Page 17

4.

TYÖAIKA Työaikaa säätelee työaikalaki. Sitä sovelletaan yksityisellä sektorilla työskentelevien lisäksi julkisen sektorin työntekijöihin ja virkamiehiin. Lähes kaikki ylemmät toimihenkilöt kuuluvat työaikalain soveltamisalan piiriin ja heillä on siis oikeus mm. ylityökorvauksiin. Sopimus, jolla vähennetään työntekijälle työaikalain mukaan tulevia etuja, on mitätön. Siten esimerkiksi ylitöiden tekemisestä ja niiden korvaamatta jättämisestä ei voida pätevästi sopia työsopimuksella. Työaikalaki 9.8.1996/605

4.1. Työaikalain soveltamisala ja ylin johto Työaikalain soveltuminen työsuhteeseen ratkaisee sen, onko työntekijä oikeutettu työaikalain mukaisiin korvauksiin kuten esimerkiksi viikkolepo- ja ylityökorvauksiin. Lähtökohtaisesti kaikki ylemmät toimihenkilöt kuuluvat työaikalain soveltamisen piiriin. Laissa erikseen säädetyn poikkeussäännön perusteella työaikalakia ei sovelleta työhön, jota siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella on pidettävä yrityksen tai sen itsenäisen osan johtamisena tai johtamiseen välittömästi rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä. Käytännössä poikkeussäännös tarkoittaa sitä, että lain soveltamisalan ulkopuolelle jää ainoastaan yrityksen ylin johto.

Työntekijän muodollinen asema organisaatiossa ei kuitenkaan ole suoranaisesti ratkaiseva, vaikka sillä onkin keskeinen merkitys. Arvioitaessa ylemmän toimihenkilön kuulumista työaikalain piiriin, kiinnitetään huomiota tehtävien ja aseman todelliseen luonteeseen. Ratkaisevia ovat toimihenkilön valtuudet osallistua yrityksen tosiasialliseen johtamiseen. Yksinkertaisessa organisaatiossa lain soveltamisen ulkopuolelle jäävät välittömästi ylimmän johdon alapuolella työskentelevät hallinnolliset, kaupalliset ja teknilliset johtajat eli käytännössä yrityksen johtoryhmä. Keskijohto sen sijaan kuuluu lain soveltamisen piiriin, vaikka tehtävät saattavat olla usein vaativiakin johtamis- ja suunnittelutehtäviä. Työnantajan koolla on merkitystä arvioitaessa työaikalain soveltumisalaa. Mitä pienemmästä yrityksestä on kysymys, sitä harvempi ylempi toimihenkilö jää työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle. Lain rajausta ei voi kuitenkaan kiertää esimerkiksi pilkkomalla yhtiö pieniin tulosvastuuyksiköihin.

Jotta kysymys olisi työaikalain tarkoittamalla tavalla yrityksen itsenäisen osan johtamistehtävistä, tulee johdettavan osan olla toiminnallisesti itsenäinen ja kooltaan merkittävä. Itsenäisen osan kokoa voidaan mitata esimerkiksi liikevaihdolla ja työntekijöiden määrällä. Tyyppiesimerkki yrityksen itsenäisen osan johtajasta on tehtaanjohtaja, mutta myös suuren aluekonttorin johtaja voidaan katsoa yrityksen itsenäisen osan johtajaksi. Sen sijaan yrityksen organisaatioon kuuluva erillinen yksikkö ei täytä yrityksen itsenäiselle osalle asetettavia kriteereitä.

4.2. Työaikalain soveltamisala etä- ja myyntityöhön

Työaikalakia ei sovelleta myöskään työntekijöihin, joiden tehtävät ovat rinnastettavissa yrityksen itsenäisen osan johtamistehtäviin. Tällöin tehtävää hoitavan henkilön aseman ja työtehtävien tulee olla itsenäisiä ja hänen tulee käyttää johtamiseen rinnastettavaa päätösvaltaa. Hänellä tulee olla erityistä asiantuntemusta ja hänen pitää voida päättää itse työajoistaan. Lisäksi hänen työsuhteensa ehtojen tulee vastata johtotehtäviin osallistuvien työsuhteen ehtoja ja niiden tulee olla selvästi hänen alaistensa työsuhteen ehtoja parempia. Käytännössä tämä tarkoittaa ainakin sitä, että henkilön asema sijoittuu keskijohdon yläpuolelle.

Työaikalaki soveltuu ainoastaan sellaiseen työhön, jonka ajankäyttöä työnantaja voi valvoa. Vaatimus ei yleensä täyty etätyön osalta, minkä vuoksi työaikalain soveltumisesta etänä tehtävään työhön tulee sopia työnantajan kanssa erikseen.

Etätyöllä tarkoitetaan joustavaa, vapaaehtoisuuteen perustuvaa työn organisointitapaa. Työ suoritetaan siellä, missä se on työntekijän, työnantajan ja tehtävän työn kannalta tehokkainta ja tarkoituksenmukaisinta. Etätyötä tehdään työpaikan ulkopuolella esimerkiksi kotona, vapaa-ajan asunnolla tai liikkuvana työnä matkoilla.

Työaikalakia ei sovelleta myöskään työhön, jota työntekijä tekee kiinteän työpaikkansa ulkopuolella, mikäli työntekijä saa itse päättää työsuorituksensa ajankohdan

YTN-työsuhdeopas

17

Profile for Insinööriliitto

YTN: Työsuhdeopas  

Oppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä. (Päivitetty 2016)

YTN: Työsuhdeopas  

Oppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä. (Päivitetty 2016)