Page 1

par la'm catalĂ

Cu rs 2012-2113

NO VA campanya


L a rri i B e ra

E d i to ria l:

N ova ca m pa ny a pa rla 'm ca ta là P

er fi elLarri i l a Bera estan contents. Sal ten d'al egria. H an fet elsal tal a popul aritat. H an sortit de l es pàgines de l a revista i ocupen l es parets de l es aul es. Encoratjats pelprem i que van rebre elcurs passat, h em vol gut repetir l a cam panya parl a'm catal à. El s cartel l s són diferents. A ra el s protagonistes són elLarri i l a Bera, en excl usiva, però l 'objectiu és elm ateix: dem anar alprofes- s orat un esforç perquè ajudi tot l 'al um nat a practicar catal à. l a nova cam panya tam bé l a participació de l ´al um nat és m ol t im portant: el s al um nes de 3r d'ESO delcurs passat van ajudar a dissenyar el s cartel l s i el s de 4t d'ESO de l a cl asse de l a professora Pil ar Bol do el s h an pintat. El s estem m ol t agraïts. Igualque l a com panya publ icitària anterior, és percul iar perquè no s'h a fet un cartel loriginali se n'h a fet còpies, sinó que cada cartel l , un per cada aul a, és excl usiu, no n'h i h a dos d'igual s. A ixò sí, elLarri i l a Bera surten en tots: estaran contents! questa cam panya respon a una necessitat de donar resposta a l a deficient com petència l ingüística delnostre al um nat en l l engua catal ana, com podem observar en l 'enquesta que es va real itz ar en elcurs 20 11- 12.

A

A

E ls C o m p a n y s g u i a e ns d one n u n cop d e m à panys donen un cop de m à al s nouvinguts. En l a fotografia veiem com l a Th el m a ens ajuda a l l egir contes. Són contes senz il l s que ens serveixen per aprendre paraul es noves.

2 pas a nivell campanya par la'm català

El s com -


L a nova ca m pa ny a Pa rla 'm ca ta là:

e la b ora ció d e ls ca rte lls Elprocés d'el aboració de l a nova com panya h a seguit el s m ateixos passos que se segueixen en l 'el aboració delcòm ic delLarri i Bera:

1 Vam fer fotografies del s al um nes de 3r d'ESO , l a Jem ail a i elGerm án, que eren al um nes de l 'optativa de l a revista, am b l a cam iseta de l a cam panya i elgest d'acord am b l a frase publ icitària. 2 A m b elprogram a "Picnic"es va transform ar l a im atge fotogràfica a im atge dibuixada i am b elprogram a "O pen O ffice"es va incl oure l a bafarada am b l a frase publ icitària

3 pas a nivell campanya par la'm català

3 Els alum nes de 4r d'ESO dirigits per l a professora Pil ar Bol do converteixen l a im atge de l a Jam ail a i elGerm án en el s personatges de còm ic Larri i Bera i l i donen col or.


L a lle ng u a ca s te lla na és la lle ng u a pre d om ina nt a l' ins titu t e ntre e ls a lu m ne s . La m ajoria d'al um nes (68% ) parl en castel l à a casa.

El s dossiers estan escrits m ajoritàriam ent en catal à.

4 pas a nivell campanya par la'm català

La l l engua parl ada entre el s nois i noies de l 'institut és elcastel l à (m és del83% )


E ls a lu m ne s pa rle n a m b e lprofe s s ora t i e lpe rs ona la d m inis tra tiu a m b ca ta là i ca s te llà pe r u n ig u a l

L'ús delcatal ài delcastel l à està equiparat.

A secretaria i consergeria, l 'al um nat usa una m ica m és elcatal à que elcastel l à

5 pas a nivell campanya par la'm català

A tès el dèficit d'ús de l a l l engua catal ana, l 'esforç delprofessorat en parl ar catal à h auria d'augm entar.


6 pas a nivell campanya parla'm catalĂ

E ls n o u s c a r t e lls s e r a n ben aviat a les aules


E lg ru p d e conve rs a X e rre m vis ita B a rce lona pe r N a d a l Elque m és em va agradar va ser m enjar una xocol ata desfeta. M'agrada m ol t aquesta xocol ata. Rabia

Elpassat m es de desem bre el s al um nes delGrup de conversa Xerrem van anar am b l 'ÀngelSol àa visitar elcentre de Barcel ona. La sortida va ser m ol t gratificant per a toth om .

Elque m és em va agradar va ser entrar a l a catedral . En el cl austre h i h avia un pessebre i h i h avia un gal li oques vives . Roz eena

Vam visitar l 'appl e store i ens h o van passar m ol t bé jugant am b el s aparel l s (Ipad, Iph one, etc.)

A questa tarda h em sortit cap a Barcel ona talcom estava previst am b el s següents al um nes: Z ainab, Rabia, Sundas, Roz eena, Fàtim a, Luqm an, Muh am m ad. H em visitat l a fira de Sta. Ll úcia, l es paradetes de pessebres, tions, de regal s nadal encs, etc. H em fet una xocol ata desfeta a l a xocol ateria Val or, alcostat de l a catedral , després h em visitat l a Pça delRei, Pça Sant Jaum e, elcl austre de l a catedralon h an fet fotos delpessebre, l a Pça de Sant Fel ip

Neri, etc. Final m ent per acabar elpasseig h em visitat... l ’A ppl e Store, èxit total , s’h o h an passat d’al l ò m és bé jugant am b el s aparel l s (Ipod, Ipad, Iph one, etc.). H em arribat a Montcada a l ’h ora prevista (19 :0 0 ), ens h em acom iadat i desitjat bones l es festes i m ’h an donat m ostres delseu agraïm ent. No us im agineu com d’im portant h a sigut per a m i l es m ostres que h e rebut de gratitud. Ànge lSol à (dinam itz ador de lgrup Xe rre m )

7 pas a nivell campanya par la'm català

Moh am ad


Àng e lS olà d ina m itz a e l ta lle r d e conve rs a 'X e rre m ' adreçat a nouvinguts que necessiten un reforç de catal à a nivel loralper seguir am b facil itat el s seus estudis. A graïm m ol tal 'Àngeli a l a senyora Montse i l a seva ajuda desinteressada.

Per què fas aquests cursos? Faig aquests cursos perquè m 'agrada trebal l ar am b gent jove i poder ensenyar una m ica elque sé de catal à i de l es coses de l a vida.

La dificul tat m és gran és que l 'entorn on viviu el s al um nes és un entorn on es parl en m ol tes l l engües i no precisam ent elcatal à. És difícil alcarrer poder practicar elcatal à.

Des de quan fas aquests cursos? A quests cursos fa uns dos anys aproxim adam ent que el s vinc fent am b assiduïtat.

Q uè podem fer per m il l orar elnostre catal à? Com tots el s al tres idiom es, am b m ol ta pràctica: veient el s m itjans de com unicació en catal à, com l a TV3 i l a ràdio, i estudiar- l o i practicar- l o m ol t alcarrer, entre vosal tres i am b el s professors.

A m b quina entitat col ·l abores? H abitual m ent am b elServei Catal à de Montcada i elde Cerdanyol a del Val l ès. Com és que h as vingut a l 'Institut? La Maik a, que està alServei catal à de Montcada, em va parl ar de l a necessitat i l 'oportunitat de venir aquí, a aquest institut i em vaig anim ar i aquí sóc intentant fer l es cl asses elm il l or possibl e. Sem pre trebal l es a l es escol es? No, m ol tes vegades trebal l o am b adul ts. Vius a Montcada? No. Visc a Cerdanyol a. Q uina dificul tat tenim per aprendre a parl ar catal à?

Q ue són el s cursos Xerrem ? El s cursos Xerrem són una iniciativa de l a Cal ,l a coordinadora d'associacions per l al l engua, que va néixer am b l a intenció d'afavorir que l es persones que no poden practicar h abitual m ent aquest idiom a, doncs, es reuneixin am b una persona que dinam itz a, que se l i diu elxerpa, que canta cançons, es fan jocs de rol , i s'aconsegueix que l a gent practiqui catal à. Q uè voldir Xerrem ? Xerrem voldir que fem conversa, que enraonem , que practiquem catal à. És l a m il l or m anera d'aprendre un idiom a.

8 pas a nivell campaNYA PAR LA'M CATALÀ

ÀngelSol à, delVol untariat per l al l engua, és l ’encarregat deltal l er de conversa en catal à que cada dijous es fa a dos quarts de sis de l a tarda a l a bibl ioteca. "Xerrem "és un tal l er

Pas a Nivell Nova campanya Parla'm català  

Pas a Nivell Nova campanya Parla'm català Revista de l'institut La Ribera de Montcada i Reixac

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you