Page 1

…—b Ϋœ«u Íu% U¹uKŠ Ÿ«u½√ s d¹c% ∫wðü« ÊUO³« «—b<« b{ W³O³ý ≠ åœUłò WOFLł sŽ —b ÊU'Ë »öD«Ë ”—«b*« «—«œ≈ s W?OFL'« v« œ—Ë …bŽ ôU?Bð« bFÐò s »öD« —Òc? % d?O?ýUM Ÿu?{u?? sŽ ¨ÊUM³ nK²?? s ”—«b*«Ë q¼_« d??u??²? «—b?? <« s Ÿu½ vKŽ Íu?? ²? ×¹ (Bonbon) U¹uK(« s? Ÿu½ ‰ËUMð d?UJÝ® VK ‰U?²? ¹d? qJý v?KŽ WË«d?H« W?Ò³?Š t?³?A¹Ë ¨W?HK²?? U?NJMÐ Æmeth crystal Ë« quick strawberry rÝ« X% ©rH« w l dHðË »Ëcð «—b??<« s ŸuM« «c?N?Ð ‰U?HÞ_ UÐU??≈ ô Ê« b?O? Q?²?« W?O? F?L? '« ÒrN¹ d¹c?%Ë ÁU?³?²½ô« s l?M1 ô «c¼ sJ ¨ŸU?A¹ U?L? ¨ U?O?H?A? ²? *« v« XKšœ√ Æå¡UÐd?? G« s W?¼u??³? ?A*« œ«u*« s Ÿu?½ Í√ ‰u??³? ? Ë ‰ËUMð Âb?? Ž s ‰U?? HÞ_« mOK³ðò UOHA² *« «—«œ≈Ë q?¼_« ÊU'Ë ”—«b*« «—«œ≈ s WOFL'« X³KÞË Ÿu?{u?*« «c¼ W?FÐU??²0 wMF? t½_ U?ÐU?≈ W¹√ sŽ «—b??<« W?×?UJ? V²J ÆåÊUM³ w …dA²M*« œUł WOFLł e«d w Ë« ∞±Ø∑¥∞π≤μ r d« vKŽ

tÓðd¹d?? Ý lKD?²? ð Óp?I¹b?? V?C? ž√ ÔV?C? ? ?G?«Ë ÔdJ?Ô« ÊU?ðc?? ? ?U½ =d? ? ? ÒK? tð—«d?? w? U??ÒL? Ž Ô÷u??(« ÓÕÒd? ? U?? Ô»dD?C? ? u¼Ë ô≈ 5?D« V?Ý«— s Í—uš rOKÝ bOý— ÍËdI« dŽUA«

WKI² ‡ WOÝUOÝ ‡ WOu¹ AL- INSHAA - Friday 6 March 2009 - No. 6971 - Year 62

WO½UM³ …dO ±∞∞∞ ≠ U×H ∏

ø°å„—UF*« Â√ò fKЫdÞË ‰ULA«

∂≤ WM « ≠ ∂π∑± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ ‰Ë_« lOЗ π tO o«u*« ≠ ≤∞∞π —«–¬ ∂ WFL'«

ÆÆø°b¹b'« wÐdF« dBF«

÷U¹d« …—U¹e …uŽœË ÆÆÆqBOH« œuFÝË bÝ_« fOzd«

b¹b?? Ž ¡U??L? ?Ý√ „UM¼Ë Æø¡U?? L? Ý_« w « W?? ? OM?C« w? Ê≈ ¨5×?? ? ýd*« ÆWOM*«

ÍdAÐË ÊËd²³« —u?? ? _« ‰«e?ð ô ¨ÊËd?? ? ²? ? ? ³« w? W??N? ł s ¨W??u?? ?×? d??O? ž ÎU? C¹√ ”dDÐ V?zUM« Ëb??³¹ YO??Š ¨…ô«u*« 5Ð ‚U?? Hðô« —U?E²½U?Ð ÎU? ?²ÐUŁ »d?? Š r?Ýô« v?KŽ V?zU?? ? ? ?²?J«Ë «u?? ? ? ?I?« «uI« t?OKŽ –uײ ð qN? ¨w½U¦« « ¨«d¼“ Ê«u?D½√ wU?? ?(« U?? N? ?³zU?MР×u?ł d?U? Ð VzU?²?J« t?F?łd?²? ð ø…œUFÝ Ëb³?O ¨W?{—UF*« W?N³ł v?KŽ U√ qO?? ?ÝUÐ Ê«d?? ?³? ? ł ôU?? B?ðô« d¹“Ë …d?? O? ?¦J« ¡U?? L? ?Ý_« 5РΫ—U?? ²? ?×? ? —UHM²Ý« ÂbF vF ¹ u¼Ë ¨WË«b²*« dD{« U?? «–« W?O?KzU?F?« W?O? ³?B? F« ÆU o¹d l nUײK …ô«u*« W?? ×zô Ëb??³ð ¨Íd?? AÐ w ©“Ëd??O? w?K¹≈ ≠ l−??F? ł «b?¹d??²? Ý® W?? ? ? ×?zô q?OJ?A?𠉫e¹ ôË W?? ? ? ?²ÐU?Ł 5F?ÐU?? ²*« Ê« –≈ ¨dE?²M¹ W?? ?{—U?? F*« Í√ bNAð s ÍdAÐ Ê« v« ÊËdOA¹ årO?J(«ò‡Ð WD?³ðd*« w¼Ë ¨d?? O? ?O? ?Gð Æ`¹d wð«u “u v« dOAðË

ø°—UJŽ vI³ðË ÆÆÆ b?? U? U??N?O? qB?×?¹ U0— —UJŽ ÷d??F? ²? ²? ? ¨fKЫdÞ w q?B? ×¹ –≈ ¨W?Ýd?ý W?d?F* U?ÐU??²½ô« Ác¼ Ê« v?« iF?? ? ?³« d?? ? ?O? ? ?A?¹ U?? ? L?MO?Ð q³?I?² *« —U?O?² ·dÞ Í√ W?Nł«u? »e( r¼bŠ√ WNł«u0 t³ý√ ¨UNO Èd¹ lÐU?²*« Ê« Òô≈ ¨»uM'« w tK« —UJ?Ž w W¹b?? ?ł W?? d?? F? ? W?? ?LŁ Ê« ∫—u√ …bF bzUŽ p–Ë v?« 5?¹—u?? ? ? ?« …œu?? ? ? ?Ž ∫ÎôË√ ¿ w W??O? ÝU??O? ?« …U??O? (« qO??U??Hð wÝU??O? ?« q«u??²UÐ Ê≈ ¨W??I?DM*« q«u??²UÐ Ë« ¨…œb??F?²? ·«dÞ√ l w U??N½“Ë U??N U??N?ł l w?³?F? A« –u?? ?H?MU?? ? ¨…b¹b?? ? Ž W?? ?O?MÝ «b?KÐ b¹b?? Ž w ÎU? ?L? ?²? Š dÒŁR?? Í—u?? « U?? ? ?NK?¼√ Ê« –≈ ¨W?¹œËb?? ? (« «b?K³?« ¨U?¹—u?? ? ? ? Ý w? Êu?Ðd?? ? ? ?A?¹Ë Êu?K?Q?¹ ¨ÂU?? ?A«Ë hL?? ?Š w? Êu?? ³? ? ³D?²¹Ë Ác¼ w 5³??šUM« œb?Ž vD??²¹Ë ÆÆ°°VšU½ n√ 5Łö¦« ÈdI« q¼√ bMŽ q?_« W?³? O?š ∫ÎU? O½UŁ ¿ w?²« …d?? ? O? ? ?³?J« ‰U?? ? ü« s? —UJ?Ž s U?N?½Ëb?B?×? O?Ý rN½√ «Ëb?I? ²?Ž« ÆdOOG²« 5?×? ? ?U?D« f?U?Mð ∫ÎU? ? ? ¦U?Ł ¿ vKŽ rNKðUIðË ¨q³I² *« —UOð qš«œ w …dO³ dzU? š VÒðd¹ U VUM*« ÆrNuH bU?š o?ÐU? « VzUM« q¾??Ý b? Ë lM?²? « «–« tK?F? H? ?O? Ý U?? L? Ž d¼U?? { fOz— ÕdDÐ Íd¹d(« bFÝ VzUM« vHDB?? —UJŽ w q³??I?²? ?*« —U?Oð ≥ ’ WL²²«

vI?? ?³¹ ¨ U?? u?KF*« b?? ?Rð U?? v?KŽ W??{d?Ž ÍuKF?«Ë w½Ë—U*« Ê«b?F? I*« b?FI*« v« U0— W?U?{≈ ¨÷ËUH?²K Æ…ô«u*« W×zô w fU)« wÒM « q ÊS? ¨W?OzU?NM« WKB?;« wË mO?? v?« b??FÐ qBð r «¡U?? IK« W??(U?? B*« Xb?? Ið «–S?? ¨W??OzU?? N½ vK?Ž U?? NðU?? ÝUJ?F½« ÊS?? ¨W?? O?Ðd?? F« w? U¼d?? ? ? O?ŁQðË ¨w?½U?M³?K?« qš«b?« s d??O? ¦J« V?KI??O? Ý UÐU??? ²½ô« w ‰u?? šb« Âb??F ÍœR?¹Ë ¨—u??_« l−??A? ²?ÝË år?C?Ž d?? ? ò W??d?F? ‰u??B? Š l?M* U??ö??²?z« ‰u??B? ( ÆWO³¼c Ë« WOÝUOÝ UŽ«d s?Ž …e?? ? łU?? ? ?Ž ‰«eð ô f?KЫd?Þ ¨U?N×z«uK? …dO?š_« ◊uD)« rÝ— nB?? ?²?M v²?? ?Š b?? ?²?1 b?? ? «c¼Ë ‰«e¹ ô –≈ ¨ÊU?? ? O½ ÂœU?? I« d??N? A« vKŽ Ϋd?DO?? ? wÐU??³? C?« b??N? A*« ÆWKL²;« ö²J²«

…—uJ«Ë Uðdž“ œb?? ? Š b?? ? ? U?ðd?? ? ž“ X?½U?? ? «–≈ ≠ W??O? $d? ÊU??L? OK?Ý® U?N? O? ²? ×zô ô …—uJ« ÊS?? ¨©÷u??F? ‰U??A? O? Y?U?? ? ? ? ? ? ?¦? « r?Ýô« —U?E? ²?½U??Ð ‰«e?ð wH?? Æ…ô«u*«Ë W?{—U??F*« w²??×zö Y?×? ? ? ?³?« ‰«e¹ ô …ô«u?*« W?? ? ? ×?zô s? Îôb?Ð Y?U?Ł r?Ý« s?Ž ÎU?¹—U?? ? ? ? ? ł ÊuJ?¹ qN?? ¨s?B? ?ž ôu?? ?I½ VzU?M« ås¹b?¹d?? ? H«ò V½U?? ? ł v« Y?U?? ? ¦« Êu?? ? ? ł `ýd?*« V?O? ? ? ³? ? ? ?ŠË Í—UJ? t?? ?O« d?? ?O? ? A?ð U?? ? «c¼ ÆÆøÃd?? ?H? ? X u« w? ¨W?O? U??×? B« d¹—U??I? ²« s?B? ? ? ? ? ?ž ôu?? ? ? ? ?I?½ œb?? ? ? ? ? N?¹ Íc?« X9 U «–« `ýd²« w —«dL²ÝôUÐ ÆÆø°tÐU Š vKŽ U(UB*« WU{S ¨W{—UF*« W×zô w U√ ô ¨…œU??F?Ý rOK?ÝË sB?ž e¹U?? v« Ê« —U?E?²?½UÐ Y?U?? ? ? ? ¦« r?Ýô« ‰«e?¹ s d?(« wMÞu« —U??O?²« t?L? ?×¹ ¨…—uJ« w W??FЗ_« t?O? ×?ýd?? 5Ð ÍœUB?² ô« vKŽ œ«e*« u?Ýd¹ U0—Ë Ærš«e« tK«b³Ž

WOM*« ≠ WOMC« V?zU?M? « s?K?Ž√ ¨W?? ? ? ? ? ?O?M? C?« w? t??×? ?ýdð b??L? B?« œU??N? ł oÐU?? « w? ‰u?? ? šb« ÊËœ ¨q?I? ? ?²? ? ? ? ? ?L? ? ? b??Š√ l? U??L¼U??H?ð W¹√ qO??U?? Hð …—uB« `?{u²ð Ê« —UE²½UÐ ¨ÎU?OUŠ ô q³??I?²? *« —U??Oð Ê« Ëb??³¹Ë ¨d?¦? √ rCð w²« t?²×zô w t¹b d?OO?Gð rÝU?? ? Ë X?H? ? ²? ? ? b?? ?L? ? ?Š√ »«u?M« ¨s¹b?« rKŽ r?ýU¼Ë e?¹e?? F?«b?? ³? ? Ž Í√ b??FÐ W??{—U??F?*« sKFð r U??L?MOÐ ÆWIDM*« w U?N WOÐU?²½« WKOJAð «¡UIK« tMŽ dH? ²Ý U —UE²½SÐË Ê« –≈ ¨W?? O? ö?? Ýô« W??ŽU?? L? ?'« l b??F? Ý√ oÐU?? « VzUM?« U?N? ×? ýd?? U?? ? ?OK?L? ? ?Ž w? ÕËdD? ‘u?? ? d?¼ qN? ¨q?³?I?²? ?*« —U?Oð l r¼U??H?²« w? d?? ? O? ? ?O? ? ?G? ? ? ² W?? ? O?½UJ?≈ „UM?¼

…—uJ« ≠ …œœ ©fKЫdÞ® d¹dH« WÝ—b ≤∞±∞ ≠ ≤∞∞π wÝ«—b« ÂUFK qO− ²« ¡bÐ sŽ sKFð

UM³«Ë 5M³K WO½U¦«Ë vË_« 5²{Ëd« ¨W½UC(« ·uH w ÆW U)« UłUO²Šô« ÍËc …UO(« edË ÊU O½ ≥ WFL'« v²ŠË —«–¬ ≤ 5MŁô« s p–Ë ©±≤∫∞∞ ≠ π∫∞∞”® Æ∞∂Ø¥±μ¥∞∞رØ≤Ø≥ ∫ÂöF²Ýö

s √b³?½Ë ÎUU9 W×?{«Ë dO?ž UN?O ÆfKЫdÞ

`z«u ≥ ∫fKЫdÞ W?ŠU? « œu? ¹ jÒ³??²« ‰«e¹ ô ≠ wðU?I?O? nU?×?²? ¨W??O? KЫdD« qO? «d?ŽË «u?²O? t?ł«u¹ Íd¹d?(« Èd?¹Ë ÆÆÆW?? ? O? ? ? u?JŠ U?ÐU?? ? ? ? ? ŠË s Ê« «¡U??IK« W??d?( Êu??FÐU??²*« W?×?zö ‰u?u« ÊU?J0 WÐu?F? B« ÆWÒM « …œUI« lL& WOI«uð v« XHK¹ lÐU²? wÝUOÝ —b?B w ÷u?? ¹ w?ðU?? I? O? ? f}?zd« Ê« tðœu?Ž W?d??F? WK³?I*« U?ÐU??²½ô« «–« ÎU?u?B?š ¨W?uJ(« W?ÝUz— v« W?? ? ? ?O?zU?? ? ? ? N?M?« ZzU?? ? ? ? ²?M?« ¡U?? ? ? ?ł WЗU?I?²? Ë« WœU?F?²? UÐU???²½ö Æ5 ?? ?UM?²*« 5?I¹d?? ?H« 5РΫb?? ?ł wDÝu?« t?F? u?? s Ϋb??O? H? ²? ? W?½Ëü« w? t?? ? ? ? ? O?K?Ž e?? ? ? ? ? d?¹ Íc?« wðUIO? fOzd« lC¹ –≈Ë ¨…dOš_« bF?ILK tK«UDŽ ”UO« vKŽ u²?O ÊuJ¹ Ê« id¹ ÎUC¹√ u?N ¨w½Ë—U*« –≈ ¨b?F?I*« «c¼ w W?O?$d? d?O?L?Ý Î«“«e?? H? ?²? ? Ý« `O?? ýd?? ²?« «c¼ qJ?A¹ ô Íc« WO?$d ÊULOKÝ t?I¹bB tÐ t?² ö?Ž lDI¹ Ê« wðU?IO? b¹d¹ ¨wÝU?O « U?L?NF? u? ·ö²?š« rž— ÊUł œu?łË cÒ³?×¹ u¼Ë ÆU b?Š v« ÊU??ł s?JË ¨e??d*« «c?¼ w b??O? ?³? Ž W??×?¹d??A ÎU? ?ł«d??Š≈ qJ?A¹ b??O? ?³? Ž Æw½Ë—U*« —«–¬ ±¥ o¹d s …dO³ n?U?? ? ?% Ê« v« d?? ? ? O? ? ? A¹ «c?¼Ë d??O?ž ‰«e¹ ô Íd¹d??(« ≠ wðU??I?O? U? ¨ÎUÞu?ý lD Ê≈Ë u¼Ë ¨Âu? ?×? s …b?¹b?? Ž ◊«u?? ?ý√ t?? ?U?? ?√ ‰«eð bL× œułË UNL¼√ fO qO «dF« Ê« –≈ ¨»b?Š_« ÕU?³?B?Ë Íb?H?B« ≠ wðU?? I? O? wŁö?? ¦« 5Ð W?? ö?? F« v« d?? O? ?A?ð »b?? Š_« ≠ Íb?? H? ?B« W?×zô w WŁö?¦« lL?ł WU×?²?Ý« Æ…bŠ«Ë WOÐU²½« qÒF? Íc« ¨w?«d? f?Ozd« U??√ Ê« Èd??O? ¨W??O?ÐU??? ²½ô« t??²?MO??U?? «—Ëb« sŽ ÂÒb?I²?Ë “U?²2 tF?{Ë w ‰u??šb?« id¹ –≈Ë ¨W??I?ÐU?? « l o M¹ t½√ v« dOA¹ ¨qOUH²« Â√ò ÊuJ²?Ý fK?ЫdÞ Ê√Ë ¨W?{—U?F*« “Ëd??³ W?? O½UJ≈ „UM?¼ Ê√Ë å„—U??F*« ‰«e?¹ ô ¨qÐU?? ? ?I?*UÐË ÆÆÆ`?z«u Àö?Ł Ÿu?? {u?? ”—b?¹ q³?? I? ?²? ? ?*« —U?? Oð d?? O? ?AðË 5×?? ýd*«Ë U?? HU?? ×? ?²« iF?Ð w d?? ?O? ? O? ? Gð v« Á—œU?? ?B? ? uN ÍbH?B« d¹“u« U√ ÆÆ¡ULÝ_« ±¥ ZO? ½ w t½√ …d? s d?¦?√ b?√ W?×zô w ÊuJOÝ t½√ wMF¹ U? —«–¬ Æq³I² *« —UOð l …bŠ«Ë b? w ?–uŁ—_« b??F?I*« ÊU? «–«Ë q{U f¹—u? dOÐË— `U?B r Š

U??HU??×? ²?« mO?? Ê« `O??×? ¡UM¦?²ÝUÐ ¨‰U?LA« w W?OÐU?²½ô« s?JË ¨b?? ? ?F?Ð `?C? ? ? ²?ð r ¨U?ðd?? ? ?ž“ ‰ULA« w UÐU²½ô« Ê« `{«u« fK?ЫdÞ Ê√Ë åW?? H? ?U?? Žò Êu?J²?? Ý ZCMð r –«Ë Æå„—UF*« Â√ò bN?A²Ý ôË W??{—U?F*« b?MŽ ô ¨b?F?Ð `z«uK« ‰U??L? A« W??O?C? √ w ¨…ô«u?*« bMŽ YO??Š Uðd?ž“ ¡UM¦??²?ÝUÐ ¨U??N?F?O? L?ł …ô«u*«Ë W?? ?{—U?? ? F*« s q? XM?KŽ√ ÊËd?? ²? ? ³« ÊS?? ÆÆÆU?? ?L? ?N? ?O? ?²? ? ×zô —UJ?ŽË …—uJ?«Ë W?? ?OM?*« ≠ W?? ?OM?C«Ë —u?? _« ‰«eð ô Íd?? AÐË fK?ЫdÞË

”UOI« åjŠ“ò

ø°ÆÆÆ”UO« U¹ U?? N? O? ? ÷d??F? ?²¹ ¨…Òd? q? w t??K?«U??D?Ž ”U?? ? ? ? ? ? ? O? « V?zU??M?« t½QÐ U½d??O?c?ð b?O? F¹ ¨œU?I? ²½ö v?KŽ —U?M?« w?IK?D? ‰Ë√ò ÊU?? ? ? å‰Ë_« ÂËU??I?*«ò t½QÐË åq}?z«d??Ý« p??c?? u??¼Ë å‰Ë_« q?{U??M? *«òË t??A? U?M¹ ô Ê« Âu??O« o×?? ²? ¹ ô Ê√Ë ÆÆÆt?ðU?? ? ŠËd?Þ w b?? ? ?Š√ ÆÆÆtðU??N? łuð w b??Š√ t?{—U??F¹ Ê« ©ø°® o?×? ? ? ²? ? ? ?¹ u?¼ pc? w t?? ×? ? O? ?ýdð .b?? Ið b?? ?O? ?F¹ ÆÆw½Ë—U*« b?? F? I*« sŽ f?KЫdÞ U? vKŽ ÒZ ÂöJÐ ÷d²?F¹ u¼Ë f?O?zd?« ÊU?? ? ? ? ? v?K?Ž ¡U?? ? ? ? ł ©tK«UD?Ž Í√® t½√ s wðU?I? O? r?Ë fK?ЫdÞ v?« w?L? ? ? ²M?¹ ôò ‰«u?Þ U?? ? ? ?N?K?¼√ l? q?«u?? ? ? ?²?¹ ÆÆÆåWO{U*« lЗ_« «uM « `?¹d?? ? ? ? ? ?B?ð w? œ—«u??« Âö?J?« W?? I? O? ?I? ?(« Ê« b?? R¹ tK«U?DŽ ô nDIO vF ¹ u¼Ë ¨t²Šdł l?OD?²? ? ? ?¹ t½√ U?*UÞ ÆÆÆŸ—e?? ? O? Ê« U*UÞË ÆÆÁdOž Ÿ—“ s …œUô« U?LŽ ”UM« ‰Q? ¹ ô dO?G« «c¼ 5²? « Êu½U? Ê« rŁ ÆÆt½Ëb¹d¹ UÐU?? ? ?²?½ô« Íd?? −? ?²? ?Ý Íc« `M?L? ? ?O ¡U?? ? ł ¨t?? ? ÝU?? ? Ý√ v?KŽ «u??³? ? ²M¹ Ê« o?Š 5O??×? O? *« 5O×O *« ‰Q MK ÆÆÆrNOK¦2 s?? ¡U?? M? ?O? ?*«Ë f??K? ?Ыd?? Þ w?? ÊËœ ÆÆÆør?N?K¦?? ? ? ?L? ? ? ? O ÊËb?¹d?¹ «u?? ? ? ? ? ?_« v?« œU??M?²? ? ? ? ? ? Ýô« U?? ?N?MR¹ w?²« W?¹d?? ?O? ? O? ? −? ? ?²« Æ°w×O *« dOž VšUM« „Òœd??²? ¹ Ê« u??łd½ ¨W?Š«d??BÐ b?? ? ?I? ÆÆÆW¹b?¼ U?M p?KÝ—√ s? ÆÆÆ «uM?Ý ¥ t?? ²?¹b?? N?Ð UM?L? ?F?Mð U½d?O?ž U?NÐ l?²?L?²? ¹ Ê« u?łd½Ë p «u?¦×?³OK? WœU?I« …d²?HK j³?? ?C?¹ l u?? ? sŽ ”U?? ?O?« U¹ ÆÆÆ°”UOI« tF

s w²« …b??×?²*« U¹ôu?«Ë U¹—u?Ý W?? IDM*« w? ‚«—Ë√ l¹“u?? ²Ð `L?? ð ¨UNM WBŠ vKŽ UNuBŠ ÊËœ s vI³?² …dýU³*« UN?²¹UŽ— ÊËœ s Ë« U?N½√ U*UÞ ¨W³?FK« ◊uO?Ð WJ 2 U?N? F? «Ë W?žU?O? s b?FÐ t??²Mð r l w?ÞU??F? ?²« W??O? ?H? ?O? Ë b¹b?? '« ÆUNÐ VFKð X½U w²« ‚«—Ë_« …—c?? (« W??Že?M« Ác¼ Z²?M²?? ðË oA?? ?œ 5?Ð W?? ? ö?? F?« —U?? ? ? ? w W?OÐU?OM« UÐU??²½ô« Ê« ¨÷U¹d«Ë ‰uB?Š lM …bŽU vKŽ qB×?²Ý vKŽ dŁR?¹ b? U?N?O? œU?Š «bD« cM ÊU?M³ w W?? LzU??I?« Wzb??N? ?²« w?N? ? ? ²?M¹ Íc?« ¨W?? ? ?ŠËb?« ‚U?? ? ?H?ð« Ác?¼ ¡«d?? ? ? ? ł≈ l? tu?? ? ? ? F? ? ? ? ?H? ? ? ? ? …—Ëd??{ ô w?U??²U?ÐË ¨ UÐU??? ?²½ô« ‚u?? e?? ?H? ?I?¹ b¹b?? ł ‚U?? ?Hðô Êü« ¨WŠËb« ‚UHð« s …dOš_« WD;« b?? ? ? F?Ð Y?×? ? ? ?³?« Íd?? ? ? −?¹ Ê« vK?Ž Âu?I?¹ b¹b?ł r¼U??H?²Ð UÐU???²½ô« U?½“«u?ð s? t?K?L? ? ? ? ?% U?? ? ? ? v?K?Ž ÆWOKš«œ Ê« W?? O? ?ÝU?? O? ?Ý —œU?? B? ? ‰u?? IðË l wN?²Mð W?ŠËb« ‚U?Hð« qO?ŽUH? œuFO wÐU²½ô« ‚UIײÝô« ÂU9≈ v« ÂUJ?²? Šô« v« Áb??FÐ l?O? L? '« —Ëb b?O?ŠË rþUM? nzUD« ‚U?Hð« W??O?ŠU½ s W?¹—u?²? Ýb« U? ? ÝR*« W?O?ÝU??O? « Èu?I« 5Ð U?? ö?FKË ÆÈdš√ WOŠU½ s W?ŠËb« ‚U?Hð« ÊS? ¨d?š¬ ÂöJÐË wU?? ?I? ?²?½«Ë X u?? ? qŠ Òô≈ u¼ U?? ? q( Õö? ?« v« ¡u?−K« ¡U??H?²½ô W?? OKš«b« W?? O? ?ÝU??O? ? « U??Ž«e?M« U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ÝR?*« v?« ÂU?J?²? ? ? ? ? Šô«Ë ¡«d?? ?ł≈ œd?? −? ? Ê√Ë ¨W¹—u?? ?²? ? Ýb« —U?³? ²?Žô« …œU??Ž≈ wMF¹ UÐU?? ²½ô« W³ MUÐ ÎUuBš nzUD« qOŽUH* ô Íc?« W?? ? ? ? ?u?J?(« q?O?J?A?ð v?« YK¦?« ·dÞ Í√ ¡UDŽ≈ vK?Ž hM¹ Ê√Ë ¨W??—U??A? LK ◊d??A? sU??C« —u?? ? ? ²? ? ? ?Ýb?« w? œu?? ? ? łu?*« hM?« ‚Uu« W?IOŁË s –u?šQ*« w½UM³K« X¹uB?²« œUL?²ŽUÐ oKF?²¹ wMÞu« UMOOF²« vKŽ ·ö²šô« ‰UŠ w Ë« v?Ë_« W?? ? ? ? ?¾? ? ? ? ? ?H?« w? W?¹—«œô« ÆÍœUO « lÐUD« «– «—«dI« d?O³? lłd ‰U? —UÞô« «c¼ w U?ÐU?? ? ?? ? ? ²?½ô« b?? ? ?F?Ð »u?KD?*« Ê« …b??ŠË W?uJŠ ô W?K³?I*« W??OÐU??OM« qÐ ¨bŠ«Ë o?¹d WuJŠ ôË W?OMÞË r−?? ? ?M q?L? ? ?Ž o¹d?? ? W?? ? u?JŠ ÆW−²M ÊuJð w f½U−²Ë

÷U¹d« 5Ð ôU??Bðô« nO??¦Jð W?K?Šd?? ? ? ? r?O? ? ? ? ?Žb?ðË ÆÆo?A? ? ? ? ?œË d?B ‰u?šbÐ ¨WOÐd?F« U(U?B*« ¨ U?? ? ? ? ? (U?? ? ? ? ? B?*« Ác?¼ j?š v?K?Ž W?L? b??I?Ž ‰U?L?²? Š« sŽ Y¹b?(«Ë U¹—u?? ?ÝË W¹œu?? F? ? ?« rCð W?? O?ŁöŁ w²« w?ŽU? *« v?« ΫœUM²??Ý« d?B? Ë q ÆÆÆ…d¼U?I« l ÷U?¹d« U?Nc?³ð s?? W?? U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Š v??« ÍœR?? ¹ p??– ÆÆÆw½UM³K« qš«b« w ¡U?šd²?Ýô« w ¡wý q?J ¡«—ü« r ??IM?ð YO??Š ÆdOGB« sÞu« «c¼ W?? U?? O? ?IÐ tƒU?? H?ð Íb??³?¹ o¹d?? WU??Š oK¹ åb¹b??ł wÐd??Ž d?B? Žò ¡«d?? ? ?łù Ϋb?? ? ?O? ? ?N?9 ÕU?? ? ?Oð—ô« s? w …—d??I?*« W??O½UM?³K« UÐU?? ? ²½ô« w ÆÆÆq³?? I*« Ê«d¹e?? Š s lÐU?? « W?U?? ? Š Ê« d?? ? ?š¬ o?¹d?? ? ? Èd¹ 5?Š d?? uð V?łu?? ²? ? ð ÊUM?³ w rK? « U?? ?N? ? ²? ? F? ? OK?Þ w Èd?? ?š√ d?? ?U?MŽ g¹U??F? ?²« W??G? O? vK?Ž ÿU??H? (« Ê« Èd?? ? ¹ –≈ ¨w?? ? K? ? ?¼_« r?? ? K? ? ? ? ? ?«Ë nK²?? ? 5Ð qU??(« ÂU?? ? I½ô« ÎôuKŠ d??u¹ ô ÊU?M³ w ¡U?? d??_« —u?? ?_« s d?? ? O? ? ¦JU?? ? ¨W?? ? F¹d?? ?Ý ¨5O½U?M³K« 5?Ð b??ŽU??³ð W?¹d¼u??'« gO?? ?F« sŽ ‰ƒU?? ? ? ?²« U?? ?NMO?Ð s r¼U??H? ?²« Èb??Ë ÆÆÆ©ø°® „d?? ²? A*« WNł«u* WUF« WO−Oð«d²Ýô« ‰uŠ Õd?D¹ —U?Þô« «c¼ w?Ë ÆqO?z«d?? ? Ý« Z?NM?« ‰u?? ? Š ôƒU?? ? ? ð i?F? ? ?³?« wd?? O? _« f}zd« …—«œù b?¹b??'« ÊU?M³?Ë W?? ? ? I?D?M*« ÁU?? ? ? & U?? ? ? U?ÐË√ qL?Ž s ¨WK³I*« WKŠd*« U¹b?%Ë v« ¨ w?Ëb« lÐUD?« «– W??L?J;« ·dD²*« wK}z«dÝô« 5LO« ‰uË q³??I?²? ? w« Îôu??Ë ¨rJ(« v« w W¹—u? « ≠ WO?dO?_« U ö?F« 5?Ð œb?? ? ? ?−? ? ? ? ²*« —«u?? ? ? ?(« ¡u?? ? ? ?{ w ŸU{Ë_« q³?I²? Ë ÆÆÆ5dD« WOMOD KH« W?(UB*«Ë ÆÆÆ»uM'« ÆÆWOMOD KH« ≠ WOÐdF« WO?ÝUuK³¹b« ◊UÝË_« 5Ð U?? (U?? ?B*« åWÒK?Ýò ÊQÐ Âe?? & …d?¼U?? ? ? ? I?« ≠ U¹—Ëu?? ? ? ? Ý ≠ ÷U?¹d?« ‰ö??š q?U?? r¼U??H? ?²Ð qB??×? ?²? Ý ÆWœUI« …dAF« ÂU¹_« w W?O½UJ?≈ ô Ê« Èd¹ s W?LŁË qU??ý —u?Bð l{u s?¼«d« X u« ‚U?Hðô« tOKŽ ÊuJO?Ý U* wKOB?HðË ¨ÊUM?³ ‰u??Š ÷U?¹d«Ë oA?? œ 5Ð U?? ?L? ?N?MOÐ r?¼U?? ?H? ?²?« ŸËd?? A? ? Ê_ sJ1 Íc« ÂbI²?« nI Ð ÂuJ× 5Ð W öF« bOF vKŽ qB×¹ Ê«

n¹dA« Íu³M« bu*« Èd– W³ÝUM* ÊUJ q w 5LK *« s ÂbI²ð p¹d³²«Ë W¾MN²« U¹¬ vLÝQÐ n¹dA« Íu³M« bu*« Èd– ‰UH²Š≈ ¡UMO*« ≠ ‚öš_« —UJ WOFLł w ¨5KÝd*«Ë ¡U?O? ³½_« -U?š vHDB*« bu? Èd??– W?³?ÝUM* ÎôUH²?Š« ¨¡UMO*« w WOö?Ýô« ‚öš_« —UJ WOFL?ł rOIð w ¡UAF« …ö? VIŽ ¨≤∞∞πØ≥ر∞ w o«u*« ¡UŁö¦« Âu¹ wŠË s U??LKË W??OM¹œ ôU??N? ²Ð« tKK??²¹ ¨‚Ë—U??H« W?ŽU?? WŠU?L Ë ¨`U?B« dU½ a?OA« WO?FL?'« fOzd W³?ÝUM*« fKЫdÞ w²??H? W?ŠU?L? ?Ë ¨wŽU?d« W?U?Ý√Æœ —UJ?Ž w²?H? Æw$uÐU tÞ w²H*« WŠUL Ë ¨—UFA« pUÆœ ‰ULA«Ë

WOULý UOÐU²½≈ fOzd« —U??B½√ 5Ð kŠö¹ ¿ rN?C? — fKЫdÞ w wðU??I?O? wÐU?? ? ?²½ô« r¼U?? H? ?²« lO?? Ýuð Íc«ò w«d?? fOzd« qL??A?O åT?Ò³? ? ? ¹ «–U?? ? ? b?? ? ?Š√ r?KF?¹ ô U2 W?? O? ?A? )« v?« s¹d?? O? A? ? Æ‚«—Ë_« jK) w«d ÁÒbF¹ w? ÷u?? ? )« t?? ? ?C? ? ?— l? ¿ Ϋd?OA? ¨WOÐU?²½ô« qO?UH?²« W?? L? b?? FÐ ŸU?? {Ë_« —uK³?ð v« fOzd« bR¹ ¨W?œUI« WŠËb« Â√ò ÊuJ²??Ý fKЫdÞ Ê« w«d?? Ë« `?z«u? Àö?Ł Ê√Ë å„—U?? ? ? ? ? F?*« ¨W??d??F*« w fUM²?ð b? d??¦? √ sN?J²« lO?D²?? ?¹ ô Ϋb??Š√ Ê√Ë Ã«e?*« Ê_ ¨qB?? ? ? ?×? ? ? ?O? ? ? ?Ý U?0 oË ôb?³²K W?{d?Ž w³F?A« ÆWOÝUO « ·ËdE« ¨NBN‡?« vK?Ž t?? ? ¦?¹b?? ? Š w? ¿ t?L? Žœ W?O?$d?? ÊU?L?O?KÝ sKŽ√ VO?$Ë w«d? dL?Ž 5 ?OzdK U?ÐU?? ? ?? ? ?²?½« w? wðU?? ? ?I? ? ? O? ? ? ¨U?HU×?²¹ Ê« ÎU?OML²? ¨fKЫdÞ Êu?J?O? ? ? ? Ý t?½√ v?« XH? t?½√ Òô≈ Ê« —d?? ‰U?Š w w?ðU?I? O? b??{ Æø°q³I² *« WK² qš«œ ÊuJ¹ nOKŠ w? KЫdÞ VzU½ ‰U?? ¿ ëd?? Š≈ Ê« q?³? ?I? ? ²? ? ?*« —U?? O? ? ² ‰U?? ? L? ? A?« W?? ? L? ? U?? ? Ž »U?D √ W?? ? ?³U?D?*« d?? ? ?³? ? ?Ž Íd?¹d?? ? ?×K? —U?O?ð lb?O? Ý …d?O? ³? hB??×Ð bF?Ý VzUM« `Oýd² q³I?² *« Æ©ø°® fKЫdÞ w Íd¹d(« b¹b?? ?& Ê« —UJŽ w œœd?? ?²¹ ¿ wÝ«d?« .d?? o?ÐU?? ? « VzU?M« Èœ√ ¨W?? ?O? ? ÝU?? ?O? ? ?« t?? ?²? ? d?? ?Š özU??F?« s œb??Ž …œU??F? ?²? Ýô ¨wÝ«d?« ‰ü ÎU? ? O? ? ?¹—Uð …b?¹R*« XF??Ý W??O?½UM³K« «u?? I« X½U?? Ϋb?? N? ?ł Xc?ÐË rNÐU?DI?? ²? ?Ýô Æ5²MÝ dL²Ý« U??N¹d??−¹ W??H? ¦?J ôU??Bð≈ ¿ i¹u?H? ²Ð Í—UJ b¹d?? VzUM« l Íd¹d??(« b?F?Ý V?zUM« s …—u?J?« w w?³?zU?? ? ? ?²?J« `?ýd?*« W?×zô vKŽ Ácš_ Ãd?H Êu?ł V?zUM?« s Îôb?Ð q³?? ? I? ? ?²? ? ? ?*« —U?Oð ÊuJ¹ «c?J¼Ë ¨sB?ž ôu?I½ wÐeŠ `ýd0 vÒ×{ q³?I² *« rzU?? ?I« Ÿ«d?? B« q?Š W?? ×K?B* ÆVzU²J«Ë «uI« 5Ð s »Òd? ? I? ? —b?? ?B? ? ‰U?? ? ¿ Ê« b?? ?FÐ s?B? ? ž ôu?? I?½ VzU?M« U?? ? ? {ËU?? ? ? H? ? ? „U?M?¼ Ê« rK?Ž «uI«Ë q³I² *« 5Ð W¹u ²K ÍœR?ð Ê« s??J?1 V??zU?? ? ? ? ? ? ²? J?«Ë lÐU?? ?²? ? O? ? Ý t½√ ¨ÁœU?? ?F? ? ³? ? ²? ? Ýô ÆÆΫœdHM t×Oýdð U?? ?d?? ? ×? ? ²K? Êu?? ?FÐU?? ? ²? ? ¿ «uU? ÊËd??²?³« w W?OÐU???²½ô« W?ID?M w 5×?ýd*« …d??¦? Ê« vK?Ž ÎU? ?³?KÝ f?JFM?²? ?Ý œd?? ?'« Y?O? ? ? Š »d?? ? ?Š ”d?DÐ V?zUM?« W?OÝU?OÝ s W?d?F*« ‰u×?²²?Ý ÆWOKzUŽ v« d?? ? ?O? ? ?L? ? ? Ý VzU?M« Y?×? ? ?³?¹ ¿ wÐU?? O½ b?? F? ?I? ? sŽ W?? O? ?$d?? UbFÐ UÐU?²½ö tMŽ `ýd²¹ W?×zö« ÷u?F ‰U?A?O qH? √ «c?¼ w ‰U?? ? ? I¹Ë ÆÆÆt?? ? ? N? ? ? łu?Ð qC?? ? H?¹ W?? ?O? ? ?$d?? ? Ê« —UÞô« ÊËd?²?³« …dz«œ s?Ž U?≈ `ýd?²« ÆÕu²H« ≠ Ê«Ëd …dz«œ Ë« VO?? $ f?Ozd« Âö?? ? b?? FÐ ¿ d¹“u« `O??ýdð Ê« s wðU??I?O? b?F?I*« sŽ b?O?³?Ž ÊU?ł oÐU? « v?M?ž u¼ f?K?Ыd?Þ w w?½Ë—U?*« Ê« œœd𠨉U?? ?L? ?A« W?? ?L? ?U?? ?F s ÎU? ?H? ? u?? sK?F? O? ?Ý b?? O? ?³? ?Ž ÆWK³I*« ÂU¹_« w UÐU²½ô« Ê« Ëb?? ? ? ? ³?¹ ¨—U?Þù« «c?¼ w? ¿ b?? ? ? F?Ð —d?? ? ? I¹ r? —«–¬ ±¥ q?²J?ð b?? F? ? I*« ¡q* `?ýd*« W?? O? ?L? ? ð Ê« b?? ? ?F?Ð f?KЫd?Þ w? w½Ë—U?*« W?Ðd?? ? ? ? ?& —«d?J?ð Âb?? ? ? ? Ž —d?? ? ? ? ? „U?M?¼Ë ¨≤∞∞μ U?ÐU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ²?½« o?¹d?? ? H« «c?¼ qš«œ U?ЖU?? ? & Æl u*« «c¼ ‰uŠ —U??O? ²« —U??B?½√ jÝË œœd??²¹ ¿ Ê« ÊËd?? ²? ³« w? Òd? (« wM?Þu« qO?ÝUÐ Ê«d?³?ł ôU?Bðô« d¹“Ë w Ϋœd?HM `ýd??²« v« t?−?Ò²¹ Ê« sÒI? ? ?O?ð Ê« b?? ? FÐ ¨ÊËd?? ? ²? ? ?³« WKzUF« Ác¼ s `ýd Á—UO²š« ÆtOKŽ ÎU³KÝ fJFMOÝ pKð Ë«


‰ULA«Ë fKЫdÞ

∂≤ WM « ≠ ∂π∑± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ ‰Ë_« lOЗ π tO o«u*« ≠ ≤∞∞π —«–¬ ∂ WFL'«

¡UAù« WU ”UM« Âö

WOM*« ≠ WOMC« ¡UMÐ√ rÝUÐ qI² `ýd o «u²UÐ Òô≈ rJ×¹ ô ÊUM³ ∫bLB« œUNł

`z«uK« ÊöŽ≈ w dOšQð q ‰U?? ? ?*« w?? ? ? Ò`? ? ?ýË ‚“— W?? ? ?ÒK? ? ? U?? N? ?×? ²? ?H¹ t?K«ò ∫wÐU?? ? ?²½ô« v²?? ? Š 5?O? ? ÝU?? ? O? ? ?« t?? ? łuÐ ÆåUMOKŽ dOÒJÐ «uײH¹ ¿¿¿

‰UIÔ¹ o(« d?ÒJH?¹ W?? ? ?×zô f?Oz— q? Ê≈ w? d?? ? šü« tJ?¹d?? ? AРΫb?? ? O? ? ?ł qÒJ²¹ « WF«— u¼ q¼ ∫W×zö« øW?? ×?zö« fO?z— W?? F? ?«— v?KŽ Ê« r?N? ? ?F? ? ?O? ? ?L? ? ?ł Êu?? ? ÝUM?²¹Ë W?? ? ? ? F? ? ? ? ?«d?« r¼ 5?³? ? ? ? ?šU?M?« ÆWOÝUÝ_«

ø° ÆÆUÆÆÆWbK U ∫W¹bK³« qOš«b …œU¹e «—ôËb« U¾ ‰Òu³²« W«dž …—U?? O? ?Ý o?zU?? Ý nA?? ²J?¹ r W??O? ³Kð Ê« …—u??U??GMÝ w …d??łÔ√ ÎU?H?KJ ÊuJO?Ý W??F?O? ³D« ¡«b½ t1d??G?ð Ò- U??b??FÐ Òô≈ W¹U?? GK w t?Òu? ? ?³ð V?³? ? ? РΫ—ôËœ ∂μμ W?? H? ?O? ? ×? ? œU?? √Ë Æo¹d?D« UN?F u vKŽ åe1Uð f²¹d?²Ýò V u?Ž ozU? « ÊQÐ w½Ëd?²Jô« mK?³? ? lb?Ð W?? «d?? ž vB?? ? QÐ ∂μμ® Í—u?? ?U?? ?G?MÝ —ôËœ ±∞∞∞ tÒu? ³ð V³? Ð ©ÎU? O?d??O?√ Ϋ—ôËœ vK?Ž ¡UÐd?? ?NJK? ‚ËbM n?Kš «¡«b½ Îö?¼U?? ?−? ? ²? ? ? ¨o¹d?D« t ¡U?I?—Ë Èd?š√ …—U?O?Ý ozU?Ý wË ÆtÐ Âu?? I¹ U??L? Ž n u?? ²UÐ …—U?? ?O? ? ?« bzU?? ? ÂU?? W?¹U?? N?M« …—U?O? Ý r — qO?−? ? ²Ð Èd?š_« Æ UDK « tMŽ mKÐ√Ë …dłÔ_«

5 uu ∏ »«u−²Ý≈ ’UB׳« W1dł w wb?F« o?O?I?×?²« w{U?? d?ýUÐ WK×?? w d??O? ?−? H? ²« W?1d??ł w Í—U? qO?³½ w{U?I« ¨’UB?×?³« ¨5u u? ∏ »u−²?ÝU ¨tðUIO?I% —uCŠ w p–Ë ¨s¹dU ∑ rNMOÐ »Ëb?M?Ë ¨rN?M?Ž ŸU?? ? ? ?b?« ¡ö?? ? ? ?Ë ¨s¹d?U?I« v« W?³? MUÐ À«b?Š_« rN?I? ×Ð W?O¼U?łË «d??c? —b?√Ë ÆrNHO u²Ð

WUF« «—«œô« ‰UH≈ n¹dA« Íu³M« bu*« Èd– w ¡«—“u« fK−?? fOz— sŽ —b?? wCIð W¹—«œ≈ …dc? …—uOM « œ«R U? ÝR*«Ë «—«œô« lO?L?ł ‰UH? SÐ b?O? Ž W?³?ÝU?M0 ¨ U¹bK³«Ë W??U?F« 5MŁô« Âu¹ ¨n¹dA« Íu³M« bu*« lO?З ±≤ t o?«u*« ¨Í—U?? ? '« —«–¬ π Ƈ¼±¥≥∞ ‰Ë_«

5OöŽù« v« ÎUŁbײ bLB« œUNł

Êu½U?? ? ò Ê« d?? ? ³? ? ²? ? ?Ž«Ë Æå¡«d?? ? A«Ë w √u?Ý_« u¼ wU?(« UÐU??²½ô« W?OÐUO?M« UÐU?²½ô« 5½«u? a¹—Uð Âb?I? ²½ Ê« s ÎôbÐ t½_ ¨ÊU?M³ w rzö?² UMMO½«u —ÒuD½Ë ¨ÂU?_« v« ÊUM³? vKŽ √dÞ w²?« «d??O? G? ²*« s d?¦?√ vKŽ …d?O?š_« œu?I?F« w »uOF«Ë «d?G¦« VM−²½Ë ¨b?OF W??OÐU?? ²½ô« 5½«u??I« XÐU??ý w²« WMÝ 5 ?Lš œu?F½ UMÐ –≈ ¨WIÐU? « Æå¡«—u« v« l u?? ?ò Ê« v« b?? L? ?B?« —U?? ý√Ë t?? ?²? ? ?³? ? O? ? ?dðË w?«d?? ?G? ? ?'« ÊUM?³ rFM¹ ô Ê« t?OKŽ U?{d W?O?ÝUO? « qþ w? Òô≈ ¡Ëb??N?«Ë —«d??I? ?²? ?ÝôUÐ ‰U?(« ÊU?? U?LK¦?? ¨wL?O?K ≈ o«uð …d?LŁ ÊU? Íc« nzUD« ‚U?Hð« w ¡UD?GÐË Íœu?? F? ? Ý ≠ Í—u?? Ý o?«uð ÃËdš w UNMOŠ rNÝ√ U ¨wdO√ ¨åW?? O? B? ?F? ²? ? *« tðU?? “√ s ÊUM?³ o«u?? ?²« ÊQ?? ý s?ò Ê« Ϋd?? ³? ?²? ? F? ? Ê« VI?ðd*« Íœu?? ?F? ? « ≠ Í—u?? ? « v?MG?Ð u¼ U?? ? ÒC? ? ? š ÊUM?³ V?M−?¹ W??U?? ≈ò v« b??L? B« U??ŽœË ÆåU??NMŽ ¨U?¹—u?? ? ?Ý l U?? ? ? ö?? ? ?F?« qC?? ? ?√ Íu?O? (« b?F? ³« qJAð U?¼—U?³?²? ŽUÐ s rK?F?²½Ë b??O? H?²? ½ Ê√Ë ¨ÊUM?³K UM?²? ? ö?? Ž w? W?? I?ÐU?? « ¡U?Dš_« ÊUM?³Kò Ê« vK?Ž Ϋœb??A? ? ¨åU?? N? F? ? vK?ŽË ¨q}z«d?? ?Ý« u?¼ Ϋb?? Š«Ë ΫËb?? ?Ž …b?? ? ?ŠË vK?Ž ÿU?? ? ?H? ? ?(« …—Ëd?? ? ?{ W?ËU?I*« rŽœË W¹dJ ?F« W? ?ÝR*« ÆårýUž Ê«ËbŽ Í√ tłË w

œU?? ? ?N? ? ?ł o?ÐU?? ? ?« VzU?M« b?? ? ?√ Òô≈ r?J×?Ô¹ ôò ÊU?M³? Ê« b?? ? ?L? ? ? B?« Ê√Ë ¨tzU?MÐ√ lO?? ?L? ?ł 5?Ð o«u?? ²?UÐ Ë« W?F? O?A?« Ë« WÒM « s Í√ »U??O?ž w W?? ? —U?? ? A*« s?Ž 5O?? ? ×? ? ?O? ? ? *« t½Qý s ¨ÎUIŠô Ë« ÎUIÐUÝ ¨WDK « ÊU?M³? U½u?J? w Îö?Kš q?JA?¹ Ê« W?? ?{d?? ?Ž tK?F? ?−?¹Ë ¨W?? ?O? ?F? ? O? ? ³?D« XHË Æå—«d?I?²?Ýô« Âb?ŽË v{u?HK tU √ w1dJð ¡UA?Ž ‰öš bLB« ‰UL?A« w 5Oö?Žô« ·dý vKŽ Ê« v« å‚d?? A« d?? ×? Ýò rF?D w W?? O? ÝU?? O? ? « qU?? A*«Ë U¹U?? C? ?I«ò w²« W?O? ŽU?L?²?łô«Ë W¹œU??B?²? ô«Ë W¹Ë— v« ÃU²?% ¨ÊUM³ UNM? w½UF¹ ¨U??N? ?²? 'U??F? w? oÒL? FðË W?½U??—Ë bŽU ð WzœU¼ ¡«uł√Ë …œ—UÐ ‰uIFÐË ‘U?? ? ?I?M?«Ë —«u?? ? ?(« ‰u?? ? ? Ë vK?Ž fOË ¨W?OÐU?−¹≈ Z?zU?²½ v« U?Nu?Š dðË vK?Ž »d?C«Ë W??O? U??Š ”˃dÐ W??O? ?HzUD« U?? O? ³? ?B? F«Ë ez«d?? G« ÆåWOIÞUM*«Ë WO³¼c*«Ë t?? ? ? ?×? ? ? ?ýd?ð b?? ? ? L? ? ? ? B?« sK?Ž√Ë qI??²? ? L? ò W?OÐU??OM« UÐU??? ²½ö fOË ¨W??OMC«Ë W??OM*« ¡U?MÐ√ rÝUÐ Ë« h?? ?ý Ë« —U?? O?ð Ë« »e?? Š r?ÝUÐ W?? I?DM Ê« v?« Ϋd?? O? ?A? ? ¨åW?? ?N? ?ł W?ý—Ë v?« ÃU?²?%ò W??OM*«Ë W??OMC« ÊU??d??(« W??−? O? ²½ Èd??³? W?¹u??LMð q¼√ò Ê« Ϋb??R??Ë ¨åU?N? ³? O? B¹ Íc« Ê« ÊuK³I¹ ô rNMJ ¡UOË√ WOMC« ¨bŠ√ r¼“ËU?−²¹ Ê« Ë« bŠ√ rN?OGK¹ lO?? ?³?K W?? ?{d?? Ž «u?? ?×? ? ³? ? B¹ Ê« Ë«

U¹dH(« WKJA qŠ …—Ëd{ ∫åw³FA« d9R*«ò øWOÐU²½ô« n¹—UB*« ‰uŠ ‰¡U ðË Î«b?¹b?? ? ? % »U?? ? ? ?? ? ? ? ²?½ô« Êu½U?? ? ? ? 5Q??² W??OÐU??? ²?½ô« n¹—U??B? LK 5?Ð …«ËU?? ? ? ? ?*« s? v?½œ_« b?? ? ? ?(« Êu?½U?? ? ?I?« Âe√ b?? ? ? Ë ¨5?×? ? ? ýd?*« nI?? ? Ð 5?×? ? ?ýd*« wÐU?? ? ? ? ?²½ô« vKŽ Á“ËU?? & V−¹ ô n¹—U??B? ?LK l n?¹—U?? B?*« W?? ³? ? «d?? √b?? ?³ð Ê« t?? ?×? ? O? ? ýd?ð VK?Þ `ýd*« .b?? ? I𠉫R?? ? ? « Ê« Òô≈ ¨W?? ? ?OK?š«b« …—«“u? U¾ »U ?²Š« sJ1 nO ÕËdD*« q³?? ·d??Bð w?²« «—ôËb« ·ô¬ Æåø`Oýd²« VKÞ .bIð

fKЫdÞ W¹bKÐ s ÊUOÐ W?LEM*« W?Oö?Žô« WKL?(« dO?³? nÝQÐ fKЫdÞ W¹bKÐ lÐU?²ð W?? N? ł«u* åÊu?ÐU??B« ÊU?? šò wKžU?? ý b??Š√ U?? NÒu1Ë U?¼œu??I¹ w?²« v« ΫœUM?²?Ý« ÎU? OU??Š c??HMð w²«Ë r?ÓKF*« «c¼ „ö??L? ²?Ý« «¡«d??ł≈ Æ≤∞∞±Øμ∏≥∏ ÂuÝd*« wJU?? l b?I?Ž Íc?« ŸU?L?²?łô« b??FÐ ≠ fKЫdÞ W¹b?KÐ ÒrN¹Ë ∫wK¹ U vKŽ bRð Ê√ ≠ ÊuÐUB« ÊUš wKžUýË W?LE?½_«Ë 5½«u?IK ÎU? I?Ë r²ð „ö?L? ²?Ýô« W?O?KL?Ž Ê≈ ∫ÎôË√ ¿ ÂU??N« rÓKF*« «c?¼ wKžU??ýË wJU?? l W¹bK?³« —ËU?A? ²ðË ¨W??O? Žd*« ‰u?? Š r?N? ?F? ? ‚U?? ?Hðô«Ë c?? ÒH?Mð w²?« «uD)« v?KŽ rN?? ?ŽöÞô Á—U?³?²?ŽUÐ Á—ËœË ÊuÐU?B« ÊU?š q³?I?²? ?Ë qO¼Q?²« …œU?Ž≈ U?Ý«—œ ÆΫdO³ ÎUOMÞËË ÎUO KЫdÞ ÎUOŠUOÝË ÎU¹—U&Ë ÎU¹dŁ√ ÎULÓKF «c¼ qO¼Q?ð …œU?Ž≈ v« ·b??Nð „ö?L? ²?Ýô« W??OKL?Ž Ê≈ ∫ÎU? O½UŁ ¿ t?H? I?Ý√ w U?I?I? AðË …d?ODš U??ŽÒb?Bð s uJA¹ Íc?« rÓKF*« t¹u?A?²« W«“≈ v« W?U?{ôUÐ ¨t?²?öÝ œb?Nð tðU?O?{—√Ë tðb?L?Ž√Ë ÆtKš«œ w UHU<«Ë t²½U?O W¹—«dL?²Ý« 5QðË rÓKF*« «c¼ qO¼Qð …œU?Ž≈ Ê≈ ∫ÎU¦UŁ ¿ t?²?¹u?O? ( ÊuÐU?B« ÊU??š …œU?F? ²?Ý« »—œ vKŽ v?Ë_« …uD)« w¼ —UÞ≈ w oKG?*«Ë —u?−?N*« ÍuKF« t?IÐU?Þ ÃU?œ≈ …œU?Ž≈Ë ¨Á—u?C?ŠË b??B? ?I? v« Êu?ÐU??B« ÊU?? š q¹u??% v?« ·œU??N« b?¹b??'« Á—Ëœ W??d?? (« b??A? ŠË r?OEMðË W?M¹b*« w wÝU?? Ý√ Í—U??&Ë wŠU?? O? Ý Æt¼U&UÐ WOŠUO « `U?B vKŽ ’d?(« q WB?¹dŠ fKЫdÞ W¹bKÐ Ê≈ ∫ÎU?FЫ— ¿ d¹uDðË e¹e?FðË ¨U?N u?I?ŠË ÊuÐUB« ÊU?š w W?LzU?I« U ?ÝR*« t¹u?? ?AðË g¹u?? ?Að u?¼ p– fJ?Ž ‰U?? I¹ U?? ? q Ê√Ë ¨U?? ?NU?? ?L? ?Ž√ ÆWIOI×K v« ÊuÐU?B« ÊUš ŸËdA? ‰öš s ·b?Nð fKЫdÞ W¹bKÐ Ê≈ ¨tu?? ŠË tKš«œ w W?¹—U??−? ²?«Ë W??O? ŠU?? O? « W?? d??(UÐ ÷u?? NM« —UÞ≈ wË ¨tD?O?×? w?Ë tKš«œ w W?L?zU?I« U?? ?ÝR*« `U??BË Ë« c?H?Mð wŽU?L? ²?łô«Ë ÍœU?B? ²? ô« ÷u??NMK WKU?J²? l¹—U??A? UÐu??F? s w?½U?Fð w²?«Ë W?OU??G« UM²M?¹b? w ÎU? ³¹d?? c?HM²??Ý qł√ s W¹b?K³« l ÊËU?F? ²« v« 5OMF*« q? 5Ž«œ ¨W?OzUM¦??²?Ý« ÊU?? ?š rÓK?F? ? –U?? ?I?½≈ qł√ sË ¨Íu?? ?O? ? (« ŸËd?? ?A*« «c?¼ c?? O? ? H?Mð ÎôuË ¨tUD¹ Íc« t¹uA²«Ë tÐ W? b;« dÞU<« s 5ÞUO)« u¼Ë ¨W¹—U??−?²«Ë W??O? ŠU?O? « WM¹b*« rU??F? r?¼√ b?Š√ tKF??ł v« ÆtIOI% qł√ s œuN'« q dUC²ð Ê« oײ ¹ ·b¼ ÂöŽù« V²J ≠ fKЫdÞ W¹bKÐ

w? f??K?Ыd??Þ f?K?−? ? ? ? ? ? ? ò È√— ÊU?OÐ w åw½UM³?K« w³?F?A« d9R*« W??O? ? Ozd« fK?ЫdÞ Ÿ—«u??ý Ê«ò t U¹d?? H? ?Š s? w½U?? Fð W?? ?O? ?Žd?? H«Ë o×Kð ‚œU?Mš v« U?N? C?F?Ð ‰Òu?%Ë d?? ? Ò–Ë ¨å…Ò—U?*«Ë «—U?? ? O? ? ? U?Ð È–_« XO?DŽ√ w²« œu?? ŽuU?Ð 5ËR?? *«ò WK?JA*« Ác¼ W?? 'U?? F?* d?? N? ý√ c?M vKŽ W?O?B?F?²? ? `³?Bð œUJð w²« Æåq(« VKD ÊU?? b?Iò ∫ÊU?O? ³« ‰Q?ÝË sLC²¹ Ê« 5O?Šöù« 5OMÞu«

r¼UH²« …dcË sJ¹ WOËb« WLJ;« l wö?? ? Ýô« W?? ?O? ? Ž«b« q?−? ? Ý W?? N? ³? ?łò fOz— sJ?¹ w×??²? ?Æœ tЫd??G? ?²? Ý« åwö??Ýô« q?L? F« …d??c?? ’u??B½ i?FÐ ‰U??O? Š rO?EM² W?? Šd?? ²? ?I*« r¼U?? H? ?²« w½UM³?K« ¡U?C? I« 5Ð W? ö??F« ÆWOËb« WLJ;«Ë 5?ðd?? ? ? I? ? ? ? H?« Ê√ v« —U?? ? ? ?ý√Ë …d?c*« s W? ? U?)«Ë W?FЫd« ≠ ’u?? ? ? B? ? ? )« t?? ? ? łË vK?Ž ≠ ÎU? ? ×? ? {U?? ÎU? ? U?? ?N? ? ²½« ÊöJ?Að U ?ÝRLKË WO½UM³K« …œU?O K `²?H?¹ U? ÆW?O½U?M³K« W?O? L?Ýd« ÂU?? √ t??O? ?Ž«d?? B? v?KŽ »U?? ³« w d?U? « qšb?²K åW?LJ;«ò ÎUH?OÝ qÒ¦1Ë ¨WO½U?M³K« ÊËRA« 5O½U?M³K« »U?? — vKŽ ÎUD?K ?? Æ°—U³²Ž« Í_ …UŽ«d dOž s qJA?ð «d??I? H« Ác¼ Ê≈ ‰U?? Ë WöÝ vKŽ œËb× dOž ΫdDš U??O? ?F? łd?? d?? O? B? Ë …U?? O? ŠË W¹dJ? ?ŽË W??O? ÝU??O? Ý «œU??O? Ë Âu?? B? ?) Âb?? ?Ið w¼Ë ÆW?? O?M√Ë Ã—U??)«Ë qš«b« w W??{—U??F*« t?? I? O? ?I? % s? sJL?? ²¹ r U?? ÎU¹d?J ?? ? Ž wKO?z«d?? ?Ýô« Ëb?? ? F« q?J? A?ð Ê« s?J? 1Ë ÆÎU? ? ? ? ? ? ?O? M?√Ë vKŽ ·U??H?²û W??O?– WËU??×? U?NðU?L?OEMðË U¼“u?—Ë W?ËU?I*« W?F¹—cÐ U?NM qOM«Ë U?N?F «u?Ë w o?O? I? ?×? ?²« U?? O? ?C? ²? ?I? ? Æ°‰UO²žô« W1dł …d?? ? c?? ? Ê≈ ‰u?? ? I?UÐ r?²? ? ?šË W?O?U?(« U??N?u?B?MÐ r¼U?H? ²« ÎU¹b?O? ÎU?Šö?Ý `?³?Bð Ê« sJ1 s d?? ? A? ? ?Ž l?Ыd« Èu?? ? b?? ? OÐ ¨W?? {—U?? ?F*« s q?OMK ◊U?? ?³? ?ý sŽ U?NU?G?ý≈ v½œ_« b?(« wË w? W?? ? OM?Þu« U?? ? N? ? ?²? ? ?d?? ? F? ? ? ¡U?×¹ù«Ë ¨WOÐU?OM« UÐU?²½ô« hH?? ? w ÎU? ? F? ? ?O? ? L? ? ł U?? ?N?½QÐ l i UM²?¹ p– qË ÆÂU?Nðô« Wzb?? N? ?²?« v« «u?? Žb« d?¼Uþ Èu?? U?? N? ? IKD?ð Q?? ²? ?Hð ô w?²« ¨—UMU?Ð ÎU? ³? F qÒ¦?1 U2 ¨…ô«u*« Æ°‰uN:« v« ÊUM³KÐ ÎUFœË

fKЫdÞ w WOÐU²½ô« UHUײ« ‰uŠ d '« WOKBH ÊuJ²Ý UÐU²½ô«Ë …dL² U{ËUH*« l «u?« …—u?? ? r?Ýd?? ? ²? ? Ý W?K³?? ? I*« Æåw½UM³K« wÝUO « WK?³? ?I*« UÐU?? ? ? ²½ô«ò Ê« ‰U?? Ë XðU?Ð ”UM«Ë ¨W?? OKB?? H? ? ÊuJ²?? Ý ÂU?√ ÊUM³Ë ¨—u?_« W?IO?I?Š „—bð ¨WËb«Ë …œU?? O? ?« jš ∫s¹—U?? O? š ¨W¹—u?? ? « W?ML?? O? ? N« …œU?? ?Ž≈ jšË q?Ð ¨ «u?? ? _UÐ ¡ôœù« r?N*« f?O ÍdO¼UL'« i³M« qE¹ Ê« r¼_« 5?O?½UM?³?K?« w?ŽË ¨ÎU? ? ? ? −?¼u?? ? ? ?²? ? ? ? —«–¬ ±¥ Èu?? ?I? vD?Ž√ rN?? ? O½U?? ? HðË Í«d « sŽ —UB?(« pË œuLB« w “u?H« ÊuJ?¹ Ê« q¬Ë ¨wuJ(« ÊuJ¹ Ê√Ë ¨UM³?OB½ s UÐU?²½ô« s q ·d?F?¹ v²?Š Ϋd?O?³? ‚—U?H« ”UM« …œ«—≈ Ê√ ×U)«Ë qš«b« w ŸËd?? ? A?*« l v?I? ? ?³? ? ? ²? ? ?ÝË X?½U?? ? f?K?ЫdÞò Ê« È√—Ë ÆåÍœU?? ? ? ?O? ? ? ? ?« YO??Š ¨wN??O? łuð j?D< W??łU??×Ð l{u¹ oÞUM? v« U?N?L?O? ? Ið r²¹ b?? ? Ë ¨W?? ?OzU?/≈ jDš U?? ?N?M q?J jD?? l?{Ë oÐU?? « w Èd?? ł r Êü« v²?ŠË fKЫdD wN?O?łuð t?u?? ? ?Š ‰«u?? ? ? _«Ë ¨¡w?ý Àb?? ? ?×?¹ fKЫdÞ ¨c?H?M¹ ¡wý ôË »—U?C?²ð WM¹b? W¹√Ë W?O?½U?¦« W?L?U?F« w¼ Ê« vM?L? ²½Ë ¨W?¹u¼ U??N? rU??F?« w ÆåWU)« UN²¹u¼ fKЫdD ÊuJ¹

…œułuÐ Ê«dD*« q³I²Ý« wðUIO

…œuł uÐ Ê«dD*«Ë wðUIO fOzd«

.bIð WKN b¹b9 —«–¬ ±∞ v« W¹uN« U³KÞ W?? ? ? ? ?O?K? š«b?« …—«“Ë s?Ž —b?? ? ? ? ? ∫wðü« U¹bK³«Ë 5?MÞ«u?*« —u?? ? _ Îö? ? ? O? ? ? N? ? ? ?ðò W?? ? ?Ý—U?2 s? rN?M?OJ?9 ·b?? ? ?N?ÐË v²?? Š œÒb?9 ¨wÐU?? ? ?²?½ô« rN?? I? ?Š ÎUML?{ ≤∞∞π —«–¬ d?N? ý s d?ýU?F« W¹u?N« W? UDÐ U??³KÞ ‰u?³? WKN? r?N? o×?¹ s?¹c?« ’U?? ? ? ? ? ? ? ýú? W?OÐU?? ²½ô« W?OKL?F?« w Ÿ«d?²? ô« …b?zU?? ? F?« U?? ? ?³K?D« Í√ ¨W?K?³? ? ?I?*« sË q³?? U??Ë ±π∏∏Ø≥Ø≥∞ b??O«u* ¨l?zU?? ? ? ?{ s?Ž ‰b?ÐË ‰Ë√ VK?Þ Ÿu?½ sKF*« WŁb?ײ *« e?«d*« w p–Ë w Ϋe?d ≤∑ U¼œb?ŽË ÎU?IÐUÝ U?NMŽ pcË WO½UM³K« WOC _« nK² ÆådOðU<« Èb

W??O? KЫdD?«Ë ÎU?u??L?Ž W??OU?L? A« Ê«dD*« ‰U? ¡UIK« b?FÐ ÆÎUu?Bš f?Ozd?« …—U?¹e U?M?¾? ? ? ł ∫…œu?? ? ?łu?Ð vKŽË t?H «u? vKŽ wM¦M wðU?IO? Íc« W?? ?ODÝu?«Ë ‰«b?? ²? ?Žô« Z?N½ w½u?¹e??H?K²« tzU?? I? w tMŽ d?? Ò³? ?Ž UNO UM¦×Ð W³ÝUM X½UË ¨dOš_« ÆåWM¹b*« w —u_« nK² w ¨fKЫdÞ w? W½—«u*« Ê« ∫·U?{√ s rN½√ Òô≈ ¨ÎöOK r¼œbŽ ÊU uË sË ¨5KO_«Ë ¨5OK_« UNzUMÐ√ ¡öšœ «u? OË ¨UN?FL²?− U½ÒuJ iFÐ w rNOKŽ Òd s¾Ë ¨UNOKŽ W??L? O?√Ë W??³? F? ·Ëd?þ ÊU??O? Š_« v?« rN?M? s¹d?? ? ? O? ? ? ¦?J?« dD?{« «u?«“ U?? ? ? rN?½√ Òô≈ ¨U?? ? ?N?ð—œU?? ? ?G? ? ? l W??³?OÞ W?? ö?Ž vKŽ Êu??I?³? O?ÝË 5O½b?*« U??NðœU?? Ë ¨U??NzUM?Ð√ lO??L? ł Æ5OŠËd«Ë 5OÝUO «Ë

d '« dOLÝ VzUM« bMŽ WO½UM³K« w ÊËbUF²*« …dðUb« ÆÆrN²KJA* qŠ œU−¹ù ÎUOFÝË rNHK sŽ 6G« l d

WO½UM³K« …dðUœ buÐ tzUI ‰öš d '« VzUM«

s¹c« 5ËR *« XI?²« b WO?CI« …œU?Ž≈Ë nK*« wM?³?² Ϋœ«b?F?²?Ý« «ËbÐ√ X½U?? ? Ë «c¼ Æt?ÐU?? ? ×? ? √ v?« o(« W??ÝUzdÐ b?I? Ž b? „d??×? ²« WM' w ÎU?UŽ ÎU?ŽUL?²?ł« h× 5 ?ŠÆœ g U?½ YO?? Š Àb??(U?Ð ÂuKF?« W??O?K «Ë—d Ë rN²OC? ÊË—dC²*« …dðUb« rÝ— Ò- Ê« b?FÐ „d?×? ²« …d?OðË l— q?Š œU?? ? ? ? −?¹≈ v« W?K?¹ü« «u?D?)« —Ëe?¹ Ê« d?E²?M?*« s?Ë ¨rN?? ? ? ?²?KJ?A?* WO?ÐUOM« U?OUFH?« wFU'« b?u« rN?²OC? ÷dF W?OUL?A« W¹—«“u« ÆWI;«

w WOÐU?²½ô« UHU×?²« ‰uŠ sŽ v?J×¹ U?? ? q?þ wË ¨fK?ЫdÞ wðU??I?O? VO??$ fOzd« W??—U?A? WOÐU?³{ sŽË ¨—«–¬ ±¥ W?×zô sL{ b?? ? ?L? ? ?×? ? ? d?¹“u« l? W?? ? ? ö?? ? F?« d?? O? ? L? ?Ý V?zUM« ‰U?? ? ¨Íb?? H? ? B« d¹“u?« √b??³?*« YO?? Š sò ∫d?? ? ?'« ÊU?? t?½QРΫ—«d?? ÕÒd? ? Íb?? H? ? B« ôË ¨—«–¬ ±¥ n?U?? ? % w q?EO?? ? ÝË w t?²?—U?A? w V−?Fð Í√ b?łu¹ ¡u??Ý Àb??Š t½√ `O??×? ¨W??×zö« s `?³? √ «c¼ s?J ¨ÎU? I?ÐU??Ý rN?? UÐU?? ?? ? ²½ô« ÷u?? ?MÝË ¨w?{U*« Íc« wðU??I? O? fOzd?« U?√ ÆÎU¹u??Ý ¨W?? O? ?{U*« U?ÐU?? ? ?²½ô« i?¹ r ÎU¹œU?O?Š ÎU?F? u t? ?HM c?ð« b?I? W?¹√ jF?¹ r? tM?JË ¨—«–¬ ∏Ë ±¥ s?Ž U¹UCI« ’uB?š w WO³KÝ …—Uý≈ ◊U?? ?I? ? Ý≈ W?? ?“√ q?¦? ? W¹d?? ?O? ? ?B*« w tð«bNFð q? cÒH½ u¼Ë ¨WuJ(« oO?? ?I? ?×? ? ²«Ë W?? L?J;« h?¹ U?? ¨W?FЗ_« ◊U?³?C« n?O? uðË wËb« W?OÐU?−¹≈ w¼Ë tF? ôU?Bð« „UM¼ ¡wý ô Êü« v²??Š sJ W?b?I? ²?Ë b√Ë Æå…dL² ? U{ËUH*«Ë ¨wzUN½ bOł l{uÐ l²?L²ð —«–¬ ±¥ Èu ò Ê« UM?¹bË Êu?KzU?? ?H? ? ²? ? s?×½Ë ¨Î«b?? ?ł UÐU²½ô«Ë ¨fHMUÐ WI¦« rOEŽ

—«d?? rNKL?? A¹ r s?¹c«Ë ¨t???¹—Uð «u?? ¦? ?×?Ð ÆåwU?? (« ¡«—“u« f?K−?? s?¹c« r?Nzö?? ? ?“ s?Ž rN?? ? ? ? ? ? H½Q?Ð wHzUD?« Ê“«u?²« rN?F? Êu?I? I?×¹ d??O? ?šQ??² W?? −? Š „UM¼ Êu?Jð ô w 5?Ð s t?½√ ÎU? ? ? ?u?? ? ?B? ? ? ?šË ¨nK?*« Áb?? U??Fð v?KŽ vC?? s …cðU?? Ý_« b??u« …—U¹“ wðQ?ðË Æ «uMÝ ±∞ u??×½ Ub?FÐ d '« VzUM« v« wF?U'« ¨Íb?OF?B?²« rN?d% …cðU?Ý_« √bÐ dJý dO¼“Æœ WFU'« fOz— «uI²U W?O?Ðd?²« WM' ¡U??C?Ž√ «u??I?²« U??L? W?? FÐU?? ?²? ? WM' X?½U?? Ë ÆW?? OÐU?? O?M«

ÊöŽ«

ÊöŽ≈

vË_« Í—UIF« q− « W½U_ ‰ULA« w b??Š√ qO?Ë w?KF« b?L? ×? VKÞ ‰bÐ W??OJK bMÝ d??O*« b?O?F? Ý WŁ—Ë ÆqF?? ? ³? ? ?Ý qð ≤∑ —U?? ? I? ? F?K lzU?? ? { ÆWFł«dLK ÎUu¹ ±μ ÷d²FLK Í—UIF« q− « 5«

vË_« Í—UIF« q− « W½U_ ‰ULA« w t?²Ku* ÂUž—œ rO?Šd«b³?Ž VKÞ lzU??{ ‰bÐ W?O?JK bMÝ —œU½ ö??$ ÆfKЫdÞ Êu??²¹“ ¥π≥≥Ø≥∏ —U?I? FK ÆWFł«dLK ÎUu¹ ±μ ÷d²FLK Í—UIF« q− « 5«

ŸËd?? ? ? s? wU?? ? ?L? ? ? ý b?? ? ?Ë —«“ fK?ЫdD?Ð W?? ?O½U?M³K?« W?? ?F? ? U?? ?'« d?? ? O? ? L? ? ?Ý V?zUM« o?ÐU?? ? « d?¹“u« rN??d?% Òu? ł w t?F? {ËË d? ? '« s??Ž —d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C? « l??— q?? ł√ s?? rN?? H? B?M¹ r s¹c?« s¹b?? U??F? ?²*« ÎU?MO?? ? ? ?Q?ð ¨≤∞∞∏ —U¹√ μ Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? Í– q ¡U?DŽù ÎU?½u?? ? Ë W«b?? ? F?K ∫…dðU?? b« b?? u« r{ Æt?? I? ?Š oŠ ¨5 ?? ?(« d?? U½ ¨.e?¼ b?? L? ? ×? ? U1— ¨`DÐ_« sÝu?Ý ¨‚uÝ sÝu?Ý d??łU¼ qU?? ¨…—b??Ž .d?? ¨œuu?? ÷d?Ž W³?ÝUM X½U?Ë ÆUuð ÊU?łË WFU'« l «u d? '« d¹“u« UNO w t?? ²Ðd?? & ‰ö??š s W?? O½UM?³K« W¹uÐd?? ²« l¹—U??A*«Ë W??O?Ðd??²« …—«“Ë UNIOI% v« vFÝ w²« WOFU'« WKJA* tLÒNHð ÈbÐ√ U?L ÆÁbNŽ w —«d?? rNK?L? A¹ r s¹c?« …dðU??b« q c??šQ¹ Ê« Îö?¬ d??O?š_« ⁄d?H? ²« W?? ×K?B? ? t?? O? U?* t?? I? ?Š oŠ Í– W?O½u?½U?I« ‰u?_« oË W??F?U?'« Æ…bL²F*« WOFU'« WO1œU_«Ë s?¹c?« …c?ðU?? ? ? ? ?Ý_« ÊU?? ? ? ? ?Ë «c?¼ ⁄Òd?H²« —«d? s r¼ƒU?LÝ√ XDI?ÝÔ√ «ËÒbŽ√ WO½UM³K« WFU'« w dOš_« f?Oz— Èb? U?¼u?? ? ?ŽœË√Ë r?NðU?? ? ? HK? vK?Ž ¡UMÐ d?Jý d?? O¼“Æœ W?? ?F? ?U?? '« k?H? ? ?Š vK?Ž ¡ôR¼ s?¼«—Ë Æt?? ? ³K?Þ —œUB« —«d?I« UNKH w²« rN u?IŠ WD)« XC² « «–≈ò ∫≤∞∞∏ —U¹√ μ w …b¹b?ł ⁄dHð œuI?Ž Õ«d²? « WÐuKD*« s¹c« 5?×? ýd??LK W¹uË_« v?DFÔð v²??Š rN?×? O?ýdð U??³KDÐ «u?b??Ið

wðUI?O VO?$ fOzd« q³I?²Ý≈ W?? ?O½Ë—U?*« fKЫd?Þ W?? O? ? ýd?Ð√ wŽ«— V?zUM?«Ë ¨…œu?? ? łuР×u?? ? ł Ê«d?D*« —u?? OM? ½u*« W?? O? ?ýdÐ_« v?KŽ ÂU?? F« w? t?? ? ³? ? ?²J? w ¨—u?? ? ³? ? ?ł ”d?DÐ «—uD²K? ÷d?Ž Èd??łË ¨fKЫdÞ

ÆÆÆX‡M‡‡ u

d?? ¹“u?? «Ë V?? zU?? ?M? ?« ÔX? ?M? ? u?? bŽ ÔXMJ ¨b?O³Ž ÊU?ł oÐU « w²« W??O?U??L? A« Íb??Ž«u?? v« wÐU?? ?³? ? ?ýË w²u?? ?H?Þ b?? ?N? ? ý W?? ? ? ?O? ? ? ? U?? ? ? ?×? ? ? ? B?« wðU?¹«b?ÐË ÷—_« X½U?? ?Ë ¨W?? O? ?ÝU?? O? ? «Ë v« UNM XIKD½« w²« W?²ÐU¦« Í—uCŠ w t?O« XKË U q ÆwÐdF«Ë w½UM³K« sŽ ÎU×?H XÐd?C ÆÆÆÔXM u oKF??²¹ U??L?O? tðU¹d??–Ë w{U*« W¹—u?? N? ?L? '« W?? ÝUz— Ÿu?? {u0 ¨Îö¹uÞ U??Nð—«d?? XA?Ž Ê« b??FÐ ÆÆÆw?½U?M?³?K« —e?? ? ? ? '«Ë Òb?*« 5?Ð Æø°wÐdF«Ë d??¦?√ Ò XH??²« XMJ? ÆÆÆÔXM u ¨W?? ?O? ? ?KЫd?D« wðU?? ? ö?? ?Ž v« w?²« w?²? ? ?O? ? ?³? ? ?F? ? ? ý XA?? ? F?½√Ë q¹uD« wKLŽ ‰ö?š UN²³? ²« ¨W?UF« W?b)«Ë W?ÝUO? « w ÆÆÆWOÐd²« …—«“Ë w WUšË qJ?Ð XЗU?? ?Š X?MJ? ÆÆÆÔXM? u W??ŠU?? « vKŽ qO??šœ q Í«u?? w²??³?×? l u? s W??OU?L? A« w³?? ×? Ë wK?¼√ vKŽ wðd?? O? žË ÆÆÆW?? OU?? L? ?A?« W??L? ?U?? F?« w ÒwK?Ž …d?? ? O? ? G?« ÊËb?? ? ³¹ s?¹c«Ë ÆÆÆWÒ³;«Ë Òœu« wM½uœU³¹Ë ÎU³?²J Xײ? XMJ ÆÆÆÔXM u d?ÞR?¹ f??K?Ыd?Þ w? ÎU? ? ? ? ? ? ?L?z«œ ¨”UM« q ¨”UM?« l w²? ö?Ž Ÿu??³? Ý_« w ÎU? u?¹ XB??B? šË b¹d¹ s? q tö?? š q³??I? ?²? Ý√ ÈËUJA X?F?L? ²? Ý«Ë wð—ËU?×? Æ5MÞ«u*« d³?√ bN?−Ð XOF? ÆÆÆÔXM u w²?« «¡U?? ? IK?« ‰«b?? ?³? ? ?²? ? ?Ýô w d??šü«Ë 5?(« 5Ð qB??% «¡U?? ?I?KÐ U?? ? LK?Ž w Íd?? ? B? ? rz«b« V?²J*« w r²ð W??O? ³?F? ý ÆÆÆÎUIÐUÝ tO« —UA*«

«Ë—«“ WOÐuMł U¹bKÐ œU%« ¡U݃— ¡U×OH« U¹bKÐ w W¾O³« b — ed

W¹bK³« ÂU√ wÐuM'« bu« l wULł ”bMN*«

w²« U¹bK³« 5Ð »—U?−²« ‰œU?³² W??O?¾? OÐ b??«d?? TAM²??Ý Ë« Q??A½√ rNU³I²Ý« w ÊUË ¨WKŁU2 WOK× ¡U?? ? ×? ? O? ? ?H« U?¹bK?Ð œU?? ?%« f?Oz— d¹b?? ?Ë wU?? ?L? ? ł b?? O? ? ý— ”bM?N*« bF?ÐË Æ»U¼u«b³?Ž tK«b³?Ž œU%ô« ‰U?? ¨wU??L?ł s? W?O? ³? O? Šdð W??LK ÊU?M³? »u?Mł w? ŸËd?? ? ?A?*« d?¹b?? ? ? ≥ ¡UA½≈ vKŽ qLF½ò ∫Ê«dO Ž ‚—UÞ l ÊËU?? ?F? ?²?UÐ ¨W?? ?O? ?¾? ? OÐ b?? «d?? ? qO?³? ł XMÐË —u? U¹b?KÐ «œU?%« v« ·b?? N?ð …—U¹e«Ë ¨q?U?? Ž q³?? łË …d?? ? ? ³? ? ? ?š v?K?Ž V¦?? ? ? ? sŽ Ÿö?Þô« œU?%« U?NJK1 w²« d?A?F« «uM « qO?GAð ‰U?− w ¡U?×O?H« U¹bKÐ 5²?? O? ?ŠUM« s? w¾?? O? ³?« Áb??d?? ÆåW¹—«œô«Ë WOMH« tK«b??³? Ž b??d?*« d¹b?? ÂÒb? rŁ sŽ W?? ?O? ? ¹—Uð W?? ?; »U¼u?«b?? ³? ? Ž U¹b??×?²«Ë b??d*« ¡U?A½≈ q?Š«d? Âu??I¹ w²« ÂU??N*«Ë t??²?{d??²? Ž« w²« —Ëœ Ê«ò v« ΫdOA w?ULł Áöð ¨UNÐ ‰«“ U? WO?LM²« ‰U−? w U¹bK³« U0 ¡«œ_« qO??F?Hð U?MOKŽË ¨Î«œËb??×? ÆåUN½ËRýË U¹bK³« U¹UCIÐ oKF²¹ ¨ U¹bK³« wK¦L* ö?š«b bFÐË U*U?³«ò l?−?²M v« lO?L? '« qI?²½« YO??Š ’U??B? ×? ³« w åwŠU??O? « ‰u??Š —u?? ×9 qL??Ž ‘—Ë b?? I? Ž ¡U?? ×? ? O? ?H?« U¹bK?Ð œU?? %« W?Ðd?? & b?? d*« qO?? G? ?Að w …Òb? ?Ž «uM? 5—U??A*« vK?Ž U?N? ²? {d??Ž ¨w¾??O? ³« WOHO sŽË wBL(« U1œ WÝbMN*« qO?? G? AðË U?? ODF?*« qOK%Ë l?L? ł ÆtMŽ …—œUB« d¹—UI²« Y¹b%Ë

—u?? ? U¹bK?Ð œU?? %« ¡U?? ?݃— —«“ rN?I?«d¹ qU?Ž q³?łË qO?³?ł XMÐË e?? ?d?? ? ¨W?? ?OÐuM?ł W¹bK?Ð ≤¥ uK?¦2 bzU?? F« W?? O? ?L?M²«Ë W?? ¾? ?O? ?³« b?? — —UÞ≈ w ¨¡U??×?O?H« U¹b?KÐ œU?%ô 3_« Z?U?½d?Ð t?? ? ? ? ? L?E? M?¹ Z?U?½d?Ð W¹d??A? ³« UM?Þu??²? ? LK …b??×? ²*«

∫lЫ—Ë YUŁË ÊUŁË ‰Ë√ oBK b?? ? F?ð r ¨”U?M« «u?? ? L? ? ?Š—≈ ŸU?? ? łË√ q?L? ? ?²? ? ?% U?? ? dD?« b?? ? Fð r? ÆrN?? ? ô¬Ë 5M?Þ«u*« b?F¹ r ¨d?H?×K l ?²ð ‚dD« s¹√ Æ…b¹b?ł …d??H?( ÊUJ s j?I? ? ? ? Ý b?? ? ? ? Ë øÊuËR?? ? ? ? ?*« …d?O? ¦J« d?H?(« w? ÊuMÞ«u*« qD?¼ U?? ? LK? ÆwN?? ? ²?Mð ô w?²« v?« d?? ? H? ? ? (« XÒu? ? ? % dD?*« «—U?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?K b?zU?? ? ? ? ?B? ? ? ? ? Ê« lOD²? ¹ s? Æ5MÞ«u?LKË ô …b?? ? ?Š«Ë o?¹d?Þ vK?Ž U?MÒb?¹ Êb w? ‚bMš Ë« UN?O …d?HŠ ÆøWÐuJM*« ¡U×OH« »«u??ł ô ø—d?C?« ld¹ s v« „Òœdð U¹bK³« Æb?Š√ bMŽ ¨—U?? ? L? ? ?Žù«Ë ¡U?/ù« fK?−? ? ? Ϋb?O?F?Ý lÐU?? —u?c*« fK:«Ë ¨ Ëd??OÐ vË_« W?? L? U??F« w l??łu??« s?? ÈÒu? K? ²? ð ”U??M? «Ë ÆÆÆWO½U?¦« WL?UF« w r_«Ë ÆfKЫdÞ


‰ULA«Ë fKЫdÞ

‰ULA« w WOLÝd« ”—«b*« rOdð “U$≈ —ôËœ n√ ∏∞∞ XGKÐ Íd¹d(« VzUM« s W³NÐ

3d*« W¹uÐd²« WIDM*« vM³

v« …—U?ýô« —b?&Ë ÆU?NKO¼Qð b?O?Ž√ ‰U?? ?L? ?Ž√ b?? ?N? ? ý …dz«b?« vM³?? ? Ê« W?O?ł—U?šË W?OKš«œ W?½U?O?Ë rO?dð XGK?Ð W??HKJ?Ð b??F? B*« ‰«b?? ³? ²? Ý«Ë ÆΫ—ôËœ ±≤±≤∂¥ w l?O? ?L? ? '« oKD?½« p– b?? ?FÐ WK¼R*«Ë W2d*« ”—«b*« vKŽ Wuł …b¹b??'« q²« W??Ý—b?? s ¡«b??²Ð« qO¼Q??²« ‰U?L? Ž√ W?HK XG?KÐ w²«Ë ÆΫ—ôËœ μμ∏∞∞ UNO W?? ? Ý—b?? ? v?« b?? ? u?« qI?? ? ²?½«Ë Ÿ—U??ý w W??O?L? Ýd« vË_« U?M³« U?? N? ?O? d?? ł X½U?? w²?«Ë 5²?? ¾*« W?? OKš«œ W½U?? O? Ë r?O? dð W?? OKL?? Ž ÆΫ—ôËœ ±∞∏≤≥∞ XGKÐ WHKJÐ w?MH?« fK?ЫdÞ b?? ? N? ? ?F? ? ? w?Ë ‰U?? L? ?Ž√ vK?Ž b?? u« lK?Þ« W?? ³? ?I« W?? ?OK?š«b« W½U?? ?O? ? B?«Ë rO?? ?d?? ?²« U?? ? N? ? ?²? ? ? HK? XG?KÐ w?²« W?KU?? ? A?« b??u« ‰U?ł U¼b??FÐ ÆΫ—ôËœ ±±π∂∏∞ w Ê«d³ł qOKš Ê«d³ł WÝ—b w U?NO? dł YO?Š W¹d¼«e« W?IDM W?? OKš«œ W?½U??O? ?Ë rO?? dð ‰U?? L? ?Ž√ ÆΫ—ôËœ ±¥∑π±∞ XGKÐ WHKJÐ b?u« qI?²?½« Wu?'« ÂU?²?š wË UM³K? W?O? L?Ýd?« w W?Ý—b?? v« qU?? ? A? ? s X?½U?? ?Ž X½U?? ? w?²«Ë U?2 r«d?? ? ?²? ? ? ‰U?? ? ?L?¼≈Ë …b¹b?? ? ?Ž rO?? dð W?? OK?L? Ž ¡«d?? ł≈ vŽb?? ²? ?Ý« gM« W??'U??F* W??O? ł—U??šË W??OKš«œ W??O?zUÐd??N? ? W½U??O? ?Ë `D ?« vKŽ WO×B« U?UL(« qO¼QðË WKUý ÆΫ—ôËœ ≤¥π∞≥μ XGKÐ WHKJÐ

“U?? ? ?$≈ 5ýb?ð fK?ЫdÞ w? W?O?L?Ý— ”—«b? μ W½U??O?Ë rO?dð w WOÐd?²« …dz«œ vM³ v« W?U{≈ fOz— s W??b?I? W?³? NÐ ‰U?L? A« b?? ?F? ? Ý V?zUM« q?³? ? I? ? ²? ? ?*« —U?? ?Oð ÆWO½UM³K« WËb« `UB Íd¹d(« ”bMN*« Á—UA² tK¦2 ÂU YOŠ l¹—U?? A*« vK?Ž Wu?? −Ð “«u?? ÍœU?? …d¹“Ë Îö? ?¦2 ‚d?¹ ÍœU?? —u?? C? ?×Ð VzUM?« wU??F« rOK?F?²?«Ë W??OÐd??²« d??O? L? Ý 5?³zUM« ¨Íd¹d?? (« W??O? NÐ ÂU?? ?Ž o M? ¨”u½Ë —b?ÐË d?? ? ? '« ‰U?? ? L? ? A?« w q?³? ? I? ? ?²? ? ?*« —U?? ? Oð W¹b?KÐ f?Oz— ¨…—U?? ?³? ? w?MG?«b?? ³? ? Ž ¨wU??L?ł b??O?ý— ”bMN?*« fKЫdÞ w? W?¹u?Ðd?? ? ? ?²?« W?? ? ? ? I?DM?*« f?O?z— ¡«—b??Ë ¨…œU??×? ý ÂU?? ? Š ‰U??L? A« ÆW2d*« ”—«b*« «d¹bË Àb?% W??OÐd??²« …dz«œ e?d?? w ‚d¹ ÍœU? W?OÐd²« …—«“Ë ÂU?Ž d¹b? W?? ?O?Ðd?? ?²« …d?¹“Ë Ê« v« Ϋd?? ?O? ? ?A? ? vKŽ Òd√ Íd¹d(« W?ONÐ …bO « W¹—«œô« e?«d*« WU? rO?dð r²¹ Ê« s ¨ÊUM³ UEU?× w W¹uÐd?²« Ëb?? ?Gð w? Íd¹d?? ?(« VzUM?« q³?? ? vK?Ž …—œU?? ? W?? ?O? ? ?L? ? Ýd« W?? ? Ý—b*« s¹c?« »öD« W?? U?? ‰U?? ³? I? ?²? ?Ý« t³½U?ł s Æozô qJAÐ UN½Ëb?BI¹ …œU?×?ý ÂU? ?Š …dz«b?« fOz— dJý w …dz«b?« wHþu?? lO??L? ?ł rÝUÐ U?? ?N?ö?? ?š s?Ë …d¹“u?« ‰U?? ?L? ? ?A« w e?$√ U? vKŽ Íd¹d?(« VzUM« w?²« ”—«b?*« wË …d?z«b« v?M³?? ? ?

åtK«b³Ž ×uł dOÝ_« ¡Ub √Ë q¼√ WM'ò tMŽ ëd û qšb²« +Už w{UI« býUMð Æt½QAÐ U??N? ²? O? A? š sŽ WM−?K« XÐd??Ž√Ë Íc« tK«b?³Ž d?O?Ý_« Wö?Ý vKŽ o³?Ý YO?Š W?O?×? qU?A? w½U?F¹ ¨U?N? ³?³? Ð åW??IzU?H« W¹U?MF«ò qšœË U2 t?²ö?Ý vKŽ vA?ð U?N½√ UL? s WO ½dH« Êu?− « w qB×¹ q²??I?«Ë å—U??×? ²½ô«ò ôU?? ( —«dJð 5−?? « q²?I? U¼d?š¬ ÊU?? w²«Ë s− « fH½ w åU¹u²ý sÐ bOý—ò tK«b?³?Ž d?OÝ_« t?O? qI?²?FÔ¹ Íc« ◊U??³? ?ý s s¹d?? A? F«Ë l?Ыd« w ÆÍ—U'« d??O?Ý_« W??O? C? Ê« W?M−K« √—Ë V?K? w?? q?šb?ð t?K? «b?? ? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ? Ž l?L? ? ? ? ?−? ? ? ? ? ²?«ò U?? ? ? ? U?? ? ? ? ?L? ? ? ? ?²?¼« t?? ? ?Ý√d?¹ Íc« åÆÆw?½u?? ? ?u?J½d?? ? ?H?« W?? N? ? ' U?? L? ? O? ?Ýô ¨+U?? ?ž fO?zd« Êu½U?? I?« rJŠ …œU?? O? ? ? ? qzU?? ? ? ÆÆÆÊU ½ô« ‚uIŠË W«bF«Ë

¡U?? ? ? b?? ? ? √Ë q?¼√ W?M?'ò QÒM?¼ fO?z— åtK«b?? ?³? ?Ž ×u?? ł d?? ?O? ?Ý_« fOzd?« vKŽ_« ¡U?? C? I« fK?−? tÐU?²½« W?³?ÝUM* +Už VU?ž ‰Ë_« w½u??u?J½d??H« l?L? −? ²«ò W?? ÝUzd tðb?? ? ýU½Ë ¨åe?? ? O? ? ?O? ? L? ? ?²« rU?? ? ; d??O?Ý_« W??O?C? W«b??FÐ ÂU?L? ²¼ô« cM U?? ½d?? w qI??²?F*« t?K«b?³? Ž ÎU?MJ?2 ÊU?? ? ? Íc?«Ë ¨±π∏¥ ÂU?? ? ?F?« ¨±πππ ÂU?? ? ? ?F« c?M? t?MŽ ëd?? ? ? ?ô« ·ö??Ð tU??I? ²?Ž« d??L? ²? ¹ Íc«Ë Æ «cUÐ WO ½dH« 5½«uI« ¡U??C?I« Ê« v« W?M−K« X²??HË e?? O? ? O? ?L? ?²« W?? ?LJ×?? ?® w ½d?? ?H« ©å◊Ëd?? ?A?*« ëd?? ?ù«ò‡Ð W?? ? IKF?? ? ²*« Õu??²? ?H*« t??F? {u?Ð X³« sŽ l?M²9 tKO??łQ?? ²Ð ¨≤∞∞∑ ÂU??F« lKD? cM 5?²M? « w? —d?? ? ?³? ? ? ö?ÐË Î«—«d?? ? ? —«–¬ ≤∂ Âu¹ œb??Š b? Ë ¨5²?I?ÐU? « —«d?? I« —Ëb?? ?B b?? Žu?? L? ? ÂœU?? I«

WL²ð ≠ ø°å„—UF*« Â√ò fKЫdÞË ‰ULA« ÆÆÆ¡U¹u _« s ΫœbŽ W×zö« ôËU?? ? ? ×? ? ? ? X?K?A? ? ? ? «–« U?? ? ? √ b?? ? U¼b?MF?? ? ¨—U?JŽ w? ·ö?? ?²zô« ‰ö?Þ W?? ? {—U?? ? F*« W?? ? ×?zö« r?Cð bU??šË wM¹d??F? ³« t?O? łËË w³??Žd*« ·«dB« »u?IF¹ l ¨©WÒM?Ý® d¼U{ ·«“ułË ©f–uŁ—√® wÝ«d« .dË d?¼U?? ? C« q?¹U?? ? ? ? ? Ë« q¹U?? ? ?? ? ? 5 ?Š w?KŽ vHDB??Ë ¨©w½Ë—U?® Æ©ÍuKŽ® 5 Lý bL× Ë√ l? t?½√ U?? ? ? u?K?F?*« d?? ? ? O? ? ? ? A?ðË l¹“u?? ²?« w W?? OÒM? « W?? O? ?×? ?ł—_« Ê« Òô≈ ¨—U??J? Ž …d??z«œ w?? w?H? zU??D? « r «–« ¨W?d?F* Íu? ‰U?L?²?Š« „UM¼ W??ýU?? A¼ q³??I? ?²? *« —U??O?ð „—«b??²¹ ÆtF u e¹eF² tLOEMð Ëb?³?¹ ¨W?OzU??NM« UÐU? ? (« wË w b?? B? ?Š w²« —«–¬ ±¥ Èu?? Ê« w ÎU?³zU½ ≤∏ ¨≤∞∞μ ÂU?F« UÐU?²½« s ?? ?Š√ w sJ?L? ?²?ð s ¨‰U?? L? ? A« Ê« ≤∞∞π UÐU?? ? ? ? ²½« w? ‰«u?? ?Š_« ÆÆΫb?F?I? ≤∞ s d?¦?√ vKŽ qB?% «¡U??B? ?Šû ÎU? I? ?³Þ b?? R*« s –≈ d? ??²?Ý U?N?½√ Êü« v²?Š WË«b?²*« ¨ÊËd²³« w bFI ∫WOU²« bŽUI*« w Ê«b??F?I? ¨Uðd??ž“ w b?ŽU??I? ≥ fKЫdÞ s q w bFIË ¨…—uJ« Æq _« vKŽ —UJŽË

¨d¼U?{ œU?FÐSÐ w?C?I¹ Íc« rýU¼ sŽ Ϋb?Ð√ lł«d?? ²?¹ s t½√ »U?? ?łQ?? Ϋd?? ? c?? ? ? ¨ UÐU?? ? ?? ? ?²?½ô« ÷u?? ? š «—U³²Ýô« ‰ËR? l t²Ðd−²Ð b??L?×? ÎU? IÐU??Ý —UJŽ w W¹—u?? « uË ¨t?ŽUM ≈ w q?A? Íc« ¨`KH? rŁ ¨±ππ∂ ÂUŽ »U?× ½ôUÐ ¨Î«b?¹bNð U?ýœ—b« wË ÆWd?F*« Ád?O? ?²Ð Âb?? Žò Ê« d¼U?? { ‰u?? ?I¹ W?? U?? )« XO³« V?Oðdð vKŽ Íd¹d(« e?Odð 5×ýd —UO²š« s ŠË wK³I² *« —UO?²Ð ÍœRO?Ý ¨WO¦?O(UÐ Êu?F²?L²¹ b —UJŽ w VzUB? v« q³I² *« Æå„öN« bŠ v« qBð Ê« Ëb?? ? ³?¹ ¨w½U?? ? ?¦« V?KI?*« vK?Ž ULN?OKŽ qLF« r²¹ 5²×zô „UM¼ U0—Ë ¨q?³? ?I? ?²? ? ?*« —U?? Oð W?? N? ? ł«u* Ê« b?? F?Ð U?? L? ?NM?OÐ ·öð–« qB?? ?×¹ rCð vË_« ¨d??¦?√ —u?_« `?{u?²ð wÝ«d?« .d??Ë w?M¹d?? F? ³?« t??O? ?łË q¹U? ·«“ułË ·«dB« »u?IF¹Ë vH?DB?? ? w?U?? ?(« V?zUM?« U0—Ë U?0— W?? ? ?O?½U?? ? ?¦?«Ë ÆÆÆ5 ?? ? ? Š wK?Ž rCð b? Ë w³?Žd?*« ‰öÞ U?N?Ý√d?²¹ r? s¹c?K« ÆÆd?¼U?? ? ?C« q?¹U?? ? ? ? ? q³?I?² *« —U?Oð l W? ö?F« U?FDI¹ U?? O? ?¦? ?O? ?(« …U??Ž«d?? —d?? U?? «–« rCð U¼b?MŽ W?OKzU??F«Ë W?O? IÞUM*«

∂≤ WM « ≠ ∂π∑± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ ‰Ë_« lOЗ π tO o«u*« ≠ ≤∞∞π —«–¬ ∂ WFL'«

wÐU²½ù« ≠ wÝUO « »–U−²« …dz«œ w WOËb« WLJ;« Ê« Êu?? O? ?ÝU?? O? ?Ý ÊuKK?×? ? Èd¹Ë t?K?L? ? ? ? ?% r?N? ? ? ? ? v?M?F? ? ? ? ? „U?M?¼ ¨WK?³? ? I*« W?? ?O?ÐU?? O?M« U?ÐU?? ?? ? ²½ô« vK?Ž jI?? ? dŁR?ð s U?? ?N? ?−?zU?? ²?M qL?? A? ²? Ý qÐ ¨Íd?¹d??(« W??LJ?×? w WO?ÝUO? « Wd?(« WN?łË ÎUC¹√ W?? ? ? ? ? O?K?š«b?« «—«d?? ? ? ? ? ?I?«Ë ÊU?M?³? UÐU²½ô« VIF²Ý w²« WuJ×K U?? sJ ÆW??O? ł—U?? )« U??NðU??HU??%Ë ÍœRð Ê« s?J1 U?? ? u¼ UM?¼ UM?OM?F¹ vK?Ž d??OŁQ?ð s ZzU?? ²M« Ác¼ t?? O« w ¨Íd¹d(« WK² WLU× Èd− ·«d?Þ_« s q? d?? ? ? ³? ? ? ²? ? ? ?F¹ X? Ë ¨WLJ;« ÁcNÐ wMF t½√ 5O½UM³K« W?? ? I? ? O? ? ?I? ? (« v?« ‰u?? ?u?K U?? ? ≈ ¨W1d?'« w 5FU?C« …U?{U?I?Ë cM XF??{Ë w²« W??L?N? ²« ld Ë« W?? IKŠ w? ·«dÞ_« b?? Š√ W¹«b?? ³« wÝU?? O? ? ?« l u*« V³?? ?Ð ¨ÂU?? Nðô« W??uJ(« fO?z— tK²??×¹ ÊU?? Íc« W?? ? ? ? ? ? O? K?;« n?? «u?*«Ë o?ÐU?? ? ? ? ? ? ? ?« w U¼c??²¹ ÊU? w?²« W?O?L?OK ô«Ë s ÆtU??O?²?ž« XI??³?Ý w²« …d??²?H« sŽ fO??O? ?²?« l— —U?F?ý ÊS?? UM¼ t½u?? rž— vKŽ ¨Ác?? N? W??L? U?? ×? d??O? ž —U??F? ý t?½√ Òô≈ ¨ÎUЫc??ł Ϋ—U??F? ý ¨WL?U;« ZzU²M ÆwF? «Ë ôË lMI ÎU?O?ÝU?O? Ý vMF? qL?×?²? Ý ¨sJð ÎU¹√ U?? ? Nu?¹– wU?? ? ²UÐ ¨U?? ? N? ÊuJ²?? ? ÝË b??F?Ð qB??Š U?? LK¦?? ¨W??O? ?ÝU??O? ? « ‰U?? O? ?²? ?žU?? ÆWKŁU2 U?? L? ?U?? ×? ? ÁcO?HMð - ÎUd?ł sJ¹ r Íd¹d(« ·bN« ÊU? qÐ ¨WO?B?ý ÷«dž_ t?? ? ? ?ŽËd?? ? ? A? ? ? ? Ë q?łd?« W«“≈ t?M? Z?zU?? ? ?²½ X?½U?? ? ? «–«Ë Æw?ÝU?? ? ?O? ? ? ?« ·«b¼_« l? oH?? ²ð r ‰U?? O? ?²? ?žô« q?Ð ¨ÁËc?? ? ÒH?½ s¹c?« U?¼U?? ? šu?ð w²?« ¨U?N? JŽ XI?I?Š U??N½√ ‰u?I« sJ1 o¹d?H W?OzUM¦?²Ý« W? öD½« d?ËË »U?? ?³? ? Ý√ ÊS?? ? ¨qš«b?« w —«–¬ ±¥ ·dþË ŒUM? d??«uð v« œu?? Fð p– ¨ «uM?Ý lЗ√ q³?? ? ¨wËœË wL?? O?K ≈ ÂU?? ? ?O? ? ?I?Ë pc? o?¹dD?« b?? ? ÒN? ? ? d?¦? √ ¨wËb« lÐUD« «– W??LJ;« W?OK×? ·ËdþË »U?³?Ý_ œu?F¹ U2 Ê« lM1 U fOK ¨pcË ÆWO½UM³ WO?ÝUO? « W öD½ô« pKð l?ł«d²ð wËb«Ë w?L? OK ô« ŒUM?LK ÊU?? «–« ÆW UF ÕU¹— ÁU&UÐ dO ¹ Ê«

—«d??I ◊U??³? C« nO?? uð d??√ „dð —«d?? ? ?I? Ë« ¨5O?½UM?³?K« …U?? ? ?C? ? ? I?« d?? šQð ‰U??Š w? W??O?Ëb« W??L?J;« X?³?« w? w?½U?M?³?K?« ¡U?? ? ? ? C? ? ? ? ? I?« d??O? c??²« s Òb?Ð ôË ÆrN??²? O? C? IÐ U?? ? ? ?N? ÷Òd? ? ? ? ?Fð w?²?« W?K?L? ? ? ? (U?Ð n «u?*UÐË ¨Êu?? OËb?« Êu?? I? ?I? ?;« W??LJ;« —ËbÐ W?JJA*«Ë W??³? łU??A« «œU?O sŽ —b? w²«Ë ¨W?OËb« fK−? —«d? —Ëb? cM W?{—U?F? ÆUNzUA½SÐ s_« 5Ð j?Ðdð W?? ? {—U?? ? F*« ◊U?? ? ÝË√ W?? ? ? FЗ_« ◊U?? ? ? ³? ? ? ?C?« WQ?? ? ? ? ? ? ? t½√ ‰u?? IðË ¨WK?³? I*« U?ÐU??? ?²½ô«Ë w ÂU??F« w?Žb*« VKÞ —UE?²½« 5Ð W?? ?U?? ? WU?? ?Š≈ W?? ?O?Ëb« W?? ?L?J;« v« W?1d?? ?'UÐ W?KB?? ? ²*« U?? ?H?K*« —U?? ? ? ? ? ?L? K?Ð V?K?D? ¹ Ê« 5?ÐË ¨ÍU?¼ô Ë« ¨rÝôUÐ WFЗ_« ◊U³C« UHK u¼ ◊U?³?C« Ÿu?{u Ê« d?³?²?F¹ Ê« t??O« ‰U?×¹ Ê« V?−¹Ë w½UM³ ÊQ??ý W?KB?? ? ²?*« U?? ? H?K*« l? ÎU? ? ?O?zU?? ? IK?ð V?½U?? ? ? '« q?³? ? ? ? s? W?1d?? ? ? 'U?Ð sKŽ√ U??b??FÐ ÎU? u??B? š ¨w½UM?³K« ◊U?³?C« v« lL?²? ?O?Ý t½√ —U?LKÐ Êu?? ? u?? ? u?? ? rN?½√ò vK?Ž W?? ? FЗ_« Ê« 5ÐË ¨åœuNý Ë« 5LN?² «u OË Ê« w½U?M³?K« ¡U?? ? C? ? ?I?« d?? ? ³? ? ?²? ? ?F¹ b??O? Êu??I? ³? O?Ý W??FЗ_« ◊U??³? C« Ê« 5Š v?« ÊUM³? w ‰U?? I? ?²? ?Žô« ÍU¼ô v« r?N?²?U?Š≈ —U??LKÐ V?KD¹ q 5Ð Æt?O f³ ô `¹d? qJAÐ lÐU?D« «– «b?? ? O? ? ?I? ? ?F? ? ?²?« Ác¼ U?? ? ? O? ? ? ?H?K)«Ë œU?? ? ? F?Ð_«Ë Í—«œô« ¨w½UM³?K« U?N? L? ? w W?O? ÝU?O? « W?? ? O½u?½U?? ? I« —œU?? ? B*« i?FÐ ÊS?? ? ◊U?³?C« nK ‰u?šœ s ·u??²ð ¨…b¹b?ł W?ždH? W?IKŠ w W?FЗ_« d?N? ý√ v« r¼d??O?B0 X?³« Tłdð U?NM ·b?N« ÊuJ¹ U0—Ë ¨W?O?U?{≈ ëd?ô« qOłQðË X u?« lOO?Cð u¼ UÐU?? ?? ? ²½ô« b?? ?F?Ð U?? v?« rN?MŽ „UM?¼ Ê« —U??³? ?²? ?Ž« vK?Ž ¨W??O?ÐU??O?M« Èb W?O?I?O?I? Š ·ËU??Ë fł«u¼ W{—U?F*« bL?Fð Ê« s —«–¬ ±¥ Èu ◊U³?C« sŽ ëdô« —U?L¦?²Ý« v« ¨W?OÐU??²½ô« ö?L?(« w W?FЗ_« `O??ýdð w X u« U??N?H?F? ¹ r Ê≈ Æ°WOÐUOM« UÐU²½ö r¼bŠ√

WOKš«b« d¹“Ë tzUI bFÐ uŽb¹ sJ¹ ÎUOLOK≈Ë ÎUO½UM³ WzbN²« œuNł rŽb

wöÝù« qLF« WN³ł ÊU—QÐ tŽUL²ł« ‰öš œË—UÐ d¹“u«

¨wÐU???²½ô« ‚U??I? ×?²? ÝôUÐ oKF??²¹ ô UÐU??²½ô« s√ Ê« ¨U½b?√ YO?Š s l?ÐU?? « w? oI?? ×? ²¹ Ê« s?J1 ¨Êü« s? √b?? ? ? ?³?¹ r Ê≈ ¨Ê«d?¹e?? ? ? ?Š d??O? −?H? ² U?DD?? s U½—Òc? ŠË ÆW?OÐU?OM« UÐU???²½ô« q³? l{u« UÐU???²½ô« Íd??& Ê« UMOM9 U??L? w W??U? W?O?½UM³K« UEU??;« w —U?Ł¬ s? p??– w? U?* b?? ? ? ? ? ?Š«Ë Âu?¹ W?? ?OK?L? ? F« d?? ?O? ? Ý v?KŽ W?? ?O?ÐU?? ?−¹≈ ÆÎöOBHðË WKLł WOÐU²½ô« …—Ëd{ vKŽ ÎUC¹√ U½b√ ∫·U{√Ë b¹b?? ×? ²Ð oKF?? ²*« Êu½U??I?« —Ëb?? U?L ¨`ýd?LK wU*« ‚UH½ù« nI?Ý ¨wÐU?? ? ?²½ô« Êö?? Žù« W«b??Ž v?KŽ œu?? ?N? ?−K? oK?D*« UM?L? ?Žœ pc?? ?Ë W?œUN«Ë ÎU?OL?OK ≈Ë ÎUO½UM³ WËc?³*« ‰ö?? ? ?Š≈Ë Wzb?? ? ?N? ? ? ²?« f¹d?Jð v?« ¨Ÿ«eM« —ËU×Ë ·«dÞ√ 5Ð o«u²« U?? ? ?(U?? ? ? B?*« vD?š 5M?ÒL? ? ? ?¦? ? ? W?OMOD K?H«Ë ¨W¹—u? « W¹œu?F? « ÆU¼dOžË ¨WOMOD KH« …—uDš v« UMNÒ³½ ∫‰uIUÐ r²šË vKŽ W??×? {U??H« U½ö??Žô« Ÿu?O? ý UM³U?ÞË ¨W?U?F« W??O½U? ½ô« r?O?I« ◊Ëd?? ?ýË j?Ыu?? ?{ l{Ë …—Ëd?? ? CÐ wIð Ê« UN½Q?ý s ÊöŽû …œb?× U?? ? ? «d?? ? ? ×½ô« p?U?? ? ? N? ? ? ? b?K³?« ÆWO öšô«

ÊöŽ« vË_« Í—UIF« q− « W½U_ ‰ULA« w U??N? ²Ł—u* wU??A?« ÂU?N? Ý X?³KÞ ‰bÐ b?? ?O? ? wðœU?? N? ?ý Èb?¼ WMO?JÝ 5Ž ±≤πË ±≤∏ s?¹—U?? I? ? F?K lzU?? ?{ ÎU? ? u¹ ±μ ÷d?? ?²? ? F? ?L?K Æ»u?? ?I? ? F¹ ÆWFł«dLK ÊËUF*« Í—UIF« q− « 5«

w?ö?? ? Ýô« W?? ? O? ? ?Ž«b?« vI?? ? ²?≈ qLF?« WN³?łò fOz— sJ¹ w×?²Æœ œU?¹“ W?? ? O?K?š«b« d?¹“Ë åwö?? ? ?Ýô« s W??N? ³?'« ÊU??—√ —u??C? ×Ð œË—UÐ ÆWO½UM³K« oÞUM*« nK² ∫wK?¹ U0 ¡U??I?K« dŁ≈ sJ?¹ vœ√Ë o√ Wu−?Ð d¹“u« wUF l? UML w½UM³K« ÊQ?A?UÐ qB?²¹ U? q w U?? W?U??ÐË ¨ÎU? u?L? Ž wL??OK ô«Ë

w?M?Þu« —«u?? ? ? ?(« »U?D √ Èb?Ð√ n u*Ë W??LJ;« ÂU??O?I? rN?ŠU??Oð—« h¹d(« ÊU?LOKÝ ‰UA?O fOzd« W?? ?OËb?« W«b?? ?F?« c?? ?šQð Ê« v?KŽ rË ÆfO?O? ð Í√ ÊËœ s U¼«d?−? r¼U?H? ²« …d?c? W?Q? ? «u?A? UM¹ W?K¦?2 W?? ? O?½UM?³K?« W?? ? u?J(« 5?Ð ÂU?F?« VzUM« V²JË ‰b??F« …—«“uÐ ÆÊUM³ w WOËb« WLJ×LK ÊU?? ¨—«u??(« WËUÞ Ã—U??š sJË qšb¹ W?? OËb« W??LJ?;« Ÿu??{u?? W?O?ÝU??O? « UЖU?−? ²« jš vKŽ ‰U?−? « W?O?HKš s W?OÐU??²½ô«Ë W?? FЗ_« ◊U?? ³? C« W?? O? ?C? ‰u?? Š WL?J;« Ÿu{u* qL?²;« dO?ŁQ²«Ë ∫WOÐUOM« UÐU²½ô« vKŽ q³I² *« —U?Oð s W³¹d ◊UÝË√ W?I¹dÞË t?K« »e?Š n u? b??I?²Mð W?L?J;« W? öD?½« Âu¹ w t?d??Bð t?U?L? ²¼« e?— t½« ‰u?I?ðË ÆW?OËb« ◊U?? ³? ? C« ‚ö?ÞSÐ W?? ³?UD*« v?KŽ ¨oO?I? ×?²« b?O? 5u?? u*« W?FЗ_« —«d?? ?L? ?²? ? Ý« »«d?? G? ? ²? ?Ý«ò b?? ?Š v« qO?œ Í√ ¡U?? H? ?²½« l? rNU?? ?I? ?²? ?Ž« rNHO uð —«d?L²Ý« Ê√Ë ©ÆÆ® rNM¹b¹ ¨åoOIײK fOO ²« s b¹e u¼ «b?? ? ? ?? ? ? ? ²? ? ? ? Ý« b¹d?ð …ô«u?*«ò Ê√Ë v?K?Ž j?G? ? ? ? { W?? ? ? ? —Ë W?? ? ? ?L?J?;« l sU?? C? ²?¹ r u¼Ë ÆåW??{—U?? F*« fOz— h¹ rË 5?O½UM³K« dzU?Ý Íd¹d?? ? (« b?? ?F? ? ?Ý åq³?? ? I? ? ²? ? ? *«ò ¨W?? ? LJ?;« ÂU?? ?O? ? ? vK?Ž åW?? ?¾?MN?ðò‡Ð w t?? ? ? ? ?H?½ X u?« w ÎôœU?? ? −? ? ? s W??Šd??²? I*« år¼U??H? ²« …d??c??ò 5?Ð —U?? ? ?$ r?O?¼«dЫ ‰b?? ? ? F« d?¹“Ë ÆÆÆwËb?«Ë w½U?M³K?« s¹¡U?? ?C? ? ?I« ÊU? WE( w QA¹ r åtK« »e?Šò s?U?? ? ? ?Cð W?E?(ò Êu?Jð Ê« s?J?1 …b?? ? ?Š«Ë …u?D?š ÂÒb? ? ? I?¹ Ê« åwM?ÞË å`O¹d?ðò qO??³? Ý w d?? šü« ÁU??&UÐ ÆqFH¹ r u¼Ë ¨ÎUO³ ½ l{u« ±¥ s W?³¹d? W??O?ÝU?O?Ý ◊U?ÝË√ WFЗ_« ◊U³C« WOC Ê« Èdð —«–¬ w? sšU?? ? ? Ý Ê«u?M?Ž v« X?u?? ? ? % 5Ð wÝU??O? ?« »–U??−? ²« W??d??F? u? t½« n?O? ? ?CðË Æ—«–¬ ±¥Ë ∏ Èu?? ? W?? ? d?? ? F? ? ? lO?? ? L? ? ?'« ·b¼ ÊU?? ? ‚Òu? ¹ Ê« ‰ËU?×¹ U??L? ¨W?I? O?I? (« W?U?? ? (« Ác¼ w? sJ?_ iF?? ? ³?«

ÊuLKI« w l¹—UA Íd¹d(« s q¹uL²Ð q³??I? ²? *« —U??Oð ÂU??Ž o M b??√ t½√ …—U??³? wMG«b??³?Ž ‰U??L? A« w W?OzU/≈ l¹—UA? sŽ ÎU³¹d? sKFO?Ý s q¹u??L?²?Ð Êu?LKI« w? c?ÒHM²??Ý ‰öš ‰U Ë ÆÍd¹d(« bFÝ VzUM« W¹bKÐ f?K−? ¡U??C?Ž√ tU??³?I? ²?Ý« Íd?¹d?? ? ?(« V?zUM?« Ê√ Êu?? ? ?L?KI?« ¨‰ULA« w WÝ—b ±∏ ¡UM³Ð ÂuI¹ w? ”—«b*« «d?? ? ? A? ? ? ? Ž rO?? ? ? d?ðË pO¼U½ W?O½UM³?K« oÞUM*« nK²?? Âb?? ?Ið w?²« l¹—U?? ?A?*« U?? ?¾? ? sŽ ÆWOLÝd« UN'«Ë U¹bK³K ”UÝ_« d−?Š l{Ë r²OÝË «c¼ …b?KÐ w? W?? ? OzU?/ô« l¹—U?? ? ?A? ? ?LK? mK?³¹Ë ÆÍ—U?? '« ±≥ Âu?¹ ¨Êu?? LK?I« V?F?K? ¡U?? ? ? ? A½≈ ∫w?¼Ë ∂ U?¼œb?? ? ? ? Ž c?? O? ?HMðË ¨W?? O? ?{U?¹d« UÞU?? AM?K w dÐU??I?*« W??IDM* W??OK?š«œ o¹dÞ vM³?? ∏π U?N? ł«Ë qO¼Q?ðË ¨…bK³« oO??— b?? O? N? A« f}zd?« …œU??ł w qO¼Q?ðË ¨5²KŠd?? v?KŽ Íd¹d??(« f}?zd« …œU?? ?ł® W?? ?OËb?« o¹d?D« qO¼QðË ¨©Íd¹d??(« oO?— b?O?N?A« w? w×?? ? ?B?« ·d?? ? ?B?« UJ?³? ? ? ý Æ…bK³«

Âœ«Ë_« vKŽ ‰ËUD²« ŸuM2 ∫WOK¼_« ÊU−K« 5ËUI*« …—u ÁÒuA¹ tK«UDŽ ”UO« VzUM« t?O?łuð ÎU?L?²?Š i?d½ UM½≈Ë Æt? U?Ý V?O? ? ? $ fO?zd?« v« r?zU?? ? ?²? ? ? A?« ô ·U??H? Ýù« Ê« ‰u??I?½Ë ÆwðU??I? O? rNH¹ r Íc« ÂöJ« Òô≈ tMŽ d?Ò³F¹ ¨qO Íc« U tIH¹ rË ¨lLÝ «–U t?ð—U?? ? ? ? ? š s?Ž l«b?¹ Èd?? ? ?³½U?? ? ? vKŽ ¨w?ÐU?O?M« l u??LK W??O? L? ²? (« w¼Ë ¨t fKЫd?Þ i— s ržd« w «bÐ u¼Ë ¨Î«—«d? p?– sŽ d?Ò³?Ž t½√ sE½ UMË t?I?H¹ ô Íc« l u? ÆWM²H« ô WMDH« q¼√ s s? ∫‰u?? ? IU?Ð ÊU?? ? O? ? ? ³« r?²? ? ?šË …œU??F?Ý U?? ö?Ž UM¼ U?¼ VK−?²? ½ ”U?? O?« ¨ÎU? ?L? ?²? ?Š o?ÐU?? « ¨VzU?M« w? t?zö?? ? ? ?“ s?Ž U?? ? ? ?√ ¨t?K«U?D?Ž s?×M? ¨wÞ«d?? ? ? u1b?« —U?? ? ? ? ?O?« t?ÒO? ž sŽ qłd« «c¼ ÒœdÐ rN??³UD½ v?« ¡w? ?¹ ô v?²? ? ? ? ? Š t?ö?? ? ? ? ?{Ë ô Ê√Ë wÝUO? « qLFK rN?uN?H q?z«Ë_« 5ËU?? ? I?*« …—u?? ? ÁÒu? ? ?A?¹ ÆÒe²F½Ë rNÐ dšUH½ s¹c« ∫tK«UDŽ b??O? K Ϋd?O? š√ ‰u?I½Ë r «–«ò …—U?? ³? ? Ž s d?? ¦? ?√ b¹e?½ s ÆåX¾ý U qFU ¨`² ð

ÊU?? ?−K« W?? ?O? ? F? ?L? ? ł sŽ —b?? ? ‚Òb? ? ∫w?U?? ²?« ÊU?? O? ? ³« W?? O?K¼_« ÒsþË t ?H½ tK«UDŽ ”U?O« uŽb*« vKŽË W??²?G?Ð …–u?šQ*« t??²½U?B? Š Ê√ b?? O? ? N? ?A« fO?zd« ÂbÐ …Òd? ? ž 5Š ‰ËUD²UÐ t `L ð Íd¹d(« oO— w?? Ë b?? ?K? ?³? ?« w?? åÂœ«Ë_«ò v?? ?K? ?Ž Æ’uB)« tłË vKŽ fKЫdÞ w{U?*« w UM ∫ÊU?? O? ?³« ·U?? {√ l«b?ð w²« t?? ?H? ? «u?? ? sŽ XJ? ½ `U?B? l oH?²¹ ô U?L?Ž ÎU?½U?O?Š√ sŽ ÊUO?Š_« q u¼ XJ ¹Ë WM¹b*« Ÿ—«u?? A« V?O? ?B¹ Íc« ÊU?? d?? (« ô w¼Ë U?N?d?F¹ ôË t??d?Fð ô w²« d?Ò³? F¹ ô t½_ Îö?√ t??²?d?F? b¹dð U??N? ?¹—UðË U?? N? ²? ?N? łË sŽ ÎU? ?ÝU??Ý√ w?U?? ? ? ? ?C?M?«Ë Íd?JH?« U?? ? ? ? ?N?Ł«d?ðË w?u?? ? ? I?«Ë w?Ðd?? ? ? ?F?«Ë Í—u?? ? ? ¦?«Ë t X?Òu? ?Ý b?? ? Ë U?? ?√ Æwö?? ?Ýô«Ë vF?? ¹ s v?KŽ rÒ−? ?N? ²?« t?? ? ?H½ rN¹√—Ë ”UM« t?łuð …UŽ«d* Ϋb¼U?ł Èd½ UM½S?? ¨rNð«—U?O? šË rN?²? N?łËË U?0 Òœd?K? s?¹dD?C? ? ? ? ? U?M? ? ? ? ? ?H?½√ Íc« Âö?J« W??ł«c?? Ý l VÝU?M²¹

WO*UF« …—U−²« WLEM ÊUM³ ‰ušœ XII% w²« «uD)« ÕdA¹ ÍbHB«

rÒN? ?Hð vKŽ b?? L? ²? ?F¹ u¼Ë WÐu?KD*« w t³½Uł v« «uH Ë s¹c« tzUdý d?O?¦?J« «Ëd?Nþ√Ë W?³?F? B« U? Ë_« w W?? ?OðU?? ?L? ? ž«d?? ³?«Ë W½u?? ?OK?« s ÆåWLEM*« v« ÂULC½ô« U{ËUH Íb?? ? ?H? ? ? ?B« œÒb? ? ? ?Ž U?? ? ?b?? ? ?F?ÐË W??B?? B?š ‰U??−? w «“U??$ô« W?? OK?JO¼ …œU?? Ž≈Ë ôU?? Bðô« ŸU?D vK?Ž vË√ …uD?? ? —UD*«Ë T?«d*« Ê≈ò ∫‰U?? ? ¨W?? ?B? ? ? ? B? ? )« o?¹dÞ —«u?? (« d?? ³? Ž W?? (U?? B*« oO?? I? ?% v« W?³ MU?Ð W¹uË√ qJA¹ wMÞu« ÊuJ¹ Ê« b¹d?½Ë W?O½UM³K« W??uJ(« …—U−²« W?LEM v« ÊUM³ ÂULC½« —«d??I? ²? Ýô« “e??F¹ Îö? U??Ž W?? O*U??F« —U?ý√Ë ÆåwŽU?L?²? łô«Ë ÍœU?B?²? ô« d?? ?F? ? A¹ Ê« Ϋb?? ?ł rN?*« s t?½√ v« v« r?N? ?U?? L? ?C½« ÊQÐ Êu?? O?½UM³?K« “Òe?F¹ Ê« t½Q?ý s …—U−?²« W?LEM w u?? ?L?M«Ë —U?? ?L? ? ¦? ?²? ? Ýô« ’d?? ? ÆåWOuO« rNðUOŠ s ×¹Ë r¼œöÐ Èd??ł√ w½U?M³K« b??u?« Ê« d??c¹ U?? ? ? ?{ËU?? ? ? H?*« s? ôu?? ? ? ł l? ?ð w?ÐË—Ë_« œU?? ? ? %ô« l? W?? ? ? O?zU?M¦?« W?? O? ? d?? O? ?_« …b?? ?×? ?²*« U?¹ôu«Ë U?? ?O?«d?? ?²? ? ÝË√Ë U?? ?O? ? ?dðË ÊUÐU?? ? O«Ë ¨—ËœU?? ?H?KÝ ¨U?Ðu?? ? v?« W?? ?U?? ? {ôUÐ ·b?? ? N?Ð p?–Ë Ê«u¹U?ðË U?? ? O?½«d?? ? Ë√ U?? ? ?H?¹d?? ? ?F? ? ? ²?« nI?? ? ?Ý b?¹b?? ? ?% ŸUD? Ë lK? « vK?Ž W?? ?O? ? d?? ?L? ? '« Íb?? ? ?H? ? ?B?« ”√d?ðË Æ U?? ? b?? ? ?)« W?? ?L? ?²? ? N*« ‰Ëb?« l ÎU? ? ŽU?? ?L? ?²? ? ł« Íc« rŽb« W??O?Žu½ v?KŽ ŸöÞôUÐ ŸUDIK W?O½UM³K« W?uJ(« tb?Ið ∫‰Ëb?? « Ác?? ¼ “d?? Ð√ s??Ë w?? Ž«—e?? « ¨W?? ?O? ?d?? ?O? ? _« …b?? ×? ? ²*« U?¹ôu« Æ«bMË q¹“«d³« ¨wÐË—Ë_« œU%ô«

d??N? ?ý√ W??F? ?ðË WMÝ —Ëd?? b?? FÐ s? W?? ? ? ? ? ? U?? ? ? )« Wu?? ? ? '« vK?Ž …—U?−?²« WL?EM l U?ŽUL?²?łô« œU?? ?B? ? ²? ? ô« d¹“Ë œU?? ? ¨W?? ?O?*U?? ?F« Íb?? ?H? ? B« b?? ?L? ? ×? ? …—U?? ?−? ? ²«Ë ‰öš nOMł w W?IO œ U{ËU?H ‰ušbÐ ’U)« ”œU « ŸUL²łô« ¨WO*UF« …—U−²« WLEM v« ÊUM³ —U??³?JÐ W¹U?? G« Ác??N l?L? ²? ?ł« b?? Ë …—U?? −? ? ²« W?? ?LEM? w 5ËR?? ? *« ‰UJÝUÐ ÂUF« U¼d¹b rNÝ√— vKŽË Íb?? ? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ?B?« m??K?Ð√ Íc?« w?ô …b??ŽU? ? W¹√ .b??I? ² Áœ«b??F?²? Ý« ÆÊUM³ UN³KD¹ Wu?? '« ÊU?? “dÐ_« ŸU?? L? ²? ?łù« …œb?F? ²*« U?{ËU?H*« s W??ÝœU? « Íb?? ?H? ? ?B« ”√d?ð w²?«Ë ·«dÞ_« sŽ XÝ√dðË UNO? w½UM³K« V½U'« f½«—u …dO?H « ¨…—U−?²« WLEM v?KŽ X?M?Ł√ w²?« ¨f?¹«e¹d?? ? ? ²? ? ? ?Ýœ w? w?½U?M?³?K?« o?¹d?? ? ? ? H?« W?¹b?? ? ? ? ł Âb??I?²« vKŽË n?OMł U?ŽU??L?²? ł« WOzUM¦« U?ŽUL²?łô« w qU(« U?ŽU??L?²? łô« Ác¼ w „—U??ý b? Ë ÆWËœ ©¥μ® s d¦√ sŽ ÊuK¦2 ”√d?ð Íc« »d?? ? ?G*« d?? ? ?O? ? ?H? ? ? Ý W?? LK v?I√ W?? OÐd?? F« W?? Žu?? L? ?:« l¹d?? ? ð v« U?? ŽœË ÊU?M³K? W?? L? ?Ž«œ qO?? ? N? ? ðË t?? ?U?? ?L? ? C?½« W?? ?OK?L? ? Ž dEMUÐ ¨pcÐ WU?)« «¡«dłô« U?? N? ?N? ? ł«u¹ w²?« UÐu?? F? ?B?« v« s d?O? ³? œb??Ž Àb?% U?L? ¨ÊUM³ sŽ ÊuK¦2Ë WOÐdF« ‰Ëb« ¡«dHÝ ÊU?ÐU?? ? ? O«Ë w?ÐË—Ë_« œU?? ? ? %ô« ‰Ëœ ¨U¼d?? ?O? ? žË U?? ?O«d?? ?²? ? ÝË√Ë 5?B«Ë l¹d?? ? ? ? ² oK?D*« rŽb?« «Ëb?? Q?? ? …—U−²« WLEM v« ÊUM³ ÂULC½« Íb??H?B« d¹“u« b??N? FðË ÆW?O*U??F« fK?−? ? l ÊËU?? ?F? ? ²« l?¹d?? ? ? ? ²Ð ÆW“ö« UF¹dA²« —«d ù »«uM« «e?²« Íb?H?B« b?√ t?²?LK w v« t?? ?U?? ?L? ? C?½« W?? ?OKL?? ?F?Ð ÊUM?³ Õd??ýË W??O*U?? F« …—U??−? ²« W??L?EM «c¼ w? XI?? ?I? ? % w²« «u?D)« U?Šö?ô« U?N?ML?{ sË ÁU?&ô« w²« W?? O? F¹d??A? ?²«Ë W¹œU??B? ?²? ô« rJO?Hš√ ôò ∫‰U? Ë ¨U¼—U ? cš√ w …dO?³ U¹b?% tł«u¹ ÊUM³ Ê« W?? OM?_«Ë W?? O? ?ÝU?? O? ? ?« t?? ŽU?? {Ë√ vKŽ r?L?B? tMJ? ¨W¹œU?B? ²? ô«Ë oO?? ? I? ? ?×? ? ?² œu?? ? N? ? '« W?K«u?? ? W?O?F¹d?A? ²«Ë W¹—«œô« U?Šö?ô«

W×B« d¹“Ë W¹UŽdÐ fU)« ÍuM « d9R*« UNłöŽ WOHOË UNÐU³Ý√ ÆÆÆÂb« ÷«d√ ‰uŠ

¡U³Þ√Ë wÞU¹dš VOIM«Ë WHOKš d¹“u«

ÆåWO³D« UMðUÝ—U2 ‰öš b?√ ‘UO?Ž d?L?ŽÆœ d9R*« fOz— b?? ? ?I? ? ? F?¹ d?9R*« Ê« t? W?? ? ?L?K w? Âb« ÷«d?? √ W??Ý«—b? ÎU? B? ?O? B? ?š U??NUJýQ?Ð UMF??L? ²?−? r¼«b?ð w²« U¼—Ëb?Ð w²« W?? HK?²? ?<« U?? N? ?Ž«u½√Ë œ«d?? √ s b¹b?? F?« dzU?? B? ? œb?? Nð V?O? ? ?I?M« b?? ? ?√ Á—ËbÐ Æl?L? ? ?²? ? ? :« W?ÐU?? ? I?M« d?9R?? ? Ê« w?ÞU¹d?? ? ?šÆœ qJ Ϋb?Žu `³?√ wLKF« ÍuM « v« «uFL² O ÊuI²K¹ ÊUM³ ¡U³Þ√ U??OMI?ð s VD« t??O?« quð U?? ¨…b¹b??ł U?? łö??ŽË W??O? B? O? ?? Að Êu?? A? ? UM?¹ ¨ «d?? ³? ?)« Êu?œU?? ³? ? ²¹ ô√ bŠ«Ë ·bNÐ p– q ∫ UuKF*« W?? O? ?³D?« U??b?? )« 5? ? ?% u¼Ë Æw½UM³K« sÞ«uLK WbI*« Òh rŁ W??H? OKš d¹“u« Àb??%Ë ÷d?? ? ?F* Íb?? ? ?O?K?I? ? ?²?« j?¹d?? ? A?« ÆWO³D« qzUÝu« ÀbŠ√ sLC²¹ WUF« …ËbM« ¡UOŠSÐ „—Uý b Ë qO?? ?³½Æœ s? q w?½U?? ¦?« Âu?? O?« w V?D« W?? ? ? ×?K?B? ? ? ? f}?z— Âö?? ? ? Ý w½U?² ?³« œ«R?Æœ VOIM«Ë wzU? u« W?? ? ? O?M?Þu« W?M?−?K ÂU?? ? ? ?F« 5?_« Í—u?? )« ¨ U??O? ? ö??šú W?? O½UM?³K« w d?{U?;« –U?²?Ý_« ôö?ý qÐd?ý ÍËöAÐ q√Æœ ¨”bI« ÕË— WFUł W??F? U??ł w Âb« ÷«d??√ …–U??²? Ý√ Í—u?² ? ‰œUŽÆœ V?OIM« ¨…d¼U?I« w «d?? ?³? ?²? ?<« »U?? ?×? ?√ VO?? ?I½ œb?Ž —u??C?(U?Ð „—U?ý b?? Ë ÆÊUM³ d?I? ÷«d?QÐ 5ÐU?B?*« wU¼√ s ÆwK−M*« Âb«

W?? ? U?? ? F?« W?? ? ×? ? ?B?« d¹“Ë v?Ž— ÕU²²« qHŠ WHOKš œ«uł bL×Æœ Íc« åf?U?? ? )« ÍuM? « d?9R*«ò w? ¡U?? ? ?³?Þ_« WÐU?? ? ? I½ t?? ? ? O« X?Žœ W?O? F?L?'«ò l ÊËU??F?²UÐ ‰U??L?A« ¡U??³?Þ√Ë åÂb« ÷«d??_ W?? O½UM?³K« —u?? ? ? ?C? ? ? ? ŠË W?? ? ? ?O? ? ? ? ³M?ł√ ‰Ëœ s? W??O?ÝU??O?Ý U??OU??F? Ë U?O? B?? ý ÆåÊ≈ w²O«uò ‚bM w WOÐUI½Ë WI?O b? ¨wMÞu« bO?AM« W¹«bÐ qO??e« qO??Š— vKŽ Ϋœ«b??Š XL?? ¨t?²O?³ UM0 t¹uM²«Ë ‰U?Ný «e?ŽÆœ n¹d?? ? F W?? ? O? ? ?³? ? O? ? ?Šdð W?? ? LK? rŁ W½u?ÐU?? tK?«b??F? ?ÝÆœ ‰U?? H? ²? ?Šô« s d9R*« «c?¼ W?O?L¼√ Õd??ý Íc« WOŠUM« s ULOÝô ¨WU wŠ«uM« W?? ? ?Oz— XI√ p– b?? FÐ ÆW??O? ?³D« d9R?LK W??O?LKF« W?O?³D?« WM−K« W?? LK? wÞU¹d?? š w?ðUMO?? Ž X?Oœ√Æœ u¼ d?9R*« «c¼ Ê≈ò ∫U?? ?N? ?O? ? X?U?? WËc??³*« œu??N?'« vK?Ž `{«Ë qOœ w w³?Þ œU??ý—≈ qC?? √ oO??I? ×? ?² ¡u?C« w?IK¹ u¼Ë ¨W?IDM?*«Ë ÊUM³ WOHOË U?NÐU³Ý√ò Âb« ÷«d√ vKŽ ÎU? O? u¹ U??N? œU??B½ w²« åU??N? łö??Ž

ÊöŽ« WO½U¦« Í—UIF« q− « W½U_ fKЫdDÐ q??M? « ”U?? ? ? ? ? ?O?« U?1— X??³?K?Þ …œU?N?ý qM« b?F?Ý√ fO½√ U?NKu* ±μ ÷d?? ²? ?F? ?LK Æôö?? ý X?OÐ ∑πμ ÆWFł«dLK ÎUu¹ ÊËUF*« Í—UIF« q− « 5«


UL¼U 

∂≤ WM « ≠ ∂π∑± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ ‰Ë_« lOЗ π tO o«u*« ≠ ≤∞∞π —«–¬ ∂ WFL'«

¥

ÆÆÆWœUI« «dOG²*«Ë WÐËdF« WOdO_« U¹uË_« ‰b³ðË ÊUM³ sJL*« s t½√ …bײ*« 3_« w »d?F« ÊuOÝUuK³¹b« kŠô w ·dD²?*« 5L?O« ‰u??Ë l W?O? d?O? _« U¹uË_« ‰Òb?³? ²ð Ê« t?H?F?{ v?KŽ wMOD KH?« l{u« —«d?L?²?Ý«Ë rJ(« v?« qOz«d?Ý« ÎU¹d?¼Uþ ‚Ëd¹ ô Íc?« u¼U?? ?OM²?½ œu?? łËË ”U?? ?L? ?ŠË W?DK ?« 5Ð ÆtF dýU³*« qUF²« sJ√ U VM−²¹ u¼Ë UUÐË√ fOzdK …—«œ≈ vK?Ž WDžU?? C« W?¹œU?? B? ²? ? ô« W?? “ú? Ê« ¡ôR¼ ‰u?? I¹Ë v« jÝË_« ‚d?A« s? —UE½_« q¹u?% vKŽ W?I?zU? …—b? U?UÐË√ Ê« ÊËb?R¹Ë ¨wd?O?_« œUB?²? ö …d?ýU?³? …bzU t?O? d?š¬ ÊUJ vË_« U?Nð—U¹“ w t?łu²ð w¼Ë Êu?²MOK Í—ö?O¼ W?Oł—U?)« …d¹“Ë Ê√Ë ¨ d??ÒO? ?Gð b?? U¼œöÐ U¹u?Ë√ ÊQÐ b??Rð v?B? _« ‚d?? A« v« —u??_« „d?ðË ‚«u??Ý_« W??O? ?−? Oð«d?? ²? Ý« w¼ Êü« …œU?? (« W¹uË_« ZCMð WKŠd? v« U?Nu?Ë 5Š v« jÝË_« ‚dA« w? …bI?F*« Ê« Êu?FÐU?²*« kŠô b? Ë ÆÊü« t?O?KŽ w¼ U2 d?¦?√ ‰«u?Š_« U?N?O? Êd?I« UMO?²?Ý w W?O?UM²?O?H« »d(« c?M vË_« …d*« w¼ Ác¼ q¦? Èu?²? *« W??F?O?— W?O?d?O?√ WËR? ? U?N?O? √b?³?ð w²« w{U*« vKŽ Èd?³J« U?O?ݬ v« tłu?²UÐ rU?FK U?Nð—U¹“ Êu?²MOK Í—ö?O¼ UN?(UB v« XH?²Kð Ê« ÎU¹œUB²? « W³F?²*« UJ¹d√ vKŽ Ê« —U³?²Ž« b Ë ÆW³?FB« UN«uŠ√ W?Nł«u* —uLM« l ÎUO*U?Ž oÒ MðË WOKš«b« Îôu?³?I?Ë ÎU?u?N?H? UJ¹d?√ W?Oł—U?š …d?¹“Ë s „uK « «c¼ Ëb?³¹ U?N?×O?LKð sŽ Í—ö?O¼ …b?O? « lł«dð b?FÐ w*UF?« bO?F?B« vKŽ r«u??F?« iF??³ Êu?J²??Ý vË_« U??N?ð—U¹“ Ê« v« oÐU?? Ý X Ë w ‰b?? ³ð s ÊUM?³ s¹√ ÆjÝË_« ‚d?? A« v« „U?M¼ sË W?? OÐË—Ë_« ÆøWOdO_« U¹uË_« qD?F¹ ÊQÐ t?? ²? uJ?Š u¼U??O?M²½ qO?JAð —u?? Êu??³? ? «d*« l u?? ²¹ UNMŽ oÐU « w sKŽ√ w²« ≤π mO?*« «dzUÞ ÊUM³K UOÝË— rOK ð V¼c¹ b Ë w½UM³K« ŸUb« d¹“ËË q³I² *« —UOð fOz— vF bFÐ UNLOK ð vKŽ uJÝu d√ ‰UŠ w U¼dOb²Ð b¹bN²« bŠ v« qJA?Ð qU??F? ²?¹ u¼U??OM?²½ Ê« Êu??³? «d?*« œÒœd¹Ë Æw½UM?³K« gO?? −K t½u?? WKU?ý »d??×Ð `¹uK²« b??Š v« WQ? *« Ác?¼ l Íd?O?²? ¼ Òô√ ÷d?²? H¹ w²« W?Ýb?I?*« …u?I« WÐU?¦0 Áœö?Ð u?ł Õö?Ý d?³? ²?F¹ Õö? « U?IH? q W? œ qJÐ Êu?³ «d?¹ ÊuOKOz«d?Ýô« ÊU?Ë ÆÒf9 vKŽ ÎU? ?Ëœ e??d??²ð rN?ðU??{«d??²? Ž« X½U?? Ë »d??F« v« oÐU?? « w n×B« iFÐ XÐÒdÝ b? Ë Æ «dzUDK …œUC*« …—uD²*« a¹—«uB« 5OK?Oz«d??Ýô« Ê« Ϋ“—UÐ ÎU? O?½UM³ ÎôËR?? ? ? mKÐ√ ÎU? OÐË—Ë√ Ϋd?? O? H? Ý Ê« «dzU?DK …œU?? ?C? ? a¹—«u?? ? tK?« »e?? Š „ö?? ²? ? « v« ÊËdE?M¹ WK³?MI« Ê«d¹≈ …“U?? O? Š v« U??NÐ ÊËd?EM¹ w²« U?? N? ? H½ …—u?D)UÐ ÆW¹ËuM« jÝË_« ‚dA« sŽ UJ¹d?√ —UE½√ Xu% U «–« qB×?OÝ «–U vKŽ œU??²? F*« U¼—b??GÐ ÂU??O? IUÐ q?Oz«d??Ýô `L?? ¹ Íc« b??(« v« ”U??L? ?Š 5Ð b??ŽU?? ³? ²?« t??O? d?? L? ²? ? ¹ Íc« X u?« w W??I?DM*« Õö?Ý vKŽ —«–¬ ∏Ë ±¥ Èu? 5Ð ·ö?)«Ë ¨W?OMOD K?H« WDK «Ë WDKÝ œb% W?OMÞË WOŽUœ W?O−Oð«d?²Ý« »UOžË —uD²*« W?ËUI*« - ‰U?Š w d??ýU?³*« qšb?²?UÐ q}z«d?Ý« b¹b??NðË tU?L?F? ²?Ý« —«d? ÊU? WK¾?Ý_« Ác¼ q ÆøW?¦¹bŠ W?×KÝQÐ w?½UM³K« gO?'« `OK ð ‰uŠ bÒŠuð b? wMOD KH« VFA« ÊU u U¼œUF?³²Ý« sJL*« s ÆbŠ«Ë dJ vKŽ lL²ł« b w½UM³K« VFA« ÊU uË ¨…bŠ«Ë …œUO s“ w W?U?š U½U?? Mð ôË U¼U? M½ w²« ÎU?L?z«œ qOz«d?Ý« w¼ U/≈ ÆWOJ¹d_« WÝUO « U¹uË√ ‰u% Í—uUŽ ”UO«

s¹dAF«Ë ÍœU(« ÊdI« w w MJ« Âd(« ‰U?ł— U??d?B? ²Ð oKF??²*« vDÝu« —u??B?F« a?¹—Uð √d? √ U??bMŽ ¨s¹dA?F« ÊdI« w ¡U?ł wðœôË Ê« tK« dJý√ ÆÆUÐË—Ë√ w s¹b« —u?B b?Š√ b «u? s …b u? w W?L×? v« XÒu% b? XM Òô≈Ë wK¼√ Ê√ vKŽ ÁbLŠ√ rŁ ÆÆÆ «ËUÐU³« bŠ√ h¹ Íc« dBF« p– Òd?ð w²« ÈËU²?H« —«b≈ sŽ t?²½bÝ bF?²³¹ ÎU?³¼c ÒwKŽ «u?DIÝ√ Ê√ v« bL?(«Ë dJA« w wF? ‰U(« dL?²Ý« b?IË Æ°°‰U³?'« UN d?³?Ž ÎUMKF? ÆÆÆWF?ł«— ”UM«Ë ¨ÒZ(« v?« 5³¼«c« b?Š√ UMOKŽ ÒqÞ√ U? ‚—U??;« ÊËd? sŽ b?F? ²?³¹ Êd?? qzU?ÝË s W??O?łuuMJð W?KO?ÝË W¦¹b?(« UOłuuMJ²« Ÿ«u?½√ qJÐ ÎU−łb? ÒqÞ√ ÆÆÆÂUŽ n_« e¼UM¹ ÂöJÐ ÎU?IÞU?½ ¨W?O?ŽUMB« —U?L? _« WDÝ«uÐ ÒY?ÐË ¨Âö?Ž≈Ë ¨…e?HKð s qJ w MJ?« Âd?(UÐ ÎU?ŠÒuK vDÝu« ÊËd?I« W?³?I?Š s œ—u?²? ? Æ°°øøw MJ« Âd(« U? „«—œ√ UË ÆÆÆt²O?Fłd WÝUO?Ý nU¹ s b??Žu?? qO?³? Òô≈ w ?MJ« Âd??(« sŽ —U??³?G?« iHM¹ r ¨tðœU??O? ÝË w qL% W?łu tłË w ·u? uK ÎU³ % ¨d?Ný√ …ÒbFÐ UÐU?²½ô« nz«uD« `³?ý œUFÐ≈Ë ¨Êu½U?I« ¡UÝ—≈ vKŽ Âu?Ið WËœ —ËcÐ UNðU?ÒOÞ Ê« vKŽ ‰b¹ d?_« «c¼Ë °°°WËb« pKð o«d? q sŽ U?Nð«“U?O²?«Ë –≈ ÆÆÆ «cUÐ w½Ë—U*« V¼c*« ŸU?³ð√ b?Š√ b{ t?Òłu c?²*« ¡«d?łô« Ë« W??F? O? A« b??Š√ v?KŽ w M?J« Âd??(« tðœU??O? Ý wd?¹ Ê« qI??F¹ ô tðœU??O? Ý l— b??I ø°t??²?O? F? łd?? Êu?L? łU??N¹ sÒ2 “Ë—b« Ë« W?ÒM « ŸUD²?? Ý« uË ÆÆÆ…e??H?K²« U??ýU?? ý ÂU??√ n&—«Ë ÆÆÎU? ?OU??Ž u?? B« sŽ d]B? U* å„—«œ ÊUłò W? d×0 WN?O³?ý W d×? qFAÔ¹ Ê« U?NMOŠ ÆÆÆd?O?³J« Âd??(UÐ b¹b?N?²« …dJ w?HM¹Ë ÂU¹√ b?FÐ œu?F?O? °°°U?NKF? Æ°°°tðUOŠö s fO Ÿu{u*« «c¼ Ê« ÎUMKF VC?? ? G?« Ê« tðœU?? ? O? ? ?Ý ‰U?Ð sŽ ÁU?ðË °°°VC?? ? G?« rŁ ¨V?C? ? ?G« Êu?J¹ Ê« w?N?ù« ZN?M?*« v« w?Ž«b?« Vł«Ë s? Ê√Ë ÆÆÆW?? ? ? ¾? ? ? ?OD?š …d?O? š_«Ë vË_« t?²¹U?ž ÊuJ?ð Ê√Ë ÆÆÆw{—√ e?ÒO?% Í√ ÊËœ ¨ÎU?L? OKŠ qLý Òr fOË ÆÆÆt²ÒOŽ— qLý Òr vKŽ qLF« ‰öš s tÒЗ …U{d s XIe½« 5Š QDš√ U0— W?OF?łd sŽ l«b?² WO?HI?Ý√ W¾?O¼ U?N U0 W?O½UM³K« W?ÝU?O? « V¹—«Ë“ w d?I?²? ?² wŠËd« U?N?U?I? Æ°°° UF³ð s UNOKŽË W??OM¹b« U?O? F? łd*« b?OÐ Õö?? ? w ?MJ« Âd?(« «b???²? Ý« Ê≈ ÷ÒdF²« lM WF¹—– X% ÎU?OÝUOÝ UN{—UF¹ s tłË w W?O×O *« Âb??Ž Èb?ł_« ÊU??Ë ÆÆÆqýU?? «b?? ²?Ý« u?¼ W?O? ŠËd« U?U??I? LK UNM qQð ·u?Ý ¨W¾O?Ý Î«—ULŁ wDF¹ t½_ wMKF« t?KJAÐ tULF?²Ý« Èu?I¹ ô U?U? ?I½« —u?Nþ v« ÍœR¹ U? sÞu« ¡U?×½√ w W?O?Žd« w ÎUI?OLŽ Á—Ëcł XGKÐ U?LN V¼«c*« s V¼c Í√ U?NKL% vKŽ U0 w?Nù« `?HM?« fJ?Fð …¬d?? ? u?¼ ¨s¹b?« qł— Ê≈Ë Æ°°°a?¹—U?? ? ²« fJFð …¬d?? fOË ÆÆÆd??O? šË Âö?ÝË W??³?OÞË W??Ò³? ×? s t?ML?C? ²¹ sË ÆÆÆÒdýË eÒO%Ë bIŠË WMOG?{ s tKL% U0 dA³« UU I½« ”uHM« w W³;« aOÝdð vKŽ qLFð Ê« WOŠËd« UOFłd*« Vł«Ë Æ°°°åWLKJ«ò w wÒKJ« ÃUb½ô« v« ÎôuË …bŽU³²*« W¹d?OB?Ë WÝU? ?Š ¨ UÐU?²½ô« bŽu? sŽ WKU?H« dN?ý_« Ê≈ vKŽË ¨sÞu« ¡U?MÐ√ 5Ð …b?Šu«Ë nðUJ²« q³?I?²? ? v« W?³? MUÐ q sŽ œU?F²Ðô«Ë ¨b?=Šu*« lU'« U¼—Ëœ VF v« œu?Fð Ê« W ?OMJ« ÊuJ¹ ô Ê« vML²½Ë ÆÆÆ‚UIA½ô«Ë bF³«Ë WL I« …—UŁ≈ t½Qý s U U?OF?łd*« vKŽ√ s c?^ð« —«dI Ϋb?O?N9 w MJ« Âd?(UÐ q¹uN?²« ¡UM?Ð√ oý w r?¼U?? ð w²?« n «u*« v?KŽ —«d?? L? ?²? ?ÝôUÐ W?? ?O? ?ŠËd« Æ°°°bŠ«u« sÞu« “U³š »uIF¹ almajdolana@hotmail.com

qÐ ¨WO?³Mł_« lUD*« sŽ W?LłUM« W¹ƒ— W??O? H? O? ? vKŽ ÎU? C¹√ V×?? Mð rN? H½_ W?OÐd?F« ÷—_« »U×?√ W?O?ÝUO? « rN?ŽU?{Ë_Ë rN?²¹u?NË ÆWOŽUL²łô«Ë U?NÐ d9 w²« ·ËdE« Ác¼ wH? d??ŽU?? A? œ«œe?ð ¨W??OÐd?? F« W??I?DM*« rN?CF?³Ð qBðË »d?F« 5Ð ”Q?O« Êö?? ? ? ? Ž≈ s? …¡«d?? ? ? ? ³?« Òb? ? ? ? ?Š v?« WÐËdF« qOL%Ë ¨w?ÐdF« rNzUL²½« ÆrNŽU{Ë√ ÍÒœdð WOËR 5?Ð j?K?)« W?K?J?A? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ?N?½≈ WÐËd?? F?« 5Ð ¨·ËdE?«Ë ¡U?? L? ?²½ô« Æ UÝ—UL*«Ë W¹uN« 5Ð ¨WLE½_«Ë l? qU?? ? ?F? ? ? ²« W?KJ?A? ? ? U?? ? N?½≈ dEM½ U? —«b?I0 wu?I« ¡U?L?²½ô« rzU u¼ U —«b?I0 fOË ÎUO½¬ tO« wMÞu?« ¡U??L? ²?½ôU?? ÆÎU? O? Žu?? {u?? U?? ?N? ? ? ? ³K?½ ÎUÐU?? ?OŁ fO? ¨wu?? ?I«Ë bKł u?¼ qÐ ¨¡U??A½ 5?Š U??N? F?K½Ë Ád?O?O?Gð lOD?²? ½ ô Íc« UML? ?ł «Ëœ√ s U?Mb?? ?? ? ²? ? ?Ý« U?? ?L? ? N? ? « p– UM?O?{— ¡«u??ÝË ÆW??FMDB?? Êu½U?? W??F? ?O? ³Þ pK?²? ¨t?? {d½ r Íc« w½U ½ô« wŽUL²łô« —uD²« d??Ý_« qŠ«d?? s? ”UMUÐ qI?? ²M¹ WK?Šd?? v« q?zU??³? ?I«Ë dzU?? A? ?F«Ë Æ3_«Ë »uFA«Ë ÊUÞË_« U?? ? ?NzU?M?Ð_ d?? ? ? ? ? W?ÐËd?? ? F?« Ê≈ Ϋd?? ? ?{U?? ? ŠË ÎU? ? ? O? ? ?{U?? ? ? ¨U?? ? N?ðUM?ÐË ÷—_« Ê« Ϋd wHJO ÆÎö³I² Ë ôU?? ? Ýd« ÷—√ X½U?? ? W?? ? OÐd?? ? F« ÒqłË Òe? ?Ž tK?« √Ë ¨U??N?K W¹ËU?? L? ? « U??NM r?NK tKÝ— Y?FÐ ÊQÐ U??N? Òd? W³OD« ÷—_« Ác¼ X?½UJ ¨UNOKŽË W?O? Nù« W¹«b?N?« oKDMË W??IDM ÆÊU?J q? w? 5F?? ? ? L? ? ? ?ł√ ”U?MK? t?? ? ? ?O?KŽ g?O? ? ? ? F?ð U?? ? ? Ê≈ ¨ÎU? ? ? ? C?¹√ ÂuK?Ž s W?? ?¦?¹b?? ?(« «—U?? ?C? ? (« U? WÝbM¼Ë W?U?IŁË VÞË WH? KË w²« U??L¼U? *« ôu Àb?×? O ÊU? —U¼œ“« qŠ«d?? w? »d??F« U??NÐ ÂU?? v« U??NU??I?²½«Ë W??OÐd??F« …—U?C? (« ÆWHUÝ ÊËd w »dG« ô ¨w{U*UÐ —U??²?ô« «c¼ Ê« Òô≈ ¨tK?F? ?$ r U?? ¨Áb?? ŠË t W?? L? ?O? ? W?? O?ËR?? ?*UÐË d?? L? ? ²? ? ?*« qL?? F?UРΫd? ?łË ¨t?A?O?F?½ Ϋd?{U?Š ¨W?O?Ž«u« Æq³I² dOš v« UMÐ qB¹ qŠ«d ‰öš qI?²Mð »uFA« Ê≈ …d??O? A? F« v« …d??Ý_« s U?¼—uDð s?Þu« v?U?? ? ¨WK?O? ? ?³? ? ?I?« v« r?Ł μ ’ WL²²«

—ËbMž w׳

sDMý«Ë w åwÐdF« —«u(« edò d¹b

sŽ Àb×?²ð WO?dO?√ …—«œ≈ ¡w−Ë Îö¹b?Ð U¹u?? ? ²?«Ë —«u??(« »u?KÝ√ w²?« U?? ?“_«Ë »Ëd?? ? (« «uM? ÆWIÐU « …—«œô« UN²KFý√ …b¹b??ł ŸU??{Ë√ pý ö?Ð „UM¼Ë ¨W?IDM*« w? Àb?×?²?Ý «d?O?G?²?Ë WF? u² «dO?G² Êü« v²?Š UNMJ d?? O? ? ?ð Íc« ÁU?? &ö? r ?? Š ÊËœ «d?? ? O? ? ? G? ? ?²?*« Ác¼ Ê« Í√ ÆÆt?? ? ?O? ? ? ¨W?? HK²?? ? U¼U?? &UÐ Àb?? ×? ²? ?Ý s?J?1 `?{«Ë ·b?¼ U?? ? ? ? ? ?N? f?O?Ë q«u?? ?Ž WKL?? ?−? ? Æt?? O« ‰u?? ?u« «d?? O? ? O? ?G?ð À«b?? Šù Êü« r«d?? ?²ð Ác¼ iFÐ ÆW?OÐdF« W?IDM*« qš«œ w? wF?? ? ?O? ? ? ?³Þ u?/ u?¼ q«u?? ? ?F?« d?šü« U?NC?FÐË ¨W?_« U?F?L²?−? vKŽ s¼«d¹ ×U)« s l¹—UA u¼ l? V?ÝUM?²?¹ ’U?? ? ? ?š œU?? ? ? ? B? ? ? ? Š ÆWIDM*« qš«œ w t(UB ÂU?? ? ?F« «c?¼ b?? ? ?N? ? ?A?¹ ·u?? ? ?Ë …d?? ? ?O? ? ? ? ? ? w W?? ? ?U¼ U?D×?? ? ? ¨W?? O?Ðd?? F« ≠ W?? ?OÐd?? ?F« U?? ö?? ?F« ¨W?O½«d¹ù« ≠ W?O?dO?_« U? ö?F«Ë d?OB? nK¹ d?O³? ÷uL?ž qþ w 5Ð WKU??A« W¹u? ? ²« ôU?L? ²?Š« UÐU??²½ô« b?F?Ð qOz«d?Ý«Ë »d?F« ÂœU? u¼ U* W?U??{≈ ¨U?N?O? …d?O?š_« w W??OÐU??? ²?½« U?? U??I? ×? ²? Ý« s p– dOžË ª5D KË ÊUM³Ë Ê«d¹≈ vKŽ W³?Iðd*« «—uD²« s d?O¦J« w ÂU?? ?F« «c?? ?N w?Me« ‰Ëb?? ?'« ÆÈdš√ WOÐdŽ Ê«bKÐ W?OÐd?F« «d?O?G?²*« Ác¼ Àb?%Ë vKŽ w?d??O? _« e?? O? d??²?« qþ w r¼UHð s ŒUM? wË ¨Êü« WIDM*« q?L? ? ?A¹ U?0— ¨wÐË—Ë√ ≠ w?d?? ? O? ? ?√ ‰u?? ?Š ¨ÎU? ? ?I? ? Šô 5?B«Ë U?? ? O? ? ÝË— WœUI« U UI?ײÝô« s b¹bF« ÆÂUF« «c¼ ¿¿¿ a¹—U??² ÂU?F« ‚U??O? « ÊU? b??I åw³?Mł_« ×U??)«ò Ê« u?¼ W??ID?M*« WKU?J²? …b??Šu?? U??N?F? qU??F? ²¹ Íc« t H½ X u« w ¨W? ½U−²Ë ¡U?MÐ√ å×U?? ? ?)«ò «c¼ t?? ? O? ? ? lb?¹ ‚Òe? ? ? L? ? ? ?²« v?« w?Ðd?? ? ?F?« qš«b?« Æ–dA²«Ë wÐd?? ? F« l «u?« U?? ?O? ? ³?KÝ s?J ¡u?Ý vK?Ž jI? n u??²ð ô s¼«d« dÞU?? <« vKŽË W?? OÐd??F?« ŸU??{Ë_«

W?? IDML?K s¼«d?« l «u« Âu?? I¹ 5?Ð U?? ? ?Ž«d?? ? ? v?KŽ W?? ? ? OÐd?? ? ?F?« U?“_« s Z¹e? v?KŽË U?uJŠ W?¹œU?? ? B? ? ?²? ? ? ô«Ë W?? ? O? ? ?ÝU?? ? O? ? ? ?« rEF?? qš«œ w W?? O? ŽU??L? ?²? łô«Ë ÆWOÐdF« œö³« »uFý VUDð Ê« w?FO³D« sË vF? ð Ê√Ë qC?√ ŸU?{ËQÐ W?IDM*« w WU?ÒF?H« W??—U?A*« oŠ qł√ s Ê« WK?JA*« s?J ¨W?? U?? F?« …U?? O? ?(« v« ÃU?²?×¹ Íd?O¼U?L?'« „d?×?²« v«Ë ¨rU??F*« W??×?{«Ë W¹dJ ‚U??¬ v«Ë ¨¡UM³« W?LOKÝ W?OL?OEMð dÞ√ fOË ·«b¼ú? W?BK?? «œU?O? Ác¼ q?N? ÆÆW?? U??)« U?? N? (U?? B* Ud(« w …du² UNK dUMF« ÆøÎUOUŠ …d¼UE« WOÐdF« WO³FA« w?Ðd?? ? ?F?« l? «u« ÊS?? ? ? ¨ÎU? ? ? C?¹√ …dO¦ rO¼UH tO jK²ð s¼«d« ÆÎU?O?ÝU?O?Ý Ë« ÎU¹dJ b??FÐ r ?×Ôð r w rN? ”U?Ý√ w¼ rO¼U?H*« Ác¼Ë w w¼ U??L? ¨V?OU??Ý_«Ë W??d??(« n u*« u¼ U??L? Æ·«b¼_«Ë —UJ_« U??N? ?Ž«u½√ nK²?? 0 W¹œb??F? ?²« s 5Ð W?? ö??F« sË ¨lL??²? :« qš«œ u¼ U?Ë ¨W?OM¹b?« U?¾?O?N«Ë WËb« W?? ŽËd??A*« W?? ËU??I?*« 5Ð qU?? H« w¼ U?? ? Ë ¨÷u?? ? d*« »U?¼—ô« 5ÐË 5ÐË s?Þu« W¹d?? ?Š 5Ð W?? ? ö?? ?F« sJ?1 nO?? Ë øøø5?MÞ«u*« W?¹d?? Š 5ÐË W?? O?Þ«d?? u1b« 5?Ð lL?? '« ZO?? ? ?M« …b?? ? ŠË vK?Ž ÿU?? ?H? ? ?(« Òd1 «–U*Ë øbKÐ q w w?ŽUL?²?łô« o?H½ w? W?? ? O?Þ«d?? ? ? u1b?« o¹d?Þ Ë« U?½U?? ? O?J?« Wze?? ? ?& dÞU?? ? ?? ? ? W??O? ³?Mł_« …dDO?? K U??N? ?ŽU??C? š≈ Æ°øÎôË√ åWODÝË√ ‚dA«ò ÊuJ²Ý q¼ rŁ W??ID?M*« ‰Ëb lU?? '« —UÞù« w¼ «—œU?? ³? oO?? ³D?ð Èd??ł ‰U?? Š w l? lO?? ? ?³D?²?« «uD?šË Âö?? ? ?« «uDš „UM¼ ÊuJ²?Ý Â« ¨qOz«dÝ« qU?? ý wÐd?? Ž qU?Jð u?? ×½ W¹b?? ł W??d?? ²? A*« W?? OÐd??F?« W¹u??N« “Òe? ?F¹ ÍœU?? ? ? ?%ô« Öu?? ? ? L?M?U?Ð c?? ? ? šQ?¹Ë W??O?K³??I? ?²? ? ? W??G? ?O? B? ? wÐË—Ë_« ÆøWOÐdF« ‰Ëb« 5Ð W öFK ¿¿¿ U?? ? NÐ W?? ? OM?F? ? …b?¹b?? ?Ž W?K¾?? ? Ý√ UNðœU Ë W?OÐdF« WO³F?A« Ud(« qU?? ?(« ZO?? −? ? C« «c¼ q?þ w W?O?Ðd?F« W?I?DM*« q³?I? ²? ? ‰u?Š åW??O? ýu?³?« W?³? I? («ò ¡U??N? ²½« b??FÐ

ÆÆø©≤∞∞π ≠ ±∏π∑® Ÿ«dB« s ÎU½d √dI½ nO w? «u?? ? ?×? ? ? ?−M?¹ Ê« ÊËœU?J¹ Íc?«Ë ∫tIOI% ±π∑≥ »dŠ b?FÐ «u×?$ bIK ¿ Ÿ«d?? ? B?« s d?? ? ?B? ? ? ëd?? ? š≈ w? WËbÐ Îö?U ÎU?«d?²?Ž« UNM «Ëc?š√Ë Âö? « U?O U?Hð« Vłu0 q}z«d?Ý« ÆbOH¹œ VU rÝUÐ …—uNA*« «u?? ? ? I?« «Ëœd?Þ Ê« b?? ? ? FÐ r?Ł ¿ ¨±π∏≤ ÂU?Ž ÊUM?³ s W?OMOD? KH« w ¨ÎU?U?Ž ±± ◊u?G{ b?FÐ «u?×?$ …œU?? ? ? ? O? ? ? ? ?I?« s? «u?? ? ? ? Že?? ? ? ? ²?M?¹ Ê« W?ËbÐ ÎU? ? ?«d?? ? ²? ? ?Ž« W?? ? O?MO?D ?KH?« ±π¥∏ 5D K sŽ ‰“UMðË qOz«dÝ« Ʊππ≥ uKÝË√ UO UHð« Vłu0 Êœ—_« ·«d?? ? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ?Ž« U??¼ö?ð ¿ Íœ«Ë U?O? U?Hð« Vłu0 qO?z«d?ÝSРƱππ¥ ÂUŽ WÐdŽ ÂUE?M« ·d?? ?²? ? Ž« Ϋd?? ? O? ? š√ rŁ ¿ w Îö? ? ¦?2 tK? wÐd?? ?F« w?L? ? Ýd« o×?Ð W?? ?O?Ðd?? ?F?« ‰Ëb« W?? ? F? ? U?? ? ł V?łu?0 ¨œu?? ? ? łu?« w? q?}z«d?? ? ? ?Ý« ÂUŽ …—œUB« WOÐdF« Âö « …—œU³ Æ≤∞∞≤ i?d??¹ ¨U?ÒM? v?I?Ð Íc??« s? ¿ ·b?N?« oO?I? % ‚Òu?F¹Ë ·«d??²?Žô« ÊdI« WdF? w lЫd« w½uONB« ÆøWK¹uD« ¨‰e??Ž_« wÐd??F« VF??A« wIÐ ¿ d?? O? ?G? ? ²¹ r Íc?« ÷—_« VŠU?? ÆŸ«dB« «c¼ w ΫbÐ√ tH u …b?U?? W?×K ? …u?? XO?IÐË ¿ i??d??ð W??K? ²? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ;« ÷—_« w?? …œU?O?IÐ …e?ž w?¼ ¨ÂËU?IðË ·«d?²?Žô« U?? LEM? s U?? Nð«u?? š√Ë ”U??L? ?Š ÆWËUI*« Ë« ¨t?K« —Òb? ? ? ô X?e?? ? N?½« Ê≈ ¿ ÊuJO??Ý ¨ÎU?F?O? L?ł U?NK?¼√ b?N?A? ²?Ý« b¹e¹ U? «uN½√ b? pcÐ WM¹UN?B« ¨rN?? (U??B Ÿ«d?? B« s Êd?? sŽ WK¹uÞ œu??I?F W?O? C?I« u?L? ²?ÝË ÆWœU d?Ò¦? Fð ¨tK« Ê–SÐ U½d??B?²½« Ê≈Ë ¿ ÆtKLQÐ w½uONB« ŸËdA*« ¿¿¿ s? Êd?? ? ? W?? ? ?B? ? ? Ác?¼ X?½U?? ? ? ÎU?u¹ t?O? UM³?F?ý nJ¹ r ¨Ÿ«d?B« ¨œU?N? A?²? Ýô«Ë W?ËU?I*« s?Ž Ϋb?Š«Ë b¹d?& w Êü« v²?Š `$ U? u¼Ë W?¹√ s w?½u?? ? ? O? ? ? ?N? ? ? B?« ÊU?? ? ? OJ?« rŽb« q rž— ¨WO?IOIŠ WO?ŽËdA ∏ ’ WL²²«

WËb« nOÝ bL× Seif_eldawla@hotmail.com

©WËb« ‰uB(UÐ W?¦U¦« WKŠd*« √b³ðË WËbÐ …b?ײ*« 3_« s —«d? vKŽ rÝUÐ —u??N?A*« —«d?I« u¼Ë ÆW?¹œu?N¹ ≤π w —œU?? ?B« r?O? ? ? ?I? ? ²« —«d?? ? vDŽ√ Íc«Ë ¨±π¥∑ w½U?¦« s¹dAð 5?D? ?K? s? •μ∂\¥ œu?? ? ? ? N? ? ? ? ? O?« w ¨U?? ? N?M •¥¥\∂ »d?? ? F« v?DŽ√Ë Èu??Ý œu?N? O« pK²1 s?J¹ r X Ë Æ5?? ?D? ? ? ? ? K? ? w?? ? {«—√ s?? ? •μ\∂ rN??²?Ëœ ¡UMÐ w Ϋ—u?? «u?? Žd??A? OË «u?? ×? $ w?²«Ë qO?z«d??Ý≈ …U?? L? ? *« VO?U?? ? Ý_UÐ U?? ? NzU?MÐ w? qF?? ? H?UÐ ∫WOðü« `?Ыc??*« s? œb?? ? ? ? ? ? ?Ž »U??J?ð—≈ ¿ UNð«uš√Ë 5ÝU¹ d¹œ q¦ WOÐU¼—ô« œö³« m¹dHð w U?NÐ «u×$ w²«Ë ÆwÐdŽ n√ ∑μ∞ v«uŠ s ‰Ëb« ‘u?O?ł vKŽ —U?B?²½ô« ¿ ±π¥∏ »d?Š w W?F?L²?−? W?OÐd?F« »d?? ?F« W?U?? ?Š Íœdð 5?KG?? ?²? ? ? ? ¨wÐË—Ë_« ‰ö?? ²? ?Šö 5F?? {U?? )« ÷—_« s b¹e? vKŽ ¡ö?O?²?Ýô«Ë t?OK?Ž ÊËdDO? ¹ U?? WKL?ł q?B?² Æ•∑∑\¥ v« s q?zU¼ r?Žœ ‰U?? ?³? ? ?I? ? ²? ? ?Ý≈ ¿ U?? ?d?? ?O? ? ?√ s Õö?? ? ?«Ë ‰«u?? ?_« rN?²Ëb XML?{ W?OÐË—Ë_« ‰Ëb«Ë vKŽ Íd?J ??F« ‚u?? H? ²«Ë ¡U??I? ?³« ÆwÐdF« V½U'« w 5D? K w UÐ »U??B? ²? ž≈ ¿ ¡U?M?O? ? ? ? Ý v« W?? ? ? ?U?? ? ? ?{ôU?Ð ±π∂∑ ÆÊôu'«Ë Íœu??N¹ Êu?? OK ±\μ d??O? ?−? Nð ¿ …d?? ²? H?« w 5D ?K v« wU?? {≈ Ʊπ∑≥ v« ±π¥π s U?¹ôu?« l? n?U?? ? ? ? ×? ? ? ? ? ²?« ¿ rN?²?DŽ√ w²« U?N?zU?HKŠË …b??×?²*« rN?ðÒb? ? √ U?? ?L? ? qU?J« U?? ?N? ? L? ? Žœ s 5?OËb« ¡UD?G«Ë W¹U?? L? ?(UÐ Æ…b?×?²*« 3_« w U?N?F u? ‰ö?š ÆYU¦« ·bN« «uIIŠË ∫≤∞∞π ≠ ±π∑≥ lЫd?« ·b?? ?N« æ ©·«d²Žù«® vK?Ž qL?? ? F« p?cÐ «Ë√b?? ? ³? ? ?OË w q¦L²*«Ë lЫd« rNb¼ oOI% w?MO?D ?KH?« ·«d?? ? ²? ? ?Žô« Ÿ«e?? ? ²½« qOz«d?? Ý« WËœ W??O? Žd??AÐ w?Ðd??F«Ë

W?? ? ? ? ? d?? ? ? ? ? (« X? ? ? ? ? ? ?ÝQ?ð c?M? w X×?$ ¨±∏π∑ ÂUŽ W?O½u?ON?B« œUJðË Èd?³? ·«b?¼√ WŁöŁ oO?I?% ·b?? ? ?N« o?O? ? ? I? ? ? % w `?−M?ð Ê« q oO?I?% ‚d?G?²?Ý« b?IË ÆlЫd« ÆÊd? lЗ s »dI?¹ U U?NM ·b¼ ∫UN²¹«bÐ cM WBI« dc²½ U½uŽœË Êd?? ?I« l?З w ‰Ë_« ·b?? ?N« æ ©WBšd«® ∫±π≤≤ ≠ ±∏π∑ ‰Ë_« rN? H½√ WM¹U?NB« rE½ Ê« b?FÐ ÂU?? ?Ž «d?? ? ¹u?? ? ?Ð ‰“UÐ d?9R?? ? w sÞË …dJ? «u?—U??³¹ Ê« «Ëœ«—√ ¨±∏π∑ ¨5?D ?K? w œu?? ? ? N? ? ? O?K? wu?? ? ? Èd³J« Èu?I« s WOLÝ— W?BšdÐ Æ„«cMO??Š W?OËb« W??O?Žd??A« sË —u?HK?Ð b?ŽË w qF?HU?Ð - U? u¼Ë »«b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?²? ½ô« p?? w??Ë ±π±∑ —œU??B« 5D K v?KŽ w½UD¹d??³« Íc«Ë ±π≤≤ ÂU?Ž 3_« W?³B?Ž s oŠ v?KŽ W?? O½U?? ¦« t?ðœU?? w? h½ w? w?u?? ? ? ? sÞË w? œu?? ? ? ?N? ? ? ? O?« rN?? ?b¼ u?¼ p– ÊU?? ?Ë Æ5D ?K Æt?I?O?I? % w «u?×?$ Íc« ‰Ë_« s …d?? ?¦? ? F? ? ²? ? ? ôËU?? ?×? ? b?? ?FÐ `−Mð r w²« W?OKK ?²« «d−?N« ÍœuN¹ n√ μ∞ s d¦√ dO−Nð w Æd?A?Ž lÝU?²« Êd??I« œ«b?²?« vKŽ ƉË_« ·bN« «uII× Êd?I?« lЗ w w½U?¦« ·b??N« æ ©dO−N²«® ∫±π¥∑ ≠ ±π≤≤ w½U¦« ¨W??B? šd« vK?Ž ‰u??B? (« b??FÐ u¼Ë w½U¦« ·bN« cOHMð w «Ë√bÐ œuNO« s sJ2 œbŽ d?³√ dO−Nð œ—Ë Íc« d?_« u¼Ë ¨5?D K v« s W?? ?ÝœU?? ?« …œU*« w W?? ?Š«d?? Æw½UD¹d³« »«b²½ô« p vK?Ž p– w? «Ëb?? L? ? ²? ? Ž« b?? ? Ë U?? O? B? ?? ?A«Ë U?? LEM*« q?¹u9 t «u?? ?Ý√Ë ¨Èd??³J« W??O½u??O?N? B« ·«d?? ? ? ? ?ý≈ X?% ’U?? ? ? ? š ‚Ëb?M? ÆW?? O*U??F?« W??O?½u??O? ?N? B?« W??LE?M*« W¹U?? L? ?Š X% ¨q?F? ?HUÐ «u?? ×? ?$Ë Ác¼ w? ¨w½U?D¹d?? ? ³« ‰ö?? ? ²? ? Šô« s »d?I?¹ U? d?O? −?Nð w ¨…d??²?H« ¨5?D? K? v?« Íœu?? ? ? N?¹ n?√ μ∞∞ s U?? N? ?O? œu?? N? ?O« œb?? Ž lHðd?? O U?? v« ±π±∑ ÂU??Ž ÎU? H√ ∂∞ v«u??Š ≠ ±π¥∑ wU??Ž ÎU?H√ ∂μ∞ s »d??I¹ Æw½U¦« ·bN« «uIIŠË Ʊπ¥∏ Êd?I« lЗ w Y?U?¦« ·b?N« æ ¡U??M?Ю ∫±π∑≥ ≠ ±π¥∑ Y??U?? ? ? ? ? ? ? ? ¦? «

ÊUM³KÐ W U)« WOËb« WLJ;UÐ Îö¼√ W??I?O? I?Š ÊUM?³KÐ W?U??)« W?O?Ëb« W?LJ?;« X×?³? √ Ϋd?O? š√Ë »U?? ? ?B? ? ? Ž_ p?NM?*«Ë q¹u?D?« —UE?²½ô« «c?¼ q? b?? ? F?Ð ÎU? ? ? F? ? ? «ËË Xð√ U?? ?N½_ åW?? ?O?ð¬ W?? L?J;«ò Âu?? ?O« b?? ?FÐ ‰u?? ?I½ s?Ë Æ5O?½UM³?K« bKÐ UNÐ k×¹ r WLJ×? ÆWOËb« W«bF« WLUŽ w? ÒdI²Ý«Ë …œU? U??L?U??×? cM? fzU?³« r?U?F« «c¼ w d??š¬ VF??ý Ë« d?š¬ WO½U*_« ‘u?O'« vKŽ ¡UHK(« ‘uO?ł —UB²½« b?FÐ W¹“UM« UO½U*√ ÊUM³ Ê_ ¨ÊUM³KÐ WU?š WLJ× w¼ ÆW?O½U¦« WO*U?F« »d(« w ÆåÊuJ« 5IłUF« …“—√ ÒrJU¼ò q¦ Ê√ q_« Æd?³√ v&d*«Ë d?O?³ W?LJ;« Ác¼ w q_« Ê« vI?³¹ …d?? ýU?? ³*« W?? ö??F?« »U??×? ?√ ”u?? H½Ë »u?K W?? LJ;« Ác¼ `?¹dð W?LJ?;« Ác¼ qu?²ð Ê√ v&d?*«Ë ÆÆÆ5O½UM³K« l?O?L?ł s¾??LDðË q wË ÊU? ½ô« Ê_ °ÆÆsJ2 X Ë »d? √ wË W?L?ÝU?Š ZzU?²½ v« rJ×?²ð fO?ÝU?Š√Ë d?ŽUA? s WK²? sŽ …—U?³?Ž Èu?Ý fO ¨ÊUJ 5Ð W?? ö??F« r?OEM²Ð Âu??I?ð U¼—ËbÐ w²«Ë »U??B? Ž_« s W?J³??AÐ ÆÍœUMð s* …UOŠ ô UN½Ëœ sË ÆÆÕËd«Ë …œU*« lL ½ r UM½√ U?NM UOÐU?−¹≈ v« dÒý√ b U¹«b?³« Ê« Ëb³¹Ë qH?? ( ÍU¼ô s d??ýU?? ³*« qIM?« ‰ö??š U??F? ? d??H? ?Ë —U½ ‚öÞ≈ ÊUJÝ Ê√Ë W?Uš ¨XzU?H« bŠ_« Âu?¹ WLJ;« Ác¼ ‰U?LŽ√ ÕU?²²?« ÒËœ w²« U??F? d??H*«Ë —UM?« ‚öÞ≈ d?OŁQ?ð X% «u«“ U?? fKЫdÞ ¡«—“u« f?K: oÐU?? « fOzd?« WöÞ≈ ¡UM?Ł√ ¨WM¹b?*« ¡U??L? ?Ý w qO??Ýd? l? åwÝÆwÐƉ√ò W??ýU?ý vK?Ž wðU?I? O? VO?$ W??×? łUM« Æ+Už ¨ÍU¼ô s Í√ »d??G« s U¼U½dE²½≈ ∫5?IÒKF*« b?Š√ ‰U? U??L?Ë qN?? ? Æ°WM¹b?*« VK? s Í√ ¨‚d?? ?A?« s U?MOK?Ž lK?Dð U?? ?N?Ð «–S?? ? «c¼ ¨…bzU?? « —UJ_« s? U¼d??O? G? ? VKD²ð W?? ODÝu« X?×? ³? √ ”UM« U?N?KÒ³?I?²¹ v²??Š ÊUM³ w Zz«d« åw?Þ«d? u1b«ò d?O?³? F?²« Èb?? Š≈ ÊuJ?ð Ê« åW?? ODÝu?«ò wHJ¹ –≈ ¨ô ÎU? ?F? ?³?Þ ÆÆøU?? NÐ «uM?R¹Ë wŽU??L? ²? łô« rOEM?²« U??N? OKŽ b??L? ²? Ž« w²« W??O? ÝU??Ý_« ezU??d« …«ËU *«Ë W«bF« oOI% qł√ s W?OöÝô« WËb« w wÝUO « ÆWM“_« q wË ”UM« q ¨”UM« 5Ð ”—U l¹œË e¹U fayezwfares@hotmail.com

ÊöŽ«

ÊöŽ«

vË_« Í—UIF« q− « W½U_ ‰ULA« w t?Ku?* ÊU?? ? ×Þ d?? ? O? ? ?L? ? ?Ý V?KÞ ‰bÐ W?O?JK bMÝ ÊU?×Þ v?HDB? ±μ ÷d²FLK? ÆW³¹d)« ∏∏± lzU{ ÆWFł«dLK ÎUu¹ Í—UIF« q− « 5«

vË_« Í—UIF« q− « W½U_ ‰ULA« w WO×¹ bL×Ë dLŽË bUš VKÞ ≥∑∏∏ l?zU?? ? ? { ‰b?Ð W?? ? ? O?J?K? bM?Ý ±μ ÷d??²? F? LK ÆfK?ЫdÞ 5ðU?? Ð ÆWFł«dLK ÎUu¹ Í—UIF« q− « 5«

ÆÆÆhU½ s w²ÒÓc ÓpÚ²Óð√ «–≈ ÎU? ? ?ŠœU?? ? ? o×?Ð ÓXK? –≈ w³?M²?*« VÒO?D« U?Ð√ U¹ „«d?Ł tK?« VÒO?Þ ∫wUD½_« qCH« UÐ√ w{UI« ÔqU w½QÐ w Ô…œUNA« wN Ìh U½ s w²Òc ÓpÚ²Óð√ «–≈ ÎU?³?C?ž —UŁ√ b? ¨t?√Ë `O? *« b?ÒO? K W?O½u?O?N?B« …¡U?Ýù« Ê≈ UNMJË ¨ÎUÐdžË ÎU dý WO×O? *« UO½b« w ¨ÎUš—U Ϋ—UJM²Ý«Ë ÎU—UŽ Æd?O¼U??L?łË …œU?O? W?O? ö?Ýô« qF?H« œËœ— Èu??²? ? v?« qBð r ÆWBI« √bÐ nO ÓdMË UNÐUB½ v« —u_« bFÔM w …d?ýU?F?« …UMI« t?²?ҦРÍc« w?¼UJH« ZU½d?³« Òb? F? ‰u?I¹ vK?Ž ÒœdK ZU?½d??³« Ê«ò ¨s?¹ö??ý —u?? O ¨w½u?? O? N? ?B« Ëb??F?« WËœ s¹c« WM?NJ« s ÎU? “U?Š ÎU? H? u? Á–U??ð« Âb??Ž V³?? Ð ÊUJOðU??H« s ÊuKÒK?I¹ Ë« ©œu?N?O« b??{ W?u?Že*« W¹“U?M« W? d?;«® U?N?½ËdJM¹ b?OJM²« w VÒ³? ?²«Ë 5O?×?O? *« kO?GÔ¹ Ê« —Òd? ò «cË ÆåU?NL?−?Š ÆW½«b³UÐ nOHF« UNMÐ«Ë v½eUÐ …d¼UD« ¡«—cF« rNÒðU ¨årNOKŽ Ó‰U √ ødAŽ ”œU? « ”u²J¹bMÐ UÐU³« WÝ«b n u? ÊU «–UL ¨sÚO?ÓO? OMJ« U?L?N?O³?BM s ¨wMO?²Mł—_«Ë wUD¹ô« ¨5?HI?Ý_« W?³ðd? v« v d¹Ë ‰u?³I? d?O?žË ‚UD¹ ôò t½QÐ U?L?NH? u? nËË …«œUF c³?½Ë W×UJ0 W OMJ« «e²« Ϋb?R ¨Ò»d« o×Ð W1d'« ÆårUF« w WOU « ÆÆÆZU½d?³« vKŽ ÎU?OL?Ý— ÊUJOðU?H« WËœ XÒ−?²?Š« UL? Ú dDšÔ√ dD?šÔ√ Ê√ U?? W?? OKOz«d?? Ýô« W?? O? L? ?Ýd« UD?K « Ê« X×?? {Ë√Ë ÊU??L? { v« XŽ—U?? Ý ©v²??Š® wu??Ýd« b??U??I« d??³? ?Ž W??F? «uUÐ wL?? Ý— —«c?? ?²? ?Ž« vKŽ ‰u?? ?B? ?(«Ë WKŁU?2 Z«dÐ n? u U?? NK?Òšbð Æ©≤∞∞πØ≤Ø≤± å—U¹b«ò …b¹dł s «œUNA²Ýô«® sÞu«Ë rU?F« w ÃU−?²Šô«Ë —UJM²?Ýô« «u√ XU?Fð ÎUF?³Þ iFÐ Ê« v²?Š ¨tU?OÞ√ lOL?ł s W?Uš ÊUM³ wË ¨tK wÐd?F« W?Fe*« tð—U?¹“ t²?Ý«b w?GKÔ¹ ÊQÐ ©WL?Š— qO?≈® vÒM9 5O?×O? *« iFÐ bMŽ n √ Ê« w? «u×?L?Ý« qB?Š U? ÂU?√Ë ÆËb?F« WËœ v« ∫WO×O *« UD;« W? d?;UÐ pÒJA*« t?ÚO?ÓH?I?ÝÔ√ n u? d?³?²?F¹ UÐU?³« W?Ý«b? Ê≈ ≠ ± …«œU?? F? c?? ³½Ë W?? ×? U?J0 t?? «e??²« b?? R¹Ë ¨åÒ»d?« o×Ð W1d?? łò oÒI% q¼ ∫≠ r?KF« q¼√ s u¼Ë ≠ l{«u²Ð tQ? ½ UM¼Ë ÆWO?U « s t?ÝËd?OK≈ lM1Ë U? ½d?HÐ Íb²?I¹ Ê« b¹d¹ t½√ Â√ ¨W? d?;« s ÷—√ »U?B?²?ž« fO√ W??O½UŁ W?N?łË sË ød?_UÐ d?O?JH?²« œÒd?−? ÆøåÒ»d« o×Ð W1dłò ÊUM³Ë 5D K w ¡U¹dÐ_« q² Ë dOG« Íc« ¨p?OuŁU?J« ÂËd« „d¹d?DÐ WD?³? ?G« VŠU?? u?¼ U¼ ≠ ≤ Í—UJM²??Ýô« t½U??OÐ w b?R?¹ ¨WK²?;« 5?D K w WMÝ ≤∂ ‘U??Ž dłU²¹ Íc«Ë ÍœuNO« lL?²:« w …ÒœUŠ W¹dBMŽ ÂU√ s×½ UM½≈ò ¡«b?? Ž W?¹d?? B?MŽ U?? N?½≈ Æœu?? N? ? OK Í“U?M« ¡«b?? ?F«Ë W?? O? ? U?? Ýö?UÐ Æ©≤∞∞πØ≤Ø≤∏ X³ « ≠ å—U¹b«ò® åWO×O LK W?ÝbI*« w{«—_« w pOuŁU?J« WH? UÝ_« ÎU?C¹√ Áb√ U? «c¼Ë s r¼ q?}z«d??Ý« w? 5O??×? ?O? *« Ê≈ò ∫«u?U?? –≈ ÊUÒ¹b« r?N½U??O? ?³Ð ¨åÒ»d« o×Ð W1d?łò «c¼ fO√ ÆåW?OU? « …«œUF? U¹U?×{ `³?√ ÆøÊUJOðUH« W Ë—√ w U¼«b lL Ô¹ Ê« V−¹ t??H? u?? w vIð—« b??I? ¨”b?I?*« wUD½_« UMF??L? −? U??√ ≠ ≥ W¹d?BMŽ W?Ëb 5œ b?I?Š vKŽ Ò‰b¹ d??_« Ê≈ò ∫‰U? –≈ VłU?A« sJ Æl «u«Ë WIO?I×K qOKC²« vKŽË V¹–U_« vKŽ U?N½UO XMÐ tK² Ë `O? *« W½«œSÐ ÍœuN?O« VFA« ÂUNð« …ôU?G w l Ë ÊU?O³« wŽU?_« ¡UMÐ√ rN½√Ë ÆÆÆa¹—U²« Èb? vKŽ tIðU?Ž vKŽ tœ q?ÚLŠË ر bŠ_« ¨f?KЫdÞ w UM²O½«dD* W?dJ« …dA½® å¡U?O³½_« WK?² Ë Æ©≤∞∞πØ≥ 5O ¹ÒdH«Ë W³?²J« s VFA« …œU vKŽ o³DM¹ ÂöJ« «c¼ Ê≈ nÝu¹Ë ¡«—cF«Ë t? H½ `O *« tM Íc« ¨tK? VFA« vKŽ fOË b?ON?A«Ë ‰uÝd« fuÐË ”u1œu?IO½Ë ÎU?FO?Lł qÝd«Ë o¹Òb?B« …—UýôUÐ wH?²J½ p– vKŽ ÎU½U¼dÐË Ær¼d?Ož ÊËd?O¦Ë ”u½U?HO?²Ý« ÂUNðô« «d? ÒXÝ œÒœd¹ Íc« vÒ²? f¹bI« s ≤≥ ÕU?×ù« v« ÆVFA« …œU å5O ¹ÒdH«Ë W³²J«ò b{ U½U??O? ?³« Ác¼ lO??L? ?ł Ê« v« d??O? A½ Ê« U?MOKŽ ¨p?– q ‚u??Ë Æt²«“≈Ë VB²G*« ËbF« ÊUO W½«œ≈ w »uKD*« Èu² *« ÊËœ vI³ð ÃËÒdÝ rO¼«dЫ »_«


μ

UL¼U 

∂≤ WM « ≠ ∂π∑± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ ‰Ë_« lOЗ π tO o«u*« ≠ ≤∞∞π —«–¬ ∂ WFL'«

≤Ø≤ sDMý«uÐ åwÐdF« —«u(« edò w `U VOD« l —«uŠ Ê«—b'« vKŽ Ê«–¬ ¨VI??Ž vKŽ ÎU?Ý√— pðU??O?Š VKI?¹ V «d? p½QÐ „—u??F?ý œÒd? −? l−?? C? ? ÒiI¹ ¨r?z«b« pI?? O? ?— tðU?? OÒK& qJ?Ð VŽd« d?? O? ?B¹Ë W¹UNMUÐ «c¼ „—u?Fý ‰Òu×?²¹ b Ë ¨„—UJ√ vKŽ wC?I¹Ë pðULK Æ„UÒ² Òp v« w ¨»uKD*« ôË œuBI*« fOË ¨‚ÒbBÔð ô WB tOJ% U «c¼ Ê« UN²?öš ¨åÊ«–¬ Ê«—b−KËò ∫Ê«uMFÐ w¼Ë ÆUN?I¹bB𠨉UŠ W¹√ ‰U?Ý—≈ œ«—√ ¨ ôU?Bðô« …—u?ŁË X½d?²½ô« s“ q³? ¨5Ðd??²?G*« b?Š√ tM¼– v« e?H? v²?Š WÐU?²JUÐ Òr?¼ Ê≈ U t?MJË ¨tK¼√ v« WU?Ý— ¨åÎU½«–¬ Ê«—b−K Ê√ò w¼Ë ¨…b¹bŽ U?³ÝUM w UNFL?Ý U*UÞ …—U³Ž Òp ·d?Fð U?N?ÒKF qÐ ¨‰u? √ U? lL? ð Ê« ÒbÐ ö?? ÎU½«–¬ U?N Ê√ U0Ë W?I? O?I? Š t½√ vKŽ “U??:« ‘U?Ž Æ‚—u« vK?Ž rKI« d¹d?? …d?H? O?ý d?ÒO?G²?¹ t²?d?ž w Ê«—b?'« qJý Ê« ¨V²J¹ u¼Ë ¨k?Šö ¨W? —U?Š w W??H?O? H?š U??ŽÒb?Bð u?? lL? ?¹ ÊU? ¨U??N?³? ²J¹ W?L?K q l ¨nI? « w? œu? « ◊uD)U? r? ðdð U?I?I? Að Èd¹Ë ¨Ê«—b?'« Ê«—b??'« ÊQÐ œU??Š —u??F? ý t?? ? H½ wË ¨·u??)« tðU??L?K w Ò»b?? b¹b?ł ”U? Š≈ q lË ÆV?²J¹ U* wG?Bð ¨tF?L? ðË U?N½«–¬ nÒMAð Ê«–üU?? W??O? ²M?L? Ý≈ «¡u??²½ U??N? O? X?³Mð ¨Ê«—b??'« qJ?ý d??ÒO? G? ²¹ jI? ð Ê« W?U? U?N?³DAÐ ÂU? W?LK Òjš U?LK ÊU?Ë ¨…dO?G?B« √d??I¹ ¨÷d?G? Δ—U?? b¹ w ¨tK¼√ v?« U?N? ²KŠ— w w?¼Ë ¨t?²U??Ý— Æ U?LKJUÐ VFK« s qN?Ý√ fOK ÆWÞ—Ë w t?F? uO? ¨t? Ë– vKŽ Ãdð w²« tðU?LK bÒOÝ t½√ sE¹ Á—Ëdž Ë« tKN?ł ◊ÚdH ÊU ½ù«Ë ÆtO²Hý 5Ð s ¨Î«u/ œ«œeðË ¨u?? LMð ¨·d??Š q? l ¨X½U??Ë ¨…d?? O? ¦? Ê«–¬ X²?? ³½ ŸU?? ?L? ? ‰u?Dð Ê«–ü« Ê« v« t?? ?³? ? ²?½« qÐ ¨·c?? ?Š q l? ¨ÎU? ? C¹√ vK?Ž W¹—U??Ž ‰«e?ð ô w²« U?? LKJ« s? d??¦? ?√ …Òu? ×? ?L*« U??L?KJ« ÆÁbK?Ð v« œu??F?¹ sË ¨u¼ YO?? Š sQ?? w t½≈ ‰u?? I¹ ÊU?? Æ‚—u« s ·U¹ ô ÆWM¾?LD ¨WM¬ …dJ½ tMJË …dJ½ ¨WÐd?G« w ¨gOF¹ YO?Š ¨„U?M¼ sJË ÆœU?O?(« v?KŽ …dJ½ ÆtM ·U??¹ b?Š√ ôË b?Š√ œb??ŽË ‘«d?H« w? tðU?³?ÒKIðË tðU??d?ŠË t??ÝU??H½√ ¡d*« vKŽ ÊËÒb? F¹ ¨WM?O¼— Íb«Ë «Ëc?? ?š√ u «–U?? ?Ë ÆnK?²? ?? ? d?? _« ¨t?? ?u½ w?½«uŁ W¬ v« t?½U?? VŽd« ‰Òu? ×¹ b?? øwðU??L?K …¡«d?? vKŽ Áu??L? ž—√Ë X% √d??I¹ b?? ¨»Òc?F¹ b?? ¨t??ŽU?L? Ý ÊËb¹d¹ U?0 Íc?Nð q?O?−? ð W?LK q b?FÐ ÊU? ÆwðU?LK? ô rNðU?LK √d?I¹ ¨«ËƒU?ý U? V¹c?F?²« Ác¼ sŽ qO? U? q √d?I?O ¨”u?UIU?Ð 5F²? ¹Ë n u?²¹ U?N?³?²J¹ ÊU ¨Vł«Ë ◊UO²Šô« Æ¡«œuÝ oЫuÝ UN ULKJ« iF³ ¨WLKJ« qL% ¨5½U KÐ ¨W³Žd W?OÐdF« ULKJ« iFÐ Ê« nA²≈ ƉuI¹ ‰Òu?ײ?ð Ê« WU?? ¨U¼u?× v« Ÿd? ¹ ÊUJ ¨5C? UM²? 5OMF? u?; Ϋd?³?Š pKN?²?Ý≈ Æœö?³« w t¹Ë– ”˃dÐ `?ODð WKB?I? v« »U?Ò²J« d?N?ý√ v²?Š ¨W?ÐU?²JK pKN?²?Ý« U2 d?O?¦J?Ð d?¦?√ U?LKJ« Íc« d??³? (« «u??eM?²? ¹ r rNðU?ÐU??²? `O??IM²?Ð «Ëd??N? ²? ý« s¹c« WU?Ý— ÆW??×?H?B« Èb??F?²ð ô WU??Ý— ŸËd?A? WÐU??²? w t?e?M²?Ý« Â√ VK v« …Òd *« qšbð WUÝ— ¨Wł«c? « …b¹bý ¨WDO Ð ¨W¹œUŽ ¨ÎU¾OA ÎU?¾Oý ¨‰Òuײð W —u« X½U ÆUN³?K w b¹œUš√ ‚uA« dHŠ sJË ÆiO³« «u−H« iFÐ Òô≈ UNKK²ð ôË ¨rŠUH« ÊuK« v« ÊU? ÆW?ŽUI?« ¡UC? s rN?²KðË u?LMð ¨W?d?Š q l ¨X½U? Ê«–ü« ·U¹ ÆÎU?C¹√ tK¼√ s tðULK vKŽË ¨tðUL?K s tK¼√ vKŽ ·U¹ VKI?ð ·d?( W??¾ÞU??š W??¾?−? Nð s ¨ÊU?? W?Ò“ s ¨r …u??H¼ s ÆÎU JŽË ΫœÚdÞ √dIð w²« qzUÝdU VIŽ vKŽ ÎUÝ√— WUÝd« ULK …¡«dI« w? —«u² U?N¦?³š sJË ¨d¼UE« w? W¾¹dÐ …d?O¦ U?LKJ ΫœÚdÓÞ U??N?KJý vK?Ž kU??% w²« U?? LKJ« w?¼ …—œU½Ë ÆW??O? ?JF« Ë« d?O? š_« v« ‰Ë_« s U?Nð¡«d?? YO?Š åqOò W??LK q¦? ÎU? JŽË W??LK o?B Ê« qÐ ¨U¼UM?F? Ë U??NEH s ÎU? ¾? O? ý d??ÒO? Gð ô f?JF« ¨wM¹—b?¹ U??Ë Æt W½«œ≈ qL??% W??L?K V−M?¹ b?? …—ËU??−? Èd??šQÐ oBK¹ Ê« ÂöJ« a w wŽUI¹≈ b¹d¹ s* uK×¹ bI ¨t HM ‰uI¹ ÆÍdÞU?š dÔ³?F¹ r vMF? bÒuO? W?LK ÚwÓFDI q?BH¹ Ë« 5²?LK rO??²¹ vM?F? vKŽ ÎU? IKG?? ¨Îö? H? I? ÎU? B½ V²J?¹ Ê« tMJ1 b??Š√ ô Æ UMO'«Ë WÒMł_UÐ v²Š tO VFKÔ¹ s“ w UM½√ ÎUuBš Íc« ¡«c??GU?? ÊuJð U??NÐ f−??N¹ …dJ q Æu??LMð Ê«–ü« X½U?? U? q¹ËQ?ð sË ¨WÐU?²J« s? VFð ÆW?O?²?ML?Ýù« Ê«–ü« Ác¼ tðU??²?Ið Æ¡UC?OÐ W —Ë ‰UÝ—≈ ¨d?Oš_« w ¨—Òd Æu?;«Ë VDA« sË ¨V²J¹ rNKB¹Ë ¨…U?O(« b?O vKŽ ‰«e?¹ ô t½√ Êud?F¹ ¨q _« vKŽ ¨«cJ¼ Ê« v« t??³?²½« t?MJ ÆÁb¹ U??L?BÐË t??²?×?z«— qL?×?¹ ÁdŁ√ s ¡wý fOK? ¨…¡«d?³?« Ë« ¡U??IM« Êu ÊuJ¹ Ê« …—Ëd??C?UÐ fO ÷U??O? ³« ¨Ê«u_« ô Ò ≈ U??Nðôôœ s? hÒKL??²« w? U??LKJ« s d?? N? √ „UM¼ w Ê« U?L? ¨ÊU?H?_« Êu ÎU?C¹√ tMJ?Ë Âö? « ÂU1 Êu iOÐ_U? ÆdEM« Ê«bI vMF ÷UO³« Ϋu/ X/ b?? Ê«–ü« X?½U?? ¨¡U??C? O? ³« t??²U??Ý— wN?M¹ Ê« q³?? Ë ¨t??OKŽ u¼ Íc« b??F? I*« Òô≈ t?²? d??ž ¡U?C? s t o³?¹ rK ¨Î«bz«“ tÓ ÓHÓ½ ‚UC fHM²K tOHJ¹ ¡«u¼ s WdG« w U bF¹ r v²Š ÆtÝUH½√ kH Ê√ v« vKŽ W? U?'« t?²?¦ł X?HA?²?« 5Š ¨Èd? ?O« Áb¹ —UŁ√ b?IË W? —Ë vKŽ W?uL?C? U?NF?ÐU√ X½U? –≈ U¼¬— s ‰u?C? ¨wÝdJ« ÊU?²?LK ¨n&d?? i¹d?Ž jÐ ¨U?N?OKŽ »u?²J? ¡U?C?OÐ …d?O?G? qB?H¹ ôË ‰U?Ë_« WFDI?Ë ÎöðU? ÎU?NÐUAð W?NÐU?A?² U?L?NËd?Š Æå ‚ Ÿ ≠≠ Ÿ  ‚ò ∫rNÝ Òô≈ ULNMOÐ ÍœUN« b³Ž ‰öÐ babdulhadi59@yahoo.fr

WL²ð ≠ ÆÆÆWœUI« «dOG²*«Ë WÐËdF« U¹U??C? I« Ác??N W??d??²? A? s?¹ËUMŽ ¨wKš«b« wÝU?O « Õö?ô« ∫q¦ œu?? ?d«Ë wŽU?? ?L? ? ²? ?łô« n?K?? ?²« s?_« ÍÒb? ? ? ?% ¨ÍœU?? ? ? B? ? ? ? ²? ? ? ? ô« …bŠu?« vKŽ ÿUH?(« ¨—«dI?²Ýô«Ë wŽU?? L? ?²? ?łô« Z?O? ? M«Ë W?? OM?Þu« œu?łË v« ÎU?F?³?Þ W?U?{≈ ¨„d?²?A*« i?FÐ w? ‰ö?? ? ? ²? ? ? ? Šô« WK?J?A? ? ? ? ÆÊUOŠ_« W??O?³? F? A« U??d??(« ‚öD½« Ê≈ U¼bzUIŽ sŽ dEM« iGÐ ¨WOÐdF« s ¨W??OKL??F« U??N? F? «u?Ë W¹d?JH« b?? O? ?QðË WÐËd?? F« Âu?? N? ?H? ? r ?? Š v« Îö³I² ÍœROÝ ¨UN ¡UL²½ô« WKU?A« W?O?Šö?ô« ȃd« qUJð œö?? ?³« 5ÐË »d?? ?F?« Èb …u?? ?łd*« w?¼ »u?? ? ?F? ? ? A?« s?J ÆW?? ? ?O?Ðd?? ? ?F?« u¼ s?Þu«Ë ¨œ«d?? ? √ W?? ?Žu?? ? L? ? −? ? ? ÊS?? ¨pc ¨5M?Þ«u?? W?Žu??L? −? vKŽ ÎUC¹√ n u²¹ wÐdF« q³I² *« q qL?×?²¹Ë ¨t?O? œd q? œuN?−? ÊU?J? q? w? w?Ðd?? ? ? ? ? Ž s?Þ«u?? ? ? ? ? «c¼ ‚U?? ¬ rÝ— W½U?? √Ë W??OËR?? ? WœU?F*« qKš `O?×?BðË ¨q³?I?²? *« W?ú W?OÐU?−?¹ô« U?u?I*« 5Ð U? ÆÆÊUÞËú w³K « l «u«Ë WOÐdF« ¿¿¿

…—Ëœ b?? ? ?O? ? ?F?½ Ê« b¹d?½ ÓrK? ¨3_«Ë UM?KF?? «–U?? qÐ ø¡«—u« v?« se« —uD²ð …b??Š«Ë UM½UÞË√ vI?³?ð v²?Š U??N?F? œ s ÎôbÐ qUJ?²ðË Âb?I? ²ðË qzU?? ?³? ? I« U?? ?Ž«d?? v?« …œu?? F?K Æ°ønz«uD«Ë 5Łö?Ł s d?? ?¦? ? √ vC?? ? b?? ?I ôËU?? ×? ? vKŽ s?e« s ÎU? ?U?? Ž W?? ? OÐd?? ? F?« W?? ? _« Âu?? ? L¼ p?OJ?Hð pOJHð qł√ s? U?NÐu?F?ý pOJHðË W?O? U?I? ¦« U?N? ²¹u¼ Ÿe½Ë U??NðU½U??O? U¹u?? N?Ð U?? N«b?? ³? ?²? ?Ý«Ë W?? O?Ðd?? F« W?? OÐd?? F?« W??_« g?O? ?FðË ÆÆÈd?? š√ WKL??ł W?O?{U?*« œu?I?F« Ác?¼ WKOÞ VF?? B?¹ U¹U?? C? ?I?«Ë À«b?? Š_« s »d??F« ÊuJ¹ U?0—Ë ¨U?NM?OÐ qB??H« rU?F« »uF?ý 5Ð …—œU½ WU?Š Êü« U¹UCI« pÐUA?ð YOŠ s dUF*« ·ö?? ? ? ?²? ? ? ? š« qþ w? s?J? rN?¹b? ¡UMÐ√ Èb U?U?L?²¼ô«Ë U¹uË_« „UM?¼ b?? ?Fð rK? Æ…b?? ?Š«u« W?? ?_« ÂUL²¼« b?Að …bŠ«Ë W¹ed W?OC ‰U??(« ÊU?? U?L? ¨ÎU? F? O?L? ł »d??F« UMO?F?³? « nB?²?M q³? wÐd?F« bKÐ qJ `³√Ë ¨w{U*« ÊdI« s qGAð w²« W?U)« t²O?C wÐdŽ œu?? ?łË rž— ¨t?? ?²? ? uJ?ŠË t?? ³? ? F? ? ý

°UÐU Š W√ ô ÆÆ«eH W√ WOÐdF« W_«

챇« Èdc« wO×¹ w³FA« d9R*« U¹—uÝË dB 5Ð …bŠu« ÂUOI

VOD?« l —«u??(« s w½U?? ¦« r ??I« å¡U??A?½ù«ò d??AMð wK?¹ U?? w d??N? ý√ b??FÐ Í√ ≠ ±ππμر∞Ø≤≤ Âu¹ ≠ wÐd??F« —«u??(« e??d?? w `U?? ¨sDMý«Ë W?O?d?O?_« W?L?U?F?« W?IDM w e?d*« fO?ÝQð vK?Ž WKOK Æed*« w ÿuH;« j¹dA« s tG¹dHð - b Ë

—«u?Š Èb?²M «c?¼Ë ¨`¹d?B« d?(« ÂUE½ s bÐ ô Ϋ–« ¨t?O? s×½ Íc« w UM?²?F? O? ³Þ s?×½Ë ÆwÞ«d?? u1œ W?? ? ? F? ? ? ? O? ? ? ?³?Þ U?? ? ? N?K?√ Ê«œu?? ? ? ?« s¹c?« ‚b?? ? Bð ô ÆW?? ? O?Þ«d?? ? u1œ qÒ¼R?? ? d?? O? ?ž VF?? ?A« Ê« Êuu?? ?I¹ VF??ý g?O? U?? ÆÆW??OÞ«d?? u?1bK ¨ÎU? ? öÞ≈ VF?? ý gO?? U?? ÆÆwÐd?? Ž U¹ ÆW?? ?OÞ«d?? ? u1b?K Îö?¼R?? f?O rU?F« w wÒ_« qłd« b?& wš√ w ÂU ł UOËR 0 ÂuI¹ wÐdF« t?U?? ? Š Õö?? ? ≈ wË ÁœôË√ W?? ? O?Ðdð ¨Î«bł WLN WOAOF «—«d –Uð«Ë Ê« —œU?? d??O? ?ž ÊU?? ½ô« «c¼ nO?J `KB¹ ô «c¼Ë `KB¹ «c¼ Ê« ‰uI¹ ÆÆ⁄—U?? ? Âö?? ? ? ÆÆøÊU*d?? ? ³?K V?zUM? «Ëd?ŁQ?? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ?¹ Ê« ÊËb?¹d?¹ r?N?½_ Âö?ŠQÐ ”U?M« Êu?L¼u¹Ë WD?K UÐ «Ëd−?×¹Ë ¨l «u« s U?N ”UÝ√ ô ÆqŠ v?« qBð ô s¹b?? F?ÐË ÆÆÍ√d« w d?L?²?Ý« W?O?Þ«d? u1b« Ê« u UMu¹ v« ‰öI²?Ýô« bFÐ Ê«œu « l{«u²*« Íd¹bIð w ÎôË√ UMJ «c¼ UM²IDM? w ÎUł–u/Ë Îö¦? UMKLŽ «c?¼ Ê_ ÆÆwÞ«d?? ? ? u1b?« rJ?×K? ÆwÞ«d u1œ œ«bF²Ý« ÁbMŽ VFA« ¨»uM'« W?KJA?? UM?KKŠ UM ¨ÎU? ?O½UŁ Ë« WOIO?IŠ …bŠuÐ U≈ U¼UMKKŠ UM w sJ Æw{«d²UÐ »uM'« qBHÐ rJ?Š b?? N? ? Ž UM?O? ?−?¹ ÊU?? …d?? ? q q?×M?Ý s×?½ pu?? ? ?I¹Ë Íd?J ?? ? ?Ž gO?? ?ł «u?Kšb¹Ë »u?M'« WK?JA?? ? ‘«d?? ? ? ? ? Š√Ë U?ÐU?? ? ? ? ? ž w? w?U?E?½ rJ(« «c¼Ë Æ…d? q w ÊuKA?H¹Ë W¹dŠ s? bÐ ö ÆqýU? ÎUC¹√ Êü« ‰u?? ?I¹ ÊU?? ? ½≈ q Ê« b?Ð ôË dJ?H« U¼bMŽ ÆÆ¡U?O?ý_« Èd¹ nO? W½U?QÐ W?? ? ? ? ? _« Ê« s?þ√Ë Æq??Š v?« q?B?½ sJ1 Ác?N? WUŠ w qJ W?OÐd?F« ÆΫbł …dO³ W öD½« oKDMð Ê« ÎU?ƒU?Að sL?Cð oO?KFð vKŽ Ϋœ—Ë ‰U ¨W?OÐdF« W_« q³?I² ? ÊQAÐ W?? ? ? _« Ê« …d?J? ∫`?U?? ? ? V?OD?« ô ƒU?Að «c?¼ Ê« b?I?²?Ž√ U?½√ ¨XðU? Ác¼ ¨ u?9 W?? √ w U?? ¨t? —d?? ³? ? s XðU* u9 Ê« UN ÊU u W_« ÆÍËöÐ v?« X{d?? ?Fð U?? ?N½_ ÊU?? ?“ 5Š b?Š«u« W?³?ÝU?M*UÐ »d?G« «c¼ Á«d?½ Íc?« q U?ÐË—Ë√ a?¹—U?ð √d?? ? ? I?¹ Íc« q ¨Êd?? s? q √ Ád??L? Ž «c¼ ÁdL?Ž UÐË—ËQÐ ÍbOÝ rKFð U?L Á«d½ …e?? ? −? ? ?F? ? ? w? U?? ? Êd?? ? s q? √ ·u?AMÐ t½_ «d? s?×½ W?³?ÝUM*UÐ Ëd?? ?³? ? '« «c¼ Áb?MŽ »d?? ?G?« «c¼ ¨ «—U?? ? O?D«Ë w?Ðd?? ? («Ë wŽU?MB?« Ë« w?ÐË—Ë_« ÊU?? ? ?½ô« Ê« d?J²?? ? ?HM?Ð Æ¡UL « s ‰e½ wdO_« ÊU ½ô« W?? ? ?³? ? ?ÝU?M*U?Ð ÆÆd?? ? A?Ð ÆÆ”U½ ¡ôR?¼ W??O? ?ŠU½ s UMK?F qÐ ¨UM?Ò¹“ 5¹œU??Ž v?KŽ …—b?? ? ? I?«Ë Íœd?? ? ?H?« ¡U?? ? ?c?« Ÿu{u*« ¨ÎU?Ž«bÐ≈ rNM d?¦√ Ÿ«bÐù« »—U?& v« UM{d?Fð ÎU?F?³Þ UM½≈ tK U?M? ? ? ? ? HM?ð »Ëb?¹ w?MF?¹ ÆÆ…d?¹d?? ? ? ? ÆÆw½U?L? ¦?F« rJ(« b?FÐ ¡«b??F?B« »Ëœ U¹ ÆÆwÐd?G« —UL?F?²Ýô« U½¡U?ł U?Ë wÐdG« —U?LF?²Ýô« s U½—d?% UM? «uÐU?? ł ÆÆUM ?? H?½ jIK½ U?Md?? Ž U¹U??C? IÐ UMN??łËË s×?M Æq}z«d??Ý« s¹b?F²? UM U?Ë ¨W?O½u W?L?{ ¨WK³K³?« s WU?Š w W?_«Ë ÆÆU?N W?²? O? W??√ U?N½QÐ wMF?¹ ô «c¼ sJ ≠ sþ√ U½√ ÆW??ÒO? Š W?√ Ác¼ ¨ÎU? öÞ≈ ≠ wð«b¼U??A? s? wÝU?? ? Š≈ «c¼Ë qB??×¹ sJ2 ¨ÕU??²? H*« b??& 5Š Ác¼ ÆΫb??ł …d?O? ³? …e??H? Ë W?? öD½« Îö? ? ¦? ? „bMŽ Ê_ ÆÆ «e?? ?H? ? W?? ?√ «u?A? L?OÐ 5¹ËU?? ½d?H« Ë« e??OKJ½ô« v?²? ? ?Š W?? ? F?З√ WŁö?Ł 5M?Ł« b?? ? Š«Ë w b?? Š«Ë q?Ë ¨W??−? ?O? ?²?MK «uK?B¹ wýU??Ë Manual‡« ÁuD?F? OÐ lMB?? Manu- ŸU?²Ð ”U½ g s?×½ ÆÆt?OKŽ UM? ÆW?? −? ?O? ? ²MK? qu½ e?¹U?? ł ÆÆal e??OKJ½≈ U½u??ÝÒ—œË ¨”—«b*« w Îö?F? qu½ UM?Ë ¨W?OÐU?? ? Š qU?A? sŽ p ‰u?? I¹ u¼ ¨q?(« V²J½Ë q?×K v« p²KË w?²« «uD)« t¹≈ ¨ô W?√ X ?O W?_« Ác?N? Æq(« «c¼ U?¹Ë Æ «e?? ? H? ? ? W?? ? √ Ác?¼ ¨ «uD?š d?? ?O? ?ž w? pƒU?? ?Að X?½√ Íb?? O? ? Ý Á—b?? ?B? ? p?ƒU?? ?Að s?þ√Ë ¨t½U?J «d?? ÆÆW?? ú V(« w? ◊«d??ù« ÆÂbB¹ V;«

rJ¹b? q¼ ¨À«d??²« ¡U??O? Šù wF??Ý qU?? A? vKŽ øp?– vKŽ VO??I? ?Fð Ê« lOD²? ½ «–U?Ë ÆÆÀ«d?²« ¡U?O?Š≈ l oH?²¹ YO?×Ð À«d?²« s c?šQ½ q?¼ rŁ ¨d?? ? ? ?{U?? ? ? (« w? ·ËdE?« Ê« V?−¹ œËb?? ? ×? ? ? ¡wý À«d?? ? ²?« …—b?? I?« UM¹b? Â√ u¼ U?? L? ? Ác?? ?šQ½ ÆøtK¹bFð vKŽ Ÿu?? ? ³? ? ?Ý_« U?½√ ∫`U?? ? V?OD?« d9R?? w XM? W?b??BU?Ð w{U*« W?? ? LE?M t?? ? ²? ? ?LE?½ ¨W½u?Kýd?Ð w U¹U?? C? ? w —«u?? ×K? uJ ?? O?½u?? O« W?? ? ? ?L?KJ?« w?Ë ¨Ê«œu?? ? ? ? « »u?M?ł ÂUŽ d¹b? U¼UI√ w²« W?OŠU²?²ô« ‰U?? ¨w?½U?? ³? ? Ý≈ u¼Ë ¨uJ? ? ?O½u?? ?O« w{U*«ò ∫‰uI¹ ¨ÍdE½ X²H WKLł …—U??O? ? K W??O? ?HK)« …¬d*« q¦?? u¼ s b?? ?Q?? ²ð ÊU?? A?KŽ U?? N? ? O« dE?Mð u¼ À«d?? ?²?« ¨åÂU?? _« v?« pI?¹dÞ ¨t Í—u??B?ð wMF¹ ¨d?? _« l «Ë w ”U?½ w ¨U?MO?? ? ? g?¹U?? ? ?Ž ¡wý t?½≈ `²?? H½Ë Êe?? ? w t?½Q??Ë Á—Òu? ?Bð s×?½ ¨À«d??²« t?M c??šQ?½Ë Êe??<« s×½ ÆÆU?M ??H½√ w À«d??²?« qL??×½ ÎU?F?³Þ ¨UMF? d??O? ¹ À«d?²«Ë d?O? ½ nO?? UMd?Ž u? qO?L? '« s ÊuJ¹ t??O? `?KB½ U?? À«d??²« s? c??šQ½ À«d??²« wM?F¹ Æd??{U??(« w U½d??√ ÆÆUNÐ UM WłUŠ ô ÎUF³Þ ¡UOý√ tO rL?? sJ ¨ U?u??B?šË »Ëd??Š w À«d?²« w W¾?O?C*« rLI« ¨À«d?²« v« ‰«e?ð U?? ? w?ö?? ? Ýô« wÐd?? ? F« X½√Ë ¨…d?¹b?? ł d?? ³? ?²? ?Fð «c¼ UM?u¹ w u?¼ ¨»d?? G?*«Ë ‚d?? ?A*« 5Ð X?K ·ö?? ? ?š g?O? ? ? ? U?? ? ? d?? ? ?_« l? «Ë W??F? O? ³D?Ð qB??Š wMF?¹ ¨wI??O? I? Š w ŒUM*«Ë UO?«dG?'« rJ×Ð ‰U(« ¡U?O?ý√ ÊËb?R¹ ”UM?« ¨W?IDM q UM½√ V¹d??G«Ë ¨¡U??O?ý√ s Êu?KKI¹Ë ¨Ê«œu?? «Ë d??B? ? ¨qOM?« Íœ«Ë w Íœ«Ë w? WÒM?Ý Êu?? ? ? ?LK? ? ? ? ? s×?½ ‰ü UM?zôË w U?MMJ?Ë ¨UMK? ¨qO?M« 5Ð UM?DKš ¨W??F? O? ý UM?½Q?? ¨XO??³« Í√ U½b?MŽ q?B? ? Š U?? ? Ë ¨„«–Ë «c¼ w Íd?? B?*«Ë w½«œu?? « ÆÆi U?Mð ¨wF?? ?O? ? ý t?½Q?? ? ¨XO?? ?³?« ‰ü tzôË Ê«œu?? ? ? « w? s?×½Ë Æw?ÒMÝ t?MJ?Ë Ê« V−¹ À«d²U ¨WOJU WÒMÝ UMK W?OÐU−¹ô« rO?I« bO?Q² qL?F²? ¹ ÆW?? _« W?? d?? H? ²? fOË W?? _« w ¨”UM?« iFÐ „U?M¼ k(« ¡u?? ? ¨”UM« W d?H² À«d?²« ÊuKLF?² ¹ U* ∫Ϋb?? ł jO?? ?Ð p×?? Íb?MŽ U½√ ‰QÝ√ ¨bzU? Ë« rOŽ“ Í√ Âö? lLÝ√ Ë« ”U?M?« ‚Òd? ? ? ? ?H¹ Âö?J?« «c?¼ q?¼ UL?NL? ¨rN ÒdH¹ ÊU? «–« ¨rNF?L−¹ U½√ ¨ÊU?? O? ?³«Ë W?? ŠU?? B? ?H« s m?KÐ «–« ¨t W??L? O? ô ÂöJ?« «c¼ ÍbMŽ d?O?)« Ÿ“«u½ b?R¹Ë r?N?F?L?−¹ ÊU? ÍbMŽ «c?? N? ¨r?N? O? ? W??OÐU?? −¹ô«Ë ¨ÎU?F? ³Þ WK¹uÞ W??O?C? Ác?¼ Æs ?Š s Í—œ√ U?? t½_ ¨À«d?? ²« W??O? C? e?OKJ½ô« ¨e?O?O?L?²« «c¼ UMKL?Ž s¹√ À«d?²« WO?CI W?LK r¼bMŽ Îö¦? t?½≈ ¡w??ý r?¼b?M? Ž U?? ? ? ? ? ? Heritage s×½ ¨À«d?²« ‰uI¹ Îö?¦ d?O³? Jý p? Êuu?? ? I?¹ ”UM?« iF?Ð U½b?MŽ W?OK?¼U?'« wš√ U¹ ¨À«d??²« u¼ «c¼ g¹U?Ž w³M²*« ¨Âu?O?« UMMOÐ W?A¹U?Ž w ¡«dFý U½bMŽ s×½ ¨ÂuO« UMMOÐ rN?½Q?? Ê«œu?? ? « Íœ«uÐ ¨Ê«œu?? ? « s W??OK¼U??'« ÊU??“ w Êu?A? O? F¹ ¡wA« «c??N? ¨W??ŠU?? B? H« W??O? ŠU½ «c?¼ „U?M?¼ fO? ÆU?M?M?O?Ð g?zU?? ? ? ?Ž WU?? _« pu?? I¹ Íc« o?¹d??H? ?²« Ác¼ ¨»U−?(«Ë —uH « ¨…d?UF*«Ë Y¹b(« wÐdF« dJH« w WOzUM¦« ÊU?? ? ? ?Ë ¨UM?ð¡U?? ? ? ?ł s¹√ s? Í—œ√ ô UMO?{U? ZłQð ÂU¹√ w Ϋb?ł `{«Ë q? s ?? ? ?×?¹ r?U?? ? ?F« Ë« d?JH?*« Ê« w s ?? ×¹ ÊU?? UMO?? Ý sЫ ÆÆ¡wý d?? ? ? F? ? ? ?A?«Ë W?? ? ? H? ? ? ? ?K?H?«Ë VD?« sJ?¹ r ¨¡w?ý qË ÆÆv?I? ? O? ? ?Ýu*«Ë Æ„«–Ë «c¼ 5Ð W dH²« Ác¼ ÁbMŽ p?¹√— sŽ ‰Q?? ? ?Ý√ Ê« ÒœË√ ∫‰«R?? ? Ý qUF?²« WOH?OË Ê«œu K W?³ MUÐ Àb??×? ²ð w²?« W¹u??N« WK?JA?? l Íu??²? % Ê« U?N?MJ1 nO??Ë ÆÆU??NMŽ q?š«œ W?? ? LzU?? ? I?« U?? ? ö?? ? ²? ? ?šô« ÆøøtÐuMł lË Ê«œu « sŽ p X?K U½√ ∫`U?? V?OD« WNłË ÊËœb×¹ s¹c« ”UM« iFÐ ¨q³?? I? ?²? ? ? ?L?K W?? ³? ? M?UÐ r¼d?E½ ôË q?(« u¼ «c?¼ ∫p? Êuu?? ? ? I?¹Ë …—u?Ł ‰Ë√ s?þ√ °w??F? ? ? ? ? ? g? U??M?²?ð X½U?? wÐd?F« rU??F« w W¹dJ? ?Ž ÆÆU¹—uÝ w rOŽe?« wM Š »öI½« u¼ «c¼ ’öš puI¹ bŠ«Ë w−¹ v« qB½ ÊU?AŽ ¨U¹U?CIU? Æq(« W?¹d?? ? ? ? ?×?Ð Õd?D?ð Ê« V?−?¹ ¨‰u?K?Š —«u?? (« s? bÐ ö?? ¨·u?? ?š ÊËbÐË

rN?? ? H¹ n?O? ? ? ∫‰«R?? ?Ý v?KŽ Ϋœ—Ë ÂöÝô« 5Ð W öF« `U VOD« W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? M? Þu?? «Ë W??ÐËd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?F? «Ë W?O?C? Ác¼ ∫‰U? ¨W?OÞ«d? u1b«Ë Sympo- …e¹UŽ Ác¼ ÆÆ…dO³Ë WK¹uÞ s×?½ W?? I? ?O? ? I? ?Š Æ¡U?? I? g sium ¨w¼ U?L? —u?_« c?šQ½ 5O½«œu? « ‰Q? ½ U?M U? V¹d? b??Š v« wMF¹ Ác¼ ÆÆW¹u??N« W?O?C? Ÿu??{u? sŽ U?? ¨ÂU?? A?« œöÐ s U?Mð¡U?? ł w?²« s? ∫W¹u?? ? ? N?« W?? ? ?“√ U?½b?MŽ ÊU?? ? ? Í√ v« ÆÆøUM?²? ³? O? dð t?¹≈Ë ÆÆøs×½ s×½ b??Š Í√ v«Ë »d?Ž s×?½ b?Š «c¼ Êu??LK ?? »d??Ž s×½ ¨W?? —U??√ ÆÊ«œu?? ?« w ¨t?? L? ? N? ?H½ Íc?« u¼ ¨»d?? Ž b?Ë «œ ∫Ê«œu?? « w ‰U?? ?I¹ ⁄Ëd?? H? W?? O? C? ? U½b?MŽ WÐËd?? F«Ë U* ¨tð«– b??×Ð rzU?? Âu??N?H? ¨U??NM ÆWL?O Íœ ¨»d?Ž bË Êö «œ ‰U?I¹ Ác?¼ ‚U?D? ½ w? q?šb?¹ s?¹b?? ? ? ? ? ?F?Ð W?? ? ? ?GK?« r?K?J?²¹ s? q? W?ÐËd?? ? ? F?« qzU?³ ‰U?LA« w? U½bMŽ ¨WOÐd?F« Íœ«Ë w qzU??³? ‚d??Ž√ w¼Ë W??OÐu½ …—U??C? (« XŁ—Ë W??√ ¡ôR¼ Æq?OM« Êü« r¼Ë ¨W?1b?? I?« W?? O?½u?? Žd?? ?H« ÆÆÊu?? ?LK ?? ? s?×½ s¹b?? ?FÐ Æ»d?? ?Ž u¼ ¨Ê«œu? « w W?L? N*« W?I?O?I?(« tKšb¹ rË ÎU?LKÝ tKšœ ÂöÝô« Ê« rJM b¹b?F« Ê√ bQ?² U½√Ë ¨ÎUÐd?Š jI?? sJ ¨Ê«œu?? ?« a¹—Uð ·d??F¹ Ê«œu?? K »d??F« ‰u?šœ Ê« rd??–√ d??B* wÐd?F?« `²?H« W?¹«bÐ w √bÐ ’U?F« sÐ d?L?Ž q?šœ U?b?FÐ t½_ sÐ ÊUL?¦Ž U½bO?Ý Wöš w d?B wÐd?? ? Ž g?O? ? ?ł qšœ ¨›ÊU?? ? H? ? ?Ž ¨Õd??B« w?Ð√ sÐ tK«b??³? ?Ž …œU??O? IÐ …d?I?² ? W?O?×O? ? pU2 b?łËË Î«b?? ? ł …d?? ? C? ? ?×? ? ?²? ? ?Ë …—u?D²?? ? Ë rË r¼u?(U ¨»d?F« rN?(UB? q?zU?? ? ³? ? ?I?« XK?þ rŁ ¨r?¼uЗU?? ? ×?¹ ÎU?O? −¹—bðË ÎUÐu?Mł d?łU??Nð W?OÐd??F« 5?ÐË »d?? ? ? ? F?« 5?Ð ÃË«e?? ? ? ? ²?« √b?Ð d?? _« ‰¬ Ê« v«W??O?ÐuM« q?zU??³? ?I« X½ÒuJ?ðË 5LK *« v?«Ë »d??F« v« w¼ W??O? ?ö??Ý≈ W??OÐd??Ž WËœ U?½bMŽ d??O? ¦? W?Ëœ Ác¼ —UÒMÝË ¨—U?ÒMÝ WËœ sŽ ÎUC¹uFð U¼Ëd³²Ž« 5š—R*« s X?U?? ? ? 5?Š f?b?½_« ŸU?? ? ? O? ? ? ? { W?? ? ? LK? ?*« WËb?« Ác?¼ ¨Ê«œu?? ? ? ?« eO?L²¹ ÂöÝ≈ U½bMŽ QAM ÆW?OÐdF« U½bMŽ U? ÆUN? ÒbŠ ô `U? ð ÕËdÐ ¨…b?? ? O? ? I? ? ?F?« —u?? ?Q?Ð ZA?M²?« ΫbÐ√ w?¼ w?²?« ¨ÊU?? ? ? ? —œ Â√ w? U?½b?M?ŽË wŠ ¨Ê«œu? K? W?OMÞu« W?L? U?F« ¡ôRN t½_ ¨W*U? *« t½uL? ¹ qU qšœ r?N? ?C? ? FÐË W?? ?OD?³? ? ‰u?? ?√ v?KŽ q?þ r?N? ? ? ?C? ? ? ? F?ÐË Âö?? ? ? Ýô« WKzU??F?« w «d??Ë ¨t??²? O? ×? O? ? «Î¡ełË ÎU?LK ? «Î¡eł b& …b?Š«u« UM?ö?? Ý≈ w? s×?½ rŁ ¨ÎU? ? O½«d?? ?B½ U?? ?L? ?«d?? ?²« s? d?? ?O? ?¦?JÐ U½c?? ?š√ Íœ«Ë w? …œu?? ? ?łu*« W?¹—U?? ? ?C? ? ? (« u¼ w W?? ³? MUÐ Âö??ÝôU?? ¨q?OM« w Êü« Àb?? ? ×?¹ U?? ? pc?Ë ¨«c¼ W?F?O? ³Þ b?{ Ád?³?²? Ž√ U½√ ¨Ê«œu? « w²?« …—U??C? ?(« W??F? ?O? ?³ÞË ÷—_« Ác¼ ¨ÊËd??I« Èb?? vK?Ž U¼U½Q??A½√ Ê≈ ¨—u??_« 5Ð qB?? H« w …Òb? (« «c¼Ë ¨rK ? d?O?ž «c¼Ë rK ? «c¼ ¨ÂöJ« «c?¼ U½bMŽ sJ?¹ r ÆÆd??U?? U?? NK? W?? OÐd?? F?« W?? IDM?*« Ê« sþ√Ë WKUF*« w W?ŠUL « Ác?NÐ eO9 b?? ?N? ? ?Ž cM? ¨Âö?? ?Ýô« —b?? ? c?M ÎU? ? ?F? ? ? ³Þ a?¹—U?? ? ²?« wË ¨‰u?? ? Ýd?« W?OÝœU?I« Wd?F? w t½QÐ Êud?Fð À—U?? ? ? ?Š s?Ð v?M?¦?*« V?O? ? ? ? √ 5?Š b??łu?? t?? HKš XH?? ²« w½U??³? ?O? A« X½√ ∫t? ‰U??I? ? ¨ÎU? O?½«d??B?½ ÎU? OÐd?? Ž U?½u?? ? ? ?š√ p?M?J?Ë U?M?²?ÒK s? X? ? w½«d?? ?B½ w?Ðd?? Ž ÆW¹«d?« qL?? ?ŠU?? W?? d?? F? ? w 5L?K *« W¹«— q?L? ?Š Ϋbł WLN WOCI« Ác¼ ÆWOÝœUI« UM½QÐ UM½uLN²¹ »dG« w Êü« t½_ U?LMOÐ ¨5³?BF?²?Ë 5²?e²? ”U½ …dJ v?KŽ W??LzU?? U??NK UMð—U??C? Š s c??š_« jKš …d?JË `U?? ? ²« ‚UO?Ý w UN?FL?łË bOH? ¡wý q ¨p– «uKF?? ÂU?A« œöÐ w? Æb?Š«Ë l? p?– U?MK?F? ? ? ? ? qO?M?« Íœ«Ë w? »d?G*« œöÐ w ¨5?¹d?B*« UM½«u?š≈ ÷—√ w? ¨p– U?M?K?L? ? ? ?Ž wÐd?? ? ? F?« u??ł—√Ë ÆUMŁ«dð u?¼ «c¼ ÆÆs¹b??«d« W¹U?N?½ w `U? ?²« ÕË— V?KG?²ð Ê√ ÷d WËU×Ë Xe²« vKŽ d_« s ¡e?'« «c??NÐ wH?²?√Ë ¨¡U??O?ý_« Ædš¬ ¡wý vKŽ —ËUײMË p«RÝ UMŁ«dð w Ê« ·Ëd?F*« s ∫‰«RÝ WŽuL− dNþ wöÝô« wÐdF« ¨ÊU?? ? ²? ? ?Ý—b?? ? “dÐË ¨”—«b?*« s Æ»d??G*« W??Ý—b??Ë ‚d??A*« W??Ý—b?? pUM¼ ¨Êü« WOU(« ·ËdE« wË

—uC(« WbI

—U?? ?J½« Wze??−? ?²«ò —U??F? ?ý X% fK−?? U??O? Š√ ¨å—U?B? ²½« …b??Šu«Ë w?³? ? ? ? F? ? ? ? A?« d?9R*« w? Ëd?? ? ? ?O?Ð …b?? ? ? ? ?Š«u?« Èd?? ? ? ? ? c?« ¨w?½U?M?³?K?« W¹—u?? N? L? ?'« ÂU?? O? I? 5 ??L? ?)«Ë ¨U¹—uÝË dB 5Ð …b?ײ*« WOÐdF« oO?uð e?d? w b?ýU?Š ‰U?H?²?ŠUÐ s? b?? ? A? ? ? Š —u?? ? ?C? ? ? ×?Ð ¨…—U?? ? ³?Þ WM' s? ¡U??C? Ž√Ë U??O? B? ? A« ¨åqŠU? «Ë Ëd?OÐ d9R?ò WFÐU?²? ÆWOðËdO³« özUF« s ¡UNłËË

ÊuLKJ²*« t²LK wIK¹ Z¼d

sL?? { „d?? ²? A*« w?Ðd??F?« qL??F?UÐ ÂU?O? I Ϋb?O? N9 W?d??²?A? «œU?%« UL? ¨bFÐ U w W?OÝUO? « …bŠu« V?UÞË ¨w?ÐË—Ë_« œU?? ? ? %ô« qF?? ? ? ¨W??OÐd?? F« W??F? U??'« —Ëœ qO?? F? H? ²Ð ô w½uONB« ËbF« Ê« vKŽ ΫœbA Æ…bŠuUÐ Òô≈ tł«u¹ »U?? ? ? ? Ò²?J?« œU?? ? ? ?%« f?O?z— V?zU?½ s¹b?« d?? ?U½ ‰¬ ‚—U?Þ 5O½U?M³?K« ÎU²ô ¨WOÐdF« WLE½_« e−Ž bI²½« W?? ? ? ?OÐd?? ? ? ?Ž ÎU?½UÞË√ U?M? ?ò UM?½√ v?« ÷d?? ²? H¹ s?Þu« Ê« –≈ ¨WKI?? ²? ? ? s×½Ë ¨ U?³ł«ËË ‚u?IŠ t ÎUMÞ«u? W?? ? ? ? ? ŽU?D?« o?Š Èu?? ? ? ? ? Ý p?K?/ ô XŽUC? ŸuC?)« Vł«ËË 5*UEK rU?? ? F?« u¼ U?¼ò ∫‰U?? ? Ë ¨å…b?? ? Šu« ¨W¹u??GË W?O? d?Ž «b??ŠuÐ lL?−? ²¹ v²?? ?Š ¨Â–d?? ?A? ? ?²½Ë r ?? ?I?M½ s?×½Ë nË sŽ o?O?C?ð UM²??G X×??³? √ ÎU½U?ÞË√ UM ? UM½_ ¨ U?? ?U?? ? ? I½ô« W??OËd?²Ð U??O? L?×? qÐ ¨WKI??²? ? UMÞu?? ²? ? ?Ë W??O? ? KÞ√ b?? Ž«u?? Ë ¨tMJ ÆåW¹d?BMŽË W?OK³? Ë WO?³¼c? …b?Šu« oO?I?% rKŠò Ê« v« —U?ý√ œb??F? ? ¨b¹—u« q?³? Š s »d?? √ u¼ ¨UMzU??݃— œb??Ž s d??¦? √ UMz«b??N? ý WK?³MI« V?Ždð W¹d?? A? ³?« WK³M?I«Ë ÆåW¹ËuM« d9R?*« …œU?? ?O? ? ? u?? ?C? ? ?Ž r²?? ? šË d??O?L? Ý ”bMN*« w½UM³?K« w³?F? A« …b?? ? ? ?Šu« Ê« È√d?? ? ? ? ¨w? ?KЫd?D?« XU w¼Ë ¨—d×?²UÐ ÎULz«œ XD³ð—« ÎUO¹—Uð ÎUOu Îö√Ë ÎULKŠ bÒ −² b?? { W??_« ¡«b?? Ž_« ‚Òe? Ê« b?? FÐ ÊQÐ d?? –Ë ÆåU?? N? ?(U?? B? ?Ë U?? N𜫗≈ U?NOKŽ o«u?¹ r U¹—uÝ l …b?Šu« ¡U²H²Ý« ¡«dł≈ bFÐ Òô≈ dUM«b³Ž r 5?OU?? ? B? ? ?H½ô« s?J ¨w?³? ? F? ? ?ý ¨VF??A« ¡U??²? H? ²? Ý« vKŽ «Ë√d??−? ²¹ ÊU Íc« d?UM«b³Ž Ê« v« ÎU?²ô r —U??L?F?²? Ýô« Èu?I ‰Ë_« Ëb??F« W×?ÒHB? «—UO?Ý v« WłU?×Ð sJ¹ ÎU?O?L? ×? ÊU? t½_ W?OM?√ U?FÐd?Ë ‰U??Þ u? t??½√ `??{Ë√Ë ¨å”U??M?« s?? WÐd−²« Ác¼ XMJL² …bŠu« dLŽ ¨WOÐd?F« «d¦F?«Ë qUA*« qŠ s r wł—U?)« dP?²« Ê« v« Ϋd?OA? `O?? ?×? ? B? ? ²? W?? ?d?? H?« U?? ?N `?²¹ U?NÞU??³?Š≈ »uKD*« ÊU?J ¨¡UDš_« ƉË_« ÂuO« cM oI?×?²ð ô …b?Šu« Ê« v« XHË qÐ ¨Íd? r{ Ë« W?FÝu? W¹dDIÐ w U?? ? UD«Ë U?? ?OMÞu?« qUJ?²Ð ¨U?? ?Nðb?? ?ŠË wM?G¹ Ÿu?M²U?? ? ¨W?? ?_« s v½œ_« Áb??×Ð √b??³¹ sU?C? ²«Ë W?O?Ðd?F« W??F?U??'« jO?AM?ð ‰ö?š Ϋœb?A ¨W?OÝU?O? « …bŠu« ÁU?&UÐ ¡U??N½≈ w u?¼ v½œ_« b??(« Ê« vKŽ qOJA²Ð ÎU³UD ¨WOÐdF« Uö)« ¡U?O? Š≈Ë wÐd??Ž wu? s√ fK?−? „d??²?A?*« wÐd?F?« ŸU?b« …b?¼U?F? ¨ÍœU?? ? B? ? ²? ? ? ô« qU?J²?« e¹e?? ? FðË W?? ? ?N? ? ? ?ł«u* W?¹—Ëd?? ? ?{ «u?D?? ? ? …ö?? ? ?ž W?? ? ?U?? ? ? ÐË U?¹b?? ? ?×? ? ? ²?« ÆWM¹UNB« 5³BF²*«

“«u?? ? Æœ 5?Łb?? ? ×? ? ?²? ? ? LK? ÂÒb? ? ? »d?F« oŠ vK?Ž Ϋb?R? wU? ?(« …b?? ?Šu« v« w?F? ? ?« w ŸËd?? ?A*« w „d?? ? ²? ? A*« q?L? ? F«Ë q?UJ?²«Ë vKŽ —UDš_«Ë U¹bײ« W?Nł«u oÐU?? ?« d¹“u« Àb?? ?% rŁ ÆW?? _« WU?Š „UM¼ Ê« È√d? ¨Z¼d …—U?AÐ ŸËd?A vKŽ w³?F?A« ŸUL?łù« s U??O?³? B?F?« s ÃËd?)«Ë …b??Šu« …e?łU??Ž W?LE½√ U?N?KÐU?Ið ¨W?I? O?C« ·u?? ? )« …d?? ? ?O? ? ?Ý√Ë U?? ? N? ? ? ²¹d?DI?Ð ö?šb??²« ÂU?√ …œ«—ù« W??H?O? F?{Ë U¹ôu« Ê« v« ΫdO?A ¨WO?ł—U)« qO?z«d??Ý«Ë W?? O? ?d?? O? ?_« …b?? ×? ?²*« UN²?OL¼√ ULN«—œù …b?Šu« U²Ð—UŠ ULN?²MLO¼ q³I²? vKŽ U¼dDšË ¨W?? O?Ðd?? F« W?? I?DM*«Ë r?U?? F« v?KŽ ÎöC ¨W¹dDI« UO?³BF« Uð—UŁQ q?³? ? ? ? s? X?Ý—u?? ? ? ? ¡U?D?š√ s?Ž ƉU?? B? ?H½ô« v?« Èœ√ U?? i?F? ?³« WËU?I*« ŸËdA0 p L?²« Ê« b√Ë wMF¹ ‚«d?F«Ë 5D ?KË ÊUM³ w ¨…b??Šu« ŸËd??A? w ÎU? b?? wC*« w UMIŠ sŽ l«bð ô WËUI*« Ê_ U/≈Ë ¨V ×? ‰öI²?Ýô«Ë W¹d(« Æ…bŠu« u×½ UMI¹dÞ oAð oÐU? « VzUM« Ê—U? ¨t?²N?ł s l «u?« 5Ð w½U?? ²? ?O? ?Ž s¹b?« ¡U?? NÐ b*« ‰ö?? ? š W?? ? _« ‰U?? ? ŠË s?¼«d« Êd?? I?« UMO?? ? ? L? ?š w wu?? ?I« ·b?¼ ô Ê« v?« ÎU? ? ? ?²? ? ? ? ô ¨w{U?*« ôË b??ÒŠuð …œU??O? ôË Âu??O« lL??−¹ bzU « ULMOÐ ¨UNuŠ wI²K½ WOC ·u?Q*« s?Ž Xłd?? ? ?š ôU?? ? ?−? ? ? Ý szU?G{Ë b?I?Š UÐUDšË ‰u³?I*«Ë ¨W?? ?O? ? HzU?ÞË W?? ?O? ?³?¼c?? ? n «u?? ?Ë d9R?*« v« d?JA?UÐ ÎU? ? ?N? ? ?łu?? ? ²? ? ? Èd?? c« Ác?¼ tzU?? O? ?Šù w?³? ?F? ?A« ÆWOÐËdF« W¹ËbŠu« Ëd?OÐ œU?%« fO?z— ¨t?²?N?ł s XH ÊU?L¦?Ž bU?š aOA« W?«dJ« d?UM«b?³?Ž ‰U??L?ł bzU?I« Ê« v« …b?Šu« rO¼UH? ÃUC½≈ vKŽ qL?Ž r¼√ Ê« ÎU?MÒO? ?³? ¨U?? N? ?²? ?U?? IŁ d?? A½Ë W?? OÐd?? F« …b?? Šu« ÂU?? O? «“U?? $≈ Èu ÂbIðË —UL?F²Ýô« Èu lł«dð ‰Ëb« ÎU? ?³UDË ¨w?Ðd??F« —d??×? ?²« U? w sU??C?²« ¡U?O?ŠSÐ W??OÐd?F« vK?Ž »d?? ?(« s rK?F? ? ²«Ë U?? ?NM?OÐ —U??O?²« …œU?? ÊU??L?¦? Ž VUÞË Æ…e??ž ÊU?M? ³? w?? w?ÐËd?? ? ? ? ? ? ?F? « w?M? Þu?« wMÞu« Z?NMUÐ rN½U1≈ W??L?łd??²Ð n u?*« b?? ?O? ? Šu?ð d?? ?³? ? Ž wÐËd?? ? F« `U?? B*« sŽ wK?? ²«Ë wÝU??O? ? « W?? d?? F? ?L?K Ϋœ«b?? F? ?²? ?Ý« W?¹u?? ¾? ?H« d9R*« UÒO?ŠË ¨W¹dOB*« WOÐU?²½ô« ÆöOðUý ‰UL t Oz—Ë w³FA« Õö?? ? ?ù« l?L? ? ? & f?O?z— U?? ? ?√ Ê« `{ËQ ‚uŽ«b« bU?š ÂbI²«Ë ¨…b?? ? Šu« ÊËœ —U?¼œ“« ôË Âb?? ? Ið ô W¹Ëb??Šu?« WÐd??−? ²« v?« Ϋd??O? A? œU?%«Ë ¨„—U?L? Ð b¹ v?KŽ W?O½U*_« Ê« v« XHË ÆW?O?d?O?_« U¹ôu« s? …b?? ? ? Šu?U?Ð v?Ë√ r?¼ »d?? ? ? F?« W??d?²? A*« q«u??F« qF??HÐ r¼d?O? ž ÂUL?²¼ô« v« UŽœË ¨r?NFL?& w²«

WOŽuð U½öŽ≈

«e²«Ë ¡UL²½« WMÞ«u*« ∫sÞ«u*« wš√ WÝ—UL*UÐ p«e²«Ë ¨qLFUÐ „¡UL²½« rłdð oK)«Ë WKUF*« s ×Ð ULNMÒBŠË fKЫdÞ W¹bKÐ


WOÐdðË W UIŁ

∂≤ WM « ≠ ∂π∑± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ ‰Ë_« lOЗ π tO o«u*« ≠ ≤∞∞π —«–¬ ∂ WFL'«

°ÆÆÆ¡U*U ^VÔ(« `³B¹ 5Š ¨å¡UA½ù«ò d¹d% fOz— bO « ÊU w²« WM¹b*« Ác¼ UM U³$√ ¨a¹—U²« W?ŠUÝ w ÊUHOÝ VF bU?š ÍbO?Ý ÂUI? —ËeO? ¨ŸU²? ¡«dAÐ Òr¼ U?LK U¼bB?I¹ Íb«Ë w{— ¨Áb ł wÐdŽ bzU rEŽ√ U?NO ‰e½√ w²« hLŠ WM¹b w Æ¡«uł_« úË ¡U{√ hLŠ »«dð Ê√ V−Ž sË U¼«dŁ ÁdLG¹ Ê√ U?NЫdð s qF?ý√ ¨W?O?U?A?« …d?{U?(« pKð w d?š¬ nO?Ý l*Ë Âö? «b³?Ž® ‘UŽ ¨ÍbU?)« `²H« p– sŽ qI¹ ô ÎU?O*UŽ ÎU?ײ? ¨b??Ou« sÐ bU??š s“ sŽ Ϋd??O? ¦? b?F? ³¹ ô s“ w ©ÊU??³? ž— sЫ Í—œ√ ô ÆÆt²? uAF —b? w tHOÝ b?Lž√ 5Š t³Š W?B XŽ«–Ë u ”UM« lLÝ bI ¨W*Uþ dE½ WNłË s ÊUHO « b×Ò²¹ «–U* sÐ b?U?? š nO?? Ý ÂËU?? I¹ ÊU?? q?¼ ÆÆÎU? ?OK¼U?? ł —b?? N¹ ©Òs?'« p¹œ® V²??√ 5Š U?L¼—U??O?²? š« w `ÒM−? d??O?ž ÎôËR??Ý sú? Æøb??Ou« pÐ œ—√ UË pÝÒb? √ w½√ oŁ ∫bUš ÍbO?Ý U¹Ë ÆÆWId*« w²U?I bÐ ô ÆÆW?OMŁË W¹d?ŽUý —œU?G¹ r d?ŽUý Ÿ«—– p²?³?×√ 5Š «Î¡u?Ý s Íc« w½U ½ô« a¹—U?²« qLJO s¹œUC² 5×?¹d{ ¡öŽ≈ s vKŽ nO? « d??I?²? ¹ s ÍbÐ_« „b?−0 ÎU?L? ? Ë ÆƉU?L?J« mK³¹ ÆÆå¡UA½ù«ò bOÝ U¹ ΫdJýË ÆÆÆÎUHOHŽ ÷—_« ≤∞∞πØ≤Ø≤μ hLŠ wF «d« rOKÝ ¿¿¿

s q?OK?I? ? Ò²«Ë q?O? ? ×MÒ²?« w Ïm?UÐ ÂU?? ? ?F?D?« q³?? ? ? ÔtÔÐd?? ? ? A? ? ? ÆÊ“u?« Ôb? ŽU? ¹ ¨ U??³?łÓu« 5?ÐË 5²?ŽU?? Ð jO?³¦?ðË l³]A« e?d? eO?H?% vKŽ W?KB?? ? ? ³?« w ÂU?? ? ? F?Þù« e?? ? ?d?? ? ? =fŠ o?¹dÞ s?Ž W?? ?OzU?? ?O? ? ? ? O? ? Ò « ≠ Ôe=HÓ×Ô¹ Íc«Ë ¨…Ób?FÓ*« w ¡ö²ô« l Wuu WÒO³BŽ U¹öš ≠ Á—ËbÐ Ôb?ŽU ?¹Ë ÆÁöŽ√ s¹—u?c*« s¹e?d*« Êu¼^b« WЫ–≈ v?KŽ ≠ ÎU?C¹√ ≠ Ôt?ÔÐd?ý pc??Ë Ær? ? '« ×U??š U?? N? ŠdÞË Âu?? ?L? ? ?^ « Õd?Þ …œU¹“ vK?Ž qL?? ? F¹ s? hK?? ? ? ?Ò²?« v?K?ŽË ¨WÒ¹b?? ? ? ?³J?« —«—œ≈ o¹dÞ sŽ W?U??Ò «  ö?C?H« d¹dײ« “U?Nł d³Ž U?NŠdÞË ‰u³« Æ©vKJ«® Â]b? ?Ið U?? =q? Ó‚u?? ¡U*« »Úd? ?ÔAË ÓWK?²? ? tðœU¹“ w U?? N? ?Ô ? ?LK?½ Ôbz«u?? Ôj=A?MÔ¹ U?? ¨Ê«d?? B?*« w qz«u?? ? « v« ÍœR¹Ë ¨t?O? W?O?B?ÒKI?Ò²« ÓW?Oü« v?«Ë ¨W?? ? Žd?? ? Ð ö?? ? C? ? ?H?« œdÞ w tKF?łË ¨Êuu?I?« W?d?Š rOEMð W?ÐU?? ? ? ? ù« s? sÓQ?? ? ? ? ÓË W?¹U?? ? ? ? Ë Êuu?? I« ÷«d?? ŽQÐ Ë« ¨„U?? ? ?ùUÐ Æw ??HM« jG??CK V=³? Ó Ô*« d=ðu??Ó²Ô*« w ÎU? L?N? Îö? U?Ž Ôd? ³? ²?F?Ô¹ t½√ U?L? d?³? Ž WÓMÞdÚ ?Ó Ô*« œ«u*« s h?^K?²« ÌW? ?Žd?? ?Ð Ê«d?? B*« s U?? ?N? ?ł«d?? š≈ ¡U?*« U?? ? O? ? ?L? ? ? l ΫœÚd?ÓÞ VÝU?M²?ð ÆWËUM²Ô*« »d??Ôý s ÚÍd?? ¦J²K? ∫b??FÐË ¨ÆÆÆÆ W? N? łu« vKŽ ≠ ¡U*« ≠ …U??O? (« =d? Ý Ôt½S?? ? ¨=VD«  U?½U?? OÐ w? W?? ²ÐU?? ?Ò¦« U?L ÎU?U9 ¨b? ?'« …—UCM? ωU−? Âu?? −M«Ë Âö?? Š_UÐ Ôo=K?F? ²?Ô*« ^VÔ(« ¨fHÒM« Èu?×?H ωU?−? ¨fL?A«Ë =œÔu« ¡ULM ÏW?×O? Ë ÏW³?Bš Ï÷—√Ë ÂU?? ½_« Y?FÐË ¨5L?? ?ÝU?? O« …œôËË Ôb«u?? ²? O? ¨È—U?? ×? ]B« Ó‚u?? Ëb?? Fð ¨WM¹e(« —UH?I« w ÔlOÐÒd«Ë ÔdO)« w ÔÊu?? e¹Òe«Ë ÔÊU?? KO?? ³« Ëb?? A¹Ë U??N*« Êu??O? ÔF? ¨ «d?U??;« ŸU??I? ³« U?2 h]K??Ô*« ÈbÒM?UÐ Ô‚d?? ? ? ³ð w?¼Ë v« ÁÓ¡U??L?²½«Ë ÔÁÓ¡U??I½Ë ÔÁÓu?H? Ôd=JFÔ¹ ôË ¨ÆÆÆÆ Æ°qO?? ? ³? ? ? K?] « ≠ «d?? ? H« ¡U0 ÔW?½u?? ? −? ? ?F*« U?? ? N? ? ?Ò²?¹√ ≠ w ?Mð Íc?« Ón? u?*« p?– ¨≠ ¡U?? ? ? ?L? ? ? ? ? ?« d?N?ý s ÌdÞU? ÌqO?√ Ó «– UMÓF?ÓL?ł w? Óq?]K?N?ð ÎU?Ò¹u?K?ÔŽ Ϋd?¹b?? ? ? ? ?I?𠨓u?ÒK?« ÌÕÚuÓÐ ÓW? ŠuË ¨Ìd? ÚF?ý ÓW? ×? ? Ô UMÚO? Ó³K wð«d??Ó³?ÓŽ s? Ú —UÞ ÌWK³??ÔI? ¨ÌXU?? –«–Òd?UÐ W? ? ? ³? ? ? ?ÒC? ? ? ?Ô*« „UM?LÔ¹ v?« dD?*« X% UM? d?? ²? ? « rŁ ª¡U?ÒM(«Ë =V?Ô(UÐ Ôr?K?×½Ë ¨‰U?? ? ? ü« s? ^VF?½ —Ëb?? w w?IK²?? ?ð ÌWÓMÓQ?ÐË ¨¡U*«Ë ¨Ó5¦?ÐU?? F« Ó—Ëd?? ý rN?? O? ?IÓðË ¨”U?M« ÎU?O?Uð ¨ÔÂU?L? G« vÒK−?²?¹ U?L? ¨ÎU? U9 UN?OL% w²« ÓqOð«d?Ò²« ÷—_« ‚u Æ°°¡«u)«Ë »Úb'« s UNOKŽ ÚsÓË ¿¿¿

hLŠ w²³O³Š w wu?C? o³?ýË ÎU?C¹√ ‰u? √ ≠ Á¬ ≠ ÍœUMŽË wH?G?ý w d?H?ž√ ÆøhLŠ U¹ UL¼¡UHš≈ 5FOD² ð √ ÆÆ5¹—«u² 5׳ý ‚UMŽ Ë« Ê«b??AM¹ …—UðË ¨w? ÊU? ? L? N¹Ë ÎU½d?? d??A? Ž WŁöŁ ÊU??H? ×? ²K¹ U¹ V−Ž sË ¨w¼UM?²ö« ¡UCH?UÐ qB²*« ¡UC?H« w ÊUOÒKB¹ …œ«—ô« ‚U?? L? ?Ž√ s? w½«—u½ n?O? ? Ð U?? L?¼b?? Š√ nŠe¹ Ê« h?L? ?Š ÆÆÆbUš ÍbOÝ ∫tI¹dÐ Âb²Š« 5Š pK¼√ Œd ¨WFýU)« v« dEM« sœ√ ¨w½«uł—_« o_« dŽUý uN ¨dšü« `³A« U√ ‚U?√Ë ÆÆU?L¼—u?²? s ÎU?I?b?²? d?L?N½« ¨s¹Ëö?×? 5MO?Ž Ëd?³?ł ¨w?z«b?? ? H« o?A? ? ?F?UÐ V?ÒC? ? ?<« t?? ? ?H? ? ?O? ? ?Ý r?NE?I¹√ 5?Š pK?¼√ øtDzUŠ dO?ž vKŽ Ê–R*« UN¹√ X½√ ÚsÓ ∫ÊuLK×¹ r¼Ë «uEIO?²ÝU Z¼Ë s oQ²¹Ë ÎUœ dDI¹ g¹dÐ ÊuײK*« ‰eG« …dÓ×ÓÝ rNÐUł√Ë ÆÒs'« p¹œ t½≈ ∫¡«d×B« rUF« «c?¼ w Ϋœ«b²«Ë ÎU?ײ? Òs'«Ë f½ù« ÊUÐËUM²¹ ÊU×?³ý Âd√ U ÆÆ»«d× tMŽ V−?²×¹ ô »«d× v« ÁƒUMÐ√ wKB¹ Íc« nŠe?¹ ¨tK« ·u?? ?O? ?Ý s? ÏnO?? Ý t?? ?ŽUM? ‚Òe1 lÒM?I*« ÊuJ?« «c¼ ÃUN²Ðô« W?LK WOÐdF« X½U «–U* ÆÆÒiO?³ð Ë« ÒdL% WŽU?Fý WLKJÐ —u?? ²? ?H 5?I? ?ýU?? F« nO?? ?« Òb? ?×Ð 5I?ÞUM« uJ?K w l?z«c« Æø5F« p{—√ vKŽ 5LOI*« Ê« V Š√Ë hLŠ U¹ „d_ V−Ž√ w½S nO « œÒdł ‰UL'« U¼b³F² ¹ Ê√ XOAš «–« …bÐUF« W_« r¼ ÆÆÎUC¹√ wÐ ÒZ U??LK U??L? NÐ nOÞÔ√ ¨ÊU??Šd?³?¹ ô ÊU?L? O? I? Êö??ł— Ê«c¼ XL?? s? Òw≈ ÊUŁÒb? ×? ²¹ ¨Òs?'« W??G Ë« f½ù« W??G v?« ‚u??A« VÒKI?²*« d¼b« tO½U? ½√ U w Ê«d?c¹ ÆÆ…—U³?Ž 5½— s Ë« …—U?−Š iOÐ_« d?? ×? ³« d??{«u??Š v?« W??OÐd??F?« …d¹e??'« s t??²?KŠ— w w rNU?Š— «uDŠ ÆƉU?L?ł ¡U?ž—Ë ¡U? ½Ë ‰U?ł— ÂU?O?Ð ¨jÝu?²*« ÆÆrÒNb*« ‚uAUÐ …QÒ³?F*« rN½«bÐ√ dI²Ý« qN? ¨hLŠ U¹ pÐUŠ— ÆÆÎUL »ÒcN¹Ë ÎUœ dDI¹ ‚uA« «c¼ »dž√ U w Ê–P*« X?ŽdÐ ¨¡«d? ÊËœ ¡«d??×? B« ”Ëd??Ž hL?Š U?¹ XMË qOÞ√Ë Ê–P*« Ác¼ QÒO?Hð√ w½S ¨qOKþ qþ v« qOM« œU? ł√ qI½ qOK« W??LKþ w Òd?L?% «–U?* ∫U?NQ?Ý√ …—UðË ¨U??NKO?U?¦? Ž v« dEM« 5½–R*UÐ ‚u??A« VF qN?? ÆÆÊuJ« „d?% U?L?K U?Nz«bMÐ d??N?&Ë ÂUO)« ÊułUM¹Ë QLþ s ÊuH?²N¹ rN ÆÆ¡«d×B« pKð ‚U¬ v« ·d?AMÝ UM½√ ∫Êu?³?O−¹ «u?½UJ 5½–R*« ¡ôR¼ XQ?Ý rË ¨ÚtÓÓË s ÆÆW?? ? ?O¼ö?« ¡«d?? ? ×? ? ? B?K t?ÐQ½ ôË W?? ? ?ÒdJ?*« W?JË …—Òu?M*« W?M¹b?*« ÆÆUNFÐ«Ë“Ë UNMOÞUOAÐ Ëb³O? ¨p½–P vKŽ√ s ¡«d×B« 5³?dð hLŠ U¹ X½√ «cJ¼ ¡«d×?B« ÕË— s Àb?ײ¹ nO?Ý tŽbÐ√ Íc« o¼U?A« ¡UM³« p s uK²?¹ ÆÆb?Ou« sÐ bU??š nO?Ý „d?N? Ý√ r ÆÆqO?MUÐ W?KKJ*« U?LK tK« d?]³?Ë s¬ «–« Òô≈ w½U? ½ô« b ?'UÐ Q?³?F¹ ô ÆÆtK« U¹¬ ÆÕU³ ‚dý√ Ë« r$ l* s dðË v« XÚ¹Ë√ ULK ‰ËR dOž ÎUIAŽ hLŠ U¹ w ÍdHž√ t½√ V ?×¹ 5Š t? ?H½ ¡d*« rKE¹ b?I? ¨„d?ŽU?ý Ë« „bzU? —UðË√ Æø…bŠ«Ë WG UL¼ q¼ ÆÆÁ¬ ¨ÒV(« Ë« nO « WG U¹UHÐ jO×Ô¹ ÆÆødLŠ_« ÊuK« s dLŁ√Ë bzUI« WK½ XKŽ «–ULK ÆÆødLŠ_« ÊuK« s dLŁ√Ë dŽUA« WK½ XKŽ «–U*Ë ÊU ½ô« u¼ U ∫w H½ ‰QÝQ? ¨ÕœU nOÝË #U nOÝ pMJ ¹ ÆÆøs¹c¼ 5Ð s fLAUРΫb?×Ò² ÊU t½_ ¨t?HOÝ ‚—U?H¹ 5Š bzUI« wJ³¹ ÆÆfLA« tMŽ VOG² nO « tMŽ VOG¹ ¨t½UF* ÆÆøwIOI(« ÒV(« WG w¼ UL w t??H?O?Ý „d??ŽU?ý b??L?ž√ b?I? ¨¡«d? ÊËœ fL??A« W?G U??N½≈ ÆÆfLý tO XÐdž 5Š ¨tHOÝ oD½ ÆÆt² uAF b ł Æs'« WG sË f½ù« WG s ÊUFLK¹ hLŠ U¹ ÊUHOÝ wF «d« rOKÝ

s UMKF?łË ÆÆÆò ∫¡UO³?½_« …—uÝ w …ËöŠ 5ÐË Æ°åÆÆÆÒwŠ Ì¡wý ]q ¡U*« W?? LJ?ŠË ¨¡U*« ¡UD?ŽË ¨t?? O? ?³? ?A? ?²« ¨…U?? O? ?(«Ë ÊU?? ½ô«Ë ÊuJ?« oU?? š Ϋd?? {U?? Š t?? O? ? ÓX?M >qÓ& w? ÔXЖ ÔÁb¹—√ U? ∫ÚXFÐUðË ¨ÆÆÆÆ°°¡U*U? ÓwF? w?? M? ?ðd??J? ?Ý√ Íc?? « ÓX? ?½√Ë ≠ Óp? M? ? wM?ÓH? ? ×? ?Ú²?Ôð Ê√ ≠ ÓpÒ³? ? ÔŠË Ó„b? ? ÚłÓuÐ ‚«d?? Òd?« Ó„«– sŽ d??¦? ?√ —U??³? ?šùUÐ W¹uCF« UMðU?łUŠ ¡UC w ÁdŁ√Ë VO?? ³Þ s? ÔXF?? L? Ý b?? I? ? ¨°t?? O« …—Ëd?{ sŽ ¨ÂU¹√ W?FЗ√ q³? …d?ÝÔ_« ≠ UL?OÝôË ≠ ¡U?*« »dý s —U?¦ù« Óq³?? d? U??³« ÕU?? ³? B«  «d??²? ? w Ë√ ÌW? ? ŽU?? Ð —U?Dù« W? ? ³? ?łË ‰ËU?Mð Æ°ÆÆÆ—UNM« ‰öšË ¨5²ŽU Ð Ô¡U?? ? ? ^V?Ô(U?? ? ? ¨ÆÆÆÆp?OK?Ž ô ≠ U?¼^d? ? ? ÝË U?¼^d? ? ? Ý Ô¡U*«Ë ¨…U?? ? ? O? ? ? (« pO≈ ÔqI½QÝ ∫≠ lÐUð rŁ ≠ ¨°c¹cK« Ôt?Ô²½]Ëœ b? ÔXM ≠ ·^d?B?²Ð ≠ ÎU?ö? s ¡ö?? ? ^e?« b?? ?Š√ l? Ì—«u?? ? Š w ÔoŁ√Ë ÔÂd??²? Š√Ë ^qłÔ√ s¹c« ¡U??³Þ_« t?? ?O? ? ]qFË ªr?NzU?? ?I½Ë r?Nð«—b?? ?IÐ t?OKŽ 5Q? ?ð ÍcK ÎW?O?U?ý ÎWÐU?ł≈ wH?ÓG?Óý wKL?²Ú×?Ó²ÚË ªtMŽ 5¦?×?³ðË ¡U*« s?Ž wðU?? ? L?K ÚX?ł“U?? ? ÚÊ≈ pÐ U?? ? ?L?J ¨p?O?≈ w u?? ? ? ýË ¨wU?? ? ?O?¼Ô ]dÝ ÊS? ¨ÂuLÔN« s p^³?ÔŠ wM¹=dFÔ¹ W?O?IMð vK?Ž ÔqL?F¹ ≠ ¡U*« ≠ …U?O?(« d?³?Ž Âu?L?Ò « s t?²¹d?FðË r ?'« t?? O? ? Ôb? ?łuð Íc?« jÝu« b?¹b9 szU? Òq® UMO−?O²½_«Ë U?ÒOL?^ « U¹d?? ?O? ?²?J³U?? ? r ?? ?'« Ëe?? G?¹ ÒwŠ wM?M¹=u? ?IÔð U?? L? ?Ë ¨© U?? ?ÝËd?? O? ?H«Ë Í=u? ?ÓI?Ô¹ ¡U*« ÒÊS?? ¨„ÒœËË p ?? ?L? ?NÐ w t?u?? šœ ‰ö?? š s ÓW¹u?? ?C? ?F« ôË ¨ÆÆÆ ÆW??ÒO? ŽUM*« ÂU?? ?ł_« s?¹uJð pŠÚuÓÐ Óq?F? ÔW? OU??G« U??N?²¹√ w? Mð Íc?« ‚œU?? ? B« p?ö?? ? Ë V?OÒD?« ¨…—uD?Ý_U?? ÍœU?? Ó— s? wM¦?? F? ?³¹ ¨qO?? ?×? ? ²? ? ?*« ‚UMŽ ]b? ? Š Èu?? Q?? ? Ì «œôu?Ð Ó¡d?*« Ô`H?M?¹ ¨u?Ô¼ pc?? ? ? ?Ë ‰]b? ? ?F? ? Ô s? Ôb¹e¹ –≈ ¨Ì «d?ð«u?? ?²? ? ? v?« WK?«u« W?Ò¹u?? ? ?b?« W¹Ëd?? ? ?Ò²?« U¹ö?š ≠ l³DU?Ð ≠ U?NMË ¨U¹ö?)« Ôb¹e¹ w?U??²UÐË ¨w³??B? F« “U??N? '« U¹=cGÔ*«Ë 5− ?Ë_« W³ ½ Ôld¹Ë wU?? ?Fð v« ÍœR?¹ U?? U¹ö?? ?)« w U¹ö??)« Âb¼® »ö?? I? ²? Ýô« …d??OðË ©…b¹b??'« U?¹ö??)« ¡UMÐË W? ?d??N« ¨]w?œü« Ób? ? ? ? ? ? ? ? '« Ób? ? ? ?d?¹ «c?¼Ë WÒÐU??ý U¹ö??š ¡UMÐ ÓW?d?? Ôt? ×M1Ë “UN'« p– w U0 ¨tz«eł√ Òq w ¨ÓÊU??e« „«– w?Ó ÚMð ôË ÆÒw³?? B? F« ¨w²?? ? U?? ? ? ? ?ł p^³? ? ?ÔŠ Ód? ? ÓN? ? ? ÂÓ u¹ Æ°w½“Ë s hI½√Ë wMK×½Q ÏdŁ√ t? ¨‚U?? ? O? ? = ?« «c¼ w? Ô¡U*«Ë

ÊU?? ²ÒK?C? ? ? ÔÁU?MO?? ŽË U?? N ‰U?? ö? ¨¡U*U? X½√ ∫ «d?Ó³?ÓF«Ë o¹d?³UÐ =Í— sŽ Ϋb?? O? FÐ ¨Î«b??O? ?ŠË wMO??d?? ²ð V?O?ÐP?? ? ? ?A?« p?Kð s?ŽË ¨p?O?M?O? ? ? ? Ž p ?? L¼Ë pð«œd?? H? Ô s? WÐU?? ?MÔ*« vA??š√ w½S?? ªÈb?ÒM«Ë b¹—U??G? Ò²U?? w w?½u??H? ?Ôł Ó ö?? H½«Ë Ód? ×? ?B? ?Ò²« Æ°°ŸUOÒC« ÁUOð√Ë ·UH'« ÍËUN w ‚—U??G« U??N?²? L? ÓÂU??√Ë ¨ÆÆÆÆ q^O? ?? ?Ò²?« w ≠ U0Ô— ≠ t? ?²? ?ŠU?? ³? ?Ý —«u½_U?? ? b? ? ŽU?? ?ÒBÔ*« ¡U?? ?N? ? ²? ? ýô«Ë Ê«uł—_« ◊uOÐ …“ÒdDÔ*« WÒOKLÔ*« ·Ëd??ÔŠ Ó◊U?? I? ²« ÓlÐU?ð ¨Z ??H?M³«Ë UN²¹√ ∫U?N¹b¹ 5Ð UNÓžÚuÓË t?ŽUO²« ‚u?? ? ? Ë ¨wzU?? ? ? ł—√ w? ÔW? ? ? I?ÐU?? ? ?F?« w Ϋd?O? ¦? w d??G?²? ?ð ô ¨°wzö?ý√ Ô·d?E²?? ? ?Ý√ ô w?½S?? ? ? ¨p?²? ? ? L? ? ? ÎUFÓu?Ô ≠ ÎUu¹ ≠ s√ r?Ë ¨włUŠ_«  U1uN²Ð ôË ¨WÓIÞUMÓ*« hOU QÐ Æ°s¹–uFAÔ*«Ë …dÓ×] « ÂöJ« sŽ Ó·Ëe?ÔF« X¹√— ÚÊ≈ ¨ÆÆÆÆ ÎU²L tOŽÓœ ¨sJË ¨”QÐ ö ¨ÎUö =Íc??O? ³ÒM?« Áb? Ú uÓ Ð vU??F? ²?¹ ÎUÒ¹Ëd??šÔ√ uK?²¹ u¼Ë t?ÐUJ? ½« w Óq?žË√ U?? L?K Æ°5¾łö« ÓrŠöË d−H« bOýU½√ Ìd? =O? ×? Ô Ì”Ód? ÓÐ w?M¹b??ÒO? Ið ô ¨ÆÆÆÆ U??N? F? v? ½√ Ì…Ób? ÚL? Ôł v« w?½œu??I¹ ª°È—U×?]B«Ë fLA« u?×½ w³ł«Ë ¨UM?N¼ d? ? N? ? I?« œöÐ w? Ó u*« ÊS?? ? Ô·Óc? ?Ú Ô√ Ì…d??ÚO? ?ÓŠ s ¨…]d? Ón?√ ÔÊu¼√ …U?? O? ?(« 5Ð ÓŸU?? ?{ ÌqHD? ¨U?? N? ?O« Ì«Òu? ? ?ÓŠ —«ËÔœ w ¨b? ? ?ÚL? ? ÓF?« q²?? ? I«Ë ¨d??×? ³« Ô…¡Ëd??Ô t½uð√ w? ÚXÓb??F½« ÔW? ? U?? ? N? ? ý X?ÐU?? ?ž t?? ? O«u?? ? ÓŠ sË ÔW? √— Xýöð t?? u?? sË ¨W?? ÐU??O« q?¹b?? ? ? ? ? N?« ÔW?ÐËc?? ? ? ? ?ÔŽË —U?? ? ? ? ? O?Þ_« Æ°° U e Òe«Ë ]ô≈ w½uJð ö?? ¨»«d?^²U?? U½√ ¨ÆÆÆÆ Æ°°¡U*U ¨‚ÚdÓ³U? ÔtÚ²]A?ÓGÓð ÌWE( wË ¨ÆÆÆÆ V¹d?G?« t?I?Ô√ w U?N?öþ ÚXL?Ý—Ë ¨UU¹Ë UÒJŽ 5Ð vIÚK²Ý« ÌÕÓeÔ ”uI ¨l−??³U? ÔÁ«b?? w vA?Ë ÓœU??Ž rŁ s¹e(« d?NM« 5РΫdO?š√ ]rײ?Ú ÓO ¡U?×?O?H« 5ÐË ¨d??]bÔ*« åœ—U?³«ò w r?K?F?U?Ð ÌŸÓd? ? ? ? ? Ú²? ? ? ? ? Ô Ì÷U?0 …d?]½e?Ô*« U?? Ì…—Úb?Ý v?« ÌV ?Ó²?ÚMÔË ¨¡U?L?KF«Ë ΫbÚNÓý Ôd=DIÔðË ÔY?ÓFÚ³ð ≠ ÂuOK ≠ X«“ w¼Ë t?²?³? O?³?Š =wMO?Ž Êu?KРΡU?H?ýË å¡UMO*«ò ‚«uý√ 5Ð ÂU ½_U Ô`³ ð pKð w ªÆÆÆÆå¡«d?L? Ý wÐ√ò qOð«dðË s? ≠ v?? ?M? Ôð ô w?²?« ≠ W? E?×? K?« ¨UN?Ó²L? ÚXFD ¨dOD?Ó*« ÂuO« Ó„«– ¨Êu?L?OÒK« ÕËd?? t?N?łË w ÚXŠU?Ë ªÆÆÆ»U?]MÔF?«Ë d?? ? ?²? ? ? ?Ž]e« o?ÓQ?? ? ? q?Ð ∫XU Ë U??LÓÐÔ— ¨ÆÆÆw²?L? Ó„U??O?Ž√ U??LÒÐÔ— ≠ ÔÂö?? ?Š_« ÓpŽö?? ?{√ 5Ð ÚX?JÐU?? ?Að ÓpÔN? O? ³? Að w½]b? Óý ¨Ús?JË ¨ÔÂU¼Ë_«Ë vU?Fð ÔtÓu? Ô d?Òc?ð rŁ ¨¡U*UÐ ÒÍU¹≈

»uM'«Ë ‰ULA« 5Ð W ³²K*« WöF«Ë `U VOD«

UM³« ÂUù« sŽ dJ Ž aOA« WOŽ«b« …d{U× w VzUM?« dJ ?Ž b??O? Ý aO?A« Âb?? W?O? ö??Ýô« W?ŽU??L?'« s …u??ŽbÐ ÊU1ô« Õd w …d{U× 5LK *« Ê«u?šô« WŽULł sŽ ÍdB*« ÊU*d³« sŽ ÎUŁbײ UM³« s Š bONA« ÂUù« œUNA²Ý« W³ÝUM0 p–Ë ¨fKЫdÞ ‰u?Ýd?« WÒMÝ oO?³D?ð t?−?N½ w? b?L?²? Ž« t½√Ë U?N? ?Ý√ w²« …u??Žb« œb?& ¨—bG?« q¼√ b¹ vKŽ ÁœUN?A²?Ý« v²Š t?²³«Ë w²?« qŠ«d*« ÎUMO³? ¤bL?× …uŽb« dA?²½« vUFð tK« tłu WBU?)« …uŽb« Ác¼ Wd³Ð Ê« ÎU?×{u U¼b?L?²?Ž« w²« WO?Ðd²« W?Ou?L?ý vKŽ Ϋe?d? U?O½b« ¡Uł—√ w? WO?ö?Ýô« v« W¹d?JH«Ë W¹u??Žb«Ë W??O½U1ô« W??OÐd??²« s?L? ¨qO??'« ¡UMÐ w ÂU??ù« „—U?F? Ê«u?šù« U?Nöš s? ÷Uš w?²«Ë W¹œU?N'«Ë W?O?ÝU?O? « W?OÐd?²« ÆWO½uONB« UÐUBF« WNł«u w WdA WOuDÐ

‰ULA« w Õd *« wK¦2 WÐUIM …b¹bł W¹—«œ≈ W¾O¼ WÐU??IM« f?K−?? b?I? Ž rŁ ÆW??L? Š— ÎU? ?ŽU??L? ?²? ?ł« Ϋu??C? ?Ž ±≤ s n?R*« V²½«Ë ÎUMÝ ¡UC?Ž_« d³√ WÝUzdÐ ¡U??łË ¨…b¹b?'« W¹—«œô« W??¾?O? N« ∫wðü« qJA« vKŽ ZzU²M« t¹e½ ¨ÎU? ? ? O?z— wL??O? ?FM« q?Ðd??ýò b?? ³? Ž ¨fO?zdK ÎU? ?³zU½ s?¹b« d??L? ? ¨d?? ? ? ?K? ÎUM?O? ? ? ?√ 5?ÝU¹ d?? ? ? ?UM?« ÎUM?O? ? ?√ wU?? ? A?« sL?? ? Šd«b?? ? ³? ? ?Ž Ϋd¹b? Í—u U?F« ”U?O« ¨‚ËbMBK ÎU ?Oz— ‚“— ×uł ¨WUF« U? öFK U?MO?? ? Ý n?¹“u?? ? ł ¨Âö?? ? Žù« WM?−K? ¨W??L? Š— Í—u??š o?O? — Èb½ ¨W??L? Š— rOKÝË ¨V¹œ ÊUDKÝ ¨·«d— ÊU? ž Æås¹—UA² ¡UCŽ√ d¼uł

VOD)« Ê«Ëd wMOD K dŽUýË V¹œ√

W??O? u??L? F« W??O?F? L? '« b??I? Ž ¨‰U?LA« w Õd? *« wK¦2 WÐU?IM w ås?H« X?OÐò w? ÎU? ? ?ŽU?? ?L? ? ?²? ? ?ł« ÎôbÐ ¡UC?Ž√ W²Ý X³?²½«Ë ¨¡UMO*« ∫s q “U?Ë ¨rN²¹ôË W?ON?²M*« s d??L? ? t¹e½ ¨W??L? ?Š— UMO??Ý n?¹“u??ł ¨V?¹œ ÊUD?K?Ý ¨‚“— ×u?? ? ?ł ¨s¹b?« Í—u?? š o?O? ?— Èb½Ë d?¼u?? ł rO?KÝ

¨Íb?M?N« j?O? ? ? ? ;« ‰ËœË »d?? ? ? G?« q?Ыu?? ? ? ? ? ?²?« o?¹d?ÞË b?M? N?« o?¹d?Þ Y¹b?? ?(« d?? B? ? F« wË Æd?¹d?? («Ë …œU??*U??Ð v??M? ž ‚d?? ? ? ? ? ? ? ? ?A? « w??D? Ž√ «c?? NË åjH?M«ò W?? O? −? ?Oð«d?? ²? ?Ýô« gOF½Ë WIDM*« w Ÿ«dB« Âb²×¹ Æ…Òb? Š Ÿ«d??B« qŠ«d?? b??ý√ Âu??O« ÊU?G?_«Ë ‚«d?F«Ë 5?D K »Ëd?Š »d?? ? ?G?« 5?Ð Ÿ«d?? ? ?B?U?? ? ? ÆÊU?M³?Ë i UM²?«Ë ¨.b? w¹—Uð ‚d??A«Ë »d?G«Ë ÆÍd??ŠUMðË w ?Oz— U?L? NMOÐ t?? ? łË t ¨W?KL?? ? FU?? ? Í—U?? ?C? ? ?(« w?A? ? ? ŠË l?AÐ d?? ? ?š¬Ë Í—U?? ? ? C? ? ? Š W??B? I« qDÐ b??$Ë ÆÍ—U??L? F? ²? Ý« q²IUÐ rNÒð« Íc« bO?FÝ vHDB t?M Ãd?? ? š Íc?« r?Šd« v?« œU?? ? Ž 5Ð …d?ðu??²*« W?? ö?? F«Ë åÊ«œu?? «ò vK?Ž V×?? M?ð »uM'«Ë ‰U?? ?L? ?A« ÂU??I? ²?½≈ ÆsN??d??Ž ¡U?? M?Ð t??²? ö??Ž d¹U?G*« d?šü« s b?OF?Ý vHDB? rÒDŠ b?I? ¨ÎU?O? MłË ÎU¹b?? ?ł ÊU? Æ…√d« s d¦√ å‰U??L? ?A« v« …d?? −? N« r?Ýu??ò WÐU??²J« s W??O? Žu½ W??U?{≈ X?KJý b¹bł o√ vKŽ ÎUŠU?²H½«Ë …dUF*« œU??Cð vK?Ž ÍuDMð U??N?½u?? d¹U??G? w œU?? ? F?Ð_«Ë ôôb« œb?? ? F? ? ?²? ? ? ÂœU??I« b??O?F? Ý vH?DB? U?? ö??Ž ¨ U?? O½UD¹d?? ³« ¡U?? M?UÐ W??Ý«—b?K X³?? Ò³? ?Ý …dðu?? ²? ? W?? H? ?OMŽ W?? ö?? Ž Æ◊U³Šô« sNM b¹bFK t??²? U?? ≈ w `U?? V?ÒOD« ÊU?? l?O? ? ?I? ? ? B?« W?M¹b?? ? ? w? WK?¹uD?« ÷—_« v« ÎUËœ ΫœËbA? »U³C«Ë v«Ë W?? d??A*« U??N? ? L? ýË W??³? OD« Ê«œu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?« V??N? ¹ ‚—“_« q??O?M? « Æ¡ULM«Ë VB)«

¡UA½ù« WHO×B« v≈ WKÝd*« —uB« Ê√ v« XHKð nOý—√ w kH% qÐ UNÐU×√ v≈ œdð ô w UI¦« wL¼œ_« œuL× ed

Í“U−Š Íd¼“ bL× 5O½UM³K« »U²J« œU%« uCŽ

w ÎU? ¦¹b?ŠË Ϋb?¹b?ł ÎU? −?N?½ XKJý ÆUNMOUCË UNÐuKÝ√Ë UNKJý å‰U??L? A?« v« …d??−? N?« rÝu??ò ‰ULA« 5Ð WЗU?I0 UNHË sJ1 ÆUL?NMOÐ WIA« b?FÐ vKŽ »uM'«Ë ‰U?L?A« ∫Í—c?ł U?LNM?OÐ i UM²« tL?O¼UH?Ë tLO? t nK²? rUŽ w?¹—U?? ? ? ²« t?Ł«d?ðË t?? ? ?²? ? ? ?U?? ? ?I?ŁË t »u?M'« p?c?? ? ¨Í—U?? ? C? ? («Ë Í—UC?(« tŁ«dðË tLO¼U?HË tL?O U? ‚U?O? Ý w ×bM¹ U?L?N? ö?²?š«Ë qOzuL?ò wdO_« VðUJ« ÁU?LÝ√ å «—U?? ?C? ?Š Ÿ«d?? ?ò åÊu?? ?²? ? GM²?M¼ vD?Ž√ t??²?¹«Ë— w `U?? VÒO?D«Ë s?J? 1 ô ‚—«u?? ? ? ? ? ? ? v?K? Ž q?O? b?« 5Ð qB??Hð ¨U?N? ODð ôË U¼u??×? w ¨·ö²šô« q 5HK² 5*UŽ W?? U?? I? ?¦?«Ë W?? GK«Ë s?¹b«Ë dJ?H« ÆÊuK«Ë ‚dF«Ë »uM'«Ë ‰U?L?A« 5Ð W? ö?F«Ë WÐd?DC?? ? W?? ö?? ?Ž ¨rz«œ dðu?ð w dšü«Ë »uM'« sЫ 5?Ð WŽ—UB?² b¹ w …«—u?? ²« qL??Š Íc« d?¹U??G*« Íc« »d?? ?G?U?? Æb?¹ w U?? ?B? ? F«Ë s¹bL²«Ë —«u?½_« ‚dA« v« qLŠ t?? ?H?MŽ t?? ? ? ? H?½ X u?« w q?L? ? Š t ‚d??AU? ÆÁ¡ö??F?²? Ý«Ë tðuDÝË ÊU¹œ_« b??N? u?¼ ¨Èu??B? W??O? L¼√ w WKžu?*« «—U?C?(«Ë W¹ËU??L? « åU??O?I? OMO??òË åqÐUÐË —u??ý√ò ∫Âb??I« 6K?« ÷—√ W?? O? ? F? ?O? ? ³D« U?¹—u?? ÝË ÆU?NM W?Ýb?I*« 5D? KË q ?F«Ë vKŽ Ÿ«d?? ¨W??O? ³? O?KB« »Ëd??(«Ë UÝb?I*« vKŽ ¡öO?²Ýö W?IDM*« ÍœUB?² ôUÐ wM¹b« UNO? qš«b²¹ l uL? ¨w−Oð«d?²Ýô«Ë wÝU?O «Ë ¨t?²?O?L¼√ t WD¹d?)« vKŽ ‚d?A« …U?M Ë s?L? ? ?O?« w? »bM?*« »U?? ? ³? ? ? Æj?Ýu?? ? ? ²*« v?« W?Ыu?Ð f¹u?? ? ? ?« ‰Ëœ 5?Ð q?Ë …e?? ? ? ?L?¼ ‚d?? ? ? ?A?«Ë

Ê«b?? I? HÐ w?Ðd??F?« sÞu« l−?? ¨…d??U?F*« U?M²?U??IŁ ÊU??—√ s s— w d??O?³? qłd?U? Æ`U?? VÒOD« rÝu?? ?ò U?? ?NM?Ë …œb?? F? ? ²*« t?ðU¹«Ë— U¼d?A½ w²« å‰U?LA« v?« …d−?N« å—«u?? Šò WK?−? ? w m¹U?? o?O? ?uð »U?? Ò²? ? s W?? ³? ??½ U¼—b?? √ w?²« w Ëd?? O?Ð w WŁ«b?? (« ¡«d?? F? ?ýË ÊU?? Ë ÆÂd?? ?BM*« Êd?? I?« UMO?? ?²? ?Ý W¹«Ë— U??NK³?? —b??√ `?U? V?ÒOD« åœu??¹d?? ? ? ? ? ? ? òË ¨ås??¹e?« ”d?? ? ? ? ? ? ? ?Žò …d−N« rÝuò vI³ðË ÆåÁUý—bMÐòË U?? ? w r¼_« w?¼ å‰U?? ? L? ? A?« v« b??Ë Æ U??¹«Ë— s?? q??Š«d??« v??D? Ž√ å‰uJd??ò W¹d? w `U?? VÒOD« ÆÊ«œu?? « ‰U?L? ý ÈËd?? e?d?? w rŁ t?? ?²¹d?? w? t?? ²?u?? HÞ v?C? ?√ vC?√ YO?Š Âu?Þd?)« v« qI?²½« r?O?K?F? ? ? ? ²?« s? v?D?Ýu« W?K?Šd?*« U¼bFÐ qI²½≈ ÆU½bOÝ Íœ«Ë WÝ—b0 Ò-√ YO?Š U?{— aO?A« W?Ý—b? v« U?? ?O½U?D¹dÐ v?« d?? U?? ?Ý Æt?? ?L? ? OK?Fð s? ÃËe?ðË t?? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? Ý«—œ W?K?«u?* …d??O? ?L? Ý ∫U??NM? V$√Ë W??O½U?D¹dÐ WD?×? ? w qL?? ?Ž Æ…—U?? ?ÝË V?M¹“Ë ¨Ê«œu? « v« œU??Ž rŁ åwÝÆwÐÆwÐò Ϋd¹b?? ? qL?? ? ŽË dD v?« qI?? ? ²½«Ë Ϋ—U?A²? q?LŽ U?L Âö?Žù« …—«“u w åuJ ??O½Ë_«ò W?LEM?0 Âö?Žû …b?? ? ?Ž V?U?M w? VÒK?I?ðË f¹—U?Ð tMJ ¨Ê«bK³« s b¹bŽ v« dUÝË ÷—√ v« Á—U?? ?H? ?Ý√ s œu?? F?¹ ÊU?? tðU?¹«Ë— ÆbU?? ?)« q?OM«Ë f?L? ? A«

∑ ≠ œ—u« ‚—Ë vK

u½u?M « —u?? OÞ X?L? F?Þ√ U??L?ÒK ¨ÒÍb¹ ‰uIŠ s ¨„—œUOÐË puNÝ d–√ ‰«“ U?? pÒ³? Š e??³? š Ê√ ·d??Ž√Ë ¨Íœ«“ ÆÆÆWDMŠ U?Ò³Š w rO?IÔ wÒ½√Ë ÆpO²Š«—

∫YUŁ oBK

∫‰Ë√ oBK

vDÐ ÂÒb? I?²¹ c?O?ö??²« iFÐ ¨qC??_« u??×½ W??²ÐUŁ s?J W??¾? ODÐ «u??D? ?)« Ác??¼ w?? H? J? ð q?? ¼ Èd??ð ÆøwÝ«—b« rNUŽ –UI½ù

s …—d?J²*« W?? O? ?L?KF« ¡U?Dš_« ¨Âu¹ b?? FÐ ÎU? u¹ c?? O? ö??²« V?½U??ł nB« w? ÊËd??{U??Š rN½Q?Ð b??Rð qI?? ?F?« U?? √ ¨j?I? ? r¼œU?? ? ? ? łQÐ sU?? ? √ w ÊU?? ? ×ÐU?? ? ? ? ? fH?M«Ë ÆÈdš√

∫lЫ— oBK “ËU−²ð ô s¹c« cOö²« iFÐ Êu¼U?³?²¹ …d?AŽ W?FÐU? « r¼—U?L?Ž√ Ë« «—U??O? K W¹œU??O? I« r?Nð«—U??N0 »d?? ?ý Ë« 5šb?? ?²« w r?Nð—U?? ?N0 ÆÆƉu×J« w?²« —u?? ? ? NE?« d?? ? ? UM?Ž U?? ? ?N?½≈ ¨Âu?O?« U½œôË√ ‰u?I? Ž vKŽ dDO?? ð qË W??{U?¹d«Ë …¡«d??I« t?K« rŠ—Ë œU?Ž U? w²« W?OÐU?−¹ô« d?UMF« Æ°ÂuO« rUŽ w …bzUÝ

∫ÊUŁ oBK d??L? ²? ? *« »U??O? G« …d?¼Uþ √bÐ ¨W?? O? ?N? ?²M?*« ·u?? H? B?« c?? O? ?ö?? ² ¡U?OË√ ÊËUFð ÊËbÐ U¼b?ŠË …—«œô«Ë vKŽ ¡UCI« lOD²? ð ô cOö²« w ÊuA?OF¹ q¼_«Ë Æ…d¼UE« Ác¼ ·u??)« t??O? q²??×¹ ô d??š¬ rU??Ž Vð«d?*« œôË_« q³?? ? I? ? ²? ? ? ? ? v?KŽ Æ°°vË_«

åw UI¦« ÍbHB« edò w åvIOÝu wJ×½ uFðò

W¾ýUM« WOIOÝu*« W dH«

¨©¡UMž ≠ wðËd?OÐ vMžË —U²?Ož ’UÐ uO?łœUÐ ·«dý≈ X% ÊuЗb?²¹ r¼Ë rN*U?Ž oKš w r¼UÝ Íc« ¨—U?HŠ ÆdOGB« wIOÝu*« býU(« —uC?(UÐ qH(« eO9Ë W??U?? —U??L? Ž_« s? —u??N? L? ?'« s ·e?? Ž tKK?ðË Æ»U?? ³? A?« W??U?? šË wJ?O? ? ?ÝöJ?« v« “U?? ? '« s ŸÒu?M ÷Ëd?? ?Ž d?? ³? ? Ž p–Ë ¨Y?¹b?? (U?? ? »U??³? A?« s Êu??d??²? A? U?? N? Òb? Æ…cðUÝ_«Ë Ê≈ò ∫wKO??IÐ ‰u?I¹ ◊U??AM« sŽË 5?Ð —«u?? ? ?Š oK?š u¼ t?M ·b?? ? ?N?« «c¼ n¹d??FðË —u??N?L? '«Ë 5“U??F« W??O? ?I? O? ?Ýu?? ◊U?/√ vKŽ d?? O? š_« ·“U?Ž q dE½ W?N?łË s WHK²?? „«d?? ý≈Ë lO??−? ?Að v?« W??U?? {ôUÐ Æå—«u(« «c¼ w WÐUA« V¼«u*« ¿¿¿

e?? ?d?? ? ò Õd?? ? ? ? ·U?? ?C? ? ?²? ? Ý≈ ÎUOIOÝu ÎöHŠ åwUI¦« ÍbHB« w??J? ×? ½ u?? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ðò ∫Ê«u??M? Ž X??% W?Žu?L−? t?O? X—U?ý ¨åvIO?Ýu? W?M¹b?? ? ? s W?ÐU?? ? ?A« V?¼«u*« s? n?Ýu?¹ ·«d?? ? ? ? ý≈ X?% ¨f?K?Ыd?Þ Æ…—UIM «dOË wKOIÐ W?? ³? ?½ s WŁöŁ ÷d?? F« ÂÒb? ? »u?? ? I? ? F?¹ fK?ЫdÞ w 5?“U?? ? F« ‰œU??Ž ¨©pO??Ýö?? —U??²? O? ž® —b??O? Š w½U?Ëœ Õd? ¨©“U?ł —U²?O?ž® …—U?IM —u½ U?N?²I?O?I?AÐ WÐu?×B? ©u½U?OЮ W?? ? d?? ? v?« W?? ? U?? ? ?{≈ ¨©ÊU?? ? L? ? ?® W?²Ý s W?HR? W?¾ýU½ W?O?I?OÝu? ±≤ 5Ð r¼—U?? L? Ž√ ÕË«d??²ð ¡U?? C? Ž√ »U?ýË UO?² fL?š r¼Ë WMÝ ±∂Ë wKO?IÐ U½«œ ¨u?½U?OÐ ≠ wKO?IÐ r²?Ý—® ¨wzUÐdN —U²Ož ≠ w−DKÐ Íb½UÝË ≠ wUL? «dO ¨e?«—œ ≠ U1— w ½U½

—ULŽ_« nAJð VDA« `z«u “U³š »uIF¹ ≤∞∞π ◊U³ý ≤∑ WFL'« ≠ å¡UA½ù«ò ¿¿¿

—u² *« nA w —uAM*« vKŽ ·u? u« w ÎU?I?Òu? ÊU?Ë “U?³?š »u?I?F?¹ qO?e« U?NDI?²≈ ÂU¦K« nA? w rNÐU ½√ nAË r¼—UL?Ž√ dA½ w rNCF?Ð cšP ÎUIÐUÝ WOÐU²?½ô« `z«uK« X½U ÆX½d²½ô« d³Ž VDA« `z«u sŽ r²?¹ „UM¼Ë U¹b?K³« v« Ë« d?? OðU?? <« v« Ë« d?? U??<« v« q?Ýdð Ë« Êö?? q−??Ý r? — sŽ Íd??O¼U??L? '« Êö??Žô« r²?¹ ôË oO?? b??²« vKŽ U?ö ? …d?UF*« U?O?łuuMJ²« V³? ³? ¨Âu?O« U√ ÆÊU?²KŽ ÆU¼dOžË uO³« sz«ešË —«dÝ_«Ë UdÔ(« åÎU? ?O?ðU½d?? ²?½≈ò `z«uK?« d?? A½ w? QDš√ …—«“u?« Ê« wMF?¹ ô «c¼ Vž«d«Ë r²N?*« v« ‰uu«Ë ÊöŽô« w W?Žd « dB?Ž dB?FU å‚d?³?«ò jÐd?¹ Ê« q³?? ¨‚d?³« W??Žd? ?ÐË Àb?×¹ U?? W?d?F? w «b??−? ?²? *« s?Ž ÎôËe??F? p?d??²¹Ë X½d?? ²½ô« ◊uDš åb?? Žd«òË Æ «—uD²«Ë iFÐ ÷UF?²« v« …—Uýô« w “U³?š »uIF¹ qO?e« `$ bI d?A½ s U?L¼d?O?žË Õd? *«Ë sH« q¼√ s? ‰U?łd« iFÐË ¡U? M« …d??−? ý v« ‰u??šb«Ë ¨VO?? — Ë« VO?? ? Š ÊËœ ú*« vKŽ r¼—U??L? Ž√ ◊u?I?Ý b?FÐ ¡d?*« Ëb?³¹ YO?Š ‚«—Ë_« ◊u?I?Ý qB? q³?? WKzU?F« ÆVUI« d Ë ÁbŠË tIKš vUFð tÒЗ Ê√ WKzUF« ‚«—Ë√ Êö??H åe¼U?'« V?U?I«ò W??OÐU?? ²½ô« `z«uK?« d?A½ d?? ? b??I Ác¼ w 5³??šUM« œb?Ž ·d??F¹ Ê« ÍœU?F« Δ—U??IK `L?ÝË ÊU??²KŽË …dOIH« özUF« WOL¼√ U d¦Q d¦√ rKF¹ UÐË ÆpKð Ë« WKzUF« wÐU?²½ô« Ê«e?O*« w r¼Ë 5³?šUM« «d?A?FÐ ÒbFð w?²«Ë Wb?F*« Ϋ—uCŠË Îôu√ wŽÒbð w²«Ë œËb?;« œbF« «– özUF« s r¼√ ÆÎU¹dO¼ULł Ác¼ ‰u??Š Êu?OMH« œU??IM« U??N?žu??B¹ b? w²« U?JM« WKO??L?ł WKO?L?łË ¨5¹Òd?Ý «Ëœu?F¹ r s¹c« 5³?šU?M« s pKð Ë« W?×zö« rË w{U*« Êd?I« W¹«bÐ cM …œu?łu? X«“ U w²?« ¡UL?Ý_« w¼ b?Fð r ‰UŠ q vK?Ž w¼Ë …UË W?IOŁË ÂÒb?I¹ r Ϋb?Š√ Ê_ VDAð «–UË ÆsÞuK W“UM« …d−N« W−O²½ ÊUM³ w UNK ½ l …œułu øsÞu« sCŠ w X O w¼Ë …dOu« …dO¦J« ¡ULÝ_« sŽ ‰uI½ q³??I*« Ê«d¹e??Š w sC?²? ×? O?Ý Ëd??OÐ —UD Ê« ‰u??I« ` «–«Ë UÐU?²½« Íd& dNý q XO U?O ¨»U²½ö s¹bzU?F« s ΫœuË ÷—_« wU √ w …d?A²M*« WO½UM?³K« özUF« qLý lL?ł …œUŽù ¨«c Æq¹uÞ s“ cM œö³« w UN²?Ò³Š√ ÁułË Èdð Ê« lD² ð rË «uðQ?O qÐ ¨5Ðd?²?G?*« UÐU??²½ô …—Ëd?{ ö? ¨W¹d?³?)« XÒ×? «–≈ w²« r¼—U¹œ v?« s¹bzU?Ž «uKH?I¹Ë «u??³??²M¹Ë «ËÒb?G?²?¹Ë ÊUM³ v« ÆrNMC²% b?? X½U?? Ê≈Ë W?¾¹d??ł W??O?ö??Ž≈ …uDš V?DA« `z«u d??A½ Ê≈ WUš »U³A« ÁU³²½« XH w r¼U ð b UN½√ Òô≈ ¨iF³« X−Ž“√ WËb« 5Ð q?«u?²K? U/≈ jI?? W?ýœ—bK? fO X½d??²½ô« Ê« v« Æ—U¼œ“ô«Ë ÂbI²« s b¹e* bŠ«u« bK³« ¡UMÐ√ 5ÐË ¨sÞ«u*«Ë Uuð tK«b³Ž ÊUłÆœ toumaj@inco.com.lb


UL²ðË œUB²«

∂≤ WM « ≠ ∂π∑± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ ‰Ë_« lOЗ π tO o«u*« ≠ ≤∞∞π —«–¬ ∂ WFL'«

w½UM³K« œU%ô« ·«dý≈Ë åÍbHB« W ÝRò W¹UŽdÐ

W¹u²A« W¹uOÝü« WO³*Ë_« »UF_« w …bL²F åÂUMO u ò p¹U(« ‰ULłUNLEM¹ tOð«—UJUÐ …—Ëœ W³FK ÍuOÝü« œU%ô« fOzd ‰Ë√ ÎU³zU½ ’UÒBË XN?? ?łË w²« …u?? Žb?« vKŽ ¡U?MÐ bOËÆœ Í«—u?U « ÍœU½ fOz— v« w½«d¹ô« œU?%ô« q³? s ’U?ÒB? œU?? ?%ô« u¼Ë W?? ?OU?? ?²? ? I« Êu?MH?K l?O? ? ? ? ?L? ? ? ? ?' wL?? ? ? ? Ýd?« w?½«d?¹ô« ¨Ê«d¹≈ w? W?? O?U?? ?²? ?I?« U?? {U?¹d« «œU?%ô« lO?L?ł ¡U?G≈ - U?b?FÐ œU?? ? %ô« v« rN?? ? L? ? {Ë Èd?? ? š_« q³?? s X?N? łË …u??Žb«Ë ¨—u??c*« u?? ?C? ? ?ŽË w½«d?¹ô« œU?? ?%ô« f?Oz— w*U?? F« œU??%ö W?¹—«œô« W??¾? O? ?N« 5√Ë ¨u¼Ë w?Šu½ b??L? ?×? WPKA fOz— VzU½Ë w?½«d¹ô« œU?%ô« ÂU?Ž mMO ?uÐ pOJK ÍuO?Ýü« œU%ô« ÆÍbLŠ√ s ×Æœ AKF œU?? L? ?²? ?Ž« - ¨Èd?? š√ W?? N? ?ł s sL?? { ÎU? ?O? L? ?Ý— ÂUM?O? u?? W?? {U¹— W?¹u?? ? O? ? ?Ýü« W?? ? O? ? ?³*Ë_« »U?? ? F?_« ÂUM²?O?O? w ÂUI?²?Ý w²« W¹u?²?A« œU?%« qOJAð - Ê« bFÐ ÂU?F« «c¼ t??³? Að w?²« W??{U¹d« Ác??N? w*U??Ž pOJ« VOUÝ√ iFÐ dO³ bŠ v« w «ËË «“U?H?I« ¡«bð—U?Ð mMO? ?uÐ Ëb½«uJ¹U?²« w? Âb??²? *« —b?B« ¨ÎU? ?C¹√ e?? —u??H?« »uKÝ√ tÐ r?C¹Ë w??³?*Ë_« f??K?:« v??Ë√ b?? ? ? ? ? ? ? ? Ë W{U¹d« Ác¼ œUL²Ž« bFÐ ÍuOÝü« W¹u?O?Ýü« W?O?³*Ë_« »U?F_« sL?{ ¨U?? ? N Íu?? ? O? ? ?ݬ œU?? ?%« q?OJ?A? ? ?²Ð ÁcN wËb« œU?%ô« s nOKJ²ÐË fO?z— wŠu?½ b?? ? L? ? ; W?? ? {U?¹d« VzUM? t?²? H? BÐË w½«d¹ô« œU??%ô« ÂUMO?u?HK w*U?F« œU?%ô« fOzd Íu?O?ݬ œU%« fO?ÝQ?²Ð VOVINAM Ê«d??N?Þ w ŸU??L? ?²? ł« b?? I? ŽË U?? N VzU?½ —u?? C? ?×?ÐË p– oO?? ?I? ?×? ? ² ÂUŽ 5√Ë Íu?OÝü« fK:« fOz— W??O?F? L? ł b?I? Ž ¨wËb« œU??%ô« œU?? ?%ô« fO?? ?ÝQ?? ?²? W?? ?O? ? u?? ?L? ? Ž «œU?? %« ¡U??݃— l?L? ?ł Íu??O? ?Ýü« sŽ 5?K¦2Ë ÂU?MO?? u?? H?K W?? O?MÞË Ê«b?K? ³?« s? «œU?? ? ? ? ? ? %ô« i?F?Ð ¨bMK¹Uð ¨…—u?U?GMÝ ¨bMN« ∫W?OU?²« ¨Ê«d¹« ¨ÂUM²O?O ¨sLO« ¨ÊU²? ½UG√ Í—uC?×Ð ÊUM³Ë ‚«dF« ¨ÊU²? UÐ s W??O? uð vKŽ ¡U?MÐË ÎU? O?B? ? ý fK:« f?Oz— m½«u¼ —u?? ? Ëd?? ³« ÂUŽ 5√ pcË ÍuOÝü« w³*Ë_«

5Зb*«Ë ÂUJ(« l …—Ëb« w ÊËezUH« ÍuOÝü« œU%ô« ¡UCŽ√ l ©5LO« s w½U¦«® ’UB

∫wðüU ZzU²M« ¡UłË ¨s¹ezUH« ∫—u– æ ≠± ∫—U?? G? ? ≠ wU?? IðdР«e?? Š ¿ ≠≥ ¨d¹u?œ ¡U?NÐ ≠≤ ¨b?L?Š_« d?U?Ý ÆwKDÐdš b¹“ ≠± ∫5¾??ýU½ ≠ wU??IðdР«e??Š ¿ ≠≥ ¨Íd?²? ×u?ł ≠≤ ¨wKF« v?O?×¹ ÆdLŽ w«— f½√ ≠± ∫5¾?ýU½ ≠ ‚—“√ «e?Š ¿ d??L? Ž ≠≥ ¨iO?? ³? ‰öÐ ≠≤ ¨”—U?? Æd¼U{ —UAÐ ≠± ∫—U³ ≠ wUIðdР«eŠ ¿ rO J ≠≥ ¨ÊöÝ—√ d?LŽ ≠≤ ¨aO³Þ ÆWOU ≠± ∫—U?? ? ³? ? ? ≠ d?? ?H? ? ?√ «e?? ? Š ¿ e¹e?? ?F«b?? ³? ?Ž ≠≤ ¨…œU?¹“ vHD?B? ? ÆÍdB*« wKŽ ≠≥ ¨—uJÐ ≠± ∫5¾?? ýU½ ≠ d?? C? ?š√ «e?? Š ¿ ≠≥ ¨wL?¼œ√ d?? ÝU?¹ ≠≤ ¨d?? ?B½ —U?? ?U½ Æwdý_« ”«d ≠± ∫5?¾? ? ? ? ýU?½ ≠ w?ÒM?Р«e?? ? ? ?Š ¿ ¨÷uF? tOM¹— ≠≤ ¨ÊUOłu?Ý ‰UO½«œ Æ÷uF —UOÐ ≠≥ ∫ÀU½≈ æ ÊU?? O? ? ²? ? ?¹d?? ≠± ∫wÒM?Р«e?? Š ¿ bM?¼ ≠≥ ¨rO?? ?$ wK?O ≠≤ ¨ÊU?? ?O? ? œ Æ»dŽ

åÍb?? H? B?« W?? ? ?ÝR?? ò W¹U?? ŽdÐ rE?½ ¨w½U?M³?K« œU?? ? %ô« ·«d?? ?ý≈Ë w …—Ëœ p?¹U?? ?(« ‰U?? ? L? ? ?ł »—b*« p–Ë ¨t?Oð«—U ÍUJM?ýuJOJ« W³?F w?{U?¹d?« “U?J?O? ? ? ? ?U?? ? ? ? ? ÍœU?½ w? s ÎU? ³? ŽôË W?? ³? Žô ±≤± W??—U??A0 —u?C? ×Ð ¨fKЫdÞ w W¹b½√ W??²?Ý w?? w??{U?? ¹d??« ŸU??D? I? « o?? ? M? s¹b?« e??Ž åÍb?? H? ?B« W?? ? ÝR?? ò 5Зb*«Ë ÂUJ(« v« WU{≈ ¨œ«bŠ Æ…—Ëb« w 5—UA*« wU¼√Ë U?Nö??š vMŁ√ œ«b?( W?L?K b?FÐ »—b*« l d??L? ²? *« ÊËU??F?²?« vKŽ W?? ? ?ÝR?? ?ò Ê« v« XH? ¨p¹U?? (« U?? N? ?²¹U?? Ž— ‰ö?? š s? åÍb?? H? ?B« W?? ? O? ? {U?¹d« Z?«d?? ? ³«Ë W?DA?½ú f?O? ? ? ÝQ?ð v« ·b?? ? ? N?ð W?? ? ?Žu?M²?*« t?O d?u²ð jýU½ w{U¹— lL?²−? U ÝR*«Ë …¡uHJ« W¹dA³« œ—«u*« U¹—U?³*« dł ÆWKŽU?H« WO?{U¹d« ¨ÊUO?łuÝ fO?dÝ ∫ÂUJ(« …œU?OIÐ ¨g¹Ë—œ w?KŽ ¨p?¹U?? (« b?? ?L? ? ×? ? ¨b??O?³? Ž ÊËbKš ∫…U?C? I« rN½ËU??F¹ œU¹“ ¨rO¼«d?Ы Ê«“u?Ý ¨„uKÐ b??L?Š√ W?UÝ√ ¨włU½ »U¼u«b?³Ž ¨wJ¹u?ý ¨ÂU?? ²? )« wË Æ—u?JÐ tÞË p¹U?? (« vKŽ UO«b?O*«Ë ”ËRJ« l¹“uð -

¨U?N³KÞ W?Ý«—œ r²O?ÝË UN?²U?C²?Ý« W?O?³¹—bð «—Ëœ …b?Ž W?U? ≈ pc?Ë s¹œU%ô« l ÊËU?F²UÐ WO?LOJ%Ë - pc??Ë ¨wUM?²? O? O?H?«Ë wËb« WM−K ŸU?L?²?ł« b?I?Ž vKŽ ‚U?Hðô« …—Ëœ q³?? ÂUM²??O?O? w W¹c??O? HM²« qOJA² WœU?I« W¹uOÝü« »UF_« w²« W?O?L?OJ×?²?«Ë W?OMH« ÊU?−K« W¹u?? O? ?Ýü« …—Ëb« vK?Ž ·d??A? ?²? ?Ý œU?? ?%ô« l ÊËU?? F? ? ²U?Ð W?? œU?? ?I« ÆÎUOzb³ wËb« —u? ? O?Ëd?³« t?ÒłË ¨ÂU??²?)« wË w³*Ë_« fK:« f?Oz— VzU½ m½«u¼ W?M−?K« f?O?z— VzU?½Ë Íu?? ? ?O? ? ? Ýü« ÂU?Ž 5√Ë ¨W?O?UM²??O?O?H« W?O?³*Ë_« wUM?²? O? O? ?H«Ë wËb« s?¹œU??%ô« …u?? ? ?Žb« ¨ÍU?¼ Ê«œ u?? ? d?? ? ?²? ? ?ÝU?*« —u??C?×K? ’U?ÒB? b?OË —u??²? bK ÎU?OËœ Ϋd?O?³?š t²?H?BÐ ÂUM²?O?O? v« ¨W??O?U??²? I« U?? {U¹d« ‰U??−? ? w q¹b?? ? F?ðË oO?? ? M?²«Ë Y?ŠU?? ?³? ? ?²?K b?? ? ?łË Ê≈ W?? ? L?E½_«Ë 5?½«u?? ? I?« rOJײ«Ë V¹—b²« wð—Ëœ —uC(Ë wËb« œU??%ô« U??L?N? LEM?¹ 5²K« wUM²?O?O?H?« œU?%ô« l ÊËU?F?²UÐ ÆW{U¹d« ÁcN

¡UMO*« ≠ WO –uŁ—_« WOMÞu« W¹u½U¦« w WOKš«œ …—Ëœ

ÆÕö vMł ∫W³Žô qC√ ¿ ∫—u– ≠ WÒKÝ …d æ Æ"E” ”œU « nB« ∫‰Ë_« ¿ Æ"C” ”œU « nB« ∫w½U¦« ¿ Æ"D” ”œU « nB« ∫YU¦« ¿ ÆÒr'« .d ∫VŽô qC√ ¿ ¡U?? ?O? ? ?{ U¹—U?? ?³?*« vK?Ž ·d?? ?ý√ v?K? Ž e?z«u?? ? ? ? ? ? '« X?ŽÒ“ËË ÆÊu??D?½√ Æs¹ezUH«

w W?? ? O? ? {U¹d?« …dz«b?« XL?E½ ≠ W??O? ? –uŁ—_« W?O?MÞu« W¹u½U??¦« WM ?« »öD W??OKš«œ …—Ëœ ¨¡U?MO*« w wÝU?Ý_« rOKF²« s W?ÝœU « Âb?? ?I« …d?? ?Ë WK? « …d?? ? w²?? ?³? ? F XŠd?? ýË ÆÀU½ù«Ë —u??c?« w²??¾? ?H X¹œË√ …b?? O? ? « r? ? ?I« WËR?? ? ? ◊U?? ? ? AM?« «c?¼ ·«b¼√ t?K?«d?? ? ?B?½ oKÞ√ rŁ ¨W?O?{U¹d« ÕËd« W?O?LM² w½«œ q?O? ? e« ◊U?? ?A?M« ‰ËR?? ? ? ? w²?«Ë U¹—U?? ³*« q? K ?? w?J¹d?? Š ∫wU²« qJA« vKŽ UN−zU²½ ¡Uł ∫Âb …d æ Æ"D” ”œU « nB« ∫‰Ë_« ¿ Æ"E” ”œU « nB« ∫w½U¦« ¿ Æ"B” ”œU « nB« ∫YU¦« ¿ ÆwK²U uOK¹≈ ∫”—UŠ qC√ ¿ Æv OŽ Âd√ ∫l«b qC√ ¿

ÊU?Ou?ł ∫VF?K jÝË qC?√ ¿ ÆËd¹dŽ ÆdLM« œU¹“ ∫rłUN qC√ ¿ ÆwBL(« —u½ ∫VŽô qC√ ¿ Æ·dA —œU½ ∫…—Ëb« ·«Òb¼ ¿ ∫ÀU½≈ ≠ WKÝ …d æ Æ"E” ”œU « nB« ∫‰Ë_« ¿ Æ"A” ”œU « nB« ∫w½U¦« ¿ Æ"C” ”œU « nB« ∫YU¦« ¿

d?²ÝU?*« ÂUMOu?HK w*U?F« œU?%ô« w?¼ W?? ? O? ? ?u?? ? ²«Ë ÍU?¼ Ê«œ Êu?? ? i?FÐ `?O? ? ? ?ýd?ðË W?? ? ? O? ? ? L? ? ? ? ? ? ? ?²?Ð ‰Ëb« s W?O?{U¹d« U?OB??A« wL?? ? Ý— œU?? ?%« U?? ?N?¹b f?O w?²« w½«d?¹ô« œU?? %ô« ÂU?? ?I? ? ¨W?? ?³? ?F?K œU%ô« fOz— VzU½Ë t ?Oz— WHBÐ ’U?ÒB? Æœ `O?ýd?²Ð W?³? FK w*U?F« œU?? ? %ô« f?Ozd? ‰Ë√ V?zU½ e?? ? d?* o«u?? ? ¨ÂUM?O? ? u?? ? HK? Íu?? ?O? ? ?Ýü« W?¾O?N« ¡U?łË ŸUL?łôUÐ —uC?(« ÂUMOuHK ÍuOÝü« œU%ö UOKF« ASIAN VOVINAM FEDERATION -

q?JA?« vK?Ž w? ? ? ? O? ? ? ÝQ?? ? ?²?« AVF ∫wU²« ÎU? ? ? ? ? ?Oz— w?Šu½ b?? ? L? ? ?×? ? ? ≠ ± VzU½ ¨’U?B? b?OËÆœ ≠≤ ¨©Ê«d¹≈® V??zU?½ ≠≥ ¨©ÊU??M? ³?® f??O? zd?K? ‰Ë√ VzU½ ≠¥ ¨©ÂUM²OO® w½U¦« fOzd« ≠μ ¨©b?M?K?¹U?ð® Y??U?? ? ? ? ? ¦?« f?O?zd?« ≠∂ ¨©Ê«d¹«® d?? ? « 5?√ W?? O? ? L? ? ð Íb?L?Š√ s ?×?Æœ ‚ËbMB« 5√ Ê«b?K³?« s ¡U?? ? C? ? ?Ž_«Ë ¨©Ê«d?¹«® ¨…—u?? ? ?U?? ? ?G?M?Ý ¨bM?N« ∫W?? ? ? OU?? ? ?²?« Æ‚«dF«Ë Ê«d¹« ¨ÊU² ½UG√ s¹c« wL??Ýd« b??O?F? B« vKŽË w ?? O? ÝQ??²« ŸU?? L? ²? łô« «Ëd?? C? Š ∫r¼ ÂUMO?u?H?K Íu?O?Ýü« œU?%ö fO?z— VzU½ m½«u?¼ —u?? ? ?O? ?Ëd?? ³« d??A? √ ¨Íu??O? Ýü« w³?*Ë_« fK:« W?? ?O? ? ³?*Ë_« WM?−K« ÂU?? ? Ž 5√ Áœ«“ VzU½ —ËU??Ý U??{d«b??³? Ž ¨W??O½«d¹ô« m?M?A?¹U?J?¹œ√ ‰U?J?¹e?? ? ? ? O? ? ? ? ? f?O?z— d¹“Ë VzU½ ¨PEO mM?A¹«e?? ?O?½U?? ?ž—Ë√ 5√ ¨w½«d?¹ô« W?{U¹d?«Ë »U?³? A« ÂU?? ?Ž 5√Ë w*U?? ?F?« œU?? %ô« ÂU?? ?Ž Ê«œ u d²ÝU*« wUM²?OOH« œU%ô« 5ËR?? ? ? ? v?« W?? U?? ?{ôU?Ð ¨ÍU¼ ÂU? ÆÂö??Žô«Ë W?U??×?B«Ë s?¹d?š¬ s¹ezUH« W?¾MN²Ð 5OLÝd« lO?Lł Íc?? ? O? ? ?H?M²?« fK?:« W¹u?? ? C? ? ?F?Ð ÆÂUMOuHK ÍuOÝü« œU%ö W¹c?? ?O? ? H?M²?« WM−?K« b?? ?I? ? ŽË ‰Ë_« UNŽU?L²ł« ÍuO?Ýü« œU%ö …b?? FÐ ¡U?? łË ¨t?ð«– Âu?? O« d?? B? ?Ž ∫UNM ¨ «—dI WuD?Ð ‰Ë√ W?U?? ≈ vKŽ ‚U??Hðô« bMN?« X³KÞË ¨≤∞±∞ ÂU??Ž W?¹u??O? ݬ

ÆÆÆöO−³²« tÒ Ë rÒKFLK rÔ årKF*« bOŽ W³ÝUM*ò å…d¼Uþò wUMð ¨U½œöÐ w? rOKF²« U¹U?C?I lÒ³?²²? ÒÍ√ kŠöÔ¹ ¨U?Nð«– Òb?×Ð …œU*«Ë W?O½b?³?« W?OÐd?²« ”Ò—b? W?L?O? s ’U?I?²½ô« dÞÔ√ s d?O¦? Èb v²?Š qÐ ¨”UM« W?UŽ ◊U?ÝË√ w jI? fO ÆrN H½√ rOKF²« s¹b?? ?I? ?F« w U?½œöÐ U?? N? ?A? ? O? ?Fð w²?« U?? —U?? H*« »d?? ?ž√ sË ¨WH?Oþu« ÁcN Ãuu« ’d dB?×Mð U —bIÐ t½√ w¼ ¨s¹d?Oš_« X×?³?√ YO?×?Ð ¨U?N¼U?& hIMUÐ —u?F?A« «c¼ b?¹«e?²¹ U? —b?IÐ v« dEMUÐ UMÔ²Ó³ÓKÞ UN? ‚u²¹ w²« VUD*« s v½œ_« b(« qÒ¦9 v« dEMUÐ vKŽ_« b?(« X u« fH½ w qÒ¦9 U?L? ¨rNðUŠu?LÞ ”Ò—bÔ*« «c¼ W?LO XF?ł«dð «–ULK Æl? «uK W×O?×A« U?O½UJô« ÆøUMFL²− w s ”Ò—b*« U?N?OM−¹ w²« W?OKL?F«Ë W?O? ?HM« bz«u?H« Ê≈Ë U?L? ô t?²M?N? W?L?O? Ë W?O?L¼Q?Ð ŸUM²? ô«Ë W?OU??Ž W¹uMF? ÕËd?Ð œÒËe?²« w tð«– b??−¹ Ê« v« ”U? ?Šô« «c?¼ t?F?b¹ Y?O?×Ð ¨sL?¦?Ð —Òb?IÔð U2 ¨tÐ l²?L?² ?¹Ë qÐ ¨tO? b?N?²−¹Ë wL?OKF?²« ≠ ÍuÐd?²« qL?F« UÐu?F?B« s b?¹b?F« W?N?ł«u? vKŽ …—b?I« „ö?²?« s? tMÒJLÔ¹ ÕËdÐ qL?? F« w ≠ p– fJ?Ž ≠ ‚öD½ô« U??√ ÆÆÆt??{d??²? F?ð w²« v« ÍœR¹ U?? ÎU? ³U?ž t?½S? ¨WM?N*« —U?I? ²? Š« sË ¨…d? ?JM W¹uMF?? «bF½«Ë “«e¾Lýô«Ë Á«dù« s ŸuMÐ qLF« WË«eË «cK —UI²Š« j ?Ð√ W?? N? ?ł«u?? v?KŽ —œU?? d?? O? ? ž ”Ò—b*« qF?? ?−¹ U2 W?? ³? ? žd« ÆÆÆtI¹dÞ ÷d²Fð w²« UÐuFB« W?OU?Ž W¹uM?F? ÕËdÐ wÒK×?²« v« …u?Žb« ÊS? ¨W??O½UŁ W?N?ł s ‰u?I«Ë l «u« d?_« f¹dJð wM?Fð ô ¨rOKF?²« WMN? W?Ý—U2 w °wL?OKF²?« UMU−? w szU? u¼ U2 s ?Š√ ÊUJù« w fO t½√ s×½Ë ¨ÂU?O? s Š√ U?MÒUN0 Âu?I½ Ê« UMOKŽ ¨p?– s fJFUÐ qÐ UMŽU{Ë√ 5 ײРVUD½Ë r¼U ½ Ê« UMOKŽ UL ¨”˃d« uŽud UMO? ?MÔð Ê« V−¹ ô ‚u?I?(UÐ W?³?UD*U? ÆX u« fH½ w? W?OMN*« s qz«Ë_« s?¹—d??C? ²*« Ê√Ë W??U??š ¨ U??³? ł«uUÐ ÂU??O? ?I« W??O? L¼√ s t?O½U?F½ U?L?O? rN b¹ ô ¡U¹dÐ√ ‰U?HÞ√ r¼ UMðU?³?ł«uÐ UMö?š≈ 5¹u??²? *« s?¹c¼ 5Ð jK)« «c¼ ÒqF?Ë ÆW?OM?N?Ë W¹œU?? qU?A? wÒ½bð w tÐ ÊU?N?²? ¹ ô j ?IÐ r¼U?Ý b? ©‚u?I?(«Ë U?³?ł«u«® ∫Wu?? I? t¹b œU?? Ý YO??Š ¨”Ò—b?? LK ÍuÐd?? ²« ¡«œ_« Èu??²? ? ? Ë« U WÞU?ÝË ”UÝ√ vKŽ qL?F« Ë« ¨åÍbIM« q?ÐUI*« —ÚbIÐ q?LF«ò UL VÝUM*« dOž ÊUJ*« w VÝUM*« qłd« `³BO® åwÝUOÝ rŽœò w ‰u?? I½ ô v?²? Š U?? d?? A«Ë U?? ? ?ÝR*« iF?Ð w ‰U?? (« w¼ „uKÝ s¹dO¦J —Òd³¹ U2 ¨©UNłU²½ w? ÎUOK dNE¹ U UNM dO¦J« ÆqLF« w gG«Ë ÊËUN²« ÊËU?N?²«ò …d¼Uþ fO?Ið w²« «—Òd?³*« Ác¼ XU?Nð b?R¹ U? Ê≈Ë fH?½ wÒA? ?Hð u¼ ¨·d?? B?« ÍœU*« ”U?? O? ?I*U?Ð qL?? F« w åg?G«Ë 5OM?N*« iFÐ Èb …—u?DšË ÎôU??×? H? ²? Ý« d?? ¦? √ qJAÐË …d?¼UE« Ê« vKŽ Ò‰b?¹ U2 ¨W??OU??O? š U?C?¹u?F?ðË Vð«Ë— Êu??{U??I?²?¹ s¹c« W??OÐd??²« Ê« U??L? ¨‰U*U?Ð ”U?I?Ô¹ Ê« V−¹ ô Òw(« wMN?*« d?O? L? C« w WMÞ«u*« ÕË— Ÿ—“ vKŽ WOM³*« WO?ŽUL²łô« W¾AM²?«Ë WO öš_« ‚uI×Ð wŽu« l …«“«u*UÐ ÊU ½ô« U?³ł«uÐ wŽu« dA½Ë UMO¾ýU½ UN?OKŽ eOd?²« s bÐ ô —u√ U?NK Ác¼ ÆW¾AM²« r?OKFðË ÊU ½ô« WOL?OKF²« W ÝR*« UN²?ÒbI wË UMI«d q Èu?² 0 ÷uNMK ÆåWO{U¹d« WOLOKF²«ò WUšË wJ¹dŠ t¹e½ w½«œ DanyHrayki@hotmail.com

¡UA½ù« WKÝd*« —uB« Ê√ v« XHKð nOý—√ w kH% WHO×BK

wL¼œ_« œuL× ed w UI¦« UuKF*«Ë ÀU×Ð_«Ë oOŁu²K

W³I« ≠ q³I² *« Âu$ ÍœU½ …—Ëœ n¹dA« Íu³M« bu*« Èd– W³ÝUM* ¨n¹d?A?« Íu?³M« bu*« Èd??– W?³?ÝU?M0Ë åÍb?H?B« W?? ?ÝR?ò W?¹U?ŽdÐ …dJÐ Èd³ Í—Ëœ ÂUŽ q s tðœUF Âb?I« …dJ q³I² *« Âu$ ÍœU½ rOI¹ Âu¹ q …«—U?³? ‰bF0 ÎU?u¹ ±μ …b* W?O?³F?A« ‚d?H« Èu? √ W—U?A0 Âb?I« W?³I?« ≠ q³I?²? *« Âu?$ VFK ÷—√ vKŽ —«–¬ ∂ W?F?L'« Âu?O« s ¡«b?²Ð« s Í—Ëœ vË_« ¨5²KŠd vKŽ …—Ëb« U¹—U?³ Íd&Ë Æ©ÎUIÐU?Ý WLJ(«® qH??Š …—Ëb« W¹U??N½ w Íd??−¹Ë d??ÝU?)« ÃËd??š W?O?½U?¦«Ë ¨…b??Š«Ë WKŠd?? Àö?¦« ‚d??H« vKŽ ez«u?'« l¹“u?ð t?O? r²¹ åÍb?H? B« W? ?ÝR??ò W¹U?ŽdÐ Æez«u'«Ë U¹«bN« Êu uH²*« Êu³Žö« ‰UM¹Ë wzUNM« «cN WK¼Q²*«

UuKFË WOK ð WOULA« WO UI¦« ·—UF*« …dz«œ

p U uKF* n{√ U¹œUB²≈ ÊU?M³? w u?? ? L?M« ‰Òb? ? ? F? ? ? ¿ t?? ²? ?³? ? ½ U?? ≤∞∞¥ ÂU?? Ž q−?? Ý ≤∞∞μ ÂU?? ? ? ?Ž t½√ 5?Š w? ¨•∑\μ Íd¹d(« fOzd?« ‰UO²?ž« bFÐË œËb?Š v« lł«dð rŁ ¨•± q−?Ý œu?F¹ Ê« q³ ¨≤∞∞∂ ÂU?Ž dH?B« U v« ≤∞∞∑ ÂUF« l s ײK ÂU??Ž `³??B? OË ¨•∂‡« vK?Ž b¹e¹ l? u?? ? ²?¹Ë ¨•∑ ‡?« w«u?? ? ?Š ≤∞∞∏ qJAÐ lł«d?²¹ Ê« Êu¹œUB?² ô« b? YOŠ ≤∞∞π ÂU?Ž ‰öš d?O³? Æ•≥ v« qB¹ ô ‰ö?? ? ? ? ?š ‰b?? ? ? ? ?F?*« «c?¼ Ê√Ë ¿ r qJ WO?{U*« lЗ_« «uM « X½U? U?LMOÐ •≥\쇫 W?U?Š mK³¹ w …—ËU?? ? :« ‰Ëb?« ôb?? ?F? ? ? Æ•∑‡«Ë •∂\쇫 œËbŠ wU?L?łô« s¹b« r−?Š mKÐ ¿ ¨—ôËœ —U?OK ¥∑\± ‡« ¨≤∞∞∏ ÂU?Ž ¥≤\≥≥ m?K³?¹ ≤∞∞∑ ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ?Ë v«u??Š ≤∞∞∂ ÂU?Ž ÊU?Ë ¨Î«—U??OK ≤∞∞μ ÂU?? ? F« U?? ? √ —U?? ? O?K ¥∞\≥ ÆÆÆ—ôËœ —U??O?K ≥∏\¥ ÊU?? b?? I? ‰ö?? ? š œ«“ ÂU?? ? F?« s¹b?« Ê« Í√ μ\± U¼b?? ? ŠË W?? ? O? ? ?{U?*« WM? « X?½U?? ? ? 5?Š w? —ôËœ —U?? ? ? O?K? W??IÐU??Ý «uMÝ ≥ ‰ö??š …œU¹e« Æ—ôËœ —UOK ∂\μ

∞∂Ø∂≤¥±≤¥ ∫fUË nðU¼ E-mail: info@al-inshaa.com www.al-inshaa.com

6 8

1 6

1 5

2

3

4 6

3

6 3

7 9 1

3 1

∑≥ r— uËœuÝ qŠ 1

6

9

5

7

2

3

4

8

4

8

3

1

6

9

5

2

7

5

7

2

8

3

4

9

6

1

6

1

4

3

8

7

2

9

5

9

3

7

2

4

5

1

8

6

8

2

5

6

9

1

7

3

4

2

9

6

7

5

8

4

1

3

3

5

1

4

2

6

8

7

9

7

4

8

9

1

3

6

5

2

bO³Ž vHDB ÊUMH«

∑μ r— WJ³A« 7

π

μ

¥

∫ U¹u?²? ? WŁö?Ł W?³?FK« Ác?N VF ¨jÝu² ¨qNÝ ∫W³FK« bŽ«u ¨W½U?š ∏± s WJ³?ý pU?√ ≥ ™ ≥ UFÐd π W?L I π ™ π W??ž—U??H« U½U??)« ¡q p?OKŽ ÎU? ?O? ? Ž«d?? π v?« ± s ÂU?? ? —QÐ jš Í√ w r — Í√ —«dJð ÂbŽ q q?š«œË Íœu?? ?L? ? ?ŽË√ wI?? ? √ ÆlÐd

wMBŠ dOLÝ ∫l¹“u²« “d²ÝU pO«dž ∫ëdšù« ≤±∏≤∏≤ ∫fU ≠ ∞∂Ø≤±∏±∏± ∫nðU¼ ËdOÐ ≠ ‚uÐœ lÐUD ∫WŽU³D« U ÝR*«Ë „uM³K ƉƉ n√ ≤∞∞ ≠ œ«dú ƉƉ n√ μ∞ ∫ U«d²ýù« º

± ± ≤ ≥ ¥ μ ∂ ∑ ∏ π

6

4 6 7 9 8 1 ∑¥ r— åu Ëœ uÝò qNÝ Èu² 

1 2 9

4

8 2

—d?I½ ≠∑ ¨Âu?LÝ ≠∂ ¨ÊU?²?NÐ ≠ wJK ¨w½U×¹dK »U² ≠ —Uý√ ≠∏ ¨qNÝ ≠ s ≠ W??L? O?F?½ qOzU???O?* »U?²? ≠π ÆWHO_« U½«uO(«

∫ÎUOI √ æ wÐ_ »U?? ?²? ? ≠± »U?? ²? ? ≠≤ ¨¡ö?? F« ¨‚d?? OÐ ≠ Ê«d?? ³? ?' ≠¥ ¨ÊU?NÐU?A?²? ≠≥ ≠μ ¨Ê«d?³? ' »U?²? w³Mł√ d??c? rÝ« ≠ WO³Mł_UÐ rF½ ≠ ¨©WÝuJF?® oOIý ≠ X??ÐU??ð n?B? ½ ≠∂ d?? ? ? ? ? √ ≠ »«u?? ? ? ? ? ł ≠ s?ÒO?¼ ≠∑ ¨rO?E?Ž ≠ .b?½ ≠∏ ¨¡U?? ? ł— d?? O? ? ž ≠π ¨Áb?? O? ? Fð ÆWLzU½

∫ÎU¹œuLŽ æ rKJð ≠≤ ¨W??NÐU??A? ²? ≠ U??œU½ ≠± ≠ Ê«“Ë_« s ≠≥ ¨ULN?½U“ ≠ d_UÐ ≠μ ¨ÊUNÐUA² ≠ dNþ√ ≠¥ ¨tðUO √

∫oÐU « œbF« qŠ e¹U? ≠¥ ¨d??š ≠ —b¹ ≠ —« ≠≥ ¨«—U¹ ≠ rK% ≠≤ ¨VO??ž“ ÍdM¼ ≠± ∫ÎU? O?I? √ æ ≠ Á¬ ≠π ¨Á“u— ≠ s ¹ ≠∏ ¨u ≠ tÞ ÷U¹— ≠∑ ¨oO?uð bOË ≠∂ ¨ÆÆÆ≠μ ¨”—U Æd¼œ eO1 ≠¥ ¨t½U¹d¹ ≠ ‰— ≠≥ ¨qOÝ« ≠ «d×½ ≠≤ ¨Í—uš ·U²¼ ≠± ∫ÎU¹œuLŽ æ ≠ fšU?Ð ≠∏ ¨—Ë ≠ ·Ë— ≠ Í— ≠∑ ¨t?? L¼Ë ≠ «—U?? ž ≠∂ ¨œd?Dð ≠ ·œ ≠μ ¨b?? { ≠ ÆtL √ ≠ Í— ≠π ¨Ò“u¹ ∞∂Ø∂≤¥±≤¥ ∫fUË nðU¼ E-mail: info@al-inshaa.com www.al-inshaa.com

Æ U¹bKÐË v« q?šb?? ∫5?ÐU?? ²? ? —b?? √ ¿ ¨d¹uB²«Ë rÝd« U?OłuuMJð rUŽ ÆqHD« WOÐdð w t²OL¼√Ë sH«Ë ÊuMH« »U² nOQð w „—Uý ¿ —œUB« ÍuÐd²« qOb?« WOKOJA²« w „—U?ý U?L? ¨ÍuÐd?²« e?d*« sŽ nA?²?√ ≠ dÒ³?ŽË VF≈ ∫w²?Žu?L−? W?? ?OK?OJ?A? ? ²« Êu?MH« w? ¨Òd? ? Ò³? ? Ž√Ë WFÐU? «Ë WFЫd«Ë vË_« «uM K ÆWOÝUÝ_«

¨±πμ∂ Êu?? ? ?L?K?I« b?? ? ? O?«u?? ? ? ¿ w U?? ?OK?Ž U?? Ý«—œ Âu?K³?¹œ qL?? ?×¹ b?? ?N? ? ?F? ? s? d¹u?? ?B? ? ?²«Ë r?Ýd« W?? ? F? ? U?? ? 'UÐ W?KO?? ? L? ? ?'« ÊuM?H« W??O?F? L? ł u??C?ŽË ¨±π∏≥ W??O½UM?³K« pc?? ¨±ππ± 5O?½UM³?K« 5½UM?H« ≠ …b¹b?'« Z?¼UMLK nR? u??C?Ž ed*« w ≠ WOKOJA²« ÊuMH« …œU WIK×K ¡U/ù«Ë Àu?׳K ÍuÐd²« r?OK?F? ? ?²« W?KŠd?? ? s? W?? ? ¦U?? ? ¦?« ÆwÝUÝ_« œbŽ w WOMH« WOÐd²« –U²Ý√ ¿ ¨W??O? L? Ýd«Ë W??U??)« ”—«b*« s ÊuMH« b?NF? w d{U?× –U?²Ý√Ë ≠ W?O½UM³K« W?F?U?'« w WKO?L?'« wË ¨±π∏∂ ÂUF« cM YU¦« ŸdH« W?? ?O½U?M³K?« W?? ?O1œU?? ?_«Ë bM?LK?³« Ʊππ∞ ÂUF« cM WKOL'« ÊuMHK ¨ÎU¹œd?? ? ÎU? ? ?{d?? ? F? ? ±≥ ÂU?? ? √ ¿ ÷—U?? F*« s? b¹b?? F?« w „—U?? ýË w U?u¹“u??³?L?O? «Ë W?O? ŽU?L?'« tU?L? Ž√Ë ¨©U? ½d?® ×U??)«Ë ÊUM³ WU?šË WOLÝ— U? ÝR UN?OM²Ið ÆÊUM³ w WOÝUOÝ UOBýË «œU?? ?N? ? ý s Ϋœb?? ?Ž q?L? ? ×¹ ¿ W??O? U??IŁ U?? ? ÝR?? s d¹b??I? ²«

w W?? OMË W??O? ?U??IŁ U?? O? B? ? ?ý vKŽ WDO?? Ð …¡U??{≈ W?¹Ë«e« Ác¼ ƉULA«Ë fKЫdÞ w WKUF« W¹dJH« ôU:« nK²

¡UA½ù« —«œ sŽ —bBð   ‘ dAM«Ë WŽU³D«Ë WU×BK ≤¥≤ ∫ƻƒ ≠ …—uJ« WŠUÝ ≠ fKЫdÞ

wL¼œ_« e¹U ∫‰ËR *« d¹dײ« fOz—

WKI² ‡ WOÝUOÝ ‡ WOu¹


…dOš_« W×HB«

∂≤ WM « ≠ ∂π∑± œbF« ≠ ‡¼±¥≥∞ ‰Ë_« lOЗ π tO o«u*« ≠ ≤∞∞π —«–¬ ∂ WFL'«

U uKF*«Ë ÀU_«Ë oOuK wLœ_« œuL ed nO —√ s

wÒA ”UO« Ÿu√ q UNJ

W¹d³F« WËb« ÂUOI ÊUÝUÝ_« ÊUMd« …UMI« t²Ò¦Ð U v« WłU×Ð ¨5LK *«Ë 5O×O *« s×½ ¨UÒM q¼ v²?Š ¨¡«—c?F« …b?O ?«Ë `O ?*« bÒO? « sŽ W?OKOz«d?Ýô« …d?ýU?F« W½«œSÐ rU?F« VUD½Ë ¨Òœd« w È—U?³²M ¨W?ÒO?L(« UMO? kI?O²? ð ôË ¨Íœu?? N? O?« s¹b« d?? O? ?ž s¹b ÎU½“Ë r?O? I?ð ô w²« WËb?« Ác¼ ÆøÎU¹œuN¹ ÊU «–« Òô≈ ÊU ½ù ô ¨Îö? √ ¨œu??N? OU?? ø5?O? ×? O? *« ZU½d??³?« «c¼ åQ??łU??ò «–U* s¹c« r¼Ë ¨‰UÒłb?UÐ t½uHB¹ rN½≈ q?Ð ¨`O *« bÒO? UÐ Êud?²F¹ 5š—U?Ë ¨ÒhKÐ t?MOb?³?²? ? t?³?KBÐ wDM³« fÞö??OÐ «u?³UÞ ÆåU½œôË√ vKŽË UMOKŽ tœò bŠ«Ë uBÐ 5H√ b?F³? ¨W?O ö?š_« 5½«u?IK tÐQ¹ ô Âb« `O?³²? ¹ s Ê≈ t½QÐ ©q«“® ÂUšU(« wu¹ `O *« bÒO « VK vKŽ «uŽ_« s 5O½b*« «uK²?I¹ Ê√ ≠ W?F?¹dA?K ÎU?I³?Þ ≠ œu?NO?« vKŽ Vł«u« sò W?? O? ?u« ¨t¹√— U?? ³Łù ¨œ—u¹Ë ¨ås?¹d?? ÒO? )« s? «u½U?? uË »d?? F« VOÞ√ v?²? Š q²??I¹ Ê« Íœu??N? O« vKŽ V?−¹ò ∫WKzU??I« W¹œu??L?K²« qO œu?N?O« tKF?H¹ U? «c¼Ë Æåd?A³?« s œuN?O« d?O?ž Í√ rO¹u?G« Œu?? O? A?«Ë ‰U?? HÞ_« Y¦?? ł vKŽ r?N½U?? O? «ËQ?? A½√ Ê« c?MË ¨—U?? N½ —ÒdJð b?NA? s d¦?√ fO …Òe?ž w dN?ý q³ Èd?ł UË ª¡U? M«Ë ÆÎULz«œ —dJ²OÝË q³ s ÊUM?— ¨q²?? I?« W?? ŠUÐ≈Ë ¨W?? O? ? ö?? š_« 5½«u?? I?UÐ Y³?? ?F« ÆÆÆΫ–≈ Œ«dB« fOË ªW?O½uO?NB« WËb« rzU?Žœ ULN?OKŽ XU ÊU?ÝUÝ√ v« U½b?O?Fð W?ŽU?−?ýË W?³K? n «u0 U/≈Ë ¨q(« u¼ ÎU?łU?−?²?Š« UMÐd?Š Ê≈ò ∫W?OU?²« Wu?I*UÐ WK¦?L?²*« W?OM?OD KH« WQ? *« —Ëc?ł ÆåœËbŠ »dŠ X OË œułË »dŠ w¼ qOz«dÝ« l …U?O? ×ÐË ¨W??OM¹b« rO??IUÐË ¨W?O? ö?š_« 5½«u??IUÐ Y³??F« «c¼ ‰U¦?*« qO³?Ý vKŽË ÆWO?³B?F« n «u*« WO?³KÝ Î«bÐ√ wGK¹ ô ¨”UM« `O *UÐ dÒNý Íc« w½u¹eHK²« ZU½d?³« s UÐU³« WÝ«b n u ÊU?? OJ«® 5?D K? v« …—d?? I*« …—U¹e?K tzU?? GS?Ð q¦?? L? ?²*«Ë ¨t?? Ò√Ë u¼Ë ªU¼—«c??²?Ž« W?O?KOz«d?Ýô« W??uJ(« Âb?Ið r? «–« ©w½u?O?N? B« ÆbOł n u WK?ŁU2 …u?Dš UÐU?? ?³?« W?? ?Ý«b?? Ôj?¹ r? «–U* ∫‰«R?? ? « s?JË v« ÁdLŽ s ÎUU¹√ mK³¹ r q?HÞ s …Òež qOz«dÝ« X×Ж UbMŽ Æø5D K …UÝQ q tO³JM vKŽ qL×¹ aOý d?¦?√ WOJ?OuŁUJ« W? OM?J« n u ÊU?J p– t²?Ý«b? qF? u b?FÐ Âu?O« ¨W? ?OMJ« W?ŽU?D²?ÝUÐ ÊUJË ªW?O?F? «Ë d?¦?√Ë ¨W?Ou?L?ý Ê√Ë ¨d¦?√ UNðu? uKF¹ Ê« Í“«eH²?Ýô« w½u¹eHK²« ZU?½d³« p– sŽ W?O?L¼√ qI¹ ô ÊU? ½ôUÐ ÂU?L?²¼ô« Ê_ ªd?¦√ ”U?M« UN?F?L? ¹ ÆWOM¹b« rOIUÐ UMUL²¼«

tK«b?³? Ž t?I?O?I?ý t?²?I? dÐ ÊU?Ë ¨WÞU¹d? s tðœu??Ž bMŽ w«d? b?O?L?(«b??³?Ž rO?Že« ‰U?O?²? žô WËU?×? d?ł ¨±π¥¥ ‰Ë_« Êu½U? s d??ýU?F« w ozU « VOQ ¨ UHDFM*« bŠ√ s ’Ud« rNOKŽ dLN½« ¨d²uKOJ« v«uŠ WÞU¹d sŽ bF³ð w²«Ë ¨ÊU×¹d« Íœ«Ë v« rNuË 5ŠË ÆÆozU «Ë ÆÎUDO Ð ÎUŠdł Õd− w«d tłË UUd« ÈbŠ≈ X ô ULMOÐ ÆÆÆÁb ł ¡U×½√ w UIKÞ iFÐË Áb¹Ë tH²JÐ w«d bOL(«b³Ž sJ ÆfKЫdÞ Ã—Uš ÎUOH½ UNK¦Ë ¨WMÝ ±μ v« UN?CHš rŁ ¨‰UO²žô« WËU×0 5LNÒ²*« vKŽ bÒÐR*UÐ ÎULJŠ wbF« fK:« —b√Ë uÐ√® Âb?I*« —œUI«b?³?Ž vHDBË ¨W?OMC« rO?Ž“ q{U?H« Už¬ Õu?B½ ÎUC?¹√ qšbðË ¨rNMŽ ÎUO?U?Ž 5KI²?F*« sŽ ëd?û W¹—uN?L?'« fOz— Èb qšbð w Êu?LN?Ò²*« ÊUË r?NMŽ ëdù« - v²?Š «uMÝ ¥ v«u?Š uH?F« —«b« d?šQðË ¨5L?NÒ²*« sŽ ëd?û ¨wB?A« o(« w«d? ◊U?IÝ≈ b?FÐ ©ÍbL?Š ÆÍœdJ« œ«RË aOA« œuL× ¨ÂbI*« “U²2 ¨ÂbI ‚«“d«b³Ž bL× ∫r¼ WFЗ√ «uLuŠ s¹c« WËU;« WHÞUŽ s? r¼u×½ Á«bÐ√ U vKŽ ÁdJA s¹dH? ŸUIÐ w w«d bO?L(«b³Ž rO?Že« …—U¹eÐ ÂbI*« ‰¬ s bË ÂU ¨±π¥π “u9 w rNM?Ž ëdù« bFÐ Už¬ ÕuB½ WOMC« rOŽ“ …—U¹e bu« qI²½« rŁ ¨ÍœdJ«Ë a?OA« ULNOIO—Ë ÂbI*« “U²2Ë ‚«“d« b³Ž bL× 5ÐU?A« sŽ uHF« —«bB²Ý« qŠ«d w “U²2 ¨Âb?I*« rO¼«dЫ œuL×? ¨wuB« Âd√ ∫5?LO« s UN?O Ëb³¹Ë ¨q{U?H« ‰ULA« VzU½Ë W?OMC« bOÝ Õd? w …—uB«Ë ¨ÎUC?¹√ ÁdJA q{UH« ÆÂbI*« sLŠd«b³Ž ÊU½bŽË ¨…—bŽ bUš ¨ÂbI*« —œUI«b³Ž ‚«“d«b³Ž ¨©ÍbLŠ uÐ√® ÂbI*« —œUI«b³Ž vHDB ¨q{UH« Už¬ ÕuB½ ¨ÂbI*«

AUL

WL²ð ≠ ÆÆÆŸ«dB« s ÎU½d √dI½ nO Æ5D K qJÐ W³UD*« q? ëd?? ? ? ? ? š≈ v?K?Ž q?L? ? ? ? ? ?F?« ¿ s? W?? ? ? ? ? ? ? O? M?O? D? ? K?H? « ·«d?Þ_« ∫w W?K¦?? ? L? ? ²?*« uK?ÝË√ U?? ?«e?? ? ²« ¨±π¥∏ 5?? D? ? ? ?K? ? s?? Ž ‰“U?? M? ?²? ?« sŽ wK²«Ë ¨qOz«d?ÝUÐ ·«d²Žô«Ë ¨d¹dײK o¹dD Õö «Ë WËUI*« WËUI*« —U?³²Ž« s UNMŽ d?HÝ√ UË ¨ŸËd?? A? ? d??O? ?ž U?? N? ?Šö??ÝË ÎU?ÐU¼—≈ ÎU?ŽUœ w½u?ON?B« Ê«ËbF« —U?³²?Ž«Ë ÆfHM« sŽ W¹√ i?— w p?– W?? ?L? ? łdðË ¿ ŸeM? …b¹b?? ?ł W?? ?OM?√ U?? ?O? ? U?? ?Hð« Õö?ÝË W??U?Ž wMOD K?H« Õö? « ¨’u?? ? ? B? ? ? ?)« t?? ? ? łË vK?Ž …e?? ? ? ž U?? ? O? ? U?? ? H?ðô« l „U?? ? ³? ? ²? ? ?ýô«Ë w?³? ? ?F? ? ?A« j?G? ? ?C?«Ë ¨W1b?? ? I?« wÐd?? ?F« wL?? Ýd?« ÂUEM?« ëd?? šù ÆUNM «Ëœ_« qJÐË W?¹b??−Ð ŸU?? b« ¿ œ«d?? ?O? ? ²? ? Ý« w W?? ?ËU?? ?I*« o?Š sŽ q?J?Ð Õö?? ? ? ? ?« q?L? ? ? ? ?ŠË lO?M?B?ðË ÆtŽ«u½√ jGC« «Ëœ√ s …ež d¹d% ¿ dÐUF*«Ë —UB(« U?NL¼√Ë ŸUCšô«Ë ÆWIKG*« W?? O?Ðd?? Ž W?? O? ?³? ?F? ?ý W?? ?³? ? «d?? ¿ ‰u?×?²ð ô v²?Š —U?L?Žù« U?OKL?F «u?M? Ë« ŸU?? ? ? C? ? ? ? šû «Ëœ√ v?« qzU?? ?ÝË Ë« f ?? −? ? ²«Ë lO?? ?³D²?K »UDI?²?Ýô«Ë V¹d??²«Ë œU? ?û ÆW¹u ²« dJ F v« …d??UM?* W??¾? ³? ?F? ²« b??O? ?F? Bð ¿ ŸU?³ð«Ë ¨W??ËU?I*«Ë 5D K W??O?C? w wÐd?Ž w?³?F?ý b?O?F?Bð W??ÝU?O?Ý ÊuJ½ Ê« q?ł√ s ¨Wzb??N? ?²« U?? Ë√ Ê«Ëb??F« —dJ?ð «–« Ϋœ«b??F? ²? Ý« d??¦? √ ÆtK« —Òb ô ¨Èdš√ …d ¿¿¿

ÆÁUIKð Íc« wËb« V−¹ w¹—U²« ‚U?O « «c¼ w ¨…e?ž vKŽ dO?š_« Ê«ËbF« √d?I½ Ê« œb?? ×½Ë ¨W¹—U?? '« À«b??Š_« √d?? I½Ë —Ëbð WdF*U Æq³I² LK UM²KuÐ qË q}z«dÝSÐ ·«d?²Žô« ‰uŠ Êü« U¹U??C? Ë« qO??U??Hð p– «b??Ž U?? w¼ W?? ?O? ?C? ? I« X? ? ?O ÆW?? ?O? ?Žd?? ? ·ö?)« Ë« ¨wMOD ?KH« ÂU? ?I½ô« —Ëb« Ë« 5b?²F*«Ë s¹œbA?²*« 5Ð Ë« ¨w??Ðd?? ? ? ? ? ? ? ? ? F?« —Ëb??«Ë w??½«d??¹ô« W?? O? ?L? ?OK ô« W?½UJ*« v?KŽ fUM?²« ¨„UM¼ Èdš√Ë UM¼ W?OÐdŽ WËœ 5Ð œËb×? Ÿ«d œd− ÎU?C¹√ X OË Ë« dÐU?F?*« Ë« ”U?L?Š a¹—«u?? vKŽ ∫w¼ Êü« W??O? ?C? I« U/≈ ¨—U?? L? Žù« „d?? ? ? ? w Ëb?? ?F?« `−M?O? ? Ý q¼ ¨W×?K *« …dO?š_« WFKI« ŸU?Cš≈Ë s?Ž t? ‰“U?M?²? ð Ê« W?? ? ? ? ? C? ? ? ? ? ?«d?« ÆøqAHOÝ Â« ¨5D K s ÎU? ? öD½« t?½S?? ∫t?? OKŽ ¡U?MÐË œb×½ Ê« UMOKŽ ¨j?I oKDM*« «c¼ UM?—U??F? ? d¹b½Ë W?? OKŠd*« U?M«b¼√ W?? O? ? L¼√ wM?F¹ U?? ? u¼Ë ¨W?? œU?? ?I« ∫wK¹ U vKŽ Êü« U½eOdð „—U?? F? ? v« —«d?? ?$ô« Âb?? Ž ¿ ÆWOL¼Ë WOŽd qzU?? ? ?*« w U?M—U?? ? F? ? ? …—«œ≈ ¿ W?OKŠd*«Ë WOJ?O²J²«Ë W?OKO?BH?²« ¨dÐU??F*«Ë —U?B?(«Ë W?zb?N?²« ∫q?¦? w−Oð«d²Ýô« ·bN« vKŽ UM½uOŽË Âb?? ? ? Ž u¼Ë w? ? ? ? ?Ozd?« w?zb?? ? ?³?*«Ë ÆqOz«dÝSÐ ·«d²Žô« l „U?? ?³? ? ²? ? ýô« v« …œu?? ?F« ¿ w½u?? O? N? ?B« ÊU?? OJ« W?? O? ŽËd?? A? wMÐ U??Ë ±∏± —«d?I« w …b?? ?:«Ë U??O? U?? Hð«Ë ≤¥≤ —«d??I« s t?? OKŽ U?Ë ÆW?OK}z«d??Ýô« W?OÐd?F« Âö? « …œU?? ? ? ? ?Ž≈ s? p?– v??K?Ž V?ðd?? ? ? ? ?²?¹

WFUłË åvM*« W³²Jò 5Ð w UIŁ ‰uuðËdÐ åWOŽUL²łô« …œUF «Ë ÂeF«ò WOFLł s q¹uL²Ð ÊUM³ ‰ULý w U³²J ‚öÞ≈ ∫ÍbHB« vM YU¦« ŸdH« ≠ WOŽUL²łô« ÂuKF« bNF W³²J ÕU²² ≈

U¼eON& bFÐ W³²J*« WŽU ‰uuðËd³« ÊUF u¹ …eLŠ ÊU½bŽ ÆœË ÍbHB« vM …bO «

s ÎU? öD?½« ¨åÍb??H? B« W?? ? ÝR??ò ¨Y׳?«Ë …¡«dI« lO?−Að w UM²?³ž— W?³? ²Jò WÐd??& rO?L?F? ²Ð U½√bÐ b??I? w U??³?²?J ‚öÞ≈ ‰ö??š s åvM*« W?? ³? ?²J ∫U?? N?M d?? c½ ¨…b?? Ž oÞU?M W?? FK w W?? ³? ²?J ¨ÊUM'« W?? F? U?? ł d¹œ W?? ?IDM? w W?? ³? ? ²J ¨ÍË«b?? ?³« w 5?²? ?³? ?²J? v« W?? U?? ?{≈ ¨—U?? L? ?Ž ¨ÍË«b?? ?³«Ë WK?×M« Íœ«Ë w?²? ?Ý—b?? ? U?LKJ ÆtK?« Ê–SÐ …d?L?²? ? …d?O? *«Ë ULKË ªÕd qIFK ÂUI¹ W³²J QAMÔð ‚U??¬ ‰U?O? łú vM?³Ôð W??F?U??ł Q??AMÔð AUL WFUł …dU?ý XL²šË Æå…b¹bł «c¼ v?KŽ W?? ?O? ? L? ? OK?Fð W?? ?¾? ? O¼Ë …—«œ≈ ÆÊËUF²« —Òu? ?B? ? ÷d?? Ž l?O? ? u?? ?²« o?³? ?Ý W?F?U?ł sŽ ÎöB?H? ÎU?H¹d?Fð sL?Cð U?N? ŽËd?Ë W?HK²??<« U?N?U?? ? QÐ AUL s? t?? ? ? ? b?? ? ? ?I?ð U?? ? ? ? Ë ¨W?? ? ? ?Žu?M?²?*« »öD« œb?Ž Ê« ÎULKŽ ¨ U?UU?²š« ÂU??F« w W??F?U??'« s 5łd??? ²*« r²?? ²? ?š«Ë ¨ÎU? ³?UÞ ¥μ∞∞‡« ‚U?? ≤∞∞∑ e?? d??ò sŽ —Òu? ?B? ÷d?? FÐ qH?? (« s t?b?I¹ U?Ë åw?U?I?¦« Íb?H?B« W¹uÐdðË W?O?ŽU?L?²?ł«Ë W?O?U?IŁ Z«dÐ ÆWOMžË WŽuM²

≤∞∞π ÂUFK ÂUEF« odð WKLŠ oKDð w³FA« ·UFÝù« W¾O¼

dL?² ð ·uÝË ¨÷d*« s WðËUH?² w w?³? ? F? ? A?« ·U?? ?F? ? Ýô« W?? ?¾? ? ?O¼ ÂUF« —«b? vKŽ wzU u« UN?−U½dÐ v?« w?×? ? ? ?B?« w?Žu« l?d? ≤∞∞π ¡«Ëb«Ë W?ÐU?? ?³D?« ÂU?? ? ? ? √ V?½U?? ?ł ÆU¼e«d sL{ WO³D« Ub)«Ë

q?JA?¹ r?OK? ?« wz«c?? ? ? G?« ÂU?EM?« q³? W?Oð«c« W¹U? u« W?OKL?Ž VK rŁ ÆW??O?łö?F« W?KŠd?LK ‰u??u« s2 …b??O?Ý ∂¥‡? U?u??×? d??ł W??³? ? ½ Ê« 5³ðË ¥μ‡« s?Ý Ê“ËU??& U?? ?ł—b?Ð 6√ b?? ? W?KOK? d?? ?O? ? ž

w³?FA« ·U?F?Ýô« W¾?O¼ XIKÞ√ W¹u?M ?« U?? ?N? ? ²?KL?? ?Š f?KЫd?Þ w Àb?%Ë ¨ÂUEF« o d?ð s W¹U? uK w×?? B?« UMO?? Ý s?Ы e?? d?? d¹b?? ÎU¼ÒuM W??−?OKŁ s ??Š wŽU?L? ²?łô« W?U??F« W?×? BUÐ W¹U?MF« W?O? L¼QÐ nK²??? dÞU?0 w?Žu« …—Ëd?{Ë UNMË WOL?Ýu*«Ë W¹—U « ÷«d_« W?? ? ? ? ?½ü« X?ËU?M?ðË ÆÂU?EF?« o? d?ð å5K—U?ò Wd?ý rÝUÐ Õd f¹u?ł ÂU?EF?« o d?ð ÷d?? ? ? d?ÞU?? ? ?? ? ? w²« …d??O? ³J« W??OK³??I? ²? *« —UŁü«Ë Âb?ŽË ‰U?L¼ù« ‰U?Š w tMŽ r−Mð XD?Ž√ U?? L? ? ¨Î«dJ?³? ? t?? ?U?? ?A? ?²? ? « tzuA½ WOHOJ WO×O{uð UŠËdý Ê√Ë Á—u?Dð s? b?? ? ? (« W?? ? ? O?½UJ?≈Ë

W?K¦?2 åvM?*« W?? ? ?³? ? ?²?J?ò XF?? ? ?Ò Ë …bO? « åÍbHB« W? ÝRò W? OzdÐ l ÊËU?F?ð ‰u?uðËdÐ Íb?H? B« vM U?? ?N? ? ? ? Ozd?Ð WK?¦2 AUL W?? ?F? ? U?? ?ł 5J?L? ²?Ð wC?? I¹ ¨…e?? L? ?Š ÊU½b?? ŽÆœ Êu?? ? ?LK?I?« w W?? ? ?F? ? ? U?? ? '« »ö?Þ s …œU??H? ²?Ýô« s W??U?? U??N?ŽËd??Ë w?²?« W?? ? ? O? ? ? ? L?KF?« l?ł«d?*«Ë V²?J?« Ubš v« WU?{≈ ¨åW³²J*«ò U¼duð rNŁU?? ×Ð√ w W?? O½Ëd??²?Jù« W??³? ?²J*« «c¼ s? b??O? ?H? ?²? ? ¹Ë ¨W?? O? ?F? ?U?? '« ÎU? ³UÞ μ∞∞‡« ‚u??H¹ U? ‰u??uðËd??³« q?H? ? ?Š d?? ? C? ? ? ŠË ÆÎU¹u?MÝ W?? ? ?³U?ÞË …b?? ?O? ? ?« v« W?? ?U?? ?{≈ ¨lO?? ? u?? ?²« s Êu?¹—«œ≈ ¨…e?? L? ? ŠÆœË Íb?? ?H? ? B« AUL W?F? U?łË åÍb?H? B« W? ? ÝR?ò Æ5L²NË …cðUÝ√Ë ÊU½b??ŽÆœ W??F? U??'« fOz— œÒb? ýË ‰u?uðËd?³« «c¼ W?OL¼√ vKŽ ¨…e?L?Š sŽ d?Ò³? ŽË ¨ÎôU?L?ý W?F? U?'« »öD Íb??H?B?« e?d??ò‡Ð d??O?³?J« Á“«e?²? Ž« w Í—UC(« ÕdB«ò «c¼ ¨åwUI¦« XHË Æå‰U??L?A« W?L?U??Ž ¨fKЫdÞ Âb??Ið åÍb??H? B?« W?? ? ÝR??ò Ê« v« w UM?Žd?? »öD W??O? F? U??'« `M*« ∏∞ v«u?Š b?O?H?²? ¹ Y?O?Š Êu?LKI« ÎULKŽ ¨`M*« Ác¼ s ÂU?F« «c¼ ÎU³UÞ s «ËœUH?²Ý« s¹c« »ö?D« œbŽ Ê« U?? N? ? b?? Ið w?²« W?? O? ? F? ?U?? '« `?M*« μ∞∞‡« »—U??I¹ Êü« v?²? Š åW?? ? ÝR*«ò W? ÝR? Ê«ò ΫdO?A? ÆåÎU³UÞË W?³UÞ 5Ð ÊËU?F?²« w bz«— q¦? ÍbH?B« nOH?² wK¼_« lL?²:« U ?ÝR ÆåtłË qL√ vKŽ …U½UF*«

ÍbHB« vM WLK w XŽœ Íb??H? B« vM …b??O? « 5O?? ?F? ?U?? '« »U?? ³? ?A?«ò U?? N? ?²? ?L?K qO?³? Ý w ¨ÊUJô« —b? …œU?H? ²?Ýö ÆåwMN*«Ë wLKF« rN?K³I?² ? Wb?š Íb?? ?H? ?B?« e?? d?? ?ò Ê« d?? ?³? ?²? ? Ž«Ë U/≈ ¨—uD² wU?IŁ ÕdB åwU?I¦« wUI?¦« ‰œU³?²« lO−A?ð v« ·bN¹ ‰ËUM?²? ? w tðU?½UJ≈ q? lC?¹ u¼Ë W?? ?d?? ?F*« »U?? ? ? ? ²? ? « w 5?³? ? ž«d« w s×½Ë ÆdBF« W³?«uË nÒI¦²«Ë

Âe?F«ò WO?FL?ł UNK?O¼QðË U¼eO?N−?²Ð ¨UN²IH½ vKŽ åWO?ŽUL²łô« …œUF «Ë w W?OL?OKF?²« …dÝÔ_« rÝUÐ Àb?%Ë Ê« ∫‰U??I? ¨w?³? Žd*« d¼U??Æœ b?? N? F*« ÂU?? ? ? F« 5?ŽU?DI?« 5?Ð ÊËU?? ? ? F? ? ? ²?« w? wÝU?? ? ?Ý√ ◊d?? ? ?ý u¼ ’U?? ? ?)«Ë v« dJA« ÎU?N?łu? ¨W?O?LM²« W?OKL?Ž Âe?? ?F« W?? ?O? ? F? ?L? ? ł vK?Ž 5L?? ?O? ? I« w Ϋ“—UРΫ—Ëœ Êu³FK¹ s¹c« …œUF «Ë vI√Ë ÆÊUM?³ w W¹d?A? ³« W?O? LM²« p¹—b¹d??Æœ W??F? U??'« fO?z— q¦2 fO t?½√ U??N? O? È√— W?? LK ‚u??²? ?F? Âe?? ?F« W?? ?O? ? F? ? L? ? ł v?KŽ b?¹b?? ?'UÐ w rN? ð Ê« WO?ŽU?L²?łô« …œUF? «Ë Âu?KF?« b?? ? N? ? ?F? ? ? W?? ? ³? ? ?²?J q?O¼Q?ð vMŁ√Ë ¨f?KЫdÞ w W?? O? ŽU??L? ?²? łô« qUJ²« w w½b*« lL?²:« —Ëœ vKŽ qł√ s? W??O? ?L? ?Ýd« U?? ? ÝR?*« l ÆÁ—«dI²Ý«Ë ÁÒu/Ë bK³UÐ ÷uNM« tù«b?? ?³? ? ŽÆœ v?I√ t?? ?²? ? N? ? ł s Ê« v« U??N? ?O? —U??ý√ W??LK w?ðU??I? O? ¨vË_« U?N? ²? öD½« cMË W?O? F?L?'« U?N½_ Ϋe?O2 ÎU?U?L?²?¼« W?OÐd?²« XË√ Âb?? Ið w Íd?? I? ?H« œu?? L? ?F« qJ?Að b? Ë ¨UNð—U?CŠË U?¼Òu/Ë UF?L²?:« tFO uð - Íc« d?Oš_« ‚UHðô« ÊU ÂeF« ed ¡UA?½≈ ‰uŠ WFU'« l UNðUIO³DðË UOłuuMJðuO³« ÀU×Ð_ W?×?M 5FЗ√Ë W?F?З√Ë W?¾? .b??IðË wMŁ« Èb? vKŽ Á«—u²?œË d?O²? łU? ¨—ôËœ ÊuO?K ¥\∂ WLO?IÐ WMÝ …d?AŽ 5Ó ? ÝR*« s …d?ýU??³? U??N?O?łu??²Ð VO?? ?$ f?Ozd«Ë t?Þ 5I?? ?O? ? I? ? A« W??F? U?'« Ê« v?KŽ Ϋb??O?Qð w?ðU?I? O? W?? ? ³KD? sü« –ö?*« w¼ W?? ? O½U?M³?K« V?¼«c?*« n?K?²? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? s? r?K?F?« UN½√Ë ¨ UI³D«Ë oÞUM*«Ë nz«uD«Ë WOMÞË WIðuÐ w r¼dN vKŽ …—œU ¨W?bI?² W?O?LKŽ W¾?OÐ wË ¨W?FU?ł …U?M?ÔÐË ¨‰U?? ? ? ?łd?« l?M?B? ? ? ? U?? ? ? ?N?½√Ë w ‰U?LA« ŸËd?HÐ œU?ý√Ë Æq³?I²? *« ŸuM²K ÎU?½U?C?²?Š« d?¦?_«ò W??F?U?'« d√ wM½≈ò ∫‰uIUÐ r²šË ¨wHzUD« w wL?OKF?²« “U?N?'« v« wzU?L?²½UÐ e?O? L?²Ð d??√Ë ¨W??O½UM³K« W??F?U?'« rŁ Æå UOKJ« n?K² s UMO?−¹Òdš b?FÐ W?³²J*« W?ŽU? w —u?C(« ‰U?ł ÆÕU²²ô« WŠu sŽ —U² « WŠ«“≈

Âu?KF?« b?? ? ?N? ? ? ?F? ? ? …—«œ≈ X?U?? ? ? √ ¨W?O½UM³K« WF?U'« w W?OŽU?L²?łô« qH?? ?Š ¨fKЫd?Þ w YU?? ?¦« Ÿd?? ?H« XU?? w²« ¨b??N?F?*« W?³? ²J ÕU??²?²? «

Ϋbł ÆÆÆWO½U ½≈ WMN v?« W?? ? ?Žd?? ? ? ? ? ? …√d?*« XK?šœ s u?JAð v?H? ?A? ?²? ? ?*« Δ—«uÞ X²??H? ²« ¨Δ—UÞ w×?? ÷—U??Ž ¡«—Ë ÊU?? ? ?K& 5?ðb?? ? O? ? ?Ý v« U?L? N?²Q?ÝË ‰U??³?I?²? Ýô« V²J Òœ— Æ»ËU?M? *« V?O? ? ? ? ? ? ³? D?« s?Ž VO³D« UN½QÐ 5ðb?O « ÈbŠ≈ s?Ž „d?? ? ?×? ? ? ²?ð Ê« ÊËœ »ËUM?*« —u²H« v?N²M0 WKzUÝ ¨UN?OÝd fO? t½√ s?KF?? ?²? ¨WU?? ? (« sŽ UN½QÐ œdD² ð rŁ ¨UN?UB²š« VÝUM*« V?O?³D« sŽ Y×??³?²?Ý Âu¹ t½u?? n u*« WÐu?? F? rž— UbMŽË ÆWO?LÝ— WKDŽ Í√ bŠ√ U?? ? ? N? ? ? ²? ? ? ?A¼œ W?? ? ? C?¹d*« b?Ð√ ÂöJ?« «c¼ s U?? ?NЫd?? G? ? ²? ?Ý«Ë vKŽ nÒQ²« ÊUÐ ¨WKUF*« Ác¼Ë Æ°5ÐËUM*« ≠ s¹œułu*« ÁułË w²?« vË_« …d*« X ?? O? U?? N½≈ WKU?F*« s ”UM« U?N?O? uJA¹ ¨ U?? O? ?H? ?A? ? ²? ? *« w …b?zU?? « ÆÆÆ…d?? O? š_« Êu?Jð s ÎU? ?L? ²? ?ŠË b?? ?F?ð r W?? ? O½U?? ? ½ô« W?MN?*U?? ? ÕËd?« U?? ? N? ? ? ²?M?JÝ ¨W?? ? ?O?½U?? ? ?½≈ rÓ ? ? U?? NMŽ »U?? žË ¨W¹—U?? −? ?²« Íc«Ë “U?O? ²?UÐ wMN?*« ◊«d?IÐ√ v?KŽ√ v?« V?D« t?? ? ?O? ? ? ? ld?¹ W?? ÒOD X?ðUÐË ¨U¼U?? L? Ý√Ë s?N*« W?? ? ? ? ³? ? ? ? ?O? ? ? ? ?N?« w l?U?Þ q?J? ÆW¹œU*«Ë WOŽUL²łô« U?? ? ? ? ? ? ? ? “_« p??– v?« n??{√ »U?? ×? ?√ 5?Ð W?? O? ?B? ?F? ?²? ? *« WOL?Ýd« dz«Ëb«Ë UOH?A² *« W?? U??š U?? L? ?NMO?Ð lb« W?? O¬Ë v« 5³?? ? ²M?*UÐ oKF??²¹ U??L? O? qBM ¨WËb« wHþu WO½ËUFð sÞ«u*« Ê« U¼œUH Wöš v« l??b?? ¹ ÊU??M? ?³? w?? i?? ¹d??*« ≠ t?? ²? ?×? Ë t?ðU?? O? Š s? sL?? ¦« U?? ? ?O½b?« v« V?¼c¹Ë ¨ÎU? ? ? OU?? ? ?ž «– WK−F² W UD³Ð Èdš_« Æ«eO ÊËbÐË …bŠ«Ë WNłË vKŽ o?³DM¹ «c¼Ë ¨d?? š¬ ÂöJÐ W?? O½U?? ½≈® U?? ? ÝR*« l?O? L? ?ł w? ?½ ¨©W??¹—U?? ? ? ? ? ?& « X?½U?? ? ? ? ? ? Ë« Êu?J?U?*« Ë« Êu?? ? ? ?L? ? ? ? ?ÒO? ? ? ? ?I?« w?? ? ? r?? ? ?¼_« ÊQ?? ? ? Ð Êu?? ? ?¹—«œô« d³?Ë UN?²U?{ fO W? ÝR*« ôü«Ë «Ëœ_« ôË ¨U??N? ?L? −? Š —uD²« Èb ôË ¨U?NJK²9 w²« ÆÆÆÆt¹u??²?% Íc« włuu?MJ²« 5H?þu*« qU?? F?ð W?? I¹dÞ s?J «c¼ ¨dA?³« l UNO? 5KUF«Ë Íc??« r?¼_« d?? ? ? ? ? ? ? B? M?F? « u?¼ UNÐ lb¹Ë WFO?KD« w UNFC¹ ÆUOKF« Vð«d*« v« W?? łU?? ×?Ð ÊUM³? w UM?½√ Ëb?? ³¹ q w? UM²?? O½U?? ?½≈ v« …œu??F?K l?O? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ł v?K?ŽË ôU?? ? ? ? :« WÞU?? Ð qJ?ÐË UM½_ ¨…b?? F? _« q«u?? ²« vKŽ …—b?? I« U½b?? I? t?? ?³? ?ý√ U?M²?ÐË ÆÆÆÆs¹d?? ?šü« l vKŽ j?I? W??−? d?? ³*« ôüUÐ Æw½U ½≈ö« qUF²« wJ¹uý …uK(« ¡UMŁ

∫fKЫdÞ w åsH« XOÐò w Íd² d¹“u«

…bŠ«Ë W¹u¼ w UM«e²š« sJ1 ô

…dD qO³½ wU;« t³½Uł v«Ë Íd² d¹“u«

s?J?1 ôË t?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? H?½ X? u?« w? Æå…bŠ«Ë W¹uNÐ UM«e²š« —u?? ? ? ?C? ? ? ?(« 5?Ð —«u?? ? ? Š —«œ r?Ł t?LEF? w —u?×9 Íd?²? d¹“u«Ë ÊUM³ w Âö??Žô« qzU?ÝË —Ëœ ‰u?Š q?JA?Ð f?KЫd?Þ w?Ë ÂU?? ? ?Ž q?JA?Ð 5—U??A*« iFÐ U??Žœ YO??Š ’U??š Âö?? ? ? Žô« 5?Ð W?? ? ? ?(U?? ? ? B? ? ? ? v?« Íd?² d¹“u« —U?ý√ UM¼Ë ¨fKЫdÞË Íc« dO³J« —Ëb« v« lÝ«Ë qJAÐ Êu¹eHKðË WO½UM³K« WŽ«–ô« tÐ ÂuIð Âö?? Žö W??O?MÞu« WU?? u«Ë ÊUM?³ U?? uK?F*« Ê«e?? š U¼d?? ³? ?²? ?Ž« w?²« w Âö?? ?Žô« qzU?? ?ÝË q?J d?? ?O? ?³?J« U??N?O? 5KU??F« vKŽ ÎU? OM¦?? ÊUM³ ‰c?³?¹ Íc« d?O? ³J« œu?N? :« vKŽË ÆUNKOFHðË U¼d¹uDð qł√ s tu?Ë —u? ¨Íd??²? d¹“u« ÊU?Ë ÷d??F? w? ‰U??ł åsH« X?OÐò v« Ác?? ?ÒH½ Íc« W?? ?OK?OJA?? ?²« Âu?? ?Ýd« ÈbÐ√Ë ¨¡UMO?*« WM¹b?? s Êu?U??Ý— ÆÁb¼Uý U0 tÐU−Ž≈

Íd??²? ? ‚—UÞ Âö??Žô« d?¹“Ë vÒ³ …ËbM? åU½ƒUMO?? ò W?? O? ?F? ?L? ?ł …u?? Žœ W¹bKÐ l ÊËUF?²UÐ XLO? √ W¹—«uŠ b?? ? ? ? ? ?F?ÐË ¨ås?H?« X?O?Ðò w?? ¡U?M?O?*« W?? ?LKË ¨U?? ?uð q?O? ?³½ s? VO?? ?Šdð rK?Ž —œU?? I«b?? ³? ?Ž W¹b?K³« fO?zd U??L? Ž Íd??²? d?¹“u« Àb??% ¨s¹b« d?? ³? ? ²? ?Ž«Ë ¨U?? NK?¼√Ë ¡UMO?*UÐ tD?Ðd¹ ∫‰U? Ë …d{U?×? ô …—ËU×? ¡U?IK« tO V ?²J¹ rUŽ w gOF½ s×½ò ¨…d?? O? ?³? ? W?? O? ?L¼√ W¹u?? N?« b?? O? ?uð „uKÝ b??O?u??²« «c¼ t??O? pK ¹Ë ”U?M?« œU?J?¹Ë d?? ? ? ? ?šx? ¡«b?? ? ? ? ?F?« rÝUÐ Êu×Ыc?²¹ qÐ ¨ô ÊuŽ—U?B²¹ V²?J¹ ÎU? ? O½UM?³ Ê« v²?? ?Š U¹u?? ?N« t?? ³? ?²? ? b?? Š√ vÒL? ?Ý W?? O? ? ½d?? H?UÐ Ê« W??I?O? I?(«Ë ¨åWKðU??I« U¹u??N«ò u?¼ q?Ð ¨ U¹u?? ? ? ?N?« fO? q?ðU?? ? ? I?« œU?FÐ√ s b?Š«Ë b?FÐ v« UM«e?²?š« Êu?? LK? ? ? s×M ¨U?MðU?? O? ?B? ?? ?ý Êu?? ?O? ? ?KЫd?ÞË Êu?? ?O? ? ×? ? ?O? ? ? ? Ë ”U½Ë »d?ŽË Êu?O½UM³Ë Êu¹ËUMO?Ë

Inshaa 6971  
Inshaa 6971  

Inshaa 6971