Page 1

fKЫdÞ w Ÿ«d²« rK ≤∂∏ ôË ¨qŠU*« ô≈ t?O Ô»]d?ÓIÔ¹ ô ÊU?“ ”UM« vKŽ wðQ¹ ô≈ t?? ?O? ? Ôn]F? ? ÓCÔ¹ ôË ¨d?? ?łU?? ?H« ô≈ t?? ?O? ? Ô·]d?ÓEÔ¹ rŠd« WKË ¨ÎU?d?ž t?O W?b?B« ÊËÒb?F¹ ¨nBM*« Æ”UM« vKŽ WUD²Ý« …œU³F«Ë ¨ÎUÒM …—U??≈Ë ¨¡U?? M« …—u?? A0 ÊUDK?« ÊuJ¹ p?– bMŽ ÆÊUOB)« dOÐbðË ¨ÊUO³B«

U?? ÝR*«Ë dz«Ëb« vKŽ U?¹bK³«Ë W?O?Kš«b« …—«“Ë XŽ“Ë r?I¹ Íc?« μπ∑ r— —«d?I« ¨W?OÐU?O?M« UÐU??²½ôUÐ W??OMF*« œÒb×¹ u?¼Ë ¨fKЫdÞ WM¹b …dz«œ w Ÿ«d?²ô« Âö?√ œb×¹Ë ∫wðüU WŽ“u Ÿ«d²« rK ≤∂∏‡Ð œbF« »UÐ ¨rK? ¥∞ ∫s¹œ«b??(« ¨Âö??√ π ∫q²« ¨rK? ∂≤ ∫W½U??³? ²« ¨Âö?? ?√ ±∞ ∫W?¹d¼«e« ¨Âö?? ? √ ∂ ∫W½U?? ?d?« ¨rK ±μ ∫b?¹b?? ?(« ∂ ∫…dðU??N?*« ¨rK ≤∑ ∫W??³? I« ¨r?K ≤≥ ∫s¹d??? '«Ë W??I?¹u??« ¨ Âö??√ ∂ ∫Êu??L?KI« ¨rK ¥π ∫¡U?MO*« ¨rK ±μ ∫Í—u?M« ¨Âö??√ ÆÎULK ≤∂∏ ŸuL:«Ë

› VUÞ wЫ sÐ wKŽ

WKI² ‡ WOÝUOÝ ‡ WOu¹ AL- INSHAA - Friday 22 May 2009 - No. 6981 - Year 62

‚«dF« ÊU²Ýœd ≠ qOЗ√ w ÍbHB« ÍœUB²ô« ‰œU³²« Èu² …œU¹“

qOЗ« w ULNð«¡UI ‰öš t o «d*« b u«Ë ÍbHB«

Æ—U¼œ“ô«Ë —«dI²Ýô« v?« q?I?½ Íb?? ? ? ? H? ? ? ? ?B?« d?¹“u?« U?O? % t?²?uJŠË w½«“—U?Ð fOzd« s×?½ ∫‰U?? ?Ë W?? O?½UM?³K« W?? ?u?J(« …bŠËË ‚«d?F« —«dI²?Ý« …uIÐ rŽb½ e¹e??F? ² ÊËb??F? ²?? Ë t??O? WËb« v« Í—U−?²«Ë ÍœUB²ô« ÊËU?F²« U ÊU²Ýœd rOK≈ l œËb(« bFÐ√ «d?? ³? š .b?? Ið s p?– ÂeK²?? ¹ U?? N?Ð √bÐ «—U?? L? ?¦? ? ²? ?ÝUÐ ÂU?? O? ? I«Ë ‰öš s w½UM³K« ’U)« ŸUDI« W?? O? bM? Ë W??O? ? d??B? ? U??? ?ÝR?? Íb?H? B« d¹“u« Õd?²?«Ë ÆU?¼d?O?žË ôU?? ? ?:« ¨ÊËU?? ? ?F? ? ?²?« q?L? ? ?A?¹ Ê« ¨W?O?³D?«Ë W?O1œU?_«Ë W?O?L?O?KF?²« …—U?−?²«Ë œUB?²?ô« …—«“Ë Ê« sKŽ√Ë «d?? ?³? ?)« .b?? ?I? ?²? …b?? F? ? ²? ?? ? U?? ?N? ? ?łU?? ?²? ? ?% w²« U?? ? ³¹—b?? ? ²«Ë w W??U?)« W??O?L? Ýd« U?? ÝR*« ÈbÐ√ Á—Ëb?Ð Æ‚«d?? ?F?« ÊU?? ?²? ? ?Ýœd?? ? w½«“—UÐ ÊU? d?O?ýU?½ W?uJ(« fOz— 5Ð U??ö?? F« Èu??²? 0 t?ÐU??−? Ž≈ Ê≈ò ∫‰U?? ? ? Ë ÊU?? ? ?²? ? ? ?Ýœd?? ? ?Ë ÊU?M³? d??I? ²? ? Ë s¬ ‚«d??F« ÊU??²? Ýœd?? Æå…bOł U½—«uł l UMðUöŽË Êu?? ? ? ?e?? ? ? ²?K? s?×½ò ∫·U?? ? ? ?{√Ë ±≤ ’ WL²²«

d?? N? ? ý q³?? Á√bÐ U?* ÎôU?? LJ?²? ?Ý≈ e¹e?? ? F? ? ² œ«b?? ?G?Ð …—U¹e?Ð ÎU? ? ³¹d?? ? Ið W¹—U?−?²«Ë W¹œU??B?²?ô« U?ö?F« b?L×? d¹“u« —«“ ¨‚«d?F« WËœ l W??L? U??Ž qOЗ√ W?M¹b?? Íb??H? B« b?? Ë ”√— vKŽ ¨‚«d??F« ÊU??²? Ýœd?? 5O½UM³K« ‰U?LŽ_« ‰U?ł— —U³? s rO?Kô« fOz— r?NK³?? I? ?²? ?Ý« YO?? Š W??uJ(« fOz—Ë w?½«“—UÐ œu??F?? WKKÝ b?I?ŽË w½«“—UÐ ÊU? dO?ýU½ W??O? ł—U??)« ¡«—“Ë l U??ŽU??L? ²? ł« jOD??²«Ë W?ŠU??O?«Ë …—U??−?²«Ë œU?? %« l pc?? Ë ¨—U??L? ?¦? ²? ?Ýô«Ë W?Ž«—e«Ë WŽUMB«Ë …—U?−?²« W d?ž ÆÊU²Ýœd w œu?F?? ÊU?²?Ýœd? r?OK≈ fOz— Íb?? ? H? ? ?B« d?¹“uU?Ð VÒŠ— w?½«“—UÐ »«uÐ√ ∫r?N ‰U?? ? Ë o «d*« b?? ? u«Ë 5O½UM³K« ÂU?√ WŠu²?H ÊU²?Ýœd ¡UMÐ …œU?? Ž≈ W??ý—Ë w W??L¼U??? ?LK ÊU?? ²? ?Ýœd?? s? ÎU? ?öD?½« ¨‚«d?? F« «c¼ w? W?? ×? ?{«Ë U?? N? ?O? ?łu?? ²«Ë e¹e?Fð b¹d?½ s×½ ∫·U?{√Ë Æ‰U?:« s …œUH²Ýô«Ë ÊUM³ l UöF« ¡U?MÐ w? W?? ? ? O?½UM?³?K« «d?? ? ? ³? ? ? ?)« vM?L? ²?½Ë U??? ?ÝR?*«Ë œU??B? ?²? ?ô« s? b?¹e??*« w?½U?M?³? K?« V?F? ? ? ? ? ? ?A?K?

œUNA²Ý« Èd– w —U³Þ r¦O¼ÆœË ÊuCOÐ q√ …bO« ≤∞∞∏ —U¹√ ∑ w

ÊuCOÐ ‰¬ s …bOÝ v« WUÝ— Êu½UI« w —u²b« UNMÐ«Ë ”UЗœ bOý— oÐU« VOIM« ∫rKIÐ ¨tK« ULJLŠd¹ ÁƒUÐd?N? wM³?−?Fð ÎU?I¹b? sJË ¨U?LJÐ W? d?F? oÐU?Ý s fO ÂU??Ž —Ëd? b??FÐ WU??Ýd« Ác¼ …dJH?Ð ÒwKŽ —U?ý√ ¨Íœ«b?? t??³?−? F¹Ë b??FÐ —uD« Ác?¼ jš√ Ê√ —d?I? ¨U??LJKO??Š— vKŽ ÂU¹√ W??F? CÐË wðdO×Ð U?NM×ýË ¨UŽeM« s UN²O?IMðË ¨WÝUO« s UN²?OHBð tOM?OŽ iLž√ Íc« s?Ë ¨UE×K« dš¬ w Èd?ł ULŽ w?ƒUðË w o?³? ?Ý VK? Í√Ë ¨ÎôË√ lÐU?? ?_« U?? NM? Xýöð b?¹ W¹√Ë ¨Îö? ? ³? ? d?š¬ kH bMŽ d?šü« W¹ƒ— W?F?łU s t?²?HÞU?FÐ u?−MO nu?²« Æ”UH½_« w ÒZ?Fð «—u?? B? ?²«Ë ¨w?½c?? šQð —U?J _«Ë WU?? Ýd?« Ác¼ t?? ÒłË√ W?OMž√ t X?ÒMžË ¨U?NMC?Š tðb?ÝË b? Â_« X½U? «–« U??L?Ž ¨w²KO?š√ tð¡U?Hž≈ U?N½√ XLKŽ –« ¨Êu½U?I« w —u?²œ t?½√ WOD?²? ¨ÂUL?(« tðdOÝ tðœUŽQ ¨‚b bFI w Òô≈ U¼bFÐ WEI¹ ô w²« …dOš_« XH½Ë ¨W?Š«Ë œ«RH« t X —ËQ ¨”UFM« t?OKŽ `√ ÎöHÞ ¨vË_« r¦O¼ —u?²b« Ê« « ¨s¹e(« U?N−?HMÐ dO?³Ž …bŽU?B« tŠË— w s vI??³ð U0 …dŁUM²*« U¼¡ö??ý√ rKLK¹ Õ«d? ¨ÎôË√ l?−? Íc« u¼ «u??I?¼“Q?? ¨b¹b??? ?²« «u??L?JŠ√ 5d??:« q?F « ¨W??O? (« t?zö??ý√ U??L? N? ³?O?M& »«uŁ «c??NÐ «u??³? ? ²?U?? ¨…b??Š«Ë WE( w? 5ŠËd« ‚d?G²?¹ r uË ÎUI?OL?Ž dH?×¹ vÝ_« Ê_ ¨e¹eF« Ê«b?I W?FłU? ÆWKOK Ê«uŁ s WIO{ WŠU ÈuÝ Y³« ÊU? «–« U2 W?OA?)« u¼ ¨WU?Ýd« Ác?N ÎUC?¹√ w½UŽœ U?Ë ¨œuK)« ‚d?²?¹ Ê« lOD²??¹ ÷—_« rMN?ł s qÝd*« wzU?C?H« U?LNK²? Âu¹ nË Ê«b?O?NA« b?N?A¹ YO?Š WM'« UýU?ý ú?LO? ÊUJ? wG?³?M¹ ô U??L?O? ¨Ê«e??Š_« U??L?NÐU??²M?²? ¨b??O? −? Âu?¹ t½QÐ Æ—u³(«Ë W−N³« Òô≈ ”ËœdH« qO?I?¦« ÂöJUÐ U?LJMÞË ‚U?{ b?I ¨ÊU?u?Šd*« Êö?Š«d« U?N¹√ ÂU?I v« ÎU?OF?Ý rO?G« »u— vKŽ nÒNK²½ U?½b v²?Š »uKI« vKŽ ¡UL?« W—“ ÁÒu?A¹ Íc« dL?²*« hOGM?²« s ÎUBK9Ë ¨U?LJÐd VKI?ð w²« W??Š—U??'« «d??³?M« s ÎU? ö??šË ¨W??F? U??H?« Ê«u_UÐ …u?š√ d−?%Ë ¨Î«bO?LŠ TO?«Ë ¨Î«bO?−? s¹e(« qF?−²? dO¹U?F*« rN½«–¬ vKŽ »d?CðË W?³¼d« ŸU?L?√ w …bŠ«u« W?O?C?I«Ë sÞu« ÆlDIM¹ ô 5MDÐ —«c½ù« ”«dł√ tU?? U?0 U??L? dÞU?? š VOÞ√Ë ¨÷—_« q¼√ r?ÝUÐ U??LJ? —c??²? Ž√ ∫WLOF½ qOzU ÚtULŽQÐ —U³ł »d(« bFÐ Z{ Ê≈ ¨wš√ò ÚtUDÐ√ gDÐ rÒEŽË «uðU s d– ”ÒbË U½«œ s0 XLAð ôË ¨«ËœUÝ s* ÃeNð ö «œ lýUš VKIÐ wK¦ ÎU²U l—« qÐ åU½Uðu kŠ wJ³M ÆÈdš√ …d tK« ULJLŠd¹

WO½UM³ …dO ±∞∞∞ ≠ W×H ±≤

∂≤ WM« ≠ ∂π∏± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∑ tO o «u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ≤≤ WFL'«

ÆÆÆÊ«d¹eŠ ∑ bFÐ U WKŠd åWœU rJŠ W“√ò `ö W?O? dþË W?²?R? W?G?O? åX×??ò YO?? Š tÐU?? B½ v« l{u?« œU??Ž√Ë Æ°ø÷—UFð WOK√Ë rJ% W¹d¦√ W??ö??š sJË …d?? O? ¦? WK¾??Ý_« w ÎU? “Qð Ë« W??“√ „UM?¼ Ê« l{u« ÂU√ nI¹ W¹d¦_« o¹d Ê_ o _« W??“√ v« ÍœR¹ U??L¼b??Š√ s¹—U??O? š W?? ? ? ? ?“√ v?« q?u??¹ d?? ? ? ? ?š¬Ë r?J?Š ∫WuJŠ W?—UA? WuJŠ vKŽ o «Ë «–S? …bŽU vKŽ Í√ ¨WŠËb« WGO o Ë —«d?L?²Ý« ÁU?MF «c?¼ ¨qÒDF*« YK¦« WMÝ c?M ÎU? LzU?? ÊU? Íc?« l{u« dO?ž WuJŠË årJ% ô W¹d?¦√ò Í√ ÆÆt½UJ ÕË«d¹ l{ËË W−²M …œU?? ? ? ? ? ?Ž≈ v?K?Ž o?? «u?¹ r? «–≈Ë ¿ vKŽË WŠËb« bFÐ U WuJŠ ÃU²½≈ o?¹d?? ? ? ? ? ?H? q??ÒD?F?*« Y?K?¦? « ¡U?D?Ž≈ …œuŽ dDš Ê« ÁUMF? «c¼ ¨W{—UF*« v?«Ë d?? ? H? ? ?B« W?DI?½ v« l?{u« ÊU Íc« wM_« ≠ wÝUO« lÐd*« l …u?IÐË Î«œ—«Ë `³?B?¹ 5²MÝ q³? s? p?– v?K?Ž V?ðd?? ? ? ? ²?¹ U?? ? ? ? ? q? WOM√Ë WOÝUOÝ «—UON½«Ë UOŽ«bð sN?J²« sJ?1 ô …œb??−? ?²? W?? “√Ë r?−? ? ? ŠË W?? ? ?F? ? ? O? ? ? ³D?Ð ôË U¼«b?0 s l{u« Ãd??²Ý w²« W?¹u?²« ÊË—œU?? s×½ qN?? ¨b?¹b?'« o?HM« VKD²?¹ d?_« Ê« « å≤ W??ŠËœò vKŽ Æøp– s d¦√ ¿¿¿

wÝU??O? Ý l«Ë W??OÐU??? ²½« W??−? O? ²½ ¨Á—U?? ? ? ? ?Ë t?ðU?¼U?? ? &« w 5?F? ? ? ÎUF³ð WœUF*«Ë W³FK« bŽ«u dOG²ðË b?? ?N? ? A*« w q?U?? ?(« d?? ?O? ?G? ? ²?K ÆWOÐUOM« WÞ—U)«Ë wÝUO« ±¥ “u? u¼Ë rzU? ‰U??L?²?Š« W?LŁ U??NþU??H?²? Š«Ë UÐU??? ²½ô« w —«–¬ ÊËœ sJ?Ë ¨W?? ?OÐU?? ?OM?« W¹d?? ?¦? ? _UÐ w t?? ? OKŽ X?½U?? ? Íc« Èu?? ?²? ? ?*« Ác¼ w? Æ≤∞∞μ ÂU?? ?F« U?ÐU?? ?? ? ²½« …—b?? ? W?¹d?? ?¦? ? ?_« pK?²9 W?U?? ?(« f?K?:« w?²? ? ? ? ? ÝU??zd?Ð r?J?×? ? ? ? ? ²?« —UE?²½« ÊËœ s? sJ?Ë ¨W?? ?u?J(«Ë f?K:« W?? ? ?ÝUzd?? ? ? ∫P?? ? łU?? ? ?H? ? ? rž— ÍdÐ t?O?³½ fOzdK W?u??×? qš«œ åW??O? {«d??²?Ž« ôU??Šò œu??łË wH?J¹Ë ¨tðœu?? ?Ž vK?Ž o¹d?? H?« «c¼ sKF*« d??O? ž t?H? OKŠ rŽœ v?IK¹ t½√ b?? ? −?¹ s Íc?« ◊ö?? ? ³?Mł b?? ? O?Ë XÐU??¦« t??H? OKŠ ŸUM≈ w W?Ðu?F? sŽ q?¹bÐ ô ÊQÐ Íd?¹d?? (« b?? ?F? ?Ý q?C? ? ? √ u?¼ s „U?M¼ f?OË Íd?Ð W?? ?ÝUz— U?? ? √ ÆÆÆWKŠd?*« Ác?? ?N t?M ¡«uK« …œu??I? F? Ëb??³? ²? W??uJ(« ÆÍd¹d(« bF w w?¼ UM¼ Õd?Dð w²?« WKJ?A*« …b¹b??'« W?uJ(« W??³?O? dðË qJý WœU?F? w¼ q¼ ¨U?N? LJ×?²? Ý w²« W?OK_« wDFð w²« W?ŠËb« ‚U?Hð« « øqÒD?F*« Y?K¦«Ë u?? ?²? ? O? ? H?« oŠ w²« …b¹b?'« UÐU?²½ô« WœUF?

UÐU?²½« q−?ð Ê« lu?²*« s W—UAË X¹uBð W³½ vKŽ√ ≤∞∞π UÐU?? ? ?²?½ô« a¹—Uð w? W?? O? ?³? ?F? ?ý «d¹b?? I? ?²« d?? š¬ w? Ë ¨W?? O½UM³?K« t?½√ —«–¬ ±¥ o?¹d?? ? ? s?Ž …—œU?? ? ? B?« l W?OÐU?OM« W¹d¦?_UÐ kH?²?×O?Ý bŽU?I*« œbŽ w œËb?× ÷U?H½« ∂≤ qÐU?? I? ? Ϋb??F? ?I? ? ∂∂ `³?? B? ?² qÐU??I?*UÐË ÆÆÆW??{—U??F? LK? Ϋb??F? I? UÝ«—b«Ë «d¹bI²« dš¬ XBKš s W?? ? ³¹d?? ? dz«Ëœ U?? ?N?ðd?? ?ł√ w?²« ∂∞ „UM¼ Ê« U??NÐU??? (Ë W?{—U??F*« W{—UF*« W×KB* ÎUu?× ΫbFI Ê√Ë ¨…ô«u??LK Ϋb?? F? I? μ∞ qÐU??I? vKŽ Êu?JO?Ý w?ÐU?? ²½ô« f U?M²« b??ŽU?I? …d??A? Ž U?NM?OРΫb??F?I? ±∏ b?? ŽU?? I? ? ∏Ë …ô«u?? L?K W?? ×? ?Òłd?? w wMF¹ U0Ë ¨W{—UF?LK W׳d o?¹d?? ? Ê« W?? ? ?O?zU?? ? ?NM?« W?KB?? ? ?;« qÐU?I ΫbF?I ∂∏ ‰UM?OÝ W{—U?F*« Æ…ô«u*« o¹dH ΫbFI ∂∞ ‚—«u?H«Ë WЗU?I²? ZzU?²M« Ê_Ë w? Q?D?)« g«u?¼Ë W?K?O? ? ? ? ¾? ? ? ? ?{ v« …dEM« ÊS? ¨…œułu? d¹bI?²« X?O UÐU?²?½ô« bFÐ U? WKŠd? ÁU?&« ”U?Ý√ vK?Ž r²ð ôË …b?Šu? wÞU?F²«Ë ¨…b?Š«Ë åW?ŠuòË œb×? v?KŽ Íd?? ? −?¹ WK?³? ? ?I*« W?KŠd?*« l W?? ? ? ? ? ? ?O?½U??J?≈ „U??M?¼ Ê« ”U?? ? ? ? ? ? ?Ý√ ÎU? ? F? ? ³ð W?KL?? ?²? ? ×? ? U?¼u¹—U?MO?? ?Ý q v?KŽ Vðd?? ²?¹ YO?? ŠË ¨ZzU?? ²M?K

ø°UM‡ å…œUFÝò U¹ ∫ÊË—ÒbM²¹ ÊuOKЫdD« sU?C?²« W?×zô W?I? dÐ ¨…œU?F?Ý d?U?Ý w³?zU?²J« `ýd*« ÂU? Ê√ b?FÐ ¿ b?? Š√ Õd?? ²? ?« ©ø°® U¼b?? łU?? ? i?FÐË W1b?? I« W?M¹b*« s? ¡e??ł …—U?¹eÐ tEH?Šò …œU?F?Ý d?U?Ý åa?O?A«ò rÝ« ‚öÞ≈ fKЫdÞ W¹bK?Ð vKŽ ¡U? dE« »e( ¡UCO³« ÍœU¹_« UNK¼√ vM¹ ô v²Š ¨WM¹b*« Ÿ—«uý bŠ√ vKŽ åtK« XO?³« Z( t²?I? «d* åaOA«ò d?š¬ U?ŽœË ÆÆÆUN?ÝU½Ë fKЫdÞ vKŽ VzU?²J« ÆÆø°ÎöO³Ý tO« ŸUD²Ý« Ê≈ YO?Š ¨Ê≈ ≠ w²O«uJ« w w U?×B« Ád9R? w ¡Uł U? vKŽ ÎUI?OKFð ¿ s??Š b??O??«Ë ÆÆÆÍd¹d?(« o?O? — f?Ozd« œU??N?A? ²? Ý«Ë —U¹√ ∑ sŽ Àb??% b?Š«Ë q u½≈ WKJA*«ò ∫W?M¹b*« ¡UMÐ√ s 5d?C?<« b?Š√ ‰U? ÆÆÆtK«d?B½ ÆÆÆÍd¹d?(« b?ON?A« rÝ« X% vÒDK²¹Ë ÆÆÆ—U?¹√ ∑ ‰uŠ nKH?²¹ ËÒbÐ —U? Æø°åÆÆdO³ bŠ«Ë rłUN¹ ËbÐË v« dDÝ√ WŁö?¦Ð …œU?FÝ d?U?Ý tÒłuð ¨w U?×?B« Ád9R W?¹UN½ q³? ¿ qzU?? Ýu« v« d?¹b??I? ?²«Ë dJ?AUÐò ¨åW?? eðd?? ò U??N? ?HÒM w?²« W?? U??×? ?B« ¨Î«b¹b??% fKЫdÞ w? …—œU?B« W??OK;« W?? U??×? B«Ë ÎU?u??L? Ž W??O?ö??Žô« WO?öŽù« Âö_« iFÐ UN?²UÝ w²« åU?UNðô«ò s ÁdE½ WNłË ÎU?Š—Uý d?L?²?Ý« «–«Ë ÆÆÆozUI?Š U?N½≈ U?U?Nð« X?O Ác¼ ∫t ‰u?I½ s×½Ë ÆÆÆåÁb?{ Íc« åw«d«ò ÂöJ«Ë ÆÆÆWM¹b?*« w¼UI? w Ϋ—U?¹Ë ÎUMO1 åtðU?AÞdÞò w å÷U?O? ³« lUM«ò qO???G« d?A?M dDCMÝ UM?½S? ¨W? U??×?B« t?O? ‰ËUMð ÆÆø°lOL'« tOKŽ lKDO rNM q t?Òb?I¹ Ê« sJ1 U?L?Ž 5×?ýd*« s œb?Ž 5Ð Y¹b?Š Èd?ł ¿ lOD²?¹ U?LŽ W?IDM*« vKŽ qO?šœ `ýd? ‰QÝ 5ŠË ÆÆÆW?×zö qL?Ž s uJU?Ð wH?²J¹ Ê« t q?O? ¨W?OÐU???²½ô« WK?L?(« w b?ŽU???O tK?F?H¹ Ê« ÆÆÆø°Ÿu{u ÍQÐ Àbײ« ÂbŽË t²?Ou?Ë t²?ÐËdŽË t?²M¹b vKŽ Ϋ—u?Ož ÎU?OKЫdÞ Ê« å¡U?A½ù«ò XLKŽ ¿ W?O? ŠU?²? ²? « sL??C?²ð W?M¹b*« ¡U?O? Š√ w —u?A?M n√ ±μ l¹“uðË l³D?Ð ÂU? ÆwL¼œ_« e¹U d¹dײ« fOz— UN³² w²« w{U*« œbF« ÎözUÝ …d?ýUF« tMÝ “ËU?−²¹ ô v²? å¡UA½ù«ò w d¹d?ײ« …—«œ≈ qšœ ¿ w³zU²J« `ýd*« sŽ dOýUM*« s œbŽ vKŽ ‰u?B(« lOD²¹ ÊU «–« ULŽ Ê« ∫‰U?I ø«–U* tQ?Ý ¨VKD« ‰ËR?*« »d?G²?Ý« 5ŠË ¨tð—U?Š w U?NŽ“u?O ‰u??Ið U?? L? Ë ¨…—u??B« ‰ö??š s? Òô≈ t?? d??F¹ r? Íc«Ë ¨d??³? _« t??I? ?O? I? ý ÆÆø°bF¹ rË Ãdš ÆÆÆtðb«Ë ‰U? ¨5×?ýd*« 5Ð ¡U×?O?H« »U?³ý ÊU*d?Ð UN?L?OI?¹ w²« …dþUM*« w ¿ ‰Q½Ë ÆÆÆø°åfKЫd?Þ sŽ t×ýdð wC?²Ið Êü« W×K?B*« Ê≈ò …œUFÝ d?UÝ U?? NzUM?Ð√Ë WM¹b*« W?? ×?KB?? s¹√Ë ÆÆøVzU?? ²J?« « ÆÆ«u??I?« ∫s W?? ×KB?? ÆÆø°`ýd²« «cN rNC —Ë

WOULý UOÐU²½≈

ø UÐU²½ù« w W{—UF*« “U «–≈ «–UË ÆÆÆ WeŽË ◊uG{ ¨wU*« ≠ ÍœUB²ô« —u;UÐ ÊUM³ ‚U(≈ ¨W?OÐdŽË WOËœ »d?? ? ? ? ? ? ?Š ¨Í—u?? ? ? ? ? ? ??« ≠ w??½«d?¹ô« wM?¦? ?²? ?ð ô …d?? ?b?? W?? OK?Oz«d?? Ý« ÆÆÆ…Òd*« Ác?¼ U?? ? N? ? ?I? ? «d?? ? Ë W?Ëb« …dDO??Ý qþ w? ÊUM³ ¨—U??B? ²? šUРΫd??³J ÎU? ł–u/ Êu?JO??Ý tK« »e??Š ÆÆÆå”ULŠò rJŠ qþ w å…ežò‡ f?ł«u?? ? ?N?«Ë ·ËU?? ? ?<« w «c?¼ ÷—√ vK?Ž «–U?? ? ÆÆÆö?? ? O? ? ? ? ?²«Ë l{u?« tJ?K¹ —U?? ?? ? Í√Ë l?«u« “u?? ? ? ‰U?? ? ?Š w Ê«d?¹e?? ? ?Š ∑ b?? ? F?Ð Æ°øW{—UF*« qKI¹ t?K« »e?Š ÊU? d?N? ý√ q³? U??N½≈ ‰u??I¹Ë UÐU??? ²½ô« ÊQ??ý s —«d??L? ²? Ý« vK?Ž e??d¹ ÊU??Ë ¨W¹œU??Ž sŽ W?? I? ¦? ³?M*« W??OU?? (« W??G? O? ?B« ÎU¹√ åqDF?*« YK¦«ò W?ŠËb« W?¹u?ð √bÐ l?OÐU?? ?Ý√ c?MË ÆÆZzU?? ?²?M« s?Jð UÐU?²½ô« l vÞUF?²¹ tK« »eŠ W¹dOB UN½√ ”UÝ√ vKŽ ·dB²¹Ë oOI?% v« tŠuL?DÐ d¼U−¹ UÐË WOÐUO½ W¹d¦√ vKŽ ‰uB(«Ë “uH« …b¹b?? ?'« W?KŠd?*« åÕU?? ?²? ? H? ? ò w¼ W×?Uł W?³ž— ÆÈd³J« «d?OO?G²«Ë œULF« U?NO t—U?A¹ w²« “uH« w W½Ëd?I? W?OÐU??²½« W¹“u?N?łË ¨Êu?Ž WDš ‰öš s? WOÝU?OÝ W¹“u?N−Ð Ê«d¹e?? ?Š ∑ b?? F?Ð U?? WK?Šd* q?L? ?Ž ÆrJŠ ZU½dÐË Ê«d¹e?? Š ∑ b?? FÐ U?? WKŠd?? w qzU?? ?*«Ë U?? U?? I? ?×? ?²? ? Ýô« “d?? ³ð ∫WOU²« s¹ËUMF«Ë w²« »«u?M« fK−?? W??ÝUz— ≠ ± d?? O? ?O? ?Gð ôË WK?JA?? ôË ‰«b?? ł ô WF?O³Þ u¼ Õd?DOÝ U? sJË ÆUN?O f?O?zd?« t?Ð l??K?D?C?¹ Íc?« —Ëb?« Ϋ—Ëœ d?? ?L? ? ²? ? ?¹ ÊU?? ? «–« U?? ?Ë ¨ÍdÐ …—«œô« ‰U?? ? ? ?−? ? ? ? w? ÎU?¹—u?? ? ? ×? ? ? ? ÊU U —«dž vKŽ l{uK WOÝUO« «u?M??« w? t?¹œR¹Ë t?Ð ÎU? ? ? ? ?H?K?J? d??O? O? G?ð t??OKŽ √dD?O? Ý Â« …d??O? š_« tK« »e??Š Âb?I?ð qþ w —U?? ×½«Ë t?? O?uðË W?? O? ?ÝU?? O? ? « W?? BM?*« v« ÆÆÆl{u« …—«œ≈ WLN …dýU³ U¼—dIð w²« WuJ(« WÝUz— ≠ ≤ W?? ?OÐU?? ?OM« W?¹d?? ?¦? ?_« åÎU?¹—u?? ²? ? Ýœò W?? HzUD« W?? LK ÎU? ?OK?L? Ž U¼œb?? %Ë WK?¾? ? Ý_«Ë ÆU?? N? ? ²? ? U?? ?Ž“Ë W?? ?ÒOM?« W¹d?¦_« wŽ«dð q¼ ∫UM¼ W?ŠËdD*« U?½“«u?? ? ?²«Ë ·«d?? ? ?Ž_« …b?¹b?? ? ?'« d?? ³? ?Ž W?? OÒM?« WU?? («Ë W?? O½UM³?K« ±≤ ’ WL²²«

Íc« wËb« lL?²:U ÆÆÆW?OËb« tK?« »e?? ?Š W¹ƒ— w? Vž—Ë b?? ?N? ? ł W??O? ?ÝU??O? « …U?? O? (« w ◊d?? M¹ ¨Êü« nI¹ ¨UNO? ZbM¹Ë WO½UM³K« ÂU?? ?√ ¨t?? ²? ? žUÐË ÁQ?? ?łU?? ? —uD?ð w ◊«d??½« u¼ d??š¬ Ÿu½ s ŸËd??A? W?? ? O½U?M³?K« WËb?« w t?K« »e?? ? Š sË ¨ÎU?—UA?Ë UNM «Î¡e?ł `³B?O U?¼—«d?? ? ? w? ¨—Òb? ? ? ?B? ? ? ²?*« lu?? ? ? «c?¼ qB?? ? ×?¹Ë ÆU?? ? NðU?? ? ?? ? ?ÝR?? ? Ë d??³? ŽË W??O? ÝU??O? Ý ‚dDÐ ‰U??I? ²½ô« ÎU? OËœ W?³? «d?? W?H? OE½ U?ÐU?? ²½« vKŽ ¨sJð ÎU?¹√ U?N?−zU?²MÐ ·d??²?F?Ë Ë« WuJ(« l WOËb« WöF« Ê« …b?¹b?? ? ? ?'« W?? ? ? ? O½U?M?³?K?« W?DK??« Ê«œb?ײð U?NF? wÞU?F²« W?I¹dÞË „uK« t?OKŽ ÊuJO?Ý U ¡u?{ w W?? ? ? u?J?(« Ác?? ? ? N? w?ÝU?? ? ? O? ? ? ??« qzU?*« s U?N?H?u?Ë U?N?²?Ý—U2Ë ÒrN?ð w²« W?? O? ?ÝU?? Ý_« U?¹U?? C? ?I«Ë s „UM¼ fO?K ¨wËb« lL?²?:« U?/≈Ë ¨wzU?? ? N?½Ë o³?? ? ?? ? ? n?u?? ? o¹d??H«Ë w?½UM³K« l{u?« ÊuJO??Ý W??³? «d*«Ë —U??³? ²? šô« X% rU??(« ¡w??A?« v??K?Ž v??M?³? ¹Ë …œb?? ? ? ? ? ? ? A?*« ÆÁUC²I r?? ? ?Ò²¹ w?Ëb« n?u*« ÊU?? ? «–≈ n?u*« ÊS?? ? ? ¨Vd?? ? ?²?«Ë —c?? ? (U?Ð ¡«“≈ —«–¬ ±¥ o??¹d?? ? ? ? ? ? ? H? w??K?š«b??« lÐUD« t?OKŽ VK?G¹ «cN? ‰U?L?²?Š« cM √bÐ o¹d?H« «cN? ÆÍd¹c×?²« ÁU?? &« w …e?? Òd?? W?KL?? Š lOÐU?? Ý√ sŽ r−?M²??Ý w?²« dÞU??<« n?A? v« tK?« »e??Š ‰u??ËË —«–¬ ∏ “u?? U?? N? ?O? ? q?š«b?? ²¹ WK?L? ?Š ¨WDK?« n¹u?? ð ∫n?¹u?? ? ?²« l ·u?? )« t?³?B?Ž bA? åÎUO?ÐU?²½«ò —u?N?L?'« U2 åÎUO?ÝUOÝò ·u)«Ë ¨Á—U?HM²Ý«Ë ÆÎUOKF ¬ u¼ ¡UM¦²?ÝUÐ ¨—«–¬ ±¥ ÊU—√Ë »UD√ ∏ “u? v« ÊËdEM¹ ¨◊ö?³Mł b?OË å»ö?? ? I?½«òË åwŁ—U?? ? ò t?½√ vK?Ž —«–¬ Ê≈Ë WKU?? qO??ŽU??H?Ë U??H? «u0 W??O? ?ÝU??O? Ý q?zU??ÝËË ‚dDÐ q?B? Š ZzU?? ?²M?« œ«b?? F?ð w Ë ÆW?? ?ŽËd?? A? ? œd¹ ¨»ö?? I?½ô« «c¼ vKŽ W?? ³?ðd?? ²*« oÐU?? ?« l{u?« v« …œu?? F?« ∫d?? – s sJË ≤∞∞μ ÂU?F« q³ U? l{Ë ¨Í—u?? ? ? ? Ý Íd?J?? ? ? ? Ž œu?? ? ? ? łË ÊËœ Ë« i¹Ëd?ð ¨nzU?D« ·«b?? ?N? ? ?²? ? Ý« “«e?²¼« ¨W¹—u?N?L? '« W?ÝUz— l¹uDð oz«dŠ Ÿôb½« ¨wÝUO« —«dI²Ýô« l?{u« w? «—U?? ? ? O? ? ? ? N½« ¨W?? ? ? ?OM?√

√bÐ ÊU?? ? ?O½ d?? N? ?ý jÝ«Ë√ c?M nU??%ò W??{—U??F?*« “u?? ‰U??L? ²? Š« “d?? ³¹Ë ÂÒb? I? ?²¹ åÊu?? Ž ≠ tK« »e?? Š w c?? ? šR?¹ ÍÒb? ? ł ‰U?? ? L? ? ?²? ? ŠU?? ? ¨q?_« v?KŽ «c?¼ ÆÊU?? ? ? ?³? ? ? ? ? ? ? ? (« d?z«Ëœ w œu?? ? ?¹ Íc?« ŸU?? ? ³D?½ô« √bÐ W?OÐË—Ë√Ë WOÐd?Ž W?OÝU?uK³¹œ q¦? W??N?ł«u* œ«b?F? ²?Ýô« Êü« s w w?MF?¹ Íc« ‰U?? ? L? ? ²? ? ?Šô« «c¼ v« t?K« »e?? ? Š ‰u?? ? Ëò Ád¼u?? ? ł W??O? ³¼– W??d?? ÎU? BM?²? I? årJ(« …eHË ÎU?U¼ ÎôÒu% ÎUII?×Ë …—œU½Ë W¹b??ŽU?B? ²« tðd??O?? w W?O? Žu½ ÷—_« vKŽ tðu v« nOC¹ YOŠ t?? ²? ? O? ?Žd?? ý v?«Ë ¨rJ(« w? …u?? WOÝU?OÝ WOŽd?ý ¨WËUIL? W¹—u¦« o¹d??HK w?KF? b?zU?I? åW¹—u??²? Ýœò ÊS?? ¨l«u« w Ë ÆårU??(« `Ыd«ò b?z«e?« w?ł—U?? ? ? ?)« ÂU?? ? ? ? L? ? ? ? ²?¼ô« »u??A*«Ë W?{—U??F*« “u?? ‰U??L?²? ŠUÐ »eŠ œu?łË v« œuF¹ oKË V?d²Ð v?KŽË “u?? ? ? ?H?« «c¼ V?K? w? tK?« Æt−zU²MÐ ‰Ë_« wMF*« t½uË tÝ√— wðQ¹ ô —«–¬ ±¥ o¹d “u ÊU «–« Ϋd??O? O? ?Gð Àb??×¹ ôË b¹b?? ł l{uÐ ∑ b?FÐ U? WKŠd? Ê« YO?×Ð ¨Î«dO?³? d?? ?šPÐ Ë« q?JAÐ Êu?J²?? ?Ý Ê«d¹e?? ?Š “u ÊS ¨WIÐU« WKŠdLK Ϋœ«b²« t½√ v?KŽ t?? ? O« dE?M¹ —«–¬ ∏ o?¹d?? ? Èd?? −? ? w Í—c?? ł ‰u?? % WD?I½ w½UM?³K« l{u« —U??? Ë À«b??Š_« 5Ð qU?? w?ÝU??O? Ý ≠ wM“ b??ŠË WK?Šd?? W¹U?? N½ ÎU?MKF?? ¨5²?KŠd?? W?¹«b??ÐË ≤∞∞μ ÂU?? ? ? ? ? ? ? F?« s?? √b?Ð s sJË √b?³ð v²? ·d?F½ WKŠd? v²?Ë √b³ð nO? bFÐ ·Ëd?F*« dO?ž ÆwN²Mð WKŠd?? vKŽ q³??I? ÊU?M³ Ê_Ë ÊS ¨r−?(« «cNÐ …b¹bł WO?ÝUOÝ W?{—UF?*« “u ‰U?L?²Š« “Ëd?Ð œd−? d?Ož wËœ —U?HM²Ý« WU?Š vŽb²?Ý« ôU?? ? ? ? B?ð« W?? ? ? ? ?d?? ? ? ? ŠË s?K?F? ? ? ? ? b¹b?? ×? ?² W?? H? ¦?J W?? O? ÝU?? uK?³¹œ l?{u« l? wÞU?? ? ?F? ? ? ²?« W?? ? ?I¹d?Þ tz«u??²? ?ŠôË b??−? ²? ?*« Ë« b¹b??'« v×?M c?? ?šQ¹ ô v?²? ?Š Ád?? ?B? ? ŠË —«d?? I? ²? ?ÝôUÐ `?OD¹ ôË ÎU? ?OÐö?? I½« U?N?OKŽ wMÐ w²« f?Ý_«Ë w½UM³K« U½“«u?? ?²U?Ð oK?F? ?²?¹ U?? U?? ?N? ? L¼√Ë ‚U??Hð«Ë W?? O? HzUD?« ≠ W??O? ÝU?? O? « w Ë W?? ?OËb?« «—«d?? ?I«Ë nzU?D« —ËœË ¨±∑∞± —«d?? ? I?« U?? ? N? ? ?b?? ? ?I? ? ? W?LJ;«Ë åqO?H?O½u?O«ò q³?I?²??Ë

V²Mð Ê« UN sJ1 ôË ¨¡«dCš ∫‰U??I? t??³? ²½« rŁ ÆÆd??C? š_« Òô≈ w d?? H? √ V??²?Mð s ÆÆô ÆÆÆô d?? H? ? √ d?? H? ?_«Ë ÆÆÆWE?( W¹√ ¨d?? H? _« tÐ o?OK¹ ô d?? C? š_«Ë «uD?F? ? OÐ d?? ?L? ? Š_«Ë d?? ?H? ? _«Ë l?−? ? ? F? ? ?ł ŸU?? ? ?{Ë ÆÆÆw?U?? ? ?Iðd?Ð ÆÆÆr?N? ? ? ? «b?? ? ? Š «–«Ë ÆÆÆÊ«u?_U?Ð ÆÆÆø°d=H¹ d?OL?Ý s ¡U?²? ◊ö?³Mł æ tłË w U³IF« tF{u l−Fł U?? åW?? ODÝu?«ò `z«uK« ‚ö?D½« ÊQ?? AÐ dEM?« b??O? ?F¹ t?KF?? −? O? ?Ý Ã—u?? ?ł ·u?? ?A?« w t?? ? ×? ? ýd?? ? ÆÆÆqO??«d?F« Ác?¼ V³?Ð ¨Ê«Ëb??Ž s ÎôbÐ Í—u?š ”UDž q×¹ q¼ ÆÆøøÊ«ËbŽ 5×?? ?ýd?? ? 5Ð ·ö?? ?š Ò»œ æ nÒK ¨wzU??B? Š≈ YŠUÐË 5O«u?? r 5ŠË ÆÆœÒb?× ¡U?BŠ≈ œ«b?Ž≈ «uÒMý ¨ÊËb?¹d¹ U??L? ZzU??²?M« Qð lu? vKŽ ÎU?H?O?MŽ ÎU?u?−¼ t?OKŽ W??G?KÐ ¨…œôu« Y¹b?? Š w½Ëd?? ²J« ”ö?? ? ≈ vK?Ž ‰bð W?? ?O?½U?? ?O? ? ³? ? ÆÍdJ Ë wÝUOÝ s W?ÐÒd? I? ? —œU??B? ? ‰u?? Ið æ W??ÒO?½ ô Ê« w«d?? d?? L? Ž f?Ozd« Ë« WKL??²J W??×zô n?OQ?²?Ð t¹b wzUNM« —«dI« Ê« …b?R ¨WBU½ v?« d?? ? NE?O? ? ?Ý ÊQ?? ? A?« «c¼ w? tOIKOÝ Íc« »UD)« w sKF« Èd?c« ÊU?łd?N? w —U¹√ ≥± w fO?z— œU?? N? ?A? ? ²? ?Ýô s¹d?? A? ? F« Æw«d bOý— oÐU« WuJ(« wzUNM« nu*« sÒO?³²¹ Ê« v«Ë ¨UÐU??²½ô« s w?«d? fOzdK ‰UL²Š« …bAÐ wHMð Á—œUB ÊS Ác¼ q¦ Ê_ `ýd?²« sŽ t ËeŽ ÃËd?? ?)« —d?? ? t½√ wM?Fð …u?D)« d?³²?Ž«Ë ÆWO?ÝUO?« …UO?(« s UÐU??? ²½ö t??{u?š Ê« —œU??B*« ‰UJ?ý√ q s t?? O? ?H? ?F¹ Ϋœd?? H?M s¹c« 5¹u?KF« ÁU?&U?Рëd?Šù« s?U?? ? C? ? ?²« W?? ? ×?zô ÊuK?ÒL? ? ?×¹ W?? ?I? ?O?ŁuÐ ‰ö?? ?šù« W?? O?ËR?? ? ? U¼U??Ž— w²?« ·d??A«Ë W??(U??B*« ƉULA«Ë fKЫdÞ w²H ô W?? ? ?{—U?? ? F?*« w ◊U?? ? ?ÝË√ æ w ‚Ëd?š qO−?ð U?N²?ÒO½ wH?ð —U?? ? O?ð U?? ? N? ? ?LJ?×¹ d?z«Ëœ fL?? ? š ÂU??Ž c?M ÎU? OÐU?? ? ²½« q?³? I? ²? ?*« ŸU?? ? ?I? ? ?³?« ¨«b?? ? ?O? ? ? ∫w?¼Ë ≤∞∞μ W?? OMC« ≠ W?? OM*« ¨—U?JŽ ¨wÐd?? G« ÆfKЫdÞË

5?³zU?M?« —U?? ? ? B?½√ b?? ? ? L? ? ? ?Ž æ wK¹≈Ë l−Fł «b¹d²Ý ¨5Oð«uI« …uIUÐ U?LN —u l — v« “Ëd?O rž— Íd?? A?Ð w dJÝ ‰¬ w?Š w v« Èœ√ U? pc wU¼_« i — VO??√ Íb¹_U?Ð l «bðË »—U??Cð d??O? L? ?Ý wU??;« s q? tö??š wK?¹≈ b?? ŽU?? ?I? ?²?*« ÍbM'«Ë d?JÝ dŁ« u?'« ZÒMAð b?Ë ¨d?JÝ rOKÝ ‰ËUM?ð U?? b?? FÐ ÎU? ?u?? B? ?š p– »U?? ? ³? ? ?UÐ w?ð«u?? ? ŸU?? ?L? ? ?²? ? ?ł« d?JÝ —œU?½ V?zU?M« r?zU?? ? ? ²? ? ? ?A?«Ë v« Èœ√ U?? ? szU?? ?)UÐ t?? ?H? ?ËË Ê« ÊËœ ŸUL²?łô« dJÝ ‰¬ …—œUG v« rNðœUŽ≈ s wŽU?*« sJL²ð ÆŸUL²łô« WFÐU² dJ?Ý ”dDÐ w?U?? ;« U?? ?Žœ æ Íd??AÐ W?? IDM U??O?U??F? b??Š√ ¡UCI«Ë ÍdAÐ ¡UMÐ√Ë t¹dUM b?? ? ? ?Š√ s?Ž `?ýd?*« b?? ? ? ?O¹Q?ð v?« ¡U?C?I« w 5O?½Ë—U*« s¹b?F?I*« ÎU?L?z«œ wIÐ Íc« ‚uÞ Ê«d??³?łÆœ Ϋb??R?? ¨5¹Ë«d??A? ³« V½U??ł v« »e?? ? ?( o?(« ¨X?u« f?H½ w? s? b?? ? ?Š«Ë b?? ? ?F? ? ? I0 «u?? ? ?I?« t¹d??UM U??Žœ «c??NË s¹b??F? I*« ÎUþU?? H? Š ¨‚uD? X¹u??B? ?²« v« W??×K?B? vKŽË ‰«b??²? ?Žô« vKŽ ÆÊUM³Ë ÍdAÐ wI?? ?²?K¹ s? rEF?? ? b?? ?R¹ æ Ê« b?O? F?Ý ”—U? oÐU??« VzUM« ·d?Bð s Ϋb?ł V{Už d?O?š_« oK?F? ?²¹ U?? w t?? F? ? W¹d?? ¦? ?_« W?N?' ÎU?u?B?šË ¨U?ÐU??²½ôUÐ Íd¹d(« bFÝ VzUM« wFÝ ÂbŽ ÊQ??A?Ð W¹u???ð vKŽ ‚U?? Hðô« v« ÆW¹—u?N? L?'« fOz— l t??×?ýdð o×Ð ÎU?OÝU ÎU?ö b?OF?Ý ‰uI¹Ë ô s W??LŁ Ê« ΫœÒœd? ¨tc??š s ÆåtO« ÁUMÒb U qò oײ¹ …bKÐ w åWKzUF«ò ¡U?AŽ w æ ‰U?? ?A? ?O? ? rłU?¼ 5ŠË 5F?? ?ý— U½b¼Uý tK« »eŠ ÷u?F tOM¹— ¡U?CŽ√ oO?H?Bð Êu¹e?HK²« vKŽ «c??N —U??(« rNðU??łË“Ë W??×zö« W?? ? łË“ ‰U?? ?Šd?? ? Ý ôuÐ ÆÆÆÂö?J« XIÒH wN¹Ëb« nÝu¹ wU;« U?N? I?O?I? ý U?L? O? ¨5I?ÒH? B*« l u?CŽ ‰U?ŠdÝ b?¹d —U?OÐ VzUM« w²« W?? ËU??I? LK ¡U?? u?« W??×zô ÆbŽ— bL× VzUM« UNÝ√d¹ W?? ?×zô tU?? ?³? ?I? ? ²? ?Ý« ¡U?MŁ√ æ d?? O? ? L? ?Ý ‰U?? ? …—uJ« w? …ô«u*« W?? ID?M*« W?? F? ?O? ?³Þ Ê≈ ∫l−?? F? ?ł


‰ULA«Ë fKЫdÞ

∂≤ WM« ≠ ∂π∏± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∑ tO o «u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ≤≤ WFL'«

¡UAù« WU ”UM« Âö

fKЫdÞ Qd w wC¹dF« d¹“u« Qd*« oOLFðË lOÝuðË d¹uDð ŸËdA ‚öÞ≈

d?? ?L? ? Ž fO?zd« ‚d?? ??¹ q¼ W×?zô w ÎUOMÝ Î«b?FI w?«d ÊU?ł ‚d??O?Ý U?L? ¨sU?C?²« ø…œU??F?Ý d??U?Ý b??F?I? b?O? ³?Ž »b??Š_« ÕU?³? B? ‚d??¹ q¼Ë ±¥ W??×zô vKŽ `ýd* Ϋb??F?I? WÐU?? ?łù« ø—«–¬ ±¥ s? u¼Ë —«–¬ ÆW³¹d ¿¿¿

‰UIÔ¹ o(« w?? ?–uŁ—_« `ýd*« q?Ò−? ?Ý ¨¡UM?O*« WM?¹b?? ? w »U¹œ w?K — s¹e?O?2 5¹d?O¼U?L? ł s¹¡U?I ·ö??²? š« vKŽ ¡UMO*« ¡U?MÐ√ l tKO?−?ð wMF¹ U ¨r?Nð«¡UL?²½« ¡UMO?*« WM¹b?? w VF?? rd W?? ? ? ?×?zö?« V?? ? ? ? % r w?²?« ÎUOÐUO½ Ϋb?FI UNO?³šUM WMKF*« ÆUN

¡UMO*« W¹bKÐ Qd*« lOÝu²Ð VOŠdð —«dIÐ ¡UMO*« W¹bKÐ fK− VÒŠ— …dOš_« t²Kł w ¡«—“u« fK− f?KЫd?Þ Q?? ? d?? ? lO?? ? Ýu?ð ÊQ?? ? AÐ Ád¹uDðË tKO¼QðË «c?¼ Ê≈ ∫ W¹b?K?³?« fO?z— ‰U?? ? ? Ë Êu?O?KЫdD« ÁdE²½« Íc« —«d?I« W?? ³? ?žd?« sŽ d?? Ò³? ?F?¹ U/≈ s“ c?M W'UF w 5ËR*« Èb …bO_« U¼U¹UC? WFÐU²?Ë fKЫdÞ UHK U?? ? Nð«—b?? ? d?¹uD?ð vK?Ž d?? ? N? ? ?«Ë W¹œU?? B? ²? ?ô« WK−??F?« p¹d??×? ?² ÆUNzUMÐ_ qLŽ ’d dO uðË ¨¡UM?O*« q¼√ r?ÝUÐ d?JA« t?? ?ÒłËË ÊU?L? OKÝ ‰U??A?O? œU??L?F« f?OzdK œ«R?? ? ? ? ? ¡«—“u?« f?K−?? ? ? ? ? f?O?z—Ë W??U??F?« ‰U??G? ý_« d¹“ËË …—u??O?M« ŸËd?A? —«d?≈ vK?Ž ¡«—“u«Ë qIM«Ë ÊuJ¹ Ê« Îö¬ fKЫdÞ Q d d¹uDð …b¹b?Ž l¹—U?A? …—u??UÐ —«d?I« «c¼ dE?²Mð w?²« W?? O½U?? ¦« W?? L? ?U?? F?K s d??O? ¦?J« ¨W??HK²??<« U??N?ðU??ŽUD »U??×? √ sË wL?? Ýd« ÂU??L? ²¼ô« Æ—«dI«Ë ÊQA«

Q d*« w ¡UIK« s

UMË Î«b¹bł ÎU{dŽ WdA« XbË W?d?A« wðQð Ê« U?≈ ∫s¹—UO?š ÂU?√ .eKð v« V¼c?½ Ë« ¨qL?F« qLJðË Æn?K*« «c?¼ d¹d?? ? % b?? ? F?Ð b¹b?? ? ł W?O?C? nK Ê« ‰u?√ Ê« lOD²?Ý√Ë —«d b?FÐ vN²?½« b fKЫdÞ Q? d v?KŽ W?? ? I? ? ? «u*« ¨¡«—“u?« fK?−? ? ? Wd?A« q³ s qL?F« v« …œuF« —U?F?Ý_« q¹b?Fð - b?Ë ÆW?OMO?B« …d²H« w ‚U?Hðô« ÊU UbMŽ t½_ W??O½b??²? —U??F? Ý_« X½U? W??IÐU??« v?« œ√ qU?? ? ? ?A*« i?F?Ð X?IK?šË v« ±≤ s oO?LF?²« w q¹bF?²« ŸËdA*« v« …b¹bł U U{≈Ë ¨Â ±μ «c¼Ë Æ…dO?³ qI½ Wd?Š »UFO?²Ýô U?L —U?F?Ý_« q¹bFð v« Èœ√ d?_« W¹_ ÎU? O? öð ÎU? O? U?{≈ ÎU? GK³?? UMdð s¹c?« q d?Jý√ U?M¼Ë Æ…Q?? ?łU?? ? H? ? ±¥Ë ∏ ¡«—“Ë s —«d?I« vKŽ «uI? «Ë Q?? ? d?? ? ? w q?L? ? ?F?« ‚öD?½ô —«–¬ d??O? ?C? % œb?? BÐ s×½Ë ¨f?KЫdÞ s¹c??š¬ W??d??A?« l b¹b??ł b??I? Ž U?EŠö?*« q —U?? ? ?³? ? ?²? ? ? Žô« 5F?Ð —«d?? ? w X?ŠdÞ w²?« ◊Ëd?? ?A«Ë —d?J? ²?ð ô w?? ¡«—“u?« f?K? −? ? ? ? ? ? ? U½√bÐ b??I? F« lO??uð bMŽ ÆqU??A*« b?O?Q?² pM³« l …d?ýU?³? qL?F« WËb?K v?DF*« ÷d?? ?I?« XO?? ?³? ? ¦ð œu?? ?F¹ lO?ÐU?? Ý√ ‰ö?? ?šË W?? O?½UM³?K« UM?¼Ë ÆfKЫdÞ Q?? d?? v« qL?? F« UML?? U? Ê« rJ ‰u?√ Ê« lO?D²?Ý√ u¼ rJ?O« qË U??Ë UM³??ł«Ë u¼ tÐ o(« «c¼ r?JOKŽ „Ëd??³? ¨rJI??Š ŸËd??A*« «c¼Ë Q?? d*« «c¼ „Ëd??³? Ë ÆåfKЫdD dO³J«

q³I²*« —UOðË Íd¹d(« býUM¹ sJ¹ WOŽ«b« —U*« `O×BðË W¹uN« œ«œd²Ý«Ë «c« WFł«d v« …u??Žœ Íd¹d??(« b??F? Ý q³??I? ²??*« —U??Oð rO??Ž“ v« sJ¹ W??O? Ž«b« t??ÒłË WOIOI(« WOÒM« W¹uN« œ«œd²Ý« v«Ë ¨W?O UHýË WOb qJÐ «c« WFł«d WÒM?« q¼√ q¦?1 o¹d?? H? ? rU?½b?? ýU½ rJ? ∫sJ¹Æœ ‰U?? Ë Æ—U?? *« `?O? ?×? ?BðË b?FÐ b¹b??ł s rb?ýUM½Ë ÆÆÈËb??ł ÊËœ sJË ¨—«–¬ ±¥ lL?& w W??ŽU?L?'«Ë UJ³?ý s b¹b?F« ·U?AJ½« b?FÐ W?U?ÐË ¨ÎU??³?²K ÊU? U2 d?O?¦J« ÕU?Cð« »dF« WMF Ë« Êb¼≈ …—e−ò »U² —Ëb b?FÐË ÂuO«Ë ÆWOKOz«dÝô« f−²« ◊U?³ð—UÐ lDI¹ Íc«Ë ¨d?O?O?H?OÐô œ—U?A²¹— w?½dH« w? U×?BK å5O?×?O?*« U?L?® wK?Oz«d?Ýô« œU?Ýu*UÐ —«–¬ ±¥ «œU?O? “d?Ð√ b?Š√Ë W?O½UM³K« «u??I« bzU? Ê« Èd½ Æ©≤∞∞πØμر≥ a¹—U?²Ð WO½UM³K« å—U?³š_«ò W?HO?× qOB?H²UÐ t?ðdA½ ¡«d?ł≈ tðb?ýUM?* UMF? b¹ ©W?×?O?BM« s?¹b«Ë® q³?I?²?*« —U?O?²? `B^M« Vł«Ë j³ð—« U W?UÐË ¨UN{U?š w²« WÐd−²K W?IÒŁuË WOŽd?ýË WœU WF?ł«d ¨t²?UšË t−?O½ s ÎUu?¹ ÊuJð sË sJð r Èdš√ Èu l tðU?HU×?²Ð UNM ÎU? u? b??& ôò ∫qB?H« w?½¬d?I« ‰u??IUÐ q³??I?²? *« —U??OðË UM??H½√ s¹d?Òc?? Ë« r¼¡UЬ «u½U? uË t?u?Ý—Ë tK« œU?Š s ÊËœ«u¹ d?šü« Âu?O«Ë tK?UÐ ÊuMR¹ Æ©≤≤ ∫WœU:«® åÆÆÆrNðdOAŽ Ë« rN½«uš≈ Ë« r¼¡UMÐ√

÷d?? Ž t??O? ? Ë WM?¹b*« q¼√ …U?½U??F? ? ¨U?NðU?łU?ŠË U?N?O?ÝP? qJÐ U?N?F?«u d?¦? √ w d¹d??I?²« «c¼ v?« d?ý√Ë tÐ Âu?I½ qL??Ž Í√ Ê≈Ë ¨W?³?ÝUM s Ê« Îö? ?F? tM? U½œ—√ fKЫd?Þ ÁU??& ZU??F½Ë …Òu? łd*« ZzU??²M« v?« qB½ fK?ЫdÞ ¡UM?Ð√ Õd?? H?Ô½ Ê√Ë ¨WKJ?A*« «u?MÝ c?M Æq?O? ? ? L? ? ? ł ŸËd?? ? ?A?0 s …d?O?¦? ôËU?×? X½U? …b¹b?Ž ‰u??uK s¹—uJA?? s¹d??O? ¦? q³?? ¨«u?? I? ? u¹ rË W?? −? ?O? ?²M« Ác?¼ v« Ë« ‚U?? ³? ?Ð ô ‚ö?Þù« vKŽ X?Ë q?L? ? ? ? %√ U?½√Ë ¨b?? ? ? ? Š√ l f? U?M?ð ΫdU?ý ¨‰UG?ýú d¹“u w?²OËR? «c¼ w? Ϋœu?? ? N? ? ?ł «uc?Ð s¹c?« q WK?JA?? ÂU?? √ UM?ò ∫‰U?? Ë Æ‰U?? :« c??šQ¹ «c¼Ë ¨r?OJ×??²« w¼ …d??O? ³? W¹√Ë ¨W½u?LC? d?Ož t?−zU?²½Ë ÎU²?Ë ô ¨Q d*« q?¦ qLF?« ‚öÞù …œUŽ≈ ¨rOJ×??²« s nK*« d¹d??% s bÐ „UM?¼ ÊU?? rOJ?×? ?²« V?½U?? ł v«Ë Íc« ·d?? ? B?*« s U?MOK?Ž jG?? ? { W?? ? O½U?M³K?« WËb?K ÷d?? ? I« Âb?? ? ◊d?? ?ý ÊU?? ? Ë ¨ŸËd?? ?A?*« c?? ?O? ? ?HM?² ÊU?L?{ UM¹b? ÊuJ¹ Ê« U?≈ ·d?B*« Ë« ¨Q?? d?*« v« œu??F? ?O? Ý qL?? F« ÊQÐ t²LO Íc«Ë ÷d?I« V×Ý r²OÝ —ôËœ Êu??OK μ∞‡« “ËU??−? ²ð …d??O? ³? WHKJ« Í√ UN²Ë ŸËdA*« ‰ULJ²Ýô v?« U?½Q?? ? ? ?' pc? ¨W?? ? ? ?I?ÐU?? ? ? ??« W?? d?? ?A« l? W¹b?? ?ł U?? {ËU?? ?H? ? UM?KË w²?« ZzU?? ?²M?«Ë W?? O?MO?? ?B« U?ŽU??L?²? ł« WŁöŁ ÃU??²½ w¼ U?N? O« ¨W?d?A« w Èu?²*« W?OU?Ž œu? u UŽUL²łô« Ác¼ ÊuJð Ê« UMdŠË l{Ë qł√ s ¡«u?{_« s?Ž …b?O?FÐ Ÿu?{u*« «c¼ ‰u?Š UЖU−?²K b?Š ÆW?? ?OÐU?? ?−?¹≈ ZzU?? ?²½ v?« ‰u?? ?u«Ë s vË_« W?KŠd*« UML?9√ U??bMŽË œU??ðË_« s?L? Ł l? œ Í√ ŸËd?? ? ? ? ? ? ? ?A? *« rOJ×?²« n?ËË Q? d*« w …œu?łu*« nK*« d¹d?%Ë ÈËU?Žb« q V×?ÝË rŁ ¨Î«œb?− qL?F« ÂU?√ »U³« `²?Ô ôUB?ðô«Ë UŽU?L²?łô« dL?²Ý«

¨fKЫd?Þ Q? d?? w ¡U??I b??I? Ž d¹u?Dð ŸËd?? ?A? ? ‚öÞ≈ W?? ?³? ?ÝU?M* w fKЫdÞ Q d oOLFðË lOÝuðË d¹“Ë —u?? C? ×Ð ¨W?? O½U??¦?« t??²K?Šd?? Í“U?? ž q?IM«Ë W?? ?U?? F« ‰U?? ?G? ?ý_« …—U−²«Ë œUB²ô« d¹“Ë ¨wC¹dF« d?O?L?Ý ∫»«uM« ¨Íb??H?B« b?L?×? ¨…—U³ nODK«b³Ž b?L× ¨d'« ¨”u½Ë —b?ÐË »b?? ? Š_« ÕU?? ?³? ? ?B? ? ? ‰U?L?A« w q³?I?²??*« —U?Oð oM ‚dD« ÂUŽ d¹b? ¨…—U³ wMG«b?³Ž ÂU??Ž d¹b??Ë —U??LM?« ÍœU?? w½U??³*«Ë Íd?? ? ? ? ? ×? ? ? ? ? ? ³?«Ë Íd?? ? ? ? ? ³? « q?I?M?« ÆwOI« kOH(«b³Ž w?C¹d?? ? F?« d¹“u?« t?? ? ÒłË W¹«b?Ð ÂöŽô« qzU?ÝËË 5OöŽû W?O% ÎU? ? ?L?z«œ ¡«u?? ? {_« ÊuD?ÒK?¹ s¹c?« ¨W?M?¹b?*« Òr?N?ð w?²?« —u?? ? ? ? _« v?K?Ž vK?Ž tÐ Âu?? ?I?½ U?? ? q Êu?? ?³? ? ?«u¹Ë ÂöŽô« qzUÝË Ê√Ë ¨sÞu« WŠU —UŁ√Ë WU??F? W??L¼U??? XL¼U??Ý pc ÊU?Ë ¨fKЫdÞ Q d? WO?C wMÞu?« Èu??²? ?*« vKŽ d?? O? ³? ? dŁ√ W?? ? ?L?z«b« W?? ? ? FÐU?? ? ? ²*« Ê√Ë ¨ÂU?? ? ?F?« ¨fKЫdÞ Q? d? Ÿu?{u* W?¦O?¦?(«Ë U??ŽU?? L? ²? łô«Ë «¡U??I?K« ‰ö??šË ¨d??O?³J?« dŁ_« U?N ÊU?? d??ł w²« –Uð«Ë q(« ÃUC?½≈ qÒNÝ U «c¼Ë 5ËR?? ?*« W?? U?? Ϋd?? U?? ?ý ¨—«d?? I« W?? ? ?O? ? ? ÝU?? ? O? ? ? ?« U?? ? O?U?? ? ?F? ? ?H?«Ë vKŽ f?KЫdÞ w W??O? ŽU??L? ²? łô«Ë w½U?¦« ¡UIK« u¼ Íc« ¡U?IK« «c¼ w bIŽ Íc« ‰Ë_« ŸUL²łô« bFÐ ô t W?öŽ ô tÐ Âu√ U?Ë Æ…—«“u« ô U½√Ë UÐU??²½ôUÐ ôË WÝU?O?UÐ Í√ 5?Ð Ÿu?? ? {u?*« «c¼ w? e?? ? ÒO? ? ? √ s?¹c« ·«d?Þ_« s? d?? ? ?š¬Ë ·d?Þ «ËdJ?ý rŁ «u?? F?ÐUðË «ËbÒ¹√Ë «u?? ?³? ?«Ë «c¼ –Uð« bMŽ XcÐ w²« œuN'« dJ?ýË Æ¡«—“u« fK−?? w —«d?? I« Q? d? …—«œ≈ vKŽ 5OMF*« wC¹d?F« U¼ucÐ w²« œuN'« vKŽ fKЫdÞ WËb?« dJýË —«d?? ?I?« «c¼ –U?? ?ðô Q? d? Ÿu?{u? Ê≈ò ∫‰U?Ë W?OMO?B« fK?−? ? ? …b?? ? N? ? F?Ð ÊU?? ? fK?ЫdÞ vKŽ qN?Ý√ ÊU?Ë ¨—UL?Žù«Ë ¡U/ù« bMŽ ÎUЫuł wDF¹ Ê« ‰U?Gý_« d¹“Ë t½√ f?KЫd?Þ Q?? ? d?? ? sŽ ‰«R?? ? « ¨—U??L?Žù«Ë ¡U?/ù« fK−?? …b?N? FÐ W?¹√ u¼ q?L? ? ? ?×? ? ? ?²?¹ ô w?U?? ? ? ²U?ÐË U½√Ë ¨qLŽ ÍQÐ Âu?I¹ ôË ¨WOËR? U¼d?LŽ W?ö?Ž fKЫdÞ 5ÐË wMOÐ ÎUO?¹—Uð wÝUO« wzU?L²½UÐË ¨s“ U?Ë fK?ЫdÞ w¼ U? ÎU? U9 ·d?Ž√ ÆåUNðUłUŠ w¼ W?M?Ý c?Mò ∫w?C?¹d?? ? ? ?F?« l?ÐU?ðË W¹bKÐ s Ϋd¹d?I?ð XLK²?Ý« nB½Ë sŽ ÎU?O «Ë ÎUŠd?ý sLC?²¹ fKЫdÞ

«c?? NË ¨q?Š Í√ t?? OK?Ž vM³?Ô¹ wÝU?? Ý√ Êu?JðË q?J« l?L? ? ?& Ê« WËb?« vK?Ž ÆåUNÞuIÝ lM* ΫbŠ«Ë qLŽ o¹d gO?? F?« Öu/ …—uJ?« Ê«ò `{Ë√Ë sË Î«bÐ√ W??O?HzUÞ X??OË „d?²? A*« ¡U?? Ë d??O? O? G?²? Âu??O« ‰«u??_« l b¹ ÆåWM¹e)« fK √ s u¼ ¨”UM« ¨…—uJ?K W?? ?OzU/ù« l?¹—U?? A?*« sŽË ‰ö??š UMKL??Ž b?Iò ∫Êu??×?ýd*« ‰U?? ¡U/ù w?ÐU??O?M« fK?:« w U½œu?? łË WL?) UBB? U½błË√Ë ¨…—uJ« —UÞË ÊU?MŁ« U?? ?NM c?? ?ÒH½ l?¹—U?? A? ? Âu?O« r¼Ë ¨l¹—U?A*« W?O?IÐ n¹—U?B? «Ëd??ÒOÞ U?? L? O? ÁUM?F? {Ë U0 ÊuÒM?G? ²¹ ÆåÈdš_« l¹—UA*« ‰«u√ …—uJ?« w ÊU?? ? t½√ò v?« «Ë—U?? ?ý√Ë W??³?½ d??³? √Ë 5U?Ž s¹d?¹b? W??FЗ√ ¨d??šü« o¹d??H?« rJŠ l sJ?Ë ¨rKŽ ÆåU¼bMŽ ÊU U q …—uJ« dš ‰ö?? š ¡U??ł 5×?? ýd*« n«u?? l−²M w 5O?öŽù« l rN ¡UI Æ…—uJ« ≠ tH½√ å”UMOUÝ ”ôò

`ýd*« …œd*« —U?Oð fOz— VzU½ U?Žœ v?K?Ž r?J?(«ò v?« s?B? ? ? ? ?ž e?¹U?? ? ? ? ? rN?KL?? ŽË rN?? ?¹—Uð o Ë 5?×? ?ýd*« ‚U?? ? ?H?ð«ò Ϋb?? ? ?R?? ? ? ¨år?NðU?? ? ?Ý—U?2Ë o¹d??H? rNK?L?ŽË W??×zö« w×??ýd? …—u?J« W?? ? ×?KB?? ? ? qł√ s? b?? ? Š«Ë »e?(« `?ýd? —U?ý√ ¨Á—Ëb?Ð ÆåÊUM³Ë 5_« ¨wŽUL²?łô« wuI« Í—u« w W?? «d??A?« Ê«ò v« …œU?? F? Ý rO?KÝ ”U??Ý√ w¼ q?Ð ¨W??ŽbÐ X??O? rJ(« œb?? ? N?ð U?? ? “√ s b?KÐ Í√ ëd?? ? šù Ê≈ò ∫‰U??Ë Æåt??³?F? ý d??O? B?Ë t½U??O? b?L?²?Ž« U?d?O?√ U?¼“dÐ√ …b?Ž ÎU½«bKÐ W?? ? {—U?? ? F*«Ë …ô«u?*« 5Ð W?? ? «d?? ? A« w Ë ¨U?? “_« U??NÐ XH?? B? Ž U?? bMŽ u¼ ·ö?)« ÊuJ¹ ‰«uŠ_« Ác¼ q¦? …b?Šu« WuJŠ ÊS? ¨«c?NË ¨WŽb?³« œUFÐ≈Ë bK³« –UI½ù WÐuKD WOMÞu« ÆåtMŽ —UDš_« sŽ `?ýd*« d??³? ?²? ?Ž« ¨t??²? ?N? ?ł s ×u?? ? ?ł åÒd? ? ? (« w?M?Þu« —U?? ? ?O? ? ? ²?«ò ◊d?? ? ý W?Ëb« œu?? ? ?łË Ê«ò tK?«UD?Ž

ÂU?F« Í√d?K t oÐU?Ý ô Ϋ“«e?H? ²?Ý« d??Ò³? Ž w²?«Ë fKЫdÞ WM?¹b?? w U0 ≠ w½b?*« U??N? F? L? ²? −? U??¾? O¼ tłu² UNL?Žœ sŽ ≠ ŸULłù« t³A¹ «¡«d?? ?ł≈ “U?? ?$ù fKЫd?Þ W¹b?KÐ qł√ s ÊuÐU?B« ÊU?š „ö?L?²?Ý« ¨U?HU?<«Ë dÞU??<« s t?²¹U?L?Š Âb¹ ÎU?LÓKF Ëb?GO tKO?¼Qð …œUŽ≈Ë W?ŠU?O?« W?d?ŠË W?M¹b*« œU?B?²?« Æ«“ËU&Ë —UJ²Š« ÊËœ UNO …—U¹eÐ U?N?³?O?Šdð W¹bK³« b?«Ë l{u? W¹b?K³?K W?? ? ŠU?? ?O? ? ??« d¹“Ë v« oeM¹ ô v²Š tU?√ ozUI(« 5KžUA?« bŠ√ UN?O t?FË√ ¡UDš√ teM w tOU?F ·UC?²Ý« Íc«ò ÆÆÆø°åÂU¹√ q³ ¿¿¿

ÊuÐU?? ? B« ÊU?? ? š …—«œ≈ò t?? ?O?U?? ?F? ? ? W¹√ ÊUK fO ÊQÐ ÎU?LKŽ åWOU(« 5MÞ«u*« U¾?* ÎUJK ÊU u¼Ë ¨…—«œ≈ u?¼ t?? ? O« q?Ýd*«Ë ¨5?O? ? ?K?ЫdD?« Îö¹b?Ð fO?Ë ¨jI?? ? rN?M b?? ? Š«Ë ÆårNK³ s ÎU½u½U ÎUHKJ Ë« rNMŽ Ê« ‰u?? I¹ W¹bK?³« ÊU??O?Ð ·U??{«Ë s w?½U?? F¹ ÊuÐU?? B« ÊU?? š v?M³?? ¨t²ö?Ý œbNð UŽbBðË U?IIAð qO¼Qð …œU??Ž≈Ë rO??dð v« ÃU?²? ×¹Ë d¹“Ë Ê« b??I? ?²? F½ ôË ¨qłU??Ž q?JAÐ ÊU??)« jI??¹ Ê« b¹d¹ W??ŠU??O? « tzU?? IÐ≈ d?? ³? Ž t?? OKžU?? ý ”˃— vKŽ ÆwU(« tF{Ë vKŽ ≠ WŠU?O« d¹“Ë wU?F »U?² Ê≈ Vðd²ð ô ≠ W?OB?ý WUÝ— u¼ U0 qJA¹Ë ¨W?O½u½U q?OŽU?H W¹√ t?OKŽ

œËb?(« vB?√ v« t??L?Žœ ÎU?F?O?L?ł Æå”UM« s_ …bOŠu« WKE*« t½_ q?? s? r??žd??U??Ðò ∫·U?? ? ? ? ? ? ? ? {√Ë o¹d?? ?H« t?? ?Ý—U?1 Íc« q¹u?? ?N? ? ²« UM²1e??Ž s b??Š√ ‰UM¹ s ¨d??šü« Òd? −M?½ sË ¨¡wý Í√ UMH??O? ?¹ sË t?½Q?Ð s?E?¹ s r?¼«ËË ¨Q?D?)« v?« w²« W?OK?¼_« »d?(« v« U½d?−?O?Ý ÊuJ½ sË ¨5 dÞ œu?łË Vłu²?ð vKŽ ÎUþU??H? Š ¨d?šü« ·d?D« s×½ vKŽ ÎUþUHŠË rNzUMÐ√Ë UMzUMÐ√ ¡Uœ ÆåÊUM³ vKŽ ¨sÞu« W?? ×?zôò Ê« v« d?? ? ? '« —U?? ý√Ë w?¼ åw??K?Ыd?D?« s?U?? ? ? ? ?C? ? ? ? ? ²?« s W?? ?LKJ?K U?? qJ?Ð WMU?? ?C? ?²? ? ”UM?« W?? ³? ? ž— fJF?ð w¼Ë ¨vM?F? ? …œ«—≈ sŽ W?I? ¦?³M w¼Ë ¨r¼d??OJHðË Ê«d?¹e?? ? Š s? l?ÐU?? ? ?« Ê√Ë ”UM?« ÂöJ« Ê«ò v« ÎU?²? ô ¨p– X³?¦O?Ý Ê√Ë ¨ÂU¼Ë√ œd− u¼ VODA²« sŽ 5Ð W?d²?A*« W?OÐU?²½ô« UMO?U*« …d? U?C? ²? qL?Fð W?×?zö« ¡U?C?Ž√ ÆåUNMOÐ U w oOM²K —U?? O?ð Íd?? UMò d?? ?? ?'« U?? ŽœË W??×zöU?Р«e?²?ô« v« q³??I? ²? *« U?L? åwO¼ U? Í“ò U??N X¹u?B? ²«Ë VzUM« ¨q³?I²*« WK²? fOz— VKÞ Î«b¹ ÎU?FO?Lł sJMË ¨Íd¹d?(« bF?Ý Æå—UB²½ô« oOIײ …bŠ«Ë

VzUM« ¨q³I²*« WK² uCŽ b√ w³??F? ?ý ¡U??I w d??? '« d?? O? L? Ý lÐU?«ò Ê« vKŽ ¨W?³?I« w b?ýU?Š a¹—U?ð w —U??Ž W?? L? Ë u?¼ —U¹√ s v« Õö???« t??ÒłË YO??Š W?? ËU??I*« v?L? ? ? Š n?O? ? ? ?ò ‰Q?? ? ? ÝË ¨åqš«b?« U??Ë ¨”UM« u??OÐ —U¹√ s lÐU??« Âu?O« p– d?c½ UMK øt?O b?O?:« U?«d? tO? XJN?Ô²½« Íc« œu?Ý_« rN³ðUJË rN?“UM XdŠÔ√Ë ”UM« s UM½√ò v« Ϋd?O?A? ¨år?NðUJK²2Ë ¨åv?? ²MOÐò U?? vÝ_« Ê_ ¨vM?M½ lÐU??« a¹—U?ð d?c½ U??bM?Ž s×½Ë ¡pM? fO Ád?? c½ U/S?? ¨—U¹√ s Ϋb?R?? ¨åd?³?F« c??š_ U/≈ Õ«d?'« jI?? ? ? ? O? ? ?Ý —U¹√ s? lÐU?? ? «ò Ê« «uMþ w²« Á—UŁ¬ q tF jI²ÝË ÆåtOKŽ Vðd²²Ý UN½√ vK?Ž b??O? ?Q?? ²« d?? ? ?'« œÒb? ?łË wÐU?²½ô« ‚U?I?ײ?Ýô« W¹d?OB?ò ŸËd?A? W??N?ł«u? w UM?½_ ¨q³?I*« UM f?OË ö¹Ëb«Ë U?? O? A? O?KO*« Ϋœb?A? ¨åWËb« ŸËd?A? —U??O?š Òô≈ ¨wð«– ÊQ?? ? A?Ð fO? s_«ò Ê« v?KŽ gO?'«Ë WËb« W?OËR? u¼ U/≈ s?×½ ¨j?I? ? ? W?? ? ? OM?_« Èu?? ? ?I?«Ë b¹d¹ s?Ë ¨ö¹Ëb« ÂU??O? ? i d½ v« v?F? ? ¹ Ê« t?? ?OK?Ž ÎU¹u?? ? ÊUM?³ UM?Ð wG?? ³M¹ Íc?« t?? A? ?O? ł W?¹u?? Ið

¡Uł ÎU½U?OÐ fKЫdÞ W¹bKÐ XŽ“Ë vKŽ oOLŽ nÝQÐ XFKÞ≈ U?N½« tO W?ŠU??O?« d?¹“Ë s t?Òłu*« »U??²J« ÊUš wK?žUý bŠ√ v« w½Ë—U? wK¹≈ ¡U?IÐù«ò sL?C?²?¹ Íc«Ë ÊuÐU?B« t?? ²U??Š v?KŽ ÊuÐU?? B« ÊU??š v?KŽ u¼Ë ¨åW?? ? O?U?? ? (« tð—«œS?ÐË WM?¼«d« dO¹U?F*UÐ ÎUŠœU QDš qJA¹ò »U?² ÆåWO½«dLF«Ë WOzU/ù«Ë W¹—«œô« wU?F? »U²?ò Ê« W¹bK³« XU?Ë l ÎU¹—c?ł ÷—UF²?¹ WŠUO?« d¹“Ë ÁcOHMð Í—U'« Í—u?NL'« ÂuÝd*« a?¹—U?ð μ∏≥∏ r?— q?L? ? ? ? ? ×?¹ Íc?«Ë W?? ¹b??K? ?Ð Âe?? K? ¹ Íc?? «Ë ¨≤∞∞±Ø∑Ø¥ ÊuÐUB« ÊUš „öL²ÝUÐ fKЫdÞ r?ÓK?F? ? ? ? ? v?« tK?¹u?? ? ? ? ?% q?ł√ s? ÁU?? L? ? Ý√ U0 ÁÒuM?¹ U?? L? ? ÆwŠU?? ?O? ?Ý

fKЫdÞ w WO³Fý «¡UI w wðUIO ZMA²« sŽ œUF²Ðô«Ë WOMÞu« …bŠu« 5²9 U? s?J ƉuÞ√ ÎU?²? Ë d?_« V?ÒKD² vKŽ ÎU? F? d?O? MÝ U?M½≈ ∫rJ tu??√ ¨W??ŠËdD*« U¹U??C?I« W??'U?F? »—œ ¡«u?Ý W?M¹b*« w l¹—U??A*« qO?F? HðË Ë« ¨W?O? F?U??'« WM¹b*« Ë« ¨Q?? d*« w l«u« sŽ pO¼U½ ¨ÍuÐd?²« l{u« ÃU?²?% fKЫdÞ ÆÒ`K*« ÍœU?B?²?ô« wJ ÎU?F? qL?FMÝË d?O?¦?J« v« UÒM Z«d?³« sL?{ …uIÐ …œu?łu? ÊuJð d?O? u?²?Ë ¨W?OzU/ô«Ë W?¹œU?B? ²?ô« WUD?³« …QÞË nH??ð qL??Ž ’d?? ¨W?O?³K« U?N−zU?²½ qJÐ W?¹dA?²?*« ÆU??NzU?MÐ√Ë WM¹b?*« vKŽ W??OŁ—U?J« qÐ w wU? — ¨UM½S?? ¨‚U?O?« «c¼ w Ë U½√Ë åwKЫdD« s?UC?²« W?×zôò ¨UÐU?²½ô« b?FÐ tK« Ê–SÐ ¨ÊuJMÝ TAMM?ÝË ¨b?Š«Ë qL?Ž o¹d?? sL?{ w²« lO{«u*« Ác¼ q WIŠö* WO¬ w? U?MK?¼√ ÁU?? ? ? ?& U?? ? ? N?Ð U?M?e?? ? ? ²?« …œdł ÎUŽU?³ð ÂÒbI½ Ê« vKŽ ¨fKЫdÞ ÆtIOI% v« vFMÝ U qJÐ

s?U?? ? ?C? ? ? ²?« e¹e?? ? ?F?ðË W?? ? ?O?MÞu?« ¨Z?MA?? ? ²?*« Âö?J« s?Ž œU?? ? F? ? ?²?Ðô«Ë s dCײ¹ ÎU?ö UMFLÝ UMMJË b??ŽU??³? ²?«Ë ZMA??²« ¡«u?? ł√ b¹b??ł s¹—d?C?²*« ÂU√ ‰U?:« w `?H¹Ë W?ËU?? ? ; W?? ? ?OM?Þu?« UM?ðb?? ? ŠË s? u «c?³Š ÆdJF« ¡U*« w œU?ODô« s lÐU??« a¹—U??² b??:« jF¹ r fU?? ?K? UM?dð «–U?? ?Ë ¨≤∞∞∏ —U¹√ a?¹—U??ð ≤∞∞∞ —U?¹√ s? s??¹d?? ? ? ? ? ? F?«Ë øÊUM³ s w?KOz«d?Ýô« »U?×?½ô« Ëb?? F« W1e¼ a?¹—U??²? UMdð «–U?? Ë ÂU?? ?Ž “u?9 »d?? ?Š w w?KO?z«d?? ?Ýô« ÎUH?u q¹b?³« ÊU u «c?³Š ø≤∞∞∂ U?M?½_ ¨wM?Þu?« r?Šö?? ? ? ?²« “e?? ? ? ?F?¹ ô »Òd?I?ð w²« W?L?KJ« v« W?łU??×Ð UMMO?Ž√ VB½ lC½ Ê√Ë ¨‚Òd?Hð w²« WËb?« ¡UM?ÐË W?? O?½UM³?K« W?? ?×K?B*« ÆUNLŽœË lOL−K WM{U(« W¹uI« U?? ? łU?? ? Š w¼ …d?? ? O? ? ?¦? ? ? ∫l?ÐUðË U??¼œÒb? ? ? ? ? ? ? ?Ž√ Ê« œ—√ u? ¨f??K?Ыd??Þ

w wðU?IO? VO$ fOzd« ‰U? w U¼b?IŽ W?O³?Fý «¡U?I WKKÝ —Ëœ e¹e?? F? ²? qL??F?½ UM½≈ò fK?ЫdÞ W?? ? ? O?MÞu?« …U?? ? ? O? ? ? ?(« w? W?M¹b?*« WËb« W¹u?Ið ‰ö?š s ¨W?O½UM³K« b?? FÐ WœU?? F«Ë …b?? Šu*« W?? O½UM³?K« ¨n?F? ? ?C?«Ë lł«d?? ? ?²« s? «uM?Ý sÞu?« …b??ŠË wL?? % w²« W?Ëb« 5Ð e?O9 ôË t?ŽuMð vKŽ k U?%Ë Ëb?? ³ð w?²« nzU?D« WËœ ¨U?? NzU?MÐ√ Í√ s d?¦?√ U?N?O?« W?łU?(« ¨Âu?O« wL?? ? % w²?« WËb?« ¨vC?? ? XË k U??×? ² W?¹—u??²? Ýb« U??? ÝR*« ¨w?½UM?³K?« w½U?*d?? ? ³« ÂU?EM?« vK?Ž W¹d?? Š vKŽ k? U??% w²?« WËb«Ë kH??%Ë ¨rN??u??I? ?ŠË U??N? OMÞ«u?? Í√d« w ·ö²šô« oŠ ÎU?uBš Æå5½«uI«Ë —u²Ýb« —UÞ≈ w Ë W??K? Šd??*« Ác?¼ w?? ∫·U?? ? ? ? ? ? ? ? ? {√ w UM½S ¨ÊUM³ a¹—Uð s W?IOb« …b??Šu?« 5²9 v« W??łU?? (« b??ý√

5OFUł »öÞ l ¡UI w ÍbHB« d¹“u«

rJ(« w W—UA*« vKŽ ÊuB¹dŠË ‚Uu« l s×½ wHzUD« »UD)« “eF¹Ë TOÝ UÐU²½ô« Êu½U

5OFU'« »öD« v« Àbײ¹ ÍbHB« d¹“u«

ÊUłdN*« —uCŠ

¡UIK« ‰öš …œUFÝË tKUDŽ ¨sBž

ÊuÐUB« ÊUš ‰uŠ ÎU¹—uNLł ÎUuÝd “ËU−²¹ WŠUO« d¹“Ë ÆÆÆQD)« w ‚ôe½ù« ÂbF ÁuŽbð fKЫdÞ W¹bKÐË

WËUILK —UŽ WLË —U¹√ ∑ ∫d'«

5OöŽù«Ë åWO½«—uJ« dOOG²« W×zôò

Ê_ bO?FÐ Èb vKŽ uË WOÝU?O« ¡UHAK b?OŠu« ¡«Ëb« u¼ U¼¡UG≈ w²?« W?? O? ?ÝU?? ?O? ?« ÷«d?? ?_« s ÃU??²? ?×¹ ÊUM³?Ë ¨Êü« U??NM w½U?? F½ v«Ë wM√Ë w?ÝU?O?Ý —«d?I? ²?Ý« v« oK?š v« ÍœR?ð W¹œU?? ?B? ? ²? ? « W¹ƒ— l —Ë qO??š«b*« …œU¹“Ë q?L?Ž ’d?? oO?? ?I? ? %Ë ¨W?? A? ? O? ? F*« Èu?? ?²? ?? ? WЫu?Ð U?? N?½_ W¹—«œô« W¹e?? ?d?? ?ö« oÞUM?*« W?? UJ wI?? O? I? (« ¡U/ù« ÊU?? I? ?²? ?Šô« nO?? H? ?ðË W?? O½UM³?K« ÆåwÝUO« sŽ ÂöJ«ò ∫‰U ‰«RÝ vKŽ Ϋœ—Ë wÐU?²?½« Âö W?¦U?¦« W¹—u?NL?'« UM¹b?Ë —u??²? Ýœ U?M¹b Âu??O?« ¨⁄—U?? fK−?? fOz—Ë W¹—u??N? L? ?ł fOz— s? s×?½Ë ¨W?? ? ?u?JŠ f?Oz—Ë »«u?½ «–« Òô≈ —u?²?Ýb« «c¼ d?OO?G?²Ð q³?I½ ÊËb¹d?¹ 5O?½UM?³K« l?O? ? L? ? ?ł ÊU?? ? ÎU?ö?Š√ v?I?³ð p– d?O?žË ¨t?K¹b?Fð vK?Ž Ϋœ—Ë Æåb?? ?Š√ U?? ?N? ?O?« qB?¹ s sU?? C? ?²« Íb?? H? B?« b??√ ‰«R?? Ý sU?C?²«ò W×zô ¡U?C?Ž_ qUJ« VODA?²« Ê« Ϋd?³²?F? åwKЫdD« ¨W?? ? ? ×?zö« ·U?? ? ? ?F? ? ? ?{≈ v« ÍœR?¹ WK?U?? W?? ×zö« ‰u?? Ë »uK?D*«Ë …—œU?? ? ÊuJ²? »«uM« f?K−?? ? v« wÝU?O? « —«d?I« w d?OŁQ??²« vKŽ ‚u?? I? ?Š Ÿ«e?? ²½ôË ¨ÎôË√ œö?? ³?« w l¹—U?A v« ÃU?²?% w²« fKЫdÞ vKŽ ÎUFO?Lł qLFMÝ …dO?³ WOzU/≈ ÆWK³I*« «uM« ‰öš UNIOI% ∫»U?? ? ł√ d?? ? ?š¬ ‰«R?? ? Ý vK?Ž Ϋœ—Ë åÍb?? H? ?B?« W?? ? ?ÝR?? ò w s?×½ò w¼Ë —UL¦²Ý« r¼√ WOÐd²« Ê« sR½ W?O?LM²« U?L?O?Ýô ¨WO?LM²« ÕU?²?H? åÍb??H? B?« W??? ÝR??òË ¨W¹u?Ðd??²« ±± ’ WL²²«

ÆåÊUM³ w ÍœUB²ô«Ë ‚U?? ? ? ? ? u?« l?? s?×?½ò ∫·U?? ? ? ? ?{√ ’d??(« q? Êu??B¹d??ŠË w?Kš«b« s 5O½UM³K« lO?Lł W—U?A vKŽ sJ?Ë ¨rJ?(« w nz«u?D« W?? ? U?? ? ‚UHð«Ë —u?²Ýb« tOKŽ h½ U* ÎU?I Ë ô rJ?(« w W?? ?—U?? ?A*«Ë ¨nzU?D« qL??Ž qO?DF??²Ð W??¾? W¹√ oŠ w?MFð W??ŠËb« ‚U??Hð« q?O? ŽU??H? Ë ¨WËb« ¨Ê«d¹e?? Š ∑ b?? F?Ð nu?? ²ð Ê« V?−¹ Ê« ÎUF?OL?ł UMOKŽ Vł«u« s sJË WŠËb« ‚U?Hð« WO?ŠË— vKŽ k U×½ ZzU??²½ b??F?Ð —u?²? Ýb?« v« …œu??F«Ë sL{ d?O«Ë WOÐUOM« UÐU?²½ô« V−¹ w²?« W?OÞ«d??u1b« W??³? FK« Ê« Í√ ¨wF?O?³D« U¼«d−? c?šQð Ê« l?O? ? ? L? ? ? ?ł s? W¹d?? ? ? ¦? ? ? ?_« rJ?% s×½ ¨WOK_« ÷—UFð Ê√Ë nz«uD« U?? ? s?JË W?? ? O?MÞu?« …b?? ? Šu« l? X½U?? ? «–« W?? ?OÞ«d?? ?u1b?« vMF?? ? ÎULz«œ ÊU—UA²²Ý WOK_«Ë W¹d¦_« q?O? ? ? ? ¦?9 Ê« øU?? ? ? ?u?J(« q? w? W?? ?u?JŠ w? W?? ?OK?_«Ë W¹d?? ? ¦? ? _« 5ðu?? ? v?« U?? ? L? ? N?Òu? ? ?×¹ …b?? ? Š«Ë W??N? ł«u?? w? …b??Š«u« ¨5²??O? ?³KÝ ¨r?J?(« v« ¡w??¹ U?2 Èd?? ? ? ?š_« v??K? ?Ž r??Ý« u??¼ q?? ÒD? F? *« Y??K? ?¦? «Ë u??²? ?O? H« oŠ s? Ÿu½ t½≈ ÆvL?? ? W?? ? «d?? ? ?A« —U?? ? ?²? ? ?Ý X?% w³?K?« Êu?½U?? ? ? ? ? ? ?ò ∫l?ÐU??ðË ÆåW?? ? ? ? ? ? O?M? Þu?« tÐ ‰u??L?F?*« ¨W?OÐU??OM« U?ÐU?? ²½ô« “Òe? ? F?¹Ë TO?? ? Ý Êu½U?? ? u?¼ ÎU? ? O?U?? ?Š U?MË ¨w?³¼c?*«Ë wH?zUD?« »UD?)« vKŽ eJ?ðd¹ Êu½U? œU??L? ²?Ž« qÒC? H½ vKŽ W?DÝu??²?*« Ë« Èd??³J?« dz«Ëb« Êu½U?? «cJ¼ Ê_ ¨W??O? ³? M« ”U??Ý√ u?? Žb½ «c ¨wM?Þu« »UD)« “e?? F¹ W?? O? ?HzUD?« ¡U?? Gù ÎU¹b?? ł qL?? F?K

…—U?−? ²«Ë œU?B? ²?ô« d¹“Ë b??I?Ž w ÎU¹—«u?Š ¡UI? ÍbH?B« b?L×? åw U?? ? I? ? ?¦« Íb?? ? H? ? ?B« e?? ? d?? ? ò s 5OF?Uł W?³KÞ l ¨fKЫdDÐ b¼U?? ?F*«Ë U?? ?F? ? U?? '« nK?²? ?? ? ŸU?? {Ë_« t??O? ? ‰ËUM?ð ¨W??OU?? L? ?A« Ê« sJ?1 U?? Ë œö?? ³?« w W?? U?? ?F« s WOÐUOM« UÐU²½ô« tMŽ dHð ÆÊUM³ q³I² œb% UOŽ«bð —Ëœ Ê« Íb?? ? ?H? ? ?B?« d¹“u?« È√—Ë v« ÎU?²? ô ¨ÍœU¹—Ë wÝUÝ√ »U?³?A« Âb?? ? ? ?I? ? ? ?²?« ”U?? ? ? ?Ý√ u?¼ rK?F?« Ê« Ê« v« —U??ý√Ë ¨œö?? ³« q³??I? ?²? ? Ë sÞu« …ËdŁ r¼ wF?U?'« »U³?A« ¡UM³Ð …d?ýU³ Êu?OMF r?²½√ò ∫‰UË s tM?O? B? %Ë rb?KÐ q³??I? ?²? ? vF?ð w²« W?O?ł—U?)« ö?šb?²« U½u?J q W?? ?–d?? A? rz«œ qJ?AÐ «c ¨W?OŽdA?« tðU?ÝRË lL?²:« U?? U??? ?I½ô« V?M& v« ru?? Žœ√ l r—U?NB½« ‰öš s W?OKš«b« rbK³ rJ²?Ò³×Ë iF?³« rJCFÐ Êu?? ? ? O?M?F? ? ? ? r?J½√ U?? ? ? ?L? ? ? ? ¨ÊU?M³? UN½_ W?K³I*« WO?ÐUOM« UÐU?²½ôUÐ ¨wK?B? ? H? ? Ë rN?? ? ‚U?? ?I? ? ×? ? ²? ? Ý« —U?O?²? š« «uM?% Ê« rJ²?O?ËR??Ë ‰U?L?Ž√ V«d¹Ë rJ?L?ÝUÐ ŸÒd?A¹ s W¹d?? ? Š vK?Ž k U?? ?×?¹Ë W?? ?u?J(« sË ¨rJ?MÞË ‰ö??I? ²? Ý«Ë …œU??O? ÝË œb??×? ²¹ ‚U??I? ×? ²? Ýô« «c¼ ‰ö??š wÞ«d??u?1b« ÂUEM« q?³? I? ²? ? 

lЫ—Ë YUŁË ÊUŁË ‰Ë√ oBK «–U?* ∫ÊuM?Þ«u*« ‰¡U?? ? ?? ? ?²?¹ w? d?? ? H? ? ?(« XO?? ? e?ð c?? ? šQ¹ Îö¹uÞ ÎU? ²?Ë W?U?F« U??dD« d?? ?H? ? (« W?? O?KL?? ?Ž ¡«d?? ?ł≈ 5Ð vKŽ X e« ¡U?I≈ 5ÐË W?OMH« b¹b?F?U? øX e« d??H?(« Ác¼ —«d?{QÐ X³?O√ «—U?O?« s w?KU?? ? ? Ž Èd?? ? ?²? ? ? ? ¨—Òb? ? ? I?ð ô dO?OG?²Ð å5u−F?ò pO½UJO*« Æø…—dC²*« «—UO« s lD …d?? ? ²? ? H?« sŽ ‰ËR?? ? ?*« s d?? H? ?(« ¡«d?? ł≈ 5?Ð W?? F? ?«u« ÆøXO e²« WOKLŽ ¡«dł≈Ë u?Ë 5O?M?F*« r?Ýd?Ð ‰«R?? ? ?Ý ÆÆbŠ√ s ÎUЫuł dE²M½ ô UM


‰ULA«Ë fKЫdÞ

ËdOÐ vðRð «cJ¼ U °bÒO« WŠULÝ U¹ ÊËœ® X?F? ? ?uð w?ðËd?? ? O? ? ?³« U?½√ WðU?? ?H? ?²?« Ë« Ϋ—«c?? ²? ? Ž« ©ÈËb?? ł U?L?Ž UN?K¼√Ë ËdOÐ ÁU?& W?U?O —U?¹√ s l?ÐU?? ? ? ?« w? q?B? ? ? ?Š q?O? ? ? ²? ? ? I?« v{d?¹ sJ?ò ¨≤∞∞∏ b?? ?I? ? ¨åq?ðU?? ?I« v?{d¹ f?OË ÊËb??²? F?*« luðË fJ?F« Àb??Š s? W?M? Ý Èb?? ? ? ? ? ? v?K? Ž® w?M? W?? ?³? ? ?U?? ?F? ? ?²*« U?? ?×?¹d?? ?B? ? ?²« VK?ÞË —«c??²? ?Žô« ©r?N? ?OËR?? * rž— ¨…dHG*«Ë WÐu²«Ë W×U*« W??ŠU??³? ²? Ý« s t? ÔX{d??Fð U?? W?? ? ?ÝË—b?? ? ? W?Dš o? Ë l¹Ëd?ðË sŽË ¨W??O? U?³? ²? Ý«Ë W??−?d??³? Ë Æ°rOLBðË —uBð oÐUÝ v×?{√ qÐ ¨V??×? «c¼ fO ÂöJ« w? ¡U??ł U?L? å»u?KD*«ò Í“«e?? ?H? ?²? ? Ýô« Íb?? O? ? F? ?B? ? ²« åtK« »e?Šò ÂUŽ 5_ d?OD)« ô Ê« ¨tK«d?? B½ s?? Š b??O? ?« qËË ¨—U?¹√ s l?ÐU?? ? « v?½√ ¡ö?O?šË d?HÐ ‰u?I¹ Ê_ b?(« ÎU? ? ? u¹ —U?¹√ s l?ÐU?? ? ?« sK?Ž√ò w W?? ËU??I*« ÂU?¹√ s Ϋb??O? ?−? d?? B? ?²?½« s vK?F? ? ÆÆÆåÊUM?³ w åËb?? ?F«ò v?KŽ øåW?? ?ËU?? ?I*«ò Æ°åËdOÐ WMÞu²ò ô Ê« U½b¹d¹ bO« Ê« vJ½_«Ë …d?? ? ? ? ? åU?M?ÐÒœ√ò Òô≈Ë Î«b?Ð√ v??M?½ ÊuJð b?? I? ¨Í—b¹ s?Ë ¨Èd??š√ kK?ž√ WK³?? I*« …d*« w U?? B? ?F« v?? ? ? ? ? ?√ V?¹œQ?? ? ? ? ? ²?«Ë ¨‰u?Þ√Ë Æ°nMŽ√Ë ‰UH²Šô« r²OÝ Èdð U¹ q¼ rŁ U½U?łdN0 …u?Ý√ Èdc« Ác?NÐ Êö?? Ž≈ q?¼Ë ød¹d?? ×? ?²?« Èd?? – ÂU?? ? ?Ž q s? —U?¹√ s l?ÐU?? ? ?« wKF vF? u¼ åΫbO−? ÎUu¹ò b?? ?Š√ ÁU?? M?¹ ô v²?? ?Š wKL?? ?ŽË w ÕËd'« QJM² ‚öÞù« vKŽ U??N? _ ‰u??I½ «–U??Ë °W?MÝ q «c¼ w ÎULKþ vC s wU¼√Ë s? ÂËR?? ? ? A*« œu?? ? ? Ý_« Âu?? ? ? O?« ¡UMÐ_ åbŠ«u« gO?F«ò UöŽ s* ‰uI½ «–U?Ë øbŠ«u« sÞu« X×O?³²?Ý« sË ¨t²?«d —b¼√ ÆøtðUJK²2 «—b?? ? Ê« b?? ? O? ? ?« ·U?? ? {√Ë d¹bð Ê«ò U??N½U?JSÐ åtK« »e??Šò ÆÆÊUM³ s d??³?√ …Òd? W?¾? ΫbKÐ ±∞¥μ≤ UM?OKŽ v?B? ?F? ?O? ?Ý qN?? …«e?? ? G?Ð Ád?? ? Òc½ s?×½Ë ÆÆÆå≤r?K UL ¨VKJ« dN½ UŠuË Ã—U)« q?š«b« «d?? ? ? U?? ? ?G?0 Ád?? ? ?Òc?½ ¨±∏∂∞ ÂU??Ž c?M ÊUM³? À«b??Š√Ë …d q w —u?_« tO« X¬ UË XL¼uðË ¨…u U? W¾ X½Q?²Ý« V?K? U?? ? ? ? ? ?N? `?O? ? ? ? ? ? ²?¹ p?– Ê« ÆôœUF*« ∫åtK?« »e?? ?Šò ÂU?? ?Ž 5?√ ‰U?? ? tM d?³?²?FM w{U*« √d?I½ s×½ò √d?? u «c??³?ŠË ¨åq?³?I? ²? *« w Ϋb?¹b?? ? %Ë ¨w?{U*« W?ð—U?? ? O? ? ?³?« ”œU??« w Ëd?O?Ð W?ŠU??³?²? Ý« —dJ?ð U* U0— ¨±π∏¥ ◊U?? ³? ?ý s ÎUM?ŠË Æ≤∞∞∏ —U¹√ w Èd?ł U? ¡«d?? I? ?²? ?Ý« w? b?? O? ?« q?F? ?H¹ `?{«Ë a?¹—U?? ? ? ? ? ?²? « Ê_ w?{U?*« w —u_« tO« X¬ U?LO ÒwKłË ÆWNÐUA*« À«bŠ_« ÎU?u¹ Wð—U?O³« sJ?¹ r ¨Î«dO?š√Ë sË ¨WM¹U?N?B?K ¡ö?L?ŽË W½u?š ◊u?? ? ? I? ? ? ? Ý U?? ? ? Ë ¨Î«b?Ð√ «u?½uJ?¹ w W¹ËU?N?²*« WKO?L?F« UJ³?A« dOš ÈuÝ UN{dŽË œö³« ‰uÞ Ê« ‰U?? ? ? ;« sË ÆÊU?¼d?ÐË qO?œ wU?¼√ ”u?? H½ —b?? ?G« b¹ ‰U?Dð «c ¨rNðb¾? √Ë rNŠ«Ë—√Ë ËdOÐ ÆÆÆrOK(« d³ œUH½ —«cŠ »UDš ÕU²H«b³Ž

∂≤ WM« ≠ ∂π∏± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∑ tO o «u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ≤≤ WFL'«

fKЫdÞ w 5OöŽù« l ¡UI w ÍbHB« ‰ULA«Ë fKЫdD ¡U/≈ fK−0 Ë« WFÝu W¹—«œ≈ W¹edöÐ VUD½

—U¹√ s lÐU« WÐd& s …d³F« cš√ UMOKŽ

ÆÆWOMÞu« …bŠuK WJ½ XKJý —U¹√ ∑ À«bŠ√

WOö)« U¹UCI« ÒqŠ w Õö« «b²Ý« ÂbF wF«Ë

t¦¹bŠ ‰öš ÍbHB«

÷uF? tOM¹— —UD h¹ U0Ë v« qL?? Ž W??—Ë d??O? ?C? ×? ²Ð U?ML?? …b?? ? Ž sL?? ? C? ? ²?ð ¡«—“u« f?K−?? ? W?? U?? ?Ž ÊUM³?K W?? O?zU/≈ l¹—U?? ?A? ? U?NM ¨W?U?š f?KЫdÞË ‰U?L?A«Ë ÷u?F? tOM¹— —U?D q¹u×?²Ð —«d? ÆwËœ w½b —UD v« d¹“u? tÐ ÔXb?Ið Õ«d²?« „UM¼Ë W?OÐd??F« W?F?U?'« v« œU??B?²?ö w«d?? b??O? ?ý— ÷d?? F? ÊuJ?¹ ÊQÐ U?ŽUMB?K ÎU?Lz«œ ÎU?{d??F? wËb« d?OC?×?²Ð XL f_U?ÐË ¨WOÐd?F« W½U?? ? _« v« vM?F*« «c?? ?N?Ð »U?? ?²? ? ÷d?FO W?OÐdF« W?FU?−K WU?F« w W??OÐd?F« W??L?I« ‰U??L?Ž√ s?L?{ Æq³I*« ‰uK¹√ ÕU??²? ?H½ô« oO??I? ?% Ê« ∫·U??{√Ë ‰UL?A«Ë fKЫdÞ w ÍœUB?²ô« Ëd?OÐË fKЫdÞ jЗ v« WłU?×Ð »U?? ? dK? W?? ? F¹d?? ? Ý b?¹b?? ? Š WJ?Ð ‚dG?²ð ô YO×Ð s×?AK Èdš√Ë s d?? ?¦? ?√ 5²?M¹b?*« 5Ð W?? U?? ?*« w U?MI?? Hð« b?? Ë ¨W?? I? ?O? ?œ 5?FЗ√ vKŽ wK?ЫdD« sU?C?²« W?×zô W?³UD*« ÎU?C¹√Ë ¨ŸËd?A?*« «c¼ wÒM³ð W¹—«œô« W¹e??d?ö?« Êu½U? —«d??SÐ ¡U/≈ fK?−? ¡U??A½≈ Òô≈Ë W??F? Ýu*« wU?? ³?Ð …u?? Ý√ ‰U?? L? ?A«Ë fK?ЫdÞ ÆfU:«

w U??×?B« d?9R*« b?FÐ ÎU? u?B? š bI?²Ž√ ∫»Uł√ …—U?³ bL?× VzUMK l{u?Ð d9 ·u?? Ý UÐU?? ?? ?²½ô« Ê« t W×zö« w UMKO?“Ë ÆbOł wM√ w? sJ?Ë Áb¹d?¹ U?? ? ‰u?? ? ?IÐ o?(« wL?KŽ V?? ×Ð U?? OK?F« W?? ÝU?? O? ?« wËœË wL?OK≈ w?K×? ‚U?Hð« „UM¼ ÆÊ«d¹eŠ ∑ w UÐU²½ô« ¡«dłù W?? ? ?×?zô Ê« Íb?? ? ?H? ? ? B?« b?? ? ?√Ë w?H?ð w??K?Ыd?D?« s?U?? ? ? ? C? ? ? ? ? ²?« W?? ×zô w¼Ë ÎU? ?U9 U??N? ?²? O? ?L? ? ?²Ð p?? L? ²« v« ·b?? Nð WMU??C? ?²? —u?²? Ýœ W¹U??L?ŠË ÊUM³ ‰ö??I?²? ÝUÐ f?K?Ыd?Þ W?? ? ? ? ? ?b?? ? ? ? ? ?šË n?zU?D?« ÆUNzU/≈Ë —«d?? ?Ë Q?? ? d*« Ÿu?? ?{u?? ? ‰u?? ?ŠË tF?OÝuð ’u?BÐ ¡«—“u« fK?− U?? ? bM?Ž ∫Íb?? ?H? ? ?B« d?¹“u« ‰U?? ? fK?−? ‰U?? L? ?Ž√ ‰Ëb??ł X?LK²?? Ý« XE?Šô XzU?? H« Ÿu?? ³? ?Ý_« ¡«—“u« Q?? d?? lO??Ýu?²?Ð wC??I¹ bMÐ œu??łË —u?? ? ?H« v?K?Ž ÔX¹d?? ? ?łQ?? ? ? ¨Ëd?? ? O?Ð W¹—u?? ? N? ? ?L? ? ?'« f?Ozd?Ð ôU?? ? Bð« Q?? d?? ŸU?{Ë√ …—u?? w? t?²? F? {ËË ¨q?L? ? ? ?F?« sŽ n?u?? ? ? ²?*« f?KЫd?Þ W?? F? ?Ýu?ð Ÿu?? {u?? ë—œSÐ w?½bÒ¹Q?? ‰ULŽ_« ‰Ëbł vKŽ fKЫdÞ Q d v« s¹Q?? d*« ŸËd?? A? qO?? łQð Òô≈Ë ÆÈdš√ WKł bFÝ VzUM« l XF?L²ł« pc lË ¨Í√d?« wM?I? ? «u?? ? Íd?¹d?? ?(« —œU?Ð Íc??« …—u?? ? ? ? ? ?O? M??« f?O? zd?« l …d?? ýU??³? ? qL?? F« v« Ϋ—uJ?A? œ«b??Žù —U?? L? Žù«Ë ¡U/ù« fK?−? ¨WK'« œuMÐ vKŽ tł«—œ≈Ë ŸËdA*« vK?Ž W??I? ? «u*« XÒL? ?²? ? ÊU?? «c?J¼Ë .eKð …œU??Ž≈Ë Ëd?OÐ Q?? d? lO??Ýuð ÆfKЫdÞ Q d lOÝuð l¹—U?? A?*« ‰u??Š ‰«R?? Ý v?KŽ Ϋœ—Ë „U?M?¼ ∫‰U?? ? ? f?K?ЫdD? W?Ðu?KD?*« UNÐ UM?L w²« l¹—UA*« s? b¹bF« qO³Ý vKŽË ¨W?IÐU« WuJ(« w —ôËœ ÊuOK π∞ v«uŠ „UM¼ ‰U¦*« fKЫd?Þ w ÎU? ³¹d?? ·d??Bð ·u??Ý ÆUNO WO²×²« WOM³« 5ײ

…—U??−?²«Ë œU??B?²? ô« d¹“Ë nÝ√ 5_« nu? Íb?H? B« b??L?×? s?? Š b?? O? ?« t?K« »e?? ( ÂU?? F« —U¹√ s l?ÐU??« À«b?? Š√ tK«d?? B½ vKŽ Ád?³? ²?Ž«Ë ¨åb?O?−? Âu?¹ò U?N½QÐ W?? ? ? ? ? ? ?J?½ Âu??¹ò p?– s? f?J? F?« l?Òu?ðË ÆåW?? ? ? ? ? ?O?M?Þu?« …b?? ? ? ? ? ?Šu?K? UÐU?? ?? ? ²?½ô« r²?ð Ê«ò Íb?? ?H? ? B« l{Ë w? Ë W?? ?OÞ«d?? ?u?1œ …—u?? ?BÐ U?L¼U?Hð œu?łu ΫdE½ b?O?ł wM√ «c¼ ‰uŠ W?OËœË WOLOK≈Ë W?OK× Æ‚UIײÝô« ¨WK³?? I*« W??uJ×K? `ý—√ ∫‰U??Ë —Òc? ?Fð «–«Ë Íd¹d?? («b?? F? Ý VzU?M« W??uJ(« W??ÝU?z— œu?F?ð Ê« vM9Q?? s??Ž d?E? M?« i??G?Ð f??K?Ыd??Þ v?« Æ¡ULÝ_« ¡U?I ‰ö?š ¡U?ł ÍbH?B« Âö? ÍœUM«ò s …u?ŽbÐ 5Oö?Žù« l Ϋœ— ‰U??Ë ÆfKЫd?Þ w åwö??Žù« b?? O? ?« Âö?J nÝQ½ ∫‰«R?? Ý v?KŽ Á—Òb? ? ? I?½ Íc?« tK?«d?? ? ?B?½ s?? ? ? Š ÎUu¹ sJ¹ r —U¹√ ∑ ÂuO ¨td²×½Ë …d?O?³? W?J½ Âu¹ ÊU? qÐ ¨Î«b??O?−? U??Ë tK?³? I? ²? ? ?Ë ÊUM³ a?¹—Uð w ÂU?? ?? ?I½« s? Âu?? O?« p– sŽ Z?²½ vML²½ UMË ¨w½UM³K« œułu« œbN¹ Âu?O« p– qB?Š U qB?×¹ ô Ê« W?ËU?I*« Õö?Ý Ê« d?³?²?F?½ UM UM½_ Ê« sÒO³ð sJ?Ë qOz«dÝ« b{ t?Òłu v« t?? N? ?O? ?łuð sJ?1 Õö???« «c¼ d?? ? ÒO? ? ? ž U?? ? «c?¼Ë ¨ÎU? ? ?C?¹√ qš«b?« Ê“«u?? ? ?²?«Ë W?? ? O?K?š«b« U?? ? ?O?DF?*« ÆbK³« qš«œ wÝUO« Êu?J?¹ Ê« sJ?L?*« s? ∫·U?? ? ? ?{√Ë —U¹√ s f?U?)« w? QDš qB??Š tM? lÐU?? « w? qB?? Š U?? s?JË Æd³√ QDš ÊU Êu?J?ð Ê« Íb?? ? ? ? ?H? ? ? ? ?B?« l?Òu?ðË WK?³? ? I?*« W?? ?OÐU?? ? OM?« UÐU?? ?? ? ?²½ô« w sJL*« —b? …d?ŠË W?OÞ«d?u1œ U?? N?½√ v« ÎUM?¾? ?L?D ¨·ËdE?« Ác¼ ÆU¼bŽu w qB×²Ý ·ËU?? <« ‰u?? Š ‰«R??Ý v?KŽ Ϋœ—Ë W?? ? ? O?M?√ Àœ«u?? ? ? Š ‰u?? ? ? B? ? ? ?Š s?

fKЫdÞ w 5OöŽù« l ¡UI w wðUIO

¡UIK« w ÎUŁbײ wðUIO fOzd«

W?O{—√ v?KŽ ·ö²zô«Ë sU?C?²«Ë wFð ÆX?Ыu??¦«Ë ΔœU?? ³*« s W?? ³K «c ¨w½ö?I?Ž lu? U?N½√ W?ODÝu« Ë« rzU l{u sNðdð ôË q&dð ô X?O W?ODÝu« ÆœU?Š ·U?HDô w d?þ WK²J?« Âu??N? ?H? ? Ê_ ¨WK²?? —U??O? š W??ODÝu?« U??LMOÐ ¨wJ?O? ²JðË o³??? ·«d?²? Ž« W??ODÝu« Æ—«d??Ë sŽ Ϋb?? ?O? ?FÐ ÊU?? ? U?? L? ?N? ? d?? ?šüUÐ ÆUNFu ÎU? ?ŠU?ðd?? ÊU?? «–« U?? L? ?Ž q?¾? ?ÝË ÂU?? Ž qJ?AÐ wÐU?? ?? ?²½ô« —U?? ? ?L?K sU??C? ?²« W??×zôò b??O? F? ? vKŽË s lOÐUÝ√ WŁöŁ q³ åwKЫdD« ∫»U?? łQ?? ¨W??O?ÐU??O?M« UÐU?? ? ?²½ô« ÊuM¾LDË ÊuŠUðd s×½ l³DUÐ U?MM?O?Ð Íu?? ? ? I?« sU?? ? ? C? ? ? ? ²« v?« w³?FA« b?O¹Q?²KË W×zô ¡U?CŽQ? iF?³« ôËU?× rž— ¨UM d?O?³J« U?? ?FzU?? ?A« Y³? nu?? ?²ð r w?²« `−M½ Ê« r?N*«Ë ÆW?I?HK*« —U??³?š_«Ë ¡U??M? O? *«Ë f??K? ?Ыd??Þ ¡U??M? Ð√ r??Žb??Ð qL?? Ž o¹d?? s¹uJð w? Êu??LK?I«Ë wD?F¹ f½U?? ?−? ? ²? ? Ë sU?? ?C? ?²? ? c?O? HMðË UM²?ID?M ¡U/ù W¹uË_« rŁ s?Ë U?? N? ?³K?D²ð w?²« l¹—U?? ?A*« l wÐU?OM« fK:« qš«œ ÊËU?F?²« l¹—U?A?*« oO?I?×?²? ·«dÞ_« dzU?Ý Æw½UM³K« VFA« Âbð w²«

×U)« l Í—U−²« ‰œU³²« qOFHð w «“U$≈ ΫdO³ ÎUM% qL% ÍœUB²ô« l«u« «dýR ∫ÍbHB« —U?? ?OK?*« sŽ b¹e?¹ U?? ? ¨≤∞∞π ÂU?? ?F« ◊U?? ?O? ? ²? ? Šô« q?−? ? Ý YO?? ?Š —ôËœ «b?Ž —ôËœ —UOK ≤≤ Íe?d*« pM³K ÆåV¼c« ÊËe sŽ ô U?OÐU−¹ô« Ác¼ Ê≈ò ∫·U?{√Ë W?? ? 'U?? ? F? ? ? v?« W?? ? łU?? ? (« wH?Mð U??? ÝR*« w W¹u??O?M³« U??u??F*« e?? ?O? ? H? ? ×? ? ² 5?½«u?? ?I«Ë «—«œô«Ë ∫U¼“dÐ√ s œUB²ô« WOöI²Ý«Ë Êu½UI« rJŠ e¹eFð ÈËU??ŽbUÐ X³« l?¹d?ðË ¡U??C? I« W¹—U??−?²« U?L? O?ÝôË ¨rU??;« ÂU?√ Í—«œô« r'« qO¼Qð …œUŽ≈Ë ¨UNM ¨W¹d?? ? A? ? ³?« «¡U?? ?H?JU?Ð Áe¹e?? ? FðË W?? ?O? ? ? U?? ?H? ? A?« «¡«d?? ?ł≈ e¹e?? ? FðË «c¼ ¨ÈËU?? ?ýd« lMË W?? ?³? ?ÝU?? ;«Ë l{Ë v?« W?? ? łU?? ? (« sŽ Îö? ? ?C? ? ? W?? O? ?łU?? ²½≈Ë W?? O? ?ŽU?D U?? ÝU?? O? ?Ý l¹d??ðË ¨Èb*« W?K¹uÞË WDÝu??²? oÞUM*UÐ W?KB?²*« 5½«u?I« c??O?HMð »c??' W¹œU?? B? ²? ô«Ë W??O? ŽU?MB« ’d …œU¹“ wU²UÐË ¨«—UL¦²Ýô« wI?ÞUM ¡U?/≈ oO?? I? ? %Ë qL?? ?F« 5Ð W?? ?O? ? ŽU?? ?L? ? ²? ?łô« …u?? ?N?« ÂœdÐ

WOLM²K ÍœuF« ‚ËbMB« dJA¹ d'« ÊUM³ v« UNbI¹ w²« «bŽULK d?−?Š l{Ë ‰ö?š d?'« d?O?L?Ý VzUM« ¨åq³?I?²?*«ò WK²? u?C?Ž vI√ w w?uJ(« u?? ÝU½ !«—Ë√ vH?? A? ?²? ? ? qO¼Q?ð ‰U??L? ?Ž√ ‚öÞù ”U?? Ý_« WËbK ¡U?d?A«ò W?OLM²?K ÍœuF?« ‚ËbMB« U?N?O? dJý W?LK ¨fKЫdÞ W?OËb« o¹dDK ”UÝ_« d?−Š UM?F{Ë YO?Š ¨—UL?Žù« …œUŽ≈ w W?O½UM³K« ¨u?ÝU½ !«—Ë√ vH?A? ²?? qO¼Qð …œU?Žù ”U?Ý_« d?−?Š Âu??O«Ë ¨Ãd¹b*« w ÆåvHA²*« eON& oŠô XË w ‚ËbMB« lÐU²¹ Ê« vKŽ ¨…b?Ž l?¹—U?A? w q¹u?L? ²« r−??Š —ôËœ —U?OK n?B½Ë Ê«—U?OK?ò ∫‰U?Ë qł√ sL? ¨Âö Í√ ÊËœË XL?BÐ qLF¹ Íc« Íœu?F« ‚ËbMB« U?Nb?I¹ w l?¹—U??A? ? WKK?Ý „UM¼Ë t?? I? Š o?Š VŠU?? q? wDF½ Ê« b?Ð ô p– ¨q —b−Ð o¹dÞ w …dýU³*« d√ wDŽ√ YO?Š ÊËd²³« s ÎUöD½« ‰ULA« ‚u??Ý pc?Ë ¨e??−? F« b?Ý v?« —U?B¹ ·u??Ý W??O½UM³K« W??F? U?'« pc??Ë Íc« .eK²« v?KŽ W?I? «u*« -Ë b?— W?³¼ „UM¼ ¨f?KЫdÞ w —U?C?)« e?−?Ž U?N? O? W¹œu?³?F« e?−M o?¹dÞ pc?Ë ¨q³?I*« Ÿu?³? Ý_« oKD¹ ·u?Ý l¹—UA* …e?−M t³ý U?Ý«—œ „UM¼Ë ¨ÍœuF« ‚ËbM?B« s vDG¹ ·uÝ w{«—_« wDG?ð w¼Ë U?N?O?KŽ W?I? «u?*« X9 —ôËœ Êu?OK ¥∞ W??L?O?I?Ð Èd?š√ ÆåW U WO½UM³K« WJKLLKË ‚ËbMB« fOz— v« dJA« .bI?ð Òô≈ UMF¹ ôò ∫ÎözU r²šË UË√ w UMF ÊuHI¹ s¹c« 5H¹dA« 5d(« ÂœUšË W¹œuF« WOÐdF« Æå…bA«

U?? ? ?ŽU?M?BK? r?z«œ ÷d?? ? ?F? ? ? v?« Í—U?−?²« ‰œU?³²« q?OF?Hð ¨W?OÐd?F« d??B? Ë U??O? dðË ‚«d??F?«Ë Ê«d¹≈ l U?½d?? Ë dDË W¹œu??F?«Ë Êœ—_«Ë s pO??J*«Ë q¹“«d??³«Ë U?O?½U?Ë—Ë ÊËU??F?ð ôu??uðËdÐË «—U?¹“ ‰ö??š ¨ÎU?¾?O?A? ÎU¾?O?ý U?NKO?ŽU?H? d?NE²?Ý ‚ËbMB?« ZU½dÐ c??O?H?Mð W?F?ÐU?²? ΫœbŽ d¹b¹ Íc« ÷uNMK w½UM³K« W?? U?D« ‰U?? −? ? w? l¹—U?? A?*« s U?? ? ? ÝR*« r?ŽœË ÁU?? O*«Ë W?K¹b?? ?³« w²« WOŽ«—e« UŽU?MBK …dOGB« ¨≤∞∞∂ “u9 Ê«Ëb?? ?Ž b?? ?F?Ð —d?? ?Cð ÊU?? ? ? ? ? ? ³?_« ŸU??D? U?? ? ? ? ? ? N?M?O? Ð s?Ë ÆåÊU³ł_«Ë ŸUD? Èu??²? ?? ? vKŽò ∫·U?? {√Ë …œU?? ?Ž≈ ∫w?ðü« - b?? ?I? ? ? ¨5Q?? ? ²« ÊU??L? CK? wMÞu« f?K:« ¡U??O? Š≈ “U?$≈ ¨«uMÝ Àö?Ł «œ nuð b?FÐ w«eô« ÊU?LCUÐ oKF?²ð rOÝ«d? —«d??{_« s?Ž W??O½b*« W?? OËR??? ?LK W??³? d*« U??N? ³? ³? ð w?²« W¹b??? '« U?? N? ? '« 5O?? F?ð ¨d?? O? ?G?K W¹d?? ?³« Êu¹œ W?O? H?B?²Ð W?IKF??²*« ‰u?_«Ë w W?? O? ³M?ł_« U??¾? O? ?N« ‚u?? I? ŠË vK?Ž 5Q?? ?²« Ÿd?? ? W?? ?Ý«—œ ¨ÊUM?³ ¨W?O*U?F« W?OU*« W?“_« bFÐ …U?O?(« w«e?ô« 5Q?? ?²?« h«uÐ r?OE?Mð ‰U?? ?L? ?F?« h«u?ÐË U?? ³? ? d*« v?KŽ «—«“Ë l? oO?? ? ? ?M²?U?Ð V½U?? ? ? ł_« WOK?š«b«Ë WUF?« W×B«Ë q?LF« ÆåWOU*«Ë U¹bK³«Ë ∫…—U?−²«Ë œU?B?²ô« d¹“Ë r²?šË ŸU??{Ë_« WÐu?? F? s ržd?« vKŽò W?? ?“_«Ë W?? ?OK?;«Ë W¹œU?? ?B? ? ²? ? ô« l«u?« «d?? ?ýR?? ? ÊS?? ¨W?? ?O?*U?? ?F« ÂU??F« n?B? ²M cM? ÍœU??B? ²? ô« d?NE¹ Ϋd?O³? ÎUM?% qL?% w{U*« v?K?Ž V??K?D?« …œU?¹“ ∫‰ö?? ? ? ? ? ? š s? v« Èœ√ U?2 W?? O½UM?³K« U?? −? ?²?M*« W?³?M?Ð W?O½UM³K« «—œU??B« ŸU?Hð—« 5×?zU??« œb?? FÐ ÂU¼ ŸU?? Hð—« ¨•≤¥ U q−?Ý Íc« ÊUM³ v« 5œUI« ¨≤∞∞∏ ÂU??FK `?zU??Ý Êu?O?K*« »—U??I¹ ŸUDI?« U?³Ł ¨d??L? ²?? ŸU??Hð—ô«Ë W?? ? ? ? ? “_« t?? ? ? ? ?łË w? w? d?? ? ? ? ? B?*« ‰ËbUÐ XH??B?Ž w²« W¹œU??B?²?ô« vKŽ V?KD« —«d??L? ²? Ý« ¨W?? b??I? ²*« ¨ÊUM³ w? W¹—U?I?F?« «—U?L?¦? ²?Ýô« U?Žu? b*« Ê«e?O0 izU? qO?−?ð s vË_« W?Łö?¦?« d?N? ý_« ‰ö??š

»U?? ×? ?√ s? »U?? ýË WÐU?? ?ý W?? ¾? ? ¨WŽuM²*« W?OFU?'« UUB?²šô« b?Q?²K ‚«uÝ_« W?³?«d? rN?²L?N? U¼—U??F? Ý√ W??œË lK« W??ö??Ý s w …œu?'« …—«œ≈ 5?% ¨UNðœu?łË e¹e?F?² ÂU?F?«Ë ’U?)« 5ŽUDI« U?? −? ?²MLK? W?? O? ? ? UM?²« …—b?? I« - —U?Þô« «c?¼ w? Ë ¨W?? ? ? ? ?O?½U?M?³?K?« W??¾? V¹—bðË Î«d??³? ²? ? ±¥ q?O¼Qð U?? ?¾? ? O? ? N?«Ë «—«“u« s? V«d?? ? …œu??'« ZU?½dÐ ‰ö??š s W??O?MF*« U??L? ¨wÐË—Ë_« œU??%ô« s ‰Òu? L*« ÊUM³? Öu/ c??O? HMðË rO??L? Bð …ezU?ł d¹uDðË …œu?'« …—«œ≈ ÂUEM d??O?¹U??F* ÎU? ?I? Ë “U??O? ?²? ö W?? OMÞË ÃU?²½ô« W¹UL?Š “UN?ł ¡UA½≈ ¨W?OËœ W?½ËU?? ? ? ?F?0 Âu?? ? ? ?I?¹ Íc?« wM?Þu?« W?Ý«—œ w oO?I×?²« W?¾?O¼ ¡UC?Ž√ W?? ?ŽUMB?« s W?? ?b?? ?I*« ÈËUJ?A« ÷dF²ð Íc« —dC« ÊQAÐ WOK;« ÈËUJ?ý Ϋb¹b?? %Ë ¨«œ—«u« s? t Æ«œ—«u« b?¹«eðË r?Žb«Ë ‚«d?? ?žù« qL?Ž Ê« v« dO?ý√ —UÞù« «c¼ w Ë UN ÊËUF*« “UN'«Ë oOIײ« W¾O¼ s?Ë ÎU? ? ? ?×? ? ? ?łU?½ Êu?J?¹ Ê« sJ?1 ô Z?zU?? ? ²M?« oO?? ? ?I? ? ?% s s?JL?? ? ²?¹ ÊËU?? F? ?²?« »U?? O? ?G?Ð ¨tM …U?? šu?? ?²*« W?? ? ?ŽU?M?B« s? Íb?? ? ?'«Ë q?UJ?« WO?ŠU½ s p–Ë ¨…—dC?²*« WOK;« q?JÐË W?? ? ?“ö« U?? ? ?u?KF?*« 5Q?ð s tÐ wŽÒb?ð U? U??³Łù W?O? U?H? ý U?M{U?? ? ? Š Àö?Ł ¡U?? ? ? A?½≈ ¨—d?? ? ? { ÷Ëd? WU?HJ ‚ËbMË ‰U?L?Žú WDÝu?? ²*«Ë …d??O? G? B« U?? ? ÝR*« s d??¦? √ tM œU??H? ²? Ý« ¨r−??(« W?O?ŠU??O?ÝË W?O?ŽUM W???ÝR? ≥∞∞ ¨W??O? łu?uMJðË W??O? ? d??ŠË W??O? Ž«—“Ë rŽb? wMÞu« `?L? ?I« rŽœ —«d?? Ë Æåwz«cG« s_« 5QðË Ÿ—«e*« UUHðô« bO?F vKŽò ∫·U{√Ë ∫wðü« - ×U?? ? )« l W¹—U?? ?−? ? ?²« W?KŠd?*« v« ÕU?? ? ?−?M?Ð ‰U?? ? I? ? ? ²?½ô« …œb??F?²*« U??{ËU?H*« s? W?OzU??NM« v« ÂULC½ô« …d?O w ·«dÞ_« VKD« ¨W??O*U?F« …—U??−?²« W??LEM ÍœU?? ? ? ? ? B? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ?ô« f?K?:« s? ‰Ëb« W?? ?F? ?U?? ?' wŽU?? ?L? ?²? ? łô«Ë j?Ðd W?J³?? ? ?ý ¡U?? ? A?½≈ W?? ? O?Ðd?? ? F?« ‰Ëb« w —U??L? ¦? ²? Ýô« U??? ÝR?? ÷d??F? q¹u??% Õ«d?²? «Ë W?OÐd??F« fKЫdÞ w w?Ëb« w«d? b?O?ý—

…—U?−? ²«Ë œU??B?²? ô« d¹“Ë sKŽ√ XIIŠ …—«“u« Ê« ÍbH?B« bL× ‰œU?³²« qO?F?Hð w …dO?³ «“U?$≈ ‰ö?? ? š s? ‰Ëb« l? Í—U?? ? −? ? ?²« dNE²Ý ÊËU?Fð ôuuðËdÐË «—U¹“ v« —Uý√Ë ¨ÎU?¾O?A ÎU¾?Oý U?NKOŽU?H w «“U?? $ô« s W?? Žu?? L? −? ? Ê« U?? N? ?Òb? ?I? ? w Ë X?I? ?I? ?% …—«“u« W?KŠd?*« v« ÕU?? ? ?−?M?Ð ‰U?? ? I? ? ? ²?½ô« …œb??F?²*« U??{ËU?H*« s? W?OzU??NM« v« ÂULC½ô« …d?O w ·«dÞ_« ÆWO*UF« …—U−²« WLEM qH?Š ‰öš ¡U?ł ÍbHB?« Âö fO?z— t?? d?? ý v?KŽ t?? U?? ?√ ¡«b?? ž ¨ÊUM³ w ÊU?³?I« ‰U? —U?& WÐU?I½ œU%ô« q¦2 —uC×Ð uMÝ ÊöÝ—√ ¨Ê«—u? p¹d?ðUÐ ÊU?M³? w w?ÐË—Ë_« ÍœU?? 5O?ŽUMB?« W?O? F?L? ł fOz— ÍœU?B? ²?ô« fK:« fOz— ¨œu??³?Ž œbŽË ¨”UM½ tO?łË— wŽUL²łô«Ë U?? ?¾? ? O? ? N«Ë U?? ?O? ? B? ? ? ? A?« s ‰Uł—Ë WOÝUuK³¹b«Ë W¹œUB²ô« ƉULŽ_« Àb??% ¨uMÝ Êö?Ý—√ W??LK b??FÐ UM—U??Aðò ∫‰U??I? Íb??H? B« d¹“u« Âu?? L? ?N« ÎU? ?³¹d?? Ið ÂU?? Ž Èb?? v?KŽ WKB²*« WOMN*« U¹UC?I«Ë WOðUO(« Ê« Êu??LKFðË ¨5?O½UM³K« W??A? O? F0 ÊUM³ w …—U?−²«Ë œUB?²ô« …—«“Ë W?? ? ? ?ÝU?? ? ? ? O? ? ? ? ?« r?Ý— v?u?? ? ? ?²?ð ô WQ Ác¼Ë ¨WOMÞu« W¹œUB²ô« sJ ¨ÎU? I?Šô U?N? ²?A?U?M s bÐ ô ¡«d?? ?ł≈ ÂU?? ?√ ÎU? ?F?½U?? s?J¹ r? «c¼ v« œ√ «—«d? –U?ð«Ë U?Šö?≈ s œb?Ž w d?ýU³? wÐU?−¹≈ d?OŁQð fK− v« UMKŠ√ bI ¨UŽUDI« 5½«u?? I« s? W?? Žu?? L? ?−? »«u?M« Êu½U? ∫w¼Ë Y¹b?ײ« v?« ÃU²?% Êu½U?? ? ¨W?? ?O?½Ëd?? ?²J?ô« …—U?? ?−? ? ?²« U?ö?F« W¹U?L?Š Êu½U? ¨W?? UM*« s œb?? Ž ¨W??O? ?ŽUMB?«Ë W¹—U??−? ?²« ÃU??²½ô« …œu?−Ð W??IKF??²*« 5½«u??I« W??ö?? ÝË fO¹U?? I*«Ë U??H? ?«u*«Ë WO?LMð WU?Ë ¡UA½≈ Êu½U?Ë ¨¡«cG« ÆåWO½UM³K« «—œUB« «“U?? ? $ô« —U?Þ≈ w ò ∫·U?? ? {√Ë «uD)« s W??Žu?L?−? X?I?I?% fK:U?Ð qL??F?« qO??F? ?Hð ∫U??N? ?L¼√ b??FÐ pK?N? ²? *« W¹U??L? ( w?MÞu« q?O? ? ?F? ? ?H𠨫u?MÝ Àö?Ł «œ nu?ð nOþu²Ð pKN²*« W¹ULŠ Ubš

s UM?MÞuÐ W??I? ¦?« rŽb½ Ê« UM?OKŽ U?? ? ÝR*U?Ð W??I? ?¦« e?¹e??Fð ‰ö?? š “ËU??& l?OD²???½ wJ W¹—u??²? ?Ýb« s ÊU?M³ s?J9 U?? b?? ?FÐ d?ÞU?? <« W?“ú …d??ýU?³*« —«d?{_« nO??H?ð ÆtOKŽ W¹œUB²ô« i? — s? t?? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ?u?? ? ? ? ? s?ŽË d??O?B? Ið ÕdD w½Ë—U*« „d?¹dD³« ∫‰U?? ? W¹—u?? ? N? ? L? ? ?'« fO?z— W¹ôË ¨n??u?? *« «c??¼ b?? ¹ƒ√ U??½√ l?? ³? D? ?U??Ð s d?N?ý√ …bF U?MOI?Ð UM½√ UL?O?Ýô VÒK?DðË W?¹—u?? ?N? ?L? ? −?K f?Oz— ÊËœ o «u??²K b?N? '« s d?O?¦?J« d?_« ‰U?? ?A? ?O? ? fOzd?« »U?? ? ? ²½« v?KŽ qÒF?H½ Ê« »uKD*« Ê« —d?√ ÆÊUL?OKÝ vI??³½ Ê√ ô W¹—u?²? Ýb« U?? ÝR*« ÂbŽË qODF²«Ë WŠË«d*« W«Ëœ w Æ—«dI²Ýô« b?FÐ U? WKŠd? s ·ËU?<« sŽË U??N½√ iF??³« —U??³? ²? Ž«Ë UÐU??? ²½ô« UN½≈ ∫wðUIO ‰U W¹dOB UÐU²½« ÂU?F« ÁU?&ô« œb?×?²?Ý pý ÊËœ s ¨WK?³? ? I?*« lЗ_« «u?M?K ÊU?M³? w w “u?H?O?Ý sL?Ž dEM?« iGÐ sJË „U?M¼ f?O?K? ¨UÐU?? ? ? ? ? ? ? ²½ô« Ác?¼ Ϋœd?HM rJ×¹ Ê« o¹d? Í_ W?O½UJ≈ Ædšü« o¹dH« l W«dA« ÊËœ sË o? «u?? ? ? ? ? ? ? ²? U?Ð Òô≈ r??J?×? Ô¹ ô ÊU?M? ³? qB??Š «–«Ë ¨wKODF??²« ô wÐU??−¹ô« qO?DFð Ë« ¨ÊU?? o¹d?? Í√ s œÒd? ?Hð ¨W?? ? ?U?? ? ?F?« ÊËR?? ? ?A?« …—«œ≈Ë rJ?×K? —«d??I« »U??O?ž ÂU??√ U¼b?MŽ ÊuJM?? ΫbO?IFð —u?_« b¹e¹ U2 WO?łU²½ô«Ë ¨»uKD*« Ê≈ Æ¡«—u« v« œö³« bOF¹Ë w rJ×K …¡UÒMÐ WGO vKŽ o «u²« „d?? ? A?ðË W?? ? OK?OD?Fð Êu?Jð ô ÊU?M³? «–« U√ Æc?OHM²«Ë —«dI« w lO?L'« o¹d?? q Ê« oD?M w UM?¹d??L? ?²? Ý« ¨d?? ?šü« o¹d?? ?H« q?A? ? v?KŽ s?¼«d¹ b?K³?K Íd?? ? ?O? ? ? ?bð o?DM? «c?? ? ?N? ? ? wŽUL²łô«Ë ÍœUB?²ô« —«dI²Ýô«Ë ÆtO wU*«Ë vK?Ž WK?L? ? (« —«d?? ?L? ? ²? ? ?Ý« sŽË „U?M?¼ ‰«e¹ ô ∫‰U?? ? ? ? W?? ? ? ?OD?Ýu?« jK?)« vKŽ i?F? ?³« Èb? —«d?? ≈ UN?F³Ò²½ w²« WODÝu« Ÿu?{u 5Ð Ÿu?{u? 5ÐË wÝU?O??« UMKL?Ž w w sJË ¨WKI?²*« WOÐU?OM« WK²J« „dð »ułË È—√ U½√ ‰«u?Š_« oKD U?N?¹√— sŽ d?Ò³? Fð w ”UMK W?¹d?(« œb?? % Ê√Ë W?? Š«d?? BÐ w?ÐU?? ? ?²½ô« U?? ?N? ? łu?? ?²?« q s? U?? ?N? ? H? ? u?? ? W?ODÝu?« w U? r¼√ ÆW?OÐU???²½ô« v« u?Žbð ô ¨·b?N?« W?×?{«Ë U?N½√ ¨sÞu« ¡Udý s p¹dý Í√ ¡UG≈ l?L? ? ?'« u?¼ U¼œu?? ? ?łË —Òd? ? ?³? ? ? q?Ð

w wðU?I?O VO?$ fOzd« U?Žœ 5O?ö?Žù« ÍœU½ l Í—«u?Š ¡U?I „d?? ? % ÂU?? ? O? ? ? v«ò f?KЫd?Þ w Èb w?zU?? ? Ë w½U?M³ w?ÝU?? ? uK?³¹œ …b?? ? ×? ? ?²?*« 3_«Ë Èd?? ? ³J?« ‰Ëb« —«d?I« o?O?³D²Ð Ϋd?š¬Ë ÎôË√ W??OMF*« ¡—b?? p??–Ë ±∑∞± r??d??« w??Ëb??« «—ËUM*« V³?Ð W?KL?²?;« —UDš_« WM¼«d*« s?J1 ô t½_ W?OKO?z«d?Ýô« ÆåWOKOz«dÝô« U¹«uM« sŠ vKŽ ‚d?? ? ? ?A« W?? ? ? ?I?D?M Ê≈ ∫‰U?? ? ? ?Ë d9 ¨ÊUM?³ U??NML??{ sË ¨jÝË_« …d?? ?²? ? ? w Ë …b?¹b?? ?ł W?KŠd?? ? w »U?? ?? ?²½« c?M w³?? ?½ —«d?? ?I? ?²? ? Ý« ¨U?? UÐË√ „«—UÐ w?d??O? ?_« fO?zd« …d?? ? ? ²? ? ? ?H?Ð s?N?J²?« s?J?1 ô sJ?Ë v« n{√ ÆW?KŠd*« Ác¼ —«d?? L? ²? Ý« W?OÐU?−¹≈ «d?ýR …b?Ž œu?łË p– ≠ W?? O? ?d?? ?O? ?_« ôU?? Bðô« U?? N?M ¨W?O½«d¹ô« ≠ W?O? d?O?_«Ë ¨W¹—u?« W?O?d?O_« W?O?ł—U?)« …d¹“Ë …—U¹“Ë n«u?? ? s? U?? N?KK?ð U?? ?Ë ÊUM³?K W?? ? ?ÝUz— r?Žœ W?? ? ?N? ? ?' W?? ? ?×? ? ? {«Ë w ‰u?? ?šb« Âb?? ŽË W¹—u?? ?N? ?L? ?'« ‰ö?š s W?OÐU??²?½ô« qO?U?H?²« Íd??Ð 5?? ? ? ? ? ? ? ?O? zd?« …—U??¹“ V?M? & ÊU?×?ýd? U?L¼—U?³?²? ŽUÐ …—u?OM«Ë rŽœ b?? O? Q?ð ÎU? C¹√Ë ¨U?ÐU??? ?²½ö ÊUM³?KÐ W?U??)« W??OËb« W??LJ;« f?Ozd?« `¹d?? ? { …—U?¹“ ‰ö?? ? š s ÆÍd¹d(« oO — bONA« vK?Ž ÎU? ? C¹√ œb?? ?ý√ w?M½≈ ∫‰U?? ?Ë »d?? ? F« …œU?? ? I« Âu?? ? I¹ Ê« »u?? ? łË ‰ö?? ? Šù j?G? ? ?C?«Ë „d?? ? ×? ? ?²U?Ð wÐU?−¹ô« qU?A«Ë ‰œU?F« Âö?« v²?Š WËc?³*« ôU?Bðô« W³?«u?Ë ÆUMÐUŠ vKŽ U¹u²« qB% ô U?J? ³? ? ? ? ? ? ? ý n?A? ? ? ? ? ? ? Ê«ò È√—Ë q?Oz«d?? ? Ý« W?? ? ×?KB?* f?? ? −? ? ?²?« Ê_ ÎU?OËœ ÎU?O½UM³ ÎU?d% wŽb?²?¹ Ρ«b?? ? ? ²? ? ? ?Ž« q?¦9 U?J?³? ? ? ?A« Ác?¼ —«d?IK ÎUd?šË ÊUM³ vKŽ ΫdL?²? Ê« s?? U?M? ¼ b?Ð ôË Æ±∑∞± w??Ëb?« Èu w U?uKF*« W³?Fý —ËbÐ ÁÒu½√ «dÐU??? “U??N? łË wK?š«b« s_« ÊU??u??I¹ s¹cK« w½U?M³K« gO??'« s_« vKŽ ÿUH?×K …dO³ œu?N−Ð ÆåUJ³A« Ác¼ nAË Ê« ∫wðUI?O ‰U? ‰«RÝ vKŽ Ϋœ—Ë ≤∞∞∏ ÂU??Ž —U?¹√ s lÐU??« W?Ðd??& W?HK²?<« U?N−?zU²MÐ W?×?{«Ë X½U? Ê« 5?O½U?M?³K?« s?×½ U?MO?K?Ž V−?¹Ë «b?²Ý« Âb?F …d³?F« UNM c?šQ½ U¹UC?I« qŠË ¨qš«b« w Õö« —«u?? ?(U?Ð ¨X½U?? ? ÎU?¹√ ¨W?? ?O? ? ö?? ?)« ‰U?? F? ?H½ô« s?Ž Ϋb??O? ?F?ÐË ¨¡Ëb?? N«Ë ÆŸ—UA« WGË “«eH²Ýô«Ë ÊQ?? ?AÐ q?U?? ?(« ‰«b?? ?'« sŽË fOzd« W¹ôËË W?¹—u?N?L?'« W?ÝUz— e¹e?Fð v« W?ÝU? W?łU?(« Ê≈ ∫‰U? oO?? ? ³D?ðË ÊUM³? w —«d?? ?I? ? ?²? ? Ýô« ‰u??Š ·U?H? ²ô«Ë —u??²? Ýb« ÂUJŠ√ U?? ? ?? ? ?ÝR?*« rŽœË W?Ëb« o?DM? sŽ ΫbOFÐ U¼—Ëœ e¹eFðË W¹—u²Ýb« V³?? ?? ? ²?ð lO?? ?{«u?? ? w ‰«b?? ?'« d?OB?I?²? bK³« w ZMA?²« …œU¹eÐ Ê≈ ÆW?¹—u?? ? ? N? ? ? ?L? ? ? ?'« f?Oz— W?¹ôË UÐU?? ? ²½ô« b?? FÐ WK?³? I*« W?KŠd*« ÷U?? N?½≈ W?? ý—Ë VK?D²ð W?? ?OÐU?? O?M« ¨W U? U¹u²?*« vKŽ bK³UÐ …dO?³ ¨W?O? A?O?F*«Ë W¹œU??B?²?ô« U?L? O?Ýô pc ¨ÂUF« s¹b« wUMð WKJAË

dðu²« r«— tK«dB½ »UDš ∫bLB« œUNł ÎUO³¼cË ÎUOHzUÞ wÐU²½ô« »UD)« w W?OöI?²Ý« vK?Ž ΫbR?Ë ¨wÐU?²½ô« —«d?? ? w Ê≈ ¨U?? ? Nu?? ?Š ”U?? ? ³? ? ?²« ô ržd« vK?ŽË ¨nU?×?²« Ë« `O??ýd?²« i¹dײ«Ë `¹d−²« öLŠ q s wH?? «u?? t¹u?? Að Ë« w?B? ?? ý v?KŽ Ÿu?u« Âb??Ž Xe?²« wM½S? ¨W??U?F« q vK?Ž ‰U??F? ?H½ô« Ë« qF?? H« …œ— w ¨w?Ð XI?? ? ?( w²?« U?? ? ?öE?« pK?ð b??ƒ√ b??L?B?« b?ýd?? œU??N? ł wM½S?? w²??Oö?I? ²?Ý« ‰U??Ž u?BÐË Î«œb??−? U?? ? ? U?? ? ?H?Dô« p?K?ð sŽ W?K?UJ?« ÍœRð s w²« W?OHzUD«Ë W?OÝU?O« ÆåwK¼_« rKUÐ ‰öšù« v« Òô≈ h¹d?(« lu?? sË U½√Ëò ∫r²?šË ¡«d??ł≈ vKŽË ¨W?O?MÞu« …b??Šu« vKŽ v½œ√ b??Š qþ w W??OÐU?O?½ UÐU?? ²½« lOL?ł býU½√ ¨wMÞu« pÝU?L²« s W?? ŠU?? L? ?Ý r?N? ?Ý√— vKŽË «œU?? ?O? ?I« bF?Ý VzUM«Ë tK«d?B½ sŠ b?O« ‚U u« ÕË—Ë qIF« rOJ% ¨Íd¹d(« ¨Wzb?? N? ?²« »U?Dš ŸU?? ³ð«Ë ¨…b?? Šu«Ë U?? N? ÝU?? Ý√ ¡«u?? Ý W?? LK UM?MOÐ sJ?²Ë b?O?QðË ¨W?O?ŽU??L?'« …d?«c« «d?²?Š« WËœ W¹uÝ 6MË ¨WœU³?²*« W×U*« Æå‰öI²Ýô«Ë o(«

œU?? N? ?ł o?ÐU?? « V?zUM« d?? ?³? ?²? ?Ž≈ b?O« W?ŠU?LÝ »U?Dšò Ê« ∫bL?B« w r?¼U??? ?O v?ð√ ¨tK«d?? B½ s?? Š »UD)« w dðu²«Ë bOFB²« r«dð w?HzU?D« t?¹b?? ? F? ? ? ³?Ð wÐU?? ? ?? ? ?²?½ô« ÎôƒU?ð ÕdD½ UMKF?−¹ U2 ¨w³¼c*«Ë UÐU²½« Íd−²Ý ÎöF q¼ ∫ÎUOÝUÝ√ s×??A?« ö??L? Š œU¹œ“« l W??O?ÐU??O½ Íc« w?ÝU??O? ?« d??O?ðu??²«Ë w?³¼c*« ÊËœ ·«dÞ_« lO?? L? ł t?? O? „—U?? A¹ ·«d??ýô« W?¾? O¼ w¼ s¹√Ë ø¡U?M¦?²? Ý« W?Ob? w¼ s¹√Ë øUÐU??²½ô« vKŽ rK« W¹U??L?Š w U?N?²?Ò¹b?łË WËb« w iF³« ‰«e¹ ôò ∫‰UË ÆåøwK¼_« ‰ËU??×¹ ¨W?OM?C« ≠ W?A? OM*« W??IDM W??d?F? U?N?½Q? U??NðUÐU???²½« d??O? NEð b?? O? ?« W??ŠU?? L? ?Ý 5Ð W?? O? ?B? ? ?ý ¨Íd¹d?? («b?? F? ?Ý VzUM«Ë t?K«d?? B½ W?OðuA?OJ½Ëœ U?Nł«u? ‰U?F²? « d³?Ž t?? (U??B? ? W¹U??L? ?( U??N? ”U??Ý√ ô t??BM²??« Íc« lu?*«Ë W?O? B? ? A« ÆåWu³ dOž W¹“UN²½UÐ Ê√ w??H½ b¼U??Ž b?Iò ∫·U??{√Ë v?KŽ Ϋe?? ? d?? ? ÎU?zœU¼ ÎU?ÐUD?š Âe?? ? ²√ ‚U?? ?I? ? ?×? ? ²? ? ?Ýö wI?ÞUM?*« lÐU?D«


U½öŽ«

∂≤ WM« ≠ ∂π∏± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∑ tO o «u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ≤≤ WFL'«

¥

fKЫdÞ W¹bKÐ sŽ —œU ÊöŽ≈ w{U?I« ¨≤∞∞±Ø∑Ø¥ a¹—Uð μ∏≥∏ r— Âu?Ýd?LK ΫbMÝ ‰U?L?A« w W?Oz«b?²Ðô« „ö?L?²Ýô« W?M' sŽ …—œU?B« 5L?²?« «—«d Vłu?0 rJ …—d?I*« UC?¹uF?²« XŽœË√Ë o³?Ý b? U?N½√ rJGK³ð f?KЫdÞ W¹bKÐ Ê≈ ÆW½Ud« ∂ —UIF« s rÝUI …ÒbŽ „öL²ÝUÐË WUF« l UM*« s W½Ud« w wŠUOÝ ed ¡UA½ù …bzUF« ‰UGý_« —U³²ŽUÐ «cNÐ W?“ö« öUF*« “U?$ù W¹bK³« v« —uC(UÐ qÒC?H²« rNO« VKD¹ pc ¨rN …—d?I*« UC¹uF?²« i³ qł√ s WÐuKD*« «bM²*U?Ð 5³×DB 5IÐU?« 5JU*« iFÐ ÂÒbI²¹ r ¨t?¹—U² t½√ U0Ë ∫’uB)« ∏≥ rI*« ≠ ≤ππ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ«

∑∏ rI*« ≠ ≤π¥ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ«

∑¥ rI*« ≠ ≤π∞ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ«

∂≥ rI*« ≠ ≤∏∞ 5L²« —«d 5KžUA«Ë 5JU*« ¡ULÝ«

μ∑ rI*« ≠ ≤∑¥ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ«

≤≥ rI*« ≠ ¥π∑ 5L²« —«d 5KžUA«Ë 5JU*« ¡ULÝ«

włdD wDF*«b³Ž nË ©dłQ?²® b?Š«u«b³Ž V?¹œ√ wMŠ œuL?×

wKDÐdš s¹b« dOš —UAË W−¹bš WdÐ ÕU³B bL× wuý bLŠ√ WdÐ ÕU³B bL× ‚Ë—U WdÐ ÕU³B bL× …œUž wKDÐd)« s¹b« dOš œUł

wKÞuÐdš s¹b«dOš bLŠ√ œUA½œ W−¹bš WdÐ ÕU³B bL× wuý bLŠ√ WdÐ ÕU³B bL× ‚Ë—U WdÐ ÕU³B bL× …œUž

WOöÝô« ·UË_« …dz«œ bŠ«u«b³Ž V¹œ√ ‚«“d«b³Ž tK«bFÝ bŠ«u« b³Ž V¹œ√ ‚«“d«b³Ž ÷U¹— bŠ«u«b³Ž V¹œ√ ‚«“d«b³Ž WO{— bŠ«u«b³Ž bOL(«b³Ž WLOKÝ bŠ«u«b³Ž V¹œ√ ÊUŠ≈ bLŠ√ ‚«“d«b³Ž bŠ«u«b³Ž V¹œ√ ÊUŠ≈ bLŠ√ VUž bŠ«u«b³Ž V¹œ√ ÊUŠ≈ bLŠ√ rO¼«dÐ≈ bŠ«u«b³Ž V¹œ√ ÊUŠ≈ bLŠ√ Ê«dLŽ bŠ«u«b³Ž V¹œ√ ÊUŠ≈ bLŠ√ ÊUŠ bŠ«u«b³Ž V¹œ√ ÊUŠ≈ bLŠ√ qzU½ bL× ©dłQ²® ÕbMł nODK«b³Ž bLŠ√

͜˗UÐ rýU¼ weŽ ͜˗UÐ bLŠ√ `O$ bL× ͜˗UÐ rýU¼ U{— ͜˗UÐ rýU¼ WŠËb2 ͜˗UÐ bLŠ√ W×O$ ͜˗UÐ bLŠ√ Èu$ ‚Ëc« œUý— U¹dŁ ͜˗UÐ Xuý wu³ ͜˗UÐ Xuý œuL× ͜˗UÐ Xuý ‚Ë—U ͜˗UÐ Xuý s× bL× ͜˗UÐ Xuý ·UHŽ ͜˗UÐ Xuý ¡U Ë ÍœË—UÐ Xuý ÈuKÝ ÍœË—UÐ tK«bFÝ bL× „uK2 tK«bFÝ bL× qOLł bL× „uK2 tK«bFÝ bL× WM¹“

©pU® Už¬ dCš sÐ ÊUL¦Ž nË ©dłQ²® …eLŠ .dJ«b³Ž ÊU½bŽ ©dłQ²® …eLŠ nODK«b³Ž bLŠ√

∏¥ rI*« ≠ ∑∑ 5L²« —«d 5KžUA«Ë 5JU*« ¡ULÝ« Wd³« ‰UL bL× tK«b³Ž Wd³« ‰UL bL× œU¹“ Wd³« ‰UL bL× —«e½ bL× Wd³« ‰UL bL× ‚—UÞ bL× WC¹uŽ 5√ Xuý WC¹uŽ 5√ —U²«b³Ž WC¹uŽ 5√ …d WC¹uŽ 5√ WK¹bŽ WC¹uŽ 5√ UHO¼ ”U³Ž œuL× «eŽ 5√ ”U³Ž œuL× ÊuQ WdÐ tK«bFÝ .dJ«b³Ž WdÐ tK«bFÝ U1— ©dłQ²® ”U³Ž ÊuQË 5√

∏μ rI*« ≠ ≥∞∞ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« ”«u q{U 5Š

∏∂ rI*« ≠ ≥∞± 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« ◊˃U½—_« —œUI«b³Ž nË

∏∑ rI*« ≠ ≥≤∏ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« Už¬ dCš sÐ ÊUL¦Ž nË

∏∏ rI*« ≠ ±±∂ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ«

∑π rI*« ≠ ≤πμ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ«

∑μ rI*« ≠ ≤π± 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« …—bŽ s¹b« dOš dOM …—bŽ s¹b« dOš UO* wMO(« œ«R …bONł …—bŽ s¹b« dOš ÂUBŽ …—bŽ s¹b« dOš ÂöÝ …—bŽ s¹b« dOš œUFÝ …—bŽ s¹b« dOš bM¼ …—bŽ s¹b« dOš Èb¼ …—bŽ ÕU³B nÞ«uŽ …—bŽ —u½√ qO³½ bL× …—bŽ —u½√ dLŽ bL× …—bŽ —u½√ «b½ …—bŽ —u½√ U³¼ …—bŽ vHDB WHO¼— …—bŽ weŽ WOłU½ …—bŽ qONÝ bL× vHDB …—bŽ nÞUŽ —UB²½≈ …—bŽ e¹U s¹b« dOš …—bŽ e¹U ‚«“d«b³Ž …—bŽ e¹U ÂUÐ …—bŽ e¹U U¹d

‚Ëc« bLŠ√ “«u bL× ‚Ëc« bLŠ√ ÍdJ ‚Ëc« bLŠ√ ·«u½ ‚Ëc« bLŠ√ ”Ëœd ‚Ëc« bLŠ√ vKO ‚Ëc« bLŠ√ Èb¼ ‚Ëc« bLŠ√ ÈËb

∏∞ rI*« ≠ ≤π∂ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« WC¹uŽ —œUI«b³Ž X √— bL× WC¹uŽ —œUI«b³Ž bOL(«b³Ž WC¹uŽ —œUI«b³Ž WAzUŽ WC¹uŽ —œUI«b³Ž œUFÝ tK« W½U√ nODK«b³Ž WNOłË wŽU³« bOý— bL× WIzU WC¹uŽ —U²«b³Ž dLŽ WC¹uŽ —U²«b³Ž QA½ WC¹uŽ —U²«b³Ž v— wF «— vHDB Èb¼ s¹b« rKŽ `OLÝ qO³½ bL× s¹b« rKŽ `OLÝ bUš bL× s¹b« rKŽ `OLÝ dLŽ bL× s¹b« rKŽ `OLÝ wKŽ bL× s¹b« rKŽ `OLÝ U¹dŁ s¹b« rKŽ `OLÝ WU¼ s¹b« rKŽ `OLÝ vN

∑∂ rI*« ≠ ≤π≤ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ«

∏± rI*« ≠ ≤π∑ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ«

∑∑ rI*« ≠ ≤π≥ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ«

∏π rI*« ≠ ≤≤∞ 5L²« —«d 5KžUA«Ë 5JU*« ¡ULÝ«

wÝuÐœ qOLł bLŠ√ w−DÝuÐ bLŠ√ s1 w−DÝuÐ bLŠ√ d¹ w−DÝuÐ bLŠ√ WFÞUÝ w−DÝuÐ bLŠ√ «Ë“ w−DÝuÐ bLŠ√ U¹—u½

‚Ë– rO¼«dЫ bL× ‚Ë– rO¼«dЫ WUN≈ ‚Ë– œUý— œuL× ‚Ë– œUý— tK«b³Ž ‚Ë– œUý— U¹dŁ ‚Ë– œUý— WHOHŽ ‚Ë– nODK«b³Ž bUš ‚Ë– nODK«b³Ž U¹œU½ ‚Ë– nODK«b³Ž vLKÝ ‚Ë– vHDB bLŠ√ ‚Ë– vHDB rOKÝ ‚Ë– vHDB b¹d ‚Ë– vHDB VUž ‚Ë– vHDB ‰œUŽ ‚Ë– vHDB WNO³½

π∂ rI*« ≠ ≥≥μ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« Už¬ dCš sÐ ÊUL¦Ž nË

π∑ rI*« ≠ ≥≥∂ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« Už¬ dCš sÐ ÊUL¦Ž nË

—u³MA« bO:«b³Ž sÐ bUš bŠ«u«b³Ž V¹œ√ wMŠ œuL×

∂μ rI*« ≠ ≤∏≤ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« ‚Ëc« bLŠ√ wMŠ

∂∂ rI*« ≠ ≤∏≥ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« wł tDÝuÐ wLKŠ bLŠ√ dOAÐ

∂∑ rI*« ≠ ≤∏¥ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« ÊuŠ `OLÝ bL× Í—bÐ bL×

WO−FK ÕU³B Í“u WO−FK ÕU³B qOKš WO−FK ÕU³B ‰«b²Ž≈ WO−FK ÕU³B s1

Už¬ dCš sÐ ÊUL¦Ž nË

bMdý bŠ_«b³Ž vHDB ©dłQ²® f¹dš nÝu¹ «eŽ

∂¥ rI*« ≠ ≤∏± 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ«

∏≤ rI*« ≠ ≤π∏ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« WC¹uŽ —œUI«b³Ž VO$ bL× WŁ—Ë WC¹uŽ —œUI«b³Ž Âd√ WC¹uŽ —œUI«b³Ž ‰UË wðUIO*« `U WIO —

∂∏ rI*« ≠ ≤∏μ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« WOöÝô« ·UË_« …dz«œ bŠ«u«b³Ž V¹œ√ ‚«“d«b³Ž tK«bFÝ bŠ«u«b³Ž V¹œ√ ‚«“d«b³Ž ÷U¹— bŠ«u«b³Ž V¹œ√ ‚«“d«b³Ž WO{— bŠ«u«b³Ž bOL(«b³Ž WLOKÝ bŠ«u«b³Ž V¹œ√ ÊUŠ≈ bLŠ√ ‚«“d«b³Ž bŠ«u«b³Ž V¹œ√ ÊUŠ≈ bLŠ√ VUž bŠ«u«b³Ž V¹œ√ ÊUŠ≈ bLŠ√ rO¼«dÐ≈ bŠ«u«b³Ž V¹œ√ ÊUŠ≈ bLŠ√ Ê«dLŽ bŠ«u«b³Ž V¹œ√ ÊUŠ≈ bLŠ√ ÊUŠ bŠ«u«b³Ž V¹œ√ ÊUŠ≈ bLŠ√ qzU½ bL×

∂π rI*« ≠ ≤∏∂ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« wKÞuÐdš s¹b« dOš —UAË W−¹bš WdÐ ÕU³B bL× wuý bLŠ√ WdÐ ÕU³B bL× ‚Ë—U WdÐ ÕU³B bL× …œUž wKÞuÐdš qL√ n¹dý

WOLÝ— U½öŽ≈ ÊöŽ«

«eOL'« rFD

∑∞ rI*« ≠ ∑∏ 5L²« —«d 5KžUA«Ë 5JU*« ¡ULÝ«

vË_« Í—UIF« q−« W½U_ ‰ULA« w ÊUFÞ tKu?* wUŽ ÷U¹— VKÞ —ULŽ μ≥ l?zU{ ‰bÐ …œUNý «b?O³ ÎU? ? u¹ ±μ ÷d?? ?²? ? F? ?L?K ÆU?JO?? ?³« ÆWFł«dLK Í—UIF« q−« 5«

…eLŠ ÊU½bŽ t³ŠUB WL( ≠ UŽU½ ≠ qö ≠ W² ≠ ‰u ≠ hLŠ ‚ËËUD« pK nKš ≠ «eOL'« ∫fKЫdÞ

WC¹uŽ —œUI«b³Ž VO$ bL× WC¹uŽ —œUI«b³Ž Âd√ WC¹uŽ —œUI«b³Ž ‰UË wðUIO*« `U WIO — ©dłQ²® W½uÐU —œUI«b³Ž bLŠ√

ÊöŽ«

∞∂Ø¥≥≥μ≥∞ ∫nðU¼ ≠ ÊU_« fOÑdÝ qÐUI

∑± rI*« ≠ ≤∏∑ 5L²« —«d 5KžUA«Ë 5JU*« ¡ULÝ«

WO½U¦« Í—UIF« q−« W½U_ fKЫdDÐ Ê«Ëd tKu* wUC³ dLŽ VKÞ ≠¥±μ ≠¥≤± ∫«œU?Ný ÊU?F?CÐ n¹U½ ≠¥±≤ ≠¥±¥ ≠¥±∂ ≠¥≤≤ ≠¥±± ≠¥±≥ ÎU? u¹ ±μ ÷d??²?F? LK ÆU??²Ðd??ł ¥±∞ ÆWFł«dLK ÊËUF*« Í—UIF« q−« 5«

5{d2Ë U{d2 »uKD ‰“UM*« w qLFK

ÊöŽ« vË_« Í—UIF« q−« W½U_ ‰ULA« w wKŽ t?Ł—u* —b??O?Š d??O? L? Ý VKÞ lzU?? { ‰bÐ W??OJ?K «bMÝ —b?? O? Š ÆW½U??³?²« ±μ¥Ø∂Ë ≤Ë ± r?— —U?I? FK ÆWFł«dLK ÎUu¹ ±μ ÷d²FLK Í—UIF« q−« 5«

∫WOU²« ÂU—_« vKŽ ‰UBðù« 5³ž«dK

∞≥Øπ∑≥∂μ∏ ≠ ∞∂Ø¥≤∑π∑≥

—ËbMž —œUI«b³Ž WLÞU WC¹uŽ s¹b« w× ozU WC¹uŽ s¹b« w× wHD WC¹uŽ s¹b« w× œ«R WC¹uŽ s¹b« w× UH wðUIO bL× WHOD WC¹uŽ s¹b« w× WO¼“ WC¹uŽ s¹b« w× W¹dJý WC¹uŽ s¹b« w× WOuý WC¹uŽ s¹b« w× ÈËb wðUIO bL× ÕU$ wðUIO bL× WAzUŽ wðUIO bL× dU½ ©dłQ²® UÐU³« —œUI«b³Ž ‰UL WŁ—Ë

∑≤ rI*« ≠ ≤∏∏ 5L²« —«d 5KžUA«Ë 5JU*« ¡ULÝ«

WOŽuð U½öŽ≈

Vz«d{Ë ÂuÝ— s pOKŽ U lbÐ WOU*« p²¹bKÐ «—b rŽœ w r¼UÝ ¨sÞ«u*« wš√ ÊUd(«Ë ‰UL¼ù« vKŽ ¡UCI« w r¼Uð p½S

WÐdI« wKŽ ÃU(« nË ©dłQ²® UÐU³« —œUI«b³Ž ‰UL WŁ—Ë

∑≥ rI*« ≠ ≤∏π 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ«

fKЫdÞ W¹bKÐ w½«dBF*« oO uð tK«b³Ž WŁ—Ë

μ∏ rI*« ≠ ≤∑μ 5L²« —«d 5KžUA«Ë 5JU*« ¡ULÝ« ©pU® WC¹uŽ qOLł ‰ULł bLŠ√ ©dłQ²® UÐU³« —œUI«b³Ž ‰UL WŁ—Ë

μπ rI*« ≠ ≤∑∂ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« …—UIM 5Š Âö«b³Ž …—UIM œuL× 5√ aOA« ÍËUM{ sŠ oO uð bL× ÍËUM{ oO uð bL× 5Š bL× ÍËUM{ oO uð bL× wKŽ bL× ÍËUM{ oO uð bL× sŠ bLŠ√ ÍËUM{ oO uð bL× `łU½ bLŠ√ ÍËUM{ oO uð bL× sŠ bL× ÍËUM{ oO uð bL× ÂöÝ ÍËUM{ oO uð bL× ÂUO¼ WLÞU ÍËUM{ oO uð bL× ÂUF½≈ …—UIM g¹Ë—œ WKOC

¥∂ rI*« ≠ ≤∂∑ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« …—bŽ vHDB WUN≈ …—bŽ vHDB U{— …—bŽ vHDB UNOłË …—bŽ vHDB WHOHŽ …—bŽ vHDB W¹“u

¥∑ rI*« ≠ ≤∂∏ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« …—bŽ dLŽ bL× wL¼œ√ rOK(«b³Ž n«u …—bŽ w׳ bL× bL× …—bŽ w׳ bL× —œUI«b³Ž …—bŽ w׳ bL× bLŠ√ …—bŽ w׳ bL× WLÞU …—bŽ w׳ bL× ¡UMŁ …—bŽ dLŽ qONÝ tK«b³Ž …—bŽ dLŽ s1 «b??Ž U? …—b??Ž sL??Šd«b??³?Ž W?Ł—Ë W?O? IÐ œUFÝ …—bŽ ÍbFÝ —u½ bL× …—bŽ ÍbFÝ bO:«b³Ž …—bŽ ÍbFÝ vHDB …—bŽ ÍbFÝ vM¼ …—bŽ ÍbFÝ Èb½

¥∏ rI*« ≠ ≤∂π 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« WC¹uŽ —œUI«b³Ž X √— WŁ—Ë WC¹uŽ —œUI«b³Ž bOL(«b³Ž WŁ—Ë

∂∞ rI*« ≠ ≤∑∑ 5L²« —«d 5KžUA«Ë 5JU*« ¡ULÝ«

¥π rI*« ≠ ≤∑∞ 5L²« —«d 5KžUA«Ë 5JU*« ¡ULÝ«

©pU® ‚Ë– bL× WMOJÝ WŁ—Ë ©dłQ²® ÕbMł nODK«b³Ž bLŠ√

s¹b« dOš —UAË W−¹bš WŁ—Ë wKÞuÐdš WdÐ ÕU³B bL× wuý bLŠ√ WdÐ ÕU³B bL× …œUž WdÐ ÕU³B bL× ‚Ë—U ©dłQ²® bŠ«u«b³Ž V¹œ√ wMŠ œuL×

∂± rI*« ≠ ≤∑∏ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« ‚Ëc« wMŠ W³O³Š bŠ«u«b³Ž V¹œ√ œ«d —U²«b³Ž bŠ«u«b³Ž V¹œ√ œ«d Èb¼ bŠ«u«b³Ž V¹œ√ œ«d œUFÝ bŠ«u«b³Ž V¹œ√ œ«d ö$ bŠ«u«b³Ž V¹œ√ œ«d vKO bŠ«u«b³Ž V¹œ√ œ«d …bUš bŠ«u«b³Ž V¹œ√ œ«d vLOKÝ bŠ«u«b³Ž V¹œ√ œ«d «d bŠ«u«b³Ž V¹œ√ œ«d U{— bŠ«u«b³Ž V¹œ√ œ«d ÈuKÝ

∂≤ rI*« ≠ ≤∑π 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« …—bŽ vHDB WHO¼— ÍbU(« tK«bFÝ …dOE½ s¹b« rKŽ bO:«b³Ž bL× bL× s¹b« rKŽ bO:«b³Ž bL× U1— s¹b« rKŽ bO:«b³Ž bL× U½— s¹b« rKŽ bO:«b³Ž bL× UM¹“ …—bŽ —u½√ Èb½ s¹b« rKŽ ÊU½bŽ bL× UMO —UOÐ vHDB bLŠ√ wM¹“ rUÝ bL× sLŠd«b³Ž wM¹“ rUÝ bL× «eŽ wM¹“ rUÝ bL× bOý— wM¹“ rUÝ bL× dLŽ wM¹“ rUÝ bL× “«u wM¹“ rUÝ bL× d×Ý wM¹“ rUÝ bL× Èb½ wM¹“ rUÝ bL× dLÝ s¹b« rKŽ l¹bÐ bL× ‚—UÞ bL× s¹b« rKŽ l¹bÐ bL× qBO œuL× s¹b« rKŽ l¹bÐ bL× s¹b« Õö s¹b« rKŽ l¹bÐ bL× bOFÝ bL× s¹b« rKŽ l¹bÐ bL× ÊË—U¼ bL× s¹b« rKŽ l¹bÐ bL× ‚Ë—U bL× s¹b« rKŽ l¹bÐ bL× …bOГ WLÞU s¹b« rKŽ l¹bÐ bL× ÕU³ WMO√ »U¼u«b³Ž Âd√ bL× WN¹e½ WM¬ s¹b« rKŽ ‚«“d«b³Ž ezU s¹b« rKŽ ‚«“d«b³Ž b¼U½ s¹b« rKŽ ‚«“d«b³Ž vMž s¹b« rKŽ ‚«“d«b³Ž dO³Ž WHOz— s¹b« rKŽ ‚«“d«b³Ž 5LÝU¹ s¹b« rKŽ Í“u bLŠ√ bO:«b³Ž s¹b« rKŽ Í“u bLŠ√ dUÝ s¹b« rKŽ Í“u bLŠ√ s¹dOý

μ∞ rI*« ≠ ≤∑± 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« WC¹uŽ dOAÐ bL× œUFÝ WLÞU WC¹uŽ dOM vKO WC¹uŽ dOAÐ bL× ÊUL¦Ž bL× WC¹uŽ dOAÐ bL× rOKÝ bL× WC¹uŽ dOAÐ bL× V¹œ√ bLŠ√ WC¹uŽ dOAÐ bL× q³I bLŠ√ WC¹uŽ dOAÐ bL× —cM bL× WC¹uŽ dOAÐ bL× U¹œU½ WC¹uŽ —U²«b³Ž ö$ WC¹uŽ ÂUBŽ bL× œU¹“ WC¹uŽ ÂUBŽ bL× U¹œU½

μμ rI*« ≠ ≤∑≤ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« ”«u bOFÝ s¹b« ÃUð wײ bL× ”«u bOFÝ s¹b« ÃUð UM¼ ”«u bOFÝ s¹b« ÃUð vM ”«u bOFÝ s¹b« ÃUð vN²M ”«u bOFÝ s¹b« ÃUð ÂöÝ WNOłË

μ∂ rI*« ≠ ≤∑≥ 5L²« —«d 5JU*« ¡ULÝ« …—bŽ dLŽ s1 ÊU³Fý vHDB œU¹“ ÊU³Fý vHDB ÊUL¦Ž ÊU³Fý vHDB q{U bL× ÊU³Fý vHDB qBO bL× ÊU³Fý vHDB bM¼ …býd ÊU³Fý vHDB W¹—œ WLÞU ÊU³Fý ÊUL¦Ž ‰U³≈ ÊU³Fý ÊUL¦Ž d¹ W−¹bš ÊU³Fý ÊUL¦Ž bL× ÊU³Fý ÊUL¦Ž ÍbFÝ ÊU³Fý ÊUL¦Ž WLÞU WŁ—Ë WOIÐ ÕËb2Ë ÈbFÝ «bŽ U ÊU³Fý ÕËb2 ÊUž bL× ÊU³Fý ÕËb2 Èb¼ ÊU³Fý ÕËb2 WUN≈ ÊU³Fý ÕËb2 bM¼ V¹œ√ —U²«b³Ž s¹b« ÂUŠ WŁ—Ë


μ

wKO−ð Ÿu{u

∂≤ WM« ≠ ∂π∏± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∑ tO o «u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ≤≤ WFL'«

¡UÐdG« w åwKЫdD« sUC²«ò W×zô ÊUłdN nzUD«Ë —u²Ýb«Ë W¹uI« WËb« »öÞË W³× »öÞ s×½ ∫wðUIO UNK¼√ `UB sŽ ŸUbK UMMUCðË fKЫdÞ w wK¼_« rK« XO³¦² UM²dF ∫ÍbHB« nz«uD« WËbÐ nzUD« WËœ ‰«b³²Ý« ÊËb¹d¹ ∫d'« w×O*«Ë rK*« tOŠUM−Ð oK×¹ ÊUM³ o³OË ÊUM³ w rJ(« ÂUE½ u¼ nzUD« —u²Ýœ o³O ∫…—U³ ΫbO− ÎUu¹ fOË q− Âu¹Ë r√ Âu¹ —U¹√ ∑ ∫w«d ÊUM³ WLUŽ tO Ëež œuÝ√ Âu¹ —U¹√ ∑ ∫”u½Ë sUC²« W×zô ”UÝ√ u¼ wŽUL²łô«Ë ÍœUB²ô« ¡U/ù« ∫q{UH« ÍœUB²ô«Ë wŽUL²łô« ¡U/ùUÐ rNIŠ «ËcšQ¹ Ê« fKЫdDÐ WËd;« oÞUM*« q¼√ oŠ s ∫…œUFÝ

d?O?šË Âö?ÝË W?Ò³?×? »öÞ s×½ ∫U?N?O? ‰U? V³?? ?« «c?? ?N ¨d?? O? ? K? q¼√ s×?½Ë ¨…Òu? ?š√Ë V³?? « «c?? NË ¨rJ d?? O? ?)«Ë rJO?? d??O? ?)« q³?? ¨W?¹U??NM« v²?? Š nU??×? ²« —«d?? U½c??š√ ¨tM? lÐU?? ? « b?? ? FÐË Ê«d?¹e?? ?Š s? lÐU?? ? « qł_ r?F½ ¨fK?ЫdÞ WM?¹b?? qł_ ¨rJ?Kł_ WÞ—U??)« sŽ W?³? ÒO?G*« W??³?O? ³?(« W?M¹b*« Ác¼ œu??Fð Ê« U¼U½œ—√ w²?« WM¹b*« Ác¼ ¨W??O½UM?³K« v« ¨ÊUM³ w W?OÝU?O?« WÞ—U)« v« …u?IÐ v«Ë W?¹œU?? ?B? ? ?²? ? ô«Ë W?? ?O?zU/ô« W?Þ—U?? ?)« jI?? UM? s×½ ¨W¹—U?? L? ¦? ?²? Ýô« W?Þ—U??)« ¨U? WE( Í√ w qLF?²½ d?A³« s ÎU½«e?š l? s×?½Ë ¨…œ«—≈Ë —«d?? ? »U?? ? ×? ? ?√ s?×½ q?Ð ÎU? ?Lz«œ s×?½ ¨b??O? ?« q?I? ²? ?*« d?? (« ÊUM?³ b¹d½ UM½√ ÎU? U9 d?F?A½Ë ÂuKELK? s¹d?UM Ê« fKЫdÞ b¹d½ ¨W¹—uN?L'« Ác¼ s UMIŠ b¹d?½ ¨¡U?? LK?F«Ë rKF?K WM?¹b?? ÎU? ?I? ?Š œu?? ?Fð v« ÊuJ² W??O?ŽU?L?²?łô« l¹—U?A?*« fKЫdD Èu?Ý ÎU¾?Oý b¹d?¹ ô Íc« VFA« «c¼ V½U?ł ÆW«dJÐ gOF«Ë ·UHF« …œUF«Ë ÂeF«ò WOFLł w s×½ ∫·U{√Ë ÊuJ?M j)« «c?¼ U½c?? š√ åW?? ?O? ?ŽU?? L? ? ²? ?łô« b??FÐ vKŽË W??IDM*« Ác¼ s U?M¼Ë ¨rJ³½U??−РΫe?d? ÂU¹√ ‰ö?š w Ë ÎU?³¹d `?²²?HMÝ —U?²?√ t? b¼Ë ¨‰UL?A« w …œu?łu*« e?«d*« r¼√ s ¨rJ³½Uł v« ÊuJ¹ Ê√Ë rJ²bš w ÊuJ¹ Ê« o(«Ë W?Ëb« ÊUM?³ qł_ ÎU? ?C?¹√ UMH?U?? %Ë b¹d½Ë …—œUI« W¹uI« WËb« b¹d½Ë ¨W«bF«Ë ‚U? u« WI?OŁËË w½UM³K« —u?²?ÝbUÐ pL?²« ‰«eð ô U?¼«d½Ë U?? NÐ p?? ?L? ?²½ w?²« wM?Þu« W?OÝU?O« —u?_« q q( W?(UB« U¼b?ŠË ÆUMHU% V³« «cNË ©wKO−ð Ÿu{u®

ÎUu¹ ÊU? —U¹√ s lÐU« Âu¹ Ê« v« XHË ÎU?u¹ ÊU? Ê≈Ë ¨Î«b?O?−? ÎU?u¹ s?J¹ rË ÎUM¹e?Š ¨b?:« «cN? ÎU³?²? iF?³« ‰uI¹ U?L? Ϋb?O−? ô —«c?? ²? ?Ž« W?? LK d?E²M?½ UM UM?½√ v« —U?? ý√Ë VF??ý o×Ð W??³Jðd?? W1d??' b?O? −9 W??LK 5Ð b?OK'« d? r?²¹ Ê« q√Ë ¨rU? ‰e?Ž√ v« dO)«Ë ÂUzu« œuF¹ Ê√Ë WO½UM³K« oÞUM*« ÆsÞu« «c¼ ¡Uł—√ 5Žu??{u*« Ê« b??√ q{U??H?« d?O?ÐË— `ýd*« ”U?? ?Ý√ ÊU½u?JO?? ?Ý w?zU/ô«Ë ÍœU?? ?B? ? ²? ? ô« sU?? C? ?²«ò W?? ×?zö wÐU?? ? ?²½ô« Z?U½d?? ³« Èb*« w t?½ö??Ž≈ r²??O? ?Ý Íc«Ë åwK?ЫdD« qL?Ž „UM¼ ÊuJ?O?Ý t½√ v« Ϋd?O?A? ¨V¹d?I« ’d?? sRð …b¹b?? ł l¹—U?? A? oK?) Íb??ł ÆfKЫdÞ w qLŽ ŸËdA* œ«bŽ≈ œbBÐ t½√ v« q{UH« XHË ÷Ëd vKŽ ‰uB(« ’d? sR¹ ÍœUB²« r?Žœ qł√ s? ¨W?? ? ?OK?;« sN?*«Ë U?? ? ?ŽUM?BK? ÆrNKLŽ d¹uDðË UNÐUЗ√ ÊuJO?Ý t½√ vKŽ œÒbý …œU?F?Ý dU?Ý `ýd*« sUC²«ò W?×zô ¡UCŽ√ qU l ÎUMU?C² f?K?ЫdÞ W?M?¹b?0 ÷u?? ? ? ?NM?K? åw??KЫd?D?« W¹d¼«e« W?ID?M ¡U?H¹ùË ¨‰U?L?A« W?L?U?Ž UNðUu?I0 ÷uNM«Ë ¨.dJ« gOFUÐ U?NIŠ oOK?¹ U0 W?O?MN*«Ë W??O?ŽUM?B«Ë W¹œU??B?²? ô« ÆÂUL²¼ô« q ÊuIײ¹ s¹c« UNK¼QÐ s ∫‰uIUÐ s¹d?{U(« v« …œUF?Ý tÒłuðË —U?Þ≈ w l?L? ? ?−? ? ?²« ¨r?JzU?MÐ√ o?ŠË rJ?I? ? ?Š ¨W?O{U¹d«Ë W?O?ŽUL?²łô«Ë W?O? UI?¦« Íœ«uM« W?×zô w wzö“ v?« rC½√ Ê« rJ ÍbN?ŽË —uD²« w U?N?I?Š W¹d¼«e« nM åsU?C?²«ò Æ.dJ« gOF«Ë WLK wðU?IO VO$ fOzd« vI√ Ϋd?Oš√Ë

b??{ U?MMJË ¨d?? L? ²? ?MÝ «cJ?¼Ë UMOÒÐd?ð «cJ¼ Ϋb??O? Ý ÊUM³ b?¹d½ UM½≈Ë ¨qš«b?« w Õö??« ÊUM³ b?¹d½Ë ¨¡U?L?²?½ô« wÐd?Ž Îö?I? ²?? Ϋd?Š s l?ÐU?? ?« b?? FÐ W?? ?ŠËb« ‚U?? ?Hðô ôË ¨ÎôË√ n?zU?DK? r?F?½ ¨qÒD?F?*« Y?K¦?K? ô ¨Ê«d?¹e?? ? ? Š ÆWO½UM³K« W¹—uNL'« —u²Ýœ Íc« Õö?« Ê« b?√ …—U?³? b?L?×? VzUM« ¨±ππ∂ ÊU?O½Ë ¨≤∞∞∂ “u9 Ê«Ëb?Ž w dB?²½« VF?? ?A?« b?? ?O¹Q?? ?²?Ð wK}?z«d?? ?Ýô« Ëb?? ?F« v?KŽ ¡U?Ý√Ë t??²?N? łË sŽ ·d??×½« ¨Ád?ÝQÐ w½U?M³K« b??O?« Âö?? Ê« È√—Ë ¨t?²? O? C? W??O?Ýb?? v« ‰u?? Š ÎU? ?Lz«œ b?? R?? O ¡U?? ł tK?«d?? B½ s?? Š tÒME½ UM ÆU¼—ËœË ÊUM³? w WËU?I*« WI?OI?Š s WDKž ÊU? Ëd?OÐ ÕU?O?²?ł« ÊQÐ ·d?²F?O?Ý Íc« W?? ?ËU?? ?I*« Õö?? ?Ý Ê√Ë tK« »e?? ?Š q³?? ? ¡U?łË Æ—U*« QD?š√ b 5O½UM³?K« v« tN?ÒłË ¨Ád¹d?³?ð vKŽ ÊU?½≈ Í√ √d?−? ²¹ r U? b??R?O UNK¼√Ë ËdOÐ WŠU³²Ý«Ë ¡U¹dÐ_« q² Ê« u¼Ë u¼ œuÝ_« —U¹√ ∑ Ê√Ë wuDÐ qL?Ž u¼ ¨‰ÒeÔF« ÆÊUM³ w UOAOKO*« ÂU¹√ s bO− Âu¹ ‰uI½ ÊQÐ b?NF« vKŽ rJF? s×½ ∫·U{√Ë w ¨Ê«d¹e??Š s lÐU?« w? …b?Šu*« UM²??LK Ϋb?O? Ý Î«d?Š ÊU?M³ vI?³?¹ wË fKЫdÞ vI??³ð ÂUE½ u¼ nzUD« —u²Ýœ vI³¹ wË ¨Îö?I² ¨WKU? WI?OI?(« ·d?F½ w ¨ÊUM³ w rJ(« 5MUC²*« tOŠUM−Ð oÒK×¹ ÊUM³ vI³¹ wË Æw×O*«Ë rK*« t½√ v« —U?ý√ ”u½Ë —bÐ VzUM« ¨t?²?N?ł s sJ?1 ô 5Dš „U?M¼ UÐU?? ? ?²½ô« Ác?¼ w jšË ¨W?Ëb«Ë wM?Þu« j)« ∫U?? O? ?I? ?²?K¹ Ê« UM f UM?*« j)«Ë ¨UMDš «c¼Ë ‰ö?I?²?Ýô« Àœ«u?? ? ? ? («Ë W?? ? ? ? O?M?_« U?? ? ? ?F?Ðd?*« j?š u?¼ ÆÈdš√ v« WIDM s WKIM²*« rz«d'«Ë

¨U?N?F?u X?O³?¦ðË U?NðÒe?Ž qł_ ¨ÊuMU?C?²? ÆÊuMUC² s×½ ‰U? W??LK d???'« d?O? L?Ý d¹“u?« vI√ rŁ Ác¼ ÆUÐU²½ô« sŽ U½bF³ð WKOK ÂU¹√ ∫UNO Ê_ ¨W??OKB?? H? U¼d??³? ²? F½ w²?« UÐU??? ²½ô« XË w ¨U?N?OKŽ WH?u?² W¹—u?N?L?'« WQ? ¨W??¦?U??¦« W¹—u?? N? L? '« s?Ž ÊuŁb??×? ?²¹ «Ë√bÐ ÎU? ? O?z— V??²MO??Ý f?K−?? sŽ ÊuŁb?? ×? ²¹Ë d??O?B? Ið pc?Ð ÊËb?B? I¹ q¼ ¨W?¹—u?N? L? −K ”U?? ? ? «c?? N? ? øW?¹—u?? N? ?L? ?'« fO?z— W¹ôË s nzUDUÐ «u?³¼c¹ Ê« ÊËb¹d¹Ë ¨—u?²?ÝbUÐ Ænz«uD« WËœ t½UJ «uÒK×¹ Ê« qł√ Ê« b¹d½ UÐU??²½ô« Ác¼ ‰ö?š s ∫lÐUðË ŸËd?A? u¼Ë ¨b?O?Šu« U½—U?O?š v« ÎU?F? d?³?F½ s?R?¹Ë lO?? ? ? ? L? ? ? ? '« w?L? ? ? ? ×?¹ Íc« W?Ëb?« ôË ö¹Ëb« ŸËd?A* ôË ¨lO?L−?K Ub?)« U?? N ÊuJ¹ w?²« WËb« q?Ð ¨nz«uD« ŸËd?? A* åsU?C²«ò W?×zô Ê√Ë ¨UNðU?ÝR?Ë UN?AO?ł U¼U?½d?? ²? ?š«Ë ¨vL?? ?? ? vK?Ž ÎU? ?L? ?Ý« ÊuJ?²? ?Ý “Òe? F?½ v²??Š w?MÞË b??F? ?³Ð ¨s¹b?? FÔÐË 5 b?? NÐ ¨…b?? ?Š«Ë WK?²? ? U?MK? ÊuJ½Ë w?ÝU?? O? ? ?« U½—Ëœ U?M U?? ? ? «–« U?M½_ w?N? ? ? ¨w?K×?? ? ? b?? ? ?F? ? ? Ô³?ÐË Ê« lOD?²? ½ UM?½S?? ¨ÎU? O? ÝU?? O? Ý 5MU?? C? ²? f?K?ЫdÞ h??¹ ÊQ?? ? ? ?ý q?J?Ð s?U?? ? ? ?C? ? ? ? ²?½ d?³? F½ Ê« Ê«Ë_« Ê¬Ë ¨ÎU¹œU??B?²? «Ë ÎU?O? ŽU?L? ²?ł« ÆtK« Ê–SÐ ÁU d« WËœ v« rU¹≈Ë Âu¹ Ê« È√— w«d?? b??L? Š√ oÐU??« V?zUM« Âu¹Ë ¨r?√Ë WM?²? ? Âu?¹ ÊU?? ? —U¹√ s? lÐU?? ? « nO? ∫ÎözU?² ¨Î«b?O?− ÎU?u¹ fOË q−? Íd¹d??(« oO?? — b?? O? N? A« fOzd« Âœ v?M½ q¼√ W?«d?? s w¼ w²« Ëd?OÐ q?¼√ W?«d?Ë ÆøfKЫdÞ ¨qOz«d??Ý« b?{ W?ËU?I*« l? s×½ ∫·U?{√Ë

ÎU½U?? ?łd?? N? ? W¹d?¼e« W?? ID?M wU?¼√ ÂU?? √ w åwKЫdD?« sU?C?²«ò W?×zö ÎU?OÐUDš ¡U?? ?C? ? ?Ž√ Ád?? ?C? ? ?Š fKЫd?DÐ ¡U?Ðd?? ?G?« wŠ d¹“u?« ¨wðU?? I? O? ? VO?? $ f}zd?« ∫W??×?zö« ¨d??? '« d??O? L? Ý d¹“u« ¨Íb??H? B« b??L? ×? VzUM?« ¨”u½Ë —bÐ ¨…—U??³? b??L? ×? ÊU??³?zUM« d??U?? Ý ÊU??×? ?ýd*«Ë ¨w«d?? b?? L? Š√ oÐU?? « Æq{UH« dOÐË—Ë …œUFÝ ¨w½UM³K« wMÞu?« bO?AMUÐ qH?(« qN²?Ý≈ vI√ rŁ ÆwKÐU½ Ê«Ëd s VOŠdð WLK rŁ Íb?H?B« b??L?×? …—U?−?²«Ë œU??B?²?ô« d¹“Ë W?? O? ŠË— sŽ l?ł«d??²½ s? ∫U??N? ?O? ‰U?? W??L?K ÆnzUD« —u?²?Ýœ ◊U?I?ÝS?Ð q³?I½ sË ‚U? u« ôË —«u?? ?(UÐ qÐ ¨Á«d?? ?ùU?Ð ÊUÞË_« vM?³ð ôË ¨„d²?A*« gOF« vKŽ i Ò IM¹ Õö? WO?Ždý l{u?? ? ÊuJ?¹ U?? b?MŽ s?ÞuK …u?? ? Õö?? ?« sÞu?« vK?Ž …u?? ? u?¼Ë ¨5O?½UM?³K?« ŸU?? ?L? ? ?ł≈ Æt½QAÐ ÊuLIM¹ UbMŽ d?IH«Ë qN?'« b{ w?¼ UM²d?F ∫·U?{√Ë w¼ UM²??d??F? ¨vL??Ž_« VB??F?²«Ë W?UD³«Ë f?K?ЫdÞ w? w?K?¼_« rK??« X?O? ? ? ? ³? ? ? ?¦? ? ? ? ²? fKЫdÞË UMuIŠ qÒB?×½ jI sUC²UÐË UNK¼√ qÒ¦9 WMUC² WOÐUO½ WK² v« ÃU²% w rN??F?u?? “e??FðË rN?(U??B? sŽ l «bðË ÆsÞu« Âu?O« s×½Ë ∫ÎözU Íb?HB« d¹“u« r²?šË ‚U??I?×? ²?Ý« s? ÎU?u¹ s?¹d?A? Ž W? U??? vKŽ ·uHB« Ò’d ruŽb½ ¨Ê«d¹eŠ s lÐU« s¹c?« rŽb? ru?? ? Žb½ ¨W?? ? LK?J« b?? ? O? ? ?ŠuðË ÎU?OU?Ž u??B« Êu?F? d¹Ë rU¹U?C? ÊuKL?×¹ åw?KЫd?D« s?U?? ?C? ? ?²?«ò W?? ?×?zô ¨rJ?Kł_ ¨ÊuMU?C?²? s×½ fK?ЫdÞ qł_ ¨rJ²?×zô s?×?½ ¨U?? ? ? ?N½Q?? ? ? ? ý ¡ö?? ? ? ?Ž≈Ë U?? ? ? ?NzU?/≈ q?ł_


UL¼U

∂≤ WM« ≠ ∂π∏± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∑ tO o «u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ≤≤ WFL'«

°Ã—U)« tFMB¹ ô dB —Ëœ °tKUÐ Òô≈ …u ôË ‰uŠ ô r tMJ? Í√— »U?×?QÐ œö??³« Ác¼ œU?³? Ž t½U?×? ³?Ý tK« vK²?Ы b?I vKŽ —b_« r¼ «uO UMO Í√d« »U×√Ë ÆU¹ƒ— »U×QÐ UMOKŽ rFM¹ Ær¼—UJ √ oO³Dð U¹ƒd«Ë Í√d?« VŠU?? ¨ÊuÞö?? √ l qB??Š U?? U??O½b« »—U??& s Á«ƒ—Ë t¹√— U?N?O? o³D¹Ë t??H½ vK?Ž UN?I?KG¹ ¨…d¹e?ł ÁuDŽ√ b?I ÆÎU?F? rË Æ¡U?A¹ s œdD¹Ë ¡U?A¹ s —U?²?¹Ë ¨…bU)« W?O?U?« tL?OU?FðË Ê« sŽ ΫełUŽ ÎUЗU¼ t?²¹—uNLł ÊuÞö √ d?−¼ v²Š q¹uÞ XË i1 ΫdJH?? ÊuJ¹ Ê« sŽ Ϋe??łU??Ž »d¼ Íc« rU??(« t½√ Ë« ÆÆÎU?L? U??Š ÊuJ¹ ÆU¹ƒ—Ë Í√— VŠU ÎU uKO Ë l qB?×¹ Íc« U?L? ÆÊu?Þö? √ —u?B?F« q d?O?³? l qB?Š «c¼ rJ?Š Òô≈ U??N? ?ÒL? ?N¹ ô Èu?? rÝUÐ w?ðü« ¨U¹ƒd«Ë Í√d« V?ŠU?? `?ýd*« ¨W??eðd?? rN½Q?Ð U?N? O? U¹ƒd?«Ë Í√d« q¼√ ÂU??Nð«Ë rzU??²? AUÐ f?KЫdÞ ÆørNIÞUM w r¼e−F ¡UHA« tO ΫbFI «u×ÐdO b?? F? ?Ý V?zUM« —Òu? ?B? ? ²¹ rN?? C? ? FÐ Ê« fK?ЫdÞ q¼√ k?Š ¡u?? Ý s t¹b Ê√ V³?«Ë ¨rNðöCF? qJ ÒqŠ t³O?ł w Ϋ—œU ΫbzU? Íd¹d(« q sŽ U?uKF*UÐ ÁœÒËeð WOÐU?²½« WMO?UË …d?O³? WO?ýUŠË d?O¦? ‰U d?? ?B? ?F« u?? ?×½ W?? ?²ÐUŁ v?D?Ð lł«d?? ²?*« bK³?« «c¼ w …œ—«ËË …œ—U?? ?ý rN?H?O Xu« q t¹b? bF?Ý aO?A« Ê« ”U?M« ‰u?I¹Ë Æåw²?Ou?OM«ò ôË ‚d??×¹ ô u¼Ë ¨‰b??FU?Ð rJ×¹ u??N? ”UM« 5?Ð rJŠ «–S?? ¨—Òb? I¹Ë UMOKŽ lKÞ U dš¬Ë Æ—«–¬ ±¥ wO×O Í√dÐ Òô≈ ¨¡wAÐ dŁQ²¹ ôË ‚dG¹ `UB rD¹d w »U×½ô« u¼ wMOD³ý ×uł UM³O³ŠË UMI¹b tÐ ÆÆÂöJ« «c¼ wMF¹ ¨—«–¬ ±¥ …œU?O? ·dB?²Ð t?H½ ÎU?F?{«Ë …œUF?Ý dU?Ý Æt?O?b? bMŽ U?O?½b«Ë ÆÆt¹b¹ 5Ð rU?F« ÆÆW?L?I« w? b?F?Ý aO?A« Ê« t¹—U?? A? ?²? ? ? q U?? ×? ł o?¹dÞ sŽ U?? uKF?*« lL?? ł vKŽ —œU?? t½_Ë W??Žd?Ð WœU??F« t??UJŠ√ —«b?≈ v?KŽ wU?²?UÐ ¨—œU? u??N? ¨t??O½ËU?F? Ë Íc« …œUFÝ dUÝ …—uJA*« t²¹b¼ X½U tUJŠ√ dš¬Ë Æ‚—U)« qłd« fK?ЫdÞ s?Ы Ê« tð«“U?? ?$≈ d?? ?š¬Ë ÆW?? ?eðd?? ? U?M½Q?Ð UMF?? ? t?ÐUD?š √bÐ -Uý `U?B tð—«œ w V×?½« b ¨wMOD³?ý ×uł ≥ q−Ý W?½Ud«Ë Æ…œUFÝ dUÝ WOKЫdD« W U×B« wO×O rÝUÐ wðü« ¨U?ÒMŽ V¹dG« w³zU²J« UM oI×¹ Ê« q√ vKŽ Æt²¹—uNLł w ÊuÞö √ tIOI% sŽ e−Ž U —«–¬ ±¥ ôË rNF? UM ‰uŠ ô –≈ ¨U¹ƒd«Ë Í√d?« »U×√ UMðœU? UM tK« «œ√ ÆtKUÐ Òô≈ …u Í—uUŽ ”UO«

WO½UM³K« ÁdO¹UFË wÞ«du1b« rK« vK?Ž qO?œ UÐU?? ? ? ? ²½ô« Ê« ¨ÍË«d?« W?? ?– v?KŽ ‰u?? ?I?«Ë ¨Êuu?? ? I¹ ÂÒb?Ið W³?½ fOI¹ Íc« Ê«e?O*« wN? ÆÆ„«– Ë« bK³« «c¼ WOÞ«d?u1œ nK²ð dO¹UF Ë– ÏrKÝ ÆÆtu³ ÂbŽ Ë« dšü« ‰u³ rÒKÝ vKŽ »uFA« …b×?²*« U¹ôu« fzUI« ÊU «–S? ÆÆÆt ”UIÔ¹ s*Ë tÐ fOI¹ s* ÎU?F³ð ÆÆÆwd?O?_« pKH« w? —Ëb¹ ô rK« U?ł—œ åb?ŽU?B«òË W?O?d?O?_« wzU?? ?{d?? ? Ë« ÒwJU?? ? åb?? ŽU?? ?B«ò Ê« u? U?? L? ? Ž nK?²? ??ð d?? O¹U?? ?F*U?? ? vKŽ Ÿ“u?²ð U¹U?×C« ¡ö?ý√ Ê« uË U?NłË√ w ÊuJð åW?OÞ«d?u1b«ò‡ wÞ«d?u1b« r?O?M« oAM²¹ åb?ŽU?B?«ò Ê_ ÆÆÆŸ«d?²?ô« Âö?√ »«uÐ√ X?ÒK& b?? ? ?Ë Æ°°°°°rN? …d?? ? ? ? ? H? ? ? Ác¼Ë i?OÐ_« X?O? ? ?³?« s w?ðü« v« sÐô« ‘uÐ qË Âu¹ ¨iOÐ_« UNM¹dŽ w åWH¹e*« WOÞ«du1b«ò U¼b?N?Fð r W??OM“ …d?²?H «u?_« “d? d?šQð Ê« b?F?Ð ¨W?ÝUzd« lu? fO«uJ« w UL?N«Ë Uýuýu« —«b ¨q³? s …bײ*« U¹ôu« q¼ ∫5KzU?² W¹dÐ d?³)« UNu¹ Êu?O½UM³K« qUMðË ÆÆÆWOÝU?O« qu¹ w ¨d?*« ‰U?A?O? UM²?O?Kš«œ d¹“uÐ W?O? d?O? _« …—«œô« X½U?F? ²?Ý« W?? ? ? N?J½ ¨r?U?? ? ? F?« ‰Ëœ s? WËœ q?J? ÆøøøiO?Ð_« X?O? ? ? ?³?« v« ‘u?Ð WO½UM?³K« WNJM« w¼ U?L ¨UNðUÐU?²½« ‰ö?š UNÐ eO?L²ð åW?OÞ«du1œò ÆøøøørUF« ‰Ëœ wUÐ sŽ U¼eÒO9 w²« d¹Ëe?²« Ê« vK?Ž qOœ ¨sÐô« ‘uÐ »U??²½« ‰ö??š —ÒbM²« Ê« pý ô œÒb? F? ²ð w?½UM³K« d?¹Ëe??²«Ë ÆÊUM³? w UÐU??? ²½ô« U?? L? Ý s W??L? Ý Èu?? b?? łuð YO?? Š W?? OzUM« Èd?? I« w? o¹œUM? q¹b?? ³ð s Ád¼U?E «d??I?*« w wzUÐd?? NJ« —U??O? ?²« ¡U??HÞ≈ v?« ÆÆÆW??ŠU??« v?KŽ sL??O? ?Nð —U??O? ?²« vH?? ²? š« Âu¹ Àb?? Š U??L? ? ¨o¹œUMB?« “d?? W??ŽU?? Ý W??O? ?uJ(« XKG??²?Ý« o¹œUMB« Ê« ¨U??N?u¹ qO??Ë ÆÆÆW?O½u??ł U¹«d?Ý sŽ wzUÐd??NJ« w V−M?ÔðË ¨W?O?H? )« ÍœU¹_« l ÃË«e?²? ² ¨wzUÐd?N?J« —U?O?²?« ŸUDI½« ô Ê« lu?²*« s ÊU? ¨„«c?½¬ W¹—u?N?L?'« fOzd Ϋd?N? q?OK« W?L?²?Ž Æ°°°ÎUFAFA ÊU —uM« Ê« u —uM« Èd¹ w …œUF« X?ł—œ YOŠ ¨vðu*« Ÿ«d²?« ÊUM³ w d¹Ëe²?« qzUÝË sË …U? u« lzUË Ã«—œ≈ Âb?Ž v« XO*« wU?¼√ bL?F¹ Ê« oÞUM*« s b¹b?F« UÐU²½ô« w bOIH« W¹u¼ ‰öG²?Ý« WOGÐ WOLÝd« ö−« sL{ sJ1 ô d¹Ëe²« w WI¹dD« Ác¼Ë ¨5F wU? mK³0 ÎUFLÞ WOÐUOM« ËË– rÒK¹ qÐ ¨W?OM?_« U?NðU?F?³ð s ÎU? u?š U¼b?L?²?F¹ Ê« ÍœU?F« œd?HK qÒHJ²ð w²« „«– Ë« rO?Že« «c?N WOÐU?²½ô« WM?OU*« v« W¹u?N« XO*« w ¨vðu*« tzö?“ l r¼U¹Ë åÎUOÞ«d?u1œò XO*« Ÿd²?IO? ÆÆÆwU³UÐ ‰ö??I?²? Ýô« cM ¨t??×Ж vKŽ X?KL?Ž ¨U??O? B?? ý v« sÞu« r?OKð Æ°°°ÂuO« v²ŠË ÆÆÆUN½ËbÐ r?²ð Ê« sJ1 ô ¨«œ«bF²?Ý«Ë Â“«u ÊUM³ w UÐU?²½ûË s¹d¦F²*« iFÐ bLF¹ YOŠ ¨WOÐU²½ô« VðUJ*« «œ«bF²Ýô« pKð ‰Ë√Ë b??Š√ v« UÐU??? ²½ô« …d??²? ‰ö?š r?Nðö??×? d??O? łQð v« ÎU?¹œU?B? ²? « v« W?³?²J*« Îö?¦ ‰Òu?×?²?²? ÆÆƉU*« s Âd?²?× mK?³ qÐU?I? 5×?ýd*« W??×zôò e??d?? v« W?? ³_« q?×?Ë ÆÆÆåW??OÞ«d??u1b« W??×zôò e??d?? Ëb¹≈ 5 q? …—U?Š W??×zôò e??d?? v« vN??I*«Ë åb??{U?F? ²«Ë pÐU??A? ²« q;« VŠU?? u?? sL??{ b?? `ýd*« ÊuJ?O? ¨pO«Ëœ «c?J¼Ë ÆÆÆåu≈ w²« W??OÐU?? ²½ô« e??«d*« d?¦? √ U?Ë ÆÆÆrN??ÒH Òn sË t??²KzU??Ž «u?√Ë W?OKL?Ž r²ð wJË Æ°°°W?F?ÒMI*« …u?ýd« d?¦?√ U?Ë ÆÆÆWM¹b? q w d?A?²Mð Ë« …—U??(« Ác¼ vK?Ž Êu1 wÐU??? ²½« ÕU??²? H? s? bÐ ô e??«d*« ÕU??²? ²? « U?? ? «c¼Ë ÆÆÆq;« V?ŠU?? ?Ë `?ýd*« 5?Ð qu?« WK? ÊuJ?O? ? ÆÆÆp?Kð mU??³*« s b??Ý_« W??B? Š t Ϋ—U??? L? Ý wÐU??? ²½ô« ÕU??²?H?*« s qF??−¹ wÐU??²½ô« ÕU²?H*« d?I? vKŽ ‰ôb²?Ýô« sJ1Ë °°W?Žu? b*«Ë W{u?³?I*« b¹bF« Íu?²×¹ ¨ÎU³?Š— …œUŽ ÊuJ¹Ë ¨…—U(« w dEMK X ö« Áe?d s t³²J* W¹–U;« WH—_« vKŽ …d¼UE« WMLON« V½Uł v« ¨wÝ«dJ« s X½U? «–« l?½U? ôË ¨Ád?L?Ž t?K« ‰UÞ√ ¨`ýd*« …—u? U??N?OKŽ Ÿ“u?²?ð YO?Š q¼√ W UC?²Ýô wÝ«dJ«Ë ôËUD« iFÐ l ¨`ýd s d?¦_ —uB« Æ°°°UNMOFÐ WOÞ«du1b« UN½≈ ÆÆÆ…—U(« v« wÐU??? ²½ô« ÕU??²? H*« b??L?F?¹ ¨wÞ«d?u?1b« b??N?A? LK ÎôU??L? ≈Ë q¼√ W?? IŁ Ê_ ¨åa?K*«ò v« r?NKI?MO t?? ²? ?IDM q?¼√ U¹u¼ lO?? L? ?& qU?Ž WI?¦U? °°‚ÒdH*UÐ f?OË WKL'UÐ r?NF?O³?¹ Ê« tÒuð ¨tÐ …—U?(« ÕU?²?H*« VO?ł w W?E¼U?³« mU?³*« qšbð U?N?²D?Ý«uÐ ¨ÂU¹_« Ác¼ rN? tK «c¼Ë ÆÆt½«dOłË t½öšË tK¼√ UNÐ w{d¹ w²« U²H« UNM ÃdO Æ°°°WOÞ«du1b« rÝUÐ s w½U??F¹ d?O?L? { U?N?O? e?zU?H« ÏUÐU?? ²½«Ë ÆÆÆW?Hz«“ W?O?Þ«d?u1œ UNK³?I²?Ë dŁbM¹ UN?¹—Uð ÆÆUN?²¹u¼ dOG?²ð ÏÊb ÆÆW¹œU?B²« W?IzU{ ÍQ ÆÆWJÐUA²*« ÍœU¹_«Ë WOÞ«du1b« rÝUÐ qK²¹ Îô«eF½« sC²×¹ ÆøødE²M½ sÞË Í√Ë ÆÆv&dÔ¹ q³I² “U³š »uIF¹ almajdolana@hotmail.com

w?²?« «¡U?? ? ? I?K?« b?? ? ? F?Ð Êu?JO?? ? ? ?Ý œuL× l sDMý«Ë w U?N¹d−OÝ fOzd?K W? U??{≈ u¼U??OM²?½Ë ”U?³? Ž sŽ d?L¦ð b? «¡UI w¼Ë ¨Íd?B*« U?{ËU?H*UÐ j³ðdð «uDš Êö?Ž≈ W?? ? ?O?K?Oz«d?? ? ?Ýô« ≠ W?? ? ? OM?O?D?KH?« W¹u?? ?? ?²? wËœ d?9R?? ŸËd?? ?A0Ë p?c? ÆW?? ? ? ? ?I?D? M?*« w? W?K?U?? ? ? ? ?ý tð—U¹“ U?U?ÐË√ fOzd« Âb??²? ?O?Ý „d×?²« «c¼ sŽ ÊöŽû …d¼U?IK vKŽ W??IDM*« w ÂœU?I« w?d?O?_« U?? ? ?U?? ? ? Hð« s? o?³? ? ? Ý U?? ? ? f?Ý√ w ÕËd?D u?¼ U?? ?Ë «b?¼U?? ?F? ? ?Ë ÆWOÐdF« …—œU³*« W?? OU??(« W?? O? d?? O? _« …—«œùU?? nK?*« l qU?? ?F? ?²?« vKŽ ’d?? ?% ≠ wÐd?? ? F« Ÿ«d?? ? B«Ë wM?OD?K?H« U¼b?? ? N? ? Ž W?¹«bÐ c?M w?KO?z«d?? ?Ýô« «—«œô« t??OK?Ž X½U?? U?? W??C? ?UM v« nK*« «c¼ ‰U?L?¼≈ s W?IÐU?« fOz— Í√ b?N?Ž s? …d?O?š_« WM« ÂU?L?²¼ô« «c¼ l³M qFË Æwd?O?√ w? ¡U?? ? ? ł U?? ? ? ? u?¼ W¹u?Ë_« Ác?¼Ë s åÊu?? ?²K?U¼ ≠ d?JOÐò U?? ?O? ? uð wd?? ? O? ? _« qU?? ? F? ? ²« v?« …u?? ?Žœ Ϋd??E?½ n??K? *« «c?¼ l?? Íb?? ? ? ? ? ? ? ?'« U?? ? ? ?“_« q? v?K?Ž tðU?? ? ? ? ÝUJ?F?½ô rB)«ò Ê_Ë ¨W?IDM*« w Èdš_« «c¼ d?Ò−?Hð s b??O?H?²?¹ åw½«d¹ô« ¨W?I?DM*« w Á–u?H?½ lO?Ýu??² nK*« W? U??Ë qOz«d?Ý« 5Ð lO??³D²« Ê_Ë W?? ?O? ? ö?? ? Ýô«Ë W?? ?OÐd?? ?F?« Ê«bK?³« v?K?Ž W?K?U?? ? ? ? ý W?¹u?? ? ? ? ð V?ÒK?D?²?¹ W¹—u??«Ë W??OMOD?KH« U??N?³? '« ÆWO½UM³K«Ë ¨»d??F« d?c??²¹ Ê« rN?*« s sJ wÝU?O?«Ë wö?Žô« “«dÐù« q Ê« »d?? G«Ë U?? d?? O? ?√ w? Àb?? Š Íc« ¨«œU?? ? ?« —u?½√ Íd?? ? B?*« fO?zdK? d?? ? ? ? ?ÝU??¹ w?M?O?D??K?H?« f?O?zd?K?Ë W?? O? ? ³K?« —UŁü« ‰e?Ô¹ r ¨U?? ? d?? Ž s?Ž X?−? ? ? ? ? ? ²?½ w?²?« …d?? ? ? ? ? ?O?D?)« UOUHð« Ë« bO?H¹œ VU «b¼UF Ác?¼ o?I? ? ? ? ? % r? YO?? ? ? ? ?Š ¨u?K?ÝË√ Âö?? « ¨U?? O? ?U??H?ðô«Ë «b¼U?? F*« w ¡U??šd« ôË s?_« ôË ¨qU??A« W??Ý—U?L?* ÎU?³? ³? Ý X½U?? qÐ ¨W?I?DM*« ¨…Ë«d?? ? ?{ b?? ? ý√ Ϋd?? ? ?N? ? ? q?Oz«d?? ? ?Ý« WŠU?« vKŽ …d?ODš UU?I½ôË r?K?E?« s? b?¹e?*Ë ¨W?? ? ? ? ? O?Ðd?? ? ? ? ? F?« wMODKH« VF?A« vKŽ Ê«ËbF«Ë ÆÈdš√ WOÐdŽ »uFýË »u?? ? ? F? ? ? A?« .d?Jð u?¼ r?N*U?? ? ? ×U?? )« .dJð f?OË U??N?ðU??u?J( f?OË q?š«b« s?U?? ? Cð u?¼ ¨U?? ? N u¼ ¨b?Š«u« sÞu?« ¡UMÐ√ U?Ž«d? fOË „d??²? A?*« wÐd??F« oO???M²« ÂuB)« bOO% u¼ ¨—ËU;« WÝUOÝ ¡U?? b??√ l? W??«b?? B« oO?? L? ?FðË fO?Ë W?? ?O?MO?DK?H« W?? ? O? ? C? ? ?I« Ÿd? vKŽ u¼U?OM²½ Ëb?F« ‰U?³I?²?Ý« s b{ WOÝUO?ÝË WOöŽ≈ öLŠ ÆwKOz«dÝô« q²;« ÊuKðUI¹ w? ÍœU?? ? ?O? ? ? I« d?? ? ?B? ? ? —Ëœ Ê≈ s …œU??N?ý v« ÃU??²?×¹ ô W??IDM*« u?N? ¨V½U?ł_« t?FMB¹ ôË ¨Ã—U?)« W?? ? ? ? ?O?M?Þu?« …œ«—ô« t?? ? ? ? ?F?M?B?ð —Ëœ d?O¹ U?LMOŠ ≠ tMC?²%Ë W¹d?B*« W??_« q ≠ `O?? ×? B« ÁU??&ô« w ÆWOÐdF«

—ËbMž w׳ sDMý«Ë w åwÐdF« —«u(« edò d¹b

ÆWHK² ô 5LK*«Ë »d??F« W?³ÞU??L? —Ëe¹ Ê« U?UÐË√ fO?zd« s ÃU?²?% ‰ö?š s p– qF?? b?Ë ¨W?IDM*« WMJ√Ë U?³?ÝUM w Ë qzU?ÝË …b?Ž Íe?? ?d« v?MF*« s?J ÆW?? ?HK?²? ?? ? UL ¨Îö√ œuAM*« u¼ UUÐË√ …—U¹e —U?? ?N?þù U?? ?O? ? d?ð …—U¹“ w q?B? ? Š ÂU?? ? ? √ U?? ? ? N? w?d?? ? ? O? ? ? ?_« rŽb?« t?OKŽ w¼ U*Ë ¨W?OÐË—Ë_« W?Žu?L?:« w?½U?? ? ? ? ?L?K?Ž ÂU?E?½ s? U?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? d?ð U?Ë ¨sDMý«Ë t?L?Žbð wÞ«d?u1œ W?¹dJ?? ? ? ?Ž b?? ? ? Ž«u?? ? ? s? p?UM?¼ W?Ëb« U?? ? O? ? ?d?ð w W?? ? O? ? ?d?? ? O? ? ?√ w b??O? ?Šu« u??C? F« W?? O? ö??Ýô« Ê«d?¹ù …—ËU?? ? ? ?:«Ë ¨åu?ðU?M«ò n?K?Š ÆU¹—uÝË ‚«dF«Ë t?? ? ?—œ√ U?? ? ? „—bð U?? ? ?U?ÐË√ …—«œ≈ wL?O? ł oÐU?« wd?O? _« f}zd« W?? _« WЫuÐ w¼ d?? B? ? ÊQÐ dð—U?? fJFM¹ U?N?O Àb?×¹ U?Ë ¨WOÐd?F« ÆU?NK WIDM*« v?KŽ ÎUÐU−¹≈ Ë« ÎU?³KÝ w? d?? ? ?U?M«b?? ? ? ³? ? ? Ž d?? ? ?B? ? ? ?L? ? ? …dO³ ôu% XŁbŠ√ UMOL)« 5??L? K?? *«Ë »d?? ? ? ? ? ? ? ? ? F?« œö??Ð w?? WQ?? ? ? w W?? U?? š ¨U?? O? ? I¹d?? √Ë W?? ³? ?I? ?Š ‰ö?? ?š wMÞu« —d?? ?×? ?²« ¨wÐË—Ë_« —U?? L? ?F? ²? ?Ýô« W?? N? ł«u?? l …d¼U??I« U?ö??Ž X½U? p?c? qšb?*« w¼ W?? O? ?Žu?? O? ?A« u?JÝu?? wðU?O? u?« œU%ô« Áb?L?²?Ž« Íc« W?? OÐd?? Ž Ê«bK?Ð …b??Ž v?« ‰u??u?K ÆWOI¹d √Ë b?? FÐ XŁb?? Š W?? ? ?U??F? ? WU?? Š —u½√ l?ÒË U?? ?LM?O? ?Š d?? ?U?M«b?? ?³? ? Ž b??O?H?¹œ VU?? «b¼U?F? «œU??« ¨dð—U fOzd« W¹U?ŽdÐ qOz«dÝ« l ÂU?E?M« ÃËd?? ? ? ?š W?¹«b?Ð p– ÊU?J? —U??A?²½«Ë W??IDM?*« s wðU??O? u??« rŁ ÆU??N? O?KŽ W??O? d??O? _« WM?L? O? N« W?? ³? ?MU?Ð d?? B? ? W?? O? L?¼√ b?? Qð Âb?Ž ‰ö?š s qOz«d?Ý«Ë U?d?O?_ b?{ WO?UE½ WOÐd?Ž »ËdŠ ÀËb?Š Ê« r?ž— ¨d?? ? ? ?B? ? ? ? öÐ q?O?z«d?? ? ? ?Ý« WMÝ 5?Łö??¦« w XU?? q?Oz«d??Ý« »dF« b{ …b¹b?Ž »Ëd×Ð WO{U*« WL?UŽ ‰Ë√ ‰ö²Š« U?NMOÐ s ÊU Ʊπ∏≤ ÂUF« w ©ËdOЮ WOÐdŽ Êü« W¹dB*« WuJ(« nu Ê≈ l W?? ?O? ?³K?Ý U?? ö?? ?Ž vKŽ Âu?? ?I¹ ÎU? C¹√ w³KÝ nu?? vKŽË ¨Ê«d??NÞ ÊUM?³ w W?? ?ËU?? ?I*« U?? ?d?? ?Š s W??O? ÝU?O? Ý WKL??Š jÝË 5D?K Ë ÊUM³ w tK« »eŠ vKŽ W?OöŽ≈Ë dÐU?F*«Ë ‚U?H?½_« ‚ö?ž≈ w œb?AðË nu?* d?? ?O? ? ?³? ? r?Žœ l ¨…e?? ? ž l U?? N? ? ?Oz—Ë W?? OM?ODK?H« WDK?« Æ”U³Ž œuL× Êü« b?& ÎU?u?L? Ž n«u*« Ác¼Ë WUš ¨sDMý«Ë s ÎUOÝUOÝ ÎULŽœ ¨u¼U?OM²½ XK³?I²?Ý« ÎU?C¹√ dB? Ê« U{ËU?H*« dOB0 p9 w¼ U?L ·«d?? ? ? Þ_« 5?? ? ? ?Ð Êü« …d?? ? ? z«b?? ? ? « W?? ?uJ?Š qO?JA?? ?² W?? ?O?MOD?K?H« Æ…b¹bł …d¼U??IK U??UÐË√ …—U¹“ XO??uð Ê≈

U?UÐË√ „«—UÐ wd??O?_« fOzd« tðö?? ? L? ? Š ‰ö?? ?š s?KŽ√ b?? ? ÊU?? ? v« v?F? ? ?O? ?Ý t?½QÐ W?? OÐU?? ? ?²½ô« rUF« l? UdO?√ Uö?Ž 5% ‰U??Š w —Ëe??O? Ý t½QÐË ¨wö??Ýô« Âu¹ WzU*« ‰öš WOöÝ≈ WËœ Á“u VÞU?? ? ¹ w?J t?? ?L?JŠ s? vË_« ÆW?O? ö?Ýô« Ê«bK³?« »u?F?ý U??NM —«“ U?L?MO?Š Îö? F? p– qB??Š b?Ë ÊU?? ? ? O½ d?? N? ? ý lKD? w U?? O? ? dð ÎU?u??L?Ž 5?LK*« VÞU??šË w{U*« fK−?? w U¼U??I?√ w²« t??²? L?KJÐ XMKŽ√ ¨…Q?−? sJ? Æwd?²« »«uM« wd??O? _« fO?zd« Ê« U??UÐË√ …—«œ≈ d?? N? ý lK?D w …d¼U?? I« —Ëe?? O? Ý »d?F?« VÞU??O? Ý U?NMË Ê«d?¹e?Š ¨oÐU?« Áb??Žu Ϋc?O?HM?ð 5LK*«Ë w Êu?J²?? ?Ý …—U¹e« Ác?¼ Ê« ÎU? ?L?KŽ Æ°°tLJŠ s WO½U¦« Âu¹ WzU*« `³?? Bð w Àb??Š Íc« U?? Èdð Æ°ø…œuŽu*« …—U¹e« w¼ dB …—U¹“ Ê« X—œ√ U?UÐË√ …—«œ≈ Ê« b??I?²?Ž√ s w?ö??Ýô« rU?? F« W?? ³ÞU??? ? ·«b¼_« q oI% r U?Odð ‰öš w¼ W?OÐd?F« W?_U ÆU?NM …Òu?łd*« ÷—√ w¼Ë w?ö??Ýô« r?U??F« V?K W?I?ÞUM« w¼Ë ¨W??OM¹b« U?Ýb??I*« Xłdš UNMË ¨.d?J« ʬdI« WGKÐ ¨‰Ë_« U¼œ«Ë—Ë W??O?ö?Ýô« …u??Žb« ôU?? ?Ýd« d?? ?Nþ U?? ?N? ?{—√ v?KŽË W?? _« Ê« U??L? ?Ë ÆU?? NK W¹ËU?? L? ?« ¨wöÝô« rUF« VK w¼ WOÐdF« ¨W?OÐdF« W?_« VK w¼ d?B ÊS? r?J(« W?? ? ?L?E½√ s?Ž d?EM?« iG?Ð ÆUNO .dJð U?UÐË√ …—«œ≈ b¹dð q¼ sJ Ác?¼ w d?? ? ?B? ? ? Ë »d?? ? ?F« W?½UJ? u?¼ «c¼ Ê« b?? ? ?I? ? ? ²? ? ? Ž√ ô ø…—U¹e?« s Êü« ÎU?Od?O?√ ułd?*U Æ·b?N« nu*« e¹e?Fð u¼ dB* U?UÐË√ …—U¹“ t?? ? OK?Ž d?? ?O? ? ?ð Íc?« wÝU?? ? O? ? ?« U??N?²? ÝU??O? Ý w W¹d??B*« W??uJ(« ≠ w?Ðd?? ? ? ? ? ?F? « Ÿ«d?? ? ? ? ? ?B?« ÁU?? ? ? ? ? ?& wM?OD?K?H« n?K*«Ë ¨w?KOz«d?? ? Ýô« nu*« WO?L¼√ v« W U?{≈ ¨Î«b¹b% w U?NzU?HKŠË Ê«d¹≈ ÊQ?AÐ Íd?B*« ÆWIDM*« U??UÐË√ U?? N? IKÞ√ w²?« …u??ŽbU?? ÂUÒJŠ U?NKÐU?? U?N?F? —«u?×K Ê«d¹ù w ¨UEH?×?²?UÐË —c?(UÐ Ê«d?NÞ W?? ? d?? ? Š t?? ? O? ? ? l?ł«d?? ? ²ð r? XË i «d« U?? N? H? ?u?? sŽ å”U?? L? Šò qł√ s? W?? O? ? d?? ?O? ? _« ◊Ëd?? A?K UN?²—U?A ‰u?³I Ë« U?NÐ ·«d?²Žô« w?M? ÞË ‚U?? ? ? ? ? ? ? Ë W?? ? ? ? ? ? ? u?J? Š w? t??L? Žbð nu?*« «c¼Ë ÆW??OMOD?K Xu?« w ¨ÎU? ?F? ? Ê«d?? NÞË oA?? œ l s?DMý«Ë t?? O? ? qU?? F? ²?ð Íc« i dð …b¹b?ł W?O?KOz«d?Ý« W?uJŠ b?¹dðË å5?²Ëb?« ÒqŠò Êü« v?²? ? ?Š U?? ?uJ(«Ë s?DMý«Ë l? qL?? ?F« Æ°°åÎôË√ Ê«d¹≈ò ∫WuI o Ë WOÐdF« UN?Hu?Ë dB? WO?L¼√ wðQð UM¼ YO??Š U?? UÐË√ …—«œù W??³? ?MUÐ Êü« —UÞ≈ w nu*« «c¼ nOþuð sJ1 qł√ s? W?? O? ?d?? O? ?_« ◊u?? G? ?C« WO?ÝUO?« W¹u²« W?OKLŽ qO?Nð ≠ w?Ðd?? ? ? F?« Ÿ«d?? ? ? ?BK? W?K?U?? ? ? A?« …—«œ≈ √b?Ð w?²?«Ë ¨w??K?O?z«d?? ? ? ? ? Ýô« ‰U?JýQ?Ð U?? ? N?MŽ Y?¹b?? ? (« U?? ? U?ÐË√

ULKJ« s d¦√ v« WłU×Ð U¼–UI½≈Ë lOCð ”bI« WM?¹b*« w …U?? O? ?(« e?? ?d?? U?? ³Ł≈ U?? ?ÝU?? O? ? « q? rž—Ë ÆW?? ?Ýb?? ?I*« W??O?«d?« W?OK?Oz«d?Ýô« «¡«d??łô«Ë s 5O??Ýb??I*« d?O? −? NðË œdÞ v« qš«œ s? ÎU? ?u?? ?B? ?š rN?? ?²M?¹b?? v?L? ? ? ? ?ð w?²?« W1b?? ? ? ? I?« …bK?³?« ≥∂ „UM¼ Ê« Òô≈ ¨åwHM« ÷u(«ò —«u?Ý√ qš«œ ÊuMDI¹ wÝbI? n√ ·ô¬ ¥ qÐU?? ? I? ? ? W1b?? ? I?« …bK?³« rNEF?? sDI¹ Íœu??N¹ sÞu?²? ? U?? Ë« ¨U?? d??A« …—U?? Š w ©·ô¬ ≥® rO?√ Íc« Íœu?N?O« w(UÐ vL?¹ W??OMOD?KH« …—U??(« ÷U?I?½√ vKŽ ÂUF« W?ÝbI*« WM¹b*« ◊uIÝ b?OFÐ ÊuMDI??O? d??šü« n_« U?√ ¨±π∂∑ vKŽ WŽ“u WO½UDO²Ý« …—RÐ ∑∞ w …bK?³« w w?×? ?O? ? *«Ë wö?? ?Ýô« «—UIŽ —R³« Ác¼ qLAðË ¨W1bI« ”—«b? v« UN?CFÐ ‰u?Š sU?Ë ÎU¹uMÝ UNO oײK¹ W¹œuN¹ b¼UFË ÊUJ?Ý s œb?? '« W?? ?³KD« U?? ?¾? ? W?H?C?« w W¹œu?N?O« UMÞu??²?*« v« ÊuOKOz«dÝô« vF?¹Ë ÆWOÐdG« …bK³?« w 5MÞu??²? *« œb??Ž …œU¹“ WO½UJ« W? U¦J« WN?ł«u* W1bI« ‰ö??š s ¨W?? OU??F« W??O?MOD?KH« «—UIF« s b¹e*« vKŽ rNðdDOÝ vB?? ?_« b?? −? ?? ? LK? W?? L? ?šU?? ?²*« ¡UM?ÐË ¨Íœu?? N? ? O« w?×K …—ËU?? ?:«Ë W?? ? ?O?M¹œ ”—«b?? ? ?Ë W?¹œu?? ? ?N?¹ fÔM?Ô s d?³? √ Ϋœ«b?Ž√ VŽu?²? ð …b¹b?ł j?D?<« p?–Ë ¨5?MÞu?? ? ? ? ²? ? ? ? ??*« w W??O?F? U??ł W?OK? ¡UM³Ð w{U??I« ¥∞∞ u×½ VŽu²ð oKIK« ÃdÐ wŠ π ’ WL²²«

ÍdB*« w½U¼ ∫rKIÐ rN ÎUOK WŠu²H*« WOÐdG« ”bIK ÆjI U?D?D?<« d?? ? ? ? B? ? ? ? ?²? ? ? ? ?I?ð ôË qÐ ¨Ád– o³Ý U? vKŽ WOKOz«dÝô« sŽ —œU?? d?¹d?? Ið w ¡U?? ł U?? L? ?Ë e?d?? w oOŁu?²«Ë Y×??³« …b?ŠË W??O? ŽU?? L? ²? łô« ‚u??I? ×K? ”b??I« W??ÝU??O? ?Ý „UM¼ Ê« ¨W¹œU?? B? ²? ô«Ë …d??L?²? ? Ë W?−? d??³? W??OKOz«d??Ý« WO½UJÝ UFL& ‰e?FÐ …bŽUB²Ë ±∂∞‡« U??N½UJÝ œb??Ž »—U?I¹ …d??O?³? œËb?? ? ?(« ×U?? ? ?š w?Ýb?? ? I? ? ? n?√ q¦?? ”b??IK? W??FM?DB*« W¹b?K³« ¨VI?Ž d?H? ¨b¹d?³« W?O?ŠU?{ ¨Â«d« ¨◊U??H? F? ý rO??? ¨fO??«d??O? L? Ý ÆUðUMŽ …bKÐË Âö« WOŠU{ “d?Ð√ Ê≈ ∫d?¹d?? ? ? I? ? ? ? ²?« ·U?? ? ? ?{√Ë w?²« W?? ? ?O?KO?z«d?? ? ?Ýô« «¡«d?? ? ?łô« Âd?BM*« ÂU?F« W¹U??N½ v²?Š XK−?Ý ¡e?? '« ¡U?MÐ ‰U?? ?LJ²?? ?Ý« u¼ ¨≤∞∞∏ ÍdBMF« qBH« —«b?ł s d³_« Ác¼ qFł U ¨WÝbI*« WM¹b*« ‰uŠ sŽ W?Ëe?? ?F? ? ¡U?? ?O? ? Š_«Ë «bK?³« ¡«d?ł≈ u¼Ë ¨U?NðU?OŠ e?d? ”b?I« rN?? ? I? ? ?Š Ê«b?? ?I? ? ?HÐ ¡ôR?¼ œb?? ? N¹ ¨Îö?³?I?²? rN?²M¹b? w W?U?ôUÐ U??D?K? ? « Êu??J?ð w??U?? ? ? ? ? ? ? ? ?²?U??ÐË X×??$ b?? ¨WK²??;« W??OKOz«d??Ýô« dO³J« œbF« «c¼ s hK²« w Ê« b??FÐ ¨…b??Š«Ë W??F? œ ÊUJ?« s XU?? ?B?« œdD?« «¡«d?? ?ł≈ X½U?? ? Ϋœ«d √ ·b?N²ð wdF« d?OND²«Ë ÂbŽ W?F¹—cÐ …dOG? UŽuL?− Ë«

l¹—U?A*« XH¦Jð d?Ný√ …b?Ž cM oO??L?Fð v« W?? œU?N?« W?OKO?z«d?Ýô« s ”b?IK wKOz«d?Ýô« ‰ö?²?Šô« ÷—_« W?? O? ? IÐ sŽ U?? ?Ne?? ?Ž ‰ö?? š ¨±π∂∑ ÂU??F« WK²?;« W??OMOD?KH« ¨U?¼b¹u?? ? ? N?ðË ÷—_« …—œU?? ? ? B? ? ? ?Ë ¨W?? LzU?? I?« UMÞu?? ²? ?*« l?O? ?ÝuðË ”U?? ? *«Ë ¨U?? ? N? ? C? ? ?F? ? ³?Ð U?? ?N?DÐ—Ë U??N? ?²? d?? Ý ‰ö??š s? U??Ýb?? I*UÐ w Ë U??N? ?²? % U¹d??H? (« c??O? ?HMðË …b?K³?« s? W?? ? ?HK?²? ? ? ? ? ? ? ¡U?? ? ?ł—√ Âb¼ W?? ÝU??O? ?Ý nO?? ¦JðË ¨W1b?? I« d?? ? ? ?O? ? ? ? N?D²?« ‰U?J?ý√ qË ¨‰“U?M?*« b?? ? { Íd?? ? ?BM?F« e?? ? ?O? ? ?O? ? ?L? ? ?²?«Ë Vz«dC« ‰ö?š s 5OMODKH« W?? H?K²?? ? ? ‰UJýQ?Ð WMÞ«u?*« Ÿe½Ë «—b?<«Ë W1d'« ¡«u?ł√ WŽU?ý≈Ë qF?? ? ' r?N? ? ? u?? ?H? ? ? w? nM?F«Ë ÎULO׳ WK?²;« ”bI« w …UO(« l?«u?« „—b?½ v?²? ? ? ? ? ?ŠË Æ‚U?D?¹ ô Ê« UM?OKŽ ”b?? ?I« t?? ?A? ?O? ?F?ð Íc« ‰ö?? ? ? ²? ? ? ?Šô« U?D?KÝ Ê« ·d?? ? ? F?½ n√ s d?¦?√ Âb??NÐ d?«Ë√ —b?√ ÂU?F« W¹«bÐ cM? ”b?I« w ‰eM ≤∞ v?« ±μ s? „U?M?¼Ë ¨Í—U?? ? ? ? ?'« W?−? ×Ð Âb?N?K ÷Òd?F? ‰eM n√ U??N?C? FÐ ¨hO??šdð ÊËœ XOMÐ U??N½√ rKF« l ¨5M« U¾ cM wM³ —bBð ô ”b?I« W¹bKÐ UDKÝ Ê« Òô≈ 5O?MOD?KHK? ¡UMÐ h?O? ?š«dð W?? ŠU??? ? s •±≥ Ê√Ë ¨—œU½ qJ?AÐ ÎU¹dE½ Õu??L?? W?O?d??A« ”b?I« U?LMOÐ ¨U??N?O? ¡UM³« 5OMOD?KHK vKŽ ¡UM³U?Ð 5MÞu?²??LK `L?¹ ÎU?F?³Þ W? U?{≈ ¨U?N?²?ŠU?? s •≥μ

øq]DF YKŁ Â√ sU{ YKŁ W??OKB?H?*« W¹d?O? B*« UÐU???²?½ô« b?Žu?? sŽ UMKB??H¹ b??F¹ r Ê« v?Ž ¨5Žu?³?Ý√ Èu?Ý ÊU?O?¦?G«Ë ·d?I« W?ł—œ v« W?O?¹—U?²« —uM« v?« W?ýU??A¼Ë ÎU? U??H½ T?K²??L*« oHM« «c?¼ s U¼b??FÐ Ãd??½ cM U¼dzU?AÐ √bÐ ozU?I?ŠË lzU?Ë s ÎU?C?FÐ UM nAJO?Ý Íc« Æ„UM¼Ë UM¼ dNEð …d² Ác¼ w? 5—U?? ?A*« W?? ?³? ??½ ÈÒb? ? F? ?²?ð s ‰«u?? ?Š_« s?? ?Š√ w ≥∞ Ê_ p–Ë Æ5G?U??³« 5O?½UM³K?« s W??¾*U?Ð μ∞‡« ¨UÐU??? ?²½ô« WOKLF« w «u—UA¹ ô Ê« «Ë—d? W¾*UÐ ≤∞Ë «ËdłU¼ b rNM W¾*UÐ Ê« ezUH« `ýd*« vKŽ wU²U?ÐË ÆtOłË V³Ý s d¦_ W?OÐU²½ô« «u??_« Ÿu??L? −? s W??¾*U?Ð s¹d??A? F« Í“«u¹ U?? vK?Ž qB??×¹ WU?Ë t²³?Fł w Ë »«uM« f?K− W?ŽU qšbO?Ý t½√ Í√ ÆW³?šUM« Æ5GU³« ÊUM³ ÊUJÝ lЗ s q√ UNOKŽ lÒË WUŽ W??Ý—U??L0 œb?? '« 5³??? ²M*« »«u?M« ¡ôR¼ W??O? ³K?ž√ Âu??I? O? ÝË d??Oð«u??H« b¹b??? ²Ð Í√ ¨W?O?½UM³K« W??I¹dD?« vKŽ W??OÞ«d??u1b« r s¹c« ÂUBš_« l W?OBA« rNðUÐU?Š WOHBðË WI?ײ*« s¹c« 5?×?ýd*« i?FÐ sŽ pO¼U½ ÆÆW??OU??G« rN??²? IŁ r¼u??×M1 VŠU?? VI? vKŽ “U??ŠË “U?? s `U??B? «u??³? ×? ½« Ë« «u??I? H? š√ wÝU??O?Ý VBM? Ë« UM¼ W¹—«“Ë W?³? O?I? ×Ð «Ëb??ŽÔË s¹c«Ë ¨…œU?F? « ÆWOBA« rN(UBË rNðöUF* öONð Ë« „UM¼ s d??Ò? Oð U??Ë W?O?zU?B? Šù« U??Ý«—b« q Ê« w?J³*« p×??C*« s œ«b?Ž_«Ë ÂU−?Š_« Ê« v« dO?Að WU?šË WO?LÝ— «¡U?BI?²Ý« l œu??FM?Ý wU??²UÐË Æå‰u??³? I*«Ë ‰u??I? F?*«ò œËb??Š w Òô≈ ‰Òb? ³? ²ð øqÒD?F? ? Y?KŁ « sU?? ?{ YK?Ł ∫W1b?? ?I« U?? ?NðœU?? ?Ž v« W?? ?L? ?O?KŠ Vz– vK?Ž wC??Ið ô U¹u?? ðË WËUÞ ‰u??Š l?O? L? '« wI??²?KO??ÝË ÆrzUMžË rMž s wIÐ U vKŽ wCI¹ tŽbð ôË œU ù«Ë œUH« ”UM« œU?? ≈ vKŽ W?IzU?H?« tð—b?Ë ÂUEM« œU?? sŽ XÒŁb?% Àb?%√ rË ¨r¼b?Š√ d?šU?H¹ U?L? w½u½U? ¡U?DGÐ ÂU?F« ‰U*« —b¼Ë W??OÐuM?ł W??O½UM³? ÷«—√ s vI??³ð U??Ë U??F? ³? ý Ÿ—«e?? d¹d??% sŽ w²?« wËb« lÐU?D« «– W?? LJ;« s?Ž Ë« ¨W??³? ?B? ?²? ?G? ? WK²?? ×? ? UN?O?ÝQð »uKD*« …eO?L*« Wö?F« sŽ Ë« ¨ÎU³¹d? —u²?*« `CH?²Ý »d??Ž œu??F¹Ë U¹—u??Ý ÕUðdðË ÊU?M³ U??O? ×¹ v²??Š ÊUM?³Ë U¹—u??Ý 5Ð Æe¹eF« ÊUM³ ŸuЗ v« ZOK)« ”—U l¹œË e¹U fayezwfares@hotmail.com

VÓÓ²M*«Ë VšUM« WOöš√ bË ¨Ê«uMF?« «c¼ ÕdÔÞ ¨WOÐUOM?« UÐU²½ô« b?Žu »«d?²« l U??N? O? `U??F?Ôð w²« ≠ ÎU? ¾D?? s√ r «–« ≠ vË_« …Òd*« w?¼ ÊuJð q¦? ©≤∞∞π —U¹√ ±∑ b?Š_« ¨≤∞ œb?F«® WO??–uŁ—_« W?dJ« …d?A½ ÆÕu{ËË WŠ«dBÐ WOÝUO« UŽu{u*« Ác¼ Ê« b?Rð w²« W?OÞ«d?u1b?K qO?C?HðË W?O?¹—Uð W?Òb?I? b?FÐ ÊUDK« Ê« vKŽ œÒbAO VðUJ« œu?F¹ ¨WDK« —bB u¼ VFA« vKŽ tLJŠ rOIÔ¹ Ê« tOKŽ ¨tKUÐ sR*« Ê√Ë ¨tK« s lÐU½ Ád¼u−Ð Æ÷—_« ∫UNÐ vÒKײ¹ Ê« sR*« vKŽ w²« WOÝUÝ_« ◊UIM« ÂÒbI¹ rŁ ¨WDKÝ Ë« ÂUE½ ÒÍ_ wNù« ‚öÞù« W?H? sR*« wDF¹ ô ≠ ± ÆtK« rJ( sJ1 U »d√ UNKF' r²N¹ qÐ w? tK?« rJ?Š ‰ö?? ? Š≈ W?? ? O?ËR?? ? ? ? ? ≠ sR?*« Í√ ≠ ÁbM?ŽË ≠ ≤ ÆVFAK w¼ ¨÷—_« ÆtK« fOË tUÒJŠ lMB¹ Íc« u¼ VFA«Ë ≠ ≥ «c¼ VUD¹ «cË VšUM« WOöš√ fJFð VÓ²M*« WOöš√ ≠ ¥ ∫ÊQÐ dOš_« Ætöš√ XÓLÓÝË tÐuOŽ X]K sÓ —U²¹ ≠ ÆbÝUH*« sŽ l «œË qÞU³«Ë o(« 5Ð ÃÓeÓ s q i d¹Ë ≠ ·d?? F?¹ r U?? ¨w?{—_« o(« ·d?? ?F¹ Ê« lO?D²?? ?¹ ô t½√Ë ≠ μ ÆtLOUFðË tù« hý w wNù« o(« s WÐu?F?BÐ t?łd??²?½ ÊQ?Ð U½b?N?²?ł« b?Ë ¨qO?L?ł Âö? «c¼ UM `L??OË ÆÎU?Šu{ËË W?ÞUÐ d?¦?√ ÊuJð Ê√ U¼UÒML?²½ UÒM WU?I? ∫ÎU³FýË …œUO 5O–uŁ—_« lOL'Ë t ‰uI½ Ê« VðUJ« UMKO“ nO UM ‰uIð Ê√ UN?BIM¹ sJË …uKŠ U¹dE½ ¨tÐ ÓXOð√ U ≠ ± UÐU??²½ô« w Ë ‘U?F*« l«u?« w …b?Ò?−?²? U?NKF?$Ë U?N?I?Ò³D½ ÆÂœUI« Ê«d¹eŠ ∑ w UMOKŽ WOðü« WOÐUOM« W?U?≈ sŽ ‰ËR?*« u¼Ë ¨UDK« —b?B? VF?A« ÊU? «–«Ë ≠ ≤ nO UM ‰u?Ið qN ¨÷—_« w ≠ ÎUMR ÊU «–« ÎU?F³Þ ≠ tK« rJŠ ÆøwNù« rJ(« «c¼ oI×¹ Ê« tMJ1 ¨w³?F?A«Ë wŽU?L'« q?LF« s? dL?²?*« ·u?)« «c¼ «–U*Ë ≠ ≥ r «–U* øå¡U?O?³½√ Ò»d« W?Ò√ lOL?ł XO U¹ò ∫w³?M« vÝu ‰U? b?Ë ≠ W?? ŽU?? L? ? ł qL?? F?½ Ê« UMOK?Ž Ê« Õu?? {uÐ W?U?? I*« Z?=Ðb?? UM q?I¹ 5Ð u¼ s¹√Ë t dF½ nOË qC _« —U?O²šô ≠ 5O½ULKŽË ”ËdOK≈ Æøø5×ýd*« Ác?¼ w q?ÞU?? ? ³«Ë o?(« 5Ð e?? ? ÒO?/ nO?? ? ¨«c?¼ s r?¼√Ë ≠ ¥ W¹QÐË qÞU??³« o¼Ó“Ë o(« ‚U??I?Š≈ q?ł√ s qL?F?½ nO?Ë øU??O½b« qÐ ¨U¼b?ŠË »U??²½ô« WE( vKŽ nu?²ð ô W?OKL?Ž Ác¼Ë ø«Ëœ√ ÆtK dLF« dL²ð WOKLŽ w¼ r «–« ≠ tðËö?? Š vKŽ ≠ »u?? ²J*« ÂöJ?« Ê« ∫‰u??I½ Ϋd?? O? š√Ë ≠ μ W?œUš U?ÝR?Ë n«uË ÎôU?ł— ¨ÎU?œË ÎUL?( t=u×½ w b¼U?$ ÎU−MÓò ∫≠ ‰u?Ýd« fuÐ f¹bI« ‰U U?L ≠ vI³½ ¨W?IŠUÝ d?Ož ÂËd« wIÐË ¨UMO? ‰u?Ýd« Âö o?ÒI% «cJ¼Ë Æå^Êd¹ ÎU?ÝU?×½Ë ^sD¹ …bOŠu« ≠ r?N²Ò√ …—u vKŽ ¨Â–dA?²«Ë dINI?²« s rNUŠ vKŽ Æ¡«—u« v« wA9 w²« ≠ 3_« 5Ð ÃËÒdÝ rO¼«dЫ »_«


UL¼U

vÝu ÊU U?? N?KM¹ r? …uEŠ w?¼Ë åtK« r?OKò t?½uJ?Ð vÝu?? w?³M« e?? ?ÒO9 Ê« k×K¹ ʬd?I«Ë …«—u?²« `?ÒH?B?²¹ s sJË Æ¡U?O?³½_« s Ád?O?ž U?L? åt½U?OÐ w? W??Ú³?ÔŠòË t½U? w …b?I?Ž s w?½U?F¹ ÊU? vÝu? vKŽ …U??IK*« …Òu?³M« qI??¦Ð d?F?A¹ t?KF?ł U? «c¼Ë ÆkŠU??'« ‰u?I¹ w ÆÊË—U¼ t??O?š√ ÊU?KÐ œU??−M²?Ýô« v« t??F? œ U2 t½U?? oðU?Ž œÒœd?²¹ ÊuŽd? v« »U¼cUÐ Ád?Q¹Ë vÝu? tK« rÒKJ¹ 5Š …«—u?²« w œ—ËË ©±∞ ¨¥ ∫ÃËd?)«® åÊU?K«Ë rH« qO?IŁ U½√ò Òœd¹Ë vÝu? rK ©≥∞ ¨∂ ∫ÃËd??)«® å5²??H? ÒA« ÔnÓKÚž√ U½√ U?¼ò …—U?³? Ž ¨d??š¬ ÊUJ ÎUþu?×?K ÂU?F« vMF?*« ÊU? Ê≈Ë ¨nÓKÚž_« W??LK Wôœ ÎU?U9 s?ÒO?³ð√ ÆÊU?O³« sŽ 5ðe?łUF« 5²?HÒKG*« 5²?HA« wMF¹ Íc« —c?'« w W¹d?³?F« t?²??MÐ …«—u?²« w WKL?F?²?*« W?LKJ« W? d?F? X³?³?Š√ Í√ © ® å‰ÓdÓŽò WLK bMŽ XH?ËË ÒÍd³F« ÃËd)« dÚH?Ý v« bF t?²KLF?²?Ý« Íc« t?H½ —c?'« qLF?²?ð r WOÐd?F« W?Lłd?²« Ê« ¨WOÐdF« w —Úc?'« «c¼ sŽ Y׳« v« wuC wMF? œË ¨W¹d³F« W¹d??³? F?« 5F«Ë Æå‰d??žò —Úc? ł sL?? { sJË œu??łu?? t½√ s?ÒO? ³? ²? rKŽ w? ·d??F¹ U* ÎU? I? Ú Ë s?ÚO? ž v« ¨ÊU??O? Š_« iFÐ w? ¨‰Òu? ×? ²ð w²« W??OÐd??F« 5?« ÊQ??ý U??N½Q??ý åwðu??B« ‰«bÐù«ò‡Ð «u??_« åU??A¹œU??ò W?? LKJ ¨5ý v?« W??O½U¹d???« Ë« W¹d??³? F« w? ‰Òu? ×? ²ð W?Ý«b?I« vMF? wðuB?« ‰«bÐù« Êu½U?IÐ sÒO³?²¹Ë å‘b?ò U¼—c?ł Q?? łU?? Hð√ r u? —c?? '« «c¼ bM?Ž nuð_ XM? U?? Ë ÆU?? A¹œU?? w Æ7Ó²?ÚÔ¹ r Íc« d?c« wMF?ð ånÓKÚž√ò Ê« b?łË –≈ dÚJ³« t?²ôbÐ s f?OË øÊU?? ²? ?)U?Ð ÊU?? K?« W?? ö?? Ž È—√ U?? L? ? n¹dD?« sË °…—u?c« u?C?FÐ ÊU?K« ◊U?³ð—« W?OÐd?F« w ¨q_« vKŽ ¨V¹d?G« iF??³Ð wH??²? Q??Ý «c …d??O? ¦? q?O?U??H? ²Ð `L??¹ ô ‰U??I*« e??ÒO? Š «c?¼ s u?K?ð ô U?? ? ?L?K …Òb? ? ? Ž v?« d?EM?« XH? Ë« «¡U?? ? ?{ù« s ¨Î«u?ÚC? ŽË ÎU?ÚMł ¨W?L? O?L?(« U?N? ²KË …d?«c« U?N?M ◊U?³ð—ô« ød?Ó]cUÐ …d«c« W?öŽ U?Ë ∫qzU ‰u?I¹ b Æd?ÓcUÐ —Úc'« YO?Š W¹dE½ v« WUŠùUÐ ÎU?C¹√ UM¼ wH²√ øÊU?KUÐ dÓ]c« Wö?Ž UË ‰u?Q? ¨åW?Oðu?B« U?³O?KI²?«ò w w=Mł sЫ Òc?H« Íu?GK« rU?F« ÊU??O?L? ²M¹ qÚM« —c??łË ÊU??K« —c?ł Êu?J¹ Ê« Ϋb?ł n?¹dD« s ÆÂö«Ë 5«Ë ÊuM« w¼ …bŠ«Ë Wd²A ‰u√ v« ÎUF V²??Ë Ê¬d??I«Ë …«—u??²« w? œ—Ë U??L? vÝu?? …d??O? Ý √d??I¹ s w vÝu?? W?B? v« qO??Š√ UM¼Ë ≠ ¡U?O?³½_« h?B?Ë d?O?ÝU??H?²« u¼Ë ¨Òw³KF??¦K åfU?:« fz«d?Ž vÒL?*« ¡U?O? ³½_« hB?ò »U?²? WŁöŁ „U?M¼ Ê« nA??²J?¹ ≠ Íd??−? N« fU??)« Êd??I?« »U??Ò²? s ¨—U??Ò−M« ÊU??Ë ÊË—U¼ ÊU??Ë vÝu?? ÊU?? ∫w¼ …—u??c? W?M√ s U?? NKH?Þ vÝu?? Â√ t?Ð c??I½√ Íc?« ‚ËbMB« l?½U?? —U?? Ò−M« v« V¼c?? —U?Ò−M« —b?? w ÊUDO?A« ”Óu? ÚÝË ÆÊu?Žd? Ëd??³?ł jЗ wJ×¹ Ê« —dË qË 5ŠË vÝu0 W¹UýuK ‰UHÞ_« wŠUÒЖ tðu? …—U?? š s kF?Ò²¹ r tM?JË ”d?š_U? —U?B? t½U?? tK« 5²??HÒKG*« t?O? ²?H?ýË t?¹b¹ s «—U?ýSÐ tu?? b¹d¹ U?? ‰b?³?²? ÝU? ¡«e?ł qM?¹ rË ÎU?¾?O? ý tð«—U?ý≈ s Êu?ŠU?ÒÐc« rN?H¹ r ÆXL??BUÐ t½U? —Òd% t?²¹dŠ œUF?²Ý« 5ŠË Æ»d?C« Òô≈ W¹U?ýu« t²ËU?× U?√ ÆÊu?Žd? ÊUO?GÞ s ÎU?C¹√ —d?×?²¹ wU?²UÐ ¨tK?Fł U? Ϋœb?−? Íc« vÝu ÊU? s ÎôbÐ 5³*« dO³F?²« Á—Ëœ ÊUJ ÊË—U¼ ÊU Æ©μ≤ ∫·dše«® åÔ5³Ô¹ œUJ¹ ôò øÊU?? K?« œu?? I? F? ? b?Ë q¼Ë øvÝu?? ÊU?? ? W¹UJŠ U?? s?JË w²« W?O??H?M« W?b?B« U?NðbÒË t½U? …b?I? Ž Ê≈ ∫‰u?I¹ iF?³« ÒrO« ·U?H{ vKŽ –UI?½ù« ‚ËbM w ¨lO{— u¼Ë ¨vÝu? UN?ýUŽ qO1 å¡U?O?³½_« hB?ò tÐU?²? w —U?Ò−?M« rOK(«b?³?Ž Æ¡«c?ž öÐ ÆÊU?? K?« W?? öÞË W?? ŽU?? {d« 5?Ð jÐd¹ –≈ d?? O? ?? ?H? ?²« «c?¼ v« ÆoDM« ¡UCŽ_ s¹d9 ¨‰UJý_« s qJAÐ ¨w¼ WŽU{Òd«Ë È√— Æw½u?Žd?? ÌÂUM XMÐ w¼ v?Ýu? ÊU? …b??I?Ž ÎU?OKL??Ž sJË qHÞ o¹dÞ sŽ V¹d UL?Ž e²N¹ ·uÝ týd?Ž Ê√ ÂUM*« w ÊuŽd s —U?? d??¦? ?√ U??uK?F? tD?F¹ r ÂUM?*« Ê« U0Ë Æ…œôu« b?? O? ‰uI?¹ ÆqЫuI« pc d?ÒÝË b¹b?ł œuu q q²?I¹ Ê« wFO?³D« nu q?HÞ n√ 5F??³? Ý vKŽ v?C? Êu??Žd?? Ê≈ ∫t??Ò³M? sÐ V¼Ë ÎUd?³ ÊU? ÂUM*« rJŠ Ê« V³?Ð »cJ¹ r tUMË ÆÂUM?*« qOŽU?H WKÐUI?« XHÞUFð ¨ÎôË√ ÆÊuŽd? UNÐ ÂU? w²« UÞUO?²Šô« q rž— Í√ t?²?O?Ð w Êu?Žd? tMC??Š ¨ÎU?O½UŁ ¨tðœôË Òd?ÝQ?? vÝu? Â√ l w vÝu? qHD« ÊU? Âu¹ «– ÆqO²?I« sC?Š w qðUI« Ÿd?Ždð l WKOœ W¹UJ?Š vM½ ô® UN?H?²M t?²?O×KÐ V?FK¹ ÊuŽd? sC?Š ÁU¹ƒ— v« t³²½«Ë ÊuŽd ÿU²ž« Æ©å…UCI« dÚHÝò w ÂuALý dFÓý UM¼Ë tK?²?IÐ ]r?N? WU??×? ô tKðU?? bu« «c¼ Ê« d??F?ý ÆW??IÐU??« nO ∫t XU?Ë ÆWO½UI« t?²³ž— ’UB?²ô ÊuŽd? WłË“ XKšbð e?OO?L?²« Ê« UM¼ k×K½® ø…d?LÒ²«Ë …d?L'« 5?Ð eÒO1 ô s q²?Ið w …QðQ²«Ë W−K−K« WLK œ—ËË ¨¡U?²«Ë rO'« 5Ð Òwðu ÎUC¹√ qI?F¹ ÊU uË ¨…d?L?ł vÝu rI?²« Æ©°vÝu? ÊU sŽ Y¹b?(« ‚—U?(« …dL?'« dŁ√ ÈÒœ√ ÆÊu?Žd W?O( n?²MÐ ÂU U*Ë U?N?LI?²« U* v« Êu?? Žd?? ÂUM ‰u?? ËË q²??I?« s t??ö??š v?« t½U??? vKŽ ô –≈ vÝu? W?ŠU?B? Âb?Ž v« Êu?Žd? ÒÊQ?LÞ« ÆÂu?²? ;« ÁU?G?²?³? ¨VŠË «c¼ fO øÊU?K« œuIF ¨m¦√ ÎUO?³½ tK« qÝd¹ Ê« qIF¹ 5Š s?JË °åtK?« rOK?ò u¼ ÊU?? ?K« œu?? ?I? ? F*« Òw³?M« ÊuJ?¹ Ê« qÐ Ê« d?O?ž ¨5*U?F« Ò»— »U−?²?Ý« t½U? s …b?I?Ž ÒqŠ vÝu? VKÞ VKÞ vÝu Ê≈ ∫‰uI¹ ådO³J« dO?H²«ò w Í“«d« dH« ÂUù« ÆbIF« q fOË t½U s …bIŽ Òq×¹ Ê« tK« s ÍœUN« b³Ž ‰öÐ babdulhadi59@yahoo.fr

¡«dI« b¹dÐ ÆÆÆ·Ëd?(« ÃËd? o½U??FÔðË v×?^C« o?ýU?? ? F Õe?? ? Ô ”u?? ? Ê«u?√ qÝd?Ôð ¨vł^b«Ë v×^C« 5Ð ÂUM¹ ÊuM− Îö? U?ž —Ëb??³« —bÐ bMŽ kI?O? ²?¹Ë Êu?? B? ? G« t?? Ëd?¹ ô v×?? ^C?« sŽ ÊU?×¹— vKŽ q¹UL?²Ô*« œ—u«Ë …d¼eÔ*« ÆÆÆÊuMŠ ÆÆÆ°U?? ?N? ? H¹d?? ?š w d?? ?L? ? ÔŽ ÔW?KŠ— Êu?? ? B? ? ?ÔŠ v?KŽ `?ł—Q?? ? ²ð U?? ? L?K œ«“d?? N? ?ý u?? BÐ ÍËdðË ¨v?×? ?^C« ¨d??Ó−? G« W??OMž√ —u?¼œ s XU??B« ¨¡«d?? ? ? ? ? ×? ? ? ? ? ?B? « p?K?ð w? ÒV?(«Ë ÆÆÆdLÔF« ·«dÞ√ bMŽ WO«d²*« wK?U½√ Xd?? ?²? ?Š« ÓÂu¹ ∫a¹—U?? ?²« W¹d?? ? −? ? G« p?Kð ÔXM?J ¨r?KI?« s ÆÆÆƉUÒd« vKŽ q*« ·Ëƒd«b³Ž v×{

‰Ud« o½UFÔð W¹d−ž ¨œË—u« Õd?? ?−?¹ ÆÆÆÕ—U?? ?ł Ì÷U?? ? s“ œu?NŽË ¨W?³;« ‚«—Ë√ s ̉U?š d?ŽU?A*«Ë vK−?Ó)« œËb?)« VŽ«bÔ¹ ÆÆÆ…bÒu²*« nÓ ÆÆWÐdž ÆÆr?√ ÆÆ5MŠ ÆÆ‚Úuý Êu??O?Ž W??ŽœU?Ô*« t??²? ÒdÐ Ô`1 Âœ¬ gd?ð U??N? ?ýu?? —Ë ¨W*U?? (« ¡«u?? Š ÆÆW?³?N?²KÔ*« ¡«d?×? B« ‰U?d ¡U?IÒð« pK?ð sŽ W?? ? ¦? ? ?ŠUÐ ‰«e?ð ô U?? ? NM?J ‚u??A?« d??Ò−? H? ?²¹Ë Æ¡UÒMG« W?? Š«u« t?? L? ? ÓL? ?Š q?ÝdÔ¹ ÆÆ°dzU?Ł ÊU?? d?? ?³? ? e?? ?ł«u?? ?Š q? V¹c?? ?²? WDšU?? ? « ÆƉuN:« s ·u)« ¨WMšU« ‰U?d« o½UFÔð W¹d?−ž ÕU?? ýË föð ÆÆU?? N? ? ?H½ Δb??N? ?²

¡UA½ù« WHO×B« v≈ WKÝd*« —uB« Ê√ v« XHKð nOý—√ w kH% qÐ UNÐU×√ v≈ œdð ô wUI¦« wL¼œ_« œuL× ed UuKF*«Ë ÀU×Ð_«Ë oOŁu²K

∂≤ WM« ≠ ∂π∏± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∑ tO o «u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ≤≤ WFL'«

ådLŠ√ jš Âö« s dB »U×½≈ò ∫W¦¹bŠ WO½uON WIOŁË WËb« nOÝ bL× Seif_eldawla@hotmail.com

v²??ŠË W¹œU?B? ²?ô«Ë W??O?ŽU??L?²? łô« wÞ«d?u1b« »e(« Ê_ W?OÝUO?« vK?Ž sL?? O? ?N¹ „—U?? ³? ? t??Ý√d?¹ Íc« W—UA0 `L¹ ôË WOÝUO« …UO(« Íd?? −¹ w²« ¨Èd?? š_« Èu??I?K lÝË√ WKKÝ ‰öš s U?NAOL?NðË U¼œUFÐ≈ À«b?? ? ? ? Š≈ U?? ? ? ? ?N?M?O?Ð q?zU?? ? ? ? Ýu?« s? ÀbŠ U?L U?N u?H w U?U?I½ô« ÆÈdš√ »«eŠ√Ë b u« »e( b{ WNł«u*« »uKÝQÐ oKF?²¹ ULO s×½ ¨…œU??Š ôu?? % Ë« «d??O? Gð W¹√ sJ?Ë ¨…b?? ?×? ?²?*« U¹ôu« l? o?M½ WN?ł«u* bF?²½ s×½ d?š¬ V½Uł s t?³? ý v« …œu?F« U?N? O? U0 Δ—UÞ Í√ Ác¼ Ê« U½d?F?A?²?Ý« «–« ¡UMO?Ý …d¹e?ł Àb??×?²? Ý U?N?½√Ë …d?OD?š ôu?×? ²« ÁU?& W¹d?B*« W?OÝU?O?« w ÎUÐö?I½« UM³?? ×? ½« U??bM?Ž ¡UMO??Ý Æq?Oz«d??Ý« «c¼ ÆW?MO¼— v?I? ?³?ð Ê« UÒML?? ?{ U?? N?M s WOdO?√ U½UL{ tKHJð ÊUNð—ô« v« …œu?FUÐ qOz«dÝô ÕU?L« U?NMOÐ W?Od?O√ «u? œu?łË pcË ¨¡UMO?Ý W¹d?? ? Š p?K9 ¡U?MO?? ? Ý w W?DЫd?? ? qÐ ¨W?? ³? «d*« vK?Ž …—b??I«Ë W?? d??(« Âb?? ? ŽË ¨n«u?*« √u?? ?Ý√ W?? ? N? ? ł«u?? ? Ë s? ·d?þ Í√ X?% »U?? ? ? ? ×? ? ? ? ??½ô« W?? ?IÐU?? ?Ý s UM?LÒKF?ð b?? Ë Æ·Ëd?E« …œd−? ¡UMOÝ ∫v?Mð ô ÎUÝË—œ ±π∂∑ gO?'« v?KŽ …—uE×?Ë Õö??« s W½U?LC« w¼ U?N?O —U?A²½ô« Íd?B*« Èu?? _« W½U?? ?L? ?C« w¼Ë ¨…b?? ?O? ?Šu« s w{«d?? ²? « b?¹b??Nð Í√ ¡«u?? ²? Šô Ê≈ Ϋd?? ?Ý nA?? ?√ s Æd?? B? ? V½U?? ?ł ‰U?šœ≈ vKŽ WI? «u*« Ê« sŽ X×B? √ ”d?? ?ŠË W?Þd?? ?A« œ«d?? ? √ s ©∂∞∞® v« Íd?B*« Íe??d*« s_«Ë œËb?(« ŸUD œËb?? Š vKŽ e??d?? L? ²K ¡U?MO??Ý ¡U??ł wM_« rU?D« q³?? s …e??ž ÷U b?FÐË WCOH²? WÝ«—œ bFÐ oL?FÐ ¡UMOÝ ÆW?uJ(« qš«œ d?O?Ž w¼ ¨Õö?? « s …œd?? −? ©r?K±μ∞® q w tMŽ vK²½ s Íc« ÊULC« Æ·ËdE« Xłd??š d??B? ® …b??ŽU?? Ê« vI??³¹ ©qOz«d?Ý« l WNł«u*« v« œu?Fð sË ¨d??B? ÁU??& UMH??«u* W??L?U??(« w¼ Íu?? I« r?ŽbUÐ v?E×¹ n?u?? u¼Ë U?¹ôu?« V?½U?? ? ? ? ?ł s? w?K?L? ? ? ? ? F?«Ë Æ…bײ*« ¿¿¿ Âö?? ?« sJË ¨W?? ?I? ?O?Łu« XN?? ?²½≈ ÆdL² Á«dùUÐ

d?B* ÍœUB?²?ô« rN?LŽœ r−?Š s vKŽ „—U??³? f}?zd« ÂUE½ …b?ŽU??* W??O? ŽU?L? ²? łô« ◊u??G?C?« W?N? ł«u?? buð w²«Ë WK×H?²*« W¹œUB?²ô«Ë Æ«—U−H½«Ë WOKš«œ U“√ W¹œUB?²ô«Ë W?OŽU?L²?łô« W“_« s Ÿu½ U??N½√ v?KŽ nÒMBð d??B? w q Æq?×K W?KÐU?? ?I« d?? ?O? ?ž U?? ?“_« XIÒ³Þ w²« W¹œUB²ô« UŠöô« rN?ð r „—U?³? bN?Ž w d?B? w ÆU??“_« Ác¼ qŠ w ‚ö?Þù« vKŽ W¹uM« W?Od?O_« «b?ŽU*« v²?Š qK?)« ZU??F?ð r ©—ôËœ —U??O?K ≤\μ® wŽUL?²łô«Ë ÍœUB²?ô« qJON« w w? Íu?? ? ?O?MÐ q?K?š „UM?¼ ÆÍd?? ? ?B?*« t?²'U?F VF?B¹ ÍdB*« œU?B²?ô« UM?ÒJ?? œd?? −? ? w?¼ «b?? ŽU?? 0 rŁ X?R?? q?JAÐ Âôü« s? nH?? ð ÆrUH²ðË q×H²² W“_« œuFð ŸU?{Ë_« œU?Ž ”U??Ý_« «c¼ vKŽ q³?? t??O?KŽ X½U?? U?? v?« d??B? w ∫◊U³?C« tÐ ÂU Íc?« ±πμ≤ »öI½« ‰U??L? ?Ž_« ‰U??ł—Ë ‰U*« ”√— …dD?O? Ý ÆW¹œUB²ô«Ë WOÝUO« …UO(« vKŽ ÎUÐu??×? B? ÊuJ?¹ ‰u?×? ²« «c¼ q¦?? `?z«d?? ? A« 5?Ð œU?? ? Š »UD?I? ? ?²? ? ?ÝUÐ “ËU?−?²?ð ô W?OK√ 5Ð ¨W?O?ŽU??L?²?łô« s W?? ?O? ?³K?ž√ 5ÐË Æ•±∞ U?? ?N? ?²? ?³? ? ½ s rEŽ_« œ«u?«Ë U?O½b« W?I?³D« ÆdIH« jš X% ÊuAOF¹ 5¹dB*« v²??Š ·ËU?? d??O?¦?¹ l{u« «c¼ tzU?? H?KŠ ÈbË r?zU?? I« ÂUEM?« Èb …b?? ? ?×? ? ? ?²*« U?¹ôu?« rN?? ? ? Ý√— vK?Ž ·ËU?? ? ?<« Ác?¼ Æw?ÐË—Ë_« œU?? ? ?%ô«Ë w tO »u?žd dOž dO?Gð Í√ Æ…—d³ ÊuJð s U??O?Ž«bð t ÊuJ²??Ý d?B? fJFM²??Ý qÐ ¨d?B? qš«œ W?? O?³?Š ¡U?Oý_« oD?M ÆWIDM*« Âu?L?Ž vKŽ «—uD²?« Ác¼ Ê« b??R¹Ë «c?¼ ‰u??I¹ W?? ?¾? ? O? ? ³« w d?ŁR?? ?²? ?Ý X?KB?? ?Š Ê≈ dŁQ??²? ²? Ý W??¾? O? ³« Ác¼Ë W??O? L? OKô« ÆdB qš«œ «dOG²*UÐ Êü« v²?Š X³Ł√ d?B? w ÂUEM« ¨U?“_« ¡«u??²?Š« vKŽ …—b?Ë …¡U??H? l? nÒO?J²?« vK?Ž …—b?? ? I« p?c?? ? Ë ‰Q?? ¹ s „UM?¼ ÆW??Ë“Q*« ŸU?? {Ë_« q¼ò ∫W??U¼ W?OKO?z«d?Ý« e?«d?? qš«œ ÂUEM« d?OG?²Ð wIO?IŠ b¹b?Nð „UM¼ «c¼ WNł«u* U½œb?Ž√ «–UË ødB w w²?? ?H? ? BÐ wM?MJ?1 ô ÆÆåød?? O? ? G? ? ²« sŽ Àb?%√ Ê« WU?F« Ë« WO?B?A« ¨œ«dD²?? Ý«Ë W??{U?? ≈Ë lO??Ýu?? ²Ð p– „UM?¼ Ê« ∫‰u?? ?√ Ê« lO?D²?? ?Ý√ wM?J b??O? I? ?FðË pÐU??A?ð sŽ rłU½ b?¹b??Nð W?? ? ? ? OK?š«b?« U?? ? ? ? “_«Ë q?U?? ? ? ?A?*«

u¼ …b??×? ²*« U¹ôu?«Ë qOz«d??Ý« s q¦?? o³D½ s?×½ ÆqU??Š qO?B? % l ÊËU??F? ²UÐ W??O? −? Oð«d??²? Ýô« Ác¼ …bײ*« U¹ôu?«Ë Æ…bײ*« U¹ôu« bFÐ dB UN«b√ QÞË cM X—œ√ ÂU?? ?“ «œU?? ?« v?uðË d?? ?U½ …U?? ? Ë «eJðd? W?U?≈ s bÐ ô t½√ —u?_« W?O? U?IŁË W¹œU?B? ²?«Ë W?OM√ rzU?ŽœË cM U??O?dð w t??²KF? U? —«d??ž vKŽ s ÎUö?D½« ¨WO½U?¦« WO*U?F« »d(« vKŽ U??Nð—b?Ë ezU??d« Ác?N?Ð U?N?²? IŁ Ëb??³ð …—U?Ý d??O? ž P?łU??H? W¹√ r' b?L²?Fð ÆUM ÎUłU?Že½«Ë ÎUIK q√ U?N½√ ∫wK¹ U vKŽ WOdO_« WI¦« Ác¼ Èu?? ? I?« l W?? ? «d?? ? ý W?? ? U?? ? ≈ æ qJ? WJ?U*«Ë …d?ŁR*« U?? ? OU?? ? F? ? ?H«Ë ∫d?? B? w –u?? HM«Ë …u?? I« d?? UMŽ ‰U??ł— W?? I? ³ÞË W??L? ?U??(« W??I? ?³D« W?? ? O? ? ?ö?? ? Žù« V?^M?«Ë ‰U?? ? L? ? ?Ž_« ÆWOÝUO«Ë s¹“U?Nł Èu√ l? WOM√ W?«dý æ s√ YŠU³ wK?š«b« s_« W¹UL( WF{U)« «uI«Ë WOKš«b«Ë WËb« ÆWUF« «dÐU<« “UNłË UN W??O?−? Oð«d??²? Ý« UD×?? qO¼Qð æ lM e??«d?? W??O? ?Ozd?« Êb*« qš«œ ¨W?¹—b?M?J?Ýô« ¨…d?¼U?? ? ? ? I?« —«d?? ? ? ? ?I?« ÆbOFÝ —uÐ ¨f¹u« ¨WOKOŽULÝô« l¹d??Ý qšbð …u?I?Ð ÿU?H? ²?Šô« æ w WÝU(« ◊UIM« w eM¹—U*« s ¨…e?? O? '« ¨w?²? O? ?Ý Êœ—U?? žË …d¼U?? I« U?N½UJSÐ ¨©…b¹b?'« dB?® …d¼U?I« U?? ? ŽU?? ? Ý lC?Ð ‰ö?? ? š —U?? ? A? ? ?²½ô« …UO?(« VBŽ e«d? vKŽ …dDO«Ë Æ…d¼UI« w «dzUÞË W¹d??×Ð lD WD?Ыd? æ d??B? q?š«œ b??Ž«u?? w W??O? ?d??O? √ f¹u?? «Ë W?? œd?? G« w? U¼—«u?? −ÐË Æ”UMÐË q¦?? UM?I? I? ?Š U?M½√ rŽe½ ô s?×½ U½U??L?C« d?O? uð w Èu?²? *« «c¼ W?¹√ b?? ? ? ? ? B?ð Ê« U?¼—Ëb?? ? ? ? ? I?0 w?²?« W??³?M?UÐ WÐu?žd?? d??O?ž ôU??L?²? Š« s×½ ¨…bײ*« U¹ôu« w qOz«dÝô ÷—_« vKŽ «uD)« iFÐ UMI?IŠ W?FÝ«ËË …d?O³? «uDš XO U?NMJ W²žU³ «—uDð W¹√ `³Jð Ê« UNFÝuÐ ÆW¹uË WHUŽ Ë« rEF½ Ê« U½—d? ”U?Ý_« «c¼ vKŽ ◊U??A½Ë b?? ł«uð …d??OðË s b?? F? B½Ë WËb« s√ vKŽ dNð w²« UMðeNł√ d?? ? ?B? ? ? q?š«œ «—uD?²« b?? ? ?d?ðË ÆWMÞU³«Ë UNM …d¼UE« U½¡UHKŠ UM×B½ d?š¬ bOF vKŽ «u??BÒKI¹ ô Ê« …b??×?²?*« U¹ôu« w

WO²¹uJ« WOÞ«du1b« WÐd−²« 5Ð ÎU? ?Lz«œ ÎU? UJ?²? Š«Ë ÎUЖU?? & b??łË√ f?K?:« 5?ÐË W?? ? ? ?u?J?(«Ë f?K?:« VKž√ d??H¹ u¼Ë ÆW?LU?(« WKzU?F«Ë w W?? O?ÐU?? OM« f?U?? :« qŠ ôU?? Š w? ÃU?? ? ²? ? ?×? ? ?O? ? ?Ý p?cË ÆX?¹uJ?« U?? ? ?O?¬ œu?? ? ? łË v« q?³? ? ? I? ? ? ?²? ? ? ?*« s qOK?I?²K W??O?I? «uð W?OÞ«d??u1œ ÆWOÞ«du1b« …dO*« vKŽ Á—UŁ¬ …U?? ? ? ?O? ? ? ?(« w? h?I½ “d?Ð√ Ê≈ ≠ ≥ œu?łË Âb?Ž u¼ ¨W?O²¹u?J« WO?ÝU?O?« Êu½UIË vLL? WOÝUO« »«eŠ_« „UM¼ ÆW??L?«d?²? »—U?−?²? Ë jÐU?{ nK²??? q¦9 W??O?ÝU?O? Ý U?O?F? L?ł `z«d?? ý nK²??? ?Ë U??O? łu?u¹b¹ù« Æ·dFË l«u Wu³I w¼Ë ¨lL²:« U?NÐ wL?Ý— ·«d?²Ž« œu?łË Âb?Ž sJË U?? NðU?ÞU?? A½ j³?? C?¹ Êu½U?? œu?? łËË W?O¬ œułË Âb?Ž wU²UÐË ¨U?NðU½uJË VF?A« q³? s U?N?²?³ÝU?; W?ŠU?ÝË p– q? œu??łË Âb?? Ž ÆÆtðU?? ? ÝR?? Ë W¹dzUAŽ Ë« WOK³? ÊuJð Ê_ UN{ÒdF¹ W?OMÞË ÊuJð ô wU²UÐË ¨W?O³¼c? Ë« ÊuJ?ð ôË W?? O? ? Žd?? H« «¡ôu?« ‚u?? W??×? {«Ë W?O? ÝU??O? Ý Z«d??³ W??Š—UÞ ÆUNOKŽ VÝU%Ë WeKË Z?zU?? ? ? ²?½ W?? ? ? A? ? ? ? UM? r?N?*« fO? ôË ¨Î«d?šR?? d?ł w?²« UÐU?? ²½ô« w w?ÝU?? ?O? ? ?« qO?? ?¦? ? L? ? ²?« qO?K% —u?? ? ? ? Ê« «–« ¨b?¹b?? ? ? ?'« ÊU?*d?? ? ? ?³?« 5(« 5Ð ‰b³²ðË dOG²ð U½U*d³« q−?? ?¹ Ê« u?¼ UM?L? ?N?¹ U?? Æd?? ?šü«Ë W?O? ÝU?O?Ý …d?¼Uþ q¦9 U?N½√ X?¹uJK w¼Ë Æ¡U?H? ²?ô«Ë »U?−?Žù« o×??²?ð U?? ?bM?Ž ¨wÐd?? ?Ž VF?? ?ý Í√ Ê« b?? ?Rð ¨W?? ?O? ? ?¹—U?? ?²« ·Ëd?E« t d?? ? u?? ? ²ð ô U?? ?b?MŽË ¨Ád?? ? √ Âe?? ?×?¹ U?? ?b?MŽË sŽ t?? d?×?¹ ÊQÐ W?O? žUÞ Í_ `L??¹ Ê« lOD²??¹ ¨Èd??³J« t?? «b¼√ o¹dÞ vKŽ —œU?? ‰u??I? F? rJŠ ÂUE½ w?M³¹ d?? ?³? ?Ž ¡U?? ?LM«Ë s?? ?×? ? ²«Ë —uD?²« Æse« ÎU? C¹√ b??Rð W??O? ²¹uJ« WÐd??−? ²«Ë —U?? ¦? ¾? ?²? Ýô«Ë œ«b?? ³? ²? ?Ýô« WMF? ÊQÐ X½U?? ? W?? ?O?K√ W¹√ q?³? ? s? rJ?(UÐ ¨WOÐdF« ÷—_« w vL Í√ X%Ë ÆdB Ë« se« ‰UÞ ‰«Ë“ v« w¼ Ëd bL× wKŽÆœ dramfakhro@gmail.com

±π∑∂ ÂUŽ «bŽ ULO Ë ÆULNM Í√ vKŽ fL?? ? š …b?* fK?:« »U?? ?ž U?? ? b?MŽ …b* »U?ž U?b?MŽ ±π∏∂ ÂU?ŽË ¨«uMÝ b WOÐUOM« …d?O*« ÊS ¨«uMÝ XÝ ÆX¹uJ« lL?²? −? w W??Ý«— XO?IÐ »u?? ?F? ? A?« qJ? ÎU? ? Ý—œ q¦?1 «c¼ Ê≈ w? j ◊d?? ? ? H?ð ô Ê« ∫W?? ? ?O?Ðd?? ? ?F?« ÆWOÞ«du1b« UNðU³²J X¹uJ« w W?OÞ«d?u1b« Ê≈ ≠ ≤ ÆÂU_« v« „dײ𠅗ËdOÝ X׳√ ÃU?? œ≈ d¹u?D²« p?– vKŽ W?K¦?? Q?? l ÍËU??²*«Ë wKJ?« W?O?²¹uJ« …√d*« ¨W?OÞ«d??u1b« W?OKL??F« w qłd« …—«“u« WÝUz— sŽ bNF« W¹ôË qB Ë fK:« 5?Ð d?ýU??³*« «bD?ô« lM* d??z«Ëb??« h??O? ?K? I? ðË ¨r??J? (« ”√—Ë v« s¹d?AŽË fL?š s WOÐU?²½ô« qOKI²« q?ł√ s p–Ë dz«Ëœ fLš W??OK³?I?« W?O? Žd?H?« «¡ôu« dŁ√ s ZzU??²½ vK?Ž W?O? ³?¼c*«Ë W¹dzU??A? F«Ë ÆUÐU²½ô« W?? O? ? ²¹uJ?« W?? OÞ«d?? ?u1b« s?J h«u½Ë qU?A? U?N?ðU?OÞ w qL?% w U??N?²? N?ł«u* ÃU??²?×? ²?Ý W??O?ÝU??Ý√ Æq³I²*« v« d?? ?O? ? A?¹ ô —u?? ?²? ? Ýb« Ê≈ ≠ ± qF?−¹ U/≈Ë W?IK?D*« VF?A« …œU?O?Ý 5ÐË V?F? ?A« 5Ð ÎU? ?—U?? A?ð WDK?« v?KŽ p?– f?JF?½« b?? ? ? Ë ÆrU?? ? ? (« WDK?« w VF?? AK d?? O? ³? qO?? ¦9 VF?AK œËb×? qO?¦9Ë WO?F¹dA?²« …—«“uU?? ? ÆW¹c?? ?O? ?H?M²« W?DK?« w WK?zU?? ?F« s? œd?? ? ÎU? ? Lz«œ U?? ?N? ? ?Ý√d¹ W¹—«“u?« VzU?? ? I? ? ?(«Ë ¨W?? ? L? ? U?? ? (« WO?ł—U)«Ë s_« q¦ s W¹œU?O« ¨WKzU??F« s ’U??? ý_ Òô≈ bMð ô qO½ WuJ(« nOQð w ◊d?²A¹ ôË ÕdÞ sJ1 ô UL ¨ÊU*d³« w WI¦« w U?/≈Ë qJ W?? uJ?(« w W?? I? ?¦« sJ?1 Êü« v²?? ?ŠË ¨œ«d?? ? Q?? ? ¡«—“u« ô sJ?Ë ¡«—“u« fO?z— »«u?? ?−? ?²? ? Ý« ÊS? ¨t?O?KŽË Æt?O? W?I? ¦« ÕdÞ sJ1 W?DK??« v?KŽ V?F? ? ? ? A« …œU?? ? ? ?O? ? ? ?Ý f?K:« ‰ö?? ? ? š s W?¹c?? ? ? O? ? ? H?M²?« ÆWuIM …œUOÝ w¼ wF¹dA²« …œU?O?Ý 5Ð ◊ö?²?šô« «c¼ Ê≈ ≠ ≤ wU??²?UÐË ¨rU??(« …œU??O? ÝË V?F? A« b?? ¨rU??(« W?DKÝË VF??A« W?DKÝ

X¹uJ« w WOÞ«du1b« …d?O s bR*« s UNMJË ¨bFÐ qL²Jð r ÆwÐd?F« sÞu« w ôËU;« qC? √ W¹b'«Ë tO« X?KË Íc« Èu²*«Ë «c¼ l? X¹uJ?« U?? NÐ qU?? F? ?²ð w?²« UbMF? Æs¹dNý cM Ϋd?Nþ Ÿu{u*« fK− 5Ð WO?ÝUO« —u_« X“Qð uLÝ vIÐ√ W?uJ(«Ë oÐU« »«uM« tðUOŠö sL{ tH½ X¹uJ« dO√ W?I?¹dDÐ ÊU*d?³« Òq?×? ¨W¹—u?²? Ýb« UÐU??²½ö Ϋb?Žu œÒb?ŠË W¹—u?²?Ýœ ¨—u²Ýb« UNÐ `L¹ w²« …b*« sL{ d??O?√ »d??{ pc?ÐË s¹d?N? A« …b?? ¡U?݃d« s s¹d?O¦J?K q¦*« X¹uJ« d?? OðU??Ýœ l? «uKU?? Fð s¹c« »d?? F« —U³?²Ž« WÒKIÐË gODÐË W?ÒHÐ r¼œöÐ ÆW¹—u²Ýb« —u_« WOÝbI “«dÐ≈ —b??−?¹ ÂÒb? Ið U?? ¡u?? { vKŽ …d??O? *« pKð w? W??¾? O?C?*« ◊U??IM« –≈ ¨Èdš√ W?Nł s h«uM?« —UNþ≈Ë v« ÃU??²?% W??U?N?« …d?O? *« Ác¼ Ê« …d??O? ? ?LK ÎU½u?? Ž `³??B? ²? W??Ý«—b« wÐd?? F« sÞu?« w W?? OÞ«d??u?1b« W?? ¾? ?O? ? C*« V½«u?? ?'« U?? √ Æd?? O? ?³?J« ∫wK¹ U w qÒ¦L²² “U?? O? ×?½ô« —œ«uÐ d?? Nþ b?? I ≠ ± VFý q³? s wÞ«du1b« ÂUEMK Êd?? ?I« s U?MO?Łö?? ¦?« w X¹u?J« fK?−? ? ‰Ë√ V?? ?²?½« b?? Ë Æw?{U*« ‰ö??²? Šô« qþ w ±π≥∏ ÂU??Ž wÐU??O½ s d?¦?√ d?L?F¹ r tM?JË Íe?OKJ½ô« X¹uJ« XKBŠ Ê≈ UË Æ—uNý WFCÐ l?{Ë v²?? ? Š U?? ? ?Nö?? ? I? ? ? ²? ? ?Ý« vK?Ž Âu?? ?Šd*« t?? ?žU?? ? Íc« ¨U¼—u?? ?²? ? Ýœ s ¨±π∂± ÂUŽ Í—uNM?« ‚«“d«b³Ž qł√ s?Ë Æw?? O? ÝQ?ð fK−?? q³?? ¨„«c½¬ X¹u?J« d??O? ?√ ÊS?? ¨a¹—U?? ²« ¨rU?? « tK?«b??³? ?Ž aO?? A« Âu?? Šd*« 5??ÝR*« ¡U?Ðü« s Á—U??³? ²? Ž« sJ1 vKŽ ‰U¦?LË ÆX¹uJ« W?OÞ«du1b t½S?? WÐd?? −? ²K? b¹b??A?« t??ÝU?? L? Š ‰Òb? ? ? ? ? ?F?¹ ô ÊQ?Ð t??ðU?2 b?M?Ž v?Ë√ q¹b??F? ²« p– ÊU?? «–« Òô≈ —u??²? Ýb« ÎU? ?F? ? ł«dð fO?Ë Î«b?? R?? ? ÎUMO?? ?? ?% t½S?? ? ¨Xu?« p– c?MË ÆÎU? ? B? ?I?M i?Ž t½√ X?¹uJ?« VF?? ? A? V?? ? ×?¹ ¨t??³? ÝUJ?Ë Á—u??²? Ýœ vKŽ c??ł«u?MUÐ Íb??²? F?¹ ÊQÐ b??Š_ j `L?? ¹ rË

W¹œU??B?²?ô«Ë W??O?ÝU??O?« W??uEM*« ◊U?? ³?ð—ô« ‰ö?? š s? W?? O? ? ö?? Žô«Ë »U−¹ôU?Ð fJFMð Wd?²A `?UB0 Æ5³½U'« vKŽ l Èu?√ W??ö?Ž ⁄u?B w?F?« æ dEMUÐ d?B? w W?O?ö?Žô« V^M« dB? w ÂöŽô« q?zUÝË —Ëœ WO?L¼_ …—u?K?ÐË ÂU?? ? ? ? ? ? F?« Í√d?« q?O?J? A?ð w? ÆtðU¼U&« Ác?¼ ÊuJ?ð Ê« w?F? ? ? O? ? ? ³?D« s? æ W¹u? «eJðd? vK?Ž bM²?ð W?ö?F« l W?? ö?? ?Ž ZM? qOz«d?? Ý« v?F? ?ð U??L¼ d??B? w? 5²??O? B? ? ý Èu??√ w WDK« bOUI ÊUOu²²Ý ÊU²K« wU?? (« fOzd« qO?? Š— b??FÐ d?? B? „—U?³? ‰U?L?ł U?L?¼Ë „—U?³? wM?Š ÊUL?OKÝ dLŽË Íd?B*« fOzd« q$ `³√ Íc« W¹d?B*« «dÐU<« d¹b d?? ? ? B? ? ? q?š«œ lÝ«Ë —u?? ? ? C? ? ? Š t? ÆUNł—UšË W?? ?×KB?? ? s ÊS?? ? ¨b?? O? ? Q?? ²?UÐ l?{u« v?KŽ ÿU?? ? ?H? ? ? (« q?Oz«d?? ? ?Ý« ô «—uD?ð W¹√ W?? ?N? ? ł«u?? ?Ë ¨s?¼«d« ôu?% ÀËb?Š Í√ ¨U¼U?³? I?Ž b?L?×¹ —«d?? L? ²? ?ÝUÐ U?Mð«d¹b?? I? ?² W?? C? U?M b?? F?Ð tU?? Š vK?Ž d?? B? ? w l?{u« ‰UI²½« l g¹UF²« Í√ „—U³ qOŠ— ÆsÐô« v« »_« s WDK« ÎUOLÝ— dB l »d(« ¡UN²½« l ÊS ¨±π∑π bO?H¹œ VU WOU?Hð« bFÐ v?K?Ž W?? ? ? ŠËd?D?*« WK?¾? ? ? ? Ý_« b?? ? ? Š√ W??O? ÝU??O? « W??OK}z«d??Ýô« «œU??O? I« ÊËœ ‰u×½ nO u?¼ò ∫…uIÐË WOM_«Ë ød??B? w wJ?OðU?«—œ d??O?Gð ÀËb??Š ∫åU¼u¹—UMOÝ WŁöŁ o Ë dOGð 5?LK?*« Ê«u?? ? ?šô« …dD?O? ? ?Ý ≠ ± Í√ WOŽdý dOž qzUÝuÐ WDK« vKŽ «c?¼ ÆŸ«d?? ? ? ²? ? ? ? ô« o?¹œU?M ×U?? ? ? ?š v« b?M²?? ?¹ ÷d?? ?²? ?H?*« u¹—U?MO?? ?« ŸU?? ? ? ? {Ë_« —u?¼b?ð ÊQ?Ð r?O? ? ? ? ? O? ? ? ? ?I?ð d?B w W?OŽU?L?²łô«Ë W¹œU?B²?ô« ÂUEM« …—b? vKŽ ÎU?O?³KÝ fJFM¹ b? …dDO?« t½«b?I? Ë l?{uUÐ rÒJ×?²« …«œ_« w?¼ ‰«eð U?? ? ? w?²?« W?? ? ? OM?_« l{u?« j³??{ w? W??O?KŽU?? d??¦? ?_« —u¼b?? ²« «c¼ q¦?? wKš«b?« wM_« UЫdD?{«Ë v{u?? v« wC??H¹ b?? rN??²? d?? U??N? O? Ê«u??šô« b??−? O? Ý v« ‰u??u« w? rN?? b¼ oO??I? ×? ² ÆWDK« «c¼ ¨ÍdJ??Ž »ö??I½« ÀËb??Š ≠ ≤ Èb*« w ÁœU??F?³? ²? Ý« rž— u¹—UMO??« w ŸU?? ?{Ë_« ¡U?? ?Ý U?? ? «–« —uE?M*« l b¹ b «c¼Ë ÆdODš ÒbŠ v« dB W?łu*« »udÐ W?Šu?LÞ WÐU?ý «œUO? v« œu?Ž√ ÆWDK?« vKŽ ¡ö?O?²?Ýô«Ë u¹—U?MO?? « «c¼ q¦?? ÊQÐ b?? O? ?Q?? ²« U?¼u?¹—U?M?O? ? ? ? ? ??« s?L? ? ? ? ? { q?šb?¹ W?N?O?łË »U?³?Ý√ „UMN? W?O?{«d?²? ô« ƉUL²Šô« «c¼ q¦ bF³²½ UMKF& ¡«uÝ „—U?³ W?HOKš e?−F¹ Ê√ ≠ ≥ «dÐU?<« fOz— Ë« ‰U??L?ł tK$ ÊU? qŠË d?? B? ? —u??√ …—«œ≈ sŽ W?? U?? F« d??Ò−?H¹ ¨W?¹u?OM³?« W?OKš«b?« U?NðU??“√ ÆUЫdD{ô«Ë v{u?H« s Ułu? œö?? ³UÐ l b?¹ b?? l?{u« «c¼ q¦?? ¡«d??ł≈ u¼ qC?? √ —U??O? š sŽ Y×??³K w?Ëœ ·«d?? ? ýSÐË …d?? ? Š U?ÐU?? ? ? ? ?²½« W¹—u??×? d?¦? √ U?d??Š t?O? „—U??Að vKŽ dNE² W¹UH WdŠ s W¹—cłË ÆW?OKš«b« ö?ŽUH?²« WÞ—U?š `DÝ Êu?? ?O? ? ŽË UM?½u?? O? ? Ž ‰«u?? ?Š_« q? w qÐ ¨V«d?ðË b?d?ð b??×?²?*« U¹ôu« Ác¼ q?¦? ? `?³? ? qł√ s? qšb?? ? ²ðË WŁ—U?? ÊuJ?²? Ý U??N½_ U¼u¹—U?MO??« …bײ*« U¹ôu«Ë qOz«dÝô W³MUÐ Æ»dG«Ë »U?? ×? ?½« ∫q}z«d?? Ýô W?? ³? M?UÐË U?Nðœu??ŽË Âö?« W?O?U?H?ð« s d?B? u¼ ¨qO?z«d?Ý« l? W??N?ł«u?*« jš v« W?? ?uJŠ W?¹_ sJ1 ô d?? ?L? ? Š√ jš w¼Ë Á“ËU??−? ²Ð `L??ð Ê« W??OKOz«d??Ý« WN?ł«u vKŽ WL?žd UN?H½ b−?²Ý ÆqzUÝu« qJÐË nu*« w?²« «d?? ? ?ýR?*« d?? ? «u?ð l«Ë s? Êü« w½UF¹ dB? w ÂUEM« Ê« sÒO³ð tðdDO?Ý ÂUJ?Š≈ w wze?ł e?−?Ž s ÂuIð ¨b¹bŠ s WC³IÐ l{u« vKŽ rO?Žb?²Ð qOz«d?Ý«Ë …b?×?²*« U¹ôu« UN?O« bM²¹ w²« W?OÝU?Ý_« ezUd« d??A?½ ezU??d?« Ác¼ 5Ð sË ÆÂU?EM« —œU? —«c½ù«Ë b??d«Ë WÐU?d?K ÂUE½ Íd?−¹ w²?« U?O?¦?O?(« q?OK% vKŽ X% U?N? F?{ËË U?N?L? O?O?IðË U?N? F?L?ł s?DM?ý«Ë w? «œU?? ? ?O? ? ? I?« ·d?? ? ?B?ð U?? L? Æ…d¼U?? I« w v?²? ŠË ”b?? I«Ë qOz«d??Ý«Ë …b?×?²*« U?¹ôu« ’d?% d?B? w W??HK²?<« U?NðU?OK?¦2 d?³?Ž e?? «d?*«Ë U?? OK?BM?I«Ë «—U?? H? ? «® ‰U??L? ?ł WKL?? Š œUMÝ≈ vK?Ž ©Èd??š_« Í√d«Ë Ÿ—U?A« b?O¹Q?²Ð “u?HK „—U?³? t?? ? ? ²?DA?½√ r?ŽœË ¨Íd?? ? ? B*« ÂU?? ? ? F?« ¨W?O? U??I?¦«Ë W?O? ŽU?L?²?łô« W??HK²?<« dE½ w Áb«Ë s Îôu?³? d¦?√ ÊuJO Æ5¹dB*« wM?³ð W?? ?O? ? L¼√ s?Ž Y¹b?? ?Š Í√ Ê≈ d?B ‰U?OŠ W?OU?³?²Ý« W?O−?Oð«d²?Ý«

≤∞∞∏ w{U*« ‰u?K¹√ ¥ w ∫.b??Ið s?_« d?¹“Ë d?? ? ? ? ?²? ? ? ? ??¹œ w? ¬ v?I?√ w …d?{U?×? ¨w½u?O? N?B« wKš«b« w?u?? ? I« s?_« ÀU?? ? ×Ð√ b?? ? N? ? ?F? ? ? W?? O? ?−? O?ð«d??²? ?Ýô« sŽ ¨w?KOz«d?? Ýô« UN?O ‰ËUMð ¨WIDM*« w W?OKOz«dÝô« ¨ÊUM³ ¨5?DK ∫w¼ U??ŠU?Ý l³??Ý d?? ? ? B? ? ? ¨Ê«d?¹≈ ¨‚«d?? ? ? F?« ¨U¹—u?? ? ? Ý ÆW¹d³F« n×B« UNðdA½ ÆÊ«œu«Ë X½U?? ¨d?? B0 ’U?? )« ¡e?? '« w Ë ∫wK¹ UL —ËU;« r¼√ w ŸU?? ?{Ë_« s n?u*« ≠ ÎôË√ ¿ ∫dB sË Xłd?š d?B Ê« …b?ŽU? Ê≈ æ w¼ ¨qOz«d?Ý« l W?N?ł«u*« v« œu?Fð ÁU??& U?MH??«u* W?? L? U??(« …b??ŽU?? I« rŽbU?Ð vE×¹ n?u?? u¼Ë ¨d?? B? Æ…bײ*« U¹ôu« s ÍuI« W??O? U?? Hð« s d??B? »U?? ×? ½≈ æ ÆdLŠ√ jš Âö« ¨bOQ²UÐ qO?z«dÝ« W×KB s æ w s?¼«d« l?{u« v?KŽ ÿU?? ? H? ? (« ÆdB w?¼ ’d?? ? ? ? ? % p?– q?ł√ s?Ë æ ‰ULł ÕU?$≈ vKŽ …bײ*« U¹ôu«Ë Æ„—U³ s? Í√ W?? ? N? ? ? ł«u?? ? ? w p?–Ë æ ∫w¼Ë Èdš_« WŁö¦« U¼u¹—UMO« v?K?Ž Ê«u?? ? ? ? ? ?šô« …d?D?O? ? ? ? ? ?Ý ≠ ± ÆWDK« ÆÍdJŽ »öI½« ÀËbŠ ≠ ≤ w W?¹—c?? ?ł U?? ?d?? ?Š ÕU?? ?$ ≠ ≥ UÐU?²½« d³Ž WD?K« v« ‰uu« Æ…dŠ ôU?L?²Šô« Ác?¼ WN?ł«u? w Ë æ ◊U??A½Ë b?? ł«uð s rEF?½ Ê« U½—d?? WËb« s√ vKŽ dNð w²« UMðeNł√ d?? ? ?B? ? ? q?š«œ «—uD?²« b?? ? ?d?ðË ÆWMÞU³«Ë …d¼UE« U¹ôu?« Êu?? ?O? ? ŽË UM½u?? ?O? ? Ž Ê≈ æ qšb?²ðË qÐ ¨V«dðË b?dð …b?×?²*« Ác??¼ q?¦? ? ? ? ? ? ? ? ? `?³? ? ? ? ? ? ? ? ? q?ł√ s?? ÆU¼u¹—UMO« w UdO?√ WO−Oð«d?²Ý« ≠ ÎUO½UŁ ¿ ∫w¼ dUM«b³Ž …U Ë bFÐ dB W?O?M√ rzU?ŽœË «eJ?ðd? W??U?≈ æ ÆdB w WO UIŁË W¹œUB²«Ë b?? ?d«Ë W?ÐU?? ?dK? ÂUE?½ d?? ?A½ æ U?O¦?O?(« qOK% vKŽ —œU? —«c½ù«Ë U??N? L? O? O? IðË U??N? F? L? ł Íd??−?¹ w²« w «œU?O?I« ·d?Bð X% UN?F?{ËË Æ…d¼UI«Ë ”bI«Ë sDMý«Ë W?? I? ? ³D?« l W?? ?«d?? ý W?? ?U?? ≈ æ ‰U??L? Ž_« ‰U??ł— W??I? ³?ÞË W??L? U??(« ÆWOöŽô« W³M«Ë YŠU³? l WOM√ W?«dý W?U≈ æ ÆWUF« «dÐU<«Ë WËb« s√ W??O?−? Oð«d??²? Ý« UD×?? qO¼Qð æ …d¼U?? I« w W??O? ?? Ozd?« Êb*« qš«œ W?? ? ?O?KO?? ? ?ŽU?? ? ?L? ? ? ?Ýô«Ë W¹—b?MJ?Ýô«Ë ÆbOFÝ —uÐË f¹u«Ë l¹d??Ý qšbð …u?I?Ð ÿU?H? ²?Šô« æ w WÝU(« ◊UIM« w eM¹—U*« s …e?? O? '«Ë w?²? O? ?Ý Êœ—U?? žË …d¼U?? I« —U?A?²½ô« U?N½U?JSÐ …b¹b?'« d?B?Ë vKŽ …dDO??«Ë U?ŽU?Ý lCÐ ‰ö?š Æ…d¼UI« w …UO(« VBŽ e«d «dzUÞË W¹d??×Ð lD WD?Ыd? æ d??B? q?š«œ b??Ž«u?? w W??O? ?d??O? √ f¹u?? «Ë W?? œd?? G« w? U¼—«u?? −ÐË Æ”UMÐË ∫¡UMOÝ ‰uŠ ≠ ÎU¦UŁ ¿ ¡UM?O? ?Ý s UM?³? ?×? ?½« U?? b?MŽ æ ÆWMO¼— vI³ð Ê« UML{ WOdO?√ U½ULCÐ p– - bË æ ∫UNL¼√ v?« …œu?? ? F?UÐ U?M ÕU?? ? ?L? ? ??« ≠ ± WÝUO« w »ö?I½« ÀbŠ Ê≈ ¡UMOÝ ÆqOz«dÝ« ÁU& W¹dB*« WDЫd? W?Od?O?√ «u œu?łË ≠ ≤ W?? ?d?? ?(« W?¹d?? ?Š pK?9 ¡UMO?? ? Ý w √uÝ√ W?Nł«u?Ë W³«d*« v?KŽ …—bI«Ë Í√ X% »U?? ×? ?½ô« Âb??ŽË n?«u*« Æ·ËdE« s ·dþ W?I?OŁu« Ác?¼ Íb¼√ wM½≈ ∫¡«b¼≈Ë f?K−?0 wu?? ? I?« s_« W?M' v?« »«u?M?« …œU?? ? ? ? ?? « v?«Ë ¨V?F? ? ? ? ? A?« Âu?LN? Íd?B q v?«Ë ¨5d²?;« W?? H? ? BÐË ¨t?? ²? ?ö?? ?ÝË sÞu« s?QÐ VU?? —U?? B½√ v?« U?? N¹b¼√ W?? U?? š U?LO? Ë ÆqOz«d?Ý« l Âö?«Ë bO?H¹œ ’U?? )« ¡e?? −K qU?J« hM« w?K¹ ∫dB0

…d{U;« h½ W?? ? ÝU?? ? O? ? ?« «œb?? ? ×? ? ? “dÐ√ Ê≈ qþ w? d??B? ? ÁU?? & W?? O?KOz«d?? Ýô« s d¦_« UöF«Ë qUA« Âö« ∫w¼ WOFO³Þ l W?? ö??F« b??O?ÞuðË oO??L? ?Fð æ W?? ³? ?M?«Ë Íd?? B*« fO?zd« d?? B? ? ¡«—“u«Ë wM?Þu« »e??×K W??L? U??(« W?d?( WLþUM?«Ë WL?U?(« V^M«Ë ‰U?ł—® W¹œU?B?²?ô« V?^M«Ë ¨d?B? W?? ?O? ? ö?? ?Žô« V?^M?«Ë ¨©‰U?? ?L? ? Ž_« ÆWO UI¦«Ë l W?? ?ö?? F?« …b?? ŽU?? ? lO?? ?Ýuð æ


WOÐdðË WUIŁ

∂≤ WM« ≠ ∂π∏± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∑ tO o «u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ≤≤ WFL'«

ÆÆÆø°ÂbM WŽUÝ ô ÆÆ”bI« dž«œ XOuOÆœ sŽ s¹—œU?B« ≤¥≤Ë ±∏± U??N?O? U0 —«d?? ? s?Ž pc?? ? Æs?_« fK?−? ? hM¹ Íc« ≥∞≥ W?U??F« W?O?F?L?'« W??uJŠ Ác?? ²ð ¡«d??ł≈ Í√ Ê« vKŽ W dA*« W¾ON« lM1 Ê« sJ1 ô U WM¹b? W??O?F?{Ë vKŽ ÿU??H?(« s ÆUN²ÒM³ð UL ”bI« ’U?? ? )« —d?? ?I?*« d?? ?c?¹ U?? ?L? ? ?Ë w?{«—_« w ÊU?? ? ??½ô« ‚u?? ? ?I? ? ?×?Ð tÐ Âu??Ið U? ¨W?K²?;« W??OMOD?KH« v?KŽ Ád?¹d?? ? ³ð s?J1 ô åq?Oz«d?? ? Ý≈ò Ë« f?H?M« s?Ž ŸU?? ? ? ? œ t½√ ”U?? ? ? ?Ý√ …œUł UN½QÐ wLÝ— bOQð qÐ ¨…—Ëd{ qJÐ ÆW?OËb« U??NðU?«e?²« ‚d?š w 5Ð …bOŠu« w¼ qOz«dÝ« ¨‰«uŠ_« …b?×?²*« 3_« w? ¡U?C?Ž_« ‰Ëb« Ë« W?MK?F? ? ? ΫœËb?? ? ?Š pK?9 ô w²?« 3_« XÞd?? ?²? ? ý« w²?«Ë ¨Î«—u?? ²? ? Ýœ 5¾??łö« …œu?Ž U??Nu?³? I …b?×? ²*« ¨W??OÐd?Ž W?Ëœ ÂU?O? Ë 5OMOD?KH« öJÐ jzU?(« ÷dFÐ XÐd{ U?NMJ ÎUC¹√ bOŠu« bK³« UN½≈ Æ5ÞdA« s?? ¹b??« s?? q??F? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?−? ?¹ Íc??« VF?ý œd?D Ϋ—d?³? U?O? łuu¹b¹ù«Ë ‰u?? ?I¹ s? q ‰ö?? ?Š≈Ë t?? ?{—√ s Æt½UJ ÍœuN?O« s¹bK wL²M¹ t½QÐ W?? L? ?½ 5?¹ö?? X« p?¾Ë√ U?? √ w? 5D??K s? «Ëœd?? ? ? A?ð s¹c?« ‚UHð« Í√ błu¹ ö ¨…—uLF*« ¡U×½√ ÆrNMÞu rNðœuFÐ ÒdI¹ lÒu ô“UM?²«Ë U?? ?{ËU?? H*« q? rž— WËœ bu?ð r ¨WMO??N?*« U??U??Hðô«Ë œb?Ž eH? qÐ ÆWKI?²? W?OMODK uK?ÝË√ ‚U?? ? Hð« c?M 5?MÞu?? ? ²? ? ?*« ±π∞ s W?OÐd?G?« W?H?C« w ±ππ≥ U?L? ÆÂu??O« Êu?OK nB?½ v« ÎU?H√ b?O?O?A?²Ð U??N?O?{«—√ s •≤μ rC?Ë lO?ÝuðË Íd?BM?F« qB?H« jzU?Š w W¹œu?NO« UMÞu?²*«Ë ”b?I« s •≤≤‡?« U??√ ÆW?? OÐd?? G« W?? H? ?C« 5D?K s X?O? IÐ w?²« w{«—_« ÎU?OKLŽ `KBð ô XðU?³ ¨W?O¹—U?²« XFDIð Ê« bFÐ ¨UNOKŽ WËœ WUù WKB??HM? U½u??²½U?? 5Ð U??NU??Ë√ s v²??Š U?NK¼√ lM?Ë U?N?C? FÐ sŽ ÆrNMOÐ ULO q«u²« d?? ? ?O? ? ?O? ? ? G?ðË «c¼ l?{u« V?Oðd?ð w «d??G? '«Ë w «d??žu1b« l?ÐUD« WM¹bLK ÍœUB²?ô«Ë wŽUL²łô«Ë «œU?N²?ł« Èu?Ý nÝú tKÐU?I¹ r »U?O?G?Ð ¨W?O?B??ý „—U?F? Ë W¹œd? qL?Ž U?O?¬Ë WKU?ý W?O?−? Oð«d?²?Ý« ¨X?½U?? ? W?? ? ?O?Ðd?? ? ?Ž Ë« W?? ? ?OM?OD?K? W¹U??L? ( W??O? ×? O?? Ë« W??O? ö??Ý≈ W?×?{«Ë W?ÝUO?Ý b?łuð ô Æ”b?I« ÊUD?O? ?²? ? Ýô« l¹—U?? ?A? ? W?? ?N? ? ł«u* ¨g¹u?? ? A?ðË „UЗ≈ q?Ð ¨b¹u?? ? N? ? ?²«Ë UN WöŽ ô U?N½QË Ëb³ð WDK«Ë nO?? ? ·d?? ? Fð ô Ë« ”b?? ? I« q?¼QÐ ÊËd?O?¦? ÆWM¹b*« nK l qU??F?²ð WK?³? I? ? ¡«œu?? Ý ÂU¹√ò s ÊË—c?? ×¹ ÂU?M½ b?? ? ? ? YO?? ? ? ?Š ¨”b?? ? ? I?« vK?Ž U??N?L? Ý« ÊU? W?M¹b? vK?Ž u?×? B½Ë ÊuF?L¹ s¹c?« UNK¼√ U?√ Æ”bI« rN??O« qB¹ rK? ¨œu?L? B« «¡«b½ ÆåœuLB« «c¼ rŽb¹ U bFÐ d??ÝU??O ÎU? u¹ ‰U?? „«—UÐ Ê« d??– b?? ?−? ? ?*« w? rJ r?²½√ ∫U?? ? d?? ?Ž U? U?√ ÷—_« ‚u u¼ U? vB?_« ÂöJ« «c¼ qÐu?Ë ¨UM u?N? U?N?²?% qL?? ? Fð åq?Oz«d?? ? Ý≈ò sJ? Æi d?UРΫœËbŠ ·dFð ô ŸULÞ√ s ÎUöD½« Ë« uK?ÝË√ ‚U?? ? Hð« b?MŽ n?u?? ? ²ð ôË ‚u? U? pK²?9 XðUÐ Ê« v« ¨Ád?O?ž »√bð 5Š w ÆU??N?²?% U?Ë ÷—_« ¡«d??ł≈ vKŽ W??OMO?DKH« WD?K« W?? ×? O? ?×? ?ý «¡U?? IË U?? {ËU??H? ? ‰ö?š bŽU?¹ Íc« d_« ÆZzU?²M« ÷—_« W?? ? ? d?? ? ? Ý v?K?Ž X?u« «c?¼ s U??NKš«œ w? U?Ë U??Nð«Ëd?Ł VN½Ë …—U?−?ŠË ÁU?OË “U?žË W?UÞ —œU?B? v²ŠË 5MÞu²*« sU bOOA² ÆUNÐ 5¹e²K —UŁ¬ s ¿¿¿

vK?Ž ¨l{u« VO?ðdð s ¡U?? N? ?²½ô« WËb W?LU?Ž ”b?IUÐ ·«d²?Žô« ¡U?M?³?« œ«œ“« b?? ? ? ? ? ?I? Æq?O?z«d?? ? ? ? ? Ý« s ‰Ë_« nBM« w w½UDO?²Ýô« ¡UB?Šô« …dz«œ VŠ ¨≤∞∞∏ ÂU?F« …b*UÐ W½—UI nF{ ±\∏‡Ð ¨W¹ed*« Æt?? ? I? ? ?³? ? ?Ý Íc?« ÂU?? ? F« W?KÐU?? ? I?*« q?L? ? ? F?ð n?¦J?*« ÊU?DO?? ? ? ²? ? ? ÝôU?ÐË U?? u??×? v?KŽ ‰ö??²?Šô« U?DKÝ U „UMN ÆdCš_« j)UÐ vL¹ sÞu?? ?²? ? ? ? n?√ ±π≤ sŽ q?I¹ ô ±≤ w wŽd?ý dO?ž qJAÐ Êu?AO?F¹ ¨W?O? d?A« ”b?I?« w WMÞu?²? ? W??O? Ž«—“ U?MÞu??²? ? ÎU? C?¹√ rCð l−?? ? A?ð ¨W¹d?J?? ? ŽË W?? ? O? ? ?ŽU?MË U??NÐ œ«b??²? ô« ¨‰ö??²?Šô« U?DKÝ «e?? O? ?H? ?% d?? ³? ?Ž U?? N? H? ?Ë f?OË ¨WFÝ«Ë W?OK¹u9 l¹—UAË W?O³¹d{ ÎU? ?OzU??N?½ ÎU? F? ?«Ë oK¹ Íc?« d??_« W¹√ w ÎULÝUŠ `³B¹ ¨÷—_« vKŽ ÆWIŠô U{ËUH ¨åq}?z«d?? ? Ý«ò Ê« u¼ Íd?? ? −¹ U?? ? W?O?d?A« ”bI?« r{ XMKŽ√ w²« b?? ? ? ? X½U?? ? ? ? Ê« b?? ? ? ?FÐ ±π∏∞ W?M?Ý X?C? ? ? — ¨±π∂∑ w? U?? ? ? N? ? ? ²?K²?? ? ? Š« d?³?²? F¹ ÎU?OËœ Ϋ—«d? ±π‡?Ð ·«d?²?Žô« —b Ê« v« ÆWK²×? ÎU{—√ ”bI« —«d? ≤∞∞∑ dš«Ë√ w X?OMJ« sŽ ”b??I?« wd??ý s?Ž ‰“UM²« Âb?? FÐ ¨rNðU?uJŠ t? qu?²ð qŠ Í√ w w¦?KŁ W?? O? ³?U??ž v?KŽ qB?? Š «–« Òô≈ d??¦? √ Ëb??³¹ Íc?« d??_« ¨tzU??C? Ž√ WuJŠ ¡w− l ¨ÂuO« WUײݫ w U?2 ÎU? ? d?DðË W?? ? OM?O1 d?? ? ¦? ? √ ÆoÐU« WO?FL'« –U?ð« cM ¨l«u« w ≥∞≥ —«d?I« ¨…b?ײ*« 3ú W?U?F« `M - ¨±π¥π w½U??¦« Êu½U?? π w l ÆÎU? U??š ÎU? OËœ ÎU? F? {Ë ”b??I« sU?? _« W¹U?? L? ?Š vKŽ b?? O? ?Q?? ²« «d?? ²? ? Š« vK?ŽË U?? N? ?O? ? W?? Ýb?? ?I*« W?O U?I?¦«Ë W?OM¹b« U?O?uB?)« sJ ÆUN½UJÝ lOL' W?OŽUL²łô«Ë ·d« vKŽ t?²?F{Ë ‰ö?²?Šô« WËœ Æt?? ?O? ? œ—Ë U?? ? ÎU? ?u?¹ Âd?? ²? ? % rË s Âu?O« W½uJ?*«Ë W? d?A*« W?¾?O?N« w? ¡U?? ? ?C? ? ? ?Ž_« f?L? ? ? )« ‰Ëb?« U?? ? N?Ð jO?½√ w²?«Ë s_« f?K−?? ? cM W?KDF?? XðUÐ ¨—«d??I« oO??³Dð ÆuK?ÝË√ W?? ?O? ? U?? ?H?ð« ÊU¹d?? ?ÝË ±ππ¥ 3ú `L??ð r W¹d?³?F?« WËbU? W¹—«œ≈ WDKÝ W¹√ W?Ý—UL0 …b?ײ*« Í√ XF?M U?? ?L?K¦?? ? ¨”b?? ?I« v?KŽ ÆW?? ? O?MO?D?KH?« WD?K?K ◊U?? ? A?½ 3_« WO«b?B0 dC¹ Íc« d_« rUF« »uFý q ÊuOŽ w …bײ*« U¼—U³²Ž« rž— ¨WOÐdF« jI fOË U??NÐ ”b?I« X?I?(√ åqOz«d??Ý«ò Ê« W?¹d?J?? ? ? ?F?« …u?? ? ? ?I?K? ¡u?? ? ? ?−K?U?Ð UN?ð«—«d sŽ wU?F²«Ë ¨‰ö?²Šô«Ë

WËb« wC9 ¨o¹dD« WÞ—U?š w w W?? ? ¦? ? O? ? ¦? ? Š v?D?Ð W¹d?? ?³? ? ?F« ”bI« vKŽ w?½u½Uö« ¡öO?²Ýô« UMÞu?? ²? *« b??O? O? AðË W?? O? d??A« ¡U?MÐË 5?OM?O?D?K?H« ‰“U?M Âb?¼Ë ‰U??Ë√ lD Íc?« ‰“U??F« —«b??'« WKJ?A*« oÒL? ŽË W?? O? d??A« ”b?? I« Æ»d?? ?F« U?? ?N?½UJ? W¹œU?? ?B? ? ²? ? ô« `M? w ”b?? I?« W¹bK?Ð œb?? A? ? ²ðË 5??O? M?O? D? ? K?H? K? ¡U??M?³? « h??š— lÝu?? ?²«Ë —U?? ?L? ?Žù« s r?N? ?F?M9Ë - Ê≈Ë Æ¡UM³U?Ð Íœu?L?F«Ë w?I? _« t?? ²? HK?J ΡUM¦?? ²? Ý« h?O? šdð `?M W?? ? I? ? ?AK? Ϋ—ôËœ n√ ≤μ Èb?? ? F? ? ?²ð œuNO« `M1 ¨p– qÐUI ÆWOMJ« Âu?? ÝdÐ W?? “ö« ö?? O? N? ?? ²?« q iF?Ð dD{« Íc?« d?? _« ÆW?¹e?? — rN“U?M b??O? O? ?A? ² 5O?MOD?KH« d?? Ò Ë U?2 ¨U?? N? ? OKŽ ‰u?? ?B? ?(« ÊËœ ¨t?OKŽË ÆUN?bN? UDKK W−?(« cM? q¹“√ b?? ‰e?M ¥∞∞ s d?? ¦? √ sŽ qI?¹ ô U?? 5Š w ¨≤∞∞¥ ÂU??Ž 5Š p– ÆÂbN« d«Ë√ dE²M¹ n√ ‰“U??M? *« v?K? Ž b?? ? ? ? ? ? ? ? ?O?« l??{u??ð ô œdD¹ Ê« bFÐ ÊuOKOz«d?Ý« UNMDIO ÆUNM UNÐU×√ …œ—U??D? « «¡«d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? łù« Ác??¼ s? U?¹u¼ V?×? ? ? ? ?Ð q?L?J?²? ? ? ? ?ð - YO?Š ¨d?šü Ë« V³? lOD²?ð n√ 5?FЗ√ sŽ qI?¹ ô U?? V×?? Ý ‰u?? B? (« ÷d?? H¹ 5Š w ¨W?¹u¼ Ác¼ å¡U??—e«ò W¹u??N« W??UD?Ð vKŽ ‚«—Ë_« V½U?? ?ł v« ¨W?? ?OKš«b?« s ¡U?*« d?? ? Oð«u?? ? q?¦? ? ? s Èd?? ? š_« X³¦²K ¨Vz«dC« ‚«—Ë√Ë ¡UÐdNJ«Ë Z−?? ?(« Æ”b?? ? I« w s?J?« s 5½«u?? ? q?¹b?? F?ð ∫U?? ?NMË …d?? ?O? ? ¦? ? ”U?? ?Ý√ v?KŽ W?? ? U?? ?ô«Ë ‰u?? ? šb« vK?Ž ‰u?? B? ? («Ë »U?? O? ? G« «u?MÝ √bÐ b?Ë ÆÁd?OžË W?O?³Mł√ W?O?Mł u?? ? OÐ ‚ö?? ? žSÐ W?K²?? ? ;« W?DK?« r r?N½√ W?? ?−? ? ?×Ð 5?O? ? Ýb?? ?I? ? L?K r¼“«dÐ≈ r?ž— ¨…d??²? c?M U¼uM?J¹ Ác¼ iŠbð w²« WOðu?³¦« ‚«—Ë_« wM?OD?KH« l?M1 pc?? Ær?Ž«e*« s w³Mł√ d??H?Ý “«u?ł pK1 Íc« `³??B¹ YO??×Ð ¨”b?I« w? sJ« …dO?ýQð b¹b−?² ΫdDC `zU?U vKŽ …ËöŽ Æd?Ný√ WŁöŁ q t²?U≈ q?L? ? ? ? ? ? ? ?ý r? ë˓ú?? o?×? ¹ ô t?½√ 5łËe« b?Š√ ÊuJ¹ U?bMŽ …d?Ý_« nU??<U?? Òô≈Ë ¨”b??I« ×U??š s WHU< p¹dA«Ë s−K ÷dF²¹ ÆWOU ‰U?D? ð ô åq?O?z«d?? ? ? ? ? ? ?Ý≈ò ·«b?¼√ W?? ? O? ? ? ÝU?? ? O? ? ? « w?ŠUM?*« V?? ? ?ŠË ÎU? ? ? C¹√ U?/≈Ë ¨W?? ? ?O? ? ? «d?? ? ?žu1b?«Ë u??×? U??NM?Ë W?O?M¹b«Ë W??O? U??I? ¦« WM¹b* W?O?öÝô«Ë W?OÐd?F« W¹u?N« W¹œuN¹ W?¹uNÐ UN«b?³²?Ý«Ë ¨”bI« W?? ? ?O? ? ??¹—U?? ? ?²« 5?²? ? ? O? ? ?ŠU?M« s? Âb?? ? ? N« U?D?D?? ? ? ÆW?? ? ? O?M¹b?«Ë U?Nð«uDš Ÿ—U??²?ð w²« d?O?−?N?²«Ë W¹œuN¹ WM¹b* ”bI« q¹u% wdð »d??F« U??N½UJÝ s U??N? G¹d??Hð b??FÐ X½U?? U??b?MŽË Æ≤∞≤∞ œËb??Š v²??Š »dI?¹ U Ê« v« d?OAð «¡U?BŠô« w Êu?? A? ?O? F?¹ wÐd??Ž n?√ ≤∂∞ s s d?¦?√ qÐU?I? W?O?d?A« ”b?I« ¡U?MÐ v?ð√ ¨œu?? ? N? ? ?O« s? ÎU? ? ?H√ ±∏≤ n√ ±∞∞ v?«u?? Š ëd?? ?šù —«b?? '« b?? ?O? ? O? ? A?ð qł√ s? ¨U?? ?NM w?Ðd?? ?Ž WM?L? ?O?¼ ÷d?? Ë Èd?? ³?J« ”b?? ?I« œu?NO« s¹d?LF?²?LK W?O «d?žu1œ ÷u?? ? ?(«ò Ë« åWM?¹b?*« ·ö?? ? žò w? Æå”bI*« l«u« d?_« ÷d Íd−?¹ ÎUC¹√ ÍœU?? B? ?²? ?ô« —U?? L? ?¦? ?²? ?Ýô« d?? ³? ?Ž r²¹ U?? bMŽ ¨—U??³? łû w?ŠU??O? «Ë

ÆÊU?? U0 U??N? W??ö??Ž ô Êu??B? ŠË w d??H? ?(« U??OKL??Ž X?H? ¦? b??Ë —u?? « w? t?? ²? % s?Ë ¨tðU?? ŠU?? Ý q?H? ? ? ? Ý_ Îôu?? ? ? ?Ë t?M? wÐu?M?'« sË ¨ÎôU?? L? ý …d?? ? B?« b??−? ?? oA ÷d??Fð pc? ÆtÐd?G? t?d?ý ‰u?? ? šœ 5J?L? ? ?² t?? ? ²? ? ?% ‚U?? ? H½√ fL?DË ¨U?? «d??'«Ë U?MŠU?? A« rŽe«Ë W??O?ö??Ýô« —UŁü«Ë rU??F*« U?Ð U2 Æt?KH?? ? ? Ý√ qJ?O¼ œu?? ? ?łu?Ð d??O?¦J«Ë t?½«—b?łË tðU??ÝU?Ý√ œb??N¹ ÆtDO?× w ‰“UM*«Ë «—UI?F« s U?? ? Žb?? ?B?ð œu?? ?łË ÊU?? ? O? ? ³?ð rž—Ë wÐd?? ? G?« tÚ¹Ó—u?? ? Ý w? «—U?? ? O? ? ?N½«Ë U?D?K?Ý `?L? ? ? ? ??ð r? ¨w?Ðu?M?'«Ë ·U?? ? ? ? ?Ë_« …d?z«b? ‰ö?? ? ? ? ²? ? ? ? ? Šô« w »Òd? š U? r?O?d??²Ð W??O?ö??Ýô« ‚«d?? ³?« b?? −? ? ? ? w? Ë t?? ²? ? ŠU?? Ý b−*«Ë .bI?« vB_« b−*«Ë Æt l³²ð w²« ”—«b*«Ë w½«Ëd*« Êu??OMO?DKH?« ‰«“ U?? 5Š w W?? ? H? ? ? C«Ë …e?? ? ž ŸU?D ÊU?JÝ s? ‰u?? ?u?« s Êu?? ?F?M1 W?? ?OÐd?? ? G« l{uð ¨t?? O? …ö??B?«Ë b??−? ? ?LK ”b?I« w?U¼_ W¹d?L? Ž «b¹b?% l ¨d?Cš_« j)« w?OMODKHË `¹d?? ?B?ð vKŽ r?Nu?? ?B? ? Š ◊d?? ?ý ÊU??J? ? w?? U??D? K? ?? « s?? Í—«œ≈ U?? qJ ¨p– vK?Ž …Ëö?Ž ÆrN?MJÝ œu?? ? L? ? ? e?¹e?? ? F? ? ?²? ·b?? ? N¹ s?Ë ‰ö??²?Šô« W??C¼UMË wMOD?KH« sA?ð ¨b¹u?? N? ²?« U?? OKL?? Ž nA?? Ë w Ë ÆtOKŽ ÎUÝËd{ ÎUÐdŠ UDK« W?? ? ?? ? ? ?ÝR?? ? ?ò XI?K?ž√ —UÞô« «c?¼ U?? ? ?Ýb?? ? I?*« —U?? ? L? ? ? Žù vB?? ? ?_« WM?« s »¬ ±¥ w åW?? O? ö?? Ýô« ‚ö?? ?žSÐ √bÐ U?? ?b?? ?FÐ ¨W?? ?O? ? {U*« W??O? ?ö??Ýô« W??d?? ×K U??? ?ÝR?? ‰U?I? ²?Ž«Ë ±ππ∂ cM? W?OMOD?KH« ‰«u?√Ë o?zUŁË …—œU?B? Ë U?Nð«œU??O? jG?C« X% U¼d?³?−²? ¨UN?B?ð ¨U?N?ðU?ÝU?O? Ý d?O? O?Gð vK?Ž d?L?²? *« s b¹e*« ‰UH≈Ë ‰U?I²Žö ÎU¹œUHð ŸU?? b« w? U??NzU??NùË ¨U?? ? ÝR*« w¼ œd??H?²?ð 5?Š w U?N?? H½ sŽ U?? Ýb?? I*U?ÐË vB?? _« b?? −? ??*UÐ ÎU?C¹√ p– s U?N? b¼ ¨WO?ö?Ýô« ¨wÐd??F?« lL??²? :« W??O? A? ?U¼ “«dÐ≈ wÐd?? ?F?« ‰–U?? ? ? ²« —U?? ?O?ð e¹e?? ?FðË ŸËd?? ? A? ? q?ÐU?? ?I? ? ? wM?OD?K?H«Ë Ê« U¼œUH WU?Ý— tOłuðË ¨WdÝ_« 5OMOD?KH« l qU?F? ²« œËb?Š ÆΔ—«uD« 5½«u o Ë w¼ w XŽ—U??ð b¹u??N?²?« U?OKL??Ž vK?Ž Ê«Ëb??F« l? …d??O? ?š_« W½Ëü« —U??I?Ž ≤≤∞∞ s d??¦?√ „UM¼Ë ¨…e??ž U?? ?/Ëb?? « s?? ? ·ôü«Ë ‰e?? M? ? Ë W?? ³? ? ²J? U?? √ Æ…—œU?? B?*UÐ …œb?? ?N? ? r¼√Ë Âb√ s w¼ w²« ¨Í—UB½_« ¨W?UF« W?O U?I¦« ”b?I« U³?²J ÆÂb?? N?«Ë ¡ö?? šùUÐ …œb?? N? ? w?N? ? ‰U−F²ÝUÐ ÂuIð ‰ö²Šô« UDKÝ ·ô¬ …—œU?? ? B? ? Ë r?C« «¡«d?? ? ł≈ U?? ? ? ¾? ? ? ?Ë w?{«—_« s? U/Ëb?« —«b?SÐË Z−?(« v?²?AÐ «—U?I?F« U?Ë «—«d?I«Ë d?«Ë_« s b¹b?F« s? ÎU½u?½U?? ? ? s¹d?? ? ?A? ? ? Ž s?Ž b¹e?¹ „ö?? √ …—œU?? ?B? ? 5?½«u?? ∫U?¼“dÐ√ ¨W?O? F?O? ³D« U?O? L?;«Ë ¨5³zU??G« q?ł√ s?Ë ¨¡«d?? ? ? ?C? ? ? ? ?)« ÷—_«Ë ·b?? ?N« Æa?« ¨W?? ?U?? ?F« W?? ?×K?B*« ¨”b?? I« w?U¼√ d?? O? ?−? ?Nð l³D?UÐ Êü« s b?I?Ž bFÐ vI?³¹ ô YO?×Ð Í√ ÆwU?(« r¼œb?Ž s •±≤ Èu?Ý œuNO« œbŽ l — qÐUI ¨ÊuOK lЗ ‰ö??š W?L? ½ Êu?OK?* qB?O U??N?O? ÆWœUI« W¹dAF« lL?²:« tÐ UN?³UD¹ U? ·öÐ U??NðU??«e??²?« l iUM²?ÐË wËb«

WM¹b?? …b??U? ‰U??Šd« ÔœÓb? ý WËbK …œuŽu*« WLUF«ò ¨”bI« j³?? ?N? ? ¨åW?K³?? ?I*« W?? ?O?MOD?K?H« sË ¨Àö??¦« W¹ËU??L?« ôU??Ýd« ‰Ë√ ÊU?? YO??Š ¨rU?F?« Êb? Âb??√ rŁ Êu??O½U?FMJ?« »d?F« U?N?MJÝ s Æ5OM?ODKH?« q³?? Êu??O? Ýu??³? O« l q«u?²«Ë ŸöÞù« ÊU ·b?N« 5Ð tMÞu? ‰U?Ë√ X?FÒDIð VF?ý q³?? X½U??Ë U??N?³?U?ž q²??Š« ¡«e??ł√ ¨5D?K? vL?? ? ð ÎU? ? ?U?? ?Ž 5?²? ? Ý Íc« d??_« ÆW?O? ¹—U?²« 5?DK „U?? ?N? ? ²½« W?KŠd?« W¹«bÐ s? wM?F¹ w w?Ðd?? ?F« W?? ? U?? ?šË dz«e?« oŠ vKŽ V¦ sŽ ·dF?²« w Ë Wd(« t?OMU? ÎU?M−?Ý ‰Òu?% bKÐ ŸU?{Ë√ s? Êu?? ? O? ? ?M?*« ¡ôR¼ Æ5?OK?_« q r?N? ? OKŽ ”—U?9 s¹c« r?U?? ?F« ‚u?I?(« „U?N?²?½«Ë ◊u?G?C« Ÿ«u½√ ÆtMŽ q?O? Šd«Ë r¼d??Q?Ð rOK?? ²K ‚U?? ¬ –«c??A t?? ×? OðU??H? rOK?? ² «Ëe??G? O rU?? F« ¡U??ł—√ s «u??b?? VF?? ý öÐ ÷—√ U??N½√ «u?? łÒË— ÎU? {—√ Æ÷—√ öÐ VFA lUDð W?³?O?¾?Ë W?L?N−?²? Áu?łË …œu?? FK W?? F?¹d?? Ý W?? d??ŠË ¨V?«d*« ¨q?OK?« »d?? ? ?²? ? ? I?¹ Ê« U?? ? ? ‰eM?LK? wze??ł 5Ð q?zU¼ s¹U??³ð U??L? O? ÝôË ¡e?ł ÆW?O? d?A«Ë W?OÐd??G« ”b?I« s? ÂU?¼ VO?? ? ? ?B?MÐ r?F?M?¹ wÐd?? ? ? ?ž qL?N d?š¬ rË ¨…Ëd?¦«Ë W¹UMF« …d?? O? ?I? ? H« ¡U?? O? ?Š_U?? g?L? ?N? ?Ë Êb?*« w?Š«u?? ? ? ? ?{ w? W?Ëe?? ? ? ? ?F?*«Ë »d??F« ”b?? I« ÊUJ?? Æ…d?? U??F« v«u?Š YO?ŠË •≥¥ ÊuK?JA¹ s¹c« jš X% Êu?A?O?F¹ rN?M 5¦K¦« vK?Ž W¹b?K³« ·d?? ?B?ð ô ¨d?? ?I? ? H« •±∞ v« μ 5Ð U?? Èu??Ý rNzU??O? Š√ Íc« d?? ? _« ¨U?? ?N? ? ²? ? ?O½«e?? ?O? ? ? s U?? b?? K? ÊËd?? I? ?²? ?H¹ rNK?F? ?−¹ ÆW¹—ËdC« WO²×²« vM³«Ë …d¼“ ‰ö²Šô ‰Ë_« ÂuO« cML ‰ö?? ?²? ? ?Šô« WËœ X?Žd?? ?ý ¨s?z«b*« ¨U?? N? rEM?*« b¹u?? N? ?²?« U?? OKL?? ?FÐ Âb¼ ÆU??N?O? Âb??N« ‰ËU?F? WKL??F? t?Ð XU?? ? q?L? ? ?Ž ‰Ë√ ÊU?? ? ‰“UM?*« ÂUE?½ ÷d?? p– b?? ?FÐ v«u?? ²? ? O d?? ? ?O? ? ? ?ND?²?«Ë ÍdJ?? ? ? F?« rJ?(« ¡UG?≈Ë œUFÐù«Ë ‰U?I²Žô«Ë wd?F« bJ?¹ r ¨«c?J¼Ë ÆWM?Þ«u*« ‚u?? ?I? ? Š W?? ?J½ vK?Ž ‰Ë_« d?? N? ?A« w?C1 ‰e?M? μ∞∞∞ q?¹“√ b?? ? ? ? ?Ë Òô≈ ¨±π∂∑ UNM? ¨œułu« s UNK?UJÐ «—UŠË cM? X¾?? ?A?½√ w²« W?ЗU?? ?G*« …—U?? ?Š W?? ?ŠU?? ?Ý w s?¹b« Õö?? ? b?? ?N? ? Ž i?FÐ X?u?? ? ? Š p?c?? ? ? Æ‚«d?? ? ? ³?« sU??√Ë W?¹œu??N¹ fOMJ? b??łU??*« ÆqÐ≈ iЫd??Ë W¹—U??&Ë W??O? ŠU?O? Ý W??O?ö??Ýô« dÐU??I*« iFÐ X d??łË W?ÐU?? ? ×? ? ?B?« iF?Ð U?? ? — X?KI?½Ë —œu?? U??L? ? ÆWu??N? −? ? sU??_ Âb¼Ë ¨W?? O? ?Žd?? A« W?? LJ;« o?zUŁË vK?Ž_« wö?? Ýô« f?K:« vM?³? ? jI??ð ô W?O? H? u« W?H? Ê« rž— U??OKL??Ž d??ł rŁ ÆÂœU??I?²U?Ð tMŽ X% åW?¹d???«ò d?? H? ?(«Ë d¹Ëe?? ²« X?«“ U?? ? ?Ë v?B? ? ? ?_« b?? ? ? −? ? ? ?*« qO?? −? ?ð sŽ nA?? Ë Æ…d??L? ?²? ? ? 5MÞu?²??LK? Ϋ—U?I?Ž ±≤∞ XO?³?¦ðË …—u?? ?BÐË …—Ëe?? o?zUŁË ‰ö?? ?š s vKŽ …dD?O?« -Ë ÆW??O½u½U? d??O?ž w{«—_« s +Ëœ n√ ∂∞ s d¦√ —U?I? Ž WzU? sŽ b¹e¹ U?? …—œU?B?Ë b?? −? *« j?O? ×? ? w lIð ‰e?MË —R?? ? ?³? U?? ? ?N?K?¹u?? ? ?% - ¨v?B? ? ? _« Êü« v²?Š U?N?O? b?ÒO?ý W?O½UDO?²?Ý« w¼Ë ÆÎU¹œu??N¹ ÎU? ? OM μ∞ s d??¦? √ Èdš_« «dAF« ÕU²² UÐ qLJ²ð f?OM? d?? ? ³? ? ?√ ¡U?M?Ð w ŸËd?? ? A?«Ë s •π∞ «cJ¼Ë ÆrU??F« w Íœu?N¹ ·d?? ? ? B?ð X?% XF?? ? ? {Ë w?{«—_« ¨¡öO?²Ý« •≥¥ 5Ю W¹d?³F« WËb« ÷«—√ •±∞ ¨WO?FO³?Þ UOL?× •¥∞ Æ©Ÿ—«uýË WO²% vMÐ •∂ ¨…bL− mK?³ð Íc« ¨v?B? ?_« b?? ?−? ? *« U?IKF??²? s tKL?A¹ U?? W?ŠU?? r ¨ÎU/Ëœ ±¥¥ —UŁ¬Ë W??U¼ rU??F?Ë uD?« U??OKL??F j?I? ÷d??F? ²¹ jzU?? ?Š vKŽ ¡ö?? ?O? ?²? ? Ýô«Ë t?? O?KŽ UD?KÝ t?? ? ²? ? ?L? ? ?Ý√ Íc?« ‚«d?? ? ³« Âb?N q?Ð ¨vJ³*« jzU?Š ‰ö??²?Šô« ¨≤∞∞∑ W?¹«b??Ð W?ЗU?? ? ? ? ? ? G?*« »U?Ð W??K?ð ÊU?? ?³? ?Ë U?? ?N½UJ? d?? ? ? ł W?? U?? ?≈Ë

±∑ ≠ œ—u« ‚—Ë vK pOM?O? Ž hH?? w wMF?? {Ë s ¨VOGð ô ÎULý øÂU²Ðô« s VF²¹ ô ΫdLË ¨VO³(« p½√ ÍdÝ√ w wMOHJ¹ ÕU?? ?³? ?BÐ √b?? ?³¹ p?F? ? w?u¹ Ê√Ë ¨ÂöJ« „«cÐË dO)« ∫w½–QÐ 5LNð ¡U*« w Ë q?? ?Ë ÒV? ? ?(« q?? ? p?? ?³? ? ?K? ? ŸœË√ ÆÂö«

d?ðu?? ? ?²« s? ‰U?? ? ?Š w …c?ðU?? ? ?Ý_« ÆWOłU²½ô« nF{Ë

∫‰Ë√ oBK

∫YUŁ oBK

—Ëb« ¨d?¹b*« W?? O? ?B? ?? ?ý VF?Kð ÊU?? «–S?? ? ¨W?? Ý—b?*« w w?ÝU?? Ý_« rOEM²« vKŽ p– fJF½« ÎULEM ÆÆÆ`O?× ÎU?C¹√ fJF«Ë ¨wÝ—b*« «—Ëb? ÊËd?¹b*« l?C? ? ? ? ¹ ô «–U?* Í—«œô« r?OE?M?²« w? W?? ? ? O? ? ? ?³¹—b?ð ô w? W?? ? ?¦?¹b?? ? ?(« …—«œô« q?³? ? ? ÝË Ã–U?/ v?« ”—«b??*« ‰u?? ? ? ? ? ×? ? ? ? ? ? ²?ð qUŠ u¼ UL ¨W¹uÐdð ô WOBý ÆøÂuO«

…cðU?? ?Ý_« s d?? ?O? ?¦J?« d¼U?? ?−¹ 5ÐË r?NM?OÐ q?U?? ? (« ¡U?? ? H? ? ?'UÐ oO?? ? F¹ Íc?« d?? ?_« ¨r?¼c?? ?O? ? ?öð r¼_«Ë ¨rNMO?Ð q«u?²«Ë ‰U?Bðô« W?OL?OKF²« W?OKLF« oO?F¹ p– s ÆUN²ÒdÐ

∫lЫ— oBK ÂU¹_« Òb? Ž u¼ qL??F« Ÿ«u½√ √u??Ý√ d??N? ?A« ‰Ë√ v« ‰u??u?« qł√ s qB??×¹ U? u?¼Ë ¨Vð«d« b?Žu?? Í√ WUšË W?OLÝd« dz«Ëb« VKž√ w W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?“_« q??þ w?? ”—«b??*« w?? W?? F? ?²? ? ÎU? ?³? ?Šd?? Ë ÆÆÆW?? O? ? A? ?O? ?F*« Æø…œułu X«“ U q¼ ÆÆrOKF²«

∫ÊUŁ oBK wÝ«—b« ÂUF« ¡U?N½≈ w WK−F« ÎU? u?š ”—«b*« s d?O?¦J« q³? s vKŽ dŁR¹ U?ÐU??²½ô« »«d?²?« s ÂU?¹_« w? »u?K?D?*« q?L? ? ? ? ? F?« Ÿu?½ U??L? ? c??O? ö?? ²« lC¹Ë ¨…d?? O? š_«

ÆÆÆŸ«d «–S?? ÆÆÚrÓ_«Ë ÓÕÓd? ?H« pÔ²? ÚL? ?ÓÝU?? =q? Ób?M?Ž ÆÆÔVÓ²? ? ? ? ?ÚÔ√Ë Ô·Óc? ? ? ? ÚŠÔ√ ÆÆw?Ð ÆÆÆÚÂb½ WE( ¿¿¿ ÔX?]b? ? ? ? Ë ÆÆÚœËb?? ? ? ?(« ÔX?OÒD?Ó?Óð U?? ? N? ? «u?? ? ý_ ÚÀd? ? ²? ? ?√ r? ÆÆڜ˗u« XUÝ w?²« ¡Ub« Órž— ÆÆW?Š—U'« ÆÆÆwKU½√ s ¿¿¿ ^Í√ ÆÆøÆÆwU??Š ÔnB?ÓO? Ý ÌÂö? ^Í√ ô Ôd?_U?? ÆÆøÆÆwU?I? Ó wF?ÓO? ÓÝ ÌdÚJ ÆÆÆw«RÝ WÞUÐ rž— ÆÆ‚]bBÔ¹ ¿¿¿ øÆÆÍ—UO²š« ÔWMOHÝ uÝdÓ²ÓÝ v² ÆÆøÆÆUNMC²×OÝ Ì¡UMO ÒÍ√ ÆÆÆ°wÐUO½« ¡UIÐ ÚÂ√ ÆÆpOMOŽ ÆÆ wЫdŽ qO³½

ÆÆpO Ób]& b wЫcŽ ]ÊQË ÆÆ wŽ«d? Ó—ÓuÚ×? Êü« X×?³?√ bI? ÆÆÆdÓ³_« ¿¿¿ ÌW?×H? WI? dÐ ÆÆÓWÓÚe?ÔF« ÔÚd²?š≈ Ós¹d??L? F? ²? ð ÆÆpÐ «–S?? ÆÆ¡U??C? OÐ ÆÆÆÚdÓšü« ÓtÚłu« ¿¿¿ ÔqL?? ?% ô ÆÆW?? ŽU?? ?Ý ^d9 ÔœU?Jð ô ÈuÒM« s ÆÆÈËb?'« U?L? ÆÆ„«d?– ÆÆÆpMŽ ¿¿¿ ÆÆpÓF? Ô¡U?I?³«Ë ÆÆpMŽ ÔqO?ŠÒd« ÔÚb²Ž« U ÆÆÆwzUI?ý WKÚLÔF ÊUNłË w W?Ыd??G« Ót? ?ÚłË ÆÆÎU? u?¹ ÓÕdÞ√ Ê√ ÆÆÆpÔ²Ú ÓœU v²Š ÆÆÍ—uÔ√ ¿¿¿

WŽU« —«b vKŽ WO½UM³K« —U³š_«

WO½UM³K« —U³š_« lu www.Lebanesenews.org

—uB« Wbš lu*« vKŽ Ÿb³*« VšUM« wAŽ ”UO« ≤∞∞π —U¹√ ±μ WFL'« ≠ å¡UA½ù«ò ¿¿¿

UÐU²½ô« w UŽ«bÐù« sŽ Y?¹b?? ?(« vK?Ž W?? ?×¹d?? ? I« w?A? ? Ž ”U?? ?O« q?O? ? e« `?²? ? W¹u?G?K«Ë U?NM W?O? ö?Žù« ∫WKL?(« Áu??łË nK²?0 UÐU???²½ô« UÐU?²½ô« w q¼Ë ∫q?zU?² Ò»— ÆqF?H« «Òœ—Ë qF?H«Ë n«u*«Ë tðU³ž—Ë tð«—b?Ë ÁdŽUA t ¨ÊU½≈ VšU?M« Ê« U*UÞ ÎUF³Þ øŸ«bÐ≈ Æt(UB ÆÆÆË ¨…dO?š_« ÂU¹_« w eÒO9 Ê≈Ë ¨WOÐU?²½ô« WOöŽù« WKL?(U dJH« s …œbF² n«u XKLŠ ¨tO½UF nK²0 ¨ÍbI½ Ÿ«dBÐ Ë« —U?? C? ? ×? ?²? ? Ý« Ë« Ÿ«bÐù« vK?Ž t?? C? ?F?Ð ÂU?? Íc?« wÐU?? ? ? ²½ô« b¹b?−?²« öL?Š XÐU?√ U?LO? W¹b?OKI?²« «—U?FA« ÷U?NM²?Ý« wö?? ? Žô« ‰U?? ? :« w Âb?? ? I? ? ²?« vK?Ž ‰b¹ «c?¼Ë ¨t?? ?N? ? ?łË√ q?JÐ ÆÈdš_« ôU:« VOB¹ ÁUŽ ¨wÐU²½ô« q³? ZzU?²M« cšQ?ð p½QJ øwzU?BŠù« Ÿ«bÐù« w ‰u?Ið «–U?Ë …d?OŠ w? lI² »«u?B« Ë« QD)« gU?¼ p Êud?²¹Ë ¨U¼—Ëb? w «u?ðUÐ Âu?? ? O« 5?³? ? šUM?« rE?F? ? Ê« v?I? ? ³¹ s?JË ¨„d?? ? √ s —u?_« s ·U?HDô« «c¼ Êu?J¹ b?Ë ¨VO?−?Ž V¹d?ž ·U?HD« Èu?? ²? *« v?KŽ ÀöŁ Ë« 5²?K²?? ÂU??O? ?I b?? ÒN9 b?? w?²« WM?? (« Ë« w³?¼c*« b?? O? ?F? ?B« vKŽ ô ¨Îö? ?³? ?I? ?²? ?? ? wMÞu?« wÝU?? O? ?« ÆwHzUD« W?O?ÝU?O? « q²J« dÐUM »U??O?ž w W?Lz«b« …—U?ýô« b??O?H*« s Ác¼ œb?Ž ÊU? Ê≈Ë ¨t?×z«u? nOQð w w½UM³K« V?šUM« Ÿ«bÐ≈ v« lÐU?? ²* ÒwK?ł `{«Ë l{uU?? ÆqOK? åWKI?? ²? *«ò W?? ³? šU?M« WK²?J« U?Nð«u√ ÒV?Bð q² v« «uÒu?% Êu?³?šUMU ¨W?OÐU??²½ô« Wd?(« Ë« »U??? ²½ô« Ë« ¡U?? L? ²½ô« V??Š ¨pK?ð Ë« W??×zö« Ác¼ W??×?KB* «c¼ WLO U ∫Êu¦ŠU³« tÝ—b¹ Ê« V−¹ Íc« ‰«R« sJË ÆqO*« W?ŽUMB t?²? OKÐU? Ë« t?²¹—«d?L?²?Ý« W?u1œ Y?O?Š s ·U?HDô« n«u?*« v« bzU?? ?Ž ÍuK²?J« wÐU?? ? ? ²½ô« wŽu?« «c¼ q¼Ë øb?? ?G« vKŽ «—U??O? )« dŁR?ð q¼ øW??O? ³¼c*« Ë« W??O? HzUD« Ë« W??O? ÝU??O? « ÆøtÐU³A bŽ«u« Ÿb³*« ÂœUI« sÞuK WOŽ«bÐù« …—uB« dONEð Ϋ—dJ U?½u¹e??HK²« U??ýU??ý vKŽ d??NE¹ b??Ž«u« »U??³? A« «c¼ Í√— ‰u?³? »U?Ož w U?N?O« wL?²M¹ w²?« «—UO?²«Ë ¡U?L?Že« ‰«u?√ rKŽ w? 5*U??F?«Ë 5¹uÐd??²?« ·«d??B½« …—Ëd?? { wMF¹ U?? Æd??šü« —U?³? ²?Žô« 5FÐ c?šQ¹ w?ÐU?³?ý —«u?Š …—uK?Ð v« t? ö?šË ŸU?L? ²?łô« l«u??'« v« ‰u?uK Ϋb??ŽU?³? ²? ÊU? U??L?N? d?šü« Í√d« ‰u??³? Íc« sÞu?« ÂU??O? I r¼U??H? ²«Ë r?ÒN? H? ²« sL??Cð w²?« W??d??²? A*« Æ»U³A« tO&d¹ ÎU?³?ÝUM ÊuJ¹ ô b?Ë ¨tÒK×? w ÊuJ¹ b? Âö? ∫Ÿb?³*« VšUM« Ê« v« …—U?ýô« s lM1 ô «c¼ sJ?Ë Æs¼«d« wÐU??²½ô« l{uK W¹u?OŠ bÒu¹ Ê√Ë ÒbÐ ô UÐU?²?½ô« Ác¼ vLŠ w lO?L'« oÐU?ð Íc« bK³« …—u? dONE² lO?L'« tM ·d?G¹ q³I²?* WÝU?LŠË ÆÊu³šUM« tO« lKD²¹ w²?« ◊U??I?M« s WK?KÝ w?A? Ž ”U?? O« q?O? ?e« qÒ−? ?Ý b?? I Íc« wðü« ¡«d??I?²? Ýô WËU??×? w? Ÿb?³*« VšU?M« W¹u¼ sL??Cð rN?²?¹u?H?ŽË rN??²¹u?O?ŠË »U??³?A« i³½ W?KU?ý vKŽ ÊuJO? wKB½ ‰bÐ bK³« «c¼ w «u?I³¹ ÊQÐ W?³žd« w Ë d?O³F?²« w rN²?ÞUÐË ÆrNöŠ√Ë r¼—UJ √ l tM …d−N« Uuð tK«b³Ž ÊUłÆœ toumaj@inco.com.lb


π

WOÐdðË WUIŁ

∂≤ WM« ≠ ∂π∏± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∑ tO o «u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ≤≤ WFL'«

°°bŠ«Ë Ô u*«Ë ¨ÆÆÆÊU²³ÚJÓ½ hLŠ »«dð wb s W?I b²*« «—c« U?N²¹√ ÆÆhLŠ »«dð vKŽ d?OÝ√ wÒ½≈ s WMH??Š wÐd?F« ”—U?H« qI?½ 5Š XÝb?Ið ÆÆb?Ou?« sÐ bU?š W?I¹b?Š w? U?N?Ýd?žË t?O?b?? lÐU?√ 5Ð W?OÐd?F?« …d¹e?'« »«dð WUÝ— qF?²M¹ ÏdOH?Ý ÆÆÆÆÆtK« Òô≈ t≈ ô d³?√ tK« ∫XšdB W?O«—¬ ‚dA« …—UC?Š rÒKF¹ tMJË WÐU²J« rKF²¹ r wÒ√ lO?u²Ð …—uN2 ‰u??I¹Ë ÆÆw?Ðd??Ž U½√ ∫Í—u??« ‰u??I? ?O? ¨¡U??L? Ý_« WÐU??²? ? »d??G«Ë U¹ ∫U?O?I¹d? ≈ ‰u?IðË wÐd?Ž U½√ Íd?B*« ‰u?I¹Ë ÆÆwÐd?Ž U½√ w«d?F« qÝ—Ë —u WJKË qFÐ w½U?ŠË —UIKL¼ bŽË ‚b °W?łUÞd ¡UMÐ√ ÊU?½ôUÐ s¹d?ÒA³?*« ëu_« ¡U?ždÐ s¹b?−?L²*« ¡U?O? Ë_« U?OI?OMO? rý_ w?Ý√— ÎU? ?¾ÞQD? hL?? Š »«dð vK?Ž d?? O? ?Ý√ w½≈ ÆÆÆ ¨oÞU?M« bUš `¹d?{ w bLG*« nO?« ‰QÝ_Ë ÆÆrÓKÓ«Ë —Úb?«Ë Z dF« 5Š wÝ√— l? —Q?Ý ÆÆW??L?zUM« W??FÐËe« U??N? ²¹√ p×?¹Ë ∫b?O?u« sЫ XKþ√ Ì¡U?L?Ý s Xb? v²? ÆÆ¡«u?ł_« w? W?IK;« p½–P? r¦√ ŸU?? Ô½ p?I¹dÞ w? X d?? ł ÆÆ¡U?? O? ?³½_«Ë q?Ðù« …«b?? ÔŠË ¡«d?? F? ?A« sŽ ÊU??Ëd«Ë ÊU½u??O« rłU??L? ł XŠe??Š“Ë ¨rN??UEŽË …d??ÝU??_« øÆÆ—U?L?¦UÐ WKI?¦*« qO??M« rłU?L?ł rN?O« XKL?Š q¼ ÆÆU?N? U?²?√ ÆøÆƉuK*« tHOÝ ÒbŠ w …bŠ«Ë WK½ `³ý rUF« dBÐ√ nO U¼ÒuK?Ž s qðU??I¹ ÊU?? q?¼ ÆÆ‚ö??L? F« bzU??I« «c?¼ V−??Ž√ U?? pH?O?Ý w «–U? ÆÆw½«uł—_« U?N½uK?Ð —UL?¦« jU??²ð ÆÆøo¼U?A« ∫a¹—U?²« WH?Ýö? ‰Q¹ øhL?Š sC?Š w ÎUM¾?LD b«d« U?N¹√ rN?½√ rN?? O« qÒO? ?šË hL?? Š »«d?ð pK³?? Êu?? %U?? H« “ËU?? & «–U* r¼—UŁ¬ VzU??−?ŽË rN?Šu?²? q¹ËU??N?²Ð «Úu?ÓC?Ë ÆÆΫ—U?³J²??Ý« t½ËRD¹ v« “U?×M*« oQ?²*« w½«—uM« „b?ł »«d?²« dE²½«Ë ÆÆrN?UM√Ë s r?{√ X½U?J d?O?³J²« W?L?KJÐ ¡U?C?H« qF?ý√ Ê« b??FÐ Èd?¦« ÆÆÊU½uO« WOŽ–u s cH½√Ë ”dH« WNÒÐ√ sË ÊUËd« qUO¼ aÒL?CÔ Ãd?Ú?Ô ”d v« l?KDð√ ÆÆhLŠ »«dð v?KŽ dO?Ý√ w½≈ œœ—Ë ¨o¹b rE?Ž√ ‚—U Ë WN?OM¼ cM bzUI« qłdð b?I ¨ÂbUÐ Ë« ‰ËeM?« V×¹ ô o?ýU?? Ž t?? Ý—U?? ÆÆoýU?? ?F« tK?O? ?N? ? ¡«u?? ł_« p– w?MO?? ? Ž s Ÿu?? ?b?« ‚d?? ?d?? ?²ð «–U?* ÆÆÁ¬ ÆÆÊUJ? w ‰u?K(« Æøœ«u'« ÆÆo¹b rEŽ√ oMŽ vKŽ vM×½« 5Š …d²MŽ œ«u'« dcð …d?²M?Ž lL?ÝË ¨r_« ‚«d? s ŸU?ðd¹ t½_ ÎU?C¹√ wJ³?¹ Ê«u?O?(« v²? sJË ÆÆ¡U Ë ÊU?½ô« tU? dF?ý bKš√ w U?NMŽ dÒ³?ŽË ÈuJý ÆøÆÆ÷—_« Ác¼ dNþ vKŽ ‚uAFË oýUŽ b×Ò²¹ È—√Ë ÆÆsR*« oA?F« ˬ w²« ÷—_« Ác¼ vKŽ Êü« dO?Ý√ w½≈ ÆÆULNOÝ—U ÊËœ ÊU¹œUN²¹ s¹œ«u'« ÆÆŸub« dLNM²Ý ÆÆULNU√ wH½ XJK q¼ ¡«b½ v« t?O½–QÐ vG?√Ë ¨Îö?²³? ‰uK*« tK« nO?Ý qÒłdð b?I bI? ÆÆl¹œu« ÍbM'« UN¹√ ÆÆqłd« U?N¹√ ÒwЫdð X½√ ∫‚UL?Ž_« s lL?Ý ÆÆ…—U?ù« sŽ qÒłd?²« v« „U?Žœ 5Š p²?H?OKš d?√ XFÞ√ qłd« U?N¹√ ÆÆdL?Ž qł√ s qðU√ ô w½≈ ∫WKzU?N« p²LK a¹—U?²« ¨o¹b??B« ŸÒË— U??L? ÒËb??F« pH??O? Ý ŸÒË— ¨rOJ(« rO??Šd« rO?EF« ÆÆpM¹œ q?ł√ s …œU??«Ë „u?K*«Ë ‘Ëd??F«Ë ÊU?? −? O? ²« ÓX?DI??Ý√ ÆøÆÆÎUC¹√ fHM« vKŽ Ϋ—UB²½« wIOI(« s¹b« fO√ —U³?G« iH½√ Ê« lOD²Ý√ ô ÆÆhLŠ »«dð vKŽ Êü« d?OÝ√ w½≈ Ê« ‰ËU×¹ t½Q? WdF*« œuK?Ð rK×¹ ÊU ÆÆ`¹dł `¹d?{ tłË sŽ sÐ bU?? š ¨tÐ „U??? ù« sJ1 ô Íc?« …d??U??G*« b??? −?Ð b??×? Ò²¹ w Ϋb?Ð√ 5LzU?? N« …UÐ_« …U?? Žd« ¡«d??×? ?B« ËbÐ s? «c¼ b??O?u« t??³?—√Ë t??U?O¼ s rO?EF« Òw³M« t?EI¹√ ¨U?N œËb??Š ô ¡«d?×? œÒb? ×Ôð W?O? N≈ U¹PÐ t?½–√ w fL¼Ë t??H?O? Ý ÁbÒKË Áœ«u??ł …u?N? øœ«Ë q w ÎU? LzU?¼ wK¼U??'« b???'« s?J¹ r√ ÆÆb??? '« W?L? N? Êd?²?« b?I? ©tK?« nO?Ý® ÁU?L?ÝË bU?š ÕË— rOEF« Òw?³M« kI¹√ uK ¨È—U??×?B« ‰U?— w ÎU? FzU?{ ÊU? Ê« b??FÐ W?O¼u_UÐ n?O?« s ‰Òu×?²« w Îö¦ ÁuKF' rOE?F« rNK¹e½ hLŠ q¼√ nB½√ ÊU1ù«Ë ‰U?C?M« Ÿd?ý Íc« tKUÐ …b??Šu« v« nO?U?Ð …b?Šu« ÆÎUF ÆÆ…—U?? ? ? ? ?ù« s?Ž «u?K?łd?? ? ? ? ²? ÊU?J? q? w? ”U?M?« n?B?½√ u?Ë ÆdO¼UL'« w «u−b½«Ë ≤∞∞πØμر∞ hLŠ wF«d« rOKÝ

∫»U²JK WO*UŽ WLUŽ ËdOÐ ÊöŽ≈ W³ÝUM* jÝu²*« ÷uŠ w ÊuMH« UOK bË åwUI¦« ÍbHB« edò —Ëe¹

¨Úr¼dÚ−Ô w «uÔÓœUMðË ¨«ËœÔdÓ rN=Ož w ÔW?U?Ð_« ÓV²? U? Ôd?−? H« Ó—U?Ë °Ú…U½^e« v« jO;« s Ó„Ë—]bš Ó b ¨ÆÆÆÆ ¨ZOK)« ¨Î…¡öÔ ¡UÒb« ÓdÓL «uÔÓ³√Ë Ôr?Ž«e*«Ë ¨w?ÒM?−? ? ? ?Ò²?« U?? ? ? N? ? ? ? O? ? ? ? ¨ÚÍÒdFÒ²«Ë dÔBMFÒ²UÐ 5U?? ?O*« W?KłU?? ?łÒbK? «uU?? ? rŁ ∫Ò…UÐÔ_« ¨ÌdÚ³Š ^q ¨ÚöOLł w{U*« ÔrÝd¹ ¨ÚöO½ Ë√ ÎUý«d Ó÷—_« ÔŸ—e¹ ¨dOF]AK wÒMGÔ¹ ô w?ŽU?? ? ? ú Ì‚u?? ? ?I? ? ? ×?Ð ÍœUM?Ô¹ ô ¨dOLÓ(«Ë ¨U]M ÓfO ¨ÚrJM ÓfO ¨°Ú…UG^D« qÚÓ½ s ÓuÚ¼ÓË ∫«uuÔ ¨»U¼—ùUÐ ÔÁËœU½ ¨ÎUI¹b½“Ë ÎUÒOýU ÊU ¨ÚÂUB)«Ë WFODIK ÔÃ=ËÓdÔ¹ ¨ÚÂPA«Ë …]dÓFÓ*« 5Ð U?¹œU?? ? ? ÒB?« È—U?? ? ? ×? ? ? ? ÒB« 5?Ð ¨Ó»d¦¹ sÚC×Ð ¡U?? ?—“ Ó‚u?? ? dÞ«u?*« VO?ÐP?? ?A«Ë ¨°ÚÂULO« ¨Ó„u³J½ Ë√ Ó„uK² ¨ÆÆÆÆ ¨°ÚdÓÚcÔO ¨Ì‚ÚdÓ s Ó„UM¼ ÓfO ¨Ì5Mł w ÎU«d²Š« —UÒMUÐ Ôu*« ¨ÎUÐUJ²½«Ë ÎUЫd²ž« Óu*« Ôt³AÔ¹ ¨°ÚdÓJÚÓFÔ*«Ë r]OÔ*« w ¨°Úd]Ócð ¨w{U*« d]ÓcÓ²Ó ¨åöOðUýòË å«d³ò ¨Úd]LÓIÔ*« Ó‰uK¹√Ë w —«d?Š_« rłUL−?Ð Ë√ ¨Ó„UbÐ ¨v³Ôð ÓÊUÒLŽ ¨°°Úd]JÔð Ë√ Ô‚ÓdÚ×Ôð rŁ ¨°Úd³Oš ÓfMð ô ¨°Údbð ÓfMð ô ¨°Úd−MŽ ÓfMð ô ¨>qÓð ÊU¦Ô w ]wHÚMÓ*« åÓœ—U³«òË ¨Ì»¬ Ó«– vłdÔ¹ ÓÊU °ÆÆÆÚdÓ²ÚŽÓeÔ*« Ó—UÒ¹√ Óq³ Ë« ¨Ó„u?ÔM−?? ? ? ?ÓÝ Ë√ ¨Ó„uK?Ó²? ? ? ?Ó ¨ÆÆÆÆ s?Òe« w? ‰u?? ? N? ? ?−? ? ? LK? Ó„ËœU?? ? ¨Úd]×ÓBÔ*« ô ¨ÔÕe?? ? ? ? Še?Ô¹ ô Ϋœu?Þ Óo³?? ? ? ? ²?K? ¨°Úd]−ÓNÔ¹ ¨Èb]M« pÓF ¨ÆÆÆÆ vÒHÓBÔ*« ÔoAF«Ë ^cH« ÔÊ«uł—Ô_«Ë ¨Úd]DÓIÔ*«Ë ¨å«—UHOžò Ô‚«—Ë√ Ó»Úu? ? ? u?? ? ³? ? ?×?¹ ÍUÒM?« Ôu?? ? Ë ¨WO½_« UN² dÔý VKIK dÚJ?³« b?O?AÒMU? Ëb?F¹ ÒrŁ ¨ÆÆÆÆÚd]¦FÔ*« ¨°Úd]Ócð ¨ÚwU³« d]ÓcðÓË ¨ÆÆÆÆ Ó»«d?ÚD?*« Ób?U?? ? ? ? ? ?)« Ó¡«b?=M?« Ó„«– ¨ÚdÓŁÚuÓJÔ*« Ói³]M«Ë ∫ÔtÓÚMðÓ ô ¨ÆÆÆÚd³√ ÔtK« ¨ÆÆÆÆÚd³√ ÔtK« °°ÆÆÆÆåÚd³√ ÔtK«ò Ë√ Ó„u?K?Ó×? ? ? ? ?ÓÝ Ë√ Ó„u?K?²? ? ? ? ? ¨ÆÆÆÆ ¨Ó„u³J½ ¨ÆÆÆÆË√ Óo?=K? Ó×?Ô*« w?ðü« «u?ÔD? I? ? ? ? ? ? Ú? Ô¹ s? ¨UCIU Æ°°ÆÆÆÚdÓBÚMÔð Ó·ÚuÓÓË

VOD)« Ê«Ëd wMODK dŽUýË V¹œ√ X?O? ? ? ? ? ? ³?« w? o? O?_« Z?¼u?U?? ? ? ? ? ? ¨ÌÂœË Ìr( s Ó„«dÔð ¨ÆÆÆÆ Æ°øoO?²F« wU?³ ÓpÔð«¡U?N²ý«Ë ÓpÔö?Š√ pË Ïd? ?H? ?Ë ¨Ïbz«“ Ïœb?? Ž Óp½√ Â√ ¨”U?M« ôË t? vM?F? ? ? ô ‰U?? ? L? ? ? A?« vK?Ž U¹UHÒMK ywFO³Þ ωœUFÔË ¨ÊuLC sÞ«u? Èu??Ý U?N?U??√ Óo Ô√ ô w²« VzU?? Ò«Ë r?]EMÔ*« =w?HÒM« Ë√ ‚d?? (« sŽ …bO?F³« ÊUD^A«Ë Í—«d?³« v« Ó„«dÔð ¨ÆÆÆÆ Æ°ø¡U³^d?«Ë dÓH)« 5Ž√ 5Š«uÞò l ÌW? ÒO½«uK?NÐ ÌW?«d??ý w ^X9 p½√ Â√ ¨f²½U?? d?O?ÝË å¡«u?N« ÊU??d??ÔI« „«– v?« ÌW? ÒOMO??ł ÌW?KBÐ ÊuMÐË—ò W¹«Ë— qDÐ ¨ÍbMK²JÝô« Íc« å„d?OJKO??Ý —bMJ√ò åË“Ëd? ŸU³ÒDUÐ ÎWK UŠ vË_« ÔtÔðdOÝ X½U v« …¡U?Ýù« ]bŠ ¨¡U?d)«Ë …ÒœU?(« r ÌWÒOA?ŠuÐ tOIO?Iý »d{Ë Áb«Ë w ÓÊu?? ¦? ?ŠU??³?« U¼d?? – sŽ ÚqH?? G¹ ÓX½√ √ ¨ÆÆÆrŠö*«Ë »«œü« q?O?U??Hð Óp Ó“d?? ?³¹ Ê√ o×?? ?²? ?? ?²? ? ¨Ó„«c?? ‰u?N?:« Ó„d?O?B* „d??²ÔðË ¨Ô…U?G^D« ”Uuðò ^ÍœU« ÔÊUD³I« Ó„dð UL t²?OM√ l å„dO?JKOÝò åmMœ«d?²Ý Èd³ TÞUý vKŽ «Î b?OŠË ¨Wu³<« q?O? ? ? ?³? ? ? ?š—_« „«– »d?? ? ? ? —e?? ? ? '« s »dG?« v« w UG« =ÍË«d?×B« s ÓX½√ √ ¨ÆÆÆ°øW?ÒOKO??ÒA« Ëe¹—U?³U? ÔÃU?Ò²« U?NÒKG?²?Ý« w²« ÊU?OÞ_« pKð uD?Ò« ‰U??L? ?Ž√ d?? ³? Ž ^w?½UD¹d?? ³« t?? U?¼«Òœ√ w??²?« V??N? ÒM?«Ë V? K?Ò? «Ë ÓÊu?H?u?²?¹ r¼Ë ÔWM«d?I« Óp¾Ë√ vKŽ ÊËd?O?GÔ¹ Ë√ ÓW?O½U?³?Ýù« ÓsH?^« W*U??(«Ë WMü« W? OKŠU??« Èd??ÔI« U?J? ¹d?? ? ? ? ? ?√ q?Š«u?? ? ? ? ? ? Ý —«u?? ? ? ? ? ? −?Ð r??N? M? ÓX? ½√ √ ¨ÆÆÆÆW?? ? ? ? ? ? ? ? ? O?Ðu??M? '« ÷—_« U?MF? ]q o?×? ? ?²? ? ? ? ? ?²? ? ? WM«dI« ÔWO×{ Óp½√ Â√ ¨¡UL«Ë Ós¹d?ÒŁb??²?Ô*« »«d?? Ž_« s s¹d?? šü« v²?ŠË W?U?H«Ë Wö?'« »U?IQÐ ÔcM «u«“ UË «uKLÓŽ ÚsÓ ¨WŠULÒ« ÃU?? Ò²« W? ?×?KB* W?MÝË WM?Ý 5²?? Ý X«“ UË ÔW?³JM« X½UJ =w½UD¹d³« —U??Ë ¨Ì«d??? ŠË ÌU??³J?½ Ôb«u??²ð r??N? D?z«d?? ? ? ? ? ? ? ? ?š w?? åÔ5? D?? K? ò ÔrÔ¼ «u?ðUÐË ¨åqO?z«d?? Ý≈ò rN?? ö?? Ž≈Ë ¨5−?? ?N?« ÊU?? ?OJ« œËb?? ?Š Ó”«d?? ?ÔŠ Ê«e?Š_« Ó…dO?Lš Ó„Ób?ŠË ÓX½√ ÓXMË ÓpF?? Óp²? ÒÔ√ Ô»u??F?ýË ¨ÊU??−? ý_«Ë ¨¡«u?? ²? ?ô«Ë ŸU?? O? ?²ù« q?ł«d?? w r?ÓL? ? ? ŠË ¨◊U?? ? ?O? ? ? Ò?« l?Ú ÓX?%Ë ÓpÔUŠ Æ°—UÒb«Ë »«d)«Ë œUH_« pK?ð ‰U?? ×? ? rN?ÔU?? ŠË ¨r?NU?? ×? ? ÌWMd?? Ó«– W? ŠU??³? ²? Ô*« ÊP?DA« U¼«Ëb??Ž Úd?A?²½« ÌW? ÒO½u??JÝuK$≈ s d??−? ?H« w—U??Ý Èb ÚX?Ý]dJðË Æ°dLÔ(« œuMN« ÊuOŽ Æ°‚UM²šô« ÒbŠ ÔV¹dG« UNÒ¹√ U¹ d?? N?½ w Ë ¨U]J?Ž w Ó„uK?²? ? ¨ÆÆÆÆ ¨Ú«dÔH« ¨·UDF*« ÓWKłœ w ¨åÚUò ÔrF^D« ÊU ¨rNÓF ¨«Ëb]A%Ë ¨Ú‚UFÔ*« ÔZÚKF«Ë qOK« ÔUMÐ ÓpM? «u?? d?? ÚÓ¹ Ë√ «u?ÔDI? ?Ú?Ô¹ w ¨Ú‚«dF«

»dG« s wðü« ‚dA« ∫·uK vOŽ

w UI¦« ÍbHB« ed ÂU√ b u«

w W?? O? ?³?Mł_« Áe?? «d?? Ë W?? ŽuM?²*« W¹dJH«Ë W?O U?I?¦« Wd?(« qOF?Hð X?½U?? ? ?Ë ÆW?? ? ? ID?M?*« w W?? ? ? O?MH?«Ë s d?³_« W?B(« ¨åv?M*« W³?²Jò‡ vKŽ Êu?—UA*« lKÞ« YO?Š ¨…—U¹e« W?? ?³? ? ÝUM?* U¼c?? ?HM?ð w²« Z?«d?? ?³« W?? O*U?? Ž W?? L? ?U?? Ž Ëd?? O?Ðò ‚öÞ≈ …—«“Ë l? o?O? ? ? ? ?M?²U?Ð å»U?? ? ? ? ²J?K? 5L?ÒO?I?« s «u?F?L?²?Ý«Ë ¨W?? U?I?¦« sŽ q?B? ? H? ? ? Õd?? ? ý v« U?? ? N? ? O?KŽ U?N?ðU¹u?²? ×?Ë W??HK²?<« U??N?U???√ W?? ¦?¹b?? («Ë W?? OM?G« U?? N? ? F? ?ł«d?? Ë ÆW?O½Ëd??²Jù« U?N? ²?³?²?J hš_UÐË rNM? d??O? ³? œb??F W?? d?? X½U??Ë X½d?²½ô« vKŽ l¹d?Ý Y×Ð ¡«d?łù Æ×U)« w rN¹Ë– l q«u²K Ë« b?? u?« dJý ¨¡U?? ?IK?« W¹U?? N?½ w s??Š v?KŽ åÍb??H? B« W?? ? ÝR??ò Ád¹bIðË tÐU−Ž≈ ÎU¹b³ ¨‰U³I²Ýô« ÎUŠd? fKЫdÞ WM¹b pK²9 ÊQÐ U??¾? ? tM b?? O? H?ð ÎU? O? «— ÎU? ?O? U?? IŁ tðU?b?Ð w¼U?C¹Ë ¨W? U lL?²?:« «u?U?Ë ÆW??O*U?F« W?O? U?I? ¦« e?«d*« w W?¹—U?? c?? ²« —u?? B« ◊U?? I? ?²?UÐ Æed*« ¡Uł—√ ¿¿¿

Êu?M?H?« U?? ? ? ?O?K? s? b?? ? ? ? Ë —«“ iOÐ_« d׳« ÷uŠ w WKOL'« åw UI¦« ÍbHB« edò jÝu²*« ¡UIK?« w t²—U?A ZU½d?Ð sL{ w W?? ? U?? ?I? ? ?¦«Ë ÊuM?HK? lÝU?? ? ²« b?? ?I? ? ?FÔ¹ Íc?«Ë jÝu?? ?²?*« ÷u?? ?Š W??³? ?ÝUM* Ëd??O?Ð w vË_« …d?? LK W?? O?*U?? Ž W?? L? ?U?? Ž Ëd?? O?Ð Êö?? Ž≈ W?ÐU?? ? ? ²?J«ò Ê«u?M?Ž X?% »U?? ? ? ²?JK? W?? ?F? ? ?U?? ?'« s …u?? ? ŽbÐË ¨ås?H«Ë ±μ∞ s d¦√ b? u« r{ ÆWO½UM³K« …—uc*« UOKJ« s ÎU³UÞË Î«–U²Ý√ W?—U?A0 ¨WH?K²? U?O?Mł sË WKO?? L? '« ÊuMH« b??N? ?F? b??O? L? Ž Ÿd?? ? ?H« d?¹b?? ? ?Ë ¨wÐu?¹_« rýU?¼Æœ W U{≈ ¨wKF« wKŽ b?NFLK YU¦« 5O?? F? ?U?? ł …cðU?? Ý√ s œb?? Ž v« b?¼U?? ? F? ? ? n?K²?? ? ?? ? ? s »ö?ÞË W?? F? ?U?? ?'« w WK?O? ?L? ?'« ÊuM?H« ÆWO½UM³K« Íu?Ðd?? ? ²« ŸU?DI?« o?M v?uð åÍb?? ? ? H? ? ? ? B« W?? ? ? ?? ? ? ?ÝR?? ? ? ò w? Õd?A« .b?Ið ¨…uK(« vHDB?Æœ U?N?−? «dÐË åW??ÝR*«ò s?Ž qB?H*« ed?ò —Ëœ v« W? U{≈ ¨UN?F¹—U?AË t?? U?? ? ?√Ë åw U?? I? ?¦?« Íb?? H? ?B«

V¹dD —bMJÝ« œuŽ WI «d0 ʬdI¹ g¹Ë—œ …bO¼“Ë ·uK vOŽ

ÎU?öË ÎU?ŠdÔł wU?OK« tMO³?ł vKŽ Ê«uQÐË dF?AUÐË bzUBIUÐ `CM¹ d?? ? ŽU?? ?A?« vI√ b?? ? Ë Æå‰U?? ?L? ? ?'« W?? GKUÐ Áb?zU??B? ? s W??Žu?? L? −? ? …b??O¼“ W??³¹œ_« t??²? ?I? «—Ë W??OÐd??F« WO?½dH« W?Lłd²?« …¡«dIÐ g¹Ë—œ t Òh?½ ÃU?? ?²½≈ w? U?? ?×? ? $ Y?O? ? Š bI? ¨vË_« …œôu« ‰UL?łË …Ë«dÞ «– bzUB? ULK ¡UI?²½« w UŽdÐ Ê« UŽU?D²Ý«Ë ¨wU?L'« ”U?Šù« ÎU? O? H? š Ϋ—«u??Š —u??N? L? '« w U??Ò¦? ³¹ w²« W?O u?B« «—«u?(« w vÒK& b??M?Ž „d??ð U?? ? ? ? ? ? ? ¨t?K? ¼√ 5?Ð —«œ tMŽ «Ëd?Ò³Ž ÎUO?ULł Ϋd?Ł√ 5FL²?*« Ϋ—U?? ?O? ?²? ? š« ¨Î«d¹b?? ?IðË ÎU? ? I? ?O? ? H? ? Bð ¡U?? ?Iù« w ÎôU?? ?L? ? łË bzU?? ?B? ?I?K d?ŽUA« Ê« Ád?– d¹b?'«Ë ÆdŠU?« »u?Uł f?U …ezU?ł ‰U½ ·uK? å5²?? š_« v?« WU?? Ý—ò t?? ²?¹«Ë— sŽ W?O½d?H« WGK« v« U?NL?łdð w²« Æw³FK« nODK«b³Ž

e??d*«Ë ¡UMO*« W?¹bKÐ s …u??ŽbÐ W?? O? F? ?L? ?'«Ë w½d?? H« w U?? I? ?¦« d?A½Ë WFUD*« lO?−?A² W?O½UM³K« d?? ŽU?? ?A« U?? ?O? ?Š√ ¨—«u?? ?(« W?? U?? ?IŁ v?O?Ž U??½d? w rO?I*« w?½UM³K« XOÐ w? W¹d?F? ý W??O?? √ ·uK?? bzU?BI« …¡«d? w t?²—U?ýË sH« WI? «d l ¨—u³?ł g¹Ë—œ …bO¼“Æœ ÆÆV?¹dD? —bM??J_ œu?? ? ?F?« vK?Ž ¡UMO*« W¹bKÐ fOz— WO?_« dCŠ s b?A?ŠË s¹b« r?KŽ —œU?I«b?³?Ž WŽuL−0 —uC(« eÒO9Ë 5L²N*« ÆwFU'«Ë Íu½U¦« »U³A« s ÊU??łÆœ s VO??Šdð W?L?K W¹«bÐ ¨¡UMO*« W¹b?KÐ fK−? u?C?Ž ¨U?uð W¹dŽUA« WLKJ« WOL¼QÐ ÁÒu½ Íc« W?LKJ« sŽË ¨·uK? v?O?Ž bMŽ rU?Ž ¡UM³ «Ò—UI« …dÐU?F« …uK(« ¡«dF?A« ôUOš ”UO? vKŽ rUŠ W½U?DK?« W?? LK?J«ò YO?? ?Š r¼«ƒ—Ë dH?Š s Òô≈ UN?−K¹ ô WJK2 w

b?FÐ l{«u²*« t?³?²J v« fKł ·eM ŸUD?²?Ô*« Ó—b? ÊU?J*« ]b?Ž√ Ê√ Ãd? ?ÚA? ?Ó×?Ô*« rKÓJ?« …œôËË ¨·Ëd?? (« ¨—b?]B« w W?u?²?J*« ”U?H½_« 5Ð Æ°»«b¼_« w WI]KÓFÔ*« l«Ób*«Ë v?« ÔqO?? ? ? ?ð Ôf?L? ? ? ?A« X?½U?? ? ? ÌiÐU?½ >wL?? ( Ì’d?? ÔI? ? ¨U?? ?NÐËd?? ž ¨ÌW]OÝuðËdÐ ÌUMFDÐ ÔÕUÒd« ÔtÚ²ÓMÓŁ√ ozU?œ vKŽ ÚX²³?ÓŁË ÚXÓMÓ¼ÓË U U?NMJ U¼—«b?? vK?ŽË ¨=wKO?? _« U?? N½U?? “ Î…Ód? ÚL?ÔŠ d??×?³«Ë Óo Ô_« Ôr?FÚDÔ¹ Íc« ÊU?? ? ? O? ? ? ?Ž_« s?Ž Ôa?K?ð ÎW? ? ? ?ÒO? ? ? ?³?¼– vI?³?O ¨=ÍœU?Òd« Ól«dÓÐ W?B?O?šd« vK?Ž ÎU? ?Šu?? ²? ?H? ?Ë Î«d¼UÞ Ôq?−? ?=« v?« …œu?? ? ? ? ? ? ?F?« s? o? Ł«u?« ‚—“_« ¨Ó`½«u?? ?ł öÐ ‚ö?D½ô«Ë ¡U?? ?C? ? H« ÷—_« Óf?O¹U?? ? ?I? ? ? Ô—œU?? ? G?¹ t½Q?? ? ? ]wK?−? ?²?« Ó„«– ÎU? ?I?½U?? ?F? ?Ô U?? ?NÓM?MÔÝË ¨ÊuM?E«Ë fł«u?? N?« s h Ó ]K?Ô*« qO? w …]b? ? ?ÓFÔ*« «—U?? ? O? ? N?½ô« sË Æ°Uu*« Ìq?Q??ðË ÌœËd?? ? ? ? ? ? ý b?? ? ? ? ? ? ?F?ÐË ¨ÆÆÆÆ b¹d?? −? ? Ò²«Ë X×?]MUÐ 5?³? ?]C? ?Ó? ?Ô ÓqH?D« „«– Ô‰Q???¹Ë tð«– ÔVÞU?? Ô¹ w? wU?? ? ?³«Ë Ók?I? ? ?O?« Ó“u?? ? −? ? ?F?« fM'« «c?¼ s Ó„«dÔð ≠ ∫t??U?? L? Ž√ Ϋ—u?CŠ =k?²J*«Ë w«d²?Ô*« =ÍdA?³« ÍœU?? ?N« jO?? ?;« 5Ð ÎôU?? ?F? ?²? ? ý«Ë ÔÁƒUË ÔtÔ×ÚK Ôj]Ýu?²¹ Íc« d׳«Ë 5Ð ÌWÒe?LÔ ÌUM×?ÝË ÌUMJË ÌUGÔ jÐU?N« œ«u?Ò«Ë …d?L^«Ë …d?I?^A« pK?ð s Ë√ ¨Ê«d?? ?OÒM?« b? ? «u?? ?Ó s v« wL?²?M¹ w²« W?ÒO½Úb? ÓF« W?ŠËb« ÔsU?Ò?« Ô„—U?³Ô*« Ôd?−? (« U?N? ²ö?ÔÝ

»U²JK WO*UŽ WLUŽ ËdOÐ ez«uł l¹“uðË W¹dFý «¡«d

—uM« b³Ž ÂUN« …dŽUAK ÂÒbIð —œU½ wЫ U¹œuK Æœ

¨—u?? ³? ?ł g¹Ë—œ …b?? O¼“ …—u?? ²? ?b?K ZU½d?Ð ‰u??Š ¨W??O? F? L? '« W?? ? Oz— - ¨»U?²JK W?O*U?Ž W?L?U?Ž Ëd?OÐ w s¹e?zU??H« ¡U??L? ?Ý√ sŽ Êö??Žù« …—uB« W UIŁ ‰uŠ WOD)« …«—U³*« U?N?O? „—U?ý w²«Ë »U?²J« W? U?IŁË fKЫdÞ ”—«b s ÎU³UÞ ÊuF³Ý ¨ÊËe?zU?? ? ?H?« U?? ? ?√ Æ…—uJ?«Ë ¡U?MO?*«Ë Õd? W³?UD« WOÐd?F« W?GKUÐ ∫rN? ¨¡U??×? O? H« W??{Ë— W¹u½U?Ł s …d¼“ ‰U?Ë W?³UD« W¹e?OKJ½ô« W?GKUÐË t¹—b½√ W¹u?½UŁ s ÊU?³? F? A« Ê«uKŽ W??GKUÐË ¨UM³K? W?O? L?Ýd« ”U??×½ w ÊU?²³UD« XL?ÝUIð W?O½d?H« W¹u?½U??¦?« s UM?Š WM¹“Ë w½U?? F? ?O? ? …ezU?? '« W?? O? ? ? ?–uŁ—_« W?? OM?Þu« «ezU?H« XKB?Š b?Ë «c¼ ÆvË_« W?? U??{≈ W?¹b??I½ ez«u??ł v?KŽ lЗ_« qJ W??FUD V²?? W?Žu??L?−? v« Æ„d²A

W?? ?O½U?M³K?« W?? O? ? F? ? L? ? '« XF?ÐUð W?? U??IŁ d??A½Ë W??FUD*« lO??−? A? ² ÊËU?F²UÐ ÎôU?Lý U?NðUÞUA½ —«u?(« ¨¡UM?O*« W¹bK?ÐË W?? U?? I? ¦?« …—«“Ë l W?? L? U?? Ž Ëd??O?Ð Êö??Ž≈ W?? ³? ÝU?M* WŽU w XK³I²ÝU Æ»U²JK WO*UŽ ÂU?? ? ? ?N?≈ …d?? ? ? ŽU?? ? ? ?A?« ås?H« X?O?Ðò U¼b?zU?? B? X?I√ w²?« —uM«b?? ³? ?Ž ÊU(√ vKŽ W “UŽ WO½dH« WGKUÐ W?? ? O? ? ?½U?? ? Ëd«Ë Êe?? ? («Ë l?łu« ÊUMHK? œu?F« ÂU??G½√ l W??I? «d??²? wÐ√ U?¹œuKÆœ X½U?? Ë Æ—U?? $ bU?? š —uM«b?³?Ž …dŽU?AK XÒb? b? —œU½ U?? N? ÝU?? ? Š≈Ë U?¼bzU??B? ?IÐ W¼Òu?M ÆÍdFA« W¹b?KÐ fOz— W?? O? ? ?_« d??C? ?Š Îö¦2 s¹b« rKŽ —œUI«b³Ž ¡UMO*« ¡«—b?? ? Ë ¨U?? ?u?ð ÊU?? ?ł —u?? ? ²? ? b?UÐ UOFL'« uËRË ¡UMO*« ”—«b W??LK? b??FÐË ÆW??OK?¼_« U??? ÝR*«Ë

WL²ð ≠ ULKJ« s d¦√ v« WłU×Ð U¼–UI½≈Ë lOCð ”bI« W¹d??BM?ŽË W?O? F? Ýu?ð W?O?K}z«d??Ýô« ÂU?? ? Ž q?J?AÐ 5?OM?OD?K?H?« b?? ? { w? wM?OD?K?H« œu?? ? ?łu« b?? ? ?{Ë U?? ? ? Ê≈ Æ’U?? ? ? š qJ?A?Ð ”b?? ? ?I?« ¨Î«b?? ł VO¼— ”b?? I« t ÷d?? F? ?²ð v« d?? ?L? ?²? ?Ý« «–« l{Ë v?« ÍœR¹Ë tH?u wHJ¹ ô «c ¨”bI« ŸU?O{ ¨U?? ? ?O?ML?? ? ?²?«Ë V?−? ? ? A«Ë W?½«œô« ÂU?OI?«Ë ¨«bŽU?*« iFÐ .b?IðË ∫WłU?×Ð qÐ ¨WdH?² UłU−?²ŠUÐ ÷ËUH²« ·UM¾²Ý« i — v« ∫ÎôË√ W??OKOz«d??Ýô« U?DD<« X«œ U?? w?K?O?z«d?? ? ? ? ?Ýô« q?(« o?O? ? ? ? ? ³?D?²? W¹—Uł ”bI« WM¹b w ÎUuBš w?H?J¹ ö?? ? ? ? ¨‚U?? ? ? ?ÝË Âb?? ? ? ? v?K?Ž U?{ËU??H*« nË sŽ …—Uð Y?¹b?(« nË s?ŽË ¨…—Uð U?¼b?? ?O? ? L? ? & sŽË ÷ËU??H? ²« ‰ö??š s ÊUDO??²? Ýô« ◊d?A ÊUDO?²?Ýô« nË sŽË …—Uð ÆÈdš√ …—Uð ÷ËUH²K Âu??Ið W?O? −? Oð«d?²? Ý« v« ∫ÎU? O½UŁ 5DK W?L? U?Ž ”b?I« Ê« vKŽ ¡eł UN½√Ë ¨U?N³KË UNKI?ŽË UNŠË—Ë ¨±π∂∑ ÂU?? ? F?« WK?²? ? ?;« ÷—_« s qJA?Ð U??NM ‰ö??²? Šô« d??Šœ ÊËœË ¡U??O? Š_« WœU??F? sŽ Ϋb??O?F?Ð ¨wK w²« W¹œu??N?O« ¡U??O?Š_«Ë W?O?Ðd?F« r{ s?ŽË ¨Êu??²?MOK? qOÐ U?? N? ?ŠdÞ √b³Ë ¨…dO³J« WO½UDO²Ýô« q²J« c?M 5?ŠËd?D?*« w{«—_« ‰œU?? ? ? ³?ð sŽË ¨≤∞∞∞ ÂUF« bOH¹œ VU WL vKŽË qF?H« œ— vKŽ Âu?Ið W?ÝU?O?Ý ◊Ëd?? ý 5??%Ë ¡U?? I? ?³« œd??−? ? 5?O? ? ? ? Ýb?? ? ? I?*« ÊU?J?« …U?? ? ? ?O? ? ? ? Š U??N? H? uÐ fOË W??O? −? Oð«d??²? ÝU?? W??O? −? Oð«d??²? Ý« sL??{ s ÎUJ?O? ²Jð qË ‰ö²Šô« ¡UN½≈ rþUM« UN b¼ ÊUDO?²?Ý« s ‰ö?²Šô« tÐ ÂU? U? rU??F*« d??O? O? G?ðË b¹u??NðË —U??B? ŠË p– t³?KD²¹ UË ÆW¹d¼u?ł …—uBÐ ¡UI?³«Ë œuL?B« q«uŽ e¹e?Fð s W?? ? U?? ? Ë ”b?? ?I« w? ¨W?? ?ËU?? ? I*«Ë ö?? Ʊπ∂∑ ÂU??F« WK²??;« w{«—_« n??Ë s??Ž Y?? ¹b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (« w?? H? J? ¹ 5U??OMÐ »UDš Ê« Ë« ÊU?DO?²? Ýô« u¹b?OH« d?³Ž ¨ÁU?I√ Íc« u¼U?OM²½ å„U?? ³¹ô«ò d9R?? w? f½d?? H½u?? W??uJ(« Ê≈ Æ·U?? d??O? žË iU??ž »dŠ WuJŠ ¨WOU(« WOKOz«dÝô« w¼Ë ¨W¹dBMŽË ÊUDO²Ý«Ë Ê«ËbŽË fO?ÝQð c?M ÎU? dDð W?uJ?Š d?¦?√ U?? N? ?²? ?N? ?ł«u* w?HJ¹ ôË Æq?Oz«d?? Ý« uKÝË√ ‚U?HðUÐ `K?²UÐ —«d?L²?Ýô« ¨fOuÐU½√ —UË o¹dD« WÞ—UšË …d?? ?O? ?*« W?? ?F? ?ł«d?? ? s b?Ð ô qÐ W?? ?¾¹d?? ?łË W?? ?I? ? O? ? L? ?Ž W?? ?F? ? ł«d?? ? w²« d?³?F«Ë ”Ë—b« ’ö?²?Ý«Ë v« qu?? ²« …—Ëd?? { U??N? ?Ý√— vKŽ qŠ«d?? ? ÊËœ Ÿ«d?? ?BK w?zU?? N?½ qŠ sŽ U¹U??C?I« qB?? ôË ¨W?OU??I?²½« W??O? F? łd?? ”U??Ý√ vKŽË ¨U??N? C? FÐ ö? ÆW¹«b??³« s W?eKË W??×?{«Ë d?? O? ? uð ÊËœ ”b?? I?« –U?? I½≈ s?J1 œu?? L? ? B« U?? O?½UJ≈Ë U?? u?? ?I? ? W??d??F? ? l{Ë ÊËœË ¨W??O? I? ?O? I? (« ¨d?³?_« W??d?F*« ‚U?O? Ý w ”b?I« ô w²« ¨wMÞu« ‰öI²Ýô« WdF W?? ?ËU?? I? ? ÊËœ d?? B? ? ²Mð Ê« s?J1 ÎUML?Ł l b¹ q²??;« qF??& …d?L? ¦? Æ°°tö²Šô ÎUOUž

W?? O?Ðd?? G« W?? ?H? ?C?« W?? ŠU?? ? ? s ”b?? ? ? I?« Êu?J?ð Ê« lM?* ¨W?K?²? ? ? ?;« W?Ëb?K? W?? ? ? ?L? ? ? ? ?U?? ? ? ? Ž WK?²? ? ? ? ?;« À«b?? ?Š≈ o¹dÞ s?Ž ¨W?? O?MO?DK?H« w Í—c?? ?ł w? «d?? ?žu1œ d?? ?O? ? O? ? Gð Ê« w V?ždð U?? N½√ W?? U?? š WM?¹b*« w? »d?? ? ? ?F« ÊU?J??« œb?? ? ? Ž Êu?J?¹ ·b??N?ð U??L? ¨·U??{√Ë Æ•±≤ W?M¹b*« W?H?C« ‰U?L?ý q?B? v« qOz«d?Ý« Ác¼ o¹dÞ sŽ UNÐuMł sŽ WOÐdG« ÊuJ²?Ý w?²« W?O½UDO?²? Ýô« WK²J« ≤∞ v« ±∏ ÷d?? FÐË r?K ≥μ oL?? FÐ Ê« wMF?¹ p– Ê« v« Ϋd??O? A? ? ¨rK U?M?Þu?? ? ? ?²? ? ? ? ?*« 5?Ð q?«u?? ? ? ?²?« Èd?I« 5ÐË ¨w «d?G?ł W?OK}z«d?Ýô« Æ‚UH½_« d³Ž WOMODKH« Êb*«Ë ·U?? ?{√ ”b?? I?« d?? O? ? B? ? sŽË U¼U?&« …b?Ž „UM¼ Ê≈ ∫w?−JH?²« ∫w¼ WOKOz«dÝô« ·«b¼_« oO³D² Âb¼Ë »d??F« ÊUJ« œb?Ž h?OKIð —«b?? ?łË U?¹u?? ?N« V?×? ? ÝË ¨‰“U?M*« U??F? L? ?−? ²« q ëd??š≈Ë ¨q?B? H« qš«œ W?? ?F? ?«u« W?? ?OÐd?? ?F« W?? O?½b*« r{Ë ¨U??N? ł—U??š v« WM¹b*« œËb??Š qš«œ v« W??O½UDO??²?Ýô« q?²J« q U?OKL?Ž Ê≈ ∫‰U?Ë Æ”b??I« WM¹b? ¨WK²;« ”bI« WM¹b w b¹uN²« —«d?? ? I« c?? ? O? ? ?HM?² W?? ? b?? ? I? ? ? u¼ d?ONDð W?OKL?Ž ÀbŠQÐ wKOz«d?Ýô« rNO« dEM«Ë 5OMODKHK wdŽ ÆWM¹b*« w gOFð WOK√ WŽuL−L W?³UD*« …b?ײ?*« 3_« —«d ‰u?ŠË qOz«dÝ« Ê≈ ∫‰U ÊU?DO²Ýô« nuÐ WM¹b? w? Á—œU?B?² ÎU?¾?O? ý o³ð r •∏∂ —œU? wN? ¨W?K²?;« ”b?I« Èu?Ý o³¹ rË W?K²?;« ”b?I« s W?? ? ? ? ?I?D?M?*« w?¼Ë ¨W?M?¹b?*« s? •±¥ d?³?Ž U?Nð—œU?B? rN sJ1Ë W?OM³*« Æ5³zUG« Êu½U WK²;« ”bI?« w Íd−¹ U Ê≈ jD? s? W?IKŠ œd?−? ¨ÎU? OU?Š ‰ö?²? Šô« cM ÎU?ŽU??³ð Ác?O?H?Mð r²¹ ÂU?? ? F?« Ê«d¹e?? ? ?Š w w?KO?z«d?? ? Ýô« «c¼ c??O? ?HMð b??ŽU??B?ð b??IË Æ±π∂∑ uKÝË√ ‚U?Hð« b?FÐ t?ð—uKÐË jD<« »e??Š s? …—œU??³0 ±ππ≥ ÂU?? F« w w²« W¹bK³?« d?√ YO?Š åœuJOK«ò WDš d?*Ë√ œu??N¹≈ U??N? Ý√d?? ²¹ ÊU?? UN? b¼ å≤∞≤∞ ”bI«ò rÝ« X?KLŠ …dz«œ s? W?? Ýb?? I*« WM?¹b*« ëd?? š≈ U??N? F?ÐUÞ d??O? O? ?Gð d??³? Ž ÷ËU?? H? ²« ”b?? I« b?? ?O? ?ŠuðË ¨w «d?? žu?1b« ¨W?? ?O?Ðd?? ?G?« ”b?? ?I«Ë W?? ? O? ? d?? ? A« l —Ë »d?F« U?N½UJÝ œb?Ž hOKIðË ‰uK×Ð Êu??OK v« œu?N?O« U??N½UJÝ UÝ—UL*« dL?²Ý«Ë ¨—uc*« bŽu*« WD)« Ác?¼ c?O? HM?² W??OKOz«d??Ýô« VU?Fð bFÐ d*Ë√ W¹ôË W¹U?N½ rž— s? W?¹b?K?³?« W?? ? ? ? ÝUz— v?K?Ž W?Łö?Ł r¼d??š¬ ¨t???H?½ wMO??L? O« dJ??F*« ”b?? ?I?« W¹bK?³ w?U?? ?(« fO?zd« w ÎU dDð r¼d¦√ u¼Ë UdÐ dOM w 5?OM?OD?KH?« s t?? ? H? ? «u?? ? b?I? ÆÂö?« W?O?KL?Ž sË ”b?I« W?OK?Oz«d?Ýô« «¡«d?łô« b??ŽU?Bð U?? ?L? ? ¨wM?OD?KH?« œu?? łu« b?? ?{ t?? ?³? ? BM? t?? ?LK?ð c?M ¨ÎU? ? H? ? O? ? Ë ¡w− lË Æw{U*« ÂUF« nB²M …b?Ý v« W?O?½U?¦« u¼U?OM²?½ W?uJŠ UuJ(« d¦√ d?³²Fð w²« ¨rJ(«

rN o?I? ýË sU?? ? ¡UM?ÐË ¨VUÞ Ælu*« «– w œb?? ?N¹ Íc« d?? ?³? ?_« d?D)« Ê≈ ”b?? I« w? wMO?DKH?« œu?? łu« hU?Mð —«d?? ?L? ? ²? ?Ý« u?¼ ¨W1b?? ?I« wM?OD?K?H« w×?? ? O? ? *« œu?? ? łu« ◊U?? ? A?½ q?I? ? ?²?½« YO?? ? Š ¨w?Ðd?? ? F?« W¹œuN?O« WO½UDO?²Ýô« U?OF?L'« qI½ ‰öš s ¨w×O*« w(« v« W??O½UDO??²?Ýô« U??O? F?L? '« …œU?O? ÆÈ—UBM« …—UŠ v« U¼dI ÊQÐ …d?? «u??²*« U??ODF*« b??O? HðË 5O?? ? ×? ? O? ? ?*« 5O?? ?Ýb?? ?I?*« œb?? ?Ž …b??K? ³? « q??š«œ 5??O? ?M? O? D? ? K? H? « μ∞∞∞ u?×½ v« Êü« qB¹ W1b?I« ∑∞∞∞ u??×½ r?N? O« ·U??C¹ ¨W?? L? ½ W?? ?ID?M ×U?? ?š Êu?MDI?¹ W?? ?L? ? ½ U?? ?OzU?? ?B? ? Š≈ Ê« ÎU? ? L?KŽ ¨—«u?? ?Ý_« ±ππ∑ ÂU?? ?F« —b?? ? W?? ?OMO?D?K s w?U?? ?L? ? ł≈ œb?? ?Ž s?Ž XŁb?? ?% ”b?? ?I« œËb?? Š w? 5O?? ?×? ?O? ? *« ±μ∞∞∞ v?« q?Ë ÊU?? ? ? ? Èd?? ? ? ³?J?« œ«bŽ√ d?O−?Nð v« dO?A¹ U ¨W?L½ UNM WHK²? ‰UJýQÐ rNM …dO³ Êu½U?? ? IK? ÎU? ? I? ? Ë W?? ?U?? ? ù« œb?? ?Ž w hÒKIð v«Ë ¨–UA« wKOz«dÝô« œ«b?Ž√ ‰U??I?²½« V³??Ð ¡ôR¼ œ«b?Ž√ X?O?ÐË t?K?« «— w? s??J??K? r?N?M? d?Cš_« j)« qš«œ v²?ŠË ¨r( s hK?? ²«Ë s_« ¡«—Ë ÎU? ?O? F? Ý sŽ ÎU?¦×ÐË ¨W?¹œUB?²?ô« ◊uG?C« lO?D²?? ??ð ô w²« q?L? ? F« ’d?? ? ”bI« w WOMODKH« UÝR*« «œU??N? A« WKL??( v²??Š U??NMO??Qð Æ¡ôR¼ s WOFU'« b?? ?ŽU?? B? ? ²« œU?? ?FÐ√ „—b½ w?JË U??D?D? <« w? Âu?? ? ? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ? ? ? ;« W?? ? ?O? ? ? ?F? ? ? Ýu?? ? ? ²« W?? ? ? OK?O?z«d?? ? ?Ýô« d?O? A½ ”b?I« ¡«“≈ ¨W??O½UDO??²?Ýô« qB?? O? ?Ý 5O?? Ýb?? I*« œb?? Ž Ê« v« ΫœUM²Ý«Ë ¨WOKOz«dÝ« UÝ«—b ÎUI Ë v²??Š ¨w½UJ?« u??LM« ‰b??F? v« q?š«œ ÎU? ? ?H?√ ≥∑∂ v« ≤∞≤∞ ÂU?? ? F?« W?? ? ? O?K?Oz«d?? ? ? ?Ýô« W?¹bK?³?« œËb?? ? ? Š 5?Š w? ¨”b?? ? ? I?K? W?? ? ? ?F?MD?B?*« w 5?OKOz«d?? Ýô« œb?? Ž lHðd?? O? ?Ý ∂μ∞ v« WOÐdG«Ë WOdA« ”bI« n√ ≤∞∞ s »d?I¹ U? r?NM ¨ÎU?H√ UMÞu² w ÊuL?OI¹ sÞu² ÷«—√ v?K?Ž XL?? ? ? ? O? ? ? ? √ W?¹œu?? ? ? ?N?¹ ”b?? I« w …—œU?? B? W?? OMOD?K ¡«d?³?š Ê« rž—Ë ÆWK²?;« W?O?d?A« ÊuJJA¹ 5OK?Oz«dÝ«Ë 5?OMODK Ê_ W?? OKOz«d?? Ýô« «d¹b?? I? ²?« w wMODKH« w½UJ« uL?M« ‰bF ‰b??F? s ·U??F? {√ WŁö??¦Ð d??¦? √ w?M¹b?« d?? ? ?O? ? ? ž w?½UJ??« u?? ? ?LM?« w½UJ?« u??LM« ‰b??F? wH??F? CÐË „«—œ≈ rN*« Ê« Òô≈ ¨wM¹b« ÍœuNO« r²¹ wJ Êu?OKOz«dÝô« jD?¹ U W?? ? ? ? ? ?O?M?O?D??K?H? « j?D?)« l?{Ë ÆUNUA ≈ vKŽ …—œUI« ¨w−?JH?? ?²« qO?Kš —UJ?ý√ U?? L?J W?O?F?L?ł w j?z«d?)« …dz«œ d¹b? W?u?J(« ÊS? ¨W??OÐd?F« U??Ý«—b« œËbŠ lOÝu²Ð X?Ždý WOKOz«dÝô« t?? OU?? F? ?ò W?? O½U?DO?? ²? ?Ýô« WK²?J« vKŽ UMÞu²? ∏ rC?² årOËœ√ W?U≈Ë ¨≤rK ±π± U?N²?ŠU? ÷—√ •±∞ Ÿe?? ²M?ð w²« Èd?? ³J?« ”b?? I«


∂≤ WM« ≠ ∂π∏± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∑ tO o «u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ≤≤ WFL'«

ÊöŽ«

±∞


±± W¾OÐË W{U¹— WL−M« wL¹ …dJ« œU%≈ ÎUOÐdŽ qŠU«Ë ÎU¹uOݬ bNF«Ë

∂≤ WM« ≠ ∂π∏± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∑ tO o «u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ≤≤ WFL'«

UOłuuMJ²K WOdO_« WFU'« w ågðULOKOðò

t??²? Kł w ¨Âb??I« …d?? œU??%« —d?? W?L? −M« wI¹d?? W?O? L?ð ¨W??O?Žu??³?Ý_« ©”QJ« q?DЮ b??N?F«Ë ¨©Í—Ëb?« qDЮ œU?? ?%ô« ”Q?? ? w ÊU?M³? qO?? ? ¦? ? L? ? ?² ”Q nOË® qŠU« »U³ýË ¨ÍuOÝü« ¨≤∞±∞ ÂU?F »d?F« ‰UDÐ√ Í—Ëb ©ÊUM³ s Í—Ëb« VI WL?−M« “«dŠùò p–Ë nO?? Ë w³?? I b?? N? ?F« l?L? łË ¨W?? N? ?ł ÆåW?? ? ?O½U?Ł W?? ? ?N? ? ? ł s ”Q?J«Ë Í—Ëb?« ”Q VI bNF« “«d?Š≈ œU%ô« bL²Ž«Ë ¨t?? ? ²? ? ?¾?MN?ðË ≤∞∞π ≠ ≤∞∞∏ rÝu?* ÊUM?³ ¡U?? H? ? B«Ë b?? ?N? ?F?«Ë W?? L? ? −M« q?¼QðË v« qŠU??« »U??³? ýË …d??³*«Ë —U??B½_«Ë w ÕU ù«ò œU%ô« —dË ÆW³M« ”Q …—ËbÐ W—U?A*« w 5³ž«d« ÂU?√ ‰U:« WM¹b? w? ÂU?Ið w²« W?OËb?« V¹—b?²« ±∏Ë »¬ ≥± 5?Ð U?? ? ¨W?? ? ?O½U?*_« nO?MO?¼ v« rN?ðU?³K?Þ .b?I? ² ¨5?K³?I?*« ‰uK¹√ ¨t??O« W??³? ? ²M*« Íœ«uM« d??³? Ž œU??%ô« —U¹√ ≤μ 5?MŁô« U¼U?? B? √ WK?N? sL?? { W??—U??A? vKŽ œU??%ô« o «ËË ÆÍ—U??'« »d?ž Wu?DÐ w ôU?B« …d? V??²M 5Ð U? ©Êœ—_«® ÊUL?Ž w WO½U?¦« UO?ݬ Æ5K³I*« ‰uK¹√ ∑Ë »¬ ≤π

W??O? ?d??O? ?_« W??F? ?U??'« X?LE½ ÎU? u¹ ¨f?KЫdÞ w U??O? ?łuuMJ?²K W?F?U??'« »öD Îö¹uÞ ÎU?O?N? O? dð W??O?N? O? dð W?O? {U¹— ÎUÐU??F√ sL??Cð Æse« s 5²ŽUÝ Èb vKŽ ¨w?½UM?³?K?« wM?Þu?« b?? ? ? O? ? ? ?AM?« w »öD« ÊËR?ý ‰ËR??? W?LKJ ÊU?? ? ?ł f?KЫd?Þ w W?? ? ?F? ? ? U?? ? ?'« W?ö??Ž sŽò Àb?% Íc« w?{U?I« rNðcðU??ÝQÐË rN??²?F? U??−Ð »öD« WU≈ vKŽ œÒb?ýË ÆUNMO²9 WO?HOË ”—«b??*« w? U??ÞU?? ? ? ? ? ? ? ? A? ½ «c?J? ¼ ÊUJ q w Ë W¹b½_«Ë UF?U'«Ë wÝUO« ÊUI²?Šô« s nOH²K Ÿ—U??A« v?KŽ dDO??*« w?ÐU??? ²½ô« Ác?¼ ZzU?? ? ?²?½Ë t?? ? ?²? ? ? Òd?Ð w?½UM?³K?« …bzU?? ?H?UÐ œu?? ?Fð w?²« UÞU?? ?A?M« s tMŽ Z²M¹ U?Ë ÂU?F« u?'« vKŽ Ÿ—U??AK?Ë »U??³? AK? W??O? ? ?H½ W??Š«— w?U?? ? ²?U?ÐË ¨ÂU?? ? Ž q?J?AÐ w?½UM?³K?« ôU−?«Ë ôUJýô« s nH¹ U?N?ÐU?×?_ U??N?d?²M? W?OÐU?? ²½ô« Æåô « «u½U 5×ýd 5OÝUO« w WDA½_« oM Õd?ý U¼bFÐ U?Ołu?uMJ²K W?Od?O?_« W?FU?'« —d?? ? ? I?*« »U?? ? ? F?_« wJ?¹d?? ? ? Š w?½«œ U?ŽœË ¨W??F?³?Ò²*« 5½«u??I«Ë U?N?²? U?≈

ezUH« o¹dH«

¨wðU?? H? ?OM d?? L? ?Ž ¨—U??F? ?A« ×u?? ł UMOKO?Ý ¨w³KŠ Õd? ¨‰u?³Žœ wu?ł Æœ«dÞ ÂöŠ√Ë WO{Už ”ËRJ?« wJ?¹d?? ? Š rÒKÝ U?¼b?? ? FÐ Æs¹ezUHK ez«u'«Ë Íu?? ? ł ∫◊U?? ? A?M« v?KŽ ·d?? ? ý√ œU¹“ ¨w½U?¼ Â√ ‚«“d«b??³? Ž ¨w½«—u?? ÆwýuF½ bLŠ√Ë Õu² ¿¿¿

W?O{U?¹d« ÕËdUÐ l²?L²K l?OL?'« vKŽ UNР«e²ô« WO?L¼√Ë UN²OL¼_ ‰eM*« Ë« Ÿ—U??A« w Ë« V?FK*« ÷—√ w UM?I? «d??²? ÊUJË ÊU??“ Í√ w Ë —b? U?M³ÒM−¹ U2 W??OKL??F« UMðU??O?Š sŽ W?? &UM?« U?? −MA?? ²« ÊU?Jô« ÆWOÝUO« UÐUD)«Ë U«e²ô« ◊U?AM« W¹«bÐ w?J¹d?Š sKŽ√ rŁ W³?ŽôË ÎU³Žô ∂¥ t?O „d?²ý« Íc« nR*« o¹d?H« ¨‰Ë_« ed*UÐ “u?HO ¨Õb??Šœ s??×? ¨w U?? w½«œ ∫s

dO³J« ‚—“_« WKLŠ dB« ”√—Ë ¡UMO*« TÞUý vKŽ

WÒK« …d œU%« bË q³I²¹ wH¹—

WKL(« s

∫w?U?? ? ?²« q?J?A« v?K?Ž 5—U?? ? ?A?*« Âe?F«ò W??O?F? L?ł ¨w½UM³K?« gO?'« ¨…eO2Ë WH?O¦ W—U?A0 å…œUF«Ë WÝ—b ¨ÊU?O³BK wł“U?O« WÝ—b W?O³¹c?N?²« W?Ý—b ¨UM³?K …UO?(« œU%« ·UA ¨W¾O³« ·UA ¨UM³K ¨—«u½_« ·U?? A? ? ¨wMÞu« »U?? ³? ?A« fKЫdÞ U?²¹bKÐË d?L?Š_« VOKB« Æ¡UMO*«Ë WK?¦2 “—b?? ?O? ? Ý W?? ? O? ? F? ? L? ? ł Ê≈ fKЫdÞ w ¡UDF« q¼√ W?O?FL?−Ð Ác?¼ w?? „—U?? ? ? ? ? ? ý s?? q? d?J? A?ð w²¹bK³ U¼dJý tłuð UL ¨WKL(« ÁU?O U?L?N?F¹“u²? ¨¡UMO*«Ë fKЫdÞ v?K?Ž n?O?E?M?²?« «Ëœ√Ë »d?? ? ? ? ?A?« åÍb?H? B« W?? ÝR?ò‡Ë ¨5—U??A*« ÆrN —UD ù« W³łË UN1bI²

vK?Ž …d?? ? A? ? Ž W?? ? O½U?? ? ¦« W?M?K “—b??O? Ý W??O? F? L? ł XLE?½ w«u??²« w²«Ë d?O³J« ‚—“_« WKL?Š W¹UMFK T?ÞU?? ? ? ?A?« n?O?EM?ð v?« ·b?? ? ? ?N?ð s ÀuK²« s t?²?¹U?L?ŠË w½UM³K« …—u??UM?« v²??Š ÎôU??L? ý W??C?¹d??F« ÆÎUÐuMł w U?N³?O?B½ WKL?(« ÁcN ÊU?Ë X?K¦?? ? b?? ? ?I? ? ? ¨¡UM?O*«Ë f?KЫd?Þ fKЫdÞ w? ¡UDF« q¼√ W?O? F?L?ł WKL?Š r?OEMð w “—b?O?Ý W?O? F?L?ł ÆTÞUA« nOEMð U?? ?O? ? ?F? ? L? ? '« l?O? ? L? ? ?ł XŽœË W?? O? ?H? ?A?J« U?? ? ?ÝR?*«Ë ”—«b*«Ë w W?—UA*« v« w½UM³K« gO?'«Ë vK?Ž b?? ?²? ? « w²?« WK?L? ? (« Ác¼ ¡U?? ? L? ? ?Ý√ X?ł—œÔ√Ë TÞU?? ? A?« ‰uÞ

b u« tU³I²Ý« ‰öš wH¹— ¡«uK«

vK?Ž WK?« …dJ? ≤≤‡« W?? ?O?Ðd?? ?F« oO?? ? — b?? ?O? ?N? ? A« f?Ozd« ”Q?? ? W?ŽU w X¹d?ł√ w²«Ë Íd¹d?(« W?M?¹b?*« w? qO?? ? ? ? L? ? ? ? ?'« —U?? ? ? ? O?Ð W?? O«b?? O? ? t Âb?? Ë ¨W?? O? {U?¹d« W?? O? ?{U¹d« WM?¹b*« Ÿ—œË WuD?³« ÆWÒ³×Ë d¹bIð ÊuÐdŽ U? Ê« b?? uK wH¹— ¡«uK?« b?√Ë u¼ ¨wKš«b« s_« Èu tÐ XU dJýË ¨UNÐ ◊uM*« wF?O³D« —Ëb« Ê« ÎU?OM?L?²? ¨t??²?²?H v?KŽ œU?%ô« w UNIQð WK« …d W³F q«uð w q?O? ¦9 d?? O? š t?K¦??L? ?² ÊUM?³ W?? ?O?Ðd?? ?F« W?? ?O? ? ?{U¹d« q? U?? ?;« ÆWOËb«Ë W¹uOÝü«Ë

Èu?? I ÂU?? F« d¹b?*« q³?? I? ²? ?Ý≈ ·d?? ? ? ? ý√ ¡«u?K?« w?K?š«b?« s?_« WK« …d? œU??%« s Ϋb? Ë ¨wH¹— U??O? ?šU?? —U?? OÐ W?? ÝUzdÐ ¨ÊUM?³ w wKŽË ÊU?Ołd?Oł 5JO? W¹uC?ŽË fOz— —u?C?×Ð ¨W?LF½ œ«R? Ë “«u? W?? O? {U?¹d« WM¹b?*« …—«œ≈ fK−?? ÂU?? F« o?M*«Ë W?? ? ?O? A?« ÷U¹— —U?? ? ? ? ? O?ð w? W?? ? ? ? ? {U?¹d?« ŸU?D?I? u??³? OГ s?¹b« ÂU??? Š q³?? I? ²? *« ÆÊ«uNKÐ œ«R Ë vKŽ w?H¹— ¡«uK« b?? u?« dJýË s_« Èu? U?N?²cÐ w²« œu?N?'« s_« vKŽ W?E U?×?LK? wKš«b« Wu?D³« ÕU?? ?$≈ w W?? L¼U?? ?*«Ë

å⁄U³B« VOŠ WI¹bŠò XMÒýœ ¡UMO*« W¹bKÐ

WI¹b(« w

Æ¡U u«Ë ¡UDF«Ë W³;« ÊU?? …—œU??³*« VŠU?? Ê≈ ∫·U??{√ ÷—√ rNÐ XU??{ s¹c« œ«Ëd« s rU??F?« l??Ò²¹ b??F?¹ rK ¨5D?K XðU?ÐË ¨rN?? ö??Š√Ë r?NðU?? Šu??L?D vK?Ž Èd??š_«Ë 5D?K vK?Ž 5Ž `?O? ? ? ?*« V?×Ð i?³?Mð W?z— ÆÊU?M³? oI?% b¹ ƉuÝd« V×Ð Èd?š_«Ë U?? N? ? ?H½ XÝd?? Èd??š√Ë ¨“U?? $ù« w «“U$ôUÐ n²J¹ rË Æ¡UDFK ŸËd?A? q qÐU?I?L? ¨tKL?Ž ‰U?−? ÁU?? & …—œU?? ³0 Âu?? I¹ ÊU?? Áe?? −?M¹ w ULBÐ t X½UJ ¨t²√Ë t³Fý U?NðUO?HA?²?Ë 5DK U?FU?ł w U?N?O? ”—œ w²« W?F?U?'« w Ë ÊËUð ×u?? ł W??F? ?U??ł w Ë ¨Ëd?? OÐ e?d?? t?U? — l? U?N?O? fÝ√ w²« ≠ w?ö?? ? ? Ýô« —«u?? ? ? (« W?? ? ? O? ? ? ?LM?ð W«“≈ w r¼U?Ý Î«d?šRË ¨w×?O?*« ÆÊUM³ vKŽ ≤∞∞∂ ÂUŽ Ê«ËbF« —UŁ¬ f?O?z— r?ÝU?Ð d?? ? ? ? ? ? ? ? ? '« d?J?ýË vK?Ž ⁄U?? ³? ? B« V?O? ?? ? Š W?? u?J(« s? —œU?? ? ? ³?¹ Ê« v?M?9Ë ¨t?ð—œU?? ? ? ³? ? ? ? U¹U?? C? ? v« “U??O? ?×½ö? t½u??N? ?³? ?A¹ sJL?²ð Ê« q√ vKŽ ¨rN²?√Ë rN³?Fý l¹—U?A?*« W?U?≈ s W?K³?I*« UMU??O?ł√ ÆWK²;« UM{—√ s WFIÐ q w

‰ULA«Ë fKЫdÞ …—U& Wdž XuÝËdJ¹U Èb BizSpark ZU½dÐ ‚öÞ≈ w p¹dý …—U¹e?Ð ÂU?? O? ?I« r?N? ?OK?Ž ÎU? ?OM?L? ?²? ? ‰U?LA?« W d?ž w åBiat WM{U(«ò UuKF*« s b¹e*« vKŽ ‰uB×K Æt öšË ZU½d³UÐ WIKF²*«

œuF¹ Ë—UU½U ”u²Muł v«

UuKFË WOKð 3 4

4 1 6

5

6

π

7

9 7 5

9

1 3

6

7

9 1

5

4

8

7

4 8

8

6

∏≥ r— uËœuÝ qŠ 3

1

5

6

7

9

8

2

4

7

8

9

4

5

2

1

3

6

2

4

6

3

8

1

5

9

7

5

6

8

7

4

3

2

1

9

1

7

4

2

9

8

6

5

3

9

3

2

5

1

6

7

4

8

8

5

3

1

6

4

9

7

2

6

2

1

9

3

7

4

8

5

4

9

7

8

2

5

3

6

1

ÍuM« „«d²ýù« œ«d ú ƉƉ n√ μ∞ UÝR*«Ë „uM³K ƉƉ n√ ≤∞∞

∏¥ r— WJ³A«

2

9 ∏¥ r— åu Ëœ uÝò jÝu² Èu²

∫U¹u?²?? WŁö?Ł W?³?FK« Ác?N VF ¨jÝu² ¨qNÝ ∫W³FK« bŽ«u ¨W½U?š ∏± s WJ³?ý pU?√ ≥ ™ ≥ UFÐd π W?LI π ™ π W??ž—U??H« U½U??)« ¡q p?OKŽ ÎU? ?O? ? Ž«d?? π v?« ± s ÂU?? ?—QÐ jš Í√ w r— Í√ —«dJð ÂbŽ q q?š«œË Íœu?? ?L? ? ?ŽË√ wI?? ? √ ÆlÐd wMBŠ dOLÝ åb−Ð√ò ∫l¹“u²« ∞∂Ø≤±∏±∏± ∫nðU¼ ∞∂Ø≤±∏≤∏≤ ∫fU

μ

¥

±

∫ÎUOI√ æ ± r?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ýô« ≠± d?? ? ŽU?? ?A? w½U?? ? ¦« ≤ ≠≤ ¨Íd?? ? ? −? ? ? N? ? ? ? ½U?? ? ? ? ? ? ¦? « r?Ýô« ≥ w? ≠ Íd?B? d?ŽU??A ¥ ≠ q?? Ýd?? ?¹ ≠≥ ¨t?? ≈ `³?? ?« ≠¥ ¨o?¹dÞ μ W?K−?? ? ≠μ ¨q?O ≠ ∂ ≠∂ ¨W?¹d?? ? ?−? ? ? N? ? ? w?½U?? ? ? ? ? ? ¦? « r?Ýô« ∑ ¨W¹d?−?N? WDЫd ≠ u??K? Š f??J? Ž ≠∑ ∏ rÝô« ≠∏ ¨t?? Šd?? π d?? ? ŽU?? ?A? w½U?? ? ¦« ≠ Íd?? ? ? ? −? ? ? ? N? ? ? ? ? V¹œ_ w?½U?? ¦« r?Ýô« ≠π ¨wML?? ²?K ≠μ ¨·c?? ?I?« ≠ W?? ?O? ? ³M?ł_UÐ o?¹dÞ ÆÍd−N d??H? ?Š ≠ ÂUM ≠ W?? Ëe??−? wL?? ×¹ ∫ÎU¹œuLŽ æ s? ≠ r?K? þ ≠∂ ¨©W?? ? ? ? ? ?Ýu?J?F? ? ? ? ? ? ® Íd−?N d?ŽUA ‰Ë_« rÝô« ≠± vKŽ√ ≠∏ ¨t?²U??{ ≠∑ ¨U½«uO?(« ≠≥ ¨÷d?? ≠ ¡U??ł—Ë ≠≤ ¨U?? ö??Ý ≠ dŽUý ≠π ¨w?Ë ≠ WOUFUÐ t?Lł ≠¥ ¨d??L? d??O?G? Bð ≠ W?F? ?²« b??FÐ oÐU« œbF« qŠ ≠μ ¨ÆÆÆ≠¥ ¨b??O? ³? Ž ÊU??ł ≠≥ ¨—u?F? ý ≠ b¹œË ≠≤ ¨»U?¹œ wK — ≠± ∫ÎU? O? I? √ æ Æ—œUM« ≠π ¨n¹dý ÊËbKš ≠∏ ¨—Ë ≠ h ≠∑ ¨w«d bLŠ√ ≠∂ ¨q{U dOÐË— ≠¥ ¨‰œ ≠ , ≠ qO ≠≥ ¨u??×?B« ≠ «b? ≠≤ ¨—U??L?š ≠ ÃË— ≠± ∫ÎU¹œu??L?Ž æ ≠π ¨rC¹ ≠ uÐ ≠∏ ¨√√ ≠ bŽ« ≠∑ ¨bý ≠ d? ≠ wA¹ ≠∂ ¨U½u—UÐ ≠μ ¨ÊË—b¹ Ÿb¹ ÆdGAO ≠ »— “d²ÝU pO «dž ∫ëdšù« ËdOÐ ≠ .d*« Wdý ∫WŽU³D« ∞±Øμμ±±μ≤ ∫nðU¼

∞∂Ø∂≤¥±≤¥ ∫fU Ë nðU¼ E-mail: info@al-inshaa.com www.al-inshaa.com

Á“«e?? ²? ? Ž« w“ d?? ?O? ?H? ??« ÈbÐ√Ë ¨bF?B« q vKŽ ⁄U?³B« UOK?−²Ð s?Þu« s? d?? ? ³? ? ? ý Í√ Ê« t?? ? «—œ≈Ë U?Ë ¨ÎöO?L?ł ÊuJ¹ Ê« V−¹ wÐd?F« ÃÒu? ²? O Òô≈ W??I¹b?(« Ác?¼ —U?O? ²? š« ¨U??N? ³? Š√ w?²« WM¹b*« w? tð«“U??$≈ W?? ? ?O? ? ? C? ? ? ?I« X?MC?? ? ? ²? ? ? Š« w²?«Ë Ác¼ ÊuJð Ê« vML²½Ë ÆWOMODKH« 5OMODKHK WON?ý W%U …—œU³*« vM?F? ? ? Êu?? ?—b?¹ s¹c?« s¹d?? ? šü« l U?¼d¹c?? ?&Ë W?? ö?? ?F?« VOK?Bð ÎU? u??B? šË ¨ÊUM³ Êb?? nK²??? XMC²Š« w²« WKÝU³« WM¹b*« Ác¼ ÆWOMODKH« WOCI« ⁄U?? ³? B« q?O? N? ?Ý dJ?ý U??b?? FÐË Ác¼ vK?Ž 5—U?A?*« ¨WKzU??F« rÝUÐ v« Áb?«Ë U?? O? ?% qI½ ¨…ËU?? H? ?(« ÆWM¹b*« ¡UMÐ√ U? Ϋd?O¦? ∫d??'« ‰U? ¨ÎUU?²?šË tK?O? ?¦9 …—u?? OM?« fOzd?« wMH?ÒK d??−?Š l{Ë Ë« ŸËd??A? 5ýbð w dO?)« ‰UL?Ž_ sJ ¨d?šü ”UÝ_« s2 U½√Ë ¨w??H½ w nK²??? lË fOzd« “UO²UÐ d?O)« qł— «uI «— ‰U?L?ŽQ? ¨Íd¹d?(« o?O? — b?O?N?A« UMð—U?CŠ lÐUM v« U½b?OFð d?O)« d??ŽU?? A? UMO?? „d??%Ë UM²?? U??IŁË

W?? ?I?¹b?? ?Šò ¡U?MO?*« W¹b?KÐ X?MÒýœ gO½—uJ?« vKŽ ¨å⁄U?³? B« VO???Š fOz— W¹U?ŽdÐ ¨WM¹b*« w Íd?×?³« …—u?? ? OM?« œ«R?? ? ¡«—“u« f?K−?? ? ¡U?/ù« fK?−? ? ? fO?zdÐ Îö? ? ? ¦?2 …—œU??³0Ë ¨d???'« q?O?³?½ —U?L? Žù«Ë d?? ? ? C? ? ? ?ŠË ÆÊU?D?K?Ý oO?? ? ? ? uð s? d?O? H?« ¨wðU??I?O? VO??$ fOzd« w²?? H? ? ¨w“ ”U??³? ?Ž wM?ODK?H« pU?Æœ aOA« ‰U?L?A«Ë fKЫdÞ ¨d??? ?'« d??O? L? Ý V?zUM« ¨—U??F? ?A« s?_« Èu?? ? I ÂU?? ? F?« d¹b?*« q¦?2 ¨wÐu?¹_« ÂU??Ð b?? O? I? ?F« wK?š«b« rKŽ —œUI«b?³Ž ¡UMO*« W¹bKÐ fOz— rO?? ? ½Æœ ¡U?? ? ³Þ_« VO?? ? I½ ¨s?¹b« 5?Ýb?M?N?*« V?O? ? ? ? ?I?½ ¨w?ÞU?¹d?? ? ? ? š ¡U?? ?³?Þ√ VO?? ? I½ ¨o?×? ? Ý« n?¹“u?? ?ł …œU?? ?F? ? ?Ý wK?Ž b?? ?L? ? ?×? ? ÊU?MÝ_« ÆUOBýË s_« Èu?? W??d?? H ·e??Ž b?? FÐ f??O? ?zd??« q?? ¦? 2 Õ«“√ ¨w??K? ?š«b??« sŽ …—U??²?« Êu??—U?A*«Ë …—u??OM« WÐœQ?? v« rŁ ¨W?¹—U??c??²« W??ŠuK« w 5?—U?? ?A?*« ·d?? ? ý vKŽ ¡«b?? ? ž UN?²U√ ¨åwC?H« TÞUA«ò rFD fOz— U??Nö??š VÒŠ— ¨¡UMO?*« W¹bKÐ s¹b?« rK?Ž —œU?? ?I«b?? ?³? ? Ž W?¹bK?³« ⁄U?³? B« …—œU?³?0 ÎU¼ÒuM —u?C? (UÐ W??¾?O? ³« qł√ s? Èc?²? ×¹ ‰U??¦?L? ÆÊb*« qOL&Ë VO?? ? ?Š X d?? Ž ∫ÊUDKÝ ‰U?? Ë ¨œu?IŽ W?FЗ√ s d¦?√ cM ⁄U³?B« ¨…dÐU¦?Ë œUMFÐ ÁbKÐ WOC ÎU?e²K ¨ÊU?M?³Ë 5?D??K? ∫5ÒL?¼ q?L? ? ? ? Š ÆU?? L? NK?ł√ s ŸUD²?? Ý« U?? q?L? ŽË rOEŽË q?łd« «¡UDF Ϋb??OKðË t?L?Ý« ‚öÞ≈ UMŠd?²?« ¨tðU?O?×?Cð ÆWI¹b(« vKŽ Ê« —U?? ?F? ? A?« w²?? ?H?*« d?? ?³? ? ²? ? Ž«Ë 3_« w?— U?? ? ?L? ? ? ?Ý s? .d?J²?« qłd« ÊU?? «–« nOJ ¨U??N? ?²U??√Ë vË_« w¼ W?O?C?I Ϋd?O?L?{ qÒJA¹ ÆøWOöÝô«Ë WOÐdF« UMðUOŠ w

¨uM?¹—uð ”u?? ²M u?? ł ÍœU½ s?KŽ√ w? YU?? ? ¦?« e?? ? d*« q?²? ? ?×¹ Íc?« …d?J? w?U?D?¹ô« Í—Ëb?« W?? ? ? ? ?×?zô l b??U?F?ð t½√ ¨åu?O? A?²?U?ò Âb??I« V??²M*« 7ÐU??Ë oÐU?« t??F? «b?? U??b??FÐ ©WMÝ ≥μ® Ë—U?? U½U?? u??OÐU?? ‰U?¹— l r?Ý«u?? ? ? W?ŁöŁ v?C? ? ? ?√ Æw½U³Ýô« b¹—b ‰U¹— l Ë—U? U½U? b??I?Ž wN?²M¹Ë b?Ë ¨q³I*« Ê«d?¹eŠ ≥∞ w b¹—b? l? …b?? ? ? Š«Ë W?M? Ϋb?? ? ? ?I? ? ? ?Ž l?ÒË WMÝ Áb¹b9 ÊU?J≈ l ”u?²M u?ł ÆÈdš√ …ezU?? ł v?KŽ Ë—U?? U½U?? ? qB?? ŠË ¨≤∞∞∂ ÂU?Ž rU?F« w VŽô qC? √ ”Q “«dŠ≈ v« UOU?D¹≈ œU UbFÐ „dð b?? Ë ÆU??O½U?*√ w ±∏‡« rU?? F« b?? F?Ð rÝu*« p?– w ”u?? ²M? u?? ł VIŽ W?O½U¦« Wł—b« v« tÞU?IÝ≈ ÆU¹—U³*« ZzU²MÐ VŽö²« W×OC sŽ UNÐ qŠ— w²?« WI¹dD« —UŁ√Ë s W?³? {U?ž qF? œËœ— ”u??²M u?ł WO?½ ÊöŽ≈ bMŽË ¨o¹d?H« wF−?A …d² q³ uM¹—uð v« tðœUŽ≈ ÍœUM« wF??−? ?A? s d??O? ³? œb?? Ž Z²??Š« n?O? ? ? «u?? ? M?¹ r r?N½_ o?¹d?? ? H« Æ≤∞∞∂ ÂUŽ rNMŽ vKð …«—U?? ³? ? ±≤¥ Ë—U?? U?½U?? ÷U?? šË ‰öš wUD¹ô« V?²M*« l WOËœ Æ5²ÐU≈ UNöš qÒ−Ý WMÝ ±∑

ÆrUF« ¡U×½√ nK² w s? ‰U?? ? L? ? ?Ž_« ‰U?? ? łd? sJ?1Ë ¨WOK;« W?¾ýUM« UdA« »U?×√ d?³Ž ZU½d?³« «c¼ s ÎUOK …œU? ù« W?? d?? ž w Biat ‰U?? L? Ž_« WM?{U??Š ÆZU½d³« w p¹dA« ¨fKЫdÞ fK?ЫdÞ W?? ? d?? ?ž fOz— ÕÒd? ? Ë UM?½≈ò ∫—ËbMž t?K«b?? ³? ?Ž ‰U?? L? ? A«Ë - w²« W??N?'« Êu?J½ ÊQÐ ·d?A? ²½ «c¼ WJ³??ý w p¹d??A? U¼—U??O?²? š« UM«e??²« s “e?F¹ «c¼Ë ÆZU?½d?³« ’d?? Ë wzUM?¦? ²? ?Ý« rŽœ d?? O? ? u?? ²Ð XHË ÆåW??O½UM³K« U??d?AK W??OMIð Ud?A« s b¹bF« Ê« v« —ËbMž U?NU?L?²¼« sŽ XÐd?Ž√ b ¨W?¾?ýUM« BizSpark ZU?½dÐ v« ÂU?? ?L? ?C?½ôUÐ Ÿu??{u? u?¼Ë ¨«uMÝ ÀöŁ tðb??Ë d?¹u?D?ð U?? ? ? ? d?? ? ? ?ý ·d?? ? ? ? B? ? ? ? ?²?Ð qJ?AÐ ÊU?? √ ¡«u??Ý ¨U?? O? ?−? ?d?? ³« U?dA« U?LO?Ý ô ¨Wb?š Ë« Z²M ‰U??L? ?Ž_« rU??Ž w? b??ł«u??²?ð w²« pK²9Ë ¨«uM?Ý ÀöŁ s q√ cM Êu?? ? ? ? O?K? s? q?√ W?¹u?M?Ý «œ«d?¹≈ v« —ËbM?ž hKšË Æwd?? O? √ —ôËœ ÂU??L? C½ôUÐ 5?³? ž«d« ÊQÐ …—U??ýô« ‰U?? ? ? ? ł— s? Z?U?½d?? ? ? ?³?« «c?¼ v?« ÊuJð Ê« r?N?O?KŽ Vłu??²¹ ‰U??L? Ž_« WM{U?? Šò s W¹U??Žd?Ð rN??F¹—U?? A? ¨‰U?LA?« W d?ž Èb åBiat ‰U?LŽ_«

Z?U?½d?Ð ÎU? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ?Ý— o?K?Þ√ w "BizSpark”‡« åX? u?? ?ÝËdJ?¹U?? ?ò W?Ž«—e«Ë WŽUMB«Ë …—U?−?²« W d?ž —u?? C? ×Ð ¨‰U?? L? ?A«Ë fKЫd?Þ w ”b?M?N? *« f?K?Ыd?Þ W?¹b?K? Ð f?O?z— ¡«—b*« —U?? ? ³? ? Ë ¨wU?? ?L? ? ?ł b?? ?O? ? ý— ¨X u?? ÝËdJ¹U?? Èb? 5¹c??O? H?M²« W?? U?? F« U?? ? ?ÝR*« w ¡U?? C? ?Ž√Ë ‰U?? ?ł— s? b¹b?? ?F?«Ë ¨W?? ?U?? ?)«Ë ÆWOŽUL²ł« UOKŽU Ë ‰ULŽ_« töÞ≈ Ò- Íc« Z?U½d³« «c¼Ë ¡U?? ? ?×½√ w? …d?? ? ?O? ? ? š_« W½Ëü« w? ZU½d?Ð u¼ ¨rU??F« s W?? HK²??? W?OKL?Ž l¹d?ð v« ·b?N¹ Í—UJ²Ð« s b¹bł qO' W׳UM« WOLM²« w W?? ?OK;« W?? ?¾? ?ýU?M« U?? d?? ?A« U?? ? N? `L?? ? ?¹Ë ¨U?? ? O? ? ?łuu?MJ?²« U¹«e*« «– d¹uDð «Ëœ√ «b?²ÝUÐ U?? ? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ? b?? ? ? ? ? ?I?ð w?²?« W?K? U?J?« ÊËœ s hOš«dðË åX uÝËdJ¹Uò Vłu0Ë ÎU? b?I? W?Žu?? b? Âu??Ý— Æ◊ËdA« s Ϋbł v½œ_« b(« BizSpark Z?? ? U?? ? ½d?? ? ?Ð w?? ? d?? ? ¹Ë rŽb« d?? O? uð v« ¨X u??ÝËd?J¹U?? W?ŠUð≈Ë WJ¹d?A« Ud?AK wMI?²« ‚u??« —U?? L? ¦? ²? ÝUÐ U??N? W??d??H« jЫ— ØqO?œ WÐU??¦0 u¼Ë ¨W??O*U??F« ‰ö??š s qL?F?« U?d??AK `O??²¹ …b?ł«u²? W¹—U?L¦?²Ý« ‰«u?√ ”˃—

WL²ð ≠ 5OFUł »öÞ l ¡UI w ÍbHB« d¹“u« U½e$√ b? ÊuJ½ V¹dI« Xu« w ¨ÂUð qJAÐ wF?U'« ¡UM³« ŸËd?A —Ëœ Ê« rJ? XK? U?? ?L? ? s?R½ U?M½_ ôË bKÐ Í_ wÝUÝ√ —Ëœ u¼ »U³A« r?K? F?U??Ð Òô≈ W?Ëœ W??¹_ ’ö?? ? ? ? ? ? ?š vKŽ ÎU? Lz«œ vI?³?¹ UM½U¼—Ë W? d??F*«Ë ÆårÒKF²*« »U³A« q³?I? ²?Ý« Íb?H?B?« d¹“u« ÊU?Ë W?³? «d* W?OÐË—Ë_« WM−K?« s Ϋb? Ë ◊U?? A?½ vKŽ t?? F?KÞ√ UÐU?? ? ? ²½ô« W?? ? ? ?³? ? ? ? ?«d?? ? ? ? w? U?¼—ËœË W?M−?K?« dJýË ÆWK³?I*« WOÐU?OM« UÐU?²½ô« wÐË—Ë_« œU?%ô« …—œU?³? Íb?H?B« WO?CIÐ tUL?²¼« Èb fJFð w²« ÆÊUM³ w WOÞ«du1b«

w »U?³A?« rŽœ vKŽ ÎUO?u¹ qL?Fð ÆW¹uÐd²« UŽUDI« W U w V?UÞ s? ‰Ë√ s×½ò ∫l?ÐUðË ¡U?M³?« b?? ? O? ? ?O? ? ?A? ? ?²Ð ≤∞∞± ÂU?? ? F?« W?? ?F? ? ?U?? ?−?K b?? ?Šu?*« wF?? ? U?? ?'« UM?—U?? ýË ¨‰U?? L? ?A« w W?? O?½UM³?K« «c??NÐ wÝU??O?«Ë wK?¼_« lL?²? :« ¨tŠU$≈ vKŽ ŸU?Lł≈ ÊUË Ÿu{u*« ¨tÐ UML? Íc« b?N'« «c¼ V³?ÐË b??N? F? Ë W??Ýb?MN« W??OK? .eKð w¼ ÂuKF« W?OK?Ë WKO?L?'« ÊuMH« Íd−¹ »«œü« WOKË .eK²« œbBÐ ÊS? pcÐË ¨.eK²K U?N?HK œ«b?Ž≈ u¼ wF?? U??'« ¡UM³« s W?? ¾*UÐ ∑∞ tK« ¡U??ý Ê≈Ë ¨c??O? HM²« o?¹dÞ w

¡UA½ù« WHO×B« v≈ WKÝd*« —uB« Ê√ v« XHKð nOý—√ w kH% qÐ UNÐU×√ v≈ œdð ô wUI¦« wL¼œ_« œuL× ed

¡UA½ù« —«œ sŽ —bBð   ‘ dAM«Ë WŽU³D«Ë W U×BK ≤¥≤ ∫ƻƒ ≠ …—uJ« WŠUÝ ≠ fKЫdÞ

wL¼œ_« e¹U ∫‰ËR*« d¹dײ« fOz—

WKI² ‡ WOÝUOÝ ‡ WOu¹


…dOš_« W×HB«

∂≤ WM« ≠ ∂π∏± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∑ tO o «u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ≤≤ WFL'«

±≤

dš¬ bKÐ t½≈ ÆÆX¹uJ«

U uKF*«Ë ÀU _«Ë oO u K wLœ_« œuL ed nO —√ s wÒA ”UO« Ÿu√ q UNJ

‰ÒË_« U¼d9R w U½«uO(« Δ—UÞ d9R?? b??I? F? ¨UÐU??G« Èb?? Š≈ w ¨U½«u??O? ?(« XŽ«bð l U??N?ðU??ö??Ž w t??O?« XKË Íc« ÍÒœd??²?*« l{u« w Y?×? ³¹ Ϋ—U³? ªUŽU?LłË Èœ«d ¨Î«u?łË Ϋd×ÐË Î«dÐ b? «u²? ¨…—ËU:« Êb*« Êu??LE?M*« dD{«Ë ¨U?¼—u??C? ×Ð W??ŽU?? I« XU??{ v²?? Š ¨Î«—U??G? Ë 5³?? ?«d*« «u?? ?d?? ?×¹ ô w W?? ?ö?? ?L? ?F?« U?? ýU?? ?A« v?« ¡u?? −?K Æd9R*« «c¼ w W—UA*« s s¹b¼UA*«Ë l U?? ö??F?« lDò ∫b?? Š«Ë bMÐ ‰U?? L? Ž_« ‰Ëb?? ł vKŽ ÊU?? Ë Æåq¦*UÐ rN²KUFË ”UM« ¨W?ÐU?? ? G« ÊU?JÝ Âu?½ s v?Ë_« ozU?? ? b?« w d?9R*« `?²? ? ?²? ? ? ≈ WЫœ ÒqË ¨U¼ƒ«uŽ lD?I½« »Uzc«Ë ¨¡UMG« sŽ XHuð d?O UB?FU «ubÔ¹ Ê« d9R?*« ¡U?³D?) ‰U?:« w W??×?? H? U¼d?Ë v« œU??Ž ÆZO−C« sŽ ΫbOFÐ rNz«—PÐ »U?? ? N? ? ?ÝS?Ð ÷d?? ? Ž Íc?« s¹d?9R*« f?Ozd? ÂöJ?« ‰Ë√ ÊU?? ? Ë ¨WÝUO« dÐUM vKŽ ”UM« tO VÞU²¹ Íc« b¹b'« »uKÝ_« «uÒe?Gð «–« «u?½U? ¨vË_« r¼bzU?B? w ¨¡«d?F?A« Ê« v« Ϋd??O?A? «–«Ë ªU?N*« wMO?FÐ U?N?OMO?ŽË ¨‰«e?G« b?O?−Ð W?³?O?³?(« Ób?O?ł «u?N?³?ý nu« bz«u?? Xu??% «u?H? Ë «–«Ë ¨Ïb?Ý√ rN??ŠËb?L? L? «u??Šb? s «Ë—U?F²?Ý« «Ëe?— Ë« «uKQð «–«Ë ¨dO? U?BŽË rzU?L?Š v« r¼bMŽ Ær¼¡«—¬ UN½u³K¹ ÎôUDÐ√ WÐUG« ¡«d?F? A«Ë ¡UÐœ_« vÒK?ð b?I? ¨d9R*« fOz— lÐU??²¹ ¨Âu?O?« U?√ W??ł—b?« s Êu??O? ?ÝU??O? ?Ý rN½UJ? ÒqŠË ¨r¼dÐU?M sŽ ¡U?? LJ(«Ë `¹d?−²«Ë d?O?I×?²« v« ÊËQ?−K¹Ë ¨rzU?²A?« Êu –U?I?²¹ ¨…dýU?F« ¨UMðU?H?Ë U½¡U?L?Ý√ i?F?³« rN?C?FÐ vKŽ 5IKD? ¨rNMOÐ U?L?O? o d« W??O?F?L?ł U¼U??Ždð w²« UMu??I?ŠË U½d?ŽU?A?* »U??Š Í√ ÊËœ ÆÊ«uO(UÐ d9R*« —b?? √ œu?? u?« ¡U??݃— vK?Ž d??B? ²? ?« ôË«b?? b?? FÐË ∫WOU²« «—«dI« ÆÊU½ôUÐ o d« WOFLł qŠ ≠ ± rN?½«u√Ë rN?? Ž«u½√Ë ”UM?« ¡U??L? ?Ý√ œU?? L? ?²? ŽU?Ð W??O? ?u?? ²« ≠ ≤ Èb ¡U?I? ³« Ÿ“UMðË ¡U??−?N« »œ√ w WË«b??²? W?G?K rNðU?O? MłË ÆWÐUG« ÊUJÝ W U ÆW¹dA³« Êb*« 5ÐË UMMOÐ WOuuðËd³« UöF« lD ≠ ≥ U??NKL??F? ²? Ý« w²« W?c?²? ³*« U??L?KJ« r¼QÐ ”u??U?? œ«b??Ž≈ ≠ ¥ ÆWOËb« q U;« v« UNF —Ë ¨”ËdC« rNÐdŠ w ÊuOÝUO« ÆœUŠ oOHB²Ð d9R*« r²Ô²š«Ë wAŽ ”UO«

± ¥ ∂ ∑ μ

π

Ê«d?³ł tM?O1 v«Ë ©WKO?ł—UM« sšb¹® Âb?I*« e¹U ∫U?N?O? Ëb³¹Ë —UJŽ w? ÊUłd?N? s …—uB?«Ë ¨…dO?N?A« ±π¥∑ ÂUŽ U?ÐU?²½« U½U?łd?N b?Š√ s ÆWIDM*« ¡UNłË iFÐ rNuŠË œu³F« bL×Ë ‚«“d«b³Ž œu³Ž ¨”U×M«

∫åwUI¦« ÍbHB« edò w WOz«cG«Ë W¹ËbO«Ë WOd(« U−²M*« ÷dF «—«“ t²KOIŽË ÍbHB« UOUD¹≈Ë U½dË UO½U*√Ë UOÝË— s öO“ sNłU²½SÐ sU½ fKЫdDÐ å…√d*« WO1œU√ò «bOÝ

WL²ð ≠ ø UÐU²½ù« w W{—UF*« “U «–≈ «–UË ÆÆÆ WÐU?? ?¦0 Êu?JO?? ?Ý `{«Ë wÐU?? ?? ? ²½« s¼«d« l?«uUÐ ¡U??H?²? ô« « å¡VŽò wDF?¹ l{Ë t½_ Îö? O?K tMO?? ? %Ë qL?% ÊËœ s «“U?O²?« tK« »e?Š s tK?« »e??Š sJË ÆÆÆU??OËR??? W?? ? ? ? ? —U?? ? ? ? ?A?*« —«–¬ ±¥ åq?Ýu?? ? ? ? ? ²?¹ò åt?²?u?JŠò qOJAð v« ·d??BMO?ÝË œU?? L? ?F« l? sU?? C? ?²«Ë q? UJ²?UÐ “ËU?? ?& ŸU?D²?? ? Ý« «–« sJ?Ë ÆÆÆÊu?? ?Ž sŽ «–U? ¨t?u?B?) W—U?A*« …b?I?Ž øt?Hu?Ë ÊU?L?OKÝ ‰UA?O? fOzd« t?? ? ? ? ³?U?D?Ë t?ÞËd?? ? ? ? ?ý w?¼ U?? ? ? ? Ë Æ°øWOuJ(« œb?×?¹ Íc« Í—«“u« ÊU?O? ³« ≠ ¥ U??N?H? u??Ë W?u?J(« qL??Ž ZU½dÐ WQ?? ? s ÎU? u?? B? šË ¨ÎU? O? ?L? Ý— ÆÆWOËb« «—«dI« W?¹d?? ? ¦? ? ? _« 5?Ð W?? ? ?ö?? ? F?« ≠ μ ¨ÊULOKÝ ‰UAO f}zd«Ë …b¹b'« w Á—«dL²Ý« vKŽ Ϋ—œU ÊU «–« UË ÆÆwI «uð fOzd tFuË Á—Ëœ d?? ?B? ? w wM?Þu« —«u?? ?(« ≠ ∂ b??F?Ð d??L? ²? ?? O? ?Ý ÊU?? «–«Ë «b??³? ?FÐ d?O?O? G?²« ÊU? «–« U?Ë ¨UÐU???²½ô« 5U??'« iF?Ð vKŽ d??B? ²?I? O? Ý Êu?L?C qL?A?O?Ý Â« WËUD« vKŽ WQ?? ?? ? Âb?? ?I? ?²ð Y?O? ?×?Ð ¨—«u?? (« UOŠö?B«Ë ÂUEM« ‰uŠ ‘UIM« ÆÆÆåWOŽU b« WO−Oð«d²Ýô«ò vKŽ qB?×?²?Ý w²« «dO?O?G?²« ≠≠ ∑ U?? ? ? O?KF?« U?¼e?? ? ? «d?? ? ? Ë W?Ëb« w? ÆÆÆWOM_«Ë W¹—«œô« UNðUÝRË Íd?¦?_« o¹d?H?« Ê« sE« VKž√ «d?? O? ?O? ?G?𠜗«Ë w fO? b¹b?? '« tK?« »e?? Š Ê√Ë ¨W?? ?F¹d?? ÝË W?¹—c?? ł «—«d?? –U??ð« w ÎU?O?½Q?²? ÊuJO??Ý w ’d?? ?×¹Ë W?? ?ÝË—b?? «u?DšË WK?Šd*« w Ë …b¹b?? '« t?? ²? ?ö?D½« w qzUÝ— Àö?Ł ‰UÝ—≈ vKŽ vË_« v« 5LDð WU?Ý— ∫U¼U&« WŁöŁ «d??²? Š« U¼œU??H? wËb« lL??²? :« —«d?I« ÎU?uB?š W?OËb« «—«d?I« ÁU?? ? ?&« w W?zb?? ? N?ð WU?? ? ?Ý— ¨±∑∞± d?O?ž —U?O²?š« d?³?Ž W?OM« W?HzUD« «e²«Ë WuJ(« fOzd Í“«eH²Ý« ¨W?? ?O?Ëb« W?? ?L?J;« l ÊËU?? ?F? ? ?²« t?? H? O?KŠ v« W?? «d?? ýË rŽœ WU?? Ý— Á—u??N? L? łË Êu??Ž ‰U??A? ?O? œU??L? F« qU p¹dý t½QÐ Á—UFýù w×O*« ÎUJ?¹d?? ? ý ÊU?? ? U?? ? LK?¦? ? ? rJ?(« w wÐU?²½ô« “uH« lM w ÎUbI?² UÐU?²½« w wÝU?O?« —UB?²½ô«Ë r “U?O? ²?UÐ W?O?ÝU??O?ÝË W?OzUM?¦?²?Ý« bŽU?I qO?B% W?dF jI? sJð w X?½U?? U/≈Ë ÂU?? −? ?Š√ b¹b?? %Ë 5ŽËdA 5Ð WdF dšü« UNNłË vKŽ ÎU? O? ³?F? ý ¡U?²? H?²? Ý«Ë 5−??N½Ë ÎU?uB?š ¨tð«—UO?šË ÊuŽ U?ÝUO?Ý b?O?« 5ÐË tM?OÐ år¼U?H?²«ò —U?O?š ÆÆÆtK«dB½ sŠ

b?FÝ q³?I?²?*« rOŽ“ w?uð Õ«d²?« q¼Ë °øW??uJ?(« W??ÝUz— Íd¹d??(« q¼Ë °øÎU?ÞËd?? A? ? U??N? ?{d?? Ž Êu?J¹ Êu?J?¹ Ê« v?K?Ž Íd?¹d?? ? ? ? ?(« o? «u?¹ U?N²¹d?¦?√ pK1 ô Wu?J( ÎU?Oz— u?¼ s o? «u?¹ r «–«Ë °øU?¼—«d?? ? ? Ë W?? O? ?B? ?? ?ý Êu?J¹ q¼Ë °øq?¹b?? ³« ÎU¹b??% qJAð ô W¹œU?O? Š Wb?²? F? ÆøW?? OM?« W?? HzUDK?Ë d?? ŽU?? A? L?K ‰Ë«b?²« √bÐ 5×?ýd WŁöŁ W?LŁË Æ°øÊü« s rNLÝUÐ o³?Ý ∫W??O?uJ(« WKO?JA?²« ≠ ≥ Ê« ©ÂU?? ? ? ?F?« 5?_«® tK?« »e?? ? ? ?( W?—U?A*« —«–¬ ±¥ o?¹d? vKŽ ÷d?Ž Ϋb??N? F? ?²? …b¹b??'« W??u?J(« w ÎU? ? ? F? ? ? {«Ë ¨q?DF?*« Y?K¦?« Á¡UD?Ž≈ o¹d?H« «c¼ VFK w …dJ« pcÐ ∫5MŁ« s —UO?š ÂU√ ÊuJOÝ Íc« sJ¹ ÎU?¹√ W??—U??A*« √b??³? i — U??≈ v« ‰U?? ? I? ? ²?½ô«Ë ÂÒb? ? I*« ÷d?? ? F« ‰u?? ³? ? U?? ≈Ë ¨W?? {—U?? F*« ·u?? H? ? oKF??²¹ U? U??NM ◊Ëd??AÐ W?—U??A*« VzU?I? (« œb?ŽË W?uJ(« W??ÝUzdÐ ÆUN²OŽu½Ë WOU(« W¹d¦_« o¹d w „UM¼ ÷d?? ? F¹ tK?« »e?? ? Š Ê« ‰u?? ?I?¹ s œu?łË v« W?łU?Š w? t½_ W?—U?A*« ô v?²? ? ? Š t?zU?Dž v?«Ë Íd¹d?? ? ? (« W?OËR??Ë U?F?³?ð Áb?Šu qL?×?²¹ ‰U?? ? ? :« w U?? ? ? L? ? ? ?O? ? ? ?Ýô ¨l{u?« Ê« ÎU? C¹√ ‰u?I¹ sË ÆÆÍœU??B?²? ô« »e?Š ◊U?ÝË√ w Èd?ł ÊU? ÎU?ýU?I½ ÊU «–« U …dJ ‰uŠ …d?² q³ tK« —U?B²½« v« wF?« w W×KB? t

WO½dH« U−²M*« ÕUMł w Ë ÆÆÆ

…√d*« WO1œU« ÕUMł w ÍbHB« …bO«

U−²M*« iFÐ ‚Ëc²¹Ë ÆÆÆ

WOUD¹ù« U−²M*« ÕUMł w ÍbHB« d¹“u«

WOKЫdD« …√dLK WO% ¡UM« …b?ŽU v« ·b?N¹ ŸËdA*«ò W¹Ëb?¹ «—U?? ?N0 s?F? ? ²? ? L? ? ²¹ w?ðö« s qL?Ž ’d? œU?−¹≈ vKŽ ¨W?OeM sNM?ÒJ9 Ád??O? žË ÷d??F*« «c¼ ‰ö??š ¨W¹Ëb?? O« sNð«—U?? N0 n¹d??F? ?²« s W?×¹d?ý ÂU?√ sN?łU?²½≈ o¹u?ð sË U?? ? N?ðb?? ? Ò? ? ?ł ”U?M« s? …d?? ? O? ? ?³? ? ? Ÿ«u½_ U?? N?MO?? ÒIK?ð w²« åU?? O? ?³K?D«ò W?{Ëd??F*« U?łu??²M*« s W??HK²??? ÈbŠ≈ dÒ³ŽË ÆåW² ö« lO³« WdŠË 5??Š Âe??“ ŸËd?A*« w? U?—U??A*« W?d?H« U?N ÕU?²?ð ÊQÐ U?N?²?Šd? sŽ U0 t?F?OÐË ÍËb?O« UN?łU?²½≈ ÷d?Fò W¹œU?B?²?ô«Ë W¹uMF*« …œU? ùUÐ œu?F¹ ¨÷d?? F*« q?ÒJýË ÆåU?? N? ?²?KzU?? F?Ë U?? N lO??L? ł s U??—U??A*« ÂU??√ W??d?? s?N?Ł«d?ð v?K? Ž …¡U?? ? ? ? ? {û? Ê«b?K?³?« s¼—u?C? Š sŽ Ϋd?O? ³?FðË ¨Íb?OK?I?²« ÆlL²:« WOLMð w qŽUH«

UuJ¹du UM¹dOðUJ¹ W“UFK u½UOÐ WO√ åwUI¦« ÍbHB« edò w XŽœË ÆåWHK²<« tðUŽUIÐ åw UI¦« Ác¼ s …œU??H?²? Ýô«ò v« lO??L?'« ÆåÊUJù« —b Ub)« u½UO³« W “U?Ž Ê« dcUÐ d¹b'« W?O?I?O? Ýu? ¨U? uJ¹d? u? UM?¹d?OðUJ¹ ±ππ≥ ÂU?? F?« cM X?MÒO? ?Ž ¨…œd?? H?M t?? ?OU?? ?³«Ë «dÐË_« Õd?? ?* W?? ?? ? Oz— w X?—U?? ?ý ¨qOK?ł vÝu* l?ÐU?? ?²« Õ—U?? *« r?¼√ w W?? O*U?? Ž ö?? H? ?Š W¹b¹u?«Ë W?OU?D¹ô«Ë W¹bMu?N« U?? N? ? e?? Ž v« W?? U?? {≈ ¨W?? O? ?ÝËd«Ë —U³ l U uJ¹d u X½ËUF𠨜dHM*« ¨Ã—U??)«Ë U??O? ÝË— w 5?O? I? O? Ýu*« WOM U?IÐU? w ez«uł b?BŠ s b¹b?F« X e?Ž ¨W?O*UŽË W?O?ÝË— 5 “U?? F W??O? ?I? O? ?Ýu*« U??Žu?DI*« s u?? ? N? ? ?²? ? ?OÐË ŒU?Ð q¦?? ? 5?O*U?? ? Ž ¨—«“u?? ? ? ? ? s? «—U?? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?Ë ÆÆÆr¼dOžË wJ uJ¹UAðË

Íb??H?B?« b?L? ×? d¹“u« ‰U??ł —«“UÐò w v?M …b??O? « t??²?KO??I? ŽË ÎU? ? {d?? ?F? ? s?L? ? Cð Íc?« ålO?Ðd« W¹Ëb?? O«Ë W?? O? ? d??(« U?? −? ?²ML?K W???ÝR??ò s r?OEM²Ð W??Oz«c??G«Ë W?? ?ŠU?? ??« w p–Ë ¨åÍb?? ? H? ? B« e?? ?d?? ò‡Ð ©”«Òd? ? ²«® W?? ?O? ?ł—U?? ?)« dL?²Ý« Íc«Ë ¨åw U?I¦« Íb?HB« v²?Š vË_« ÕU?³?B?« U?ŽU?Ý cM ≥μ s d??¦? √ Xb?? YO??Š ¨¡U??*« W??O? ½d?? Ë W??O½U*√Ë W??O? ÝË— …b??O? Ý —u?N?L?'« v« sN?łU?²½≈ ¨W?OUD¹≈Ë åe?d*«ò W??ŠU?Ý tÐ b?A? ²?Š« Íc« —u??C?(« U??√ ÆÁb??FÐË d??NE« q³?? «b??O?Ý ‰ö??š s ÊUJ ¨w½U?M³K« ¨d??G?*« d??N? { w? å…√d*« W??O?1œU??√ò ‰Ë_« ¨5?ŠU?M−?Ð s?—U?? ? ? ý w?ðö?« åj?O? ? ? ? ? šË …—U?Þò Ê«u??M?Ž q?L? ? ? ? ? Š ¨e?¹dD?²«Ë W?¹Ëb?? ? ?O« ‰U?? ? ?G? ? ?ýú? åU??M?¹œU??¹√ l?M? s?ò w??½U?? ? ? ? ? ? ? ¦? «Ë ÆW¹b??OKI?²?« W?Oz«c??G« ôu?Q??LK ÆW UO{Ë vIOÝu ◊UAM« qKðË

åwÝËd« w? U??I? ?¦« e??d?*«ò rE½ ¨åÍb?H?B« W?ÝR?ò l ÊËU?F?²UÐ W??O? ÝËd« W?? “U??FK u½U??O?Ð W??O? ? √ U?? u?J¹d?? u?? U?M¹d??OðU?J¹ …d??O? N? ?A« e?? d?? ?ò —u?? N? ?L? ? ' XÒb? ? Y?O? ?Š ΫœbŽ r{ Íc« åw UI¦« ÍbHB« W?O?ÝËd?« W?OU?'« ¡UMÐ√ s Ϋd??O?³? q?L? ? ?ł√ ¨‰U?? ? L? ? ?A?«Ë fK?ЫdÞ w? Æ5O*U?ŽË 5OÝË— 5½UMH ÊU?(_« w U??I? ¦?« e??d*« …d¹b?? X?×? ²? ²? « qH(« s¹b« Íd?Ý UM¹—U wÝËd« ÊËUF?²UÐ X¼Òu½Ë —uC?(UÐ W³?ÒŠd W?? ? ?ÝR?? òË åe?? ?d*«ò 5Ð r?zU?? I«ò d?A½ w? r¼U?¹ Íc«Ë åÍb??H?B« ¡«uÝ ¨‰ULA« w WOÝËd« W UI¦« W?? ? ? ?G?K« r?O?K?Fð «—Ëœ ‰ö?? ? ? ?š s? öH(«Ë Z«d³« d?³Ž Ë« WOÝËd« W?OMG«Ë W?ŽuM²*« W?OMH« ‰U?L?Ž_«Ë Íb?H? B« e?d?ò U??NMC?²? ×¹ w²«

W?d?? ÷d?F*« w? UM²?—U??A? Ê«ò lÝ«u?« lL?? ? ²? ? ?:« l q«u?? ? ²?K ¨åt??I?¹u??ðË U?MłU??²½S?Ð n¹d??F? ?²«Ë q¹u?? ? % u?? ? ×½ v?Ë√ …uD?š Ác¼òË r²¹ WOłU²½≈ …bŠË v« qGA*« «c¼ W?? ? I?DM? qš«œ U?? ? ?N o?¹u?? ? ? ? ?²?« oÞU?M*« n?K²?? ? ? ? w? Ë fK?ЫdÞ w?I?Kð s? s?J?L? ? ? ? ²?ð ¨W?? ? ? ?O?½U?M³?K?« U0 U?? ? ÝR*«Ë œ«d?? _« U??O? ?³KÞ vK?Ž ¨åqG?? A*« t?? Òłu?ð l VÝUM?²¹ rKŽ U?H? t?O?KŽ W? d?A*« ‰u? b?Š q?L? ? ? ?Ž o?¹d?? ? ? Ê« ÎU? ? ? ?L?K?Ž Æs¹b?« ‰U??³? ?I? ²? ÝUÐ r?²¼« …√d*« W??O?1œU??√ U?? ? −? ? ? ²M?*UÐ r?N? ? ?H?¹d?? ? FðË —«Ëe?« oBK? l¹“uð - U?? L? ¨U¼—U?? F? Ý√Ë Æt «b¼√Ë ŸËdA*« …dJ ÕdA¹ ŸUD w l¹—UA*« …d¹b XHKðË …—U³ 5LÝU¹ WOŽUL²łô« WOLM²« q?G? ? ? A*« f?O? ? ? ÝQð —«d?? ? ?≈ò - t?½√ sL?? ?{ åj?O? ? šË …—UÞò w?łU?? ?²½ô« ¨W??Ò³?IUÐ d??G*« d??N?{ ë—œ√ W??IDM s ÎU?AO?L?Nð d¦?_« W?IDM*« UN½u? ÆåW1bI« fKЫdÞ ¡UOŠ√

åUM¹œU¹√ lM sò W¹c?? ? O? ? H?M²?« WK?Šd*« —U?Þ≈ w Ë ¡U?O?Š_« ÊU??' q³? s W?Šd??²?I*« WM?¹b?? ? w? fL?? ?)« W?? ?O?zU?? ??M« ŸËd??A? ? sŽ W??I? ?¦? ³M*«Ë ¨f?KЫdÞ tðc??ÒH½ Íc« åW??OËR??? U½—U??O? šò W?M' X?—U?? ? ?ý ¨…√d?*« W?? ? ?O?1œU?? ? ?√ d³ŽË W?B׳« WIDM s W?OzU½ w åUM?¹œU¹√ lM sò U??N? ŽËd??A? .b?? ? ? ? I?ð ‰ö?? ? ? ?š s? ¨÷d?? ? ? ? F?*« U?łu?²M*« s W?ŽuM²? W?Žu?L?−? W³Ò{u*«Ë ‰“UM*« w …ÒbF*« WOz«cG« ¡U ¨U¹uKŠ® W?² ô WO?M WI¹dDÐ ¨qK?? ¨ÊU?? — fÐœ ¨œ—Ë ¡U?? ¨d¼“ ¨©ÆÆa« ¨UOÐd ¨pA ¨ÍbKÐ d²Ž“ pKð sŽ d??O?? H?²« W??L?N? 5ÒuðË ¨U¼bz«u?? Ë W??O? F? O? ³D« U??−? ?²M*« s? ÎU? ? ?²? ? ? ô ÎôU?? ? ³? ? ?≈ X?ô w²?«Ë Æ—uC(« W??O1œU?√ò w W??O½«b??O*« W?I? ÒM*« Ê« d³?²Ž« ¨s?Š ÃU(« «c?ý å…√d*«

W?? U?? ?≈ vKŽ r?z«b« lO?? ?−? ?A? ? ²«ò —«“ b?? ? ? ?Ë ÆåWK?ŁU?2 ÷—U?? ? ? F? ? ? ? wðU?? I? ?O? ? Èb?½ …b??O? ??« ÷d?? F*« ¨wðU?? I? ?O? ? VO?? $ f?Ozd« WK?¦2 lL??²? :« «b??O? Ý s d??O? ³? œb??Ž ÆÊuL²NË ¨wULA«Ë wKЫdD«

÷dF*« «“Òd?D? ÷d?? ? ? ? ?F?*« s?L? ? ? ? ? C?ð vKŽ ÎUuÝ—Ë U?ŠuË «—«u√Ë ÒwKŠË VzU?I?ŠË ‘UL?I«Ë VA?)« W?½u?*« ôu?? ? ? ? ? ? Q?? ? ? ? ? ?Ë U??¹u?K?ŠË sŽ d?O?³?Fð d?O?š dÒ³?Ž ÆÆÆW?O?²?O?³« ‰U?? L? Ž_«Ë W¹b?? OK?I? ²« U?? −? ²?M*« Ê«b?K?³?« e?? ? ? ? ÒO?9 w?²?« W?¹Ëb?? ? ? ? O?« «b?? O? ?Ý XM?J9 b?? I? ? ÆW?? —U?? A*« U?? ? O? ? ÝË—Ë U?? ? OU?D¹≈Ë U?? ? O?½U*√ fKЫdÞ w U?L?O?I? U?O?½d? Ë U??łu?? ²M ÷d?? Ž s ¨‰U??L? ?A«Ë W? U??{≈ W?OMH?«Ë W?O? d??(« s¼œöÐ W?O?N? A« W¹b?OKI?²?« U¹uK(« v« U¼d?? ? O? ? C? ? % vK?Ž sd?? ?Š w?²« w²«Ë ¨W??³? ÝU?M*« Ác??N ÎU? B? O? B? š XÒb UL Æ—u?NL'« »U−Ž≈ Xô 5I?ÞUMK? W?? OKO?? ?$ù« W?? ? ?OM?J« s W?ŽuL?− Ëd?OÐ w W?O½U*_UÐ vK?Ž U??N? ?{d??Ž - W?? O½U*_« V²?J« X?Òb? ? ? ? w²?«Ë ¨÷d?? ? ? F?*« gU?¼ w½U*_« vI?²K*«ò W³?²J v« W¹bN? e?? ? ? ?d?? ? ? ? ò w? szU?J?« åw?Ðd?? ? ? ?F?« t??Òłuð b?? Ë Æåw U??I? ¦« Íb?? H? B« W?? ? ?ÝR?? ò v« d?JAU?Ð lO?? L? ?'« Æ÷dF*« «c¼ UNLOEM² åÍbHB«

e¹dD²«Ë W¹ËbO« ‰UGý√ b?? I? ¨W?? O½UM?³K« W?? —U??A*« U?? √ d?³?Ž åÍb?H?B« W??ÝR?ò U?N?²KÒ¦? d?N?{ w å…√d*« W?O1œU?√ò «b?O?Ý qG?A? «b?O?Ý X?U? YO?Š ¨d?G*« lKD oK?D½« Íc« åjO?šË …—UÞò s U?? O? d?? Š rC¹Ë ¨≤∞∞π ÂU?? F« W1bI« fKЫdÞ oÞUM nK?² vK?Ž 5²M?Ý …b* ÎU? ?I? ?³? ?? ? s?Зbð ‰u?IðË Æe¹dD²«Ë WÞU?O?)« W?OMIð ∫qGA*« «b?OÝ ÈbŠ≈ ¨W? dŽ ‰«u½

Ê« Íb?? ? ? ? ? H? ? ? ? ? ?B?« d?¹“u?« È√—Ë b??O? Q??²K W??³? ÝUM q?ÒJýò ÷d??F*« …√d*« «—bIÐ ÂU?L²¼ô« W?OL¼√ vKŽ l ÎUJ¹dý U?NKFł ·b?NÐ UN²?OLMðË ¨å`U?? lL??²? −? ¡UMÐ w? qłd« b?? Š√ q?JA¹ ¡U?? ?IK«ò Ê« d?? ³? ? ²? ?Ž«Ë 5Ð wŽU??L? ²? łô« q«u?²?« ‰UJý√ t?? Òłu?ðË ÆåÈd?? š_« Ê«bK?³«Ë ÊUM?³ …√d?*«ò v« W?? ? ? U?? ? ?š W?? ? ? O? ? ? ×? ? ? ²?Ð U?N?F«Ë ÈÒb?×?²ð w²« W?O?KЫdD« ÆåW1e?ŽË —«d??≈ qJÐ ÍœU?B? ²?ô« W?ÝRò WOz— d?Ò³Ž ¨UN²?Nł s s?Ž vM? …b?? ? O? ? ? « åÍb?? ? ?H? ? ?B?« …√d*«ò‡?Ð U¼“«e?? ? ²? ? ?Ž«Ë U?? ?N? ? ?²? ? Šd?? ? W?? C? ? N½ w U?¼—ËœË W?? O? ? KЫd?D« ÎU¹œU??B?²?« U??N?F?L? ²?−? Ë U?N?²K?zU?Ž W??IŁ U?? N? ³? J?¹ U0 ¨ÎU? O? ŽU?? L? ²? ł«Ë v« XŽœË ¨å«cK ÎUðU?³Ł≈Ë fHMUÐ

vK?Ž Òd? ? jI?? «uM?Ý lЗ√ vK?Ž W??O? ?²?¹uJ« …√d*« ‰u?? B? ?Š w¼ U¼Ë ¨`ýd²«Ë Ÿ«d?²ô« oŠ tÐUÐ s ÊU*d³« WÒ³ v« qšbð X?½U?? ? ? ? ? «u?M?Ý l?З√ Æl?Ý«u?« ¨«b??O? ?Ý lЗ√ ‰u??šb W??O? ? U?? oIײð Âö?Š_« Ê« bNAð …—œUÐ ÊU?M³? w f?O ¨U?? ? ÊU?J w? ÆÆÆX¹uJ« w sJË v?KŽ b?¼U?? ? ? ý X?¹u?J?« a¹—U?ðË …d?? ? O? ? ? ? ? w W?? ? U¼ «u?Dš lO?? L? ł 5Ð …«ËU???*«Ë rOKF?? ²« ±π∂μ ÂU?F« w ÆlL?²?:« œ«d? √ Íc?« ±∏ r— Êu?½U?? ? ?I« —b?? ? ? w½U?L?¦« «uM?« Ê« vKŽ h½ wz«b?²Ðô«® rO?KF?²« s vË_« lOL' W?O«e≈ w¼ ©jÝu²*«Ë ¨ÎU?ŁU?½≈Ë Î«—u?? ? ? ? ?– 5??O? ? ? ? ? ²?¹u?J?« Æw½U− UNO rOKF²«Ë b?? N? ?F« cML?? ¨ÊUM?³ w U?? √ ±π±≥ ÂU?? ?F« w Ë ¨w?½U?? L? ? ¦? ? F« h½ Íc« ‰Ë_« Êu½U??I« —b? ¨rOKF²« WO½U−Ë WO«e≈ vKŽ c??M? Êu??½U?? ? ? ? ? ? ? I?« «c??¼ —d?J? ðË bOŽ√Ë ÂuO« v²?Š ‰öI²Ýô« X½U Ê≈Ë …Òd s d¦√ t²žUO W?O?«e≈ Í√ —dJ²?ð U?Nð«– …dJH« ô UM“ ôË ÆÆÆrOKF?²« WO½U?−Ë Òô≈ ÒrNK« W??O½U?−? ôË W??O?«e≈ WdJ*« —U³²Žô« 5FÐ U½cš√ «–« W??dJ*« U?N?K³? s?Ë W¹œu?F? « Ê«Ëb?? ? ?F« c?M W?? ? ?O? ? ?−? ? ? OK?)« Æ≤∞∞∂ ÂUŽ wKOz«dÝô« r?OK?F? ? ? ²?« W?? ? ?O?½U?? ? ?−? ? ? ? sJ? «Î¡e?? ?ł Òô≈ qJA?ð ô Wu?? −? ? )« Í√ ”U?Ý_« ·bN« s ÎUDO?Ð »uÝd« l?MË rOKF²« W?O«e≈ qKF« WÒKŽ qJA¹ Íc« wÝ—b*« Æw½UM³K« wÝ—b*« lL²:« w ‰u?? šbÐ h²?? ¹ U?? L? ?O? U?? √ ôË ÀÒb?× ÊU*d?³« v« ¡U?M« w½UM³K« Êu½UI« Ê« lL? ¨ÃdŠ ‰U?? ?łd?«Ë ¡U?? ??M« 5?Ð ÈËU?? ?Ý Ê« l?Ë ¨ÊU?? ? ?“_« .b?? ? ? cM? `??ýd?? ? ? ? ? ? ? ? ?²? « w?? o?(« s??N? v²??Š UM“ ô UM½√ Òô≈ Ÿ«d??²?ô«Ë W?? −? ?O? ?²½ W¹√ oI?? ×?½ r Âu?? O« qÐ ¨‰U?? ?:« «c¼ w? W?? ?OÐU?? ?−¹≈ W?OzU½ Uðu?JÐ VUD½ UMŠ— UM½≈ o(« ¡U?? ?MK? wDF?ð WDO?? ?Ð ¨b?? ?ŽU?? I?*« s 5F?? ? œb?? ?Ž w ”ÒdJ*« o(« sŽ ‰“UM²½ UM½Q?Ë «c¼ s Êe??Š_«Ë ÆÊu½U??I« w UN½Ëd³?²F¹ UðuJUÐ 5³UD*« Ê« v« ‰u?? uK b??ŠË_« o?¹dD« Ê« 5ÝUM²?? Ë« 5ÝU½ ¨ÊU*d??³« Âu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? « U??ðu?? J? « f??¹d??J? ð ÆΫbž ‚uI(« sNd×OÝ ÊU?*d?? ? ³« v?« ¡U?? ? M?« XK?šœ s“ ô ÊU?M³? ¡U?? ?½Ë ¨w?²¹u?J« wð«u?K« ö?? ?O?KI?«Ë ¨t?? ?ł—U?? ?š ·Ëdþ s?Nðb??ŽU?? Ý t??O?« sKšœ ·Ëd?þ Ë« ¨W?M?¹e?? ? ? ? ?Š ¡«œu?? ? ? ? ?Ý —U?? ?*« fJ?Fð ô W?? ?OzUM?¦? ?²? ? Ý« v« ‰ušbK »uKD*« wFO³D« ÆWO½U*d³« …ËbM« vK?Ž s×?½Ë d?? ?c?? ²?½ Ê« wH?J¹ o¹œUM? Ê« UÐU??? ?²½ô« »«uÐ√ ∑∞≤ v?KŽ X?KH?? ? √ `?O? ? ?ýd?? ? ²« ∏ U?? ×? ?ýd*« œb?? Ž ¨ÎU? ?×? ?ýd?? ¡U?? ? ?M« X?×? ? ?$ «–«Ë ÆjI?? ? v?« ‰u?? ? ?šb« w? w½U?? ? ?L? ? ? ¦?« ÎU? F?³Þ «c?¼Ë ≠ wÐU?O?M« fK:« w Êu?J½ ≠ ö?? O? ?×? ?²? ?*« s ±≤∞ s ÊuJ?²¹ wÐU??O½ f?K−?? s? j?I? ? ? ? ? ? ∏Ë —u?? ? ? ? ?c?« s? Æ¡UM« d?¹d?? ? ? ? ?« e?? ? ? ?N?ð w?²?« …√d?*«Ë UÐU??? ²½ô« e??Nð s U??NMO??L? OÐ ÆU¼—UOÐ wJ¹uý …uK(« ¡UMŁ

WL²ð ≠ ÊU²Ýœd ≠ qOЗ√ w ÍbHB« Ê« v?KŽ «Ëœb?? ? ýË ¨W?? ? ?OzU?? ? C? ? ?I?«Ë W¹uË√ ÊöJA?ð W?ŠU?O?«Ë W?Ž«—e« l¹uM²? ÊU?²?Ýœd?? rOKù W?³? MUÐ ¡U?? H? ?²? ?ô« Âb?? ŽË qšb« —œU?? B? ? ÆWłd²*« WUD« œ—«u0 …—U−²« ·dž l? ŸUL²łô« w Ë d¹“u?« U?? ?Žœ ¨W?? ?Ž«—e«Ë W?? ?ŽUM?B«Ë w? ’U?? ? )« ŸUD?I« Íb?? ? H? ? ?B?« v?« ‚«d?? ? F« ÊU?? ? ?²? ? ?Ýœd?? ? Ë ÊU?M³? ÷u?? ?N?M« o?O? ? I? ? ×? ? ?² ÊËU?? ?F? ? ?²« Æs¹bK³« w ÍœUB²ô« sË w½UM³K?« b u« ¡U?C?Ž√ U?√ ÊU½b??Ž ·d?G« œU??%« fOz— r?NMOÐ ·—U?B*« W??O?F? L?ł fOz—Ë —U??B?I« 5OŽUM?B« bOL?ŽË qOÝUÐ «u?½d …œU¹“ v?KŽ «Ëb?? ?Q?? ·«d?? ? „U?? ł w W?O?½UM³K« «—U?L? ¦?²? Ýô« r−?Š r¼œ«b?? F? ²? ?Ý«Ë ‚«d??F?« ÊU??²? ?Ýœd?? ŸU?D w? «d?? ? ?³? ? ? )« .b?? ? ?I? ? ? ²? ÆUb)«Ë ¡UM³«Ë ·—UB*«

vKŽ ÊËd?B?Ë w«d??F« —u?²?ÝbUÐ l? W?? ? ?O? ? ? ?«d?? ? ?F?« W?Ëb« …b?? ? ? ŠË w UMÐU√ U —«dJð Âb?FÐ U½UL{ w?½UM?³K?« b?? ? uU?Ð VÒŠ—Ë ¨åw?{U*« rJU??√ W??Šu?²? H? UMЫuÐ√ò ∫ÎözU?? U½√Ë rJF? ÊËU?F²UÐ ¡«b?F?Ý s×½Ë “U?? $ô« u¼ U?? Ÿu?? ³? ?Ý√ q ‰Q?? Ý√ øÊU??²? ?Ýœd?? w b¹b?? '« w½UM?³K« öŠd« ·U?M¾²Ý« r²¹ Ê« v?ML²½Ë Ëd?? OÐ 5?Ð …d??ýU?? ³? ? W?? O? ?UE?M« Í—U?−²« ‰œU?³?²« jO?AM² qOЗ√Ë b?L?×? …—U?−?²?« d¹“Ë ÆwŠU?O?«Ë ÊU?? L? ?¦? ?Ž j?OD?? ²?« d¹“ËË ·Ëƒ— —U??L? ¦?²? Ýô« W??¾? O¼ fOz—Ë w½«u??ý w q_« sŽ «uÐdŽ√ ÂÒd?× ‘dO¼ ÍœUB?²ô« ‰œU?³²« Èu?²? …œU¹“ ¨ÊUM?³Ë ‚«d?? ? F?« ÊU?? ?²? ? ?Ýœd?? ? 5Ð «d?ýR*« sŽ qO?BH?²UÐ «uŁb?%Ë bFB« vKŽ ÊU²?Ýœd w WF−A*« W?O?uJ(«Ë W¹œU?B?²?ô«Ë W?OM_«

WHO×B« v≈ WKÝd*« —uB« nOý—√ w kH% qÐ UNÐU×√ v≈ œdð ô wUI¦« wL¼œ_« œuL× ed

Inshaa 6981  

Inshaa 6981

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you