__MAIN_TEXT__

Page 1

MAGASINET

OKTOBER 2020

Min Boligforening 11. UDGIVELSE

TIL BESTYRELSER I

Det kan betale sig at renovere bæredygtigt

ANDELS- OG EJERBOLIGFORENINGER

Nye muligheder f o r a t bl i v e e n grøn forening side 21

Få solens stråler på lager side 25

side 45

BUILDING GREEN 2020 KOMMER TIL DIG:

Livestream alle talere og debatter fra messen

Gratis Magasin! BUILDING GREEN 2020

TEMA:

& DEN BÆREDYGTIGE BOLIGFORENING Bliv

Er jeres boligforening bæredygtig? klogere

løsninger

og

,

hvilken

forskel

energiforbrug

et

kan

øget

gøre

i

fokus

bæredygtige

jeres

boligforening


GØR DIN BOLIGFORENING FREMTIDSKLAR KOM TIL DANMARKS FØRSTE MESSE FOR ANDELS- OG EJERBOLIGFORENINGER SAMT ALMENE BOLIGFORENINGER

LØRDAG DEN 27. FEBRUAR FRA 9-19 I FORUM KØBENHAVN Nye altaner, nye vinduer, ny rådgiver eller bare en masse ny inspiration? Her får du og bestyrelsen inspiration til opgaverne nu og her og i årene frem. Mød leverandører, rådgivere og inspirerende fagfolk under samme tag. Og få den seneste viden med hjem fra talerne på vores Hovedscene og Torvescene. Hele Danmarks Peter Mygind styrer dagen. Mød også de andre bestyrelser i vores Netværkslounge.

GRATIS TILMELDING PÅ WWW.BFDAG.DK

Arrangeret af Min Boligforening v/ ARENA Marketing Aps i samarbejde med:


Peter Mygind Konferencier

Messen Mød leverandører, rådgivere og fagfolk

MESSENS HOVEDTEMAER:

BÆREDYGTIGHED DEN GODE BOLIGFORENING FLERE M2 TIL BOLIGFORENINGEN

Få viden med hjem 25 oplægsholdere klar til at inspirere

Netværkslounge Vidensdeling og netværk


EN BÆREDYGTIG BOLIGFORENING

Danskerne opfatter grøn omstilling som en forudsætning for fremtidens vækst og velfærd, og bestyrelsen bør gå i gang med at omstille boligforeningen til at tænke/agere bæredygtigt i driften og udviklingen af ejendommen. Skal vi være boligforeningens fremtidige samarbejdspartner vedrørende driften, vedligeholdelsen og udviklingen af ejendommen, samt ved transformationen af jeres boligforening til en bæredygtig boligforening? Kontakt os for et uforpligtende møde.

Trio Arkitekter ApS Sankt Knuds Vej 36 st. 1903 Frederiksberg C

Telefon 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk

BYG

E GET

KN

ISK

RÅD

GIV

NIN

G


V E L KOM M E N

KÆRE BESTYRELSESMEDLEM ENERGI TIL OPVARMNING, VENTILATION OG BELYSNING I BYGNINGER UDGØR NÆSTEN 40% AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG. DERFOR ER ET ØGET

FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OG EFFEKTIVISERING AF ENERGIFORBRUGET I JERES BOLIGFORENING MED TIL AT GØRE EN FORSKEL, FOR AT VI KAN NÅ MÅLET OM AT VÆRE UAFHÆNGIGE AF FOSSILE BRÆNDSLER I 2050. dan boligforeninger kan bidrage til den bæredygtige omstilling, så læs artiklen på side 8-9, hvor vi bl.a. har talt med Jesper Pagh, Adjunkt ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet og vært på Mainstage til livestreamingen af Building Green 2020. Den bæredygtige boligforening Hvordan bliver jeres boligforening bæredygtig - både socialt, økonomisk og miljømæssigt? De private hjem rummer store potentialer for energi-

D

effektivisering og -renovering, men mange bestyer sker hele tiden noget nyt, når det kom-

relser mangler viden og indsigt, i de muligheder der

mer til bæredygtighed og effektivisering

er, for at komme igang.

af energiforbrug, og vi kan sammen inspi-

Vi vil fremhæve artiklerne på side 45-46, hvor

rere hinanden og dele erfaringer for at sikre de

OBH Rådgivende Ingeniører beskriver, hvorfor det

bæredygtige løsninger i fremtiden. Det kan I både

kan betale sig at renovere bæredygtigt samt

blive klogere på med dette magasin eller ved at

KeepFocus’ artikel på side 41-43 om, hvordan energi-

følge Building Greens livestreaming af alt indhold

visualisering kan få beboere til at ændre adfærd.

fra deres digitale messe. Building Green er landets

I kan desuden læse om, hvordan bæredygtighed

førende messe indenfor bæredygtigt byggeri, der

med tiden fylder mere og mere i mange aspekter af

for første gang afvikles rent digitalt. Se udvalgte

boligforeningers drift i SimonsVoss’ artikel på side

programpunkter på side 14-15.

17-19.

Buil d i n g G r e e n l a n c e r e r s å l e d e s i å r e t ny t

Sammen med vores øvrige artikler i denne udgave

com mu n i t y, B u i l d i n g G r e e n To g e t h e r, m e d fo kus

af Magasinet Min Boligforening håber vi at kunne

på n e t væ r k o g v i d e n s u dve k s l i n g i n d e n fo r b ære-

give jer kilder til yderligere viden om grønne og

dyg t i g t by g g e r i , o g I e r i nv i t e r e t t i l a t d e l t a ge.

bæredygtige andels- og ejerboligforeninger fyldt

Bui l d i n g G r e e n ko m m e r i å r t i l j e r, d e r s o m no-

med livskvalitet.

get ny t k a n l ive s t r e a m e a l l e t a l e r e o g d e b a t t er i jub i l æ u m s p r o g ra m m e t d . 2 8 . o g 2 9 . o k t o b e r. Det er

God fornøjelse!

gra t i s a t t i l m e l d e s i g s t r e a m i n g e n a f m e s s e n . Der

Carsten V. Jagerkilde

er m e g e t v i d e n at h e n t e m e d a l t f ra i n s p i ra t i onsopl æ g o g fo r e d ra g t i l f a g l i g e d e b a t t e r o m b æredyg t i g e l ø s n i n g e r. Ø n s ke r I m e r e v i d e n o m , hvor-

Carsten V. Jagerkilde, Ansv. redaktør, Magasinet Min Boligforening

Mød os til vores mange events: B U I L D I N G

Minboligforening.dk

G R E E N

/

5

¨

Eventoversigt


Den simple vej til effektiv bygningsdrift Tre effektive energiværktøjer i samme system: € Effektiv bygningsdrift med KeepFocus Energyguard € Energivisualisering til beboere med KeepFocus CARDS € Energivisualisering til beboere med KeepFocus APP Man kan kun styre, hvad man måler. Få fuld kontrol over energiforbruget i hele bygningen - fra teknikrum til kvistlejlighed.

9

Fordelingsregnskaber

9

Afkøling af returvarme

9

Bæredygtig drift

9

Energiesparelser

9

Bedre indeklima

9

Fejlfinding

9

Timedata

9

Personlige beboerværktøjer

Få et fremtidssikret system med: 9 Automatisk dataopsamling, så I slipper for manuelle aflæsninger 9 Valideret data til jeres fordelingsregnskaber 9 Masser af avanceret teknologi til intelligent energistyring 9 Timeaflæsning 9 Et fleksibelt alarmsystem, så skader fanges i opløbet 9 To forskellige applikationer til at visualisere beboernes forbrugsdata, så de kan tage kontrol over deres personlige energiforbrug.

Vejlsøvej 51

8600 Silkeborg

Tlf: 7020 1999

Mail: info@keepfocus.dk

www.keepfocus.dk


I N D H O L D

S.

INDHOLDSFORTEGNELSE 8 Kan boligforeninger bidrage til den bæredygtige omstilling?

13

34 E n plan, I ikke kan undvære. 37 S kræddersyede løsninger med omtanke for miljøet.

13 Building Green bliver byggebranchens bæredygtige community.

41 K an bæredygtig beboeradfærd redde klimaet?

14 Accelerér bæredygtigt byggeri med Building Green!

S.

25

45 D et kan betale sig at renovere bæredygtigt.

17 En bæredygtig løsning på adgangskontrol i AAB Århus. 21 Nye muligheder for at blive en grøn forening. 25 Få solens stråler på lager.

S.

8

28 E n bæredygtig boligforening.

Magasinet Min Boligforening, 11. udg., Oktober 2020 Tema: Building Green & den b æ r e d y g t i g e b o l i g f o r e n i n g F o r s i d e f o t o : TagTomat U d g i v e r : M i n B o l i g f o r e n i n g v / ARENA Marketing Aps, Gammel Køge Landevej 55, 4. sal, 2500 Valby, tlf. 70 22 82

Her kan du også finde Min Boligforening:

00 Ansvarshavende redaktør: Carsten V. Jagerkilde Layout: Anja Ley Christensen D i s t r i b u e ret oplag: 7.500 Annoncesalg: Carsten V. Jagerkilde, c a r s t e n @ m i n b f . d k , Hans Lundqvist, hans@minbf.dk, Jeanette Knudsen, jeanette@minbf.dk. P r o j e k t k o o r d i n a t o r : E m m a H a n s s o n , e m m a @ m i n b f . d k , S i w W . P e t e r s e n , siw@ minbf.dk, Emilie Schäfferling, emilie@minbf.dk. Opdatering af foreningsoplysninger: info@minbf. dk ISSN: 2596-5549 Tryk: KLS Pureprint A/S Distribution: Bladkompagniet A/S Artikelbidrag: Artikler er udarbejdet i samarbejde med eksterne bidragsydere og annoncører (benævnt Advertorial). ARENA Marketing Aps er medlem af Danske Medier. Tilmeldt Danske Mediers Oplagskontrol Senest kontrollerede oplag: 7.305 Periode: 07/2018-06/2019.

minboligforening.dk/nyhedsbrev facebook.com/minboligforening www.bfdag.dk info@minbf.dk


Kan boligforeninger bidrage til

DEN BÆREDYGTIGE OMSTILLING?

SOM BOLIGFORENING HAR MAN BRUG FOR EN,

DER ER SPECIALISERET BÅDE

INDEN FOR ENERGIRENOVERINGER, MEN OGSÅ INDEN FOR FORBRUG OG BEBOERADFÆRD.

8

/

M I N

BOLIGF O R EN I N G

/

O K TO B E R

2 0 2 0


BÆ R E DYG T I G H E D

KLIMAFORANDRINGER ER ET STORT OG KOMPLEKST PROBLEMFELT, OG VI BLIVER HELE TIDEN KLOGERE PÅ, HVORDAN VI KAN

KOMME PROBLEMERNE TIL LIVS VED AT SÆTTE MERE FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED. MEN DET KAN VÆRE NÆSTEN UMULIGT AT VIDE, HVAD DER ER DET RIGTIGE AT GØRE, HVIS MAN ØNSKER AT BIDRAGE TIL DEN BÆREDYGTIGE OMSTILLING.

handler det i høj grad om, hvordan vores omgivelser påvirker adfærd og velvære. Økonomisk bæredygtighed handler om at se økonomi på lang sigt og i et helhedsperspektiv. Typisk taler man om økonomisk bæredygtighed i

Emma Hansson

forbindelse med renoveringer,

Emma Hansson Skribent Min Boligforening

H

vedligeholdelse og drift. Sidst er der den miljø- og klimamæssige bæredygtighed, som nok er

vad er bæredygtighed

det aspekt, de fleste af os tænker

egentlig for en størrelse?

på, når bæredygtighedsbegrebet

Kan en boligforening være

kommer på banen. Her er der fo-

bæredygtig? Hvordan kommer

kus på at sikre jordens ressourcer

man i gang?

nu og ikke mindst i fremtiden.

Vi har talt med Jesper Pagh, der

Men hvis vi for alvor skal tale

er Adjunkt i mobilitet, bæredyg-

om bæredygtighed, kan vi kun

tighed og planlægning i praksis

tale om det på globalt niveau.

ved Institut for Mennesker og

“Det handler om, at vi alle skal

Teknologi på Roskilde Univer-

leve på en måde, der sikrer, at

sitet og vært på hovedscenen,

vi ikke bruger flere ressourcer,

når Building Green 2020 live-

end jorden kan producere, og at

streames, for at få svar på nogle

vi ikke producerer mere affald,

af de spørgsmål, man måske sidder

end jorden kan håndtere”, fortæl-

med som bestyrelse i en bolig-

ler Jesper Pagh. “Bæredygtighed

forening, der ønsker at vide mere

giver kun mening, hvis man ser på

om bæredygtighed. Desuden giver

det i en større sammenhæng. Det

Stine Gjesten, der er projektleder

skaber et paradoks, fordi det er

og bygningskonstruktør MAK hos

sjældent, at vi kan arbejde sam-

Trio Arkitekter, 7 råd til, hvad man

men globalt. Derfor må vi arbejde

som boligforening kan gøre for at

med tingene i en mindre skala”.

bidrage til den bæredygtige omstilling, og hvor man kan starte.

Bæredygtig omstilling i boligforeninger

Hvad er bæredygtighed?

For boligforeninger, der ønsker at

Bæredygtighed er et begreb, der

bidrage til den bæredygtige om-

rummer mange aspekter. Man kan

stilling, er der primært to steder,

tale om social bæredygtighed, der

man kan sætte ind. Det drejer sig

lægger vægt på menneskers liv

om affaldshåndtering og energi-

og adfærd. I forhold til byggeri

forbrug. Men der er ingen tvivl

B U I L D I N G

G R E E N

/

9


BÆ R E DYG T I G H E D

også inden for forbrug og beboeradfærd”, fortæller Jesper Pagh. Hvordan bliver vi klogere? Klimaforandringerne er ikke en problematik, der bliver løst fra den ene dag til den anden, og vi bliver hele tiden klogere. Derfor er det vigtigt, at vi deler erfaringer, inspirerer hinanden og lærer af vores fejl. Building Green messen, som i år er digital og ger inspiration til, hvilke spørgs-

HER ER DER FOKUS PÅ AT SIKRE

mål man kan og bør stille sig selv

JORDENS RESSOURCER NU OG IKKE MINDST I FREMTIDEN.

i et bæredygtigt perspektiv.

“Det er vigtigt at få klargjort, hvad man har mulighed for, og hvad man vil prioritere i sin bolig-

om, at man som boligforening

investment analyse. Det er selv-

forening”, fortæller Jesper Pagh

også har visse begrænsninger,

følgelig væsentligt for en bolig-

og fortsætter: ”Bæredygtighed

fortæller Jesper Pagh. “Der er

forening at vide, hvornår inve-

handler ikke kun om energi og af-

mange ting, man ikke har ind-

steringen har tjent sig selv hjem

fald, men også om det økonomiske

flydelse på. Man er en del af

for overhovedet at kunne vurde-

og sociale aspekt. Building Green

en større infrastruktur, og det

re, om det er et projekt, som man

er fyldt med inspiration, og der er

betyder, at man ikke bare kan

har råd til – alt sammen en del af

masser af viden at hente, hvis man

beslutte, at nu vil man være CO 2

den økonomiske bæredygtighed.

ønsker at finde ud af, hvordan

neutral. Man skal jo have energi-

Men hvad så med den klima- og

man kan bidrage til den bæredyg-

en et sted fra. Det samme gælder

miljømæssige bæredygtighed?

tige omstilling”. n

affaldshåndtering, hvor man i høj

“Man bør lave det samme regn-

grad er afhængig af kommunale

skab med materialer og energifor-

forhold. Man kan gøre de ting,

brug - det man kalder en livscyk-

man har mulighed for så godt som

lusvurdering (LCA)”, fortæller

muligt – men der er en grænse”.

Jesper Pagh. “På den måde får man

Selvom det kan virke som en

et indblik i, hvilket CO 2 aftryk

vanskelig og uoverskuelig opgave

man sætter, og hvornår man så har

at tænke bæredygtighed ind i en

sparet den samme mængde igen”.

boligforenings drift og vedlige-

Man bør derfor stille sig selv

holdelse, kan det stadig gøre en

spørgsmål som: Hvor meget CO 2

stor forskel. I Danmark står byg-

er der i de materialer, som vi al-

ninger nemlig for næsten 40% af

lerede har, hvor meget CO 2 bruges

det samlede energiforbrug. Men

der til at producere nye materia-

den eksisterende bygningsmasse

ler, og hvor meget CO 2 sparer vi?

rummer heldigvis stort potentiale

Det er et kompliceret regne-

for energirenoveringer.

stykke, og det er derfor altid en god idé at involvere en rådgiver.

Økonomisk regnskab

“Find en rådgiver, som forstår

og livscyklusvurdering

jeres behov, og som kan stille de

Ønsker man en energirenovering

rette spørgsmål hele vejen rundt.

af ejendommen, er det vigtigt

Som boligforening har man brug

ikke kun at se på det økonomiske

for en, der er specialiseret både

regnskab – en såkaldt return on

inden for energirenoveringer, men

1 0

/

M I N

BOLIGF O R EN I N G

/

O K TO B E R

7 BÆREDYGTIGE TILTAG I BOLIGFORENINGER Stine Gjesten, Trio Arkitekter

fra

1. S kift til LED frem for glødepærer. 2. V ælg opvarmning og strøm gennem vedvarende energi frem for fossile brændstoffer. 3. V ælg at få etableret vandmålere. 4. V ælg at udføre tagboliger eller inddækkede altaner. 5. Vælg materialer, der alle har en minimum af påvirkning på miljøet. 6. Vælg at arbejde med en reducering af energi- og ressourceforbrug. 7. L ad en byggeteknisk rådgiver gennemgå jeres ejendommen for mulige tiltag (energimærke, vvs-rapport og vedligeholdelsesplan).

2 0 2 0

Foto: iStock

livestreames, giver boligforenin-


Boligvaskeri uden bekymringer L’EASY Business varetager drift, vedligehold og service af jeres vaskeri – så I kan nyde godt af en fleksibel og enkel løsning med tilfredse beboere. Leveret, installeret og serviceret.

Få en løsning, der matcher jeres behov

Levering og installering.

Ingen boligforeninger er ens. Derfor samarbejder vi med Electrolux Professionel, så vi med markedets bedste og bredeste udvalg, kan skræddersy vaskeløsninger, der dækker jeres behov. Vi varetager drift, vedligehold og service i hele perioden.

Fri service og reservedele i hele leasingperioden. Telefonsupport og hjælp til fejlfinding. All-risk forsikring der bl.a. dækker brand, tyveri, vandskade og uheld.

Betalingssystem

Installationstjek

– med mange muligheder

– optimering af vaskerum

Flytning og bytning

– af maskiner ved ændret behov

Operationel leasing

Brugerbetalt vaskeri

Levering, installering, service, reservedele og fuld forsikring af jeres vaskeri. Til små månedlige ydelser.

Levering, installering, service, reservedele og fuld forsikring, afregnet automatisk per vask. I skal ikke have en krone op af lommen!

Leasing gavner både økonomi og miljø

Nye maskiner bruger væsentligt mindre energi, og når leasingaften udløber, bliver de efterset og leaset videre til en ny aftager. Det forlænger produktets levetid, og når det skal skrottes, bliver 95% af materialerne genanvendt.

72 15 11 15

boligvaskeri.dk

Løsninger til erhvervslivet


3378 2388 eller gå på

lsb.dk/erhverv

Brug for en bank, der har speciale i boligforeninger? Uanset om du er i bestyrelsen for en større eller mindre bolig forening, kan vi hjælpe dig. Boligrådgiver Jane S. Vindfeldt og resten af teamet er bankfolk med mange års erfaring inden for boligmarkedet. I får rådgivning og sparring i øjenhøjde – lige fra optimering af ejendommens økonomi, til projekter, møder og det daglige arbejde. Får I brug for en ekspert eller et tæt samspil om en langsigtet vedligeholdelsesplan, kan I være sikre på at træffe jeres beslutninger på et solidt og professionelt grundarbejde. Kontakt erhvervsafdelingen i Lån & Spar.

Bundsolid Professionel Dedikeret

Vi er branchenørder, så er det sagt! Derfor deltager vi løbende på seminarer og store messer. Vi kan simpelthen ikke lade vær’. For jo bedre dialog, desto bedre er vi til at rådgive og sparre med dig.

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Ring


B U I L D I N G

Kasper Guldager. Medejer af 3XN arkitekter og stifter af tegnestuens grønne tænketank GXN

G R E E N TO G E T H E R

Dorte Mandrup, grundlægger og kreativ direktør, Dorte Mandrup

d. 28. og 29. oktober

Kaare Dybvad Bek, Boligminister

Building Green bliver

BYGGEBRANCHENS bæredygtige COMMUNITY BUILDING GREEN AFHOLDES IKKE I FORUM, SOM SÆDVANLIGT, MEN DET ER SIMPELTHEN FOR VIGTIGT TIL AT AFLYSE - FOR MAN KAN IKKE AFLYSE BÆREDYGTIGT BYGGERI.

C

orona sætter sit præg

dermed platformen til at være et

Building Green Together vil som

på mange brancher, og

community inden for bæredyg-

byggebranchens bæredygtige

for 10. år i træk skulle

tigt byggeri, hvor netværk og

community sætte de mest relevante

Building Green have samlet den

viden udveksles året rundt for at

emner på kanten og rykke bygge-

danske byggebranchen i Forum,

accelerere bæredygtigt byggeri.

branchen mod en bæredygtigere

men på grund af restriktioner vil

Building Green Together skaber

fremtid. Det har altid været essensen,

det i år for første gang ikke foregå

forbindelse mellem parter i byg-

men nu er muligheden der, for at ge-

som en fysisk event i Forum.

gebranchen og faciliterer viden.

nere viden på andre og nye måder. n

Foto: Tom Jersø, Volker Renner og Claus Bech

Opfordringen om at ‘accelerere bæredygtigt byggeri’, som bygge-

Building Green streamer

eventen kom med, da de lancerede

hele programmet

det store jubilæumsprogram i år,

Den 28. og 29. oktober skulle

er fortsat uændret. Uden at mødes

vi have været samlet i Forum. I

Jubilæumsprogrammet

i Forum afvikles programmet di-

stedet kan du glæde dig til en

kan streames digitalt den

gitalt den 28. og 29. oktober ved

videnseksplosion, når vi strea-

28. og 29. oktober 2020.

hjælp af en stor videoproduktion,

mer hele Building Greens jubi-

Se programmet her: https://

og alle interesserede kan streame

læumsprogram med 120 talere,

buildinggreen.eu/cph/program/

de fire scener gratis. Det særlige

der sætter det nære og lokale i

ved Building Green Together er,

fokus. Du kan bl.a. blive inspi-

at det ikke kun bliver ved det:

reret af frontløbere fra de store

Konceptet udvides løbende til et

danske tegnestuer. Programmet

såkaldt ‘community’, der skal leve

tager udgangspunkt i ‘Nyt årti og

udover de to afholdelsesdage.

jubilæum – accelerer bæredygtigt

Building Green Together udvider

byggeri!’. B U I L D I N G

G R E E N

/

1 3

FAKTA OM BUILDING GREEN TOGETHER 2020

Læs mere her: https://buildinggreen.eu/cph/ Gratis registrering og tilmelding her: https://buildinggreen.eu/cph/ tilmelding2020/


B U I L D I N G

G R E E N TO G E T H E R

Accelerér bæredygtigt byggeri med

BUILDING GREEN!

2020 ER STARTEN PÅ ET NYT ÅRTI, OG DET ER SAMTIDIG BUILDING GREENS 10-ÅRS JUBILÆUM. STREAM PROGRAMMET PÅ BUILDINGGREEN.EU DEN 28. & 29. OKTOBER, NÅR BUILDING GREEN GØR STATUS PÅ BÆREDYGTIGT BYGGERI.

PRISUDDELING DET BÆRE DY G T I G E E L E M E N T 2 0 2 0

For 7. gang uddeler Building Green og InnoBYG bæredygtighedsprisen Det Bæredygtige Element, der hædrer en

Lone Feifer

John Sommer

Hanne Tine Ring

Rolf Andersson

inspirerende person og et innovativt produkt, der gør en bæredygtig forskel i byggebranchen og som har medvirket til at gøre byggebranchen grønnere. d. 28/10, kl. 14.15, Main Stage

Signe Kongebro

d. 28/10 kl. 15.50 Main Stage

D E B AT FUCKUPS FRA DET SIDSTE ÅRTI OG HVAD HAR VI LÆRT?

Intentionerne kan være de bedste, men byggeprojekter går ikke altid som forventet. Små og store fuckups kan opstå mange steder i processen, og vi tager fat i nogle af dem for at gøre hinanden klogere. L o n e Fe i f e r ,

p r o g ra m d i r e k t ø r f o r b æ r e dy g t i g h e d

o g a r k i t e k t u r, by g g e d i r e k t ø r , i

VELUX • R o lf A n d e r s s o n ,

KAB,

formand for bestyrelsen

B y g h e r r e f o r e n i n g • S i g n e Ko n g e b r o , H e n n i n g

Larsen • Hanne Tine Ring,

b æ r e dy g t i g h e d s i n g e n i ø r ,

S ø r e n J e n s e n R å d g ive n d e I n g e n i ø r f i r m a • J o h n S o m m e r , E x e c u t ive B u s i n e s s C o n s u l t a n t , 25

års

e r f a r i n g f ra l e d e n d e o g f u n k t i o n e ll e s t i ll i n g e r f ra fl e r e a f n o r d e n s s t ø r s t e e n t r e p r e n ø r ko n c e r n e r

M o d e ra t o r : J e s p e r Pa g h ,

cand.arch og adjunkt i

b æ r e dy g t i g by p l a n l æ g n i n g ve d

R o s k i l d e U n ive r s i t e t


KAARE DYBVAD BEK BOLIGMINISTER

Bæredygtigt byggeri – i dag og i morgen For at byggeriet både nu og i fremtiden kan blive bæredygtigt, skal der tænkes i helheder. Byggeriet skal bidrage til den danske klimamålsætning og til reduktionen af de globale CO 2 -udledninger og samtidig understøtte en sund økonomi og producere sunde og gode boliger. Boligministeren vil bl.a. fortælle om en grøn d. 28/10 kl. 9.15 Main Stage

boligaftale om renovering af almene boliger og den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, som skaber grundlaget for en bæredygtig udvikling, der varer ved.

SPECIALIST TALK FINN JØRGENSEN, S P E C I F I CAT I O N M A NAG E R , R O C K F O N Gitte Gylling

Lars Kvist

Sådan optimerer du indeklimaet i det

Bente Sejersen

bæredygtige byggeri.

GREEN DISCUSSIONS

d. 29/10 kl. 13.45

INNOBYG: D E T BÆ R E DY G T I G E D I L E M M A

Hvordan bygger man bæredygtigt? Det spørgsmål kan være vanskeligt at svare på, og svaret er ikke altid sort eller hvidt. I forsøget på at svare, vil den der ønsker bæredygtige løsninger ofte blive stillet over for at træffe valg, som potentielt kan skabe et dilemma. d. 29/10 kl. 9.30

Bendt Iversen

MILJØM Æ R K N I N G DA N M A R K & FOND E N DA N S K S TA N DA R D

Karin Kappel

Jesper Steen

LEARNING SESSIONS

Hvordan kan certificeringer bidrage

S O L A R C I T Y: S E M I NA R O M S O L E N E R GI

til en mere bæredygtig byggebranche? Byggeriet er en af de brancher i verden med størst

Bliv klogere på solenergi og dens

energiforbrug og miljømæssigt aftryk.

muligheder, når en række forskellige

I denne paneldebat bliver der stillet skarpt på styrkerne

aktører fortæller om bl.a. solceller som

og udbyttet ved certificeringsordninger. Medvirkende

bygningsmateriale, lokale energifællesskaber

er to af tidens mest populære certificeringsordninger

samt konvertering og lagring af solenergi

inden for byggeri i Danmark: Svanemærket og DGNB.

med nyt husstandsbatteri.

d. 29/10, kl. 12.30

d. 28/10 kl. 12.30 B U I L D I N G

G R E E N

/

1 5


Bygninger til mennesker

Værdi handler ikke bare om penge Bæredygtige drift- og vedligeholdelsesplaner øger værdien af jeres ejendom – og forbedrer hverdagen nu og her. Vores erfarne rådgivere leverer bæredygtig ingeniørrådgivning med mulighed for DGNB certificering i forbindelse med jeres renoverings- og vedligeholdelsesprojekter.

Kontakt os for at komme godt i gang.

+45 70 20 12 32

kontakt@obh-gruppen.dk


ADVERTORIAL

BÆ R E DY G T I G H E D

En bæredygtig løsning på

ADGANGSKONTROL i AAB Århus

DE SENESTE ÅRS STIGENDE FOKUS PÅ KLIMAFORANDRINGER OG CO 2 -UDLEDNING HAR I DEN GRAD SAT GANG I DEBATTEN ANGÅENDE BÆREDYGTIGHED OG ENERGIVENLIGE INITIATIVER HOS MANGE BOLIGFORENINGER.

ANDELSBOLIGFORENINGEN VILLE HAVE ET BRIKSYSTEM BL.A. FOR AT KOMME UØNSKET ADGANG I KÆLDERRUM TIL LIVS.

Rebecca Hejgaard Jebjerg Rebecca Hejgaard Jebjerg Marketing Konsulent Made by Hejgaard

S

om eksempel på den grønne omstilling kan nævnes; udskiftning

af gamle hårde hvidevarer, lavenergiruder, regnvandshåndtering eller som AAB i Århus, hvor de er stoppet med at sprøjte for ukrudt og nu vander med hedt vand i stedet, og alle haveredskaber på fossile brændstoffer er udskiftet til at køre på el. Til trods for det ligger Allan Overgaard, driftschef hos AAB i Århus, ikke skjul på, at bæredygtighed og grøn omstilling ikke fylder meget på dagsordenen hos dem endnu, men siger samtidig, at det nok er et parameter, som sikkert om et par år vil blive vægtet lige så højt som økonomi. B U IL D I N G

G R E E N

/

1 7


Nøglebrikker bidrager til trygheden Kontoret ligger noget øde hen, da vi møder Allan Overgaard i Århus, under endnu en opblusning i denne Covid-19 tid, til en snak om bæredygtighed og digitale adgangskontrol- og låsesystemer. Den 101 år gamle andelsboligforening, som i dag har 8.500 lejemål i Århus midtby og omegn, besluttede nemlig for et par år tilbage at satse på den tyske låsegigant SimonsVoss’ digitale låsesystem. Andelsboligforeningen ville have et briksystem bl.a. for at komme uønsket adgang i kælderrum til livs. Dette opstod, når ikke alle nøgler blev afleveret ved fraflytning. Med et briksystem kan man nemt slette bortkomne brikker i systemet, og sikkerheden ved fraflytning eller tab af brikker bevares. Allan Overgaard understreger derfor: “Det er en meget stor tryghed for bestyrelserne og ikke mindst beboerne at vide, at vi ved fraflytninger lukker brikkerne, så de ikke kan bruges mere”. Driftsmæssige besparelser er bæredygtigt Briksystemer til adgangskontrol

afløser i dag i stigende grad almin-

DET HAR VÆRET NEMT

delige nøglesystemer, og er også en af de ting, som kan være med til

AT FÅ GENNEMFØRT

at gøre bygningen mere bæredyg-

IMPLEMENTERINGEN UDE

tig på grund af de driftsmæssige

VED BESTYRELSERNE,

nøgler samt energibesparelser i

besparelser ift. håndtering af nye form af den lange batterilevetid på

DA DE TYDELIGT KUNNE FORSTÅ DEN TRYGHED, DER LIGGER I SYSTEMET.

systemet. Allan fortæller ligeledes:

“Servicen for vores beboer er også blevet hurtigere og billigere, da vi selv kan omkode og lave nye brikker, som er billigere end nøgler. Så løber du en tur og mister din nøgle, så er det virkelig noget rod, men løber du en tur og mister din brik, så kan den ikke misbruges”. I dag har AAB omkring 2.500 SimonsVoss enheder rundt omkring i hele Århus, og ca. 40.000 brikker i brug.

1 8

/

M I N

BOLIGF O R EN I N G

/

O K TO B E R

2 0 2 0


BÆ R E DY G T I G H E D

“Måske skal vi kigge mod andre lande og lade os inspirere af dem, hvor man allerede nu lovgiver omkring bæredygtighed.“ Skræddersyede løsninger

da systemet i sin tid blev valgt

bedre ressourceudnyttelse, nye

Allan fortæller også, at det har

til, men mere de lave driftsom-

grønne teknologier og mere miljø-

været nemt at få gennemført im-

kostninger. Men faktisk arbejder

venlige produkter og arbejder

plementeringen ude ved bestyrel-

SimonsVoss målrettet med at ned-

konstant på en minimal påvirkning

serne, da de tydeligt kunne forstå

bringe deres klimaaftryk og har

af jordens klima.”

den tryghed, der ligger i systemet.

det seneste år haft øget fokus på

“Vi kan jo bygge det op som lego-

bæredygtighed både i produktion

Bæredygtighed

klodser og opdele systemet i zoner,

og reelle omkostninger. Største-

hos AAB i fremtiden

sådan at nogle brikker kun giver

delen af CO 2 -udledningen kommer

Når vi snakker bæredygtighed

adgang til f.eks. vaskekælderen og

fra firmabiler og flyrejser, mens

og boligforeninger, så tror Allan

bestemte kælderrum. Ydermere kan

selve produktionen af de elektro-

Overgaard også klart på, at AAB i

vi give adgang i tidszoner, hvilke

niske langskilte er CO 2 neutral.

fremtiden vil kigge mere på certi-

“Vi producerer stort set ikke

ficeringerne, og at bæredygtighed

har gjort, at vi har mindre ballade i bl.a. vores affaldsområder, fordi vi

noget affald i forbindelse med

derfor vil fylde mere frem mod

kan lukke af i nattetimerne. Syste-

fremstillingen af vores varer på

2030. På den måde mener han,

met har også den fordel, at læserne

fabrikken i Osterfeld - kun affald

at regeringen vil blive nødt til at

kan arbejde sammen med de fleste

fra vores kantine”, udtaler Henrik

kigge på at hæve rammebeløbene

vaskerisystemer, så adgang og

Kristensen, Salgsansvarlig i Dan-

eller øge tilskuddet til den grønne

afregning foregår elektronisk. Så

mark. “Alt, hvad der kommer ind

omstilling, hvis drømmen om en

det er fordele som disse, der tæl-

fra underleverandører, kommer

mere bæredygtig andelsboligfor-

ler positivt i regnskabet og øger

i returemballage og bliver sendt

ening skal gå i opfyldelse. “Måske

trygheden for beboerne, men også

retur og genanvendt. SimonsVoss

skal vi kigge mod andre lande og

fleksibiliteten for os”. Projekter,

kommer også senere på året med

lade os inspirere af dem, hvor man

som AAB også arbejder med at in-

flere nye produktforbedringer,

allerede nu lovgiver omkring

tegrerer i systemet, er digitaliseret

som også skal være med til at øge

bæredygtighed, og på den måde

af forretningsgange såsom booking

de allerede lave driftsomkostnin-

går ind og sætter den grønne

af gæsteværelser og selskabs-

gerne på produkterne. Simons-

omstilling øverst på dagsordenen

lokaler. Muligheden for integration

Voss har altså et øget fokus på

over økonomi”, slutter Allan. n

til CRM-system betyder således, at nedslukning af rettighederne sker automatisk i forbindelse med

MERVÆRDI GENNEM MERE BÆRE-

forbedring ved håndtering af affald

DYGTIGHED OG MILJØBESKYTTELSE

og farlige stoffer. Kombinationen af

Naturligvis ved vi hos SimonsVoss,

moderne låseteknik af høj kvalitet

at vores arbejde har indflydelse på

og miljørigtigt arbejde er nøglen til

fundet et system, der både tilgode-

miljøet. Derfor er miljøbeskyttelse og

fremtidens teknologi for SimonsVoss.

ser privatliv og fællesskab men også

bæredygtighed en vigtig bestanddel

opsigelse af et lejemål, også er på listen over udviklingsmulighederne. “Vi føler derfor helt klart, at vi har

af virksomhedens politik hos os. For

MADE IN GERMANY

vi bærer ansvaret for mennesket og

Hvad kvalitet og holdbarhed angår,

miljøet i fællesskab. Vi vil forene en

samt at ressourcerne skånes, har

rentabel produktion med miljøbe-

udviklingen og produktionen af vo-

skyttelse, undgåelse af emissioner,

res produkter og softwareløsninger

Det var som sagt ikke bæredyg-

reducering af forbruget af fos-

i Tyskland ligeledes en positiv

tighedsprincipperne, som andels-

sile brændstoffer og en væsentlig

effekt på vores miljøbalance.

æstetik og funktionalitet, og som har en bæredygtig drift”, udtaler Allan. Bæredygtig adgangskontrol

boligforeningen købte ind på, B U I L D I N G

G R E E N

/

1 9


Lad dig ikke narre af, at det ligner en almindelig lejlighedsdør. Den kan klare både brande og hårdhændede indbrudstyve.

Der er forskel på døre. Har tyven et koben, kan han forcere en almindelig lejlighedsdør på få sekunder. En sikkerhedsdør fra Daloc er testet og certificeret, så den kan modstå et kraftigt koben i mindst fem minutter (effektiv angrebstid). Den beskytter også mod brand, giftig røg og lyde fra trappeopgangen. Med i købet får du et elegant Skandinavisk design. Læs mere på daloc.dk/trygthjem


BÆ R E DY G T I G H E D

Nye muligheder for at blive en GRØN FORENING NY LOVGIVNING KAN SNART GØRE DET LETTERE FOR BEBOERE AT DELES OM SOLCELLESTRØM. MED KOMMENDE REGLER FOR

ENERGIFÆLLESSKABER OG GRUPPER AF AKTIVE KUNDER VIL FÆLLES GRØNNE INVESTERINGER GIVE ENDNU BEDRE MENING.

SOLCELLERNE BETALER SIG HJEM I LØBET AF NOGLE ÅR, VED AT BEBOERNE OG FORENINGEN FÅR GRATIS GRØN STRØM.

B U IL D I N G

G R E E N

/

2 1


BÆ R E DY G T I G H E D

Den nye elforsyningslov kan blandt andet være med til at sikre, at boligforeninger nemmere kan dele egenproduceret vedvarende energi.

NU KOMMER DER EN HÅNDSRÆKNING

FRA EU TIL GRØNNE BOLIGFORENINGER MED EN NY LOVGIVNING, SOM DENNE VINTER VIL BLIVE BEHANDLET I FOLKETINGET.

blandt andet kan bane vejen for, at

end en femtedel af ejendommens

boligforeninger nemmere kan dele

samlede elforbrug og har betalt sig

egenproduceret vedvarende energi

selv hjem i løbet af ca. 10 år.

- også ind i den enkelte lejlighed.

Teknik- og miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen udta-

Rasmus Rohlff Mathilde Johnsen Rasmus Rohlff Specialkonsulent Kbh.’s Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Område- og Bygningsfornyelse

D

Mathilde Johnsen Projektleder Kbh.’s Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Område- og Bygningsfornyelse

Boligforeninger kan

ler: “Når københavnere på den måde

gøre en grøn forskel

går sammen om at investere i grøn

EU’s nye direktiver omkring

teknologi, kan vi bygge i en størrelse,

Vedvarende Energi og Elmarkedet

så det giver mening både i et øko-

skal blandt andet fremme så-

nomisk og klimamæssigt perspektiv.

kaldte borgerenergifællesskaber

Borgerdrevne initiativer og store, fæl-

og gøre det lettere at være ’aktiv

les løsninger på klimaudfordringen er

kunde’, der også selv producerer

ikke enten-eller; det er både-og.”

vedvarende energi. Idéen er, at e seneste år har det nogle

der skal være gunstige vilkår for,

Nye muligheder i fremtidens

gange været kompliceret

at borgere kan investere i den

borgerenergifælleskaber

for boligforeninger at finde

grønne omstilling som supplement

Rigtig mange danskere vil gerne gøre

til offentlige storskalaprojekter.

en konkret forskel for miljøet og

ud af, hvordan de kunne bidrage til den grønne omstilling. Blandt

Allerede i dag er der dog god

andet har det været svært at dele

fornuft i bl.a. at overveje solcel-

gerne. Sidste år viste en undersø-

strøm fra et fælles solcelleanlæg

ler, fx som del af en renovering af

gelse fra Rambøll, at tre ud af fire vil

mellem beboerne uden først at

taget. Københavns Kommune støt-

acceptere en månedlig huslejestig-

pille samtlige elmålere ned. Det

ter gennem Bygningsfornyelsen

ning på 100 kr. for at mindske

har resulteret i mange små anlæg,

demonstrationsprojekter med nye

energiforbruget i deres bolig. Hver

der kun dækker fællesforbruget.

typer solceller, og i 2019 blev et

femte var villig til at stige hele 1.400

anlæg med integrerede, røde sol-

kr. om måneden. Men selvom ønsket

fra EU til grønne boligforeninger med

celler på A/B Landsdommergården

er der, kan de grønne ambitioner

en ny lovgivning, som denne vinter

i København Nordvest færdigt. Her

nogle gange virke svære at handle på.

vil blive behandlet i folketinget.

måtte de omlægge alle elmålerne

Energistyrelsen har netop afsluttet

– men solcellerne er stadig en for-

en særlig rolle: I en andels- el-

høring af en ny elforsyningslov, der

nuftig forretning. De dækker mere

ler ejerforening kan beboerne gå

Nu kommer der en håndsrækning

2 2

/

M I N

BOLIGF O R EN I N G

/

O K TO B E R

bidrage til at bremse klimaforandrin-

Her kan boligforeningerne spille

2 0 2 0


I en andels- eller ejerforening kan beboerne gå sammen om de nødvendige investeringer og aftage fx grøn strøm fra foreningens solceller.

sammen om de nødvendige inve-

varme i bygningerne, til når der

i dag også bl.a. tegl med solceller,

steringer. Her vil de sammen agere

er pres på systemet. Den værdi

matsorte plader der til forveksling

som en gruppe af ”aktive kunder”,

bliver tænkt med, når tariffer og

ligner skifer og solceller til facade-

der er fælles om at aftage fx grøn

regler for afregning af energi til

beklædning, der kan skjules med et

strøm fra foreningens solceller.

Borgerenergifællesskaber skal

yderlag af film i alle tænkelige farver.

Men i fremtiden kan boligforenin-

udvikles i den kommende tid.

ger måske gå endnu videre ved at indgå i et Borgerenergifællesskab.

bygningsintegrerede solceller er, at Solceller giver mening

de har samme funktion og holdbarhed

– allerede i dag

som de traditionelle tagmaterialer,

en sammenslutning af borgere

Solceller kan allerede i dag være en

som solcellerne erstatter. De holder

(herunder boligforeninger), lo-

fordel for boligforeninger. Særligt i

regnen ude i mindst lige så lang tid

kale butikker, virksomheder og/

forbindelse med en tagrenovering,

som teglsten, men de producerer

eller offentlige institutioner, som

hvor der alligevel skal stillads op

derudover strøm i en stor del af

kan samarbejde om fx vedvarende

og lægges nyt tag. Solcellerne

levetiden (der er typisk garanti for

energi, dele-elbiler, et energilager

betaler sig hjem i løbet af nogle

min. 80% af max-niveauet efter 20

og en varmepumpe. Det kan give

år, ved at beboerne og foreningen

år). Det kan derfor godt betale sig at

mening at deles, fordi der på tværs

får gratis grøn strøm – samtidig

kontakte en solcelleleverandør for

af et lokalområde ofte er forskellige

kan det forbedre ejendommens

at høre om mulighederne, når jeres

muligheder: Én ejendom har måske

energimærke og dens værdi.

boligforening står foran at skulle

Et Borgerenergifællesskab er

et optimalt tag til solceller, mens en

Foto: Københavns Kommune, Peter Boel

Fælles for de fleste løsninger med

Københavns Kommune har i

renovere tag eller facader. Jeres

anden har el-bilsparkering og plads

projektet Solar Distrikt Nordvest

forening kan blive et ekstra grønt

til en varmepumpe. Den lokale dag-

arbejdet med nye typer solcel-

fællesskab og spare penge over tid

ligvarebutik bruger masser af energi

ler, der integreres i taget i samspil

– uden at beboerne behøver at

i dagtimerne mens solen skinner,

med bygningens arkitektur. Hos

mærke noget til de ekstra arbejder. n

men har overskud af varme fra køle-

A/B Landsdommergården er der

afdelingen. Med mere vindmølle- og

opsat et rødt glastag med solcel-

solcellestrøm i det kollektive system

ler ind mod gården. Solcellerne

kommer produktionen til at variere,

sparer hvert år andelsforeningen

bogstaveligt talt som vinden blæser.

for 90.000 kr. i elregninger og

Her kan det være værdifuldt, hvis

reducerer deres CO 2 udledning med

private lagrer strøm i batterier eller

310 tons de næste 25 år. Der findes B U I L D I N G

G R E E N

/

2 3

Læs mere om mulighederne for boligforeninger i Kbh.s Kommune på www.kk.dk/byfornyelse


Digitale løsninger giver tid til nærvær Hverdagen bliver lettere med digitale løsninger. Hos SJELDANI Boligadministration kan du altid finde alle dokumenter online. Bestyrelsen kan følge med i regnskaber og holde styr på alle bilag. Det gør administrationen lettere – både for dig som kunde og for din administrator hos SJELDANI Boligadministration. Det giver tid og overskud i hverdagen.

Ring til Kirsten Sjeldan og hør, hvordan vi kan gøre din hverdag enklere. Ring i dag på tlf.: 3324 2111 Læs mere om os på sjeldani.dk


ADVERTORIAL

E N E R G I B E S PA R E L S E

FÅ SOLENS STRÅLER PÅ LAGER SOLCELLEANLÆG ER ET POPULÆRT VALG I MANGE BOLIGFORENINGER. ANLÆGGET ANVENDER SOLENS STRÅLER TIL AT PRODUCERE STRØM OG ER SÅLEDES BETINGET AF DEN MÆNGDE SOLSTRÅLER, SOM SOLEN AFGIVER, OG DET SKABER EN PROBLEMATIK: SOLEN ER NEMLIG OFTEST FREMME, NÅR VI IKKE ER HJEMME TIL AT UDNYTTE ENERGIEN FRA DEN.

D

et betyder, at mange går glip

batteristyringsvirksomhed Lithium

af den selvproducerede, grøn-

Balance, har udviklet en batteriløsning,

ne energi og i stedet må betale

der gør det nemmere for jeres bolig-

for konventionel strøm fra elnettet.

forening, at få det optimale ud af jeres

Men med et batterisystem kan I op-

solcelleanlæg.

bevare solens stråler. Det sikrer bedre

Sille Ørnberg Sille Ørnberg Head of Marketing, XOLTA

Batteriet er på størrelse med et stort

udnyttelse af solens energi og bringer

køleskab og oplagrer overskudskapa-

udgifterne til el ned i jeres forening.

citeten fra solens energi, som herefter ligger tilgængelig for beboerne.

Forener produktion og behov

“Batteriet er først og fremmest med

XOLTA, der er en del af den erfarne

til at sikre, at beboerne får del i den

MANGE GÅR GLIP AF DEN

SELVPRODUCEREDE, GRØNNE ENERGI, OG I STEDET MÅ DE BETALE FOR KONVENTIONEL STRØM FRA ELNETTET.

B U IL D I N G

G R E E N

/

2 5


E N E R G I B E S PA R E L S E

egenproducerede strøm, men det giver også en helt anden fleksi-

bilitet. Beboerne behøver ikke længere tænke over at skulle sæt-

BEBOERNE

BEHØVER IKKE

te vasken over om natten, fordi det er billigst. Med batteriet kan man bruge sin egenproducerede

LÆNGERE TÆNKE

strøm på de tidspunkter, hvor

OVER AT SKULLE

man faktisk har behov for det,”

SÆTTE VASKEN

fortæller Lars Kruse, der er chef for XOLTAs batteriafdeling.

OVER OM NATTEN, FORDI DET ER

Større forbrugerbevidsthed Boligforeningen Hedemarken, der

BILLIGST.

ligger i Albertslund, har undergået en større energirenovering, og i den sammenhæng er et samarbejde mellem XOLTA, COWI

og Landsbyggefonden blevet sat i søen. Boligforeningen har fået monteret et batteri, der fremover skal sikre, at beboerne får størst mulig glæde af den strøm, som foreningens solcelleanlæg producerer. Med XOLTAs app kan både ejendomsadministratorer og beboere holde øje med forbruget, der visualiseres via forskellige grafer i app’en – smart og fascinerende. “Med appen kan man følge med i forbruget og se, hvor meget man har sparet i boligforeningen; både på daglig basis og totalt. Det giver en helt anden og større forbrugerbevidsthed,“

eneste, det kræver, er et solcelle-

fortæller Christian Bjørn Rasmus-

anlæg, som det kan tilkobles – og

sen, der er produktionsansvarlig

et sted at stå. Batteriet er kompa-

i XOLTA.

tibelt med alle slags solceller, og

teri flytter ikke blot forbruget fra

det er desuden skalerbart. Har en

et tidspunkt til et andet. Det tager

Skalerbare løsninger

boligforening behov for mere end

højde for vejrprognoser, elpriser og

Det er nemt for boligforeninger,

ét batteri, kan det nemt lade sig

der ønsker at udnytte energien

gøre. Uanset hvor mange batterier,

fra deres solceller bedre, at få

der tilknyttes solcellerne, agerer

etableret et batterilager. Batteri-

de sammen som ét anlæg. n

systemet installeres nemt, og det

Læs mere på www.xolta.com/da

FAKTA Et intelligent XOLTA solcellebat-

historisk elforbrug for at finde ud af, hvornår det bedst betaler sig at lagre eller bruge jeres solenergi, og hvornår det er økonomisk bedst at købe strøm fra elnettet. XOLTAs BAT-79 er bygget til at stå ude i alt slags vejr, det har et energiindhold på 79 kWh og en

OM X O LTA XOLTA er en division i LiTHIUM BALANCE, som fokuserer på batterisystemer til energilagring. LiTHIUM BALANCE er en af verdens første virksomheder, der har specialiseret sig i batteristyringssystemer til litium-ion batterier. Denne viden er grundlaget for XOLTAbatterierne og præcis det, der gør det muligt for os at hjælpe boligforeninger og andre kunder med at effektivisere deres forbrug af el. 2 6

/

M I N

BOLIGF O R EN I N G

/

O K TO B E R

op- og afladning på 30 kW. Sidst i 2020 kommer der også batterimoduler på 5 og 10 kWh på markedet til de mindre boligforeninger.

2 0 2 0


Sikker udvendigt Flexibel indvendigt Adgangskontrol, mange brugere eller mobil kommunikation: Dørkommunikation fra Siedle tilpasser sig, igen og igen.

Made in Germany

www.siedle.dk


BÆ R E DY G T I G H E D

ENERGIFORBRUG I BYGNINGER

UDGØR OMKRING 40% AF DET SAMLEDE

2 8

/

M I N

ENERGIFORBRUG I DANMARK.

BOLIGF O R EN I N G

/

O K TO B E R

2 0 2 0


ADVERTORIAL

EN BÆREDYGTIG BOLIGFORENING 82 PCT. AF DANSKERNE ANERKENDER, AT DEN GENNEMSNITLIGE TEMPERATUR PÅ JORDEN ER STIGENDE, OG AT DEN GLOBALE OPVARMNING ER MENNESKESKABT. der, at de forandringsprocesser,

får os til at føle os godt tilpas

der finder sted i vores samfund,

og giver os livskvalitet.

skal have en kvalitet, der sikrer,

• Miljømæssig bæredygtighed

at de er i stand til at opretholde

i renoveringen af en bygning

et godt liv for os alle.

handler om at bygge og reno-

Bæredygtig udvikling betyder

miljømæssigt fodaftryk (carbon

ter i vores samfund, som skal

footprint) som muligt.

bevares eller bringes videre. Det

• Økonomisk bæredygtighed

kan for eksempel være det gode

i renoveringen af en bygning

liv, naturressourcer, naturen, de

handler om at sikre langvarige

et er glædeligt, at dan-

økologiske kredsløb, den sociale

økonomiske interesser og inve-

skernes bevidsthed om

organisering, kulturen eller øko-

stering for bygningen og etable-

klimaforandringerne

nomien.

re hensigtsmæssige rammevilkår

Ole Brockdorff Ole Brockdorff Arkitekt maa Trio Arkitekter

D

vere bygninger med så lille et

også, at der er nogle elemen-

og deres konsekvenser er klar.

For at en renovering af en byg-

for ressourceoptimering.

Det betyder, at vi kan fokusere

ning betragtes som bæredygtig,

på, hvordan vi som borgere,

skal bæredygtigheden strække

Hvorfor fokusere

forbrugere og samfund kan

sig fra start til slut i en bygge-

på bæredygtighed?

gøre noget effektivt ved den

proces. Fra råvareindvinding

Ifølge Teknologisk Institut har vi

globale opvarmning.

over brugsfasen til nedrivning,

i 2050 brug for 3,5 gange jorden,

For boligforeninger er det

bortskaffelse og recirkulering.

hvis vi fortsætter med at bruge

som bygningsejere ved at have

Bæredygtig renovering handler

ressourcer på byggeri i det

et stort fokus på bæredygtig-

om at mindske energiforbruget

tempo, vi gør nu. Derfor er det

hed ved drift, renovering og

– men det skal ske uden at gå på

bydende nødvendigt at indtænke

ombygning af ejendommen.

kompromis med et sundt inde-

bæredygtighed i byggeriet.

klima, æstetik, komfort, økonomi Hvad er bæredygtighed?

og arkitektur.

Energiforbrug i bygninger udgør omkring 40% af det samlede

Bæredygtighed. Hvad er det

energiforbrug i Danmark. Ener-

egentlig? Det, at vi passer på

Bæredygtighed defineres som

gien går primært til opvarmning,

hinanden og kloden, står nok

en indsats i tre dimensioner:

ventilation og belysning. Effek-

klart for de fleste af os. Men

• Social bæredygtighed i reno-

tivisering af energiforbruget i

har du helt ned i detaljerne

veringen af en bygning handler

bygninger spiller en afgørende

styr på, hvad der egentlig for-

om at reducere sygdom, sikre

rolle for, at vi kan nå det politi-

stås ved at være bæredygtig?

højere produktivitet og skabe

ske mål om at være uafhængige

En bæredygtig udvikling bety-

hensigtsmæssige bygninger, som

af fossile brændsler i 2050.

B U IL D I N G

G R E E N

/

2 9


BÆ R E DY G T I G H E D

BOLIGFORENINGENS VALG VIL PÅVIRKE IKKE BARE DE NÆRMESTE, MEN OGSÅ VIRKSOMHEDERNES VAREUDBUD OG DE POLITISKE BESLUTNINGSTAGERE.

Bæredygtighed i renoverings- og

at en samlet vurdering af for-

også virksomhedernes vareudbud

byggeprojekter kan betragtes som

dele ved renoveringen vil falde

og de politiske beslutningsta-

en syntese af de tre dimensioner:

positivt ud, også i tilfælde hvor

gere. For eksempel ved at vælge

Sociale, miljømæssige og økono-

den direkte tilbagebetalingstid på

LED-pærer i stedet for glødepæ-

miske forhold i en kombination

investeringen er meget lang.

rer, opvarmning og strøm gennem

med byggetekniske/teknologiske

For betonbyggeris vedkommen-

vedvarende energi i stedet for

forhold og procestænkning, der

de er vi så “heldige”, at der er

fossile brændstoffer osv.

alle balanceres og prioriteres i

et stort renoveringsbehov for de

En bæredygtig boligforening er

et helhedsmæssigt funktionelt

byggerier, som skød op i 60’ere

karakteriseret ved, at den i reno-

og arkitektonisk grundlag for et

og 70’erne. Beton forvitrer jo.

verings-, bygge- og driftsfasen

projekt, så det bliver så bæredyg-

Det er ikke i sig selv noget godt,

bruger miljøvenlige eller genan-

tigt som overhovedet muligt. Især

men det skaber i det mindste et

vendelige materialer. Derudover

ressourceforbruget i byggeriet er

naturligt behov for at renovere,

skal der arbejdes mod et reduce-

centralt, for kun ved at optimere

og dermed også en anledning

ret energi- og ressourceforbrug.

ressourcerne opnås det bæredyg-

til at få løftet byggerierne rent

Og så skal den gøre brug af alter-

tige byggeri, særligt på det miljø-

energimæssigt.

native opvarmningsmetoder. Kort

mæssige og økonomiske område.

For det murede byggeri, som vi

sagt: En bygning, der består af

jo har rigtig meget af, er situatio-

materialer og tekniske systemer

Er bæredygtighed

nen en anden. Her er der sjældent

(afløb, vand og varme), der på

godt for din økonomi?

nogle rent byggetekniske begrun-

alle tidspunkter i bygningens livs-

Det korte svar er JA! Det, som er

delser for at renovere, for mur-

cyklus påvirker miljøet minimalt.

godt for miljøet, er også godt for

værk er noget voldsomt holdbart

økonomien. Man kan argumentere

noget. Og dertil kommer, at der

for, at bæredygtighed er en rig-

ofte vil være nogle æstetiske om-

tig god økonomisk investering på

kostninger forbundet med omfat-

lang sigt. Økonomerne fortolker

tende renoveringer. En udvendig

bæredygtighed som, at fremtidige

efterisolering af et smukt udført

generationer skal have mulighed for

murstensbyggeri fra 1950’erne

mindst det samme velfærdsniveau,

har ikke mange venner.

BÆREDYGTIGHED KUNNE F.EKS. VÆRE: MATERIALE: Brug et langtidsholdbart facade- og tagmateriale som f.eks. skifer, som ikke skader naturen hverken i produktionen af materialet,

som vi lever under nu. Det er oplagt,

eller når taget om mange generationer har udtjent sin levetid.

at natur og klima også er betyd-

Hvordan bliver man

ningsfuld for velfærden – og derfor

mere klimabevidst?

kan det betale sig at spare på de

Som klimabevidst boligforening

ressourcer, vi forbruger af i dag.

kan man til tider stille sig selv

isolering af ydervægge, tag,

Det gælder om at finde grønne

fundament og gulv, samt rør og

initiativer og løsninger, som bolig-

vinduer og etablering/optimering

foreningen kan lade indgå i dens

af ventilation evt. med varmegen-

hverdag. Det handler om, hvordan

indvinding, bør stå højt på enhver

man som boligforening kan på-

boligforenings dagsorden. Og ofte

virke verden omkring sig gennem

vil en rigtigt udført energirenove-

grøn adfærd og grøn livsstil.

ring samtidig medføre et forbed-

Boligforeningens valg vil på-

ret indeklima, som kan bidrage til

virke ikke bare de nærmeste, men

/

så tæt på kilden som muligt LAR (Lokal Afledning af Regnvand).

spørgsmålet: Hvad kan vi gøre?

Energirenovering med efter-

3 0

AFLØB: Håndtering af regnvand

M I N

BOLIGF O R EN I N G

/

O K TO B E R

VAND: Regnvand kan udnyttes til toiletskyl, vaskemaskine og udendørs brug, så ejendommen forbruger så få vandressourcer som muligt. VARME: En luft-til-vand-varmepumpe optager fugtigheden i bygningens luft til at opvarme vandet, og energien i luften udenfor omsættes til gulvvarme.

2 0 2 0


Udnyttelse af boligforeningens tagrum/

redygtigt. Samtidig er der ofte usik-

etage til boliger er også bæredygtigt.

kerhed om, hvilke materialer der er

Og med de meget store prisstignin-

indbygget eller erstattet, og hvilke

ger på lejligheder i København er der

bagvedliggende konstruktioner der

for alvor kommet fokus på at indrette

er pillet ved.

flere nye moderne tagboliger i de

I dag er byggeriet og renoveringen

gamle loftarealer. Tagboliger udnyt-

blevet langt mere kompliceret, og

ter den eksisterende infrastruktur og

spækket med alle mulige nye materia-

får både masser af sol og frisk luft

letyper og tekniske løsninger, som på

samtidig med, at forurening og støj er

hver sin måde skal mindske energifor-

minimeret på øverste etage. Og nyind-

bruget. Man kan frygte, at løsningerne

retning af tagetagen kan samtidig med

alt for ofte bliver for enøjede, og at

de nye tagboliger også give mulighed

man mangler at have øje for helheden

for f.eks. fælles altaner til gavn for

i bygningen og altså har en indgående

ejendommens øvrige beboere.

forståelse af bygningens strukturer.

Bygningsdrift rangerer lavt hos

At afdække bygningens struktu-

boligforeninger. Fokus er ofte ude-

rer i forbindelse med en bæredyg-

lukkende på “her og nu” udgifterne

tig renovering kræver forudgående

ifm. renoveringsopgaver, på trods af

undersøgelser og afklaring af de

at de “rigtige” bæredygtige løsninger

bygningsfysiske og æstetiske for-

typisk har en positiv indflydelse på

hold, hvilket er af helt afgørende

en nedbringelse af de løbende drifts-

betydning for de efterfølgende

omkostninger. Hvis man bruger lidt

muligheder, og som giver os øje

ekstra kræfter fra projektets start på

for, at der er mere på spil en blot

at analysere, diskutere løsninger og

at istandsætte en bygning.

udarbejde business cases for bygningsdriften, kan der skabes et solidt fundament for valg af løsninger. De er måske dyrere her og nu, men er mange gange i sidste ende billigere gennem en sund og effektiv drift. Forstå din bygning Vi renoverer løs i jagten på at nå EU’s mål om at være CO 2 -neutrale i 2050, og det er jo glædeligt. Men vi skal blive langt bedre til at tænke på bygningen som helhed.

I sammenligning med nybyggeri så er det at renovere en bygning, som

DET, SOM ER

GODT FOR MILJØET,

er opført for hele og halve århundreder siden, langt mere kompliceret

ER OGSÅ GODT

at håndtere. En hel del byggerier har gennem tiderne været udsat for mere

FOR ØKONOMIEN.

eller mindre gennemtænkte renoveringer og fornyelser, og vi ser ikke helt sjældent, at den udførte renovering efterfølgende skal laves om alt for hurtigt, hvilket på ingen måde er bæ-

B U I L D I N G

G R E E N

/

3 1


BÆ R E DY G T I G H E D

Det er også vigtigt at være op-

drager til et sundt og godt indeklima,

ket tilskud gennem “Byfornyelses-

mærksom på, at der ikke findes

hvor renoveringen er optimeret i for-

puljen”, “Støjrenoveringspuljen”,

én løsning, som passer lige godt

hold til brugernes behov. Vi arbejder

forsyningsselskaber mm.

på alle byggerier. Det handler om

derfor analytisk med at identificere

at finde den løsning, som bedst

ånden i en bygning og finde løsnin-

bl.a. fokusere på at skabe de bedste

indfrier potentialet i det enkelte

ger, der optimerer og gentænker det

forudsætninger for at reducere

byggeri. Det er ikke mindst i

konkrete bygningsværk.

bebyggelsens energiudgifter, og

den forbindelse, at man taler om

En bæredygtig renovering skal

Bæredygtige renoveringer skal

derved frembringe en løbende øko-

“smarte” energirenoveringer, hvor

som al anden arkitektur være an-

nomisk besparelse for den enkelte

man tænker bæredygtighed i bred

svarlig. For at vi når derhen, skal

beboer.

forstand ind i renoveringen. Det vil

vi udfordre os selv og boligfor-

sige ikke blot miljømæssigt, men

eningen, og det er vigtigt at der

bare forbedre energitilstanden i

også socialt og økonomisk. Kon-

ikke opstår en modsætning mellem

bygningen. Det økonomiske over-

sekvenserne for boligforeningens

æstetik og ansvarlighed, da vores

skud fra de nye tagboliger kan

økonomi skal indtænkes fra start,

projekter kun er en succes, hvis

anvendes til en renovering af den

for hvis ikke projektet giver økono-

økonomiske, teknologiske og bære-

underliggende ejendom med fokus

misk mening og kan håndteres med

dygtige aspekter er fuldt integreret

på mindsket energiforbrug og for-

den økonomi, som nu er til stede, så

i det arkitektoniske koncept.

bedret kvalitet og indeklima.

bliver det naturligvis ikke til noget. Arkitekten er her den oplagte sam-

Når et bæredygtigt renoverings-

En ny moderne tagbolig vil ikke

Der er udført projekter, hvor

projekt virkelig lykkes, er det fordi,

beboere inden renoveringen tænd-

arbejdspartner for boligforeningen.

det på én gang overrasker med sine

te for varmen i september måned

Når vi som arkitekter reno-

innovative løsninger og samtidig ud-

pga. træk og kuldegener, og hvor

nytter styrkerne i det eksisterende.

de efter renoveringen først skruer

verer, kan vi vælge at gengive det eksisterende eller at forlænge den

op på termostaten i december.

oprindelige tanke bag bygnings-

Økonomien i bæredygtighed

arkitektur i en nutidig udgave.

Der kunne måles en helt konkret

Der er flere muligheder for øko-

værdi for beboere, idet forenin-

Vores løsninger udspringer af de

nomisk tilskud til boligforeninger

gens samlede energiforbrug blev

specifikke bygningspotentialer, og

for gennemførelse af bæredygtige

reduceret med 93%. Heraf var

æstetikken skal integreres, så det bi-

projekter. F.eks. er der i øjeblik-

over 75% af energiforbruget til opvarmning i boligerne reduceret. Ved at efterisolere bygningskroppen, udskifte vinduer og etablere effektive varmegenvindingsanlæg, sikres desuden både frisk luft i boligerne og genanvendelse af op til 85% af varmen i bebyggelsen. Rådgivning om bæredygtighed i byggeriet handler om at skabe mest mulig værdi for bygherrer, brugere og samfund. Samtidigt skal man forvalte ressourcerne investeret i byggeriet således, at de miljømæssige, sociale og økonomiske omkostninger reduceres mest

muligt i et livscyklus-perspektiv. Danskerne opfatter grøn om-

FORENINGENS SAMLEDE ENERGIFORBRUG

stilling som en forudsætning for

BLEV REDUCERET MED 93%. HERAF VAR OVER

fremtidens vækst og velfærd.

75% AF ENERGIFORBRUGET TIL OPVARMNING

til, at omstillingen gerne må koste

I BOLIGERNE REDUCERET. 3 2

/

M I N

BOLIGF O R EN I N G

Samtidig er der stor opbakning noget på kort sigt, hvis den giver gevinst på langt sigt. n

/

O K TO B E R

2 0 2 0


KONTAKT Niels Hupfeld på TELEFON 35 27 80 20

HUPFELD & HOVE - D I N TÆ T T E S A M A R B E J D S PA R T N E R Hupfeld & Hove administrerer en portefølje af mellemstore og større andelsbolig- og ejerforeninger. Vi har et indgående kendskab til foreningsdrift herunder byggesager inkl. offentlig byfornyelse, og vi arbejder tæt sammen med hver forening, som vi knytter en fast administrator og advokat til. I vores samarbejde med foreningerne giver vi hurtige og kompetente svar baseret på vores mere end 30 års erfaring i branchen. HUPFELD & HOVE ADVOKATAKTIESELSKAB Viemosevej 62 • 2610 Rødovre • Tlf: 35 27 80 20 E-mail: nh@hplaw.dk • www.hplaw.dk


F I NAN S I E R I NG

EN PLAN, I IKKE KAN UNDVÆRE TAGET ER UTÆT. FALDSTAMMERNE ER TÆREDE. OG PÅ SIDSTE GENERALFORSAMLING VEDTOG I EN GENNEMGRIBENDE GÅRDRENOVERING. OG ØKONOMIEN I FORENINGEN ER JO GOD, SÅ HVAD SKULLE FORHINDRE JER I AT LÅNE PENGE TIL AT GÅ I GANG?

I

kke så meget… hvis I altså har

holdelsesplan. Det er i praksis den

en opdateret vedligeholdelses-

eneste måde, at banken kan vurdere

plan med i banken. Ellers kan

foreningens kreditværdighed. Det

det blive svært.

Carsten Risgaard Carsten Risgaard Journalist

er ikke nok at have flinke ejere, der

“Skal en andelsbolig- eller ejer-

betaler fællesomkostningerne til ti-

forening finansiere større renove-

den, hvis ejendommen er en renove-

ringer, kræver det som udgangs-

ringskatastrofe, der bare venter på

punkt, at de sammen med regnskab

at ske,” fortæller Jane Susan Vind-

og budget kan fremvise en vedlige-

feldt, der er erhvervsrådgiver i Lån

Målet med økonomiske rådgivning er at tilrettelægge økonomien, så det bliver mest fordelagtigt for beboerne.

3 4

/

M I N

BOLIGF O R EN I N G

/

O K TO B E R

2 0 2 0


ADVERTORIAL & Spar Bank og primær kontakt

kommende opgaver, planlægge

Manglen på initiativ kan for

til de mange ejer- og andels-

renovering og nye projekter - og

eksempel forekomme i forenin-

boligforeninger, der er kunder i

til at få de bedst mulige vilkår til

ger, hvor bestyrelsen har siddet

banken.

finansieringen. Jo mere styr der

i mange år. Derfor mener Jane

er på fremtiden, jo bedre er for-

Susan Vindfeldt, at nye medlem-

eningens forhandlingsposition.

mer i en bestyrelse har en sær-

Ubehagelig overraskelse Pro b l e m e r n e m e d a t f å f i n a n s i e-

“Det handler jo ikke kun om at

lig forpligtelse til at få bragt en

ret d e n ø dve n d i g e t i l t a g ko m m e r

kunne få et lån. Udgangspunktet

kvalificeret vedligeholdelsesplan

ofte s o m e n u b e h a g e l i g ove r-

for vores økonomiske rådgivning

på bane.

ras ke l s e . I r e a l i t e t e n k a n d e t

er at tilrettelægge økonomien,

bet y d e , a t e n e j e n d o m i k ke k a n

så det bliver mest fordelagtigt

mer, der udfordrer vanetænknin-

fina n s i e r e d e n ø dve n d i g e r e p a-

for beboerne - altså foreningens

gen. Alle bestyrelser vil jo gerne

rati o n e r ove r d e n a l m i n d e l i g e

medlemmer. Nogle gange er det

gøre det bedste, men det er de

drif t , m e n e r n ø dt t i l a t b e d e o m

klogest at vente med at låne, og

nye, som skubber på for at få

eks t ra o r d i n æ r e i n d b e t a l i n g e r

i stedet vente til du kan samle

forandringer. Og mangler man en

til a t d æ k ke u d g i f t e r n e . D e t e r

flere mindre opgaver i et større,

mission, så er den her helt oplagt

sjæ l d e n t p o p u l æ r t h o s m e d l e m-

koordineret projekt”.

at tage fat på.”

Gør op med manglen på initiativ

Kvalificeret hjælp

vedligeholdelsesplan det bedste

“På alle måder er planen en

Det er typisk specialiserede

råd til en hvilken som helst be-

forudsætning for en bæredygtig

tekniske rådgivere, dvs. ingeni-

styrelse i en ejer- eller andels-

økonomi i en ejer- eller andels-

ørfirmaer, arkitektvirksomheder

boligforening, mener hun. Målet

boligforening. Alligevel oplever

og bygningskonstruktører, der

er at få overblik til at prioritere

vi indimellem, at det slet ikke har

udarbejder planerne. Det kan

været på agendaen i bestyrelsen,

være god ide at vælge en leveran-

og at ejendommens administrato-

dør, der ikke bagefter skal løse

rer ikke selv bringer det på bane.

opgaverne. Det sikrer størst uaf-

Måske fordi det selvfølgelig

hængighed og objektivitet. Lån

koster en sum penge afhængigt

& Spar kan anbefale en række

af ejendommens størrelse, alder

pålidelige leverandører og der

og karakter,” siger Jane Susan

findes naturligvis et bredt udvalg

Vindfeldt.

på nettet. n

“Det er tit de nyvalgte medlem-

mer n e . Derfor er etableringen af en

PROBLEMERNE MED AT FÅ FINANSIERET DE NØDVENDIGE TILTAG KOMMER OFTE SOM EN UBEHAGELIG OVERRASKELSE.

MED EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN KAN I… 1 Undgå akutte skader, der er dyre at udbedre. 2 Fordele vedligehold over en længere periode med et fast budget. 3 Spare op til de store projekter som tag og vinduer. 4 Opnå de bedst mulige vilkår for finansiering.

B U I L D I N G

G R E E N

/

5 Optimere den økonomiske rådgivning.

3 5


Skal du have nye målere? Du kan regne med os! Hos ista har vi kundens bedste interesse for øje og gør din hverdag lettere. Vi håndterer dit vand- og varmeforbrug – effektivt, sikkert, transparent! Vi leverer:  Intelligente

helhedsløsninger til måling af forbrug og indeklima

 Kvalitetsregnskaber  Adgang

til tiden. 90% inden for 30 dage

til online forbrugsvisning

Ring til os på 77 32 33 00 og få et tilbud.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV Og kom i godt selskab med over 1.600 andre bestyrelsesmedlemmer! Få viden, inspiration og invitationer til gratis events, som er relevante for dig, der er bestyrelsesmedlem i en andels- eller ejerboligforening. Vi udsender nyhedsbrevet med 2-3 ugers mellemrum og sørger for, du får den vigtigste information direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her: www.minboligforening.dk/nyhedsbrev

Foto: iStock

ista Danmark A/S  Borupvang 5B  2750 Ballerup  Tlf.: 77 32 32 32  ista@ista.dk  www.ista.dk


ADVERTORIAL

BÆ R E DY G T I G H E D

LØSNINGER MED OMTANKE for miljøet Skræddersyede

FLERE OG FLERE BOLIGFORENINGER ØNSKER DIGITALE LØSNINGER INDEN FOR HUS- OG DØRTELEFONI, OG SOM BOLIGFORENING BØR MAN OGSÅ VÆLGE GRØNNE LØSNINGER, DER TAGER HØJDE FOR MILJØET.

S

om boligforening kan det være væ-

hvis bare man sætter fokus på kvalitet,

sentligt at tænke bæredygtigheds-

holdbarhed samt produktion af materia-

aspektet ind i både drift, vedlige-

ler og produkter.

holdelse og renoveringsarbejde. Og det

Nadia Maja Bech Nadia Maja Bech Kommunikation og marketing Siedle Nordic A/S

behøver ikke altid at være store energi-

Bæredygtig produktion

renoveringsprojekter, man kaster sig ud

Elektroniske løsninger til hus- og dørtele-

i, hvis man ønsker at være en grønnere

foni er måske ikke det første, man tænker

og mere bæredygtig boligforening.

på, når bæredygtighedsbegrebet kom-

Med bæredygtighedsaspektet for øje

mer på banen. Imidlertid er det dog et af

kan man i næsten alle henseender finde

de steder, hvor det faktisk er simpelt at

fornuftige løsninger til boligforeninger,

tænke bæredygtighed ind i løsningen.

DET BEHØVER IKKE ALTID AT VÆRE STORE ENERGIRENOVERINGS PROJEKTER, MAN KASTER SIG UD I, HVIS MAN ØNSKER AT VÆRE EN GRØNNERE OG MERE BÆREDYGTIG BOLIGFORENING.

B U IL D I N G

G R E E N

/

3 7


BÆ R E DY G T I G H E D

Det kan for eksempel være en god idé at undersøge rammerne for

produktionen af produkter inden for digital hus- og dørtelefoni, og

FOR BOLIGFORENINGER BETYDER

DET, AT MAN KAN HAVE SIT DØR- OG

flere og flere virksomheder tager heldigvis løftet om et socialt- og miljømæssigt ansvar seriøst. Tyske

HUSTELEFONIANLÆG I ÅRTIER.

Siedle er en af de virksomheder. “I dag er der et stort fokus på, at

vi skal passe godt på vores jord og sikre ordentlige, sociale forhold. Det underbygger vi med en forsvarlig og bæredygtig produktion”, siger Allan Mikkelsen, salgschef hos Siedle Nordic A/S og fortsætter: “Vi arbejder på at reducere miljøpåvirkningen via en energibesparende produktion, ansvarlig affaldsstyring og anvendelse af genanvendelige materialer. Derudover fokuserer vi målrettet på at skabe ordentlige arbejdsrammer for vores medarbejdere,” siger han. For udover at vælge en leverandør, som danner rammerne for en produktion, der belaster miljøet mindst

står serie- og enkeltemner i høj

de et eksisterende anlæg, som er

muligt, og har fokus på den miljø- og

kvalitet, som også bidrager til at

installeret helt tilbage i 1950”.

klimamæssige bæredygtighed, er

forlænge holdbarheden.

social bæredygtighed også et aspekt,

Med bagudkompatible løsnin-

Skræddersyede løsninger

der kræver fokus. Det kan man blandt

ger og omfattende service kan

med moderne metoder

andet gøre ved at vælge en leveran-

man sikre sig, at miljøet belastes

Alle boligforeninger har forskellige

dør, der sikrer kvalificerede arbejds-

mindst muligt, fordi det sikrer

behov. Når det kommer til kom-

og uddannelsespladser, som opfylder

produkternes funktionsevne og

munikationsløsninger, er det derfor

de mest moderne sociale, økologiske

bevarer deres værdi i meget lang

vigtigt, at der tages højde for hver

og helbredsmæssige standarder.

tid. For boligforeninger betyder

enkelt forenings ønsker. Også bru-

det, at man kan have sit dør- og

gervenlighed er et vigtigt para-

hustelefonianlæg i årtier.

meter, så alle foreningens beboere

Holdbare løsninger af høj kvalitet Ved at vælge produkter af høj

“I vores produktudvikling har

kan betjene anlægget.

kvalitet sikrer man, at produkterne

vi fokus på lang holdbarhed og

også har en længere levetid – og

bagudkompatibilitet, som gør, at det

tekter og tager udgangspunkt i hele

det er vigtigt i forbindelse med

oftest vil være muligt at reparere og

indgangspartiet i forhold til farver,

bæredygtighed. Som hightech-

opgradere eksisterende systemer”,

materialer og stil, når vi skal finde

virksomhed anvender Siedle de

siger Allan Mikkelsen og fortsætter:

frem til den rigtige løsning. Udover

mest moderne produktionsmetoder,

“Et eksempel er de nye Siedle

“Vi arbejder tæt sammen med arki-

det prioriterer vi intuitiv betjening af

hvor der med en kombination af

IQ svartelefoner, som giver bru-

kompleks teknik, så brugerne ople-

præcise, digitalt styrede produkti-

geren adgang til mobil dørkom-

ver barrierefrihed i form af entydige

onsmaskiner, velfunderet viden og

munikation via app. Med blot en

symboler, store taster og klare kon-

traditionelt håndværkskunst op-

lille opdatering kan vi genanven-

traster,” siger Allan Mikkelsen. n

OM S I E D L E N O R D I C Siedles rødder stikker mere end 270 år tilbage og begynder i sydtyske Schwarzwald. Her støbte Mathäus Siedle sine første klokker til produktion af ure. Siden blev endnu et forretningsområde etableret af hans oldebarn, Salomon. Det resulterede i virksomhedens første telefoner i 1887, som senere førte til en specialisering inden for hus- og dørtelefoni. 3 8

/

M I N

BOLIGF O R EN I N G

/

O K TO B E R

2 0 2 0


BOELSKIFTE ADMINISTRATION H VO R F O R S K AL DU VÆLGE OS SOM ADMINISTRATOR? Boelskifte administration har branchens længste erfaring og skaber med kvalificeret rådgivning og højt serviceniveau værdi for vore kunder. I et tæt samarbejde med bestyrelsen planlægges langsigtede og holdbare strategier for ejendommens udvikling og økonomi. Som en af de få har Boelskifte in-house advokater der sammen med Boelskiftes øvrige specialister bistår med daglig og proaktiv rådgivning. Vi løfter også de mere tunge sager, hvor andre giver op. Den gode rådgivning,

Andreas Elleby Advokatfuldmægtig

medarbejdere med overskud og anvendelse af de nyeste it-løsninger

Martin Leth Hansen Advokat (H) og partner

mener vi, er årsagen til de mange loyale kunder i vores administration. NAVN: BOELSKIFTE

Vi udfører også vicevært- og ejendomsserviceydelser.

ADMINISTRATION

FAKTA OM FIRMAET

BELIGGENHED: SOLBJERGVEJ 3,

TILBYDES BEBOER P R O F I L E R , D E R T I L L A D E R K O M M U N I K A T I O N FRIT IMELLEM BEB O E R E , B E S T Y R E L S E O G A D M I N I S T R A T O R

JA

ADMINISTRATOR O G B E S T Y R E L S E K A N S E N D E S M S DIREKTE TIL BEBO E R N E

JA

BEBOERBOKS, HVO R D E R K O M M U N I K E R E S U D E N A T M A N SKAL KENDE HVER E N K E L T B E B O E R S K O N T A K T I N F O R M A T I O N

JA

DOKUMENTARKIV F.EKS. INDKALDELSER, REFERATER OG VEDTÆGTER

JA

ONLINE BILAGSGODKENDELSE. DIGITAL OG AUTOMATISERET GODKENDELSE

JA

ØKONOMISKE DATA. OVERSIGT OVER FORENINGENS ØKONOMISKE DATA, DER KAN TI L G Å S A F B E S T Y R E L S E N D Ø G N E T R U N D T

JA

HJEMMESIDE INTE G R E R E T M E D A D M I N I S T R A T O R S S Y S T E M E R

JA

JURIST/ADVOKAT T I L K N Y T T E T TILBYDER BYGGES A G S A D M I N I S T R A T I O N

2000 FREDERIKSBERG ETABLERET: 1951

JA ADVOKAT TILKNYTTET JA

KONTAKTOPLYSNINGER: TELEFON 38 16 06 16 E-MAIL KONTAKT@ BOELSKIFTEADM.DK HJEMMESIDE WWW. BOELSKIFTEADMINISTRATION.DK


Foto: iStock

Tilmeld dig vores gratis events Næste VidenSeminar TIRSDAG d. 20. oktober 2020 Tema:

Opgange, adgangskontrol og brandsikring

Hvor:

SOHO, København

ONSDAG

d. 18. november 2020

Tema:

Fugt, skimmelsvamp og kælder

Hvor:

Arbejdernes Landsbank (AL2), København

Tilmelding: www.minboligforening.dk Klik på fanen “Eventoversigt”

“Der er ikke andre aktører, som tilbyder det I gør. I faciliterer møder med nogle, som er relevante for os.” Nicolaj Bjerre, Bestyrelsesmedlem, om VidenSeminar

“Man får svar på alle de spørgsmål, man har.” Anders Bjerrum, Formand, om VidenSeminar

Min Boligforening


ADVERTORIAL

BÆ R E DY G T I G H E D

BÆREDYGTIG BEBOERADFÆRD Kan

redde klimaet?

HELE VERDEN DEBATTERER KLIMA, BÆREDYGTIGHED OG GRØN AGENDA. I NOV. 2019 FORENEDE 11.000 KLIMAFORSKERE DERES VIDEN OG BEKYMRING I EN FÆLLES ERKLÆRING MED EN ADVARSEL OM, AT KLIMAKRISEN TRUER VORES LIV PÅ JORDEN.

V

i r i s i ke r e r “hidtil usete

og de afslutter med en indtrængende

l i d e l s e r ” , hvis ikke vi

opfordring til, at alle mennesker “griber

s k r i d e r t i l drastiske hand-

til handling for at bevare jorden, vores

l i n g e r. D e 1 1 . 0 0 0 klimaforskere, fra

eneste hjem”.

1 5 3 fo r s ke l l i g e l a nde, advarer om,

Dorte Ankerstjerne

Dorte Ankerstjerne Kommunikationsmedarbejder KeepFocus A/S

a t k l i m a m å l e n e , s elv hvis de blev

Enormt energipotentiale i beboeradfærd

i n d f r i e t , e r m i n d r e end halvdelen af,

Bygninger står for 36% af det globale

h va d d e r e r n ø dvendigt for at kunne

energiforbrug og for knap 40% af de

b e g ræ n s e a c c e l e rationen af klima-

samlede direkte og indirekte CO 2 -

fo ra n d r i n g e r n e i det næste årti,

emissioner, og man ser i EU et stort

APPEN GØR DET MULIGT FOR

BEBOERNE AT SAMMENLIGNE DERES FORBRUG I FORHOLD TIL TIDLIGERE MÅNEDERS FORBRUG.

B U I L D I N G

G R E E N

/

4 1


PERSONLIG ENERGIVISUALISERING KAN FÅ BEBOERE I BOLIGEJENDOMME TIL AT ÆNDRE VANER OG TRÆFFE MERE BÆREDYGTIGE ENERGIVALG I HVERDAGEN.

klim a p o t e n t i a l e i a t f å a l m i n d e-

det oprindelige byggeri fra 1958

Efter projektets afslutning kunne

lige b o r g e r e t i l at skrue ned for

til et moderne, bæredygtigt og

DTU i deres afsluttende rapport

energiforbruget.

indbydende boligområde.

konkludere, at det var lykkedes

I identiske rækkehuse kan var-

Med en renovering til 330 mil-

meforbruget variere med en faktor

lioner kroner var der en ambition

ønskede energibesparelser, da

20. Det vil sige, at det højeste

om at opnå markante energibe-

elforbruget var faldet med 15%,

forbrug er 20 gange højere end

sparelser, men udfordringen med

forbruget af varmt brugsvand var

det laveste, og det fortæller os,

energirenoveringer er ofte, at be-

faldet med 34% og varmeforbru-

at det er adfærd og vaner, som vi

sparelsespotentialet overvurde-

get var faldet med 60%. Det er

aflæser i beboernes energiforbrug.

res. Energirenoveringen udføres

iøjnefaldende tal i forhold til for-

Det betyder, at der er et stort po-

med en ambition om kortest mulig

skellige tidligere internationale

tentiale i at øge opmærksomheden

tilbagebetalingstid, men erfarin-

undersøgelser, som påviser ener-

omkring, hvilke konsekvenser vo-

ger fra tilsvarende renoveringer

gibesparelser på mellem 2-10%

res daglige energivalg har for det

viser, at en del af energibespa-

ved brug af direkte feedback om

samlede energiforbrug og ad den

relserne af beboerne veksles til

energiforbruget.

vej motivere til at handle mere

højere temperaturer, så effekten

bæredygtigt i dagligdagen.

bliver mindre end forventet. I Korngården valgte man at

for Korngården at gennemføre de

Energivisualisering med KeepFocus Cards

Overbevisende resultater på

give beboerne adgang til at følge

Hvad er det så, Korngården har

forskningsprojekt fra DTU

deres energiforbrug med en app,

gjort anderledes end tidligere

Den 30. juni 2020 afsluttede DTU

som viser forbruget af el, vand

forsøg på at gennemføre energibe-

et stort forskningsprojekt i Bolig-

og varme for den enkelte lejlig-

sparelser ved brug af energivisua-

foreningen Korngården i Ballerup

hed. Appen gør det muligt for

lisering?

omkring adfærd og forbrugsmøn-

beboerne at sammenligne deres

stre blandt beboere i udlejnings-

forbrug i forhold til tidligere

Korngården har brugt KeepFocus

ejendomme.

måneders forbrug og i forhold til

Cards til at visualisere beboernes

Korngården har været genstand

En forklaring kan være, at

andre lejligheder med lignende

energiforbrug. KeepFocus Cards

for en gennemgående energi-

beboersammensætning (alder og

er udviklet ud fra en tanke om,

renovering, som transformerede

antal beboere).

at beboerne skal have interesse i

Eksempler på KeepFocus Cards, der viser elforbrug, koldt brugsvand samt besparelser:

4 2

/

M I N

BOLIGF O R EN I N G

/

O K TO B E R

2 0 2 0


BÆ R E DY G T I G H E D

Appen anvender værktøjer som nudging, gamification og persuasive design som interesseskabende redskaber.

at opsøge informationerne, hvis

konkrete tips til små justeringer i

Scan QR-koden

visualiseringen skal have en ef-

hverdagen, som kan have en stor

med din telefon,

fekt, og appen anvender derfor

effekt på det samlede forbrug,

og læs DTU’s

værktøjer som nudging, gamifi-

og det faktum, at man skal bruge

forsknings-

cation og persuasive design som

appen for at tjene sig adgang til

rapport.

interesseskabende redskaber.

de mange tips, er med til at pirre

KeepFocus Cards formidler

deres nysgerrighed og inspirere

beboernes energiforbrug ”her og

dem til at opsøge deres energiin-

nu” i en vedkommende kontekst,

formation regelmæssigt.

ændre vaner og træffe mere bære-

KeepFocus Cards er designet

dygtige energivalg i hverdagen,

værdi, end hvis de blev præsente-

som et levende og let tilgængeligt

og hvis vi kan skabe en kollektiv

ret isoleret, og beboerne kan med

univers, og uanset om beboerne

bevidsthed omkring omfanget og

KeepFocus Cards følge effekten af

motiveres af at konkurrere med

betydningen af vores personlige

deres handlinger med øjeblikkelig

sig selv eller andre, om de er

energiforbrug – både på landsplan

virkning. Der hentes data hver

drevet af en grøn agenda, eller

og internationalt - vil vi være nået

time, og det gør det muligt for be-

om de gerne vil spare penge på

et godt stykke vej i arbejdet med

boerne at identificere konsekven-

deres energiregnskab, er der i

at gå fra tanke til handling. n

serne af dagens energihandlinger;

KeepFocus Cards integreret ele-

det bliver eksempelvis tydeligt,

menter, som gør appen attraktiv

hvordan et bads varighed påvirker

at bruge i hverdagen.

der giver forbrugstallene større

vandforbruget eller hvilke apparater, der bruger meget strøm. I takt med at beboerne bruger KeepFocus Cards, frigives

Resultaterne fra DTU’s forskningsprojekt fortæller os, at personlig energivisualisering kan få beboere i boligejendomme til at B U I L D I N G

G R E E N

/

4 3

LÆS MERE PÅ: www.elforsk.dk www.keepfocus.dk


Videx ApS

Vi gør Danmark smukkere Vi gør Danmark smukkere med kvalitet og design, der passer til alle facader

Byd velkommen ned til mindste detalje Rammer giver os følelsen af at høre til.

Komfort får os til at slappe af. Sikkerhed giver os lyst til at blive. At åbne sin dør

og byde velkommen indenfor skal være

forbundet med sikkerhed. Vi skal føle os

trygge og taget godt imod—hver en detalje

er med til at skabe dette. At byde indenfor er samtidig at åbne op for en del af én selv, og mødet med hjemmet eller arbejdspladsen

skal afspejle dette. Derfor kan vores serier og løsninger tilpasses ethvert ønske om

æstetisk udtryk, funktionalitet og sikkerhed. Vi leverer porttelefoni og adgangskontrol til alle typer projekter, store som små. Men vi

behandler alle leverancer ud fra individuelle behov om at byde velkommen på deres egen unikke måde. Videx—individuelle

løsninger, der kan tilpasses ethvert behov.

Videx Danmark|Hammershusgade 15, 2100 København Ø|Tlf.: + 45 3929 8000|videx@videx.dk


ADVERTORIAL

BÆ R E DY G T I G H E D

Det kan betale sig at

RENOVERE BÆREDYGTIGT

BÆREDYGTIG RENOVERING ER EN GOD IDE, UANSET OM GEVINSTEN SKAL VÆRE AF ØKONOMISK KARAKTER, EN FORBEDRING AF MENNESKERS TRIVSEL OG SUNDHED ELLER ET BIDRAG TIL EN CO 2 -NEUTRAL FREMTID.

BÆREDYGTIGHEDSTANKEN SKAL SÅLEDES TÆNKES IND I EJENDOMMENS DRIFT-

Line Guldager Hansen

OG VEDLIGEHOLD.

Line Guldager Hansen Journalist OBH Rådgivende Ingeniører

S

ig bæredygtighed, og de fleste tænker straks på Greta Thunberg, Tesla og

den smeltende is på Arktis. Det er global opvarmning, klimaforandringer, grøn omstilling og kødfrit pålæg i køledisken. Vi har hørt remsen så mange gange før, og hver gang ender vi helt forpustede og tænker, at det der bæredygtighed lyder både dyrt og besværligt. Her kommer så det store MEN. For bæredygtighed behøver hverken koste mange penge eller oceaner af tid. Det handler kort fortalt om at tænke de bæredygtige tanker i den rigtige rækkefølge, og

Tænk bæredygtighed ind, hver gang I står overfor en renovering og i hele boligforeningens drift.

om aldrig at vælge bæredygtighed kun for bæredygtighedens skyld. Tænk bæredygtighed fra start Hvis man som boligforening ude-

aktivist, kan det derfor være svært

lille boligforening kan. Derfor er

at se, hvordan bæredygtig renove-

det ofte noget, der virker meget

ring kan flettes ind i budgettet.

dyrt og besværligt, men ofte er det

“På samfundsniveau tænker man

slet ikke besværligt, så snart man

lukkende forbinder bæredygtighed

ofte bæredygtighed i dimensio-

dykker ned i det”, siger Mikkel

med miljø og en ung svensk klima-

ner, som går langt over, hvad en

Panton, der er bygningsrådgiver

B U IL D I N G

G R E E N

/

4 5


BÆ R E DY G T I G H E D

råd at begynde med at stille krav

“Bæredygtighed behøver hverken koste mange penge eller oceaner af tid.”

– for eksempel til valg af materialer. Man kan bestemme sig for kun at vælge certificeret træ, svanemærket maling og allergivenligt rengøringsmiddel. “Det er oplagte tiltag for boligforeninger, der gerne vil begynde i det små. Egentligt behøver det

hos OBH Rådgivende Ingeniører.

kan regnskabet se anderledes ud.

ikke koste mere, men det handler

Byggetekniske løsninger og ma-

om at begynde at stille spørgsmål

stor forskel på at drifte og vedli-

terialer har ofte en lang levetid,

til egen drift for at få øje på de

geholde en ejendom generelt og

hvorfor brugsfasen har stor ind-

områder, hvor man med få løsnin-

at drifte og vedligeholde en byg-

flydelse totaløkonomisk set såvel

ger kan blive mere bæredygtige”,

ning på en bæredygtig måde.

som set fra et bæredygtigheds-

siger Brian Rask Madsen, der er

perspektiv”, siger Mikkel Panton.

arkitekt og bygningskonstruktør

I den forbindelse er det vigtigt at

hos OBH Rådgivende Ingeniører.

Han forklarer, at der ikke er

“En vedligeholdelsesplan afdækker foreningens fremtidige vedligeholdelsesbehov og fortæller,

huske, at overblikket går forud for

hvad du skal med din ejendom og

bæredygtigheden. Valget af bæredyg-

kun handler om at minimere menne-

hvornår. Så når du står overfor en

tige tiltag afgøres nemlig af, hvilke

skers CO 2 -aftryk på kloden og om at

renovering, så er det her, du kan

renoveringer man som boligforening

spare penge, er det fordi, det også

tænke bæredygtighed ind. Bæ-

står overfor og hvornår. Netop for

handler om menneskers trivsel. I den

redygtighedstanken skal således

ikke at komme til at stå i en situation,

vestlige verden opholder mennesker

tænkes ind i ejendommens drift-

hvor man skifter nogle materialer el-

sig i bygninger 90 procent af tiden,

og vedligehold” forklarer han.

ler bygningsdele langt før tid.

og derfor er indeklima en lige så

“Det kan godt være, at der findes

Når bæredygtig renovering ikke

stor del af den bæredygtige tanke-

Mere fokus på totaløkonomien

materialer på markedet, der er

I et renoveringsprojekt er det ofte

mere bæredygtige end dem, som

fristende at gå efter de billigste

I har på jeres ejendom, men hvis

og øre. At have et sundt sted at

løsninger, så udgifterne ikke går

du udskifter bygningsdele ti år

leve er lige så vigtigt som at spare

gennem loftet. Men ud fra et både

før, det egentligt er nødvendigt, så

100 kroner på energibesparende

bæredygtigt og økonomisk syns-

bidrager du til, at der forbruges og

belysningsarmaturer om året. Om

punkt er her-og-nu-besparelsen

produceres mere, end der egentligt

det så er måden, vi affaldssorte-

ikke altid at foretrække.

burde”, forklarer Mikkel Panton.

rer på, eller hvilken slags maling

“Det kan godt være, at én løs-

gang som elbiler og solenergi. “Det handler ikke kun om kroner

vi vælger, så skal vi stille krav, så

ning har en højere anskaffelses-

Stil krav til materialevalg

vi kan skabe de optimale rammer

pris, men hvis man anskuer det ud

Når man som boligforening står

for vores hjem eller arbejdsplads”,

fra et totaløkonomisk synspunkt,

overfor en renovering, er et godt

opfordrer Brian Rask Madsen. n

UD FRA ET BÅDE BÆREDYGTIGT OG ØKONOMISK SYNSPUNKT ER HER-OG-NU-BESPARELSEN IKKE ALTID AT FORETRÆKKE.

4 6

/

M I N

BOLIGF O R EN I N G

/

O K TO B E R

2 0 2 0


0 rn Bu in ild M g Se ing ød o ss Gr s io ee på n de ns o n 28 nlin /1 e 020 2 Le a Foto: Dion Madsen/Øbro 95

FÅ MERE UD AF JERES SOLCELLER Når solen skinner og solcellerne producerer mest strøm, er vi oftest ikke hjemme til at bruge den. De danskproducerede XOLTA batterier • lagrer overskydende solstrøm til senere brug. Derved kan boligforeninger få bedre del i deres egenproducerede strøm og købe mindre af den dyre strøm fra elnettet. • tager højde for jeres elforbrug, priser og vejret 24 timer frem. Når det kan betale sig, lagres der billig strøm fra elnettet. Dermed får foreningerne altid den mest optimale pris på strøm. XOLTA batterier er sikre og designet til både at kunne stå ude og inde.

www.xolta.com/da eller tlf. 70602017


01

KEYLESS WORLD Digitale lĂĽseanlĂŚg med adgangskontrol The finest in keyless security www.simons-voss.com

SimonsVoss Technologies GmbH I Din kontaktperson: henrik.kristensen@allegion.com

Profile for Insight Events ApS

Magasinet Min Boligforening, oktober 2020  

Magasinet Min Boligforening, oktober 2020