Page 1

II. DUYURU ESNEKLEŞME VE İŞÇİ SAĞLIĞI


HOŞ GELDİNİZ, GÜÇ VERDİNİZ... Küresel kapitalizmin sosyal-politika ve bu bağlamda da işçi sağlığına yeni riskler ve çıkmazlar eklediği, üretim ve ürün güvenliğini önceleyip “emeğin sağlıklı olma hakkı”nı gasp ettiği bir rekabet ortamında; emeğin kolektif cephesinde bir örgütlenmeye-direnç geliştirmeye ihtiyaç var… Ve bu ihtiyacı karşılamak üzere bir aradayız. Sosyal duyarlıktan arınmış siyasal iktidarların tercihleri artık sermaye çıkarlarını ve gereksinimlerini çok daha doğrudan yansıtmakta iken; işçiler/emekçiler için “dibe doğru yarış” devam etmektedir. Küresel kapitalizmde sağlık, firmaların finansal raporlarında aranırken, işçilerin/ emekçilerin sağlık raporları ve çalışma ortamlarının güvenli olması ise işverenin terminolojisinde yer almamaktadır. Çalışma yaşamının her aşamasında sağlık gündemimize girmişken, sağlığı yaşam kavramıyla eşdeğer kılmışken ve iş kazaları, meslek hastalıkları ile işe bağlı hastalıklar işçiler/emekçiler için karabasana dönmüşken; en temel insani gereksinimlerle birlikte sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkını talep edecek olanlar elbette ki çalışanlardır. Ve bu hak ne işverene devredilebilir ne de yalnızca mesleki-teknik bir konu olarak görülüp işin öznesi sürecin dışına itilebilir. Bu nedenle; DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne “sağlık için mücadele ve mücadele için sağlık” haykırışıyla sahip çıkıyor, emeğe/emekçiye karşı bir sorumluluk duygusu olan herkesi(mi) bu kongrenin doğal ortağı olarak görüyoruz. Soruların bilimsel, sorunların da politik olduğunun bilincinde olanlarla birlikte bilimsel-politik bir kongreyi gerçekleştirmek dileğiyle…

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Düzenleme Kurulu


Kongre Başkanı: Onur Hamzaoğlu Düzenleme Kurulu: DİSK - Onur Bakır , Özgün Millioğulları Kaya KESK - Baki Çınar, Bedriye Yorgun, İlhami Şahbaz TMMOB - Alaeddin Aras, Hasan Tuzcu, Halil Kutlu TTB - Arif Müezzinoğlu, Aytuğ Balcıoğlu, Buket Gülhan, Celal Emiroğlu, Ercan Yavuz, Levent Koşar, Nadir Sevinç, Sedat Abbasoğlu, Sıtkı Kesedar, Vahide Bilir Özban Bilimsel Danışma Kurulu: Ali Rıza Okur, Ata Soyer, Bedri Tekin, Berna Vatan, Cavit Işık Yavuz, Engin Tonguç, Erkan Aydoğanoğlu, Gamze Yücesan Özdemir, Gaye Yılmaz, Haluk Orhun, Handan Çağlayan, İbrahim Akkurt, İsmail Hakkı Kurt, Kayıhan Pala, Mehmet Zencir, Melda Yaman Öztürk, Meral Türk Soyer, Murat Özveri, Nazif Yeşiletten, Nilay Etiler, Oğuz Topak, Onur Hamzaoğlu, Özgür Müftüoğlu, Özlem Özkan, Ruhi Öktem, Tevfik Güneş, Turhan Akbulut, Veysi Ülgen Bildiri ve Poster Yazım ve Gönderme Kuralları http://www.iscisagligikongresi.org Kongre Sekreteryası: TTB – Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Yazışma Adresi: İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Düzenleme Kurulu Mithatpaşa Cad. No: 62/18 Kızılay/Ankara Tel: (0 312) 418 87 00 | Faks:(0 312) 418 77 64 www.iscisagligikongresi.org bilgi@iscisagligikongresi.org

Katılım ücretsizdir. Kayıtlı katılımcılara katılım belgesi verilecektir.


PROGRAM 2 Aralık 2011 - Cuma 09.00 - 09.30 Kayıt 09.30 - 10.15

Açılış Konuşmaları Kongre Başkanı: Onur Hamzaoğlu (Kocaeli Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.) Tayfun Görgün (DİSK Genel Başkan Vekili) Lami Özgen (KESK Genel Başkanı) Mehmet Soğancı (TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı) Eriş Bilaloğlu (TTB Merkez Konseyi Başkanı)

10.15 – 10.30 Ara 10.30 – 12.30 PANEL

Taşeronlaşmanın İşçi Sağlığına Etkileri… Taşeronlaşmanın Önüne Nasıl Geçeriz? Başkan: Tayfun Görgün (DİSK Genel Başkan Vekili)

Mevcut Durumun İrdelenmesi Murat Özveri (Çalışma ve Toplum Dergisi Yayın Yönetmeni)

Taşeronlaşmanın İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Etkisi (İş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden durum nedir?) Kayıhan Pala (Uludağ Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.) H.Can Doğan (Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi)

Sendikal Örgütlenmenin Olduğu ve Olmadığı İşyerlerinde Beklentiler Kamber Saygılı (Limter-İş Genel Başkanı) Arzu Çerkezoğlu (Dev Sağlık-İş Genel Başkanı)

FORUM Karşı duruşumuz nasıl olmalıdır? Ne yapmalı / yapılmalı?

12.30 - 13.30 Yemek Arası


PROGRAM 13.30 - 15.30 PANEL

Güvencesizler–Geleceksizlik ve Sağlık Başkan: Lami Özgen (KESK Genel Başkanı)

Esnek Çalışma Modelinde “Güvencesizlik Tanımı ve Güvencesiz Çalışanlar” Aziz Çelik (Kocaeli Üniv. Çalışma Ekonomisi Bölümü)

Film Gösterimi Yenişehir/Bursa Mevsimlik Tarım İşçileri Yaşam Koşulları

Tarımda Mevsimlik İşçiler – Çatısı Olmayan Fabrikalar Alpaslan Türkkan (Uludağ Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.)

İşsizler ve Sorunları Gökhan Atılgan (Ankara Üniv. İletişim Fak.)

Güvencesizler İçin Örgütlenme Olanakları: Nasıl Bir Örgütlenme?

Tuzla Tersane İşçileri,

Kot Kumlama İşçileriyle Dayanışma Komitesi,

Atık Kağıt İşçileri Komitesi,

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası,

Mevsimlik Tarım İşçileri Sendika Girişimi

15.30 - 15.45 Ara 15.45 - 17.00 Grup Çalışması 1

A Salonu Grup I

B Salonu Grup II

17.15 - 18.15 Film Gösterimi Davutpaşa’nın Külleri 18.30 - 20.00 Kokteyl


PROGRAM 3 Aralık 2011 - Cumartesi 09.00 - 10.15 Grup Çalışması 2

A Salonu Grup (I+II)

10.15 - 10.30 Ara 10.30 - 12.30 PANEL

İşçinin Bilme Hakkı ve Sağlıklı Emek Başkan: Eriş Bilaloğlu (TTB Merkez Konseyi Başkanı)

Eğitimin Genel Karakteri Fuat Ercan (Marmara Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak.)

Beyaz Yakalıların Eğitimi Celal Emiroğlu (Türk Tabipleri Birliği MSG Dergisi Editörü) Bedri Tekin (Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi) Özlem Özkan (Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu)

İşçi Eğitimi Levent Koşar (Türk Tabipleri Birliği MSG Dergisi Editörü) Tevfik Güneş (DİSK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sorumlusu) Haluk Orhun (Fizik Mühendisleri Odası)

12.30 - 13.30 Yemek Arası


PROGRAM 13.30 - 16.00 PANEL

Çalışma Yaşamında Kadın Başkan: Berna Vatan (TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi)

Yeni Esnek Çalışma Sürecinde Kadın ve Ne Yapmalı? Melda Yaman Öztürk (19 Mayıs Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak.)

Kadın İstihdamında Türkiye’deki Durum ve Ne Yapmalı? Gülay Toksöz (Ankara Üniv. SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü)

Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Gamze Yücesan Özdemir (Ankara Üniv. İletişim Fak.

Gazetecilik ve Bilişim Bölümü)

Çalışma Yaşamında Kadın Sağlığı, Sorunları ve Ne Yapmalı? Meltem Çiçeklioğlu (Ege Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.)

Bölge Göç, Kadın ve Ne Yapmalı? Handan Çağlayan (Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü) Şemsa Özer (Boğaziçi Üniv. Ekonomi Bölümü)

Kadın ve Sendikalar Bedriye Yorgun (SES Yönetim Kurulu Üyesi) Zeynep Ekin Çağlar (DİSK)

FORUM Çalışma Yaşamında Direnen Kadınlar Güllü Hanoğlu (Dev Sağlık-İş) Songül Aydın (Tek Gıda-İş) Meryem Çağ (KESK Genel Meclisi Üyesi)

16.00 - 16.15 Ara 16.15

Dinleti

Kadın Ağzı Türküler Feryal Öney (Kardeş Türküler)


PROGRAM 4 Aralık 2011 - Pazar 09.00 - 10.15 Grup Çalışmaları Sunumu ve Tartışması 10.15 - 10.30 Ara 10.30 - 12.30 PANEL

Hegemonya ve Karşı Hegemonya Mücadelesi; Gönüllülükten İtiraz Hakkına… Başkan: Onur Hamzaoğlu (Koaceli Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.)

Hegemonya Kavramı ve Bu Alanın Sorunsalları… Aydın Çubukçu (Gazeteci-Yazar)

Esnek Üretim ve Hegemonya, Emeğin Gönüllü Boyunduruğu… Mehmet Zencir (Pamukkale Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.)

Üretim İçinde Yaşanılanlarla, Hegemonya ve Emeğin Örgütlenmesine Etkileri… Gaye Yılmaz (Boğaziçi Üniv. Eğitim Bilimleri Fak.)

12.30 - 13.00 Plaket Töreni 13.00 - 14.00 Sonuç Bildirgesi ve Kapanış

Grup Çalışması Konuları

Grup I: İşçi Sağlığı Model Tartışması Moderatör: Meral Türk Soyer (Ege Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.) Grup II: İş Güvenliği Model Tartışması Moderatör: Haluk Orhun (Fizik Mühendisleri Odası)

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi  

Küresel kapitalizmin sosyal-politika ve bu bağlamda da işçi sağlığına yeni riskler ve çıkmazlar eklediği, üretim ve ürün güvenliğini önceley...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you