Page 1


Índex Editorial ….......................................................................................................... 1 Metges sense fronteres.................................................................................... 2 Fàrmacs, quin ús fem d'ells?........................................................................... 4 Animals extinction............................................................................................. 7 La Sylphide........................................................................................................ 8 El Sahara occidental...................................................................................,.... 10 Pasatiempos..................................................................................................... 13 Treballs individuals.......................................................................................... 15


EDITORIAL Molts joves no se'n adonen de com és

Tothom a casa seva acostuma a tenir un

d'important el fet de tenir responsabilitat

farmaciola

en el tema de la seva pròpia salut. No

necessaris, encara que aquest estan

saben com tractar amb cura la seva

caducats

sanitat, o no tenen la capacitat de saber

Els fàrmacs són uns grans contaminants i

què fer davant situacions d'emergència

desgraciadament tenen molta presència

on algú,ells mateixos pateixen problemes

en al medi ambient, sobretot a les aigües.

mèdics. Alguns d'ells, és pel fet que no

La gent es desfà d'aquests simplement

estan acostumats a aquests tipus de

llençant-los a les escombraries o al vàter.

situacions i s'esveren quan es troben

També hem de tenir en compte que part

davant d'aquests casos, altres no saben

dels

quines

prendre.

expulsat per la orina. Per demostrar

Està clar que aquest és el cas només

aquest fet s'han fet anàlisis a l'aigua

d'un tant per cent d'aquests joves, també

d'alguns

n'hi ha d'altres que tenen consciència

Per evitar-ho les diverses farmàcies ha

suficient com per fer-se responsables de

establit uns contenidors per poder reciclar

la seva salut.

els

mesures

1

plena o

ja

de no

medicaments

medicaments

medicaments

s'han

que

d'utilitzar.

ingerim

són

rius.

sense

utilitat.


METGES SENSE FRONTERES Metges sense fronteres, és una organització no

Finalment,

dos

anys

després

224.704

governamental, que va ser fundada per un grup

donants van voler participar en l'associació.

de metges l'any 1971 a França. Va ser creada amb un propòsit bàsic, que tothom pugui tenir

300000

una assistència mèdica, independentment de la

200000

seva nacionalitat. La seva funció principal és

100000

ajudar a les poblacions en situacions molt

0

precàries i a les víctimes de conflictes, fams i

Al 2001 Al 2007 Al 1998 Al 2004

catàstrofes d'origen natural, sense tenir en

Donants

compte la raça, religió, filosofia i política.

Gràfic de donants

Actualment aquesta associació hi col·laboren molts

voluntaris

els

quals

no

demanen

Al 2008 els socis de Metges Sense Fronteres

compensació alguna.

ocupaven el nombre de 224.704. El 7 % d'aquests el formaven els joves menors de trenta anys, aproximadament entre els vint i els trenta. I les persones més grans majors de setanta anys formaven el 8%. La resta dels socis, els majors de trenta i menors de setanta, feien el 85% d'aquests 224.704.

Distribució per edats dels socis de MSF 30% 20% 10% 0%

Logotip de metges sense fronteres

30 a 40 50 a 60 70 a 80 20 a 30 40 a 50 60 a 70

Des de l'any 1998 fins al 2008 el nombre de donants particulars de Metges sense Fronteres ha pujat

un nombre de 146.039. A partir del 1998

Els

projectes

que

fa

Metges

Sense

van començar amb un total de 78.665 donants.

Fronteres

L'any següent al 1999 els donants van augmentar

diferents despeses a cada un d'ells. Tant

un nombre de 11.799. Al 2000 els van seguir

poden ser unes despeses molt elevades o

augmentant

baixes. Com per exemple a Àfrica les

fins

102.445.

Arribat

el

2001,

a

cada

continent

produeix

l'associació va aconseguir reunir 110.924 donants.

despeses

Passats quatre anys el nombre de donants va

39.288.512 €, el nombre més elevat, ja que

seguir augmentant en grans quantitats amb un

han de dur a terme molts projectes per

total de 61.778 més.

ajudar a aquesta població.

2

que

han

d'utilitzar

són

de


Desprès tenim a Àsia que és el segon continent

Per finalitzar amb totes aquestes quatre

que fan servir més despeses amb un total d'un

intervencions tenim els projectes que porten

nombre de 4.188.168 €. En tercer lloc

tenim

a cap per actuar contra els desastres

Amèrica on l'associació utilitza 2.771.503 €. Amb

naturals. La despesa que hi ha és de

un pressupost bastant més baix, un nombre

281.555 €, que tan sols és el 0,6 % d'aquest

exacte de 300.467 €, tenim a

total de 47.499.280 euros.

Europa. I

finalment hi ha altres intervencions, que el nombre de diners que utilitzen metges sense

Recursoso gastats per MSF segons el tipus d'intervenció

fronteres per als seus projectes són els menys

elevats, ja que utilitzen 1350479€, que comparat amb Àfrica es una xifra molt baixa.

Distribució per continents dels recursos de MSF Àfrica Asia Altres intervencions

25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0

Euros

Violència social Conflictes armats

Amèrica Europa

Centrant-nos en

Etiòpia i Marroc, hem

pogut observar que Metges sense fronteres fa una despesa per individu molt diferent a L'associació de metges intervé en molts tipus de

cada un d'aquests dos països i ambdós

problemes amb els diferents projectes que du a

casos es reflexa una xifra molt baixa. . A

terme. Tenim clar que a cada continent utilitza una

Etiòpia, la despesa és de 3,81 i per altra

xifra diferent respecte les despeses, també hem

banda tenim a Marroc que és 78,89. Això és

de tenir en compte que depenent de la intervenció

degut a que al Marroc hi ha menys població

que ha de fer, han de fer servir una despesa o

però en canvi hi han moltes despeses. Pel

una altra. Començant pels conflictes armats, on

contrari, a Etiòpia hi ha molta més població

Metges sense fronteres ha de dur a terme

que al Marroc però segueixen havent uns

projectes

de

gastos molt elevats. Si l'associació fes un

19.474.017 euros, el nombre més elevat ja que

repartiment just, els nombres que sortirien

aquest ocupa el 41% del total. També ha de

serien 5.023.463 € per cap.

amb

un

total

de

despeses

intervenir en les malalties endèmiques i les epidèmies que s'expedeixen en

els continents.

Marroc

Aquests tipus d'intervencions formen el 31,5 % amb una xifra total de 14.944.828 € en projectes.

Etiòpia

A continuació hi tenim els 12.798.880 euros que són utilitzats per poder interposar-se a la violència

0

social, que aquesta intervenció és la que ocupa el 29,9 %.

3

5000000 10000000

Despesa per individu Repartiment just


FÀRMACS, QUIN US EN FEM D'ELLS? “Sabem que són i perquè serveixen, però els sabem utilitzar adequadament?”

Molts

Usualment són provocades per cops, talls o

joves no se n'adonen de com és

fregaments. Quan quelcom així ens passa

d'important el fet de tenir responsabilitat en el

hem de rentar bé la ferida per desinfectar-la.

tema de la seva pròpia salut. No saben com

En cas de que surti sang s'ha de aixecar

tractar-la amb cura, o no tenen la capacitat de

l'extremitat per que no es produeixi una

saber que fer davant situacions d'emergència on

hemorràgia. Si aquesta no s'atura cal recórrer

algú, o ells mateixos pateixen problemes mèdics.

al metge, també si la ferida és al ull o si és

Alguns d'ells, és pel fet de que no estan

molt extensa. Si tenim un objecte estrany el

acostumats a aquests tipus de situacions i

qual

s'esveren quan es troben d'avant d'aquest casos,

aconsellable anar-hi.

no

podem

extreure,

també

és

altres no saben quines mesures prendre. Esta clar que aquest és el cas només d'un tant

També podem patir d'infeccions d'orina o

per cent d'aquests joves, també n'hi ha d'altres

cistitis. Es produeixen per una infecció

que tenen consciencia suficient com per fer-se

bacteriana per Escherichia coli. de receptar

responsables de la seva salut.

el metge. També beure grans quantitats

Tots ells han de ser conscients de que si pateixen

d'alguna

malaltia

han

de

d'aigua, i en el cas de les dones, que és el

saber

més freqüent, s'han de eixugar sempre en

anfrontar-la en comptes de fer com si res, això

direcció des de davant cap enrere quan van

és el que recomanen els especialistes en

al lavabo. En cas de que l'orina sigui tèrbola

medicina.

o espesa, o tinguin dolor al costat de l'esquena

s'hauria

de

recórrer

a

un

especialista. Les diarrees són produïdes per canvis de dieta, infeccions per virus o bacteris, també si ingerim aliments caducats o en mal estat. L'estrès també ens en pot provocar i fins i tot els efectes secundaris d'alguns medicaments. Per poder-la resoldre el més recomanable és la rehidratació o seguir una dieta adequada. Hi ha dolències molt freqüents, i per tant s'han

En el cas de que la diarrea et provoqui febre,

de tenir més presents i hem de saber bé com

vòmits

actuar d'avant d'elles. Una de les que més es

deposicions acompanyades de sang o mocs,

produeixen són les ferides, la pell s'ens

el que s'ha de fer es recórrer al metge el més

esquinça i sovint ens pot sagnar o supurar.

aviat possible.

4

molt

forts,

pèrdues

de

pes,

o


Només en el cas de les dones els succeeixen

En sisè lloc tenim a les contusions que es

els mals provocats per la menstruació, unes

formen a partir de un cop en un teixit tou, els

molèsties lleugeres o un dolor intens a l'inici

seus símptomes són dolor, inflamació, i

del ventre. Aquests mals són deguts al

hematoma. Per reduir-la cal aplicar fred o gel

augment de la producció d'hormones per

sense que aquest estigui tocant directament

permetre la contracció de l'Úter.

a la pell per no lesionar-la. Cal reposar la

Per poder disminuir aquest dolor molest es

zona afectada, i en aquest cas si que és útil

recomana jeure amb escalfor a la zona de

fer l'ús de analgèsics o antiinflamatoris al

l'abdomen, seguir una dieta equilibrada, o si

igual que aplicar una crema per absorbir

el dolor és bastant intens es pot fer ús de

l'hematoma.

antiinflamatoris o analgèsics. És útil visitar al

Per finalitzar aquestes dolències tan freqüents

ginecòleg en aquests casos. Al tenir vòmits,

tenim la tos, normalment va arrossegada per

nàusees o febre, és quan s'ha de anar al

un constipat o una grip, bronquitis crònica o

hospital, al igual si es té hemorràgia o fluix

insuficiència cardíaca. Beure molt líquid ajuda

vaginal anormals.

a rebaixar els símptomes, prendre caramels per suavitzar la gola també és recomanable. Hi ha un medicament anomenat antitussigen que justament serveix per els casos de tos i sequedat a la gola però cal preguntar al farmacèutic quin és el preparat més adequat ja que serà diferent depenent si és tos seca o tova. Tothom a casa seva acostuma a tenir una farmaciola plena de medicaments necessaris per els trastorns esmentats o qualsevol d'altres encara que, sovint aquests estan

Exemple de dona amb mal de menstruació

caducats o simplement ja no s'han d'utilitzar. Al produir-se contacte amb calor sec o humit és

Cada un període de temps, s'ha de fer una

provoca la cremada, una altra dolència molt

neteja dels medicaments que tenim a casa,

freqüent. Posar aigua freda abundant farà que

ja que si fem ús d'un medicament caducat, o

disminueixi el dolor, si aquest és important pots

si ens prenem un fàrmac que no ens és

prendre analgèsic. Mai s'ha de rebentar una

necessari pot arribar a ser perillós al nostre

butllofa en el cas de que es produeixi. Amb les

organisme. És recomanable tenir sempre a la

cremades elèctriques o d'alt voltatge s'ha de anar

farmaciola de casa medicaments de primers

amb molta cura, per aquest motiu és millor

auxilis. És important pensar en que si algun

demanar ajud al metge, el mateix si el que s'ha

membre de la

cremat és un infant..

5


família pateix d'alguna malaltia crònica tenir

de cap metge, directament se'l prenen amb la

la medicació adequada amb la recepta si és

recomanació d'algun conegut o familiar. això

possible per si s'esgota.

augmenta el risc de efectes secundaris, ja que

Sempre va bé tenir analgèssics com el

hi ha molta gent que ni es mira el prospecte

Paracetamol, per alleujar els dolors més

dels medicaments que ingereix.

freqüents com per exemple els mals de cap.

El que tots tindríem que tenir en compte a l'hora de prendre'ns qualsevol fàrmac seria

Els fàrmacs són uns grans contaminants

i

llegir-nos el prospecte o l'informació que se'ns

desgraciadament tenen molta presencia en el

dóna en la caixa i els punts següents:

medi ambient, sobretot a les aigües. Molta

- Composició: és on se'ns informa sobre totes

gent

les substancies el medicament, el seu nom i

es

desfà

d'aquests

simplement

llençant-los a les escombraries o al vàter.

quantitat.

També hem de tenir en compte que apart dels

- Presentació o forma farmacèutica: forma

medicaments que ingerim són expulsats a

en que es presenta el medicament (càpsules,

través de l'orina. Per estudiar aquest fet, s'han

comprimits, xarops...).

fet moltes anàlisis a les aigües de rius com

- Principi actiu: substàncies amb activitat

l'Ebre.

terapèutica, que són les que realment actuen

Per evitar-ho, les diferents farmàcies han

sobre el nostre organisme.

posat en els locals, uns contenidors especials

- Indicacions: s'especifiquen les malalties

anomenats ''Punt Sigre'' perquè la gent pugui

que tracta aquell medicament, descrivint les

reciclar aquells fàrmacs dels que ja no es pot

situacions per a les quals està indicant.

fer servei sense afectar al medi ambient.

-Posologia: indica la dosi o quantitat del medicament que cal administrar en cada presa i diàriament. - Conservació: indica si aquest medicament s'ha de guardar a la nevera. - Contraindicacions:

casos

en què

el

medicament no es pot prendre ja que podria ser perjudicial per a determinades persones amb malalties cròniques o al·lèrgies. - Precaucions: circumstancies en què, tot i que es pot prendre el medicament, cal extremar la vigilància.

Logotip punt sigre

Un

altre

problema

que

hi

ha

amb

Efectes

secundaris:

reaccions

no

desitjades que pot produir un medicament en

els

medicaments i fàrmacs és que s'utilitzen amb

el nostre organisme.

un abús execiu. molta gent, fins i tot es pren

disminució dels seus efectes.

medicaments sense l'indizació

6


ANIMALS EXTINCTION We can separate the different groups of extinction

For example, fur coats that some people use,

depending on the zone where the animals live.

probably a lot of are made of some animal.

Animals extinction is not only produced by

And like this, a lot of other things. 90% of

poaching; a lot of them are fading because

people in the world have some object or clothe

pollution and it's partly our fault, because we throw

that we need to kill an animal to have it.

away a lot of rubbish but we don't know where it

Poaching is also produced because people kill

will go. This fact affects mostly marine animals,

animals for their fun. There are many people

because they have to withstand the contamination

who are totally against it, as are those who are

that there's in the sea and probably in all zones

vegetarian or who defent it.

with water. Also in other places like Amazon jungle there is pollution. Obviously they can die for natural deaths too, like aging. A lot of marine animals as well as those living on the shores of the world's oceans, may die from the pollution of the sea because people throw away toxic materials. Toxic chemicals in the water can be lethal to animals that ingest it, chemicals not

Some weather events influence the survival of

only poison the water but contaminants, such as

the species .

oil, can cover and suffocate animals.

Drought areas are the places where there are

We know that a lot of them die because they get

a lot of dead animals for lack of hydration. In

caught in plastic bags an other things; however,

thecase of herbivores, the lack of water makes

we don't think that mercury and other substances

that the plants can't grow up and they go

are poisoning or killing a lot of fish that we eat,

without food. Also, in the case of animals that

that means that also affects us.

live in cold places, affects them thaw: this take

An other cause is the petrol that the ships lose

place in many areas of the world. A lot of polar

on their way. when a fish has been poisoned it

bears die every year for this environmental

is

also

issue. Another problem also related to the

contaminated, and so on, like a never-ending

water is the low tide, marine animals run

chain.

without water and they finally drown. We can

eaten

by

another,

this

one

is

do many things to help this animals to survive Another cause is poaching, people kill animals to

starting with the problems that we, humans,

have differents products from them.

develop.

7


LA SYLPHIDE El passat 14 de Desembre, en el teatre Zorrilla de Badalona la magnífica companyia de dansa clàssica ''Jove Ballet de Badalona'' ens va representar, a la programació de ''Badalona a escena'', el antic ballet de La Sylphide.

Escena de la obra

Fetilleres i sílfides seran les protagonistes d'aquesta posada en escena del Jove Ballet Clàssic de Badalona que, una vegada més, ens oferiran el treball, conjunt i continuïtat d'una companyia de dansa que funciona des del 1997. La esplèndida interpretació de Camila Barranco com La Sylphide va sorprendre al públic i va rebre una gran ovació al final del ballet. Cartell de la obra

Interpretant a James teníem al ex primer ballarí del ballet de Bolshwy, Kirill Radev,

L’obra va ser estrenada a París l'any 1832.

que va mostrar una excel·lent actuació. No

Actualment és una joia del ballet romàntic que

van baixar el nivell Carla Vidal ni Anna

forma part del repertori de les companyies de

Joya interpretant a Elfie i la bruixa Magde,

ballet clàssic més importants del món. L'acció

que tot i ser les més joves del repertori van

està ambientada en un petit poble escocès i en

saber mostrar una tècnica impecable i una

el bosc que l'envolta.

actuació molt segura. Pel contrari Salvador

L' història d'amor entre un jove escocès, a punt

Martínez

de casar-se, i una criatura astèria, que només

en

el

paper

de

Gurn

va

decepcionar al públic amb molts errors

ell veu. És l'argument d'aquesta obra que va

importants. Com a personatges secundaris

significar la primera vegada que es va utilitzar

tenima a les Camperoles: Laia Vidal, Júlia

la tècnica de puntes i va representar la

Baena,

culminació de les sabatilles de ballet.

Alexandra

Cavallol,

Patricia

Manresa, Ariadna Parladé, Lisa Bystova;

8


D’Escoceses: Lidia Navarro, Anna Joyas, Ariadna Ortega, Judith Villegas, Cristina Rojas, Laia Tutusaus, Muntsa Sales. Júlia Hernández; Com a bruixes: Ariadna Parladé, Lisa Bystrova. I per acabar, interpretant a les Sylphides: Laia Vidal, Júlia Baena, Alexandra Cavallol, Patricia Manresa, Ariadna Parladé, Lisa Bystrova, Lidia Navarro, Anna Joyas, Ariadna Ortega, Judith Villegas, Cristina Rojas, Laia Tutusaus, Muntsa Sales, Júlia Hernandez, Elena del Val, Noelia Pozo. La

música

de

l'obra

va

ser

del

gran

Lovenskiold, una composició sorprenent. La directora de la fabulosa acadèmia de dansa, Marisa Yudes i l 'ex ballarí i professor de d’institut del teatre, Rodolfo Castellanos, van ser els coreògrafs del ballet. El

disseny

del

vestuari,

que

va

saber

representar a la perfecció el romanticisme d'aquella època va ser dissenyat per Anna Torrente. I la escenografia, la qual va ser preciosa ja que ens situava en la bonica casa del protagonista, va ser creada per Germans Salvador. En general, l'obra va ser bellíssima i es notava que s’havia treballat molt, en tots els aspectes.

Escena final

9


EL SAHARA OCCIDENTAL El poble sahrauí prové, al igual que el marroquí, dels berbers tot i que els primers amb població de raça negre. En ambdós casos professen la religió islàmica. El caràcter nòmada del poble sahrauí fa que políticament no tinguin una autoritat clara, per contra, en el Marroc si que existeix una monarquia hereditària. El procés de descolonització del Sàhara va comportar uns canvis en la seva població, molts dels seus habitants es van desplaçar a camps de refugiats, una altra part va morir durant el conflicte

Separació dels territoris saharauis

i aquesta zona va ser ocupada per marroquins, a El sahara té una població de 80.000 habitants.

fi de controlar l’àrea. La zona del Sàhara sempre ha sigut un objectiu pels colonitzadors europeus i mai ha aconseguit

El shara occidental està compost de dos territoris: Río de Oro i Saguía El Hampa. La població indígena del sahara occidental es

ser independent.

coneix com Sarauista. Quan al any 70 el Sàhara havia de ser descolonitzat per part d’Espanya el rei espanyol els promet un referèndum d’autodeterminació.

L'occidental està pràcticament despoblat, encara que la densitat pot oscil·lar pel continuu trasllat de les poblacions nòmades

El rei firma un acord amb Marroc i Mauritània,

per les quals no existeixen les fronteres. La

retirant-se del Sàhara i dividint aquest territori

població sahrauí és de origen berber. I parlen

entre aquests dos països, que el que fan és

amb dialecte àrab. Socialment estan dividits

conquerir el territori davant la oposició dels

en cabila o tribus i la seva manera de viure

sahrauís.

és el nomadisme pastoral.

Alguns d’ells es veuen obligats a fugir fins Algèria on fan camps de refugiats en els quals a data d’avui encara hi viuen. I d’altres segueixen sota el

L'economia del sahara occidental és pobre i poc desenvolupada, la major part dels seus habitants viuen de la ramaderia i de la pesca, ja que per la manca d'aigua no s'hi pot

domini del Marroc. I encara és així.

practicar l'agricultura. Entre totes aquestes successions s’han produït guerres i més conflictes.

Existeixen riqueses minerals com els metalls diversos i petroli

que es troba en grans

bosses descobertes i explotades en la seva totalitat per empreses estrangeres

10


en l'area administrada per Marroc.

Polisari, pensava que es produiria una ' desestalinització ' del territori . Davant

El territori consta de la zona atlàntica del gran

aquesta falta de consens , s'ha optat per

desert del sahara. Això vol dir que forma part del

prorrogar de nou el mandat de la MINURSO ,

escut saharia.

fins al 31 d'octubre, amb l'esperança que ,

La costa es caracteritza per la seva forma

per fi , es produeixi un acord .

rectilínia. I pràcticament no hi ha hidrografia, no hi han rius amb cabal regular i hi han poc oasis per la zona.

1 . Referèndum d'autodeterminació . La ONU va aprovar aquest pla a l’any 1991 . Fins i tot es va establir el 26 de gener de 1992 com

El clima no és el mateix al litoral que al exterior. A la costa la temperatura d'hivern és entre els 19 i 10ºC i al estiu entre els 30 i els 14ºC.

dia de celebració d’aquest pla. Però ha anat ajornant i actualment es troba bloquejada a causa

No plou casi mai, sent el litoral uns 100mm

de

les

150.00

apel·lacions

presentades pel Marroc , que s'oposa a

anuals i al interior uns 50mm.

aquest

pla

,

davant

la

MINURSO

( MINURSO=Missió de les Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental ) . 2 . Autonomia del Sàhara sota sobirania marroquina . Apareix recollida en l'Acord Marc per a l'Estatut del Sàhara , l'anomenat Pla Baker . El projecte preveu l'elecció d'un Consell

Executiu

,

amb

àmplies

competències , i un altre legislatiu , nomenat per tots els habitants del territori que hagin residit fins al 2000 . Al quart any, l'Executiu bandera del sahara

seria triat novament pel Consell Legislatiu i el

Han estat quatre les propostes que s'han

resultant tractaria amb el Govern marroquí

estudiat com a solució del conflicte amb el

l'estatut

Sàhara , però sempre hi ha hagut algú que s’hi

condicions : primera , que l'opció de la

oposava . El nou Pla Baker , fundat al gener de

independència

2003 , busca la conciliació entre aquestes

prohibida , i segona , que l'electorat inclogui

opcions i pretén que el Sàhara celebri eleccions

tot ciutadà instal·lat al Sàhara un any abans

autonòmiques en el termini d'un any per a que

de la votació .

després , en un màxim de cinc anys , es

3 . Divisió del territori en dues parts .

produís un referèndum d'autodeterminació .

L'anomenada " quarta via " sembla ara per ara

Aquest pla ‘’Baker’’ no acaba de ser del tot

una solució complicada .

acceptat. Els marroquins pensen que seria com reconèixer la independència del Sàhara i el Front

11

final

del

territori queda

,

sota

dues

expressament


Tot i que el Marroc no està disposat a abandonar l'excolonia espanyola i el Front Polis ari es mostra contrari a tot allò que no sigui el referèndum , la mesura " salomònica " de dividir el territori en dos s'imposa com improbable . La

Entrevista a Moha Motejar , ciutadà sahrauí. Quina és la situació actual entre el poble sahrauí republicà?

zona del nord , l'anomenat Sàhara útil per

Ara per ara volen el pacifisme i aconseguir el

concentrar

referèndum amb la ONU .

els

majors

recursos

com

les

explotacions de fosfats , quedaria sota el poder del Marroc . El sud , en les costes es troba un nodrit banc pesquer ,que aniria a parar al Front Polisari . 4 . Retirada o nova pròrroga de la MINURSO . L’ONU va establir aquesta missió a l’any 1991

no lluitaran. Creieu que la ONU ajudarà? O penseu que si no hi ha fet fins ara és difícil que ho faixi?

difícil que ajudi, però l’últim que es perd és

- Vigilar l'alto el foc

l’esperança.

- Verificar la reducció de tropes marroquines al territori Vigilar

Sí, els mes joves demanen ja el referèndum o si

Esperem que ens ajudi, si que ara per ara veiem

amb les propostes següents:

-

Hi ha gent republicana que opta per lluitar?

Ique fareu si la ONU, finalment, no ajuda? Intentarem seguir endavant, intentarem seguir per

el

confinament

de

les

tropes

marroquines i del Front Polisari en els llocs assignats

la via pacifica. Encara que es possible que si no hi ha referèndum la pau desapareix-hi. I des de el govern d’Espanya que diuen?No ens

- Avançar amb les parts per garantir la posada

an dit massa. Que ara tot anirà a millor i que

en llibertat de tots els presos i detinguts polítics

intentaran ajudar quan puguin.

del Sàhara Occidenta

Ara per ara veus possible un estat lliure?

- Supervisar l'intercanvi de presoners de guerra

Sincerament, ho veig difícil. El poble està lluitant

- Aplicar el programa de repatriació

sense resposta, ni de la ONU, ni d’Espanya.

- Identificar i registrar els votants qualificats

Portem molt de temps així i si ningú ha fet res fins

- Organitzar i assegurar un referèndum lliure i just i proclamar els resultats.

ara, estranyament ho faran ara. La opinió que el membres del nostre grup tenim sobre com es podria arribar a solucionar el conflicte es que, La unió europea deixin que el Sàhara

Occidental

arribi

a

ser

un

país

independent, ja que molts països africans estan d'acord amb la seva independència. Si el Marroc no cedeix, l'únic que es pot fer es trencar la relació amb ell.

12


PASATIEMPOS Encuentra el nombre de algunos de los personajes de los libros: el niño con el pijama de rayas y el guardián entre el centeno. A E R H C P A S H M U E L P I

G O A R T I D G V A S I O J S

P H O E B E E I O P D F G H K

F G I R P I P A V E L O P T S

T G S E I L I S R U B A R G C

K M A T M L L M R A B J A N E

M A C A E A O E E I R E L L A

L R I L Q O B P I N T D U O C

O I U D U M R E L T O K O M A

L A L A I B U N P L A I F I H

E E L R T R N I C O I G E N O

T I O T E E O E T U J A S E L

E B F S E R U R T M J P A A D

Mediante la definición encuentra el tipo de categoría gramatical.

13

R A E S L O R D C A N U L S E

G S T D B M Y R A M I R A T N


Encuentra las 7 diferencias

Soluciones:

14


Treball de síntesi individual Oriol Canyellas El treball de síntesi d'aquest any ha sigut bastant

En aquest article, el meu grup s'ha basat en

dur ja que tracta de diferents temes per cada

pàgines web amb gràfics on es mostra

assignatura, tot i aixi, alguns tenen una petita

clarament el gran perill d'extinció d'alguns

relació, com pot ser el cas de l'article de

animals i les seves causes, abans de fer

matemàtiques amb el de socials ja que el tema

aquesta article és evident que tots ja

que ens ocupa és el Sàhara.

estàvem informats d'aquesta situació però a

No obstant, no tots els articles tenen alguna

l'hora de fer el treball ens vam quedar

similitud, com per exemple català que el tema

bastant impactats amb les dades que hi

que hem de tractar es l'editorial de la revista

havien dins dels gràfics.

digital; a castellà, cada grup tenia que dur a

Un altre en el que tenim que presentar els

terme una serie de passatemps per a la seva

arguments pot ser el treball de biologia; en

revista; a l'assignatura de biologia, el terme

aquest article va intervenir molt la professora,

tractat es sobre els medicaments i la seva

es pot dir que ens va donar tots els medis per a

contaminació a les aigües; etc...

poder fer un bon treball, aquest article costava mes o menys de dos parts, una on estan totes

La meva opinió, sincerament, es que aquest

les dades del treball, i l'altre, es on es troben

treball a sigut massa complicat en general, no

les ajudes per si tens algun problema o lesió,

en totes les assignatures clar, unes eren molt

medicaments que tens que prendre, etc...; es

més difícils que les altres, per exemple, no hi

pot dir que aquest treball ha sigut molt útil.

ha cap punt de comparació entre fer els

Els altres articles, es pot dir que no els hi fa

passatemps de la revista per a l'assignatura de

falta cap raonament, degut a que s'han fet

castellà i fer un article amb gràfics i dades

seguint els passos de les pautes

desenvolupades en un article que anteriorment

professors ens han entregat.

ha estat desenvolupat amb el Microsoft exel.

Ara el que passara es que alguna persona

Un dels articles que per mi ha sigut dels més

voldrà portar-nos la contraria, ja se que alguna

complicats a sigut el d'angles, un article escrit

cosa dels articles pot ser contradictòria, per

en angles de cap a peus, ames amb un tema

aixo faré una breu aclaració.

dur com és el de l'extinció dels animals. No

Tots els articles que hem dut a terme en aquest

obstant a això, aquest crèdit a sigut interessant

treball de síntesi, han sigut escrits a partir de

i bastant educatiu ja que e apres i averiguat

pàgines web i fonts de informació fiables, i per

moltes coses que no sabia.

convèncer a qualsevol persona que estigui en

Hi han alguns articles que es tenen que

contra d'alguna cosa que hi ha a la meva

presentar les raons ens les que ens hem basat

revista, és correcte.

per dur-lo a terme, aixi com per exemple en el d'angles.

15

que els


OPINIÓ PERSONAL Júlia Hernández Em parlat de molts temes dins la nostre revista, i

De veritat volem viure en un mon on els rics

es difícil buscar un tema que els englobi tots. Em

es fan rics fen que els pobres siguin més

vaig fixar, i vaig veure que havíem parlat sobre el

pobres?

mal llançament que fem dels medicaments, sobre

Ens preocupem més de el nostre aspecte, de

la mort dels animals a causa de la contaminació,

la nostre roba, de criticar a l'altre gent, i no

sobre els grans problemes que hi ha al Sàhara...

dic que no tinguis que anar arreglat i esta

En conjunt, podem veure en aquests temes que sempre surt el mateix factor que és l’egoisme,

molt be que la gent ens agradi anar ben vestits; però a mi em preocupa més que en ple any dos mil, a mil kilòmetres d’aquí hi ha

l’egoisme dels humans.

nens que estan morint de gana. La veritat és que amb el temps aquest egoisme ha anat augmentant, les persones hem deixat de pensar amb el que ens envolta, amb els que ens envolten; fem el que ens beneficia més a nosaltres, o el que ens es mes fàcil. Ajudar als demés ja no és problema nostra si no ens afecta

Esta clar que aquest no és un món just. Però nosaltres no fem res per intentar que les persones o fins i tot els éssers vius que es danyen o moren per culpa nostre puguin tenir una vida millor.

directament. Però el problema es que les nostres

Tindríem que cuidar més el que tenim, ajudar

accions egoistes ens afecten, indirectament, sí,

als del nostre costat i valorar les petites coses.

però ens afecten. Estem destrossant la terra i això

Quan aprenguem que els nostres actes, com

nomes es degut al nostre egoisme. Matem

tirar els medicaments al riu, matar als animals

animals, arbres, paisatges... que no caldria

per fer sabates, contaminar com ho estem

destruir, nomes per lluir unes sabates.

fent..., perjudiquen a la llarga la nostra vida i la nostra

El que em molesta realment, és que anem dient

terra,

quan

aprenguem

que

els

problemes que tenen les persones de l'altre

que hem progressat, que ara tots som iguals,

punta

que ja no hi ha racisme i que hi ha ajuda per la

del

mon

també

son

els

problemes, ens podrem dir humans.

gent pobre; quan el Sàhara porta anys en que es troba en una situació en que no se sap si es independent o una regió... demanen ajuda a la ONU, però ningú no fa res. D’això en diem progrés? Hi ha ciutats on en un barri hi viu gent que te una criada per cada habitació de la casa, i al barri del costat la gent menja cada dos dies.

16

nostres


ESCRIT PERSONAL: Un món amb valors decadents Sara Buqueras El tema que ens ocupa és l'ambició de l'home,

Metges

sense

fronteres,

amb

de

donacions,

porta

que ens porta sovint a la destrucció de elements

econòmic

del planeta i a la violació de drets humans

projectes d'ajuda, bàsicament al tercer món, on

fonamentals.

la majoria de la població no pot accedir als

Durant anys la humanitat ha fet ús de productes

medicaments ni tractaments mèdics per manca

que han estat perjudicant any rere any el nostre

de diners. Resulta contradictori no? Nosaltres

planeta. S'han malmès, també recursos en àmbits

tenim accés gairebé gratuït a tot això i, en

innecessaris mentre les desigualtats socials han

general,

anat creixent de manera desmesurada.

medicació que en molts casos no acabem

La meva opinió al respecte és que, en les nostres

consumint i a l'hora de reciclar-la tampoc ho

mans està el poder solucionar-ho i mirar més

fem

enllà, rectificar tot allò que ens porta a un mon

contenidors a les farmàcies, anomenats punts

injust i ecològicament seria més equilibrat.

sigre, on la major part

en

com

fem

un

mal

correspon.

ús.

el

suport

a

terme

Comprem

Disposem

d'uns

dels fàrmacs que

dipositem són donats per aquesta finalitat i Són molts els països que es troben en conflictes

donen una bona solució a aquest excedent.

bèl·lics permanents, ja sigui per motius polítics o

Amb aquest simple gest afavorim a aquells

bé per raons econòmiques. En aquests llocs els

que més ho necessiten i alhora contribuïm

drets humans són violats dia rere dia, la fam hi és

amb el nostre medi. No reciclar de manera

molt present i les carències de la població es

optima els fàrmacs, afecta directament la salut

donen a tots els nivells. De tots és conegut el cas

ecològica del nostre planeta. Allò que ens cura

dels refugiats del Sàhara que porten mols anys en

a nosaltres perjudica principalment al nostre

aquesta situació tan difícil. Aquest és només un

medi natural. Els medicaments que mal

exemple dels molts països que es troben en

reciclats

situacions injustes perquè la població pateix sovint

l'ecosistema

les conseqüències de decisions polítiques que

l'extinció d'espècies animals claus per a la

aquesta no és capaç d'entendre.Dins d'aquest

nostra vida al planeta. Hi ha dades que ens

món on els valors més fonamentals han entrat en

diuen que moltes especies marines han vist

crisi des de fa molt temps, grups de persones

reduïda la seva població a causa aquesta

lluiten per defensar els drets elementals de tots

circumstància.

aquells que els han perdut. Persones que es dediquen als altres aportant el que tenen sense esperar res a canvi, només per arribar aconseguir un mon més just: metges, llevadores, mestres... una llarga llista.

17

arriben marí

al

mar

en

destrueixen

i

això

repercuteix

en

Ja sé que molts pensen que tot el que he esmentat a ells no els afecta.


És una visió egoista del món i justament aquestes postures són les que porten a aquesta societat ambiciosa on cadascú creu que està per sobre de la resta d'habitants i actua en funció dels propis interessos. Per convèncer els diria que amb petits gestos aconseguim molts canvis que afavoririen la correcció de molts aspectes dels quals hem estat parlant. En definitiva, no podem viure d'esquena als problemes del món. Nosaltres formem part d'ell, podem avançar tots junts cap una societat més solidaria, més ecològica i per tant, molt millor. Depèn de tu, de nosaltres, de tots...

18

3r eso c grup 2