__MAIN_TEXT__

Page 34

OIKEUTTA TEKSTI: Matti Andström, työsuhdeneuvoja

Työnantajalla on velvollisuus

kouluttaa irtisanottuja Viime vuonna solmittu kilpailukykysopimus toi parannuksia työntekijöiden muutosturvaan. Sopimuksen tiimoilta lisättiin työsopimuslakiin uusi säännös, joka velvoittaa työnantajaa järjestämään irtisanotuille työntekijöille työllistymistä edistävää valmennusta.

V

elvollisuus koulutuksen tai valmennuksen järjestämiseen on työnantajilla, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Kun säännöllistä henkilöstömäärää lasketaan, noudatetaan samoja periaatteita, joiden mukaan määritellään, sovelletaanko yrityksessä tai yhteisössä yhteistoimintalain säännöksiä. Koulutukseen tai valmennukseen ovat oikeutettuja työntekijät, joiden työsopimus on irtisanottu tuotannollis-taloudellisista tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Heidän on pitänyt työskennellä yrityksen palveluksessa yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta ennen työsuhteen päättymistä. Valmennuksen tai koulutuksen on vastattava arvoltaan vähintään työntekijän laskennallista palkkaa kuukauden ajalta tai työntekijän kanssa 34

samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota, jos tämä on suurempi kuin työntekijän laskennallinen kuukausipalkka. TUNTIPALKKAISEN KOULUTUKSEN ARVO

Lain esitöiden mukaan viikko- tai kuukausipalkkaisen työntekijän kohdalla arvo on hänen sovittu säännöllinen palkkansa. Tuntipalkkaiselle työntekijälle järjestettävän koulutuksen tai valmennuksen arvo sen sijaan lasketaan samojen periaatteiden mukaan kuin vuosilomalain mukaista vuosilomapalkkaa määritettäessä. Henkilöstömäärän keskimääräinen ansio saadaan lain esitöiden mukaan laskemalla toimipaikan henkilöstön kuukausiansiot yhteen ja jakamalla euromäärä henkilöstön määrällä. Toimitusjohtajan palkkiota ei huomioida laskelmassa. Vuosilomapalkan laskentaperiaatteita sovelletaan myös henkilöstön yhteispalkan määrityksessä.

KOULUTUS PIAN POTKUJEN JÄLKEEN

Valmennus tai koulutus on pääosin toteutettava kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä lukien. Painavasta syystä työnantaja saa toteuttaa koulutuksen tai valmennuksen myöhemminkin. Hallituksen esityksessä esimerkkeinä painavasta syystä on mainittu, että koulutus jatkuu koulutuksen toteuttajan aikataulusta johtuen aikarajan yli, tarkoituksenmukaista valmennusta tai koulutusta ei ole aikarajan puitteissa saatavissa tai järjestetty valmennus tai koulutus peruuntuu työnantajasta johtumattomasta syystä. Koulutus on mahdollista sovittaessa järjestää myös siten, että työnantaja kustantaa työntekijän omatoimisesti hankkiman koulutuksen tai valmennuksen. KOULUTUSTA ENITEN TARVITSEVILLE

Työnantaja ja henkilöstö voivat sopia toisin koulutuksen tai valmennuksen arvon määrästä. Paikallisesti voidaan sopia esimerkiksi siitä, että toimet

Profile for Insinööri-lehti

Insinööri 3/2017  

Insinööri-lehden numero 3/2017

Insinööri 3/2017  

Insinööri-lehden numero 3/2017

Advertisement