Page 1

L e s e xtra e s cola rs , u n s u port a la form a ció d e l'a lu m na t

E lta lle r d e le ctu ra e s ta nca a m b èxit Núm e ro 12 Cu rs 2012-2013


L a rri i B e ra

E d itoria l:

U n com ple m e nt ne ce s s a ri Fa u n cu rsos no e s fe ie n e x trae scol ars, pe rò e n e l s úl tim s anys l 'institu t s'e sforça pe r d onar u n b on se rve i alse u al u m nat. D e s d e fa te m ps q u e e x iste ix l a Coral , el s e q u ips d e fu tb oli b àsq u e t q u e participe n e n l es com pe ticions m u nicipal s e scol ars i, d e sprés, s'h i h an afe git l 'e stu d i assistit, e l s tal l e rs d e l a b ib l iote ca, e l gru p d e conve rsa pe r a nou vingu ts, e l s tal l e rs d e h iph op, e ld e gu itarra... En u na situ ació d e crisi i am b l a ne ce ssitat d e d onar u na b ona ofe rta d 'activitats, e lcu rs q u e ve se rà e ncara m és com pl icat i ne ce ssari. Pe r aix ò, h e m d 'agrair l a fe ina q u e h an re al itz at e l s profe ssors, al u m ne s, e x al u m ne s, a toth om q u i h a col ·l ab orat pe r fe r possib l el e s e x trae scol ars.

Èxit d e le s e xtra e s cola rs ?

D rog u e s , a lcoh ol, pa s tille s ...

Dos m ossos d'esquadra acom panyats d'un senyor que anava am b cadira de rodes (que ens va expl icar com h avia tingut l 'accident), ens van parl ar de drogues, pastil l es, al coh olam b elsuport de diversos vídeos de joves accidentats dins d'una xerrada sobre educació viala 4 ESO . R oze e na i Fazil a 4 ESO

M os tra d 'e ns e ny a m e nt

2 pas a nivell/12

Eldia 15 d'abrilde 20 13, el s al um nes de 3r i 4t d'ESO vam fer una sortida a Can Taul er am b l a final itat de rebre inform ació sobre el s cam ins que podem escol l ir en elnostre futur. A m és, cada grup feia un tal l er m ol t interessant. J.A. Gál ve z 4ESO


R ècord s d e ls crèd its d e s ínte s i s Cu r

12 1 1 20

Vam anar alm ercat a fer elcrèdit de síntesi, vam preguntar a l a gent sobre productes de m ercat. Q uan era l ´h ora de tornar a l ´institut no h i eren tots el s al um nes per poder m arxar. R afik Asttaf

Vam anar a visitar el vaixel lpail evot ancorat alport de Barcel ona per fer l a pràctica delcrèdit de síntesi. Ens h o vam passar m ol t bé. Ens van expl icar l a h istòria del vaixel l . Després ens van fer fotos en l es diferents parts de l 'em barcació.

3 pas a nivell/12

Al be rt Sal m e rón

s El um nes de 2n al d'ESO vam anar de es. Ens h o anol ònies a Pl col t bé. Vam jugar un vam passar m ol tre 'al partit de futbolcontra l institut. H i h avia discoteca, però nom és per alnostre institut. Vam fer a m untanya on vam excurcions per l e veure vaques i vam visitar elpobl ar am b una senyora on vam parl t à dal l a seva vida al sobre l a m untanya. de l Patricia M artín


El grup de conversa xerrem é s u n a m o s t r a d ' in t e g r a c ió Després de la bona feina que va realitzar el senyor Àngel Solà amb un grup de nouvinguts, la professora Carmina va tenir la bona idea de demanar a les alumnes Um-e i Zainab que fossin elles les monitores del grup. A partir del material que ha preparat setmanalment la professora, les monitories han fet una feina tan ben feta, com a autèntiques professores de català, que fa que ja es comencen a notar els fruits en els nois i noies que hi assisteixen.

Activitats esportives: una bona opció

4 pas a nivell/12

Aquesta temporada ha sigut una de les millors que hem jugat a la Ribera. Hem quedat primers de Montcada. En la lliga hem quedat 3rs, a les portes de comarcals. Gràcies al nostre entrenador Cristian Luján, ha estat la millor temporada que he passat en aquest equip de Bàsquet. Christian 4ESO

L'equip de futbol juvenil de l'institut ha participat a la lliga escolar amb un balanç positiu. Hem quedat sisens de catorze equips participants. A l'últim tram de la competició hem perdut una mica de pistonada. Dani Ramiro va ser el màxim golejador de l'equip. Alberto Salmerón


Hip hop a tota música Les alumnes de batxillerat Leila Calvente i Laura Marín han dirigit el taller de ball amb un resultat excel·lent. Les participants de tots els cursos han mostrat les coreografies en els actes festius que s'han realitzat al llarg del curs.

És notori l'interés que té l'alumnat del nostre centre en el ball. Fins i tot, un altre grup també ha preparat, a l'hora de l'esbarjo, amb la professora Mònica, altres coreografies. Aquesta capacitat creativa, organitzadora, aquest afany d'actuar davant del públic és un valor positiu que els servirà molt per a la vida.

El taller de guitarra practica els primers acords Tocar guitarra és la millor cosa del món. Ens ho passem molt bé perquè aprenem a afinar l'instrument i cantem acompanyats dels acords de la guitarra. Penso que aprendre guitarra és una cosa que no sempre tens l'oportunitat de fer. L'Anna és molt bona per aguantar-nos tots els divendres a última hora. Rocio 1ESO

L'exalumna Alba Gómez ha donat un cop de mà en els estudis a un grup d'alumnes. El professorat valora molt positivament els alumnes que tenen la voluntat de participar en aquesta extraescolar per millorar els seus resultats acadèmics.

5 pas a nivell/12

L'estudi assistit dó n a u n c o p de m à


Dia de la dona a l'institut En el dia de la dona un grup d'alumnes va ajudar a fer cartells de les dones més famoses sobretot en el món de la ciència i els van penjar pels passadisos de l'institut. La professora Àngels i el professor Jose Manuel van passar per algunes classes de l'institut interpretant els científics Roselind Franklin i Maurice Wilkins.

Gràcies per fumar L'alumnat de 1r de batxillerat el dia 20 de març vam anar a CaixaForum a veure la pel·lícula “Gràcias por fumar”. És una pel·lícula amb un clar objectiu que va propiciar un debat sobre diferents temes. La pel·lícula mostra una sèrie d'indústries com la del tabac o la de la fabricació d'armes per ferne una crítica. La nostra participació en el debat va ser molt interessant. Ivana 1Batx

6 pas a nivell/12

L'Aula 9 rep alguns consells El passat mes d'abril, va venir un mosso d'esquadra i ens va explicar els perills que hi ha a internet com, per exemple, les xarxes socials. També ens va explicar alguns fets que van passar a persones com el cas de l'adolescent anomenada Amanda Tood a qui li feien bulling i va acabar suïcidant-se. Ens va comentar que hi havia gent que coneixia persones per internet, però no en persona. Els meus companys van fer algunes preguntes que el mosso va contestar de manera clara. En definitiva, ens va donar consells de molta utilitat. Iván Molina 2ESO


Xerrada sobre drogues a batxillerat La filla de la professora M.Carmen Álvarez, Elena, acompanyada de dos companys de farmàcia, van exposar un estudi que han realitzat a la Universiat que confirma l'efecte negatiu de les drogues sobre la joventut.

Proves cangur

Aquest curs també hem participat a les proves de matemàtiques anomenades "Proves Cangur" que es fan a tot Catalunya. Les vam fer i al cap de d'unes setmanes ens van donar els resultats. La millor nota va ser la de l'Albert Vázquez de 3A. Rafik

Taller d'escriptura

fotosolució

L'alumnat de 3r d'ESO van realitzar un taller sobre diverses tècniques d'escriptura el mes d'abril al CaixaForum, sobre pedra, fang, amb ploma, pinzell i amb lletres d'impremta.

Ha encertat el fotoemigma: Dil Sher, Duaa Lemsidi, Emma Rivas i Adria Franco 1ESO

7 pas a nivell/12

La imatge pertany a l' extintor.


Grup de lectura en veu alta: una experiència satisfactòria amb premi final Un grup d'alumnes de primer a quart d'ESO ha assistit els dimecres a la tarda a un taller de lectura en veu alta impartit per la nostra bibliotecària Anna Biayna. Han realitzat una sèrie d'exercicis de control del cos i de lectura. La seva feina s'ha pogut veure en els actes festius del centre i han participat en el concurs de lectura en veu alta de Catalunya. (Podeu veure un vídeo al bloc de la revista)

M'ha agradat molt haver participat en el taller de la lectura ja que he pogut corregir les mancances que tenia llegint. Sobretot, m'ha agradat participar en el concurs perquè és una bona experiència, pots escoltar altres persones com llegeixen i perquè si ho fas bé ets sents orgullosa del teu treball. Judith Beteta 3ESO Una representació del grup d'alumnes del taller de lectura va anar a Sabadell a participar al Concurs de lectura en veu alta com veiem a la fotografia superior. Van mostrar un domini excel·lent de la tècnica lectora i, fins i tot, Mireia Mestre va guanyar el primer premi a nivell comarcal.

La Veu de Montcada entrevista Mireia Mestre i Iram Zafar Les nostres companyes Mireia Mestre i Iram

4 pas a nivell/12

Zafar van ser entrevistades per la Veu amb motiu dels premis que van rebre el mes de maig, del concurs de lectura en veu alta i pel treball de recerca, respectivament.

Pas a Nivell 12  

Revista de l'institut La Ribera de M ontcada i Reixac

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you