Page 26

Yhteistoimintalakiopas

7.

Yhteistoimintamenettely liikkeen luovutuksen yhteydessä

Luvussa käsitellään menettelyä, jota työnantajan on noudatettava liikkeen luovutuksen sekä sulautumisen ja jakautumisen yhteydessä.

Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa, pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.

paletta. Selvitys on osoitettava niille henkilöstöryhmien edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee. Liikkeen luovuttajan on annettava selvitys hyvissä ajoin ennen luovutusta. Myös luovutuksen saajan on annettava selvitys hyvissä ajoin, mutta kuitenkin viimeistään viikon kuluessa luovutuksesta.

Oikeuskäytännössä liikkeen luovutuksena on pidetty tilannetta, jossa seuraavat edellytykset täyttyvät: • luovuttajan ja luovutuksen saajan välillä on sopimussuhde • luovutuksen kohteena on liike tai liikkeen osa, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden • toiminta jatkuu suurin piirtein samanlaisena • toiminta jatkuu viivytyksettä ilman pidempää katkosta

Selvitysvelvollisuus on yksiselitteinen. Liikkeen luovuttajan ja luovutuksen saajan on täytettävä velvoitteensa siinäkin tapauksessa, että päätöksen on tehnyt luovutukseen osallisen yrityksen nimissä määräysvaltaa käyttävä toinen yritys. Jos liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstöön, luovutuksen saajan on käytävä yt-neuvottelut siten kuin luvuissa 6. tai 8. todetaan.

Osakeyhtiön koko osakekannan ostaminen ei ole liikkeen luovutus, sillä silloin työnantaja ei muutu lainkaan, vaan ainoastaan yrityksen omistaja vaihtuu. Liikkeen luovutuksena ei myöskään pidetä yritysmuodon muutosta tai sulautumista.

7.2 Luovutuksen saajan velvollisuus vuoropuheluun Luovutuksen saajan tiedotettua asianmukaisesti liikkeen luovutuksesta henkilöstöryhmien edustajille, hänen on varattava näille tilaisuus esittää liikkeen luovutukseen liittyviä tarkentavia kysymyksiä. Työnantajan velvollisuus on vastata esitettyihin kysymyksiin.

7.1 Tiedottaminen henkilöstöryhmien edustajille Sekä liikkeen luovuttajan että luovutuksen saajan on selvitettävä niiden henkilöstöryhmien edustajille, joita luovutus koskee: • luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta • luovutuksen syyt • luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset • suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet Henkilöstön edustajat saavat selvityksiä siis kaksi kap-

Tämän jälkeen työnantajan on esitettävä niille työntekijöille, joita asia koskee, vastaava selvitys liikkeen luovutuksen ajankohdasta tai suunnitellusta ajankohdasta, luovutuksen syistä, työntekijöille aiheutuvista oikeudellisista, taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista sekä suunnitelluista työntekijöitä koskevista toimista. Selvitys on esitettävä, jos henkilöstöryhmän edustaja sitä pyytää.

26

Profile for Insinööriliitto

YTN: Yhteistoimintalakiopas  

Tietoa yhteistoimintalain sisällöstä ja suosituksia lain tulkinnasta.

YTN: Yhteistoimintalakiopas  

Tietoa yhteistoimintalain sisällöstä ja suosituksia lain tulkinnasta.