Page 34

8.

VUOROTTELUVAPAA Vuorotteluvapaa tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden pitempiaikaiseen vapaaseen, jonka työntekijä voi käyttää haluamallaan tavalla; esimerkiksi opiskeluun, koulutukseen, kuntoutukseen, lasten hoitoon, harrastuksiin, omaishoitoon tai lepoon. Vuorotteluvapaan ajalta työntekijälle maksetaan vuorottelukorvausta. Vuorotteluvapaata voivat pitää työntekijät, virkamiehet ja viranhaltijat. Työnantajalle vuorotteluvapaa antaa mahdollisuuden saada joustavuutta ja uutta osaamista työyhteisöön. Vuorotteluvapaan sijaisuus antaa mahdollisuuden työttömälle määräaikaisen palvelussuhteen avulla ylläpitää ja kehittää työtaitoja sekä parantaa mahdollisuuksiaan sijoittua työmarkkinoille. Vuorotteluvapaalaki 30.12.2002/1305

8.1. Työsuhteen jatkuminen vuorotteluvapaan aikana Vuorotteluvapaan aikana työntekijän työsuhde on “lepotilassa”. Vuorotteluvapaan johdosta palvelussuhteen ehtojen muuttaminen tai päättäminen ei ole mahdollista. Erityistä irtisanomissuojaa ei silti ole. Vuorotteluvapaan ajalta ei kerry vuosilomaa.

8.2. Vuorotteluvapaasta sopiminen Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelusopimuksen mukaisesti määräaikaisesti vapautetaan palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja samalla sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaa perustuu vapaaehtoisuuteen. Työntekijällä ei ole ehdotonta oikeutta vuorotteluvapaaseen. Vapaan pitäminen edellyttää asiasta sopimista työnantajan kanssa. Vuorottelusopimus on tehtävä kirjallisesti. Vuorottelusopimuksessa työnantaja sitoutuu palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön vapaan ajaksi. Sopimusmalleja saa soitteista: www.te-palvelut.fi ja www.suomi.fi.

8.3. Vuorotteluvapaan edellytykset Vuorotteluvapaalle voi jäädä kokoaikatyöntekijä ja työntekijä, jonka työaika on yli 75 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta, jos työntekijän palvelussuhde työnantajaan on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan aloittamista. Tähän ajanjaksoon voi sisältyä yhteensä enintään 30 kalenteripäivän palkaton poissaolo. Vain sairaudesta ja tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan 13 kuukauden työssäoloa laskettaessa työssäoloon. Myös määräaikaisessa työssä voi sopia vuorotteluvapaasta, jos määräaikainen

34

YTN-työsuhdeopas

sopimus on niin pitkä, että työ jatkuu vuorotteluvapaan jälkeen. Päätoiminen yrittäjä tai toimitusjohtaja ei voi jäädä vuorotteluvapaalle. Mikäli vuorottelija on esim. päivän viikossa osittaisella hoitovapaalla, opintovapaalla tai virkavapaalla, ei työssäoloedellytys täyty. Vuorotteluvapaata ei voi aloittaa enää sen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen, jolloin vuorottelija täyttää 60 vuotta. Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä. Lisäksi edellytetään, että vuorotteluvapaalle pääsevällä työntekijällä on työeläkelakien (395/2006) mukaista työssäoloa vähintään kaksikymmentä (20) vuotta. Tällöin työssäoloksi lasketaan kaikki aikaisempi työ- tai virkasuhteessa ja yrittäjänä tehty työ. Työssäoloon rinnastetaan myös perhevapaat ja varusmies- tai siviilipalvelusaika. Työssäoloajasta enintään neljännes voi olla työhön rinnastettavaa aikaa. Vuorotteluvapaalle ei voi jäädä suoraan äitiys- ja vanhempainvapaalta. Työttömyyskassaa voi pyytää tarkistamaan täyttyykö työhistoriaedellytys. Jos henkilö haluaa lähteä uudelleen vuorotteluvapaalle, edellytetään edellisen vuorotteluvapaan päättymisen jälkeen vähintään viiden vuoden pituista uutta työssäoloaikaa.

8.4. Vuorotteluvapaan pituus Vuorotteluvapaan pituus on vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan pidentämisestä voidaan sopia myös vuorotteluvapaan aikana, mutta sopimus pidentämisestä pitää tehdä viimeistään 2 kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä.

8.5. Työttömän palkkaaminen vapaan ajaksi Sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista

Profile for Insinööriliitto

YTN: Työsuhdeopas  

Oppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä. (Päivitetty 2016)

YTN: Työsuhdeopas  

Oppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä. (Päivitetty 2016)