Page 50

12. TYÖTURVALLISUUS Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita. Laki tähtää työntekijän fyysisen ja henkisen terveyden sekä työkyvyn ylläpitämiseen koko työuran ajan. Tavoitteena on, että työntekijä siirtyy terveenä eläkkeelle. Lisäksi pyritään ehkäisemään ennalta työtapaturmia, ammattitauteja sekä työstä ja työympäristöstä aiheutuvia terveyshaittoja. Lain lähtökohta onkin työpaikan turvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta. Työsuojeluvaltuutetun tehtävistä ja valinnasta on tietoa kappaleessa 16.4. Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

12.1. Mihin lakia sovelletaan? Lakia sovelletaan kaikkeen toisen palveluksessa tehtävään palkkatyöhön. Tavanomainen harrastustoiminta on lain soveltamisen ulkopuolella, samoin ammattiurheilu. Työturvallisuuslaissa henkinen terveys on nostettu fyysisen terveyden rinnalle. Sitä suojellaan samalla tavalla kuin fyysistäkin terveyttä. Yksi henkisen terveyden piiriin kuuluva ja laissa nyt kielletyksi säädelty toiminta koskee työpaikalla esiintyvää työntekijään kohdistuvaa ja hänen terveyttään haittaavaa tai vaarantavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Kiellettyä on siis työpaikkakiusaaminen, mutta myös muut häirinnän muodot, kuten sukupuolinen häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu. Laki ei säätele työturvallisuusvastuun kohdentumista tiimityössä. Työturvallisuuden hoito tiimeissä ja muissa itseohjautuvissa työn tekemisen muodoissa vaatii mm. itsenäistä tarkkailua. Työsuojeluviranomaiset valvovat lain noudattamista.

12.1.1. Vuokratyö

Lakia sovelletaan myös vuokratyössä. Vuokratyövoimaa käyttävä taho on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslain työnantajaa koskevia säännöksiä. Vuokratyössä on ennen työn aloittamista riittävän tarkasti määriteltävä vuokratyön edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet. Nämä vuokraajan on ilmoitettava vuokratyöntekijän työnantajalle. Tämän on varmistettava, että vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön. Vuokraajan on puolestaan huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä.

12.1.2. Muut soveltamisalaan kuuluvat työt

Työturvallisuuslakia sovelletaan mm. oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä. Tällä tarkoitetaan harjoitustyötä, työhön rinnastuvaa käytännön opetusta,

50

YTN-työsuhdeopas

työssä oppimisen jaksoja, työharjoittelua ja käytännön työelämään tutustumista. Lakia sovelletaan myös työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen osallistuvan henkilön työhön. Työturvallisuuslakia sovelletaan myös koti- tai etätyöhön, jota tehdään sopimuksen perusteella esimerkiksi työntekijän tai työnantajan kodissa.

12.2. Työnantajan työturvallisuusvelvollisuudet Laissa on työnantajan yleistä huolehtimisvelvoitetta koskeva säännös. Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Huomioon on otettava työhön, työolosuhteisiin ja työympäristöön liittyvät seikat ja työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät tekijät. Henkilöön liittyviä tekijöitä ovat mm. ammattitaito, työkokemus, ikä ja sukupuoli. Huolehtimisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet ja tapahtumat, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa huolimatta kaikista aiheellisista varotoimista. Työnantajan on suunniteltava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on periaatteena oltava, että

• vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään • vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole • •

mahdollista, ne korvataan vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon

Profile for Insinööriliitto

YTN: Työsuhdeopas  

Oppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä. (Päivitetty 2016)

YTN: Työsuhdeopas  

Oppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä. (Päivitetty 2016)