່ນດ່ຽງໃນທ້ອງຟ້າດ້ວຍວ່າວກ້ວາງ 5 ແມັດ, ແລ່ນ ແລະ ລາກໄປພ້ອມກັບເພີ່ນແມ່ນອຸປະກອນ ການບິນທີ່ມີນ້ຳ

ໜັກ 30 ກິໂລກຣາມ, ຕິດເຄື່ອງຈັກແລະໃນທັນໃດນັ້ນກໍ່ ຖືກດັນຂຶ້ນສູ່ອາກາດ, ແລະຕີນຂອງເພີ່ນກໍ່ເກືອບສຳຜັດ

ກັບຫຼັງຄາສາງໂຄກສາ, ເນື່ອງຈາກວ່າເພີ່ມພວມບິນເໜືອ ຫົວຂອງພວກເຮົາ.

ນີ້ແມ່ນ ດຣ ມາກ ຊີບແມນ, ທັນຕະແພດທີ່ ສູນການແພດຝຣັ່ງ;

ກິດຈະກຳເວລາວ່າງເພີ່ນໄດ້ຝຶກຊ້ອມການບິນພາລາໂມເຕີໃນໄລຍະ

2 ປີ ຜ່ານມາໃນລາວ. ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານ ໂອລີວີເອ ກໍ່ແຕ່ງເຄື່ອງຄ້າຍຄື ກັນຄ່ອຍໆຂັບເຄື່ອນໃນເວຫາຢູ່ ເໜືອລານບິນບໍ່ພໍທໍໃດແມັດກ່ອນທີ່ ຈະສຳພັດພື້ນດີນດ້ວຍຄວາມນຸ່ມນວນ ແລະ ທ່າມກາງຄວາມງຽບ

ສະຫງັດ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມອດເຄື່ອງຈັກ. ກ້ອງຖ່າຍວີດີໂອຂອງເພີ່ນທີ່

ມັດຕິດກັບໝວກກັນກະທົບໄດ້ບັນທຶກພາບໝູ່ບ້ານ ຈາກທ້ອງເວຫາ, ທິວທັດພູເຂົາຄວາຍທີ່ຍາວສຸດຊົ່ວຕາ ແລະ ນົກອ້ຽງຍ່າງຕາມຄວາຍ

ໄວ້ໄດ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ. ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກນັ້ນ, ດຣ ຊີມແມກໍ່ໄດ້ປະກົດໂຕ ຜ່ານປະຕູໃຫ່ຍເທິງລົດຈັກ. ຊາວບ້ານທີ່ເຫັນທ່ານ ມາກ ເອົາເຄື່ອງລົງ

ຈອດໃນນາຂອງລາວໄດ້ມາສົ່ງເພີ່ນທີ່ລານບິນ, ໃບໜ້າຂອງຊາວບ້ານ ຄົນດັ່ງກ່າວເຕັມໄປດ້ວຍ ຮອຍຍີ້ມເນື່ອງຈາກວ່າປະກົດການດັ່ງກ່າວ ເປັນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັນດີ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກິລາປະເພດນີ້.

45


Interview

46

Interview  Take off at the Lao Airsports Club


ພາລາໂມເຕີກໍ່ຄ້າຍຄືກັບອຸປະກອນການບິນທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ

ມີນ້ຳໜັກເບົາປະເພດອື່ນໆ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ສາມາດ

ບິນລົງຕ່ຳໄດ້ຫຼາຍ, ບິນຂຶ້ນສູ່ເວຫາໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ລົງຈອດໃນ

ພາກພື້ນດີນໄດ້ຫຼາຍປະເພດ. ຈຳຕ້ອງໄດ້ຝຶກບິນຢ່າງໜັກເປັນເວລາ 10

ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນທີ່ຈະສາມາດຂັບ ແລະ ບິນເຫີນເວຫາໄດ້. ທ່ານ ມາກ ແລະ ໂອລີວີເອ ກ່າວວ່າກິລາຊະນິດນີ້ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເຕັກນິກສູງ, ແຕ່ກໍ່ຄຸ້ມຄ່າສູງ. ໃນເຂດພູສູງຂອງ ລາວ, ມີສະເພາະລົດເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້

ການເດີນທ່ອງເວຫາດ້ວຍພາລາໂມເຕີຈະເປັນຕາໜ້າຢ້ານ, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເໜືອ ຄວາມພະຍາຍາມ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເຄື່ອງຈັກສາມາດດັບເທິງອາ

ກາດໄດ້, ແຕ່ຖ້າຮູ້ນຳໃຊ້ ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງເມກໂດຍການບິນ ຈາກເມກກຸ່ມໜຶ່ງໄປຫາອີກກຸ່ມໜຶ່ງໄດ້. ນັກບິນສາມາດບິນເທິງ ອາກາດ ໄດ້ເຖິງໜຶ່ງວັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເລື່ອງນ້ຳມັນ.

ແນວຄວາມຄິດທັງໝົດນີ້ແມ່ນບໍ່ໜ້າເຊື່ອ, ຄົນຂັບພາລາໂມເຕີເບິ່ງຄ້າຍຄື

ກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມາຈາກໄລຍະເວລາອື່ນ - ໃນອະນາຄົດ ຫຼື ອາດິດ. ພວກ ເຮົາສາມາດລຳລຶກເຖິງຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມຈະບິນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ເຊິ່ງໃນເວລາ ນັ້ນທຸກຄົນເບິ່ງເພີ່ນດ້ວຍຄວາມສົງໄສພ້ອມທັງຫົວເຢາະເຢີ້ຍ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ ເພີ່ນກໍ່ສາມາດບິນໄດ້. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ກ້າຫານ. ບຸກຄົນນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມ ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ.

ໃນເວລາຄົ້ນຄວ້າເລື່ອງການບິນ ເພື່ອສ້າງເຄື່ອງຈັກທີ່ສາມາດບິນໄດ້ໃນ

ສະຕະວັດທີ 18, ທ່ານ ບາໂຕໂລເມີ ກູສເມົາ ຖືກເອີ້ນໂດຍກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ ເຊື່ອ ເພີ່ນວ່າເປັນຜູ້ມີເວດມົນແລະຖືກກິດກັ້ນຈາກສັງຄົມປອກຕຸຍການ. ການ

ບິນຖືກເບີ່ງວ່າເປັນພຶດຕິກຳທີ່ທ້າທາຍ. ແຕ່ໃນປະຈຸບັນມັນກາຍເປັນກິລາ ທີ່ທຸກຄົນສາມາດສະໜຸກສະໜານກັບມັນໄດ້ ແລະ ເກືອບວ່າທຸກຄົນມີ ຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະບິນ.

A

fter all, what can be more thrilling and intriguing than watching someone with a motor attached to his back, then shutting it off, self-stabilising a 5-metre-wide kite and sweep around the sky? To lift off, the human airplane jogs down the runway with 30 kg of flying equipment, fires up the engine, and is propelled into the air, his feet almost touching the Khoksa hangar’s roof before soaring above our heads. The first pilot performing this stunt is Dr Marc Schiffmann, dentist at the French Medical Centre; he’s been training to fly paramotors in Laos for two years. Meanwhile, Olivier, in a similar device, glides with the engine off a few metres above the airfield before softly and silently touching down. The little video camera, attached to his helmet, has recorded aerial images of villages and the Phou Khao Khouay sandstone mountain range, as well as pirogues and buffalos he closely followed. Like other ultra light motorised aircrafts, and maybe more so, paramotors allow pilots to fly extremely low, make tight moves, and land on a variety of surfaces. According to Olivier and Marc, learning to fly a paramotor requires several days of ground training, and around 10 hours of intense flight practice to be able to take off and fly safely. They added the sport is technical, but extremely rewarding. Paramotors are a perfect fit for Laos’ terrain, as only a few hilltops viable for paragliders can be accessed by car as off now, and it would require an expedition to trek with all the gear for each flight. Enter paramotors, which can take off from low-lying areas you can drive to. Once the engine powers the pilot into the sky, energy from thermal clouds kicks the device into glide mode, and the pilot can shut off the engine.

47


Interview

Interview  Take off at the Lao Airsports Club

Pilots fly from one cloud to another with the aid of a VSI (Vertical Speed Indicator), which beeps faster as the paramotor approaches a thermal, which pushes the living kite higher. Imagine spending a day in the sky without worrying about fuel.

The whole concept seems surreal. The paramotor pilots look like creatures from another time – future or past – and one is reminded of the aviation geniuses who attempted to fly over the ages. Take Bartolomeu Gusmao, also called “The Wizard” by skeptical 18th century Portugal crowds. He attempted to create a flying machine, but work on his invention was banned by the Portuguese inquisition, which viewed flying as an act of defiance. Today, it is a sport that anyone can enjoy if they are motivated to study the many theoretical aspects of flight, have endurance, and most of all possess the desire to fly. Onlookers appear doubtful and amused as they watch the aviators point their contraptions towards the wind, which inflates the wings. Then the pilots start running, while keeping the strings disentangled, before finally taking off. It’s an incredibly daring feat. Air sports fans in Laos are lucky they now have an airfield, from which they can meet, take off, share their skills, and receive training. For this to become a reality, Sith had to work with the Lao Department of Civil Aviation to create the regulations governing ultra light aircrafts in the country, as previously there were no rules. The decree was finalised and approved in 2008, and it took a few more years to find a good location to build the airfield, when he hit upon Ban Khoksa. The Lao Airsports Club was finally approved as an Ultra Light Aircraft Pilot Training Centre by the Ministry of Education and Sports in January 2012. The Khoksa airfield has a 700-metre runway and is equipped with a hangar and teaching facilities. The Club also continues seeking new viable locations for paraglider enthusiasts, but has not yet been successful.


Interview  Take off at the Lao Airsports Club

ເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ໃນປະຈຸບັນຜູ້ທີ່ມັກຮັກກິລາທາງອາກາດມີພື້ນທີ່ເຫີນເວຫາ, ພົບປະ, ແລກປ່ຽນທັກສະ ແລະ ຝຶກຜູ້ທີ່ມັກຮັກໃນກິລາປະເພດນີ້. ເພື່ອ

ເປັນການເຮັດໃຫ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນໄດ້, ທ່ານສິດ ທຳມະລັງສີ ຈຳຕ້ອງໄດ້ ຂຽນລະບຽບເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຂັບເຮືອບິນທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາໃນລາວເນື່ອງ ຈາກວ່າບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ລະບຽບນີ້ ໄດ້ຮັບການຮອງຮັບໃນປີ 2008

ໂດຍກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ແລະ ສະໂມສອນກິລາການບິນໃນລາວ

ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນສູນຝຶກການຂັບຍົນມີນ້ຳໜັກເບົາໂດຍກະຊວງສຶກ ສາທິການ ແລະ ກິລາໃນເດືອນມັງກອນ 2012.

ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວມີທາງແລ່ນ 700 ແມັດ ແລະ ປະກອບດ້ວຍສາງ ແລະ ສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສອນ.

ທ່ານ ສິດ ໄດ້ຮັບການຝຶກການບິນ (Paraglide) ທີ່ເມືອງນີສ ປະເທດຝຣັ່ງ ແຕ່ອາຍຸ 17 ປີ ປະຈຸບັນເພີ່ນສາມາດ ຂັບເຮືອບິນໄດ້ຫຼາຍປະເພດ.

ເພີ່ນເປັນຄົນທີ່ມັກຮັກໃນກິລາທາງອາກາດ ແລະ ປາດຖະໜາທີ່ຈະແບ່ງ ປັນຄວາມຮູ້ ຂອງເພີ່ນກັບທັງຜູ້ທີ່ມີປະສົບການແລະຜູ້ທີ່ຫາກໍຝຶກໃໝ່ໃນ

ລາວ. ເພີ່ນອະທິບາຍວ່າເປົ້າໝາຍຂອງສະໂມສອນນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການພັດ ທະນາທຸກກິດຈະກຳກິລາທາງອາກາດໃນລາວ. ເພີ່ນພວມພິຈາລະນາທີ່

Trained to fly a hang glider (delta wing) in the hilly landscape around Nice in France when he was 17 years old, Sith is now a certified fixed-wing and delta-wing trike aircraft pilot, passionate about air sports, and yearns to share his knowledge with fellow pilots and new recruits in Laos. He explained that the purpose of the club is to develop all types of air sport activities in Laos, including, but not limited to, paragliding and hang gliding, paramotoring, delta-wing trikes, and fixed-wing aircraft. The Lao Airsports Club has recently been accepted as member of the FAI (Federation Aéronautique Internationale), and will be looking to send their paramotor and paraglider pilots to compete at air sport events in neighbouring countries. Sith is currently splitting his time between Vientiane and Bangkok, where he is training to get his Private Pilot License. This will allow him to fly bigger aircraft and thus open skydiving activities in Laos in the near future. So, get ready for high times in Laos!

ຈະສົ່ງນັກກິລາພາລາໂມເຕີໃນສະໂມສອນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລາ

ທາງອາກາດປີ 2014 ໃນໄທແລະໃນປະຈຸບັນກໍ່ໄດ້ແບ່ງເວລາ ຂອງເພີ່ນ

ລະຫວ່າງວຽງຈັນ ແລະ ບາງກອກເພື່ອເຂົ້າຝຶກເພື່ອຈະໄດ້ໃບຢັ້ງຢືນການ ບິນພາຍໃຕ້ລະບຽບການບິນສາກົນ IFR ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເພີ່ນສາມາດ

ຂັບຍົນລໍາໃຫ່ຍກ່ວາເກົ່າ ແລະ ສາມາດເປີດກິດຈະກໍາຫ້ອຍໂຫນ ອາກາດ ໃນລາວໄດ້ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້. ສະນັ້ນຈົ່ງກຽມພ້ອມ.

If you want to find out more, get in touch with Mr Ravansith THAMMARANGSY Tel: +856-20-55512812 Mail : sith_delta@yahoo.com

49


Colonial Charm, Luxurious Elegance www.setthapalace.com

E-mail: reservations@setthapalace.com 6 Pang Kham Street, Vientiane, Lao PDR Tel: (856) 21-217581/2 • Fax: (856) 21-217583 A Belmont International Hotel

.

ສູນທີ່ ປຶ ກສາ ແທັກໂດ TACDO Consulting Center

ໃຫບ ້ ໍລິການຝຶກຬ຺ບອ ຺ມ ແລະ ໃຫຄ ້ ໍາປຶ ກສາ: ດາ້ ນບໍລິຫານ ແລະ ຈ ັດການ ການພັດທະນາຉຸມຉ ຺ນ ການເງິນຈຸລະພາກ ສິ່ ງແວດລຬ ້ ມ

Consulting and Training Services in: Leadership and Management Community Development Microfinance Environment

P.O .Box 7382. Banphaxay, SisattanakDist, Vientiane, Lao PDR Office: 021 285139-40, Tel/Fax: 021 353961, Mobile: 020 55519581 Email: tacdocenter@yahoo.com, www. tacdocenter.com


News

ໂຕໂຍຕ້າ

ດ ູ ສ ິ ພ າ ້ ທ ນ າ ວ າ ຣ ຈັດຄາ

ທ່ານທີ່ຂັບຂີ່ລົດ ຕ່ຊາວບ້ານສອງ ແ ມີ ມ ົ້ ລ ້ ໄມ ນ ຕົ້ າກ ຕ່ ໂ ຊກ ດີ ທີ່ ໃດຮັບອັນຕະລາຍຈ ດເ ຈັ ບ ເລັ ກ ນ້ ອ ຍແ ບາ ບ ັ ຮ ້ ໄດ າ ົ າ ້ ເຮ ຍຕ ວກ ຕໂ ້າພ າວບ້ານໄດ້ ໄປຮ່ວມໂ ຈັ ກ ຜ່ າ ນມ າກ່ ອ ນໜ ັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍຊ ຈຳປາໄດ້ມີໂອກາດ ເຮ ງ ານ ຈຶ່ ຳ ະສ າລ ປນ ບ ິ ສ ່ ູ າວ ນໄ ງສ ບາ ນມ ຍາ ວງພະບາ ໃນເດືອນມີນາຜ່າ ໂຕໂຍຕ້າ ມີລົດພະ ຖັງຍັງເຫລືອຈາກຫລ ພິສູດນ້ຳມັນ 1 າ ້ ນຖ ວາ ຣາ ຄາ ດ ຈັ ທັນທີ. ວ. ອຍບັນພະບຸລຸດລາ ພວກເຮົາຈຶ່ງ ສອງພັ່ນນາຕາມຮ າງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກທ ຈາ ອກ ກ ອ ້ ດວ ໄມ ນ ສະ ຕົ້ ອົາ ກໍ່ໄດ້ເດີນທາງຕໍ່ ັດເຖິງຄວາມ ຫລັງຈາກທີມງານເ ານແລ້ວ ພວກເຮົາ ລູກຄ້າຈະໄດ້ສຳພ າກ ະສ ກຈ ອກ ຫ້ ດເ ນອ າໃ ກວ ນມ ານ ນີ້ ນກ ້ຊຽວຊາ ການເດີນທາງຄັ້ງ ເດີນທາງຕໍ່ເມື່ອຜ່າ ໂຍຕ້າ ຍັງໄດ້ຈັດຜູ ​ ຮງ. ນ້ ຳ ມັ ນ ບຂີ່ແລ້ວ ທາງ ໂຕ ດ ັ ຂັ ພັກຜ່ອນຕຽມແ ານ ະຢ ອ ປ ພື່ ນກ ເ ຫ້ ມ​ ໃ ່ ຍໃ ຂີ ແຮ ບ ັ ບາ ຮງ ໂ ສະ ນຂ ທີ່ ກາ ໄປ ກ ນິ ກ ັ ເຕ ບ ັ ັ້ ທາງ ນະ ນຳ ກ່ ຽ ວກ ບຸລຸດ ຕະຫລອດເສນ ຄວ າມ ຮູ້ ໃ ຫ້ ຄ ຳແ ຕົ້ນກຳເນີດບັນພະ ທລື້ ລບຳລງຸ ຮັກສາລົດໄປ ນໄ າ ້ ແ ດູ ບ ່ ູ ໝ ານ ມ ົ ີ ກ ທ ວຊ ວິ ຽ ຍ. ທ່ ະ ວ ດ້ ້ແວະ ວ ທັງການຫຼິ້ນ ູ້ເພີ່ມເຕີມອີກ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ແລ ມື້ຕໍ່ມາພວກເຮົາໄດ ອງບັນພະບູລຸດລາ ລ້ວຍັງໄດ້ຄວາມຮ ຂ ່ ຢູ ວແ ນ ັ ຽ ່ ເປ ງທ ອ ່ າມ ທ ຄວ ດ້ ດ ິ ກໄ ີຊີວ ລື້ຕ້ອນຮັບແຂກ ເຮັດໃຫ້ນອກຈາ ລາວ ເພື່ອເບິ່ງວິຖ ້ອນຮັບແຂກຄົນໄທ ນຕ ກາ ະ ະ ແລ ແລ າ ຄ້ ຍ ຊົນ ລູກ ງ. ນອກຈາກນັ້ນ ດົນຕີ, ການຄ້າຂາ ານ ລວມທັງສື່ມວນ ອນຈະນັ່ງຢູ່ກາງວົ າວ ຮື ງເ າຣ ຂອ ະຄ າ າ ຈົ້ ຕ້ ະນ ຍເ ໂຍ າຄ ໂດ ໂຕ ຽວ ຂອງທ້ອງຖີ່ນ, ທີ່ໂຊຣູມ 29 ມີນາ ທີ່ຜ່ານມ ດ້ວຍນ້ຳຊາເຂົ້າໜ ະລິດຢົກ ຊື່ງເປັນ ດີນທາງແຕ່ ເຊົ້າ ນຜ ກເ ງາ ອອ ຮງ າ ້ າ ໂ ່ ຕ້ ມໜ ແວ ໂຍ ອ ້ າດ ໂຕ ຍພ ອກ ະ ຕື່ນຕາກັບ ຕົວແທນຈຳໜ່າ ຖືເປັນໂຊຣູມ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ມີໂ າຍສາຍພັນ, ແລ ຫລ າກ ວງພະບາງ) ຊື່ງ ຫລ ີ ນ ີ ມ ງຫລ ທີ່ ກຣ ງ ກ ຂວ ຍຸ ຈັ ກ (ແ ນົ ຍມີ ທ່ານ ວາມມ່ວນຊື່ນໃນ ເມືອງຫລວງ ຊົມການໃຫ້ອາຫານ ສ ປປ ລາວ. ໂດ ໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ໄປມີຄ ດ ັ ໃນ ເຮ 7 ງ ີ່ ວ ເຊ ທີ າ ງ ່ ລາ ຂ່ ແຫ ອາ າ ານ ປປ ຜົ່ ສ ຢ່າງເປັນທາງກ ການສະແດງຂອງເ ່າຍປະຕິບັດການ ງຜູ້ອຳນວຍການຝ ເຂົາ. ວກ . ບ ັ ຳພ ນຮ ປນ ອ ້ ນໄ ວຕ ອ ້ າ ຊົນນະທີທອນ, ຮອ ການຟ ທ ຈຳກັດ ມາກ່ ດໄ ເທ ປະ ຕີ້ ເ ມໍ າ ພິພິດຕະພັນເຈດີ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້ ຽງຮຸ່ງເພື່ອແວະຊົມ ງຊ ອ ື ນ ເມ ດິ ອດ ນເ ງຮ ກາ ມ ີ່ ທາ ວງ ເລ ງາມທີ່ສຸດ ແລະ ເມື່ອພວກເຮົາເດີນ ຕ້າ ຈາກຫລາຍແຂ ແລະ ສວຍສົດງົດ ໂຍ ຍ ່ ໂຕ ໃຫ ່ ີ ນ ນ ພັ ງທ ຄັ ຽ ຕະ ທ່ ດ ິ 47 ພ ານ ພິ ານ ອ າຫ ີ່ມີພະພຸດທະຮູບທີ່ ຄາຣາວານທັງ ທອງໃຫ່ຍເຊິ່ງເປັນ ເປັນວັດເກົ່າແກ່ທ ຫ ລັ ງ ຈາ ກ ຮັ ບ ປ ະທ ງ ຊຶ່ ໄຊ ື້ ມ ົ ດ ດ ງລ ອຸ ອ ື ກວ ເມ ອ ື່ ວງ ຂ ເພ ແ ່ ວງ ຫຼັງຈາກຮັບ ປດ່ານບໍ່ເຕັນ ທ າງ ມຸ່ ງ ໜ້ າ ສູ ໄປທ່ຽວຊົມວັດຫລ ກເຮົາເດີນທາງຕໍ່ໄ ກຳນື່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈະ ພວ ດ ກິ ມ ນ ປັ ແຮ ເ ໍ ບ ກ ີ້ ຮງ ພາ ກໂ ດນ ມັດ ຈາ ທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດ ໂຮງແຮມມິດຕະ ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນຂົງເຂ ະທາງ 80 ກິໂລແ າດຊົມການສະແດງ ລຍ ອກ ໄ ໂ ີ ມີ ມ ້ ງ ິ່ ານ ໄດ ເຊ ກ ້ ງ ັ ຍ ໃຫ ດນ ກໍ ດ ັ ນແ ່າເປັນຫົວໃຈຂອງ ະ ເປັນຂຸມເຮ ເອກະສານຜ່າ ປະທານອາຫານຄ່ຳ າລານະສີ ເຊິ່ງຖືວ ັນທາງແຄບ ແລ ງພ ອ ື ເປ ນ ັ້ ງ ເມ າ ່ ນນ ທຳ າ ຫວ ດ່ ນະ ງ ິ ໍ່ າ. ລະ ຕມ ກ ັ ເຖ ທະ ດ ້ພົບອຸປະສ ມິດຕະພາບ ັ ຢ່າງປອດໄພໃນມື້ ຄື ການສະແດງວັ ະ ພວກເຮົາຍັງໄດ ະເດີນທາງກບ ແລ ນຈ ອ ກ່ ນ ັ ້ າກ ຄ ີ ໄດ ມ ຳບ ່ າ ບໍ່ ໍ ວ ງລ າ ົ ກ າ ້ ເຮ ນີ້ ງັ້ ວກ ເດີນທາງຂ້ອນຂ ການເດີນທາງໃນຄ ຄະນະຄາຣາວານພ ມລົງມາຕັນທາງ ທາງຄືຕົ້ນໄມ້ຫັກລົ້


AcComModation Advisor

Where to stay More favourite accommodation choices, visit:

www.champamag.com

Kiridara Set on a hillside surrounded by teak for- ests, this 24-room boutique hotel offers panoramic views of Mount Phou Si, with easy access to Luang Prabang Town and its international airport.

A 22/13 North Road, Ban Naviengkham W www.kiridara.com

Vientiane

Luang Prabang

Dream Time Eco Retreat Located about 30 kilometres up the Mekong from Vientiane near Ban Hom, Dream Time Eco Retreat is off the tourist trail but easy to access. Set in a forest with rock formations on a seasonal freshwater stream that flows into the Mekong, this eco retreat offers simple wooden lodges in nature.

The BelleRive Boutique Hotel The BelleRive Boutique Hotel offers luxury accommodation and tranquillity for upscale, independent travellers in the historical centre of the peninsula, and close to Vat Nong and Vat Sensai temples.

W www.dreamtime-laos.com Vientiane Garden Hotel This newly renovated hotel offers 40 spacious rooms with panoramic garden and swimming pool views in the heart of Vientiane’s shopping and dining area. The Vientiane Garden Hotel’s guestrooms deliver cosmopolitan elegance and comfort to suit the needs of leisure and adventure travellers, and perfect for businesspeople, families, and couples. A W

Sihome Road, VTE vientianegardenhotel.com

Beau Rivage Mekong Hotel Ideally situated on the Mekong Riverfront in downtown Vientiane, the popular Beau Rivage’s modern design offers guests new, attractive, modern accommodation and great value. A Fa Ngum Road, Ban Seetarn Neua W www.hbrm.com

54

A 99 Baan Phonhueang W www.thebellerive.com Muangthong Luang Prabang With a boutique feel the Muangthong Hotel is an impressive complex of 4 two storey buildings, built around a central courtyard and swimming pool. The buildings, with large wooden pillars are of modern Lao design with a French colonial flavour and traditional Lao roofs. A Oupalathkhamboua Rd., Ban Thatluang W www.muangthonglpb.com Nong Khiaw Riverside, Muang Ngoy Large comfortable wooden bungalows on stilts offer breathtaking river views and a warm welcome from Danish owner Eskil and his friendly team. The homemade food is excellent. The best place to stay in Nong Khiaw. A Ban Sop Houn, Muang Ngoy W www.nongkiau.com

Vang Vieng

Riverside Boutique Resort The Riverside Boutique Resort consists of thirty four luxury rooms and suites surrounded by tropical gardens and centred around a swimming pool. A Ban Viengkeo, VangVieng W www.riversidevangvieng.com Ban Sabai Bungalows Just a few minutes from the centre of Vang Vieng, these charming bungalows are perfectly set on the banks of the Nam Song River. They also come with great views of the spectacular limestone peaks that surround the area. A W

Sisavang Street, Ban Viengkeo, Vang Vieng www.inthira.com

Nam Lik Eco-village For nature lovers and those looking to embrace the great outdoors, the Nam Lik Eco-Village is a dream come true. The resort is designed to work in harmony with nature, as well as various community development projects in nearby Ban That Wang Monh. A

Nam Lik River Bank, Ban That, VangVieng


Xiengkhouang

Luang Namtha

Champasak

Auberge Phouphadeng A delightful hilltop resort in beautiful countryside close to Phonsavan, Auberge Phouphadend makes an ideal base for exploring the famous Plain of Jars. Fifteen comfortable wooden bungalows have been built in-amongst a forest of pine and fern trees.

The Boat Landing, Ban Kone This premier eco-lodge is a great jump off point for those looking to explore the Nam Ha Protected Area. All the bungalows have been built using local materials and in a local style, while guaranteeing a comfortable stay. A great choice.

A Xieng Khouang City Center, Xieng Khouang

A Ban Kone, Luang Namtha W www.theboatlanding.com

Athenaz Hotel, Pakse Situated in the center of Pakse, the Athena Hotel offers guests both convenience and comfort and is one of the few hotels in Pakxe with a swimming pool! The hotel features 21 spacious and beautifully decorated rooms - spread across 2 floors. A Phabat Village, Pakse, R.13 South W www.athena-hotel-laos.com

Oudomxai

Savannakhet

Charming Lao Hotel Close to the centre of town, the Charming Lao Hotel is ideal for anyone visiting Oudomxai for business or pleasure. All rooms are equipped with modern facilities. Best choice in town.

DaoSavanh Resort Rooms offer unique views of the Sedone River, as it flows into the Mekong. Close to a market and Wat Luang, Pakse’s most celebrated Buddhist Pagoda, it’s also a great place to experience local life. Rooms are clean and comfortable.

A W

Vanghai Village, Xay District, Oudomxay www.charminglaohotel.com

A Ban Thahea, Kaisone Phomvihan, Savannakhet W www.daosavanhhtl.com

Mekong Paradise Resort This boutique hotel of graceful architecture is in a lovely setting right on the banks of the Mekong River well south of the bridge at Pakse. The restful views from rooms, the lobby, and the dining room terrace are of the broad Mekong and green mountains covered in forest. A Nonsavang 504, Pakse The River Resort The Hotel features 14 spacious Riverside rooms boasting panoramic views on the Mekong River. The 6 spacious Riverview/Pondside rooms have wide terrace views of the Mekong River, unique westerly views of The River’s own rice paddies and the high mountain range and sunsets behind the Resort. Facilities : swimming pool and private boat landing. A Ban Muangsean, Muang Champasak W www.theriverresortlaos.com

Experience the beauty of historical Laos

Experience the wealth of our cultural heritage

...Elegance and timeless comfort... in the heart of Vientiane

...The spirit of traditional Lao hospitality... on the bank of the Nam Song River

12 Khouvieng Rd, Vientiane Capital, Lao PDR Phone: +856 21 26 4097. Fax: +856 21 26 3064 Email : info@greenparkvientiane.com www.greenparkvientiane.com

Ban Viengkeo, Vang Vieng, Vientiane Province, Lao PDR Phone: +856 (0)23 511 726-8. Fax: +856 (0)23 511 729 Email: info@riversidevangvieng.com www.riversidevangvieng.com

55


ລ ລດ ັດ ັ ວວສ ິສ ິ າາຫ ຫະະກ ກດ ິດ ິ ກ ກາານ ນບ ບນ ິນ ິ ລ ລາາວວ

ສ ັບ ັນ ໊ຟ ັນ ສະະຫ ຫນ ນບ ັ ສ ສະະຫ ຫນ ນນ ນ ງງາານ ນແແຂ ຂງ່ງ່ຂ ຂນ ັ ກ ກອ ອຟ ໊ ຫ ຫລ ລວວງງພ ພະະບ ບາາງງ ລ ລາາວວ ໂໂອ ອເເພ ພນ ັ 22001133

ລດ ັ ວສ ິ າຫະກດ ິ ການບນ ິ ລາວ ສະຫນບ ັ ສະຫນນ ງານແຂງ່ຂນ ັ ກອຟ ໊ ຫລວງພະບາງ ລາວ ໂອເພນ ັ 2013 ການບນ ິ ລາວພມ ູ ໃຈທໄ ່ີ ດຮ ້ ວ ່ ມເປນ ັ ຜສ ູ້ ະຫນບ ັ ສະຫນນຫລກ ັ ຫລວງພະບາງ ລາວ ໂອເພນ ັ 2013 ເປນ ັ ມນ ູ ຄາ ່ 10,000 ໂດລາ ສະຫະລດ ັ ແລະ ນອກ ນນ ້ັ ການບນ ິ ລາວຍງັມສ ີ ວ ່ ນຮວມ ່ ໃນການສະຫນອງການເດນ ີ ທາງຂອງຜເູ້ຂາ ້ົ ຮວ ່ ມການແຂງ່ຂນ ັ ແລະ ເປດ ີ ຈດ ຸ ບລ ໍ ກ ິ ານເຄອ ່ື ນທ່ີ ເພອ ່ື ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ ້ ຂກທເ່ີຂາ ້ົ ຮວ ່ ມງານໃນຄງ້ັນດ ້ີ ວ ້ ຍ.

www.laoairlines.com


www.laoairlines.com

Varanasi

Yangon

Jakarta

Singapore

Ho Chiminh

Phnompenh

Siemreap

Kuala Lumpur

Bangkok

Savannakhet Danang Pakse

Vientiane

Luang Prabang Chiangmai

Jinghong

Hanoi

Kunming

Bali

Guangzhou

Route Map

Manila

Narita-Tokyo

Houeisay

Vientiane

Xiengkhouang

Luang Prabang

Oudomxay

Luangnamtha

Kansai-Osaka

Fukuoka

Busan

Seoul

Lao Airlines Future route Code share flights

Flights operate by

Pakse

Savannakhet

Laos

Domestic route


Flight No.

QV441 QV445 QV4571 QV4575 QV442 QV446 QV4570 QV4574 QV311 QV920 QV312 QV921 QV515 QV212

QV921 QV920

QV517

QV535 QV536 QV911 QV912

QV817 QV818

QV881 QV882

QV635 QV636 QV633 QV634

QV513 QV931 QV514 QV930 QV315 QV313 QV930 QV316 QV314 QV931 QV811 QV812

QV517 QV513 QV518

QV211 QV212 QV515 QV516

QV223 QV224 QV223 QV224

Days

Flight schedule by Lao Airlines

International Routes

Valid from 20 May 2013 to 26 Oct 2013

Routing Dep Arr AC VIENTIANE - BANGKOK - VIENTIANE Daily VTE - BKK 07:30 08:35 320 VTE - BKK Daily 18:35 19:40 320 13:50 14:55 734 VTE - BKK Daily 22:50 734 Daily VTE - BKK 21:45 Daily 320 BKK - VTE 09:35 10:40 Daily 20:30 21:35 320 BKK - VTE 11:45 12:55 734 Daily BKK - VTE 734 Daily 21:00 BKK - VTE 19:50 VIENTIANE - HANOI - VIENTIANE 15:15 16:25 320 VTE - HAN Daily Daily 21:05 321 VTE - HAN 20:05 Daily 320 HAN - VTE 17:25 18:35 Daily 09:55 11:00 321 HAN - VTE VIENTIANE - HOCHIMINH - VIENTIANE 1356 6:30 10:00 AT7 VTE - SGN VIENTIANE - DANANG - VIENTIANE 247 14:20 17:15 AT7 DAD - VTE VIENTIANE - PHNOMPENH - VIENTIANE 13:15 321 Daily VTE - PNH 11:45 321 Daily PNH - VTE 17:50 19:20 VIENTIANE - SIEMREAP - VIENTIANE 247 06:30 09:25 AT7 VTE - REP VIENTIANE - SINGAPORE - VIENTIANE 357 12:20 320 VTE - SIN 08:20 320 357 SIN - VTE 13:20 15:20 VIENTIANE - INCHEON - VIENTIANE 06:40 320 246 VTE - ICN 00:10 320 246 ICN - VTE 7:45 11:15 VIENTIANE - KUNMING - VIENTIANE Daily 09:50 320 VTE - KMG 07:30 Daily 320 KMG - VTE 10:50 11:10 VIENTIANE - GUANGZHOU - VIENTIANE 246 16:10 320 VTE - CAN 13:10 320 246 CAN - VTE 17:10 18:40 LUANGPRABANG - CHIANGMAI - LUANGPRABANG 234567 14:10 AT7 LPQ - CNX 13:10 AT7 234567 CNX - LPQ 15:00 16:00 LUANGPRABANG - BANGKOK - LUANGPRABANG Daily 09:15 AT7 LPQ - BKK 07:30 Daily AT7 BKK - LPQ 10:25 12:05 LUANGPRABANG - SIEMREAP - LUANGPRABANG 1356 14:20 AT7 LPQ - REP 11:00 Daily 16:10 AT7 LPQ - REP 14:15 1356 AT7 REP - LPQ 15:00 18:20 AT7 Daily REP - LPQ 16:55 18:50 LUANGPRABANG - HANOI - LUANGPRABANG 247 15:20 AT7 LPQ - HAN 14:20 Daily 18:10 AT7 LPQ - HAN 17:10 Daily 20:45 AT7 LPQ - HAN 19:30 AT7 247 HAN - LPQ 16:00 17:00 AT7 Daily HAN - LPQ 18:50 19:50 AT7 Daily HAN - LPQ 12:10 13:35 LUANGPRABANG - JINGHONG - LUANGPRABANG 47 12:20 AT7 LPQ - JHG 10:20 AT7 47 JHG - LPQ 13:20 13:20 PAKSE - SIEMREAP - PAKSE 247 09:25 AT7 PKZ - REP 08:25 AT7 1356 PKZ - REP 13:20 14:20 AT7 247 REP - PKZ 10:05 11:05 PAKSE - DANANG - PAKSE AT7 247 PKZ - DAD 12:50 13:40 AT7 247 DAD - PKZ 14:20 15:10 PAKSE - HOCHIMINH - PAKSE AT7 1356 PKZ - SGN 08:25 10:00 AT7 1356 SGN - PKZ 10:40 12:15 PAKSE - BANGKOK - PAKSE AT7 13567 PKZ - BKK 09:20 12:00 AT7 13567 BKK - PKZ 12:40 15:20 SAVANNAKHET - BANGKOK - SAVANNAKHET AT7 13567 ZVK - BKK 10:30 12:00 AT7 13567 BKK - ZVK 12:40 14:10

RMK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PKZ PKZ 0 0

PKZ 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

PKZ 0 PKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZVK ZVK 0 0

Flight No.

Days

QV111 QV101 QV103 QV905 QV102 QV112 QV104 QV904

Daily Daily Daily 5 Daily Daily Daily 3

Domestic Routes

Routing Dep Arr VIENTIANE - LUANGPRABANG - VIENTIANE

VTE - LPQ 08:55 09:45 VTE - LPQ 11:45 12:30 VTE - LPQ 16:30 17:15 VTE - LPQ 13:10 14:00 LPQ - VTE 13:30 14:15 LPQ - VTE 7:35 08:25 LPQ - VTE 18:15 19:00 LPQ - VTE 15:45 16:35 LUANG PRABANG - PAKSE - LUANG PRABANG 1356 LPQ - PKZ 11:00 12:40 1356 PKZ - LPQ 16:40 18:20 VIENTIANE - OUDOMXAY - VIENTIANE Daily VTE - ODY 10:00 10:50 Daily ODY - VTE 11:20 12:10 VIENTIANE - HOUEISAY - VIENTIANE 67 VTE - HOE 13:10 14:05 124 VTE - HOE 13:10 14:05 3 VTE - HOE 13:10 14:05 5 VTE - HOE 13:10 15:10 67 HOE - VTE 14:35 15:30 124 HOE - VTE 14:35 15:30 3 HOE - VTE 14:35 16:35 5 HOE - VTE 15:40 16:35

QV513 QV514

QV501 QV502

QV901 QV901 QV903 QV905 QV902 QV902 QV904 QV905

AC

RMK

AT7 AT7

0 0

AT7 320 320 MA6 320 AT7 320 MA6

AT7 AT7

AT7 MA6 MA6 MA6 AT7 MA6 MA6 MA6

LUANG PRABANG - HOUEISAY - LUANG PRABANG MA6 LPQ - HOE 14:40 15:10 HOE - LPQ 15:45 16:35 MA6 VIENTIANE - LUANGNAMTHA - VIENTIANE Daily AT7 VTE - LXG 13:30 14:25 Daily LXG - VTE 15:05 16:00 AT7 VIENTIANE - XIENGKHUANG - VIENTIANE VTE - XKH 11:10 11:40 Daily AT7 XKH - VTE 12:20 12:50 AT7 Daily VIENTIANE - PAKSE - VIENTIANE 1356 VTE - PKZ 06:30 07:45 AT7 247 VTE - PKZ 06:30 07:45 AT7 Daily VTE - PKZ 11:00 11:50 320 Daily 12:55 13:45 320 PKZ - VTE 17:15 AT7 247 16:00 PKZ - VTE 1356 16:00 17:15 PKZ - VTE AT7 VIENTIANE - SAVANNAKHET - VIENTIANE 12345 06:00 07:00 VTE - ZVK AT7 12345 13:40 14:40 VTE - ZVK AT7 12345 9:30 10:30 ZVK - VTE AT7 12345 17:30 18:30 AT7 ZVK - VTE PAKSE - SAVANNAKHET - PAKSE 13567 PKZ - ZVK 9:20 9:50 AT7 ZVK - PKZ 14:50 AT7 13567 15:20

QV905 QV904

5 3

QV601 QV602 QV401 QV402

QV515 QV517 QV301 QV302 QV212 QV304 QV203 QV205 QV204 QV206 QV223 QV224

Remarks: All times are local times

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 LPQ 0 0 LPQ 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1=Monday, 2=Tuesday, 3=Wednesday, 4=Thursday, 5=Friday, 6=Saturday, 7=Sunday

*QV4570/QV4571/QV4574/QV4575 Operated by THAI AIRWAYS *QV920/QV921/QV930/QV931 Operated by VIETNAM AIRLINES

IMPORTANT NOTICE : All schedules/types of aircraft and informations are subject to change without prior notice and to government approval. For more information, please contact any Lao Airlines reservation of�ice.

-

reservation@laoairlines.com


www.laoairlines.com


Between

Boo No k w!

New Route

Luang Prabang - Houeisay One way

365,000 630,000

Round trip

LAK LAK

Terms and Conditions apply: * Travelling on/before 30 Jul 2013 * Taxes and YQ are not included * More information please call: (856-21) 212 051-54 * Luang Prabang branch: (856-71) 212 172 * Houeisay branch: (856-84) 211 026

www.laoairlines.com


Vientiane - Bangkok Round Trip

Between

FARE FROM KIP FARE FROM KIP

Luang Prabang - Bangkok

Between

FARE FROM KIP FARE FROM KIP

Savannakhet - Bangkok

882,000 1,611,000

One way

Round Trip

Between

Terms & Conditions apply: * All taxes and YQ are included. * Ticket is non refundable. * Valid to Travelling Commencing on/before 30 Jun 2013 * More infomation please call: (856-21) 212 051-54 * Luang Prabang branch: (856-71) 212 172 * Savannakhet branch: (856-41) 212 140 * Pakse branch: (856-31) 212 252

997,000 1,841,000

One way

Round Trip

www.laoairlines.com

767,000 1,496,000

One way

ial ec Sp are F

Originate

Pakse - Bangkok

997,000 1,841,000

One way

Round Trip

FARE FROM KIP FARE FROM KIP

FARE FROM KIP FARE FROM KIP


al i c e Sp are F

Luang Prabang - Chiang Mai Between

One way

Round trip

1,074,000 1,956,000

FARE FROM KIP FARE FROM KIP

Terms & Conditions apply: * All taxes and YQ are included. * Ticket is non refundable. * Valid to Travelling Commencing on/before 30 Sep 2013 * More infomation please call: (856-21) 212 051-54

www.laoairlines.com


The Muangthong hotel With a boutique feel, the Muangthong Hotel is an impressive complex of 4 two storey buildings, built around a central courtyard and swimming pool. The building with large wooden pillars of modern Lao design with a French colonial flavor and traditional Lao roofs, with 9 premier and 25 deluxe rooms.

Hotel service Ticket & reservation, Lao Airlines flight check-in at the hotel, tour desk, souvenir shop, car rental, Airport transfer, restaurant, swimming pool, meeting room.

Room facility Air conditioning, Cable LCD TV, Bathroom with hot & cold water shower, Safety deposit box, Telephone, Hair dryer, Coffee & tea making facilities, Fully-stocked mini bar fridge, Free internet Wi-Fi throughout the hotel.

Location The Muangthong hotel is located at Ban Thatluang, Luangprabang district, just 5-10 minute to Night market or city centre by walk, and 10 minutes from the Airport by car.

For more information or reservation, please visit our website: www.meuangthonglpb.com Tel: (856 71) 254 976; Fax: (856 71) 252 974 Email: reservation@muangthonglpb.com, mthotel@laoairlines.com Or please contact the nearest Lao Airlines offices.

Muangthong Hotel Ban Thatluang, Oupalathkhamboua Rd, Luangprabang, Lao PDR.


Lao airlines in-flight Magazine ISSUE 17, June-July

V o l 0 3 i s s u e 1 7 c h a m pa h o l i d ay s t o u r s a n d g u i d e i n l a o s

8t]5prkd.8h0v']k;

The Southern Swing Loop w w w. c h a m pa m a g . c o m

g-uomjP;luraofvo

Highlights of Southern Siphandon 9u'sq' ly[lv'rajook

Jinghong, Home of the Dai ;y-kdko[yomujlt3,lvody]kdko[yo]k;

Take off at the Lao Airsports Club w w w. L a o A i r L i n e s . c o m | w w w. C h a m pa H o l i d ay s . c o m | w w w. C h a m pa M a g . c o m

Profile for insmai

Champa Holidays Magazine  

French travel writer takes you to the Southern Swing Loop with an eye on Attapeu and Champasack Province of Laos. Visit the Khosa Airfield n...

Champa Holidays Magazine  

French travel writer takes you to the Southern Swing Loop with an eye on Attapeu and Champasack Province of Laos. Visit the Khosa Airfield n...

Profile for insmai
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded