Page 1

nove m b re 20 11

torna la ca m pa ny a d e ne te ja


e d i to ria l: ca m p a ny a d e n e te ja És im portant q u e l 'institu t e stigu i ne t pe r m ol ts m otiu s. La b ru tícia provoca l 'aparició d e rate s i inse cte s. U n institu t ne t i ord e nat e ns aju d a a se r ne ts i ord e nats e n l a vid a i e n e l s e stu d is. Ens aju d a a se r pe rsonas m és cíviq u e s. Ens aju d a a re spe ctar e lnostre e ntorn i e l s noste s com panys i a re spe ctar- nos a nosal tre s m ate ix os.

Q u è s ón ta nte s lle tre s a la porta d a ? Elcartel lde l a portada és obra de Sandra Coscul l uel a. A m b aquest cartel lva guanyar un prem i en elconcurs prom ogut per l a cam pan ya d e n e te ja delcurs passat.

Iram Z afar va ser una al tra de l es participants delconcurs sobre eltem a de l 'ecol ogia.

R ed acció

pas a nivell

L a rri i B e ra


L a ca m pa ny a p a rla 'm ca ta là re p u n pre m i. Elnostre institut h a rebut un reconeixem ent de l a Coordinadora d'A ssociassions per l al l engua de Montcada (CA L) per l a cam panya parla'm català real itz ada am b el s cartel l s publ icitaris que pengen pel s passadissos. A questa com panya va ser fruit de l a col ·l aboració de diversos professors i l a participació d'un bon grup d'al um nes.

Ta lle r d e prim e rs a u xilis a 3 r d 'E s o Elpassat m es d'octubre va venir un tècnic de prim ers auxil is de l a Creu Roja. Ens va ensenyar com actuar davant d'un accident. Vam aprendre a fer elboca a boca am b un m aniquí.Tam bé ens van ensenyar a fer un torniquet a una persona accidentada i a pressionar- l il a tràquea diverses vegades per poder retornar- l o una al tra vegada a l a vida. Calposar- l o de m anera l ateral , esperar que vingui l 'am bul ància i, sobretot, parl ar am b el lperquè no s'adorm i.


Com e t va a q u e s t cu rs ? És elm eu prim er any aquí, i estic bastant contenta am b el s com panys i el s professors. Crec que em pot anar bastant bé, si no em deixo, si sóc constant i m 'esforço cada dia.

A bans de com ençar elbatxil l erat estava m ol t nerviosa. Pensava que no sabia què passaria, com seria elnou cam í de l a m eva vida. A ra em sento m ol t bé. El s professors h o expl iquen m ol t bé i a poc a poc.

Yosel yn Q uintana

Iram Z afar

pas a nive ll4

A ixa Soum an

En aquest curs de prim er de batxil l erat, m 'h e proposat esforçar- m e alm àxim . Elpoc que portem crec que h o estic fent bé. Cada dia em poso una m iqueta a fer deures, passar coses en net, estudiar per al gun control ...


i q u è n'e s pe re s ? Tania A l tah ona Luisana H igal do Em proposo M'agradaria esforçar- m e m és que l 'any m ol t aprovar tots el s passat ja que vul ltreure bones notrim estres am b m ol t bones notes i aprendre, però am b m i caltenir tes i no tenir cap queixa de m al paciència perquè de vegades em cosNatal ia Luján com portam ent i passar a quart ta. Encara que em costi m 'esam b un bon nivel lescoforçaré. Vul laconl ar. seguir que el s m eus pares estiguin orgul l osos. El m eu desig és anar alCam pus Itaca.

M'agradaria esforçarm e m és en el s estudis per a m i m ateixa i per tot elque el s m eus pares m 'ofereixenen. A quest curs puc sortir a l 'h ora delpati alcarrer però no puc entrar a l 'aul a pol ival ent a jugar a ping- pong i això m 'agradava m ol t. Sergi Rivera

Judith Gonz ál ez

Elque em proposo aquest any és posar m és ganes en l 'estudi: H e de posar m és atenció al s professors i fer l a feina que en m anin. Carl a A paricio


Pa s a N ive llés la re vis ta d e tots Pas a Nivel lva publ icar durant elcurs passat articl es de tots el s cursos de l ´ESO . Un 25% del s articl es feien referència al s al um nes de 1r d´ESO , un 35% al s al um nes de 2n d´ESO , un 15% al s al um nes de 3r d´ESO i un 25% al s al um nes de 4r d´ESO . El s articl es que es publ iquen són escrits pel s redactors de l a revista o escrits directam ent pel s al um nes del s diferents cursos. Trobem cròniques de sortides de tutoria o d'una àrea concreta i petites entrevistes sobre un tem a, tal l ers en què h an participat, prem is que h an rebut, escrits l iteraris, etc. A m b aquest estudi estadístic h em vol gut com provar que Pas a Nivel lés l a revista de tots i que el s redactors són de 3r d´ESO , però, toth om , de tots el s cursos, té elseu espai. A nim eu- vos a participar- h i. Podeu dem anar que es publ iqui elvostre escrit. Deixeu- l oa l a gaveta delprofessor Màrius Carbonel l . Gràcies.

Trob a d e s d e pa re s i m a re s a m b l'ins titu t

Elpassat 6 d'octubre van ser convocats elpares i l es m ares a l a reunió de principi del s curs am b el s tutors i tutores. Va ser un contacte delcentre am b l es fam il íes que calanar renovant all l arg del curs am b un únic objectiu: elcreixem ent personal del s fil l s i fil l es. A quest curs tots el s al um nes tenen, a m és deltutor de l a cl asse, un tutor o tutora individualque en farà un seguim ent m és proper.

L e ctu ra coope ra tiva

De m anera coordinada, el professorat de l 'institut posen en pràctica, en tots el s cursos, en totes l es m atèries, diferents m etodol ogies per ensenyar l a l ectura com prensiva de textos. Durant elm és d'octubre s'h a trebal l at l al ectura cooperativa. En l a im atge veiem el s al um nes de segon posant en pràctica l al ectura cooperativa en l a m atèria d'angl ès. La l ectura no es fa de m anera individualsinó repartint l a feina entre el s m em bres delgrup. Cada al um ne és responsabl e de l a seva part i aporta algrup l a seva feina.


Trob a le s 4 d ife rèncie s

colu m na poètica A la pla tja a m b e ls a m ics Com m 'agrada jugar a l a pl atja am b el s am ics, ja sigui a sal tar l es onades, a tennis o fer un partit. Més tard, banyar- m e, però si ets atrevit, agafa l a taul a i endinsa- t'h i! Sergi Ribera

I l· lu s ions d e ld e s e rt Em desperto en un desert assegut en una cadira. Tot h o trobo m ol t real , però jo sé que és m entida. Busco cam inant una sortida. Estic perdut. No sé què fer. Crec que em quedaré aquí tota l a vida. Si el s ul l s no m 'enganyen, veig natural esa cal orosa, un cactus am b una fl or vestida de rosa. Les il ·l usions que fa elsolem fan veure qual sevolcosa. Des de l l uny veig un h otelperò l a im atge és borrosa. Sé que això no pot ser cert. Són l es il ·l usions deldesert.

Mark Sabado

fotoen igm a

Si descobriu a quin objecte pertany aquesta foto, apunteu- h o en un paper am b elvostre nom i deixeu- l o al a gaveta delprofessor Màrius Carbonel l .

fotos ol u c ió

H an encertat elfotoem igm a: Marta A rrabal , Judit Mestre, Sh am sa, Sundas i l a Directora Cl ara.


Jos u a va pa rticipa r e n l'e xtinció d e l foc d e la S e rra la d a d e M a rina Eldia 10 d'octubre, cap a l es dues delm igdia, vam poder veure un foc a l a Serral ada de Marina. Per apagar- l o s'h i van despl açar, entre al tres, el s bom bers, el s m ossos d'esquadra i vol untaris de protecció civil .

Entre aquests úl tim s h i h avia Josua Dom ínguez , al um ne delnostre centre que està cursant 2n de batxil l erat. Li h em dem anat que ens expl iqui com va anar l a seva experiència.

Q uè vas fer quan vas veure elfoc? Vaig anar a casa, vaig trucar, em vaig canviar i vaig 'incendi. oc de l l anar all Q uina feina et van encom anar per aturar el foc? a terra am b Vaig rem oure l una aixada. Van h aver- h i ferits per ´incendi? pa de l cul No. No es va h aver de , am entar cap dany personal l però es van crem ar unes tres h ectàrees. Si de cas ar delcop h auríem de parl que em vaig fer cavant, però això són inconvenie nts de 'ofici. l ? Q uè és proteccio civil És una organitz ació de untari, sense caràcter vol ucre, que procura ànim de l ació en casos a pobl ajudar l s com de desastres natural focs, rierades, etc. Com és que vas entrar com untari a protecció a vol ? civil aborar am b ·l M'interessa col a gent. A ra m ateix estic l portant un grup de futbol 'institut. H as de aquí a l s 18 anys, disposar tenir el iure i donar bona l de tem ps l im atge cívica.

'experiència en un Com és l ? incendi forestal En un foc sem pre h as de saber on estàs perquè si et perds en un foc forestalpot tim a vegada que et 'úl ser l vegin viu. Com a experiència m 'h a agradat. A m és, ser de protecció civildóna punts per entrar en elcos de bom bers. 'incendi Q uan vaig arribar a l nom és vaig veure destrucció a seva vida. i gent arriscant l t, Vaig com ençar a suar m ol

em m arejava perquè costava t respirar. Sobretot h as m ol ar i no de tenir elcap cl s nervis. perdre el Q uin equipam ent calportar en un incendi? Vas am b unes botes de cuir, ons sam arreta i pantal ignífugs (però això no voldir que no es crem i, sinó que tarda una estona en com ençar a crem ar- se). Tam bé portes una cam isa i una jaqueta ignífugues, guants i casc.

Pas a Nivell novembre 2011  

Revista Pas a Nivell novembre 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you