Page 32

7.

OPINTOVAPAA Opintovapaalla tarkoitetaan aikaa, jona työntekijä on vapautettu työsuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta koulutusta tai opiskelua varten. Julkisen valvonnan alainen koulutus oikeuttaa pääsääntöisesti opintovapaaseen. Opintovapaan myöntäminen ei edellytä, että koulutus liittyy ammattiin tai työtehtäviin. Opintovapaalaki 9.3.1979/273

7.1. Opintovapaan hakemiseen oikeutetut henkilöt Jokaisella työntekijällä on oikeus opintovapaaseen, kun päätoiminen työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden. Opintovapaata voi tällöin saada enintään kaksi vuotta viiden vuoden pituisena aikana yhdessä tai useammassa erässä. Työntekijällä on oikeus enintään viisi päivää kestävään opintovapaaseen, jos työsuhde on kestänyt samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään kolme kuukautta. Opintovapaata voi saada vain sellaisesta työstä, josta työntekijä saa pääasiallisen elantonsa.

7.2. Opintovapaan hakeminen ja myöntäminen Opintovapaata, joka kestää yli viisi työpäivää, on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Jos opintovapaata haetaan enintään viideksi työpäiväksi, hakemus on tehtävä työnantajalle kirjallisesti tai suullisesti vähintään 15 päivää ennen suunnitellun opintovapaan alkamista. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia myös muunlaisesta järjestelystä. Opintovapaahakemuksesta tulee käydä ilmi

• opintojen ja haettavan opintovapaan alkamis- ja päät• • • •

32

tymisajankohta hakemuksen kohteena olevan koulutuksen ja opiskelun muoto ja tavoite onko kysymyksessä aikaisemman opintovapaan aikana aloitetun koulutuksen tai opiskelun loppuunsaattaminen oppilaitos tai muu koulutuksen tai opetuksen järjestäjä, jonka kirjoissa opiskelija on tai jonka järjestämä ja valvoma tutkinto on kun opintovapaata haetaan tutkinnon suorittamista varten, hakemukseen on liitettävä todistus tutkintoon

YTN-työsuhdeopas

ilmoittautumisesta sekä

• päätoimisessa itseopiskelussa opintoja ohjaavan opettajan ja opiskelijan yhteisesti hyväksymä opintosuunnitelma, josta ilmenee aiottu tutkinto tai opinnäyte ja sen edellyttämä opiskeluaika.

Jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa mainittuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle, työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella kerrallaan. Jos kyseessä on harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuva koulutus, työnantaja saa siirtää opintovapaata enintään siihen asti, kun seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään. Työnantaja voi tällä perusteella siirtää opintovapaata enintään kaksi kertaa peräkkäin, mikäli työnantajan palveluksessa on yli 5 työntekijää. Työnantajalla ei ole oikeutta evätä opintovapaata. Työnantajan tulee ilmoittaa opintovapaan myöntämisestä tai siirtämisestä hakijalle. Ilmoitus on annettava

• kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen koulutuksen tai •

opiskelun aloittamista, jos opintovapaa kestää yli viisi työpäivää viimeistään seitsemän päivää ennen koulutuksen tai opiskelun aloittamista, jos opintovapaa kestää enintään viisi työpäivää.

Työnantajan vaatimuksesta työntekijän on esitettävä todistus opintovapaan hyväksyttävästä käyttämisestä. Opintovapaalain noudattamista valvovat työsuojelu-, opetus- ja työvoimaviranomaiset.

7.3. Työsuhteen jatkuminen opintovapaan aikana Työsuhde jatkuu opintovapaan aikana. Opintovapaan vuoksi työntekijää ei voida irtisanoa. Myös opintovapaalla oleva työntekijä voidaan kuitenkin irtisanoa laissa säädet-

Profile for Insinööriliitto

YTN: Työsuhdeopas  

Oppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä. (Päivitetty 2016)

YTN: Työsuhdeopas  

Oppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä. (Päivitetty 2016)