Page 10

3.

TYÖSOPIMUS Työsopimus on työelämän perussopimus. Työsopimus on vapaamuotoinen ja se syntyy, kun työntekijä ja työnantaja sopivat työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta sekä muista eduista ja ehdoista. Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö liiton asiantuntijalla. Työsopimuslaki 26.1.2001/55

3.1. Työsopimuksen muoto ja sisältö Työsopimuksen tekeminen ei edellytä määrätyn muodon noudattamista. Tämän vuoksi se voidaan tehdä joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Myös hiljaisesti syntyvät työsopimukset ovat päteviä. Tällaisia työsopimuksia syntyy lähinnä tilanteissa, joissa määräaikainen työsopimus päättyy, mutta työntekijä jatkaa tästä huolimatta työntekoa. Vaikka suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinenkin, on työsopimus aina syytä tehdä kirjallisesti. Kirjallinen muoto on parempi selkeytensä ja ennen kaikkea todistettavuutensa vuoksi. Työsuhteen aikana saattaa syntyä kiista jonkin ehdon sisällöstä, jolloin suullisesti sovitun asian todistaminen on erittäin vaikeaa, jollei mahdotonta. Mikäli työsopimus on tehty kirjallisesti, on siitä pyydettäessä annettava jäljennös toiselle sopimusosapuolelle. Työsopimuslomakkeita saa tarvittaessa YTN:n liittojen verkkosivuilta. YTN suosittelee, että työsopimus ja sen ehtojen muutokset tehdään aina kirjallisesti. Jos työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan, työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Tämä selvitys on annettava viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä, mikäli ehdot eivät käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Ulkomaantyön osalta selvitys on annettava hyvissä ajoin ennen kuin työntekijä matkustaa työkohteeseen. Kirjallinen selvitys on myös annettava työnteon ehdon muutoksesta niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kuitenkin muutosta seuraavan palkanmaksukauden päättyessä, jollei muutos johdu lainsäädännön tai työehtosopimuksen muuttamisesta. Käytännössä työnantajat tekevät mieluummin kirjallisen työsopimuksen kuin antavat kirjallisen selvityksen. Tämän vuoksi kirjallisia selvityksiä työnteon keskeisistä ehdoista näkee varsin harvoin.

10

YTN-työsuhdeopas

Seuraavien asioiden on käytävä ilmi kirjallisesta selvityksestä työnteon keskeisistä ehdoista. Vastaavasti työsopimuksen pitää sisältää vähintään samat asiat:

• • • •

• • • • • • • •

työsopimuksen osapuolet työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka työnteon alkamisajankohta määräaikaisen työsopimuksen kesto, sopimuksen päättymisaika sekä määräaikaisuuden peruste tai ilmoitus siitä, että kyseessä on määräaikainen sopimus pitkäaikaistyöttömän kanssakoeaika, jos siitä on sovittu työntekopaikka tai jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa työntekijän pääasialliset työtehtävät työhön sovellettava työehtosopimus palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi säännöllinen työaika vuosiloman määräytyminen irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä työn kesto, valuutta, jossa rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä työntekijän kotiuttamisen ehdot

Lisäksi työsopimuksessa olisi hyvä olla maininta seuraavista asioista:

• • • • •

lomaraha/ lomaltapaluuraha sairausajan palkka yrityksen järjestämä koulutus palkkakehitys matka- ja ym. kustannusten korvaukset

Erityisesti on syytä todeta, ettei työsopimusta tehdessä ole pakko sopia koeajasta, kilpailukieltoehdosta tai salassapitoehdosta.

Profile for Insinööriliitto

YTN: Työsuhdeopas  

Oppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä. (Päivitetty 2016)

YTN: Työsuhdeopas  

Oppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä. (Päivitetty 2016)