Page 10

Yhteistoimintalakiopas

3. Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot Tiedonannolla on merkityksellinen rooli toimivassa yhteistoiminnassa. Työnantajan tiedottamisvelvoite koskee tietoja yrityksen taloudellisesta tilasta, palkoista, työsuhteista ja tietoja ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteista. Myös tiedottamisen menettelytavoista ja -ajoista on omat määräyksensä.

3.1 Tiedot yrityksen taloudellisesta tilasta on annettava automaattisesti

Mikäli työnantaja ei automaattisesti anna tietoja, henkilöstöryhmän edustajan kannattaa huomauttaa työnantajalle asiasta. Henkilöstöryhmän edustajan pitää tallentaa saadut tiedot siten, että ne ovat tarvittaessa löydettävissä myös edustajan vaihtuessa.

Työnantajan on annettava tiedoksi arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun yhtiön tilinpäätös tai tulostiedot välittömästi julkistamisen jälkeen. Muiden kuin pörssiyritysten tilipäätös on annettava tiedoksi viimeistään vahvistamisen jälkeen. Kaikkien yritysten tilinpäätöksiä ei tarvitse vahvistaa. Tällöin tilinpäätös on annettava tiedoksi viimeistään, kun veroilmoitus annetaan.

3.2 Tiedot palkoista osittain automaattisesti, osittain pyynnöstä Työnantajan on annettava kerran vuodessa kunkin henkilöstöryhmän edustajalle tilastotiedot hänen edustamansa henkilöstöryhmän kaikille työntekijöille maksetuista palkoista. Mukaan luetaan myös osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät. Henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä työnantajan on annettava henkilöstöryhmän palkkatiedot eriteltyinä ammattiryhmittäin. Tämän määräyksen tarkoitus on se, että edustajat voivat seurata yrityksessä tapahtunutta palkkakehitystä.

Lisäksi työnantajan on annettava vähintään kaksi kertaa tilikauden aikana selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta. Selvitys on annettava myös pörssiyhtiöiden osavuosikatsauksista. Selvityksestä on käytävä ilmi ainakin yrityksen tuotannon, palvelu- tai muun toiminnan, työllisyyden, kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät. Selvitys annetaan ymmärrettävässä muodossa. Työnantajan on esitettävä selvityksestä ilmenevät kehitysnäkymät yrityksen koko henkilöstölle, jos henkilöstöryhmien edustajat selvityksen saatuaan sitä pyytävät. Tavoitteena on avoimuus ja vuoropuhelun lisääminen työnantajan ja koko henkilöstön välillä.

Henkilöstöryhmien edustajille annettavien palkkatietojen henkilöstö- tai ammattiryhmittely on laadittava niin, että siitä ei käy ilmi yksittäisen työntekijän palkkatietoja. Ainakaan alle kolmen henkilön ryhmästä tietoja ei voi antaa.

Yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on 20-29, selvitys on annettava vain kerran tilikauden aikana. Tällöin työnantaja antaa selvityksen suoraan yrityksen koko henkilöstölle antamatta sitä ensin henkilöstöryhmien edustajille.

Myös tasa-arvolain mukaisen tasa-arvosuunnitelman pitää sisältää palkkakartoitus, josta eivät ilmene yksittäisten henkilöiden palkat. Tämä palkkakartoitus kattaa kaikki työnantajan palveluksessa olevat henkilöstöryhmät osa-aikaisine ja määräaikaisine työntekijöineen.

Työnantajan on tiedotettava viipymättä sellaisista olennaisista muutoksista, jotka poikkeavat olennaisesti selvityksessä annetusta kehityksestä.

Palkkakartoituksessa käytetään joko tehtävien vaativuusarviointijärjestelmän mukaista luokittelua tai muuta yrityksessä käytössä olevaa yrityskohtaista tehtävien ryh10

Profile for Insinööriliitto

YTN: Yhteistoimintalakiopas  

Tietoa yhteistoimintalain sisällöstä ja suosituksia lain tulkinnasta.

YTN: Yhteistoimintalakiopas  

Tietoa yhteistoimintalain sisällöstä ja suosituksia lain tulkinnasta.