Page 1

He trobat que no només hi ha el mite del vampir, sinó que hi ha diversos mites segons els països. l m'ha sorprès perquè de l'original se n'ha fet un munt de versions.

Les substàncies dopants no són necessàries. Es pot guanyar sense aquestes substàncies i, sobretot, es guanya un cos més saludable, no perjudicat per diferents substàncies dopants.

He comprovat que el parkour es pot veure des de diferents punts de vista però com a esport crec que tothom l'ha de respectar ja que tothom és lliure de fer el que li apassiona.

Desprès del treball que he fet, no tornaré a mirar més les coses iguals, sempre trobaré el nombre d'or amagat darrere de tot, i com que m'ha agradat tant el tema he creat una pàgina web amb l'objectiu de poder compartir el meu treball amb tothom qui vulgui conèixer o saber-ne més sobre la divina proporció.

T RE B A L L S D E RE C E RC A L A I C E E SP 2012


Q u a n com e nça e l tre b a lld e re ce rca ?

E

l s trebal l s de recerca es fan a segon de batxil l erat però el s nois i noies ens preparem des de prim er d'ESO . Ens preparem per fer un trebal la ordinador, per saber buscar inform ació a internet, per saber fer una exposició oral . I així aprenem a defensar una idea am b uns argum ents. La tasca delprofessorat consisteix a orientar i assessorar- nos, però cada un de nosal tres s'h a d'anar preparant all l arg del s anys. A m b eltrebal lde recerca el s il es al um nes anem pensant què és elque vol em ser quan siguem grans.

B ús tia d e lle ctor

R ed acció: Carl a A paricio, Faz il l a Farooq, Germ án Fernández , H ak im A ch k oun, Jeisson Navarrete, Jem ail a Sabado, José A ntonio Gál vez , Josu Yanguas, O ssam a Raz ak , Th el m a Sipi, Sania Kanwal , Youness Elafou, Z ainab

2 pas a nivell Tr eballs d e r ecer ca

Crec que s'h auria de potenciar el s contactes am b nois i noies que h an estat en elnostre institut perquè ens aporten l a seva experiència. Us en puc ficar un exem pl e. A lm es de febrer van venir tres exal um nes (Sandra Luján, Àl ex Moreno i Toni Mora) i l 'A l isson, al um na de 4t, h a resol dre'ns tots el s dubtes i a parl ar- nos sobre l a seva experiència alCam pus Itaca. Ens van expl icar diverses activitats: trebal l s de DJ, defensa personal ... i que cada dia anaven a fer dues h ores d'activitat física, com rocòdrom . Van conèixer m ol ta gent que ara és im portant a l a seva vida. H a estat m ol t bé, ja que ens h an anim at a esforçar- nos per aconseguir anar- h i.

L a rri i B e ra

Q u i pre pa ra e lTre b a lld e R e ce rca ?


L a s e xu a lita t a 3 r d ' E S O

H u m or pe r pa rla r d e cos e s s e rios e s

3 pas a nivell Tr eballs d e r ecer ca

Elpassat 19 de novem bre, va venir un pal l asso, que es diu Juanjo per donar- nos una xerrada sobre l ’afecte i l a sexual itat am b una m ica d’h um or. La xerrada va durar 2 h ores. La prim era h ora va representar una obra basada en un còm ic el aborat per nens de 14 i 15 anys, elprotagonista era un paio que venia d'A ndròm eda Th e l ma

A l es fotografies veiem elJuanjo disfressat am b el seu nas de pal l asso. Ens va expl icar diversos aspectes sobre l a sexual itat. Nosal tres h em après m ol tes coses sobre l a sexual itat expl icades per aquest senyor d'una m anera que ens feia riure m ol t. Z ainab

En Juanjo ens va ensenyar de m anera m ol t divertida elque era l 'afecte i l a sexual itat i h o va fer disfressant- se de tres personatges diferents, i dient que venia d'una gal axia anom enada A ndròm eda. Ge rm án


Tre b a lls d e

Després d'h aver fet l es enquestes m e n'h e adonat que una gran part de l es dones està a favor de portar elveli no h o prenen com a una im posició. M árm ol

La gent, el públ ic, és qui dóna un val or extra altem a de l es victòries i de l es derrotes. Sense l a gent no h i h auria espectacl e.

4 pas a nivell Tr eballs d e r ecer ca

Me n'h e adonat de l a im portància que l i donaven alsom ni el s nostres avantpassats ja que, fins i tot, al guns el s consideraven com el s senyal s que donaven el s déus per actuar i viure adequadam ent.

No im agi e d i n t t m e n sob re e o p e s lpati pe rò ne s q uia. e o x s, naram ílie s pe rs anorèalm e nt i n f t e le s e ld e lu lím ia és to ix e n une s c tot ix e n bat físim parte pe rsoa h an s e t o t pa e u e s le i c te s lee va vidstorno o b s s El e nta m ú: t a la d e trae nt n lam ne co n cop tipu s gicam irsig e algu lgu n sicolò ne s c q u fe rt aq u è p e n b o so s pe r b e n ie s. é s tro tànc e um s c

Es podria dir que h i h a m assa inform ació fal sa sobre l 'univers, és a dir, que h i h a gent que es dedica a difondre m entides per pàgines d'internet, com , per exem pl e, l a fi dell 'univers al20 12.


d e R e ce rca

No em consta que h i h agi tantes dones es trobin en una situació envol tada de sol edat, deseperació i angoixa que no el s perm eti tenir un fil li es vegin obl igades a abortar.

Seguint aquest procès em bogit de construccions i projectes, un pot arribar a pensar que el s Em irats Àrabs Units sem bl en estar copiant i intentant superar el s EUA . Però no estaran copiant l es pitjors coses?

És probabl e que elriu estigui en procés de m il l ora i no tant m al am ent com es creia fa un tem ps.

Eltrebal lde recerca h a estat una experiència educativa i divertida perquè anar al l aboratori sem pre és interessant i s'aprenen coses pràctiques. Les pràctiques sem pre aporten un punt de vista nou al trebal l .

5 pas a nivell Tr eballs d e r ecer ca

Crec que ja que tenim obres d'arquitectes im portants podrien fer al guna ruta com a Barcel ona i atreure turistes.


A rou nd Th e W orld I n E ig h t D a y In th e Engl ish cl ass we did a project about th e fil m "A round th e W orl d in Eigh ty Day ". Th e first th at we did was joining in different groups. Later we search ed inform ation about th e trip. A fter th at ,we used th e inform ation to do a poster and we wrote a l etter as if we were th e ch aracters of th e fil m. It was very funny and interesting , because we l earned a l ot about inventions of th e 19 th century. W e enjoyed doing th os project.

Ma ch attls'appel l e Isabel l e. El l e est m arron foncé avec des tâch es bl anch es. El l e a des petites oreil l es et deux grands yeux bl eus. El l e a aussi une courte queue. Elaim e ell ait et l e from age bl anc sucré.

Ma pérruch e est petite. El l e est de coul eur bl anc avec des ail es oranges et un bec pointu de l a m êm e coul eur que l es ail es. C'est un m âl e. Ses pattes sont m arrons. El l e aim e l a nourriture que je l ui donne spécial e pour pérruch es.

Mon ch ien s'appel l e Rek s. Il est de coul eur m arron avec des pattes bl anch es. Ila des m oustrach es. Ses oreil l es sont grandes et m arrons aussi, ses yeux noirs foncés. sa queue est l ongue. Ilest très gentilet ilaim e l es enfants et l es ch ats.

6 pas a nivell Tr eballs d e r ecer ca

m a m a s cote


colu m na poètica

ca ta k ra cs d e l'O s s a m a

L A VI D A La terra és l a nostra vida, si l a destruïm , destuïm l a vida. L'aigua és l a gran font de vida. Elsolés l 'energia de l a vida. L'aire de l 'atm osfera és elcorrent de l a vida. El s boscos són l 'h àbitat de l a vida. Si recicl em i no contam inem , protegim l a nostra vida.

M 'A GR A D A R IA M'agradaria passejar pelcelam b tu. No m 'agradaria veure't pl orant. M'agradaria viure am b al egria. Sense elteu am or no puc viure.

fotos ol u c ió La im atge es troba al a porta del vestidors del s nois

Si descobriu a quin objecte pertany aquesta foto, apunteu- h o en un paper am b elvostre nom i deixeu- l o al a gaveta delprofessor Màrius Carbonel l .

H a encertat elfotoem igm a: Naiara Ál varez 1 ESO

7 pas a nivell tr eball d e r ecer ca

fotoen igm a


E ls a lu m ne s d e 2n d e B a txille ra t vis ite n la U nive rs ita t Durant elsegon trim estre, l 'al um nat de 2n de Batxil l erat va anar a diferents universats per fer un tast del s aires que al l Ă­ es respiren.

Victor GĂłm ez

8 pas a nivell tr eballs d e r ecer ca

Josua Dom Ă­nguez

Virginia Coim an

Barba

Maria

Juan Monserrat

Pas a Nivell especial Treballs de recerca  

Revista pas a Nivell especial Treballs de Recerca

Pas a Nivell especial Treballs de recerca  

Revista pas a Nivell especial Treballs de Recerca

Advertisement