__MAIN_TEXT__

Page 30

OIKEUTTA TEKSTI: Satu Tähkäpää PIIRROS: Markku Haapaniemi

Koeajalla on väliä Työsuhteen alkuun voidaan sopia koeaika, jonka aikana työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa päättymään heti.

K

oeajan tarkoituksena on varata työsuhteen osapuolille harkinta-aika työsuhteen jatkamiselle. Koeaika voidaan sopia sekä toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen työsopimukseen. Koeaika edellyttää aina nimenomaista sopimusta työnantajan ja työntekijän välillä. Koeaikaa ei ole, ellei siitä ole erikseen sovittu. Sopiminen voi tapahtua kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti. Koeaika voi toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa olla enintään kuuden kuukauden mittainen. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika riippuu määräajan kestosta. Alle 12 kuukauden määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsuhteen kestosta. Lisäksi työnantajalla on mahdollisuus pidentää koeaikaa, jos työntekijä on koeajan aikana ollut poissa työstä työkyvyttömyyden tai perhevapaan takia. Koeaikaa voi pidentää kuukaudella jokaista työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivän ajanjaksoa kohden, jos vapaat osuvat koeajalle. Kyseiset 30 kalenteripäivää voivat koostua myös yksittäisistä lyhemmistä työkyvyttömyysjaksoista tai osin työkyvyttömyyspäivistä ja osin perhevapaasta. Koeaika ei pitene automaattisesti työntekijän työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksojen perusteella. Työnantajan pitää ilmoittaa koeajan jatkamisesta työntekijälle ennen kuin koeaika muutoin päättyy. Jos yritys on velvollinen noudattamaan jotain työehtosopimusta, koeajan pituus saattaa määräytyä suoraan sopimuksen perusteella. 30

Luottamusmiehen työsuhteen purkaminen koeajalla Työntekijä valittiin koeajallaan luottamusmieheksi. Pian tämän jälkeen työnantaja purki työsuhteen koeajan perusteella. Työntekijä ei pystynyt osoittamaan, että koeaikapurku johtui luottamusmiesvalinnasta. Työnantajan todistajat kertoivat, että työntekijän työmotivaatio oli laskenut työsuhteen aikana erityisesti luottamusmiesvaalin jälkeen, mikä oli näkynyt muun muassa työtahdissa ja motivaatiossa. Myös yksi hälytysluontoinen asennustyö oli jäänyt tekemättä. Työnantajalla oli oikeus purkaa luottamusmieheksi valitun työntekijän työsopimus koeajalla työmotivaation ja työtehon puutteiden takia. Helsingin hovioikeus 26.4.2017, S16/1236

Profile for Insinööri-lehti

Insinööri 06/2017  

Insinööri 06/2017  

Advertisement