Page 1

remix

– vælg den miljøsikre vej

B æ r e dy g t i g e v e jl ø s n i nger

1 www.inreco.dk


t e k nik En kortfattet teknisk information om vor maskinpark er altid vigtig for vore samarbejdspartnere – lige som det er vigtig information, at formidle de tekniske data, da disse indgår i overvejelserne om hvilke maskiner der skal indgå i løsningen af en opgave. Under dette symbol findes altid en kortfattet teknisk information.

ø k onomi Økonomien spiller altid en rolle for valget af løsning. Remix løsningen er i de allerfleste tilfælde den mest økonomisk sunde og forsvarlige løsning på lang sigt. Det kan være meget dyrt, at undlade at sikre en langsigtet vedligeholdelse af vejnettet, fordi der skal lappes og repareres igen og igen.

Miljø Inreco er en grøn virksomhed. Remix systemet bygger på genanvendelse af vejmaterialet fra den bestående vej. Det giver bæredygtighed i forhold til vore globale ressourcer, og det er effektivt fordi Remix løsningen holder i lang tid. Inreco – vælg den miljøsikre vej. 2


R e mi x

ford e l e ne

Remix programmet har den primære fordel, at alle vejens skader – synlige som skjulte – fjernes, og der opnås en ny og ensartet vejbelægning. Det sker ved genanvendelse af det bestående vejmateriale. Belægningen regenereres i 3-4 cm dybde ved opvarmning in situ – materialerne opfræses og blandes med nyt bitumen og 10-20% nye asfaltmaterialer. Derefter bliver de genudlagt. Samtidigt bliver længdeog tværprofilet afrettet, og det hele sker i samme arbejdsgang og til mindst mulig gene for færdslen. Remixprogrammet består af:

• Remix • Remix – Plus • Remix – Bindelag • Remix – Kantopretning • Remix – Partiel Programmet tager sit udgangspunkt i de vejbelægningsopgaver der findes. Mange års arbejde med vejvedligehold har styrket vore kompetencer, idet vi løbende udvikler og forbedrer vore produkter til at modstå stigende belastninger på vejene.

3 www.inreco.dk


Remix Plus på en bygade, hvor der er mange revner og reparationer.

Borekerner der viser lagdeling og skader i belægningen.

Re m ix Remix anvendes til vedligeholdelse af veje, når der er tegn på begyndende nedbrydning af belægningen. Eksempler er manglende klæbning mellem asfaltlagene, sten- og mørteltab, revner, krakeleringer, sporkøring og manglende friktion. Styrken i Remix løsningen skal findes i den tykkelse og sammensætning af asfaltmaterialer i den regenerede belægning.

R e mi x Hele Vejbaner Ved remix af hele kørebaner undgås udgifter til forbedrende arbejde, f.eks. lokale fræsninger og opretninger. Derfor er omkostningerne oftest mindre end ved traditionel udlægning. Da asfaltbelægningen opvarmes i 6-7 cm dybde, vil temperaturen i bassinet være så høj, at det er unødvendigt med klæbning mellem det remixede materiale og

Inden processen igangsættes analyseres belægningens nuværende tilstand ved optagning af borekerner. Derved kan den optimale tilsætning af nyt bindemiddel og asfaltmateriale bestemmes, og den ønskede kvalitet kan leveres.

underlaget. Materialerne udlægges varmt i varmt. Da de største dynamiske forskydningskræfter ligger ca. 3-4 cm under belægningsoverfladen, er der sikkerhed for meget større stabilitet. Den regenererede belægning er nu i stand til at optage disse forskydningskræfter. Dertil kommer at samlinger altid vil blive udført varme, idet der opvarmes med overbredde på 10 cm.

4

– P l us

Remix Plus er en kombination af at remixe et velgradue­ ret asfaltlag og lægge et nyt slidlag ovenpå i samme arbejdsoperation. Hele vejarealet remixes. Ved processen tilføres kun nyt bindemiddel til mixet. Det nyrenoverede materiale udlægges med et nyt afrettet profil, hvorpå det nye Plus slidlag - minimum 35 kg/m2 nye asfaltmaterialer - udlægges af en ekstra bagkrop. Materialerne udlægges varmt i varmt og komprimeres samtidig. Remix Plus slidlagets kvalitet kan vælges med egenskaber i forhold til trafikbelastning, drænvirkning og med støjreducerende virkning.


Teknik • Remixer 4500 • Arbejdsbredde 300-450 cm • Stor bæreevne • Slidstærk • Ensartethed • Flere kombinationsmuligheder

Der remixes helt til kantstenen med nyt profil.

Re mix

– Bi nd e l a g

Belægningen tilpasses til sideveje og brønde hæves.

R em ix

– Plus med bindelag

Hvor der stilles krav til væsentlig større bæreevne og stabilitet i belægningen tilsættes 30-90 kg/m2 nyt skærve GAB. Recepten designes i forhold til det materiale der skal renoveres. Nye materialer tilsættes med stenstørrelse 8/11 eller 11/16. Yderligere kan materialer leveres med polymermodificeret bitumen for at opnå endnu bedre materiale egenskaber. Remix Bindelag afdækkes med TBk umiddelbart efter.

Processen foregår som Remix Plus, dog med den forskel, at umiddelbart foran remixeren udstrøes 8/11 skærver i den rette mængde. Skærverne og ekstra bitumen blandes med mixet af det materiale fra den eksisterende belægning. Det betyder, at den nye remixede belægning i samme arbejdsgang er stabiliseret og afsluttet med nyt Plus slidlag. Tykkelsen er kun hævet med ca. 2-3 cm, hvilket ofte er en fordel.

Opgradering af et udtjent slidlag til et produkt med bedre funktionsegenskaber kan ske med tilsætning af minimum 30kg/m2 GAB 0 materiale med slidlagsegenskaber. Nyt slidlag kan da udsættes 5-8 år.

Processen anvendes hvor det eksisterende slidlag kan være et finkornet materiale. Hele processen forløber i samme arbejdsgang.

Su n d ø k o n o mi – i d e n r i gt i ge l øs ni ng • 11-13 års holdbarhed • Ingen skjulte fejlnd e l a g – Bi • Konstante skadespoint • Differentierede løsninger • Begrænsede følgeomkostninger

R e mi x

Mi l j ø

– v æl g d e n m i l j ør i k re v e j • Genbrug af materialer • Hurtig arbejdsgang • Begrænset brug af asfalt

5 www.inreco.dk


F o rl æ nge en vejbelægnings l e vetid m ed 5 -8 år

Re m ix

Heater og Remixer 2500.

Remixeren indstilles og kantstenslysningen bevares.

– Ka n top re tni ng

Med avanceret udstyr kan opretning og reparation af større skader udføres i variable arbejdsbredder 1,82,5m. Kantskader, revner og sporkøring repareres under et. Fræseren indstilles i den ønskede reparationsdybde og hældning, som vejbanen har. De remixede materialer udlægges af bagkroppen i det ønskede profil, der styres af hældningskontrollen. Ved metoden sikres bedre afvanding, varme samlinger og bedre komfort.

Byarbejde

Kantforstærkning og sidestøtte kan undgås

Remix i byområder langs med kantsten, igennem kanaliseringer, på cykel- og gangstier – i det hele taget hvor der er meget trafik er denne maskine særdeles velegnet. Arbejdet bliver færdig efterhånden som arbejdet skrider frem. Der findes ikke store afspærrede områder, hvor der er klæbet, da arbejdet udføres varmt i varmt.

Sidestøtten til vejbelægningen kan være så ringe, at en kantforstærkning og sidestøtte overvejes. Her kan det være en fordel at vælge en Remix Kantopretning, idet det renoverede asfaltlag er kraftigt og homogent, hvilket betyder, at kantforstærkningen og sidestøtte kan undgås eller udskydes. I de tilfælde ligger der en ekstra stor kortsigtet og langsigtet besparelse i anvendelse af Remix Kantopretning.

Dybdevirkning Opvarmning af asfalten sker med 2 heatere. Den tilførte varme forplanter sig gradvist ned i belægningen, også til de underliggende asfaltlag. Den efterfølgende komprimering af slidlaget har en virkning 2-3 cm dybere end det niveau der remixes, så mindre revner forkiles.

6


Teknik • Remixer 2500 – Arbejsbredde 180-250 cm • Remixer 1250 – Arbejsbredde 50/100/125 cm • Stor bæreevne • Slidstærk • Ensartethed • Flere kombinationsmuligheder

Remix i 125 cm bredde og overfladen afstrøes med bituminerede skærver.

Re mix

Tvær- og længdesamlinger forsegles efter komprimering.

De remixede arealer vil fremstå i mindst lige så god kvalitet, som arealer der ikke er behandlet. Der skabes igen god sammenhæng i asfaltlagene med nyt profil, varme samlinger og uden opspring. Længde- og tværsamlinger forsegles i 10-20 cm bredde.

– i d e n r i gt i ge l øs ni ng • 5-8 års holdbarhed • Ingen skjulte fejlnd e l a g – Bi • Konstante skadespoint • Differentierede løsninger • Ingen følgeomkostninger

R e mi x

– Pa rti e l t

For at få bedst udnyttelse af den investerede kapital i belægningen kan der være store fordele ved at anvende partielle reparationer. I stedet for dyre asfaltløsninger med udskiftninger, maskinafretninger m. v., er reparationer i 3-4 cm dybde et teknisk godt valg, idet der dybderenoveres, således at revner, afskallinger, stentab og sporkøringer – kun repareres der hvor det gavner.

Su n d ø k o n o mi

Friktion Hvor der remixes meget tætte belægninger, kan overfladen afstrøes med bituminerede 5/8 skærver der tromles ned i belægningen. I det tilfælde, at denne metode anvendes ved remix af OB belægninger, vil det reparerede område ligne den øvrige OB.

Større stabilitet

Mi l j ø

Ved sporkørte belægninger kan der designes en recept, hvor tilsætning af nyt asfaltmateriale og modifiseret bindemiddel medfører meget stor resistens overfor belastning fra singledæk på sættevogne og store maskintransporter.

• Genbrug af materialer • Hurtig arbejdsgang • Begrænset brug af asfalt

– v æl g d e n m i l j ør i k re v e j

7 www.inreco.dk


Inreco A/S har datterselskaber i Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Ukraine, Rumænien og Polen. Vi er en del af Pankas Gruppen og råder derfor over den nyeste teknologi og viden inden for ny- og genanvendelse af bindemidler.

Europavej 24, Taulov

Dyssevej 15

DK-7000 Fredericia

DK-4180 Sorø

Tlf. 75 56 25 88

Tlf. 57 80 62 00

Fax 75 56 25 11

Fax 57 80 63 00

Miljøet har højeste prioritet, og der er en lang række konkrete miljøfordele ved hovedparten af vort produktprogram.

inreco@inreco.dk

inreco@inreco.dk

Inreco – vælg den miljøsikre vej

– vælg den miljøsikre vej

1 Revnedannelse

Belægning med mange revner.

sk ad essit uat ioner og løsningsmet o d e r m e d re m i x 2 Slidt belægning

Situa tion R e mix me tode

K a n udføre s a f R e mixe r ma sk ine r

F ordele / F or bedr in ger

1 til 5 Remix R 2500 R 4500

Stabilisere og genskabe funktionskrav i eksisterende belægning.

1 til 5 Remix – Plus R 4500 1 til 5 Remix – Bindelag R 2500 R 4500

Renovering af belægning som samtidig afdækkes med nyt slidlag. Ekstra forstærkning. Ny slidlagstype er valgfri.

Jævnt nedslidt med mindre sporkøringer.

3 Stentab/Udvaskning/Midtersamling

Udvasket slidlag m. stentab – revner i midtersamling.

Stabilisere belægning med iblanding af GAB.

5

Remix – Plus m. bindelag R 4500

1 og 5

Remix Renovering af belægning og kantforstærkning. – Kantopretning R 1250 R 2500

Kombination af forstærkning og Remix Plus.

1 til 5 Remix – Partiel R 500 R 1000 R 1250 R 2500 Kun delstrækninger renoveres. Mindre omkostning end ved fuld renovering.

4

Specifikationer på R emixere

Afskalling

R 500

5 Sporkøring 8

Sa mme nhænge nde a rbe jdslæn gde pr. opsta rt (minimum) i Ibm

Vejleden de en trepr isestør relse pr. an stillin g ( m in im u m ) i m 2

Fast 50 cm

50 Ibm

500 m2

R 1000

Fast 100 cm

15 Ibm

500 m2

R 1250

Fast 125 cm

15 Ibm

500 m2

R 2500 Variabelt 180-250 cm

40 Ibm

1500 m2

R 4500 Variabelt 300-450 cm

500 Ibm

5000 m2

11771_www.danline.dk

Remixe r ty pe Arbe jdsbre dde i c m

Afskalling grundet dårlig vedhæftning til underlaget.

Sporkøring og instabilitet. www.inreco.dk

Inreco Remix  
Inreco Remix  

Profilbrochure om Remix af asfalt fra Inreco

Advertisement