__MAIN_TEXT__

Page 32

OIKEUTTA TEKSTI: Tuomas Oksanen, työsuhdelakimies PIIRROS: Markku Haapaniemi

Oikeustiede ei ole on–off-tiedettä Korkein oikeus on niin sanottu ennakkopäätöstuomioistuin. Tulkinnanvaraisissa oikeustapauksissa korkein oikeus linjaa, miten lakia on tulkittava.

K

orkeimman oikeuden (KKO) tulkinnan toivotaan ohjaavan alempien tuomioistuinten tulevaa ratkaisutoimintaa vastaavissa tapauksissa. Toisin kuin esimerkiksi Amerikan maalla, Suomessa korkeimman oikeuden ennakkopäätökset eivät kuitenkaan luo uusia oikeusnormeja, mutta reaalisesti niille annetaan erittäin suuri painoarvo laintulkintaa ohjaavina oikeuslähteinä. Ennakkopäätöksillä onkin merkittävä ohjausvaikutus suomalaiseen oikeusjärjestykseen. Menneenä kesänä korkein oikeus antoi uuden ennakkoratkaisun työoikeudellisessa riidassa. Kanteessa työntekijät vaativat yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä sillä perusteella, että työnantaja oli kohdistanut tuotannollisin ja taloudellisin perustein tehdyt irtisanomiset heihin yhdenvertaisuuslain syrjinnän kiellon vastaisesti. Ennakkotapausarvon riitaan loi kiista yhdenvertaisuuslain mukaisesta kanneajasta, tarkemmin sen suhteesta työsopimuslain mukaiseen myöhemmin alkavaan kanneaikaan. Yhdenvertaisuuslain mukainen kanne pitää nostaa kahden vuoden kuluessa syrjinnän kiellon vastaisesta 32

menettelystä. Työsopimuslaissa säädetään myös kahden vuoden kanneajasta, mutta sen alkaminen kytketään vasta työsuhteen päättymiseen. Jos työsopimuksen irtisanomisen yhteydessä tapahtunut yhdenvertaisuuden loukkaaminen tulkittaisiin aktualisoituneen vasta irtisanomisajan päätyttyä, kantajien kanne ei olisi myöhästynyt, kuten nyt oli tapahtunut. SYRJINTÄ VANHENTUNUT

Sekä käräjä- että hovioikeus olivat hylänneet kanteen vanhentuneena yhdenvertaisuuslain sanamuotoa noudattaen. Niiden mukaan väitetty yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettu syrjintä oli tapahtunut silloin, kun kantajat oli irtisanottu. Korkein oikeus päätyi kuitenkin ratkaisemaan riidan yhdenvertaisuuslain sanamuotoa laajentaen. Tuomareiden enemmistä lausui äänestyksen jälkeen seuraavaa: – Käsillä olevassa yhteydessä irtisanomisilmoitusta on perusteltua arvioida työsuhteen päättämisen alkutoimena. Silloin kun yhdenvertaisuutta loukkaavaksi väitetty teko liittyy niihin perusteisiin, joilla työsuhteen irtisanominen on toteutettu, työsuhteen päättymistä on syytä pitää yhdenvertaisuutta loukkaavan menettelyn viimeisenä vaiheena ja siten ajankohtana, josta kanneoikeuden vanhentuminen yhdenvertaisuuslain mukaan lasketaan. Korkeimman oikeuden vähemmistöön jäänyt tuomari olisi pysyttänyt alempien tuomioistuinten ratkaisut.

Hänen mukaansa irtisanominen ja sen mahdollinen syrjivyys suhteessa niihin työntekijöihin, joita ei ollut irtisanottu, on tullut kunkin kantajana olevan työntekijän tietoon irtisanomishetkellä tai joka tapauksessa pian sen jälkeen. – Se kantajien näkemyksensä tueksi esittämä seikka, ettei työsuhde – työnantajan mahdollisesti tarjotessa irtisanotulle irtisanomisajan kestäessä vapautuvia työtehtäviä – päättyisikään, ei merkitse sitä, ettei loukkausta olisi tapahtunut. Se ei myöskään mer-

Profile for Insinööri-lehti

insinoori-06-2016  

Insinöörilehden numero 6/2016

insinoori-06-2016  

Insinöörilehden numero 6/2016

Advertisement