__MAIN_TEXT__

Page 30

OIKEUTTA TEKSTI: Malou Blomqvist, työsuhdelakimies

Työurat pitenevät eläkeuudistuksen myötä Työeläkkeellä turvataan kansalaisten vanhuusajan toimeentulo, ja työeläkejärjestelmä on osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää. Vuoden vaihteessa toteutettavan työeläkeuudistuksen myötä 54-vuoden ikäiseen suomalaiseen työeläkejärjestelmään tehdään merkittäviä muutoksia.

E

läkeuudistus ei vaikuta jo maksussa oleviin ja jo ansaittuihin eläkkeisiin. Eläkeuudistus koskee ensi vuodesta lähtien karttuvia eläkkeitä. Ensi vuoden alussa voimaan tulevan työeläkeuudistuksen keskeinen lähtökohta sovittiin keväällä 2009 valtion ja työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kesken. Tavoitteeksi asetettiin, että eläkkeellesiirtymisiän odote nousee vähintään 62,4:ään, vuoteen 2025 mennessä. Eläkkeellesiirtymisiän odote oli 60,4 vuotta vuonna 2010 ja 61,2 vuonna 2014. Maaliskuussa 2012 työmarkkina-

30

keskusjärjestöt solmivat työurasopimuksen ja elokuussa 2013 työllisyysja kasvusopimuksen, joiden myötä kolmikannan osapuolet sitoutuivat neuvottelemaan ja toteuttamaan tarpeelliset toimet tavoitteen saavuttamiseksi. Neuvottelut eläkeuudistuksesta käytiin kolmikannassa työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä vuonna 2014, ja saman vuoden syyskuussa osapuolet allekirjoittivat sopimuksen uudesta eläkejärjestelmästä. Lait vahvistettiin kuluvan vuoden tammikuussa. ELÄKEEELLEJÄÄMISIKÄ NOUSEE

Eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkeikää nostetaan vuodesta 2017 lähtien kolmella kuukaudella vuodessa, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Uudet ikärajat koskevat vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä. Vuosina 1962–64 syntyneiden vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden alin eläkeikäraja perustuu vielä tässä vaiheessa ennusteisiin eliniän pitenemisestä ja eläkeikäraja kytketään elinajan keskimääräiseen kehitykseen vuodesta 2030 alkaen. Uudistuksen jälkeen jokaiselle määräytyy tavoite-eläkeikä, joka on korkeampi kuin alin eläkeikä. Elinaikakerroin taas leikkaa kuukausieläkkeitä sen mukaan, miten ihmisten elinikä

jatkaa kasvuaan. Jokainen saa viisi vuotta ennen vanhuuseläkeiän alarajaa arvion siitä, paljonko elinaikakerroin leikkaa eläkettä ja kuinka paljon lisätyöskentelyä vähentämätön eläke edellyttäisi. Eläketurvakeskuksen arvioiden mukaan vuonna 1975 syntyneen alin vanhuuseläkeikä olisi siten 66 vuotta 2 kuukautta ja tavoite-eläkeikä olisi 68 vuotta 7 kuukautta. Vuonna 1985 syntyneen alin eläkeikä olisi 67 vuotta ja tavoite 69 vuotta 11 kuukautta. Vuonna 1995 syntyneen alin eläkeikä olisi 67 vuotta 9 kuukautta; tavoiteeläkeikää ei vielä pystytä arvioimaan. Eläkkeen lykkäyskorotus kannustaa jatkamaan työssä yli oman ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän. Jos työntekijä ei käytä oikeuttaan vanhuuseläkkeeseen, lykkäyskorotus on 0,4 prosenttia kuukautta kohden. Lykkäyskorotuksen suuruuteen vaikuttaa koko työuran aikaiset ansiot. Eläketurvakeskuksen mukaan eläkkeen lykkääminen esimerkiksi vuodella tuo eläkkeeseen 4,8 prosentin korotuksen. ELÄKETTÄ KARTTUU TASAISEMMIN

Eläkettä karttuu jo 17 ikävuodesta lähtien kaikenikäisille 1,5 prosenttia vuodessa eläkkeen perusteena olevista tuloista. Karttuma eläkkeen aikana tehdystä työstä on myös 1,5 prosenttia vuodessa.

Profile for Insinööri-lehti

Insinoori-05-2016  

Insinöörilehden numero 5/2016

Insinoori-05-2016  

Insinöörilehden numero 5/2016

Advertisement