Page 104

25. PALKKATURVA Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan konkurssin ja muun maksukyvyttömyystilanteen varalta. Palkkaturvana voidaan maksaa kaikki saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen työntekijälleen maksamaan. Palkkaturvaa maksetaan vain työsuhteisille työntekijöille. Palkkaturvan ulkopuolelle jää mm. osakeyhtiön toimitusjohtaja, koska hänen ei katsota olevan työsuhteessa, vaan hän on yhtiön lakimääräinen toimielin. Työ- ja elinkeinotoimistot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ottavat vastaan palkkaturvahakemuksia sekä neuvovat hakijaa palkkaturvaan liittyvissä kysymyksissä. Palkkaturvahakemuksen käsittelee ja päätöksen asiassa tekee työnantajan kotipaikan ELY-keskus. Palkkaturvalaki 27.11.1998/866, Valtioneuvoston asetus palkkaturvasta 22.12.2009/1276

25.1. Palkkaturvan hakeminen

25.2. Palkkaturvana maksettavat saatavat

Palkkaturvaa haetaan lomakkeella, jonka saa työ- ja elinkeinotoimistoista tai www.suomi.fi/asiointi -sivuilta. Työnantajan ollessa konkurssissa palkkaturvaa voi työntekijöiden puolesta hakea myös työnantajan konkurssipesä. Hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa palkkasaatavan erääntymisestä. Työsuhteesta johtuvat saatavat erääntyvät pääsääntöisesti palkanmaksupäivänä ja lopputili työsuhteen päättyessä. Jos hakemusta ei ole tehty kolmen kuukauden määräajassa, ei palkkasaatavaa voida maksaa palkkaturvana.

Palkkaturvana maksetaan esimerkiksi

Työntekijän kannattaa hakea saataviaan palkkaturvana, jos työnantaja on maksukyvytön tai on syytä epäillä, että työnantaja saattaa esimerkiksi työsuhdesaatavaa koskevan oikeuskäsittelyn aikana tulla maksukyvyttömäksi. Päätöksen palkkaturva-asiassa tekee työnantajan kotipaikan ELY-keskus kuultuaan sekä työnantajaa että työntekijää. Palkkaturvana voidaan maksaa vain sekä perusteeltaan että määrältään selviä ja riidattomia saatavia. Jos työnantaja riitauttaa palkkaturvana haetun saatavan, eikä sen oikeellisuutta pystytä palkkaturvamenettelyssä selvittämään, saatavaa ei voida palkkaturvana maksaa, ennen kuin sen määrä ja peruste on ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla. Työntekijän saatua työnantajan kiistämisen johdosta hylätyn palkkaturvapäätöksen, tulee hänen nostaa kanne työnantajaa vastaan kuuden kuukauden sisällä palkkaturvapäätöksen tiedoksisaannista. Mikäli työntekijä voittaa riidan oikeudessa, tuomioon perustuva saatava voidaan maksaa palkkaturvana, jos uusi hakemus tehdään kolmen kuukauden kuluessa tuomion lainvoimaiseksi tulosta edellyttäen, että palkkaturvan saamisen yleiset edellytykset täyttyvät.

104

YTN-työsuhdeopas

• • • • • • • • • • •

varsinainen palkka provisiot lomapalkka ja -korvaus lomaraha ja lomaltapaluuraha työajan lyhennyskorvaus (pekkaspäivät) irtisanomisajan palkka odotusajan palkka työkalu- ja matkakulukorvaus päivärahat työsuhteeseen perustuva vahingonkorvaus edellisiin liittyvä viivästyskorko.

Vahingonkorvausluonteisia saatavia, joiden määrä ratkaistaan vasta tuomioistuimessa, voidaan hakea palkkaturvana kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tuomioistuimen lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. Jos työnantaja on perusteetta purkanut työsopimuksen, irtisanomisajan palkkaa on kuitenkin haettava palkkaturvana jo kolmen kuukauden kuluessa purkamispäivästä, vaikka mahdollinen oikeusprosessi olisi vasta aluillaan. Palkkaturvan kautta maksettavien saatavien enimmäismäärä yhtä työntekijää kohti on 15 200 euroa. Työaikapankkisaatavilla on palkkaturvassa kuitenkin enimmäismäärä, joka on samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella työntekijän kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä. Palkkaturvana haettavat saatavat on hakemuksessa ilmoitettava bruttomääräisinä eli siten, että ennakonpidätyksen osuutta ei niistä vähennetä. Palkkaturvana maksettavista saatavista toimitetaan ennakonpidätys, joka on 5 000 euroon asti 30 prosenttia ja tämän ylittävältä osalta 50 prosenttia. Palkkaturvana maksetut saatavat peritään työnantajalta tai tämän konkurssipesältä takaisin valtiolle korkoineen.

Profile for Insinööriliitto

YTN: Työsuhdeopas  

Oppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä. (Päivitetty 2016)

YTN: Työsuhdeopas  

Oppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä. (Päivitetty 2016)