Page 102

24. TYÖSUHDERIITOJEN SELVITTELY Työnantajan ja työntekijän välillä syntyvät riidat ja erimielisyydet on pyrittävä selvittämään yritystasolla paikallisesti työnantajan edustajan ja työntekijän kesken. Erimielisyyden selvittelyssä apua saa myös työpaikan luottamusmieheltä tai –valtuutetulta, ylempien toimihenkilöiden yhteyshenkilöltä tai yritysyhdistykseltä. Liitoista saa tarvittaessa tiedon yritysten yhteyshenkilöistä. Mikäli työpaikalla käytävissä neuvotteluissa asiaa ei saada ratkaistuksi, liitto ottaa asian käsiteltäväksi. Liitto auttaa kuitenkin taustalla myös paikallisia neuvotteluja käytäessä.

24.1. Neuvottelujärjestys Ylemmät toimihenkilöt YTN ry on sopinut Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry:n kanssa neuvottelujärjestelmästä, jota käytetään työsuhderiitojen selvittelyssä, jos kysymyksessä on järjestäytynyt työnantaja. Kukin YTN-liitto voi tietenkin selvitellä ja sovitella myös niitä riitoja, joiden osapuolena on järjestäytymätön työnantaja. Sovittu ja yleinen neuvottelujärjestys on pääpiirteissään seuraavan kaltainen. Epäselvyydet ja erimielisyydet on ensisijaisesti pyrittävä selvittämään yritystasolla paikallisesti työnantajan edustajan ja työntekijän kesken. Tällöin yksittäinen ylempi toimihenkilö voi neuvotella työsuhdekiistastaan esimiehensä tai yritysjohdon kanssa. Työpaikan luottamusmieheen tai luottamusvaltuutettuun on kuitenkin aina hyvä olla yhteydessä työsuhdekiistan ilmettyä. Työntekijä voi myös valtuuttaa henkilöstöryhmänsä edustajan keskustelemaan asiasta hänen puolestaan. Tässä vaiheessa on yleensä syytä kysyä neuvoa liiton lakimiehiltä, mikäli kysymyksessä on lain tai muiden säännösten tai yksilöllisen työsopimuksen tulkinta. Mikäli on kysymys ylempien toimihenkilöiden yhteisistä työsuhdeasioista, asia voidaan saattaa erityisen paikallisen neuvotteluelimen käsiteltäväksi. Tällainen paikallinen neuvotteluelin koostuu yrityksen ja ylempien toimihenkilöiden edustajista. Jos paikallisissa neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, on kiista saatettavissa liiton lakimiehen ja työnantajan taikka työnantajaa edustavan liiton tai muun asiamiehen kesken neuvoteltavaksi. Erittäin laajoissa tai periaatteellisissa riidoissa asiaa voidaan vielä käsitellä YTN ry:n ja EK ry:n välillä. Mikäli riitaa ei pystytä neuvotteluteitse sopimaan, voidaan asia saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

102

YTN-työsuhdeopas

Kaikki riita-asian käsittelyyn liittyvät neuvottelut on tietenkin käytävä ennen kanteen nostamiselle asetetun kahden vuoden määräajan umpeutumista. Työehtosopimusten tulkinnasta aiheutuvat riidat ratkaistaan työtuomioistuimessa, jossa ainoastaan työehtosopimusten osapuolet voivat nostaa kanteen. Ennen kanteen nostamista työtuomioistuimessa tulee kuitenkin käydä neuvottelujärjestyksen mukaiset neuvottelut riidan ratkaisemiseksi. Tuomioistuimen sijasta voidaan vaihtoehtoisesti käyttää myös välimiesoikeutta. Riita voidaan saattaa välimiesoikeuden käsiteltäväksi vain, mikäli osapuolet tästä sopivat. Tällainen sopimus voidaan sisällyttää myös työsopimukseen. Välimiesoikeus eroaa tuomioistuinkäsittelystä lähinnä siten, että asian käsittely ei ole julkinen, riidan lopullinen ratkaisu saadaan yleensä nopeammin ja välimiesten päätöksestä ei voi valittaa. YTN ei kuitenkaan suosittele välimiesmenettelyn käyttöä sen korkeasta hinnasta johtuen. Oikeusturvavakuutukset eivät kata kustannuksia kuin osittain tai eivät lainkaan.

24.2. Kirjallinen muistio liittoon Ennen yhteydenottoa omaan liittoon on hyvä laatia tiivis kirjallinen muistio tapahtuneesta. Muistio auttaa selkiyttämään näkemyksen riitatilanteesta ja se on välttämätön liiton toimihenkilölle perustietojen saamiseksi. Kuvauksesta tulisi ilmetä seuraavat seikat:

• muistion laatijan ja työnantajan tiedot • työsuhteen alkamisajankohta • sopimuksen pääasiallinen sisältö (onko sovittu erikois• •

järjestelyistä, palkan määrä ja laatu jne.); kirjallinen työsopimus liitteeksi, jos tällainen on laadittu asema organisaatiossa, tehtävä ja työn sisältö esiintyneet vaikeudet ja käsitys niiden syistä, kuvaus ongelmatilanteesta ja sen kehittymisestä

Profile for Insinööriliitto

YTN: Työsuhdeopas  

Oppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä. (Päivitetty 2016)

YTN: Työsuhdeopas  

Oppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä. (Päivitetty 2016)