__MAIN_TEXT__

Page 30

OIKEUTTA TEKSTI:Malou Blomqvist, työsuhdelakimies

Töistä perhevapaalle Kun lapsi syntyy perheeseen, molemmille vanhemmille syntyy myös samalla oikeus pitää vapaata töistä hoitaakseen lasta.

S

uomen perhevapaajärjestelmään kuuluu useita perhevapaan eri muotoja, joista yleisemmin käytettävät ovat äitiysvapaa, isyysvapaa, vanhempainvapaa, osittainen vanhempainvapaa, hoitovapaa ja osittainen hoitovapaa. Työnantajalla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa perhevapaiden ajalta, mutta käytännössä monet työehtosopimukset sisältävät määräyksiä työnantajan velvollisuudesta maksaa palkkaa äitiys- ja isyysvapaiden ajalta. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus äitiys- tai isyysvapaan ajalta kannattaa aina tarkistaa asianomaisesta työehtosopimuksesta. Mikäli työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa vapaan ajalta, työnantaja hakee siltä ajalta työntekijälle kuuluvan Kela-korvauksen. Työntekijän pitää ilmoittaa työnantajalle perhevapaasta aina viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Poikkeuksena kuitenkin, enintään 12 arkipäivää kestävät vapaat, joista tulee ilmoittaa viimeistään kuukautta ennen vapaata.

ÄIDILLÄ JA ISÄLLÄ ERILAISET VAPAAT

Äiti voi jäädä äitiysvapaalle 30−50 arkipäivää eli noin 5−8 viikkoa ennen laskettua aikaa. Äitiysvapaa kestää yhteensä 105 arkipäivää eli käytännössä noin neljä kuukautta. Äitiysvapaan ajalta äidille maksetaan äitiysrahaa 30

joko työnantajan ja Kelan toimesta tai työehtosopimusmääräyksen puuttuessa yksinomaan Kelasta. Isä voi aloittaa isyysvapaan lapsen syntymän jälkeen. Isyysvapaa kestää yhteensä 54 arkipäivää eli käytännössä yhteensä noin 9 viikkoa. Isyysvapaapäivistä molemmat vanhemmat voivat olla kotona samaan aikaan enintään 18 arkipäivää. Isyysvapaasta äidin kanssa yhtäaikaisesti pidettävät 1–18 arkipäivää voi jakaa enintään neljään jaksoon. Vanhempainrahakauden jälkeisen isyysvapaan voi jakaa enintään kahteen jaksoon. Isyysvapaat on pidettävä viimeistään siihen mennessä, kun lapsi on kaksi vuotta. Perhevapaakustannusten tasaisemman jakautumisen edistämiseksi tänä vuonna on otettu käyttöön uusi työnantajalle maksettava perhevapaakorvaus. Korvauksen tarkoitus on hyvittää työnantajalle perhevapaiden ajalta aiheutuvia suoria ja epäsuoria kustannuksia. Naispuolisen työntekijän perhevapaista työnantajille aiheutuvia kustannuksia tasataan 2 500 euron kertaluontoisella perhevapaakorvauksella, jos työnantaja maksaa työntekijälleen äitiysrahaa ja lisäedellytykset täyttyvät. Työnantaja voi hakea perhevapaakorvausta Kelasta. VANHEMPAINVAPAALLE KUMPI TAHANSA

Kun lapsi on noin kolmen kuukauden ikäinen, eli äitiysvapaan jälkeen, per-

heen vanhemmilla alkaa oikeus vanhempainvapaaseen. Vanhemmat saavat vapaasti sopia keskenään vanhempainvapaan käytöstä eli käytännössä vanhempainvapaalle voi jäädä joko äiti tai isä tai vanhemmat vuorotellen. Kummallakin vanhemmalla on oikeus pitää vanhempainvapaansa enintään kahdessa osassa; jaksojen vähimmäispituus on vähintään 12 arkipäivää. Vanhemmalla on vanhempainvapaan ajalta oikeus Kelan maksamaan vanhempainrahaan yhteensä 158 arkipäivältä eli reilulta puolelta vuodelta. Vanhemmat voivat myös tehdä osa-aikatyötä ja hoitaa lastaan vuoro-

Profile for Insinööri-lehti

Insinoori-05-2017  

Insinööri-lehden numero 5/2017

Insinoori-05-2017  

Insinööri-lehden numero 5/2017

Advertisement