__MAIN_TEXT__

Page 32

OIKEUTTA TEKSTI: Paavo Honkanen, työsuhdeneuvoja PIIRROS: Markku Haapaniemi

Omaa työaikaa kannattaa seurata Monilla työpaikoilla on otettu käyttöön liukuvan työajan järjestelmiä. Ne ovat osaltaan hämärtäneet jäsenistön käsitystä siitä, mikä on liukuvaa työaikaa ja mikä ylityötä.

E

päselvyyttä on siitä, milloin varsinaisen työajan ylittäminen on yksinkertaisella tuntipalkalla tai vapaalla korvattavaa työajan liukumaa ja milloin korotetulla tuntipalkalla korvattavaa ylityötä. Liukuvan työajan järjestelmiin kuuluu usein työaikapankki, jonne liukumatunnit varastoidaan. Työaikalaissa on säännelty liukuvan työajan järjestämisestä. Sen mukaan työnantaja ja työntekijä voivat säännöllistä työaikaa koskevasta työaikalain kirjauksesta sekä työehtosopimuksen säännöllisen työajan pituutta ja sijoittamista koskevista määräyksistä poiketen sopia liukuvasta työajasta. Tällöin työntekijä voi sovituissa rajoissa määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan. Sovittaessa liukuvasta työajasta on sovittava ainakin kiinteästä työajasta, työajan vuorokautisesta liukumarajasta, lepoaikojen sijoittamisesta sekä säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä. Liukuvan työajan liukuma-aika saa olla enintään kolme tuntia ja liukuman enimmäiskertymä 40 tuntia. Liukuma-ajasta ja liukuman enimmäiskertymän määrästä saa sopia toisin työehtosopimuksin, mitä mahdollisuutta on myös varsin laajasti käytetty. 32

TYÖNANTAJA KYSYY, TYÖNTEKIJÄ SUOSTUU

Työaikalaissa säännellään ylityötä. Ylityötä on työnantajan aloitteesta säännöllisen työajan lisäksi tehty työ. Ylityö edellyttää aina työntekijän suostumusta. Useimmissa tapauksissa säännöllisen työajan pituus on kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Esimerkiksi jaksotyössä ja työehtosopimuksin sovituissa keskimääräisen työajan järjestelmissä säännöllisen työajan pituus voi poiketa edellä mainitusta. Työaikalaissa säännellään ylityöstä

maksettavaa korvausta tai annettavaa vapaa-aikaa. Lain mukaan ylitöistä on maksettava korotettua palkkaa tai annettava korotettua palkkaa vastaava vapaa-aika. Ylityön korvaamisesta on mahdollista sopia toisin työehtosopimuksin, ja näin on monissa työehtosopimuksissa myös toimittu. TYÖNTEKIJÄ PÄÄTTÄÄ LIUKUMASTA

Liukuvan työajan järjestelmän idea on, että työntekijä voi itse päättää työaikansa sijoittelusta annetuissa rajoissa. Jos työtilanne sallii, työnte-

Profile for Insinööri-lehti

Insinööri 7/2017  

Insinööri-lehden numero 7/2017

Insinööri 7/2017  

Insinööri-lehden numero 7/2017

Advertisement