Page 1

ECO-MAGAZINE La revista més ecològica en el mercat

COM RECICLAR UTILMENT La gent recicla?

PLAGUCIDESOR GÀNIQUES Per què utilitzar plaguicides orgàniques?

ANEM A MOLI PAPERER On ens explicaran com es fabrica el paper.

MARAVELLOSOS PASATEMPS En anglés: word search and crossword

de REGAl!!!


INDEX - Editorial: reciclateg útil -Plaguicides i insecticides -Procés de potabilització -funcionament d’una planta depuradora - huella ecològica - instrumentos a partir de materiales reciclados - nature’s speaking - Crònica a moli paperer - Agenda cultural -Nature crosword - Word search -Enquesta


EDITORIAL- reciclatge útil: Un bon acte de reciclatge útil és llençar la brossa al seu contenidor corresponent. Algunes famílies o persones tenen a casa uns petits contenidors , per reciclar a casa, i així després, quan hagin de llençar-ho ho fan directament, cada bossa corresponent al seu contenidor. Altre gent ho tiren tot a la mateixa paperera, i després, a l’hora de depositar-la als contenidors ho llencen al contenidor del rebuig. Així que la millor manera per reciclar és la dels contenidors a la llar. Reciclant ajudem al medi ambient i a que no hi hagi tanta contaminació. Hem de reciclar bé, posant cada material al seu contenidor. L’acció de reciclar és tan fácil com separar i tirar les escombraires que produïm diariament, en un contenidor o un altre, té un gran impacte positiu:

-Estalvia energia i redueix la contaminació. -Disminució del consum de recursos naturals. -Reciclar evita l’ús d’abocadors. -El reciclatge permet la creació de nous llocs de treball. -Si tothom reciclés de manera correcta disminuiria el cost del reciclatge.

A Espanya, cada habitant gnera aproximadament uns 460 quilos d’escomraires, dels quals el 60% acaba en l’abocador. Això porta al fet que paraules com reciclatge, escalfament global, canvi climàtic, espais verds... siguin paraules que estan agafant molta rellevància en la nostra societat. la creació de nous .


PLAGUCIDES Y INSECTICIDAS: ¿Que ventajas o desventajas hay en utilizar pesticidas oganicas toxicas? ¿Que combiene comprar o producir? Ahora lo veremos: Las plaguicidasson substancias toxicas o mezcla de substancias destinadas a prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier plaga, por tanto son enemigos de la ecología. Se usan para controlar los organismos considerados como nocivos. Por ejemplo, se utilizan para matar mosquitos que provocan enfermedades, por ejemplo, o para eliminar la malas hierbas en carretera, árboles y arbustos...

Se clasifican según para que animal o planta se quiere repeler:   

Lo herbicidas son los encargados de controlar las malezas que invadenlos cultivos. Las incecticidas controlan los incectos que perjudican al cultivo Los acaricidas, fungicidas y bactericias combàten ácaros, hongos y enfermedades bacterianas.

Tenemos unas desventajas que son las siguientes: 1. Los productos químicos pueden llegar a los acuíferos del subterráneo si hay uso de los productos. 2. Los plaguicidas utilizados han pasado por rigurosas pruebas, la mayoria de los problemas de salud se derivan del mal uso, abuso o uso execivo. 3. Deriva los aerosoles y vapores. 4. Residuos en los alimentos. 5. La contaminacion del agua. 6. Resistencia. 7. Envenenamiento 8. Producen intoxocaciones, a veces mortales en el ser humano. La ingestión es mortal. Puede causar serios daños en los pulmones, riñones,cerebro, higado... 9. Ventajas: 1. Permitenaugmentar la produción por hectárea al combatir las plagas. 2. Suelen ser más rápidas que las orgánicas. 3. Son económicas


Los incecticidas orgánicos , aparecen a raíz de la necesidad de encontrar nuevas alternativas naturales para controlar las plagas de incectos que afectan las plantas. Se requería combatir estas plagas pero también era importante dar una seguLos insecticidas orgánicos, aparecen a raíz de la necesidad de encontrar nuevas alternativas naturales para controlar las plagas de insectos que afectan las plantas o sembradíos. Se requería combatir estas plagas pero también era importante dar una seguridad al medio ambiente para una eficiente opción agronómica, de ahí que nacen los insecticidas orgánicos. Los insecticidas orgánicos están preparados a partir de materiales básicos como: hojas, raíces, tubérculos, semillas y frutos, como por ejemplo: tabaco albhaca… o semillas y cortezas como: cebolla, eucalipto… Ventajas: 1. Usar los insecticidas orgánicos minimiza el riesgo de que los insectos desarrollen resistencia y también disminuyen las consecuencias letales para los enemigos naturales. 2.

No producen daños severos al follaje, tampoco baja la producción de las plantas

3.

No se contamina al medio ambiente

4.

Actúan rápidamente

5.

Son mucho menos agresivos con los enemigos naturales.

6. Los plaguicidas naturales benefician enormemente en el plano económico ya que, al tratarse de productos naturales, no requieren industrialización alguna que encarezca su costo. Del mismo modo, su aplicación resulta mucho más segura que los plaguicidas químicos. Desventajas: 1.

Actúan de forma más lenta.

2.

Requieren más uso.

3.

Requieren más mano de obra.

4. Puede disminuir su efectividad si su elaboración no es la adecuada. En conclusión, leyendo las ventajas i desventajas de cada caso pensando en el medio ambiente es mucho mejor las orgánicas, pero industrialmente no convendría però la naturaleza es lo mejor que hay en este mundo, viéndolo de una forma o de la otra no conviene sacrificar a la naturaleza por ser más eficaz o económico.


PROCÉS DE POTABILITZACIÓ: Electrodiàlisis: és una tècnica per dessalinitzar l’aigua que consisteix en separar els ions positius dels ions negatius. Hi ha dos tipus de potabilització de l’aigua: El procés de potabilització de l’aigua 1. Captació: l’aigua es recull als embassaments o als aqüífers subterranis. L’aigua que es recull es fa arribar a l’estació per canalització. 2.

Coagulació: s’afegeixen reactius químics per separar els col•loides.

3.

Decantació: s’eliminen les partícules dissoltes en l’aigua.

4.

Filtració: es filtra l’aigua per retenir partícules.

5.

Cloració: s’afegeix clor, que té un efecte bactericida molt potent.

6. Ozonització: s’eliminen els microorganismes que podrien ser perjudicials per a la salut humana. Osmosis: és un procés de tractament de l’aigua que permet transformar l’aigua de la xarxa pública en aigua sense residu. Aquest procés s’anomena dessalinització.

• Processos físics: com la sedimentació, la filtració i la decantació per eliminar la matèria orgànica i les partícules responsables de la terbolesa i el color fosc de l'aigua sense tractar. • Processos químics: tenen com a finalitat eliminar una altra sèrie d'elements de l'aigua. S'utilitzen sals minerals que precipiten quan es combinen amb aquests elements. I després, s'eliminen aquests precipitats


FUNCIONAMENT D’UNA PLANTA DEPURADORA: Pretractament Recepció de l'influent L'aigua que arriba a la depuradora del clavegueram s'anomena influent i pot contenir entre altres coses:     

Metalls pesants (coure, plom, zinc, ferro...) Matèria orgànica degradable (DBO) Matèria orgànica no degradable (DQO - DBO) Nutrients (fosfats, nitrats i/o amonis) Sòlids

Desbast i filtració En aquest pas és necessari fer passar l'influent a través d'unes reixes i per a extreure'n els residus sòlids més grossos. Després es repeteix l'operació amb reixes més espesses per a extreure'n els residus sòlids més petits fins: ampolles, troncs, plàstics, papers, restes d'aliments, branques, animals morts, fulles i altres detritus que han anat a parar al clavegueram. Decantació primària A la decantació primària es deixen reposar les aigües i se n'extreuen les partícules que no hi queden dissoltes. L'aigua circula a través d'un tanc, on es remou i s'aireja per mitjà de processos mecànics.

Tractament primari En els decantadors primaris, per mitjans físics, se separa una part de la matèria en suspensió. Els detritus es dipositen en el fons d'aquests dipòsits i formen els fangs primaris. Consisteix en la separació dels sòlids que no s'hagin retirat en la fase anterior mitjançant processos fisicoquímics, com són la flotació, la sedimentació i la coagulació. Es fa una decantació en grans tancs circulars o rectangulars als quals s'afegeixen productes químics, com, per exemple, sals metàl·liques i ions, que es combinen amb els sòlids amb suspensió i creen agregats més grossos, que suren i es poden retirar. Floculació En la floculació s'afegeixen certes substàncies a l'aigua per tal de separar tant les restes d'aliments i excrements com les partícules que encara hi queden en suspensió.Quan hi ha una gran afluència de cabal o una forta contaminació, s'hi afegeixen compostos químics per a agrupar en grumolls les substàncies en suspensió. És el que s'anomena floculació. D'aquesta manera s'afavoreix la decantació.


Hi ha dos tipus de floculació: 1. Floculació biològica: Es duu a terme mitjançant microorganismes, que utilitzen les restes orgàniques com a aliment. 2. Floculació fisicoquímica: És realitzada per certs productes químics i físics, això origina la formació de flòculs, que són petites acumulacions que concentren part dels elements en suspensió, emulsió o dissolució.

Tractament secundari En aquesta part del procés de depuració es pretén la degradació de la matèria orgànica dissolta: l'aigua passa a un dipòsit anomenat reactor biològic, on s'afegeixen uns bacterisque es nodreixen de matèria orgànica. Aquest pot funcionar en tres variants:   

Medi aeròbic Medi anaeròbic Medi anòxic

Decantació secundària L'aigua es deixa reposar perquè els flòculssedimentin al fons del decantador secundari i es va formant una massa de fang (bacteris i la resta de la transformació). Així s'obtenen els "fangs secundaris". L'efluent o sobrenedant se circula fins al tractament terciari. Es produeix, per tant, una segona decantació i se separa la brutícia de tota l'aigua.

Tractament terciari Consisteix en l'eliminació dels minerals, virus, metalls pesants i matèria orgànica dissolta o sintètica. Inclou processos biològics, físics i químics. Permet tornar a reutilitzar l'aigua depurada per el reg de carrers, la jardineria i la indústria. Altres vegades, s'aboca als rius, als llacs o a la mar.


LA HUELLA ECOLÓGICA: La huella ecológia es un insicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos. Representa el área de tierra o agua ecológicamente productivas y el volumen del aire, necesarios para generar recursos y asimilar los residuos producidos por cada población determinada de acuerdo a su modo de vida. Estas medidas se pueden efectuar realizándose a diferentes escalas: individuo, poblaciones, comunidades. El objetivo de calcular las huellas ecológicas consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de un modo o forma de vida y compararlo con la biocapacidad del planeta. Se trata, de un indicador clave para la sostenibilidad. La ventaja de medir la huella ecológica para entender la apropiación humana está en aprovechar la habilidad para hacer comparaciones. Es posible comparar, las emisiones producidas al transportar un bien en particular con la energía requerida para el producto sobre la misma escala.


INSTRUMENTOS A PARTIR DE MATERIALES RECICLADOS: Es muy importante reutilizarmateriales, así que hoy os vamos a dar 3 ideas para poder reutilizar materiales para combertirlos en instrumentos. Siku Los materiales son: 1. Pajitas 2.Cinta adhesiva 3. Tijeras

Es muy facil de hacer: 1.

Primero cojeremos las seis pajitas i las cortaremos en diferentes alturas.

2. Después lo colocaremos de bajito a alto y lo engancharemos con cinta adhesiva(engancharlo tanto de arriba como de abajo) 3.

Ya lo tenemos echo, ahora solo teneis que hacerlo sonar soplando por los augeros.

Guitarra: Los materiales son: Caja de cartón 1 Tubo de cartón de papel de cocina 2 Cinta Adhesiva/pegamento 3 Palo de madera 4 tijeras 5 Pintura o colores para decorar

Este es un poco mas complicado, recomiendo s i sois muy pequeños pedir ayuda a un adulto.


1. Primero aremos dos aujeros en la gaja de cartón, una sera en la tapa, será un circulo grande, y la otra será en un lateral , un circulo del diametro de el tubo de cartón de papel de cocina. 2. Después pasaremos el tubo de carton pordentro de la caja por uno de los aujeros. Lo engancharemos con pegamento 3. El siguiente paso es encanchar las cuerdas de un extremo de la gaja al otro, pasando por arriba del aujero. 4. Por útimo para que se vea más bonito engancharemos el palo de maderaencima de los extremos de las cuerdas. También lo podemos pintar con pintura, rotuladores etc. Y ya se puede hacer sonar. La tercera y últma idea es un palo de agua o palo de lluvia, sin duda nuestra preferida. Materiales: 1. Tubo de cartón largo(del rollo de cocina) 2. Arróz 3. Tijeras 4. Cartón 5. Pegamento 6. Cintas de colores 7. palillos 8. Alicates El prcedimiento es facil, pero puede tardar un poco: Primero pasaremos los palillos de dientes entre el cartón como indica la foto. Y cortamos los sobrantes con unos alicates. Después taparemos uno de los aujeros con un circulo de cartón que se cortarà con las tijeras y se enganchará con pegamento. Cuando este seco pondremos el arróz por uno de los aujeros. Lo llenaremos un poco menos de ¾ del tubo. Después engancharemos el otro circulo de cartón con pegamento. Por último solo queda pintarlo y decorarlo a vuestro gusto. Suena realmente bien, parece lluvia callendo del cielo.


NATURE IS SPEAKING: https://youtu.be/WmVLcj-XKnM The following new is about a Youtube video that talks about nature and its effect on our world. Now we will show it so you can see it and we can talk about it. People should watch this video because it makes you think about what people are doing to nature. It said one sentence that is: “Nature doesn’t need people, people needs nature” I think it’s true because what would we do without nature? Nature it’s part of our life, I mean we exsist thanks to it, we are nature. The air and the water are nature, we couldn’t live without them. The fossil fuels are petroleum, creation of the nature. And to continue living we have to respect it, to make the Earth a better place, better than now. Our actions will determind our fate. Nature is ready to evolve, are we?


CRòNICA A MUSEU MOLI PAPERER El dia 12 de juny, el grup de 2n d’ESO de l’Institut Can Margarit vam anar al Museu Molí Paperer a Capellades. Vam arribar allà a les 9:30, alguns grups van entrar els primers ( el grup de la classe A i una part del B). Després,més tard el grup del C. I per últim el grup del D amb una part del B (nosaltres som del grup D). Vam entrar al museu i ens va rebre la nostra guia. El primer que ens va explicar va ser que el paper es va inventar al segle II, va tardar més de 500 anys en estendre’s per tot el món, i que tothom el conegués. Els arabs van introduïr l’invent del paper per la península Ibèrica, el van conèixer a la ruta de la caravana. Ens va dir que a Catalunya es começa a documentar al segle XII a Itàlia al segle XIII. A França, alemanya segle XIV, Anglaterra, a Austria i a suissa al segle XV. I a Rúsia al segle XVI, encara que estigués més aprop de l’Orient. I ens va ensenyar un eix cronològic. Després va explicar que al segle XVII ja es coneix el paper arreu del món. Va estar parlant sobre el paper a Catalunya, que per cert, es comença a fabricar al segle XVIII, on s’utilitzen Molins Paperers per fabricar-ho. Va ensenyar-nos uns suports abans de que s’inventés el paper com: les pedres que les feien servir a la prehistòria. A Mesopotàmia es feia servir la ceràmica. I a la Xina, colsques de tortuges! I finalment fustes i pedres que les utilitzaven els egipcis. El problema es que no eren fàcils de transportar. Llavors s’inventen suports més transportables: el papir: fa uns 4.500 anys a Egipte, es fa amb la planta el PAPIRUS. També el PERGAMÍ: fa 4.000 anys a l’actual Turquia, aquest paper és més dur i està fet de pells d’animals, era molt car, així que no tothom s’ho podia permetre. I per últim el PAPER que ara coneixem, que es va inventar a l’any 105 a la Xina. Per crear-ho van agafar roba vella, arbustos i els van barrejar amb aigua. Ens va portar a una zona amb moltes màquines per fabricar el paper i ens va explicar per a que servien cadascún:


LA FABRICACIÓ DEL PAPER: S’utilitzava roba vella de fibres vegetals de color blanc. 1r: tirador de draps: hi havia unes peces esmolades per tallar les teles petites per poder dissoldre’s millor. 2n: torn expolsador: era una mena de cilindre on es col·locava roba a dins, i l’idea era tancar-lo i fer girar el torn per expulsar les pedres o sorra que hi hagués. 3r: el podridor: consistia en una fosa que s’omplia fins d’alt de tot d’aigua i abocar tota la roba. Ho deixaven en remull durant unes setmanes. Volien que la roba s’estovés per que després fos més fàcil triturar-la i fer-ne la pasta per efr el paper. I posaven llegiu per blanquejar la roba. Estava un mes, i després es posaven en les mases trituradores. 4. Maisatinades: s’encarregava d’allisar el paper, era una de les tasques més perilloses, ja que et podies enganxar un dit. Prensa: es premsa perquè es sequi fent força amb el torn. El llevador anava separant les fulles de les valletes i els estenia per a que s’assequen. Hi havia 16 molins que agafaven aigua de la base. És un motiu escencial. Al final de la visita vam fabricar paper. En conclusió, vam aprendre com es feia el paper manualment i com i quan es va iniciar. Va ser molt divertit!


Agenda cultural: Juny d’esdeveniments: Aquest juny d’esdeveniments hi ha un munt d’activitats per fer en familia i amb amics!!!

9 de juny:

16 de juny :

HORARI: 9h -12h 16h a 20h

HORARI: 8h- 12h

LLOC: Plaça Sant Antoni

LLOC: Teatre Diadema

ACTIVITATS: Fer instruments a partir de materials reciclats!!!

ACTIVITAT:recital live rock

ORGNITAZA: ajuntament de Corbera de

DESCOMPTES: amb carnet jove un descompte de 10%.

Llobregat

30 de juny: HORARI: 16h- 20h LLOC: biblioteca can baró ACTIVITAT:firma de llibres delrubius. ORGANITZA: Palataforma youtuber

25 de juny: HORARI:11h- 14h LLOC: tot Corebera de Llobregat. ACTIVITAT: tenderetes ORGANITZA: Ajuntament de Corbera de llobrregat

Per més información aneu a la nostra web: www./eco-magazine/juny-d‘-esdeveniments/2018.


NATURE CROSSWORD:


WORD SEARCH: D E F O R E S T A T I O N Q

E R J G V O W Y M N P Z U A

C N Z V J Q F E N E R G Y T

R N V C T I B Q A D V B A V

E U C I P O L L U T I O N M

A I V X R G L X C B H O N O

S L B Q S O I L B L Q E I Y

E W M O I J N V M Q H L R W

A K L H V L U M Z X P M A T

B F U E L S P I E P Q U L B

D C P U P K M C W N M C A K

O R G A N I C V Q C T P Z D

U H S R M L V B I V A B P F

E C O F R I E N D L Y Z X O

………………………………………………….. …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………...

Put the words here


KEYS


Enquestes:

Hem preguntat als alumnes i pares i altra gent del INS Can Margarit sobre reduir, reciclar i reutlitzar, i enshan donat uns resultats bastant interesants. Per sort encara que el 70% sap quin material va en cada contenidor un 43,3% no recicla. La gent diu que es important reciclar, diu l’enquestaa el 100% dels preguntats creu que es important reciclar, però només un 70% recicla. Hem arribat a la conclució que diem molt però fem poc. A continuació teniu dues preguntes d’exemple: Grandaria: 30 persones Preguntes: 9 Tipus : 4 quantitatives i 5 qualitatives.

Quants contenidors de reciclatge creus que hi ha ? TALULA DE VALORS Freqüencia absoluta: 3 0 5 25 6 5 TOTAL: 30

Freqüencia relativa: 0,01 0,83 0,1666666666666666666 1

MESURES DE CENTRALITZACIÓ:

Contenidors

Mitjana aritmètica: 4,3 Moda: 5 Mediana: 5

3 5 6

MESURES DE DISPERCIÓ: Rang: 3 Desviació mitjana: 0,72


Quantes persines conèixes que redueixin a casa? TAULA DE VALORS: Freqüencia absoluta:

1 3 5 TOTAL:

Freqüencia relativa:

26 3 1 30

0,0333333 0,01 0,16666666666 1

MESURES DE CENTRALITZACIÓ: Mitjana aritmètica: 1,3 Moda: 1,5 Mediana: 1 MESURES DE DISPERCIÓ: Rang: 3 Desviació mitjana: -0,08

30 25 20 15 10

5 0 1

3

5

TS2MalenaCristianCarla  

MAlena, Carla i Cristian

TS2MalenaCristianCarla  

MAlena, Carla i Cristian

Advertisement