__MAIN_TEXT__

Page 30

OIKEUTTA TEKSTI: Jani Pitkänen, asianajaja, Eversheds Asianajotoimisto Oy PIIRROS: Markku Haapaniemi

Työsopimus tiukentui Maan hallituksen työllistämistä edistävien toimien yhtenä keihäänkärkenä on työntekijän palkkaamisen esteiden purkaminen. Vuoden vaihteessa voimaan tulleet työsopimuslain muutokset lisäävät määräaikaisia työsopimuksia, pidentävät koeaikaa ja lyhentävät takaisinottovelvoitetta.

T

yösopimuslain mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä perustellusta syystä ole tehty määräaikaisena. Jos määräaikainen työsopimus on työnantajan aloitteesta tehty ilman perusteltua syytä, sopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana. Koska kysymys on työntekijän suojaksi säädetystä pakottavasta säännöksestä, määräaikaisen sopimuksen tekemisen rajoitukset koskevat vain työnantajan aloitteesta määräaikaisina tehtyjä sopimuksia. Perustellun syyn edellytystä ei siis sovelleta esimerkiksi tilanteissa, joissa sopimus tehdään määräaikaisena työntekijän toiveesta. Määräaikaisen sopimuksen käyttö on perusteltua esimerkiksi silloin, kun kysymys on jonkin määrätyn työn tai työkokonaisuuden tekemisestä. Kun arvioidaan määräaikaisen sopimuksen käyttöä, huomioidaan paitsi itse työn erityisluonne myös työn erityispiirteet kunkin työnantajan kannalta. Perusteltu syy voi täyttyä myös kausiluonteisissa töissä tai yksittäisen merkittävän tilauksen kestoajaksi. Määräaikaisen työsopimuksen käytön perusteena voi olla myös sijaisten tarve. Vaikka sijaisen käyttö johtuu jonkun työntekijän väliaikaisesta poissaolosta, yrityksen ulkopuolelta tulleen työntekijän ei välttämättä tarvitse tehdä juuri vapaalla olevan työtehtäviä. Työnantajan tarpeen lisätyövoiman palkkaamiseen pitää johtua jonkun työntekijän poissaolosta. 30

MÄÄRÄAIKAISEKSI ILMAN PERUSTEITA

Muutoksena aikaisempaan työnantaja voi palkata pitkäaikaistyöttömän määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä syytä. Muutoksella pyritään alentamaan työnantajan työllistämiskynnystä pitkäaikaistyöttömien palkkaamisessa. Lisäksi tavoitteena on mataloittaa työllistämiskynnystä, jos työnantaja ei ole täysin varma työntekijän palkkaamisen liiketaloudellisesta kannattavuudesta tai työvoimatarpeen olemassaolosta. Pitkäaikaistyöttömänä pidetään henkilöä, joka on ollut edellisen 12

kuukauden ajan yhdenjaksoisesti työtön työnhakija. Enintään kahden viikon pituinen työsuhde ei katkaise työttömyyden yhdenjaksoisuutta. Pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perustellun syyn vaatimusta tehtävän määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto on yksi vuosi. Työnantajan ja työntekijän on mahdollista sopia myös useammasta vuotta lyhyemmästä työsopimuksesta. Määräaikaisia sopimuksia voi vuoden aikana tehdä korkeintaan kolme kappaletta; niiden yhteenlaskettu kokonaiskesto saa olla enintään yksi vuosi.

Profile for Insinööri-lehti

Insinööri 1/2017  

Insinööri-lehden numero 1/2017

Insinööri 1/2017  

Insinööri-lehden numero 1/2017

Advertisement