__MAIN_TEXT__

Page 34

OIKEUTTA TEKSTI: Matleena Engblom, asianajaja, Eversheds Asianajotoimisto Oy

Lait suojaavat yksityisyyttä Työelämässä työntekijälle kuuluu yksityinen alue, johon työnantaja ei saa puuttua. Työntekijän yksityisyyden suojaan kuuluvat hänen terveydentilaansa ja henkilökohtaiseen elämäänsä liittyvät asiat sekä normaali kirje- ja puhelinsalaisuus.

T

yöntekijän tietosuojasta on säädetty laissa yksityisyyden suojasta työelämässä sekä henkilötietolaissa, jossa säädetään, mitä henkilötietoja voidaan kerätä ja miten niitä pitää käsitellä. Työelämän tietosuojalaki koskee työntekijää koskevien henkilötietojen käsittelyä, työntekijälle tehtäviä testejä ja tarkastuksia, teknistä valvontaa työpaikalla sekä työntekijän sähköpostiviestien avaamista. Työntekijää koskevista tiedoista koostuu henkilörekisteri. Henkilörekisterillä pitää olla nimetty vastuuhenkilö, ja siitä pitää laatia henkilörekisteriseloste. Henkilörekisteriin saadaan kerätä vain työsuhteessa tarpeellisia tietoja. Tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa työntekijän suostumuksella. Monia työntekijän yksityiselämään kuuluvia tietoja ei voida kerätä, koska yhteys työhön ja työtehtäviin puuttuu. Näitä ovat yleensä esimerkiksi työntekijän perhesuhteet tai poliittiset mielipiteet. Tietojen keräämiseen on oltava työoikeudellinen peruste. Esimerkiksi alaikäisiin huollettaviin liittyviä tietoja voidaan kerätä, jos työnantaja on työehtosopimuksen perusteella velvollinen maksamaan työntekijälle palkkaa poissaolopäivinä, jolloin hän on hoitamassa sairasta lastaan.

34

OSA TIEDOISTA SALATTAVIA

Henkilörekisterilaissa on erikseen määritelty arkaluonteiset tiedot, joiden käsittely on yleensä kokonaan kiellettyä. Arkaluonteiset tiedot koskevat työntekijöiden etnistä alkuperää, yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista, rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta, terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta, seksuaalista suuntautumista tai sosiaalipalvelujen käyttämistä. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa arkaluonteisten tietojen käsittelyyn on henkilörekisterilaissa säädetty peruste. Esimerkiksi jos tietoa tarvitaan oikeudellisen vaatimuksen esittämistä varten tai tietoa käytetään henkilön terveydenhuollossa. Arkaluonteisia tietoja ovat esimerkiksi henkilötunnus ja rikosrekisteriote. Laissa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä on säädetty, millä edellytyksillä ja missä tapauksissa työnantajan on vaadittava lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä rikosrekisteriote. Jos edellytykset täyttyvät, rikosrekisteriote on pakko pyytää. Jos työntekijästä tai työnhakijasta halutaan teettää turvallisuusselvitys, on noudatettava turvallisuusselvityksiä koskevaa lakia.

PALKANLASKIJALLE VOI KERTOA

Henkilörekisterin pitäjä eli työnantaja ei voi luovuttaa työntekijän tietoja ulkopuoliselle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista esimerkiksi palveluntuottajalle, jonka kanssa työnantaja on tehnyt toimeksiantosopimuksen tietyn toiminnan hoitamisesta. Tyypillinen ulkopuolinen palveluntuottaja on palkkahallintoa hoitava tilitoimisto. Tietoja luovutettaessa on aina huolehdittava työntekijöiden yksityisyyden suojan säilymisestä ja henkilörekisterilain noudattamisesta. Työnantajan on edellytettävä, että myös palveluntuottaja noudattaa menettelyjä.

Profile for Insinööri-lehti

Insinoori 02 2016  

Insinööri-lehden numero 2/2016

Insinoori 02 2016  

Insinööri-lehden numero 2/2016

Advertisement