Page 1

1 2

check-out

Check-out Butlletí de l’actualitat d’insetur

CdI 2015 INSETUR ha estat pre-seleccionat La proposta d’INSETUR ha estat seleccionada per Fomento de Turismo de Proexport Colombia en la seva planificació anual. La proposta del Pla Estratègic de Cartagena de Indias ha estat seleccionada en la programació anual de despesa estatal de turisme i està pendent d’un probable acord entre l’Institut i el Govern colombià. El Pla CdI 2015 té com a objectiu crear un quadern de ruta concret, innovador, Febrer 2013: Programades les reunions amb els responsables de les set línies de treball de l’Ecosistema Innovador per la planificació 2013 - 2014.

creatiu i consensuat per adaptar Cartagena de Indias als canvis del model turístic. El pla preveu la realització d’un diagnòstic acurat del turisme a la ciutat, un pla d’acció pels propers quatre anys, un estudi de benchmarking i un treball de consens amb els agents locals. A banda del Pla de Cartagena, INSETUR ha presentat una anàlisi de la imatge turística del país i treballa en una proposta pel cafè.

Noves incorporacions: Míriam Nieto treballarà en la comunicació de l’INSETUR i el Campus e-MTA. Thais Gellert treballarà com a suport d’accions.

Col.laboració entre el Catalan Water Partnership i INSETUR per avaluar les necessitats diverses empreses turístiques en l’àmbit de l’eficiència hídrica.

1 1


check-out

e-MTA

projectes en curs

Turisme e-MTA. Tal i com s’informà al darrer Check Out, el passat 18 de desembre es va presentar el projecte de Turisme del Campus e-MTA. Hi van intervenir els responsables de les set Línies de Treball de què es composa l’Ecosistema Innovador en Turisme, així com el vicerector Jo sep C alb ó, el director del Campus e-MTA M an el Po ch i el director d’INSETUR Jo sé An ton io Do nai re. L’acte va tenir lloc a l’Auditori i hi van assistir un centenar de persones.

TEMPUS. Els professors Ll uí s P ra ts, Raqu e l Camp rub í, Jo sep Garcia i Nú ria Ga lí representaran la Universitat de Girona en la presentació d’una proposta TEMPUS sobre formació en gestió hotelera, en la que també participen universitats de França, Moldàvia, Geòrgia i Azerbaidjan.

LÍNIES DE TREBALL TURISME e-MTA. Al llarg de les properes setmanes, els responsables de les set Línies de Treball de l’Ecosistema Innovador en Turisme es reuniran per preparar la planificació de l’any 2013 i 2014, pel que fa a la presentació de propostes a convocatòries competitives i la realització de treballs de transferència.

Les set línies e-MTA 1. Eficàcia en la gestió dels centres patrimonials 2. L’ús de les TIC en la interpretació del patrimoni 3. Turisme i aigua 4. Anàlisi de la imatge dels espais turístics 5. Turisme litoral i paisatge 6. Creativitat, diversitat cultural i turisme 7. Productes i iniciatives turístiques: Innovació i governança

COLÒMBIA. INSETUR ha presentat una segona proposta per a la realització de Pla Estratègic de Cartagena de Indias (Colòmbia). Actualment estem pendents de la resolució per començar a treballar. CATALAN WATER PARTNERSHIP. S'ha iniciat la col!laboració entre INSETUR i el CWP, per tal d'avaluar les necessitats de diverses empreses turístiques en l'àmbit de l'eficiència hídrica. El treball està dirigit per Ro sa M . Fragu el l i An n a Rib as. MICINN. En aquest projecte dirigit per la professora Nú ria Galí , s'han començat a realitzar les enquestes a priori, in situ i a posteriori, coincidint amb la celebració del Girona10. Les enquestes es portaran a terme durant tot el 2013, a partir del model de qüestionari elaborat per l'equip de treball. El mes de febrer s'inicia el procés de tracks dels turistes, amb l'ajut de gps, a partir d'un acord signat entre l'Ajuntament de Girona i els responsable del projecte. Al final del recorregut, es realitzarà una enquesta als usuaris. Els seguiments es portaran a terme durant tot el 2013. Podeu seguir el projecte a la web, Twitter i Facebook. PLA ESTRATÈGIC DE SARRIÀ DE TER. El proper dilluns dia 11 de febrer tindrà lloc la presentació pública del Pla Estratègic de Sarrià de Ter. Aquest projecte s’ha realitzat pels professors Jau me Gu ia , Jo rdi Co mas, Ll uí s P rats, Raqu e l Campru bí , i Yassi ne B o ual lala . 2 2


check-out

PLANS ECONÒMICS I FINANCERS. El professor Jo rdi C omas està realitzant els següents estudis: 1. Pla econòmic i financer de la creació d’un hotel a la Casa Vilella i a Can Blanxart de Sant Joan de les Abadesses; 2. Pla econòmic i financer de l’Hotel Coll de Torroella de Montgrí. Ambdós estudis han estat encarregats per Costa Brava Centre Hotels.

Conferències, xerrades

LLP-ERASMUS. Des d’INSETUR s’ha coordinat la presentació d’una proposta a la convocatòria LLP-ERASMUS, titulada ‘Linking curricula development and employability in tourism’. La proposta ha estat liderada pel professor Jo aqu im M ajó , juntament amb altres investigadors de la Universitat de Girona (M agü i P ére z i Jo sep Ju and o).

Jo sé An to ni o D on ai re va participar en el Workshop organitzat per l’Institut Cerdà a l’Auditori de Girona per a concretar el model de l’Àgència de Promoció Econòmica de la ciutat el proppassat 29 de gener de 2013.

IEE-NEZEH. El professor Ll uí s Prats participa mitjançant la xarxa NECSTOUR en el projecte NEZEH - ‘Nearly Zero Energy Hotels’. Aquest projecte s’emmarca en el Programa Intelligent Energy – Europe (IEE). SSH. Els professors Jo sé An ton io Do n aire , Do lo rs V idal i Nú ria Gal í s’han presentat en una proposta a la convocatòria del 7èPM SSH tancada recentment, sobre el turisme com a motor pel desenvolupament local, coordinada per la Càtedra UNESCO de la UdG. CLÚSTERS. El dia 20 de desembre es van presentar els primers resultats del treball dels clústers culturals de Catalunya. El treball avalua la presència a les guies, les xarxes socials, els catàlegs i els webs de més de 2.000 monuments del país i crea un índex sintètic, que mostra el seu pes turístic. La presentació definitiva dels resultats tindrà lloc el dia 12 de febrer. El treball ha estat dirigit pels professors Ll uí s P rats, Do lo rs Vid al, Síl via Au le t i Jo sé A. Do nai re.

El proper 5 de març de 2013, la Dr. Nú ria Ga lí, la Dra. Do lo rs V id al i el Dr. Jo sé An to ni o Do nai re seran ponents en les IV Jornades Universitàries de Turisme Religiós. La imatges i els espais sagrats organitzades per l’Abadia de Montserrat, les Universitats de Barcelona i Girona.

La professora B erta Fe rre r, la Dra. Esth er M artin ez i el Dr. Ge rmà Co e nd e rs van presentar llur treball “Latent classes of low-cost tourists by expenditure composition” al Seminari del Departament d’Economia i al Seminari d’Estadística de la Universitat de Girona els dies 24 i 31 de gener de 2013. Els professors Jo sep Ma ri a Agu irre , Caro li na M artí i Jo sé An ton io Do n aire van assistir a les jornades sobre turisme i platja organitzades per la Diputació de Barcelona el 24 de gener de 2013. Jo sé An to ni o Do n aire va assistir, convidat pel Campus Terres de l’Ebre, a impartir una conferència sobre innovació i creativitat en les empreses turístiques el 17 de desembre de 2012. Nú ria G alí va participar com a ponent en la VIII Jornada de Patrimoni Cultural a la Pedrera de Barcelona el 17 de desembre de 2012. La Dra. Galí va parlar de “Patrimoni, desenvolupament local i ciutadania” i va presentar els treballs realitzats des del seu grup de recerca sobre la percepció del patrimoni. 3 3


check-out

Do lo rs V id al participà a la reunió de la xarxa UNITWINN “Culture, turisme et dévelopement” que va tenir lloc a la Université Paris 1-Pantheon Sorbonne celebrada el 15 de desembre de 2012. Els 23 membres que formen part de la xarxa van acordar la presentació dels mòduls formatius de la posada en valor turística del patrimoni i patrimoni de la humanitat, i la participació a Projectes europeus conjuntament. El 5 de març se celebrarà Barcelona les I Jornades Internacionals sobre turisme i eficiència hídrica, organitzades per AGBAR, la Universitat de Girona i la Universitat de les Illes Balears. En aquestes jornades, hi participarà el professor Jo sé A. Do nai re. Jo sé An to ni o Do n aire participarà en les Jornades Tècniques “Recursos para los museus y el patrimonio en la nueva economia”, que se celebrarà a Palafrugell el proper 13 i 14 de febrer- Donaire parlarà de les possibilitats d’un nou turisme cultural i una nova forma d’interpretar la museologia.

altres Tesis doctorals. Aquest mes de gener 2013 s’ha defensat la tesi doctoral: Jan Sp ec ht “A contextual view on the role of contemporary architecture in urban Tourism destinations: explorin why contemporary architecture is attracting Tourism” dirigida pel Dr.Jau me G u ia. Al mes de desembre 2012, va defendre la tesi doctoral Jo rdi Ve rdag ue r “Disseny d’un instrument de mesura de capital intel.lectual tecnològic. Aplicació a un conjunt de PIMES de la Província de Girona.” Dirigida pel Dr. Jau me G u ia i el Dr. Jo rdi Co mas.

Professors convidats. En el marc del Màster Erasmus Mundus EMTM European Master in Tourism Management, el mes de gener 2013, van ser convidats els professors: Da lle n Timo th y (Arizona State University, Estats Units); To más Cu e vas (Univer-sidad Autònoma de Ciudad Juárez, Mèxic); Nimi t C ho wd hary (Indian Institute of Travel and Tourism Management, India); Tre vo r So fie ld (University of Tasmania, Austràlia); i Iri na Fo ret (Voronezh State University, Rússia) per participar en activitats docents i de recerca. Professor Antonio Carlos Sarti. Va venir a estudiar les possibilitats d’una titulació conjunta del grau en turisme entre la Facultat de Turisme i l’Escola de Artes, Ciencias e Humanidades de la Universitat de Sao Paulo, i que la USP esdevingués una Universitat partner de l’EMTM. Doctorands Turisme. El 23 de gener un grup de doctorands en turisme (Ju dit Dí az, B erta F erre , X avi er P alo mare s, Vi cto r Ló pe z, Pi lar Pre sas, i Da ni B lasco ) van presentar la seva recerca en una sèrie de seminaris als professors internacionals convidats a l’EMTM. EMTM. El professor i director de l’EMTM Jau me Gu ia v a realitzar una visita a la Cerdanya amb els estudiants de l’European Master in Tourism Management i diversos professors internacioals convidats, en el marc del curs Partnership and Network

4 4


check-out

pub licacions S'ha publicat el llibre ‘Cinema, publicitat i turisme’, editat pel professor de la Facultat Ramo n G iron a. Ll uí s P rats ha publicat el capítol ‘Espanya, anys 50: dictadura, cinema i turisme’. Jo sé A. D o nai re ha publicat el capítol ’Turisme i cinema’. La Universitat del País Basc ha publicat les actes del congrés ‘Las rentabilidades sociales y económicas de los patrimonios culturales y los museos’. Jo sé A. Do n aire ha publicat el capítol ‘Turistas y museos’. Apocalípticos e integrados’. La revista SAVIA ha publicat en la seva darrera edició una entrevista a la professora Nú ria G alí , en la què la investigadora d’INSETUR i professora de la Facultat de Turisme fa èmfasi en la diversitat de sortides professionals que els estudiants en turisme poden trobar en el sector turístic.

Per publicar notícies de recerca al Check-out, siusplau envieu un e-mail a sec.insetur@udg.edu o dani.blasco@udg.edu el dia 1 de cada mes. 5 5

3. Check-Out  

El butlletí d'actualitat INSETUR mensual