Page 48

11. TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuoltolaissa säädetään työterveyshuollosta, joka työnantajan on järjestettävä. Työterveyshuolto on osa perusterveydenhuoltoa ja työsuojelua. Työnantajan velvollisuudet kattavat ehkäisevän työterveyshuollon toimenpiteet, eikä kyse siis ole sairaanhoidosta. Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383

11.1. Tarkoitus ja soveltamisala Työterveyshuollon tarkoitus on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia sekä edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työyhteisön toimintaa. Työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä pyritään edistämään työuran eri vaiheissa. Tavoitteena on saada työura jatkumaan vanhuuseläkeikään saakka. Työterveyshuollon palveluiden järjestämisvastuu on työnantajalla, mutta toiminnan tulee tapahtua työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon yhteistyönä. Työterveyshuollon ammattihenkilöiden on oltava ammatillisesti riippumattomia työnantajista, työntekijöistä ja heidän edustajistaan. Työterveyshuoltolakia sovelletaan työhön, jossa työnantaja on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia. Velvollisuus järjestää työterveyspalvelut koskee kaikkia palvelussuhteita. Järjestämistarve toki vaihtelee työpaikoittain.

11.2. Työnantajan velvollisuudet Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä ja työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää. ”Työjärjestelyt” pitää sisällään myös vuokratyöhön, osa-aikatyöhön ja määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvät terveydelliset vaarat ja haitat. Ilmaisu kattaa myös esimerkiksi yö- tai ylitöistä johtuvan työ- ja lepoaikojen järjestelyn. Työterveyshuoltovelvoitteen laiminlyönti on sakkorangaistuksen alaista. Työnantajan ja työterveyshuollon palvelun tuottajan on tehtävä palvelusta kirjallinen sopimus. Sopimuksessa todetaan työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelu-

48

YTN-työsuhdeopas

jen sisältö ja laajuus. Olosuhteiden olennaisesti muuttuessa sopimusta on tarkistettava. Jos työnantaja järjestää itse työterveyshuollon palvelut, sen tulee kuvata edellä todetut seikat erillisessä selvityksessä tai osana työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa tai työsuojelun toimintaohjelmaa. Työnantajan on informoitava työterveyshuoltoa työntekijän työkykyä koskevista muutoksista. Työntekijän työkyvyn arvioimiseksi ja työssä jatkamismahdollisuuksien selvittämiseksi työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo on jatkunut kuukauden ajan. Kun työnantaja valmistelee päätöksiä työterveyshuollon toteuttamiseksi, työnantajan on toimittava yhteistoiminnassa työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Kysymyksessä on sakkorangaistuksella sanktioitu velvoite. Yhteistoiminta tarkoittaa mm. sitä, että työntekijöillä on mahdollisuus tehdä ehdotuksia työterveyshuollon kehittämiseksi ja saada riittävän ajoissa tietoja esimerkiksi työn kuormittavuudesta tai muusta työterveyteen vaikuttavasta seikasta. Ennen kuin työnantaja ratkaisee työterveyshuollon sisällön tai muiden palveluiden aloittamisen, muuttamisen tai työterveyshuollon järjestämiseen olennaisesti vaikuttavan muun asian, on asia käsiteltävä työsuojelutoimikunnassa tai muussa korvaavassa yhteistoimintamenettelyssä tai yhdessä työsuojeluvaltuutetun kanssa. Alle kymmenen työntekijän työpaikoilla, joissa lain mukaan ei ole velvoitetta valita työsuojeluvaltuutettua, riittää, että henkilöstölle varataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn.

Profile for Insinööriliitto

YTN: Työsuhdeopas  

Oppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä. (Päivitetty 2016)

YTN: Työsuhdeopas  

Oppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä. (Päivitetty 2016)