Page 20

Yhteistoimintalakiopas

olla vaikutusta etenkin arvioitaessa sitä, että onko työnantaja tai tämän edustaja syyllistynyt tahallisesti tai huolimattomuudesta yhteistoimintalain rikkomiseen.

le tai kaikille työntekijöille, riippuu kulloinkin käsitellystä asiasta ja sen sisällöstä. Vaikka avoimuus on yhteistoiminnan keskeinen tavoite, voidaan yhteistoiminnassa neuvotella sellaisistakin asioista, joita ei voi kertoa kaikille työntekijöille.

4.10 Yhteistoimintaneuvottelujen kirjaaminen

Tiedottamisessa pitää ottaa erityisesti huomioon tämän oppaan 9. luvussa käsitelty salassapitovelvollisuus.

Yhteistoimintaneuvottelujen kirjaamista käsitellään luvussa 9.

4.11 Yhteistoimintavelvoitteen täyttyminen Yrityksen yleisiä suunnitelmia, periaatteita ja tavoitteita koskeville neuvotteluille ei ole asetettu erityisiä neuvotteluaikoja. Sen sijaan työnantajan katsotaan täyttäneen tässä luvussa tarkoitetun yhteistoimintavelvoitteensa, kun hän on menetellyt kerrotun mukaisesti ja kun asioista on neuvoteltu lain tarkoituksen ja yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi. Tämä edellyttää muun muassa sitä, että henkilöstöryhmien edustajat ovat saaneet työnantajalta asianmukaisesti sekä aloitteen että neuvoteltavan asian kannalta kaikki tarpeelliset ja käytettävissä olevat tiedot ja että tämä kaikki on tapahtunut ennen neuvottelujen alkamista. Tässä tarkoitetuista asioista on neuvoteltava niin sanotun yhteistoiminnan hengessä, mutta aitoon yhteisymmärrykseen ei tarvitse päästä. Tärkeintä on, että yhteistoimintaneuvottelut toteutetaan tämän lain kirjaimen mukaan ja että etenkin työntekijäpuoli saa työnantajalta kaiken sellaisen heitä koskevan tiedon, jota se ei muuten ehkä saisi.

4.12 Tiedottaminen Yhteistoimintamenettelyn jälkeen on erityisen tärkeää, että yrityksen henkilöstö saa tietoonsa neuvotteluiden tulokset. Tiedottamisvelvollisuus kuuluu yksinomaan työnantajalle. Työnantajan on tiedotettava joko neuvotteluissa saavutetun yksimielisyyden perusteella tai muutoin neuvottelujen päättymisen jälkeen tekemänsä päätöksen yksityiskohtainen sisältö ja voimaantuloajankohta. Tiedotus annetaan joko asianomaisille henkilöstöryhmien edustajille tai kaikille niille työntekijöille, joita asia koskee. Työnantaja voi tiedottaa asiasta vaihtoehtoisesti myös noudattaen niitä yrityksen sisäisen tiedottamisen käytäntöjä, joista on neuvoteltu henkilöstöryhmien edustajien kanssa aiemmin kerrotulla tavalla. Se, tiedottaako työnantaja henkilöstöryhmien edustajil20

Profile for Insinööriliitto

YTN: Yhteistoimintalakiopas  

Tietoa yhteistoimintalain sisällöstä ja suosituksia lain tulkinnasta.

YTN: Yhteistoimintalakiopas  

Tietoa yhteistoimintalain sisällöstä ja suosituksia lain tulkinnasta.