Page 1

N Ăşm ero 1 cu rs 12- 13


E d i to ria l:

u na nova oportu nita t

C

om ença un nou curs. Tenim poques ganes de com ençar l es cl asses, però és una nova oportunitat per a tots de fer l es coses una m il l or, sobretot pel s que h an de repetir curs o el s nens i nenes que per prim era vegada entren a l 'institut - de 1r d'ESO fins a batxil l erat- . al grat l es retal l ades, m al grat que l 'institut és vel l ,l 'institut no és una porqueria, és al l ò que nosal tres, el s al um nes, el s professors, elpersonaladm inistratiu, elpersonalde l a neteja, el s pares... vol em que sigui. L'institut som TO TS. De sirée Fe rnánde z

L a r r i i B e r a Torne n a l'ins titu t

M

L a N ova R ed acció: Carl os

Espe

Sonia

Desi

Patri

Nabil a

Sam aira

Rafik

LA REDA CCIÓ: A quests som el s al um nes de 3r d'ESO que farem aquest curs de revista Pas a Nivel l . La nostra m issió és inform ar de l es activitats que s'h an fet i publ icar tot al l ò que el s com panys i com panyes de tots el s cursos ens envïn al a redacció (a l a gaveta delprofessor Màrius Carbonel l ). A nim eu- vos!

Eduard

A sier

LA PO RTA DA : A m b aquesta portada vol em donar l a benvinguda a tots el s al um nes - en especialal s de prim er curs- am b una im atge sim bòl ica que té dos significats: representa una corrua de form igues perquè l es form igues són uns sers vius que es caracteritz en per l a vol untat de sacrifici i eltrebal len equip que són dues virtuts que vol em que defineixin elnostre institut i, per al tra banda, aquesta fil era té l a form a dell ogo de l a revista perquè vol em que siguin protagonistes de Pas a Nivel lall l arg de l a seva vida alnostre centre. Dem anem discul pes per si fal ta al gun al um ne de prim er.

Im prim eix:

2 pas a nivell/1

Al bert


E ljoc d e la convivència E ls a lu m ne s d e 2 B va n a na r a ju g a r a b itlle s

U n any m és, e l s al u m ne s d e 1r cicl e h an participat alJ oc d e l a convivència. D 'aq u e sta m ane ra tant d ive rtid a apre ne m a conviu re m il l or i aix í tots h i e ste m m és a gu st. A q u e st cu rs passat h i h a h agu t u n e m pat e ntre e l s gru ps d e 1B i 2n B. El s d os van pod e r e l e gir q u in pre m i vol ie n. Elte rce r gru p am b m és pu nts, e l1 A , va gu anyar u n e sm orz ar a l 'au l a pol ival e nt. El s d os gru ps gu anyad ors van d e cid ir anar a l a "b ol e ra"d e l a M aq u inista . Vam agafar e ltre n fins a Sant A nd re u d e s d 'on vam anar cam inant fins alce ntre com e rcial . Al l à vam pod e r fe r 4 partid e s a l e s b itl l e s i pe nd re u n re fre sc . Ens h o vam passar d 'al l ò m és b é. Tot és poc pe r m il l orar l a convivència . Sonsol e s (TIS sub stituta d e la Cristina)

L a Cora lva pa rticipa r a la trob a d a d e Girona A l 'autocar, quan anàvem cap a Girona l a professora Vanessa va passar- nos l es

3 pas a nivell/1

cançons per assajar- l es.Patricia M artín

APU NTA´T A LA CO R AL!

Prim er vam anar a cantar a l 'esgl ésia de Sant Fèl ix am b d'al tres coral s. Cada coralva cantar elseu propi repertori. Víctor Quirós

Després, totes l es coral s ens vam trobar alpavel l ó de Girona. Va venir l 'al cal dessa de Girona i elcreador de l 'h im ne de l a trobada va dirigir tots el s cantaires. Va ser m ol t divert. Al be rt Vàz q ue z


Fe s ta d e com ia t A ljuny passat, l 'institut va acom iadar el s al um nes de 4t d'ESO i de segon de batxil l erat en una cerem ònia em otiva que podeu veure en vídeo albl oc de l a revista. Cada al um ne va rebre un record i es van l l egir diferents textos de com iat del s qual s reproduïm uns fragm ents. No h i van fal tar l es actuacions de h ip- h op, l a corali el s vídeos del s al um nes de 2n d'ESO . Fa 6 anys vaig arribar a l 'Institut La Ribera, am b m ol tes expectatives i il ·l usions, però tam bé am b m ol ts nervis, ja que per a m i era un m ón absol utam ent nou, tant a nivel ld'estudis, com de com panys i de professors. Em vaig trobar envol tada de nens i nenes que no coneixia, sense saber que m ol ts d'el l s es convertirien en grans com panys que m 'acom panyarien all l arg d'aquests 6 anys. Durant aquests anys h e passat m om ents bons i tam bé m om ents difícil s, però sem pre h e com ptat am b elsuport i l a com prensió delprofessorat i del s com panys. A partir d'ara, cadascun de nosal tres obrim un nou cam í a l es nostres vides, de tot cor us desitjo que tots el s vostres objectius es com pl eixin i que sigueu m ol t fel iços, que en definitiva és elm és im portant. Mol ta sort!

4 pas a nivell/1

Judith Gonz ál ez

Q uan vaig arribar per prim er cop a aquest institut estava espantada, no s'h avia com funcionava l 'institut, ni quina m ena de com panys o professors em trobaria. Però després de tants anys aquí, crec que puc dir, en nom de tots el s m eus com panys, que l a vida al centre h a estat m ol t confortabl e . Durant aquest curs (...) i per prim er cop a l a nostra vida érem total m ent conscients que l a vida en aquest centre s'acabaria. Gràcies al s nostres m estres pelseu suport. Jénnife r Tom ás


d e 4t i 2n d e b a txille ra t

5 pas a nivell/

A quí estem un al tre cop per acom iadar. Enrere queden m om ents durs, desànim s, de l l ençar l a toval l ol a. Però... ens n'h em ensortit, us n'h eu ensortit! Un curs en què l 'enseyam ent públ ic s'h a vist am enaçat con m ai, que h em h agut de fer vagues, penjar pancartes, portar sam arretes grogues per recordar l a im portància de l a nostra tasca. El s èxits de l es notes són m ol t im portants! Però per a nosal tres ens quedem am b l es persones, am b l 'esperança que us h aguem preparat per ser uns bons ciutadans i sapigueu jugar a partir d'ara aljoc de l a vida adul ta. Mol tes fel icitats a tots i que sapigueu que sem pre tindreu l es portes de l a Ribera obertes pelque ens necessiteu. Directora Clara vilardell.


A ctivita ts e s portive s 20 11- 12 NO T'H O PE NSIS, APU NTA- T'h i AMB E LS TE U S AMICS

L'any passat era el porter de l 'equip cadet. En el s entrenam ents l 'equip s'esforçava i h o passàvem bé i en el s partits guanyàvem m ol t perquè teníem bons jugadors. Vam guanyar alMontserrat Miró per 5- 2, vam m arcar tots, fins i tot jo vaig m arcar. Q uan l al l iga acabava l 'equip no estava tan fi, però això és elfutbol . Vam quedar 3rs! H am z a Ait

L'any passat era l 'entrenador de l 'equip infantil . En el s entrenam ents l 'equip h o donava tot. En el s prim ers partits guanyàvem i el s resul tats eren el evats. Q uan l al l iga anava acabant elm eu equip no jugava com abans, perquè l i tocaven equips m ol t bons. A l finalvam quedar 2ns! Joe lBarre ra

6

l pas a nive l

/1

La tem porada de bàsquet 20 11- 20 12 va ser una m ica difícilperquè vam com ençar am b 5 jugadors però quan se'n van apuntar m és vam aconseguir fer un bon equip dirigit pelnostre entrenador Josua. A lprincipi no sabíem com jugaven el s com panys, però després vam com ençar a guanyar el s partits. Vam quedar elprim er equip de Montcada i Reixac. Va ser una bona tem porada! Ch ristian M onse rrat

El s trofeus guanyats de l 'any pasat.


U n s om ni q u e pe r s ort no e s va fe r re a lita t

Ràpidam ent baixo per l es escal es i em trobo elm eu gos. Q uina l l àstim a, va m orir fa m ol t de tem ps. Es diu Nesk a i el lsap qui sóc. Jo em dic Pere i aquest l l oc és estrany. En un cert m om ent, tard o d'h ora, l al l um s'apagarà i tot això no h aurà passat. Jo em separo del gos i tot es fa l l uny. Surto delsom ni i veig elm eu gos. Per sort, està viu. L'im portant és que estem junts i si el l és fel iç, jo tam bé. M'adono que, gràcies alm eu som ni, estim o m ol t el m eu gos.

Por no pe rd e rte . Por no querer creer que serias nada , existirías en m i, aunque no fueras, A unque tus m anos jam ás m is m anos h ubieran tocado ni tu rostro m i rostro h ubiera am ado. A unque tus l abios jam as m is l abios h ubieran roz ado ni tu voz a m i voz h ubiera h abl ado. Existirías, serías en m i. Te crearía cada día, por no perderte, por im pedir que de m i vida escaparan esas m anos, ese rostro, esos l abios. Por tenerte siem pre, por am arte siem pre, por no querer creer que serías nada. Profe ssora Ànge l s Longan

Al be rt Be re ngue r

pas a nivell/1

Si descobriu a quin objecte pertany aquesta foto, apunteu- h o en un paper am b elvostre nom i deixeu- l o al a gaveta delprofessor Màrius Carbonel l .

el l a berin t

7

fotoen igm a


El s al um nes de 3r d'ESO van h aver de fer una entrevista dins deltrebal lde crèdit de síntesi. H em triat aquestes dues entrevistes perquè l es activitats que fan el s com panys no

Per què fas circ? Perquè m 'agrada m ol t! Q uant de tem ps fa que pratiques circ? Vaig com ençar fa dos anys, perquè vaig veure un am ic fent- h o i en va agradar, i des d'aquel l m om ent vaig com encar a practicar- h o. O n practiques circ? A lCirc de l a Trinitat, a Nou Barris de Barcel ona. Q uines activitats fas alcirc? Practico trapez i. acrobràcies i m al abars. H as actuat en públ ic? Sí, el30 de m aig d'aquest any.

A graïm al s al um nes que l 'any passat van fer aquestes entrevistes l a feina que van real itz ar i desitgem que L'Àl ex i elYel i aconsegueixin elseus som nis.

Ye li, la forta le s a m e nta l són l es h abitual s i perquè són un exem pl e de vol untat de trebal l , continuïtat i coneixem ent de l es possibil itats delpropi cos. Per què fas atl etism e? Perquè una persona de cl ub Joventut A tl ètica de Montcada em va dir que seria bo en atl etism e i, a m és a m és, perquè m 'agrada m ol t. Des de quan estàs alcl ub d'atl etism e? Des de fa 6 anys. Q uina és l a teva especial itat? La ressistència, a partir de 6 k m . Q uè és m és dur fer atl etism e o estudiar l 'ESO ? Estudiar l 'ESO , perquè m 'agrada m és fer esport que no pas estar estudiant per a un exam en. Però tam bé m 'agrada tenir estudis. A ixò no voldir que l 'atl etism e sigui fàcil , s'h a de ser fort físicam ent i m ental m ent. H as guanyat elcam pionat de Catal unya, quin és elteu som ni? No h o tinc m assa cl ar, però m 'agradaria participar en una ol im piada o en un m undial .

8 pas a nivel/1

Àle x Ve rrié, controld e lcos

Pas a Nivell número 1 curs 2012-13  

Revista Pas a Nivell número 1 curs 2012-13 de l'Institut La Ribera de Montcada i Reixac