Page 1

w Èd??ł U? ‰u??Š Âö?Žù« qzU??ÝË iFÐ tðd??– U? vK?Ž ÎU?I? OKFð º bL×? d¹“uK wöŽù« V²J*« `{Ë√ ¨…dOš_« ¡«—“u« f?K− WKł w X¹u?? B? ²« √b?? ³0 Íb??H? B?« d¹“u« VÒŠ— b?? I ∫wðü« Íb??H? ?B« WU ¡«—“ËË W¹d¦?_« ¡«—“Ë tzö“ l „—UýË ¡«—“u« fK− WKł kU?×? VBM* `ýd*« `U?B X¹u?B?²UÐ ÊU?LOKÝ ‰U?A?O? fOzd« VBM* `ýdL d?³N« ôuI½ rÝ« ÕdÔÞ UbMŽË 5ÝU¹ d?LŽ ÊUM³ q³ł W?? ?{—U?? F?*« ¡«—“Ë v« Íb?? H? ? B« d?¹“u« rC?M¹ r? Ëd?? OÐ k?U?? ×? ? VBMLK `ýd*« W?L?F½ Í“u rÝ« Õd?Þ tMJ X¹uB?²« sŽ ŸUM²?ôUÐ Ê√ ÊËœ s t?Ý—U? b?Ë Íb?H?B« d¹“u« ‚u?I?Š s oŠ «c¼Ë ¨t??H½ Ê√ rKF« l Æd?³?N« ôu?I½ b?O?L?F« …¡U?H? s ’U?I?²½« Í√ p– wMF¹ w ÂU?? Ž g²?? H? VB?M ÎU? ?OU??Š q?G? A¹ Íc?« W??L? ?F½ Í“u?? b??O? ?« l²??L? ²¹Ë ‰U??L? A« WE?U?×? s? u¼ åvË« W??¾? ò Íe??d*« gO??²? H? ²« º ËdOÐ kU× VBM wu² tK¼Rð w²« …¡UHJUÐ

rÔ ?N? Àd?? ? ? ?²?Jð ô Ô‰«c?½_« p?Ò³? ? ? ? Ý «–≈ «u?Ò³Ý U? WEO?H?(« iFÐ «uEH?Š uK t?ÐU?½ Ó„U?? ? ? ? ?œ√ Òd? ? ? ? ?N?« Òi?F?ð X??K? ÔVKJ?« pÒC? Ž Ê≈ VKJ« ÒiF?ð XË wÐdF« À«d²« s

WKI² ‡ WOÝUOÝ ‡ WOu¹ AL- INSHAA - Friday 15 May 2009 - No. 6980 - Year 62

WO½UM³ …dO ±∞∞∞ ≠ U×H ∏

UÐU²½ô« bFÐ U WKŠd v« ‰Òuײ¹ ÊULOKÝ fOzd«

∂≤ WM« ≠ ∂π∏∞ œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∞ tO o«u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ±μ WFL'«

Ê UK«Ë bO«Ë VKI« —uNÓÞ w½ö²Ð« s0 «ËdE½«Ë «uUFð

rÌ ÚBÓš =ÍQÐ ÔXOKÔÐ w½√ uË s?‡JË vI√ U ]wKŽ ÓÊUN

W¹—u²Ýœ ö¹bFðË åWOU¦Oò WuJŠ ÆÆÆWŠËb« åWOŠË—òË nzUD« åWOFłdò —«d?L?²?Ý« c?³?×¹ ô t½√ v« W?OML?{ WuJ?Š ÂUOË qD?F*« YK¦« WG?O W?? uJ?×K Ϋœ«b?? ²? ?« ÊuJ?ð …b¹b?? ł ÆÆWOU(« ö?¹b?? ? ? ? ? F?ð v?« …u?? ? ? ? ? Žb?« ≠ ¥ fO?zd `O?? ²?ð …œb?? ×? ? W¹—u?? ²? ?Ýœ ÕdDð ôË Á—Ëœ W?Ý—U2 W¹—u?NL?'« vKŽ tðU?O?Šö? e¹e?Fð W?O?HKš s s U/≈Ë ¨Ád?O?ž U?O?Šö »U??Š tMOJ9Ë tðU?OËR? cO?HMð WO?HKš Í√ …—«œ≈Ë rJ?(« —ËbÐ ÂU?? ?O? ? I?« s W¹c??O? ?HM²« 5?²DK?« 5Ð ·ö??š qšb²« …—b tzUDŽ≈Ë W?OF¹dA²«Ë ö¹b?F²« Ác¼Ë ÆÆ«¡«d?ł≈ –Uð«Ë w WÝ—U?L*«Ë WÐd−?²« s …UI²? ÎU?uB?š® nzUD« b?FÐ U WKŠd? vKŽ lOu²« qN0 oKF?²¹ U WN' W¹—u??N? L?'« f?Oz— «e≈Ë rO??Ý«d*« WK?N0 5?ËR?? ? *« s? Ád?? ?O? ? ?ž ÊËœ U?N?C? FÐ w hK?²??ðË ¨©…œb?×? Àö?¦« «uM« d?Ó³ŽË ”Ë—œ d?šü« oKF²¹ U? WN' ÎU?uBš® W?O{U*« fO?z— »U?? ? ?²½« »U?? B½ b?¹b?? ×? ?²Ð Ë« ‰UJý≈ Í√ ÍœU??H? ² W¹—u??N? L? '« U?? Ë ¨q?³? ?I? ?²? ??*« w wÝU?z— ⁄«d?? o?Š f??O?zd?« ¡U?D? ŽS?Ð o?K?F? ? ? ? ? ? ?²?¹ w »«uM« f?K−? qŠ W?O? Šö?Ë r ‰UŠ w W?IO{Ë …œb×? ôUŠ 5??²? M? ? W??½“«u??*« —«d?? ? ? ? ? ? ? ? ?≈ r??²? ¹ nuð ‰U?Š w Ë« ¨Îö¦? 5²OU?²²? Á—Ëœ W?? ?Ý—U?2 sŽ »«u?M« fK?−? ? Æ©ÆÆÆWK¹uÞ …d²H

oŁ«Ë ÊU?? L? OKÝ f?Ozd«Ë ÆUD?K« o¦³MOÝ Íc« »«uM« fK− Ê« s sJ?¹ ÎU¹√Ë WK?³? ?I?*« UÐU?? ?? ?²?½ô« s ÎU? L?? IM ÎU? K−?? ÊuJ¹ s ezU??H« Ê√Ë ¨wU?? ?(« fK?:« W?? ?I¹dÞ v?KŽ vI?? ?³¹ s wÝU?? ?O? ?« ·U?? H?Dô« vKŽË ©—«–¬ ±¥Ë ∏® 5d?Þ 5РΫœU?Š «c¼ vK?Ž ÎU? L? ? ?IM ÊuJ?¹ s q_« ÆW¹—uNL'« fOz— ‰UOŠ u×M« —U?E? ½√ t?? ? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ? ?²?ð l?«u??« w? v« ÊU??L? OKÝ f?Ozd« U??U??L? ²¼«Ë w²?«Ë Ê«d¹e?? Š ∏ b?? ?FÐ U?? WK?Šd?? U?NÞuDšË U¼—U?Þ« rÝdÐ U?N?I?³?²?Ý« ∫wU²« u×M« vKŽ WC¹dF« ‚U?? H?ð« W?? O? ?F? ?łd0 «e?? ?²ô« ≠ ± q?¹b?? ? F? ? ? ²« v?K?Ž qH?? ? ?I*« n?zUD?« oK?F? ?²?*« ‰U?? :« w? Òô≈ W?? F? ? ł«d*«Ë ÆÆtIO³Dð UOPÐ ‚U?? ? Hð« W?? ? O? ? ŠË—ò‡?Р«e?? ? ²ù« ≠ ≤ d?? ?L? ?²? ? ¹ Ê« V−?¹ Íc« åW?? ?ŠËb« ¨UÐU²½ô« bFÐ tKOŽUHË t²OŠËdÐ Wzb??N? ²«Ë W??—U??A?*« U??NÐ œu??B? I*«Ë w? Õö?? ? ?« «b?? ? ? ? ? ²? ? ?Ý« Âb?? ? ?ŽË ÆÆqš«b« W?O?U??¦?O? W?uJ?×Р«e?²ô« ≠ ≥ ‚U??¦? O*« ΔœU??³? f?JFð W??uJŠ Í√ q qO?¦9 WN?' t?²O?ŠË—Ë wMÞu« d?³? Ž W?O?½UM³K« U½uJ?*«Ë nz«uD« b?? L? ²? ?F¹Ë ÆÆ5³?? ? ?²M*« U?? N? OK?¦2 t?ÐU?Dš w? ÊU?? ? ? ?L? ? ? ? O?K?Ý fO?zd?« åWO?U¦O W?uJŠò dO³Fð wÝU?O« …—Uý≈ w ¨WOI«uð WuJŠ s ÎôbÐ

d³I« s —UGð WOЫ— ”UЗœ bOý— oÐU « VOIM« ∫rKIÐ w U¼UM?O?Ž d??I? ²?ð ô ¨d??×? ³« vKŽ W??d?A? W??OЫ— Ê« «u?L? Ž“ rOL?AÐ l²L²« sŽ n½_« nJ¹ ôË ¨Ãu*« Wd?( ÎUF³²ð s?¹d−;« ¨«c¼ s ržd?« vKŽË ¨‰U?Iðd??³« ‚«c?? sŽ ÊU?K« ôË ¨d?ÐuMB« W?×z«— s —U?G¹ n½_«Ë ¨—d?A« d?³?I« vKŽ ÊU?Šb?Ið 5MO?F« ÊS? Æ`¹dC« sUÝ vKŽ tŽ–«u VB¹ ÊUK«Ë ¨…œUNA« wÐ√ sŽ ÂU??A¼ sÐ v?O? Ž ÊU?KÐ w½«c??L?N« ÊU??e« l¹bÐ ÈË— q w? ÷U??š t?½√ ¨—u??N? ?A*« U?? U?? I*« q?DÐ ¨Í—bMJ?Ýô« `²?? H« Îö?ýU U?NK U?NM ÃdšË ¨…U?O(« »Ëd?{ s »d?{ q wË nM Æå…—UCGUÐ Ãdłd²ð w²« …dOC*«ò vKŽ tðUMF ÎUÒÐUË ¨ÎU³{UžË ÕU??³*« ÂöJ?« sŽ Îö¹uÞ »U??ž Ê« b??FÐ ¨‚“— s?Ð Êu??œ≈ UMŁÒb? ŠË wz«—u?ýUF« dJHUÐ ÊuJ*«Ë ¨U?OMO?(« r$Ë ¨ÁœUO?Ý√ s u¼Ë ¨WI?OI×K ÎU×?²²HË o?(« vKŽ «Î¡u{ œUNA?²Ýô« v« Èd¹ Íc« UNKD³Ð U?UI*« dO?Ý√ nzUD« q³ U cM ‰«“ U? ÊUM³ Ê« ∫‰U ¨Q−K*« w d?¹dײ« »d?Š `З Íc« tH½ Í—bM?JÝô« `²H« wÐ√ …—U??H?« nM? w ‰ö?I? ²?Ýô« e??$√Ë ¨WЗ– WM?√ t?F? «b* VÒ—Ë »œ√ sŽ ¨WŁöŁ V²? nOQ²Ð Ϋb?Ž«Ë ×U)« v« d?UÝË ¨W?O½d?H« UÐ√ Ê« d??_« W??I? O? I? ŠË ÆW??ŽU?−? A?« ÆÆÆ»œ√Ë Ã«Ëe« »œ√Ë ÂU??FD« l¹bÐ U??U?I? WuDÐ d??O? Ý√ vI?³¹ Ê« t??? HM v{d¹ ô ¨`²??H« rz«b« qD³« `³?BO WK?U W?O½bÐ WU?OKÐ eH? qÐ ¨jI ÊU?e« W¹d¹d(« UUI*« qDÐ Ê« u¼ jOÐ ‚—U l ¨Íd¹d(« UUI* W?O½UM³?K« W?U?I*« nR? VUM?¹ UMKDÐ U?L?O? ¨U?N?H?R* ÎU?O?Ë ÊU? wI³ tuBŠ ôu Íc« ÁœUNA²?Ý« bFÐ WUš ¨¡«bF« ¨W¦¹b(« nOQ?ð b¹d¹ t½√ ¨—u??_« w? U?? ·dÞ√Ë ÆWK?¹uD« t??²Ðd?? ž w q ¨ÂU?F« s¹bK ΡU?HÞ≈Ë œU?H« sŽ ÎU?¦×?Ð d³?I« g³Mð W?OËœ WM' œU?B²?ô« vKŽ —Uœ s t?²HÒK?š UË tÐËd?Š —UŁ¬ s t?H½ ÎUzÒd³? v« Íb?IM« rC?²« …U?ÝQË oK ‘U?Ž Íc« lL?²:«Ë …d?OK«Ë ∫Íœ«bGÐ wuý tU¦√ w ‰uI¹ Íc« wUBF« p– vð√ Ê« tU²Ð« tOMOŽ ‚uË u1 s* ‰u√ «–Uò åÚtÓU√ tŽdB Ê« sÒIOð bË dO¹ s*Ë Íc« w½U?DK« ÊU??d??H?« p– ¨Î«—u??³MÞ W??L? G?M« w œ«“ b??Ë dDÐ V?½U?ł_« —«Ëe« v?KŽ t?O? ³M²?UÐ ‰Ëb« ¡«d??H?Ý v« Á—b??√ ‰¡U?ð√ wMKF?ł U? «c¼Ë t Ϋ“«e?H?²?Ý« qJA¹ «c¼ Ê_ d?³?I« …—U¹“ ULO …UO(« vKŽ Wdý WOЫd«Ë ¨d³I« s WOЫd« …dOž V³Ý sŽ b?? Ë Êu??A? ?O? ?F¹ ¡U?? O? ?Š_« iFÐ Ê« Èd?ð Â√ ¨u*« …d?? H? Š d?? ³? ?I« s …œU?N?A« b?−0 l²L?²« ÊuK?CH?O? ¨…œU?N?A« U«—œ rN?²??Ò³Kð VFý w ¡«u?N« —ËdË ‚Ëd?F« w ¡Ub« ÊU¹dÝ «Ëb?IH¹ Ê« d?Ož rN??C? F?Ð qÐ ¨t??C? O? I½Ë ¡wA« ÊËb?¹d¹ ¡U??O? Š_« iFÐ ª5?²zd« u¼ ULO? ¨tÐ WUš WOЫ— Í—UI?F« WÒM'« q−Ý w ÊÒËb¹ Ê« b¹d¹ ÆUNO« WKu*« ‚dD« VJM²¹ ∫Ÿu½ s W¾¹d³« WK¾Ý_« iFÐ `²H« UÐ√ ‰QÝ√ Ê√ w œœdð WO½U?¦« W¹—uNL?−K WOUð W?³ð— W¦U¦« W¹—u?NL'« —U?Fý fO√ Æ°øUNMŽ Îö¹bÐË sF X?Mœ√ «–« qOK?«Ë W??L? ²? F« —U??B?½√ s p??H½ n?ÒMBð ô√ Æ°øå—UNM«ò œd?? ?A? ? ?²«Ë W?Ðd?? ?G?K …u?? ? Žœ å—U¹b«ò v?KŽ p?u?? ?−?¼ qJ?A¹ ô√ ÆøU²A« w ŸUOC«Ë WËb?« e?? — VO?? ?B¹ ¨W¹—u?? ?N? ?L? ?'« f?Ozd ÷d?? ?F? ?²« f?O√ Æ°øÂUI*« W³ONÐ sFD¹Ë UNðbŠËË ¡UMŁ√ w³?OK ×u?ł wö?Žù« t ÷ÒdFð U2 ÎU?FÐU½ Íœœdð ÊU? t½Q?Ð qzU???« rN??Ò²?Ô¹ Ê« s W??O? ?A? ?)« s ÎU? C?¹√ ÎU? FÐU?½Ë ¨WKÐU?? I*« Æ廫c sЫ ÆÆÆ»«cò

UÐU?? ? ²?½ö d??O? ?C? ?×? ²« W?? OKL?? Ž ‰Q?Ý U?L? ÆWb?I?²? ÎUÞ«u?ý√ XFD œ√ w²« »U??³? Ý_« sŽ o?¹d??H« «c¼ ÊËœ e??«d0 UMO??O? F? ²« d??B? Š v« qd?? ?N« p³?KFÐ k?U?? ×? ? ® Èd?? š√ W?? ³? ?ÝU??;« Ê«u?¹œË —UJŽ kU?? ×? ?Ë WOü« sŽË ¨©ÆÆÆwzUCI« gO²H²«Ë 5×??ýd*« —U??O?²? šô b?L? ²? Ž« w²« w²?« »U?? ³? ?Ý_« s?ŽË ¨e?? «d*« Ác?? ?N ÊU U? u¼Ë ¨W½“«u*« —«d?≈ ÊËœ XUŠ W??öD½« w v?Ë_« …d??G? ¦« WÐU??¦0 ÆÊULOKÝ fOzd« bNŽ w²?« W?? H? ? U?? F?« W?? ?K'« b?? ?FÐ v« WO{«d²Žô« ÍdÐ WU?Ý— UN²I³Ý ÊuJ?ð Ê« luð œU?? ?Ý ¨«b?? ³? ?FÐ d?? ?B? ? vMF0 ¨W?OÐU−¹≈ åX¹u?B²« W?bò ÃU?? C½≈Ë l¹d?? ð ÁU??&« w? lbð Ê« Ê√Ë ¨UMO?O? F?²« nK ‰u??Š o«u?²« w t?Ð X³K …b?¹b??ł W?? d?? wD?Fð ÆÆUÐU?? ²½ô« q³?Ë WK³?I?*« W?K'« lzU?? ?Ë Ê« V?U?? ?G« ŸU?? ?³?D½ô« s?JË d?Nþ√ åUM?O?O?F?²« W?K?łò ZzU?²½Ë r w²« UЖU?−²«Ë Uö?)« oLŽ q% Ê« UN lu²¹ ôË dNý√ w q% b¹e?* W?? ×? ?ýd?? w¼ qÐ ¨ô ¨ÂU?¹√ w »«d??²? ?« l ZMA?? ²«Ë rU??H? ?²« s Ê“«u²«ò qþ wË U?ÐU²½ô« b?Žu Ê√Ë ¨¡«—“u« f?K−?? q?š«œ åw³K?« q q?O? ? łQð v?« u¼ ÂU?? ?F?« ÁU?? ?&ô« U?ÐU?? ? ? ? ?²?½ô« b?? ? F?Ð U?? ? v« ¡w?ý s Á“d?? ? H?ð U?? ? Ë ZzU?? ? ²?M« —U?E²?½UÐ ÆåW¹uDKÝòË WOÝUOÝ WœUF ‰U?? ? A? ? ? O? ? ? f?Ozd?« ÊuJ?¹ b?? ? Ë «cN ÎU?—b t?H½ …—«d w ÊU?LOKÝ Ê“«u?? ?²Ð ÂuJ?;« wÝU?? O? ? « l?{u« WÐu?? F? ?B?Ë g¼ —«d?? I? ?²? ?Ý«Ë oO?? œ …d²? w WÝuLK U?«d²š« oO?I% t½S?? ¨pc?Ë ¨UÐU??? ²½ô« q³?? U?? b?? ? ? ?F?Ð U?? ? ? ? W?KŠd?? ? ? ? v?« ‰Òu? ? ? ? % U?¼—UÞ≈ l?{u?Ð √bÐË U?ÐU?? ? ?? ? ? ²?½ô« qHJ¹ U?0 ÂU?F« wÝU??O??«Ë wMÞu« ‰U?? ? ? ŠË s¼«d?« ‚“Q?*« s ÃËd?? ? ? )« U? v« ΫœUM²?Ý«Ë Æœu?L?'«Ë W?ŠË«d*« ÊU?? L? O?KÝ ‰U?? A? O? ? fO?zd« tu?? I¹ ¨W¹UM?FÐ …U??I? ²M W??O? ö?? Ž≈ qzU??Ýu t½_ tMŽ qIM¹ U v« ΫœUM²Ý« fOË Ÿb¹ ôË —«Ëe«Ë —œU?B*« WG Èu?N¹ ô nu?²¹ ô t½S? ¨U?³?¹d??²K ÎôU?−? UÐU²½ô« Âu¹ Ë« WD× bMŽ ΫdO¦ ÊuJ?ð Ê« œUJð ZzU?? ²?M« Ê« —U?? ³? ?²? ?ŽUÐ Ë« P??łU?H? U??N? O? f?OË W??Ëd?F? 5Ð ‚—U?? H?«Ë W?? OJO?ðU?? «—œ ôu?? % Îö? ?O? ¾? ?{ ÊuJ?O? Ý d?? ÝU??)«Ë `?Ыd« Í_ `O²¹ ô U0Ë ¨d¦√ ô s¹bFI0Ë ÆÆ—u_« —U0 ÁbŠu rJײ« o¹d sË r ÊU?L?OK?Ý ‰U?A?O? fOzd« W?? OÐU??O?M« UÐU?? ? ²?½ô« w qšb?? ²¹ ôË `z«u?K« qOJ?Að q³?? ô ¨W?K³?? I*« ÎU??Oz— t²?H?BÐ h¹d?Š t½_ ¨U¼b?FÐ W?U?? vKŽ ÊuJ¹ Ê« vKŽ ÎU?O? I?«uð sË 5×?ýdL? lO?L'« s …b?Š«Ë lO?? L? ?'« nI?¹ Ê« qQ¹Ë ¨»«uM? rŁ ÊuJ¹ ö?? ¨tM …b?Š«Ë W??U?? vKŽ »«u½Ë t??F? »«u?½ q³?I?*« fK:« w q?Ë ÊU?M?³? q? f?O?z— t?½_ ¨Áb?? ? ? ? {

¡«—“u?« fK?−? ? ? w? Èd?? ? ł U?? ? ? v« b²?« w²« WO½uð«—U*« t?²KłË sJ?1 ô ¨qOK?« nB?? ?²M b?? ?FÐ U?? ? b?N? Ž w U?ÝUJ?²½ô« vË√ Á—U?³? ²?Ž« ‰Ë√ wË ÊU??L? OKÝ ‰U??A? O? f?}zd« ¨åX¹u?? B? ²«ò v?« ÂUJ²?? Š« Ë« ¡u??' w²« ôËU?;« dš¬ d?³?²?F¹ U —b?IÐ p¹d?×?²? UÐU??²½ô« q³?? U?NÐ ÂU? sŽ t??Ò²ÐË b??L? :« UMO??O? F?²?« nK œU?? H?M²?? Ý« b?? ?FÐ X¹u?? ?B? ?²« o?¹dÞ Ã—U?? ? ?? ? ? s?Ž Y?×? ? ?³?« ôU?? ? B?ð« ÆÆWOI«uð w? ÊU?? ? ? ? L? ? ? ? ?O?KÝ f?O?zd?« Õd?Þ jЗ ‰b?Ð WKJ?A*« p?OJH?ð W?? ?K'« ¨Î«b?? ?O? ? I? ? F?ð l{u?« …œU¹“Ë qzU?? ? *« s v½œ_« b?? (UÐ ÃËd??)« Õd??²? «Ë UN l«u WŁö¦Ð WKB²*« UMOOF²« Ëd?OÐ kU?×? ∫UÐU??²½ôUÐ WK d?¹b?? ? Ë ÊU?M³? q³?? ? ?ł kU?? ? ?×? ? ?Ë o«uð ‰u?BŠ —UE²½« w ¨W?OKš«b« ÆW½“«u*«Ë Í—u?? ²? Ýb« fK?:« ‰u??Š WÝU?LŠ ÂbFÐ t?łu²« «c¼ ÂbD«Ë ¡«—“Ë® W?¹d?? ? ? ?¦? ? ? ? _« o¹d?? ? ? ? i?F?Ð ÷«d??²? ŽUÐË ¨X¹u??B? ²K? ©◊ö??³Mł ÎUDЗ «u?U?√ s¹c« åW?{—U?F*« ¡«—“Ëò W¹—«œô« U?MO?? O? ?F? ?²« 5Ð ÎU? ?L?J×?? fK:«® åW¹—u??²?Ýb«ò U?MO?O?F? ²«Ë ÂU?? F« W?½“«u?? —«d?? ≈Ë ©Í—u?? ²? ?Ýb« …b?? ? Š«u« WK?« √b?? ? ³? ? ? oË ≤∞∞π ‚U?? Hð« ô Ë« ¡wý q? vKŽ ‚U?? Hðô«ò Èu?? ? ? ? ²? ? ? ? ?? ? ? ? ? vK?ŽË Æå¡w?ý v?K?Ž Ê« W?? ?{—U?? ?F*« o¹d?? ? È√— U?¹uË_« r¼_« u¼ Í—u²Ýb« fK:« qOJAð ZzU²½ WOŽd?ý XO³¦ð w Á—Ëb ΫdE½ Íd?? & Ê« sJ?1 w²« U?ÐU?? ? ?²½ô« d?? ? ? ³? ? ? ? Ž Ë« 5?EU?? ? ? ?×? ? ? ? ÊËœ s? Ê√Ë ÎU?u?B?š ¨WU?u?UÐ 5EU?×?

…œUFÝ dUÝ w³zU²J« `ýd*« v≈ ø°åWeðd*«ò fKЫdÞ W U× s ÆÆÆ°°q²« WŠUÝ v« ÃËdK U?? L? ?N? p?½√ oÐU?? « pöJ?Ð p−?? łU??×?½ s Ê« l ÆÆ°ÊËd??²?³« s p?×?O? ýdð qIMð s q?B?Š U√ ∫pQ?½ UMMJË ÆÆÆ°UN½U? s j³ðdð ‰Ułd« s? pł«d?? ? š≈ v?KŽ p?Ðe?? ? Š o«Ë «–U?* X¡U?? ? ?ð pO?dO ¨`ýd?²« w wF?O³D« p?Fu? ¨ÊËd²?³« pÐe?Š fOz— o«Ë nOË ÆÆøfKЫdÞ qŠU?Ý vKŽ Ê« cM ¨”U??Ý_« s? t??²Dš U??N½√ Â√ ÆÆøp?– vKŽ »e?? ?Š ”√— v?KŽ ÎU? ? ?IÐU?? ? Ý pO?Ð√ ¡w−?? ? ÷—U?? ?Ž ÆÆÆø°WKzUF« »eŠ t½√ —U³²Ž« vKŽ øVzU²J« V?zU?? ? ?²J?«® U?? ? ?L? ? ? N?½√ w p?A?« „—ËU?? ? ?¹ r?√ ¨fK?ЫdÞ w? ‚d?? ?²? ?% Ê« p? Ê«b¹d?¹ ©«u?? ?I«Ë ÆøÊËd²³« w p– bFÐ WLzU p ÂuIð ô v²Š s UM?MJË ÆÆÆpO?KŽ oH??A?½ qÐ ¨puK?½ ô s×½ UM½√ œd: UM²L?²ýË ¡«bF« UM²³?U½ bI ¨pLŠd½ XG??³?Ý√Ë ¨fKЫdÞ w? p×?O?ýd?ð vKŽ UM{d??²?Ž« w U0 `?CM¹ U?? ÆÆp²??³? F? ł ÊËe??? s UM?OKŽ ÆÆ°pzU½≈ Ê« «uËU?? Š U?? ?L? ?N? ?Ë ¨XK?F? ? U?? L? ?N? ? p?½√ oŁË ¨rN¹d?UM s ¡U?O?Š_«Ë WÒ“_« w? p «uF?L?−¹ ¨pÞU?? ?I? ? Ýù wF?? ?« w Ϋb?? ?N? ? ł uQ½ s? UM½S?? ? ÆÆÁbFÐ WLzU p ÂuIð s ÎUÞuIÝ —u??U?? w? w³M²?? LK d??F? A?« s XO??³?Ð r²??š√Ë Ê« u?ł—√Ë ¨t?LN?Hð s p?½√ bR*« s? ¨ÍbO?A?š_« ∫‰uI¹ ¨p tŠdA¹ s b& …bOFÐ œöÐ s vðRÔ¹ pK¦Ë UO«u³« œ«b(« U]З Óp×CÔO

wL¼œ_« e¹U WK Y¹b×KË ÆÆÆ

«u??Ýò ∫ÎözU?? …œU??F? ?Ý sÐ U¹ UM²??H? ?Ë «cJ¼ U??√ UM²?L?łU¼ w?²« W?eðd*« W?U?×?BU¼ q?J ‰u?IMŠ ÊU?? ? łd?? ? N? ? ? w ÆÆÆåf?KЫd?Þ sŽ U?M×?? ? ýd?ð XË ÆÆø≤∞∞πØμØ≤ ¡U d¹ež w VzU²J« fK?ЫdÞ w p×?? O? ?ýdð vK?Ž UM{d?? ²? Ž« s?×½ v?²? ? ?Š X½√ s?L? ? ? ÆÆp?L? ? ?łU?? ? ?N½ r? UM?MJ?Ë ¨rF?½ v²ŠË ¨qÒ¦9 sË U0 „UMC— s×½ ÆÆÆøpLłUN½ ∫‰Ë_« s √b³½ UNÐUB½ w —u_« lC½ Âu?? ?N? ?H?*« w W?? ?eðd?*«Ë åW?? e?ðd?? ò U?M½≈ ‰u?? ?Ið s Êu?KI??²?M¹ s¹c« r?¼ …œU??F? ?Ý sÐ U?¹ ÍdJ?? F« q²Ið ¨W³¹dž ‘uO−Ð «uIײKO ¨WOK_« rN½«bKÐ rN?³?O?B½ p– b?FÐ «u?C?³?I?OË ÆÆÆYUŁ bKÐ VF?ý ÆÆÆdOb²«Ë q²I« ¡UI ‰U*« s ÊQ?? ¨W?? ?ŽuM²?? ? qzU?? Ýu?Ð å‚«eð—ô«ò ÊuJ?¹ b?? Ë ¨U? WO?Fłd? s ¨U rŽb ¡UMÐ ¨U? `ýd qI?²M¹ U? idðË t?C?dð W?ŽU?L?ł vKŽ åÎö?O?IŁò Òj×?O å‚eðd*«ò UÒM sL? ÆÆÆpF? qUŠ u¼ U?L? ¨tKÒ¦1 Æø…œUFÝ sÐ U¹ oK½ r ¨W??O?ÝU?O? Ý n×? ∂ ‰U?L?A?« w „UM¼ Èd?? š√ n?×? ? „UM?¼Ë ÆÆÆp rŽœ W?? L?K U?? N? ? O? ? UN?O b$ r ¨UÐU?²½ô« W³ÝUM0 —b?Bð ¨…b¹bŽ `³??B?½ pu??N? H? w «c?J¼Ë ÆÆÆp b??O¹Qð W?? LK Æ°°åWeðd*«ò s „b¹Rð ô n×B UMFOLł ÆÆÆøs b?MŽ åW?? eðd?? ò pQ?? ½ Ê« U?Mðu?? H¹ ôË ‰«u?_« sz«eš Ê« U*UÞ ÆÆÆøs2 i³?I½Ë ÆÆÆøs*Ë U??N?O?« „u?³?Kł w²« åsU??C? ²« W??×zôò w U??NK tðbOËË åVzU²J«ò pÐeŠ 5Р“Q² l{Ë W¹u² ÆÆÆåWO½UM³K« «uI«ò XKšœ√ u X½√Ë ¨fKЫdÞ w `Òýd²ð tłË ÍQ³ o¹d?D« XF?? ?{_ Ϋœd?? HM? XdðË U?? ?N? ?«u?? ?Ý√ v«

øfKЫdÞ w »U¹œ wK — `Oýdð vKŽ WO$d ÊULOKÝ Òd√ «–U*

¡UMO*« w ¡UO*« WU ÂU√ ¡UIK« s

ru?? Žœ√ pc ÆW?ÒM ô rJ o?Š w¼ Õö?ù« oO??I?×?² ·u??H?B« Ò’d rO?I?²?¹ tÐ Íc« œu?AM*« wÝU?O?« ÆWËb«Ë sÞ«u*« d√ w wF? «ËbR?² ruŽœ√ò ∫r²?šË W?? L? ? U?? Ž Ê« Ê«d¹e?? ?Š s lÐU?? ?« U??L? ¨U¼—«d?? VKÝ i?dð ‰U??L? A« ¡U?MÐ√ Ê≈Ë ÆU?? ? N?ðu?? ? nD?š id?ð Êu?I?H?Ò²? fKЫdÞ ¡U?MÐ√ U?L? ¡UMO*« Æå…bŠu« sL{ ŸÒuM²« ÂuNH vKŽ

WOÐU²½ô« WMO U*« s åÊUOÐò åw KЫdD« sUC²«ò W×zö sU??C? ?²«ò W??×zö W??d?? ²? A*« W??OÐU?? ? ²½ô« WMO??U?*« b??I? Ž w åÊ≈ ≠ w²??O«u??ò ‚bM w ÎU? O? I?O? Mð ÎU? ŽU??L?²? ł« åwK?ЫdD« Æ»U¹œ rOKÝ ÊUM³ w q³I²*« —UOð ÂUŽ oM ÁdCŠ ¨fKЫdÞ W??O?½U??L? ¦?« 5×??ýd*« «e?? ²« 5—U?? A*« lO?? L? ł b??√ Ê« b?? FÐË ¨rNMOÐ rzUI« ‚œUB«Ë ·UÒHA« nUײUÐ Íd¹d(« b?FÝ VzUM« ¨q³I?²*« —UO?ð fOz— rÝUÐ »U¹œ Àb% qUJÐ åwKЫdD« sUC²«ò W×zöÐ q³I²*« —UOð «e²« ΫbR ÆUNzUCŽ√ ô ÎUO𫖠Ϋ—«d? »bŠ_« ÕU³?B VzUM« `Oýdð —«d?L²Ý« —U³?²Ž«Ë q³?I? ²?*« —U?O? ² V¹d? s ôË b??O?FÐ s ô WKBÐ X?1 ôË wMF¹ ÆÍd¹d(« VzUM« tOzdË ¨W??d??²? A*« W??OÐU??? ²?½ô« WMO??U*« ¡U??C? Ž√ s »U?¹œ VKÞ b??Ë Â«e²ô« ¨W×zö« w×ýd Íb¹RË ÍdUM lOLł vKŽ bOQ²« sUC²«ò W×zö Ê«d¹eŠ s lÐU?« Âu¹ Ÿ«d²ô«Ë ¨—«dI« «cNÐ bO?NA« fOzd« W³ž— ÎU?Ëœ X½U UL? ¨åwO¼ U Í“ò ¨åwKЫdD« fKЫdÞ …dz«œ w 5³šUM« lOLł vKŽ bOQ²«Ë ¨Íd¹d(« oO— W?b??š ÎU¹Ëb? U½—U??B?²½« s?JO ¨»U?? ²½ô« Âu¹ ¨W?U??¦JÐ W?—U??A*« ÆUNK¼√Ë fKЫdD

¨“U?O?²?UÐ wÝU?OÝ ¨w?MÞË ‚UI?×?²?Ý« sÞu« `ö t−zU²½ rÝdð ·uË U?? t??O? Ë ¨W??œU??I« lЗ_« «uM?K W¹u?? NUÐ p?? L? ²K? ¨>b? % s t?? O? ¨WIDM w wuI« bFÔ³«Ë WOMÞu« a¹—U?²«Ë UO?«dG'« U?Nð«—UO?š rJ% UM²¹uN dÒJ?M²½ qN ¨bŠ«u« d?OB*«Ë ¡«—Ë s¹d?žU?? ŸU?BM½Ë ¨UM²?I? O?I?ŠË uJOÐ f?J¹U?Ý n?OÞ ‰«“ ô l¹—U?A? œ«œeM ¨U?MðU??F?L? ²? :Ë UM U??N? L? Ýd¹ Â√ ÎUM¼ËË W??d?Ë ÎU?–d??AðË ÎU?U???I½« oD?MË ¨5—U?? ?F« wŽu?Ð pÒ? ?L? ? ²½ ¡«b?NA«Ë ¡U?dA« —U?OšË ¨5KU?F« W?_« W?«d? rNzU?bÐ «u½U? s¹c« w U?MI?? Š v?KŽ b?? ÒŠu?? ?²M ¨s?Þu«Ë ÆqÞU?Ð vKŽ lL?? ²? ?ł« s W?? N? ł«u?? »U???Š w Êu??√ Ê« Àb?×¹ ∫·U??{√ l¹“u?? ²?« vKŽ ÓwM?ÔÐ »U?? ? ?²½« Êu½U?? ¨WIOC« W¹u?¾H« `UB*«Ë wHzUD« w½√ d??O? ž ¨U??OK?_« vKŽ ÎUÐu??? ×? ΫdÐU?? Ž ¨ÎU? ?Šu??L?Þ ÎU? ?ŽËd??A? ? qL?? Š√ b?? ?Š«u« gO?? ?FU?Ð ÍœUM?¹ nz«uD?K Æ«¡U?L?²½ô«Ë »—U?A*« ·ö?²?š« vKŽ Îö?O? ³?Ý ÁUMO??Cð—« Íc« gO??F« «c¼ oO— bO?NA« f}zd« tЫÒdŽ ÎU½«uMŽË 5Ð q«uð d??ł U?M¼ U½√ ÆÍd¹d?(« ¨W??O? ?$d?? ÊU??L? O?KÝ fOzd?« Uðd??ž“ qJÐ ¨w«d bOý— bONA« fKЫdÞË gO??F?K ¡U??O? Ë_«Ë 5?³? ÒOD« U?? NK¼√ ÆbŠ«u« ¡«œ_« —U?? ?? ? V?¹u?? ?B? ? ²? U?? ?ŽœË oO?? I? % w?Ë ¨ÊUM³ w? wÝU??O? ?« d?? ?³? ? ?Ž —U¼œ“ô«Ë u?? ? LM?«Ë Âb?? ?I? ? ?²« ‰U*« d?? ?³? ?Ž ô wÝU?? ?O? ??« Õö?? ù« ¨dzU?LC« ¡«d?ý U?b?šË wÝUO?« ÂuO« UN½uÒbI¹ w²« Ub)« Ê« –≈

sŽ `?Òýd*« ¨»U?¹œ wK?— pK?1 q¼ ¨fK?ЫdÞ w? w?? ?–uŁ—_« b?? ?F? ? I*« …Ëb??M? « v??« ‰u?? ? ? ? ? ? ? ? ?u??U??Ð ÎU? E? Š U?Žœ Íc« V?³?« U?Ë ÆÆÆøW?O?½U*d?³« W?? O? $d?? ÊU?? L? ?OKÝ oÐU?? « d?¹“u« b??Š√ u¼Ë f?KЫdÞ sŽ t??×? ?O? ýd??² ÆÆø…œd*« —UOð w 5DýUM« Ê« å¡U?? ?A?½ù«ò U?? ?u?KF?? ? ‰u?? ? Ið —«d?? ≈ Ò- Ê« b?? F?Ð ¨W?? O? ?$d?? d?¹“u« WO?KLŽ dL?²ð Ê« ÈQð—« ¨±π∂∞ Êu?½U sJË ¨fK?ЫdÞË Á—U?Oð 5Ð q«u??²« w X½U? U?L? W¹ËUðd?ž“ Áu?łuÐ fO W?O?KЫdÞ U?O?B? ?AÐ qÐ ¨oÐU?« pc ¨ÂUF« qLF« —UÞ≈ w W?ËdF ¨»U¹œ wK— `Oýdð vKŽ Áb¹b?Að ÊU WM¹b*« l q«u?²« —«dL²?Ýô ÎUO?FÝ ∫tu?? W?O?$d?? sŽ qIM¹Ë ¨U??NzUMÐ√Ë 5?Ò³? ? ? ? ? ×? ? ? ? ? ? f?K?Ыd?Þ w? U?M? Ê≈ò dL?²¹ Ê« V−?¹ ¡ôR¼Ë ¨s¹bC?FË ¨UÐU??²½ô« w Ê≈ ¨rN?F? q«u?²« wðQ?¹Ë åUÐU?? ? ? ? ?²½ô« b?? ? F?Ð v²?? ? ŠË Æ—UÞô« «c¼ sL{ »U¹œ wK— `Oýdð rN½≈ ¡UMO*« ¡UMÐ√ s d?O?¦ ‰u?I¹Ë qL?? ?F« —UÞ≈ w? »U¹œ wK?— «Ëd?? ³? ?š ÊU?? ? t½√Ë ¨≤∞∞¥ ≠ ±ππ∏ 5?Ð ÍbK?³« qO?N?ðË W?UF« W?b?)« v« Ÿ—U?¹ s »U¹œ oKDM¹ –≈Ë ¨5?Fł«d*« —u?√ WU?{≈ ¨W¹bK³« w WIÐU« t?²Ðd& Áb?? B? ŠË ≤∞∞μ ÂU?? F« t?? ×? ýd?ð v« b?R¹ t½S?? ¨WM¹b*« w W?O?U?Ž ÂU?—_ fK?ЫdÞ ¡UM?Ð√ s d?? ?O? ? ¦J« Ê« v?KŽ ¨WU)« rN×z«u Êu?FCOÝ ¡UMO*«Ë W?? ?O? ? B? ? ? ? A?« rNðU?? ?ŽU?MI? ÎU? ? F? ? ³ð u¼Ë ¨5×?ýd*UÐ …dýU?³*« rN²?dF?Ë bMŽ t?Ð ÎU?³? Šd?? ÊuJO??Ý t½√ d??³? ²? F¹ ¡U?MÐ√ s? 5³?? ? ?šUM?« s? d?? ? O? ? ? ¦J?« Æ¡UMO*«Ë fKЫdÞ U?? U?½√ ∫å¡U?? A?½ù«ò‡ »U¹œ ‰u?? ?I¹Ë s t?O? d?ýUÐ U? vKŽ ΫdÐU?¦? X“ ¨ÂU?F« qI?(« w wðU?¹«bÐ cM qL?Ž w? X?K?A? ? ? ? Ë« X?×? ? ? ? ?$ ¡«u?? ? ? ? ÝË dÒOG¹ s p– ÊS ¨wðü« ‚UIײÝô« w qLF« q«ËQ?ÝË ¨wðUIKDM s fKЫdÞ ¡UM?Ð√ W?b?) ¨ÂU?F« —UÞù« Æ¡UMO*«Ë f?√ ¡U?? ? ? ? ? ? ? ? Ò- ¡U?? ? ? ? I? w?Ë w ¡U?? ? O?*« WU?? ÂU?? √ fO?? L? )« 5MÞ«u?*« s d??O? ³? œb??Ž l ¡U?MO*« »«u??Ð√ v??K? Ž s??×? ½ ∫»U??¹œ ‰U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ¨rÝU?? ?ŠË Òw?KB?? ?H? ? ‚U?? ?I? ? ×? ? ²? ? Ý«

WOULý UOÐU²½≈ UÐU?²½ô« ZzU²M ÎUU³?²Ý≈ ¿ iF³« œÒœd¹ ¨W?œUI« W?OÐUOM« ÊU?? ? L? ? ?O?KÝ o?ÐU?? ? « d?¹“u« Ê« œË—UÐ d¹“u« nK?O?Ý ¨W?O$d? w?? W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? K? š«b??« …—«“Ë w?? qJA?²?Ý w²?« vË_« W?uJ(« ÆÆø°UÐU²½ô« bFÐ d??U??Ý w³zU??²J?« `ýd*« —«“ ¿ W?? F? ?OKÞ »e?? Š fOz— ¨…œU?? F? ?Ý w?«d?? ? ?²? ? ? ýô« wÐd?? ? ? F« ÊU?M³? tð—«œ w wF«d?« bO:«b?³ŽÆœ w t??L?Žœ ÎU? ³UÞ ¨f?KЫdÞ w Òœ— ÊUJ ¨W??œU??I« UÐU??? ²½ô« s Ϋb?? ?Š√ r?Žœ√ ô ∫wF?? ?«d«Æœ Æ—«–¬ ±¥ Èu w×?? ?ýd?? ? b?? ?Š√ s?Ž qI?M¹ ¿ ÕUðd¹ ΫbŠ√ Ÿb¹ s t½√ ‰ULA« U ¨UÐU²?½ô« w dš U «–« ‰u?I¹ Ê_ t¹d?UM b?ŠQÐ lœ s «u?? ?łd?? ?š —U?? ?³? ? „UM?¼ ∫t r?N?M?J?Ë ¨«uM?Ý l?З√ f?K?:« ÆÆ°ÎU×З rNð—Uš «uÒuŠ W?? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ³?U?? ? ? ? ? ? ?ž `??Òłd?ð ¿ W??{—U?? F*« “u?? U??Žö?D²??Ýô« …ô«u*«Ë Ϋb??F? I? ∂∂‡« v«u??×Ð μË ¨Î«b?? ? F? ? ? I? ? ? ¥μ‡?« v«u?? ? ×?Ð vI³¹Ë ¨WKI²*« WK²JK bŽUI U?? rN??Ž“uð `?Òłd¹ Ϋb??F? I? ±≥ W?? ? ?{—U?? ? F? ? ? ∫5?I¹d?? ? ?H« 5?Ð Æ…ô«uË ô W?OÐeŠ ÎU?ö?Ž√ Ê« kŠu ¿ …b?? ? L? ? ? Ž√ vK?Ž W?? ? I?ÒKF?? ? ‰«e?ð o?¹dD?« ‰uÞ v?KŽ ¡U?Ðd?? ? ?NJ?« ¨…—u?J« ≠ 5?M?AÐ ≠ q?F? ? ? ?³? ? ? ?Ð U?? ?d?? ?ý œu?? ?łË Âb?? Ž V?³? ? Ð ÆÆø°UNOKŽ oÒKFÔ² ‰“UM W{—U?F*« W×zô ¡UC?Ž√ UŽœ ¿ e¹U?? oÐU?« VzUM?« …—uJ« w rO?KÝ o?ÐU?? ?« VzUM?« ¨sB?? ?ž ×u?? ? ? ? ?ł `?Òýd?*«Ë ¨…œU?? ? ? ? F? ? ? ? ? Ý 5Oö?Žû ¡UI v« ¨tK«UDŽ b??Š_« ¡U??? ? ¡U??A? Ž t??³? ?I? F¹ ¨”U?MO?U?? ? ? Ý ”ô w? ÂœU?? ? ?I?« w 5O?ö?Žô« Êu??F?C¹ YO?Š rN??−?U½dÐË r?NðUÞU?A?½ …—u? ÆwÐU²½ô« W??OÐU?? ²½ô« Uðd?ž“ W??d?F? ¿ ¨U?N? ²?O?u??B?šË U??N?²¹e?— U??N ‰ Uðd??ž“ W??U?Ž“ W??d??F? U??N½_ ÆÆø°5D) Ϋœ«b²«


‰ULA«Ë fKЫdÞ

∂≤ WM« ≠ ∂π∏∞ œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∞ tO o«u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ±μ WFL'«

fKЫdÞ Q d oOLFðË lOÝu²Ð —«d ∫ÍbHB« WOULý UOKŽU Ë —uBM Ê«dD*« q³I² ¹Ë

¡UAù« WU ”UM« Âö

w½b*« lL²:« U¾ON ¡UI w wULł ÊuÐUB« ÊUš „öL²Ý« WOC ÷dF¹

ÆÆÆX‡M‡‡ u

Ænu?*« b?? ?O? ? Ý V?ODA?? ? ²« v« d??O? ?Að U??NK? «¡U??B? Šù« ÆWu?IF? dO?ž VODAð W?dF? VO?DA?? ? ²« s? nÒH? ? ?¹ b?? ? WK?²? ? fOz— —u?? C? ?Š d?? O? ?³?J« b?? ? F? ? ? Ý VzU?M« q?³? ? ?I? ? ?²? ? ??*« ÆfKЫdÞ v« Íd¹d(« ¿¿¿

‰UIÔ¹ o(« ¨‚d?)UÐ ÊU?¾³?M¹ ÊU½Ułd?N? ÷d?F? w b?O³?Ž ÊU?' ‰Ë_« w?½U?? ? ? ? ?¦?«Ë ¨w?Ëb?« f?K?Ыd?Þ q²« …uN? w »bŠ_« ÕU?³B* n?O? ? ? ?Cð Ê« s?J?1Ë ÆU?? ? ? O?KF?« ≠ d?³?_« wÐU?? ²½ô« ÊU?łd?N*« f?O?zd?« Êö?? ? ? ? Ž≈ b?M?Ž ≠ U?0— Ë« t?? ? ²? ? ? ×zô w?«d?? ? d?? ? ?L? ? ?Ž ÆœdHM*« t×Oýdð

w³Žd*« ‰öÞ t×Oýdð V× ¹ oÐU?? ??« VzU?M«Ë d¹“u?« b?? ?I? ? Ž b??F? I*« sŽ `ýd?*«ò w³??Žd*« ‰öÞ ÎU?O?U?×? Ϋd9R å—U?JŽ w wM« ≠ Êôe?G« Êu?O?Ž …b?KÐ w tð—«œ w s¹d?UM*« s b?AŠ Ád?C?Š ¨—UJŽ tÐU?? ×? ?½« t?ö?? š sKŽ√ s¹b?¹R*«Ë v« ΫdOA? ¨WOÐU²½ô« W?dF*« s ô ÊUM³ w W??O?ÝU?O??« …U?O?(« Ê« ¨‰«uM*« «c¼ v?KŽ d?L? ²? ð Ê« sJ1 U¼bOF¹ wK³I² ‰Òu% s bÐ ôË ¨wF?O³D?«Ë wIO?I?(« U¼—U? v« v?? « …œu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?F? ?« s?? b?? Ð ôË W?? ? ? ?O½U?*d?? ? ? ?³?« W?? ? ? O?Þ«d?? ? ? u?1b?« lL?²?:« s W?I?¦?³?M*« W?×?O?×?B« ÆÍ—UJF« ULOÝôË w½UM³K« Ê–SÐ vIÐQÝ ∫‰u?I« v« hKšË UÐuFB« q ÎU¹Òbײ ΫbU tK« w?zUЬ W?U?? ? Ý—Ë W½U?? ? ?_« Îö? ? ?U?? ? Š kH?×¹ s l ÎU½ËU?F?² ¨Íœ«b?ł√Ë bK³« «c¼ ‰öI²Ý«Ë …œU?OÝË W«d VzU?M« rN?? ²? ?F? O?KÞ wË VO?? ³? ?(« ÆÍd¹d(« oO— s¹b« bFÝ

WOLÝ— U½öŽ≈

»U²J« ÷dF wË ÆÆÆ

WDЫd?« t??²? U??√ Íc« 5?Łö??¦«Ë w«d b?Oý— ÷d?F w W?OU?I¦« nK²??? vK?Ž ‰U?ł YO??Š ¨wËb« w²?« W?? ?×?Mł_«Ë V²?J« d?? ? A½ —Ëœ W??Žu?M²?? W?? OM U?? {Ëd??F? ? rCð s b?¹b?? F« W?? ×M?ł√ v« W?? U?? {≈ fKЫd?Þ w WKU?? F« U??F? ?U??'« d¹“u« 5?Ð —«u??Š ÊU??Ë Æ‰U?? L? A«Ë W—UA*« UN'« wK¦2Ë ÍbHB« Æ÷dF*« w v?œ√ ¨W?u?? ? ? ? ?'« W??¹U?? ? ? ? ?N?½ w?Ë ÁcN Ád¹bIð sŽ tO dÒ³Ž `¹dB²Ð fKЫdÞ U?¼b?N? Að w²« …d?¼UE²« qO?? F? Hð w r?N? ð w²«Ë ¨ÂU?? Ž q U0 W?O? LKF«Ë W?O?U??I?¦« U?N? ²?d?Š l?{u?« v?K? Ž ÎU?ÐU?? ? ? ? ? −?¹≈ f??J?F?M?¹ ÆWM¹b*« w ÍœUB²ô«

—uBM Ê«dD*« Îö³I² ÍbHB«

ÆW¹œUB²ô« …UO(«

UOKŽU Ë —uBM Ê«dD*« d¹“u« q³?I?²?Ý« ¨W?O½UŁ W?N?ł s fK?ЫdDÐ t?? ³? ? ²J w Íb?? ?H? ?B« wŽ«— —u??B?M ”u??OKO??ÝU?Ð Ê«dD*« W?? HzUD? U??N? ?FЫu?ðË —UJŽ W?? O? ?ýdÐ√ q³?? I? ?²? ?Ý« U??L? ? Æf–u?Ł—_« ÂËd« ŸU??b« w?U??×? WM' q?¦1 Ϋb??Ë Æ5OöÝô« 5uu*« sŽ UOFL?ł sŽ 5K¦2 vI²« UL lL?? ?²? ? :« s? U?? ?OKŽU?? ?Ë W?¹b½√Ë ÆWO³Fý ΫœuËË w½b*«

»U²J« ÷dF v« …—U¹e?Ð ÂU?? Íb??H? ?B« ÊU??Ë fU?)« Íu?M« »U?²J« ÷d??F?

fKЫdÞ Q d lOÝuð —«dIÐ bOAð ¡UMO*«Ë fKЫdÞ ¡U/≈ WOFLł W?O? F?L?'« t??łu?²ðË ¨U??N?²?I? Šö?Ë fOzd« W?U??H o?O?L?F« dJAUÐ «c¼ t?? L? ? Žb ÊU?? L? ?OK?Ý ‰U?? A? ?O? ? ƉU?LA« W?IDM* wÝUÝ_« ŸËd?A*« œ«R? fOzdK dJAUÐ X?Nłuð U?L? v?« ÎU? ? ?Lz«œ ÊU?? ? Íc?« …—u?? ? OM?« ‰U?L?A«Ë fKЫdÞ w tK¼√ V½U?ł ÆWOK³I²*« rNF¹—UA* ÎULŽ«œ d?¹“uK? W?? ? O? ? ?F? ? ?L? ? ?'« XN?? ? łËË rÝUÐ ÊU?M²??ô«Ë d?JA« Íb??H? ?B« s? W?? ? ? ?²? ? ? ? U?? ? ? ?B?« W?¹d?? ? ? ?¦? ? ? ? _« «c?? N 5O?U?? L? A?«Ë 5O?? KЫd?D« Ub?MŽ tF{Ë Íc?« dO³J?« “U$ù« ÎU? ? I? ? Šô Ác?? ?ÒH½Ë q?IMK? Ϋd¹“Ë ÊU?? ? ÆW½U√Ë ‚b qJÐ wC¹dF« d¹“u«

Ë« wK;« „ö??N? ²?Ýô« W??O? GÐ ¨t?O? W?? ?OÐd?? ?F« Ê«bK?³« v« X?¹e½«d?? ?²« U¹—u?? ?Ý ÎU? ?u?? ?B? ?šË W?? I? ? O? ?I? ? A« p¹d?? % w r?¼U???¹ U0 ¨‚«d?? F«Ë ‰U??L?A« w W¹œU??B? ²?ô« WK−??F« ¡UM?O*«Ë f?KЫd?Þ wË ¨ÎU? ? ?u?? ? L? ? ?Ž ÆÎUuBš ¡U/≈ W?? ?O? ?F? ? L? ?ł w?M¦ð p?c?? Ë W?? ? ? ?³U?D? v?KŽ ¡U?M?O?*«Ë fK?Ыd?Þ fK−?? ¡U??A½S?Ð Íb??H? B?« d¹“u« q¦? Ê_ ¨‰U?L?A?«Ë fKЫdÞ ¡U/≈ iNM²??¹ Ê« t½UJS?Ð fK:« «c¼ W?? ?IDM?*« Ác?? N? W?? ?L? ?N?*« l¹—U?? ?A*« …eNł√ WO?IÐ l oOM²UÐ W¹uO(« U?¼c?? ? ?O? ? ? ?HM?ð lÐU?? ? ? ²? ? ? O? ? ? ? ¨WËb?«

ÊöŽ« vË_« Í—UIF« q−« W½U_ ‰ULA« w U??N? ²U?u?Ð U?Ýu?J« ‰Ë—U? X?³KÞ W?uŠd*« s rN vu*« b?Š√ sŽ lzU??{ ‰bÐ b?MÝ ÷u??F? WKO??L? ł ÎU? u¹ ±μ ÷d??²? F? LK? Æq²« ∏∞≥Ø≤ ÆWFł«dLK Í—UIF« q− « 5«

ÊöŽ« vË_« Í—UIF« q−« W½U_ ‰ULA« w U?? N? ²?Ku* Íb?? U??Š W?? ³¼ X³?KÞ lzU?? ?{ ‰bÐ bMÝ Íb?? ?U?? Š WKO?? ?³½ ÷d?²? F?LK ÆfKЫd?Þ Êu?²¹“ ±±μ± ÆWFł«dLK ÎUu¹ ±μ Í—UIF« q− « 5«

ÊöŽ« vË_« Í—UIF« q−« W½U_ ‰ULA« w ÂU?B? Ž U?NKu* Âd? 5?K≈ X³KÞ ≤∑≤ lzU?{ ‰bÐ b?O? …œUN?ý q{U? ÎU? ?u?¹ ±μ ÷d?? ²? ?F? ? LK Æ—u?? ?U?? (« ÆWFł«dLK Í—UIF« q− « 5«

ÊöŽ« WO½U¦« Í—UIF« q−« W½U_ fKЫdDÐ b?M?Ý 5?DM?D?? ? ? ? ? dÐd?Ð V?K?Þ 5DMD? ÊU?F? L?Ý tŁ—u? pOK9 ÷d²FLK Æ»UGdH ∑∂≤ —UIFUÐ ÆWFł«dLK ÎUu¹ ±μ ÊËUF*« Í—UIF« q− « 5«

ÊöŽ« vË_« Í—UIF« q−« W½U_ ‰ULA« w t?Ku?* rýU?? ? ?N?« «d?? ? B?½ VK?Þ lzU?? ?{ ‰bÐ b?MÝ rO?¼«dЫ kU?? ?Š Æf??K?Ыd??Þ 5??ðU?? ? ? ? ? ? ? ?? Ð ±¥∂∑Ø¥≤ ÆWFł«dLK ÎUu¹ ±μ ÷d²FLK Í—UIF« q− « 5«

q¹bF²« Vłu² ¹ dzUł Êu½U Æs¹—uc*« U?? ? ? ? ? Ëd?? ? ? ? ? H?« Ác?¼ l?b?Ôð ≠ ≤ —b?B¹ Êu½U? Vłu0 U?N?OI?×?²?* s WËb?« WM¹e??š sJL??²?ð U??bMŽ Æp– wDF¹ ¨qB?Š «–« ¨q¹b?F?²« «c¼ ÎU? ¾? ³? ?Ž qJA¹ ôË tÐU?? ×? _ o(« —d? U?b??FÐ WËb« vKŽ ÎU? O?U?{≈ V?ðd?« W?K??K?Ý U?? ? ? ? ?Ëd?? ? ? ? ? l?œ W?b?)« w «u½U? s¹cK Vð«Ëd«Ë ±πππرر a?¹—U?? ? ? ²?Ð W?? ? ? ?O?K?F? ? ? ?H?« «u?M?Ý Àö?Ł v?K?Ž W?D?Ò? ? ? ? ?I? ? ? ? ? wN?²MðË ≤∞∞π ÂU?Ž √b??³ð ÍËU??²UÐ U?? ? ? ? d?? ? ? ? –√ –≈ w?½≈Ë Æ≤∞±± ÂU?? ? ? ? Ž «–« ¨q¹b?? ?F? ?²« «c¼ s? wM³?? O? ? B¹ v?K?Ž W?ôb?K? Òô≈ f?O? ¨q?B? ? ? ? ? Š ∫UËdH« Ác¼ —«bI Vðd« WKKÝ Vłu0 w³ð«— ÊU ƉƉ ∏μ∂[∏∞∞ W1b?? ? I« V?ð«Ëd«Ë V?ðd?« W?K?K?Ý V?łu?0 `?³? ? ? ? √Ë ±\πμ∞\∞∞∞ …b?¹b?? ? ? ? ? '« V?ð«Ëd?«Ë ƉƉ±\±∏¥\≤¥∞ ‚—U?? ? ? ?H?Ð Í√ ƉƉ W??b?? )« s Xd?? Ô wM½√ Y?O? ŠË a¹—U?? ²?Ð W?? O½u?½U?? I« s?« wžuK?³ Vłu0 w? o×??²? ?¹ ¨±ππ∑Ø≥رμ WLš Vð«Ë— UËd q¹bF²« «c¼ t?²? L?O? U? Í√ ¨jI? Ϋd??N?ý d??A?Ž ƉƉ ±∂\≥π∏\∞∞∞

WIÐU ez«uł WÐUD)«Ë ¡UIù« w?MÞu?« »U?? ? ³? ? ? A« œU?? ? ?%« Ÿ“Ë f?KЫd?Þ W?¹b?KÐ l? ÊËU?? ? ? F? ? ? ? ²U?Ð WÐUD)«Ë ¡U?Iù« W?IÐU?? ez«u?ł w{U*« ÊU???O?½ ‰ö?š d??ł w²«Ë U½U?? ? …—e?? ?−? ? Èd?? ?–ò W?? ³? ? ÝU?M0 s¹e?? ? O? ? ?L*« W?? ? ³?KD?« vK?Ž ¨vË_« ÊuK¦?1 s¹c« 5—U?? A*« lO?? L? łË —u?? ? ?C? ? ? ×?Ð ¨U¹u?½U?? ? ?¦«Ë ”—«b?*« ÆeO2 ÍuÐdð

WOŽuð U½öŽ≈

«e²«Ë ¡UL²½« WMÞ«u*« ∫sÞ«u*« wš√ WÝ—UL*UÐ p«e²«Ë ¨qLFUÐ „¡UL²½« rłdð oK)«Ë WKUF*« s ×Ð ULNMÒBŠË fKЫdÞ W¹bKÐ

…—U??−? ²«Ë œU??B? ²? ô« d¹“Ë ‰U?? s v?IKð t½√ Íb?? H? ?B« b?? L? ×? ? …—u?? ?OM?« œ«R?? ? W?? ?u?J(« f?Oz— W?? ? F? ? ?Ýu?ð ŸËd?? ? A? ? ? ë—œSРΫb?? ? ŽË ‰Ëbł vKŽ fKЫdÞ Qd oOLFðË U?? ? u¼Ë ¡«—“u?« fK−?? ? ‰U?? ?L? ? Ž√ d?? ?O? ?š_« ŸU?? ?L? ? ²? ? łô« w qB?? ?Š eOL²¹ b¹b?'« ŸËdA*«Ë ¨fK−LK ŸËd?? ?A*« U?? ?H? ?«u?? ? 5?? ?×? ? ²Ð cM tÐ qL?F« nuð Íc« oÐU?« Æ…b fOzd« Íb??H?B« d?¹“u« dJýË ¨t?? L? ? ŽœË tÐËU?? ?& vKŽ …—u?? ?OM?« VKD?*« «c¼ oO??I?% v?KŽ qL??F«Ë fKЫdÞ WM¹b* ÍuO?(«Ë ÍuLM²« wÐU?−¹≈ dOŁQ?ð s t U0 ‰UL?A«Ë jO?? AMðË q?L? Ž ’d?? œU??−?¹≈ w

ÁU?O? wU??B? fOz— s U?½¡U?ł »U²J« ¨qu½ qu½ ÎUIÐUÝ fKЫdÞ U??Ëd?? HÐ oK?F? ²*«Ë ¨t?? B½ wU?? ²« ÆVð«Ëd«Ë Vðd« WKKÝ s …d?? A? ?Ž W?? ? ?U?? )« …œU*« Ê≈ ر≤ Ø≥± a?¹—U?ð ∂≥ r?— Êu?½U?? ? ? ? I?« 5?H?þu?*« i?F? ? ? ? ? ³? w?D?F?ð ≤∞∞∏ ¨ÂU??F« ŸU?DI« w 5b?? ? ²? *«Ë W?K?KÝ U?? ? ?Ëd?? ? i?³? ? ?IÐ o?(« ±ππ∂ «u?M?Ý s?Ž V?ð«Ëd?«Ë V?ðd?« w «u?½uJ¹ Ê« ◊d?? ?ý ±ππ∏Ë ±ππ∑Ë Ø± ر a¹—U?? ²Ð W?? OK?F? H?« W??b?? )« s¹c?« rNzö?? e wD?Fð ôË ¨±πππ s« rNžuK³ Wb)« s «udÔ «uM?« Ác?¼ ‰ö?? ?š W?? ? O½u?½U?? ? I« rN³?OB¹ U i³?IÐ oŠ Í√ Àö¦« w²« dNý_« sŽ UËdH« Ác¼ s Æ«uM« Ác¼ w UNöš «ubš Ë« nþu?*« Ê« ∫‰u?? ? I¹ oD?M*U?? ? Wb)« s ·dÔ Íc?« Âb²*« t o?×? ? ²? ? ¹ ±ππ∑Ø≥رμ a?¹—U?? ?²Ð s ·dÔ Íc«Ë ¨Î«dNý ±μ UËd ±ππ∏Ø≥ر∂ a?¹—U?? ? ? ²?Ð W?? ? ? ?b?? ? ? )« ¨Î«d?? N? ?ý ≤∑ U?? Ëd?? t o?×? ?²? ?¹ ر a¹—U?²Ð W??b?)« w ÊU? Íc«Ë ≥∂ U?? Ëd?? t o?×? ?²? ?¹ ±πππر Áö??Ž√ —u??c*« Êu½U??I« U??√ ÆΫd??N? ý vKŽ tK¹bFð V−¹Ë p– e?O−¹ ö ∫wU²« qJA« d?? ? ? ?š¬ h?½ Í_ ÎU? ? ? ? ?ö?? ? ? ?š ≠ ± Vðd?« WK?KÝ U?? Ëd?? o×?? ?²? ?ð W?? ? Ëb?? ? « w?? ? H? ? þu?? ? * V?? ? ð«Ëd?? ? «Ë w? 5K?U?? ? F?« 5b?? ? ?? ? ? ²? ? ??*«Ë l?O? ? ?L? ? ?łË W?? ? U?? ? F?« U?? ? ? ? ?ÝR?*« WK?K?« Ác¼ s s?¹b?? O? ? H? ?²? ? *« rN?žuK³ W??b?)« s 5Ëd?B*«Ë ±ππ∂رر 5?Ð W?? ? O½u?½U?? ? I« s?« w²« dN?ý_« VŠ Òq ±πππØ±Ø±Ë 5¹—U?²« s¹c¼ 5Ð UNö?š qLŽ

fKЫdÞ ¡U?/≈ W?O?F?L? ł b?I?Ž Ê«uD½√ W??ÝUzdÐ ÎU?ŽU??L?²? ł« ¡UMO*«Ë ¡«—“u« f− —«dI?Ð X¼Òu½Ë VO³Š Q??d?? oO??L? F?ðË lO??Ýu??²Ð d??O? š_« «cNÐ qLF« nuð Ê« bFÐ fKЫdÞ ÆÎU³¹dIð 5²MÝ cM Qd*« …uDš Ê« W??O? F?L? '« X×??{Ë√Ë vK?Ž ¡UM?Ð ¡U?? ?ł ¡«—“u« f?K−?? ? Íb??H? ?B« b??L? ?×? d¹“u?« ÕU??(≈ ‰Ëb??ł ×U?š s bM?³« «c¼ ë—œSÐ qLŽ Ê« bFÐ ¡«—“u« fK− ‰ULŽ√ “U?? ? ? ? $≈ vK?Ž w?C?¹d?? ? ? ?F?« d?¹“u?« W?? ?OMO?? ?B« W?? ?d?? A?« l ‚U?? ?Hðô« «“U??$ù« r¼√ s d?? ³? ²? F¹ Íc«Ë Ê« –≈ ¨‰U?L? A« a¹—Uð U??N?d??Ž w²« ±μ `³?B? O?Ý fKЫdÞ Q?d?? oL?Ž Ê« lOD²??O? ¨—U²?√ ±∞ ‰bРΫd?²? m¹d?H? ²K d?š«u??³« d?³? √ q³?I? ²?¹

W¹bK³« fOzd wU×B« d9R*« s

U?H?U?<«Ë ¨t?²? ö?Ý œb??Nð w²«Ë oŠö« t¹u??A?²«Ë tKš«œ W??LzU?I« ¡u?? ? ? ÝË ‰U?? ? ?L?¼ù« ¡«d?? ? ? ł s ¨t?Ð Á—Ëœ nF?? ?Cð w²«Ë «b?? ?? ?²? ?Ýô« œUJ?ðË ÍœU?? B? ? ²? ? ô«Ë wŠU?? ?O? ? « ÆtOGKð U?ł—bM? W?A?UM ¡u??{ vKŽË μ∏≥∏ r— Í—u?? ? N? ? ?L? ? '« Âu?? ? Ýd*« w??{U?? ? ? ? ? ? ? ? ?I? «Ë ≤∞∞±Ø∑Ø¥ a??¹—U??ð ·bNÐ ÂU?N« rÓKF*« «c¼ „öL?²ÝUÐ b?? ?B? ? ?I? ? Ë e?? ?d?? ? v?« tK?¹u?? ?% ÆwŠUOÝ ◊u?D)« v?K?Ž ŸöÞô« b?? ? ?F?ÐË qO?¼Qð …œU??Ž≈ W?? Ý«—b W?? O? ?? O?zd« W??Žu??{u*«Ë ÊuÐU??B?« ÊU??š rÓKF?? w …—U?L?F«Ë ÊuMH« W?OK q³? s s n?OKJ²?Ð W??O½U?M³K« W?? F? U?? '« ∫fKЫdÞ W¹bKÐ fOz— w½b*« lL?²:« U??ÝR »d?Fð sŽ ¨WM?¹b*« d??OðU?? Ë W??OU??L? A« fKЫd?Þ W¹bKÐ …—œU?? ³* rN??ŠU?? Oð—« „ö??L? ?²? Ýô« ‰U??L? ?Ž√ c??O? H?Mð v« rÓKF?*« «c¼ –U??I½≈ qł√ s? W??“ö« t?¹u?? ? A? ? ?²?«Ë ‰U?? ? L¼ô« s?Ł«dÐ s? t??²? ö?? Ý œb??Nð w²« U?? HU??<«Ë Êu?FL?²:« b?R¹ U?L ÆtK?³I?²?Ë W?¹bK?Ð «¡«d?? ? łù rN?? ? ?L? ? ?Žœ vK?Ž —U?Þ≈ w? c?? ? ? ? ? ÒH?M?ð w?²?« f?K?Ыd?Þ ÎôuË ¨WO?Žd*« WLE½_«Ë 5½«uI« ¨ÂU?N?« rÓKF*« «c¼ qO¼Qð …œU??Ž≈ v« Á—Ëb Êu?ÐU?? B« ÊU?? š …œU?? F? ?²? ?Ý«Ë Í—U?−²«Ë ÍœU?B?²ô«Ë w?ŠUO?« t?? ¹—UðË t?? F? u?? t tK¼R?¹ Íc« W¹√ Êu?? F? ?L? ²? ?:« s¹b?¹Ë Æt½U??O?MÐË w ·u?? u« v« ·b?? Nð W?ËU??×? ? Í—UC(« ŸËdA*« «c?¼ cOHMð tłË ÆåÂUN« wzU/ù«Ë

UÐU²½ô« s »e(« nu ÕdA¹ w U× d9R w wF «d«

wF«d« —u²bK wU×B« d9R*« s

WOKLF« Ác¼ sŽ W?&UM« U¹UCI« UM?²¹ƒ— s ÎU? ?öD?½« W?? OÐU?? ? ?²½ô« ·ËdE« nK²?< WO?Ž«u«Ë W²ÐU?¦« ÆUN W½ÒuJ*« UÐU²½ö UM{uš ÂbŽ Ê« UL s×?½ UM?²? ? —U?? ?A? ? Âb?? ? Ž wM?F¹ ô Ÿ«d²ô« w UM¹dUMË UMOГU×Ë s¹c?« 5×?? ?ýd*« i?FÐ W?? ?×K?B* l«u« «c??N r?N?²? N? ł«u?? Âd??²? ×½ o³DMð s —U³²ŽôUÐ cšQMÝ YOŠ uË W?M¼«d« —u?? ú UMðd?E½ t??O?KŽ …U?? ? Ž«d?? ? ? l ¨U?? ? ?O½b?« œËb?? ? (U?Ð W??Oö?I? ²?Ýô«Ë W?¼«eM«Ë W??OMÞu« t?ðb?? ? ? ? ŠËË ¨s?ÞuK? ’ö?? ? ? ? šù«Ë ÆåtöI²Ý«Ë tðœUOÝË W?? I? ?OŁu?Ð p?? L? ?²« v?KŽ b?? √Ë vKŽË ¨nzUD« w wMÞu« ‚U?u« W¹√ i—Ë ÊUM³K wuI« ¡UL²½ô« ŸËdA? Í√ WËUIË ¨W?OËœ W¹UË q r?ŽœË ¨wd?? O? ?√ w?DÝË√ ‚d?? ý ÆWOÐdŽ WO³Fý WËUI

UMðU??U???I½« …Òb? Š oO??L?F?ð U?N½Q??ý w½U?M³K?« sÞ«u*« „d?ðË W?? OK?š«b« Á—«d?? ? ?IÐ Êu?J?1 s W?? ? ?O? ? ?×? ? ? { Ê« b??FÐ q?I? ²? *« d??(« ÍœU?? O? « Ÿu??'«Ë d??I?H?« W?«Ëœ w Áu??d??ž√ Æå…d−N«Ë WUD³«Ë —«d?≈ W?b? v?« —U?ý√ Ê« b?FÐË w qu²« b?FÐ ±π∂∞ ÂUF« Êu½U Õö?? ?ôU?Ð √b?? ?³½ Ê« v?«ò nzU?D« WO?HzUD« ¡UG≈Ë œuAM*« wÝU?O« Êu½U? oOI?×?²Ð ¡b³«Ë W?O?ÝUO?« wŽ«d¹ Íd??B? ŽË b?¹b??ł wÐU??? ²½« WO³?M« ÂUE½ oË Èd³J« dz«Ëb« …b??ŽU?? vKŽ `O??ýd??²K W??b?I? L? ÊUM³ q?F?łË W?O?HzU?Þö« WMÞ«u*« vKŽ W?LzU …b?Š«Ë W?OÐU?²½« …dz«œ Ê≈ò v« —U??ý√Ë Æåw³?M« q?O?¦?L? ²« sŽ UMFM1 s `ýd?²« sŽ UMËeŽ ‰U?? ? B?ðô«Ë qŽU?? ? ?H? ? ?²?« WK?«u?? ? Õd?? ýË UM³?? F? ?ý U½uJ n?K²?? 0 nK²? s WO?zb³*« U½dE½ W?NłË

WOÝUO « dOž UŽu³D*« vKŽ ∫Íd²d¹“u« WOÝUOÝ œ«u rNðUŽu³D 5LCð sŽ Ϋ—u nu²« WQ?? ?*« Ác?¼ Âö?? ?Žô« …—«“Ë lÐU?? ?²ð s o×Ð W?³ÝUM*« d?OЫb?²« c?²ðË ÆÊu½UI« t²HU X³¦ð Âö?? ? ? ?Žô« …—«“Ë d?? ? ? ? Òcð U?? ? ? ? L? ? ? ? b?O? I?²« »u??łË W?O?MF*« U?Žu??³D*« d?¹b*« q?L? ? ?% W?? ? N? ? ?' Êu?½U?? ? IU?Ð Âb?ŽË W?Žu³?D*« WOËR?? ¨‰ËR?*« ÊU?J*« w? t?? ? L? ? ? Ý« d?? ? ?– ‰U?? ? H? ? ? ž≈ …—«“u« Ÿ«b¹≈ WO?ŠUMË ¨t hB<« ÆåU¼œ«bŽ√ s œbŽ q s W½

f?KЫd?Þ W?¹bK?Ð f?}z— b?? ? ? I? ? ? Ž Ϋd9R?? wU?? L? ?ł b?? O? ?ý— ”bM?N*« b?O? ý— e?d?® d?B? w ÎU?O?U??×? Ád??C?Š ¨©ÍbK?³« wU?I? ¦« w«d?? W??ŽU?MB«Ë …—U??−? ?²« W??d?? ž fOz— tK?«b?? ³? ? Ž ‰U?? L? ? A« w W?? ?Ž«—e«Ë ‰U?L?A« w ¡U?³Þ_« VO?I½ ¨—ËbMž W??O?F? L? ł fOz— ¨wÞU¹d??š rO??F½Æœ ¡UCŽ√ ¨…uK(« “«u? fKЫdÞ —U& ±∞∞ s? d?? ? ¦? ? ?√Ë ¨Íb?K³?« fK?:« lL?²?:« U?¾O¼ Êu?K¦1 W?OB??ý ŸËdA? w YŠU³?²K p–Ë Æw½b*« t?ö?L? ²?Ý«Ë ÊuÐU?B« ÊU??š rO?dð …œU??Žù ¨W?? O½UM³?K« WËb« q³?? s WOUFË W¹uO?Š d¦√ qJAÐ tKOGAð …—u?NA*« ·Ód?(« iFÐ ‚U?(≈ d³?Ž rÓKF?? v« ‰Òu? ×? ²? O tÐ WM?¹b*« w »d?F« ÕU?O?« VDI?²?¹ wŠU?O?Ý ÆV½Uł_«Ë —b?? ? √ ¡U?? ?I?K« ¡U?? ? N? ? ?²½« —u?? ? Ë Ê≈ò ∫wU?? ²« ÊU?? O? ³?« Êu??F? ?L? ²? ?:« w½b*« lL??²?:« U??ÝR?? «œU?O? W?¹œU?? ? ? ?B? ? ? ? ²? ? ? ? ô«Ë W?? ? ? ?OÐU?? ? ? ?I?M?« w W?? O? ?U??I? ?¦«Ë W?? O? ?ŽU?? L? ²? ?łô«Ë d?? ?OðU?? ?? ? Ë ¨‰U?? ?L? ?A?«Ë fK?ЫdÞ WM?¹b*« W?? U?? šË fKЫd?Þ WM¹b?? w «u??F? ?L? ²? ł« s?¹c« W??O? ?¹—U??²« ÍbK³« wUI¦« w«d bOý— ed b?? FÐË ÆfK?ЫdÞ W¹bK?Ð s …u?? ŽbÐ w?½u?½U?? ? ? ? I?« l?«u?« v?K?Ž Ÿö?Þô« ÊU?? ? ? ?š r?ÓKF?* w?zU?? ? ? ?A½ô« l?{u?«Ë r?ÓKF?*« «c?¼ W?? ? ?O? ? ? ?L¼√Ë Êu?ÐU?? ? ?B?« W¹—U??L? F*«Ë W??OŁ«d??²«Ë W??O? ¹—U??²« rU?F? r¼√ b?Š√ tM qF??& w²«Ë Æ¡U×OH« dÞU??LK q?ÒB?H? ÷d?Ž b?FÐË rÓKF*« «c?¼ w W?L?zU?I« W??}zU??A½ô«

—U?? ³? ?š_« d??A?Mð W?? O? ?ÝU?? O? Ý d?? O? ?ž ¨W?O?ÝU?O?« ôU?I*«Ë U?I?OKF?²«Ë UÐU²½ôUÐ UNM W?IKF²*« ULOÝô nU?? ? ¹ U?2 ¨WK³?? ? I*« W?? ?O?ÐU?? ?O?M« uŽbð «c? ¨UŽu³D*« Êu½U? ÂUJŠ√ Ác?¼ »U?? ? ? ? ×? ? ? ? ?√ Âö?? ? ? ? Žô« …—«“Ë 5ËR?? ?*« s?¹d¹b*«Ë U?? ?Žu?? ³?D*« 5LCð sŽ Ϋ—u? nu²« v« UN?O p–Ë ¨W?OÝU?O?Ý œ«u rN?ðUŽu?³D ·u?? ?ÝË ÆW?? ?O?ËR?? ?*« W?KzU?Þ X%

Íd?² ‚—U?ÞÆœ ÂöŽô« d¹“Ë U?Žœ d?? ? O? ? ? ž U?? ? Žu?? ? ³?D*« »U?? ? ?×? ? ?√ò 5ËR???*« s¹d¹b*«Ë ¨W??O? ?ÝU??O? « 5LCð sŽ Ϋ—u? nu²« v« UN?O ÎU²?ô ¨åWO?ÝUO?Ý œ«u rNðUŽu?³D Ác¼ lÐU?²?²?Ý Âö?Žô« …—«“Ë Ê«ò v« W?³?ÝUM?*« d?OЫb?²« c??²?ðË WQ?*« ÆåÊu½UI« t²HU X³¦ð s o×Ð ÊU??O?³?« Íd?²? d¹“u« sŽ —b?? UŽu³D Ê« UMLKFÐ qBð«ò ∫wðü«

ÊUM³ W?F?O?KÞ »e?Š fOz— b?I?Ž b?O? :«b?³?ŽÆœ ¨w?«d?²?ýô« wÐd??F« tO Õdý ÎUO?U× Ϋd9R wF«d« s? t?? ? ? ?H? ? ? ? ?u?? ? ? ?Ë »e?? ? ? ?(« W?¹ƒ— W?? O½U?M³K?« W?? OÐU?? OM« U?ÐU?? ? ?²½ô« W?OHzUD?« UU?I?½ô«ò tO? ‰ËUMð Ϋ—U??F? ²?Ý« U¼b?¹e¹ w²«Ë W??O? ³¼c*«Ë VKð w²« w?ÝUO?« ‰U*« ÊU?²?O?Š ‰ö?? G? ?²? ÝU?Ð t?? ²? «d?? sÞ«u?*« s t??«d?žù ¨¡Íœd« wA??O? F*« t?F? {Ë “ËU?? ? ?−? ? ? ²¹ ô w?²« œu?? ? ?Žu?« r¼u?Ð rŁ W?? OÐU?? ? ?²½ô« …d??²? ?H« U?¼d??L? ?Ž ¨d?? B? ?³«Ë l?L? ?« sŽ «u?? ³? ? O? ?G? ?O ÆåÂœU wÐU²½« rÝu —UE²½UÐ ¨Âu?O« UMHO?¹ U Ê«ò v« —U?ý√Ë s×?A«Ë sI(« w —«d?L²?Ýô« u¼ w³?¼c*«Ë w?HzUD?« Íb?? ?ŽU?? ?B? ? ²« ‰œU?? ? ³? ? ? ²*« w?ÝU?? ? O? ? ??« »UD?K? dz«b?« wK?š«b« Ÿ«d?? ? B?« ·«dÞ_ Èu vL?¹ U 5Ð t?OŽ«d?B vKŽ s w²?«Ë W??{—U??F? Èu??Ë …ô«u??

lЫ—Ë YUŁË ÊUŁË ‰Ë√ oBK Êu½U?? ? q?F? ? ?HÐË ¨Î«d?? ? O? ? ?š√Ë VKÞ ¨U?N?²?³«d?Ë UÐU??²½ô« `?z«u?K?« v?K?Ž Êu?? ? ? ? ×? ? ? ? ?ýd?*« s? ÊËœd?? ? ?H?M*«Ë W?? ? ?H?K?²? ? ? <« s?Ž r¼—u?? ? ? Ÿe?½ rN?¹b¹R?? ? ? ÊUDO(«Ë `OÐU?B*«Ë …bLŽ_« W?? ³? ?«d?? ÂU?E½ œ«u* Ϋc?? O? ?H?Mð U¹bK³« XŠUð—≈ ÆUÐU?²½ô« W??×? O? ³? —u??B« Ÿe?½ Òr¼ s ¨UÐU?? ?? ?²?½ö wU?? ?²« Âu?? ?O« v?« Ÿ—«u?? ? ? ? A?« ‰Òu? ? ? ? % l?M?*Ë wF?? ?Ý w —u?? ?B?« s UÐU?? ?ž W?? O?U?? L? ?ł v?KŽ WE?U?? ×? ?L?K l— w? W?? L?¼U?? ? ? Ë W?? O?MÐ_« ÆtÐUý UË W¾O³« sŽ —dC« ÂU?? ? ?O? ? ? l?M1 ô «c?¼ sJ?Ë U?? ? ?Šu?K?« b?? ? ?dÐ U?¹b?K³?« w?²« …d?? ? ?O? ? ?³?J« W?? ? ?O½ö?? ? ?Žô« W?? ?I? ? O? ? F*« sU?? ?_« j?Ýu?? ?²ð w?¼Ë ¨tÐU?? ? ?ý U?? ? ? Ë« —Ëd?? ? ?LK? sU?? ? √ r?OE?Mð v?« …u?? ?Žb?? ? .b?? I?« ¨U?? ŠuK« Ác?¼ l{Ë l«u W?L?²ð Àb?ײ?*«Ë U?NM Æb¹b'« wÐU²½ô« ÂUEM«

—U?? ? ? ?O?ð WK?²? ? ? ? f?O?z— ÔXM? u? s¹b« b?F?Ý VzU?M« ¨q³?I?²?*« q wH½ ÔXF?ł«d ÆÆÆÍd¹d(« ÎU? F? {«Ë ÆÆÆW??ŽU?Ý q? qÐ ÆÆÆÂu¹ U?? ? ? OÐU?? ? ? −?¹ô« wM?O? ? ? ?Ž VB?½ wKL?Ž XF?³Þ w?²« U?O?³K«Ë wÝU?O« „d?²F*« wu?šœ cM ÆÆÆÍb«Ë œUNA²Ý« dŁ≈ ¨d?³?√ W?bÐ X?Ý—b ÆÆÆÔXM u d?? ?O? ? Ý√ w?²« o?¹dD« W?Þ—U?? ?š s «u?MÝ lЗ√ b?? ?FÐ ¨U?? ?N? ?O?KŽ v?« X?N? ? ? ? Ò³?M?ðË ¨W?Ðd?? ? ? ? −? ? ? ? ²?« iF?³« ‰ËU?×¹ w?²« U?IeM*« t?? ? ? (U?? ? ?B?* U?? ? ?N? ? ? ?O?« wF?? ? ? œ ÆÆÆWU)« ‚œ√ qJA?Ð XF?ł«d? ÆÆÆÔXM u s ¨wÐ 5DO?;« q UŠËdÞ s?¹d?? ? UM?Ë s¹—U?? ? A? ? ?²? ? ?? ? ? ÆÆÆ…—«“ËË W?ÐU?? ? ? ? ?O?½ w×?? ? ? ? ?U?ÞË wŽÒb? ÂU??√ ÎôuD? XH??u??²Ë b?Š«Ë ‚b?Mš w wF? ·u??u« ÆÆø°ÊUM³ WUO ·bNÐ »U?? ?³? ? ?Ý_« XÝ—b? ÆÆÆÔXM? u Ë« ÆÆn?Ë s q?J? W?? ? ?U?? ? ?)« w? w?F? ? ? ? ·u?? ? ? ?u?« ÆÆÆv?Žœ« w XI?ÒbË ¨W?O? {U*« «uM« ÆÆr?N?M? Òq? d?? ? ? ? ? ?O?¹U?? ? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ? ÆÆÆnO??ý—_« s? ÆÆb??F? ²? ÝôË Êu?? ?ŽÒb?¹ s2 s?¹d?? ?O? ? ¦?J« ¡«—¬ WEU??;«Ë ÆÆÆ…d?? O? G«Ë W??Ò³? ;« oO?? — b?? O? ?N? ?A« À«d?? O? ? v?KŽ ÆÆÍd¹d(« Ê« v?« X?N? ? ? ? ?Ò³?M?²? ÆÆÆÔX?M? u? ÆÆÆ≤∞∞π‡« UÐU?²?½« w dO?« UÐU??? ²½« …d??O? ? tÐU??A¹ U0 W?U??š ¨ÎUMJ2 b??F¹ r ≤∞∞쇫 q sL?Ł Íb??ŠË XF??œ Ê« b??FÐ ÆÆø°‰«“√ ôË ÆÆÆp– lO?? L? ?'« XN?? ł«u ÆÆÆÔXM? u Íd¹d?? (« oO??— b?? O? N? ?A« ÊQÐ ôË ÆÆÆÊUM³ qł√ s b?N?A?²?Ý« vK?Ž b?? ?F? ? ?B?¹ Ê« b?? ?Š_ o?×¹ wÝd? qł√ s ¡«b??N?A« ¡U?œ Í—«“Ë e?? ?d?? ? Ë« ÆÆÆU?M¼ wÐU?? ? O½ ÆÆÆ„UM¼ s? XH?? ? ?ÒH? ? ? ? ? ? ?² ÆÆÆÔX?M u? l ¨Íb«Ë À«dO? vKŽ ‰UJðô« `U?? B ¨b?K³« t t?EH?? % q Ê≈Ë w²?«Ë wð«“U??$≈Ë w?U??L? ?Ž√ f?H½ v?KŽ U?? ? ?N?Ð d?? ? O? ? ? Ý√ XM? r?N?ÒðÔ√ ô v?²? ? ? ? ?Š s?J?Ë ¨‰«u?M?*« Èb?? B?« Èu?? Ý p?K√ ô wM?½QÐ ÆÆÆq³I²?*« —UOð l w²KŠ— w ÆÆ°°q³I²*« u×½ o?L? ? ? ? ? ? F?Ð X?Ý—b? ÆÆÆÔX? M? u? ô v²?? ? Š ¨W?? ? œU?? ?I?« wð«u?Dš ¡U?? HK?Š s W?? O? ?³U?? G?« VKI?Mð ¨UÐU?? ²½ô« b?FÐ Íb??{ Âu?O« b?? ? ? rN?M? q Êu?J?¹ Ê« b?? ? ?F?Ð w ¨W??O? ÝU??O?« t?ЗP? b??B? Š qL?? ?FU?Ð tÐ Âu?? ?√ Íc« X?u« Âu??O« lO??L? '« …b?ŽU??? vKŽ ÆÆÆUNIOI% vKŽ v?K? Ž X?K? L? ? ? ? ? ? ? F? ÆÆÆÔX?M? u? U¼œÒœ—√ w²?« wðU??LK W?? F? ł«d?? ÆÆÆW??OÐU???²?½« W?³? ÝUM q? bMŽ `³?√ UNM d?O¦J« Ê√ XO?ŽuË b?? ? ? F?ð r? ¨…—d?J²?? ? ? ? W?½«uD?Ý√ ¨w ”UM?« W??Ò³? ×? w? nO??Cð s? W?? ? ? ? ?ž—U?? ? ? ? ? X?×? ? ? ? ? {√ q?Ð ÆÆÆUNO½UF ÿU??H? ×K XO??F? ÆÆÆÔX?M u s ”UM« ÁU¹≈ w½UDŽ√ U vKŽ …d??O??* ΡU?Ë ¨W??BU??š W??Ò³?×? Ác¼ “Òe? FË ¨b?? O? N? A« Íb«Ë qJ W?OËR??*« qL?×?²Ð W?Ò³?;« ô ÆÆÆt Ϋb?MÝ w?½d?? ?³? ? ?²? ? ?Ž« s w²?« W?? ?²? ?R?*« U?? H?U?? ?×? ?²?UÐ ÆÆÆU?NÐU??— w d?O??K —dD{« s v½œ_« b??(« vKŽ ÎU?þU?H? Š Êu?J?ð b?? ? ? w?²?«Ë ÆÆo?«u?? ? ? ²?« wðd?O? ? vKŽ XÓKB?*« nO?« ÆÆÆWK³I*« WOÝUO« oO?? ? — s?¹b« b?? ? F? ? ?Ý ÔXM? u qzU?? ? *« X?ŠdD ÆÆÍd?¹d?? ?(« sÞ«u?*« rN?ð w²?« W?? ?O? ? u?? ? I« ¨WOÐd?F« UNłu?²« «– w½UM³K« ÆÆÆW??Ý«—œË oL??F?ÐË ¨Õu??{Ë qJÐ ÆÆW?_« b??Šuð w²« U¹U?C? IU? U½UO³« U¹U?MŁ w ÎU{dŽ ÕdDð Ë« ÆÆÆ—«–¬ ±¥ s?Ž Ê≈ …—œU?? ? ? ? ?B?« ÆÆÆq³I²*« —UOð sŽ ÆÆÆXKFH ÆÆÆXM u ©ÆÆÆÆÆÆ®


‰ULA«Ë fKЫdÞ

∂≤ WM« ≠ ∂π∏∞ œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∞ tO o«u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ±μ WFL'«

ÆÆø°w{U*« ÆÆÆrN−«dÐ »U³ý Êu×ýd

t½_ò ¨wF??O?³Þ d?√ 7*« w? wU?Ý —U??O?Ð aO??A?« ÂU¹√ cM ÎU? ?LzU?? ÊU?? ¡U??ý b?Ë Æåf¹—u?? aO?A«Ë Òb? '« t×?Òýdð »U³Ý√ d?ÒH¹ Ê« d?OAÐ sЫ WNłË s? UN²¹edò W?Odý_« sŽ U?NÝ√— w²« W?O½UM³K« WËU?I*« dE½ Ϋ—d?J ¨å©ÆÆÆ® q?ÒO? ? ? L? ? ? '« d?? ? ?O? ? ?A?Ð u¼ w?b¼ò ∫Áb«Ë U¼—d?? «—U?? F? ?ý wÝU?? ?O? ? ?« —Ëb« v?KŽ ÿU?? ?H? ? (« ö¼R ÔX³²« bË ¨5O×OLK Íb«Ë r?KŠ W?? ? F?ÐU?? ? ²? ? ? wM?Òu? ? ?ð 5Š w?M¹uð qF?? HMðË Æt?? I? ?O? I? ?%Ë œÒœdðË ¨W?? O? ÝU??O? ?« WŁ«—uUÐ rN?? Ò²Ôð ‰ö?š ¨≤∞∞π —U¹√ ∏ w U?L? ¨‰u?I« W??łU?×Ð UM?½≈ò ∫W?O? d?ý_« w ¡U??I q³? Æå…b¹bł ÁułËË b?¹bł Âœ v« Êö?? ? ?Ž≈ Âu?¹ t?? ? ²?U?? ? ? U?? ? ? —dJ?ð Ê« `Òýd?²ð U?N½√ ©≤∞∞πØ≤Øμ® UN?×?Òýdð ≥∞ w?? ?Ë ÆåÍb?? «Ë v?? ?D? ?š v?? ?K? ?Žò ¨Î«c??HM wM¹u?ð b?& ¨≤∞∞π ÊU??? O½ W?DЫd?«ò U?? ? Nð—U?¹“ dŁ≈ ‰u?? ? ?I? ? ?²? ? ? Ê« W?? O? d?? ý_« w? åW??O? ?? ?–uŁ—_« W??Ł«—u??« s?? f?? O? ·u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? )«ò W?? O? ?ŽUDù« s? qÐ ¨W?? O? ?ÝU?? O? ?« ÆåWOÝUO« sŽ u?¼ ¨UM?¼ ”U?? ?Ý_« ‰«R?? ?«Ë rN?²?HBÐ 5O?KOL?'«Ë wM¹uð ‰U?Š u UÐU??²½ôUÐ rN?²?ö?ŽË ¨ÎUÐU?³?ý —U?OÐË d*« ‰U?AO? œU?H?Š√ «u½uJ¹ r ◊U??AM« Ê« ÎU? u??B? šË ¨qO??L? '« w ¡ôR¼ 5×?ýd?LK wŽU?L²?łô« v« Ó‚d¹ r »«e?Š_« wË lL?²?:« v« ‰U?? I? ?²½ö r?NK¼R?¹ Èu??²? ?? ? d?? ?³? ?Ž l?M wU?? ?Ý ö?? ÆW?ÐU?? O?M« ôË ¨«“U??$≈ W??O? ³zU??²?J« …b??ŽU??I« w WO?Žu½ WOÐe?Š …eH? oIŠ .b½ fOzdK VzU?½ u¼ YO?Š ¨WO?d?ý_« øÎö? ? ¦? ? fO?zd« `ýd?? ?²¹ r? «–U*® Ÿu{u*UÐ 5OMF*« dOž bŠ√ ô «–U*Ë r?O? K?ô« f?O?z— u??¼ s? ·d?? ? ? ? ? ? F?¹ w? XI?? ? ?I? ? ? Š WK?¹U½ ôË ¨©øÎö? ? ? √ U WOÐU³A« qE?« WuJŠ UN²ÝUz— ∏ ’ WL²²«

t½u?? ³? ?ÒBM¹ r?¼b??łË ¨VzU?? ²J?« w w ¨WOdý_« WIDM fOzd ÎU³zU½ ÆÁb«Ë tKGý Íc« lu*« Ê« w Vž— ¨U0— ¨…œU??F?Ý d?U?Ý »UÐ W?? ID?M w ”R?? ³« n?A? ²?J¹ ¨`Òýd²¹ YOŠ ¨fKЫdÞ w W½U³²« Ê√ vKŽ tðd³?ł√ tðb«Ë ·Ëdþ sJ W½d? 5Ð Îö?IM²?? t?²u?HÞ gO?F¹ w »U??³? Šd?H? Ë ¨7*« w? Ê«u?N? ý tU— WUM* vFÝ 5ŠË ÆÊ«Ëd w VU?M*« bÒKI?ð w 5O??³zU?? ²J« WOÝUO« t²UIŁ Ê« błË ¨ÊËd²³« X?OÐò w? ÁÒu?/ rJ?×Ð ©ø°® Á¡U?¼œË s wÒd²« vK?Ž t½«d³−¹ åwÝU?OÝ ‚u?? ? ? Ϋe?? ? ?U?? ? ? d?? ? ?š¬ v« V?BM? Æ5UM*« Ëb?? ³? ?O? ¨q?ÒO? L? ?'« wU?? Ý U?? √ r ÎU?C¹√ u¼ Æt½«d?√ vKŽ ÎU?ÒbI?²? …œU?? F? ?«Ë oKI?«Ë …U½U?? F*« ·d?? F¹ w ¨tMJ ÆtKOł ¡UMÐ√ U?NdF¹ w²« Ϋb?O?FÐ `DA?¹ Ê« ‰ËU?Š ¨W?ÝU?O?« Ê« q³?? ¨WKzU?F«Ë sÞu?«Ë tK« s «–« ¨WÐUOM« v« o¹dD« Ê« nA²J¹ Æb«u« ‰eM0 ÎULJŠ Òd9 ¨błË

WOBA« w ÂUBH½≈ w ¨»U?? ³? A?« Êu??×? ?ýd*« Ëb?? ³¹ 5ÐU?B t³?ý ¨…dO?š_« rNðôöÞ≈ WNł sL ¨WOBA« w ÂUBH½UÐ «uKÒ¦? ?L? O UM?¼ rN½≈ ‰u??I?« ÊËb¹d¹ sŽ Êu×ýd²¹ rN½≈Ë ¨Î«b¹bł ÎöOł s? ¡U¹d?Ð√ rN?½≈Ë ¨‚U?? ? I? ? ?×? ? ?²? ? ?Ý« W?? N? ? ł sË ÆwÝU?? O? ? « Y¹—u?? ?²« ÊËœ W?³?ÝUM wM¹uð „d?²ð ô W?O½UŁ Ê«d?³?ł b?O?N?A« U?¼b«uÐ d?O?c?²« a?³?D? s .b?½ q?ÒI?M?²?¹Ë ¨wM?¹u?ð w Áb«Ë b??OKIð ÎôËU?×? d?š¬ v« Æt«u?H« ¡UN?²ý«Ë U?³D« ‚ÒËcð w q?ÒO? ?L? ?'« .b½ V?N? ?¹ ¨«c?J¼ rN?I? ŠË »U?³?A« —Ëœ s?Ž Y¹b?(« l —«uŠ w ‰uI¹ rŁ ÆW—UA*« w Ê« ©WO²¹uJ«® åW?ÝUO«ò WH?O× tLŽ sЫ `ÒýdðË ËdOÐ w t×Òýdð

»UDI??²?Ý« vKŽ Ÿ«d??B« d?³? ²?F¹ W?O? ÝU?Ý_« s¹ËUM?F« b?Š√ »U?³? A« …d?L? ²?*« W??OÐU?? ²½ô« W?d??F*« w vF?? ? ð –≈ ¨l?OÐU?? ? Ý√ W?? ?F? ? ?CÐ c?M ¡«u??Ý Òb? ?Š vKŽ …ô«u*«Ë W?? {—U??F*« »U?? ³? ? A« Êö?? ¦?1 U?? L? ? N½≈ ‰u?? I?K sŽ d??O? ³? F?²?K W??d? rN?½U?O?DF¹Ë b?Ë ÆÎU?×?O?ýdðË ÎU?Ž«d??²?« ¨rN??H½√ s? ©d?D?ý√® W??¹d?? ? ? ? ? ¦? ? ? ? ? ? _« b?Ð ‰U:« U?NŠU?≈ “ÒdÐ –≈ ¨W?{—UF*« s œb?? ? Ž d?? ? ³? ? ?Ž »U?? ? ³? ? ?A« ÂU?? ? √ ©Ê«d?? ³? ?ł® W?K¹U½ r?NM ¨5?×? ?ýd*« ¨qO?? ?L? ? '« ©d?? O? ? A?Ю .b½ ¨wM?¹uð d?? U?? ÝË ¨qO?? L? ?'« ©5?√® wU?? Ý ¨¡ôR¼ ¡«œ√ Ê« dOž Æ…œU?FÝ ©Ã—uł® w?ÝU?? ? ?O? ? ? ?« r?N?Ł—≈ vK?Ž ÎU? ? ? ?HD?Ž rN? w ÎöKš d?NE¹ ¨wŽU?L²?łô«Ë v²?Š ¨»U?³?A« U?FK?D² W¹d?¦?_« ŸUM?≈ W¹d?? ¦? ? _« ôËU?? ×? ? Ëb?? ?³ð ¡ôR¼ W?FЗ_« »U³?A« ÊQÐ »U³?A« t?? ³? ?ý√ w?¼ Îö? ?U?? Îö? ?O? ?ł ÊuK?¦1 b¹b?? ? '« qO?? ?'U?Ð ¡«e?? ?N? ? ²? ? ?ÝôUÐ ÆtOKŽ p×C«Ë

t½u dF¹ ô qOł ¡UMÐ√ w U0 ¨5?MÞ«u*« rEF?? d?EM¹ 5×?ýd?*« v« ¨»U?³?A« q?O?ł p– «ËbË b?Ë ¨WŁ—Ë rN?H?uÐ »U?³?A« rK ÆrN¼«u√ w WO³¼c« oŽö*«Ë ∫rNKOł W³«u «uFOD²¹ UN?³ÒBM W?UAJ« wM¹uð XN?²ý≈ Ãu?? H …bzU?? d*« ‰U?? A? ?O? ? U¼Òb? ?ł W?FU?'« bB? ÆwM¹dG?²Ð wHA? ¨l{«u?? ?²?« sŽ ÎU? ? ¦? ? ×?Ð W?? ?O½U?M³?K« ÆU??N½u??{d??²?¹ …c?ðU?Ý_« b??łu?? XMÒO?ÔF? ¨V²J²? å—U?NM«ò v« X³¼– ÆÂUŽ d¹b …bŽU q³??I? Æ…b?«u« d?Ž– .b½ ‘U??Ž tÐ X?³¼– ¨W¹u½U?? ¦« t?? ÝË—œ tzU?? N½≈ œu?? F¹ b?J¹ rË Æf?¹—UÐ v« t?ðb«Ë Îôb?ÐË ¨t X?³?Òð— v?²? ? ? ?Š ÊU?M?³ v?« ÆqLF« W−×Ð dD v« …dHÝ ¨tM wÐe?(« qL?F?« …d?ýU?³? œ«—√ 5ŠË

åWO½«d³« …—UŠò w w³Fý ¡UI w w«d Ë d '«Ë wðUIO ÆÆ°W«bF« oI×²Ý WOËb« WLJ;«Ë ÆÆÆnzUD« oO³Dð vKŽ b¹bA²« ÆsÞu« «c¼ w —«dI²Ýô«Ë W?? ? ?×?zôò ÊQ?? ? ?AÐ U?? ? ?√ ∫·U?? ? ?{√ ru?? ŽœQ?? åwK?ЫdD« sU??C? ?²« Ê√Ë UM?²? ?×?zô …b?? ŠuÐ W?? ?I? ?¦?« v« ÕU??$≈ q?O? ³? Ý w U?MF?? «u½ËU?? F? ²ð tK« b¹ X½U «–«Ë Æ„d²A*« U½—uBð «–« Íd?? ?(UÐ r?J ¨W?? ?ŽU?? ?L? ? '« l …b?? ? ?Š«u« W?K?zU?? ? F?« ¡UM?Ð√ v?I? ? ?²?« W¹U??Ž— ÊuJ²?Ý U¼b?MF? ¨«uMU??CðË ÂU¹_« X?³? ¦? ?²? ÝË W?? H? ŽU?? C? t?K« «c¼ ÊQ?Ð UM²?? ŽUMË rJ?𜫗≈ WK³?? I*« ÊUM³? W??×KB* ÊuJ?O? Ý nU??×? ²« d?J?ý√ Æf?K?Ыd??Þ W?? ? ? ? ? ×?K?B? ? ? ? ? ?Ë tK« ¡U?ý Ê≈Ë rJ²?Ò³?×?Ë r—u?C?Š rJ?²? ?I?ŁË rJL?? ?ŽbÐ U?M?? ?H½√ TM?N½ ÆoOu²« wË tK«Ë rJ²Ò³×Ë

WO½«d³« …—UŠ w w«dË d'« 5Ð wðUIO

‰U*« wË œU?B?²?ô«Ë WÝU?O?« w Âe?F«ò W?O?FL?ł w UM½≈ ƉU?L?Ž_«Ë ÊËRý wu½ åWOŽUL²łô« …œUF«Ë b?? ? Ë d?? ? ?O? ? ?³?J« ÂU?? ? ?L? ? ?²¼ô« …√d?*« WOLM² …ÒbŽ U?ŽUD UN UMBBš ô Ê« 5I?¹ vK?Ž UM?MJ? ¨U?? ? Nð«—b?? ? —Ëœ s?? ?Ž —U?? Þô« «c?? ?¼ w?? q?? ?¹b?? Ð U?M?O?K?Ž w?²?« W?? ? ? ? ?O?½U?M?³?K?« W?Ëb?« U?N½_ UN¹u?I½Ë U?N?LŽb½ Ê« ÎU?F?OL?ł ÆÎUFOLł UM dOš_«Ë ‰Ë_« –ö*« vKŽ Âe?? F« U½b??I? Ž b?? I ∫‰U??Ë ‰ö?? š s? wÐU?? ? ? ²½ô« ÊËU?? F? ? ²« wJ åwKЫdD« sUC²« W×zôò oO??I?% qł√ s U?½œu?N?ł q?UJ²ð …dÐU?B« W?O?u?« WM¹b*« Ác¼ ¡U?š— U?? NMŽ q¹e?ð wJ X?u« ÊU??Š w?²« sŽ WÐd?G«Ë g?O?L?N?²«Ë ÊU?d?(« UM? tK« —Òb? ? «–«Ë ÆWËb«Ë s?Þu« ÊËU?? F? ²?M?? ¨5?F? L? ?²? ?−? “u?? H« w²« l¹—U??A*« s d?O? ¦J« c?O? HM² p¹d??% …œU?Ž≈Ë WM?¹b*« U?N? łU?²? % UNO? qLF« nuð w²« UŽUDI« ŸU?? ? ? ? {Ë_« V?³? ? ? ? ??Ð «u?M?Ý c?M? Æ…bzUÝ X½U w²« WOÝUO«

sU?? ? C? ? ²?« W?? ?×zôò ÊQ?Ð qzU?? ? I« U?? d?? O? ?√ W?? ×zô w?¼ åwKЫd?D« Âö?? ? ? «c?¼ò ∫‰u?? ? ?IU?Ð qO?z«d?? ? ?Ý«Ë sŽ ΫdO?³Fð ¡U?ł W×zö«Ë ÊU¹c¼ W??ID?M*« Ác¼ ¡UM?Ð√ r²½√ ¨rJ?²? ³? ž— WM?U??C? ?²? ? W?? ×zô Êu?J²?? Ý w¼Ë ÆåqLF«Ë rÝôUÐ w?«d?? ? ? b?? ? ? L? ? ? Š√ U?? ? ? Žœ Á—Ëb?Ð W?? ? ×?zôò rŽœ v?« 5?O? ? ?K?ЫdD?« ÆåwKЫdD« sUC²«

fKЫdÞ «bOÝ wðU??I?O? fO?zd« vI?²« p?c? w f?KЫdÞ «b?? O? Ý s? Ϋb??A? ?Š ÂeF«ò WO?FLł ed? w rO√ ¡UI WIDM w åWOŽU?L²łô« …œUF«Ë ∫¡U?? I?K« ‰ö?? ?š ‰U?? Ë Æqd?« »UÐ sK?Ò¦9 sJ½_ ¡U?? IK« «c?? NÐ d?? ? √ U??N?ðU??O? ŠË U?? N? ŠË—Ë fKЫd?Þ VK ¨s?Jðö?zU?? ? ? Ž qł√ s? Êb¼U?? ? ? &Ë WKzU?F« —«dI?²Ý« Ê« sJU?√ ‰u√Ë ÊuJð sË ¨U?Mb¼ u¼ W?O??KЫdD« Òô≈ ‰U?³« WŠUðd? WO?KЫdÞ Â√ Í√ ‰U?(« W??ŠUðd? fKЫd?Þ X½U? «–«

d '« ∫‰UI? d?'« dO?LÝ VzUM?« U√ b?? ? fKЫd?Þ a¹—Uð s? ¡e?? ł U?M¼ ¨r?J?zU?M?Ð√Ë r?J?zU?Ь ¡U?? ? ? ? ?b?Ð d?ÒD?Ý Êu?DF?¹ s?¹c« ¨5?³? ? ? O?D?« ”UM?« w²« W??O?C? I« qO??³? Ý w ¡U?? Ð s«e?²¹ Âu??O« U½ƒU?I ÆU??NÐ ÊuMR¹ w²?« W?? ?ËR?? ? A?*« —U¹√ ∑ Èd?? ? – l ôu t?K¼√Ë sÞuU?Ð Íœuð Ê« œU?? ¨Ád??ÒB? ³?ðË Íd¹d??(« b??F? Ý W?? LJŠ UM½≈ Æ…u??šô«Ë ¡UMÐ_« ¡U??b ÎUMI??Š …—U?Łù fO? ¨a¹—U?? ? ?²?« «c¼ d?? ? ?c?½ «uÒMþ s?* b??O? ?Q??²K q?Ð ¨szU??G? ?C« ÊQÐ ¨s¹“«u*« VK Êu?FOD²?¹ rN½√ ÊËd?? Ò³? ?F? ?²? ?ÝË Èu?? _« w¼ r?J𜫗≈ ∑ w Ÿ«d?? ²? ?ô« o¹œUM w? U??N?MŽ ÊQ?? ? ?ý w? U?? ? ?√ ∫‰U?? ? Ë ÆÊ«d?¹e?? ? ?Š b??RM ¨W??OËb« W?L?J;« Ÿu?{u?? qÐ ¨ÂU?? ? I? ? ²½«Ë —Q?Ł »öÞ UM? U?M½√ Ê–SÐ oI?×?²?Ý w¼Ë W?«b?F« b?AM½ VO?Þ√ b¹d½ UM?½√ò vKŽ œÒb? ?ýË ÆtK« b¹d½ ô UM?MJ U¹—u?Ý l U??ö?F« ÍQÐ WK?²?IK? Q?−?K U¹—u??Ý ÊuJð Ê« ÂöJ« vKŽ Òœ—Ë Æå‰UJý_« s qJý

—Ë“ b¼Uý ÊuJð Ê« „U¹S …œUNý pðuË UN²¹u¼ œd² ²Ý fKЫdÞ ∫sJ¹ q√ s b?ŽU?I? W?FЗ√ q_« vKŽ ÂU?F« ëe*« ÊU? «–« t?½√Ë ¨W?O½U?L?¦« Àb??×? ?²? ? ? ¨ÎU? Oð«u?? wK?ЫdD« UŽœË ÆÊU³(UÐ s?Jð r U¾łUH ÷uš v?« W{—UF*« U?OUF? sJ¹ ‰U?LK Íb?B?²?«Ë W?«dJ« W?d?F? Ê« v« —U?ý√Ë ¨tÐU?×√Ë wÝU?O?« ◊Òd? sL ¨W½U?√Ë …œUN?ý Ÿ«d²?ô« ÆW½U_« ÊUš bI …œUNA« w

¨«—ôËb« s WMH×Ð ÈdA¹Ë ŸU³¹ W??F?ł— d??O? ž v« XDI??Ý Ê« b??FÐË W?? ? ? O? ? ? ? H?zUD?« —U?? ? ? b?« W?? ? ? ?×K?Ý√ s? »uK?D?*« ÊS?? ? ? ÆW?? ? ? O? ? ? ?³¼c?*«Ë w¼Òu?A vKŽ iH?²Mð Ê« fKЫdÞ ‰u?I?² ¨U?N?²¹u¼ w—U?ÝË ¨U?Nð—u? V¹d?G² ô ∫Ÿ«d?²?ô« o¹œUM d³?Ž Æt²MONË t²d_ ôË ÊUM³ bB?×²Ý W{—U?F*« Ê« sJ¹ b√Ë

w×?²Æœ wö?Ýô« WOŽ«b?« ‰U q?L? ? ? ?F?« W?? ? ? N? ? ? ?³? ? ? ?łò f?O?z— sJ?¹ ∫t `¹dBð w åwöÝô« ŸËd?? ? ?A? ? ? n?A?J½« Ê« b?? ? ?FÐ t?½≈ ÊUM?³ jЗ v« ·œU?? N« W?¹d??¦? ?_« —ËU?? ;«Ë `?U?? B*«Ë U?? ?ÝU?? O? ??UÐ Ê« b?FÐË ¨W?OKOz«d?Ýô«Ë W?O?d?O?_« W?? OK?L? ?F« wÝU?? O? ??« ‰U*« b?? ? ?√ W?FKÝ Ÿd?²?I*« UÐË W?OÞ«d?u1b«

wðU?? I? ?O? ? VO?? $ f?Ozd« b?? √ nzUD« ‚U?Hð« oO?³D²Ð p?L?²«ò W?? ?«d?? ? A« …b?? ? ŽU?? ? v?KŽ Îö? ? ?U?? ? nz«uD« l?O?L? ł 5Ð W??O?I? O?I? (« W?Ëb« ¡U?M?Ð q?ł√ s W?? ? ? O?½U?M?³K?« qC??√ q³??I? ²? ? 5?QðË ¨W¹u??I« —«dI²?Ýô«Ë Âö« e¹eFðË UMzUMÐ_ ¡U?I ‰ö?š ‰U?Ë ÆåsÞu« «c¼ w åW?O½«d?³« …—U?Šò w b?ýU?Š w³?F?ý V?zUM?« W?? ? —U?? ? ?A?0 ¨fK?ЫdÞ w? W?? ×zôò u??C? ?ŽË d?? ? '« d?? O? L? ?Ý b?? ?L? ? Š√ åw?KЫd?D« s?U?? ?C? ? ²« ¡U??I u?¼ Âu??O« U½¡U??I? Ê≈ ∫w«d?? w²« …b?Š«u« WO?KЫdD« WKzU?F« W?? ? ³? ? ? ;« vK?Ž U¼ƒU?MÐ√ l?L? ? ?²? ? ?−?¹ U½b¼U?Fð b?I? ¨¡U?u«Ë W?Š«d?B«Ë Êu?J?½ Ê« q??¹u?Þ s?“ c?M? r?U?¹≈Ë vI?³MÝË ¨¡«ÒdC«Ë ¡«Òd?« w ÎUF? UÐU?? ?? ? ²½ô« d?? ?ÒO? ?G?ð sË ¨pc?? ? ÆÎU¾Oý d_« «c¼ w WOÐUOM« w U?MF?? L? ²? ?ł« U?? bMŽ ∫·U?? {√ åw?KЫd?D« sU?? ?C? ? ²?« W?? ?×zôò Ê« w¼Ë WOÝU?Ý√ W²ÐUŁ s UMIKD½« lÐU??« q³?? rJðu?? Èb?? ÊuJ½ wö??²« d??³?Ž ¨Áb??FÐË Ê«d¹e??Š s vK?Ž ÁƒU?? C? ?Ž√ oH?? ²¹ n?U?? % w vKŽË W?O?ÝU?Ý_« W?OMÞu« XЫu?¦« fK?ЫdÞ W??×?KB?? Âb?? ¹ U?? q f?KЫd?Þ ¡UM?Ð√ Êu?JO?? ? ? ¨U?? ? ?NK?¼√Ë ¡U??C? Ž√ 5Ð ÂU??−??½ö 5ŠUðd?? ¨r¼_« U?√ Æt 5L??Ž«œË nU?×?²« s lÐU???« b?F?Ð U?? WKŠd?? wN?? ¨ÎUL?z«œ UL ¨vF?MÝ YO?Š Ê«d¹eŠ lb?¹ b?? Š«Ë qL?? Ž o¹d?? Êu?J½ Ê« WKU?ý W?OzU/≈ W¹ƒ— cO?HMð ÁU?&UÐ ÎU?u??L?Ž ‰U??L?A«Ë fKЫd?Þ WM¹b* W?K?−? ? ? ?F?« l?œ w r?¼U?? ? ? ?ð w?J? qL?? Ž ’d?? d??u?ðË W¹œU??B? ?²? ô« ¨UM½«u??š≈Ë U?½¡UMÐ√ s¾??L?Dð …d??O? ¦? v« ¨»U??³?A« qO??ł rNM U?L? O?Ýô rN?³M&Ë ¨rNK³?I?²?Ë r¼d?{U?Š Æ…d−N« Ë« ÕËeM« —UOš vK?Ž Ϋb??N? ?Ž U½c?? š√ b??I ∫l?ÐUðË W?? ? ?×?zôò w q?L? ? ? F?½ Ê« U?M?? ? ?H?½√ ¡U/≈ qł_ åwKЫdD« sU?C²« qš«œ sU??C? ²« e¹e??FðË f?KЫdÞ dzU?? Ý l qŽU?? H? ?²ð wJ U?M²??H?zUÞ …b?? ŽU?? ? vKŽ W?? O?½UM³?K« nz«u?D« ¡UMÐ qł√ s W?O?I?O?I?(« W?«d?A« …—œU??I«Ë W¹u??I?« W??O½UM³K?« WËb« w½U?M³?K« —u?? ?²? ? Ýb?« vK?Ž …eJ?ðd*« ÊuJ?? L? ²? UM½≈ ÆnzU?D« ‚U??Hð«Ë qł_ Îö?U? ‚U?Hðô« «c?¼ oO?³D²Ð Âö« e¹e?FðË U½œôË√ WŠ«—Ë ÊUM³

fKЫdÞ w w½Ë—U*« bFI*« sŽ `ýd*« wMOD³ý ×uł w U× d9R w wÐU²½ô« t−U½dÐ ÷dF¹

W?OËb?« W?LJ;« «—«d?I?Ð ‰u?³?I« …—Ëd??{ ÊU?O?³« k( U??L? Æw¦³F« »«d²Šô« »UÐ ‚öž≈Ë t²M× s ÊUM³ ÃËd) ¡ôuU?? ? ¨ÎôË√ ÊU1≈ qF?? w?¼ sÞuK? ‰u?? šb« WK?Šd?? Ê≈Ë Â«d²Š«Ë ¨ UÝR*«Ë ¡U?CI« «d²ŠôË gO−K ¡ôu«Ë sÞuK …œU?O?Ý Â«d??²?Š« …b?ŽU? vKŽ tM?√Ë wÐd?Ž bKÐ q W?O? u?B?š s nO??H wH?×? B« d9R*« d?C? Š b? Ë ÆÊUM³ s?√Ë W¹d?ŠË Ϋ—u?C? Š XKÒ¦9 b?? Ë ¨Âö?Žô«Ë W?ÝU??O?«Ë œU??B?²? ô« ‰U?ł— ÊuLC? l¹“uð ÈdłË ¨WOðUb)«Ë W?OUI¦« UOF?L'« rEF Æ—uC(« vKŽ wÐU ²½ô« ZU½d³«Ë ULKJ«

ÊQ??ý ld fK?ЫdÞ »«u½ sU??Cð vKŽ Ϋb??R?? ¨wðU??b??)«Ë ÍœUB² ô« qLF« ¡«œ√ Èu²? l—Ë UN uIŠ qOB%Ë WM¹b*« ÎU? ?O? ?«d?? G? ł W?? O?U??Ž …¡U?? H? ? s f?KЫdÞ t?KL?? % U* Í—«œô«Ë WDI?½ œu?I? Ž Òd? vKŽ X?½U?? w²« w¼Ë ¨ÎU¹d??AÐË ÎU¹œU??B? ²? «Ë ÆÂU¼ Í—U& “UJð—« WOAOF*« ÂuLN« r«dðË ‰UL¼ù« V³Ð UN²½UJ XŽU{ b Ë ÆWOKzUF« rNKUA* q× …d−N« «uЗU s¹c« UNzUMÐ_ U?N?Hz«uÞ 5Ð U?NO?šPðË U?N?A?O?Ž w q¦?_« WM¹b*« fKЫdÞË ÆUNðP?AMË UNðU?ÝR qOF?HðË ¨¡U/ù« Z«dÐ w WOKC?√ UN

≠ w½Ë—U*« b?FI*« sŽ `ýd*« ¨wMOD³?ý ×uł –U?²Ý_« b?IŽ åÊ≈ ≠ w²??O«u?ò ‚bM? w ÎU?O? U?×? Ϋd9R? ¨f?KЫdÞ …dz«œ —«d?L?²?Ý« vKŽ b?√Ë ¨wÐU? ?²½ô« t?−?U½dÐ t?O? ÂÒb? ¨fKЫdÞ W?O? KЫdD« W??O½Ë—U*« W??HzUD« ‚u?I? Š vKŽ ÎUþU??H?Š t?Ò×? ýdð W³?ž— ÎUd?²× U?NzUMÐ√ bŠQÐ fKЫdÞ qO?¦9Ë UNKO?¦9 …—ËdCÐ ÆbFI*« fH½ sŽ rNðU×Oýdð «ub s¹c« q ¡UMÐ√ l —«d?L?²?Ýô«Ë q «u?²«Ë bł«u?²« vK?Ž t d?Š b?√Ë Æ≤∞∞π Ê«d¹eŠ s lÐU« Âu¹ bFÐ W UšË fKЫdÞ wÐUOM«Ë wÝUO« qLFK t²¹ƒ— wÐU ²½ô« t−U½dÐ Òr{ b Ë


UL¼U 

∂≤ WM« ≠ ∂π∏∞ œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∞ tO o«u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ±μ WFL'«

¥

—UE²½ô« s ÎôbÐ ÆÆ—U *« q¹bFð ÆÆø°¡UHA« tO ÆÆÆ…œUFÝ dUÝ ÊUM³ vKŽ ·U?š√ ÒXÐ ∏Ë ±¥ 5Ð UN?AOF½ w²« W?«Ëb« Ác¼ w —Ëb¹ Íc?« Íd??B?*« n¹d« w —u?? ¦?U?? s?×M ÆÆÁd?? O? ?B? v?KŽË qI¹ r ÆΫb¹b?ł ÎU?¾O?ý ‰uI?½ ô WO?U« ‰u?Š —U?NM« ‰uÞ ŒËb¹Ë s U¹—u??ÝË Ê«d¹« Ê« Òô≈ ·d?F?½ s×½ ôË b¹b??'« u¼ U? b??Š√ UM ŸËdA ô s?×M ÆdH*« s¹Q ¨UMz«—Ë s qOz«dÝ«Ë UJ¹d?√Ë UMU√ ÊU?OKž w vI³?²?Ý w²« WIDM*« Ác¼ w t?³?FK½ UM —Ëœ ôË U½bMŽ ÆUNOKŽ sË ÷—_« tK« Àd¹ Ê« v« r ÆÆUMðU?OŠ w ÍdO?B*« u¼ U ÊUM³ w o¹d? Í√ UM qI¹ r b?Š√ UM qI¹ r ¨vH?A?²?*«Ë W?Ý—b*«Ë W?L?I^K« sŽ b?Š√ UMŁb?×¹ X½√ q¼ t?FL?½ U q ÆwA?OF*«Ë wŽU?L²?łô« U½dO?B sŽ ÎU?¾O?ý pЫu??ł vð√ «–«Ë ør¼b??{ X½√ Â√ W??ËU??I*«Ë tK« »e??Š Õö??Ý l WK?U?? ?A« W?Ëb« l? X½√ qÐ ¨r?¼b?? ?{ ôË rN?? ? F? ? ô X? p½√ ô w²« WOC?IK W½UO)« a w XFË b ÊuJð WF?U'« WœUF« ô X×??³?√Ë ÆÆÆW?_« « »d??F« Â√ ÊUM³ W??O?C? X½U? «–« ·d??Fð vKŽ W?ËU??I*« l¹cðË gO?'« l?¹c¹ Ê« lM1 Íc« U? ÎU? C¹√ rN?√ «–« Òô≈ rNK?« ÆÊUM³ v«Ë ÊU?M³ s Y³ð ¨W??F? U??ł …b??Š«Ë W??łu?? W?? _« pKðË W?? OÐd??F?« W??_« Ác?¼ w b??O? ?Šu« oýU?? F« U½√ X?M wH??²? vKŽË ]wH??²? v?KŽ ‰U?C?M« U?F? ³ð q v?IK² W??O?ö??Ýô« Æw½UM³K« gO'« tK¼√ s ÊUM³ w 5O½UM³K« vKŽ ·U?š√ U½√ UO½b« Õu{Ë qJÐ s t??OK?Ž ·U??š√ ¨TłU??H*« d??O? O? G? ²?« s bK³?« vKŽ ·U??š√ ÆÎôË√ sŽ wKI?Ž Ôd=B?I¹Ë ¨WI×?²*« UÐU?²½ô« Ác¼ …d?Lž w …d?HD« d?U?Ý t?L? Ý« ÊËd?²?³« s œ—u?²?? qłd sJ1 nO? »U??F?O?²?Ý« ‰ušœ W?LÝ ÊËbÐ U½bMŽ v« dłU?N¹ t{—√ vKŽ t ÊUJ ô …œU?FÝ œu?I?F« e?−?Ž w²« fKЫdÞ w W?O?B?F?²?*« UMKU?A? Òq×¹ Ê« dU?Ý dš ‰U?Š w t½√ p½Ëd³¹ p– lË ÆU?NKŠ sŽ WK¹uD« s ‰«u??_« ”˃— d??O?D²??? —«–¬ ∏ “U??Ë fKЫd?Þ w …œU??F? Ý ‰uKŠ ô W¹U?NM« wË ¨ÂU?F« s¹b« œ«œeO?ÝË d?IH« r?FO?ÝË ÊUM³ Æ…œUFÝ dUÝ ÕU−MÐ Òô≈ ÊUM³K ôË fKЫdD rN V?²½« t?L?N?Hð XM? «–S ¨t?L?N?√ ô Íc« r?N?IDM u¼ «c¼ W?ËU??I*« WKJA?? Òq×?²?Ë ¨”ö?ù« s ÊUM³ c??IM² …œU??F?Ý d??U?Ý ÁbŠË …œUFÝ dU ÆÂU?F« s¹b« rKþ pH½ sŽ ld²Ë UNŠöÝË tuI¹ U «c¼ ÆWOBF²?*« ÊUM³Ë fKЫdÞ ÷«d√ qJ ¡UHA« tO Æ‚ÒbBð ô Ë« ‚ÒbBð Ê« X½√ pOKŽË ÆUÒM d_« wË√ iFÐ Í—uUŽ ”UO«

øøøÊ«d¹eŠ ∑ bFÐ fK− Í√ v« Îôu??Ë ”U?H½_« f?³?Š √bÐË ¨`z«u?K« nOQð b??N?Ž vN??²½≈ åÊËb?−? d¼ò W?d??F? —Ëb??²?Ý YO??Š ¨Ê«d¹e?Š ∑ w W½u?M¹b« Âu¹ q³??I? ²? ? v?KŽ U¼—UŁ¬ fJ?FM²??Ý w²« ¨W??O?½UM³K« w?{«—_« vKŽ Æ°°°wŽUL²łô«Ë ÍœUB²ô«Ë wÝUO« ÊUM³ vK?Ž Òd? ? w?²« ÂU¹_« w?U?? ³? ? ÊuJ?¹ s ¨≤∞∞π Ê«d¹e?? ?Š ∑ Ê≈ —u? d?NE?²?Ý tKO?ŽU?H? Ê_ ¨Âu??O« v²?ŠË ‰ö?I?²?Ýô« c?M ÊUM³ ¨UN?O `Ыd?« sŽ dEM« iGÐ ¨WOÐU?OM« UÐU?²½ô« ZzU²?½ —Ëb öJ ÊuJ¹ Ê« lu?²*« s t½_ ¨W?{—U?F*« « WOU?(« …ô«u*« X½U?√ w½U?M³K« l?{u« vKŽ f?JFM²?? Ý w²?« W??O? ?³K?« Á—UŁ¬ 5F?? {u« sÒO?³²¹ W?œUI« UÐU?²½ô« ‰u?Š UF?u²« v« …dE½ wË ÆÂU?F« ∫WŁöŁ s ‰UL²Š« sL{ —Ëb¹ b ÂœUI« fK:« Ê« Ê« Ë« ¨t??²?O? ³Kž√ W?OU??(« W?{—U??F*« nRð f?K−? bu?¹ Ê√ U?≈ pK9 ô 5²K² s nQ?²¹ Ê« Ë« ¨WOU(« W¹d¦ú ÎU?K− œuF¹ …dOG WŽuL−? V½Uł v« ¨Î«bŠ«Ë Ϋbz«“ nBM« ULNM WK² W¹√ q bMŽ ÊU³? WCOÐ v« ‰u?ײð ¨W¹—uN?L'« fOz— pK w —Ëbð WKŠd*« w oKDM²?Ý w²« ¨…dO?¦J« qUH*« s ÍdO?B qB?H s —d?C?²?O?Ý s2 W?u?Žb? ¨ÊU?L?OKÝ fO?zd« b?N?Ž s WK³?I*« Æ5IÐU« 5UL²Šô« ÂUO ÆøøøWK³I*« WKŠd*« w ÊUM³ dE²M¹ u¹—UMOÝ ÍQ W??×zôË tK« »e??Š …d?DO??Ý wMF¹ ‰Ë_« ‰U??L? ²? Šô« Ê« pý ô wU?²UÐË ¨q³?I*« wÐUO?M« fK:« «—«d vK?Ž Õöù«Ë d?O?OG?²« W?×{«ËË W?²ÐUŁ åΔœU³?ò l qU?F²K? ¨WO?dO?_« …—«œô« —«dD{« i—Ë ¨W??ËU??I?*« Õö??? ÆU??{ËU??H*« Ÿ«u½√ s Ÿu?½ Í√ q³??Ið ô ô —u√ ÆÆÆoÐU« œU?H« W³ÝU×?Ë ¨Í—«œô« Õöù«Ë ¨5Þu²« Ê«bM³« ÊU «–«Ë Æs¹—u?c*« 5HOK(« v« W³MUÐ W?AUM*« q³Ið U??N? U??L? ²¼« —b?? IÐ W??O? d??O? _« …—«œô« U??L? N r?²? Nð ô Ê«d??O? š_« W??³? ÝU??×? Ë Í—«œô« Õö??ù« »U?Ð `²?? Ê« Òô≈ ¨5Ë_« s¹bM?³UÐ WML?O?N? X½U? w²« W¹œU?B?²?ô« U?O?U*« lC?O?Ý oÐU?« œU??H« ô U? «c¼Ë ¨WKB?I*« …d?H?ý X% ÊUM³ w wÝU?O?« —«d?I« vKŽ U*U?Þ ÎU? ? Ý˃— ‰UD?²? ? Ý WK?B? ? I*« Ê_ ¨Â«dJ?« —Ëd?? ? d1 Ê« s?J1 Æ°°°W¡U*« sŽ …bOFÐ UNH½ d³²Ž« ”dJ¹ fK?−? …œôË Õu??L?*« s q?¼ ∫‰«R?« ÕdD?Ô¹ UM¼ s dðU?œ w g³MO W?—u?«Ë rKI« qL?×¹Ë qOz«d?Ý« t?łuÐ W?ËU?I*« l{u« „U≈ WOU(« W{—UF*« ÊUJSÐ q¼Ë øøøWIÐU« œuNF« W?OKOz«dÝô« UJ³?A« sŽ nAJ« q¼Ë øøøWKŽU? WI¹dDÐ ÂœU?I« U?N«b??²Ý« r²?O?Ý ÊU W?ŽË—e? ÂUG√ ‰u?I?( W«“≈ u¼ W?OU²?²*« ÆøøøWłU(« wC²Ið 5Š uN? ¨rJ(« v« W?OU(« W¹d?¦_« …œu?Ž ¨w½U¦« ‰U?L²?Šô« U√ …—«œ≈ b?N? Ž vKŽ tDz«d??š XL?ÝÔ— Íc?« oÐU?« jD?<« Ê« wMF¹ Õö??Ý Ÿe½ v« W??³? MUÐ W??U??š ¨Îôu??B? qLJ²??Ô¹ ·u??Ý ¨‘uÐ U2 ¨qOz«dÝ« tłË w WŽud*« …dO?š_« W—u« ◊UIÝ≈Ë ¨WËUI*« q=DF? YKŁ ÊËœ …d*« Ác¼ sJ? ¨WIÐU?« W?uJ(« …œu?Ž wC?²?I¹ ∑ q³? U? b?N?Ž cM U?NKO?łQð Ò- «—«d? ÂU?√ Ϋe?łU?Š nI¹ ô w WIÐU« U?UHðô« ◊uIÝ wMFð WO?{dH« Ác¼Ë ÆÆÆ≤∞∞π Ê«d¹eŠ s —U?? −? H½« j?G? { X% ¨ÊU?M³ w l?{u« ŸU??I?¹≈ j³??C?ð w²« Æ°°°t²¹UN½ ·dF¹ Ê« bŠ√ lOD²¹ ¨5²¹ËU?² 5?²K² …œôuÐ q¦?L²*« ¨YU?¦« ‰UL?²Šô« ¨Î«d?Oš√Ë s YO?Š ¨ÊU³?I« WC?OÐ —Ëœ VFKð …dO?G W?ŽuL?− U?LNDÝu?²ð ÍdÐ f?Ozd?« w²?K²?? ? ÂU?? ? L? ? ?C½U?Ð WK²?J« p?Kð d?? ? ³?Jð Ê« `?ýd*« w `³?ð WuJŠ …œôË v« ÍœR?OÝ Íc« d?_« ¨UNO« ◊ö?³MłË ÊËœ ÊU?? L? ?OK?Ý fOzd?« W¹ôË …b?? d¹d?? ?L? ?² —«d?? ö« s? WU?? Š ÆøøøWOö)« —u_« rŠ s »«d²ô« WU??Š l rKQ??²ð Ê« W??O? d?O? ô« …—«œô« —Ëb??I0 ÊuJO??Ý qN?? u??'« q¼Ë øøøÊU??L? OK?Ý fOzd« b??N? Ž ‰ö??š W??³? I?ðd*« —«d??ö« ÊËœ …b*« Ác¼ d?¹d9 wC??²? I¹ q?Oz«d??Ý«Ë U¹—u??Ý 5Ð w?{ËU??H? ²« ÆøøøWOLK« WOKLF« dOÝ vKŽ ÎU³KÝ dŁRð b W¹dOB «—«d WKŠd*« …—u? d?NEð w l?OÐU?Ý√ W?F?CÐ ¨nu*« b?O?Ý —UE²½ù« vKŽ ¨tÒK√ ¨UNð«d?OŁQð ”UJF½« ÈbË WO?½UM³K« W¹—uNL?−K WK³I*« s tM?J ¨t??O?KŽ b??? ×?Ô¹ ô l{Ë w UÐ Íc?« wðU??O? ?(« l«u« ÊuJð s W?IÐU« Àö¦« ôU?L²?Šô« s ‰UL²?Š« Í√ Ê« d¼UE« …œôuÐ ◊d?? H*« ‰ƒU?? H? ?²« Ê√Ë ¨W?zœU?? N«Ë W?? L? ?OK« «œ«b?ð—ô« t Æ°°°WŠU« bOÝ ÊuJ¹ s b¹bł fK− “U³š »uIF¹ almajdolana@hotmail.com

5?D??K?Ë ÊUM?³? ¨U?¹—u?? ? ? ? Ý ¨Î«–≈ W?KŽU?? ? ·«d?Þ√ WŁö?Ł ¨W?? ? ËU?? ? I?*« r??% rË ¨qOz«d??Ý« l Ÿ«d??BUÐ «c¼ ©W??F? L? ²? −? Ë« …œd??HM® b??FÐ ·«dÞ_« Ác¼ X?½U?? b??Ë ÆŸ«d??B« W?O?½UM³K« »d??(« Ÿôb½« 5Š ÎU? F? Êü« „d?²??Að w¼Ë ¨¥π∑μ ÂU??F« w …b?? ŠË w? ¨d?? šPÐ Ë« q?JAÐ ¨ÎU? ? C¹√ W?? ? ö?? ? F?« wË d?? ? O? ? ?B?*«Ë nu?*« ÆÊ«d¹≈ l …bO'« s d?? ?O? ? ¦?J« d?? ?? ? H?¹ U?? ? «c¼Ë qB?? ?%Ë XKB?? ?Š w²?« À«b?? Š_« ·«dÞ_« Ác?¼ s q W?? ŠU??Ý v?KŽ ¨‘uÐ …—«œ≈ «u?MÝ W?KOÞ ¨W?Łö?? ?¦« UÞuG{Ë »ËdŠ s U?NO —«œ UË ·«d?Þ_« Ác¼ q?B? ? ? vK?Ž XM?¼«— w? U?? ? ? ?Ž«d?? ? ? ? v?KŽË W?Łö?? ? ? ?¦?« l Ë« U?? N? H? ?OK?Š l Ë« U?? NðU??ŠU?? Ý «c¼ q?A? H? ? ¨wL??O?Kô« U??N? ?H? O?KŠ t?Ð X?U?? ? ? ? ? U?? ? ? ? q? r?ž— ÊU?¼d?« s? ÎU? ? ? ?F? ? ? ? q?O?z«d?? ? ? Ý«Ë s?DM?ý«Ë W?? O? ÝU?? O? ?ÝË W¹dJ?? Ž U?Þu??G? ?{ ÆW¹œUB²«Ë WOM√Ë Êü« q?B? ? ? ? ×?¹ t¹u?? ? ? ?A? ? ? ? ²?« Ê≈ w W?LzUI« W?OI?OI?(« UŽ«d?BK ¡«b?? ? Ž_« U?? ? H? ? ? «u*Ë ¨W?? ? I?DM?*« r YO??×Ð ¨¡U??b??_«Ë Âu?B? )«Ë s?Ë Ëb?? ? F?« s ÎU? ? ? ×? ? ? {«Ë b?? ? F?¹ ¨WdF Ë« W?OC W¹√ wË ¨o¹bB« Æ°øs `UBË w¼ Âu??O« W?O?Ðd?F« W??_« U??LMOÐ U?? Ž«d?? v« d?? O? ?³? ? œ«b??A?½« w Ác¼ U?¹U?? ?×? ? {Ë ¨W?? ?LzU?? ? W?? ?O?Kš«œ s «u?? ? ?O W?? O?Ðd?? F« U?? Ž«d?? B« ¨jI? ÊUÞË_« w d−?(«Ë dA?³« d?O?¦J« ÎU?C¹√ U??N?²?O?×?{ jI?Ý qÐ —U?J?_«Ë rO?¼U?? ? ? ?H*«Ë r?O? ? ? ? I« s? W?? ?HzU?D«Ë s¹b?U?? ? Æ«—U?? ?F? ? A«Ë X×??³?√ U??O?L? ð U?N?K ¨V¼c*«Ë W?b?²?*« W?U?Ò²?H« W?×KÝ_« s WÐËdF« pc? ÆUŽ«dB« Ác¼ w l{u?? ÎU?C¹√ Êü« U??L¼ ¨W??OMÞu«Ë v?MF?? ? ? Í√ s? m¹d?? ? ? HðË p?O?JH?ð Íc« Xu« w ¨ÍbOŠuð Ë« lUł U?Ž«d?B U?L?N«b??²?Ý« t?O? r²¹ ÆwöÝ« Ë« wÐdŽ —«uł l W?? ? ? O?Þ«d?? ? ? u?1b?«Ë W?¹d?? ? ? («Ë ÖU?LMU ¨Êü« ÊU?CUM²¹ ÊU?³KD w²« W?? OÞ«d??u?1b« W??O? d?? O? _« ‘uÐ …—«œ≈ U??N? ²?{d?? Ë« U??N? ²?{d??Ž ‰ö²?ŠôUÐ ‰u³I« vKŽ Âu?Ið X½U ÊUÞË_« vKŽ W??O? ³Mł_« W¹U??u«Ë ∑ ’ WL²²«

—ËbMž w׳ sDMý«Ë w åwÐdF« —«u(« edò d¹b

wL?? ?OK?ô«Ë w½UM?³K« s?U?? C? ? ²«Ë —Ëœ b??FÐ U?? L? O? ÊU?? U??L? ¨U?? N? F? —U??³? ł≈ w W??OMOD?KH« W??ËU??I*« ŸUD s »U×?½ô« vKŽ qOz«dÝ« ‚U?Hðô« l?O?uð ÒœR¹ r U?L?MOÐ Æ…e?ž s? b?¹e?* Òô≈ u?KÝË√ w? ÍÒd? ? ? ? ??« —U??²?N? ²?Ýô«Ë wK?Oz«d?Ýô« Ê«Ëb??F« ¨wM?OD?K?H« V?F? ? ?A« ‚u?? ? I? ? ?×Ð vK?Ž uKÝË√ ‚U?? ?Hð« h½ U?? ?LM?O? ?ŠË ¡U?N½≈ fOË ©—UA?²½« …œUŽ≈® d?O³?Fð ÊS? ¨wK?Oz«d?Ýô« gO?'« ‰ö??²?Š« oÞUM?*« ‰ö??²? ?Š« œU??Ž√ qO?z«d??Ý« W¹u?? ð Ê« i?F? ?³« b?? I? ?²? Ž« w?²« jI?? W??F? ?{U??š U?? N? ²?KF??ł u?KÝË√ Æ°WOMODK WOMÞË WDK b?I? Ž w qOz«d?Ý« X×??$ b?I s q l WOzUMŁ W¹uð «b¼UF vKŽ X?KA?? U??NMJ ¨Êœ—_«Ë d??B? W?? ?O?½UM³?K« ∫Èd?? ?š_« U?? ? N? ? ³? ? '« WU?≈ w ¨WOMODKH?«Ë W¹—u«Ë `K*« Ÿ«dB« ‰UŠ nuð U¹uð U?O?U?Hð« XF?ÒË qOz«d?ÝS ÆU?N?F? w d?¹d??×? ?²« W?? LEM …œU?? O? ? l ·«d?? ? ? ? ²? ? ? ? ?Žô« v?K?Ž X?ÒB?½ u?K?ÝË√ `ÒK?? q?L? Ž Í√ nËË q?Oz«d?? ÝSÐ W?d?Šò lM1 r p?– sJ ÆU¼b?{ Ê« U?LEM*« s? U¼d?O?žË å”U?L?Š b?? { `K?*« ÕU??H?J« w d?? L? ?²? ?ð qOz«d??Ý«Ë Æw?K}z«d??Ýô« ‰ö??²? Šô« vK?Ž ¡Ëb?? N« ÊU?? ?L? ?{ XŽUD?²? ?Ý« qFHÐ Êôu'« w W¹—u« WN³'« sL?Cð r U?NMJ ¨W?OËœ U?O?U?Hð« U?? L?EM* o?A? ?œ …b?½U?? ? ? Âb?? Ž ÆWO½UM³K« WËUILKË WOMODK U¼Ëe?? ? ž vK?Ž XM?¼«— q}?z«d?? ?Ý«Ë ‰Ë_ U?Nö??²?Š«Ë ±π∏≤ ÂU?Ž ÊU?M³K vKŽ r?Ł ¨Ëd??OÐ W??OÐd?? Ž W??L? U??Ž d¹d?? ×? ?²« W?? LEM? …œU??O? ? ÃËd?? š vKŽ r?Ł ¨t?O? {«—√ s U??N? OKðU??I? Ë Ëd?OÐ s W¹—u?« «u?I« ëd?š≈ ‚U?Hð« lOuð vKŽ rŁ ¨ÊUM³ q?³łË X½U? UNK Ác¼Ë ¨±π∏≥ ÂU?Ž —U¹√ ±∑ U??N? W??O? ÝU?? O? ÝË W?? OM√ U½U?? L? { sŽ w?½UM³?K« —U?? ?*« ‰e?? ?Ž ÊUJ?SÐ «–S? ÆW?OMODKH« WQ?*«Ë U¹—u?Ý ¨ZzU²M« Ác¼ qJÐ nBFð «—uD²Ð W??ËU??I? …œôË b??N? A¹ ÊUM?³KÐ «–≈Ë tðd³ł√ ¨wKOz«dÝô« ‰ö²Šô« b{ bO ÊËœ »U×½ô« vKŽ ≤∞∞∞ ÂUŽ Æ…b¼UF Ë« ◊dý Ë«

ÊuJ?ð Ê« wF?? O? ³?D« s ÊU?? «–≈ ‰Ëb« Wb?I w WOÐd?F« WIDM*« v?KŽ Êü« U?? ? ? N? ? ? ? ? ? ?H½ l?C?ð w²?« qO?U?Hð W?d?F* å—UE²½ô« W?×zôò fOzd« U?N?F?³?Ò²?O?Ý w²« W?ÝU?O?« U ¡«Òd?ł ¨UUÐË√ b¹b'« wd?O_« W?ÒOMF?? U?“√ s W?IDM*« t??O½U?Fð dO?ž s ÊS ¨…dýU³? UNÐ sDMý«Ë ŸU?? {Ë_« d?? L? ?²? ? ð Ê« wF?? O? ?³?D« ¨Ã—U)« Áb¹d¹ U0 W½u¼d WOÐdF« ¨«d??ÒO?G? ²? s t??O? Àb??×¹ U0 Ë« …œ«—û?? q?ŽU?? ? ? ? ? ? ? ? ? q?šb??ð Í√ ÊËœ …œ«—≈ œu?łË Âb?Ž V³??Ð Ë« W?OÐd?F« o³??²? ?ð Îö? √ W??d?? ²? A? W?? OÐd??Ž Ë« ¨W?O?L?OKô«Ë W?O?Ëb« «d?ÒO?G?²*« ô U0 U?N? v½œ_« b?(« w Q?ÒO? N?²ð W?? ? ? ? I?DM?*« v?K?Ž ÎU? ? ? ? ?³?K?Ý fJ?F?M?¹ ÆWOÐdF« ×U?)« vKŽ WOÐd?F« UM¼«d*U? W??L?Ý se« s? Êd? v«u??( w¼ ¨W??O?Ðd??F« W?? O? L? Ýd?« U??ÝU??O? ?« Íb?? I? ?Ž w œËb?? ×? ? ¡UM¦?? ²? ?ÝUÐË ÊdI« s UMO?²«Ë UMO?L)« wËb« »U?DI??²? Ýô« ÊS?? ¨w{U*« WU?(« ÊU W?OÐd?F« W?IDM*« ‰Ëb ÆUNðUuJŠË U¼U¹U?C vKŽ W³UG« g?O? ? ? ? F?ð Êü« W?? ? ? ? I?DM?*« w?¼ U?¼Ë UÐUDI?²?Ýô« s? …b¹b?ł WKŠd? »UO?ž qþ w WOL?OKô« ≠ WOËb« „d??²?A? wÐd??Ž ŸËd?A?* q«u?²? ÆWd²A WOÐdŽ …œ«—ùË V?Òd?ð W?U?? ? ? ? ?Š „U?M?¼ ¨ÎU? ? ? ? ? C?¹√ U W?dF* ©W?OËœË WOÐd?Ž® —UE²½«Ë W??O?KOz«d?? Ýô« W??uJ?(« Á—d??I? ?²? Ý Ÿ«d?? B?« U?? HK? ÊQ?? AÐ …b?¹b?? '« d?? O? ?B? ?Ë ¨wKO?z«d?? Ýô« ≠ wÐd?? F« l? U?? ? ?{ËU?? ? ? H?*«Ë U?? ? ? U?? ? ?H?ðô« Æ5OMODKH« d?? ? Òc?? ? ²?¹ Ê« Êü« rN?? ? u?¼ rË s V×?Mð r qOz«dÝ« Ê« »d?F« s¹d?? Að »d??Š W??−? ?O? ²½ Òô≈ ¡UM?O? Ý Â«b??? ?²? Ý«Ë ±π∑≥ ÂU?? Ž dÐu?? ²? Ë√Ø t?NłËQÐ „d?²A*« w?ÐdF« oO?M²« W?¹d?J?? ? ? ?F?«Ë W?? ? ? ?O? ? ? ? ÝU?? ? ? O? ? ? ? ?« p?– w? U0 ¨W?¹œU?? ? ? ?B? ? ? ? ²? ? ? ? ô«Ë ≠ Í—u?? ?« ≠ Íd?? ?B*« nU?? ?×? ? ²« »d?(« 5?Ð lL?ł Íc« Íœu??F?« ¨Êôu?? '«Ë ¡UMO?? Ý w²?? N? ?³? ł v?KŽ ÆWdF*« w jHM« —Ëœ 5ÐË Ê« Êü« ÎU? ? ? ? C?¹√ r?N? ? ? ? u?¼ r?Ë r q?}z«d?? ? Ý« Ê« »d?? ? F?« d?? ? Òc?? ? ²¹ Òô≈ ÊU?M?³? »u?M?ł s? V?×? ? ? ? ? ??M?ð WO½UM³?K« WOMÞu« WËU?I*« W−?O²½

w*UF« ÍœU*« U¼dOŁQðË d¹“UM)« vÒLŠ s «Î¡bÐ ÎU? F? W?? O? ×? B«Ë W¹—«œô« ‰«R?«Ë ªÊU?L? C« ŸU?{Ë√ 5?% »U?? ? Š vK?Ž ∫t??? ?H½ ÕdD?¹ Íc« ÷«d_« b{ `O?IK²« ÊuJOÝ s pc? ÊU??L? ?{ s? q¼ ø‰U?? C? ?F« ‰ËU??×½ s Ϋ–« ÆøWz—U?D« ôU??×K qL?? '« qšb½ Ê« WE( d?? š¬ wË ÃöF« U?M vM²O? …dÐù« Âdš s s t?? ?H? ? A? ?²?J½ U?0 fOË ¨u?¼ U0 «u??b? u?Ë UMOKŽ s¹d??šü« WÐU??≈ l«Ë w?Ë ÆŸ«d?? ²? ? ô« o¹œUM? v« ÊËR?? A?« w ÎU? ?F? ?O?K{ X? d?? _« r¼—œ Ê« ·d?? Ž√ wM?JË W?? O? ?×? ?B« U??L? ¨Ãö??Ž —UDM s d??O?š W¹U??Ë ŸUDI« W?Nł«u UMOKŽ s?JË ¨‰UI¹ ‚U?³?²?Ý«Ë W¹ËU?F? W?LJ×Ð w×?B« ·dž e?ÒN$Ë Àb?% Ê« q³? —u_« W?? ? ?łU?? ? (« X?Žœ U?? ? ? «–« U¹U?MF?« p?UM?¼ ÊU?? ? ? U?? ? ? «–« Í—œ√ X?Ë —œ«uJ« dOuðË «—bI« w h«u½ Ê« r?KŽ√ w?MJ?Ë ÆW?? ? ×? ? ? O? ? ? ×? ? ?B?« WÐU?? d?« U?? ? ?ÝR?? w h«u?M« ô W??³? ÝU?;« Ê«u?¹œ Ê« ÎU?u??B? šË ô ·d?? G« i?FÐ ÎU? ?C¹√Ë ¨t f?Oz— ŸUDI« w? ÎU?C¹√ v²?Š U??N ¡U?݃— œb?? Ž d?? u?? ²?¹ r Íc« w?zU?? C? ?I« rÒ²? ? ×¹ ¡e?? ł «c?¼Ë ¨b?? FÐ tðU?? ?C? ? Ϋ–≈ Æd?? ž«u??A« ¡q?0 —«d??I« –U?? ð« U?? ?O? ?u?? ?²« v?KŽ ÿU?? ?H? ? (« s¹√ nK?Jð w?²«Ë W?? ? U?? ? F« W?? ? ×? ? ?B?K W?¾ÐË_« Íd?A?²?ð 5Š U?N²?'U?F? ÎUu?BšË iF³« t?Fu²¹ U d?¦√ U?³?N« Âb?Ið w?²« ‰Ëb« iFÐ Ê« W?¹Ëœ_« U?? ? ? ? N?¹b? f?O? ÊU?M?³? v?« U¹ôu?U?? ? øÃö?? ?F?K W?? ? (U?? ? B« ¡«Ëœ pK9 ô ¨W??O?d?O?_« …b??×?²*« U?Ë W¹œUF« «e½u?KH½ö ÈuÝ sI?Š Ê« u¼ W?O?*U?F« U?Ž«–ô« t?O?« t?³Mð 5F? ÷—UŽ s Êu?'UF?²¹ s¹c« s Ϋ—c?? Š d??¦? ?√ «u½uJ?¹ Ê« rN??O?KŽ w²« W¹Ëœ_« Ÿ«u½√ w¼ UL? Ær¼dOž s¹√Ë øôU(« Ác¼ q¦ w vDFð W?×B« …—«“Ë s W?OŽu?²« öL?Š w?²« W?KzU?? ? ?N« œ«b?? ? ?Žú t?? ? ?³M?²K? ‰ö?š ÊUM³ w? …b?ł«u?²? ÊuJ²?Ý W?O?ŠUM?« s W?OÐU??²½ô« W??OKL?F« WËb« n?KJð b?? w²«Ë W??O? ×? B« s «—ôËb?« 5¹ö?? ? W?? ? O½U?M³?K« sÞ«u*« W?×? vKŽ WEU?;« qł√ ÆøWO¾O³« t²OLMðË

fO dÝ VO$ ×ułÆœ n qþ w UN WFÐU²« UÝR*«Ë ÂU?? ? O? ? I?« sŽ WÐU?? ? d« f?U?? ?−? ? ? vK?Ž WÐU?? ?d?« s¹Q?? ? ÆU?? ?N? ? ³? ? ?ł«uÐ s w¼ X??OË√ ¨W?U??F« W?×? B« W?? ³? «d?* …b??×? ?²*« 3_« W?? uE?M s×½ q¼ øW?O*U??F« W?×?B« Z«dÐ ¡«b?« Íd?? ? ? A? ? ? ?²? ? ? ??¹ Ê« —U?E?²½U?Ð `?O? ? ? ? IK?²?U?Ð v?E×?M? 5?MÞ«u?*U?Ð ÊU?M³? W?? ? F? ? ?L? ? ?Ý Ác?¼ q¼ ød?Ðù«Ë d??O? ž t?? H½ d??³? ²? F¹ t½_ W??O*U??F« W?O*U?F« Êu−?A«Ë ÊËR?AUÐ wMF? u¼ ¨jI tO« dEM¹ UË ¨WO×B« …uË W× s w*UF« tFu9 s¹√ øø‰U*UÐ W??¾?OK?*« t?—U??B? W??ŽUMË w ‰U?LK W¹“«u?? W?×?B« X?O√ W?O½U½ô« t?²?FO?³ÞË ÊUM³ W?³O?dð ÆøeOL*« w«dG'« tFuË ÂU√ ‚ôe½ô« dDš w ÊUM³ Ê≈ ‰U*« s? fO?Ë W?? O?*U?? F?« W?? ?¾ÐË_« q UNÐ »UB¹ w²« WL²K w*UF« W?? ×? ? v« t?? ³M²?¹ r «–« sÞ«u?? ÆÒô≈ fO t??OMÞ«u?? W?×? Ë tMÞË W¹“«u?? W?? O? ÝU?? O? ?« W?? ? ?³DU?? Öu??LM« Ê_ W??O? ×? B« W???³?DK v« ÊUM³? ÷Òd?F¹ TO?« w?×?B« ÎU?uB?šË W¹—«œô« t?²¾?O?³Ð sFD« rNOKŽ ÊUM³ v« ÊuðQOÝ s¹c« Ê« ‚U??AM²??Ýô U?U??LJ« «u??F? C¹ Ê« w?A? ? ?H?ð Âb?? ? ŽË n?O?EM?« ¡«u?? ? N?« WI¹dDÐ ÎU?O*UŽ Âb?I²¹ Íc« ÷d*« ÊU? U?L? ÆÎU? O?¹—Uð W?u?³? ? d?O?ž ÊU U?Ë ¨dÒO?Gð b ÎU?O¹—Uð œu?łu U?MO?? ? ? FЗ_« c?M? Ìd? ? ? A? ? ? ²? ? ? ?? ? ? `³?√ UMO?²? « Ë« UMO??L?)«Ë f?O? «c¼Ë ¨—u?? ? ? ?H?½ l{u?? ? ? ? Êü« ÆWËb« Ë« qLF« s —u?HM« ÁUMF W× w w¼ WOMÞu« …bŠu« Ê_ b?łu?ð ô YO?Š U?N? ³¼«c?Ë U??NzUMÐ√ ‰U?I¹ U?L?Ë ¨Ê“«u??²« V% ô W?N?ł r?? ? ? ? ? '« w? r?O?K?« q?I? ? ? ? ? F?«ò ’U?ý_« —U?²?½ nOJ ÆårOK« r? «–« VU?M*« ¡Òu? ? ? ³? ? ? ² 5?K¼R?*« ÆødOJH²« w×O× «u½uJ¹ l?{Ë …d?J? ‰u?? ? ? ? ³? ? ? ? ? q?√ Ê≈ ¡U?ÒH?√ ’U??ý√ —U?³? ²?šô d?O¹U?F? w d??√ u¼ W??OËR??*UÐ s¹d¹b??łË Îö? ?šb?? ? qJ?A¹Ë W?? O? ? L¼_« W?¹U?? ž ŸU?? {Ë_« `O??×? ?B? ?² ÎU? ×? ?O? ×? ?

vÒL? ? Š ÊQÐ Âe?? '« l?OD²?? ?½ ô ¨ÊU??M? ³? v??« q??B? ð s?? d?¹“U??M? )« œËb?? ? ? ? (« —u?? ? ? ?³? ? ? ? ?FÐ √b?Ð w?²?«Ë W??O?d??O?_« …—U??I« v« W??OJO??J*« i?F?Ð W?D?Ý«uÐ W?? ? ? ? O?U?? ? ? ? L? ? ? ? ?A?« b?? w²«Ë W?? ³KD« s? 5×zU?? « ÆUNM ¡UHA« w ¡Uł— ô ÊuJ¹ w W??×? B« …—«“Ë v« W??³??MUÐ —U?³š_« lÒ³?²²?¹ sÞ«uL? U½√Ë ÊUM³ U½u¹eHK²« vKŽ b¼U?ýË XFLÝ ¡UÐu?« «c¼ —U?? ? A? ? ?²½« W?? ? Žd?? ? Ý sŽ iF?³« bI?²F¹ U?L? ÊUM³Ë ÆÎUO*U?Ž W?? ? ? O?zU?? ? ? u?« r?L? ? ? ?(« s?Ž ÈQM?0 sŽ ÈQ?M0 fO? tM?JË W?? ?O? ?³?D«Ë U?0— Ë« W?? ? ?O? ? ? ÝU?? ? ?O? ? ? ?« r?L? ? ? (« W?? ?ŽUM*« Ê_ W?? ?OJ?O? ?²? ? Ou?Ðu?? O? ? '« vDFð Ê« s Èu?√ w¼ W?O?ÝUO?« ÆpKð Ë« ÈËbF« ÁcN W¹Ëœ√ UN UŠUC¹≈ ô W?ŽU« Ác¼ v²ŠË U?? ? ? s?J?Ë ¨5ËR?? ? ? *« q?³? ? ? s? U?N?³?³?ð w²« ÷«d?_« Ê« ÁUMd?Ž —u?OD?« «e½uKH½« U?NM?Ë «e½uKH½ô« ¡«u?N«Ë d?H?_« ¡«u?N«Ë ÃU?łb«Ë V?½U?? ? ? '« w? lI?ð w?U?? ? ? I?ðd?? ? ? ³?« W¹u?? ?O? ?Ýü« …—U?? I« s? wU?? L? ? A« b?? ? ²?9 rŁ s?Ë Æd?? ? O? ? ?ž ô j?I? ? ? —U??A?²?½« …u?I W??³? MUÐ ÎU? O? «d?G? ł w? ÎU½U?? ? O? ? ?Š√ q?I? ? ?²M?¹ 5Š ¨¡«b?« Ë« W?? ? ?ö?*« o¹dÞ s?Ž Ë« ¡«u?? N« «c¼ Ê« Íd(UÐ nOJ Æ‚UAM²Ýô« YO?? Š p?O? ?J*« s ÂœU?? I?« ¡«b« 5O½UM³K« s¹d?łU?N*« s W¹d¦?_« w Ÿ«d?²?ö nOB« «c?¼ ÊuðQO?Ý Ê«bK?³« s wðQ?¹ b??Ë ¨Ê«d¹e?? Š ∑ s n√ ¥∞∞‡« v«u??Š W?OЫd?²?žô« rNÐ oO??Cð b? s¹c«Ë s¹d??łU?N*« rNMË ‚œU?MH«Ë W?L? ?H« oI??A« q³??'« w ÂU??L?−? ²? Ýô« V×¹ s n?O? ? ?Ë ¨q?Š«u?? ? ?« v?K?Ž ÎU? ? ?C?¹√Ë s? rN?? ? ²?¹U?? ? L? ? ?Š v?« qO?? ? ³? ? ??« «–« «c¼ ¨ÎU?O*U?Ž WO?A?H²*« ÷«d?_« qN Æø»«u?B« u¼ fJF« sJ¹ r b?? U??N½_ v?ÒL? (« Ác¼ UMO≈ q?IMð w Íd?A?²?*« œU???H« …œU¹“ V% œU?? ?? ? H« d?? ?ýR?* ÎU? ? I? ?³?Þ –≈ ÊUM?³ W?? O? U?? H? A?« W??LE?M sŽ —œU?? B« ÊS?? ? ≤∞∞∏ ≠ ≤∞∞∑ ÂU?? ?F W?? ?O?Ëb« w¼Ë ¨±∞≤ W?? ?³ðd?? w? ¡U?? ł ÊUM?³ œU??H?« v« ΫdE½ …d?šQ?²? W??³ðd? W??O½UM³K?« …—«œô« w gA??F¹ Íc«

åw UI¦« ÍbHB« e dò‡ ΫdJý ÆÆUM¹—UðU ΫdJý ¡U×?OH« WM¹b*« X?Òdý WÒF?A W?IO½√ …b?OÝ Uu?J¹du UM?¹dðU Íb??H? ?B« e??d??ò s? …u??ŽbÐ ¨XzU??H?« Ÿu??³? Ý_« s ¡U?? ? «– ÊU²Ý—U?²ð W¹—uNLł s ¡U?ł ÆwÝËd« wUI¦« ed*«Ë åw?UI¦« ¡U¹dÐ_« W??«ÒËc« W?OJO??ÝöJ« vI??O?Ýu*« wÒ³? ×? vKŽ Wu??ł wË Ëd?OÐ s W?O?FU?ł W?ŽU? s d?¦√ w XÒD?ŠË Æå»uM«òË rNM Æ¡U×OH« fKЫdÞ v« ÊËbL×Ð sË Ê«Ëd v« …–U??²? Ý√Ë WMÝ s?¹d??A? Ž cM W??ÝÒdJ W??O*U??Ž u?½U??OÐ W??“U??Ž w¼ Òô≈ ÎUOJOÝö ÎUOIOÝu ÎUHR „d²ð r Æ«uMÝ dAŽ cM WOFUł fKЫdÞ —u??N?L?ł XÒB? š U?NMJ ÆW??OËb« qU?;« w t? Xe?ŽË ÆÆÆ5O??d?ý Í√ ”Ë— 5HR* U??ŽuDI0 W??ŽU?I« tÐ XÒB? ž Íc« UNF? ržUM²½Ë r¼UIOÝu qÒ³?I²MÝ UM½QÐ wH)« UNÝU?Š≈ V³Ð s¹c« 5OÐd?G« rNzö?“ vIO?Ýu? l UML?žUMðË UMKÒ³?Ið s d¦?√ W?? O½u??u?J½d??H?« ¡UMÐ√ ¨5O?½UM³K?« s×½ U?? N? ŽU?? L? Ý vK?Ž U½b??²? ?Ž« qO?³?Ý vKŽ ¨‰u?I« lOD²?¹ s ÆW?OÐd?G« W?OÐË—Ë_« U?N𫜫b?²?«Ë ålOЗò s ÎôULł q√ u¼ ·uMO½ULŠ— åq¹dÐ√ò Ê« ¨dB(« ô ‰U¦*« ÆøÍbUHO nB½Ë WŽUÝ ‰öš «—UI« …dÐUŽ W¹—U²²« UM¹—UðU UM²½√ bI UM½≈ ¨WO?½U³Ýù« u?GMOö?H« Wd ÂU¹QÐ U¼b?FÐ XKF U?L ¨W?ŽU« UMF??łU?C? ÒiIð …—u?F? *« W?O?ÐU??²?½ô« ö?L?(« Ê≈Ë ÊU?M³ w vKŽ Ê≈Ë ¨WM?OJ«Ë ¡Ëb?N« s? vI?³ð U? v?KŽ wC?Ið œUJ?ð v²?Š W?U½“Ëd« ‚«—Ë√Ë —Ëbð W?ŽU?« »—U?I?Ž œu?Fð ôË nu?²¹ Ê« se« ¨tMO?? Š v«Ë Æq³?? I*« Ê«d¹e?? Š s sU?? ¦« ‰uK?Š bMŽ Òô≈ d¹U?D²ð ¨WOKBH*« W¹dOB*« UÐU²½ôUÐ qB²¹ ô d√ w Y¹b(« ŸuM2 ÆqL²J dOž ÎöOBHð WKÒBH*« nu¹ r Íc« åwU?I?¦« ÍbH?B« e?dò vKŽ 5L?ÒO?IK ΫdJý d?? ?N? ?A« «c?¼ ‰ö?? š Ÿu?M²*« ¨w?MG« w?ÒMH« w?U?? I? ? ¦« t?? ?−? ?U?½dÐ Òd? B? Ë Vž«— t?½√ Ëb??³¹ –≈ ¨p– s fJ?F« vKŽ qÐ Æw?ÐU??? ²½ô« q w U??L? ¨Âu?O« W??OMH« W?O?Ðœ_« …U?O?(« jO??AMð t?«e??²« vKŽ UNF¹—UB vKŽ åed*«ò »«uÐ√ ÎU?%U ÆÆÆWIÐU« WÝU(« qŠ«d*« U??O?? _«Ë W??O? LKF« «ËbM?«Ë «d?{U??;«Ë W??OMH« ÷—U??F? LK ÆÈu²*« WFOd« WO{«dF²Ýô«Ë WOIOÝu*« ”—U l¹œË e¹U fayezwfares@hotmail.com

åYouth Forum bK³« »U³ýò l q?L? ? ?F« sŽ w?MŁÒb? ? ?ŠË w?KЫd?Þ »U?? ?ý w?½¡U?? ? ł ¨Âu¹ «– ÆrN?²? «d?Ë rNðÒe? ŽË rNK³?I? ²?? q?ł√ sË rNKł√ sË »U??³?A« d?? L? ?Ý√ W?? ?½ü«Ë wu?? B?« bM¼Æœ l? w½¡U?? ł ¨lO?ÐU?? ÝQÐ U?¼b?? FÐ ¨q{U?? d?? ?OÐË—Ë n¹d?? A?« ÊËbKšÆœ 5?Ð …dþUM? v« w½u?? ?Žb?? O ‚bM w —U¹√ ∑ w fOL?)« Âu¹ bIFÔðË ¨VNKÝ bL?×Æœ U¼d¹b¹ ÆåYouth Forum bK³« »U??³?ýò rÝU?Ð …u?Žb« X½U?? ÆåÊ≈ ≠ w²?O?«u?ò UL?¼uKFðË WOÐd?F« uKFð W¹eO?KJ½ô« …—U³?F« Ê« dEMK Xö« sË w¼ W¹e??OK?J½ô« X«œ U??Ë ÆÎU? C¹√ W¹e??OK?J½ôUÐ ÊU*dÐ …—U??³? Ž ÎU? F? W??OM?Oðô W??LK w?¼Ë ¨å—u??ò W??LK bM?Ž nI½ Ê« UMÐ —b?? −¹ ¨r¼_« W?? ?O? ? d?? ?O? ? ?_« fO?? ?«u?? ?I?« ‰u?? ?Ið ÆÂU?? ?Ý r?F« W?? ?G? v« X?Kšœ ÊUJ vKŽ Ò‰bð ¨W?1bI?« UË— a?¹—Uð w W?LKJ« Ê≈ ∫W?O½UD¹d?³«Ë ÆW?OMKF«Ë W?Šu?²?H*« W¹d?O¼U?L?'« W?A?UM?LK ÊUJ ¨«¡U?IK ÂU?Ž Æ¡UCI«Ë rJ×K Ë« WUF« …—U−²K ed vKŽ Ò‰bð UL b?? ?O? ? AMU?Ð …dþUM?*« √bÐ ÆX?O? ?ËË …d?þUM*« —u?? ?C? ? ×Ð Ôb?? ?ŽË dOÝ WI¹dDË WOÞ«du1bK VNKÝÆœ n¹dF²ÐË w½UM³K« wMÞu« ÆsÚ¹dþUM²*« s? qJ Xu« s W¹ËU??²? W?B?Š ¡UDŽ≈ ∫…dþUM*« ÆsÚ¹—ËUײLK ÏÂU²šË Æs¹d{U(« WAUM ¨tKO?“ q?{U? d?OÐË— `ýd*UÐ ÎU? ³?ÒŠd? n¹d?A« ÊËb?KšÆœ √b?²Ð≈ ∫w¼Ë ô√ s¹d{U(« lL?&Ë UMFL& …dO¦ ¡U?Oý√ „UM¼ Ê≈ ∫‰UË wÐU?²½ô« Êu½UI?K Ê« ∫·U{√ rŁ ÆÊUM³ W?Ò³×?Ë fKЫdÞ WÒ³?× p– b?FÐ ÆwU*« q?U?F«Ë ¨W?O?³¼c*«Ë W?O?HzUD?« ∫5²?L?Ý wU?(« ‰U?? ? L? ? ? ł f?Ozd?« U?? ? N?Kłd?ÐË WÐËd?? ? ?FU?Ð ∫t½U?1≈ —u?? ? ²? ? ? Ýœ sK?Ž√ lO??L?ł t??O« œu?F?ð ¨VU?ž ÊU??O? W??O½u??O?N? B« ÊQÐ ¨d??UM«b?³? Ž Ë« wÒMÝ 5Ð ‚d?? ôË tK« ‰U?O? Ž rNK oK)« ÊQÐË ¨W??_« ÷«d?√ W?AÒL?N W?M¹b fKЫdÞ ÊQÐË ¨w½Ë—U? Ë« w?–uŁ—√ 5Ð Ë« ÍuKŽ dOž ÷dFË qÒDF Qd?Ë X“ √uÝ√ UNO ÆÂuO« v²Š ±ππ≤ cM fKЫdÞ XOIÐ ¨WM¹bLK b]Šu*« wÝUO« —«dI« »UOGÐË ¨ÍdBŠ błU*« WM¹b s XÒu?ײ ¨WuJ(« q³ s WbN?² WM¹b Æ©‰]u²ð Í√® lU'« »UÐ vKŽ nIð WM¹b v« ¨vË_« W??O? KЫd?D« t??²öÞ≈ w ¨q{U?? d??OÐË— –U??²? Ýô« U??√ Ê« ∫‰U?I? ¨wÐU?³? A« Y¹b?(« v« ¨wÝU?O?« Y?¹b?(« s Ãd?? WMÝ …d??A? Ž fL?)« wH?? Æ»U??³?A« ‰U?Dð U? d??¦?√ w?¼ …d?−? N« »—UI¹ U? Í√ ¨WFЗ√ q√ s w½UM³ ÊuOK nB½ dłU?¼ ¨…dOš_« rNHB½ ¨n√ W¹ULFЗ√ ¥∞∞ Í√ ¨»U³ý rNM •∏∞ ¨ÊUJ« s •±μ W??? ÝR?? Q?? A½√ ¨Õö??ù« qł√ s «c?Ë Æ«œU??N? A« wK?U??Š s ÆådłUNÔð ôË Ú—œUÐò ∫U¼—UFý sÒRð w²?« l¹—U?A*« W??U??≈Ë W?O? Žu?²«Ë r?ÒKF?²U?Ð √b?³ð …—œU??³*«Ë Ê« UMOK?Ž ¨l¹—U?A*« W??U?≈ q?³?Ë Ær¼d??O?GË »U??³? AK qL?Ž ’d?? ÊUM³ Îö¦ Æ—U²½ l¹—UA W¹√ ·dF½Ë W¹œUB²ô« U¼«Ëbł ”—b½ …—œU??³*« ÊuJð wJ?Ë Æ¡U¹“√ wL??ÒL? B?Ë U?ÐU?? Š wI??Òb* W??łU??×Ð o¹d ±μ∞∞ 5Ð qLŽ WDš qC?√ —UO²šô WIÐU? «Ëdł√ ¨WOLKŽ ÆUdO√ w MIT WFUł l ÊËUF²UÐ "UM« d??I? H« w¼ ¨fKЫdÞ w? W?O? ÝU?Ý_« W?KJA*« ÊQÐ r²??šË Ê≈ ∫·U??{√Ë ÆU?N »U??³?A« qO?¼Qð WÒK sŽË ¨qL??F« ’d?? WÒK sŽ v« Êu?? ?³?¼c¹ ô ¨WM?U?? ¦?« v²?? ?Š W?? ?O½U?? ?¦« s?Ý s œôË_« ÚwÓ¦?KŁ ÆÂUE²½UÐ ”—«b*« U¼bMŽ ·u?u?K ‰U?:« fOË ¨…d¹e?ž WK¾?Ý_« U?¼b?FÐ XI?ÒbðË Ê« u¼ ¨—U?B?²?šU?Ð ¨Ád?c½ Ê« sJ1 U? ¨W?F?{«u?²*« W?U?I*« Ác¼ w U¼U??ÒL? ÝË fKЫd?Þ w WM²??H« ‰Òu? Íc?« u¼ wd??O? _« ŸËd??A*« WU?uK ΫdJý UMF?LÝ qÐU?I*UÐ ÆÊu¹—u?«Ë d?OMýu t?F?³ð ¨—U¼bM s U¼d?O?ž l? XL¼U?Ý w²« ¨W?O?ŽU??L?²?łô« W?O?LM²K W??O?d?O?_« ÆåbK³« »U³ýò ŸËdA rŽb UÝR*« Ϋu?H?Ž® ÂU??FDUР«dJ« …bzU?? v« ÂU?L?C½ô« ÊU? ÂU??²?)« wË w ÁuKI½ U sJË ¨…bzU*« vKŽ ÀbŠ U ÍUMOŽ √— U Æ©qO²uJ« «cË ÆW??OÞ«d?? u1b« vKŽ W??O?Ðd??²«Ë ◊U??³? C½ô« ÎU? U?9 fU??F¹ ∫åbK³« »U³ýò wzUÒ³Š√ vKŽ Õd²√ q=²I¹ Íc« U½ÒËbŽ rŽbðË UM¹œUFð w²« W?ÝUO« UdO_ ô ≠ ± ÆUMO Âu??F½ ¨—U?? ³« Íœu??N? ?O« U??NMЫ U?? N? H? B?¹ w²« U??d?? O? √ q¼Ë ≠ ≤ ÆøWOÞ«du1b« UMLÒKF² q¼√ ¨WOÐU¼—≈ WËœ ‰ËQ wJuAð w²?O?«u?ò w »Ëd?A*« lM?* U½d¹b?Ið l ≠ ‚œUM?HK wŽ«œ ô ≠ ≥ ÍbH?B« d¹“u« wU?F bMŽ W?OU?I¦« e?«d*UÐ UNb?³²?MË ≠ åÊ≈ Æ©tO dþUM¹ tH½ ÊËbKšÆœ U¼Ë® W¹bK³« w Ë« ÆWM?DH« V¼c?Ôð U??N?½_ ö??O? ?²? ?uJ« w W?MD³K? wŽ«œ ôË ≠ ¥ ÆtOKŽ U½b²Ž« ÎöOK ÎUUFÞ ÎUF Ë« UMðuOÐ w qQM ÃËÒdÝ rO¼«dЫ »_«


μ

UL¼U 

∂≤ WM« ≠ ∂π∏∞ œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∞ tO o«u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ±μ WFL'«

wMÞu« ‚UIA½ù«Ë ËbF« l `KB«

°‚ÒdH*UÐ ÆÆUUÐË√ l »U («

ÕU—√Ë ÆÆÆÁ«u√ —ËbMž w׳ XHKðË ÆW?O?A?ŠË Ë« W³¹d?ž Èd?š√Ë W?uQ Ï«œd?H? W?G q w ¨«œd?H*« i?FÐ U?NÐ »d??F« nË w²« åW?O? A?Šu«ò W?L?K ÍdE½ X??O W?LK?J« w W?H?_« W?F? O?³Þ sJ?Ë ÆW?H_« b??{ W?A? Šu«Ë «œdH*« iFÐ Òsþ√ b ÆW?ЫdG« WFO³Þ w d?_« pcË ¨…bŠ«Ë UU{ù« s U/≈Ë ¨U¼—cł s WFÐU½ XO UN²Ð«dž sJË W³¹dž U?Nð«œd?H VKž√ w? WOÐd?F« W?GK« Æ—c?'UÐ XI?( w²« bz«Ëe«Ë Ê« sJ?1 ¨√b?? ?³?*« YO?? ? Š s ¨…œd?? ? H? ? q? Ê« Í√ ÒwŁö?Ł q√ «– vMF? ¡d*« ·d?F¹ b?Ë Æ·d?Š√ WŁöŁ w W?UF?« UN?²ôœ Êe?²?ð d?_« f³??²K¹ wŁö?¦« U?¼—c?ł v« U?N?B?ÒKIð 5Š sJË U? W??LK w Îö¦ WÐuF „UM¼ fO ÆUN²ôœ ·U?HA²Ý« sŽ e−F¹Ë tOKŽ vMF? ÂU√ Ϋd?zUŠ nI¹ s¼c« s?JË ¨årUHðò q?F vMF? W?dF? ØU¹UM¦« ÂÒbIðò w?MF¹Ë årIò —œUM« ‰UL?F²Ýô« Í– ÒwŁö?¦« Á—cł åÕU?—√ò Æåq_« s? sD³« ŒU?H?²?½«ò Í√ rÓA?Ó³« Ë« åU?OK?F« ÊUMÝ_« w « W??G?O? B« w√ øU??N?²Ð«d??ž sLJ s¹√ sJ?Ë U? ÎU? Žu½ W?³¹d??ž ¨W¹—«u?²*« U?N?²¹u¼ s?Ž Ϋ—u? nAJð —c?'« v« U?NðœU?Ž≈ Ê≈ ø—c?'« s ¡U??ł W?Ыd??G« sJ?Ë Æœ«d??ù« W??G? O? w? `d« wM?Fð w¼Ë …—œU½ W?? I¹dD?Ð —c??'U?Ð XI?? ( w²« U?? U?? {ù« s ¨d??š¬ ÊU?J ÎU?³¹d?I?ð …b?Š«Ë …—u? vKŽ œU?²?F? wÐd?F« s¼cU? ƉU??L?F?²?Ýô« ¨Èd?š√ v« W?G?O s? tKIMð 5ŠË åÕU?—ò‡« w¼Ë å`—ò‡« lL?' Æq¼U'«Ë ·—U?F« 5Ð nI¹Ë ¨ÎöOK tO²¹ t½S? ¨åÕU—√ò‡« UM¼ w¼Ë WЫd?G« –«–— d¦?²½« s¹√ s ÆåÁ«u?√ò WLKJ W?³?MUÐ d_« pc?Ë ·dFË W?GO?B« Ác¼ bŠ√ »d?G²?Ý« U* åÁUOò XK u? øÁ«u_« w Æ¡U*« lLł ÁUO*« Ê« Ϋ—u lL'« „UMN? ¨Î«bł WOMž lL?'« mO Ê« WOÐd?F« w ·ËdF*« lL??ł W??ö??Ž lL??'« «c¼ v?KŽ nO??{√ b?? sJË ¨Îö? ¦? å‰U??ł—ò w åôU?? ł—ò …œd?? H? ? tKL?? % U?? Ë åôU?? ł—ò d?? O? ?B? O? ? Èd?? š√ Ê« 5¹u?? GK« iF?Ð Èd¹ Æå‰U??ł—ò W??L?K tKL?? % ô ‰U??L? F? ?²? Ýô« …dO¦J« WOÐdF« qzU³I« U−?N W−O²½ X½U mOB« œÒbFð »U³Ý√ œÒbFðË Æs¹Ëb?²« dBŽ q³Ë W?GK« lLł q³Ë ÂöÝô« ‚Ëd?ý q³ ‰U??−? sL??{ s?JË ·œ«d??Ò²« »Ëd??{ s »Úd? ?{ Ÿu??L? '« mO?? d?OžË ¡«d?FA« ÂU?√ ‰U:« w `?Hð …d?¦J« Ác¼ ÆbŠ«u« —c?'« qUF?²¹ ÊU½ù« ÆUN?O« ÊËbBI¹ w²« ôôb« s¹uK² ¨¡«d?FA« ô Æp– v« t??³?²M¹ Ê« d?O? ž s ÎU?F? U??N?O?ÓN? ÚłuÐ W?GK« l ÎU? O?u¹ ÚwÓN? ÚłË s b??Š«Ë t??łË l? qU??F? ²¹ ÷—_« vKŽ ‚u?K?? b??łu¹ W?I?O?I?(« U?L¼ W?GK« U?N?łËË ¨W?O?łuu?OÐ WÒKŽ «– ÊU? «–« Òô≈ W?GK« s t?³?A¹ ¨dO?ž ô W?IO?I?Š U?N½√ vKŽ W?GK« l qU?F²«Ë ¨“U?:«Ë d?O³?F?²Ð ¨Í√ W?OŠË— œU?FÐ√ öÐ b?ł t?½√ vKŽ ÊU½ô« l q?UF?²¹ ÆWÒ¦ł t½√ vKŽ ¨dš¬ Õb? w w³M²?LK 5ðb?O?B s 5¹d?F?ý 5²?OÐ UM¼ ‰ËUMðQ?Ý ∫UNFKD w²« t²]OzUÐ s ‰Ë_« ¨WËb« nOÝ Ô»«d=C« ÓrÓKÓŁ ÎU—U Ó„ÓdÚOÓžË Ô»Uz=c« ÓYÓ³ÓŽ ÎUOŽ«— Ó„dOGÐ ∫tO ‰uI¹Ë Ô»U×]« ÔtÓA=²ÓHÔð Ê√ Ó·]u Óð vÒ²Š Á«uÚ_« vKŽ rÔNÓ²Ú³ÓKÓÞ ∫lKD*« «– t²ÒOz«— s w½U¦«Ë —Ô U×Ð ÎvÓžÓËË ÎÈbÓ½ w Ó„ÔdÚDÓ Ë Ô—UB UNÔMŽUDÔð ÎUMÓ Ô‰«uÞ ∫tO ‰uI¹Ë Ô—UHI« gÓDÓF« s ÌÕUÚ—QÐ rÔNÚ²ÓÓËUMÓð ÓÕU=d« «uðU «–≈ w t???H½ u¼ å‰U??F?√ò lL??'« W?G?O? B w³M²?*« «b??²? Ý« q¼ W?GO? Òô≈ qLF?²¹ r d?ŽUA« Ê« Èd½ ‰Ë_« XO?³« w ø5²O?³« w½U?¦« XO?³« w Âb??²Ý« U?LMOÐ åÁ«u?√ò w¼Ë ¡U*« lL?' …b?Š«Ë —u?Nþ øåÁ«u?√ò W?L?K w k×K½ «–U? ÆåÕU?—√òË åÕU??—ò 5²?G?O? ¡U?O« 5Ð d?O?O?Gð s q?¼ ÆÁU?O*« w œu?łu? d?O?ž u¼Ë Ë«u« ·d?Š ô ¡U?? ? O«Ë Ë«u?« 5ðu?? ? B« Ê« v« …—U?? ? ýô« d?¹b?? ?'« s? øË«u«Ë ∫‰uI« v« …U×M« iF³Ð «bŠ U «c¼Ë ¨bŠ«Ë qJý vKŽ Ê«d³B¹ ÆW?OzUÐd?(« UN?²?FO?³Þ V³?Ð å¡UO?ŽùUÐ VO?√ ¡U?O« w dÒJ sò Ê« Èd½ YO??Š å‰u¹d??òË åÊu??O?Kò lL??ł v« ‰U??¦? L? d??O? ý√ UM¼Ë Ë« q¹Ë«d?? òË å5¹ö?? ò Ë« ås¹Ëö?? ò vK?Ž U??L? ?N? ?F? ?L? −?¹ iF?? ³« …d¼Uþ v« fO½√ rO¼«dЫ qŠ«d« ÍuGK« rUF?« dOA¹ ÆåqO¹«dò Ê≈ò ∫‰u?I?O? ¨¡U?O«Ë Ë«uUÐ W?ö?Ž «– W?OÐd?F?« W?GK« w W?Oðu? …—u? >b Ë«ËË >r{ s tMŽ ŸÒd?H²?¹ UË ÒÍË«u« q_« l W?LKJ« >b? ¡U¹Ë ÌdÚ? s tMŽ ŸÒd?H?²¹ UË wzU?O« q_« l U?N½≈Ë ¨W¹ËbÐ qzU³? Úu−N« w ‰ËUM²¹ XO?³« «c¼ w dŽUA«Ë ÆåW¹dC?Š …—u WFO³D ÎULzö Ë«u« œułË ÊuJO ¨WËb« nOÝ vKŽ —UŁ W¹ËbÐ W??Oðu?B« W?Ыd?G« Ác¼ Èd??š√ W??N?ł s sJ?Ë ¨W?N? ł s Òu?−? N*« ”UMU? Æ—u?Žc*« »U?×?]« r?U?Ž v« W?³?šU?B« U¼ƒ«b?√ XKË r¼Ë ¡«d?? ×? ?B?« w ÊËœ—UD? ¨WËb« n?O? ?Ý gO?? ł s Êu?ЗU¼ ¡U?? p– w U0 t??? H½ v?KŽ s¬ d??O? ž ¡U*« Òd? I? —U?? Æ‘UDŽ nO?? Ý gO??ł Âu??I?¹ Ê√ s ¨t??²? ?ÓFÚM vK?Ž ¨·U??š Íc« »U??×? ?« ÆtAO²HðË t²L¼«b0 WËb« d¹U?G? oKDM s ÕU??—_«Ë ÕU?d« l qU??F?²¹ w³M?²*« sJË u?N ¨Íd?FA?« XO³« w 5²?G?OB« «b?²?Ý« v« tzu?' qObÐ Ÿu½ ∫5?Žu½ vKŽ U?/≈Ë ÕU?? d« s b?? Š«Ë Ÿu?½ vKŽ r?KJ²¹ ô U?M¼ ô d??š¬Ë ¨¡«b?? Ž_« ”u??H?½ w u*« Y³?¹Ë VŽd« d?? O? ¦¹ Íb?¹b??Š ÆågD?F« s ÕU?? ?—√ò u¼Ë ‰U?? ?O? ?)« ‰U?? ?L? ?ŽSÐ Òô≈ Á—Òu? ? Bð s?J1 s ·uQ*« ¨5ð—u? bOuð w 5²G?OB« 5ðU¼ w³M²*« d?L¦?²Ý« U0 t?ÒB? UNM V¹d?G« U√ ¨W?O?IO?I(« WôbUÐ t?ÒBš mO?B« pK² W?¹“U?:« …—u??B« w¼Ë ¨W??Oôb«Ë W??Oðu?B« t??²Ð«d??ž rzö¹ s U/≈Ë b¹b(« …œU? s …œU(« UN?²ÒMÝ√ lÓMÚBÔð r w²« ÕU—_« ÆgDF« …œU ÍœUN« b³Ž ‰öÐ babdulhadi59@yahoo.fr

qC √ ‰U( Ê«uMŽ W UEM« rN?²OËR?Ë r¼—Ëb rN?OŽË Èb?Ë ÎôbÐ øb??$ «–U? Ær?¼bKÐ W??UE½ w ‰U?? L?¼ù« aÒÝd?? ²¹ ¨w?Žu« b¹«e?ð s ¨p– vKŽ q?Oœ d?O?šË Æ…ôU??³?ö«Ë w? U¼«d?½ w²?« W?? ? H? ? ?O? ? ?<« dþU?M*« b?? F?Ð ¨U¼e?? ²?M*« sU?? √Ë o?z«b?? (« «–« d??½ «–U?L ÆU?N ”UM« …—œU?G? lL?' ÎU?O? t³½U?−Ð b?Š«Ë q l{Ë øÊUJ*« w? U?N? dð s Îôb?Ð ¨tðU¹U??H½ ÚsÓ jI?? U??H? OEM²?« ‰U??L? Ž q¼Ë U??HÒK<« lL??ł W?L? N? rN?O?KŽ lIð h??ý qJ b??O? Q??²UÐ ÆøŒU??ÝË_«Ë bK³U ÆÆWL¼U*«Ë …bŽU*« w Á—Ëœ Êö?? ? Ž≈ Èu?? ? Ý U?MB?? ? I?M¹ ôË ¨U?½bK?Ð ¨W?UE?M« qł√ s W?O? I?O?I?Š W?KL?Š ¨rÒEM —U?Þ≈ sL?{ ¨oÞUM?*« q ^rFð Ë« ¨WOLÝ— WN?ł tð—œU³ cš√ ¡«uÝ ‰u?D¹ Òô√ r?N*« ¨W?? ? ? O½b?? ? ? W?? ? ?N? ? ? ł o×?²? ¹Ë ¨qO?L? ł U½bK³?? ¨—UE²½ô« ÊuJ?¹ Ê√Ë ¨Á—u?? ? vN?ÐQÐ d?? ? N?E¹ Ê« ÆÊü« tOKŽ u¼ U2 ÎôUŠ qC√ ÊuÒD bL× bOFÝ

W?OK?UJð W?OKL??Ž W?UEM« d?³? ²?Fð ¨W?? OMF?*« U??N? ?'« 5Ð W?? d?? ²? A? ?Ë Æ5M?Þ«u*« 5ÐË ¨Îö? ?¦? ? U¹bK?³U?? r?N? ? ?^²« ‰œU?? ? ³?ð W?? ? OK?L? ? ?Ž X?? ? O?Ë Òb? (UÐ ÂU??O? I« Âb?? ŽË ¨d??O? B? I? ²UÐ Ó‰U?MO? ¨Vł«u?« s »u?KD?*« v½œ_« U?2 ÎU? ? ? C?¹√ v?½œ_« b?? ? ? (« sÞ«u?*« ÆÎö√ tIŠ u¼Ë ¨tÐ VUDÔ¹ Òq? dE?MO?K ¨W?DO?? ? ?Ð …œd?? ? −?ÐË ”UM« „uK?Ý V«d¹Ë ¨tu?Š ÊU??½≈

W¹u?? I« ¨·«d?Þ_« q vF?? ðË æ v« …d¹d?A«Ë W?³?OD« ¨W?HO?F?C«Ë sÞu« s tF?OD²ð U ŸUDI?²Ý« U?? NðU?? ŽËd?? A? ? `U?? B? „d?? ²? ?A*« Ÿ—U?? B? ? ²ðË ÆW?? U?? ?)« U?? Nð«b?Mł√Ë Æ«bMł_« ¨Ëb?? ? ?F« l? `?KB?« —UŁ¬ s?Ë æ Èu?I« —U?B?Š v« UDK« ¡u?' w W?—UA*« q³?Ið ô w²« W?OMÞu« s? U?? ? N? ? ?FM?Ë ¨W?? ? (U?? ? B?*« ÂUE?½ qÐ ¨WOÝUO« W?OKLF« w W—UA*« qO?BHðË ¨t?K ÂUF« qL?F« rO?QðË W?? ? ? ? u?J?Š s? wÝU?? ? ? ? O? ? ? ? ?Ý ÂU?E?½ l `KB« ”U??I? vKŽ W?{—U?F?Ë ÆËbF« »U?? O? G —«d?? I? ²? ?Ýô« œb??N? ?²¹Ë æ …e?Nł_« jA?M² ¨wMÞu?« ‰u³?I« s_« q?×¹Ë ¨r?? ?C? ?²ðË W?? O?M_« Æ—«u(«Ë W¹d(« q× Á«dô«Ë Èu?? I« UDK?« ‰b?? ³? ²? ?ðË æ W×KB*« W³ŠU? ÈuIUÐ ¨WOMÞu« r?J? ×?Ð Ëb?? ? ? ? ? ? F?« l?? `?K?B? « w? rN½≈ Æ—ôËb«Ë f½e??O?³«Ë …—U?−?²« U?L? ‰U*« ”√—Ë ¨‰U*« ”√— »U?×?√ ¨sÞË t? fO ÎU? ?F? ?O? ?L? ł Êu?? LK?Fð q Êu?? OU??L? Ý√d?« d??šU??H? ²?¹ «cJ¼ w `Ðd«Ë VJ*« ÊU? ÊS? ÆÕU³? l v?²? ?Š Ë« qO?z«d?? Ý« l qG?? ?A« ÆWF«Ë VŠd« vKF ¨ÊUDOA« «c??¼ s?? U??D? ?K? ? « n?? J? ðË æ ÂU?? ?L? ? ²?¼ô« sŽ Z¹—b?? ?²?UÐË ¨Ÿu?M« U?? N½_ ¨WDO?? ? ³?« ”UM« qU?? A0 ¨wU??²?)« »U???(« w rN?½√ rKFð ŸËd??A*« l ¨Èd?? š_« W??N? ³? '« w ÷—_« »U?? ? ×? ? ? √ rN?? ? ¨w?MÞu?« 5MÞ«u*« …U?O?Š —u¼b²?²? ÆsÞu«Ë w ‚u?? ? I? ? ?(« j?Ð√ ÊËb?? ? I? ? ?H¹Ë ¨qL??F«Ë Ãö?F«Ë r?OKF?²?«Ë sJ« w? ÊuK?šb?¹Ë ¨rN?u?? ? ?šœ j?×M?ðË rN?M nD?ð W?? O? ?LMN?? ł U?? «Ëœ W?L? IË ‚“d« ¡«—Ë ÎU? O?F? Ý rNðU??O?Š sŽ 5?Š v« ÊuK?G? ?A?M¹Ë ¨gO?? ?F« ÆwMÞu« ÊQAUÐ ÂUL²¼ô« Ê« b??FÐ nA??²Jð U?? ÊU??Žd??ÝË æ Ê« ¨qš«b« w U??N? ²?O? Žd??ý b?I? w U?? N? ?²? ?O? Žd?? ý r?Žbð Ê« U?? N? O?KŽ q ¨d??¦?√Ë d??¦?√ ◊—u??²?²? ¨Ã—U?)« ÆrNzUHKŠË ¡«bŽô« dJF l Âu¹ Ë« Ëb?? ? ? ?F?« p?– q Íd?? ? ? ?G?¹Ë æ 5B?Ðd?? ²?*« 5O?? ?ł—U?? )« ¡«b?? ?Ž_« Ÿ—U??B? ²*« lL?? ²? :« «c¼ ‚«d??²? šUÐ 5FÐU??²«Ë —U??B½_« ¡«d??A ¨X²??H*« d³?Ž ¨5«u*«Ë ¡öL?F« »UDI?²Ý«Ë Æ`UB*«Ë ö¹uL²«Ë U½uF*« j?A?M? ¹ ¡«u?? ? ? ? ? ?ł_« Ác?¼ w?Ë æ rN ÊuJðË ¨Êu¹“UN²½ô«Ë ’uBK« Ëb?F« l? `KB« ÊU? ÊS? ¨W??³KG« v²??Š ÕU?? ³? ¡wý qJ ¨ÎU? ?ŽËd??A? VBM«Ë W?d« œu??² ÆW1d?'« ƉUO²Šô«Ë ¨·u?H? B« Êu?I?UM*« ÂÒb? I?²¹Ë æ ÎU?Lz«œ ÊuÐuKD? rN? ¨rNM“ «c?N? ¨W?? O? Žd?? A« W??ŽËe?M W??L?E½_« w d¹d?? ³ð w¼ …b?? O? Šu?« rN??²? ?d??×? ? ŸU?b«Ë o?zU?I?(« nO?¹eðË n«u*« ÆÎUuKE Ë« ÊU ÎU*Uþ ÊUDK« sŽ Œu??O? A«Ë ¡U?? LKF« V×?? M¹Ë æ sŽ Ϋb?? ?O? ?FÐ ¨Êu?? ?d?? ²? ?;« ”U?M«Ë bFÐ sŽ Êu³?«d¹ ¨…bÝUH« ¡«uł_« ÆV?C? ? ? ?žË …d?? ? ? ?? ? ? ? ŠË Êe?? ? ? Š w? ÆW_« r¼d²

WËb« nOÝ bL× Seif_eldawla@hotmail.com

‰Ë_ wKš«œ ‰U?²?²?« s? ¨5DK 5?Ð ¨Y¹b?? ? (« a?¹—U?? ? ²« w? …d?? ? ·d?ÞË 5?D?K? s?Ž ‰“UM?ð ·d?Þ ÆUNÐ pL²¹ rzU?Ë œu?łu? Ÿ«d?B« fH½Ë æ 5Ð w?Ðd?? F« s?Þu« œ«b?? ²? ?« v?KŽ Ÿu??L? ?ł 5ÐË W??O? ?L? Ýd« W?? LE½_« ÆÈdšQÐ Ë« Wł—bÐ ¨W_« w Àb?Š U* qŁU2 ÎU?C¹√ u¼Ë æ U¼d?N?ý√ ¨rUF« w? …dO?¦? oÞUM ¨W?O½U¦« W?O*UF« »d?(« w U½d? W?ŽUL?ł v« lL?²:« r?I½« YO?Š w½U*_« ‰ö?²Šö W?O«u W?O½d? 5?ÐË ÊU?? ? ²? ? ? OÐ ‰«d?M'« …œU?? ? ?O? ? ?I?Ð ‰«dM'« …œU??O?IÐ W?O? ³?F?ý W?ËU??I? ƉuG¹œ Í√ w? ÂU?? ? ? ? ? ? ? ? ?I?½ô« «c?¼ Ê« æ u¼ ¨dB? w b¹b×?²UÐË lL²?− W?? ?³? ? I? ? F?« u¼Ë ¨qU?? ?A?*« WK?JA?? ? v« …u?Dš W?¹√ ÂU?? √ W?? ?O? ? ÝU?? ?Ý_« ôU?−? s ‰U??−? Í√ w ÂU?_« WKJA?*« Ác¼ q% r ÊS?? Æ…U?O? (« W?uJŠË ÎU?³F?ý Êu¹d?B*« o«u?²¹Ë ¨w?? ? ?Ozd?« r?¼Ëb?? ? Ž u¼ s? vK?Ž ÊS?? ? ¨t?? ?²? ? N? ? ?ł«u?? ? sJ1 n?O? ? Ë oL?? F? ?²¹Ë d?? L? ²? ?? ?O? Ý ÂU?? ? ?I½ô« v« Îö? ?ł¬ Ë« Îö? łU?? Ž Ê≈ ‰u??×? ?²¹Ë ¡«—Ë Îö?O?ł UMðU?O?Š b?HM²?¹ Ÿ«d? W¹U?? NM« w? r?? ×¹ Ê« v« ¨qO?? ł Á«u??Ë VF??A« `U??B …—Ëd??CUÐË w Àb?? Š U?? L? ? ÎU? ?U9 ¨W?? OM?Þu« d??B* w½UD¹d??³« ‰ö??²?Šô« WU??Š Ʊπμ∂ ≠ ±∏∏≤ U?NMŽ Àb?×?²½ w²« WU?(« Ê≈ æ dO¦JÐ dDš√ w¼ Êü« UNO gOF½Ë UN²u ¨±π∂∑ XKð w²« WU(« s Ëb?F« WN?ł«u? w lO?L'« b?Šu𠨱π∑≥ w —u?? ³? F« U?MI??I? ?Š Ê« v« Íd?? ?B? ? U?? ?N? ? ²? ? Ë Ÿ«d?? ? B« ÊU?? ? ≠ Íd?B? u?N Êü« U?√ ¨w½u?O?N? wMÞu« ÂU???I½ô« «c?NË ÆÍd??B? ∫…dODš —UŁ¬ ◊u??I? ?Ý u¼ ¨U¼dDš√Ë U?? NË√ æ Æ”UM« bMŽ WDK« WOŽdý UF?L²:« qC?√ Ê« pý ö æ WO?ŽdA« U?NO ÃÒu?²ð w²« pKð w¼ W??O?Žd??AUÐ W??O?¹—U??²«Ë W??OMÞu« vKŽË ÆU??N? F? b??Šu??²ðË W??O½u½U??I« t²OŽdý bu« V²« ‰U¦*« qO³Ý W?? O? ? Žd?? ý ¡U?? łË ¨±π±π …—u?Ł s …UMI« rOQ?ð s uOu¹ Ø“u9 …—uŁ e?? ? ? ?²?¼«Ë ¨w?Łö?? ? ? ¦?« Ê«Ëb?? ? ? ?F?«Ë ¨±π∂∑ ÂU?? ? ?Ž w U?? ? ?N? ? ? ²? ? ? O? ? ? Žd?? ? ?ý »d?? ?Š w W?KU?? ? U?? N?ðœU?? ?F? ?²? ? Ý«Ë Èdš√ …d e²N?² ¨dÐu²Ë« Øs¹dAð VU?? w Ëb?? F« l `?KB« b?? FÐ ÆbOH¹œ w?U?? ? ? ?(« ”U?M?« «e?? ? ? ?²?« Ê≈ æ s ·u?? )« Á—b??B? ? W??O? ?Žd??A?UÐ Á—b?? ?B? ? fOË ¨Êu?½U?? I?« nO?? ?Ý ÆWD?K?K W?? ?O? ? ³? ? F? ? ?A« W?? ?F¹U?? ? ³*« ÆÂËb¹ ô ÊuLKFð UL ·u)«Ë W??OMÞu« W??O?Žd??A« ◊u?I? ÝË æ Íd?? ? G¹ ¨W?? ? L? ? U?? ? (« WD?K?« sŽ U??O?Žd??ý sŽ Y×??³UÐ s¹d??O? ¦J« U?O?Žd?A« œb?F?²? ²? ¨WK¹bÐ Èd?š√ b?? ?Š«u?« lL?? ? ²? ? :« w? «¡ôu«Ë ÆbIF« ◊dHM¹Ë

Í√ w W?? ? OM?Þu« …b?? ? Šu« Ê≈ æ ‰Ë_« ◊d?? ? ? A« w?¼ lL?? ? ? ²? ? ? −? ? ? ? ¨Á—u?DðË t?? ? ?b?? ? ?I? ? ? ²? Í—Ëd?? ? C?« lL??²? :« œu??łË œb?N? ²¹ U??NÐU??O? GÐË tðU??ŽU??L? łË Áœ«d?? √ t??−? ²? O? ¨tð«– s? ÎôbÐ w?K?š«b« ‰U?? ? ? ²? ? ? ?²? ? ? ö? w „d?? ²? A?*« rŠö??²?«Ë ÊËU??F? ?²« qU?A?Ë Ã—U)« dÞU?? W?Nł«u? Æ¡UM³«Ë WOLM²« WOMÞu« W?ŽUL?'« 5Ð …bŠu«Ë q w qŁU?L?²«Ë oÐU?D²« wMFð ô ô t½√ wMFð U/≈Ë ¨…d?O?³?Ë …d?O?G? w²« WO?ÝUÝ_« ΔœU?³*« vKŽ ·öš p– «bŽ UË ¨lL²:« UNOKŽ ÂuI¹ d?³?Ž t?²¹u?ðË t?F? g?¹U?F?²« r²¹ ÆbłË Ê≈ ¨WOÞ«du1b« UOü« ¨d??B? ²?I?ð ô W?O?MÞu« …b??Šu«Ë nz«uÞ …b?ŠË vK?Ž ¨lzU?ý u¼ U?L? ¨◊U³_«Ë 5LK*« …bŠË Ë« ¨W_« œb?N¹ Íc« b?O?Šu« dD)« fOK ÆwH?zUD?« Ÿ«d?? ?B« u¼ l?L? ? ²? ? :« WÒK —U¦¾²Ý« ÎUC¹√ U¼œbN¹ b U/≈Ë U?? u¼Ë ¨tð«ËdŁ q−Ð l?L?²? :« s Ë« wI?? ³?D« ‰ö?? G? ?²? ?ÝôU?Ð ·d?? F¹ U¼œb?? ?N¹ b?? ?Ë ÆwI?? ³?D« Ÿ«d?? ?B« rJ(UÐ …d?O?G? W?ŽU?L?ł —U?¦?¾?²?Ý« ¨œö??³« d??O? ?B? d¹d??IðË WD?K«Ë ·d?F¹ U? u¼Ë ¨lO?L?'« œUF?³?²?Ý«Ë Æœ«b³²ÝôUÐ …b?Šu« œb?N¹ U?? dDš√ sJË æ ‰uŠ lL²:« ÂUI½« u¼ ¨WOMÞu« ¨oI??×? wł—U??š Ëb??Ž s? nu*« —U?? ? L? ? ?F? ? ?²? ? ?Ýô« s? nu?*« q¦?? ? Ë« ¨»U??B? ²?žô« s Ë« ¨‰ö??²? Šô«Ë Æa« ÆÆÂœU Ê«ËbŽ dÞU s ·dD« ÊU «–« dD)« b²A¹Ë æ Ë« Ëb?? ?F« W?½œU?? ?N? ? —U?? ?²? ? š« Íc« lI¹ pc?³ ¨WDK« u¼ ¨t?²*U? …u??IU?? ¨Èd??³? W??“√ w lL??²? :« qL?? ?Š oŠ p?K9 w²?« …b?? O? ? Šu« d?_«Ë ‘uO?'« gO?O&Ë Õö?« Æb¹d?ð ôË p– qF?? Hð ô ‰U?? ²? I?UÐ t??H?½ b?−?O? ‰e?Ž_« VF??A« U?√ —œU?? I?Ð u¼ ö?? ¨v?ŠÒd« wÒI? ? ý 5Ð w? W?? ? —U?? ? A*«Ë d?ÞU?? ? <« œ— vK?Ž s? u?¼ ôË ¨s?Þu?« s?Ž ŸU?? ? ? ? ?b?« œ— v?KŽ —œU?? ? ?I?Ð Èd?? ? ?š√ W?? ? ?O? ? ? ŠU?½ p?– Ê_ ¨U?? ? ?N?1u?? ? ?IðË U?D?K?« ÆÊu½UI« WKzUÞ X% tFC¹ WU?? ?(« b¹b?? ×? ? ²UÐ w?¼ Ác¼ æ ¨Êü« W³O³(« U½dB UNAOFð w²« »d??Š b??FÐ W??O?ÝU??O? « …œU??O? IU?? —U?? ?O? ? ?š …œd?? ?H?M —U?? ? ²? ? š« ¨±π∑≥ ¨rzU?? ? ¨oI?? ?×? ? Ëb?? ?Ž l `K?B« UN?F X³×?ÝË ÆdL?²Ë ¨hÐd?² «c?¼ w U?? ? N? ? ?²? ? ?L?E½√Ë W?Ëb« q? VFA« wIÐË Æ—UO)« «c¼Ë ÁU&ô« ÊQÐ 5I?¹ vKŽ W?? OMÞu« Á«u?? qË v?L? ? ?*« w?½u?? ? O? ? ?N? ? ?B?« ÊU?? ? OJ?« u?¼Ë ¨‰Ë_« Ëb?? ? F« u?¼ qO?z«d?? ? ÝSÐ ÆÂœU??I«Ë o?ÐU??«Ë wU?? (« Ëb??F« „—U?A¹ Ë« „—U?³¹ Ê« ΫbÐ√ q³?I¹ rË ÆW*UE« W(UB*« Ác¼ w Àb?? ?Š U* WK?ŁU2 WU?? ?Š U?? ?N½≈ æ ‰ö?? ? ²? ? Šô« W?? ? O? ? ?A? ? Ž ±∏∏≤ ÂU?? ? Ž —U?? ²? ?š« U?? bMŽ ¨d?? B* Íe?? OK?J½ô« —U??²? š«Ë ¨W??ËU??I?*« t??U??—Ë wЫd??Ž »d?N« t²?O?ýUŠË o?Ouð Íu¹b?)« «u?IÐ ¡UL?²?Šô«Ë W¹—bMJÝô« v« ÆUN²—U³Ë ‰ö²Šô« w? Êü« Àb?? ? ? ×¹ U?* W?KŁU?2Ë æ

wðUIO fOzd« vKŽ Âu−N«Ë »bŠ_« W?? ?×zôË w?ðU?? ?I? ? O? ? fO?zd« v?KŽ n½ wMF¹ «cN ¨Îôu³I sUC²« d?? O? ž ÊU?? «–«Ë ¨rzU??I?« nU??×? ?²« wK?ЫdD« Ÿ—U??A« ÊS?? ¨‰u??³? I? Íd¹d?? ? (« b?? ? F? ? Ý V?zUM?« VU?D¹ l{ËË fK?:« —U?G? B ÍÒb? B? ²UÐ oO— b?ONA« Âb?Ð s¹dłU²?LK bŠ ÆÍd¹d(« VO?$ fOzd« h¹ U?L?O U?√ ÊS ¨‰U?IÔOÝË qO? ULN?L ¨wðUI?O Íc« —U??³?« U??NMÐô W??O? Ë f?KЫdÞ töš≈ Ê≈ ¨—UÝ ULHO dO)« Ÿ—e¹ u¼Ë ¨tM ⁄ËdH d?√ ÊUM³K Á¡UËË ‰b?? F« oO?? I? ×? ?² ÎU? ?Lz«œ wŽU?? « w²« t?²?OD?ÝË ‰ö?š s W«b?F«Ë rN?? ? WKN?? ?'« i?FÐ l?D²?? ??¹ r b?Ë ÆÂu?O« v²?Š U¼«e?G?Ë U¼UMF? Òô≈ ÎU*U?Ž XœU?ł U ∫‰U? s ‚b? Òô≈ q¼U?? ?ł w?MœU?? ?ł U?? ?Ë t?? ²? ? ³?Kž ÃU(« `O³ WO½«— ÆwM³Kž

«eOL'« rFD …eLŠ ÊU½bŽ t³ŠUB WL( ≠ UŽU½ ≠ q ö ≠ W² ≠ ‰u ≠ hLŠ ‚ËËUD« pK nKš ≠ «eOL'« ∫fKЫdÞ ∞∂Ø¥≥≥μ≥∞ ∫nðU¼ ≠ ÊU_« fOÑdÝ qÐUI

VzU?M« ÊuJ?¹ Ê« ÷d?? ?²? ?H?*« s Èu? W×KB? vKŽ Ϋ—u?Ož »b?Š_« oO?? ?— fOzd?« Âb ÎU? ? O? ?Ë ¨—«–¬ ±¥ vKŽ ÎU? B¹d?Š ÊuJ¹ Ê√Ë ¨Íd?¹d?(« c?? O? ?HM²? ÎU? ?O? ?ŽU??ÝË n?B« …b?? ŠË «—«d?I ÎUF?{UšË t?zUHKŠ W?ÝUO?Ý ·bN¹ tMJË ¨q?³I²?*« —UOð fOz— ¨wKЫdD« Ÿ—UA« nDŽ qO½ v« t?M? q?M?¹ r? Íc?« Ÿ—U?? ? ? ? ?A?« «c?¼ W??b?? š W¹√ t??²?ÐU??O½ «d??²? ? ‰«uÞ ÆÆø°ÂöJ« ÈuÝ dcð ¨q³?I²?*« —UO?ð h¹ UL?O U?√ »bŠ_« ÊU vKŽ œ—Ë U ÊU «–S W??O? C¹d??% «—U??³? ŽË U¼U??Hð s

pKð w¼ ¨…d?ÝUš W?OÝU?OÝ W³?F ÕU?³?B? VzUM« U?N?O? ‰ËU?×¹ w²« ¡U?? ? ? ? u?« —Ëœ q?O? ? ? ? ¦?9 »b?? ? ? ? Š_« o?O? ? ?— b?? ? ?O? ? ? N? ? ?A?K ’ö?? ? ?šù«Ë v?K?Ž V?F?K?« Ê« U?0Ë ÆÍd?¹d?? ? ? ? (« b??I? ¨t??L? O?ý s? ”UM« nÞ«u??Ž 5MÞ«u?*« d?ŽU??A? W??žb??žœ ‰ËU??Š Íd¹d?(« oO— b?O?NA« —U?c²?ÝUÐ v« b?? ? L? ? ?ŽË W?? ?O?Ëb« W?? ? L?J;«Ë ÁU?&U?Ð …b?U?(« t??U?N?Ý V¹u??Bð ÎU? ?O? F? ?Ý wðU??I? ?O? V?O? $ fO?zd« wÝU?? ?O? ? ?« t?? ?−? ? NM?Ð pO?JA?? ?²?K s fO t?½√ v« Ϋd?O?A? ¨‰b??²?F*« Æq³I²*« —UOð Íb¹R

qH²×¹ wMÞu« »U³A« œU%≈ —UJŽ w rÝd«Ë WÐUD)« w s¹—U³²*UÐ ¨U??×? A? ¨Êu??O?F?« ¨—«d?Š ∫U?¹u½UŁ W??A? ?O? N« ∫U?? ²? OK?O? LJ?ðË ¨W??A? O? ?N« W??OMÞu« W??Ý—b*« s qË ¨Ãd??³«Ë ÊU1ù« l?L? ?−? ?Ë W?? ?O? ?? ? –uŁ—_« ¡U?? ? H? ? ?B?« W?? ? Ý—b?? ? Ë ¨ÍuÐd?? ? ²?« W?? ? ?Ý—b*«Ë W?? ? ?¦?¹b?? ? ?(« W?? ? Ý—b?*«Ë f¹b?I« W¹u½UŁË WOK¼_« W?OMÞu« wÝ«d« t?K«b?³? Ž t??O? ?O?Ë nÝu¹ wÐ√ W¹u½U?ŁË wMI??²« —UJŽ b??N?F? Ë WOFL?'« ”—«b s o¹bB« dJÐ ÆW¹bOL(« ¿¿¿

s wMÞu« »U?³?A« œU?%« ÂU?√ ¨w½UM³K« w³FA« d9R*« UÝR d??B? W??ŽU?? w ÎU¹uÐd?ð ÎôU??H? ²? Š« ≠ q?OK?²?« w åW?? ? ? O?DF?«ò r?FD?Ë s¹—U??³?²*« »öDU?РΡU?H?²? Š« ¨—UJŽ WÐU?D)«Ë ¡U?? I?ù« W?? IÐU?? ? ? w œU?? %ô« U?? ?N? ?L? ? O? ?I?¹ w²« r?Ýd«Ë ÆÎU¹uMÝ w s¹—U?? ³? ²*« »öD« œb?? Ž mKÐ ÎU? ? ³UÞ ±∑Ë ÆÎU? ? ³?UÞ ≤±± WÐU?D)« ÆrÝd« …«—U?³? w W?—U?A «u?b? w¼ W?—U??A*« W¹uÐd?²« U???ÝR*«Ë

sDMý«Ë w åwÐdF« —«u(« edò d¹b

e??ÒO? Š w ‚«d??F« s? »U??×? ½ôUÐ YO?? ?Š ¨å¡«d?? H? ? B« W?? ?IDM?*«ò Ác¼ r?J(« t?? ? ö?? ? ?²? ? ?Ý« b?? ? F?Ð dD?{« Íc« w?Me« Z?U½d?? ³« q?¹b?? F? ?² ‚«d?F« s »U×?½ô« ÊQ?AÐ tMKŽ√ —«d?? ? b?? ? O? ? Q?ð vK?Ž t?? ? d?? ? Š l Æ√b³*« YOŠ s »U×½ô« fO?zd« »uK?Ý√ Ê« b?? $ ¨ÎU? ?C¹√ f?Ozd?« l t?K?U?? ? ?F?ð w U?? ? ?U?ÐË√ W?? O? C? ? wË e??O? ?U??A?ð wK¹ËeM?H« —UÞ≈ w qšb¹ ¨UÐu? l U?ö?F« Y?O? ? ?Š å¡«d?? ? ?H? ? ? B« …d?z«b«ò Ác?¼ l …b¹b?'« UUÐË√ UN?łuð rJ% s W??Žu??L? −? W??OMOðö« U??d??O? √ l?O?D?²? ? ? ? ??¹ ô w²?« j?Ыu?? ? ? ? C?« vK?Ž ‰U??¦? ? d?? O? ?š U?? √ ÆU¼“ËU?? & l U?? U?ÐË√ …—«œ≈ wÞU?? Fð W?? O? ?H? ?O? ? d9R?? u??N? ? å¡«d??L? ?(« W??I?DM*«ò nO?Mł w? W¹d?? ?BM?F« W?? ?×? ? U?J W?? FÞU?? I? ? sDM?ý«Ë —d?? YO?? Š …d?O? ³? W??d? ÊU? t?½√ rž— d9R*« f?Ozd?K?Ë U?? ? ? U?ÐË√ …—«œù W?? ? ? U?¼Ë «c¼ d??³M? «b??? ²? Ýô ÎU? O? B? ? ý “ËU?? ? ?& b?? ? ?O? ? ? Q?ð qł√ s? d9R?*« —U?²š« U?LMO?Š W¹d?BMFK U?dO?√ Ë– wdO?_« u¼Ë ¨UN ÎU?Oz— UUÐË√ d?? ?łU?? ? N*« s?Ы ¡«œu?? ??« …d?? ?A? ? ?³« ÆrK*« wI¹dô« Ϋd?O³?Fð X½U? d9R*« W?FÞU?IL? w wKO?z«d?Ýô« d?OŁQ?²?« r−?Š sŽ Ê« —U??³?²? ŽUÐ ¨W??O? d?O? _« «—«d??I« l Îö? «u?? ²? ÊU?? nOM?ł d9R?? w UOI¹d√ »uMł w ‰Ë_« d9R*« r?EF?? ? ? Ê«œ√ Íc?«Ë ≤∞∞± ÂU?? ? ?F?« ‰ö?? ? ? ²? ? ? ?Šô« t?? ? ? O? ? ? ? 5?—U?? ? ? A?*« W?OMODK?H« w{«—ú wKOz«d?Ýô« W¹ËU? WdŠ W?O½uO?NB« Ê« «Ë√—Ë ÆW¹dBMFK b¹b?? A?« —c?? (« fLK?½ ¨pc?? U?UÐË√ fO?zd« t?O? qU??F?²¹ Íc« r??ž— ¨w?? M? O? D? ?? K? ?H? « n??K? ?*« l?? ×u?? ? ł Áb?? ?u?* oÒu?*« Á—U?? ? O? ? ²? ? ?š« WOU(« WOdO_« …—«œôU ¨qA²O w²« U?? N? ? H?½ ◊Ëd??A« Êü« X?ÒM³ð W??d??Šò vK?Ž ‘uÐ …—«œ≈ U??N? ²? F? {Ë Ë« U?N? F? —«u??(« qł√ s å”U??L?Š W?? ? ? u?J?(« w? U?? ? ? N?KO?? ? ? ?¦? ? ? ?L? ? ? ?²? ÆWœUI« WOMODKH« WUŠ pý öÐ w¼ UUÐË√ …—«œ≈ Ê≈ ¨W?I?ÐU?« ‘uÐ …—«œ≈ sŽ W??HK²??? w Êü« d??O?ð …—U??O? Ð t?³? ý√ w¼Ë U?? N? ?U??√ s?J `O?? ×? ?B« ÁU?? &ô« UL? ¨UÒ³D*«Ë U?³I?F« s dO?¦J« d?? O? ?«ò 5½«u?? IÐ W?? uJ×?? U?? N½√ «—U?? ý≈ò «d?? ²? ŠU?ÐË åW?? O? d?? O? ?_« Æ°°UNU√ å—Ëd*«

—U * `O×Bð W?U?? ? ? Š u¼ U?? ? ? U?ÐË√ f?Ozd?« Ê≈ Ϋd?O¦? œd?ý wdO?√ —U?* `O×?Bð ¨W?? ?O? ? {U*« w½U?? ?L? ? ¦« «u?M?« w ¨ÎUu?LŽ W?Od?O_« `UB?*UÐ Òd{√Ë W?? ? ? ? ?G? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ?B?« t?? ? ? ? ?O?K?Ž X?G?ÞË ô lL?? ?²? ? −? ? w? W?? O? ? łuu?¹b¹ù« ÆW¹bzU??I?F« U?u?J(«ò mO?? ²?¹ ZNM? Ϋd?B?½ ÊU? U??UÐË√ —U??B? ²½U?? W?ÝU?O?Ý s «u?MÝ b?FÐ ‰«b?²?Žô« ŸËd?? ? ? ? ? A? ? ? ? ? ? q?A? ? ? ? ? ? Ë ·d?D?²?« d¹d?Ið w W?O? d?O?_« åW¹œ«d?H½ô«ò ÆrUF« dOB r `O×B²« «c¼ WOL¼√ „«—œ≈Ë U?? ? ? ? ? U??ÐË√ W?¹ƒ— s? ÎU? ? ? ? ? ?F? ÐU?½ s?J?¹ wÐU??²½ô« t?−?U½dÐË W?O?B??A« w ÎU? ×?{«Ë p– ÊU?? qÐ ¨V??×? Íc?« åÊu?? ? ²?KU?¼ ≠ dJ?OÐ d?¹d?? ? I?ðò q³ s ≤∞∞∂ ÂUF« W¹UN½ w —b ¡«d?? ³? ? )« s W?? U?¼ W?? Žu?? L? ? −? ? 5?O? ? ?d?? ? ?O? ? ?_« 5?O? ? ?ÝU?? ? ?O? ? ??«Ë 5?Ðe?? ? ? ? ?(« w? 5?d?? ? ? ? ? C? ? ? ? ? <« b?IË ÆÍ—u?N?L? '«Ë wÞ«d?u1b« œ«b?? ?Ž≈ w «u?? ?L?¼U?? Ý s?¹c« b?? ?łË s r?N? ?HK?š nI¹ U?? ?Ë ¨d¹d?? I? ? ²« `?U?? ? B*« s? W?? ? L? ? ?? ? ? { WJ?³? ? ?ý h?ý w ¨WO?dO?_« U?ÝR*«Ë qF−¹ U tH«u wË UUÐË√ „«—UÐ U cOHM²Ð ÂuI¹ Íc« åqD³«ò tM ÆU?O?uð s d¹d?I?²« «c¼ w œ—Ë vK?Ž Îö? ?F? ? Êü« tÐ Âu?? I?¹ U?? u¼Ë W??ÝU?? O? « w W?? HK²??? …b?? F? √ ÆWOdO_« U?? ? ?UÐË√ …—«œ≈ l? »U?? ? ? ? ? (« Ê≈ f?O?Ë ‚Òd? ? ? ? ? ? H?*U?Ð Êu??J?¹ Ê« V?−?¹ rO?O?I?²« d?O¹U?F? pc? ÆWKL?'UÐ f??O?Ë Ÿu??M?²? « ÷d?? ? ? ? ? ? ? ?H? ð w?²? « U?L?N …b?Š«Ë W?O?C w —U??×½ô« w qB?? Š U??Ë ÆU?? N? ²? ?O? L¼√ X?½U?? s …dO?š_« WOdO_« UÐU?²½ô« wC?? ²? ?I¹ ·dD?²« ZNM? ◊U??I? ?Ý≈ W?O?H?O? w ·dD²« ◊U?I?Ý≈ ÎU?C¹√ ‰uI« `B¹ ö? ÆUUÐË√ „«—UÐ W¹ƒ— ¨Èdš√Ë WOdO√ …—«œ≈ 5Ð ‚dô Ê« Ê« r¼u?²« d??O?³J« QD)« s? U?L? W?? OÐö?? I½« W?? d?? Š w¼ U?? UÐË√ …—«œ≈ W?U??F« U?ÝU??O?«Ë `U??B*« vKŽ ÆWOdO_«

W¹√ ¡bÐ l ¨Êu?O? d?O?_« œU?²?Ž≈ nu²« vKŽ ¨…b¹bł WOdO√ …—«œ≈ W?³? ÝUML?? åÂu¹ WzU*«ò WD×?? bMŽ «e²« ÈbË …—«œô« ‰UL?Ž√ rOOI² w b?¹b?? ?'« wd?? ? O? ? _« fO?zd« ‰ö?? ? ?š U?? ? ?N? ? ? ?FD? w?²« œu?? ? ?Žu?« ÆtH½ vKŽ WOÐU²½ô« öL(« Í√d« U?? ŽöD²??Ý« b?? √ b??Ë W?O?{U*« ÂU¹_« w wd?O?_« ÂU?F« ÊuI¦¹ 5Od?O_« w¦KŁ v«uŠ Ê« tDD?š Êu?L? Žb¹Ë U??UÐË√ …œU??O? IÐ ÆWŽuM²*« t−«dÐË

W¹œUB²ô« ŸU{Ë_« Êü« r¼_« W?? ?O? ? C? ? I« ¨ÎU? ? F? ? ³Þ w¼ wdO?_« VFA« v« W?³MUÐ W?¹œU?? ? ?B? ? ? ²? ? ? ô« ŸU?? ? ?{Ë_« ÍÒœd?ð W?¾O?« W?OŽU?L?²łô« U?NðU?ÝUJF½«Ë s? 5??¹ö?*« «d?? ? ? ? ? ? A? ? ? ? ? ? ?Ž v??K?Ž wM?F¹ ô p?– sJ ¨5?O? ?d?? ?O? ? _« Èdš_« U¹UCI« WOL¼√ s ÎöOKIð „UMN ÆWOł—U?)«Ë UNM WOKš«b« —U?O?N½« s Êü« W??O?d?O?√ ·ËU?? U?N? O? WÞ—u?²? Ê«b?KÐ w ŸU?{Ë_« l W?? U?? ÐË ¨ÎU¹d?J?? Ž U??d?? O? ?√ w? W?? ? O?U?? ? (« ŸU?? ? ?{Ë_« «—uD?ð Æ‚«dF« wË ÊU²½UG√Ë ÊU²UÐ UN?²Ł—Ë√ w²« U“_« ŸÒuMð qFË VFB?« s qF& WI?ÐU« …—«œô« —UOFL `KBð …bŠ«Ë WOC —UO²š« —Ëd?? b??FÐ U?? UÐË√ …—«œ≈ W?? ³? ÝU?? ; ÆrJ(« UNö²Ý« vKŽ Âu¹ WzU d?? ? ?O¹U?? ? ?F? ? ? ÎU? ? ? C¹√ n?K?²? ? ??ðË »uF?ý s r¼dO?ž sŽ 5Od?O_« W?? ?ÝU?? ?O? ??« ÊuJð Y?O? ? Š ¨rU?? ?F« Ê«bK³« Èb r?¼_« w¼ W?O?ł—U?)« rO?? ?O? ? I? ? ²?« ‰U?? ?−? ? w Èd?? ?š_« …—«œ≈ ÊS? ¨ÂU?Ž qJA?ÐË ÆW?³?ÝU?;«Ë Îö¹b??Fð Êü« v?²? Š d??Nþ√ U??UÐË√ w?Ë ¨w?d?? ? ? ? O? ? ? ? ?_« »U?D?)« w? U?? ?“_« l? qU?? ? F? ? ²?« VO?U?? ?Ý√ s d?? O? ¦J« l?Ë WM¼«d« W?? OËb« «c¼ Ê« Òô≈ ¨r?U??F?« w U??u?J(« åqJA«ò œËbŠ w ‰«“ U? q¹bF²« d?¼u?? ? ? ? ? ?ł v?« b?? ? ? ? ? ?F?Ð q??B?¹ r?Ë WOMF*« W?OËb« U¹UCI« ÊuL?CË ÆUNÐ …bײ*« U¹ôu« Ê_ »dG²?*UÐ fO d_« «c¼Ë …—«œ≈ rJ?Š s W?? ?O?Me« W?? ? U?? ?*« wË …d?? ? O? ? ?B? ? ? X«“ U?? ? U?? ? UÐË√ u¼ «c?¼Ë ≠ t½_Ë ¨vË_« U¼d?? N? ?ý√ l?Òu?ð Îö? ? ? ? ?√ “u?? ? ? ? −?¹ ô ≠ r?¼_« U??ÝU?O? «Ë n«u*« w UÐö??I½« —UB²½U ÆUUÐË√ „«—UÐ WÝUz— X% W?? O? ? ÝUzd« U?ÐU?? ? ? ²½ôUÐ U?? ?UÐË√ W?³? ž— sŽ Ϋd?O?³? Fð ÊU? W?O?d??O?_« …—«œô« ZN½ s ’ö)UÐ WO?dO√ d?O?O?G? ² ÎU?L?Žœ tM d?¦?√ W??IÐU?« Ë« wd??O? _« l?L? ²? :« w Í—c??ł 5ŠË ÆW?? O? ł—U??)« W?? ÝU??O? ?« w ¨W?? ?ÝUzd?« …b?? ?Ý v« U?? ?U?ÐË√ qË t?? ²? ?d?? ( Íu?? O? ? (« ‰U?? :« qšœ ∫åoÞUMò ÀöŁ w WOÝUO« w²?«Ë å¡«d?? ?C? ? )« W?? ?ID?M*«ò º W¹—u?? ²? Ýb« U?? O? Šö?? B« U??N? ?O? —«b?? ? ? ? ? ? ?≈ w?? f?O? zd?K? …U?D? F?*« qÒJAð ô w²« Ë« W¹c?O?HMð rOÝ«d? W?U?F« W?O?d?O?_« `U?B*UÐ ÎU?Ò? 5Ðe?? ?(« qš«œ U?? ?N? ? OK?Ž o«u?? ?²*« sË Í—u?? N? L? ?'«Ë wÞ«d?? u1b« U?? ? ? ? ?ÝR?? ? ? s U?? ? L?¼¡«—Ë nI?¹ ÆÈd³ WOdO√ WIDM?*« w¼ WO½U¦« åW?IDM*«ò º f?Ozd?« vK?Ž w?²« å¡«d?? ? ?H? ? ? B?«ò q³? UN?O Îö?OK qÒNL?²« wdO?_« w? W?? ? OzU?? ? N?M?« t?? ? UJ?Š√ —«b?? ? ≈ Ác¼ …dz«œ sL??{ W?O?MF*« U¹U?C? I« ÆWIDM*« wN ¨å¡«d?L(«ò åW?IDM*«ò U√ º U?? N½√ U?? ?UÐË√ fO?zd« ·d?? F¹ w?²« qU qJAÐ nu²« tM Vłu²ð w d?? ? O? ? ?O? ? G?ð Ë« q¹b?? ? Fð Í√ q³?? ? l qU??F?²?« ÊuJO? ¨U??NMO??U?C? WF?ł«d WOL?²×ÐË —c×Ð U¼U¹U?C W?? O? ? d?? O? ? _« WËb?« U?? ? ? ÝR?? ÍQÐ X³« q³? ”d?G?½uJ« »UD√Ë U??UÐË√ —«d? ÊU?? b??Ë ÆU?N? O? ÊQ??ý ÎôU?¦ u?U½U?²½«u?ž qI?²F? ‚ö?žSÐ W?? ?ID?M*«ò w Ád?? ?O? ? Ý W¹d?? ?Š v?KŽ Á—U??O? ²? š« ÊU?? p?c?? ¨å¡«d??C? )« ôUŠ ÊQ?AÐ Á—«dIË t?ð—«œ≈ ÊU—_ WU?? Ë U??N? ²? ?Ý—U?? w²?« V¹c??F? ?²« qšb¹ ¨ÎUC¹√ ÆW?OdO?_« «dÐU<« —«d? å¡«d?C?)« W?IDM*«ò e?ÒO?Š w d?? O? ³? ?Fð «b?? ? ²? ?Ý« nuÐ U?? UÐË√ »U?D)«Ë å»U?¼—ô« vK?Ž »d?? ? («ò ÊU?? ? Íc?« w³?K?« włu?u¹b?¹_« ÁU?& WU?š ¨‘uÐ …—«œ≈ w ΫbzU?Ý ÆwöÝô« rUF« å¡«d??H? B?« W??IDM?*«ò ÖU/ U??√ X½U?J ¨U?? ?UÐË√ …—«œ≈ …d?? ?O? ?? ? w s?Ž U?? ? UÐË√ l?ł«dð w? W?? ? ×? ? ?{«Ë ÊuJ?O ÊU?1d?? ? fO?KO?? ? `O?? ? ýdð «dÐU?? <« ôU?? Ë fK: ÎU? ?? ?Oz— XU w²« WKL(« bFÐ ¨WOdO_« åwKOz«d?Ýô« wÐuK«ò U?ŽU?Lł U?NÐ sJ?1 U0—Ë Æ`O?? ?ýd?? ²« «c?¼ b?? { U?? ? ? ? UÐË√ —«d?? ? ? ? ‰U?? ? ? ? šœ≈ ÎU? ? ? ? C?¹√


WOÐdðË W UIŁ

∂≤ WM« ≠ ∂π∏∞ œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∞ tO o«u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ±μ WFL'«

°dLI« Ó‚u ÌU Ô— ÔŒu ¨ÆÆÆ »«d²« s qJON« W??OzU½ W??L? v« vM?L?O?« Áb??OРΫd??O? A? t?¹b¹d?? aO??A« Âb??Ið ÆÆÆU¼UMF?? b??Š√ rN?H¹ r? U?LK ΫœÒœd?? Èd???O« b??OUÐ ÎU? ŠÒuKË V²Jð WŠu Òô≈ u¼ U t½ËQD¹ Íc« »«d²« Ê« aOA« sKŽ√ …Q−Ë lOD²¹ rJM s ÆÆ¡UMÐ_« UN¹√ ∫‰QÝË UNð«dDš WFO³D« UNOKŽ Æø…¡«dI« XO??³?« w U¼UM?LÒKFð w²?« ·Ëd??(« √d??I½ U?M½≈ ∫lO??L? ?'« n²¼ ”—«b*« w …—d?I? X½U w²?« V²J« U?NÐ U½√d ¨‚u?«Ë W?Ý—b*«Ë ÆÆbz«d'«Ë ö:« `ÒHBð vKŽ UM³þ«Ë UL Ær—UBÐ√ ÂU?√ WKŁU U¼Ë√dIð r w²« ·Ëd(« Ê≈ ∫aO?A« ‰U »«d??²?UÐ WKL?? ;« W¹bÐ_« WK?U?? U??N?Ð włU½√ w½u?? L? ²? F? ?L? Ý Êü« «—b??×M*« Ác?¼ 5Ð w×??ö??Ë w²??U?? œb?? Š√ Ê« b¹—√ ÆÆ¡«u??N«Ë ÆÆ¡UMÐ_« UN¹√ ÆÆ»UCN«Ë s W?O½U?½ô« —uDð b?I ÆÆU½ôu? ∫s¹b¹d*« b?Š√ Œd? UM¼Ë vK?Ž …dDO?? Ý —uD²?« UM³?? ? ?√ ÆÆ·Ëd?? (« W??G? v« “u?? d« W?? G °Íb?OÝ ∫ÎözU? W?dH« Ác?¼ ÂUM²ž« v« tK?O“ Ÿ—U?ÝË ÆÆW?FO?³D« bB?Ið qN ÆÆWF?O³D« …dýU?F w bŠ b?FÐ√ v« UMÐ wC9 XM ÆøtzUCŽ√Ë tzUOýQÐ ÈuD½« rUŽ —UCײݫ pcÐ t Ϋb?F?I —U?²?š«Ë ¨d?O« s?Ž lOL?'« nu?²¹ Ê« aO?A« È√—Ë »U???²?½« w tð«—U??−? v?KŽ ÊËb¹d*« q³??√Ë ¡U??K …d??? vKŽ ∫ÎözU?? Á√b?Ð U?? n½Q??²? ?¹ aO??A« «u??F? L? ?ÝË rN??K: —u?? ? B« W??L? Á«d½ Ϋ—uÞË Îö? N? Ý Á«d?½ …—Uð ÆÆUMÐ jO??;« »«d??²?« w½d??ÒO? ×Ô¹ sC?²? ×¹ «–U* ∫t?L? N?√ Ê« ‰ËU?Š√Ë Á√d??√ Ê« b¹—√ ÆÆ¡U?L??« `DMð ô ÆÆ¡UMÐ_« U?N¹√ ÆÆÎU?I?Š ÆÆø`ö «– UM?zU U?N?FKDÔ¹ rŁ —Ëc?³« ÆÆW?HK²?<« »u?F?A« Á«u?√ w d?I?²?Ý« w²?« W?GK« WU?×?{ dJ½√ lIð ∫lÐU?ðË q³?'« ×U??F? v« —U??ý√Ë …d?¹Ë W?M1 aO?A?« XÒHKðË Êu?—b¹Ë Íœ«u?« V— Íc« q³?'« «c¼ v?KŽ 3_« lO?L? ł —U?BÐ√ uD¹ ô W?G WL?Ł ÆÆ…bŠ«Ë W?LKJÐ «u?IDM¹ Ê« ÊËœ Á¡UÐ≈Ë Á¡UM×½« d?O? ž U?LK?JÐ W?¾? OK*« W?¾¹d??³« …dDH« W??G U?N½≈ ÆÆ—u?D²« U?N? OKŽ ÆÆWÐu²J rNMJË —u?? B« vKŽ r¼b?ŽU?I? VOðdð w? ÊËb¹d*« qG?A½«Ë ÁcN ÎU³?−Ž ∫r¼d¦√ ‰U?Ë ÆÆrNOý tÐ wbÔ¹ U* rNЫd?G²Ý« «ËbÐ√ ô U?N½_ —uD²« “ËU?−²ð U?N½√ aO?A« ‰u?I¹ w²« W¹uG?K« W?ÝR*« ÆÆV²JÔð ôË oDÚMÔð ∫ÎözU Íd?B« ÁbFI v« d?OA¹ u¼Ë ÎUH«Ë r¼b?Š√ VB²½«Ë ÍbMŽ V¹— ö? ¨p?– sJ¹ Ê≈ øU?NM b¹d½ U? …d??B?« rN?Hð q¼ ÆÆÎUC¹√ rKJ²ð —UM«Ë ÆÆrKJ²¹ ¡U*« Ê√ …¡«d? b?O?F?²??¹ UM?O?ý Ê« w Ëb?³¹ ∫‰u?I« v?« tKO?“ Ÿ—U?ÝË ÷—_« vKŽ «uM×½« s¹c?« rN ÆÆÊU½u?O« s qz«Ë_« 5?OF?O?³D« ÆÆ¡UL« s Ê–ù« «uL²K¹ rË t¹œUMð U??N½_ ÷—_« b?³?F¹ ÊU??½ô« Ê« «c¼ vMF? ∫d??š¬ n²¼Ë W?? I¹d?D« w¼ X?? ?O√ ø…u?? šô« U?? N¹√ »Ëd?? (« vM?F? ? U?? ÆÆΫbÐ√ X?? O√ ø»«d??²?«Ë —UM«Ë ¡U*« …“U?? O? Š w —«d?? L? ²? ?Ýö …b??O? ?Šu« WKN?Ý ozU??I?Š v« …—U?ýô« UM?O?ý œ«—√ ÆÆÆÆø»«d??²« W?G »Ëd?(« ÆÆXUN² ÷uLž UNMC²×¹ Ϋbł dA³« s? 3_« lOL' WGzUÝ W¹b?Ð_« WGK« Ê« ÊËdšü« È√—Ë Ê« ∫«uU?Ë ÆÆ·Ëd?(UÐ W?½U?F?²?Ýô« ÊËœ d?O?³?F?²« v?KŽ …—œU? U?N½√Ë w U?MÐ d??O? ?« v« Ϋb?Ð√ Áu??Žb¹ »«d?? ²« W?? O¼uQ?Ð UM?? O? ý oÒK?Fð ÆÆ»«d²« «—– s WIOI(« ◊UI²« s UM bÐ ô ÆÆ÷—_« VUM w qJO??N« p– VO??B¹ U* W??NЬ d??O?ž ¨‚d??H?²ðË q?JO¼ w r¾??²Kð ÆÆdAÐ w Ë« d−ý w Ë« d−Š «–U* ∫tu??IÐ oÒK?ŽË Ác?O? öð Áu??łË v« ◊U??³? ²?žU?Ð aO?A?« dE½ X% »«d?? ²« Òq²??š« u?K ø»«d??²?« ‚u?? rNK?ł—√Ë ÊuMR*« w?KB¹ ÆÆUMU³łË UMuNÝ w WI?OI(« sLJð ÆÆrNðö XKD³ rN«b√ Æø»«d²« t Ê–Q¹ r Ê≈ ob²« lOD²¹ ô ¡U*« Ê« ÊËdð ô√ ∫«uUË —UJM?²Ý«Ë kOžË Âu?łË sŽ dÒ³Fð «dE?½ ÊËb¹d*« ‰œU³ð Ê«u?O? (« ö?C? qÒ³?I? ²¹ 5Š t???H½ »«d??²« 5N¹ «–U* °U?½ôu? ÆøÊU½ô«Ë Á¡U??O? ý√ b??O? F? ²? ¹ q?zU¼ lMB?? »«d??²« «c?¼ ∫aO??A« »U??ł√Ë ÆUNM b U `×BO wF «d« rOKÝ

åÍbHB« W ÝRòË bMLK³« WFUłË “—bO fKЫdÞ e½uO

U½Ó—bÐ Ôj³? ÚNÔ¹Ë ÔtÓ½Q?ý Ôld¹ U?? ¨UMO? ÓlÐU??FÓÐ UM?KF??−¹Ë ¨œU¼u« w ]w?HM*« s ÔÁÔœ=d?−?Ô¹Ë ¨Ód?šü« U½Ôb?Š√ v?A?¹ tŽö{√ ¡«u²?Š« Ë√ „ö²« WO½UJ≈ oÚA? ? ?F« Ós¹Ëö?ðË W? ? ]H? ? F« Ó”U?? ? H½√ lO?З w d? ? ?C? ? š_U?? ? ÓW? ? ýËd?? ? H*« UN?O ÔnÓP?²ð w²« ÷U¹Òd«Ë Õ«Ëœ_« Ô—U?? ? ? O?Þ_«Ë ÔW? ? ? ?I? ? ? ?U?? ? ? ?Ò« ÔŸ«u?½_« ¡U?? ? L? ? ?=?« 5?Ž ÓX% ÔW? ? ?ŠœU?? ? B?« Æ°UNðUdÐË d??ÚN? Óý w w²??³? O? ³? Š U¹ Ôs?×½ U¼ Â]b?U?Ð q?U?? ? ? ? ?(« —UÒ¹√ ¨U?? ? ? ? ?³?J?M?« Ó5²Ý Ôc?M =dÔ*« ¡u−ÒK«Ë «d?(«Ë Ó¡U?Dž w?ÒMŽ w?F? ? ?—U?? ? ¨WM?ÝË WM?Ý ÓÍ—b?? ? ?Ë w?M?O? ? ? ×M?«Ë ¨g?O? ? ? )« Ìn?OE?½ Ì¡«u?¼ s ÎW? ? ? ?U?Ð Ós¹e?? ? ? (« ¨ŸU?? ? ? O? ? ? ]C?« Ó”U?? ? ? −Ô¼ w?M?Ž ÔÕdD?¹ ¨w w²« ÓwÝU?H½√ ÔpK²√ wMKF?−¹Ë ÓW?«d?A« 5C??dð XÔœ U? „Ôb?Ž√Ë sŽ U?NOÒKð w åp¹U?Š vLKÝò l wË ¨U??ý«d?H«Ë ÊU??Ýd?ÔH« W?U??IŁ Íc« ‰U*« WM²Ë ¡«d?žù UNŽU?OB½« Ê√ „Ôb?Ž√ ¨åuMOÐ «u?½dò tÐ Ôd]Łb?²¹ Óœ«b?? ? Ë ¨p?OM?O? ? ?Ž ÓŸÚuÓÞ Ów?œ ÓÊuJ?¹ u?? ? ?H? ? ?G?¹ w²?« p?ðd?? ? −?MÓŠË p?³K? ÔoO??Š—Ë ¨q?O? ³? $e« Ô¡U?? U?¼—«u??−Ð Íc« =w³?Þd?I« ”ü« Ôr?FÞË ¨œ—u« ÓX? ?M? ?Ð Ó…ÓœÒôÓË ÓÊËb?? ?¹“ Ôs? ?Ы t?? Ð ÈœU?? ½ Ì¡U?? ?Ë ”d?? ?ÔŽ w? tÒK?UÐ w?HJ²?? ? *« ÎU? u¹ Úu? ?Ó×? Ó ÚÊ≈Ë ÆdÐU??ž >w?b½√ Ìq? O?K? ł Ìn? u??* Ìk?¼U??Ð Ìs? ÓL? ÓŁ v?K? Ž ¨pO?²?Š«— Èb w? ÔtÔ—U?OÐ ÚX]ÐÓ√Ód?ý« ôË ÔÁÔ—u½ Ô⁄e³?¹ ô Ód−H« ]Ê√ wL?KŽU b¹b?ý Ìq?O b?FÐ ]ô≈ ÔtÔðb?L? Ž√ ÔlHðdð ÓÕÚËÔ— Ôo?½U?? ? F?Ô¹ Ì¡UD?Ž Ób? ? ? FÐË W?JK?Ô(« wK?F? ?ł«Ë ¨U?? ?O? ?×? ?C? ? ]²«Ë ‰Úc? ? Ó³« ÔÕU?³?B? Óu?N? ¨p ÎU?Ó½R??Ô Óa¹—U?Ò²« d?zU?? ? ?B? ? ? v?KŽ Ôb?¼U?? ? ?ÒA?« w{U?*« Ós? ¹d?zU?? ? ? ? ? ? ? ? ¦?« …U??ÐÔ_« -«u?? ? ? ? ? ? ? ?šË ]Ê√ Íd??]c?ðË Æ5IÐü« Ós¹b?? ŠU??'«Ë ¨wKKO?UO?JO ÂUŁPÐ ÓWÐU?FÔ*« U?½—uK Ôq³?? s? ÎW? ?F? ?L? ?ý U?? N? Ó¡U?? {√ b?? Íc« åôË— U½u?U?Ýò Ôd?zU?¦« ÔV¼«]d« ÓVO?? ?Žô√ tÚu? ? ÓŠ s ”UÒM?K ÓnA?? ? «uK?F? ? ł ÚsÓË W? ? ?ÝU?? ?]« ÓqO?U?? ?{√Ë «u?? L?JÚ×Ô¹ v?²? ?Š rN U?¹UD Ós?¹Òb« ÓX% ¡U?*«Ë d?? A? ?Ó³?K rN?ö?? G? ? ²? ?Ý« qI?? ?F?« fO¹U?? ?I?0 ÌWKÞU?Ð ÓrŽ«e?? ? U?? ÒÊ√ ÎU? ?C¹√ Íd?? ]c?ðË ÆÊ«b?? łu«Ë bFÐ ÔÁÓ—ULŁ ÓnD b? åU½uUÝò ÔtÓŽ—“ ‰U?? ? √ Íc?« ådŁu? sð—U?? ? ò ÊËd?? ? ÌU?? ?F? ? łu?? ? ÌU?Ðd?? ?{ W¹d?? ?B?MF?K ∫U¼ÔœU??H? ÌW? LJŠ v« ÓÂÓu^M?« XÓEI¹√ 5? Ž√ s? ÓœU?? ? ? ? ? ? ? ? ?]d? « Ô`?9 r?? ÚÊ≈ Æ°pOLÚFÔ Óœ«u]« ]ÊS ¡UHF^C« w w²U³?Ô ÔWIÐUF« U?NÔ²Ò¹√ U¹ ¨ÆÆÆÆ XL?? ? ]BUÐ ö?? ? «Òd« «u?? ?×? ? ?]C« ¨Ód? ? ? ?š¬ ÎU?MO?? ? ? Š 5?M?(U?ÐË ¨ÎUM?O? ? ? ?Š Ó—œU?žÔ√ v²?Š ¨>VÔŠ ÓW?UD?Ð wMO?×M« wðU?Ôd ÎU?šu?Ô ÓwMÐ√Ë ¡u?−K« ÓÊuMÔł Æ°°dLI« ‚u

VOD)« Ê«Ëd wMODK dŽUýË V¹œ√ Ó‚u?? ÔÂb?FM¹Ë ¨Ôd? O?³? F« U??N?G? ÚÔ½ w ÔÂUM?ð rŁ ¨Ôb? łu?«Ë Ôœ—u« U?? NðU??d?? Ôý œU?? ?Ó— V½U?? ?−?Ð Ì…d?? ?OŁË Ì‘Ôd? ? Ô v?KŽ åÓ‰«“ UòË åÓÊUò‡Ð ÔrK% ô qOł«dM« vKŽ WŠu?²H*« W?Ž—UC*« ‰U?F_UÐË ¨¡«—ËU?*«Ë ÕË^d?UÐ V?]C? ? ? ? Ó?Ô*« w?ðü« Âe?? ? ? ? ? ? '« «Ëœ√ s?? …“Ëd?? ? ? ? ? ? ;«Ë Æ°‰UO²Šô«Ë fOb]²«Ë VB]M«Ë Êu]K?« Ó„«c?? ? ÎU? ? ?Ëœ w½u?? ? ¨ÆÆÆÆ Íc«Ë Ôd?LŠ_«Ë c?O³M« 5Ð ‚]e?ÓLÔ*« 5?Ð Ôt?ÓÐU?J?? ½«Ë Ôt? ? ? ? ? ?Ó²?U?¼ Ós?¹b?ðd?ð ]Ê√ ÚwÓ?ÚMÓð ôË ¨=w½«u?? ł—Ô_«Ë =Íd¼]e« ÔÂU?−?½ô« UN?ÔFMB¹ ȃÔd« ÓW?]OЖU?ł Ô„«d?F« Ó„«–Ë ¨ÁU?H?A«Ë œ«R?ÔH« 5Ð l? ÔdJ?H« t?? ? ? O? ? ? Ôb? ? ? ×? ? ? ]²¹ Íc?« U?¹ ¨ÆÆÆÆ ª°ÆÆÆÆ«uD?Ô)«Ë U?? ? Š«]d?« ¨°Í«b½ ¨„UÓLÓÝ v« ÔÚbF Ó ÎUÓFłÓË ¨ÆÆÆÆ v?« oO?? ? N? ? ? ]A« ]r?Ó{ ÎôËU?? ? ×? ? ? ¨ÚdO]e« ¨Èd³ÔJ« ÔW³žÒd«Ë ¨Ô¡U*« Ë√ ÔÕU³]B« UNÔbÚMÓFÔ¹ ¨ÎULÔ−Ú½√ Í—«d³« ÓÚuÔð wM²$Ë ¨ÚdODð UMÓFÓ ¨ÎôUN²Ð« WÓÐ]cÓFÔ*« ÷—ú ÔœuF½Ë ¨Îôö¼ Ë√ ¨ÚdO³ÓF« ôöÔÝ s ÎUłËdÔ Ë√ ¨U¹UDÓ)UÐ f]½ÓbÔ*« ¡ULK ÔbOFÔ½Ë ¨ÚdOŁ_« =VÔ(« Ó…ÓdOÝ ¨…Ë«b?]M?«Ë ¨…ËU?? ? ? ? ?I? ]M?« v?M?F? ? ? ? ? ¨ÆÆÆÆÚd¹d)«Ë ¨ÚdOÝ_«Ë »]cÓFÔ*« dN]MK ÔbOFÔ½Ë U?? ?O? ?×¹ w? ‰U?? ü« ÓW? ? u?? L? ? Ú{Ô√ ¨ÎU1d ¨Î«bONý Ë√ ¨—UHI« Ë√ —U׳« w ÔV²J¹ ÓuÚ¼ÓË Æ°ÆÆÆÚdOB*« ≠ dH=« ÓrŠöÓ ¨U]OÓ¼ ¨ÆÆÆÆ ¨ÚwLÝ—« rŁ ¨Úwœ w Úw]¹ÓeÓð w ·U?OÞ_« v« v?łeÔð ÎWu?¦?Ô√ ¨°Úd¹d(« ÷—√ ÔW? ]O? N?³?« Ë√ ÔW?]O? I? A« U??N? Ô²Ò¹√ ¨ÆÆÆÆ Æ°≠ Í—œ√ ÔX ≠ w=³Ô×Ð Ôq³?? s? Ób? ?ÓýU½ U?? L? ? „Ôb? ?ýU½Ô√ ∫ÔtÓðU?²? åX¹ö?ò ^w½U*_« Ôd? ŽU?A« ÔV?KÞ√ ô w?Ò½√ Òô≈ ª°w?M?O? ? ? ?L? ? ? ?N? ? ? ?« v« ÎU? ?F? ? U?½Ôœu?? Ið ÎW? ?G åÓwK?? ?]²«ò Ô”u??ÚLÓ*« Ó„«– qÓF?Ó UL? ¨—U?×?²½ô« t?ö?Š√ WJ¹d?AÐË t??H?MÐ ÔV¾?²J*« pK?ð w Ì…d?? ? O? ? ?N?þ Ó«– W? ? ?ÝÒu? ? ?N*« …dO?×Ð n² vKŽ W?OU?G« …d¹e'« Ê√ pÔQÝ√ U/≈Ë ª«d¹uÝ w åÊuðò ô >wÐ√ Ìœu??F? Ô w U½U??ŠË— ÓÓU??L? ²ð fL?? ?A« q?ł√ s Ó”Q?? ?O« · Ô d?? ?F¹ w?²?« o?z«u?? ? ? ? F?« n?Ú?M?Ë ¨=V?Ô(«Ë ULK ÔdŠUM²ð ÓqzU³?Ë ÎUÐuFý UM²]d ÎvG?? ²? ³? ?Ô v« Ó‰u??u?« Ôd? šü« Óœ«—√ t²]¹uÔ¼ s ÓWL²FÔ*« ÓW×HB« Ô”=dJ¹

w Ôc? ? ?O? ? ?³?M« ÔnI?¹ U?? ? L? ? ? ÓnË Ô‰ËU?? ×?Ôð Ï«d?? Ó³? ?ÓŽ ÓW? ?LŁ ¨ÆÆÆÆ°o?K(« 5²?½uJ?*« t?? O? ? ²KI?? ? s Ó—«d?? ?H« U?? NMŽ Ô·d?? F¹ ô ÌW? ?O? ?¹—Uð åÎÈb?½ò‡Ð UNË ¨VKË ÌÂœË Ìr( s U?N½√ ÈuÝ ÔtÓuÔMÚÔ√ ÔW?KŁUL*« ÔWÒOMO?'« UN?Ô²Þ—Uš r Æ°5?M(«Ë b? ? ?Úłu« w Ó‚—U?? ? G« pKð s? d??¦? √ Óu?D¹ Ê√ lD²?? ¹ Wu?HD« rÓðU??Ð …—u?N?L*« …uD)« ”U?? ? ? ? H?½_« »U?? ? ? ? C? ? ? ? ?Ð v?]M?×?Ô*« s? Ï×U?? ? ?š Ôt½Q?? ? ? Ë ¨W? ? ? LÞö?? ? ?²?*« Íc« d??×?³« w vË_« t??²?ŠU??³?Ý 5ÐË Á—«u?? ? −?Ð ÔtÔ*«u?? ? Ž ÚX?×? ? ?²? ? ?H½« r ÎU? ? H¹d?? ?š Ó5F?З√ ÓWK?OÞ tz«b?? ?√ Æ°°bŠ«Ë ÏlOЗ UNÚDU¹ ÎW? ? ?L?ML?MÔ X?½UJ? Ów¼ U?? ? √ ¨ÆÆÆÆ Ód¼U U0— ¨ÎU?IÚ²?Ž UNÔ½«u√ ÔsC?²% ÓVJ½« t?½√ Ë√ ¨ÓÍU?³?uÐ Ìn?O? Ó«– ¨”—U Õ«b w >Í“«d?Oý Ì¡U²ý Ó«– U?? O? ? «d?? G? ? '« qÔI? ?ÔŽ s? ÓX]KÓH?Óð rŁ vKŽ ÓÃ]d? Ž Ê√ Ób? F?Ð b??$ v« ÓqŠ—Ë Î«dÓL Ój³NO UNzU0 ]r×²Ý«Ë ÓWKłœ ¨ÈdšÔ_« ¡U?×O?H« w ÎUÒO?Uý ÎUðuÔðË Ãu*« vK?Ž `²??HM*« d??×? ³« —«u??−ÐË ‚öD½ö? …]b? ÓFÔ*« Âö?? Š_«Ë o_«Ë Æ°ÊU¹bM=« bÚÓË Ó‚Úu Ê« Ó‰ËU?? ?Š rŁ ¨Îö? ? OK ÓœÓd? ? Óý ¨ÆÆÆÆ ÷u?? C? ? <« Ó„«– Ó…Óu? ?ÚN? ?Ó ÓwD?²1 U?NOMO?Ž w ÓVJ?O ¨ŸuK^C« ÓnKš ÔlÓÔ*Ë ¨‚u]A« Ô‚—«uÐ UNÚ²žU Ì«dD ÊUe« vKŽ ÊUJ*« ÔÕU²H½«Ë ¨œUI=ðù« W?½uJ??*« W]K?³? ? ? '« …d?? ? ? ÚC? ? ? ÓŠ w? v« W?IzU??Ò²« W?ÒO?I?ÚA?F« ÷u??O?ÔHUÐ ÎvN?? ?²?MÔ w? ¨=Íb?? ?d?? ?]« ‰u?KÔ(« ÓnK?š Ólu?? I? ? ²«Ë ÓœËb?? (« Ôi?d¹ œuLł s? …—=b×Ó²Ô*« W ]¹uÔN« ÊU?³CÔ ô Íc« ZM?H? Ýù« W¼öÐË d? −? (« Ó5ÐË dÒJ^UÐ dJ²FÔ*« ¡U*« 5Ð Ôe?=OLÔ¹ ÔtÚH?FÚÔð r Æ°ÆÆÆ¡U?*UÐ œ]bÓLÔ*« b?N]A« W?U*« d? w ÔW?ł=bN?²Ô*« ÔtÔÝU?H½√ 5z«b]M« 5?Ð ÔÂu?Ið w²?« ¨—«b?'« ≠ Z?? HM?³« ¡U?? N? ?²? ý« w? 5—U?? G« w ÎU? ? ö?? Ó„d?ð tMJ? ¨Ê«u?? ł—Ô_«Ë 5½_« ·Ëe?Ô½ 5Ð d? ?A? ?²M?*« ¡«u?? N« Ϋ—UÞ≈ ÓrÝd?O ÂUN?H²?Ýô« bO?ŽU&Ë «c?½√ U??¼ ¨ÆÆÆÆ∫«e?? ? ? ? ? ?O? U?½u?*« Óp?K? ²? 5Ð ÓwF?œË ÓwC?³½ ÎU?=bI?Ô pÓU?√ ÔÕu?³¹ ÎU½«uMŽË ¨ÌœU?L²?Ž« Ó‚«—Ë√ p¹b¹ 5Ð ^b? ?²?9 w²« q?O? ?U?? H? ?²« Òq?JÐ å¡U?? ? ? ? ? ?(«ò 5?ÐË å‰«Òb? «òË åÊu?ÒM?«ò ^VŠÔ√ U?? ? L? ? ? p?^³? ? ?ŠÔ√ ¨ÆÆÆÆå¡U?? ? ³«òË s? Ôq−?? ? ? ?š√ ôË ¨ÓwK?√Ë Ów?Šd?? ? ? Ôł åWJzö*« qO???žò‡ ÔiO?√Ë ¨U??Nu? ôË ¨wLKÔŠË w?d?Š sŽ wŽU??œ w qł√ s d? ×?³?« »u?— sŽ wM?OM¦Ôð v?]LK?Ô*« Èb?]M?«Ë «—U?? ? ? ×?Ó*« Êu?? ? ? ôË ¨U¹«d?*« ÔW? ? ?³? ? F? ô ¨‚u?? ?d?? ? Ô³?UÐ ëu?? ? ?_« 5Ð Ô…d?? ? ?A? ? ?²?M*« Ô‰«u?¼_« s Ϋd??O? ¦? ^e? ÓH? Ó²? ÝÔ√Ë ¨ÆÆÆÆ°¡«u½_«Ë sz«b?*« sË ¨«d?? ?=×? ? ?ÓB? ? Ó²Ô*« q?ÓIÔ*« Ôu1Ë ¨ÔoÚH? Ó)« U??N?O? ÔfÓ³? ÚOÓ¹ w²«

åw UI¦« ÍbHB« e dò w WO UIŁË WOM UÞUA½

å·eF« w W¦U¦« WOMÞu« …«—U³*«ò ÂU²²š« …uK(«Æœ ÁÒu?½Ë ¨å‰U?L? '«Ë d??O? )«Ë W?F?U??ł w W?³KD« ÊËR??ý WM−KÐò rOJ?×? ²« W?M' œu??N? ?−ÐË bML?K³« …«—U??³*« ÕU?? $≈ w rN??Ý√ s? qJÐË Æå·eF« w W¦U¦« WOMÞu« w½U?³Þd??I« UJO½Ëd?O? XŁÒb?%Ë w? »ö?D? « ÊËR?? ? ? ? ? ?ý V?²? J? s? œÒb? ? ł w?²« ¨b?ML?K³?« W?? ?F? ? ?U?? ?ł sŽ XŁb?? %Ë ¨vI??O? Ýu??L?K ¡ôu« ·«d?? ? B?½«Ë ÍœU*«ò U?MF?? ? «Ë …—«d?? ? U? q sŽ UMÐU?³?ýË UMðUÐU?ý rEF? u¼ U?? q v?« Íd¼u??łË wŠË— u¼ l?«b?« u?¼Ë ¨w?{d?? ? ? ? ? ŽË ÍœU?? ? ? ? ? ·eF« w WOMÞu« …«—U³*« rOEM² ·b?NÐ —U?²?O?G«Ë u½U?O?³?« w²¬ vKŽ qL?F?«Ë »U?³?A« V?¼«u? ·U?A? ²?« wU?²?UÐË ¨U?NKI?Ë U??N?²?O?L?Mð vKŽ r?U?? ? Ž w? Ÿ«bÐù« v?KŽ U?? ? ?N? ? ?Ò¦? ? ? Š sŽ VO??G?¹ Ê« œU?? Íc« vI??O? Ýu*« ÆåUMÐöÞË UMðU³UÞ ÂUL²¼« Êu?? ? OK?« ÍœUM?« fO?z— vI?√ rŁ wŠË s …b?? O? B? Í—u?? š ÂU??ÐÆœ WG vI?OÝu*«ò Ê« Ϋd³?²F ¨W?³ÝUM*« Z×?¹ W?? ?O? ? N?≈ W¹d?? ? ×? ? Ý ¨W?? ?O?½u?? ? ¡U?MÐ√ U?? ? ?L? ? ? U?? ? N? ? ? O« 5?Þö?? ? ?« rU?? ? ( W?? ?LK U?? ? N? ? ²Kð ¨åW?¹—U?? ?'« uР×u??ł ”bMN*« Êu??OK« W??IDM*« …«—U?? ? ? ?³?*« w? È√— YO?? ? ? ?Š b?¹b?? ? ? ?ý qL?? ?F? ÎU½«u?MŽò ·e?? ?FK? W?? ?OM?Þu« Æå…eO2 WÒKÞË eO2 ◊UA½Ë eO2 rK?O? ? ?H ÷d?? ? Ž …«—U?? ?³?*« qK?ðË ÃU?ð—u?? ? ³¹— W?ÐU?? ? ¦0 ¡U?? ? ł ¨w?IzU?ŁË d?O²??łU W?³UÞ ¨V¹œ q√ tðb?Ž√ XŽ“ËË ÆbMLK?³« W?F?U?ł w Âö?Ž≈ q? s s?¹ezU?? ? ?H?« vK?Ž ez«u?? ? ?'« ·U?²¼Æœ sKŽ√ ÂU²?)« wË ¨U¾?H« q³?? ? s ·e?? ?F?« ¡bÐ s?Ž Í—u?? ?š qO?²?u? qH?Š rO√ U?L? ¨s¹—U?³?²*« Æ—uC(« ·dý vKŽ ¿¿¿

w«u?? ?²?« vK?Ž W?? ?¦U?? ?¦« W?M?K “—bO fKЫdÞ e½u?O ÍœU½ qH²Š« W??? ?ÝR??òË b?MLK³« W?? F? U?? ł l …«—U?? ?³*«ò ÂU?? ?²? ? ²? ? šU?Ð ¨åÍb?? ?H? ? B« u½UOÐ ≠ ·eF« w W¦U¦« WOMÞu« e?? ?d?? ò Õd?? ?? ? v?KŽ ¨å—U?? ?²? ?O? ? žË fOz— —uC×Ð ¨åwU?I¦« ÍbHB« r?KŽ —œU?? ? ?I«b?? ? ?³? ? ? Ž ¡UM?O*« W?¹bK?Р×uł ÊuOK« WIDM*« rUŠ ¨s¹b« Êu?? ?OK« r?U?? (« VzU?½Ë b¹b?? ?ý uÐ oÐU?? ? « r?U?? ?(«Ë ¨…—U?? ? AÐ b?? ? OË Ê«uD½√Æœ ¨«d?L?Ý uÐ√ d?OL?Ý Êu?OK« ÊËR?? ?ý V²?J b?? ?O? ? L? ? ?Ž fłd?? ?ł ¨b?ML?K³?« W?? ? F? ? ? U?? ? ł w? »öD?« w? Íu?Ðd?? ? ? ? ? ?²?« ŸU?D?I? « o??M?Ë vHD?B?Æœ åÍb??H? B« W???ÝR??ò U?OKŽUH« s d?O?³ œb?ŽË ¨…uK(« WOŽUL²łô«Ë WOFU'«Ë W¹e½uOK« Áu?? ?łËË W?? ?O? ?U?? ?I? ? ¦«Ë W?¹uÐd?? ?²«Ë ÆWOMË WOdB Xd??ý√ Íc« wU??²?)« qH??(« ¨W?? B? B? ?? ?²? W?? OM W?M' t??O?KŽ W?LK r?Ł wMÞu« b?O?AMU?Ð `²?²?« …«—U?? ³*« WM' W?? ? O?z— s VO?? Šdð Ê« v« W?²?ô ¨”ËÒd? ł …b½— Êu?OK« ¨W?? O? I? ?O? Ýu*« W?? OMÞu?« UMð«—U?? ³? ò Ϋe?— b?žË ¨YU?¦« U?N?U?Ž qšbð ÆåWO½UM³K« UM²³O³ý l q«u²K W?? ? ? ? ?ÝR?? ? ?ò W?? ? LK? X½U?? ? r?Ł vH?DB?? ?Æœ U¼U?? ?I?√ åÍb?? ?H? ? B« w —u?? ?C? ? ?(UÐ ÎU? ? ³? ? Šd?? ? …u?K(« åwU?I?¦« Íb?H?B« e?d?ò »U?Š—ò W??O½U?? ¦« WM?K nO??C? ²? ?¹ Íc« W?? ? OM?Þu« …«—U?? ? ³*« ¨w?«u?? ? ²« v?KŽ U??N?LEM?¹ w²« ·e?F« w? W?¦U??¦« p–Ë ¨“—b?O fK?ЫdÞ e½u?O ÍœU½ w?U?? ? ? ?I? ? ? ?¦?« t?? ? ? ?«d?? ? ? Š —U?Þ≈ w? v?« vd?¹ Íc« w?ŽU?? ? L? ? ? ²? ? ?łô«Ë vKŽ Á—u??C?Š Ϋ“Òe?F? ¨l³??Ý «uMÝ sHK s{U?×? W?OUL?A« UM²?ŠU?Ý

wÝËd« ÷dF*« s

÷ËdF« åwUI¦« Íb?HB« edò U?? L?MO?? ?« ÍœU½ Âö?? _ W?? O?½U?? :« q s ¡U?ŁöŁ ‰Ë√ w p–Ë ¨≤∞∞π rKO ∫÷Ëd?F« XMLCð bË ¨d?Ný wðU?? O? ? u?? « ån¹d?? ?)« Êuð«—U?? ò d?? ? ?LM?«òË ¨W?¹e?? ? ?OK?J½ö? r?łd?? ? ²?*« q?O? ? ? ? ? ? ¦?9 s? w?U?D? ¹ô« åZ?K?¦?«Ë u¼Ë ¨w?MG?? ? OM?OÐ u?ðd?? ?O?ÐË— ëd?? ?š≈Ë U¹b?? ? O? ? uJ?« Âö?? ?√ sL?? ?{ ×b?M¹ ed*« …d¹b —uC×Ð ¨WO½UËd«Ë …b?? ? ?O? ? ? ?« w?U?D¹ô« w?U?? ? ?I? ? ? ¦?« Ætðu UMO²¹d

ås¹√ v≈òË åUNK WBI«ò X½U ¨÷Ëd?F« s ÊUM³ W?BŠ ∫Ê«uM?FÐ d?? ?O? ?B? ? ‰Ë_« ∫ 5?LK?O? ? »U?? A« Ãd??? ?LK? åU??NK? W??B? ?I«ò l? qL?? ? ?Ž Íc?« Âu?KÝ e?? ? ? ²? ? ? F? ? ? vK?Ž tzU?? ?b?? √ s? W?? Žu?? ?L? ?−? ? wI?³D« ËU?H? ²« ÷d?ŽË ¨t?łU?²½≈ ÂU?Ë ¨w?½UM³K« lL??²?:« U?¾? 5Ð l —«u?? ? ×Ð q?Þ— ÊU?? ?ł w?ö?? ?Žô« w d¹u?B?²?« W?I¹dÞ ‰u?Š Ãd?<« ·b?N«Ë W?F?{«u?²?*« U½UJô« qþ qLŠ b?I ¨w½U¦« rKO?H« U√ ÆtM ×u??ł Ãd??? ?LK ås¹√ v?«ò ∫Ê«uMŽ tL?KOË ¨÷dF?« dCŠ Íc« d?B½ W¹e?? OKJ?½ô« 5²?? GK« v« r?łd??²? ? „—Uý ¨w½UM³ ÃU²½≈ s WO½dH«Ë ¨ULMOK w*UF« åÊUò ÊUłdN w ÆlL²:UÐ ÎUIOŁË ÎUÞU³ð—« j³ðdË

bNF*« …cðUÝ«Ë »uNKý

U?Nz«œ√ ‰ö?š s wÐd?F« —uN?L?'« 5ÐdD*« —U?³J? W?e?²K*« U?OMžú w½U?? ?¦« qH?? ?(« sL?? CðË Æ»d?? ?F« WO*UŽ UŽuDI* u½UO³« vKŽ ÎUeŽ qO?? ²? Ý√® ∫åb?? N? F?*«ò »öÞ ÁU??O? ?Š√ ¨b?? O? ?Ž …—U?? ?Ý ¨‰U?? O? ? q√ ¨w?K²?? Ý« ¨vHDB wU?Ý ¨vOŽ XO?ł—uł U?? ?? ? O?≈ ¨w½U?? ?O? ? ? w ¨»u¹√ U?? ? ²¹— …œU??O? IÐ ©œu??L? Š .d??Ë ”u½U??OM ∫»öD«Ë ¨d?OH? Í—U? rNð–U²?Ý√ ¨Êu?ON? UO½uD½√ ¨q¹«d?³ł ×u?ł® ©q¹«d?? ³? ?ł UM¹—U?? Ë tK«b?? ³? ?Ž U1— Æq³K³Ý bL× r¼–U²Ý√ …œUOIÐ

wÝË— UŠu ÷dF w ‰U??L?A« W??ŽU? b??N?ý U??L? ÎôU?? L? ?Ž√ lL?? ł ÎU? ?{d?? F? ? åe?? d*«ò U?L?O?I? U?O?ÝË— U?½UM fL?) w? «u?? ? ?C? ? ? Ž s?¼Ë fK?ЫdÞ w? ¨Art Master Studio W?? ? ? O? ? ? ? F? ? ? ?L? ? ? ?ł ¨rÝd« o?A?ŽË W??³¼u*« sN??²? F?L? ł ö?zU?? ? Ž s b?? ? ?A? ? ?Š —u?? ? C? ? ?×?Ð ÆsNzUb√Ë U½UMH«

≤∞∞π ULMO « ÍœU½ wU??I? ¦« e??d*« 5Ð ÊËU??F? ²UÐË f²?½U?? d?? Ý b?? ?N? ?F? ? Ë ¨w½d?? ?H« W?UI?¦K wU?D¹ô« bN?F*«Ë ¨Ëd?OÐ ¨wÐd?? F« w½U*_« v?I? ²K*«Ë ¨Ëd?? OÐ WÝRòË ¨wÝËd« wUI¦« ed*«Ë Õd??? vKŽ d??L? ?²? ð ¨åÍb??H? B«

åwU?I¦« Íb?HB« e?dò b?Ný ¨…e?O? L?²? W??OMË W?O? H?O?I? ¦ð Z«dÐ W??O? I? O? ?Ýu*« ÷Ëd??F« 5Ð X?ŽuMð ÷d?F? Ë ¨wMÞu« —«u??²?d??½uJK WOzULMOÝ Âö?√Ë ¨UOÝË— U½UMH ULMOÝ ÷ËdŽ w WO³Mł√Ë WO½UM³ wMÞu?« b?N? F*«ò rÒE?½ b?I? Æ≤∞∞π 5K?H? ? Š åv?I? ? O? ? Ýu?? ? LK? wU?? ? F« …dO?³J« W½UMHK ‰Ë_« ¨5O?IO?Ýu W?OzUM?ž W?O??√ w »u?N?Ký …b¹U?Ž …c?ðU?? ? ? Ý√ U?? ? ? N? ? ? ? Òb? ? ? ? W?? ? ? O?Ðd?? ? ? Ž ¨œu?Ž ≠ —U$ bU?š® —«u?²d?½uJ« b?? ?L? ?Š√ ¨W?K³Þ ≠ ◊U?? ?O? ? š d?? U?? ?Ž ≠ ”UDž ÂU?žd?{ ¨·œ ≠ w?ðUJFJ« —U?? ? ?A?¹— ¨VN?K?Ý X−?? ? ? NÐ ¨Êu?½U?? ? ? ¨ÊU?? L? ≠ w?«d?? d?? O? ?√Ë XHb?M …b?¹U?? ? ŽË Æ©ÍU½ ≠ b?¹u?? ? Ý Ê«uD?½√Ë UNdŽ ¨…ÒœU?ł WO½UM³ W½UM »uNKý

±∂ ≠ œ—u« ‚—Ë vK ¨b¹bł ÕU³ Òq¼ w²OÐ „U?³ý v« —u?HB?F« œUŽË ÆoO²F« vKŽ pýu? wKO Ê« Ád?³?š√ s ÆøqOŠd« W?? ?“U?? Ž …d?¼e« ÊQÐ t?? ?LK?Ž√ s ¨øoOŠd« d−¼ vKŽ ¨ÎU½U− UN«—Ë√ ÈbM« ÒV×¹ w ÆÚqOKF« UN³K Õdł ÓwHA²

∫YUŁ oBK —cŽ ÊËbÐ cOö?²« Èb »UOG« WKŠd?*« w ÎU? O? F? O? ³Þ Ϋd??√ `³??B¹ ¨W?? ?O? ? ?Ý«—b« W?M?« s …d?? ? O? ? š_« Á¬ Âu¹ò c??O?ö??²« —u??C?Š `³??B¹Ë ÆWFÞUI²*« ULKJU å_ Âu¹Ë ∫lЫ— oBK cOö²« Èb WOöJ« UIe« rzU?²ý U?NðU?OÞ w qL?%Ë W?³Žd? U?NF? qU?F?²« ÆÊ«–ü« U?N dF?A?Ið ô w ÎU?dŠË Ϋd?O?³ Ϋ—c?Š VKD²¹ ¨r¼b?MŽ rz«œ »UD?š v« ‰Òu? ?×? ?²ð fO U??NÒKŠË …d?O? ³? WK?JA? U??NMJ t??³? ²M¹ qN?? ¨U¼b??ŠË W??Ý—b*« b??OÐ Æøq¼_«

∫‰Ë√ oBK c??O? öð Èb d??L? ²? *« ‰«R??« qO?? ?łQ?ð W?? O?½UJ?≈ sŽ «œU?? ?N? ? A« XOG√ q?¼Ë ¨WOL?Ýd« U½U×?²ô« UöŽ sŽË øU¼bOŽ«u XÒbFð Ë« s p?UM¼ U?? v« ø‚U?? ×?K²?? Ýô« s ·u?? ?šË oK? vKŽ ‰b?ð WK¾?? ?Ý√ ÆbG« ∫ÊUŁ oBK d?? ?N? ? A« ¨l?ÝU?? ?²« d?? ?N? ? A?« t½≈ ¨U¹u?½U??¦?«Ë ”—«b*« w VF?? _« ¨W??O? H? O?B?« WKDF« …œôË —UE?²½UÐ …cðU?Ý_«Ë cO?ö?²« s q wÒKB¹ ÂU?F« ¡U??N?²½ô ¨W??O?Ý—b*« «—«œô«Ë ÆWöÝË dOš vKŽ wÝ«—b«

ÆÆÆ—UC²Š«Ë ÏXÚLÓ ÆÆdŁUM² ÌœUd ÆÆaUA« d−A« Ìb? ? ž s ÆÆU?? ?N¹d?? Ó²? ? ÚFÓ¹ Ô·u?? ?)«Ë ÆÆÔtÓUŠ— ^jÔ×Ó¹ ÆƉuN− ÆÆÆUE×K« U¹UMŁ 5Ð ¿¿¿ ÆÆøÆÆwIÐ «–U —UC²Š«Ë ÆÆw{U*« U?–dý dOž ÆÆtOŽ«—– j³¹ ÆÆøÆÆwIÐ «–U ÆÆœ—U³« qÒQ²« ÈuÝ ÆÆÆtðUIÓHÓš ^bÔFÓ¹ Íc« VKI«Ë ¿¿¿ ÆÆÏΔœU¼ Ï—u³Ž ÆÆeł«uŠ ÊËœ ÆÆdÓš¬ ÌrÓUŽ u×½ ÆÆ…dE?²ÚM?Ô W¹U?? ?N?½ s Ï»«d?? ? ²? ? « ÆÆd³B« ⁄—UHÐ ÆÆ^nK¹ vI³OÝ ÏXLË ÆÆÆdOGB« ‰eM*« p– Ó¡Uł—√ wЫdŽ qO³½

ÆÆœuÝ√ ÏÊUšœ ÆÆÆbÓŽUB²¹ ÆÆVD(« ‚«d²Š« ÔuË lÒÐd²*« ÆÆXL?ÒB« Ó‰UË√ Ôd?UÔ¹ ÆÆdOGB« ‰eM*« p– ¡Uł—√ w ÏÊu??O? ŽË ÆÆo³??F?¹ ¡·Òb« s yu? ł Òj×¹ v²Š ¡U*« ¡UH²š« ÆÆÔV«dÔð ÆÆÊu?? ? H? ? ? '« w Ôt?ÓU?? ? I?Ł√ ÆÆÈdJ?« ÆÆoOLŽ ÏU³ÔÝ ÔtÔFÓ³Ú²¹ ÆÆÆd−H« v²Š ¿¿¿ ÆÆÏsLÚOÓNÔ ÏÊuJÝ ÆÆd?? ? ?Óšü«Ë 5?(« 5Ð Ôt? ? ? ÔF?ÓDÚI?Óð ÆÆÆŸuÔœ Ô—«b×½«Ë ÆÆÏ«bÒNMð ÆÆWI³ÚDÔ ÔÁUHÒA« w? Ôl?³? ? ? ?I?¹ ÆÆœu?? ? ? ?Ý_« ^d? ? ? ?N?«Ë ÆÆW¹Ë«e« ÆƉUIÔ¹ ÓÂö ô ‰Òu? ?% w ÆÆÔ‚=b? ?Ó×?Ôð ÔÊu?? O? ?FU?? 

¡UA½ù« WHO×B« v≈ WKÝd*« —uB« Ê√ v« XHKð nOý—√ w kH% qÐ UNÐU×√ v≈ œdð ô

w UI¦« wL¼œ_« œuL× e d UuKF*«Ë ÀU×Ð_«Ë oOŁu²K dObð UOKLŽ qLJ²ð ô v²Š ÆÆÆ ¡öN'«Ë qN'« Íb¹QÐ WM¹b*« À«dðË a¹—Uð åwL¼œ_« œuL× e d nOý—√ sò W¹Ë«“ ≤∞∞π —U¹√ ∏ WFL'« ≠ å¡UA½ù«ò ¿¿¿

¡ULKF«Ë rKF« WM¹b UN½√ Òô≈ ¨wNIH« wŽdA« V½U'UÐ wŠuð X½U Ê≈Ë ¨WOLð w¼ Ê≈ Æt?? ²¹d??ŠË t?? ²? ?«d??Ë ÊU?? ½ôUÐ r²?? N¹ rK?Ž q ‰UDð Ê« s?J1 W?¾? d?³?Ž sJË ¨…b¼U??ł vF?ð ¡U?L?KF«Ë rKF« WM¹b?? ¨fKЫdÞ W??N? ł«u* t??O?KŽ WEU??×? U?? N? ¹—Uð s iN?Mð Ê√ ¨WKO?K …e¹e??Ž U??N?M W??O? ?U??I? ?¦« ¨U??NK? …b??F? _« v?KŽ WŁb?? ×? ²? ?*« U¹U??C? ?I« ÆUL¼dOžË WO½«dLF«Ë ¨¡U?LKF«Ë rKF« ÊUJ ¡öN?'«Ë qN?'« œu¹ 5Š WKJA? w¼ v« œUM²?ÝôU?Ð t?²KF? d¹d?³?²? b?Š«u« `DM²¹ Ê« d?³? _« WKJA*«Ë ‰U?Ë_« lDIÐ Òô≈ rO?I?²?ð ô WŁ«b?(« ÊQ?Ë ¨…d?U?F*«Ë —uD²« ¨wU²UÐË ÆUFL²−LKË ÊbLK ¡wC*« À«d²«Ë Òw(« a¹—U²« l »—UI½ nO? ∫w¼ Êb*« —uDð w WŠËdD*« WLz«b« W?OUJýô« ÊS W¹u??N« s?Ž ÃËd??)« ÊËœ W?O?½«d??L? F«Ë W??O? ŽU??L? ²? łô« 5ð—U??L? F« w²« W1b?I« ¡UO?Š_« l ¡UO?Š_« Wö?Ž sÒ²LÔð nO? ø¡UL?²½ô«Ë s s¹b?OH²? rN¼U?³ł ‚d?FÐ U¼uMÐ q qÐ ¨U½œ«bł√ U?NO? ‘UŽ «uMÐ rN½√Ë WU?š ¨UNOKŽ ÿUH?(« V−¹ w²« WO½«dL?F« rNЗU& w ‰U?(« w¼ UL? ¨U?N²?OЫu? X²³Ł√ b?Ë ¨r¼d?BŽ U?Ý«—œ oË ‚uò‡Ð W?ËdF*« ¡UMO*« s WO?ÐdG« WIDM*« w œ«b?ł_« sJÝ ÂbŽ qÐ ¨W(U*« `¹d« …u? ÂU√ …d−?ý Ë« d−Š bL?B¹ ô YOŠ å`¹d« Ê« b?FÐ WKOKF« rzU?M« r?NKBð YO?Š W?Od?A« W?IDM*« «Ë—U?²?š« jI?Ý√ s sJË ÆÕU¹—_« s —U?³?G« ¨U?O?C?L(« —U?−?ý√ wÒH?Bð w Í«d?« jIÝ√ s?Ë øWO?{UI« W?ÐdCUÐ U?O?CL?(« —U−?ý√ ÆÆÆøÆÆÆsË øÆÆÆsË øÆÆÆsË øW²OL*« WÐdCUÐ q²« WŠUÝ U?Ë Ã«—U? ¡U?A½SÐ W??³?žd« s t?²?I¹b?ŠË qu?½ d?B? c?I½√ s ·d?? F?¹ ÊU?? Íc« q?u½ dE?½ b?? F?ÔÐ U¼c?? I?½√ øW?? ID?M*« w t?ÐU?? ý W??N? łË d??O? O? Gð U??N? O? lM1 W??ÒO? Ë V²J? ¨W?O?½U??½ô« W??O? ? HM« W?łU?×Ð s×½ r Æqu?½ qu½ ‰¬ v« t?²?³¼ œu?Fð Òô≈Ë ‰U?L?F?²?Ýô« YOŠ ¨fKЫdÞ w WÒK «u?׳√ b?Ë ¨bOF³« dEM« »U?×√ v« fK?ЫdÞ XÒu? ?% YO?? ŠË ¨fÐU??O?«Ë d??C? ?š_« ·d?? −¹ ÊuÞU?? ³« UNMJ¹ w²« U¹UM³« U?NO »—UI²ð ¨WO?½uÞUÐ UFÒÐd v« ¡UMO*«Ë U?FÐd*« Ác¼ ‰Òu?ײð YO?Š ¨W?HK²<« U?F?L²?:« ¡UMÐ√ s Z¹e? ÎU? O? ŽU??L? ²? ł« ¨iF??³« U??N? C? FÐ sŽ We??F?M sJÝ åo¹œU?Mò v« ÆÁdOžË q«u?Ž ld ÊQ?A« »U?×?√ bMŽ rz«b« ”u?N« «c¼ V³?Ý U? WM¹b?? v« ‰Òu? ×?²ð Ê« W?M¹b*« —b? ÊQ??Ë ø¡UM³?« w —U?L? ¦?²? Ýô« fHM²¹ U??ŠU?0 rFMð W?Šd? W?D?³M ÊuJð Ê« ‰bÐ W?O?U?F?²? ÆU¼ƒUMÐ√ UNO W?I?O?²?F« u?O?³« w sU?« U?N?O? Èd¹ WM¹b? U½œ«b?ł√ UMŁ—Ë√ À—ù« «c?NÐ UMÞÒd? ÂuO«Ë Æ—u?¦¹Ë Ãu1 Ϋd?×ÐË ZK¦UÐ ÎöK?J Îö³?ł »U?F√ vKŽ W?L?zU?I« W?N?U?²« W?ž—U?H« W?O?MÐ_« Òô≈ Èd½ ô U½d?B? Æo³(« UJMðË qH½dI«Ë 5LÝUO« »UF√ ‰bÐ ÊuÞU³« Æs“ U¹ ÆÆÆŒ¬ Uuð tK«b³Ž ÊUłÆœ toumaj@inco.com.lb


W¾OÐË W{U¹—

∂≤ WM« ≠ ∂π∏∞ œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∞ tO o«u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ±μ WFL'«

WFO³D« w Âu¹ ∫Êu²H w Âd bŽœË b¹d WOL×

WOL;« w UÞUAMK ×b

å‰UDÐ_« WKOò ‰UDÐ√ ÂÒdJ¹ Í«—uU «

tO³Žô ÂÒdJ¹ fKЫdÞ bײ*« W ÒdA …—u r²Òb ∫ÍbHB« bLŠ√

WOL;« 5dJ*« ‰UDÐ_« l wJ¹dŠË ’UB Æœ

rU?F?« w w¾?O? ³« dJH« t??−?Ò²¹ ÊU½ô« WŠ«d UOL;« dOuð v« U?? N? ?O? ? ÀU?? Ž w²?« ÷—_« W?? Š«dË ÆW?¾? O?³K? ÎU?N¹u?A?ðË Î«œU?? ÊU??½ô« W?¹œd?? ? ? H?« «—œU?? ? ? ³?*« Êu?J?ð b?? ? ? Ë wF« ¡«—Ë w¼ ÊUM?³ w WOK¼_«Ë Ë« U?NM WÒ¹dÐ ¨U?O?L?×? 5Qð v« W¹d?³« UO?L;« Ác¼ sË ÆW¹d?×Ð …bKÐ w Âd?? b?ŽœË b¹d? W?O? L?×? WOL?;« Ác¼ Æ…—uJ« ¡UC ¨Êu?²H bMLK³« WFU' Âd b¹dÆœ UN³¼Ë À«d²« vKŽ ÎUþUH?ŠË tÒ³( ΫbOKð ÊuJ² ¨Êu?²?H tðbKÐ w w?FO?³D« W¹uÐd?²?« UÞU?AMK ÎU?L?z«œ ÎU?Šd? ÆWO¾O³«Ë WOŽUL²łô«Ë ∑∞ v«uŠ W?OL;« WŠU? mK³ð ‰U?? ? ? ? ?³? ? ? ? ? '« v?K?Ž q?D?ðË ¨≤ n?√ q?J?A?ðË ¨…d?? ? ? ? ? ŠU?? ? ? ? ? ?« ÊU?¹œu?«Ë U?? ? Šu? vK?Ž ÎöD? U?? ? N? ? ?F? ? ?u?0 u?OÐ U?N?O? Ÿ“u²?ð W¹œdł W?O?F?O?³Þ ÆU??NU?L? łË W??F?O? ³D« l v?A?L? ²ð —U?? ?−? ? ý√ W?? ?O? ? L? ? ?;« w d?? ?A? ? ²?Mð V??K?Þ_«Ë d??Ðu??M? B?«Ë ÊU??¹b??M?? « s? Ê«u√ v?« W?? ? ? U?? ? ? {≈ ¨U?M?OJ?«Ë bMŽ p?N? ł«u¹ ÆU?? ŽË—e*«Ë —U¼“_« ‰¬ s wÒM V?B½ W?O?L? ;« qšb?

WŠU« ≠ WOL;«

Ác¼ ÆU?? N? ? «dÞ√ vK?Ž Ë« W?? O? ?L? ?;« ¨Êu?²?H? …bKÐ w W?F?«u« W?O?L?;« ¨rK ∑ UJý sŽ bF?³ð ¨…—uJ« ¡UC …b?O?Ý d?¹œ ‚d?H? s U?N? O« qBðË ≠ U?Jý œ«d?? ? ?²? ? ? Ýu?ðË√ v?KŽ W?¹—uM?« ‘U?? ? ×M?Ý«— «bK?Ð d?? ?³? ? ?Ž Ëd?? ? OÐ w¼Ë ¨Êu?²?H?Ë …—u?³?F? ²ÐË UðU?Šd?H? W?¹œË_« öD?0 …d?? ? ŠU?? ? ?Ý o¹d?Þ ÆW¹ËdI« WOMÐ_«Ë ‰ö²«Ë øs¹dz«e?K W??O? L? ;« sÒRð «–U?? l W?u?I?? U?ŠU?? rN sRð Âu¹ WOC9Ë ¡«uAU?Ð ÂUOIK sU√ d?? uð l W?? F? O? ?³D?« ÊU??C? ?Š√ w s ¨—U?? NM« W?? O? C9 U?? eK²?? ? s W?³?«d? l ¨U??U?L?ŠË a³D Êu?? B?¹Ë W?? O? ?L? ?;U?Ð r²?? N¹ —u?ÞU½ j??Ð√ vK?Ž k?U?? ? ? ?×¹Ë U?¼—u?? ? ? ?√ WOL;« W¾?OÐ vKŽ WEU;« ΔœU³ «u?½uJ?O s?¹dz«e?« l ÊËU?? ? ?F? ? ?²?«Ë `²Hð w²«Ë ¨WOL;« ÁcN ¡Ub√ Ÿu?? ? ? ?³? ? ? ? Ý_« ÂU?¹√ W?K?OÞ U?? ? ? ?N?Ыu?Ð√ „UJ²?Šô« w 5³ž«dKË özU?FK w l²?2 Âu¹ ¡U??C? Ë W??F? O? ³?DUÐ ¨Âö?? ? ? ??«Ë ¡Ëb?? ? ? ?N?« s? ¡«u?? ? ? ?ł√ s? —UŁü« i?FÐ v?KŽ ·d?? ? ?F? ? ?²?«Ë …—U¹e? œu??F? ?B«Ë ¨W?1b?? W??O? ?³? ?√ vKŽ√ w? W??O½U??Ëd« s«b?*« iFÐ ÎU?C¹√ 5³??ž«dK sJ1 U?L? ¨q³?'« w?? ? –u?Ł—_« Êu?? ? ²? ? H? ? ? d?¹œ …—U¹“ Íd ·dł X% lÐUI« ¨—ËU:« Íc« “u?? '« d?? N½ …—U?¹“Ë ¨wF?? O? ?³Þ t?? łÒd? Fð ‰U?? L? −?Ð Íœ«u« ‚d??²? ?¹ …bKÐ ‰U??L? −Ð l²??L? ²« v« W??U??{≈ ÆWDO;« WIDM*«Ë Êu²H wu)« Íe—

UNDO?% WŠ«d²Ý« jÝË ’u?³BÐ »U?? ?B? ? Ž_« `¹dð w?²« Ÿ—e?« Ÿ«u½√ W?OL?;« uł v« ‰u?šbK pKÒ¼RðË »Ë—œ d³Ž —U−ý_« jÝË wFO³D« o¹dÞ 5uFLKË ¨Î«œuF WOËœU ×U?? š XeUÐ W?? ýËd??H? ? W??U?? š U??ŠU??*« v« ‰u??uK W??O? L? ;« jÝË Òd?Š XË ¡U?C?I WB?B?<«

m?MO?? ? ? ? ? ? u?Ð pO?J« W?? ? ? {U¹— w? e?? ? ? O? ? ? L? ? ? ?²?ð ‰Ëœ vK?Ž Âb?? ? ? I? ? ? ²?¹Ë qÐ ¨ô ¨W?? L? ?? ? C« U?? NðU?? O?½«e?? O0 U?NðU?³??²M* U¼b?dð w²« WKzU?N« W??O*U??F?« v« ‰u??uK W??O? ?{U¹d« s rždU?³ ¨Z?¹u²?²« W?ÒBM d³?Ž U??½U??J? ≈ s?? r?žd??U??ÐË ¨«c??¼ q?? ‰UDÐ√ v?I?³?¹ W?F? {«u??²*« w½UM?³K« ÊuMH« ‘d?Ž vKŽ 5FÒÐd?²? ÊUM³ …uIÐ 5×K rU?F« w WOU²I« ÆåWOMÞu«Ë W1eF«Ë …œ«—ô« dJAÐ t??²? LK ’U??ÒB?Æœ r²??šË Íœd qJAÐ bŽU¹Ë bŽUÝ s q W?? ¹b?? ½_« Ác?? ?¼Ë ‰U?? D? ?Ð_« ¡ôR?? ¼ UNÐ dH¹ ZzU?²½ oOI%Ë ‰uuK ‰UDÐ_ oOu²« ÎUOML² w½UM³ q ΫbŽ«ËË ¨WœUI« rNðô«e½ w ÊUM³ ôuD?³« rOE?Mð w —«d?? L? ²? ?Ýô« ‰UDÐ_« Z¹dðË W?O*UF«Ë WOËb« WO*U?F« »UI_« oO?I%Ë 5Зb*«Ë ’U?? ?ÒB? ? Æœ r?ÒKÝ U?¼b?? ?FÐ ÆÊU?M³?K ŸË—b?«Ë e??z«u?? ? ? ? ? ?'« w?J? ¹d?? ? ? ? ? ?ŠË lOL?'« wŽœË ¨‰UDÐú W¹—U?c²« cš√Ë W³ÝUM*UÐ qO²u qHŠ v« ÆW¹—Uc²« —uB«

w{U¹d« Í«—u??U?« ÍœU?½ ÂÒd? b«d?? ?O? ?≈ò W?? ?d?? ý l ÊËU?? ?F? ?²?UÐ 5?O?½UM?³?K?« ‰U?D?Ð_« å—u?? ? ? ?³? ? ? ? Ý w rUF« ‰UDÐ√ »U?IQÐ s¹ezUH« w? mM?O? ? ? ? ? ? ?uÐ p?OJ?« W?? ? ?{U?¹— w d?? ?ł w?²« W?? ?OËb« W?uD?³« b?O?ý— ÷d?F? w? «d9R*« W?ŽU? d?? ? N? ? ?A?« d?? ? š«Ë√ w?Ëb« w?«d?? ? ∫«œU?? ? ? ? ? %ô« ·«d?? ? ? ? ? ýS?Ð w?{U?*« w?Ëb?«Ë Íu?? ? ? ? O? ? ? ? ?Ýü« ¨w½U?M?³?K?« ÆmMOuÐ pOJ« W{U¹d ‰U?D?Ð_UÐ V?O? ? ? ? Šd?? ? ? ²?« b?? ? ? F?Ð V??²?J? *« d?¹b?? ? ? ? ? ? ? ? s? 5??O?Ëb??« Íu?? ? O? ? ? Ýü« œU?? ? %ö? w?ö?? ? Žô« w½«œ q?O? ? e?« mMO?? ? ? ? uÐ p?OJ?K d?? ?C? ? š ¨—u?JÐ t?Þ ∫r¼Ë ¨wJ?¹d?? ?Š oO?? ?uð ¨…e?? L? ? Š lO?З ¨w−M?d?? œ X½U?? ¨wÐu¹_« tK«b??³?ŽË ’U??ÒB? Íu?? O? ?Ýü« œU?? %ô« f?Ozd W?? L?K ’U?ÒB? bOËÆœ Í«—u?U?« ÍœU½Ë r??¼“u?? ? ? ? ? ? ? ‰U?D? Ðú? „—U??Ð Íc?« r¼U?¹≈ ÎU? O? ?Ž«œ ¨W?? O*U?? F?« »U??I?_UÐ ÕU−M« o¹dÞ „uKÝ w W?FÐU²LK d?L²?*« V¹—b²« d?³Ž W?Ou?−M«Ë w Ê_ ¨”Ë—b*«Ë rÒEM*«Ë »Ëƒb«Ë ÊUM?³ r?Ýô W?? ?F? ? — ÕU?? ?−M?« p– ÆÎUO*UŽ ÊUM³ q?²?×¹ò ∫’U??ÒB? Æœ lÐUðË WO?*UF« WÞ—U?)« vKŽ ÎUU¼ Ϋe?d

W¹d׳« W¾O³« œbNð —UDš√ ∫¡UMO*« w W¾O³« W¹UŽ— WM' qJ?AÐË U?? ?NK W?¹d?? ×? ? ³« «Ëd?? ?¦« U0 ·«b?_« q?I½ lMË Â«b?²? ? v« W?? IDM s? ¡U??Oðu?? ²« U??N? ?O? q?JA?Ð U?¼b?? ? ? O? ? ? ? l?M?Ë Èd?? ? ? š√ ÆU¼dŁUJð rÝ«u w Ë« n×− hI?½ Ê« WM?−K?« »U?? ?²? ? b?? ?√Ë w? q??K?š v?« ÍœR?¹ ·«b?? ? ? ? ? ? _« W?K?K?«Ë W¹d?? ? ×? ? ?³?« W?? ? ¾? ? ?O? ? ?³« œ«b?Ž√ s Îö? ¦? qKI??O? ¨W?}?z«c?G« ¨U?N? OKŽ Èc??G?²¹ Íc« ◊u??³Dš_« ◊u?? ?³D?š_« WK? ÊS?? ? ¨wU?? ?²?UÐË „U?? L? Ý_« vK?Ž ÎU? ³?KÝ dŁRð ·u?? Ý W?Uš ¨t?OKŽ ÈcG?²ð w²« …dO?³J« W??U??{≈ Æ÷«d?? I½ôUÐ …œb??N?*« pKð ◊u?? ³Dš_« h?I½ ÊS?? ¨p?– v« ÊU?½ö WO?Ný W?³łË d?³²?F¹ Íc« vKŽ dŁR??O?Ý r?U?F« ¡U??×½√ q w Æt²AOFË œUOB« ‚“— ÂU?? ? ? ?²? ? ? ?š w? W?M−?K?« X?³U?ÞË Í—u??H« qšb??²« …—Ëd??CÐ U?N?ÐU?²? W?? ¾? ?O? ³?« W??ö?? Ý v?KŽ ÿU?? H? ×?K ÆW¹d׳«

¡«c?? ? ? ž w¼ ·«b?? ? ? _U?? ? ? Ær?OK?Ý ¨W¹d??×?³« U½«u??O? (« s U¼d?O? G UNðUd¹ Ê« UL? ¨◊u³Dš_« WUš …Ëd??¦K d??O? Ë ¡«c??ž —b??B? q?JAð s UN²«“≈ ÊS ¨wU²UÐË ÆWOJL« nF?C¹ ¨fKЫdÞ ≠ ¡U?MO*« W?IDM W??IDM*« Ác¼ w W??OJL??« …Ëd??¦« U?NO? włuuO?³« ŸuM²« s qÒKI¹Ë ¨U?NO? ÁU?O*« …œu?ł vKŽ ÎU?³KÝ dŁR¹Ë w? Ÿd?? ? ? ? ð ·«b?? ? ? ? _« Ê_ p?– ÆUŁuK?*« s ÁU??O*« W??O? IMð W??OKL??Ž W¾?O³UÐ —dC« o×K¹ U d?¦√ qFË w U?? ?Nð«ËdŁ b?? O? ? u¼ W¹d?? ×? ? ³« ·«b?? ? _« Ê_Ë ÆU?¼dŁU?Jð r?Ýu?? ? qz«Ë√Ë lOÐd« w dŁUJ?²ð ¡UOðu?²«Ë ÊS? ¨©“u9 d?š¬ v²?Š Í√® nO?B« ÍœR??O? Ý …d??²? H« Ác¼ w U¼b??O? q_« vKŽ ¨U??N? {«d?I½« v« ÎU? L?²? Š U?? ? ?N? ? ? O? ? ? r?²¹ w?²?« W?? ? ?ID?M*« w? ÆU¼œUOD« vK?Ž ÎUþU?? ?H? ?Š W?M−?K« X³?UÞË …—«œ≈ …—Ëd??CÐ s¹œU??O? B« `U??B? 

bO« …d w WOKš«œ …—Ëœ «“—uÞ ≠ W³;« U³¼«— w

ÎUÐU²? W¾?O³« W¹UŽ— W?M' XNÒłË ‰uŠ WŽ«—e«Ë W¾?O³« Íd¹“Ë wUF* W?? ? ?¾? ? ? O? ? ? ³« œb?? ? ?N?ð w²?« —UD?š_« ∫tO ¡Uł W¹d׳« i?? ? ? F? ? ? ?Ð Ê« k?? ? ?Šö?? ? ? *« s?? ? ? …dzU?ł …—uBÐ Êu?u?I¹ ’U?ý_« s ¡U?? Oðu?? ²«Ë ·«b?? _« b??O? ?BÐ ¨f?KЫd?Þ ≠ ¡UM?O*« T?ÞU?? ? ý ÂU?? ? ?√ Ê« 5Š w …d?O?³ U?O?LJÐ U?NKI½Ë iF?Ð wL?? % ÊUM?³ w 5?½«u?? I« …UH×KU W?¹d׳« «Ëd¦« Ÿ«u½√ wL??% U?? L? ¨ZMH??Ýù«Ë 5?Hb«Ë wuðË ÎU?uL?Ž włuuO?³« ŸuM²« W?? L? ?O?JŠ …—u?? B?Ð t?? «b?? ? ?²? ? ÝUÐ qK?š ÀËb??( ÎU? ?FM W?? «b?? ²? ? ?Ë ¡«u?? ?Ý Ÿ«u?½_« w —u?¼bð Ë« w¾?? ? OÐ ÆW¹dÐ Ë« W¹d×Ð X½U U?? ?N?ÐU?? ?²? ? w? WM−?K« X?U?? ?{« d?? ?×? ?³?« w ·«b?? ?_« Ê≈ ∫‰u?? ?Ið ¥¥¥ Êu½U?? IK? ÂU?? Ž qJA?Ð lC?? ð «Ëd¦« vKŽ ÿUH(UÐ r²N¹ Íc« qJAÐ U?Nð—«œS?Ð wu¹Ë W?O?F?O?³D«

W??³? ;« U??³¼«— W??Ý—b? X?LE½ ·u?? H? B W?? OKš«œ …—Ëœ ¨«“—u?Þ w b?? O?« …d?? w? wz«b?? ²?Ðô« r?? ?I« VF?K ÷—√ v?KŽ ÀU?½ù«Ë —u?? ?c?K Xš_« —u?C?×?Ð «“—uÞ w W?Ý—b*« …c?ðU?? ? ? ?Ý_« s? b?? ? ? ?A? ? ? ? ŠË ÊU?M?ł ¡U?? ? ? ? ? ? ? ?łË Æ»ö??D?«Ë 5??¹—«œô«Ë ∫wU²U ZzU²M« ”œU?? ? « nB?« “U?? ? ∫—u?? ? – æ ≠ ∑® W−O?²MÐ fU)« nB« vKŽ ƉË_« ed*« “dŠ√Ë ¨©¥ n??B?« o??¹d?? ? ? ? ? ? ? Òq?Š ∫ÀU??½≈ æ b?? ?FÐ vË_« W?? ?³ðd?*« w ”œU?? ?« W−O?²MÐ fU)« nB« vKŽ Á“u Æ©≤ ≠ ∂® r??E? M? Ë ÊU??M? ł X??š_« X??Ž“ËË ”ËRJ?« W?? C?¹d?? Ž wÐU?? ? ◊U?? A?M« l¹“uð -Ë ¨s¹ezU?H« vKŽ ez«u'«Ë s?ŠË rNÞU³?C½ô W¹—U?cð U¹«b¼ ÆWO{U¹d« rNöš√Ë rNz«œ√

5³Žö« .dJð w WLK wIK¹ ÍbHB« bLŠ«

Ϋb?¹Ë Ϋb?? ? Š«Ë ÎU? ? ?³K?Ë ¨W?? ? HðU?J²?? ? Ë Æ…bŠ«Ë w½u?Þ »—b*« Íb?? ? H? ? B« d?JýË s t??Òb? U? q? vKŽ g²??O½U¹u?? w V?OD« dŁ_« U?? N? ÊU?? œu?? N? ?ł rÝu*« r??Ò²¹ Ê« ÎU? OML??²? ¨o¹d??H« ZzU?? ²M«Ë …u?? I«Ë W¹b?? 'UÐ q³?? I*« Ϋb?Oł ÎU?I¹d b?N?A½ Ê√Ë ¨WOÐU?−¹ô« b¹b?? ? ł ZU?½dÐ oË q?L? ? F?¹ Ϋb?? ?ł ÆVIK« vKŽ WUM*« v« UMKu¹ 5³Žö« Ϋd?Uý ÍbH?B« r²šË W?KO?? ? L? ? ?ł …—u?? ? «u?? ? Òb? ? ? s?¹c« qË ‰U?L? A«Ë fKЫdD W??d?A?Ë ‰ö??š s ¨jÝË_« ‚d?A?«Ë ÊUM³ Ê« Ϋb??R?? ¨W??O? ł—U??)« U?? —U??A*« fK?ЫdÞ i³½ v?I? ³? ?O? ?Ý b?? ×? ?²*« Ϋb¼U?ł vF??O?ÝË ¨U??NK¼√ Ê«u?HMŽË v« UNKI½ w U?NðUŠuLÞ oOI?ײ W?? O?K;« qU?? ;« w? Vð«d*« v?KŽ√ ÆWOËb«Ë WOÐdF«Ë ¿¿¿

f?KЫd?Þ b?? ? ×? ? ? ²?*« ÍœU½ ÂÒd? ? ? WuDÐ ¡UN?²½« W³ÝUM* ‰Ë_« t?I¹d W¹b?½_ WK?« …d?JÐ ÂU?? ? F?« Í—Ëb« d?O?H?Ý WE?U?×?Ë ¨vË_« W?ł—b« p–Ë ¨WUu« ed vKŽ ‰ULA« rFD w rO?√ ¡UA?Ž qHŠ ‰ö?š fO?z— —u?? C? ? ×?Ð ¡UMO?*« w "46"‡« ¡U?C? Ž√Ë Íb?H? B« b?L? Š√ ÍœUM« wM?H« “U?? N? '«Ë W?¹—«œô« W??¾? ?O? ?N« Æ5³Žö«Ë U?N?O ÁÒu½ W?LK Íb?H?B« vI√Ë «c¼ ‰ö?? ?š Xc?Ð w²« œu?? ?N? ? 'UÐ ÎUL?Ýu ÊU t½√ v« ΫdO?A ¨rÝu*« U?? q Êu??³?Žö« t??O? ÂÒb? Ϋb?O? ł UM? ∫‰U?? Ë ÆU?? O½UJ?≈ s r¼b?MŽ VI?K« o?O? ? I? ?% q?ł√ s v?F? ? ½ UM?Kł√ s? ¨UM?¹—Uð w? …Òd? ? ‰Ë_ q?Ë U?? ? ? N?K¼√Ë f?K?Ыd?Þ qł√ s?Ë w p– oI?×½ Ê« qQ½Ë ¨‰UL?A« s 5IK?DM ¨V¹d??I« q³??I?²? *« WM?U??C? ?²? ? …b??Š«Ë W?KzU?? Ž UM½u?? 

WL²ð ≠ —UE²½ô« s ÎôbÐ ÆÆ—U *« q¹bFð b$ Ê« VFB« s? sJ ÆÆUNzUł—√ ÊPÐ U??N?O? X?łe?²?« …d??U?F? W?√ u¼ U?L? ¨U¹b?×?²« Ác?¼ q b?Š«Ë ÷—_« œ«b?? ²? ? « vKŽ Êü« q?U?? Š ÆWOÐdF« t??Oð v« ÍœR¹ U??“_« jOK?? Èu??I« X?Ò²? Að v«Ë ¨U?¹uË_« w «œ«—ù« Ÿ«d?? ? ? v«Ë ¨œu?? ? ?N? ? ? '«Ë dD?)« W?? F? ?O? ? ³D ÎU? ?F? ? ³ð W?? O?K;« ÎU?¹u½U?Ł ÊuJ?¹ b?? ? Íc?« d?? ? ýU?? ? ³?*« u¼ U??LMO?Ð W??_« ¡U?ł—√ s? ·dD ÆqžUA« dšü« ·dD« Òr¼ U?? M? ?½√ ¨t?? K? ? p??– w?? n?? ÝR?? *« U??Ë åW?O?Ðd?F?« W?_«ò sŽ Àb??×? ²½ 5?Ð rŠö?ðË jЫd?ð s? U?? ? ?N? ? ? O? ? ? dUMŽ ULMOÐ ¨U?Ž«dB«Ë U“_« ÊU?ÞË√ 5Ð r?Šö?? ? ? ²«Ë j?Ыd?? ? ?²?« ưΫbŽU³ðË ÎUJÒJH𠜫œeð W_« vKŽ W?? L? ? ?IM W?? _ sJ1 ôË Ë« U¼U¹UC „—UF? `Ðdð Ê« UNH½ q³??I?²??0 ÎôU?¬ U?NÐu??F?A q?L?% Æ°qC√

U?? ? O?¬ vK?Ž ‰u?? ? B? ? ?(« qł√ s? Æ°rJ(« w WOÞ«du1œ s ‰ö?²?Šô« b?{ W?ËU?I*« U?√ X×?³√ b?I ¨ÊUÞË_« —Òd?% qł√ ÎU?³¼c? Ë« WÐËd?F« ×U?š s ÎU?d?Ž Æ°°UN 5C«d« Èb ÎU¹u¾ dNEð w²« q_« U?CË rž—Ë —«dL?²Ý«Ë ¨ÎU?OÐdŽ Èd?š√Ë …d²? 5Ð vKŽ d?O?OG?²« qł√ s qL?F« …œ«—≈ ÊS?? ? ¨W?? O?Ðd?? Ž W?? ?ŠU?? Ý s? d?? ¦? ? √ r Ê≈® t?? ? ?H?½ ÊUJ*« w? W?? ŠË«d*« WOžUD« WL« w¼ ©lł«d²« qI½ b?? ? ?Ë ÆW?? ? O?Ðd?? ? ?F« ŸU?? ? ?{Ë_« vK?Ž œu?I?F« ‰ö?š …d?O?¦? 3√ X{Òd?Fð w²« U“_« s ¡wý v« WO{U*« W?KJ?A? ? ?L? ? ? ¨Êü« »d?? ? ?F« t?? ? ł«u?ð q?šb?? ? ?²«Ë w?³M?ł_« ‰ö?? ? ?²? ? ? Šô« rJ(« ¡u??Ý U¹U??C?I? Ë« ¨w³Mł_« w?ŽU?? ? ? ? ?L? ? ? ? ?²? ? ? ? ? łô« n?ÒK?? ? ? ? ?²?«Ë Wze?−? ²« WQ?? Ë« ¨ÍœU??B?²?ô«Ë Ë« W?? _« ÊU?ÞË√ 5Ð W?? O? ?ÝU?? O? ? « i?F?Ð w? W?? ? ? ? ? ?O?K?¼_« »Ëd?? ? ? ? ? («

UuKFË WOK ð WOULA« WO UI¦« ·—UF*« …dz«œ

p U uKF* n{√ «œudÐ YK¦ Êu½U?? s d??A? Ž fU??)« w —œU?? ? ? ž ¨±π¥μ ÂU?? ? ?Ž s? ‰Ë_« “«dÞ s W?–U «dzUÞ fL?š W¹d?? ?×? ? ³?K W?? ?F?ÐUð åÊU?? ?Ëd?? ?žò w q¹œ—œu? W??FK W??O? ?d??O? _« ô≈ ¨W?O? ³¹—bð W?FKÞ w? «b¹—uK qJ?AÐ U?? NÐ ‰U?? Bðô« b?? I? ? t½« s? 5²?? ? ŽU?? ? ?Ý b?? ? FÐ i?U?? ? ž ÆŸöù« “«d?Þ s? W?? ? ? –U?? ? ? ? X?U?? ? ? ?Ë p– b?? ? F?Ð Ÿö?? ? IU?Ð å5ð—U?? ? ò fL?? )« «d?zUD« s?Ž ÎU? ?¦? ?×Ð bI? w²« WIDM*« w ¨…œu?IH*« ÎU? C?¹« U??NM?J ¨‰U??B?ðô« U??N? ?O? s¹d?A?FÐ U?N?Žö« b?FÐ XH?²?š« ÆWIOœ Í« Ë√ «dzUD« vKŽ d?¦?F¹ rË ÊU??Ë ¨5(« p– c?M U??N dŁ√ 5Ð ÎU? ?B? ? ?ý ≤∑ rC¹ r?UD« Æ”bMNË ÕöË —UOÞ XH?? ? ²? ? š« w?²« W?? ?I?DM?*« Ác¼ ·d?Fð X׳?« «dzUD« U?NO? ‰«eð ôË ¨å«œu??dÐ YK¦??ò rÝUÐ s??Ž ÈËd?ð Àœ«u?? ? ? ? ? ? ? ?(« i?F? Ð Ác¼ w sHÝË «dzUÞ ¡U?H²š« ¨dŁ« Í√ „d?? ?²ð Ê« ÊËœ W?? ID?M*« «dzU?D« u?? ?Šö?? ? b?? ?F? ? ?²? ? ³¹Ë W?? ? I?DM?*UÐ —Ëd?*« sŽ s?H? ? ?«Ë Æ°bFÐ U¼dÝ nA²J¹ r w²«

ÍuM« „«d²ýù« œ«dú ƉƉ n√ μ∞ UÝR*«Ë „uM³K ƉƉ n√ ≤∞∞

3 7

1

5 9

4 6

5 1

9 2

6

3

8

4 π

5

5

μ

¥

3 6

3

9

9

9 8

9

3 4 9

2

8

4

1 ∏≥ r— åu Ëœ uÝò VF Èu² 

∏≤ r— u ËœuÝ qŠ 6

2

3

5

8

7

1

4

9

8

1

5

9

2

4

3

7

6

9

4

7

6

1

3

2

8

5

3

6

9

8

7

5

4

1

2

7

5

1

4

3

2

9

6

8

4

8

2

1

6

9

5

3

7

1

9

8

2

4

6

7

5

3

2

7

4

3

5

8

6

9

1

5

3

6

7

9

1

8

2

4

wMBŠ dOLÝ åb−Ð√ò ∫l¹“u²« ∞∂Ø≤±∏±∏± ∫nðU¼ ∞∂Ø≤±∏≤∏≤ ∫fU

∫U¹u?²?? WŁö?Ł W?³?FK« Ác?N VF ¨jÝu² ¨qNÝ ∫W³FK« bŽ«u ¨W½U?š ∏± s WJ³?ý pU?√ ≥ ™ ≥ UFÐd π W?LI π ™ π W??ž—U??H« U½U??)« ¡q p?OKŽ ÎU? ?O? ? Ž«d?? π v?« ± s ÂU?? ?—QÐ jš Í√ w r— Í√ —«dJð ÂbŽ q q?š«œË Íœu?? ?L? ? ?ŽË√ wI?? ? √ ÆlÐd “d²ÝU pO«dž ∫ëdšù« ËdOÐ ≠ .d*« Wdý ∫WŽU³D« ∞±Øμμ±±μ≤ ∫nðU¼

◊uÒKÐ bUš

∏≥ r— WJ³A«

ÊUNÐUA?² ≠ lł—√ ≠∑ ¨jЗ ≠ »d¼ ≠ wÐË—Ë√ qN?? Ý ≠∏ ¨ÊU??N?ÐU??A? ?²? ≠ ZU½d?? ³« lC?? O ≠ t≈ ≠π ¨o½U?? F¹ Æ…dHOAUÐ

±

∫ÎUOI √ æ `? ? ý d? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≠± ± ≠≤ ¨w?? ?? ? K? ? Ыd?? ?Þ ≤ ¨”U?? Š≈ ≠ V×? ? ýd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≠≥ ≥ `? ¨ÆÆÆ≠¥ ¨w???K? Ыd?Þ ¥ `?? ýd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≠μ ≠∂ ¨w?? ?? ? K? ? Ыd?? ?Þ μ ¨w?KЫdÞ `ýd?? ∂ t?? O? ?²? ?H? ?ý r{ ≠∑ v??— ≠ »d?? ? ? ? ? ? ? ?ýË ∑ ≠∏ ¨©W?? ? ?Ýu?JF?? ? ?® ¨w?KЫdÞ `ýd?? ∏ Æœułu« qOKI« ≠π ∫ÎU¹œuLŽ æ π d?? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ?Š√ ≠± …√d*« t?? ?łu? dðU?? ?Ý ≠ W?? ?O? ? ³M?ł_UÐ b?? { ≠ W??O? ?×? Cð ≠≤ ¨©W?? ÝuJF?? ® s ≠ …Ë«dÞ ≠≥ ¨©W??Ýu?JF??® dD*« ≠ „d?? ? ²¹ ≠¥ ¨—U?? ? ý√ ≠ œu?? ? F?« —UðË√ ≠ b??H¹ ≠∂ ¨U½u??Ýb? ≠μ ¨Êu?d?F¹

oÐU « œbF« qŠ ≠ b ≠¥ ¨WM?OJÝË U¹— ≠≥ ¨U??L¼d??√ ≠ « ≠≤ ¨ÊUM?³ ≠ uË ≠± ∫ÎU? O? ?I? √ æ ÆpdÐdHÝ ≠π ¨Ê« ≠∏ ¨…—UH« ≠∑ ¨vF¹ ≠∂ ¨- ≠ ÊUłd ≠μ ¨sN ≠μ ¨»U ≠ ΫœË√ ≠¥ ¨”d?'« ≠≥ ¨qF ≠ w* ≠≤ ¨vM ≠ —«Ë ≠± ∫ÎU¹œu?LŽ æ ÆrM¹ ≠ WMðU½ ≠π ¨ULNM√ ≠∏ ¨XŽ ≠ rON½ ≠∑ ¨dÝ ≠ „dÐ ≠∂ ¨UMO²* ∞∂Ø∂≤¥±≤¥ ∫fUË nðU¼ E-mail: info@al-inshaa.com www.al-inshaa.com

W?? O? ?U?? I? ?¦« W?? d?? (« ∫W?? d?? ²? ?A*« 5¼U??ý Íd?? OU??ž ¨±ππ≤ ”U??O?KD½≈ ¨±ππμ 5?K?I? ? ? ? ? ?F?Ð ¨±ππ≥ Ëd?? ? ? ? ?O?Рל ¨·u??A« s?¹d??U??F*« 5½UM?HK WKŠ“ ¨±ππ∑ Ëd?OÐ …e??ÒO?L?'« sH« bMLK³« ¨≤∞∞¥ ≠ ≤∞∞≤ Êb¼≈ ¨±ππ∏ wzUMŁ ÷dF w „—Uý UL Æ≤∞∞¥ Æ≤∞∞≥ fKЫdÞ qOKš uÐ —uÐu? w WJ?KL*« w? d?? š¬ wzU?MŁ ÷d?? ?F? ?Ë wË Æ≤∞∞μ W?? O½U?D¹d?? ³« …b?? ×? ?²*« ≠ åsH?« XOÐò w? wŁö?Ł ÷d?? F? ? Æ≤∞∞∑ ¡UMO*«

Ʊπ∂¥ ÊuLKI« bO«u ¿ WOÐdð® WOLOKFð U¹—uUJÐ qL×¹ ¿ w UOKŽ UÝ«—œ ÂuKÐœË Æ±π∏μ ©WOM W?? F? ?U?? '« s? ¨d¹u?? B? ?²«Ë r?Ýd« Ʊπ∏∏ YU¦« ŸdH« ≠ WO½UM³K« Êu?? ? ? ?L?K?I« ÍœU?½ d?? ? ? ?Ý 5?√ ¿ W?? O? ?F? L? ?ł w u?? C? ?ŽË ÆwU?? I? ?¦« r??Ýd??K? 5??O? ½U??M? ³? K? « 5??½U??M? H? « w? fÝR?? ? ? u?? ? ?C? ? ? ŽË ÆX?×M?«Ë ÆWOMH« WOÐd²K WO½UM³K« WOFL'« WOKOJA²?« ÊuMH« …œU* –U²Ý√ ¿ W?? OM?Þu« W¹u?½U?? ¦« ∫w? «—U?? N*«Ë W??C? NM«Ë Æ¡UMO*« ≠ W??O? ? –uŁ—_« Æ¡UMO*« ≠ 5M³K WOLÝd« l?¹d?? ? « r?Ýd« …œU?* –U?? ? ²? ? ?Ý√ ¿ W?? ? ? ? O1œU?? ? ? ? _« w? w?MH?« r?Ýd?«Ë w ALBA WKO?L'« ÊuMHK W?O½UM³K« …œU?? ? oÒ?MË ÆbM?LK?³« W?? ? F? ? U?? ? ł ¡UC ”—«b w WOKOJA²« ÊuMH« s œbŽ nOQð w „—UýË ÆfKЫdÞ ∫WOMH« WOÐd²UÐ WU)« V²J« w ÎU?¹œd?? ? ÎU? ? ?{d?? ?F? ? ? ÂU?? ? √ ¿ Ʊππμ fKЫdÞ WOUI¦« WDЫd« ÷—U??F*« s? œb??Ž w „—U??ý ¿

w W?? OMË W??O? ?U??IŁ U?? O? B? ? ?ý vKŽ WDO?? Ð …¡U??{≈ W?¹Ë«e« Ác¼ ƉULA«Ë fKЫdÞ w WKUF« W¹dJH« ôU:« nK² …—u?? l r?N? ? ?H?½« sŽ CV‡Ð U?¼b¹Ëeð 5?H? ?I? ?¦?*« u?? łdð å¡U?? ?A½ù«ò ÆÊQA« «c¼ w UN²Dš lÐU²² WOBý

¡UA½ù« —«œ sŽ —bBð   ‘ dAM«Ë WŽU³D«Ë WU×BK ≤¥≤ ∫ƻƒ ≠ …—uJ« WŠUÝ ≠ fKЫdÞ

wL¼œ_« e¹U ∫‰ËR*« d¹dײ« fOz—

WKI² ‡ WOÝUOÝ ‡ WOu¹


…dOš_« W×HB«

∂≤ WM« ≠ ∂π∏∞ œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ vË_« ÈœULł ≤∞ tO o«u*« ≠ ≤∞∞π —U¹√ ±μ WFL'«

U uKF*«Ë ÀU _«Ë oOuK wLœ_« œuL ed nO —√ s

wÒA ”UO« Ÿu√ q UNJ

Ÿb³*« VšUM« œ«œeð Âu¹ b?FÐ ÎU?u?¹Ë ¨W?OÐU?OM« UÐU??²½ö w?JF« Òb?F« √bÐ 5Ð …Òu? N?« œ«œe??²? ¨·uQ*« sŽ Âö?J« Ãd??¹Ë ¨W??Ý«d?? ý W??d??F*« W¹d?¦?_ vF?¹ U?L?NM ÒqË ¨ÎU?ŽËd?A? q?L×?¹ U?L?NM Òq 5I¹d? Æ÷—_« vKŽ tŽËdA rłd²¹ Ê« U¼d³Ž lOD²¹ vKŠ√ w?Ë ¨WÐu??³? ?O? ž w?Ë oO??L? ?Ž ÌU??³? ?Ý w VšUM?« Áb??ŠËË ÆqðU ÌÊuJ rK² tðôUŠ b?N?A? u¼Ë ¨Êu?×?ýd*« Áœu?I¹ ‰Ë_« ∫Ê«b?N?A? d?ÒN?E²¹ «cJ¼Ë ô w½uJÝ bNA? u¼Ë Êu³šUM« ÁœuI¹ w½U¦«Ë ¨ÒwzU?žužË VšU ÆŸ«bÐ≈ ôË tO WdŠ øŸ«bÐù« u¼ UË ÎU½«u?√ Ë« ¨…b¹b?? ł …dJ? p*U?? Ž v?« nO?? C?ð Ê« wMF¹ Ÿb?? ?³ð Ê√ tÐu?KÝ√ Ÿb??³? ?LK Êu?J¹ Ê√ ∫—U??B? ?²? šU?ÐË ªd??š¬ ÎU? ?L? G½ Ë« ¨…b?¹b??ł ÆrKF«Ë vIOÝu*«Ë X×M«Ë rÝd«Ë WÐU²J« w ’U)« ø5Žb?? ³? ? Êu??³? ?šUM« Êu?J¹ ô ÓrK? ¨p– q Ÿ«bÐù« ÊU?? «–«Ë Æøp– ÊuFOD²¹ q¼Ë tðU?L? BÐ „d?²¹ Ê√Ë ¨ÎU? Žb?³? ÊuJ¹ Ê« V?šUM« W?ŽUD²??ÝUÐ rF½ ∫vKŽ Ϋ—œU ÊuJ¹ Ê« ◊dý UNKUJÐ WOÐU²½ô« WOKLF« vKŽ ÆlODI« WÝUOÝ s ÃËd)« ≠ ± ÆtOKŽ W{ËdH*« `z«uK« WÝUOÝ s ÃËd)« ≠ ≤ ¨W?OÝU?O«Ë W?O?uI« tðU?ŽUM w{dÔ¹ Íc« `ýd*« —U?O²?š≈ ≠ ≥ b?NŽ cM W?L?«d?²*« WO?A?OF*« U?“_« s t?ł«d?š≈ w ÁbŽU?¹Ë ÆÂuO« v²ŠË ‰öI²Ýô« w Êu?³? šUM« U?N? ŠdD¹ ¨Êu?×?ýd?*« U?NÐ Âe?²K?¹ —UJ√ l{Ë ≠ ¥ wH?zUÞö?« ÊUM?³ ‰u?? ? Š —u?? ? ×? ? ?L? ? ?²?ð ¨rN?? ? F? ? ? W?¹—«u?? ? Š «Ëb½ `²?HM*« ÊUM?³Ë ¨ÎU?OzU/≈Ë ÎU¹œU?B?²?« Ê“«u?²*« ÊUM?³Ë ¨w³¼c?ö«Ë ÊUM³?Ë ¨wð«—u??²« rK?×K ÍœU??F?*« ÊUM³Ë ¨wÐd?? F« tDO??×? ? vKŽ ÆwKOz«dÝô« ËbF« WNł«u vKŽ —œUI« ÍuI« nOQ?² ¨»U?³A« 5Ð W?U?š ¨…dO?G? UŽu?L?− fO?ÝQð ≠ μ lO??Ýu?²? vF??ðË ¨U?ŠËdD« Ác?¼ VÝUMð 5×??ýd*« s W??×zô qO??'« «c¼ ÊuJ¹ ¨Ê«d?¹e?Š s l?ÐU?« ¡U??ł «–« v²??Š ¨U??NðU??IKŠ WÐu?? ³? ?O? G« s? Ác??I?M¹ ÎU? ?š—U?? ÎUðu?? ÊUM?³K sÒ√ b?? b¹b?? '« ÆÊuJ«Ë ¨ÎUŽb³ ÎU½UMË ¨ÎUŽb³ ΫdJH ¨ÎUŽb³ VšUM« —U p– Ò- «–S l œÒœd¹ ¨“U?O?²?U?Ð ÎU?Oð—UJ¹œ ÎU½U?½≈Ë ¨Î«œu?I? v?I?³¹ Ê« ‰bРΫbzU?Ë Æåœułu U½√ Ϋ–≈ dÒJ√ U½√ò ∫—UJ¹œ

± ¥ ∂ ∑ ≤

μ

π

¨±π≥∑ ÂU?FK œuFð …—u?B«Ë ¨Âb?I*« 5√ fKЫdÞ VzU½ Êu?¾MN¹ s¹œ«b?(« wŠ ¡UMÐ√ ¨©qN?'« b¹ U?N²?b¼ w²«® q²« W?ŠUÝ w? fKЫdÞ È«dÝ ÂU?√ ≠μ Æd??'« .b½ aO?A« ≠¥ ÆÂb?I*« 5« VzUM« ≠≥ ÆwðU?I?O*« b?O?ý— aO?A« w²?H*« ≠≤ ÆVOD?)« œUý— a?OA?« ≠ ± ∫…—uB?« w s¹d¼UE« s ·d?ŽË W?OzU?HÞù« f¹–— ≠π ÆÍ—u?U?F« ”uO½U?D W¹bK³« wÞd?ý ≠∏ Æ—«b?I−?MÝ qO?Lł ≠∑ ÆwÝË—b?M« tK« b?FÝ a?OA« ≠∂ Æw?ÝË—bM« rO¼«dЫ aO?A« © ÂbI*« ‚«“d« b³Ž o¹bB« UþuH× s …—uB«Ë ¨å¡UA½ù«ò‡ ÕdA«® Æ͜˗U'UÐ ·ËdF*«

åW{d2 …bŽU ò …—Ëœ sN²FLł s × q³łË W½U³²« s …U² Ë …bOÝ ±∞∞ ‰«u_UÐ ô ‰UF _UÐ dÒOG½ Ê« »uKD*« ∫ÍbHB« bLŠ√

Íd×Ð ÊUD³Ë ”bMN ’UB²š« fKЫdÞ w —UM*« WFUł w t²LK wIK¹ ÍbHB« bLŠ«

—uC(«

ÊuLKJ²*«

ŸU?Lł≈ „UM¼ ÊU?Ë ¨Íd×?³« qIM« ’UB²šô« «c¼ WOL¼√ vKŽ rNM ·Ëd??F*« ÊUM?³ t??O« d??I? ²? H¹ Íc« ÆW¹d׳« t²OuBÐ w bI?Ž ÕU²²ô« qH?Š VIŽË ¨W?? ?F? ? U?? ?'« w? «d9R?*« W?? ?ŽU?? ? q¼√ UL?NO „—U?ý ÊU²?OLKŽ ÊUðËb½ Ê«u?MF?Ð v?Ë_« ¨’U?? ? ?B? ? ? ?²? ? ? ?šô« åÊUM³ w Íd׳« qIM« UÝUOÝò qIM?« ÂU??Ž d¹b?? U??N? ²? ?Kł ”√dð kO?? H? («b?? ³? Ž Íd?? ×? ³«Ë Íd?? ³« s q U?? N? O? d?? {U??ŠË ¨w??O? ?I« rD¹d?? s??Š Ëd?OÐ Q??d? d¹b?? vK?Ž gO?? ?²? ? H? ? ?²« “U?? ?N? ? ł f?Oz—Ë VO?¼ËÆœË ¨ÍË«e?? ? ž qO?? ? ³½ s?H? ? ?« W?FU?'« w d{U?×? –U²?Ý√ d³?Ý≈ —Ëœò Ê«uM?FÐ W?? ?O½U?? ¦?«Ë ÆW?? O?½UM³?K« œ—«u*« d?¹uD?ð w —U?M*« W?? ? F? ? ?U?? ? ł UN?²Kł ”√dð ¨åW¹d?׳« W¹d?A³« ¨d?Uð b??L?Š√ fKЫdÞ Q?d?? d¹b? ”bM?N*« ∫s q U?? N? ?O? ? d?? {U?? ŠË r fOz— e¹eF«b³Ž sŠ ‰œUŽ w W¹d?×? ³« W?ÝbMN« U?O? łuuMJð U?O? łuuMJ²K W??OÐd?F« W??O1œU?_« œËË«œ b?L? ×?ÆœË ¨Íd?×?³?« qIM«Ë w W¹d?? ×? ³« W?? Šö*« r?? fOz— wU??L? b??OËÆœË ¨W?O1œU??_« fH½ U?O?łuuMJðË W?ÝbMN« W?OK b?O?L?Ž w —U?M*« W?? ?F? ?U?? ?ł w U?? ?uK?F*« ÆfKЫdÞ ¿¿¿

W??U?? F« ‰U??G? ?ý_« d¹“Ë W¹U?? ŽdÐ qI?M« ÂU?? ?Ž d¹b?0 Îö? ?¦?2 qI?M«Ë kO?? H? («b??³? ?Ž Íd??×? ³«Ë Íd?? ³« w b?? ýU?? Š qH?? Š w?Ë ¨w?? O? ?I« —UM*« WF?Uł w ôU?H²Šô« W?ŽU …d?? ?ýU?? ?³*« s?Ž sKŽ√ ¨f?KЫd?Þ w ¨ÊUM?³ w b¹b?? ł ZU½d?Ð rOKF?? ²Ð Íd??×Ð ”b?MN?? ’U??B? ?²? š« u¼Ë ÆÍd×Ð ÊUD³Ë l ÊËUF²UÐ r²¹ ZU½d³« «c¼Ë Âu?KF?K W?? ? ?O?Ðd?? ? ?F« W?? ? ?O?1œU?? ? ?_« w Íd?׳« qIM?«Ë UO?łuuMJ²«Ë «c?¼ `?M?L? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ?ÝË ¨W?¹—b?M?J?Ýô« WOËœ …œU?Ný Ãd?²*« ’UB?²šô« W?? ?Šö*« W?? ?L?EM? s W?? ?Òb? ? B? ? ‰U?? ?−? ? t? `?? ?H?¹ U2 W?? ?O?Ëb« ÆrUF« ¡U×½√ q w qLF« l¹d?? ? « w?UM?²« Ê« ·Ëd?? ? F? ? rU??F« w Íd?×? ³« qIM?« ŸUDI Ác¼ v« ΫdI²H qLF« ‚uÝ qFł lœ U?? ? «c?¼Ë ¨U?? ?U?? ?B? ? ²? ? šô« bIŽ v« fKЫdÞ w —UM*« WFUł W?? ?O1œU?? _« l? ÊËU?? F? ? ²« ‚U?? ?Hð« W?? ? ?F? ? ? U?? ? ?'« W?D?š —UÞ≈ s?L? ? ? { w²« UU?B²?šô« vKŽ eO?d²UÐ ¡UN?²½« —u qLF« U?NO−¹d?) duð ÆrN²Ý«—œ s d?O³ œb?Ž qH(« w? „—Uý sN*« ¡U?³?I½Ë W?O?LÝd« U?OU?F?H« W?¹dJ?? ? ?F?« «œU?? ? O? ? ? I«Ë …d?? ? ?(« ‰U?? −? ? w 5?KU?? F?«Ë W?? O?M_«Ë

W??OzU/ô« U???ÝR*« 5?Ð W?«d??A« f?K?Ыd?Þ W?M¹b?? ? ? ? w? Èd?? ? ? ? ³?J?« lL?? ?²? ? :« U?? ?? ? ÝR?? Ë W?¹bK?³«Ë W?? ? ? ? ?ÝR?? ? ò U?? ? N?MO?Ð sË ¨w?K¼_« c?M? X?Ð√œò w?²?« åÍb?? ? ? ? ? H? ? ? ? ? ?B?« w WO?LM²« oOI?% vKŽ UN?OÝQð W?? ? U?? ?šË ¨W?? ? U?? ? WM¹b?*« ¡U?? ? ×½√ w …—UM X½UJ ¨W?Ëd?;« oÞUM*« œU?? B? ? ²? ?ô«Ë W?? O?Ðd?? ²?«Ë W?? ¾? ?O? ? ³« ŸU?? L? ?²? łô«Ë W?? U?? I? ?¦«Ë Âö?? Žô«Ë s?H?«Ë W?? ? ? ?×? ? ? ? ?B?«Ë W?? ? ? ?{U?¹d?«Ë `z«d?? ?ý Xb?? ?N? ?²? ? Ý«Ë ¨…—U?? L? ? F«Ë v?KŽ b?? ? ?√Ë ¨W?? ? U?? ? ? lL?? ? ?²? ? ?:« lu?? Í√ sò lO??L?'« W??OËR?? w ¨U½—d ‚U?I×?²Ý« Í√ wË ¨UMOð√ w²« W?? L? O?K« «—U??O? ?)« qO?? ³? Ý ¡U?M³? W?? ? ?O? ? ? ?LM?²« ·«b?¼√ Âb?? ? ??ð ÆåsÞu«

åW×Ë WOLMð ¨ÊËUFðò WOFLł ∫‰UI WLK b?OŽ …—UAÐÆœ vI√ rŁ ÍuKF?«Ë wÒM« rCð U?M²??O?F? L? ł Ê≈ ¨w?? ?–u?Ł—_«Ë w½Ë—U*«Ë w?F? ? O? ? A«Ë d¦√ cM oÞUM*« Ác¼ w qLFð w¼Ë ¡U/≈ w? W??L?¼U?? ? ?LK ¨WM?Ý ≤∞ s ¡U?/ù« U½d?? ? ?²? ? ?šU?? ? ? ¨o?ÞUM?*« pK?ð —U??O?)« …√d?*« v« UMN??łuðË w×??B« UMKÒC? U?L? ÆW??I?O?I? (« v« »d?_« UN½_ åÍbHB« WÝRò l ÊËUF²« sŽ Ϋb?O?FÐ WO?LM²« ‰U?−? w qL?Fð Ë« W?O?³¼c? Ë« WO?HzUÞ «—U?³?²?Ž« W¹√ Ác?? ? N `?³? ? ?√ t½_Ë ¨W?? ? O? ? ?ÝU?? ? O? ? ?Ý ÍbB?²« w ΫdO?³ Îö?−Ý åW?ÝR*«ò Æåtu?L¼Ë wK;« UMFL?²− U¹U?CI wÝUÝ_« W?Ëb« —Ëœ vKŽ bO?Ž œbýË ÁU¹≈ ÎUO?Ž«œ W×B?« d¹“Ë v« ÎUNłu?² W?? F¹d?? Ý W?? O?MN?? ò ŸËd?? A? ? ¡U?? A½ù rŽœË W½U??³?²?« W?IDM w? åW?×? BK oÞUM?*« w W??O? ×? B« U?? O? F? L? '« W¹b?KÐ ÊËU?? F? ?²Ð ÎU?¼ÒuM ÆW?? O? ? ³? ?F? ?A« ÆWO?FL'« Z«d?Ð ÕU$≈ w fKЫdÞ ÊËR?? ? ? A?« d¹“Ë v?« t?? ? ? łuð U?? ? ? L? ? ? ? wu¹ ÊQ?Ð ÁU¹≈ ÎözU??Ý W??O? ŽU??L? ²? łô« ¨W?Ëd?;« oÞUM*UÐ ÎU?U?š ÎU?U?L?²¼« w …—«“u?« e??«d?? r?Žœ d??³? ?Ž ¡«u?? Ý W??O?K¼_« U??O? F? ?L? '« rŽœË o?ÞUM*« ÎU? ?O? Ž«œ r²?? š rŁ ÆU?? N? F? ? ÊËU??F? ?²«Ë W?U?? ? Š s ÃËd?? ? ?K? U?? ? −?¹d?? ? )« r?K??« W?U?? ? ? ? Š v?« l?u?? ? ? ? I? ? ? ? ?²?«ò q?J? o?Š w?¼ w?²?« W?M?O?½Q?? ? ? ? ?L?D?«Ë ÆåÊU½≈

hšË ÆU??N? F? L? ²? −? Ë U??NDO??×? Ë ¡U?? ?C? ? Ž√Ë b?? O? ? Ž …—U?? ?AÐÆœ d?JA?UÐ W??? ?ÝR??ò Ê« Ϋb?? R?? ¨W?? O? F? ?L? '« w ÎU?OË ÎU?J¹dý vI?³?²?Ý åÍbH?B« W×KB* W?×B«Ë WOLM²«Ë ÊËU?F²« ÆåfKЫdÞ ¡UMÐ√ ‰UH?²Š« w ¡U?ł ÍbH?B« Âö tö?? š - ¨q?u½ d?? B? ? w? rO?? √ …b??O? Ý W?¾?* V¹—bð «œU??N? ý l¹“uð q³?łË W½U?³?²« w²?IDM s …U?²?Ë …bŽU?ò «—Ëœ sN²FL?ł ¨s× ¨ÊËU?Fðò WO?FL?ł UN?²LE½ åW?{d2 l ÊËU?? ?F? ?²?UÐ åW?? ?×? ?Ë W?? ?O? ?L?Mð Xb¼ w²?« ¨åÍb?H?B« W?? ÝR?ò w?ðö?« U?Зb?? ? ? ? ? ²?*« œU?? ? ? ? ? ý—≈ v?« ≤∂Ë ±∂ 5?Ð s¼—U?? ? ? L? ? ? ?Ž√ XŠË«d?ð w?zU?? ? ? ? ? ?u?« V?D?« ‰u?? ? ? ? ? ?Š ¨W?M?Ý r?OK?Fð v?« W?? ? U?? ? ?{≈ ¨włö?? ? F?«Ë U0 jG?C« ”U?OË dÐùUÐ sI?(« ÎU?¹œU?? ? ? ? B? ? ? ? ?²? ? ? ? « ΫœËœd?? ? ? ? s?ÒR?¹ W?ÝR?ò XÒb? b?Ë ÆU—U?A?LK jG?? C« ”U??O? ? ô¬ åÍb??H? ?B« W??O? F? L?'« Ê« ÎU? L?KŽ ÆU??−¹d??K U¼ÒdIË ¨bOŽ …—UAÐÆœ UNÝ√d¹ w²« ¡U?? ? ? ? ? ?³?Þ√ ∏ r?C?ð ¨W?½U?? ? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ? ²?« d??C?ŠË ÆW??ŽuM²?? U??U?B? ²? šUÐ WO?öŽô« WM−?K« WËR? qH(« w W?O³?FA« oÞUM*« ÊËR?ý WM'Ë v?KO? …b?? ? ?O? ? ? ?« Íb?K³?« fK?:« ŸU?DI?« W?? ? ? I? ? ? ??M ¨Í—u?? ? ? A? ? ? ?O?ð W?? ? ? ? ? ÝR?? ? ò w? wŽU?? ? L? ? ? ²? ? ?łô« ÆÍœ«bGÐ …dOLÝÆœ åÍbHB«

fKЫdÞ W¹bKÐ WLK

W¹bKÐ WLK Í—u?AOð vKO XI√ Ác¼ œU?F?Ð√ò Ê« d?³?²?ŽU?? fKЫdÞ wŽu?« vK?Ž W?? ?O? ? ³¹—b?? ?²?« «—Ëb« W?? ?OË_« U?? ?U?? ?F? ? Ýô«Ë w?×? ? B« U?? ?N½√ v?« W?? ?U?? {≈ w?N? ? ¨…b¹b?? ?Ž W?O³?FA« oÞUM*« w W?×K WłU?Š s¼d?ÝÔ√ W?b?) UЗb??²*« qO¼Q?² ◊«d?½ô« v« ÎôuË ¨sF?L²?−Ë wN?? ¨w×??B?« qL??F« ‰U??−? w e¹e??F?ð w b??O? FÐ b??Š v« r?¼U??ð vK?ŽË ¨UЗb?? ²? ?LK? W?? —U?? A*« ÕË— ¡UM?Ð√ 5Ð U?? ? U?? ?ö?? F?« b?? O?Þuð `?? ?{«Ë Z?? N? ? ½ «c?? ¼Ë ÆÆÆo?? ?ÞU?? M? ? *« ¨W??×?Ë W??O?LMð ¨ÊËU??Fð W?O? F?L? ' w²«Ë W½U??³?²« W??IDM w W?MzUJ« ¡UOŠ√ v« WIDM*« Ác¼ s oKDMð W?OL?¼√ vKŽ œÒbýË ÆåW?U? WM¹b*«

Í—uAOðË ÍbHB« l Ułd²*« s œbŽ

U½“«u*« wË WËb« U?ÝR? w ÆåW¹—ULŽù«Ë WOzU/ô« l¹—UA*«Ë qBH¹ ¡wý ôò ∫Íb?HB« ‰UË W½U?? ³? ?²« »UÐË s?? ×? ? q³?? ł 5Ð ô ¨s¹œ«b??(«Ë W??I¹u??«Ë W??³? I«Ë ŸU?? {Ë√ ôË W??O? ?«d??G? ?ł U??U?? ? `L?½ s UM½√ bO?_«Ë ¨WO?ŽUL?²ł« W?¹√ oÞU?M*« Ác?¼ 5Ð q?B? ? ? Hð ÊQ?Ð rN??²? F? L? ł s ÆW??O? ? H½ W??U??? ¨…dÐU??Ž À«b?Š√ r?N?Òd? Hð ô …U½U??F*« ÆX?? U?L?N? s;« rN?Že??Žeð ôË q³?? '« w U?MK¼√ r?U½b?? N? Ž «c?J¼ oÞU?M*« dzU?? ÝË W??³? ?I«Ë W½U?? ³? ?²«Ë fK?ЫdÞ w «—U?? («Ë ¡U??O? ?Š_«Ë w ÎôUDÐ√ rUMdŽ «cJ¼ ÆW³O³(« w s¹—u?³? ¨rJ²?«d? sŽ ŸU?b« 5×?? ?²? ?HM ¨b?z«b?? A« W?? ?N? ?ł«u?? ¡«Òd? « w 5MU??C?²? 5HP?²? W??Ýu?Ý X?ËU?Š U??L? N?Ë Æ¡«Òd? C«Ë rJ²U√ ÊS ¨rJMOÐ 7Hð Ê« dA« sÞu?UÐË tKU?Ð rJ½U1≈Ë r?b??ý—Ë »—b?« XÒ³? ? ? ? ¦?Ô¹Ë —U?? ? ? ?*« »=u? ? ? ?ÓB?Ô¹ Âu?O« qH²?×½ò ∫·U?{√ Æå`O×?B« åW×Ë W?OLMð ¨ÊËUFðò WO?FLł l s …U?? ²? ?Ë …b?? O? ?Ý ±∞∞ Z?¹d?? ? ?²Ð W½U??³? ²«Ë W??³?I« U??O? ²? Ë «b?O? Ý …b¹bł WFœ sKÒJý ¨s× q³łË …b?? ŽU?? ?? ?ò «—Ëœ U?? −¹d?? ?š s Ác?¼ U?? ? N? ? ?²? ? ?L?E½ w?²« åW?? ? {d?2 ΫdI W½U?³²« s …c² WO?FL'« w U?MK¼√ s? W?? ³¹d?? Êu?J² ¨U?? ?N gO?? ? F?ð ¨U¼—«u?? ? łË W?? ? I?DM?*« Ác¼ ªU?Nð«Ë«b?? vKŽ d?N? ðË rNðU½U??F? W1e?Ž ÊUd?(« j³×Ô¹ rò ∫‰U?Ë s¹bUB« ¨—«dŠ_« fKЫdÞ ¡UMÐ√ UMŽU?L? ²?ł«Ë ¨ÎUÐU?³?ýË ÎôU??ł—Ë ¡U?½ U?M½√ v?KŽ q?Oœ d?? ? ?³? ? ?√ u?¼ Âu?? ? O?« UM q?C?√ q?³?I? ²? 0 ÊuK?zU?H? ²? ÆU?? N? Ò³? ?×½ w²« U?M²M¹b?*Ë U½œôË_Ë U?? N? Ž—«u?? ý w UMO?ÒÐdð w²« W?M¹b*« ÆU??N?ð«—U??ŠË U??N? ?«u??Ý√Ë U??NzU?? O? Š√Ë U?? N? ?¹—U?? ²Ð e?? ²? ?F?½ w²« fK?ЫdÞ ÆU?? ? ?NzU?? ? ??½Ë U?? ? N?U?? ? ?ł— «¡UD?ŽË ÕU?²?H½ô«Ë d?O?)« W?M¹b? fKЫdÞ Æ剫b²Žô«Ë q«u²«Ë ∫U?? ?−¹d?? ?K? ÎU? ?—U?? ?³? ? r²?? ?šË ¨…Òuš√Ë d¹bIðË d W?O% tOłu²ÐË oÞU?M w …U?? ?²? ?Ë …b?? ?O? ?Ý q? v« vK?Ž ¨…e¹e?? F«Ë W?1b?? I« fK?ЫdÞ vKŽ U¼d??³? Ë W?O? u?O?« U?NðôU??C½ UN?²KzUŽ qO?³Ý w U?NO½UH?ðË ULK*«

W?? ? ÝR?? ò fO?z— VzU½ d?? ³? ²? ?Ž≈ Ê« Íb?? H? ?B« b?? L? ?Š√ åÍb?? H? ?B« fOË ‰U??F?_UÐ d?ÒO?G?½ Ê« »uKD*«ò u¼ d?OO?G?²« ◊Ëdý ‰Ë√Ë Æ‰«u?_UÐ sU?Cð Í√ ¨wK?ЫdD« sU?C?²« r?NðU?? ? ?¾? ? ? lO?? ? ?L? ? ?−?Ð WM?¹b*« q?¼√ ÆwÝU?O?«Ë wŽU??L?²?łô« rN?ŽuMðË oOIײ 5MUC² ÊuJ½ Ê« UMOKŽ U?? ?F? ? U?? ?'«Ë ”—«b*« w? ¡U/ô« UMOKŽ ÆqLF« ’dË UO?HA²*«Ë Êu?JO? 5?M?U?? ? ? C? ? ? ?²? ? ? ? ÊuJ?½ Ê« t?I?×?²?ð Íc« r−?(« fKЫdD

gOF« VF√ U q_« W³Oš l ¨…œbF?²Ë …dO?¦ q_« U³?Oš ¨»d?G?« sË ‚d?A« s? pOðQð Ë« U??ŽU?? Ë« Ê«u??¦ pD³??% W??b?B« r−??Š V??×Ð ¨ÂU¹_ W?³?;« V×?Ð ÎUF?³ÞË ¨U¼«b?Ë w²?« W?? I? ? ¦« W?? ?ł—œ Ë« …œu*« Ë« Ë« h?? ? ? ?A?K? U?? ? ? N? ? ? ? ²? ? ? ?×?M? w «u?L¼U??Ý s¹c« ’U??ý_« ÆW³O)« WŽUM «c?¼ s? d?? ? ? O? ? ? ? )« qQ?½ «–U?* u?¼ U?? ? ? ?Ë ø„«– Ë« h?? ? ? ? A?« rÝd½ w?²« d??O¹U??F?*« Ë« —U??O? F*« wMðd³š√ ÆøUMU?¬ UNÝUÝ√ vKŽ q_« W?³? O?š sŽ …Òd? W??I¹b? ‰Òu?×?²« ¡«d?ł U¼d?B?²?Fð w²« t?Ð XM?¬ h?? ? ? ý …—u?? ? ? w? ¨…œb??×? ? …—u?? w t??²? ?F? {ËË d?? ÒO? ? ž Ëb?? ³?¹ U?? L? ? l«u« s?J …—u?? ? B?« oÐU?D²?ð rË ¨`?ö*« ÆWHA²J*« …—uB« l WuÝd*« W?NÐU?A? Ëb³?ð wI¹b? W³?O?š U?³O?) b?OFÐ s Ë« V¹d? s VKž√ »uK dB?²Fð w²« q_« w “«e?? ?²¼ô« ÁU?? ?& 5O?½UM³?K« 5O?ÝU?O?« s WO?³U?G« —u? ¨ÎU? ? ? ? ? ? ? ? u??¹ r??N?Ð «u??M? ¬ s?¹c??« ÆrN²IŁ r¼uË√Ë dL?²? tÐUB? w½UM³K« Ê_Ë ÃU?²×? t½_Ë ¨‰“_« .b? cM Y×??³¹ Õ«— ¨Ád?√ vKŽ »uK?G?Ë Íb?²?I¹ Öu/ sŽ ¨q¹b?³« sŽ ¨t?? ?B? ? ? ? ý w v¼U?? ?L? ? ²?¹Ë tÐ ÊUJ≈ s j³?Š√ t½_ `ł—_«Ë ∫tÐ rK?×¹ Íc« bK?³« oO?? I? % Y?? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Š ¨r?? K? (« b?? K? ³? ?« W?? O? I? ?O? ?I? ?(« W??O?Þ«d??u?1b« Îôu?? W?? —U?? A*« vK?Ž W?? LzU?? I« X½U?? Ëb?³¹ U??L? w²«Ë ¨Îö?F? Ë —ÒbI¹ r ÎUOU?Oš ÎUŁbŠ ‰eð rË U?MF?? ? ?«Ë w —«d?? ? ?L? ? ?²? ? ?Ýô« t? ÆdUF*« ô l«u?« rJ?×Ð U?MFM?²? ? « «–≈Ë ÊQÐ qI?? F«Ë oDM*«Ë W?? Ò−? (UÐ W?K?¹uÞ ÊU?M?³? w? …d?? ? ? ?O? ? ? ? ?*« vKŽ ÊËd??³? −? Ô U?M½QÐË ¨W??U??ýË s?Ž s¹œu?? ? ? łu?*« 5Ð Y?×? ? ? ³?« oD?M*« v« »d?? ?_«Ë qC?? ?_« ÕU?²*« —U?O)« pK½ ¨w?½öI?F« Ud?B²« s dO¦JUÐ Q?łUH½Ë ¨p?Kš«œ …—u?? ? B?« n?Mð w?²« l d?HB« WD?I½ v« „bO?FðË Êe?? ? (U?Ð oO?? ? L? ? ?Ž ”U?? ? ? ? ?Š≈ Æ«c« vKŽ nÝ_«Ë ¨UÐU?? ? ? ? ²?½ô« »«d?? ?²? ? ?« lË W??U??š ¨d??¦? √ …—u??B?« `C??²ð »U??D? )« u??K? F? ¹ U?? ? ? ? ? ? ? ? ? b??M? Ž vG?DO wH?ÞU?? F« wU?? F? ?H½ô« ¨»uKD*« w½öI?F« oDM*« vKŽ ×U?š œÒd?G¹ dzU?Þ p½√ d?F?A?²? pu??Š Íd?−?¹ U? Ê√Ë ¨»d??« s ôË V¹d?? s ô pO?MF¹ ô s? b¹e?*« Òô≈ Òr?N?K« ¨b?? ? ? O? ? ? ?F?Ð ÆW³O)«Ë W³O)« vKŽ Òd? Bð q_« W??×?? sJ Ê« sJ1 q?N? ¨UM?Kš«œ ¡U??I? ?³« s s?U?? ¦« ÕU?? ³? ? UM? ÂÒb? ?I¹ Æø‰ƒUH²UРΫbŽË Ê«d¹eŠ wJ¹uý …uK(« ¡UMŁ

WL²ð ≠ ÆÆø°w{U*« ÆÆÆrN−«dÐ »U³ý Êu×ýd ≤∞∞π —«–¬ ≤¥ w ‰u?I?O? ¨ÊUM³ w l —«uŠ Í√ `²H bF² dOžò t½≈ W?}zUNMÐ ·d?²?Fð r X«œ U U¹—u?Ý n?O? ? ?ý—√ U?? ? ?√ Æåw½U?M³?K« ÊU?? ? ?OJ?« ¨Î«b?? ? ł wM?G? ? ? ¨qO?? ? L? ? ?'« wU?? ? Ý r¼bzU? ÊQÐ ÊËd???²?H¹ ÁƒU?b?√Ë ÆÎU³?Ož d?OAÐ t?LŽ UÐUDš kH?×¹ qÒOL?'« lC¹ ¨≤∞∞π ÊU?O½ ≤∑ w Ë« WËb«ò ∫s?¹—U??O? ?š ÂU??√ 5O?M²*« VÞU?¹ ¨wU??²« Âu?O« wË ¨°å…e?ž W??O?³?zU?²J?« l³?ùU?Ð 5O½«Ëd??J« vKŽ «u?½uJð Ê« rJ?OKŽò ∫…d??O? ?N? A« ¨rJIðUŽ vK?Ž …UIK*« WOËR?*« —b ÆåU??½u?c?? ? ? ? ? ? ? ? ð Ê« r?J? o?×? ¹ ôË vM?¹ ¨—u??N? L? ?'« l ÎU? U??−? ?½«Ë r¼ s? ≤∞∞π —U¹√ ±∞ w qÒO? ?L? ?'« ÊËb?ÝU?? „UM¼ò ∫‰u??I?O? ¨ÁƒU??HKŠ u¼ d³?_« bÝUH« sJË ¨ÊU? ULM¹√ wŽ«d« ÊU?? Íc« Í—u??« ÂU?EM« WKJA? ôË Æs¹b?ÝUH« q?J d³?_« ¨d³?_« bÝU?H« l `UB?²½ Ê« w UMOK?Ž sJ ¨Í—u?« ÂU?EM« l Í√ Òoý qF? Æås¹b??ÝU??H« V?ÝU??×½ Ê« VF??√ rN??I¹d?Þ ¡ôR¼ 5×??ýd*« rŽœ r?N? LE?F? Ê«b?? I? v« Ϋd?E½ WKJA*« sJ? Æ…dJ³? sÝ w b«u« 5K?¦2 ¡ôR¼ —U?? ?³? ?²? ? Ž« w sL?Jð Æ»U³A« qO' `Òýdð tD³?×¹ wÐU³?ý qOł W?ÒLŁ Ê« e??−? F¹ –≈ ¨»U??³?A« r?ÝUÐ ¡ôR¼ Ær?N?zUЬ —u?? ? ? ? Òô≈ r?N? ? ? ? O? ? ? ? Èd?¹ ÁcNÐ ¡«bFÝ rNH½√ rN½√ WKJA*«Ë ÷U?H?²½ô« v« Êu?F?¹ ô ¨…—u?B« »U?³A« …u? Ê« 5K¼U?−?² ¨U?N?OKŽ Æq¼_« vKŽ rNð—uŁ w sLJð å—U³š_«ò sŽ ≠œuFÝ ÊU ž

v« ‰U??I?²½ô« v?KŽ …—œU? U??NKF??−¹ ÆwF¹dA²« qLF«

r¼œ«bł√ »UDš 5×?? ? ýd?*« ¡ôR¼ s? ≥ »Òd? ? ?Nð n?F? ? ? ?{Ë ¨Âö?? ? ? Žù« q?zU?? ? ? ÝË s? ÊU?½«u?M? Ž ¨Âö?J?« w? r??N?ð«—b?? ? ? ? ? ? qO?? ł v?« Êu?? ¾? ?O? ?¹ rN?½ö?? F? ?−¹ qO'« «c¼ Æt½uK¦1 rN½√ ÷d?²H¹ iFÐ vKŽ kU?×O b?N²?ł« Íc« ¨»«e?Š_« qÒ¼dð qþ w WO?UM¹b« ‘U?? ? I?M« s? v½œ√ Ϋb?? ? ?Š b?? ? łË√Ë WKŠd? w wŽUL?²łô«Ë wÝU?O« ÆÍ—u?« gO'« »U?×½« q³? U ¡ôR¼ n«u?? v?KŽ ÎU? F¹d??Ý —Ëd*«Ë Êu?? A? O? ?F¹ rN?½√ d??N?E¹ 5×?? ýd*« ¨V?× rNzUЬ ô r¼œ«b?ł√ …bI?Ž W?? ¹√ s?? r?? N? ðU?? ÐU?? D? š u?? K? ? ?ð –≈ U≈ UNLEFË ¨…b¹bł WOÐU³ý—UJ√ ¨»«e??Š_« «—u??AM* w?zU?G? ³?Ð —«dJð U?ÐU?D?š s?? ŸU?D?²? ? ? ? ? ?« U?? ? ? ? ? ?≈Ë ∫rNöÝ√ ¨≤∞∞∏ ‰Ë_« s?¹d?? ? ? ? ? ? ?A? ð ≤± w? …—Ëd{ò sŽ qOL?'« .b½ Àbײ¹ Æåw×??O??*« ÊU?OJ« v?KŽ ÿU?H? (« ∫t??²? O?C? œÒb? ×¹ ¨ÂU¹√ W??²? Ý b??FÐË vI??³¹ ¨U?ŠËd?D« XŽÒuMð U??L?N? ò vKŽË ÆåW?O?C?I?« u¼ d?(« U½œu?łË w ¨ÍdOA³« dD)« ”uU½ …dOÝ sJ9 b?Iò ∫‰u?I¹ ¨Èd?š√ W?³?ÝUM s ÎU?u¹ ≤± ‰ö?š qO?L?'« d?O?AÐ ÆU?N?H½ d?OND?ð vKŽ …—«œô« —U³?ł≈ t?? ? ?O« ·b?? ? ?N?½ Ê« V−?¹ U?? ? «c?¼Ë W??šu??M UÐUD)« Ê_Ë ÆåÂu??O« s?Ž VO?? ? G?¹ ¨W?1b?? ? U?½U?? ? OÐ s? …—UH?Ý Xײ?²« U?¹—uÝ Ê« qO?L'«

Inshaa 6980  

Inshaa 6980